Utveckla entreprenörstänkande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla entreprenörstänkande"

Transkript

1 Handboksserie Att stödja politiken för små och medelstora företag genom strukturfonderna. Utveckla entreprenörstänkande och entreprenörskompetens i EU Näringsliv 1

2 3 Handboksserie Att stödja politiken för små och medelstora företag genom strukturfonderna. Utveckla entreprenörstänkande och entreprenörskompetens i EU En handbok i att främja och underlätta utbildning i företagande för unga med hjälp av EU:s strukturfonder

3 4 Denna handbok har tagits fram av Europeiska kommissionen och bygger på information som har samlats in genom ett flertal projekt och undersökningar som har genomförts på området. Även om arbetet har utförts under ledning av tjänstemän på Europeiska kommissionen är de åsikter som framförs i rapporten inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens ståndpunkt. För mer information, kontakta Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för näringsliv Enhet D.1: Entreprenörskap 2020 E-post: Internet: Detta dokument finns i översättningar till flera europeiska språk på: policies/sme/regional-sme-policies. Denna handbok har utarbetats för att ge information om hur man kan använda EU:s strukturfonder, men vi tar inte något rättsligt ansvar för att den lämnade informationen är korrekt eller fullständig. Enskilda förfrågningar om användningen av EU:s strukturfonder måste alltid bedömas enligt de regler som gäller vid den berörda tidpunkten och i det aktuella landet. Denna handbok ingår i en serie. Hittills har följande handböcker getts ut: Nr 1 Utveckla entreprenörstänkande och entreprenörskompetens i EU Nr 2 Använda standarder för att främja tillväxt, konkurrenskraft och innovation Nr 3 Underlätta företagsöverlåtelser Nr 4 Handbok om tjänsteinnovation RÄTTSLIGT MEDDELANDE Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar kan hållas ansvarig för hur informationen i denna publikation används, eller för eventuella fel som kan finnas trots att dokumentet har utarbetats och granskats noggrant. Denna publikation återger inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt eller ståndpunkt. Luxemburg, Europeiska unionens publikationsbyrå, ISBN DOI /57835 Upphovsrätt: Europeiska unionen 2012 Kopiering tillåten med angivande av källan, om inte annat anges. För användning/reproduktion av material från tredje part som anges som sådant måste tillstånd inhämtas från upphovsrättsinnehavaren.

4 5 Förord Fakta pekar på att utvecklingen av entreprenörstänkande är avgörande för inhemsk tillväxt och nödvändig för hållbar lokal och regional utveckling och social sammanhållning. Utbildningens roll för att främja företagaranda och entreprenörskap är allmänt erkänd i dag. Generella egenskaper som kreativitet, initiativkraft och entreprenörsanda hjälper unga människor att utveckla sin förmåga att tänka kreativt och innovativt, agera aktivt, vara flexibla och självständiga, och kunna driva projekt och nå resultat. Det finns allt fler belägg för att utbildning i företagande har positiva effekter. Unga människor som deltar i dessa program kommer att utveckla en större företagaranda, få arbete snabbare efter skolan och starta fler företag, vilket i sin tur skapar fler arbetstillfällen. Entreprenörsprogram ger en utmärkt möjlighet att knyta utbildningssystemen till den lokala ekonomin eftersom de baseras på projektarbeten och på att verkliga företagare deltar frivilligt. Studenter som knyter kontakter med det lokala näringslivet stannar i högre grad kvar i sin region eller i sitt land när de är klara med studierna, antingen som anställda i ett lokalt företag eller som grundare av ett eget företag. Vi rekommenderar därför denna handbok till beslutsfattare och alla som arbetar med lokal utveckling och uppmuntrar er att ta fram initiativ för utbildning i företagande i era operativa program genom att utnyttja alla resurser EU kan erbjuda. Antonio TAJANI Vice ordförande för Europeiska kommissionen Ansvarig för näringsliv och företagande Johannes HAHN Ledamot av Europeiska kommissionen Ansvarig för regionalpolitik LászlÓ ANDOR Ledamot av Europeiska kommissionen Ansvarig för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

5 6

6 7 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Syfte Politisk bakgrund Utveckla en effektiv politik och praktik: tillämpa goda metoder till stöd för utvecklingen Lägesbeskrivning: Utbildning i företagande ett varierande landskap Inledning Syfte och mål med utbildning i företagande Mot en gemensam interventionsgrund? Viktiga företeelser i dagens metoder för utbildning i företagande Behovet av politiska insatser på nationell nivå Läget för den nationella strategiutvecklingen Mot en progressiv modell för ökat samarbete och större sammanhållning Den progressiva modellen: Syfte och logisk grund Modellens struktur och innehåll Sammanfattning av modellen Övergripande mål Nyckelfaser Modellens betydelse: utmaningar och möjligheter i framtiden Finansiering Utveckling av syfte, indikatorer och mål Undervisningsmetoder Progressionsmöjligheter Bedömning, värdering och erkännande Övergångar från skola till företag Lärarnas utbildning och delaktighet Systematiskt göra näringslivet delaktigt Systematiskt göra privata sammanslutningar och organisationer delaktiga Lokala, regionala och nationella myndigheters och Europeiska kommissionens roll Utveckla effektiv politik och praktik: goda metoder till stöd för progression Inledning Avgörande delar i en nationell strategi Utveckla den nationella politiska ramen Utveckla effektiva metoder Lärarna den avgörande framgångsfaktorn Göra privata sammanslutningar och organisationer delaktiga Utveckla en aktiv roll för lokala och regionala myndigheter Effektiv utbildning i företagande i skolorna: bygga det lokala och regionala systemet för utbildning i företagande Driva agendan framåt Inledning Politiska konsekvenser EU som främjare: stödja ny utveckling och stärka program Roller och ansvar på EU-nivå... 57

7 6 En åtgärdsmeny Osloagendan för utbildning i företagande i Europa Exempel på goda metoder Den danska fonden för entreprenörskap Handlingsprogram för utbildning i företagande TF-Fest Program för studentföretag Certifikat i entreprenörskompetens Lucy et valentin créent leur entreprise! Kitzbühls sommaruniversitet för företagande Unternehmergymnasium Bayern, entreprenörsgymnasium i Bayern Program för att främja företagande Øresund Entrepreneurship Academy Fler exempel på goda metoder... 74

8 9 Sammanfattning Syftet med rapporten Strukturfonderna (särskilt ESF och Eruf) har en viktig roll när det gäller att stödja konkreta projekt för att stärka ungas entreprenörstänkande, entreprenörskompetens och inställning till företagande. Hittills har dock denna möjlighet inte utnyttjats fullt ut i alla EU-länder. Syftet med denna handbok är därför att visa på bra åtgärder som kan vidtas i alla länder och regioner med stöd från EU:s strukturfonder. Här behandlas följande: а) Lägesbeskrivning av utbildning i företagande i EU. b) En progressiv modell för att utveckla och genomföra olika faser i utformningen av politiken för utbildning i företagande. c) Ett antal exempel på goda metoder som inspiration för projekt till de operativa programmen för strukturfonderna. Exemplen finns både i illustrationsrutorna i kapitel 4 och i bilagan. Denna handbok baseras främst på kommissionens arbete de senaste fem åren i nära samarbete med de nationella myndigheterna för att främja utbildning i entreprenörskap i skolor och vid universitet, med särskilt fokus på att stödja genomförandet av nationella strategier inom detta område. 1.2 Politisk bakgrund Att utveckla och främja entreprenörskap har varit strategiska politiska mål i både EU och medlemsländerna under många år och deras betydelse har ökat med tiden, samtidigt som Europeiska kommissionen och enskilda medlemsländer har vidtagit en rad olika åtgärder. Det viktigaste är att skapa en starkare företagarkultur och mer entreprenörstänkande hos EU:s invånare, särskilt de unga. Utbildning är en avgörande drivkraft för den här processen. Alla studenter bör få tillgång till utbildning i företagande och utbildningen bör erbjudas inom alla utbildningsformer och utbildningsnivåer. I Europa 2020-strategin betonas behovet av att föra in kreativitet, innovation och entreprenörskap i läroplanerna. Där föreslås också ett antal åtgärder för att frigöra potentialen för företagande och innovation i EU genom flagg-

9 10 skeppsinitiativen Unga på väg, En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen och Innovationsunionen. Att stärka innovation och kreativitet inom alla utbildningsnivåer är också ett av fyra strategiska mål i arbetsprogrammet för GD Utbildning och kultur (Utbildning 2020). 1 År 2008 gav Small Business Act for Europe (småföretagsakten) ny skjuts åt utvecklingen och intensifieringen av utbildningen i företagande. Där angavs följande: Utbildningssystemet, och särskilt skolornas kursplaner, är inte tillräckligt inriktade på entreprenörskap och erbjuder inte de grundläggande kunskaper som egenföretagare behöver. Barnen kan ända från början av sin utbildning lära sig uppskatta entreprenörskap. I princip I i småföretagsakten konstaterades behovet av att väcka intresse för entreprenörskap och stödja talanger, där medlemsländerna också särskilt uppmanades att stimulera innovativt tänkande och entreprenörstänkande bland unga genom att införa företagande som ett viktigt inslag i skolornas läroplaner, särskilt i den allmänna gymnasiala utbildningen och ge företagande en rättvisande presentation i utbildningsmaterialet, se till att företagandets betydelse för samhället återspeglas korrekt i lärarutbildningen, och öka samarbetet med näringslivet för att utveckla systematiska strategier för utbildning i företagande på alla nivåer. I den europeiska ramen anges företagaranda och initiativförmåga som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, som människor behöver för självförverkligande, social integrering, aktivt medborgarskap och anställbarhet i en kunskapsbaserad ekonomi. Där definieras även nyckelkompetensen initiativförmåga och företagaranda som individens förmåga att omvandla idéer till handling. Det innebär kreativitet, innovation och risktagande och förmågan att planera och leda projekt för att uppnå de mål som ställts upp. Detta är ett stöd för de enskilda, inte bara i vardagslivet (både hemma och ute i samhället), utan också i arbetslivet och gör arbetstagarna både mer medvetna om det sammanhang de verkar i och mer benägna att utnyttja de möjligheter som står till buds. Det är också en grund för mer specialinriktade färdigheter och kunskaper som behövs av dem som etablerar eller bidrar till social eller kommersiell verksamhet, och bör omfatta medvetenhet om etiska värderingar och främja goda styrelseformer. Det finns allt fler belägg för hur utbildning påverkar företagarandan både hos enskilda personer och i samhället och ekonomin. Länder och regioner som har en konsoliderad strategi för utbildning i företagande ser redan effekterna av sina ansträngningar. Resultaten av en färsk undersökning som beställts av kommissionens generaldirektorat för näringsliv om effekterna av företagarprogram vid universitet visar tydligt att utbildning i företagande gör skillnad. Unga människor som deltagit i företagarprogram och företagarverksamheter uppvisar en större företagaranda och är mer inriktade på företagande efter utbildningen, är mer innovativa även som anställda och startar fler företag. De viktigaste källorna till den här rapporten är följande: - Kommissionens rekommendationer från Osloagendan för utbildning i företagande i Europa, offentliggjorda Resultatet av fem reflektionspaneler på hög nivå med beslutsfattare och viktiga intressenter som anordnades mellan 2009 och Resultatet av två symposier om lärarutbildning i företagande Databasen över goda metoder för Small Business Act for Europe. Rapporten innehåller följande: En ram för att kartlägga området för utbildning i företagande, bygga strategier, fastställa prioriteringar och åtgärder med hjälp av en progressiv modell som utvecklats på grundval av paneldiskussionerna. En kokbok med goda metoder som visar hur man kan hantera nyckelområden med den progressiva modellen. 1 Se

10 11 Rekommendationer till åtgärder på alla nivåer för att stödja utvecklingen i EU-länderna och deras regioner. 1.3 Utveckla en effektiv politik och praxis: tillämpa goda metoder till stöd för utvecklingen Mönstret för utbildning i företagande är mycket ojämnt över hela Europa och det behövs mer systematiska metoder för att se till att alla studenter i alla skolor får tillgång till sådan utbildning. Alla delar av systemet för utbildning i företagande behöver utvecklas. I den här rapporten beskrivs en progressiv modell för att hjälpa medlemsländerna och intressenterna ute på fältet. Modellen innehåller en övergripande begreppsram för att prioritera åtgärder och den identifierar de byggstenar som aktörerna kan använda. Modellen omfattar fyra successiva steg från förstrategi till integrering och beskriver i detalj de steg som behöver vidtas för nationella strategier och ramar, skolor, lärare, regionala och lokala myndigheter samt näringsliv, privata sammanslutningar och organisationer. Modellen innebär följande: En begreppsmässig förändring i synen på utbildning i företagande, från hur man driver ett företag till hur man utvecklar övergripande färdigheter som går att tillämpa i alla delar av samhället och får erfarenhet av dem i skolan, och från att vara ett tillägg till läroplanen som främst erbjuds på gymnasienivå till att vara en integrerad del av läroplanerna i alla stadier. Utveckling av en gemensam nationell vision för alla viktiga intressenter, med inlärningsresultat, mål och indikatorer, förbättrade mekanismer för samarbete mellan ministerier och delaktighet för arbetsmarknadens parter. Lärare, skolor och företag på lokal nivå spelar en nyckelroll för att utveckla mer systematiska och hållbara strategier, med stöd av privata sammanslutningar och organisationer och lokala, regionala och nationella stödinfrastrukturer som omfattar lärarutbildning, utbildningsresurser och utbildningsverktyg, mekanismer för att dela goda metoder, kluster och partnerskap. Det finns redan exempel på goda metoder inom många områden för utveckling och genomförande av strategier för utbildning i företagande. I rapporten beskrivs innehållet i en idealstrategi. Den innefattar engagemang över ministeriegränserna, samråd med intressenter eller rentav integrering för att säkra ett brett stöd, inbäddning av kärnkompetenser i hela den nationella läroplanen, strategiska syften och mål på hög nivå, spridning av goda metoder, lärarutbildning, progressionsmöjligheter och finansiering. Rapporten innehåller också en mer ingående genomgång av de viktigaste åtgärder som krävs i de fem nyckelområdena för den progressiva modellen och av befintliga goda metoder som kan bidra till utvecklingen. 1. Utveckling av den nationella politiska ramen: Utbildningsministerierna brukar ta huvudansvaret, men ekonomi- och näringslivsministerierna är också viktiga. Samordningen mellan olika ministerier är av avgörande betydelse för att nå framgång. Att låta intressenter och arbetsmarknadens parter delta är också avgörande och processerna för att involvera dem måste ge utrymme för deras skiftande bakgrunder, perspektiv och färdigheter. 2. Lärarna den avgörande framgångsfaktorn: Lärarna behöver rätt stöd, dvs. det krävs god forskning för att förstå lärarnas uppfattning av och attityd till utbildning i företagande, effektiv lärarutbildning både i grund- och vidareutbildning, utveckling av banker med innehåll, verktyg, metoder och resurser, samt inrättande av effektiva stödnätverk. 3. Samarbete med företag, privata sammanslutningar och organisationer: Företagen är källan till de exempel och erfarenheter ur verkliga livet som är avgörande för studenternas inlärning. Det kan handla om besök, erfarenheter, fallstudier och förebilder. De ligger också till grund för arbetet i privata sammanslutningar och organisatio-

11 12 ner som Junior Achievement-Young Enterprise (JA-YE) och Europen, som är avgörande för att skapa möjligheter till praktisk, empirisk inlärning, t.ex. genom miniföretag och virtuella företag.. 4. Utveckling av en aktiv roll för lokala och regionala myndigheter: Lokala och regionala myndigheter kan ta fram stödåtgärder för skolor och lärare och de har en unik möjlighet att ta ledningen i utvecklingen av skolkluster och länkar mellan skola och företag. De kan också se till att utbildningen i företagande integreras med andra lokala/ regionala strategier för t.ex. sociala frågor (t.ex. unga) och ekonomisk utveckling. 5. Effektiv utbildning i företagande i skolor: bygga ett lokalt och regionalt system för utbildning i företagande: Det yttersta målet för den progressiva modellen är att alla skolor på alla nivåer ska arbeta med utbildning i företagande, med tydliga kopplingar mellan utbildningsnivåer/utbildningstyper och bredare kopplingar som ska utvecklas inom ramen för de lokala systemen för företagande. Detta kan börja med att skolorna utvecklar sina egna samstämmiga metoder för utbildning i företagande, skapar erfarenhetsbaserade inlärningsmiljöer och sedan breddar kopplingarna genom att bygga kluster och partnerskap.

12 13 Lägesbeskrivning: Utbildning i företagande ett varierande landskap Viktiga punkter i kapitel 2 Det finns ett brett samförstånd mellan medlemsländerna om syftet med och målen för utbildning i företagande: den bör utveckla både allmänna färdigheter som självförtroende, anpassningsförmåga och kreativitet, och specifika kunskaper i företagande. I dag bedrivs ofta utbildningen i företagande inom skolsystemen som ett tillägg till den allmänna läroplanen på nivåer upp till och med högstadiet och brukar från och med gymnasiet vara tillgänglig som ett tillval i ett särskilt ämne, som företagsekonomi. Metoderna varierar betydligt över hela Europa och brukar oftast utvecklas nedifrån och upp utan någon systematisk behandling i läroplanen. Lärarna och skolorna är nyckelaktörer, eftersom de enskilda elevernas möjlighet att få en utbildning i företagande av hög kvalitet främst har varit beroende av lärarkollegiets engagemang och deras förmåga att få fram de resurser som krävs. Privata företag och icke-vinstdrivande organisationer som Junior-Achievement Young Enterprise spelar också en avgörande roll genom att erbjuda resurser till lärare och verkliga, praktiska och handfasta erfarenheter. De regionala och lokala myndigheternas roll varierar betydligt, men de kan vara avgörande som programansvariga och kontaktpersoner. För att utbildningen i företagande ska gå från att vara ett tillägg utanför läroplanen till en integrerad del i läroplanen krävs bl.a. följande: Ändrade undervisningsmetoder: ökad användning av empiriska inlärningsmodeller och en ny roll som coach/samtalsledare för lärare som hjälper studenterna att bli mer oberoende och ta initiativ i sin utbildning. Ändringar i utbildningsmiljön för att studenterna ska kunna lämna klassrummet och få erfarenhet av verkliga företag, vilket minskar de hierarkiska mönstren i skolorna. En nyckelroll för regeringarna: de är de enda som kan åstadkomma den successiva förändring som krävs för att sprida

13 14 och främja kvaliteten i utbildningen i företagande. Det finns stora skillnader mellan länderna när det gäller hur långt de har kommit med att utveckla och genomföra sina strategier. Några länder har särskilda strategier för utbildning i företagande, medan andra har utformat en politik för utbildning i företagande genom andra metoder, framför allt genom nationella läroplaner. Andra är fortfarande i planeringsstadiet. De flesta har breda ramar för åtgärder, ibland får andra organ ansvaret för att genomföra dem, t.ex. statliga myndigheter eller privata sammanslutningar och organisationer. Det finns stor variation i metoderna för att fastställa mål för att övervaka utvecklingen och inlärningsstandarderna. Medlemsländerna behöver i hög grad införliva och fördjupa utbildningen i företagande. 2.1 Inledning I detta kapitel ges en lägesbeskrivning för utbildningen i företagande. Rent generellt framträder en mycket skiftande bild för olika länder, kommuner, skolor och till och med enskilda klassrum och föreläsningssalar. Kapitlet är indelat i tre delar: I den första tittar vi på syftena med och målen för utbildningen i företagande som den beskrivs i politiken i dag och genomförs i praktiken. Med detta som utgångspunkt går det att utforma och lägga fram en övergripande interventionsgrund för utbildning i företagande som ligger till grund för dagens verksamhet. I kapitlets andra del finns en översikt över de viktigaste inslagen i dagens praxis för utbildning i företagande och vi diskuterar olika aktörers roller i dessa processer. I den tredje delen utgår vi från de två första delarna för att diskutera behovet av åtgärder på nationell nivå. Analysen visar framför allt att det finns ett samförstånd mellan medlemsländerna om vad man vill uppnå med utbildning i företagande och även om vilka följder detta får, både för hur utbildningen erbjuds i dag och vad som behöver ändras om utbildningssystemen ska kunna leverera det som krävs. 2.2 Syfte och mål med utbildning i företagande Vi konstaterade i kapitel 1 att utbildning i företagande nu uppmärksammas starkt av regeringar över hela Europa. Företagande betraktas som en mycket viktig del i en rad politikområden för att stödja utvecklingen av en bredare, djupare och mer livskraftig bas för småföretagen: den är en integrerad del i en av de tio principerna för A Small Business Act for Europe och understöder många av de andra. Men exakt vad är det som utbildningen är avsedd att bidra med? EU-politikens utveckling visar att utbildning i företagande i sin nuvarande utformning i politik och praktik kan ge en rad effekter. I slutänden, och mest direkt, anses den kunna bidra till att skapa ett entreprenörstänkande hos de unga i EU, ett ökat antal nystartade företag och högre överlevnad bland dem, samt mer tillväxt och innovation i små och medelstora företag, vilket i sin tur bidrar till fler arbetstillfällen på medellång sikt. Men sedan slutet av 1990-talet har utbildningen i företagande också i allt högre grad knutits till en rad mer omfattande effekter, som att utveckla kreativiteten och innovationsförmågan hos invånarna i EU och bidra till utvecklingen av den sociala sammanhållningen och medborgarandan genom goda effekter när det gäller att skapa självförtroende, självständighet och anpassningsförmåga (och på så sätt spela en viktig roll i ungdomspolitiken). Som utbildningen i företagande nu utvecklas syftar den till att utveckla entreprenörsfärdigheter hos alla elever och studenter, även vuxna sådana. Med en sådan bredare bas av mer entreprenörsinriktade personer kan en viss andel mycket väl gå vidare till att starta egna företag, men framför allt kommer alla att ha bättre möjligheter att klara sig på en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på anpassningsförmåga. Utbildning i företagande kommer också att bidra till en allmänt större förståelse för företagande och företagare och en mer positiv inställning till företagande hos befolkningen i stort. Rent generellt kommer människor sannolikt att ha bättre

14 15 möjlighet att bidra positivt till samhället genom ett mer aktivt medborgarskap. Detta är uppenbart en mycket omfattande agenda som skulle kräva stora ansträngningar från beslutsfattare på alla nivåer för att få ett grepp om hur man ska förstå den och överföra den till en realistisk politik och verklighet. I figur 2.1 visas vilken typ av färdigheter som tillsammans är det önskade resultatet av utbildning i företagande. Kärnan i utbildningen i företagande ligger i att gå från idé till handling och handlar alltså om kreativitet, innovation och risktagande, men den omfattar också förmågan att strukturera, planera och leda dessa processer. Kunskap Förståelse av ekonomin och arbetslivet Förmåga att identifiera möjligheter Förståelse av affärsetik Förståelse av hur man startar företag och av förfaranden (t.ex. produktion, ledning, marknadsföring) Färdigheter/know-how Arbeta på eget initiativ och som del av en grupp Identifiera och bedöma styrkor och svagheter Riskbedömning Projektplanering och projektledning Finansiell förvaltning Förhandling och representation Gå från idé till handling Kreativitet, innovation, risktagande Initiativ, proaktivitet, självständighet, uthållighet kreativitet, innovation, motivation att uppnå mål ansvarskänsla (inbegripet socialt ansvar/medborgaranda), ledarskap Attityder/personliga egenskaper Källor: HRLP-diskussioner, EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande Figur 2.1 Nyckelkompetenser/resultat av utbildning i företagande 2.3 Mot en gemensam interventionsgrund De syften och mål som diskuteras ovan formuleras på en rad olika sätt i medlemsländerna i dag. Ibland är de väl formulerade i de strategier för företagande som håller på att utvecklas, men sannolikt är de ofta lika mycket underförstådda ute på fältet på enskilda orter eller i enskilda klassrum som de är nyckeldelar i övergripande ramar. Det är därför vi har utformat en interventionsgrund som utgår från dessa gemensamma synsätt.

15 16 Figur 2.2 En interventionsgrund för utbildning i företagande Övergripande effekter Ökad social sammanhållning Produktivare och mer innovativa företag Fler nystartade företag och högre överlevnad bland dem, fler sysselsättningsmöjligheter i små och medelstora företag Mellanliggande effekter Fler aktiva medborgare Kreativare och mer anpassningsbar arbetskraft Fler potentiella företagare Resultat Ökat självförtroende och ökad självmotivation Mer anpassningsbara och kreativa personer Positivare inställning till risktagande Bättre förmåga att leda företag Utfall Utveckling av grundläggande färdigheter i företagande Utveckling av specifika färdigheter i företagsledning Insatser Införliva undervisning i och inlärning av grundläggande färdigheter i all utbildning Undervisning i och inlärning av färdigheter och know-how i företagsledning Figur 2.2 En interventionsgrund för utbildning i företagande När det gäller de åtgärder som används för att uppnå dessa resultat står det klart att utbildning i företagande ses som en strategi med två delar: i) Den kan integreras i läroplanen på alla nivåer, där den tenderar att vara inriktad på allmänna färdigheter som kreativitet, initiativförmåga och självständighet. ii) Den kan också erbjudas inom ramen för ett separat ämne, oftast från gymnasienivå och uppåt. Där tenderar utbildningen att vara mer inriktad på färdigheter och kunnande för att starta och driva ett företag och att vara frivillig i stället för obligatorisk. Det betyder att de tidiga skolåren kan bidra till att utveckla grundläggande färdigheter i företagande som man sedan kan bygga vidare på med mer företagsrelaterade kunskaper. För att åstadkomma en mer strukturerad och systematisk strategi för utbildning i företagande som syftar till ett bredare upptagningsområde behöver den i allmänhet integreras i den vanliga utbildningen. Detta innebär i sin tur att både undervisningen och inlärningen behöver anpassas. I själva verket innebär en förskjutning av utbildning i företagande från ett tillägg utanför läroplanen med ett traditionellt fokus på företagskunskap till att vara en integrerad del av läroplanen och omfatta ett brett spektrum av förmågor och färdigheter i företagande inget mindre än ett paradigmskifte i utbildningssystemet. Detta gäller framför allt när utbildningen behöver bäddas in i de allmänna/akademiska utbildningsspåren och där man i dag använder mer traditionella undervisningsmetoder. I alla stadier är empirisk inlärning avgörande, inte bara traditionella undervisningsmetoder. För att få fram det spektrum av färdigheter som visas i figur 2.1 måste undervisningsmetoder anpassas och rätt miljöer utvecklas i utbildningssystemet för att erbjuda alternativ till mer traditionella metoder. Det viktigaste är inte så mycket vad som lärs ut, utan hur det lärs ut särskilt genom empiriska inlärningsmodeller och genom att de mer traditionella hierarkierna mellan lärare och elever luckras upp, så att läraren blir mer av en coach och/eller samtalsledare. Den här typen av strategier ger eleverna möjlig-

16 17 het att bli mer självständiga och ta initiativ under sin inlärning. Deras förmåga att utveckla dessa nyckelkompetenser för företagande och det sammanhang som inlärningen sker i stärks särskilt genom att låta studenterna lämna det traditionella klassrummet, komma i kontakt med lokalsamhället och få erfarenhet av verkliga företag. Dessutom får de en mindre hierarkisk skolmiljö. Det gäller alltså att skapa rätt kombination av teoretiska och praktiska inslag och undanröja hindren mellan företag och skola. Betoningen behöver flyttas från traditionella tillvägagångssätt till metoder som ger människor möjlighet att experimentera och lära sig om sig själva. Det underlättar att den här utvecklingen ligger i linje med dagens utbildningstrender i många länder. I andra kommer det dock utan tvivel krävas en stor omställning i utbildningspolitiken och utbildningspraktiken. Utbildning i företagande täcker alltså enormt mycket när det gäller avsedda resultat och tänkta metoder för att uppnå dem. Man måste noggrant överväga hur den långsiktiga förändringsprocessen ska inledas till stor del en ganska radikal sådan genom att fastställa prioriteringar och genomförbara steg. 2.4 Viktiga företeelser i dagens metoder för utbildning i företagande Ett av de mest framträdande dragen i utbildningen i företagande är den stora variationen i metoder över hela EU både mellan och inom länder och även inom enskilda utbildningsanstalter oavsett om det handlar om skolor, yrkesutbildningar eller universitet och till och med mellan lärare. Detta avspeglar att utbildning i företagande som vi ser den i dag främst har utvecklats nedifrån och upp med ett minimum av statligt ingripande. Delvis beror variationen på att det finns olika uppfattningar om och tolkningar av vad utbildning i företagande innebär, vilket bara är att vänta eftersom det hittills inte har funnits någon gemensam och/eller offentligt fastställd syn på vad som ska åstadkommas i de flesta länder. Den avspeglar också de mer övergripande kontextuella och kulturella faktorer som kan medföra såväl utmaningar som möjligheter. Dessa skiftande inställningar till företag mellan medlemsländerna kan tillsammans med den nationella ekonomins struktur och egenskaper vara viktiga faktorer. I Sverige har det t.ex. utvecklats en strategi för utbildning i företagande i ett kulturellt sammanhang där invånarna av tradition inte har varit särskilt intresserade av att starta egna företag och i ett ekonomiskt sammanhang som utmärks av en dominans av stora företag och en stor offentlig sektor. Vad kan vi då mot bakgrund av dessa allmänna företeelser säga om detaljerna i dagens metoder i Europa? För det första har lärarna ofta haft en avgörande roll i system som är starkt präglade av frivillighet och har tagit det första steget för att undervisa i företagande och utforma dagens metoder. Detta gäller även länder där man kan säga att utbildning i företagande är mest allmänt tillgänglig och välutvecklad, som Storbritannien 2 innan den utveckling som regeringen har drivit på senare tid. För det andra har utbildning i företagande tenderat att inte vara systematiskt införd i läroplanen. I stället brukar den erbjudas utanför läroplanen som ett tillägg i marginalen till den traditionella undervisningen och vara beroende av entusiasmen hos enskilda lärare och skolor. Detta har lett till att i) fokus har tenderat att ligga på ämnen som mer direkt berör hur företag fungerar eller på att ge eleverna en mer allmän insyn i arbetslivet än i de mer generella färdigheter som hör ihop med företagandet i sig, ii) utbildningen tenderar att handla om att ge möjligheter att samverka med företag i stället för att utveckla färdigheter som kreativitet och risktagande och iii) den tenderar att inte bedömas inom ramen för den integrerade läroplanen. I stället förlitar sig lärare och skolor på interna priser och utmärkelser eller deltar i tävlingar som anordnas av välkända organisationer som Junior Achievement-Young Enterprise (JA-YE), som ligger utanför de vanliga kvalifikationerna. Avsaknaden av en systematisk behandling av utbildning i företagande innebär för det tredje att lärarna har använt en rad olika resurser 2 Se t.ex. Bennett RJ and McCoshan A (1993) Enterprise and Human Resource Development: Local Capacity Building.

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den... KOM (98)... ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET 1 I. FÖRETAGANDE EN UTMANING FÖR SYSSELSÄTTNINGEN

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

Riktlinjer för inkludering. att garantera tillgång till Utbildning för Alla

Riktlinjer för inkludering. att garantera tillgång till Utbildning för Alla Riktlinjer för inkludering att garantera tillgång till Utbildning för Alla Innehåll Det är en mänsklig rättighet att få gå i skolan! 5 "Inkludering" också inom svensk skola! 6 Konventionerna 6 Vad är

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Handbok om integration

Handbok om integration Andra utgåvan Handbok om integration för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Europeiska kommissionen Handbok om integration

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Spelar utvärderingar någon roll?

Spelar utvärderingar någon roll? 2004:10 Spelar utvärderingar någon roll? En analys av utvärderingselementen inom öppna samordningsmetoden Förord EU-medlemsskapet har inneburit många nya samarbetsformer och arbetssätt i den svenska offentliga

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Salamancadeklarationen och Salamanca +10. 2/2006 svenska. unescorådets skriftserie

Salamancadeklarationen och Salamanca +10. 2/2006 svenska. unescorådets skriftserie Salamancadeklarationen och Salamanca +10 2/2006 svenska unescorådets skriftserie Salamancadeklarationen har tidigare getts ut i Svenska Unescorådets skriftserie som nummer 4/96, och i nummer 1/2001 i en

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer