Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09"

Transkript

1

2 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen avstämning juni Information om lantmäteriförrättningar 7 38 Badhuset 8 Ändrad användning av del av flerbostadshus som kontor 9 39 Skarpö 1:373 Nybyggnad av maskinhall/båthall/ridhus samt anordnande av upplag för båtar Ytterby 4:54 Tillbyggnad av enbostadshus Vaxön 1:11 Rivning av telefonkiosk och uppförande av reklamskylt Tynningö 1:600 Nybyggnad av komplementbyggnad, gäststuga 30

3 3(33) 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista beslutar Lars Sjöblom (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet senast den 12 juni Utsänd föredragningslista fastställs.

4 4(33) 33 Förelägganden, uppföljning beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om uppföljning av förelägganden. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Uppföljning av förelägganden,

5 5(33) 34 Anmälan av delegeringsbeslut beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Anmälan av delegeringsbeslut under perioden t.o.m , Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Anmälan av delegeringsbeslut Ärendelistor delegeringsbeslut

6 6(33) 35 Utestående uppdrag till förvaltningen avstämning juni 2015 beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Förvaltningen informerar om utestående uppgifter till förvaltningen. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Utestående uppgifter till förvaltningen

7 7(33) 36 Information om lantmäteriförrättningar beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende 1. Underrättelse om att beslut fattats om fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Skarpö 1:101, 1:104 och s:5, AB Underrättelse om att beslut fattats om anläggningsåtgärd berörande Ytterby ga:19, AB Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

8 8(33) 37 Information om kommunfullmäktiges antagande av Energiplan beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Kommunfullmäktige har i 18 den 13 april 2015 beslutat att anta Energiplan för Vaxholms stad. Nämnden delges denna samt samrådsredogörelse över densamma. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Handlingar KF 18/2015 Energiplan Vaxholms stad Samrådsredogörelse Energiplan Vaxholms stad

9 9(33) 38 Dnr 2015:0263 Badhuset 8 Ändrad användning av del av flerbostadshus som kontor beslutar Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 c 2. plan- och bygglagen Startbesked ges för att påbörja åtgärden (10 kap. 23 plan- och bygglagen), Tekniskt samråd är uppenbart obehövligt (10 kap. 14 plan- och bygglagen), Slutbesked ges och åtgärden får tas i bruk (10 kap. 34 plan- och bygglagen), Avgift tas ut med kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat, Föreläggandet beslutat under 8/ återkallas. Upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 plan- och bygglagen). Av 10 kap. 6 plan- och bygglagen framgår att kontrollplan endast behövs för bygg- och rivningsåtgärder som avses i 10 kap. 3 plan- och bygglagen. I detta fall avser ansökan ett permanent lov för en redan utförd åtgärd. Av 10 kap. 9 plan- och bygglagen framgår att kontrollansvarig endast behövs för bygg- och rivningsåtgärder som avses i 10 kap. 5 plan- och bygglagen. I detta fall avser ansökan ett permanent lov för en redan utförd åtgärd. Sökande Brf Badhuset 4, Ärende Ansökan avser permanent bygglov för ändrad användning av del av flerbostadshus som kontor. Kontorsdelen har ca 110 m2 bruttoarea.

10 10(33) Forts. SBN 38 I bilaga till ansökan beskriver sökanden att den aktuella delen av byggnaden sedan år 1852 aldrig varit bostad. Den var ursprungligen kägelbana i en badhusanläggning, därefter café, del av skolbyggnad och från år 1993 kontor. Hyresgäst sedan år 1999 är Vaxholms Bokföringsbyrå som är en liten verksamhet med uppskattad lokal förankring. På kartbilaga visas vilken biluppställningsplats inom fastigheten som är för kontoret och sökanden upplyser om att på dagtid kan även övriga biluppställningsplatser inom fastigheten nyttjas för kontorsverksamheten. Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende. Fastigheten har arealen m2 och för fastigheten gäller detaljplan Dp 201 fastställd Detaljplanen anger bostadsändamål. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. Fastigheten är belägen inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning. Byggnadsnämnden har under - 7/ lämnat tillfälligt bygglov t o m för ändrad användning av del av bostad som kontor - 45/ lämnat förnyat tillfälligt bygglov t o m Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har under - 331/ lämnat förnyat tillfälligt bygglov t o m / lämnat tillfälligt bygglov t.o.m samt informerat om att kontorsanvändningen ska ha upphört och lokalen återgå till bostadsanvändning efter detta datum. har under - 13/ gett förlängt tidsbegränsat bygglov t.o.m har under 8/ avslagit ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för kontor med hänvisning till de skäl som framförs av stadsbyggnadsförvaltningen och med stöd av 11 kap 20 plan- och bygglagen förelagt Brf Badhuset 4, i egenskap av fastighetsägare till Badhuset 8, att upphöra med kontorsanvändningen inom 3 månader från att beslutet vunnit laga kraft samt med stöd av 11 kap 37 plan- och bygglagen förenat föreläggandet med vite om kr om kontorsanvändningen inte upphört inom 3 månader från beslutet vunnit laga kraft. Fastigheten har arealen m2 och är bebyggd med ett flerbostadshus. För området gäller detaljplan (plan nr 201). Planen anger bostadsändamål.

11 11(33) Forts. SBN 38 Underrättelse enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen har skickats för tillfälle till yttrande. Inget yttrande har inkommit. Motivering Ansökan innebär avvikelse från planbestämmelserna vad avser användningen som enligt detaljplanen ska vara bostad. Sedan finns enligt 9 kap 31 c plan- och bygglagen möjlighet att efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut ge bygglov om åtgärden 1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. I propositionen 2013/14:126, inför införandet av ändrad plan- och bygglag, anförs vad gäller 9 kap 31 c punkt 2 att bestämmelsen innebär t.ex. att service och mindre verksamheter som inte är störande i bostadsområden kan godtas i syfte att få en blandning av olika funktioner och en mer levande stadsmiljö. Den kompletterande användningen får inte dominera i förhållande till den användning som anges i planen och stor vikt måste fästas vid den kompletterande åtgärdens omgivningspåverkan. Kontorsanvändningen utgör ca 1/5-del i förhållande till bostadsanvändningen. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att kontorsanvändningen i detta fall - inte är störande i bostadsområdet - inte dominerar i förhållande till bostadsanvändningen - utgör ett lämpligt komplement till den i detaljplanen bestämda användningen. Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 och 31 c 2. plan- och bygglagen. Stadsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 c 2. plan- och bygglagen Startbesked ges för att påbörja åtgärden (10 kap. 23 plan- och bygglagen), Tekniskt samråd är uppenbart obehövligt (10 kap. 14 plan- och bygglagen), Slutbesked ges och åtgärden får tas i bruk (10 kap. 34 plan- och bygglagen),

12 12(33) Forts. SBN 38 Avgift tas ut med kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat, Föreläggandet beslutat under 8/ återkallas. För ärendet gäller Byggherrens ansvar regleras i 10 kap. plan- och bygglagen. Byggherren förutsätts vara informerad om föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 1, BFS 2008:8 med ändringar. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Sändlista Meddelande om beslut kungörs i Post- och inrikes tidningar. Kopia av beslutet till: Sökanden Akt Meddelande om beslutet per brev Enligt separat sändlista Du kan överklaga beslutet Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Vaxholms stad,, Vaxholm. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

13 13(33) 39 Dnr 2015:0067 Skarpö 1:373 Nybyggnad av maskinhall/båthall/ridhus samt anordnande av upplag för båtar beslutar Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, Avgift tas ut med kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. Upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen. Behovet av vissa åtgärder enligt 10 kap. plan- och bygglagen kan inte nu avgöras. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän stadsbyggnadsnämnden har gett startbesked (10 kap. 3 plan- och bygglagen). Se 9 kap. plan- och byggförordningen för beräkning av byggsanktionsavgift om åtgärden påbörjas innan startbesked. Sökanden och byggherre Skarpö Gård AB, Ärende Ansökan avser bygglov för nybyggnad av maskinhall/båthall/ridhus samt anordnande av upplag för båtar vid Skarpö gård. Den nya hallen föreslås placeras på den plats där det idag står ett förvaringstält som ska tas bort. Föreslagen nybyggnad har m2 byggnads- och bruttoarea. Föreslaget område för båtuppläggning har arealen ca m2 och ligger i anslutning till planerad hallbyggnad, väster om ladugården och söder om planerad hall. Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende.

14 14(33) Forts. SBN 39 Fastigheten har landarealen m2. På aktuell del av fastigheten finns Skarpö gårds ladugård och förvaringstält. Aktuell del av fastigheten är belägen utom detaljplan, utanför verksamhetsområde för allmän va-anläggning och utanför strandskyddsområde. Hela Skarpö är bedömt som av riksintresse för kulturmiljön. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har tillstyrkt åtgärden. Underrättelse enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen har skickats för tillfälle till yttrande. Yttrande har inkommit från ägare till - Skarpö 1:13, 1:255, 1:179 - Skarpö 1:177, 1:258 - Skarpö 1:290 - Skarpö 1:331, 2 st yttranden varav ett med frågor - Skarpö 1:338, 2 st yttranden - Skarpö 1:365 Sökanden har fått kopia på yttrandena och har svarat på frågor och bemött synpunkterna. Motivering Sammanställning av frågor från ägare till grannfastigheterna Skarpö 1:13, 1:255, 1:179, 1:177, 1:258, 1:331, 1:338 och 1:365 I grannyttrandena ställs bl.a. frågor om - hur kommunen kan säkerställa och garantera en säker trafikmiljö samt minska miljöeffekter på Skarpö till följd av den trafik och de transporter som verksamheten kommer att generera - befintlig vägs utformning och stabilitet/hållbarhet samt i förhållande till de båtar/material som ska transporteras och antalet transporter - eventuella nya tillfartsvägar - vad fullservicekoncept och mobil spolplatta innebär - regnvatten räcker till för verksamheten - hur verksamheten förhåller sig till att Skarpö är utpekat som av riksintresse för kulturmiljön - hur verksamheten förhåller sig till översiktsplanens och detaljplaneprogrammets markanvändning av Skarpö - hur verksamheten förhåller sig till de fem kommunövergripande målen och de mål kommunen satt upp för Skarpö - hur den biologiska mångfalden påverkas av föreslagen hallbyggnad - hur den biologiska mångfalden och vatten- och luftkvaliteten påverkas av hämtning och lämning av båtar vid bryggan - antalet och storlek på båtar

15 15(33) Forts. SBN 39 - behöver hamnområdet byggas ut jämfört med idag - klarar miljön av de effekter som verksamheten medför - hur hanteras kemikaliska produkter - vad ger konvertering av hallen till ridhus för konsekvenser i form av trafik, behov av parkeringsplatser, allergirisker och vilken omfattning beräknas ridverksamheten ha. Av frågorna med tillhörande synpunkter framgår att fastighetsägarna främst har erinringar mot varvsverksamheten som de bedömer inte är förenlig med Skarpös kulturvärden. Ägaren till Skarpö 1:290 har inget emot att en byggnad uppförs enligt ritning med förbehåll att verksamheten inte växer och nya bryggor byggs och en marina anläggs i Rindösundet. En ägare till Skarpö 1:331 motsätter sig hallbyggnaden och båtförvaringen med hänvisning till att det redan finns många varv i Stockholmsområdet och att verksamheten kommer att störa deras eventuella framtida bosättning på Skarpö 1:331. Sökanden har i sitt svar beskrivit att hallen ska användas till lagring av jordbruks- och skogsmaskiner och foder samt materiel för gårdens huvud- och binäringar. Vinterförvaring av båtar är en av gårdens binäringar och hallen ska användas även för detta. Gården behöver binäringar för att kunna hålla skärgårdsjordbruket igång. För framtiden vill de kunna konvertera hallen till ett ridhus för privat bruk med ridbana i internationella mått. Sökanden har svarat på de frågor som ställts om verksamheten och har delat upp svaren i följande rubriker - Byggnadens placering och utformning - Båtars storlek och torrsättning - Vågerosion och strandmiljö - Trafik - Hantering av vatten och vätskor - Ridhus. Tillämpliga delar av plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen Nybyggnad kräver bygglov enligt 9 kap. 2 plan- och bygglagen (2010:900) och upplag kräver bygglov enligt 6 kap 1 pkt 2 plan- och byggförordningen (2011:338). För att bygglov ska ges krävs bl.a. att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. plan- och bygglagen. Enligt 2 kap. 2 ska prövningen i ärenden om lov syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas.

16 16(33) Forts. SBN 39 2 kap. 5 plan- och bygglagen: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 2 kap. 6 plan- och bygglagen: Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, 3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar, 4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 5. möjligheterna att hantera avfall, 6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och 8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 2 kap 9 plan- och bygglagen: Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 8 kap 1 plan- och bygglagen: En byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och

17 17(33) Forts. SBN vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 9 kap 31 plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1, 2 första stycket, 3, 6, 7, 9 11, 12 första stycket, 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande De allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av markoch vattenområde redovisas i kommunens översiktsplan. Översiktsplanen har enligt 3 kap. 1 plan- och bygglagen ingen bindande verkan för myndigheter och enskilda, men den ska vara vägledande för beslut om användning av markoch vattenområden. I översiktsplanen - Översiktsplan 2030 antagen av kommunfullmäktige beskrivs Skarpö som ett av områdena där det pågår eller planeras detaljplaneläggning i syfte att bl.a. värna om kulturmiljövärden. Av översiktsplanen framgår att det finns behov av fler båtuppläggningsplatser inom kommunen. I detaljplaneprogrammet för Skarpö och Stegesund antaget av kommunfullmäktige beskrivs bl.a. värdet i att bevara kulturmiljön men även vikten av att det bedrivs verksamheter, dock inte miljöstörande. Den del av Skarpö gård där nybyggnaden och båtuppläggningen placeras ligger utanför den del av Skarpö som detaljplaneras och platsen är redan ianspråktagen av gårdens ekonomibyggnader. Den ligger mellan två skogbeklädda höjder och nybyggnaden föreslås placeras på gårdsplanen norr om den befintliga ladugården och båtuppläggningen på gårdsplanen väster om ladugården. Den nya hallen är större än förrådstältet som står där idag och marken kommer till viss del att behöva planas och fyllas ut. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att platsen för hallen och båtuppläggningen är väl vald med tanke på kulturmiljön och det omgivande landskapet och att åtgärden inte förutsätter planläggning. Sökanden beskriver att båtarna hämtas och lämnas vid befintlig brygga och att inga ytterligare installationer är planerade där. Upptagning och sjösättning sker med traktor och vagn förutom de största båtarna som tas upp med kran som hyrs

18 18(33) Forts. SBN 39 in. Befintlig väg mellan gården och bryggan används. Inga nya transportvägar behövs. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har i yttrande tillstyrkt åtgärden. De eventuella störningar som båttransporterna, båtuppläggningen, och eventuell användning av hallen som ridhus, kan medföra bedöms inte som en betydande olägenhet för omgivningen. Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 2 kap. 6 och 9, 8 kap. 1 plan- och bygglagen avseende omgivningspåverkan, placering och utformning etc. Stadsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, Avgift tas ut med kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. För ärendet gäller Certifierad kontrollansvarig är anmäld. För att startbesked ska kunna ges ska följande handlingar lämnas in: o Förslag till kontrollplan o Teknisk beskrivning/sektion Vid avsteg från godkänd ritning ska stadsbyggnadsförvaltningen kontaktas i god tid innan därav berörda arbeten påbörjas. Byggherrens ansvar regleras i 10 kap. plan- och bygglagen. Byggherren förutsätts vara informerad om föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 1, BFS 2008:8 med ändringar. ska meddelas när arbetet avslutats. Se i kommande separata beslut om startbesked vilka handlingar som behöver skickas till stadsbyggnadsnämnden för att slutbesked ska kunna ges. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

19 19(33) Forts. SBN 39 Sändlista Meddelande om beslut kungörs i Post- och inrikes tidningar. Kopia av beslutet till: Sökanden tillika byggherre och fastighetsägare (kontrollansvarig) svar bifogas Akt sökandens Beslutet delges (med delgivningskvitto), sökandens svar bifogas: (ägare Skarpö 1:13, 1:255, 1:179) (ägare Skarpö 1:177, 1:258) (ägare Skarpö 1:177, 1:258) (ägare Skarpö 1:331) (ägare Skarpö 1:331) (ägare Skarpö 1:338) (ägare Skarpö 1:338) (ägare Skarpö 1:365) Meddelande om beslutet per brev Enligt separat sändlista Du kan överklaga beslutet Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Vaxholms stad,, Vaxholm. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

20 20(33) 40 Dnr 2015:0138 Ytterby 4:54 Tillbyggnad av enbostadshus beslutar Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, Arbetsplatsbesök är obehövligt (10 kap. 27 plan- och bygglagen), Slutsamråd är uppenbart obehövligt (10 kap. 30 plan- och bygglagen), Avgift tas ut med kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. Upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 plan- och bygglagen). Behovet av vissa åtgärder enligt 10 kap. plan- och bygglagen kan inte nu avgöras. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän stadsbyggnadsnämnden har gett startbesked (10 kap. 3 plan- och bygglagen). Se 9 kap. plan- och byggförordningen för beräkning av byggsanktionsavgift om åtgärden påbörjas innan startbesked. Sökanden och byggherre Ärende Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 52,6 kvm byggnadsarea och 99,2 kvm bruttoarea. Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende. Fastigheten är belägen utom detaljplan. Fastigheten har arealen kvm och är bebyggd med ett enbostadshus och ett garage.

21 21(33) Forts. SBN 40 Fastigheten är belägen inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning. Underrättelse enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen har skickats för tillfälle till yttrande. Yttrande har inkommit från ägare till Ytterby 4:53 och tar i sak upp att den föreslagna tillbyggnaden kommer att medföra skymd utsikt och värdeminskning på fastigheten. Sökande har i yttrande daterat bemött inkomna synpunkter med bl.a. att i samband med tillbyggnaden kommer träd att fällas på den norra delen av fastigheten vilket innebär att fastighetsägarna till Ytterby 4:53 kommer att ges en utsikt i sydostlig riktning. Motivering Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande Byggnadsverk ska enligt 2 kap. 9 plan- och bygglagen bl.a. placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenheter för omgivningen. Vad som ska anses vara en betydande olägenhet i den mening som avses i 2 kap. 9 plan- och bygglagen (2010:900) ska bedömas bl.a. med utgångspunkt i ett områdes karaktär och förhållandena på orten, se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 2 januari 2013, mål nr P (MÖD 2013:1). Det är i det närmaste oundvikligt att förlorad eller försämrad utsikt kan bli följden vid om-, till- och nybyggnationer i områden där byggnader är placerade bakom varandra i förhållande till den önskade utsikten. Huvudbyggnaden på fastigheten Ytterby 4:53 är belägen i ett relativt tättbebyggt villaområde ca 350 meter från stranden, med fyra rader av fastigheter och två vägar mellan fastigheten och havet. Vid sådana förhållanden har en bibehållen havsutsikt normalt inte kunnat hävdas, se Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolens avgörande, mål nr P Ingen fastighetsägare i något läge kan räkna med att vara tillförsäkrad en utsikt för evigt, det gör sig särskilt gällande för fastigheter i bakre raderna på det avståndet räknat från strandlinjen. Mot bakgrund av detta kan inte en försämrad utsikt på ett sådant långt avstånd anses som en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 plan- och bygglagen. Den föreslagna åtgärden bedöms därmed inte utgöra någon betydande olägenhet för bakomvarande fastighet.

22 22(33) Forts. SBN 40 Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 2 kap. 6 och 9, 8 kap. 1 plan- och bygglagen avseende omgivningspåverkan, placering och utformning etc. Stadsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, Arbetsplatsbesök är obehövligt (10 kap. 27 plan- och bygglagen), Slutsamråd är uppenbart obehövligt (10 kap. 30 plan- och bygglagen), Avgift tas ut med kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. För ärendet gäller Certifierad kontrollansvarig är anmäld. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd görs separat av stadsbyggnadsnämnden. kommer vid det tekniska samrådet pröva behovet av färdigställandeskydd. (Senast) vid det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in: o Förslag till kontrollplan o Konstruktionssektion (grund, bjälklag, väggar, tak) Vid avsteg från godkänd ritning ska stadsbyggnadsförvaltningen kontaktas i god tid innan därav berörda arbeten påbörjas. Byggherrens ansvar regleras i 10 kap. plan- och bygglagen. Byggherren förutsätts vara informerad om föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 1, BFS 2008:8 med ändringar. Yrkanden Lars Sjöblom (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till Lars Sjöbloms (S) yrkande. Sändlista Meddelande om beslut kungörs i Post- och inrikes tidningar.

23 23(33) Forts. SBN 40 Kopia av beslutet till: Sökanden tillika byggherre och fastighetsägare Akt (kontrollansvarig) Beslutet delges (med delgivningskvitto): Meddelande om beslutet per brev Enligt separat sändlista Du kan överklaga beslutet Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Vaxholms stad,, Vaxholm. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

24 24(33) 41 Dnr 2015:0099 Vaxön 1:11 Rivning av telefonkiosk och uppförande av reklamskylt beslutar Bygglov för reklamskylt avslås med hänvisning till de skäl som framförs av stadsbyggnadsförvaltningen. Rivningslov för telefonkiosk ges med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen. Startbesked ges för att påbörja rivningen av telefonkiosk (10 kap. 23 plan- och bygglagen). Tekniskt samråd är uppenbart obehövligt för rivning av telefonkiosk (10 kap. 14 plan- och bygglagen). Kontrollplan behövs inte för rivning av telefonkiosk (10 kap. 18 plan- och bygglagen). Avgift tas ut med kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. Upplysningar Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 plan- och bygglagen). Beslut om startbesked för rivning upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla (10 kap. 25 plan- och bygglagen). Sökande Sökande är Clear Channel Sverige AB, Ärende Ansökan avser rivningslov för befintlig telefonkiosk samt bygglov för uppförande av reklamskylt med höjd om ca 2.5 meter och en bredd om ca 1.3 meter

25 25(33) Forts. SBN 41 Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende. För fastigheten gäller detaljplan nr 188. Motivering Rivning av telefonkiosk Ansökan bedöms uppfylla kraven för rivningslov enligt 9 kap. 34 plan- och bygglagen. Bygglov för reklamskylt Tillämpliga delar av plan- och bygglagen Av 9 kap. 30 plan- och bygglagen framgår att som krav på bygglov bl.a. krävs att den sökta åtgärden uppfyller 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 2 kap. 6 tredje stycket samt 8 kap. 1 plan- och bygglagen. 2 kap. 6 plan- och bygglagen: Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, möjligheterna att hantera avfall, Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477). Byggnadsverk ska enligt 2 kap. 9 plan- och bygglagen bl.a. placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenheter för omgivningen Av 8 kap. 1 plan- och bygglagen framgår att en byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Innehållsförteckning 2(80)

Innehållsförteckning 2(80) 2(80) Innehållsförteckning 1 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslista 4 2 Årsbokslut 2013 5 3 Förelägganden, uppföljning februari 2014 6 4 Anmälan av delegeringsbeslut 7 5 Utestående

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Innehållsförteckning 2(43)

Innehållsförteckning 2(43) 2(43) Innehållsförteckning 98 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 100 Information om lantmäteriförrättningar 4 101 Nämndutvärdering 2013 - resultat 5 102 Ändring av stadsbyggnadsnämndens

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 johan.hjalmarsson@regeringskansliet.se Innehåll Ökat utrymme för avvikelser Större möjligheter att godta planstridiga byggnadsverk Flexiblare

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

llil VAXHOLMS stadsbyggnadsnämnden 2015-08-26, 43-57 Beslutande: ~ STAD Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2015{)8-26, 43-57 1av43 Anslagsbevis

llil VAXHOLMS stadsbyggnadsnämnden 2015-08-26, 43-57 Beslutande: ~ STAD Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2015{)8-26, 43-57 1av43 Anslagsbevis llil VAXHOLMS 2015{)8-26, 43-57 1av43, 43-57 Plats och tid: ~torskär, kl. 17:30-18:30 Beslutande: Lars Wessberg (M}, ordf. fa.gneta Grönkvist (FP) 43-46 ~arina Eriksberger (FP} 47-57 ~hristian Söderman

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Plan- och bygglagen (2010:900) Plan- och byggförordningen (2011:338) m fl

Plan- och bygglagen (2010:900) Plan- och byggförordningen (2011:338) m fl Lokal tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen (2010:900) och Plan- och byggförordningen (2011:338) m fl Vägledning för hur plan- och bygglagen kan tolkas. Inledning Nya plan- och bygglagen träder i kraft

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången Detaljplan från 1982 - allmänt ändamål och områden där bebyggelse inte tilläts, Detaljplan från 1976, - medgav park eller plantering (9 ha).

Läs mer

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Foto, Copyright Daniel Kulander Förord Vad ska ses som sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på landsbyggden eller

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Lars Wessberg (M), ordf. Patrik Håkansson (M), vice ordf. Gittan Hultberg (M) Malin Forsbrand (C)

Lars Wessberg (M), ordf. Patrik Håkansson (M), vice ordf. Gittan Hultberg (M) Malin Forsbrand (C) Plats och tid Eriksövägen 27, kl. 17:30 18:35 Beslutande Ersättare Lars Wessberg (M), ordf. Patrik Håkansson (M), vice ordf. Gittan Hultberg (M) Malin Forsbrand (C) Christian Söderman (M) Elaine Nord Larsson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter: 1(15) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, 2015-09-23 kl. 13:00 15.00 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen sida 2 av 27 Innehållsförteckning 3 Vad är PBL? 4 Lagens anda 5 Bygglagsstifningens framväxt 6 Intervju med Yvonne Svensson 7 Vad är myndighetsutövning? 8 Varför ska förtroendevalda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

DOM 2013-11-12 Stockholm

DOM 2013-11-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2013-11-12 Stockholm Mål nr P 1190-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-11 i mål nr P 2688-12, se bilaga KLAGANDE GC Ombud: Advokat

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Datum 2014-06-25 Diarienummer 1(17) Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Fråga 1 Får tillbyggnad innehålla kök/våtrum? Utan KA? Svar 1 Boverket: Ja

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S)

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S) 1-60 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.15 Beslutande Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer