Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Nickel Mountain Group AB (publ),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043"

Transkript

1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Nickel Mountain Group AB (publ), (Denna årsredovisning är en översättning av årsredovisningen på engelska som publicerades den 2 juni Denna årsredovisning innehåller inte avsnitten VD-ord och Marknadsöversikt som finns i engelsk version.)

2 Innehåll: Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 15 Rapport över koncernens finansiella ställning 16 Koncernens egetkapitalanalys 17 Koncernens kassaflödesanalys 18 Resultaträkning moderbolaget 19 Rapport över moderbolagets totalresultat 19 Balansräkning moderbolaget 20 Förändringar i eget kapital moderbolaget 21 Kassaflödesanalys moderbolaget 22 Noter 23 Revisionsberättelse 55 Bolagsstyrningsrapport 57 Ledning och styrelse 61 Adresser 62 2

3 Alla siffror anges i tusental svenska kronor om inte annat anges Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Nickel Mountain Group AB (publ) (NMG eller Bolaget) org nr med säte i Stockholm, lämnar härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamhet Nickel Mountain Group AB (publ) ( NMG ), som fram till årsskiftet 2013/2014 hette IGE Resources AB, är ett svenskt mineralprospekterande bolag. Koncernstrukturen består av ett svenskt moderbolag som i sin tur äger ett antal dotterbolag. NMG-aktien är noterad på Oslo-börsen (www.oslobors.no). Antalet aktieägare uppgår för närvarande till omkring Huvudtillgången är nickelprojektet Rönnbäcken beläget i norra Sverige i landskapet Lappland, länet Västerbotten. Rönnbäcken-projektet har blivit föremål för en omfattande utvärdering av den internationella gruvkonsulten SRK Consulting (Sweden) AB senat i december Resultatet av den studien, som på engelska benämns Preliminary Economic Assessment, blev vid den tidpunkten att Rönnbäcken bedömdes innehålla nickelmineraltillgångar enligt den kanadensiska gruvstandarden NI om 668,3 miljoner ton med en genomsnittlig nickelhalt om 0,173% varav 0,097% i form av nickel-sulfider. Därtill finns i mineraltillgångarna ett innehåll av järn om 5,67%. Av dessa mineraltillgångar låg 97% i kategorierna kända och indikerade (measured and indicated). NMG har historiskt även varit involverat i mineralprospektering i ett antal afrikanska länder. I syftet att koncentrera sig på nickelfyndigheten i Rönnbäcken, har styrelsen för Bolaget tagit ett beslut att separera de kvarstående afrikanska tillgångarna som ligger i dotterbolaget IGE Diamond AB och att sedan dela ut dem till aktieägarna i NMG. De afrikanska tillgångarna har av försiktighetsskäl skrivits ner nästan till noll per årsslutet 2013 i koncernräkenskaperna. NMG fokuserar nu på att färdigställa en lönsamhetsstudie, en s k Prefeasibility Study eller PFS med avseende på Rönnbäcken, och att parallellt därmed även förbereda en ansökan om miljötillstånd enligt svenska miljöbalken. Koncernförhållande Per årsslutet 2013 hade NMG fyra olika dotterbolag. Dessa var: IGE Diamond AB, org nr , säte Stockholm IGE Kenya Ltd, org nr 27481, säte Nairobi, Kenya Nickel Mountain Resources AB (publ) (tidigare IGE Nordic AB), org nr , säte Stockholm (99,6 %-igt ägt av IGE). Kommanditbolaget Hotellet inom Vallgraven, org nr , säte Göteborg. Detta dotterbolag är under likvidation våren Se även not 30 beträffande NMGs indirekta bolagsinnehav. 3

4 2013 års verksamhet i sammandrag: Koncernen En ny aktieägare, Amarant Mining Ltd, förvärvade en ägarandel om cirka 29,7% av kapital och röster i Bolaget under senare delen av Därefter utsågs en ny styrelse den 27 december I januari 2013 fattade den styrelse som utsetts i december 2012 ett beslut om att förvärva 100% av Ghana Gold AB, ett svenskt företag med tillgångar i Afrika. Säljare var ett bolag med säte på ön Jersey kallat Alluvia Mining Ltd. Köpeskillingen skulle vara både i form av kontanter och nyemitterade aktier i NMG (då IGE). Kontantandelen om 50 MSEK betalades snabbt ut som del av förvärvslikviden. Tillgångarna i Ghana Gold AB fanns sedan vara av tveksamt värde och, därtill, hade förvärvet en närstående-karaktär. Den 3 april 2013 blev den tillförordnade VD:n ombedd att avgå med omedelbar verkan och en ny tillförordnad VD, en av styrelsemedlemmarna som valdes i december 2012, trädde in. En extra bolagsstämma (EGM) avhållen den 25 april 2013 godkände en nyemission av aktier riktad till Alluvia Mining. Detta emissionsbeslut överklagades sedan av minoritetsaktieägare, och ett domstolsbeslut sommaren 2013 ogiltigförklarade aktieemissionen, vilket även ledde till ogiltigförklarande av hela förvärvet. Därmed skulle samtliga moment i denna transaktion återgå. Samtidigt under våren 2013 avgick KPMG som Bolagets revisorer och KPMG kontaktade även Ekobrottsmyndigheten för att rapportera om misstänkta brott i samband med köpet av Ghana Gold AB. Bolaget fick allvarliga finansiella problem till följd av att i det närmaste all koncernmässig likviditet blev sänd utomlands tidigt En ny styrelse utsågs i augusti 2013 och en av de nya styrelsemedlemmarna utsågs även till ny tillförordnad VD. Samtidigt blev Bolaget i augusti 2013 informerat om att svenska leasingbolaget Altro Invest AB hade blivit ägare till aktieposten i Bolaget om cirka 29,7%. Aktieposten hade varit pantad till Altro Invest som säkerhet för ett lån, och Altro hade blivit tvunget att ta över panten från en låntagare som inte uppfyllt sina åtaganden. Altro Invest AB är fortfarande Bolagets enskilt störste aktieägare. Totalt säkrades omkring 12,9 MSEK av korfristiga räntefria lån under fjärde kvartalet, i huvudsak bestående av reverslån. Totalt inflöt närmare 17 MSEK av kortfristiga lån under andra halvåret 2013 inklusive omkring 4 MSEK av räntebärande lån från huvudägaren Altro Invest. En extra bolagsstämma avhållen i november 2013 godkände Bolagets namnändring till Nickel Mountain Group AB (publ). Samma extra bolagsstämma gav styrelsen fullmakt att inleda en civilrättslig domstolsprocess för att kräva ersättning från tidigare styrelsemedlemmar för skada som uppstått i samband med den omtalade Ghana Gold-affären tidigare under Extra bolagsstämman i november 2013 tog även ett principbeslut om att separera ut alla kvarvarande afrikanska koncerntillgångar, och att ge aktieägarna tillgång till dessa genom en utdelning. Samma extra bolagsstämma beslöt även att genomföra en aktiekapitalnedsättning genom att sänka kvotvärdet per aktie från 2,50 SEK till 0,50 SEK och att överföra dessa medel till fritt eget kapital. Aktiekapitalsänkningen blev registrerad i slutet av mars 2014 efter utgången av en period för kallelse på kända och okända borgenärer. Styrelsen fick även ett bemyndigande att genomföra aktieemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 4

5 I slutet av 2013 godkände styrelsen ett arbetsprogram under 2014 för nickelfyndigheten i Rönnbäcken. Detta arbetsprogram är en del av de pågående föreberedelserna för att genomföra lönsamhetsstudien, PFS:n, samt miljötillståndsansökningen för nickelprojektet. I slutet av december 2013 förvärvade NMG ett kommanditbolag innehållande väsentligen likvida medel. På så vis uppkom i koncernräkenskaperna en intäktspost om 9,7 MSEK, vilket även var koncernmässig kassaflödeseffekt. Av försiktighetsskäl genomfördes i bokslutet för 2013 en nedskrivning om 20 MSEK av en fordran på Alluvia Mining som före nedskrivningen uppgick till 50 MSEK. Resultat, koncernen Nettoresultatet efter skatt för NMG avseende räkenskapsåret 2013 blev -110,2 MSEK (-121,5 MSEK under motsvarande period 2012). Det registrerades inga försäljningsintäkter under räkenskapsåret 2013 (0 MSEK 2012). Rörelsekostnader exklusive avskrivningar and nedskrivningar uppgick till 22,0 MSEK under perioden (-24,6 MSEK). Nedskrivningar och avskrivningar uppgick till -131,1 MSEK under 2013 (-126,2 MSEK), och hänförde sig huvudsakligen till affärssegmentet Diamonds i Afrika. Neddragen finansiering av moderbolaget under räkenskapsåret till följd av Ghana Gold-affären ledde till bristande licensuppfyllande, förlust av nyckelpersonal, generell badwill och missnöjda affärskontakter. Så som beskrivs längre ner i redogörelsen för segmentet Diamonds, fick koncernen dra ner på sitt engagement i de flesta av projekten och därtill fick vissa läggas i malpåse. I årsbokslutet togs även beslut att skriva ned fordran på Alluvia Mining med 20 MSEK. Netto bokfört värde på fordran är därefter 30 MSEK. NMG hade ett negativt kassaflöde om -53,9 MSEK under räkenskapsåret 2013 i huvudsak beroende på det ogiltigförklarade köpet av Ghana Gold AB. Kassaflödet under räkenskapsåret 2012 var positivt och uppgick till 58,2 MSEK till följd av en nyemission om 101,7 MSEK genomförd under det året. Likvida medel uppgick vid slutet av december 2013 I koncernen till 15,3 MSEK jämfört med 69,2 MSEK vid samma tid året före. NMGs totala tillgångar uppgick vid årsslutet 2013 till 158,9 MSEK. Vid motsvarande tidpunkt 2012 uppgick tillgångarna till 292,8 MSEK. Utvecklingen inom segment Nickel under 2013 och planerna i segmentet för 2014 I februari 2013 presenterades resultatet av Eurus Mineral Consultants (EMC) internationella jämförelsestudie av borrkärnprover från Rönnbäckenfyndigheterna med andra nickelmalmer i världen. EMC har tolkat alla flotationsförsök med prover från fyndigheterna Vinberget och Rönnbäcksnäset och jämfört flotationskinetiken med ett antal andra nickelmalmer internationellt. Resultaten från denna jämförelseanalys visade att Rönnbäcken, trots sin låga nickelhalt, ger liknande eller högre nickelutbyte samt att dess anrikningsegenskaper överlag är bättre än vad som gäller för andra nickelmalmer. Frånvaron av järnsulfidmineral ger högre nickelhalter i koncentratet och medger därmed bättre flotationsbetingelser. Flotationsegenskaperna för Rönnbäcken mätt som uppanrikad nickelhalt i koncentratet är över nio gånger högre än snittet för andra liknande nickelmalmer, och förhållandet mellan utbyte och ingående malmhalt är över fem gånger högre än snittet för andra liknande nickelmalmer. Områden har identifierats för ytterligare mineralogiska och processmässiga undersökningar som skulle kunna öka utbytena med 3-6 %. Ett antal möjligheter har identifierats för vidare optimering som kan minska investeringskostnaden och driftskostnaderna. 5

6 I februari 2013 genomförde ÅF Infraplan en studie av de övergripande samhällseffekter som en gruvetablering i Rönnbäcken förväntas medföra lokalt och regionalt på lång sikt. ÅF Infraplans rapport visar att hela regionen och särskilt de västra delarna av Storumans kommun kommer att få avsevärt fler arbetstillfällen. Skatteintäkten beräknas öka, med huvuddelen anställda boende lokalt, med mer än 2 miljarder kr till Storumans kommun under gruvans livstid. ÅF Infraplans rapport understryker ett antal stora utmaningar under planeringsskedet: att klara bostadsförsörjningen, transportinfrastrukturen, trafikfrågorna och skapa ett attraktivt samhälle för inflyttade familjer. Om detta lyckas kan den negativa befolkningsutvecklingen brytas och Hemavan/Tärnaby utvecklas i en attraktiv riktning. NMG fokuserar nu på förberedelserna för en preliminär lönsamhetsstudie, en s k PFS, och på en miljöansökan enligt miljöbalken. Miljöansökan kommer att granskas av Miljödomstolen och Bolaget kommer att genomföra de studier som krävs för domstolens bedömning. Utarbetandet av en miljökonsekvensbeskrivning kommer att kräva att samråd sker med de olika berörda myndigheterna och övriga intressenter. Förberedelserna för PFS beskrivs nedan. Reaktioner från Vapstens sameby ( Vapsten) under 2013 I ett beslut den 22 augusti 2013 avslog svenska regeringen överklaganden gjorda av Vapstens sameby och andra beträffande Bergstatens beslut att ge ut de tre bearbetningskoncessionerna Rönnbäcken K 1 3 till Nickel Mountain AB. Vapstens sameby har därefter fortsatt att bevaka sina egna intressen. Den 21 november 2013 vände de sig till Högsta Förvaltningsdomstolen i Sverige för att utverka en juridisk granskning av den svenska regeringens beslut att avslå överklagandena från Vapsten. Det är ännu oklart när denna juridiska granskning ska äga rum. Vapsten har även sänt in en skrivelse till FNs Kommitté för eliminering av rasdiskriminering (CERD). I sin skrivelse hävdar Vapsten att den svenska regeringen har brutit FN-stadgan gällande rasdiskriminering. CERD är en rådgivande kommitté, och dess beslut tar formen av rekommendationer till medlemsstaternas regeringar. För att ett ärende ska tas upp till behandling av CERD måste den som sänder in ärendet, klaganden, ha uttömt alla möjligheter på hemmaplan att få ärendet behandlat. Vid tidpunkten för denna årsredovisnings publicering har Vapstens hänvändelse till Högsta Förvaltningsdomstolen ännu inte blivit nekad. Den 22 januari 2014 svarade den svenska regeringen till CERD att den anser att CERD bör återbörda Vapstens klagomål utan behandling med motivet att Högsta Förvaltningsdomstolen i Sverige väntas göra en förnyad prövning av regeringsbeslutet att avslå Vapstens överklagan i detta ärende. Vidare säger svenska regeringen att om CERD ändå inte avser att avslå Vapstens ärende, så bör CERD i alla fall vänta med sitt nästa beslut till dess Högsta Förvaltningsdomstolen i Sverige har genomfört sin förnyade granskning av fallet. Tre undersökningstillstånd, d v s prospekteringslicenser, gällande området kring Rönnbäcken blev förlängda av Bergstaten efter att NMG ansökt om förlängning av tillstånden tidigare under En köpoption avseende 10% av Rönnbäcken-projektet via dess ägarbolag Nickel Mountain AB utställd till australiska företaget Mitchel River Group (MRG) gick ut i december MRG har bistått NMG på olika vis under åren. Då MRG inte utnyttjade optionen innebär att den för optionen ställda säkerheten, 10% av Rönnbäcken-projektet, nu är frisläppt. I december 2013 godkände NMG ett arbetsprogram för Rönnbäcken i huvudsak hänförligt till det planerade PFS-arbetet. PFS-arbetet koordineras av SRK Consulting (Sweden) AB. Huvudinnehållet i det för 2014 godkända arbetsprogrammet är: Omkartering av borrkärnor Den första delen av programmet handlar om att omkartera samtliga borrkärnor från Rönnbäcken som omfattar m. Avsikten med omkarteringen är att mer i detalj studera litologin på fyndigheterna och att få in ytterligare data om hårdheten på berget, ytterligare kännedom om mineralogin, förekomsten av olika zoner och deras sammansättning samt även att få en bättre kunskap om den 6

7 totala geologin. Detta arbetsmoment inleddes i början av 2014 och planeras bli färdigställt under sommaren Anrikningstester Tidigare tester har redan påvisat att en malmbearbetningsprocess inbegripande krossning och malning i ett enkelt steg följt av flotation ger goda utbyten och ett höggradigt nickelkoncentrat. Under 2014 kommer NMG att utföra ytterligare ett antal flotationsprover för att prova om en tvåstegs malningsprocess följd av PH-neutral flotation kan ge liknande eller t o m bättre utbyten men med lägre rörelsekostnader. Dessa tester pågår hos Outotec i Finland i dess Forskningscenter och koordineras av konsulten EMC och NMGs egen personal. Långtidstester av avfallssand och gråberg från Rönnbäcken NMG fokuserar kontinuerligt på de miljömässiga aspekterna av den framtida nickelgruvan. En viktig miljömässig aspekt är den långsiktiga profilen på de från gruvbrytningen resulterande mängderna avfallssand och gråberg. NMG har kontrakterat det internationella konsultföretaget Golder Associates för att genomföra långsiktiga tester av avfallssand och gråberg från Rönnbäcken. Golder Associates kommer att följa ett antal parametrar från en initial mängd av fyra gråbergsprover från olika avsnitt av Rönnbäcken-projektet och även från två avfallssandprover, en från Rönnbäcksnäset och en från Sundsberget. Planeringfasen för den preliminära lönsamhetsstudien (PFS) En fjärde viktig komponent i det godkända arbetsprogrammet för 2014 är själva planeringen av hela PFS-programmet. Konsultbolaget SRK har gjort en analys, en s k scoping study, av ett detaljerat PFS-program och har därvid uppskattat kostnaderna och tidsåtgången för de olika delmomenten i PFS:n I studien bedömer SRK att det resulterande arbetsschemat samt den förknippade kostnadsbudgeten ger ett ramverk för att styra PFS:n i framtiden och torde möjliggöra för NMG att anpassa arbetsprogrammet i enlighet med tillgängliga finanser. Den nuvarande tidsdimensionen för PFS:n förutser en övergripande tidsåtgång av nära två år och en total uppskattad kostnad om 62 MSEK. Denna kostnadsuppskattning exkluderar NMGs egna administrationskostnader under perioden. Händelserna i korthet inom affärssegmentet Diamonds under 2013 och planerade åtgärder under 2014 Den afrikanska diamantrörelsen upplevde ett utmanande år som en följd av avbruten finansiering från moderbolagets sida till följd av den politik och den förvaltning som utövades av den tidigare styrelsen som tillträdde i slutet av Som beskrivs i andra avsnitt i denna årsredovisning tömdes Bolaget på all likviditet i januari 2013 i samband det föreslagna förvärvet av Ghana Gold. Detta ledde till ett stopp av aktiviteterna i Afrika och till en närmast komplett nedskrivning av de koncernmässiga värdena av segmentet redan i halvårsrapporten 2013, som publicerades av den nya styrelsen och företagsledningen i augusti Efter omfattande ansträngningar under slutet av 2013 lyckades den nya styrelsen och ledningen för dotterbolaget IGE Diamond AB med att bevara vissa viktiga relationer i den Demokratiska Republiken Kongo (DRC). Kvarvarande lojal personal ansträngde sig att bevara och säkra kvarvarande tillgångar tillhöriga koncernen i det landet. NMGs representanter lyckades även framgångsrikt säkra och bevara huvudparten av koncernens maskiner och inventarier som kan komma att användas i framtida gruvdrift i DRC. Arbetet inom Afrika-delen av koncernen var under den senare delen av 2013 i huvudsak inriktat på att omstrukturera koncernens operationer och organisation i DRC. Detta rörde främst administrativa frågor inriktade på att säkerställda IGE Diamonds fortsatta närvaro i landet, att omförhandla eller avveckla ingångna avtal och att bestrida legala krav och att grunda en ny juridisk enhet. Den nya styrelsen för IGE Diamond, ansvarig för den afrikanska verksamheten, rekryterade en ny manager i DRC på konsultbasis. Detta för att för att få någon som kunde hjälpa företaget att reda ut alla legala utmaningar och för att installera en ny företagsledning. I slutet av 2013 var IGE Diamond i 7

8 färd med att återta Longatshimo-licensen. Licensen erhölls sedermera efter utgången av räkenskapsåret och planen är att inleda en mindre muddringsoperation på Longatshimo-floden och även en mindre landbaserad operation. Brytningsplanen avseende den långsiktiga operationen på Longatshimo-licensen kommer att i visst avseende bli beroende på resultaten av muddringsförsöken. Tillgång till långsiktig finansiering på rimliga villkor kommer även att ha inverkan på den framtida strategin för licensen i fråga. En fullskalig alluvial produktionskampanj på sluttningarna såväl som en omflyttning av flodens flöde bedöms vara möjliga alternativ för diamantproduktionen i framtiden. I syfte att neutralisera risken för legala stämningar härstammande från den misskötsel som ägde rum under den tidigare styrelsens och ledningens styre, beslöts att inleda likvidation av IGE Diamond ABs dotterbolag Efidium Sprl vid årsslutet Likvidationen genomfördes framgångsrikt efter periodslutet. Därvid etablerades ett nytt dotterbolag, Lobo Mining SARL. Detta bolag ägs till 100% av det nya NMG-dotterbolaget African Diamond AB (ADIAM). De sydafrikanska licenserna är placerade i malpåse. Styrelsen utvärderar olika förslag från intresserade parter beträffande framtida samarbete eller rena försäljningar. Även om alternativa förslag kan inkomma bedöms den sannolikaste lösningen vara ett s k earn in agreement som innebär att en samarbetspartner får successivt större ägande i projektet genom investeringar i ytterligare prospektering, produktion, maskiner eller anläggningar. Riskfaktorer Miljö Bolaget följer en policy för effektiv, miljövänlig energi-, mark- och materialanvändning inom bolagets alla verksamhetsområden. De främsta miljöeffekterna av NMGs verksamhet är mark- och energianvändning, samt avfallshanteringen. Bolaget bedriver för närvarande inte tillståndspliktig verksamhet. Det finns dock en hel rad lagar och föreskrifter på miljöområdet som bolaget måste följa. Långt före någon gruvdrift startas måste ett miljötillstånd sökas och beviljas av de svenska myndigheterna. Granskande första instans är Miljödomstolen. Dennas beslut kan sedan överklagas till nästa instans, Miljööverdomstolen. Processen för att erhålla ett miljötillstånd är tidskrävande och komplext. NMG har redan inlett en rad långtidstester som måste granskas och godkännas inom ramen för processen att erhålla ett beviljat miljötillstånd. Det bör understrykas att det finns en risk att processen för att erhålla ett miljötillstånd från Miljödomstolen kan dra ut på tiden och att kraven som ställs på NMG kan visa sig vara kostsamma att efterleva och på så vis leda till höga produktionskostnader. Alternativt finns risken att i Miljödomstolen i slutänden beslutar att inte bevilja NMG ett miljötillstånd. Sammantagen är de miljömässiga kraven en väldigt allvarlig fråga för ett svenskt gruvbolag, och NMG tar följaktligen miljöfrågorna på mycket stort allvar. Fortsatt drift Gruvdrift och mineralprospektering innefattar en hög grad av risk och det finns ingen garanti för att det planerade prospekterings- och utvärderingsprogrammet kommer att leda till lönsam gruvdrift. Redovisade återvinningsvärden för mineraltillgångar är beroende av fynd av ekonomiskt exploaterbara mineraltillgångar och reserver, bekräftelse av Bolagets rätt till de underliggande mineraltillgångarna (undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner), Bolagets förmåga att anskaffa nödvändig finansiering för att slutföra utvecklingen och framtida lönsam produktion eller, alternativt, avyttring av sådan egendom med vinst. Ändrade förhållanden kan i framtiden kräva betydande nedskrivningar av mineraltillgångarnas bokförda värden. Bifogade finansiella rapporter har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper som gäller för fortsatt drift, vilka bygger på att tillgångar realiseras och skulder regleras i den normala verksamheten allteftersom de förfaller. Vid bedömningen huruvida antagandet om fortsatt drift är relevant tar ledningen hänsyn till all tillgänglig information om framtiden, som är minst men inte begränsad till tolv månader från rapportperiodens slut. Ledningen är medveten om att dess 8

9 bedömning är underkastad betydande osäkerhet relaterad till händelser och förhållanden som kan medföra tvivel på Bolagets förmåga att fortsätta driften såsom beskrivs i följande stycke, och därmed det befogade i att använda de redovisningsprinciper som ska tillämpas för fortsatt drift. Dessa finansiella rapporter återspeglar inte de justeringar av bokförda värden på tillgångar och skulder, kostnader och balansräkningsklassificeringar som skulle bli nödvändiga om antagandet om fortsatt drift inte är tillämpligt. Dessa justeringar skulle kunna bli betydande. Utöver löpande rörelsekapitalbehov, måste Bolaget säkerställa tillräcklig finansiering för att uppfylla sina befintliga åtaganden för undersöknings- och utvecklingsprojekt och betala allmänna och administrativa kostnader. Eventuell bristande finansiering kan i framtiden hanteras på ett antal olika sätt inklusive men inte begränsat till emission av nya skuldebrevs- eller egenkapitalinstrument, kostnadsminskningar och/eller nya joint venture-samarbeten och/eller samgåenden. Även om ledningen hittills har varit framgångsrik i att säkerställa finansieringen, finns det ingen garanti för att den kan göra det i framtiden eller att Bolaget har tillgång till dessa finansieringskällor eller initiativ på villkor som Bolaget kan acceptera. Om ledningen inte kan anskaffa ny finansiering kan det eventuellt bli omöjligt för Bolaget att fortsätta sin verksamhet, och tillgångarnas återvinningsvärde kan vara lägre än de belopp som redovisas i denna årsredovisning. Den framtida utvecklingen i NMG är beroende av tillgång till långfristig finansiering. Det är inte säkert att bolaget inte kommer att drabbas av nettoutflöden av kassa som överstiger de medel som bolaget har tillgängliga; det är inte heller säkert att bolaget kommer att kunna anskaffa nytt eget kapital eller arrangera lånefaciliteter på goda villkor och i tillräcklig utsträckning för att kunna bedriva pågående och framtida verksamhet, om detta skulle bli nödvändigt. I detta sammanhang hänvisas även till vad som skrivs i denna årsredovisning under rubriken Framtidsutsikter. Valutarisk Valutarisk är hänförbar till risken av att värdet av bolagets finansiella instrument varierar som ett resultat av förändringar i växelkurser mellan olika valutor. Bolaget bokföring görs i SEK. Utöver det opererar bolaget även i andra länder och exponeras i samband med detta huvudsakligen mot förändringar i USD. Förändringar i växelkursen mellan utländska valutor och den svenska kronan kan påverka koncernens resultat och värdet på bolagets tillgångar. Övriga risker Det finns flera potentiella risker inom denna bransch och Bolagets verksamhetsområde som väsentligt skulle kunna påverka Bolagets förmåga att uppnå sina fastställda mål beträffande utveckling och produktion av dess mineraltillgångar. De mest betydande riskerna och osäkerheterna beskrivs i not 2 till denna årsredovisning. Ägarförhållanden NMG hade ca aktieägare registrerade i mars Av aktierna ägdes cirka 99 procent av aktieägare i det norska värdepapperssystemet VPS och resterande ca 1 procent av ägare i svenska Euroclear. De fem största enskilda aktieägarna representerar ca 32,1 procent av aktiekapitalet. Se not 21 för ytterligare information. 9

10 NMG-aktien och aktiekapitalet Antalet aktier uppgick till per den 1 januari Kvotvärdet per aktie var då 0,25 SEK. Aktiekapitalet var vid inledningen av SEK. Under resten av räkenskapsåret 2013 skedde inga aktieemissioner. Vid årsstämman den 2 augusti 2013 godkändes en omvänd split 10:1. Antalet utestående aktier blev efter den omvända spliten Därmed ökade kvotvärdet per aktie till 2,50 SEK. En extra bolagsstämma den 22 november 2013 beslöt att genomföra en aktiekapitalminskning genom att sänka kvotvärder per aktier från 2,50 SEK till 0,50 SEK. Genomförandedagen blev den 13 december Denna aktiekapitalminskning registrerades hos Bolagsverket vid slutet av första kvartalet Det finns bara en klass av aktier och samtliga aktier har en röst. Den extra bolagsstämman den 22 november 2013 gav även styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till nya aktier med ett förbigående av aktieägarnas företrädesrätt. Detta bemyndigande gäller fram till nästa årsstämma. Därav togs aktier i anspråk i slutet av januari Därefter uppgick antalet utestående aktier till Vid slutet av 2013 var alltså aktiekapitalminskningen inte slutligen registrerad. När så sedan skedde minskade aktiekapitalet till ,50 SEK (givet nuvarande antal utestående aktier). Aktiekapitalets gränser är ett minimum om SEK och ett maximum om SEK. 10

11 Bolagsstyrningsrapport Bolaget har upprättat en bolagsstyrningsrapport som en skild handling från årsredovisningen. Se bilaga på sid 57 för bolagets bolagsstyrningsrapport. Personal Medeltal anställda under 2013 var 5 varav 3 män och 2 kvinnor (16). För mer information om personal, se not 6. Investeringar Nettoinvesteringarna under 2013 uppgick till 3,1 MSEK (16,3 MSEK). Nästan allt hänför sig till nickelprojektet Rönnbäcken i norra Sverige. Finansiell situation Likvida medel i koncernen per slutet av 2013 uppgick till 15,3 MSEK jämfört med 69,2 vid samma tid ett år tidigare. Vid årsslutet var det egna kapitalet 124,8 MSEK (243,4 MSEK), vilket motsvarar en soliditet om 79 procent (83 procent). Koncernens räntebärande långfristiga upplåning uppgick vid slutet av december 2013 till 9 MSEK (5 MSEK), vilket bestod av ett 5 MSEK konvertibellån erhållet från Norrlandsfonden 2010 för utvecklingen av nickelprojektet i Rönnbäcken. Detta lån löper till 2018 och har en årligt räntefot om STIBOR + 4%. Vidare fanns ett räntebärande lån om 4 MSEK utgivet i maj 2013 av Ulrik Jansson, NMGs tidigare styrelseordförande, som tillställdes för sedvanliga rörelsekapitaländamål. Detta lån löper på tre år och med en räntefot om 12% per år. Kortfristiga lån vid slutet av 2013 omfattade 17,4 MSEK (0,2 MSEK). Därav kvittades 11,8 MSEK bort i januari 2014 i en kvittningsemission mot nyemitterade aktier. Ytterligare drygt 5 MSEK av kortfristiga lån planerar att kvittas mot aktier under våren Därvid ska vissa styrelseledamöter och deras närstående kvitta fordringar mot aktier på motsvarande villkor som de som gällde i januari Denna tillkommande kvittning involverade närstående kräver ett särkskilt godkännande på en bolagsstämma enligt Aktiebolagslagens 16 kapitel. Denna extra bolagsstämma har sammankallats till den 8 maj Framtidsutsikter Den finansiella situationen i koncernen var mycket ansträngd under stora delar av 2013 på grund av en stor mängd förfallna och obetalda fakturor som den gamla företagsledningen efterlämnat. Läget förbättrades under det andra halvåret när lån erhölls från storägaren Altro Invest och från ett stort antal främst norska minoritetsaktieägare, enligt vad som beskrivits ovan. Ansträngningarna att säkerställa finansiering har gjorts parallellt med att försöka återfå de medel som transfererades till Alluvia Mining Ltd och även för att erhålla kompensation för uppkommen skada i samband med den upphävda Ghana Gold-affären. En ledande svensk advokatbyrå har fått i uppdrag av styrelsen för NMG att hantera alla ärenden i samband med kravet på Alluvia Mining. Mot slutet av 2013 medförde kassaförstärkningen om 9,7 MSEK som ett resultat av ett kommanditbolagsförvärv en viss lättnad vad gällde finansieringsfrågan. Dock är NMG ett företag utan försäljningsintäkter, vilket innebär att Bolaget är i behov av regelbunden extern finansiering. Styrelsen och ledningen för NMG undersöker och utvärderar därför olika alternativ för att säkra ytterligare finansiering för att täcka behoven under andra halvåret Per datumet för denna årsredovisnings publicering finns det inte tillräckligt rörelsekapital för att bedriva normal drift av koncernen under en kommande 12-månadersperiod. Styrelse och ledning är av uppfattning att det finns en rimlig sannolikhet att det kommer att gå att presentera ett acceptabelt finansieringsförslag före årsstämman i juni

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 december 2015 Perioden 1 september 2015 31 december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2014-05-05 Kallelse till årsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) Nickel Mountain Group AB (publ), org nr 556227-8043, ( Bolaget ), håller årsstämma onsdagen den 4 juni 2014 kl. 15.00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Perioden januari till mars Rörelseresultatet uppgick till -1 467 TSEK Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -674 TSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer