Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09"

Transkript

1

2 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen avstämning juni Information om lantmäteriförrättningar 7 38 Badhuset 8 Ändrad användning av del av flerbostadshus som kontor 9 39 Skarpö 1:373 Nybyggnad av maskinhall/båthall/ridhus samt anordnande av upplag för båtar Ytterby 4:54 Tillbyggnad av enbostadshus Vaxön 1:11 Rivning av telefonkiosk och uppförande av reklamskylt Tynningö 1:600 Nybyggnad av komplementbyggnad, gäststuga 30

3 3(33) 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista beslutar Lars Sjöblom (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet senast den 12 juni Utsänd föredragningslista fastställs.

4 4(33) 33 Förelägganden, uppföljning beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om uppföljning av förelägganden. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Uppföljning av förelägganden,

5 5(33) 34 Anmälan av delegeringsbeslut beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Anmälan av delegeringsbeslut under perioden t.o.m , Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Anmälan av delegeringsbeslut Ärendelistor delegeringsbeslut

6 6(33) 35 Utestående uppdrag till förvaltningen avstämning juni 2015 beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Förvaltningen informerar om utestående uppgifter till förvaltningen. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Utestående uppgifter till förvaltningen

7 7(33) 36 Information om lantmäteriförrättningar beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende 1. Underrättelse om att beslut fattats om fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Skarpö 1:101, 1:104 och s:5, AB Underrättelse om att beslut fattats om anläggningsåtgärd berörande Ytterby ga:19, AB Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

8 8(33) 37 Information om kommunfullmäktiges antagande av Energiplan beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Kommunfullmäktige har i 18 den 13 april 2015 beslutat att anta Energiplan för Vaxholms stad. Nämnden delges denna samt samrådsredogörelse över densamma. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Handlingar KF 18/2015 Energiplan Vaxholms stad Samrådsredogörelse Energiplan Vaxholms stad

9 9(33) 38 Dnr 2015:0263 Badhuset 8 Ändrad användning av del av flerbostadshus som kontor beslutar Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 c 2. plan- och bygglagen Startbesked ges för att påbörja åtgärden (10 kap. 23 plan- och bygglagen), Tekniskt samråd är uppenbart obehövligt (10 kap. 14 plan- och bygglagen), Slutbesked ges och åtgärden får tas i bruk (10 kap. 34 plan- och bygglagen), Avgift tas ut med kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat, Föreläggandet beslutat under 8/ återkallas. Upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 plan- och bygglagen). Av 10 kap. 6 plan- och bygglagen framgår att kontrollplan endast behövs för bygg- och rivningsåtgärder som avses i 10 kap. 3 plan- och bygglagen. I detta fall avser ansökan ett permanent lov för en redan utförd åtgärd. Av 10 kap. 9 plan- och bygglagen framgår att kontrollansvarig endast behövs för bygg- och rivningsåtgärder som avses i 10 kap. 5 plan- och bygglagen. I detta fall avser ansökan ett permanent lov för en redan utförd åtgärd. Sökande Brf Badhuset 4, Ärende Ansökan avser permanent bygglov för ändrad användning av del av flerbostadshus som kontor. Kontorsdelen har ca 110 m2 bruttoarea.

10 10(33) Forts. SBN 38 I bilaga till ansökan beskriver sökanden att den aktuella delen av byggnaden sedan år 1852 aldrig varit bostad. Den var ursprungligen kägelbana i en badhusanläggning, därefter café, del av skolbyggnad och från år 1993 kontor. Hyresgäst sedan år 1999 är Vaxholms Bokföringsbyrå som är en liten verksamhet med uppskattad lokal förankring. På kartbilaga visas vilken biluppställningsplats inom fastigheten som är för kontoret och sökanden upplyser om att på dagtid kan även övriga biluppställningsplatser inom fastigheten nyttjas för kontorsverksamheten. Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende. Fastigheten har arealen m2 och för fastigheten gäller detaljplan Dp 201 fastställd Detaljplanen anger bostadsändamål. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. Fastigheten är belägen inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning. Byggnadsnämnden har under - 7/ lämnat tillfälligt bygglov t o m för ändrad användning av del av bostad som kontor - 45/ lämnat förnyat tillfälligt bygglov t o m Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har under - 331/ lämnat förnyat tillfälligt bygglov t o m / lämnat tillfälligt bygglov t.o.m samt informerat om att kontorsanvändningen ska ha upphört och lokalen återgå till bostadsanvändning efter detta datum. har under - 13/ gett förlängt tidsbegränsat bygglov t.o.m har under 8/ avslagit ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för kontor med hänvisning till de skäl som framförs av stadsbyggnadsförvaltningen och med stöd av 11 kap 20 plan- och bygglagen förelagt Brf Badhuset 4, i egenskap av fastighetsägare till Badhuset 8, att upphöra med kontorsanvändningen inom 3 månader från att beslutet vunnit laga kraft samt med stöd av 11 kap 37 plan- och bygglagen förenat föreläggandet med vite om kr om kontorsanvändningen inte upphört inom 3 månader från beslutet vunnit laga kraft. Fastigheten har arealen m2 och är bebyggd med ett flerbostadshus. För området gäller detaljplan (plan nr 201). Planen anger bostadsändamål.

11 11(33) Forts. SBN 38 Underrättelse enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen har skickats för tillfälle till yttrande. Inget yttrande har inkommit. Motivering Ansökan innebär avvikelse från planbestämmelserna vad avser användningen som enligt detaljplanen ska vara bostad. Sedan finns enligt 9 kap 31 c plan- och bygglagen möjlighet att efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut ge bygglov om åtgärden 1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. I propositionen 2013/14:126, inför införandet av ändrad plan- och bygglag, anförs vad gäller 9 kap 31 c punkt 2 att bestämmelsen innebär t.ex. att service och mindre verksamheter som inte är störande i bostadsområden kan godtas i syfte att få en blandning av olika funktioner och en mer levande stadsmiljö. Den kompletterande användningen får inte dominera i förhållande till den användning som anges i planen och stor vikt måste fästas vid den kompletterande åtgärdens omgivningspåverkan. Kontorsanvändningen utgör ca 1/5-del i förhållande till bostadsanvändningen. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att kontorsanvändningen i detta fall - inte är störande i bostadsområdet - inte dominerar i förhållande till bostadsanvändningen - utgör ett lämpligt komplement till den i detaljplanen bestämda användningen. Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 och 31 c 2. plan- och bygglagen. Stadsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 c 2. plan- och bygglagen Startbesked ges för att påbörja åtgärden (10 kap. 23 plan- och bygglagen), Tekniskt samråd är uppenbart obehövligt (10 kap. 14 plan- och bygglagen), Slutbesked ges och åtgärden får tas i bruk (10 kap. 34 plan- och bygglagen),

12 12(33) Forts. SBN 38 Avgift tas ut med kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat, Föreläggandet beslutat under 8/ återkallas. För ärendet gäller Byggherrens ansvar regleras i 10 kap. plan- och bygglagen. Byggherren förutsätts vara informerad om föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 1, BFS 2008:8 med ändringar. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Sändlista Meddelande om beslut kungörs i Post- och inrikes tidningar. Kopia av beslutet till: Sökanden Akt Meddelande om beslutet per brev Enligt separat sändlista Du kan överklaga beslutet Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Vaxholms stad,, Vaxholm. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

13 13(33) 39 Dnr 2015:0067 Skarpö 1:373 Nybyggnad av maskinhall/båthall/ridhus samt anordnande av upplag för båtar beslutar Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, Avgift tas ut med kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. Upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen. Behovet av vissa åtgärder enligt 10 kap. plan- och bygglagen kan inte nu avgöras. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän stadsbyggnadsnämnden har gett startbesked (10 kap. 3 plan- och bygglagen). Se 9 kap. plan- och byggförordningen för beräkning av byggsanktionsavgift om åtgärden påbörjas innan startbesked. Sökanden och byggherre Skarpö Gård AB, Ärende Ansökan avser bygglov för nybyggnad av maskinhall/båthall/ridhus samt anordnande av upplag för båtar vid Skarpö gård. Den nya hallen föreslås placeras på den plats där det idag står ett förvaringstält som ska tas bort. Föreslagen nybyggnad har m2 byggnads- och bruttoarea. Föreslaget område för båtuppläggning har arealen ca m2 och ligger i anslutning till planerad hallbyggnad, väster om ladugården och söder om planerad hall. Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende.

14 14(33) Forts. SBN 39 Fastigheten har landarealen m2. På aktuell del av fastigheten finns Skarpö gårds ladugård och förvaringstält. Aktuell del av fastigheten är belägen utom detaljplan, utanför verksamhetsområde för allmän va-anläggning och utanför strandskyddsområde. Hela Skarpö är bedömt som av riksintresse för kulturmiljön. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har tillstyrkt åtgärden. Underrättelse enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen har skickats för tillfälle till yttrande. Yttrande har inkommit från ägare till - Skarpö 1:13, 1:255, 1:179 - Skarpö 1:177, 1:258 - Skarpö 1:290 - Skarpö 1:331, 2 st yttranden varav ett med frågor - Skarpö 1:338, 2 st yttranden - Skarpö 1:365 Sökanden har fått kopia på yttrandena och har svarat på frågor och bemött synpunkterna. Motivering Sammanställning av frågor från ägare till grannfastigheterna Skarpö 1:13, 1:255, 1:179, 1:177, 1:258, 1:331, 1:338 och 1:365 I grannyttrandena ställs bl.a. frågor om - hur kommunen kan säkerställa och garantera en säker trafikmiljö samt minska miljöeffekter på Skarpö till följd av den trafik och de transporter som verksamheten kommer att generera - befintlig vägs utformning och stabilitet/hållbarhet samt i förhållande till de båtar/material som ska transporteras och antalet transporter - eventuella nya tillfartsvägar - vad fullservicekoncept och mobil spolplatta innebär - regnvatten räcker till för verksamheten - hur verksamheten förhåller sig till att Skarpö är utpekat som av riksintresse för kulturmiljön - hur verksamheten förhåller sig till översiktsplanens och detaljplaneprogrammets markanvändning av Skarpö - hur verksamheten förhåller sig till de fem kommunövergripande målen och de mål kommunen satt upp för Skarpö - hur den biologiska mångfalden påverkas av föreslagen hallbyggnad - hur den biologiska mångfalden och vatten- och luftkvaliteten påverkas av hämtning och lämning av båtar vid bryggan - antalet och storlek på båtar

15 15(33) Forts. SBN 39 - behöver hamnområdet byggas ut jämfört med idag - klarar miljön av de effekter som verksamheten medför - hur hanteras kemikaliska produkter - vad ger konvertering av hallen till ridhus för konsekvenser i form av trafik, behov av parkeringsplatser, allergirisker och vilken omfattning beräknas ridverksamheten ha. Av frågorna med tillhörande synpunkter framgår att fastighetsägarna främst har erinringar mot varvsverksamheten som de bedömer inte är förenlig med Skarpös kulturvärden. Ägaren till Skarpö 1:290 har inget emot att en byggnad uppförs enligt ritning med förbehåll att verksamheten inte växer och nya bryggor byggs och en marina anläggs i Rindösundet. En ägare till Skarpö 1:331 motsätter sig hallbyggnaden och båtförvaringen med hänvisning till att det redan finns många varv i Stockholmsområdet och att verksamheten kommer att störa deras eventuella framtida bosättning på Skarpö 1:331. Sökanden har i sitt svar beskrivit att hallen ska användas till lagring av jordbruks- och skogsmaskiner och foder samt materiel för gårdens huvud- och binäringar. Vinterförvaring av båtar är en av gårdens binäringar och hallen ska användas även för detta. Gården behöver binäringar för att kunna hålla skärgårdsjordbruket igång. För framtiden vill de kunna konvertera hallen till ett ridhus för privat bruk med ridbana i internationella mått. Sökanden har svarat på de frågor som ställts om verksamheten och har delat upp svaren i följande rubriker - Byggnadens placering och utformning - Båtars storlek och torrsättning - Vågerosion och strandmiljö - Trafik - Hantering av vatten och vätskor - Ridhus. Tillämpliga delar av plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen Nybyggnad kräver bygglov enligt 9 kap. 2 plan- och bygglagen (2010:900) och upplag kräver bygglov enligt 6 kap 1 pkt 2 plan- och byggförordningen (2011:338). För att bygglov ska ges krävs bl.a. att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. plan- och bygglagen. Enligt 2 kap. 2 ska prövningen i ärenden om lov syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas.

16 16(33) Forts. SBN 39 2 kap. 5 plan- och bygglagen: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 2 kap. 6 plan- och bygglagen: Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, 3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar, 4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 5. möjligheterna att hantera avfall, 6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och 8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 2 kap 9 plan- och bygglagen: Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 8 kap 1 plan- och bygglagen: En byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och

17 17(33) Forts. SBN vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 9 kap 31 plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1, 2 första stycket, 3, 6, 7, 9 11, 12 första stycket, 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande De allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av markoch vattenområde redovisas i kommunens översiktsplan. Översiktsplanen har enligt 3 kap. 1 plan- och bygglagen ingen bindande verkan för myndigheter och enskilda, men den ska vara vägledande för beslut om användning av markoch vattenområden. I översiktsplanen - Översiktsplan 2030 antagen av kommunfullmäktige beskrivs Skarpö som ett av områdena där det pågår eller planeras detaljplaneläggning i syfte att bl.a. värna om kulturmiljövärden. Av översiktsplanen framgår att det finns behov av fler båtuppläggningsplatser inom kommunen. I detaljplaneprogrammet för Skarpö och Stegesund antaget av kommunfullmäktige beskrivs bl.a. värdet i att bevara kulturmiljön men även vikten av att det bedrivs verksamheter, dock inte miljöstörande. Den del av Skarpö gård där nybyggnaden och båtuppläggningen placeras ligger utanför den del av Skarpö som detaljplaneras och platsen är redan ianspråktagen av gårdens ekonomibyggnader. Den ligger mellan två skogbeklädda höjder och nybyggnaden föreslås placeras på gårdsplanen norr om den befintliga ladugården och båtuppläggningen på gårdsplanen väster om ladugården. Den nya hallen är större än förrådstältet som står där idag och marken kommer till viss del att behöva planas och fyllas ut. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att platsen för hallen och båtuppläggningen är väl vald med tanke på kulturmiljön och det omgivande landskapet och att åtgärden inte förutsätter planläggning. Sökanden beskriver att båtarna hämtas och lämnas vid befintlig brygga och att inga ytterligare installationer är planerade där. Upptagning och sjösättning sker med traktor och vagn förutom de största båtarna som tas upp med kran som hyrs

18 18(33) Forts. SBN 39 in. Befintlig väg mellan gården och bryggan används. Inga nya transportvägar behövs. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har i yttrande tillstyrkt åtgärden. De eventuella störningar som båttransporterna, båtuppläggningen, och eventuell användning av hallen som ridhus, kan medföra bedöms inte som en betydande olägenhet för omgivningen. Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 2 kap. 6 och 9, 8 kap. 1 plan- och bygglagen avseende omgivningspåverkan, placering och utformning etc. Stadsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, Avgift tas ut med kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. För ärendet gäller Certifierad kontrollansvarig är anmäld. För att startbesked ska kunna ges ska följande handlingar lämnas in: o Förslag till kontrollplan o Teknisk beskrivning/sektion Vid avsteg från godkänd ritning ska stadsbyggnadsförvaltningen kontaktas i god tid innan därav berörda arbeten påbörjas. Byggherrens ansvar regleras i 10 kap. plan- och bygglagen. Byggherren förutsätts vara informerad om föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 1, BFS 2008:8 med ändringar. ska meddelas när arbetet avslutats. Se i kommande separata beslut om startbesked vilka handlingar som behöver skickas till stadsbyggnadsnämnden för att slutbesked ska kunna ges. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

19 19(33) Forts. SBN 39 Sändlista Meddelande om beslut kungörs i Post- och inrikes tidningar. Kopia av beslutet till: Sökanden tillika byggherre och fastighetsägare (kontrollansvarig) svar bifogas Akt sökandens Beslutet delges (med delgivningskvitto), sökandens svar bifogas: (ägare Skarpö 1:13, 1:255, 1:179) (ägare Skarpö 1:177, 1:258) (ägare Skarpö 1:177, 1:258) (ägare Skarpö 1:331) (ägare Skarpö 1:331) (ägare Skarpö 1:338) (ägare Skarpö 1:338) (ägare Skarpö 1:365) Meddelande om beslutet per brev Enligt separat sändlista Du kan överklaga beslutet Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Vaxholms stad,, Vaxholm. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

20 20(33) 40 Dnr 2015:0138 Ytterby 4:54 Tillbyggnad av enbostadshus beslutar Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, Arbetsplatsbesök är obehövligt (10 kap. 27 plan- och bygglagen), Slutsamråd är uppenbart obehövligt (10 kap. 30 plan- och bygglagen), Avgift tas ut med kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. Upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 plan- och bygglagen). Behovet av vissa åtgärder enligt 10 kap. plan- och bygglagen kan inte nu avgöras. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän stadsbyggnadsnämnden har gett startbesked (10 kap. 3 plan- och bygglagen). Se 9 kap. plan- och byggförordningen för beräkning av byggsanktionsavgift om åtgärden påbörjas innan startbesked. Sökanden och byggherre Ärende Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 52,6 kvm byggnadsarea och 99,2 kvm bruttoarea. Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende. Fastigheten är belägen utom detaljplan. Fastigheten har arealen kvm och är bebyggd med ett enbostadshus och ett garage.

21 21(33) Forts. SBN 40 Fastigheten är belägen inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning. Underrättelse enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen har skickats för tillfälle till yttrande. Yttrande har inkommit från ägare till Ytterby 4:53 och tar i sak upp att den föreslagna tillbyggnaden kommer att medföra skymd utsikt och värdeminskning på fastigheten. Sökande har i yttrande daterat bemött inkomna synpunkter med bl.a. att i samband med tillbyggnaden kommer träd att fällas på den norra delen av fastigheten vilket innebär att fastighetsägarna till Ytterby 4:53 kommer att ges en utsikt i sydostlig riktning. Motivering Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande Byggnadsverk ska enligt 2 kap. 9 plan- och bygglagen bl.a. placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenheter för omgivningen. Vad som ska anses vara en betydande olägenhet i den mening som avses i 2 kap. 9 plan- och bygglagen (2010:900) ska bedömas bl.a. med utgångspunkt i ett områdes karaktär och förhållandena på orten, se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 2 januari 2013, mål nr P (MÖD 2013:1). Det är i det närmaste oundvikligt att förlorad eller försämrad utsikt kan bli följden vid om-, till- och nybyggnationer i områden där byggnader är placerade bakom varandra i förhållande till den önskade utsikten. Huvudbyggnaden på fastigheten Ytterby 4:53 är belägen i ett relativt tättbebyggt villaområde ca 350 meter från stranden, med fyra rader av fastigheter och två vägar mellan fastigheten och havet. Vid sådana förhållanden har en bibehållen havsutsikt normalt inte kunnat hävdas, se Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolens avgörande, mål nr P Ingen fastighetsägare i något läge kan räkna med att vara tillförsäkrad en utsikt för evigt, det gör sig särskilt gällande för fastigheter i bakre raderna på det avståndet räknat från strandlinjen. Mot bakgrund av detta kan inte en försämrad utsikt på ett sådant långt avstånd anses som en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 plan- och bygglagen. Den föreslagna åtgärden bedöms därmed inte utgöra någon betydande olägenhet för bakomvarande fastighet.

22 22(33) Forts. SBN 40 Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 2 kap. 6 och 9, 8 kap. 1 plan- och bygglagen avseende omgivningspåverkan, placering och utformning etc. Stadsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, Arbetsplatsbesök är obehövligt (10 kap. 27 plan- och bygglagen), Slutsamråd är uppenbart obehövligt (10 kap. 30 plan- och bygglagen), Avgift tas ut med kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. För ärendet gäller Certifierad kontrollansvarig är anmäld. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd görs separat av stadsbyggnadsnämnden. kommer vid det tekniska samrådet pröva behovet av färdigställandeskydd. (Senast) vid det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in: o Förslag till kontrollplan o Konstruktionssektion (grund, bjälklag, väggar, tak) Vid avsteg från godkänd ritning ska stadsbyggnadsförvaltningen kontaktas i god tid innan därav berörda arbeten påbörjas. Byggherrens ansvar regleras i 10 kap. plan- och bygglagen. Byggherren förutsätts vara informerad om föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 1, BFS 2008:8 med ändringar. Yrkanden Lars Sjöblom (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till Lars Sjöbloms (S) yrkande. Sändlista Meddelande om beslut kungörs i Post- och inrikes tidningar.

23 23(33) Forts. SBN 40 Kopia av beslutet till: Sökanden tillika byggherre och fastighetsägare Akt (kontrollansvarig) Beslutet delges (med delgivningskvitto): Meddelande om beslutet per brev Enligt separat sändlista Du kan överklaga beslutet Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Vaxholms stad,, Vaxholm. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

24 24(33) 41 Dnr 2015:0099 Vaxön 1:11 Rivning av telefonkiosk och uppförande av reklamskylt beslutar Bygglov för reklamskylt avslås med hänvisning till de skäl som framförs av stadsbyggnadsförvaltningen. Rivningslov för telefonkiosk ges med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen. Startbesked ges för att påbörja rivningen av telefonkiosk (10 kap. 23 plan- och bygglagen). Tekniskt samråd är uppenbart obehövligt för rivning av telefonkiosk (10 kap. 14 plan- och bygglagen). Kontrollplan behövs inte för rivning av telefonkiosk (10 kap. 18 plan- och bygglagen). Avgift tas ut med kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas separat. Upplysningar Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 plan- och bygglagen). Beslut om startbesked för rivning upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla (10 kap. 25 plan- och bygglagen). Sökande Sökande är Clear Channel Sverige AB, Ärende Ansökan avser rivningslov för befintlig telefonkiosk samt bygglov för uppförande av reklamskylt med höjd om ca 2.5 meter och en bredd om ca 1.3 meter

25 25(33) Forts. SBN 41 Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) tillämpas i detta ärende. För fastigheten gäller detaljplan nr 188. Motivering Rivning av telefonkiosk Ansökan bedöms uppfylla kraven för rivningslov enligt 9 kap. 34 plan- och bygglagen. Bygglov för reklamskylt Tillämpliga delar av plan- och bygglagen Av 9 kap. 30 plan- och bygglagen framgår att som krav på bygglov bl.a. krävs att den sökta åtgärden uppfyller 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 2 kap. 6 tredje stycket samt 8 kap. 1 plan- och bygglagen. 2 kap. 6 plan- och bygglagen: Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, möjligheterna att hantera avfall, Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477). Byggnadsverk ska enligt 2 kap. 9 plan- och bygglagen bl.a. placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenheter för omgivningen Av 8 kap. 1 plan- och bygglagen framgår att en byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Innehållsförteckning 2(10) 55 Fotbollen 2 (Ingenjörvägen 1) Nybyggnad av skola, sophus, parkering och stödmurar, ny ansökan om bygglov 3

Innehållsförteckning 2(10) 55 Fotbollen 2 (Ingenjörvägen 1) Nybyggnad av skola, sophus, parkering och stödmurar, ny ansökan om bygglov 3 2(10) Innehållsförteckning 55 Fotbollen 2 (Ingenjörvägen 1) Nybyggnad av skola, sophus, parkering och stödmurar, ny ansökan om bygglov 3 3(10) 55 Dnr 2014:0320 Fotbollen 2 (Ingenjörvägen 1) Nybyggnad av

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Tjänsteskrivelse 143 /2013 2013-11-25. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse 143 /2013 2013-11-25. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 143 /2013 2013-11-25 1(5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Bygglov för ändrad användning av vandararhem till tvåbostadshus och installation av eldstäder på fastigheten Gårdstånga 1:5,

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-17

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-17 2(59) Innehållsförteckning 1 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista samt godkännande av närvaro 4 2 Årsbokslut 2015 5 3 Förelägganden, uppföljning 6 4 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Innehållsförteckning 2(80)

Innehållsförteckning 2(80) 2(80) Innehållsförteckning 1 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslista 4 2 Årsbokslut 2013 5 3 Förelägganden, uppföljning februari 2014 6 4 Anmälan av delegeringsbeslut 7 5 Utestående

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 I detta avsnitt behandlas: a. Förhandsbesked / Villkorsbesked b. Lov utanför detaljplan / 2 kap c. Sammanhållen bebyggelse / ändring d.

Läs mer

Innehållsförteckning 2(39)

Innehållsförteckning 2(39) 2(39) Innehållsförteckning 56 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 57 Ekonomiuppföljning, utfall juni 2014 4 58 Förelägganden, uppföljning 5 59 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet Marklov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser: Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om: Den 1 juli 2017 ändras plan- och bygglagen (PBL) så att ytterligare åtgärder undantas från kravet på bygglov. I vissa fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus samt yttre ändringar

Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus samt yttre ändringar 1 (4) Kristofer Lundberggruppen Kristofer Lundberg Surbrunnsgatan 19 113 48 STOCKHOLM Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet.

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet. Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-16 B 2015-002079 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport Förslag till beslut Ansökan avslås med

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2015-12-29 Stockholm Mål nr P 1125-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-14 i mål nr P 3550-14, se

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-01-18 B 2016-001766 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar Förslag till beslut Bygglov

Läs mer

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd 1 (7) pu TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000412 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd Förslag till beslut

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Innehållsförteckning 2(43)

Innehållsförteckning 2(43) 2(43) Innehållsförteckning 98 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 100 Information om lantmäteriförrättningar 4 101 Nämndutvärdering 2013 - resultat 5 102 Ändring av stadsbyggnadsnämndens

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

2(26) Innehållsförteckning

2(26) Innehållsförteckning 2(26) Innehållsförteckning 88 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslista 3 89 Ekonomiuppföljning utfall september 4 90 Förelägganden, uppföljning 5 91 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

2(45) Innehållsförteckning:

2(45) Innehållsförteckning: 2(45) Innehållsförteckning: 70 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslista 3 71 Ekonomiuppföljning delårsbokslut 4 72 Yttrande till Mål & budget samt taxa för 2014-2016 5 73 Förelägganden,

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-05-31 2016-2392 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:198 Fastighetens adress: Doppingvägen 4 Sökande: Nordänger, Staffan och Holgersson,

Läs mer

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-27 B 2016-000483 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Förslag till beslut 1. Bygglov

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Innehållsförteckning 2(50)

Innehållsförteckning 2(50) 2(50) Innehållsförteckning 24 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 26 Ekonomiuppföljning 4 27 Förslag till ändring i taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet med anledning

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Innehållsförteckning 2(43)

Innehållsförteckning 2(43) 2(43) Innehållsförteckning 82 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 83 Ekonomiuppföljning, prognos oktober 2014 4 84 Förelägganden, uppföljning 5 85 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

SNIGELN 1 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av flerbostadshus till tillfälligt anläggningsboende t o m

SNIGELN 1 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av flerbostadshus till tillfälligt anläggningsboende t o m Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (5) YTTRANDE Per Wiig 016-710 10 24 Till Stadsbyggnadsnämnden SNIGELN 1 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av flerbostadshus till tillfälligt anläggningsboende

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Lars Wessberg (M), ordf. Patrik Håkansson (M), vice ordf. Gittan Hultberg (M) Mikael Vigvinter (C)

Lars Wessberg (M), ordf. Patrik Håkansson (M), vice ordf. Gittan Hultberg (M) Mikael Vigvinter (C) S 12-23 Plats och tid Eriksövägen 27, kl. 17.30-18.16 Beslutande Ersättare Lars Wessberg (M), ordf. Patrik Håkansson (M), vice ordf. Gittan Hultberg (M) Mikael Vigvinter (C) Peter Lindqvist (M) Christian

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-04-26 Stockholm Mål nr P 10682-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-13 i mål P 2259-15, se bilaga KLAGANDE H-LJ MOTPART 1. Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10); SFS 1998:839 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 2 Anmälan av delegeringsbeslut 4 3 Förelägganden, uppföljning 5 4 Information om lantmäteriförrättningar 6 5 Anmälan

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer