Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Nickel Mountain Group AB (publ),

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043"

Transkript

1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Nickel Mountain Group AB (publ), (Denna årsredovisning är en översättning av årsredovisningen på engelska som publicerades den 2 juni Denna årsredovisning innehåller inte avsnitten VD-ord och Marknadsöversikt som finns i engelsk version.)

2 Innehåll: Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 15 Rapport över koncernens finansiella ställning 16 Koncernens egetkapitalanalys 17 Koncernens kassaflödesanalys 18 Resultaträkning moderbolaget 19 Rapport över moderbolagets totalresultat 19 Balansräkning moderbolaget 20 Förändringar i eget kapital moderbolaget 21 Kassaflödesanalys moderbolaget 22 Noter 23 Revisionsberättelse 55 Bolagsstyrningsrapport 57 Ledning och styrelse 61 Adresser 62 2

3 Alla siffror anges i tusental svenska kronor om inte annat anges Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Nickel Mountain Group AB (publ) (NMG eller Bolaget) org nr med säte i Stockholm, lämnar härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamhet Nickel Mountain Group AB (publ) ( NMG ), som fram till årsskiftet 2013/2014 hette IGE Resources AB, är ett svenskt mineralprospekterande bolag. Koncernstrukturen består av ett svenskt moderbolag som i sin tur äger ett antal dotterbolag. NMG-aktien är noterad på Oslo-börsen (www.oslobors.no). Antalet aktieägare uppgår för närvarande till omkring Huvudtillgången är nickelprojektet Rönnbäcken beläget i norra Sverige i landskapet Lappland, länet Västerbotten. Rönnbäcken-projektet har blivit föremål för en omfattande utvärdering av den internationella gruvkonsulten SRK Consulting (Sweden) AB senat i december Resultatet av den studien, som på engelska benämns Preliminary Economic Assessment, blev vid den tidpunkten att Rönnbäcken bedömdes innehålla nickelmineraltillgångar enligt den kanadensiska gruvstandarden NI om 668,3 miljoner ton med en genomsnittlig nickelhalt om 0,173% varav 0,097% i form av nickel-sulfider. Därtill finns i mineraltillgångarna ett innehåll av järn om 5,67%. Av dessa mineraltillgångar låg 97% i kategorierna kända och indikerade (measured and indicated). NMG har historiskt även varit involverat i mineralprospektering i ett antal afrikanska länder. I syftet att koncentrera sig på nickelfyndigheten i Rönnbäcken, har styrelsen för Bolaget tagit ett beslut att separera de kvarstående afrikanska tillgångarna som ligger i dotterbolaget IGE Diamond AB och att sedan dela ut dem till aktieägarna i NMG. De afrikanska tillgångarna har av försiktighetsskäl skrivits ner nästan till noll per årsslutet 2013 i koncernräkenskaperna. NMG fokuserar nu på att färdigställa en lönsamhetsstudie, en s k Prefeasibility Study eller PFS med avseende på Rönnbäcken, och att parallellt därmed även förbereda en ansökan om miljötillstånd enligt svenska miljöbalken. Koncernförhållande Per årsslutet 2013 hade NMG fyra olika dotterbolag. Dessa var: IGE Diamond AB, org nr , säte Stockholm IGE Kenya Ltd, org nr 27481, säte Nairobi, Kenya Nickel Mountain Resources AB (publ) (tidigare IGE Nordic AB), org nr , säte Stockholm (99,6 %-igt ägt av IGE). Kommanditbolaget Hotellet inom Vallgraven, org nr , säte Göteborg. Detta dotterbolag är under likvidation våren Se även not 30 beträffande NMGs indirekta bolagsinnehav. 3

4 2013 års verksamhet i sammandrag: Koncernen En ny aktieägare, Amarant Mining Ltd, förvärvade en ägarandel om cirka 29,7% av kapital och röster i Bolaget under senare delen av Därefter utsågs en ny styrelse den 27 december I januari 2013 fattade den styrelse som utsetts i december 2012 ett beslut om att förvärva 100% av Ghana Gold AB, ett svenskt företag med tillgångar i Afrika. Säljare var ett bolag med säte på ön Jersey kallat Alluvia Mining Ltd. Köpeskillingen skulle vara både i form av kontanter och nyemitterade aktier i NMG (då IGE). Kontantandelen om 50 MSEK betalades snabbt ut som del av förvärvslikviden. Tillgångarna i Ghana Gold AB fanns sedan vara av tveksamt värde och, därtill, hade förvärvet en närstående-karaktär. Den 3 april 2013 blev den tillförordnade VD:n ombedd att avgå med omedelbar verkan och en ny tillförordnad VD, en av styrelsemedlemmarna som valdes i december 2012, trädde in. En extra bolagsstämma (EGM) avhållen den 25 april 2013 godkände en nyemission av aktier riktad till Alluvia Mining. Detta emissionsbeslut överklagades sedan av minoritetsaktieägare, och ett domstolsbeslut sommaren 2013 ogiltigförklarade aktieemissionen, vilket även ledde till ogiltigförklarande av hela förvärvet. Därmed skulle samtliga moment i denna transaktion återgå. Samtidigt under våren 2013 avgick KPMG som Bolagets revisorer och KPMG kontaktade även Ekobrottsmyndigheten för att rapportera om misstänkta brott i samband med köpet av Ghana Gold AB. Bolaget fick allvarliga finansiella problem till följd av att i det närmaste all koncernmässig likviditet blev sänd utomlands tidigt En ny styrelse utsågs i augusti 2013 och en av de nya styrelsemedlemmarna utsågs även till ny tillförordnad VD. Samtidigt blev Bolaget i augusti 2013 informerat om att svenska leasingbolaget Altro Invest AB hade blivit ägare till aktieposten i Bolaget om cirka 29,7%. Aktieposten hade varit pantad till Altro Invest som säkerhet för ett lån, och Altro hade blivit tvunget att ta över panten från en låntagare som inte uppfyllt sina åtaganden. Altro Invest AB är fortfarande Bolagets enskilt störste aktieägare. Totalt säkrades omkring 12,9 MSEK av korfristiga räntefria lån under fjärde kvartalet, i huvudsak bestående av reverslån. Totalt inflöt närmare 17 MSEK av kortfristiga lån under andra halvåret 2013 inklusive omkring 4 MSEK av räntebärande lån från huvudägaren Altro Invest. En extra bolagsstämma avhållen i november 2013 godkände Bolagets namnändring till Nickel Mountain Group AB (publ). Samma extra bolagsstämma gav styrelsen fullmakt att inleda en civilrättslig domstolsprocess för att kräva ersättning från tidigare styrelsemedlemmar för skada som uppstått i samband med den omtalade Ghana Gold-affären tidigare under Extra bolagsstämman i november 2013 tog även ett principbeslut om att separera ut alla kvarvarande afrikanska koncerntillgångar, och att ge aktieägarna tillgång till dessa genom en utdelning. Samma extra bolagsstämma beslöt även att genomföra en aktiekapitalnedsättning genom att sänka kvotvärdet per aktie från 2,50 SEK till 0,50 SEK och att överföra dessa medel till fritt eget kapital. Aktiekapitalsänkningen blev registrerad i slutet av mars 2014 efter utgången av en period för kallelse på kända och okända borgenärer. Styrelsen fick även ett bemyndigande att genomföra aktieemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 4

5 I slutet av 2013 godkände styrelsen ett arbetsprogram under 2014 för nickelfyndigheten i Rönnbäcken. Detta arbetsprogram är en del av de pågående föreberedelserna för att genomföra lönsamhetsstudien, PFS:n, samt miljötillståndsansökningen för nickelprojektet. I slutet av december 2013 förvärvade NMG ett kommanditbolag innehållande väsentligen likvida medel. På så vis uppkom i koncernräkenskaperna en intäktspost om 9,7 MSEK, vilket även var koncernmässig kassaflödeseffekt. Av försiktighetsskäl genomfördes i bokslutet för 2013 en nedskrivning om 20 MSEK av en fordran på Alluvia Mining som före nedskrivningen uppgick till 50 MSEK. Resultat, koncernen Nettoresultatet efter skatt för NMG avseende räkenskapsåret 2013 blev -110,2 MSEK (-121,5 MSEK under motsvarande period 2012). Det registrerades inga försäljningsintäkter under räkenskapsåret 2013 (0 MSEK 2012). Rörelsekostnader exklusive avskrivningar and nedskrivningar uppgick till 22,0 MSEK under perioden (-24,6 MSEK). Nedskrivningar och avskrivningar uppgick till -131,1 MSEK under 2013 (-126,2 MSEK), och hänförde sig huvudsakligen till affärssegmentet Diamonds i Afrika. Neddragen finansiering av moderbolaget under räkenskapsåret till följd av Ghana Gold-affären ledde till bristande licensuppfyllande, förlust av nyckelpersonal, generell badwill och missnöjda affärskontakter. Så som beskrivs längre ner i redogörelsen för segmentet Diamonds, fick koncernen dra ner på sitt engagement i de flesta av projekten och därtill fick vissa läggas i malpåse. I årsbokslutet togs även beslut att skriva ned fordran på Alluvia Mining med 20 MSEK. Netto bokfört värde på fordran är därefter 30 MSEK. NMG hade ett negativt kassaflöde om -53,9 MSEK under räkenskapsåret 2013 i huvudsak beroende på det ogiltigförklarade köpet av Ghana Gold AB. Kassaflödet under räkenskapsåret 2012 var positivt och uppgick till 58,2 MSEK till följd av en nyemission om 101,7 MSEK genomförd under det året. Likvida medel uppgick vid slutet av december 2013 I koncernen till 15,3 MSEK jämfört med 69,2 MSEK vid samma tid året före. NMGs totala tillgångar uppgick vid årsslutet 2013 till 158,9 MSEK. Vid motsvarande tidpunkt 2012 uppgick tillgångarna till 292,8 MSEK. Utvecklingen inom segment Nickel under 2013 och planerna i segmentet för 2014 I februari 2013 presenterades resultatet av Eurus Mineral Consultants (EMC) internationella jämförelsestudie av borrkärnprover från Rönnbäckenfyndigheterna med andra nickelmalmer i världen. EMC har tolkat alla flotationsförsök med prover från fyndigheterna Vinberget och Rönnbäcksnäset och jämfört flotationskinetiken med ett antal andra nickelmalmer internationellt. Resultaten från denna jämförelseanalys visade att Rönnbäcken, trots sin låga nickelhalt, ger liknande eller högre nickelutbyte samt att dess anrikningsegenskaper överlag är bättre än vad som gäller för andra nickelmalmer. Frånvaron av järnsulfidmineral ger högre nickelhalter i koncentratet och medger därmed bättre flotationsbetingelser. Flotationsegenskaperna för Rönnbäcken mätt som uppanrikad nickelhalt i koncentratet är över nio gånger högre än snittet för andra liknande nickelmalmer, och förhållandet mellan utbyte och ingående malmhalt är över fem gånger högre än snittet för andra liknande nickelmalmer. Områden har identifierats för ytterligare mineralogiska och processmässiga undersökningar som skulle kunna öka utbytena med 3-6 %. Ett antal möjligheter har identifierats för vidare optimering som kan minska investeringskostnaden och driftskostnaderna. 5

6 I februari 2013 genomförde ÅF Infraplan en studie av de övergripande samhällseffekter som en gruvetablering i Rönnbäcken förväntas medföra lokalt och regionalt på lång sikt. ÅF Infraplans rapport visar att hela regionen och särskilt de västra delarna av Storumans kommun kommer att få avsevärt fler arbetstillfällen. Skatteintäkten beräknas öka, med huvuddelen anställda boende lokalt, med mer än 2 miljarder kr till Storumans kommun under gruvans livstid. ÅF Infraplans rapport understryker ett antal stora utmaningar under planeringsskedet: att klara bostadsförsörjningen, transportinfrastrukturen, trafikfrågorna och skapa ett attraktivt samhälle för inflyttade familjer. Om detta lyckas kan den negativa befolkningsutvecklingen brytas och Hemavan/Tärnaby utvecklas i en attraktiv riktning. NMG fokuserar nu på förberedelserna för en preliminär lönsamhetsstudie, en s k PFS, och på en miljöansökan enligt miljöbalken. Miljöansökan kommer att granskas av Miljödomstolen och Bolaget kommer att genomföra de studier som krävs för domstolens bedömning. Utarbetandet av en miljökonsekvensbeskrivning kommer att kräva att samråd sker med de olika berörda myndigheterna och övriga intressenter. Förberedelserna för PFS beskrivs nedan. Reaktioner från Vapstens sameby ( Vapsten) under 2013 I ett beslut den 22 augusti 2013 avslog svenska regeringen överklaganden gjorda av Vapstens sameby och andra beträffande Bergstatens beslut att ge ut de tre bearbetningskoncessionerna Rönnbäcken K 1 3 till Nickel Mountain AB. Vapstens sameby har därefter fortsatt att bevaka sina egna intressen. Den 21 november 2013 vände de sig till Högsta Förvaltningsdomstolen i Sverige för att utverka en juridisk granskning av den svenska regeringens beslut att avslå överklagandena från Vapsten. Det är ännu oklart när denna juridiska granskning ska äga rum. Vapsten har även sänt in en skrivelse till FNs Kommitté för eliminering av rasdiskriminering (CERD). I sin skrivelse hävdar Vapsten att den svenska regeringen har brutit FN-stadgan gällande rasdiskriminering. CERD är en rådgivande kommitté, och dess beslut tar formen av rekommendationer till medlemsstaternas regeringar. För att ett ärende ska tas upp till behandling av CERD måste den som sänder in ärendet, klaganden, ha uttömt alla möjligheter på hemmaplan att få ärendet behandlat. Vid tidpunkten för denna årsredovisnings publicering har Vapstens hänvändelse till Högsta Förvaltningsdomstolen ännu inte blivit nekad. Den 22 januari 2014 svarade den svenska regeringen till CERD att den anser att CERD bör återbörda Vapstens klagomål utan behandling med motivet att Högsta Förvaltningsdomstolen i Sverige väntas göra en förnyad prövning av regeringsbeslutet att avslå Vapstens överklagan i detta ärende. Vidare säger svenska regeringen att om CERD ändå inte avser att avslå Vapstens ärende, så bör CERD i alla fall vänta med sitt nästa beslut till dess Högsta Förvaltningsdomstolen i Sverige har genomfört sin förnyade granskning av fallet. Tre undersökningstillstånd, d v s prospekteringslicenser, gällande området kring Rönnbäcken blev förlängda av Bergstaten efter att NMG ansökt om förlängning av tillstånden tidigare under En köpoption avseende 10% av Rönnbäcken-projektet via dess ägarbolag Nickel Mountain AB utställd till australiska företaget Mitchel River Group (MRG) gick ut i december MRG har bistått NMG på olika vis under åren. Då MRG inte utnyttjade optionen innebär att den för optionen ställda säkerheten, 10% av Rönnbäcken-projektet, nu är frisläppt. I december 2013 godkände NMG ett arbetsprogram för Rönnbäcken i huvudsak hänförligt till det planerade PFS-arbetet. PFS-arbetet koordineras av SRK Consulting (Sweden) AB. Huvudinnehållet i det för 2014 godkända arbetsprogrammet är: Omkartering av borrkärnor Den första delen av programmet handlar om att omkartera samtliga borrkärnor från Rönnbäcken som omfattar m. Avsikten med omkarteringen är att mer i detalj studera litologin på fyndigheterna och att få in ytterligare data om hårdheten på berget, ytterligare kännedom om mineralogin, förekomsten av olika zoner och deras sammansättning samt även att få en bättre kunskap om den 6

7 totala geologin. Detta arbetsmoment inleddes i början av 2014 och planeras bli färdigställt under sommaren Anrikningstester Tidigare tester har redan påvisat att en malmbearbetningsprocess inbegripande krossning och malning i ett enkelt steg följt av flotation ger goda utbyten och ett höggradigt nickelkoncentrat. Under 2014 kommer NMG att utföra ytterligare ett antal flotationsprover för att prova om en tvåstegs malningsprocess följd av PH-neutral flotation kan ge liknande eller t o m bättre utbyten men med lägre rörelsekostnader. Dessa tester pågår hos Outotec i Finland i dess Forskningscenter och koordineras av konsulten EMC och NMGs egen personal. Långtidstester av avfallssand och gråberg från Rönnbäcken NMG fokuserar kontinuerligt på de miljömässiga aspekterna av den framtida nickelgruvan. En viktig miljömässig aspekt är den långsiktiga profilen på de från gruvbrytningen resulterande mängderna avfallssand och gråberg. NMG har kontrakterat det internationella konsultföretaget Golder Associates för att genomföra långsiktiga tester av avfallssand och gråberg från Rönnbäcken. Golder Associates kommer att följa ett antal parametrar från en initial mängd av fyra gråbergsprover från olika avsnitt av Rönnbäcken-projektet och även från två avfallssandprover, en från Rönnbäcksnäset och en från Sundsberget. Planeringfasen för den preliminära lönsamhetsstudien (PFS) En fjärde viktig komponent i det godkända arbetsprogrammet för 2014 är själva planeringen av hela PFS-programmet. Konsultbolaget SRK har gjort en analys, en s k scoping study, av ett detaljerat PFS-program och har därvid uppskattat kostnaderna och tidsåtgången för de olika delmomenten i PFS:n I studien bedömer SRK att det resulterande arbetsschemat samt den förknippade kostnadsbudgeten ger ett ramverk för att styra PFS:n i framtiden och torde möjliggöra för NMG att anpassa arbetsprogrammet i enlighet med tillgängliga finanser. Den nuvarande tidsdimensionen för PFS:n förutser en övergripande tidsåtgång av nära två år och en total uppskattad kostnad om 62 MSEK. Denna kostnadsuppskattning exkluderar NMGs egna administrationskostnader under perioden. Händelserna i korthet inom affärssegmentet Diamonds under 2013 och planerade åtgärder under 2014 Den afrikanska diamantrörelsen upplevde ett utmanande år som en följd av avbruten finansiering från moderbolagets sida till följd av den politik och den förvaltning som utövades av den tidigare styrelsen som tillträdde i slutet av Som beskrivs i andra avsnitt i denna årsredovisning tömdes Bolaget på all likviditet i januari 2013 i samband det föreslagna förvärvet av Ghana Gold. Detta ledde till ett stopp av aktiviteterna i Afrika och till en närmast komplett nedskrivning av de koncernmässiga värdena av segmentet redan i halvårsrapporten 2013, som publicerades av den nya styrelsen och företagsledningen i augusti Efter omfattande ansträngningar under slutet av 2013 lyckades den nya styrelsen och ledningen för dotterbolaget IGE Diamond AB med att bevara vissa viktiga relationer i den Demokratiska Republiken Kongo (DRC). Kvarvarande lojal personal ansträngde sig att bevara och säkra kvarvarande tillgångar tillhöriga koncernen i det landet. NMGs representanter lyckades även framgångsrikt säkra och bevara huvudparten av koncernens maskiner och inventarier som kan komma att användas i framtida gruvdrift i DRC. Arbetet inom Afrika-delen av koncernen var under den senare delen av 2013 i huvudsak inriktat på att omstrukturera koncernens operationer och organisation i DRC. Detta rörde främst administrativa frågor inriktade på att säkerställda IGE Diamonds fortsatta närvaro i landet, att omförhandla eller avveckla ingångna avtal och att bestrida legala krav och att grunda en ny juridisk enhet. Den nya styrelsen för IGE Diamond, ansvarig för den afrikanska verksamheten, rekryterade en ny manager i DRC på konsultbasis. Detta för att för att få någon som kunde hjälpa företaget att reda ut alla legala utmaningar och för att installera en ny företagsledning. I slutet av 2013 var IGE Diamond i 7

8 färd med att återta Longatshimo-licensen. Licensen erhölls sedermera efter utgången av räkenskapsåret och planen är att inleda en mindre muddringsoperation på Longatshimo-floden och även en mindre landbaserad operation. Brytningsplanen avseende den långsiktiga operationen på Longatshimo-licensen kommer att i visst avseende bli beroende på resultaten av muddringsförsöken. Tillgång till långsiktig finansiering på rimliga villkor kommer även att ha inverkan på den framtida strategin för licensen i fråga. En fullskalig alluvial produktionskampanj på sluttningarna såväl som en omflyttning av flodens flöde bedöms vara möjliga alternativ för diamantproduktionen i framtiden. I syfte att neutralisera risken för legala stämningar härstammande från den misskötsel som ägde rum under den tidigare styrelsens och ledningens styre, beslöts att inleda likvidation av IGE Diamond ABs dotterbolag Efidium Sprl vid årsslutet Likvidationen genomfördes framgångsrikt efter periodslutet. Därvid etablerades ett nytt dotterbolag, Lobo Mining SARL. Detta bolag ägs till 100% av det nya NMG-dotterbolaget African Diamond AB (ADIAM). De sydafrikanska licenserna är placerade i malpåse. Styrelsen utvärderar olika förslag från intresserade parter beträffande framtida samarbete eller rena försäljningar. Även om alternativa förslag kan inkomma bedöms den sannolikaste lösningen vara ett s k earn in agreement som innebär att en samarbetspartner får successivt större ägande i projektet genom investeringar i ytterligare prospektering, produktion, maskiner eller anläggningar. Riskfaktorer Miljö Bolaget följer en policy för effektiv, miljövänlig energi-, mark- och materialanvändning inom bolagets alla verksamhetsområden. De främsta miljöeffekterna av NMGs verksamhet är mark- och energianvändning, samt avfallshanteringen. Bolaget bedriver för närvarande inte tillståndspliktig verksamhet. Det finns dock en hel rad lagar och föreskrifter på miljöområdet som bolaget måste följa. Långt före någon gruvdrift startas måste ett miljötillstånd sökas och beviljas av de svenska myndigheterna. Granskande första instans är Miljödomstolen. Dennas beslut kan sedan överklagas till nästa instans, Miljööverdomstolen. Processen för att erhålla ett miljötillstånd är tidskrävande och komplext. NMG har redan inlett en rad långtidstester som måste granskas och godkännas inom ramen för processen att erhålla ett beviljat miljötillstånd. Det bör understrykas att det finns en risk att processen för att erhålla ett miljötillstånd från Miljödomstolen kan dra ut på tiden och att kraven som ställs på NMG kan visa sig vara kostsamma att efterleva och på så vis leda till höga produktionskostnader. Alternativt finns risken att i Miljödomstolen i slutänden beslutar att inte bevilja NMG ett miljötillstånd. Sammantagen är de miljömässiga kraven en väldigt allvarlig fråga för ett svenskt gruvbolag, och NMG tar följaktligen miljöfrågorna på mycket stort allvar. Fortsatt drift Gruvdrift och mineralprospektering innefattar en hög grad av risk och det finns ingen garanti för att det planerade prospekterings- och utvärderingsprogrammet kommer att leda till lönsam gruvdrift. Redovisade återvinningsvärden för mineraltillgångar är beroende av fynd av ekonomiskt exploaterbara mineraltillgångar och reserver, bekräftelse av Bolagets rätt till de underliggande mineraltillgångarna (undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner), Bolagets förmåga att anskaffa nödvändig finansiering för att slutföra utvecklingen och framtida lönsam produktion eller, alternativt, avyttring av sådan egendom med vinst. Ändrade förhållanden kan i framtiden kräva betydande nedskrivningar av mineraltillgångarnas bokförda värden. Bifogade finansiella rapporter har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper som gäller för fortsatt drift, vilka bygger på att tillgångar realiseras och skulder regleras i den normala verksamheten allteftersom de förfaller. Vid bedömningen huruvida antagandet om fortsatt drift är relevant tar ledningen hänsyn till all tillgänglig information om framtiden, som är minst men inte begränsad till tolv månader från rapportperiodens slut. Ledningen är medveten om att dess 8

9 bedömning är underkastad betydande osäkerhet relaterad till händelser och förhållanden som kan medföra tvivel på Bolagets förmåga att fortsätta driften såsom beskrivs i följande stycke, och därmed det befogade i att använda de redovisningsprinciper som ska tillämpas för fortsatt drift. Dessa finansiella rapporter återspeglar inte de justeringar av bokförda värden på tillgångar och skulder, kostnader och balansräkningsklassificeringar som skulle bli nödvändiga om antagandet om fortsatt drift inte är tillämpligt. Dessa justeringar skulle kunna bli betydande. Utöver löpande rörelsekapitalbehov, måste Bolaget säkerställa tillräcklig finansiering för att uppfylla sina befintliga åtaganden för undersöknings- och utvecklingsprojekt och betala allmänna och administrativa kostnader. Eventuell bristande finansiering kan i framtiden hanteras på ett antal olika sätt inklusive men inte begränsat till emission av nya skuldebrevs- eller egenkapitalinstrument, kostnadsminskningar och/eller nya joint venture-samarbeten och/eller samgåenden. Även om ledningen hittills har varit framgångsrik i att säkerställa finansieringen, finns det ingen garanti för att den kan göra det i framtiden eller att Bolaget har tillgång till dessa finansieringskällor eller initiativ på villkor som Bolaget kan acceptera. Om ledningen inte kan anskaffa ny finansiering kan det eventuellt bli omöjligt för Bolaget att fortsätta sin verksamhet, och tillgångarnas återvinningsvärde kan vara lägre än de belopp som redovisas i denna årsredovisning. Den framtida utvecklingen i NMG är beroende av tillgång till långfristig finansiering. Det är inte säkert att bolaget inte kommer att drabbas av nettoutflöden av kassa som överstiger de medel som bolaget har tillgängliga; det är inte heller säkert att bolaget kommer att kunna anskaffa nytt eget kapital eller arrangera lånefaciliteter på goda villkor och i tillräcklig utsträckning för att kunna bedriva pågående och framtida verksamhet, om detta skulle bli nödvändigt. I detta sammanhang hänvisas även till vad som skrivs i denna årsredovisning under rubriken Framtidsutsikter. Valutarisk Valutarisk är hänförbar till risken av att värdet av bolagets finansiella instrument varierar som ett resultat av förändringar i växelkurser mellan olika valutor. Bolaget bokföring görs i SEK. Utöver det opererar bolaget även i andra länder och exponeras i samband med detta huvudsakligen mot förändringar i USD. Förändringar i växelkursen mellan utländska valutor och den svenska kronan kan påverka koncernens resultat och värdet på bolagets tillgångar. Övriga risker Det finns flera potentiella risker inom denna bransch och Bolagets verksamhetsområde som väsentligt skulle kunna påverka Bolagets förmåga att uppnå sina fastställda mål beträffande utveckling och produktion av dess mineraltillgångar. De mest betydande riskerna och osäkerheterna beskrivs i not 2 till denna årsredovisning. Ägarförhållanden NMG hade ca aktieägare registrerade i mars Av aktierna ägdes cirka 99 procent av aktieägare i det norska värdepapperssystemet VPS och resterande ca 1 procent av ägare i svenska Euroclear. De fem största enskilda aktieägarna representerar ca 32,1 procent av aktiekapitalet. Se not 21 för ytterligare information. 9

10 NMG-aktien och aktiekapitalet Antalet aktier uppgick till per den 1 januari Kvotvärdet per aktie var då 0,25 SEK. Aktiekapitalet var vid inledningen av SEK. Under resten av räkenskapsåret 2013 skedde inga aktieemissioner. Vid årsstämman den 2 augusti 2013 godkändes en omvänd split 10:1. Antalet utestående aktier blev efter den omvända spliten Därmed ökade kvotvärdet per aktie till 2,50 SEK. En extra bolagsstämma den 22 november 2013 beslöt att genomföra en aktiekapitalminskning genom att sänka kvotvärder per aktier från 2,50 SEK till 0,50 SEK. Genomförandedagen blev den 13 december Denna aktiekapitalminskning registrerades hos Bolagsverket vid slutet av första kvartalet Det finns bara en klass av aktier och samtliga aktier har en röst. Den extra bolagsstämman den 22 november 2013 gav även styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till nya aktier med ett förbigående av aktieägarnas företrädesrätt. Detta bemyndigande gäller fram till nästa årsstämma. Därav togs aktier i anspråk i slutet av januari Därefter uppgick antalet utestående aktier till Vid slutet av 2013 var alltså aktiekapitalminskningen inte slutligen registrerad. När så sedan skedde minskade aktiekapitalet till ,50 SEK (givet nuvarande antal utestående aktier). Aktiekapitalets gränser är ett minimum om SEK och ett maximum om SEK. 10

11 Bolagsstyrningsrapport Bolaget har upprättat en bolagsstyrningsrapport som en skild handling från årsredovisningen. Se bilaga på sid 57 för bolagets bolagsstyrningsrapport. Personal Medeltal anställda under 2013 var 5 varav 3 män och 2 kvinnor (16). För mer information om personal, se not 6. Investeringar Nettoinvesteringarna under 2013 uppgick till 3,1 MSEK (16,3 MSEK). Nästan allt hänför sig till nickelprojektet Rönnbäcken i norra Sverige. Finansiell situation Likvida medel i koncernen per slutet av 2013 uppgick till 15,3 MSEK jämfört med 69,2 vid samma tid ett år tidigare. Vid årsslutet var det egna kapitalet 124,8 MSEK (243,4 MSEK), vilket motsvarar en soliditet om 79 procent (83 procent). Koncernens räntebärande långfristiga upplåning uppgick vid slutet av december 2013 till 9 MSEK (5 MSEK), vilket bestod av ett 5 MSEK konvertibellån erhållet från Norrlandsfonden 2010 för utvecklingen av nickelprojektet i Rönnbäcken. Detta lån löper till 2018 och har en årligt räntefot om STIBOR + 4%. Vidare fanns ett räntebärande lån om 4 MSEK utgivet i maj 2013 av Ulrik Jansson, NMGs tidigare styrelseordförande, som tillställdes för sedvanliga rörelsekapitaländamål. Detta lån löper på tre år och med en räntefot om 12% per år. Kortfristiga lån vid slutet av 2013 omfattade 17,4 MSEK (0,2 MSEK). Därav kvittades 11,8 MSEK bort i januari 2014 i en kvittningsemission mot nyemitterade aktier. Ytterligare drygt 5 MSEK av kortfristiga lån planerar att kvittas mot aktier under våren Därvid ska vissa styrelseledamöter och deras närstående kvitta fordringar mot aktier på motsvarande villkor som de som gällde i januari Denna tillkommande kvittning involverade närstående kräver ett särkskilt godkännande på en bolagsstämma enligt Aktiebolagslagens 16 kapitel. Denna extra bolagsstämma har sammankallats till den 8 maj Framtidsutsikter Den finansiella situationen i koncernen var mycket ansträngd under stora delar av 2013 på grund av en stor mängd förfallna och obetalda fakturor som den gamla företagsledningen efterlämnat. Läget förbättrades under det andra halvåret när lån erhölls från storägaren Altro Invest och från ett stort antal främst norska minoritetsaktieägare, enligt vad som beskrivits ovan. Ansträngningarna att säkerställa finansiering har gjorts parallellt med att försöka återfå de medel som transfererades till Alluvia Mining Ltd och även för att erhålla kompensation för uppkommen skada i samband med den upphävda Ghana Gold-affären. En ledande svensk advokatbyrå har fått i uppdrag av styrelsen för NMG att hantera alla ärenden i samband med kravet på Alluvia Mining. Mot slutet av 2013 medförde kassaförstärkningen om 9,7 MSEK som ett resultat av ett kommanditbolagsförvärv en viss lättnad vad gällde finansieringsfrågan. Dock är NMG ett företag utan försäljningsintäkter, vilket innebär att Bolaget är i behov av regelbunden extern finansiering. Styrelsen och ledningen för NMG undersöker och utvärderar därför olika alternativ för att säkra ytterligare finansiering för att täcka behoven under andra halvåret Per datumet för denna årsredovisnings publicering finns det inte tillräckligt rörelsekapital för att bedriva normal drift av koncernen under en kommande 12-månadersperiod. Styrelse och ledning är av uppfattning att det finns en rimlig sannolikhet att det kommer att gå att presentera ett acceptabelt finansieringsförslag före årsstämman i juni

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning 2012. Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB)

Årsredovisning 2012. Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB) Årsredovisning 2012 Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB) Innehåll Verkställande direktören har ordet 3 Aktien och ägarförhållande 4 Styrelse 5 Förvaltningsberättelse 2012 6 Flerårsöversikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Definitioner och generella förkortningar

Definitioner och generella förkortningar Årsredovisning Året i korthet Den 17 februari offentliggör Shelton Petroleum ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Petrogrand. Den 7 mars genomfördes en extra bolagsstämma i Petrogrand AB,

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Femårsöversikt 10. Resultat- och Balansräkning 11. Eget kapital och Kassaflödesanalys 14. Redovisningsprinciper 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Femårsöversikt 10. Resultat- och Balansräkning 11. Eget kapital och Kassaflödesanalys 14. Redovisningsprinciper 16 Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Femårsöversikt 10 Resultat- och Balansräkning 11 Eget kapital och Kassaflödesanalys 14 Redovisningsprinciper 16 Noter 21 Revisionsberättelse 36 Styrelse

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41 Årsredovisning 2014 2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Risk- och känslighetsanalys 7 Fem år i sammandrag 9 Finansiella rapporter, koncernen 11 Finansiella rapporter, moderbolaget 16 Redovisningsprinciper

Läs mer

CASSANDRA OIL AB. Årsredovisning 2013

CASSANDRA OIL AB. Årsredovisning 2013 CASSANDRA OIL AB Årsredovisning 2013 1 Innehåll INFORMATION OM ÅRSSTÄMMA 2 FINANSIELL INFORMATION 2 CASSANDRA OIL I KORTHET 3 STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER 4 AKTIEINFORMATION 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I CROWN ENERGY AB (PUBL)

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I CROWN ENERGY AB (PUBL) ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I CROWN ENERGY AB (PUBL) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 Disclaimer Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer