Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09"

Transkript

1

2 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen avstämning juni Information om lantmäteriförrättningar 7 38 Badhuset 8 Ändrad användning av del av flerbostadshus som kontor 9 39 Skarpö 1:373 Nybyggnad av maskinhall/båthall/ridhus samt anordnande av upplag för båtar Ytterby 4:54 Tillbyggnad av enbostadshus Vaxön 1:11 Rivning av telefonkiosk och uppförande av reklamskylt Tynningö 1:600 Nybyggnad av komplementbyggnad, gäststuga 30

3 3(33) 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista beslutar Lars Sjöblom (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet senast den 12 juni Utsänd föredragningslista fastställs.

4 4(33) 33 Förelägganden, uppföljning beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om uppföljning av förelägganden. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Uppföljning av förelägganden,

5 5(33) 34 Anmälan av delegeringsbeslut beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Anmälan av delegeringsbeslut under perioden t.o.m , Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Anmälan av delegeringsbeslut Ärendelistor delegeringsbeslut

6 6(33) 35 Utestående uppdrag till förvaltningen avstämning juni 2015 beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Förvaltningen informerar om utestående uppgifter till förvaltningen. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Utestående uppgifter till förvaltningen

7 7(33) 36 Information om lantmäteriförrättningar beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende 1. Underrättelse om att beslut fattats om fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Skarpö 1:101, 1:104 och s:5, AB Underrättelse om att beslut fattats om anläggningsåtgärd berörande Ytterby ga:19, AB Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

8 8(33) 37 Information om kommunfullmäktiges antagande av Energiplan beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Kommunfullmäktige har i 18 den 13 april 2015 beslutat att anta Energiplan för Vaxholms stad. Nämnden delges denna samt samrådsredogörelse över densamma. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Handlingar KF 18/2015 Energiplan Vaxholms stad Samrådsredogörelse Energiplan Vaxholms stad

9 9(33) 38 Dnr 2015:0263 Badhuset 8 Ändrad användning av del av flerbostadshus som kontor beslutar Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 c 2. plan- och bygglagen Startbesked ges för att påbörja åtgärden (10 kap. 23 plan- och bygglagen), Tekniskt samråd är uppenbart obehövligt (10 kap. 14 plan- och bygglagen), Slutbesked ges och åtgärden får tas i bruk (10 kap. 34 plan- och bygglagen), Avgift tas ut med kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat, Föreläggandet beslutat under 8/ återkallas. Upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 plan- och bygglagen). Av 10 kap. 6 plan- och bygglagen framgår att kontrollplan endast behövs för bygg- och rivningsåtgärder som avses i 10 kap. 3 plan- och bygglagen. I detta fall avser ansökan ett permanent lov för en redan utförd åtgärd. Av 10 kap. 9 plan- och bygglagen framgår att kontrollansvarig endast behövs för bygg- och rivningsåtgärder som avses i 10 kap. 5 plan- och bygglagen. I detta fall avser ansökan ett permanent lov för en redan utförd åtgärd. Sökande Brf Badhuset 4, Ärende Ansökan avser permanent bygglov för ändrad användning av del av flerbostadshus som kontor. Kontorsdelen har ca 110 m2 bruttoarea.

10 10(33) Forts. SBN 38 I bilaga till ansökan beskriver sökanden att den aktuella delen av byggnaden sedan år 1852 aldrig varit bostad. Den var ursprungligen kägelbana i en badhusanläggning, därefter café, del av skolbyggnad och från år 1993 kontor. Hyresgäst sedan år 1999 är Vaxholms Bokföringsbyrå som är en liten verksamhet med uppskattad lokal förankring. På kartbilaga visas vilken biluppställningsplats inom fastigheten som är för kontoret och sökanden upplyser om att på dagtid kan även övriga biluppställningsplatser inom fastigheten nyttjas för kontorsverksamheten. Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende. Fastigheten har arealen m2 och för fastigheten gäller detaljplan Dp 201 fastställd Detaljplanen anger bostadsändamål. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. Fastigheten är belägen inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning. Byggnadsnämnden har under - 7/ lämnat tillfälligt bygglov t o m för ändrad användning av del av bostad som kontor - 45/ lämnat förnyat tillfälligt bygglov t o m Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har under - 331/ lämnat förnyat tillfälligt bygglov t o m / lämnat tillfälligt bygglov t.o.m samt informerat om att kontorsanvändningen ska ha upphört och lokalen återgå till bostadsanvändning efter detta datum. har under - 13/ gett förlängt tidsbegränsat bygglov t.o.m har under 8/ avslagit ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för kontor med hänvisning till de skäl som framförs av stadsbyggnadsförvaltningen och med stöd av 11 kap 20 plan- och bygglagen förelagt Brf Badhuset 4, i egenskap av fastighetsägare till Badhuset 8, att upphöra med kontorsanvändningen inom 3 månader från att beslutet vunnit laga kraft samt med stöd av 11 kap 37 plan- och bygglagen förenat föreläggandet med vite om kr om kontorsanvändningen inte upphört inom 3 månader från beslutet vunnit laga kraft. Fastigheten har arealen m2 och är bebyggd med ett flerbostadshus. För området gäller detaljplan (plan nr 201). Planen anger bostadsändamål.

11 11(33) Forts. SBN 38 Underrättelse enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen har skickats för tillfälle till yttrande. Inget yttrande har inkommit. Motivering Ansökan innebär avvikelse från planbestämmelserna vad avser användningen som enligt detaljplanen ska vara bostad. Sedan finns enligt 9 kap 31 c plan- och bygglagen möjlighet att efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut ge bygglov om åtgärden 1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. I propositionen 2013/14:126, inför införandet av ändrad plan- och bygglag, anförs vad gäller 9 kap 31 c punkt 2 att bestämmelsen innebär t.ex. att service och mindre verksamheter som inte är störande i bostadsområden kan godtas i syfte att få en blandning av olika funktioner och en mer levande stadsmiljö. Den kompletterande användningen får inte dominera i förhållande till den användning som anges i planen och stor vikt måste fästas vid den kompletterande åtgärdens omgivningspåverkan. Kontorsanvändningen utgör ca 1/5-del i förhållande till bostadsanvändningen. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att kontorsanvändningen i detta fall - inte är störande i bostadsområdet - inte dominerar i förhållande till bostadsanvändningen - utgör ett lämpligt komplement till den i detaljplanen bestämda användningen. Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 och 31 c 2. plan- och bygglagen. Stadsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 c 2. plan- och bygglagen Startbesked ges för att påbörja åtgärden (10 kap. 23 plan- och bygglagen), Tekniskt samråd är uppenbart obehövligt (10 kap. 14 plan- och bygglagen), Slutbesked ges och åtgärden får tas i bruk (10 kap. 34 plan- och bygglagen),

12 12(33) Forts. SBN 38 Avgift tas ut med kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat, Föreläggandet beslutat under 8/ återkallas. För ärendet gäller Byggherrens ansvar regleras i 10 kap. plan- och bygglagen. Byggherren förutsätts vara informerad om föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 1, BFS 2008:8 med ändringar. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Sändlista Meddelande om beslut kungörs i Post- och inrikes tidningar. Kopia av beslutet till: Sökanden Akt Meddelande om beslutet per brev Enligt separat sändlista Du kan överklaga beslutet Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Vaxholms stad,, Vaxholm. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

13 13(33) 39 Dnr 2015:0067 Skarpö 1:373 Nybyggnad av maskinhall/båthall/ridhus samt anordnande av upplag för båtar beslutar Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, Avgift tas ut med kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. Upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen. Behovet av vissa åtgärder enligt 10 kap. plan- och bygglagen kan inte nu avgöras. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän stadsbyggnadsnämnden har gett startbesked (10 kap. 3 plan- och bygglagen). Se 9 kap. plan- och byggförordningen för beräkning av byggsanktionsavgift om åtgärden påbörjas innan startbesked. Sökanden och byggherre Skarpö Gård AB, Ärende Ansökan avser bygglov för nybyggnad av maskinhall/båthall/ridhus samt anordnande av upplag för båtar vid Skarpö gård. Den nya hallen föreslås placeras på den plats där det idag står ett förvaringstält som ska tas bort. Föreslagen nybyggnad har m2 byggnads- och bruttoarea. Föreslaget område för båtuppläggning har arealen ca m2 och ligger i anslutning till planerad hallbyggnad, väster om ladugården och söder om planerad hall. Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende.

14 14(33) Forts. SBN 39 Fastigheten har landarealen m2. På aktuell del av fastigheten finns Skarpö gårds ladugård och förvaringstält. Aktuell del av fastigheten är belägen utom detaljplan, utanför verksamhetsområde för allmän va-anläggning och utanför strandskyddsområde. Hela Skarpö är bedömt som av riksintresse för kulturmiljön. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har tillstyrkt åtgärden. Underrättelse enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen har skickats för tillfälle till yttrande. Yttrande har inkommit från ägare till - Skarpö 1:13, 1:255, 1:179 - Skarpö 1:177, 1:258 - Skarpö 1:290 - Skarpö 1:331, 2 st yttranden varav ett med frågor - Skarpö 1:338, 2 st yttranden - Skarpö 1:365 Sökanden har fått kopia på yttrandena och har svarat på frågor och bemött synpunkterna. Motivering Sammanställning av frågor från ägare till grannfastigheterna Skarpö 1:13, 1:255, 1:179, 1:177, 1:258, 1:331, 1:338 och 1:365 I grannyttrandena ställs bl.a. frågor om - hur kommunen kan säkerställa och garantera en säker trafikmiljö samt minska miljöeffekter på Skarpö till följd av den trafik och de transporter som verksamheten kommer att generera - befintlig vägs utformning och stabilitet/hållbarhet samt i förhållande till de båtar/material som ska transporteras och antalet transporter - eventuella nya tillfartsvägar - vad fullservicekoncept och mobil spolplatta innebär - regnvatten räcker till för verksamheten - hur verksamheten förhåller sig till att Skarpö är utpekat som av riksintresse för kulturmiljön - hur verksamheten förhåller sig till översiktsplanens och detaljplaneprogrammets markanvändning av Skarpö - hur verksamheten förhåller sig till de fem kommunövergripande målen och de mål kommunen satt upp för Skarpö - hur den biologiska mångfalden påverkas av föreslagen hallbyggnad - hur den biologiska mångfalden och vatten- och luftkvaliteten påverkas av hämtning och lämning av båtar vid bryggan - antalet och storlek på båtar

15 15(33) Forts. SBN 39 - behöver hamnområdet byggas ut jämfört med idag - klarar miljön av de effekter som verksamheten medför - hur hanteras kemikaliska produkter - vad ger konvertering av hallen till ridhus för konsekvenser i form av trafik, behov av parkeringsplatser, allergirisker och vilken omfattning beräknas ridverksamheten ha. Av frågorna med tillhörande synpunkter framgår att fastighetsägarna främst har erinringar mot varvsverksamheten som de bedömer inte är förenlig med Skarpös kulturvärden. Ägaren till Skarpö 1:290 har inget emot att en byggnad uppförs enligt ritning med förbehåll att verksamheten inte växer och nya bryggor byggs och en marina anläggs i Rindösundet. En ägare till Skarpö 1:331 motsätter sig hallbyggnaden och båtförvaringen med hänvisning till att det redan finns många varv i Stockholmsområdet och att verksamheten kommer att störa deras eventuella framtida bosättning på Skarpö 1:331. Sökanden har i sitt svar beskrivit att hallen ska användas till lagring av jordbruks- och skogsmaskiner och foder samt materiel för gårdens huvud- och binäringar. Vinterförvaring av båtar är en av gårdens binäringar och hallen ska användas även för detta. Gården behöver binäringar för att kunna hålla skärgårdsjordbruket igång. För framtiden vill de kunna konvertera hallen till ett ridhus för privat bruk med ridbana i internationella mått. Sökanden har svarat på de frågor som ställts om verksamheten och har delat upp svaren i följande rubriker - Byggnadens placering och utformning - Båtars storlek och torrsättning - Vågerosion och strandmiljö - Trafik - Hantering av vatten och vätskor - Ridhus. Tillämpliga delar av plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen Nybyggnad kräver bygglov enligt 9 kap. 2 plan- och bygglagen (2010:900) och upplag kräver bygglov enligt 6 kap 1 pkt 2 plan- och byggförordningen (2011:338). För att bygglov ska ges krävs bl.a. att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. plan- och bygglagen. Enligt 2 kap. 2 ska prövningen i ärenden om lov syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas.

16 16(33) Forts. SBN 39 2 kap. 5 plan- och bygglagen: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 2 kap. 6 plan- och bygglagen: Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, 3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar, 4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 5. möjligheterna att hantera avfall, 6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och 8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 2 kap 9 plan- och bygglagen: Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 8 kap 1 plan- och bygglagen: En byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och

17 17(33) Forts. SBN vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 9 kap 31 plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1, 2 första stycket, 3, 6, 7, 9 11, 12 första stycket, 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande De allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av markoch vattenområde redovisas i kommunens översiktsplan. Översiktsplanen har enligt 3 kap. 1 plan- och bygglagen ingen bindande verkan för myndigheter och enskilda, men den ska vara vägledande för beslut om användning av markoch vattenområden. I översiktsplanen - Översiktsplan 2030 antagen av kommunfullmäktige beskrivs Skarpö som ett av områdena där det pågår eller planeras detaljplaneläggning i syfte att bl.a. värna om kulturmiljövärden. Av översiktsplanen framgår att det finns behov av fler båtuppläggningsplatser inom kommunen. I detaljplaneprogrammet för Skarpö och Stegesund antaget av kommunfullmäktige beskrivs bl.a. värdet i att bevara kulturmiljön men även vikten av att det bedrivs verksamheter, dock inte miljöstörande. Den del av Skarpö gård där nybyggnaden och båtuppläggningen placeras ligger utanför den del av Skarpö som detaljplaneras och platsen är redan ianspråktagen av gårdens ekonomibyggnader. Den ligger mellan två skogbeklädda höjder och nybyggnaden föreslås placeras på gårdsplanen norr om den befintliga ladugården och båtuppläggningen på gårdsplanen väster om ladugården. Den nya hallen är större än förrådstältet som står där idag och marken kommer till viss del att behöva planas och fyllas ut. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att platsen för hallen och båtuppläggningen är väl vald med tanke på kulturmiljön och det omgivande landskapet och att åtgärden inte förutsätter planläggning. Sökanden beskriver att båtarna hämtas och lämnas vid befintlig brygga och att inga ytterligare installationer är planerade där. Upptagning och sjösättning sker med traktor och vagn förutom de största båtarna som tas upp med kran som hyrs

18 18(33) Forts. SBN 39 in. Befintlig väg mellan gården och bryggan används. Inga nya transportvägar behövs. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har i yttrande tillstyrkt åtgärden. De eventuella störningar som båttransporterna, båtuppläggningen, och eventuell användning av hallen som ridhus, kan medföra bedöms inte som en betydande olägenhet för omgivningen. Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 2 kap. 6 och 9, 8 kap. 1 plan- och bygglagen avseende omgivningspåverkan, placering och utformning etc. Stadsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, Avgift tas ut med kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. För ärendet gäller Certifierad kontrollansvarig är anmäld. För att startbesked ska kunna ges ska följande handlingar lämnas in: o Förslag till kontrollplan o Teknisk beskrivning/sektion Vid avsteg från godkänd ritning ska stadsbyggnadsförvaltningen kontaktas i god tid innan därav berörda arbeten påbörjas. Byggherrens ansvar regleras i 10 kap. plan- och bygglagen. Byggherren förutsätts vara informerad om föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 1, BFS 2008:8 med ändringar. ska meddelas när arbetet avslutats. Se i kommande separata beslut om startbesked vilka handlingar som behöver skickas till stadsbyggnadsnämnden för att slutbesked ska kunna ges. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

19 19(33) Forts. SBN 39 Sändlista Meddelande om beslut kungörs i Post- och inrikes tidningar. Kopia av beslutet till: Sökanden tillika byggherre och fastighetsägare (kontrollansvarig) svar bifogas Akt sökandens Beslutet delges (med delgivningskvitto), sökandens svar bifogas: (ägare Skarpö 1:13, 1:255, 1:179) (ägare Skarpö 1:177, 1:258) (ägare Skarpö 1:177, 1:258) (ägare Skarpö 1:331) (ägare Skarpö 1:331) (ägare Skarpö 1:338) (ägare Skarpö 1:338) (ägare Skarpö 1:365) Meddelande om beslutet per brev Enligt separat sändlista Du kan överklaga beslutet Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Vaxholms stad,, Vaxholm. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

20 20(33) 40 Dnr 2015:0138 Ytterby 4:54 Tillbyggnad av enbostadshus beslutar Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, Arbetsplatsbesök är obehövligt (10 kap. 27 plan- och bygglagen), Slutsamråd är uppenbart obehövligt (10 kap. 30 plan- och bygglagen), Avgift tas ut med kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. Upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 plan- och bygglagen). Behovet av vissa åtgärder enligt 10 kap. plan- och bygglagen kan inte nu avgöras. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän stadsbyggnadsnämnden har gett startbesked (10 kap. 3 plan- och bygglagen). Se 9 kap. plan- och byggförordningen för beräkning av byggsanktionsavgift om åtgärden påbörjas innan startbesked. Sökanden och byggherre Ärende Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 52,6 kvm byggnadsarea och 99,2 kvm bruttoarea. Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende. Fastigheten är belägen utom detaljplan. Fastigheten har arealen kvm och är bebyggd med ett enbostadshus och ett garage.

21 21(33) Forts. SBN 40 Fastigheten är belägen inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning. Underrättelse enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen har skickats för tillfälle till yttrande. Yttrande har inkommit från ägare till Ytterby 4:53 och tar i sak upp att den föreslagna tillbyggnaden kommer att medföra skymd utsikt och värdeminskning på fastigheten. Sökande har i yttrande daterat bemött inkomna synpunkter med bl.a. att i samband med tillbyggnaden kommer träd att fällas på den norra delen av fastigheten vilket innebär att fastighetsägarna till Ytterby 4:53 kommer att ges en utsikt i sydostlig riktning. Motivering Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande Byggnadsverk ska enligt 2 kap. 9 plan- och bygglagen bl.a. placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenheter för omgivningen. Vad som ska anses vara en betydande olägenhet i den mening som avses i 2 kap. 9 plan- och bygglagen (2010:900) ska bedömas bl.a. med utgångspunkt i ett områdes karaktär och förhållandena på orten, se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 2 januari 2013, mål nr P (MÖD 2013:1). Det är i det närmaste oundvikligt att förlorad eller försämrad utsikt kan bli följden vid om-, till- och nybyggnationer i områden där byggnader är placerade bakom varandra i förhållande till den önskade utsikten. Huvudbyggnaden på fastigheten Ytterby 4:53 är belägen i ett relativt tättbebyggt villaområde ca 350 meter från stranden, med fyra rader av fastigheter och två vägar mellan fastigheten och havet. Vid sådana förhållanden har en bibehållen havsutsikt normalt inte kunnat hävdas, se Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolens avgörande, mål nr P Ingen fastighetsägare i något läge kan räkna med att vara tillförsäkrad en utsikt för evigt, det gör sig särskilt gällande för fastigheter i bakre raderna på det avståndet räknat från strandlinjen. Mot bakgrund av detta kan inte en försämrad utsikt på ett sådant långt avstånd anses som en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 plan- och bygglagen. Den föreslagna åtgärden bedöms därmed inte utgöra någon betydande olägenhet för bakomvarande fastighet.

22 22(33) Forts. SBN 40 Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 2 kap. 6 och 9, 8 kap. 1 plan- och bygglagen avseende omgivningspåverkan, placering och utformning etc. Stadsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, Arbetsplatsbesök är obehövligt (10 kap. 27 plan- och bygglagen), Slutsamråd är uppenbart obehövligt (10 kap. 30 plan- och bygglagen), Avgift tas ut med kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. För ärendet gäller Certifierad kontrollansvarig är anmäld. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd görs separat av stadsbyggnadsnämnden. kommer vid det tekniska samrådet pröva behovet av färdigställandeskydd. (Senast) vid det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in: o Förslag till kontrollplan o Konstruktionssektion (grund, bjälklag, väggar, tak) Vid avsteg från godkänd ritning ska stadsbyggnadsförvaltningen kontaktas i god tid innan därav berörda arbeten påbörjas. Byggherrens ansvar regleras i 10 kap. plan- och bygglagen. Byggherren förutsätts vara informerad om föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 1, BFS 2008:8 med ändringar. Yrkanden Lars Sjöblom (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till Lars Sjöbloms (S) yrkande. Sändlista Meddelande om beslut kungörs i Post- och inrikes tidningar.

23 23(33) Forts. SBN 40 Kopia av beslutet till: Sökanden tillika byggherre och fastighetsägare Akt (kontrollansvarig) Beslutet delges (med delgivningskvitto): Meddelande om beslutet per brev Enligt separat sändlista Du kan överklaga beslutet Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Vaxholms stad,, Vaxholm. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

24 24(33) 41 Dnr 2015:0099 Vaxön 1:11 Rivning av telefonkiosk och uppförande av reklamskylt beslutar Bygglov för reklamskylt avslås med hänvisning till de skäl som framförs av stadsbyggnadsförvaltningen. Rivningslov för telefonkiosk ges med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen. Startbesked ges för att påbörja rivningen av telefonkiosk (10 kap. 23 plan- och bygglagen). Tekniskt samråd är uppenbart obehövligt för rivning av telefonkiosk (10 kap. 14 plan- och bygglagen). Kontrollplan behövs inte för rivning av telefonkiosk (10 kap. 18 plan- och bygglagen). Avgift tas ut med kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. Upplysningar Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 plan- och bygglagen). Beslut om startbesked för rivning upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla (10 kap. 25 plan- och bygglagen). Sökande Sökande är Clear Channel Sverige AB, Ärende Ansökan avser rivningslov för befintlig telefonkiosk samt bygglov för uppförande av reklamskylt med höjd om ca 2.5 meter och en bredd om ca 1.3 meter

25 25(33) Forts. SBN 41 Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende. För fastigheten gäller detaljplan nr 188. Motivering Rivning av telefonkiosk Ansökan bedöms uppfylla kraven för rivningslov enligt 9 kap. 34 plan- och bygglagen. Bygglov för reklamskylt Tillämpliga delar av plan- och bygglagen Av 9 kap. 30 plan- och bygglagen framgår att som krav på bygglov bl.a. krävs att den sökta åtgärden uppfyller 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 2 kap. 6 tredje stycket samt 8 kap. 1 plan- och bygglagen. 2 kap. 6 plan- och bygglagen: Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, möjligheterna att hantera avfall, Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477). Byggnadsverk ska enligt 2 kap. 9 plan- och bygglagen bl.a. placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenheter för omgivningen Av 8 kap. 1 plan- och bygglagen framgår att en byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Boverket juli 2015 Titel: Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Utgivare: Boverket juli 2015 Upplaga: 1:2 (upplaga ett, andra tryckningen, fylls

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Dnr 523-5722-2014. Reklamskyltar. Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden

Dnr 523-5722-2014. Reklamskyltar. Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden Dnr 523-5722-2014 Reklamskyltar Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden 2014-11-19 Beslut om dessa riktlinjer har fattats av chefsjurist Karin Bergkvist

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer