Bildtext: Denna bild är en del i det samarbete projektet haft med fotografer för att bygga upp en kvalitativ bildbank. Fotograf Lars Lööv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildtext: Denna bild är en del i det samarbete projektet haft med fotografer för att bygga upp en kvalitativ bildbank. Fotograf Lars Lööv"

Transkript

1 Sl u t r ap p ort D e stin at ionsutv ec k l ing J ä r v s ö

2 SAMMANFATTNING Destinationsutveckling Järvsö har under åren 2010 till 2012 arbetat med att utveckla den lokala mottagarorganisationen för turister inom Destination Järvsö, vilket innefattar företag inom besöksnäringen i stora delar av västra Hälsingland. Projektägare är Destination Järvsö AB, som nu genom särskilda destinationsavtal samverkar med 75 företag med totalt 263 anställda och en sammanlagd omsättning av ca 275 miljoner kronor. Finansiärer i projektet har varit Destination Järvsö AB, Ljusdals kommun, NärLjus, Region Gävleborg och EU:s regionalfond (via Tillväxtverket). Destination Järvsö AB bildades 2008 och är till 100 % privatägt. Bolaget driver turistbyrå på entreprenad från Ljusdals kommun, hanterar ett eget provisionsbaserat bokningssystem, arbetar med destinationsutveckling samt marknadsför turism i destinationen på uppdrag av sina avtalstagare. Bildtext: Denna bild är en del i det samarbete projektet haft med fotografer för att bygga upp en kvalitativ bildbank. Fotograf Lars Lööv

3 I PROJEKTET HAR VI: Genom dialog och relationsbyggande övertygat SJ om att införa ett nytt dagligt tågstopp i Järvsö på tider som passar turismen (10.32 från Stockholm, mot Stockholm) samt att använda både svenska och engelska i informationsutropen på Järvsö station. Tågstoppet gäller sedan december 2010 och utropen sedan juni Det extra tågstoppet är en framgång som möjliggör merförsäljning för många av våra medlemsföretag. Utvecklat en ny och mera rättvis och relevant modell för destinationsavtal, som successivt under 2011 och 2012 ersatt en tidigare modell för gemensam finansiering av marknadsföring och fortsatt destinationsutveckling. Byggt upp en Redaktion Järvsö som producerat nyhetsbrev, pressreleaser och nyhetsfilmer samt byggt upp rutiner för en aktiv närvaro på sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube. Redaktionen har byggt upp en bank av foton och filmklipp för framtida marknadsföring. T ex kommer bilder och filmer att användas i Visit Swedens kommande kampanj mot Finland. Genomfört en omfattande och nödvändig ombyggnad av hemsidan Den nya hemsidan är mer levande med fler bilder och filmer, den kan uppdateras oftare och till låg kostnad av egen personal, bokningsbarheten har ökat och sidan innehåller mer information på andra språk än tidigare. Genomfört företagsbesök, presentationer och en serie nätverks- och utbildningsträffar med en grupp företagare som planerat för rovdjursturism. Två av dessa företag är nu Hälsinglands tredje och fjärde operatör som erbjuder björnskådning från specialinredda visten i skogen. Ett seminarium om rovdjursturism har filmats för att användas i utbildningssyfte. Inventerat utbudet av vandrings-, cykel- och ridleder inom destinationen och tillgängliggjort ett urval av dessa i en ny broschyr, Vandra i Destination Järvsö. Tagit fram 20 nya paketerbjudanden inom våra båda aktivitetsteman Rovdjur och Trails/Leder. Genomfört en serie nätverks- och utbildningsträffar riktade mot destinationens avtalstagare. Flera av dem har skett i samverkan med Region Gävleborg och/eller Hälsingland Turism och varit öppna för företagare i besöksnäringen från hela länet. Utvecklat bolagets interna organisation från en främst styrelsedriven till en i huvudsak personaldriven organisation, och gått från 2 x 0,75 till 4 x 0,75 anställda. Ökat omsättningen i bokningssystemet från till kronor per år. Ökat antalet turistbäddar som är tillgängliga via våra avtalstagare och vårt bokningssystem från till stycken. Antalet bäddar som är bokningsbara online i det egna bokningssystemet har ökat från 523 till 850. Arbetat fram en vision och en utvecklingsstrategi för framtida utveckling av Destination Järvsö. Denna strategi användes vid en ansökan om extramedel från regeringen våren 2012, som dock kom att riktas mot en annan storlekskategori av destinationer än vår. Delar av planen kan DJAB genomföra med egna medel. Samtal förs också med bl a Region Gävleborg om möjligheten att gemensamt genomföra andra delar av planen. Tagit aktiv del i ett regionalt turismnätverk, och delat våra erfarenheter av destinationsutveckling vidare med dem som efterfrågat det, lokalt, regionalt och i flera fall nationellt. Studerat och bearbetat tre utländska marknader med olika strategier. Sammanlagt 27 turismföretag, som deltagit aktivt i projektets aktiviteter, uppger att projektet haft betydelse för deras företags tillväxt. Dessa företag har sammanlagt vuxit med 30 heltids- och 26 deltidsarbetstillfällen under projektperioden.

4 1. OM PROJEKTET Bildtext: Denna bild är en del i det samarbete projektet haft med fotografer för att bygga upp en kvalitativ bildbank. Fotograf Malin Jonsson Näsman 1: OM PROJEKTET Detta dokument beskriver bakgrund, genomförande och resultat för projektet Destinationsutveckling Järvsö. 1:1 HUVUDMÄN Projektägare: Destination Järvsö AB ( ), Stationsgatan 2, Järvsö Projektledare: Olle Fack Finansiärer: Tillväxtverket, Region Gävleborg, Ljusdals kommun, Närljus och Destination Järvsö AB. 1:2 BUDGETRAMAR Den totala projektbudgeten var SEK , varav: SEK av Tillväxtverket (EU:s regionalfond) SEK av Region Gävleborg SEK av Ljusdals kommun SEK av NärLjus SEK av Destination Järvsö AB 1:3 TIDSRAMAR Projektet omfattade tiden t.o.m

5 2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅL 2:1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Bakgrunden till projektet är det arbete som pågått i Järvsö sedan 2006, där resultatet av samverkan och den framtagna strategin blev ett gemensamt destinationsbolag, Destination Järvsö AB. Bolaget bildades 2008 och projektansökan arbetades fram hösten Ursprunglig projekttid gällde fram till , men då den tilltänkta projektledaren slutade innan projektet kommit igång beviljades redan 2010 en förlängning med fem månader. Under våren 2012 beviljades ytterligare tre månaders administrativ förlängning, främst för att säkerställa att alla kostnader avseende projektet skulle hinna betalas inom projekttiden. Under hösten 2010 reviderades projektets handlingsplan. Tillkomsten av Region Gävleborgs turismutvecklingsprojekt Nu Kör Vi föranledde förtydliganden för att klargöra projektens inbördes relation och rollfördelning. Den ursprungliga planen var också baserad på en avsevärt större budget, som i ansökningsskedet reviderades ner utan att handlingsplanen justerades i motsvarande grad. Projektgenomförandet baseras därför på den reviderade handlingsplanen, inte på den som bifogades ansökan. Efter samråd med stödhandläggare på Tillväxtverket och Region Gävleborg fann vi att den nya handlingsplanen inte föranledde något behov av att begära ändring av stödbeslutet. 2:2 SYFTE OCH MÅL Syftet med projektet Destinationsutveckling Järvsö är: Att stärka Järvsös attraktions- och konkurrenskraft som en av landets främsta åretruntdestinationer, primärt för barnfamiljer och Wealthy Healthy Older People, samt öka antalet besökare från Danmark, Holland och norra Tyskland. Att skapa tillväxt i befintligt näringsliv och att ett antal nya entreprenörer etablerar sig Att skapa fler exportmogna resmål och anläggningar i regionen, formera sig kring ett antal aktivitetsteman, inom ramen för Sveriges positioneringsteman Att genom samverkan med övriga exportmogna destinationer och besöksmål bidra till att skapa ett fungerande regionalt kluster för besöksnäringen i Region Gävleborg Att Järvsö skall stärka sin position som regional referensdestination och bidra till att även Hälsinglands andra besöksmål kan växa Kvalitativa mål: Skapa fler och bättre affärer för destinationens entreprenörer Utveckla och anpassa en bokningsbar webb för 2-3 utlandsmarknader Aktivt bidra till utvecklingen av och utvecklingen i ett regionalt kluster för besöksnäringen för Region Gävleborg Undersöka förutsättningar för ett nytt resecenter med interaktivt Show room för destinationen och regionens utbud (med digital bokningsfunktion).

6 KvaNTITATIVA mål: Ökad kännedom och kunskap om destinationen på nationell primärmarknad för utvalda målgrupper med 25% Ökad sysselsättning med 15% (65 helårsverken) genom expansion av befintliga företag och genom ny sysselsättning Skapa 25 exportmogna företag som tillsammans har minst 10 exportmogna och bokningsbara erbjudanden för var och en av de prioriterade utlandsmarknaderna Att ha varit med och utvecklat minst två regionala aktivitetsteman och lagt in minst 10 bokningsbara paket/reseanledningar för var och en av dessa Tillfört destinationen nya bokningsbara turistbäddar till ett slutmål om bäddar ( besökare årligen, givet 50% beläggning). Utgångsvärde ca 500 bäddar. 2:3 MÅLUPPFYLLELSE Syfte: Destination Järvsös attraktions- och konkurrenskraft har utan tvivel ökat. Detta kan avläsas både i besöks- och lönsamhetssiffror hos destinationens företag, och i hur ofta Järvsö nämns i positiva ordalag i tidningsartiklar, bloggar och TV-program, främst Körslaget (TV4), Allt för Sverige (SVT) och Tinas sommarkök med Lill-Babs (TV4). Flera befintliga företag expanderar och nya entreprenörer etablerar sig. Detta ger ökad bredd i aktivitetsutbudet och större kapacitet. Järvsöbacken ökade under projektperioden från 14:e till 11:e plats räknat i antal skiddagar. Stora musikevenemang och teateruppsättningar drar upp turismomsättningen sommartid. Barnfamiljer och Wealthy Healthy Older People utgör en stark del av kundunderlaget, och vi har lyckats öka antalet besökare från Danmark, Holland och norra Tyskland. Projektet har bidragit till att fler aktörer agerar mer professionellt och medvetet för att attrahera utländska kunder, och nya sådana aktörer etableras. Våra temaområden Rovdjur och Trails/Leder har resulterat i nya företag och paketerbjudanden inom ramen för Sveriges positioneringsteman Swedish Lifestyle och Natural Playground. Destination Järvsö AB och dess avtalstagare deltar aktivt i arbetet med att skapa ett fungerande regionalt kluster för besöksnäringen i Region Gävleborg. Vi deltar flitigt i, och arrangerar även själva, konferenser och möten på turismområdet med regional räckvidd. Järvsö nämns allt oftare som ett av regionens starkaste lokomotiv inom turismen. Våra erfarenheter efterfrågas när andra destinationer försöker utvecklas och växa. Kvalitativa mål: De kvalitativa målen är också väl tillgodosedda. Fler och bättre affärer kan till exempel mätas genom omsättningsökningen i det egna bokningssystemet, från till kronor per år. All omsättning som bokas på andra vägar ingår inte i denna summa. Den nya webbplatsen är på plats och fungerar väl. Den finns idag på svenska och delvis på engelska. Arbete med att översätta den till fler språk fortsätter. Vi har genom projektet och på andra sätt aktivt kunna medverka i den regionala klusterbildningen, bland annat genom att medarrangera En Värdefull Dag 2011 tillsammans med Hälsingland Turism och Region Gävleborg.

7 Vi har via projektet tagit fram ett förslag till ombyggnad av Järvsös resecentrum till ett mer funktionellt och inspirerande showroom. Kvantitativa mål: Vad gäller de kvantitativa målen är det svårt att mäta dem på ett tillfredsställande sätt. Bland de aktiviteter som bantades bort när den ursprungliga budgeten krymptes fanns en inledande mätning av kännedomen om Järvsö på primärmarknaden Därmed kan vi inte heller exakt mäta ökningen sedan dess. Den massiva uppmärksamheten i TV-programmen Körslaget och Allt för Sverige, tillsammans med en rad tidningsreportage, gör att vi bedömer målet som med råge uppfyllt. Via en enkätundersökning till företag i destinationen har vi gjort ett försök att koppla tillväxten hos företagen till projektets aktiviteter. Svaren kan tolkas på olika sätt beroende på vilken faktor man läser av. Om man sorterar ut de företag vars ägare själva bedömer att projektet haft betydelse för deras lönsamhet, hittar vi åtta nystartade och 19 befintliga företag. Dessa företag har sammanlagt vuxit med 30 heltids- och 26 deltidsarbetstillfällen. Det är mindre än projektansökan anger men ändå en betydande ökning. Därtill kan läggas företag som inte deltagit eller själva uppmärksammat projektets insatser men som ändå gynnas av en allmänt ökande turism, och nystartade företag som ännu inte uppnått någon lönsamhet men som bidrar till mångfald i utbudet och kan komma att växa längre fram. Begreppet Exportmogna företag saknar tillfredställande definition. Minst 25 företag inom destinationen har blivit mer förberedda för den internationella marknaden genom projektets aktiviteter. Vi har utvecklat två aktivitetsteman, Trails och Rovdjur, och tagit fram 20 nya paketerbjudanden för dessa. Antalet bokningsbara bäddar totalt i destinationen har ökat till stycken totalt. Det kan dock inte jämföras rakt av med det angivna utgångsvärdet 500. Räknat på samma sätt borde utgångsvärdet istället vara Antalet online-bokningsbara bäddar i Destination Järvsös eget bokningssystem har ökat från 523 till 850.

8 3. ORGANISATION 3:1 PROJEKTORGANISATION Projektledaren Olle Fack anställdes av Destination Järvsö AB. Projektledaren har lett arbetet utifrån styrgruppens direktiv och ansvarat för ekonomisk redovisning och rapportering. Projektledaren har samordnat aktiviteter med de externa konsulter som jobbat med dem, diverse arrangemang samt projektets externa och interna information. Projektledarens arbetsinsats motsvarade inledningsvis 50% av en heltidstjänst men minskades senare till 40%. Kommunens och NärLjus medfinansierar projektet med 50% av en tjänst, vilket är en projektresurs som kompletterar projektledaren. Flera projektsamordnare anlitas på konsultbasis för att samordna projektets olika temaområden. Projektets styrgrupp bestod inledningsvis av Olle Fack, Destination Järvsö AB, Tommy Swahn, EUsamordnare Ljusdals kommun, Birgitta Bagge Stridh, NärLjus, Peter Augustsson, Destination Järvsö AB, Christer Fransson, Destination Järvsö AB, och Inger Ångström, Destination Järvsö AB. Då Tommy Swahn lämnade sin anställning på Ljusdals kommun valde kommunen att inte utse någon ny styrgruppsrepresentant i hans ställe. 3:2 BEMANNING Utöver projektledaren Olle Fack och NärLjus resursperson Jenny Norberg, anställdes Maja Frost som projektsekreterare. Efter upphandling knöts rådgivarna Jakob Silén och Roland Hamlin till arbetsgruppen på konsultbasis. Under 2011 knöts även Anna-Lena Wallin till projektgruppen, först som praktikant och därefter som anställd av Destination Järvsö AB med del av arbetstiden förlagd inom projektet. Dessa sex har utgjort projektets fasta kärna som deltagit i alla strategi- och arbetsmöten, fördelat projektets löpande arbetsuppgifter inbördes och även varit adjungerade till styrgruppsmötena. Ytterligare rådgivare har efter upphandling knutits till projektet för avgränsade deluppdrag. Lin & Lo Turismutveckling ansvarade för aktivitetstemat Rovdjur, LiCeMa AB utsågs att sköta projektets löpande bokföring, Svart Pist Publishing ingick tillsammans med Maja Frost i Redaktion Järvsö och Ierarum valdes att ta fram en idéskiss till ett Visitors room i stationshuset i Järvsö. Glädje Kommunikation anlitades för att ta fram en grafisk profil. För utveckling av hemsidan valdes Webbstugan i Hälsingland och Daniel Hedquist, och för formgivning och design anlitades Mia Dansdotter Nilsson. Ramavtal tecknades med flera fotografer och filmare för att utveckla destinationens foto- och filmbank. Mest anlitad blev i praktiken Lars Lööv. 3:3 UTBILDNINGAR Projektledaren och andra medarbetare har genom omvärldsbevakning samt deltagande på konferenser, mässor etc. hållit sig uppdaterad inom aktuella arbetsområden. Maja Frost har utbildats i bl a bokningssystemet CityBreak och det grafiska designprogrammet InDesign, i syfte att dessa kunskaper skall bli kvar i bolaget efter projekttiden. Hon har även deltagit i Hälsingland Turisms utbildning Sommarpiloterna

9 3:4 RAPPORTERING Projektledaren har rapporterat vid projektets styrgruppsmöten. Information om nyheter, aktiviteter, utbildningar etc har spridits via lokala och nationella massmedia, sociala media samt hemsidan www. jarvso.se. Löpande uppdateringar till medlemsföretagen skedde i projektets inledning genom månadsbrev, senare genom skapandet av Facebook-gruppen Järvsö alltid vackert nära Företag, en sluten grupp för kommunikation mellan destinationens företagare. Rapporter till finansiärerna har lämnats genom delrapporter i samband med rekvirering av medel var tredje månad. Offentlig information om projektet och dess finansiärer har funnits tillgänglig på hemsidan under länken fakta_om_destination/projektdestinationsutveckling-jarvso/ Bildtext: Urklipp från den nydesignade hemsidan samt den interna facebookgrupp vi använt för internkommunikation Vacket Nära FÖRETAG. 4. VERKSAMHET 4:1 AKTIVITETER FÖR ÖKAD KÄNNEDOM PÅ NATIONELL PRIMÄRMARKNAD Inom projektet skapades Redaktion Järvsö, bestående av Maja Frost, fotografen Lars Lööv och reklambyrån Svart Pist, som arbetade hårt för att lyfta fram destinationens erbjudanden i det skyltfönster som TV-programmet Körslaget öppnade under våren Redaktionen har bland annat arbetat med framtagande av pressmaterial, nyhetsbrev, evenemangsblad, uppdateringar av Wikipedia, filmer på YouTube etc. Samarbetet med TV-bolag har givit oss en unik kompetens inom bolaget, som sedan resulterat i nya inspelningar. En del av materialet har samlats in för användande på den nya hemsidan som lanserades 2012, men en hel del har också publicerats löpande. Efter denna inledande period utvärderades redaktionens arbete och verksamheten minskades ner betydligt i omfattning. Redaktionen fortsatte dock att producera ett månatligt nyhetsbrev samt samla in foto- och filmmaterial för fortsatt användning i marknadsföringen av destinationen. Radio Järvsö 101,5 är en daglig radiosändning i Radio Ljusdal med evenemangstips m m på svenska och i en engelsk summering, där projektet bidragit med idéer, faktaunderlag och medverkan i olika inslag. Försöksverksamheten har utvärderats och sändningarna kommer att fortsätta. Sändningstiden minskade från en timme till en halvtimme per dag ( ), men med fler repriseringar av evenemangstips och reportage under dagen. Projektet har även utvecklat en särskild hemsida ( för efterhandslyssning av inslagen.

10 4:2 WEBBUTVECKLING En avgörande del av projektet har varit att utveckla en ny webbplattform, mer anpassad för den nationella och internationella gästens behov. Efter att ha begärt in offerter och utvärderat olika alternativ noga valdes en lösning byggd på plattformen WordPress. Utöver en ny design har den nya sidan flera nya funktioner, bl a är det nu enklare att byta utseende och budskap efter årstid. Den kan också i högre grad än tidigare uppdateras och förnyas av Destination Järvsös egen personal, vilket ger bättre kontroll, tätare uppdateringar och lägre löpande kostnader. Delar av hemsidan finns på engelska och sidan är förberedd för att kunna lanseras på fler språk. Bokningsbarheten har ökat, bl a kan man utöver boendet nu även boka aktiviteter och olika tilläggstjänster direkt via hemsidan. Nylanseringen av hemsidan sköts upp från årsskiftet till vecka för att inte ske mitt i den viktigaste vinterbokningsperioden. Den nya hemsidan är nu i drift, och efter de många och långa diskussioner som föregått lanseringen kunde vi konstatera att kritik nästan helt uteblev när det färdiga resultatet låg klart. Projektet har även arbetat fram en webbplattform, genomförd av Ohappa, för samlad marknadsföring av ett stort antal företag under en gemensam rubrik. Första gruppering att använda plattformen är Järvsöbröllop ( Detta samarbete fick en flygande start genom den nationella uppmärksamheten kring Andreas Johnsons och Lisa Knapps bröllop 4 juni, och man har redan bokat in ytterligare flera bröllop där flera olika Järvsöföretag levererar varor och tjänster. Plattformen kan med mindre justeringar användas i fler sammanhang. 4:3 AKTIVITETER FÖR ATT SKAPA FLER AFFÄRER, ÖKAD SYSSELSÄTTNING, EXPORTMOGNAD OCH NYA TURISTBÄDDAR. Projektets personal har haft löpande täta kontakter med företagen på destinationen, enskilt såväl som i grupp, i syfte att stärka samverkan och öka medvetenheten om främst den internationella marknadens krav. Ett antal inspirationsträffar har hållits med gästande talare och praktiska övningar bl a i användandet av sociala medier. Efterfrågan från medlemsföretagen, vars tid är begränsad, har styrt mot färre men effektiva och högkvalitativa möten kombinerat med mer enskild rådgivning och idéutveckling i mindre grupper. Konsulten Jakob Silén har arbetat fram en ny form för serviceavtal (enligt modell från Åre men anpassad för vår situation). Dessa skall göra det möjligt för fler typer av företag, och företag på längre avstånd från orten Järvsö, att ansluta sig till destinationen och till en relevant kostnad medverka i och dra nytta av destinationens utveckling och marknadsföring. Efter att de första avtalen enligt det nya systemet skrivits under, fortsatte införsäljningen av nya avtal utanför projektets ram. Det nya systemet ger Destination Järvsö en säkrare och rättvisare (sannolikt även större) finansieringsbas för fortsatta satsningar. Genom detta blir även fler turistbäddar tillgängliga för bokning via destinationen. Vi har studerat och bearbetat tre utländska marknader med olika strategier. Den holländska marknaden närmar vi oss genom samverkan med Visit Swedens Hollandsprojekt, och vi har medverkat i tre olika visningsresor för holländska researrangörer och journalister. Den tyska marknaden började vi bearbeta med pressutskick. Efter att Region Gävleborg skiftat fokus från Tyskland till Finland har även vi minskat tonvikten på Tyskland och istället bl a spridit våra nyhetsbrev och filmer via Visit Swedens kanaler i Finland. För att nå den danska marknaden har vi medverkat i en broschyr som ges ut av den danska resebyrån Movement Travels. Flera av destinationens aktörer har också egna samarbetsavtal med resebyråer som bearbetar dessa målgrupper. Vår egen marknadsföring direkt mot utlandsmarknaden är dock begränsad, då kostnaderna för detta kräver samverkan över större områden och offentligt stöd för sådan marknadsföring främst kanaliseras via Region Gävleborg och Visit Sweden.

11 4:4 TVÅ REGIONALA AKTIVITETSTEMAT MED NYA BOKNINGSBARA PAKET: Analysfasen i projektets inledning ledde fram till beslut om att prioriterade aktivitetsteman skulle vara Rovdjur och Trails/Leder. Rovdjursarbetet leddes av Lin&Lo Turismutveckling (Chatrine Wennberg) som tillsammans med gruppen tagit fram en översiktskarta för att identifiera lämpliga områden för rovdjursturism samt inventerat av deltagarnas behov, visioner och mål. Arbetet är långsiktigt och samtal har förts med bl a Region Gävleborg och Nu Kör Vi -projektet om hur utvecklingsspåret skall kunna drivas vidare efter vårt projekts slut. Rovdjursspåret inom projektet avslutades i samband med ett seminarium den 22 november på Rovdjurscentrum i Järvsö. Arbetet med Trails/Leder tydliggjorde behovet av insamling av fakta. På initiativ av projektet har Ljusdals kommun, inom ramen för ett nytt Leaderfinansierat projekt, under samma tid genomfört en större inventering av befintliga leder och aktörer som kan användas för beslut om satsningar inom vårt Trails-tema. Ett antal potentiella vandringsguider deltog i en vandringsledarutbildning under våren 2011 och befintligt kartmaterial har uppdaterats. Gruppen har tagit fram information om ett urval befintliga leder, som resulterade i en nytryckt ledguide inför sommarsäsongen 2012 och som använts som underlag för utveckling av fler paketupplevelser i naturen. Tid har också lagts på att klargöra roller och ansvarsfördelning mellan olika aktörer när det gäller upprustning, skötsel, ansvar och användning. 4:5 BIDRAG TILL SKAPANDE AV REGIONALT KLUSTER De inspirations- och kompetenshöjningsträffar vi bjudit in till har varit öppna för deltagare även utanför vår destination, och sådant deltagare har också förekommit. Vi har även aktivt arbetat för att begreppet Destination Järvsö skall uppfattas som ett varumärke för ett geografiskt större område än orten eller socknen Järvsö. Detta synsätt, där besökarens perspektiv sätts i centrum, vinner bit för bit mark mot ett tänkande byggt på kommun- och sockengränser. I det ursprungliga beslutet angavs att vi skulle skapa ett regionalt kluster kring turismfrågor. Då detta även blev en uppgift för Region Gävleborgs Nu Kör Vi -projekt upptogs diskussioner med resultat att vårt projekt fokuserat på att bidra till att skapa ett sådant kluster. Projektet har haft löpande kontakter med Region Gävleborgs Nu Kör Vi -projekt och Hälsingland Turism, vilket bl a lett till gemensam planering och genomförande av nätverksseminariet En Värdefull Dag i Järvsö september Det blev två värdefulla dagar med god uppslutning av länets turistaktörer och höga poäng på utvärderingarna när det gäller kunskapsinnehåll och möjligheter till nätverkande. Den 19 november 2010 och den 11 november 2011 genomfördes våra årliga Destinationsdagar som innehöll Information, Inspiration och Fest (nätverkande) medverkade via webb-tv en av de drivande kring utvecklingen av Whistler i Kanada. Huvudtalare vid Destinationsdagen 2011 var Mikael Genberg, mannen bakom spektakulära projekt som UtterInn i Västerås och Hotell Hackspett, samt projektidén En röd stuga på månen. Från december 2011 har vi hållit en serie månadsvisa möten på Rovdjurscentrum i Järvsö, med en lätt måltid, ett inspirationsföredrag och aktuell information. Träffarna arrangeras i samverkan med Region Gävleborg och är öppna för deltagare från hela länet. Seminarieserien planeras fortsätta även efter projekttiden.

12 KRONOLOGISK ÖVERSIKT ÖVER PROJEKTETS FASER (URDRAG UR DELRAPPORTERNA) PERIOD 1, MAJ-OKTOBER 2010 Period 1, maj-oktober 2010 Under den inledande perioden fokuserade projektet på analys- och strategiarbete samt dialog med intressenter, benchmarking och planering av genomförandet. Sex styrgruppsmöten hölls. Två större offentliga möten hölls (en upptaktsträff 25/8 med 67 deltagare, en inspirationsdag med Åres näringslivschef Jan Andersson den 28/10 med 45 deltagare). Två nyhetsbrev skickades ut till 230 mottagare, och information lämnades i olika mindre sammanhang såsom branschträffar, personliga möten m m. Under denna period genomfördes upphandlingar för att knyta till projektet en bred kompetensgrupp med bokföringsbyrå, projektsamordnare, fotografer och kommunikationsbyråer. Projektsekreteraren Maja Frost lade också tid på att kvalitetssäkra och uppdatera registret över intressenter i destinationen och inventera deras behov och förväntningar. Projektledaren Olle Fack deltog i flera samplaneringsmöten med Hälsinglands Turism och Region Gävleborg samt i träffar med Visit Sweden, för att säkerställa god samverkan med andra turisminitiativ som berör Destination Järvsö. Som en del i analysfasen deltog han även i politikerveckan i Almedalen i juli. PERIOD 2, NOVEMBER-DECEMBER 2010 Analys- och strategiarbetet fortsatte och resulterade i styrgruppsbeslut om att de båda prioriterade utvecklingsområdena i projektet skall vara Rovdjursturism resp Trails/Leder. En grupp om tio företagare intresserade av Rovdjursturism bildades och deltog vid ett seminarium om rovdjursturism i Järvsö 8-9 november arrangerat av Svenska Ekoturismföreningen och Rovdjurscentrum. Projektet dokumenterade seminariet i syfte att skapa en inspirations- och utbildningsfilm om rovdjursturism. Projektet arrangerade och genomförde ett inspirationsseminarium för hela destinationen om Whistler i Canada den 19 november. Efter upphandling upprättades konsultavtal med projektsamordnarna Jakob Silén, Roland Hamlin och Chatrine Wennberg samt fotografen/filmaren Lars Lööv. Fotografering inleddes för att säkerställa ett brett urval av bilder för framtida webblansering. Roland Hamlin deltog på projektets uppdrag vid en konferens om Pilgrimslederna till S:t Olof i Trondheim november för att inhämta kunskap och knyta kontakter om Europas Kulturvägar. Projektgruppen arbetade under perioden med att uppdatera projektplanen och anpassa den till förändrade förutsättningar, bl a i relation till nytillkomna angränsande projekt i Hälsingland Turism och Region Gävleborg. Jenny Norberg deltog den 29 november i möte med Region Gävleborg och Travel Trade Manager Anne Tusveld på Visit Sweden Holland. Ytterligare två nyhetsbrev till destinationens intressenter gick ut. PERIOD 3, JANUARI-MARS 2011 Den 27 januari genomförde projektet ett inspirationsmöte om affärsutveckling på Järvsöbaden. Medverkade gjorde Lars och Katarina Hansson som är ägare till Muddus Hjortron, Finn Hurtig från Företagsam X samt projektets egen personal. Den januari genomfördes också på Restaurangskolan i Ljusdal samt på Rovdjurscentrum i Järvsö ett inspirationsseminarium om matupplevelser i samverkan med SveasBritas Kök. Medverkande var Carina Brydling från Kocklandslaget samt Pär Johansson från Växbo krog. Kommunikationsbyrån Glädje utvecklade för projektets räkning en grafisk manual för korrekt användning av Järvsös logotyp, som de tidigare tagit fram åt destinationen. Redaktion Järvsö upprättades med veckovisa arbetsmöten för produktion av pressmaterial, nyhetsbrev med databas, filmklipp med YouTubekanal, uppdatering av Järvsörelaterad information på Wikipedia m m. Radio Järvsö 101,5, en daglig radiosändning med destinationsinformation, genomfördes och utvärderades. Två personer ur Rovdjursgruppen besökte Vildmarksmässan i Sollentuna den 11 mars. Projektledaren Olle Fack samt Jenny Norberg deltog i seminarium inför och under Turistmässan i Göteborg mars för kunskapsinhämtning, omvärldsspaning och kontaktskapande. PERIOD 4, APRIL-JUNI 2011 Början av perioden präglades av slutspurten i TV-programmet Körslaget, där kören från Järvsö vann. Efter denna period utvärderades Redaktion Järvsös arbete och verksamheten minskades ner betydligt i omfattning. Projektet arbetade fram en webbplattform, för samlad marknadsföring av ett stort antal företag under en gemensam rubrik. Plattformen användes av Järvsöbröllop ( Konsulten Jakob Silén arbetade fram en ny form för serviceavtal och inledde införsäljning av dem. Rovdjursgruppen gjorde ett arbetsmöte/studiebesök på Vargas Vildmarkslodge den juni. Lin&Lo Turismutveckling (Chatrine Wennberg) arbetade tillsammans med gruppen fram en översiktskarta. På initiativ av projektet inledde Ljusdals kommun, inom ramen för ett separat Leaderfinansierat projekt, en större inventering av befintliga leder och aktörer vars resultatet skall kunna användas för beslut om satsningar inom vårt Trails-tema. Ett antal potentiella vandringsguider erbjöds en vandringsledarutbildning under våren och befintligt kartmaterial uppdaterades. Projektledaren Olle Fack höll den 13 april ett möte i Stockholm med Svensk Destinationsutveckling AB. Den 8-9 juni besöktes Järvsö av en delegation från Tillväxtverket (generaldirektör Christina Lugnet och Lena Roth), där vi gav information om projektet och om planer för Järvsöturismens framtida utveckling.

13 PERIOD 5, JULI-SEPTEMBER 2011 Planering och genomförande av nätverksseminariet En Värdefull Dag i Järvsö september tog en hel del av projektets uppmärksamhet under perioden. Seminariet genomfördes i samverkan med Hälsingland Turism och Region Gävleborgs Nu Kör Vi -projekt. Projektets personal hade löpande täta kontakter med företagen på destinationen, enskilt såväl som i grupp, i syfte att stärka samverkan och öka medvetenheten om främst den internationella marknadens krav. Projektarbetsgruppen deltog vid möte med Tillväxtverket den 21 september för en muntlig avstämning av läget i projektarbetet. PERIOD 6, OKTOBER-DECEMBER 2011 Under hösten intensifierades arbetet med ny design och funktion för destinationens samlande webbsida Den 11 november genomfördes vår årliga Destinationsdag som denna gång förlades till Orbaden och som innehöll Information, Inspiration och Fest (nätverkande). Den 5 december hölls den första av en planerad serie månadsvisa möten på Rovdjurscentrum i Järvsö. Träffarna arrangeras i samverkan med Region Gävleborg och är öppna för deltagare från hela länet. Rovdjursspåret inom projektet avslutades i samband med ett seminarium den 22 november på Rovdjurscentrum i Järvsö. Gruppen Trails/ Leder tog fram information om befintliga leder och aktörer och som underlag för utveckling av fler paketupplevelser i naturen och produktion av informationsmaterial. PERIOD 7, JANUARI-APRIL 2012 De månadsvisa mötena på Rovdjurscentrum i Järvsö fortsatte hela våren. Nylanseringen av hemsidan skedde under vecka 16. Redaktion Järvsö fortsatte att producera ett månatligt nyhetsbrev. Fokus lades i slutskedet av projektet på att bygga upp vår bild- och filmbank för fortsatt användning i marknadsföringen av destinationen. En mall till en ledguide och olika upplevelsepaket arbetades fram. Projektarbetsgruppen hade under den här perioden gemensamma strategidiskussioner inför det fortsatta arbetet och strategimöten med projektledare från Nu Kör Vi -projektet på Region Gävleborg för att diskutera möjlig samverkan. En del av idéarbetet utgick från Tillväxtverkets utlysning av extra medel till hållbar destinationsutveckling, vars kriterier stämde väldigt väl överens med Destination Järvsös ambitioner och förutsättningar. Vår strategi för fortsatt arbete efter projektets slut formulerades därför med sidoblickar på kriterierna för denna utlysning. Projektering för ett Visitors Room upphandlades och inleddes. En inredningsdesigner fick i uppdrag att skissa på en ombyggnad av stationshuset i Järvsö för att möjliggöra ökad synlighet för Järvsöturism bland dem som anländer eller avreser via järnvägsstationen. PERIOD 8, APRIL-AUGUSTI 2012 Under denna period slutfördes arbetet med ledguiden som sammanfattar resultatet av ledgruppens arbete och lockar till vandringar i destinationen. Konsulten Ierarum rediovisade sin idéskiss till ett Visitors Room, som kan ligga till grund för framtida satsningar på ett bättre fungerande mottagningscentrum för turister i stationshuset i Järvsö. Vi har dessutom arbetat med att sammanställa det ekonomiska utfallet och resultatet av projektet genom en kvantitativ och kvalitativ enkätundersökning bland de medverkande företagen.

14 5. RESULTATUPPFÖLJNING Projektets resultat har följts upp genom en enkät bland turismföretag inom destinationen. Som utgångspunkt användes NärLjus företagsregister och de företag som där angetts tillhöra turismsektorn. Vi har därefter kompletterat med företag som inte tillhör Ljusdals kommun men ingår i Destination Järvsö och som deltagit i projektets aktiviteter. I enkäten kartläggs i hur hög grad företagen deltagit i projektets aktiviteter. De har också själva fått bedöma i hur hög grad projektet bidragit till deras egen tillväxt. I kartläggningen har vi identifierat 24 nystartade företag med koppling till turismbranschen. Av dem som på förfrågan ansett att projektet haft betydelse för deras lönsamhet (minst 3 på en femgradig skala) finns 8 företag med sammanlagt 6 heltids- och 4 deltidssysselsatta. I kartläggningen har vi också identifierat 37 befintliga företag som deltagit i projektets aktiviteter och vars verksamhet har vuxit under projektperioden. Av dem som på förfrågan ansett att projektet haft betydelse för deras lönsamhet (minst 3 på en femgradig skala) finns 19 företag med en ökning på sammanlagt 24 heltids- och 47 deltidssysselsatta. Bland de företag som valt att inte prioritera deltagande i projektets aktiviteter har vi en låg svarsfrekvens på enkäten. Det samlade arbetet med att förbättra den turistiska infrastrukturen och med att synliggöra Järvsö gör att vi ser skäl att hävda att många av dessa ändå gynnats av projektet. Ett mått på det internationella genomslaget är att den holländska resebyrån Buro Scandinavia från 2011 till 2012 noterat en total minskning om 5 procent på den totala Sverigemarknaden, men samtidigt en 200-procentig ökning av omsättningen i Destination Järvsö! Även den danska resebyrån Movement Travels har ökat sina bokningar till Järvsö inför vintern 2012/2013. Bildtext: Denna mall användes som grund för resultatuppföljning i projektet.

15 6. BUDGET OCH EKONOMISKT UTFALL Nedan ges en översikt av ramarna i den slutliga finansieringsplanen. Fördelningen mellan åren blev delvis inaktuell genom tilläggsbeslut efter att projektet kommit igång. 6.1 Utgifter budget Kostnadsslag / År Totalt Egen personal inkl.lönebikostnad Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Summa faktiska kostnader Offentlig direktfinansierad kostnad Summa direktfinansierade kostnader SUMMA KOSTNADER Finansiering budget Finansiär / År Totalt Beviljade medel från Tillväxtverket Privat finansiering Destination Järvsö SUMMA privat finansiering totalt Svensk offentlig faktisk finans. Region Gävleborg Ljusdals kommun Summa sv. offentlig faktisk finansiering Svensk offentlig direktfinansiering NärLjus, genom tid Summa sv. offentlig direktfinansiering SUMMA sv. offentlig finansiering SUMMA FINANSIERING Varav summa faktisk finansiering

16 6.3 Kostnader utfall Budget Summa 2010 Summa 2011 Summa 2012 Summa % Egen personal ,3 Köpta tjänster ,1 Lokaler ,4 Övrigt ,6 Faktiska kostnader ,4 Annat än pengar ,0 Totalt ,2 6.4 Finansiering utfall Budget Summa 2010 Summa 2011 Summa 2012 Summa % Ljusdals kommun ,0 Region Gävleborg (34,5%/29,4%) Regionala fonden (55,17%/50%) , ,0 Destination Järvsö AB ,0 Summa faktisk finansiering ,4 Kommentar: Projektledningen valde medvetet att sikta över målet för att fullfölja alla uppgifter i projektet trots att kostnaderna därmed överskreds. De överskjutande kostnaderna stannar på projektägaren, vars egeninsats i projektet blir kronor mer än budgeterat.

17 7. VIN S TER I PRO J EKTET, OC H H UR DE TA S TILLVARA Under projektet har vi arbetat fram nya paketupplevelser för turister, inte minst inom projektets båda profilområden Rovdjur och Trails. Dessa paketupplevelser säljs nu för fullt. Ytterligare en helt ny aktör på Rovdjursområdet håller nu på att etablera sin verksamhet. Nätverket Järvsöbröllop som etablerades med stöd av projektet arrangerar sommaren 2012 minst tolv bröllop, vardera med en omsättning på kronor i Järvsö med omnejd. Genom den nya hemsidan är det nu möjligt att i högre grad boka hela upplevelser med både boende, mat och aktiviteter. Hemsidans nya konstruktion gör det också möjligt för DJAB:s egen personal att själva uppdatera och förbättra hemsidan löpande med färsk information. I projektet har vi även skaffat oss programvara och utbildning för att själva producera enklare marknadsföringsmaterial som affischer, produktblad och broschyrer för print-on-demand. Detta ger turistbyrån möjlighet att ge turisterna och våra medlemmar bättre service till lägre kostnad. Redaktion Järvsö har inom projektets ram byggt upp kompetens och rutiner för att ge god service till TV-produktioner och reportageteam från tidningar. Detta resulterar i minst två TV-produktioner även under 2012 och ett flertal tidningsreportage. Under projektet har vi arbetat fram och börjat implementera ett nytt Destinationsavtal. Detta ger en rättvisare och större årlig finansiering från medlemsföretagen (minst kronor per år, sannolikt mer) och bidrar till att säkra DJAB:s finansiering långsiktigt. Vi har i en kontinuerlig process lyssnat in medlemmarnas behov och önskemål, vilket resulterat i en mer genomarbetad organisation och framtidsstrategi. Denna användes som underlag för en ansökan till Tillväxtverket i en aktuell utlysning av extramedel, men också i diskussioner med Region Gävleborg om framtida utvecklingsarbete kring Destination Järvsö. Vid projektets start hade Destination Järvsö 2 x 0,75 anställda. Den växande omsättningen och behovet av fortsatt utvecklingsarbete har gjort att bolaget anställt de båda projektmedarbetarna Maja Frost och Anna-Lena Wallin för att inte riskera att tappa deras kompetens när projektet upphör. Bolaget har nu 4 x 0,75 anställda. Initiativ från projektgruppen har lett till nya utvecklingsinsatser, bl a Ljusdals kommuns genomförande av projektet Utvecklingsleder inom Leaderprogrammet, samt det nyligen inledda arbetet med att ta fram en Lokal strategi för besöksnäringen. Vår rådgivning till nyetablerade aktörer som exempelvis teaterföreningen Scensation (Peter Pan på Träteatern) och bokningssystemsbolaget Booking North AB har bidragit till att de etablerat sig på orten. Sammantaget bedömer vi att Destination Järvsö AB efter projekttiden: Har en mer välfungerande organisation som ger bättre service till såväl turisterna som avtalstagarna, och som säljer mer. Har en större långsiktig stabilitet och kapacitet att fortsätta utvecklas utan projektstöd, men också organisation för att utnyttja eventuella framtida projektstöd effektivt för fortsatt tillväxt. Bildtext: Denna bild är en del i det samarbete projektet haft med fotografer för att bygga upp en kvalitativ bildbank. Fotograf Lars Lööv

18 8. SOM B ILAGOR TILL RAPPORTEN F INN S Sammanställning av resultaten enligt utvärderingsformulären. Turistiska paketerbjudanden inom områdena Rovdjur och Trails/Leder Ledord en översyn av befintligt arbete och kontakter på ledområdet Vandring i Destination Järvsö en publik broschyr med kartor och beskrivningar över ett urval leder Slutrapport från Rovdjursgruppens arbete. Bokningsstatistik för åren Exempel på marknadsföringsmateriel som tagits fram i projektet, såsom evenemangskalender och presentationsmapp. Förslag till ombyggnad av stationen i Järvsö till ett Visitors Room (konsult Ierarum) Mötesschema för månadsseminarierna på Rovdjurscentrum Ansökan om extramedel från regeringen, maj 2012, med utvecklingsstrategi Bildtext: Denna bild är en sammanställning av de bilagor som skickas med i slutrapporten.

19 Innehållet i denna slutrapport godkänns härmed: Järvsö Olle Fack, Ordf. Destination Järvsö Projektledare Anna-Lena Wallin Projektsamordnare Jenny Norberg, Närljus Projektsamordnare Maja Frost Projektsekreterare Roland Hamlin Projektsamordnare Jakob Silén Projektsamordnare Birgitta Bagge Stridh, Närljus Styrgrupp Peter Augustsson, Destination Järvsö Styrgrupp Inger Ångström, Destination Järvsö Styrgrupp Christer Fransson, Destination Järvsö Styrgrupp

Månadsbrev november 2010 från projekt Destinationsutveckling Järvsö

Månadsbrev november 2010 från projekt Destinationsutveckling Järvsö Järvsö den 5 november 2010 Månadsbrev november 2010 från projekt Destinationsutveckling Järvsö Hej Projektet löper vidare och så gör turistutvecklingen. Nyhet från vardagen Denna veckas kanske största

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015

LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015 Diarienr: 1(5) Upprättare: Lednings- och verksamhetsstöd Utveckling- och projektstöd LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015 Projektledare Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro

Läs mer

ö Österåker Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago \ I *i ^ 'I Skärgårdskommunen

ö Österåker Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago \ I *i ^ 'I Skärgårdskommunen ö Österåker \ I *i ^ 'I Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago t * Skärgårdskommunen Bakgrund Under hösten 2012 lades, i samverkan mellan aktörer inom offentlig sektor och näringsliv i Stockholms

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Efterfrågestyrt. 600 113 kr

Efterfrågestyrt. 600 113 kr Efterfrågestyrt Besökare vid Fallens Dag. Projektägare: Destination Älvkarleby ideell förening Projektledare: Chatarina Östlund/Josefin Ronnerfors Kommun: Älvkarleby Dnr: 121 Jnr: 2012 6724 Projekttid:

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Nu kör vi. Resumé och på G från projektet Nu kör vi maj/juli 2012. Sommartider! Sommarlov betyder högtryck i besöksnäringen, så också i Gävleborg.

Nu kör vi. Resumé och på G från projektet Nu kör vi maj/juli 2012. Sommartider! Sommarlov betyder högtryck i besöksnäringen, så också i Gävleborg. Sommartider! Sommarlov betyder högtryck i besöksnäringen, så också i Gävleborg. Nu är Nu kör vi-projektet åter fullbemannat efter semestrarna och eftersom nyhetsbrevet för maj-juni av tekniska skäl inte

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg, Nu kör vi, Omskrivning av projektet

Utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg, Nu kör vi, Omskrivning av projektet 1 Utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg, Nu kör vi, 2011-2013 Omskrivning av projektet 2 Projektets ursprungliga delområden Mötesplatser och samverkan Kompetens och kvalitet Internationell

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Projektplan Processutveckling steg 1

Projektplan Processutveckling steg 1 Sid 1 av 10 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-09-14 0.3 Projektplan Processutveckling steg 1 INNEHÅLL 0 VERSIONSBERÄTTELSE... 1 1 IDENTIFIKATION... 2 1.1 Huvudmän... 2 1.2 Budgetramar...

Läs mer

SpråkSam - en nyckel till utveckling

SpråkSam - en nyckel till utveckling SpråkSam - en nyckel till utveckling Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg 22 mars 2011 Disposition 1. En kort inledning. 2. Viktiga delar i SpråkSam fakta och resultat. Utbildningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Sveriges Regionala Turismorganisationer

Sveriges Regionala Turismorganisationer Sveriges Regionala Turismorganisationer Nulägesanalys för år 2012 Björn Fransson, Örebrokompaniet AB Slutversion april 2014 Inledning Undersökningen genomfördes under december 2013. En kompletterande enkät

Läs mer

Turismfunktionen vid VKL

Turismfunktionen vid VKL Välkommen! Välkommen till en kunskaps- och inspirationsdag om hur besöksnäringen kan utvecklas från traditionell torghandel till en modern och vinstdrivande industri. Vad är det som gör skillnaden mellan

Läs mer

Veberöd en unik företagsplats

Veberöd en unik företagsplats Veberöd en unik företagsplats Strategi 2015 för Veberöds Företagarförening Dokumentation strategimöte #3 2015-02-12 Nästa möte 2014-02-12 kl 7:30 9:30 i en lokal med projektor Önskat utfall från nästa

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turistoch upplevelseföretag eller HDU som de säger på VisitSweden Dennis Bederoff

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer