ÅRSREDOVISNING 2004 FORMPIPE SOFTWARE AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2004 FORMPIPE SOFTWARE AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 24 FORMPIPE SOFTWARE AB

2 FormPipe Software AB (publ) org.nr Innehåll 24 i korthet... 3 VD summerar... 4 FormPipe Softwares verksamhet... 5 Affärsområdet NetDesign... 7 Affärsområdet NetMaker... 9 Finansiella nyckeltal... 1 FormPipe Software-aktien Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter och tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Styrelse och ledande befattningshavare Ekonomisk information april 25 Delårsrapport januari - mars juli 25 Delårsrapport april - juni oktober 25 Delårsrapport juli - september 25 Historik 1997 Sign On påbörjar utvecklingen av systemplattformen FormPipe Den första pilotinstallationen med FormPipe presenteras hos Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Ansökan om patent för FormPipe Notariatserver i USA lämnas in. 21 Stockholms stad tecknar ramavtal avseende FormPipe Notariatserver för användning i sin centrala plattform. 22 Patent erhålls för FormPipe Notariatserver i Sverige och Kanada. 24 Affärsområdet FormPipe delas ut till Sign Ons aktieägare och noteras på Nya Marknaden. 24 Rikard Akhtarzand tar över som huvudägare och VD och en helt ny styrelse tillsätts. 24 FormPipe gör ett omvänt förvärv med Emitor för att synliggöra värden och bli skuldfritt.

3 24 I KORTHET 24 Nettoomsättning 3,5 Mkr Resultat efter skatt,1 Mkr Resultat per aktie 2 öre Kassaflöde löpande verksamheten 2,4 Mkr Orderstock vid årets utgång 7, Mkr 3

4 VD SUMMERAR 24 har varit ett händelserikt år för FormPipe verksamheten. Bolaget FormPipe AB bildades genom en bolagisering av ett affärsområde inom SignOn (publ). Under sommaren 24 gick jag in som huvudägare i FormPipe AB och kort därefter tog jag över som VD. Ett omfattande omstruktureringsprogram som sänkte kostnaderna avsevärt genomfördes. Framtiden Den höga och ökande penetrationen av Internet samt individers ökande benägenhet att vilja fatta beslut, beställa varor och uträtta ärenden via Internet gör att potentialen för FormPipes produkter är stor. När nu organisationen ändrat fokus från utveckling till marknad och försäljning och med det stärkt sin marknadsposition är det styrelsens och min fasta övertygelse att bolaget de närmaste åren kommer att skörda frukterna från flera års långt utvecklingsarbete. Rikard Akhtarzand, VD För att bli av med FormPipes räntebärande skulder och för att synliggöra värden för aktieägarna genomfördes under hösten 24 ett omvänt förvärv med Emitor AB. Verksamheten i FormPipe AB flyttades ned i ett helägt dotterbolag, FormPipe Software AB där verksamheten bedrivs sedan den 1 november 24. FormPipe Software AB noterades på Nya Marknaden i januari 25. Resultat FormPipe Software kunde under förra verksamhetsåret (nov-dec) för första gången visa ett positivt resultat. Verksamheten med den patenterade FormPipe Notariatservern i spetsen har funnits sedan slutet av 9-talet. Tiotals miljoner i utvecklingskostnader har investerats fram till i dag med historiska förluster som resultat. Organisationen omvandlades under andra halvan av 24 från en utvecklingsorganisation till en marknads- och försäljningsorganisation med produktutveckling och ett flertal nya kunder som resultat. Omstruktureringen resulterade i väsentligt lägre kostnadsmassa och färre antal anställda. Marknad De flesta verksamheter, såväl inom offentlig sektor som inom det privata näringslivet, lider av att en eller flera administrativa rutiner är ineffektiva. Journaler inom landsting, ordersedlar för aktiehandel, ledighetsansökningar i stora organisationer, ansökningar om att få barnomsorg i kommuner och ansökningar om att få bensinkort är några exempel på flöden som i vanliga fall hanteras manuellt. I alla dessa fall och många fler kan FormPipe Software med hjälp av notariatservern effektivisera manuella flöden eller processer. Detta till stort ekonomiskt gagn för våra kunder. FormPipe har under många år haft olika pilotinstallationer av FormPipe notariatservern som är grunden i system för att hantera flöden med digitala signaturer. Under 24 fick produkten flera genombrott. Ett antal installationer som tidigare varit i pilotstadiet gick över till skarp drift. Dessutom fick bolaget flera kunder som direkt installerade FormPipe notariatservern i skarp miljö. Detta visar att marknaden för digitala signaturer börjar mogna. Bara den svenska marknaden begränsad till sektorerna finans och offentlig sektor, två för FormPipe prioriterade områden, för automatiserade processer med digitala signaturer uppskattades 24 till knappt en miljard kronor. Marknaden väntas växa de närmaste fem åren. Under årets sista månader märktes vidare en ökad efterfrågan på bolagets lösningar. 4

5 FORMPIPE SOFTWARES VERKSAMHET Affärsidé Bolagets affärsidé är att utveckla, marknadsföra och sälja programvara för säker överföring av dokument, information och betalningar via Internet och därmed förknippad administration och kontroll. Operationella mål Att vara en ledande leverantör av programvara för säker överföring av dokument, information och betalningar via Internet i Norden. Finansiella mål En långsiktig årlig tillväxt om 25 procent. En rörelsemarginal uppgående till 15 procent över en konjunkturcykel. Vision FormPipe Software är ett programvarubolag som skall vara marknadsledande leverantör i Norden av programvara för säker överföring av information och e-dokument. FormPipe Softwares produkter skall vara det självklara valet för kontroll, administration och elektroniska underskrifter i samband med att informationen sänds via Internet. Produkterna skall vara enkla att anpassa för andra marknader inom EU då tekniken följer gällande lagstiftning för elektroniska underskrifter och endast språkanpassning är nödvändig. Kunder FormPipe Software skall fokusera på kunder inom den offentliga sektorn och den finansiella sektorn. Strategier Marknads- och försäljningsstrategi FormPipe Software skall i första hand marknadsföra sina produkter och helhetslösningar genom direktförsäljning. I vissa fall sker försäljning genom samarbeten med partners. Val av distributionskanal beror både på kundernas storlek och på komplexiteten i produkten eller helhetslösningen. Produkt- och systemlösningsstrategi FormPipe Software skall erbjuda en större andel helhetslösningar där bolaget tar ansvar för såväl design, integration, installation som service och support. Historik NetDesign Den första prototypen till systemplattformen FormPipe (även kallad notariatservern alternativt produkten FormPipe) utvecklades genomfördes en pilotstudie i samarbete med Posten, Stadsbyggnadskontoret i Stockholm och Stockholmshem. Det dokument som undertecknades elektroniskt var ett ventilationsprotokoll i Microsoft Word-format. Tekniken visade sig fungera alldeles utmärkt, men marknaden var ännu inte mogen för att ta till sig dessa lösningar i någon större omfattning. Genom åren har FormPipe notariatserver vidareutvecklats och förfinats i samarbete med ett antal kunder som exempelvis Tullverket, Statistiska Centralbyrån och Stockholms Handelskammare ansöktes om patent i USA. Idag är patentet beviljat i stora delar av EU och i Norge och Kanada. År 21 lagstiftades i hela EU om så kallad kvalificerad elektronisk underskrift och den 1 januari 24 trädde ny lagstiftning rörande elektronisk fakturering i kraft, vilket öppnar nya möjligheter för FormPipe Software. Systemplattformen FormPipe är ett fullödigt och välbeprövat verktyg för kostnadseffektiv och avancerad indatahantering med bifogade bilagor och multipla e-underskrifter. Produkten är idag i drift hos ett flertal kunder. NetMaker NetMaker har sedan mitten på 8-talet levererat kommunikationsprodukter, med vars hjälp företag elektroniskt kan utföra betalningar till BGC. För några år sedan introducerades Internet som informationsbärare till förmån för tidigare modembaserade lösningar. Verksamhet Bolaget bedriver sin verksamhet i två affärsområden: Affärsområdet NetDesign består av produkten FormPipe, blanketthotell samt blankettkonstruktion. Inom affärsområdet skapas en naturlig värdekedja i försäljningsarbetet där varje ny kund på sikt ska kunna utvecklas till en fullskalig användare av affärsområdet NetDesigns produkter. Affärsområdet NetMaker erbjuder standardprodukter för överföring av betalningsfiler till BGC. NetMaker är en väletablerad produkt med en god marknadspotential. Marknad Utvecklingen mot papperslösa processer fortsätter i oförändrad takt. Område efter område effektiviseras och IT-användningen fortsätter att öka både i Sverige och i övriga världen. Sverige ligger fortfarande långt fram i utvecklingen och det finns en stark ambition hos politiker och myndigheter att den utvecklingen ska fortsätta. Utvecklingen till trots finns det fortfarande många processer som ännu inte kunnat effektiviseras på grund av säkerhetsproblem. Exempel på sådana processer är de som kräver legalt bindande och oavvisliga underskrifter samt garantier för att data inte manipulerats på sin väg via Internet. Eftersläpningen förklaras av att teknisk infrastruktur såsom e-legitimation med tillhörande hårdvara eller mjuka certifikat ännu inte blivit var mans egendom. Som följd av ett EU-direktiv finns lagstiftning i Sverige som syftar till att underlätta användningen av elektroniska underskrifter. I vissa fall är lagstiftningen nu en pådrivande faktor. Enligt ett EU-direktiv angående e-fakturor måste mottagaren av e-fakturor kunna styrka äktheten i fakturan och att fakturan inte ändrats på vägen. Den senaste tidens utveckling öppnar marknadsmöjligheter för FormPipe Software. Bolaget har inriktat sig på marknaden för standardiserade programvaror och systemplattformar vilket gör att företag och organisationer kan digitalisera verksamhetsprocesser och flöden över Internet med bibehållen eller förhöjd säkerhet och ID-kontroll. 5

6 Kunder FormPipe Softwares målgrupp utgörs av företag och organisationer vilka vill effektivisera sina verksamhetsprocesser och som ställer krav på säkra rutiner. FormPipe Softwares fem största kunder under 24, proforma, var ESF-rådet, Riksrevisionen, Stockholms Stad, Landstinget i Östergötland samt Landstinget Kronoberg. Ovan nämnda kunder svarade sammantaget för ca 2 procent av omsättningen under 24, proforma. Ingen av FormPipe Softwares kunder svarade enskilt för mer än 6 procent av omsättningen under 24, proforma. Affärsområdet NetDesigns primära målgrupp är offentlig förvaltning och den finansiella sektorn. FormPipe Software ser en stor potential i finansiella företag och andra branscher som hanterar stora mängder dokument och dokumenttyper av mer eller mindre konfidentiell karaktär. Affärsområdet NetMakers kundbas består för närvarande av små och medelstora företag. NetMaker avser att under 25 bearbeta större företag. Åtgärdsprogram Under 24 har flera åtgärdsprogram genomförts i syfte att skapa lönsamhet. Åtgärdsprogrammen har sänkt rörelsekostnaderna, på årsbasis, med drygt 5 mkr jämfört med 23 proforma. Det senast genomförda programmet beräknas ge fullt genomslag från och med andra kvartalet 25. Mot bakgrund av bolagets nuvarande försäljning och genomförda åtgärdsprogram bedömer ledningen att bolaget har förutsättningar att generera ett positivt kassaflöde och ett nollresultat för 25. Organisation FormPipe Software är efter genomförda åtgärdsprogram 14 anställda i två affärsområden, NetMaker och NetDesign. Organisationen är idag platt med få beslutsnivåer, affärsfokuserad och förberedd för lönsamhet och tillväxt. FormPipe Software är ett kunskapsföretag och nyckeln till bolagets framgång är kompetenta och engagerade medarbetare. Åldersfördelning 44% 25% Över 41 Organisationsschema Verkställande direktör 31% Marknad Ekonomi Affärsområde NetMaker Affärsområde NetDesign Utbildning 9% Högutbildade Övriga Resultaträkning Försäljning proforma Resultaträkning, mkr Leverans Nov-dec % Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar 9,3-31,4 -,3 1,5-37,8 -,1 13,2-31,2 -,2 15,8-28,2 -,8 3,5-3,2 -,2 Rörelseresultat -22,4-27,4-18,2-13,2,1 1 Siffrorna baseras på det verkliga sammantagna utfallet för de tre affärsområden som den 1 januari 24 förvärvades av Sign On i Stockholm AB. 2 FormPipe AB jan-okt, FormPipe Software AB nov-dec. 3 FormPipe Software AB Könsfördelning 69% 31% Män Kvinnor Intäkter Intäkter och kostnader (TKR) Proforma 24 Kostnader Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Intäkter Kostnader 6 FORMPIPES VERKSAMHET

7 AFFÄRSOMRÅDET NETDESIGN Affärsområdet NetDesign erbjuder programvara och lösningar för kostnadseffektiv och säker överföring av blanketter, dokument och information via Internet. Affärsområdet NetDesign har sammanlagt 11 anställda. Marknad Affärsområdet NetDesigns målgrupp utgörs av organisationer och företag som hanterar stora mängder dokument av olika format och som kräver säkra rutiner. I ett första skede har NetDesign inriktat sig på organisationer inom den offentliga sektorn i Norden samt den finansiella sektorn. Västeuropeiska länder bedöms att kraftigt öka de offentliga ITinvesteringarna för att möjliggöra 24-timmarsmyndigheten (e-förvaltning). IDC räknar med att kostnaderna för detta hamnar på 42 miljarder år 27. En fördubbling från 22. Frankrike bedöms satsa mest i reda pengar men det är Danmark som just nu bedöms inneha ledningen. Sverige och Finland pekas i rapporten European egovernment Services, Country Benchmarking and Market Forecast, ut som de båda andra länder som kommit längst och som har en rimlig chans att under år 25 uppfylla e-europe Action Plan. Näringslivets e-businessmarknad omsatte under 21 inom EU 693 mdr kr vilket motsvarar mindre än 1 procent av den totala handeln mellan företag. Forrester spår att denna handel under 26 kommer att ha ökat till 19 8 mdr, motsvarande ca 22 procent av företagens handel sinsemellan. Marknadsstorlek och tillväxt Affärsområdet NetDesigns marknad bedöms ha goda förutsättningar för tillväxt på grund av att den tekniska infrastrukturen och det legala regelverket öppnat möjligheterna för säker överföring via Internet med eller utan e-underskrift. Krafter som talar för en ökad marknadstillväxt 25: Spridningen av bankernas ID-tjänster ökar i takt med kraven på kostnadseffektiva lösningar inom finanssektorn. Bankernas ID-tjänster sprids i snabbare takt när de stora myndigheterna såsom Skatteverket och RFV bygger elektroniska tjänster. Statliga verk, kommuner och landsting satsar hårdare på att förverkliga regeringsdirektivet om 24-timmarsmyndigheten. Kommuner och länsstyrelser sluter sig samman i grupperingar, till exempel sambruksplattformen där 25 kommuner med Jönköping i spetsen samarbetar kring elektroniska lösningar för att öka servicen mot medborgarna. Mål Operativa mål Antalet kunder ska öka från nuvarande ca 4 till 45, med fokus på större kunder. Systemplattformen FormPipe skall bli de factostandard inom den offentliga sektorn. Systemplattformen FormPipe skall bli en de factostandard inom den finansiella sektorn. Strategi Marknad Affärsområdet NetDesign ska fokusera på finansiell och offentlig sektor som hanterar stora mängder dokument och indata i olika format och som kräver säkra rutiner. NetDesign ska också arbeta med att etablera varumärke och produktkännedom genom personlig kundbearbetning, mässdeltagande, seminarieserier och vidareförsäljning på befintlig kund- och prospektbas. Försäljning och distribution Affärsområdet NetDesign skall bearbeta målgrupperna med egen säljkapacitet samt via partneravtal. Kunderna skall erbjudas färdiga pröva-på-lösningar med låga initialkostnader och låg risk för kunden. Pröva-på-lösningarna följs upp med vidareförsäljning av mer avancerade funktioner. Kunder och partner Affärsområdet NetDesign skall bygga långvariga kund- och partnerrelationer genom nära samarbete, god service samt tillförlitliga produkter och tjänster. Produkt Affärsområdet NetDesign skall paketera tjänster anpassade till specifika kundgrupper såsom kommuner, landsting och större myndigheter. Allt eftersom kundernas behov förändras utvecklas fler modulbaserade funktioner. Kunder Affärsområdet NetDesign har sammanlagt över 4 kunder varav drygt 7 procent har köpt konstruktionstjänster. Ungefär 7 kunder abonnerar på tjänsten Blanketthotell medan ett 1-tal använder sig av systemplattformen FormPipe. Genom tjänsterna Blanketthotell och Blankettkonstruktion har affärsområdet NetDesign nått en erkänd marknadsposition. Bland kunder inom den privata sektorn märks exempelvis JM, SAS och Kemira. I den offentliga sektorn är ESF-rådet, Riksrevisionen och Stockholms Stad de största kunderna. MANGOLD FONDKOMMISSION Under hösten tecknades ett strategiskt viktigt avtal med Mangold Fondkommission där de köper en lösning av Form- Pipe Software för att hantera ordersedlar med hjälp av elektronisk signatur. Mangolds kunder kan därmed på ett enkelt sätt utföra finansiella transaktioner både säkert och juridiskt hållbart. Initialt kommer administrationen hos Mangold att effektiviseras genom att investerare med hjälp av en e-signatur kan verifiera sin identitet, vilket kommer att resultera i både ökad service och minskad administration, svarar Mangolds VD, Julius Hefte på frågan om vilka omedelbara effekter lösningen ger upphov till. 7

8 FormPipe Notariatserver Notariatservern är en moduluppbyggd systemplattform som möjliggör administration, registrering och kontroll av äktheten i de data som skickas mellan olika användare och system. Produkten skyddar även data mot manipulering och kan hantera och kontrollera elektroniska underskrifter. Moduluppbyggnaden gör att systemplattformen är flexibel att implementera och enkel att vidareutveckla med nya funktioner. Inkommande dokument hanteras enligt av kunderna fastlagd standard som till exempel ankomstregistrering, identifikationskontroll, rimlighetskontroll av data samt arkivering. Systemplattformen FormPipe kan beskrivas som en digitaliserad notarie som ser till att alla elektroniska dokument hanteras på fastlagt sätt. Det unika med produkten är att den erbjuder ett samlat paket av flera färdiga funktioner som inte kan uppnås utan omfattande systemutveckling. Systemplattformen stödjer (accepterar) i praktiken de flesta på marknaden förekommande elektroniska identiteter, till exempel i form av e-legitimation. Blanketthotell Blanketthotellet är en webbtjänst för distribution av såväl externa som interna dokument och mallar via Internet och/eller intranät. Dokumenten och hotellet anpassas efter kundernas önskemål och grafiska profil. Kunden behöver därmed ej trycka upp och lagra stora mängder av till exempel brevpapper, ansökningsformulär eller liknande utan skriver ut dem efter behov. Blanketthotellet byggs upp i mappsystem och med en god sökfunktion Tjänsten är ett kostnadseffektivt alternativ till gör-det själv-lösningar som ofta ligger långt från kundens kärnverksamhet. Blankettkonstruktion Blankettkonstruktion är en konsulttjänst specialiserad på anpassning och konstruktion av elektroniska dokument och blanketter med avancerad funktionalitet. Blankettkonstruktion konstruerar elektroniska blanketter och mallar i format som Excel, Word, PDF, HTML och XML. Dokumenten anpassas efter kundernas grafiska profil. När profilen eller andra företagsfakta ändras är det enkelt att uppdatera de företagsspecifika dokumenten. Dokumenten kan också förses med dynamisk funktionalitet. Beroende på kundernas önskemål varierar dokumenten från enkla blanketter, där inga ändringar kan göras, till interaktiva formulär som via systemplattformen FormPipe kan integreras med kundernas verksamhetssystem. Microsoft Office System-konsulttjänster FormPipe Software är en strategisk partner till Microsoft och har byggt upp en stor kompetens kring Microsoft Office Systems. Konsulterna utför allt från utredningar till implementering av avancerade blankettjänster. Detta är ett alternativt beslut i processen för försäljning av avancerade lösningar baserade på FormPipes systemplattform. Övriga konsulttjänster I mer komplexa installationer, bland annat när multipla elektroniska underskrifter ska tillämpas, krävs den specialistkompetens som FormPipe Software besitter. Det gäller både kartläggningen av affärsprocesser, förstudier och den tekniska implementeringen. Traditionell ärendeprocess Hanterings- och transporttid ~5 dagar KUND > KUNDTJÄNST > KUND > MOTTAGARE > REGISTRATOR > DATABAS Ringer kundtjänst i ett ärende. Lägger avtal i kuvert och postar. Läser, fyller i och skriver under avtal samt returnerar. Kontrollerar att allt är korrekt ifyllt. Registrerar avtal i bakomliggande system. Ärendet uppdaterat för vidare process. Med FP Notariatserver Hanterings- och transporttid ~2 minuter > > KUND MOTTAGARE DATABAS Hämtar och fyller Server verifierar Bakomliggande i e-dokument via signatur mm. system uppdateras. Internet. Skriver Applicerar under elektroniskt. verksamhetsregler. LANDSTINGET KRONOBERG Landstinget Kronoberg har sparat 2,2 miljoner kronor genom att satsa pengar på ett blanketthanteringssystem från FormPipe Software. Nu har vi ett enhetligt system för hur vi arbetar med alla viktiga dokument och på så sätt har vi börjat få en effektivare administration, säger Ulrika Thaysen-Sjögren på Landstinget Kronoberg. 8 AFFÄRSOMRÅDE NETDESIGN

9 AFFÄRSOMRÅDET NETMAKER Affärsområdet NetMaker marknadsför och säljer hård- och mjukvara för snabb och säker administration av elektroniska betalningar försedda med elektronisk underskrift. NetMakers produkter är verktyg för effektivisering av företags och myndigheters betalningsrutiner och överföring via Internet till clearinghus. Affärsområdets tre anställda är baserade i Stockholm. Produktutvecklingen leds av NetMakers personal, men utförs i stor utsträckning av underkonsulter. Supporten som är en viktig komponent i relationen med NetMakers kunder sköts av en inhyrd funktion bestående av sju personer, vilka ges kontinuerlig utbildning av produkterna. Affärsmodell och prisstruktur NetMakers produkter säljs styckevis och genererar en engångsintäkt. Kunderna använder den köpta programvaran under i genomsnitt tre år, varefter programvaran behöver uppdateras till följd av allmän teknikutveckling. Många kunder tecknar också supportabonnemang som debiteras årligen. Marknad Primärmålgruppen är företag och myndigheter som sänder eller vill sända elektroniska betalningar från sitt ekonomisystem till BGC. En annan viktig målgrupp för affärsområdet är banker och ekonomikonsulter som revisionsbyråer, bokföringsbyråer och leverantörer av ekonomisystem. Dessa företag är potentiella användare av produkten, men de har framförallt stort inflytande på slutkundernas val av tekniklösning. Marknadsstorlek och tillväxt Affärsområdets potentiella marknad utgörs av ca 175 bolag, enligt BGC. Dagens marknad uppskattas av NetMaker till ca 1 BGC-kunder som använder BgCom, BGCs standard för elektroniska kommunikations- och överföringstjänster via Internet. NetMaker förväntar sig en hög marknadstillväxt, beroende på ett förväntat teknikskifte där gammal, ofta manuell, överföringsteknik kommer att ersättas. Drivande faktorer bakom teknikskifte är de kostnadsfördelar som både BGC och deras kunder uppnår genom att dels digitalisera betalningsuppdrag, dels koncentrera överföringarna till en och samma standard via Internet. En annan faktor som driver marknaden är det växande antal företag som använder elektroniska betalningsrutiner och betalningstjänster i syfte att finna effektivare lösningar samt bättre likviditetshantering. Konkurrenter och marknadsposition NetMaker är marknadsledare och bedöms ha omkring hälften av marknaden för BgCom-anslutningar. Bland konkurrenterna märks Diamo AB och Edicom AB som båda erbjuder liknande lösningar. Konkurrensfördelar NetMaker har agerat på betalningsmarknaden sedan mitten av 8-talet. Den långa erfarenheten i kombination med en användarvänlig produkt och bra kundsupport har medfört att NetMaker BgCom varit marknadsledande sedan tjänsten öppnades hos BGC. Konkurrensen är fortfarande relativt svag vilket förklaras av att marknaden fortfarande växer och att det därmed finns utrymme för fler aktörer att växa parallellt genom att hitta nya kunder. Operativa mål Antalet licenser ska öka med minst 2 procent under 25. Öka andelen supportabonnemang med ca 15 procent. Strategier NetMaker ska: Aktivt delta i utvecklingen av den svenska betalningsmarknaden och dess infrastruktur. Upprätthålla ett nära och välfungerande samarbete med banker och andra aktörer med inflytande över kundernas val av överföringsteknik och programvaruleverantör. Bearbeta marknaden genom återförsäljare, egna säljare och externa säljbolag. Kunder Kundbasen består idag i huvudsak av små och medelstora företag med en eller få licenser. Kundgruppen stora företag är hittills i stort sett obearbetad, men även där finns segment som har stor potential. NetMaker BgCom NetMakers huvudprodukt, NetMaker BgCom, kan enkelt integreras med befintliga ekonomisystem och garanterar säker och snabb hantering av betalningsöverföringar. NetMaker BgCom motsvarar BGCs kommunikationsstandard för betalningslösningar över Internet som kräver: Säker, elektroniskt underskriven och krypterad kommunikation över Internet. En e-legitimation. En elektronisk fullmakt utfärdad av banken. NetMaker BgCom Directory Enligt ett beslut av Riksgäldskontoret har myndigheter fått tillåtelse att inom vissa ramar nyttja elektroniska betalningstjänster från andra aktörer än Postgirot och Nordea. NetMaker har utvecklat NetMaker BgCom Directory en variant av produkten som är anpassad för den offentliga sektorn. BILIA På Bilia skickar vi betalningar varje dag. Vi har sju licenser på leverantörsreskontran och tre på kundreskontran. Årligen betalar vi 18 leverantörsfakturor och vi har mycket stora saldon varje vecka. Med vårt gamla system tog det alldeles för lång tid att skicka betalfiler. Vi fick beställa filerna dagen innan och förhoppningsvis hade filerna gått igenom följande morgon. Vi blev rekommenderade att gå över till BgCom och kom fram till att NetMaker BgCom var klart prisvärda. Vi har också fått ett väldigt bra bemötande från FormPipe Software, som har stöttat och hjälpt oss att komma igång. BgCom har inneburit en otrolig förbättring och spar oss massor av tid, säger Inga Hultman, chef för leverantörsreskontran på Bilia Personbilar AB. 9

10 FINANSIELLA NYCKELTAL Marginaler Bruttomarginal % Rörelsemarginal % 7,% 4,% Avkastning på kapital 1 Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Avkastning på totalt kapital, % 1,1% 1,8% 1,1% Kapitalstruktur Sysselsatt kapital, kr Eget kapital, kr Soliditet, % Andel riskbärande kapital, % ,9% 43,9% Investeringar Immateriella tillgångar, kr Materiella anläggningstillgångar, kr Aktiedata Antal aktier vid årets slut Eget kapital per aktie, kr Resultat per aktie, kr Utdelning per aktie, kr ,,2, Anställda Antal anställda 14 1 Beräknat på räkenskapsåret 18 oktober - 31 december 24. 1

11 NYCKELTALSDEFINITIONER Marginaler Bruttomarginal Rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Avkastning Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital. Kapitalstruktur Sysselsatt kapital, kr Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående balansomslutning efter apportemission plus utgående balansomslutning dividerat med två. Soliditet, % Eget kapital i procent av balansomslutningen. Andel riskbärande kapital, % Summan av eget kapital (UB) och latenta skatteskulder dividerat med balansomslutningen (UB). Investeringar Anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i anläggningar, inklusive eventuella avyttringar. Aktiedata Eget kapital per aktie Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut. Resultat per aktie, kr Resultat efter faktisk skatt, dividerat med antal aktier vid periodens slut. Utdelning per aktie, kr Utdelning per aktie under året. Anställda Antal anställda vid årets slut. Eget kapital, kr Eget kapital vid periodens slut. Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående eget kapital efter apportemission plus utgående eget kapital dividerat med två. 11

12 FORMPIPE SOFTWARE-AKTIEN FormPipes 1 största ägare per den 31 december 24, samt därefter kända förändringar Ägare Rikard Akhtarzand Dexia Ahldin Network Marcus Wallinder, privat och genom bolag Niklas Walter Nordea Bank AS Medatrade Europé Fred Rydberg Pönas Invest AB Royal Skandia Life Övriga aktieägare Summa Antal aktier Andel i % 15,3 11,7 8,2 6,3 5,5 3,8 2,4 2,1 1,7 1,7 41, SR/Aktien Omsatt antal aktier 1-tal (inkl.efteranm.) JAN 5 FEB MAR (c) SIX Aktiekapitalets utveckling Förändring Aktiekapital 18 oktober 24 Antal aktier 1 Totalt antal kr 1 Totalt antal aktier 1 Nominellt kr 1 Nominellt belopp/aktie 1, Split 1: ,1 Apportemission ,1 Aktiekapital 31 december ,1 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för FormPipe Software AB (publ) org.nummer får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Bolaget bildades 18 oktober 24 med namnet Guldskålen D 564 AB. Bolaget namnändrade till FormPipe Software AB (publ). FormPipe Software AB förvärvade den 1 november all verksamhet som tidigare bedrevs i FormPipe AB. Innan den första november hade FormPipe Software AB inte bedrivit någon verksamhet. Verksamhetsöverlåtelsen var en del i ett omvänt förvärv mellan FormPipe AB och Emitor AB. FormPipe Software AB är ett programvaruföretag som ligger i täten när det gäller lösningar för kostnadseffektiv och säker överföring av dokument, information och betalningar. Företaget säljer produkter för kontroll, administration och e-underskrifter i samband med att information sänds via Internet. Företagets kunder återfinns bland privata företag och i offentlig sektor. FormPipe har arbetat med lösningar för Internet sedan FormPipe Software AB har 14 anställda i de två affärsområdena NetDesign och NetMaker. Resultat Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3,5 Mkr och resultatet efter skatt uppgick till,1 Mkr, motsvarande 2 öre per aktie. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2,4 Mkr. Bolagets likvida medel uppgick vid årets slut till 5,3 Mkr. Bolaget hade inga räntebärande skulder. Framtidsutsikter Marknaden för säker överföring av information över Internet är inne i en stark tillväxtfas som väntas bestå. Efterfrågan på Form- Pipes produkter väntas till följd av detta utvecklas väl. Orderingången inom mer kvalificerade lösningar med digitala signaturer väntas öka, vilket kommer att förbättra bolagets marginaler. Styrelsen bedömer att bolaget kommer att ha en omsättningstillväxt om minst 25 procent under 25, i jämförelse med pro forma 24, med ett positivt kassaflöde för helåret. Vidare bedömer styrelsen att bolaget kommer att uppnå ett nollresultat för 25. Förslag till vinstdisposition Bolagets fria egna kapital enligt balansräkningen uppgår till kr. Till Bolagsstämmans förfogande: Periodens vinst Summa kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så: att i ny räkning överföres Summa kr kr Om inget särskilt anges redovisas samtliga belopp i tusentals kronor. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång FormPipe Software AB noterades på Nya Marknaden den 19 januari

14 RESULTATRÄKNING Nettoomsättning Summa intäkter Noter 2 18 okt - 31 dec Försäljningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat 11 Resultat/aktie (kr),2 14

15 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Noter 31 dec 24 Immateriella anläggningstillgångar Patent Goodwill Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Datainventarier Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (5,8 miljoner aktier á nom,1 kr) Överkursfond Noter 9 31 dec Fritt eget kapital Periodens resultat 11 Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Inga FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Eget kapital 18 okt 24 Apportemission Periodens resultat Eget kapital 31 dec 24 Aktiekapital Överkursfond Fritt eget kapital Summa eget kapital BALANSRÄKNING

17 KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Noter 18 okt - 31 dec Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskning kundfordringar Minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning leverantörsskulder Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från förvärv av rörelse Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 REDOVISNINGSPRINCIPER Not 1 FormPipe Software AB, org.nr , säte i Stockholm. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Bolaget redovisar intäkter enligt nedanstående: Blanketthotell/konstruktion Intäkten redovisas i sin helhet efter det att uppdraget har slutförts och godkännande erhållits från kund. FormPipe Intäkten redovisas i sin helhet när kunden har fått tillgång till databasen. I samband med denna redovisning av intäkter kan fluktuationer mellan olika perioder uppstå. NetMaker Intäkten redovisas i sin helhet när kunden förvärvat en licens. Avseende support redovisas intäkten jämnt över avtalsperioden. Utvecklingskostnader Utgifter för utveckling hänförbar till prestandahöjande vidareutveckling av programvaror redovisas som tillgång i balansräkningen när det finns skäl att anta att beloppet kommer att kunna återvinnas i framtiden. Tillgången skrivs av under den period då försäljning som sammanhänger med projektet förväntas ske. Värdet på de utvecklingskostnader som redovisas som tillgång i balansräkningen prövas årligen med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov så länge tillgången ännu inte tagits i bruk och därefter då händelser eller förändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar som förvärvas separat redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde och skrivs av systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod. Immateriella tillgångar, exklusive utvecklingskostnader, som genereras inom företaget, redovisas inte i balansräkningen, kostnaderna belastar istället resultatet under det år då de uppstår. De immateriella tillgångarnas redovisade värden prövas beträffande eventuellt nedskrivningsbehov när händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avser investeringar i fysiska tillgångar som är avsedda att stadigvarande utnyttjas i verksamheten. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning för avskrivningstider: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 år Licensrätter och varumärken 3-5 år Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år Goodwill 1 år Det redovisade värdet i balansräkningen prövas årligen med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov. Leasing FormPipe Software AB har inte ingått några finansiella leasingavtal. Bolagets operationella leasingavtal fördelas i resultaträkningen över året i takt med utnyttjandet. Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och de belopp varmed de beräknas inflyta. Avsättningar Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Pensioner och övriga utfästelser om förmåner efter avslutad anställning De anställda omfattas av ITP-planen, vilken är en förmånsbestämd pensionsplan. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys upprättas enligt den indirekta metoden. Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar med en löptid upp till tolv månader. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Värdering av samtliga skatteskulder/ fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Segmentsrapportering Bolaget bedriver sin verksamhet i två affärsområden, NetDesign och NetMaker. Den interna ekonomiska rapportering som ligger till grund för företagets styrning är utformad på grundval av att företagets verksamhet utgörs av en rörelsegren; under beteckningen affärsområde sker emellertid en uppdelning av nettoomsättningen i den interna rapporteringen. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar avser investeringar i licensrätter, varumärken och liknande rättigheter. 18

19 NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 2 Rapportering för segment Nettoomsättning Summa nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Försäljningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Fördelning av gemensamma kostnader Rörelseresultat per affärsområde NetDesign 18 okt-31 dec NetMaker 18 okt-31 dec Verksamheten i FormPipe Software består av två huvudsakliga affärsområden, NetDesign och NetMaker. Övrig verksamhet omfattar Admin, dvs. ledning och ekonomi. NetDesign erbjuder programvara och lösningar för kostnadseffektiv och säker överföring av blanketter, dokument och information via Internet. Net- Maker marknadsför och säljer hård- och mjukvara som möjliggör snabb och säker administration av elektroniska betalningar försedda med elektronisk underskrift. All försäljning sker i Sverige, det förekommer ingen försäljning eller andra transaktioner mellan de olika rörelsegrenarna. Sociala kostnader enligt lagstadgat avtal avseende VD varav pensionskostnader Övriga sociala kostnader varav pensionskostnader Sjukfrånvaro för perioden 18 okt - 31 dec 24 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Den totala sjukfrånvaron uppgår till procent av den sammanlagda arbetstiden. Styrelsen STYRELSENS LEDAMÖTER Kvinnor Män Pensionsförpliktelser avseende styrelsen finns inte. Det finns heller inga avgångsvederlag till styrelsen. Verkställande direktör i samråd med styrelsen fastställer varje år den fasta lönen för ledande befattningshavare och beslutar om eventuella förändringar. Eventuella löneändringar sker per 1 januari. Ledningsgrupp 18 okt - 31 dec Fördelning av balansräkningen är inte gjord på grund av verksamhetens art. Not 3 Ersättning till revisorerna LEDNINGSGRUPP (INKLUSIVE VD) Kvinnor Män Revisionsuppdrag PricewaterhouseCoopers AB Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Not 4 Personal, Ledning och Styrelse MEDELTALET ANSTÄLLDA Kvinnor Män 18 okt - 31 dec okt - 31 dec Verkställande direktör Verkställande direktören Rikard Akhtarzand tillträdde sin befattning som VD 18 oktober 24. Till den verkställande direktören tillkommer utöver den fasta lönen en resultatbaserad ersättning, ingen sådan ersättning har utbetalats avseende perioden. Den resultatbaserade ersättningen skall baseras på resultat före skatt på de reviderade helårssiffrorna. Översyn ska ske årligen med början 31 december 25. Verkställande direktören erhåller inget styrelsearvode. Bonus Bolaget tillämpar dels fast lön, dels en bonuslön avseende VD och affärsområdeschef NetMaker, samt försäljningsprovision på egen försäljning för säljarna. LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda 18 okt - 31 dec Pensioner Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien motsvarar 2 procent av total lön. För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år. Ledande befattningshavare förutom verkställande direktören har rätt till pensionsförsäkring motsvarande ITP-planen med ett påslag om 5 procent och grupplivförsäkring. 19

20 Avgångsvederlag För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Ömsesidig uppsägningstid för övriga ledande befattningshavare är tre månader. Vid uppsägning från företaget utgår inget avgångsvederlag. Not 5 Immateriella anläggningstillgångar Not 7 Avskrivningar Patent Goodwill Datainventarier Inventarier Summa avskrivningar 18 okt - 31 dec Patent samt liknande rättigheter Ingående anskaffningsvärden Periodens anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Periodens avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Goodwill 31 dec Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringar Förutbetalda IT-kostnader Övrigt Summa 31 dec Not 9 Eget kapital Specifikation av förändringarna i eget kapital återfinns i rapporten Förändringar i Eget kapital, vilken följer närmast efter balansräkningen. Ingående anskaffningsvärden Periodens anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 dec Förändring Antal aktier 18 okt 24 Split 1:1 Antal aktier 1 9 Totalt antal aktier 1 1 Ingående avskrivningar Periodens avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Apportemission Antal aktier 31 dec Utgående planenligt restvärde Not 1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Goodwillen är hänförlig till verksamheten i affärsområdet NetMaker. Not 6 Materiella anläggningstillgångar Personalrelaterade upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader Summa 31 dec Datainventarier Ingående anskaffningsvärde Periodens anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Periodens avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 31 dec Not 11 Leasingkostnader Periodens leasingkostnader uppgår till 1 tkr. Hyresavtalet löper på 4 år. Förfaller till betalning inom 1 år Förfaller till betalning senare än 1 år men inom 5 år Förfaller till betalning senare än 5 år Not 12 Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 24 Utgående planenligt restvärde Inventarier 282 Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa 18 okt - 31 dec Ingående anskaffningsvärde Periodens anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Periodens avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde 31 dec Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa Not 14 Skatt på årets resultat 18 okt - 31 dec Aktuell skatt för året Total skatt 18 okt - 31 dec NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Finansiell information januari december Nettoomsättningen steg med 13 procent och uppgick till 25,4 Mkr (22,4). Nettoomsättning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Finansiell information januari december Nettoomsättningen steg med 48 procent och uppgick till 37,7 Mkr (25,4). Nettoomsättning

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer