Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar"

Transkript

1 TO Staden i Skärgårdshavet Skattebyrån informerar: Visste du, att vissa av skattebyråns tjänster ges av områdeskontor i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas? Läs mera sid 3 Hälsningar från bildningsnämnden Vår serie om nämnderna och deras arbetssätt fortsätter med en presentation av bildningsnämnd. Läs mera i Petra Palmroos intervju Se på sid 4 " Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner Se på sid 8 Obs Förändringar inom byggnadstillsynen Läs mera sid 9 Gäddan och gänget på ett års långt äventyr Läs mera sid 10 ANNONSBILAGA Folkes funderingar Kommunen är inte ett företag Läs mera sid 3

2 2 BESLUT SOM FATTATS I STADEN Mera information samt föredragningslistor och protokoll inkl. bilagor hittar du på: /förvaltning och beslutsfattande/ protokoll och föredragningslistor» BILDNINGSNÄMNDENS FINSKSPRÅKIGA SEKTION Skolornas utvecklingsberättelser för och utvecklingsplaner för läsåret Skolorna har lämnat in sina utvecklingsberättelser för läsåret och utvecklingsplaner för läsåret som antecknades för kännedom. Förslag till budget för 2010 och till ekonomiplan för för Finskspråkig utbildning. Förslaget till budget för 2010 och till ekonomiplan för godkändes i föreliggande form.» STADSSTYRELSEN Ted Bergmans motion om att stadsstyrelsens agenda till samtliga möten kompletteras med punkten ekonomi Stadens ledningsgrupp kommer att behandla utgående från Salo stads rapporteringsmodell Väståbolands stads ekonomiska rapportering och hur rapporteringen kunde utvecklas. Efter ledningsgruppens behandling kommer frågan att beredas som en skilt ärende för behandling i stadsstyrelsen. Frågan hinner inte beredas till stadsstyrelsens möte Ted Bergmans motion om ekonomisk rapportering bordlades därför för att kunna behandlas samtidigt som frågan om stadens ekonomiska rapportering. Bildandet av en regional kollektivtrafikorganisation Stadsstyrelsen beslöt att meddela Åbo stad att Väståbolands stad är intresserad av att delta i eventuella underhandlingar om bildandet av en regional organisation för kollektivtrafik i Åboregionen. Arbetsgruppens för hyresbostäder rapport Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige antecknar att den tagit del av arbetsgruppens för hyresbostäder rapport och beslöt att godkänna de åtgärder som föreslås i rapporten som grund för det fortsatta arbetet med att konkretisera stadens ägarpolitik gällande stadens hyresbostäder. Stadsstyrelsen beslöt dessutom att stadssekreteraren och fastighetschefen svarar tillsammans för beredningen av de separata ärendena som nämns i arbetsgruppens rapport. Publicerandet av kommunala tillkännagivanden Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige med ändring av sitt beslut av ( 15) beslutar att de kommunala tillkännagivandena ska göras kända genom att de offentliggörs på följande sätt: Stadens tillkännagivanden offentliggörs på stadshusets officiella anslagstavla i Pargas, på stadens webbsidor i Internet, adress och i Åbo Underrättelser och Turun Sanomat. De dagar då Pargas Kungörelser delas ut till alla hushåll i Väståbolands stad, offentliggörs stadens tillkännagivanden i Pargas Kungörelser i stället för i ÅU och TS. Stadens tillkännagivanden i planläggningsärenden offentliggörs på stadshusets officiella anslagstavla i Pargas och på det områdeskontors officiella anslagstavla vars kommunområde planläggningsärendet gäller, samt publiceras på stadens webbsidor och i tidningar på samma sätt som övriga tillkännagivanden. Stadens tillkännagivanden ska i informationssyfte alltid offentliggöras på de officiella anslagstavlorna i områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö, ifall de inte obligatoriskt enligt reglerna ovan ska offentliggöras på respektive anslagstavla. Enligt vederbörande myndighets prövning kan arbetsplatsannonser alternativt offentliggöras i lokala och i andra regionala eller landsomfattande tidningar än ovannämnda samt i facktidningar för ifrågavarande bransch. Beslutet gäller under perioden Kostchef Soili Svahnströms anhållan om avsked, ledigförklarande av tjänsten som kostchef Stadsstyrelsen beviljade kostchef Soili Svahnström avsked enligt anhållan och ledigförklarade tjänsten som kostchef fr.o.m och ansökningsförfarandet inledes omedelbart. Förslag till byggnadsordning för Väståboland Stadsstyrelsen beslöt godkänna förslaget till byggnadsordning för Väståbolands stad. Budgetändring, social- och hälsovårdsavdelningens budget för år 2009 Antecknades, att social- och hälsovårdsdirektör Otto Ilmonen inlämnat ett ändrat förslag till överskridningar av anslag i social- och hälsovårdsnämndens budget för år 2009 jämte motiveringar till anslagsöverskridningar. Stadsdirektören föreslog att stadsstyrelsen avvikande från hans tidigare förslag föreslår att stadsfullmäktige beslutar bevilja social- och hälsovårdsnämnden följande ansvarsområden tilläggsanslag: 6100 Socialservice Familjetjänster Äldreomsorg Hälsovård Totalt Stadsstyrelsen beslöt godkänna stadsdirektörens ändrade förslag. Information om nämndernas förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige antecknar nämndernas budgetförslag för kännedom. Servicetjänsters budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen godkände servicetjänsters förslag till budget för år 2010 och ekonomiplan för åren i den form de anges i bilagorna. Stadsstyrelsen informerades om förslaget till investeringar för år 2010 och för ekonomiplaneåren Skatteprocentsats för inkomstskatten Stadsstyrelsen beslöt föreslå att stadsfullmäktige beslutar fastställa Väståbolands stads inkomstskattesats för år 2010 till 19,25 %. Skatteprocentsatser för fastighetsskatten Stadsstyrelsen beslöt föreslå att stadsfullmäktige beslutar fastställa Väståbolands stads fasstighetsskatteprocentsatser för år 2010 enligt följande: Allmän fastighetsskatteprocent 1,30 % Byggnader för stadigvarande bostad 0,32 % Obebyggd byggplats 3,00 %» MILJÖNÄMDEN Anhållan om införande av hastighetsbegränsning på Ybbersnäsvägen Miljönämnden beslöt bevilja Ybbersnäs väglag tillstånd till att sätta upp ett trafikmärke med hastighetsbegränsning på 30 km/h enligt anhållan så att hastighetsbegränsningen gäller på vägavsnittet efter korsningen till Paroc Ab:s dagbrott. Merja Karlssons anhållan om hastighetsbegränsning på 20 km/h på Hessundsvägen Miljönämnden beslöt att be om ett utlåtande från Vägförvaltningen med begäran om fastighetsbegränsning för att förbättra trafiksäkerheten på Hessundsvägen. Initiativ till byggande av gata, Torgstigen, Nagu Miljönämnden beslöt inleda arbetet med att göra upp en gatuplan för Torgstigen. Utredning av användningen av Pärnäs udde Ledamoten Jan-Erik Karlsson föreslog att man begär utlåtanden från Korpo och Nagu närservicenämnder för att komplettera denna utredning. Detta omfattades av miljönämnden och det beslöts att man skickar den kompletterade utredningen för vidare behandling. Besluta om verksamhetsmodell för avfallstransporterna Ledamoten Ilkka Heinaro efterlyste mera material för att kunna fatta ett beslut i ärendet och därefter föreslog Kurt Lundqvist att man begär ett utlåtande från näringslivskomittén. Stadsstyrelsens representant Heikki Mäkinen framförde att det ännu bör utredas ifall detta ärende ska behandlas och godkännas av fullmäktige. Detta omfattades enhälligt av miljönämnden, som beslöt remittera ärendet. Godkänna att Åbonejdens Avfallsservice Ab övergår till ett zonbaserat prissättningssystem. Ledamoten Jan-Erik Karlsson efterlyste material på hur själva zonindelningen ser ut geografiskt. Föredraganden ändrade sitt förslag att nämnden i detta skede fattar ett principbeslut om att godkänna en zonindelning. Därefter ska själva zonindelningen godkännas av miljönämnden innan den förverkligas. Föredragandens ändrade förslag godkändes. Fördelning av vägunderhållsbidragen till väglagen Miljönämnden beslöt tilldela vägunderhållsbidrag enligt uppgjord fördelningstabell. Fördelning av vägunderhållsbidrag för privata färjor Miljönämnden beslöt fördela vägunderhållsbidragen till de privata färjorna enligt följande: Sorpo väglag , Prostvik-Haverö , Vikom-Käldö-Vallmo och Sandö Förslag till delgeneralplan för Keistiö i Iniö och ändring av generalplan för Iniö Miljönämnden godkände förslaget till delgeneralplan för Keistiö i Iniö och till ändring av delgeneralplanen för Iniö och beslöt framlägga förslaget till offentligt påseende.» KULTURNÄMDEN Beviljande av idrottsstipendier 2009 Nämnden beslöt att bevilja idrottsstipendierna 2009 enligt följande: Frida Lönnberg 500 Eetu Heino 250 Julia Rask 200 Iikka Heino 200 Kulturnämnden beslöt att tjänstemännen kollar upp huruvida PIF handbolls C-pojkarnas FM-guld uppfyller kraven för idrottsstipendier. Uppfyller laget kraven befullmäktigas kulturchefen att tillsammans med fritidssekreterare Christer Grunér besluta om ett stipendium till PIF handbollslagets C-Pojkar även om de inte sökt ett stipendium. Beviljande av stipendium till Årets idrottslöfte 2009 Kulturnämnden beslöt att Frida Lönnberg utses till Årets idrottslöfte Beviljande av idrottsstipendium till Frida Lönnberg Kulturnämnden beslöt att bevilja Frida Lönnberg euro i stipendium för sitt EM-guld Utse kulturpristagare för år 2009 Kulturnämnden beslöt utse Mona Hemmer och Rea Åkerfelt till kulturpristagare år Prissumman är 400 per person. Utse hembygdspristagare för år 2009 Kulturnämnden beslöt utse Bernt Mårtensson till mottagare av hembygdspriset för år Prissumman är 400. Deltagande i ProduForum Åboland Kulturnämnden beslöt delta i ProduForum Åboland med högst 2000 i året under åren Inledande av Show 2010 i Väståboland Kulturnämnden godkände budgeten för Show2010 och att man arbetar utgående från den. Sker större förändringar informeras kulturnämnden. Stöd till Samarbetsdelegationen i Houtskär Eftersom samarbetsdelegationen inte är en registrerad förening med de förpliktelser det innebär kan man inte bevilja dem ett verksamhetsunderstöd. Det är dock möjligt för samarbetsdelegationen att söka om s.k. projektunderstöd. Projektunderstöd är dock inte en hållbar lösning för framtiden och därför rekommenderar kulturnämnden att samarbetsdelegationen registrerar sig som en förening. Projektunderstöd, Heartbreak Stereo Kulturnämnden beslöt bevilja Heartbreake Stereo 500 i understöd för skivutgivning. Understödet betalas ut mot redovisning. Preliminärt beslut om understöd till Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry Om inga större förändringar sker i kulturnämndens budget beviljas Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry i understöd. Sker förändringar i kulturnämndens budget tas ärendet till ny behandling i januari Preliminärt beslut om understöd till Rotaction Group rf Om inga större förändringar sker i kulturnämndens budget beviljas Rotaction Group rf i understöd. Sker förändringar i kulturnämndens budget tas ärendet till ny behandling i januari Preliminärt beslut om understöd till Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry Om inga större förändringar sker i kulturnämndens budget beviljas Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry i understöd. Sker förändringar i kulturnämndens budget tas ärendet till ny behandling i januari Fastställa hyran och uthyrningsregler för kultursalen i PIUG Kulturnämnden beslöt precisera reglerna med att om man anlitar en sakkunnig tekniker bör staden godkänna teknikern. Kulturnämnden önskar ytterligare skriva ett avtal kring användningen av teknik med Föreningen Teaterboulage rf.» STADSSTYRELSEN Val av bank för skötsel av Väståbolands stads och de till koncernen Väståbolands stad hörande bolagens banktjänster för år 2010 med option för åren 2011 och 2012 Stadsstyrelsen beslöt att välja Åbonejdens Andelsbank för att sköta Väståbolands stads och de till koncernen Väståbolands stads hörande bolagens banktjänster innefattande elektronisk betalningsförmedling, betalningsrörelsekonto och kortfristig finansiering för år 2010 med option för åren 2011 och Väståbolands stad förväntar sig att Nagu Andelsbank i enlighet med optionerna i Åbonejdens Andelsbanks och Nagu Andelsbanks anbud sköter banktjänster i stadens skärgårdsområden. Kårlax samfällda byaförening rf - Kårlaxin yhteinen kylätoimikuntas anhållan om bidrag Stadsstyrelsen beslöt att inte bevilja bidrag åt Kårlax samfällda byaförening rf för vägbelysningsprojekt.» STADSFULLMÄKTIGE Arbetsgruppens för hyresbostäder rapport Stadsfullmäktige beslöt anteckna att den tagit del av arbetsgruppens för hyresbostäder rapport och godkänna de åtgärder som föreslås i rapporten som grund för det fortsatta arbetet med att konkretisera stadens ägarpolitik gällande stadens hyresbostäder. Åtgärdsförslaget gällande nybyggnation av hyresbostäder fick följande ordalydelse: Nybyggnation av hyresbostäder bör dock ske parallellt med försäljningar så att antalet hyresbostäder inte i något skede märkbart minskar Stadsfullmäktige beslöt dessutom att stadssekreteraren och fastighetschefen svarar tillsammans för beredningen av de separata ärendena som nämns i arbetsgruppens rapport. Förslag till byggnadsordning för Väståboland Stadsfullmäktige beslöt godkänna förslaget till byggnadsordning. Budgetändring, social- och hälsovårdsavdelningens budget för år 2009 Stadsfullmäktige beslöt bevilja social- och hälsovårdsnämnden följande ansvarsområden tilläggsanslag: Socialservice Familjetjänster Äldreomsorg Hälsovård Totalt Information om nämndernas förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsfullmäktige beslöt anteckna nämndernas budgetförslag för kännedom. Fortsätter sid 8

3 DECEMBER Folkes funderingar Kommunen är inte ett företag I olika sammanhang brukar man stöta på jämförelser mellan kommunen som organisation och företag. Sättet att bygga upp organisationen, beslutsgången, styrelsens, ledningens och de anställdas roller - det mesta brukar jämföras. När man jämför är det bra att minnas att företagen och kommunerna är delar av samma helhet, ett företag behöver samhällets, kommunens välfärdstjänster och kommunen behöver goda företag som skapar ekonomiska förutsättningar för välfärden. VISST ÄR DET NYTTIGT att studera hur man bygger upp systemen med tanke på att hitta de bästa modellerna, många företag har utvecklat snabba och effektiva modeller för kundbetjäning, rapportering och ledarskap, för att ta några exempel. Tyvärr brukar vissa grundläggande skillnader ändå glömmas bort i jämförelserna. Kommunerna och företagen har på många sätt helt olika uppgifter och helt olika krav på verksamheten. Ett företag har som mål att göra vinst. Verksamheten eller produktionen är ett medel att uppnå målet. Om efterfrågan minskar skärs produktionen ner och om företaget blir olönsamt försvinner det helt från marknaden. En kommun har som mål att ge service till sina invånare och skapa förutsättningar för ett fungerande samhälle. Pengar, som mest fås genom skatter, är medel för att nå målet god service. I ekonomiskt svåra tider minskar inte efterfrågan på kommunal service, den tvärtemot ökar på många områden. Kommunen kan alltså inte som företaget minska på produktionen när inkomsterna uteblir. Det som i sista hand kvarstår för kommunen är att öka inkomsterna, med andra ord höja skatterna. MEN INNAN FÖRETAGET blir tvunget att skära ner produktionen och innan kommunen höjer skatten finns mycket att göra och där är det all orsak att studera varandras system. Både företagen och kommunerna kan vara effektivare och bättre, det finns alltid möjligheter att öka produktiviteten, att göra mer med samma eller mindre resurser. Det finns dåliga och ineffektiva sätt att producera både varor och kommunala tjänster på men det finns också sätt som är effektiva och som ger god kvalitet. Att trimma organisationen, gå igenom rutinerna och göra nödvändiga förändringar är en överlevnadsfråga för företagen. För kommunen är det lika viktigt att göra detta. Kommunen har ändå flera hänsyn att ta än företagen; invånarna skall behandlas lika, besluten skall vara öppna och demokratiskt fattade, en mängd krav på servicen som lagen förutsätter skall tillgodoses, samtidigt som man skall uppnå effektivitet och kvalitet. Svaret för kommunerna i ekonomiskt svåra tider blir med andra ord inte enbart ökad produktivitet eller höjda skatter. Om inte en höjd produktivitet räcker ända fram blir det både och. Där befinner vi oss idag, såväl Väståboland som de flesta andra städer och kommuner i landet. Skattebyrån informerar Skattebyrån har från och med årsskiftet haft ett samserviceavtal med Väståbolands stad. Enligt avtalet ges vissa av skattebyråns tjänster av områdeskontor i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas. Till dessa tjänster hör bl.a. utdelning av blanketter och information samt handledning av e-tjänster. Blanketter och publikationer kan printas ut på områdeskontor eller så kan man begära dessa av informationssekreterarna. Man kan också använda områdeskontorens kunddatorer för att komma till skatteförvaltningens informationssidor På webben finns mycket information gällande olika beskattningsformer, skatteräknare, anvisningar samt kundrådgivning. Områdeskontorens informationssekreterare känner till grunderna i skatteförvaltningens e-tjänster Enligt avtalet ges vissa av skattebyråns tjänster av områdeskontor i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas. och kan handleda kunder i användning av dem. För att kunna använda e-tjänster behövs i dem flesta fall personliga nätbankskoder. Så är fallet t.ex. gällande skattekortsändringar och när man deklarerar på nätet. Eftersom skatteservice nu ges i Väståbolands alla kommundelar, kommer skattebyrån från och med årsskiftet upphöra med regelbundna mottagningar i Korpo områdeskontor. Om ärendet kräver ett besök på skattebyrån, ger Åbolands kontor i Pargas service alla vardagar kl utom onsdagar, då kontoret är stängt. Telefonnumret till Åbolands kontor är Kunderna kan också ringa till de allmänna riksomfattande betjäningsnumren. Med samservicehälsningar Egentliga Finlands skattebyrå VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT tackar alla för den gångna höstterminen och önskar GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR = ANNONSERA I NYTT? FÖLJANDE ANNONSER ÄR GRATIS: föreningarnas annonser företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.) invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) Ta kontakt med: Pargas: Kirsti Mecklin, tfn Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn Houtskär: Petra Öhman, tfn Iniö: Åsa Knuts, tfn E-postadress: Mer information ges av Anne-Maarit Itänen, tfn FÖRETAGSANNONSER Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 22 % (i färg, 40 x 50 mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, (02) , ulf. Utgivningstidtabellen 2010: Nytt 1 utkommer 4.2. deadline kl. 16 Nytt 2 utkommer deadline kl. 16 Nytt 3 utkommer deadline kl. 16 Nytt 4 utkommer deadline kl. 16 Nytt 5 utkommer 1.7. deadline kl. 16 Nytt 6 utkommer deadline 2.8. kl. 16 Nytt 7 utkommer deadline kl. 16 Nytt 8 utkommer deadline kl. 16 Nytt 9 utkommer deadline kl. 16 Nytt 10 utkommer deadline kl. 9 Vill du beställa Nytt i elektronisk form? Du kan få Nytt skickat till din e-postadress i pdf-format. Ta kontakt med Anne-ne- Maarit Itänen vastaboland.fi) och prenumerera på det elektroniska infobladet Nytt finns också på nätet (www. w. vastaboland.fi) och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken. ANNONSBILAGA Skattebyrån informerar: 10 Visste du, att vissa av skattebyråns tjänster ges av områdeskontor i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas? Läs mera sid 3 " Obs Hälsningar från bildningsnämnden Läs mera sid 10 Läs mera sid 3 Se på sid 8 Läs mera sid 9 Se på sid 4 Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner Förändringar inom byggnadstillsynen Gäddan och gänget på ett års långt äventyr Folkes funderingar Kommunen är inte ett företag Staden i Skärgårdshavet Vår serie om nämnderna och deras arbetssätt fortsätter med en presentation av bildningsnämnd. Läs mera i Petra Palmroos intervju

4 4 Hälsningar från bildningsnämnden Vår serie om nämnderna och deras arbetssätt fortsätter med en presentation av bildningsnämnden. Nämndens ordförande Petra Palmroos som arbetar som projektkoordinator på utvecklingsavdelningen i Väståbolands stad är trots sin unga ålder en erfaren kommunalpolitiker. Petra har suttit en mandatperiod i fullmäktige i Nagu, hon har varit ersättare i Nagu kommunstyrelse och ordförande för bildningsnämnden och dess svenskspråkiga sektion i Nagu. Den aktiva ekonomie magistern har utöver kommunalpolitiken även varit aktiv i föreningsverksamheten, hon har bl.a. medverkat i ungdomsföreningar i Nagu och i Åboland. Petra har jobbat med olika projekt sedan 2001, först på Region Åboland rf och nu alltså i Väståbolands stad. PETRA, KAN DU FÖRKLARA VAD SOM ÄR SKILLNADEN MELLAN BILDNINGS- NÄMNDEN OCH DESS SVENSKSPRÅKI- GA RESP. FINSKSPRÅKIGA SEKTION? Sektionerna verkar under bildningsnämnden, på sätt och viss på gräsrotsnivån. Bildningsnämnden har ansvar för helheten: strategin, budgeten, gemensamma planer och principer. I sektionerna behandlas bl.a. de enstaka skolorna, utvecklingsplaner för svensk- och finskspråkiga skolor, utbildningsenheternas budgeter och frågor som berör elever. I den svenskspråkiga sektionen behandlas ärenden som berör de svenskspråkiga skolorna och i den finskspråkiga sektionen ärenden som berör de finskspråkiga skolorna. I den svenskspråkiga sektionen föredras ärendena av avdelningschefen och enhetschefen för den svenska utbildningen Ulrika Lundberg, medan den finskspråkiga utbildningschefen Paula Sundqvist är föredragande i den finskspråkiga sektionen, förklarar Petra. Ulrika Lundberg som föredrar ärendena i bildningsnämnden var tidigare även föredragande i Nagu under en kort period före samgången, så övergången till det nya systemet har gått mycket smärtfritt. Samarbetet fungerar väl, arbetssätten är bekanta och Ulrika känner även skolorna i skärgården från förut, tillägger Petra. Under nästa år kommer vi att satsa framför allt på det att staketen kring skolgårdarna och daghem, belysningen och ventilationen är i skick inom varje kommunområde. Petra Palmroos VAD ÄR DÅ SKILLNADEN MELLAN KULTURNÄMNDEN OCH BILDNINGS- NÄMNDEN? I bildningsnämnden behandlas främst ärenden som berör utbildning och skolor, men även ärenden inom kulturen som hör till bildningsnämnden såsom ungdomsarbete, idrott och bibliotek. Man kunde säga att förhållandet påminner om sektionerna, även i detta fall är bildningsnämnden ett slags paraply som ser till att helheten hålls inom de givna ramarna, säger Petra. Kulturnämnden behandlar konkreta frågor t.ex. inom kulturen och biblioteket, medan vissa större frågor såsom t.ex. budgeten i båda nämnderna, berättar Petra. VILKA FRÅGOR ÄR AKTUELLA I BILD- NINGSNÄMNDEN JUST NU? Budgeten och investeringsbudgeten för 2010 har tagit mycket tid i anspråk, men utöver dessa har vi även behandlat elevtransporter. DU NÄMNDE INVESTERINGARNA. VILKA INVESTERINGAR ANSER BILD- NINGSNÄMNDEN VARA DE VIKTIGAS- TE FÖR TILLFÄLLET? På grund av det strama ekonomiska läget måste investeringarna prioriteras noggrant. På vår lista har vi lyft bollhallen i Nagu och säkerheten vid skolorna och dagisen till de primära objekten. Under nästa år kommer vi att satsa framför allt på det att staketen, belysningen och ventilationen är i skick inom varje kommunområde, säger Petra Palmroos. HUR OFTA KOMMER NÄMNDEN SAM- MAN OCH VAR? HUR LÅNGA BRUKAR SAMMANTRÄDENA VARA? Bildningsnämnden kommer samman ungefär 9 10 gånger om året. Vi håller vartannat sammanträde i Pargas och vartannat i skärgården. I samband med sammanträdena har vi försökt hinna bekanta oss med en skola eller ett dagis i området eller varför inte en bollhall. Själva sammanträdena brukar ta ett par timmar, men det går förstås en längre tid till besöken, konstaterar Petra. BEHANDLAS ALLA FRÅGOR PÅ BÅDA SPRÅKEN I NÄMNDEN? Nej, vi har kommit överens om att var och en använder sitt modersmål och det har fungerat jättebra De finskspråkiga nämndemedlemmarna får möteshandlingarna på finska och de svenskspråkiga på svenska och om det är någonting som är oklart, kan man alltid fråga. Även föredragandena använder sitt modersmål på sammanträdena, förklarar Petra. HUR HAR SAMARBETET I NÄMNDEN KOMMIT IGÅNG? I de tidigare kommunerna hade man sina sätt att behandla ärenden, men förändringarna jämfört med det tidigare systemet har dock inte varit så markanta, säger Petra. Jag skulle vilja säga att vi i bildningsnämnden har börjat bygga upp vårt eget verksamhetssätt och vår egen kultur. Stämningen i nämnden har varit god, medlemmar försöker nå kompromisser och beakta helheter, fortsätter Petra. Även samarbetet med närservicenämnderna är viktigt: eftersom bildningsnämnden inte nödvändigtvis vet hur vardagen i de olika kommunområdena ser ut, är det viktigt att vara lyhörd mot invånarna och deras åsikter om hur sakerna löper smidigast. KAN DU TILL SIST ÄNNU BERÄTTA VIL- KA SOM ÄR FÖRDELARNA OCH VILKA NACKDELARNA MED ATT VARA KOM- MUNAL FÖRTROENDEVALD? Till fördelarna hör definitivt möjligheten att kunna påverka ärenden och skapa ett fungerande samarbete mellan de förtroendevalda och tjänstemännen. En nackdel kunde vara att man gör politik av helt betydelselösa frågor ibland och förhindrar därmed saker från att gå vidare. Allt som allt har vi en fungerande organisation i vår stad och samarbetet med andra förtroendevalda och tjänstemännen har löpt väl åtminstone i bildningsnämnden, säger Petra Palmroos. Text: Anne-Maarit Itänen» Bildningsnämndens sammansättning : ekon.mag. Petra Palmroos (ordförande), (personlig ersättare hotellchef Yvonne Blomqvist-Seffer) jordbrukare, planerare Timo Söderholm (vice ordförande), (personlig ersättare dipl.ing. Svante Pahlman) tradenom Ann-Christin Nyström, (personlig ersättare industridesigner Frank Hellgren) maskin- och metallingenjör, yrkeslärare Kristian Sjöström, (personlig ersättare ADB-ansvarig Tom Koppe) logistikchef Christoffer Mannström, (personlig ersättare universitetslärare Anne Eriksson) företagare Helge Mattsson, (personlig ersättare företagare Tina Axen) hälsovårdare Nina Grandell, (personlig ersättare posttjänsteman Helena Lindroth) köksbiträdet Märta Ekholm, (personlig ersättare primärskötare Ritva-Leena Ehrnström) pensionär Stig Lindell, (personlig ersättare reparatör Nils-Erik Hermansson) arbetskraftsrådgivare Marica Viitala, (personlig ersättare rektor för specialskola, pensionär Pekka Nikkanen) magister i hälsovetenskap Brita Pasila, (personlig ersättare läkemedelsrepresentant Anna Filatoff) Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion för perioden : Widar Nyberg, fräsare (ordförande) Patrik Sundell, ungdomsledare Henrik Grönroos, skådespelare, yrkeslärare Marika Eklund-Pelto, ungdomsarbetsledare (vice ordf.) Richard Siivonen, studerande Disa Kneck-Möller, fil.mag, funk.musikterapeut Petra Palmroos, ekon.mag. Tina Axen, företagare Anna Frank, fotograf, studerande Ersättare: Stig Lindell, Nils-Erik Hermansson, Andreas von Bergmann, Marcus Lepola, Christina Grönholm, Mikaela Hampf, Tina Rosvall, Ann-Christin Nyström, Nina-Maria Nyman Bildningsnämndens finskspråkiga sektion för perioden : Markku Salonen, rektor, pensionär Jyrki Filatoff, postman Johanna Kallinen, köksbiträde Marja-Leena Engström, skolgångsbiträde Petri Kujala, processövervakare Tapio Karikko, huvudförtroendeman Riikka Salminen, tradenom, butikschef Terhi Ahosola, mentalvårdare Pekka Nikkanen, rektor för specialskola, pensionär Ersättare: Eija Nikkanen, Henri Filatoff, Tuire Jones, Christina Koskinen, Ilkka Hamunen, Alf Engström, Matti Agge, Minna Ramim, Tero Syvänen

5 DECEMBER Folkpensionsanstaltens byrå i Nagu har flyttat» NAGU NÄRSERVICENÄMNDEN HAR INTE HAFT NÅGRA MÖTEN EFTER ATT FÖRRA NYTT KOM UT VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, tfn eller epost: QIGONGKURS I NAGU JANUARI 2010 European Zhineng Qigong Center arrangerar en kurs i Lyft Upp Qi i Nagu Du lär Dig en enkel och naturlig träningsmetod som kan förbättra livskvaliteten och ge mer energi. Metoden kan förbättra hälsan, motverka stress och ge ett inre lugn. I våra projekt med astmatiker har tester på Karolinska Sjukhuset i Stockholm visat goda resultat. Mer information om Zhineng Qigong hittar Du på Efter att ha deltagit i en helgkurs kan Du komma med i våra träningsgrupper i t.ex. Nagu, Pargas och Åbo. Öppen föreläsning på fredag kväll 15.1 klockan 18:30 i Kommunalstugan på Kyrkbacken. Föreläsningen är avgiftsfri. Grundkurs i Lyft Upp Qi lördag och söndag i Bollhallen Anmälningar till Johanna Törnroth eller Nanne Fransén JULSPEKTAKEL I NAGU LÖRDAGEN DEN 5 DECEMBER KL Ré Cykel (H) Jul LOPPTORG PÅ FRAMNÄS. MULTICULTI BJU- DER BYBORNA PÅ JULGRÖT OCH GLÖGG Kulturföreningen Multiculti deltar i årets juljippo genom att arrangera ett jättelikt lopptorg på Framnäs Nu har du chansen att bli av med barnens urvuxna sportutrustning, leksaker, spel, böcker, udda kaffekoppar, festkläder som krympt osv. Alla som har något begagnat att sälja eller byta är välkomna till Ré Cykel (H) Jul på Framnäs avgiftsfritt Multiculti hoppas på ett vimmel och livlig handel i återvinningens tecken Det går utmärkt att saluföra endast ett par objekt eller massor, det är upp till dig. Anmälning till tel: eller Sussi Henrikson ws, tel: TORGFÖRSÄLJNING Torgförsäljningen av godis, bakverk, julpynt, blommor, fisk, lotteri och annat i Kajutan och på Parkvägen mellan Atmosfär och SEO. Anmälning till tel: Atmosfär, Vallmo, posten, SEO håller öppet. MÖT MERETE MAZZARELLA I NAGU TISDAGEN DEN 15 DECEMBER KL. 18 PÅ LANTERNA Det blir en utvidgad Kura skymning den 15 december då MERETE MAZZARELLA, kandidat för årets Finlandiapris, är Multicultis gäst. Hon talar om Björken och stjärnan av Zacharias Topelius, en av texterna för årets nordiska biblioteksvecka. Utrymmet på Lanterna är begränsat så du få gärna förhandsanmäla dej till pp.inet.fi tel eller FÖRENINGEN PRO NAGU RF samlas till stadgenligt höstmöte den kl i Kommunalstugan på Kyrkbacken i Nagu. Välkomna Styrelsen NAGU KAPELLFÖRSAMLING DECEMBER - JANUARI 2010 On 2.12 kl 10 Gung & sjung i församlingshemmet. kl 14 Församlingsträffen firar advent i sångens tecken, lotteri som vanligt. Plats: f örsamlings- hemmet, Taulio, Granström. Lö 5.12 kl 18 Konsert i kyrkan med Mats Långbacka, trombon, och Ulf Långbacka, piano. Självst.d kl 16 Gudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio, Manstolvan Munvig.- Uppvaktning vid hjältegraven. Må 7.12 kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. On 9.12 kl 10 Gung & sjung i församlingshemmet, terminsavslutning. To kl 19 Ljus, sång och bön i kyrkan. Lö kl 18 Konsert i kyrkan med ÅSMA. Sö kl 18 Luciabön i kyrkan. Må kl Kaffestuga för alla i för- Lö samlingsstugan. kl 18 De vackraste julsångerna i kyrkan. Sö kl 11 Högmässa i kyrkan, Pekka Lindqvist. Julafton kl Julbön i kyrkan, tvåspråkig, Kjell Granström, Ami Taulio. Juldagen kl 8.00 Julotta i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. Sö kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. Må kl 18 Församlingens svenskspråkiga julfest i församlingshemmet. Vi sjunger, tar del av Luciaprogram m.m. Kvällens gäst är kaplan Harry Backström från Houtskär. Julgröt serveras. Ta med en julklapp. Nyårsafton kl 18 Nyårsbön i kyrkan, Otto Granlund. Nyårsdagen 1.1 Nyårsbön i kyrkan. Sö 3.1 Sö 17.1 Må 18.1 On 20.1 Sö 24.1 Sö 31.1 kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Otto Granlund. kl 11 Högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. kl 10 Gung & sjung i församlingshemmet. kl 18 Kvällskyrka i församlingshemmet, enkel och rak, med nya andliga sånger; nattvard, bönelappar, Kjell Granström, Ami Taulio. Servering. Välkommen just du kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Otto Granlund. S:t Olovs sångare, kontakta Ami Taulio, tel Pastorskansliet är öppet måndagar och torsdagar kl 9-12, tel Folkpensionsanstaltens byrå i Nagu har flyttat till nya utrymmen den Fpa:s byrå hittar man på andra våningen i stadens områdeskontor, Brinkasvägen 1 i Nagu. Samtidigt med flyttningen ändrades också öppethållningstiderna. Byrån har öppet alla andra vardagar, utom tisdagar, kl och Mottagningen sköts av Martina Sjöstrand. För att kunna betjäna kunderna också sådana dagar då byråns egen personal inte är på plats, har Fpa och Väståbolands stad ingått avtal om samservice. Stadens informationssekreterare Annemo Palmroos-Broos tar då emot färdigt ifyllda ansökningar, ger råd om Fpa:s nättjänster och telefonservice och tar emot ringbud. Det finns också en hylla utanför mottagningen, som innehåller broschyrer, infoblad, svarskuvert m.m. Under de senaste åren har Fpa utvecklat sina tjänster på nätet samt telefonservicen. En stor del av kundservicen sköts idag per telefon eller via Fpa:s e-tjänster. Inom detta år kommer det att vara möjligt att ansöka PENSIONÄRSKLUBBEN FESTINGARNA Julfest onsdagen den 9 december kl 13 på Framnäs. Program bl.a. Barn från Daghemmet Karusellen uppträder Ringlekar Julgröt Julgubbe Ta med tomtemössa och julklapp (värde ca 3 ) Anmälningar senast 5.12 till Raili tfn FESTINGARNA ÖNSKAR GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILL ALLA På bilden infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, Väståbolands stad och Martina Sjöstrand från Fpa. om de flesta förmåner via nätet. För e-tjänster behövs internetbankens användarkod i eget namn. Kontakta din bank för att få en egen nätbankskod. Närmare uppgifter får du från Nagubyrån uppdaterar sina kontaktuppgifter regelbundet och de hittas på adressen oss/serviceställe/välj kommun Väståboland/välj serviceställe. Alla andra vägar leder till föråldrade uppgifter. TIDTABELL FÖR STADENS ANROPSTAXITRAFIK NAGU KYRKBACKEN - KIRJAIS (KOMBINATION MED MS FISKÖ) TILLSVIDARE Turerna kan beställas måndagar och torsdagar kl 9-11 per tel. (02) (Nagu områdeskontor) och körs av taxiförtagare Dan Sipilä ONSDAG LÖRDAG SÖNDAG Kl Kyrkbacken kl Kirjais (ms Fiskö) kl Kyrkbacken kl Kyrkbacken Kl Kirjais (ms Fiskö) kl Kirjais (ms Fiskö) Kl Kyrkbacken MÅNDAG-FREDAG (skoldagar möjlighet att åka med skoltaxin från Kirjais (kl 8.00 ) till Kyrkbacken. OBS samtliga turer bör beställas enligt ovanstående. Biljettpris enligt busstaxa (4,80 september 2009). LÄGENHETER ATT HYRA I NAGU CENTRUM Lägenheterna i Bostads Ab Nagu Stenbacken I & II i Nagu är nu färdiga. Sammanlagt finns 4 st 2r+kök, ca 65 m2 och 4 st 3r+kök, ca 90 m2. Ännu finns det några lediga lägenheter. Om ni är intresserade av att hyra en lägenhet vänligen kontakta bokföringsbyrå Memera tel

6 6» HOUTSKÄRS NÄRSERVICENÄMND Investeringsbudgeten och Houtskärs morotspengar Houtskärs morotspengar används år 2010 för: utveckling av gästhamnen skolgården fibernätet Om det är ändamålsenligt kan förverkligandet delas upp på två år. Resten av morotspengarna används år 2011 för: konkret förverkligande av bostäder i Houtskär terapiträdgård till Fridhem Om morotspengar återstår efter att ovannämnda projekt är klara så tar nämnden ett nytt beslut om hur pengarna ska användas. Socialarbetarna i skärgården Närservicenämnden framhåller att det är ytterst viktigt att socialarbetaren i Korpo finns kvar åtminstone så länge som ingen socialarbetare finns i Houtskär. Synpunkter på fysioterapin i Houtskär Social- och hälsovårdsnämnden behandlade ärendet och konstaterar att det med de tillbudsstående resurserna inte är möjligt att tillfredställa den efterfrågan som finns på fysioterapi i kommundelarna. I nuvarande arrangemang sköts äldre och handikappade i Houtskär medan innevånarna i arbetsför ålder är hänvisade till fysioterapeutens mottagning i Korpo. Dessutom hänvisas till en privat producent som har inlett verksamhet i Houtskär. Nämnden betonar dock vikten av att till primärhälsovården hörande tjänster finns tillgängliga i de olika kommundelarna på rimligt tidsavstånd och i tillräcklig omfattning. Vid dimensioneringen av tjänsterna bör också beaktas tillgången på privat hälsovårdsservice på orten samt befolkningens åldersstruktur. Närservicenämndes antecknar social- och hälsovårdsnämndens beslut till kännedom. Samarbetsdelegationen i Houtskär, önskemål om sakkunnig på Houtskärs närservicenämnds möten I en skrivelse daterad frågar Samarbetsdelegationen i Houtskär om någon deltidsboende (t ex någon från Samarbetsdelegationen) kan få delta som sakkunnig på möten där det tas upp ärenden som speciellt berör fritidsboende. Närservicenämnden kallar in en representant för Houtskärs deltidsboende (en person från Samarbetsdelegationen) som sakkunnig vid behandling av sådana ärenden som speciellt berör deltidsboende i Houtskär. Färjornas tidtabeller Trafikchef Christjan Brander har tidigare frågat efter synpunkter på tidtabellerna för färjorna längs Skärgårdsvägen. Tiden var dock för knapp för att närservicenämnden skulle hinna ge sina synpunkter i tid. Frågan diskuterades på närservicenämndens diskussionsmöte för förtroendevalda och mötet bad närservicenämnden behandla färjtidtabellerna och ge ett utlåtande till trafikavdelningen så att synpunkterna kan tas i beaktande då kommande tidtabeller görs upp. Houtskärs närservicenämnd avger följande utlåtande till trafikenheten: Många invånare i Houtskär anser att det är för glest mellan färjturerna till och från Houtskär, speciellt vintertid. Nämnden föreslår därför att vintertidtabellen slopas och färjorna börjar trafikera enligt vår/hösttidtabell under hela vinterhalvåret. Nämnden påpekar också att färjorna är gamla och i dåligt skick och att kapaciteten börjar vara för liten även vintertid. Trafiken längs Skärgårdsvägen/Ringvägen har ökat och numera är det många som pendlar till Korpo. Vid morgonturer från Houtskär och eftermiddagsturer från Korpo händer det allt oftare att alla inte ryms med.» VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Åsa Knuts, tfn eller epost: ÖPPET DAGIS Årets sista öppna dagis är torsdag kl Vi börjar igen efter jullovet torsdag Dagisgymnastiken i Snäckan fortsätter t.o.m onsdag 9.12 kl JULFEST I SNÄCKAN Folkhälsans, Marthornas, daghemmets och skolans traditionella julfest torsdag i Snäckan julgröt, försäljning, Hem och skolas jullotteri, gissningstävlingar. Du kan även här beställa jullådorna med Lola julfesten börjar. Alla hjärtligt välkomna INIÖ KYRKA 6.12 Självständighetsdagen. Gudstjänst kl efter det kransnedläggning vid hjältegravarna Julotta kl Gudstjänst med de vackraste sångerna kl INIÖ DAGIS tar gärna emot överlopps leksaker t.ex bilar,barbin,duplon etc Kontakta Linda tfn INIÖ NÄRSERVICENÄMNDEN HAR INTE HAFT NÅGRA MÖTEN EFTER ATT FÖRRA NYTT KOM UT ÖPPET HUS PÅ INIÖ OMRÅDESKONTOR Välkommen att bekanta dig med områdeskontoret Vi håller dörrarna öppna för kommuninvånarna fredagen kl Personalen finns på plats, och områdeskontoret får besök av barnen från dagis kl. 14. De uppträder med julsånger. Vi bjuder också på glögg och julkaffe. Väståbolands stad, Förvaltningsavdelningen KORPO-H:SKÄR-INIÖ KRIGSVETERANER INFORMERAR: Höstmöte/Julfest i Korpo Hjalmars, torsdag kl Stadgenliga ärenden och det traditionella julbordet. Julklapp medtages och anmälning senast fredag till: Kirsi Mårtensson eller Ulla Eklund Välkomna VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Petra Öhman, tfn eller epost: HOUTSKÄRS KAPELLFÖRSAMLING Pastorskansliet öppet tisdagar kl Övriga tider enligt överenskommelse Kansli tfn e-post: Vår adress: Houtskärs kapellförsamling Näsby, Houtskär t.f. kaplan Harry S Backström, tfn , e-post: t.f. diakonissa Hillevi Stenvall, mottagning tisdagar kl , tfn , eller t.f. kantor Dolores Frisk-Eriksson, tfn ekonomisekreterare Regina Sjövall, tfn , e-post: evl.fi vaktmästare Jan-Olof Lindfors, tfn kyrkan, tfn VI FIRAR HÖGMÄSSA ELLER GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG KLOCKAN 11 WEBBPORTAL I portalen finns förutom användbar basinformation också information om aktuella församlingsaktiviteter i Houtskärs kapellförsamling som vi hoppas Du har nytta av. Adresserna till webbportalen är: ETT PAR NOTISER FÖR DECEMBER: Församlingens kyrkokör på nio personer övar sedan oktober. Höstens övningar mynnar ut i tre framträdanden. Vårterminen kommer att betona påsk och glädje. Vill du vara med då? Frågor? Hälsningar, Dolores Frisk-Eriksson, Julens program hittar du på vår hemsida, i Kyrkpressen, Åbo Underrättelser och i Församlingslyktan. Välkomna med på våra aktiviteter En välsignad julfrid till Er alla KORPO-H:SKÄR-INIÖ KRIGSVETERANER INFORMERAR: Höstmöte/Julfest i Korpo Hjalmars, torsdag kl Stadgenliga ärenden och det traditionella julbordet.. Julklapp medtages och anmälning senast fredag till: Kirsi Mårtensson eller Ulla Eklund Välkomna

7 DECEMBER » KORPO NÄRSERVICENÄMNDEN HAR INTE HAFT NÅGRA MÖTEN EFTER ATT FÖRRA NYTT KOM UT VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn eller epost: KORPO-H:SKÄR-INIÖ KRIGSVETERANER INFORMERAR Höstmöte/Julfest i Korpo Hjalmars, torsdag kl Stadgenliga ärenden och det traditionella julbordet. Julklapp medtages och anmälning senast fredag till: Kirsi Mårtensson eller Ulla Eklund Välkomna KORPO PENSIONÄRER Vi firar vår JULFEST tisdagen den 8 december kl på Kommunalgården. Julbordet står dukat, julgubben besöker oss och årets jubilarer uppvaktas. Tag med julhumöret och ett litet paket i julgubbssäcken. Nya o gamla medlemmar VARMT VÄLKOMNA. Styrelsen JULMARKNAD I KYRKBYN LÖ KL Julmarknad i Stabs källaren och byns butiker öppna samt evenemang på torget. BETANIA FÖRSAMLING, KORPO VÄLKOMNAR till: Böneringssamling måndagar kl. 19 i Lyktan Träffverksamhet i Betania : - Barnträffen: onsdagar kl (4-6 åringar) - Mellanträffen: fredagar kl (lågstadier) - Ungdomsträffen: fredagar kl (högstadier) Adventsgudstjänst i Korpo Kyrka sönd 6 dec kl. 17 dit alla är välkomna Därefter Träffarnas jullov, börjar igen vecka 3. Betania församling tel Kontaktperson Maj Ekqvist tel Jul Bingo spelas på Kommunalgården söndagen den 13 december klockan Välkomna. Information: Skicka gärna e-post till föreningen angående olika idéer. Gjallarhorn: Föreningshuset Gjallarhorn i Markomby Korpo hyrs ut för olika evenemang, kurser, fester mm. Utrymmesbrist hemma? Du kan hyra enbart salen för ett barnkalas, 20 (okt - mars) 10 (apr - sept.) Avtal görs på BMA tfn Vi tackar alla medlemmar, Bingotanter, samarbetspartners, talkoarbetare med flera för det gångna året och önskar ALLA i Väståboland en riktigt God Jul och ett Samarbetsrikt Nytt År. Korpo Ungdomsförening r.f. FINLANDS RÖDA KORS KORPO AVDELNING INFORMERAR Kondoleanser FRK Korpo avdelning har till försäljning hos Inger Wiklén sorgkondoleanser. Priset är 11,- euro för gammal modell och 12,- euro för nya modellen. (räkning) Kontakta Inger på tfn Förslaget till nya vägnamn för Korpo var till påseende under tiden Miljönämnden har behandlat inkomna anmärkningar och föreslår vissa ändringar. Till övriga delar har förslaget godkänts. Mätningsbyrån skickar ut de nya adresserna med adressnummer till alla fastighetsägare i början av nästa år. De föreslagna ändringarna finns till påseende på områdeskontoret i Korpo, i stadshuset i Pargas och på stadens webbsida fi under tiden Eventuella anmärkningar kan under Styrelsemöte Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 27 januari 2010 kl För mera information kontakta Mona Björkman tfn Vänträff Nästa vänträff hålls onsdagen den 7 januari 2010 kl För mera information kontakta Ulla Alstrand tfn Tisdagsträffen Tisdagsträffen hålls den 26 januari 2010 kl i Korpo församlingshem. Tisdagsträffen är öppen för alla dagslediga. För NYA VÄGNAMNEN Foto: Carita Tingström mera information kontakta Ulla Alstrand tfn Arr. Korpo Röda Kors vänner och församlingen. Första Hjälpen träff Första Hjälpen träff hålls onsdagen den 9 december och 20 januari 2010 kl För mera information kontakta Heidi Engblom tfn FRK Korpo avdelnings styrelse, vängruppen och första hjälpen gruppen önskar alla En God Jul och Ett Gott Nytt År den tiden riktas till miljönämnden, Strandvägen 28, Pargas eller per e-post Ändringsförslaget berör drygt 20 namn. På frågor svarar mätningsingenjör Tage Mollgren tel Han finns också på plats i Korpo områdeskontor torsdagen den kl Miljönämnden

8 8 VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Kirsti Mecklin, tfn eller epost: PARGAS AVDELNING FÖRSTA HJÄLP GRUNDKURS (FHJ 1, 16h) 12.1 och 20.1 kl samt 6.2 kl Plats: Humana, Brunnsvägen 11, Pargas Pris: 90 /pers (max 14) inkl.kursintyg Skolare: Stina Söderlund Anmälningar: eller tfn senast Innehåll: - Åtgärder på olycksfallsplatsen - Medvetslöshet - Återupplivning - Sjukdomsattacker - Blödningar och chock - Brännskador - Benbrott och ledskador - Förgiftningar - Praktiska övningar Kursen arrangeras av Röda Korset Pargas avdelning. Medlem/företagsmedlem -10 % av kurspriset.» Från sid 2 BESLUT SOM FATTATS I STADEN Skatteprocentsats för inkomstskatten Stadsfullmäktige beslöt fastställa Väståbolands stads inkomstskattesats för år 2010 till 19,25 %. Skatteprocentsatser för fastighetsskatten Stadsfullmäktige beslöt fastställa Väståbolands stads fastighetsskatteprocentsatser för år 2010 enligt följande: Allmän fastighetsskatteprocent 1,30 % Byggnader för stadigvarande bostad 0,32 % Obebyggd byggnadsplats 3,00 % VÄSTÅBOLANDS SVENSKA FÖRSAMLING PARGAS FÖRSAMLINGSDISTRIKT Lö 5.12 Scoutkåren St Simons 50 år Ärtsoppa vid kårlokalen (församlinshemmets gård) kl Sö 6.12 Uppvaktning vid de stupades grav kl söndagen i advent, Självständighetsdagen, tvåspråkig gudstjänst i kyrkan kl 11, Henric Schmidt, Juho Kopperoinen, Tomi Satomaa. Scouterna medverkar. Julbasar i församlingshemmet ca kl 12 (efter gudstjänsten). Må 7.12 Andakt i Servicehuset kl 13.30, Schmidt, Ti 8.12 Betlehemsvandring för vuxna i församlingshemmets nedre sal kl 14. Sorgegrupp i kanslihuset kl 19, Schmidt. On 9.12 Veckomässa i kyrkan kl 18, Schmidt, To Församlingens julfest i församlingshemmet kl 13, Grönqvist, Sö söndagen i advent, gudstjänst i kyrkan kl 10, Grönqvist, Luciaandakt i kyrkan kl 17, Grönqvist, On Veckomässa i kyrkan kl 18, Grönqvist, Sö söndagen i advent, högmässa i kyrkan kl 10, Sepponen, Mera information samt föredragningslistor och protokoll inkl. bilagor hittar du på: /förvaltning och beslutsfattande/ protokoll och föredragningslistor Publicerandet av kommunala tillkännagivanden Stadsfullmäktige beslöt med ändring av sitt beslut av ( 15) att de kommunala tillkännagivandena ska göras kända genom att de offentliggörs på följande sätt: Stadens tillkännagivanden offentliggörs på stadshusets officiella anslagstavla i Pargas, på stadens webbsidor i Internet, adress och i Åbo Underrättelser och Turun Sanomat. De dagar då Pargas Kungörelser delas ut till alla hushåll i Väståbolands stad, offentliggörs stadens tillkännagivanden i Pargas Kungörelser i stället för i ÅU och TS. Stadens tillkännagivanden i planläggningsärenden offentliggörs på stadshusets officiella anslagstavla i Pargas och på det områdeskontors officiella anslagstavla vars kommunområde planläggningsärendet gäller, samt publiceras på stadens webbsidor och i tidningar på samma sätt som övriga tillkännagivanden. Stadens tillkännagivanden ska i informationssyfte alltid offentliggöras på de officiella anslagstavlorna i områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö, ifall de inte obligatoriskt enligt reglerna ovan ska offentliggöras på respektive anslagstavla. Enligt vederbörande myndighets prövning kan arbetsplatsannonser alternativt offentliggöras i lokala och i andra regionala eller landsomfattande tidningar än ovannämnda samt i facktidningar för ifrågavarande bransch. Beslutet gäller under perioden Ted Bergmans motion om att nämnders och stadsstyrelsens agenda till samtliga möten kompletteras med punkten övriga ärenden Stadsstyrelsen beslöt godkänna stadsdirektörens förslag om att stadsstyrelsen rekommenderar att på stadsstyrelsens och på stadens nämnders och sektioners föredragningslistor intas punkten Aktuella frågor i stället för punkten Information som föreslagits. Stadsfullmäktige beslöt anteckna att den tagit del av ovan nämnda och förklarade motionen samtidigt slutbehandlad.» SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- NÄMNDEN Eskil Engströms initiativ angående läroavtalsutbildning riktad till vårdpersonal som saknar formell kompetens. Social- och hälsovårdsavdelningen fortsätter i framtiden att i samverkan med personalenheten Lö De vackraste julsångerna i kyrkan kl 19, Sepponen, Pargas Sången och Eftiskören medverkar. On Veckomässa i kyrkan kl 18, Sepponen, To Familjens julbön i kyrkan kl 13.30, Grönqvist, Julbön i kyrkan kl 17, Schmidt, Fr Juldagens otta kl 6, Sepponen, Julmusik i kyrkan kl 20. Medverkande: Juha-Pekka Vikman, violin, Heikki Suokivi, orgel. Stefanidagens högmässa i kyrkan kl 10, Schmidt, Julgudstjänst i Mälö bygdegård kl 14, Schmidt, Sö Högmässa i kyrkan kl 10, Sepponen, Bachs kantat ingår i mässan. On Veckomässa i kyrkan kl 18, Sepponen, To Nyårsbön vid klockstapeln kl 18.15, tvåspråkig. Stadens representant och Manskören medverkar. Fr 1.1. Gudstjänst i kyrkan kl 10, Grönqvist, Kyrkkaffe i kyrkan. Sö 3.1 Högmässa i kyrkan kl 12, Sepponen, Ungdomarna medverkar. Må 4.1 Andakt i Servicehuset kl 13.30, On 6.1 Grönqvist. Trettondagens gudstjänst i kyrkan utveckla möjligheterna till läroavtalsutbildning för avdelningens personal. Nämnden antecknade informationen till kännedom och konstaterade initiativet färdigbehandlat. Eskil Engströms initiativ om förebyggande vård samt upplysning om diabetes Social- och hälsovårdnämnden antecknade information från hälsovårdschef Ewa Gerkman till kännedom och konstaterar att initiativet är slutbehandlat. Social- och hälsovårdsavdelningens budget för år 2010 samt ekonomiplan , investeringsdelen Hanna Järvinen föreslog understödd av Kurt Kronehag och Merja Fredriksson att av föredragandes prioriteringslista bör högsta prioritet ges åt Fridhem/Houtskär, Regnbågen/Korpo, Grannas/ Nagu/sprinklersystem, Hälsostation/Pargas/ sprinklersystem och medicinlager, Familjehuset Ankaret/Pargas/ljudisolering, Tennbyhemmet/ Pargas/sprinklersystem och bostäder Kommunalhemsvägen/Pargas/brandalarm (totalt ) och lägre prioritet åt Hälsostation/ Korpo/ventilation (70000 ). Nämnden godkände förslaget. kl 10, Schmidt, Fr 8.1 Andakt i Seniorstugan kl 13.30, Eklund-Pelto. Sö 10.1 Högmässa i kyrkan kl 10, Grönqvist, Kyrkkaffe i församlingshemmet. Kyrktaxi. Söndagsskolan börjar. FÖRFATTARBESÖK Mariella Lindén och Birgitta Boucht samtalar om sin brevroman SÖKORD tisdagen den kl i Pargas bibliotek. Välkommen VÄSTÅBOLANDS STADSBIBLIOTEK Ett urval nya svenska romaner, november 2009 HB = Pargas, HO = Houtskär, IN = Iniö, KO = Korpo, NB = Nagu AIRTH, Rennie: HO HB Vinterdöd ALFREDSSON, Karin: NB HB Klockan 21:37 ASLAM, Nadeem: HB Förspillda vakan ATXAGA, Bernardo: IN HO HB Dragspelarens son BERNSTEIN, Harry: HO HB NB Guldpilen BOVALLER, Anna: NB Svinajakten BURMAN, Carina: HB HO NB Kärleksroman CLAESON, Stewe: HB HO Än jublar fågelsången COELHO, Paulo: HB Segraren står ensam ERIKSSON, Erik: NB Svarta molnens tid ERIKSSON, Kjell: HB HO NB Öppen grav ERNESTAM, Maria: KO Busters öron. - [Ny utg.] GIORDANO, Paolo: HB Primtalens ensamhet HJULSTRÖM, Carin: NB HO Finns inte på kartan JANOUCH, Katerina: HB HO NB Systerskap JONES, Sherry: HB Medinas juvel KADEFORS, Sara: HB HO NB Borta bäst LINDÉN, Zinaida: KO HB NB Lindanserska LÄCKBERG, Camilla: HB HO KO NB Fyrvaktaren MARSTEIN, Trude: HB NB Göra gott MERCIER, Pascal: HB HO Nattåg till Lissabon MÜLLER, Herta: NB HO Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv. - [Ny utg.] NORIN, Elisabet: HB Mamma minns du mig ROBERTS, Nora HB KO Svart ros SUNDQVIST, Christel: HB IN NB Flickan i flaskan VERGHESE, Abraham: HB HO Skära för sten ZWEIGBERGK, Helena von: HB NB Sånt man bara säger ÖSTMAN, Catharina: HB IN NB Jag sökte en dröm

9 DECEMBER BYGGNADSTILLSYNEN INFORMERAR Förändringar i uppgifterna och inom organisationen 2010 Inför 2010 har det skett vissa ändringar inom personalen jämfört med år 2009, det har därför varit nödvändigt att göra en ny indelning av områden och uppgifterna. Lovansökningsprocessen och lovets cirkulation har börjat få sin form och dess utveckling sker ständigt. Allmänt om lovhandlingarna I Väståboland beviljas bygglov, åtgärdstillstånd och rivningslov av den ledande byggnadsinspektören, byggnadsinspektörerna, granskningsingenjörerna och av byggnämnden enligt den fördelning som bestäms i förvaltningsstadgan. Personalen sköter enligt behov (semester, kurser, arbetsanhopningar mm.) de andras arbetsuppgifter. Lovansökningarna skrivs som inkomna, när ansökningsblanketten, nödvändiga kartor, lagfartsintyg och bilagskartorna är med. Lovansökningarnas behandlingstid är 3-6 veckor, efter att ansökningsblanketten och dess bilagor är kompletta. Loven bereds av byggnadsinspektören eller av granskningsingenjören som sedan går igenom lovet och fungerar som kontaktperson. Byggnämnden, byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna behandlar inte ofullständiga handlingar. Lovansökan kan ges in på alla områdeskontor eller postas till byggnadstillsynens kontor, adressen är: Väståbolands byggnadstillsyn, Strandvägen 28, Pargas. Byggnadstillsynens kundservicenummer är tel må- on , to , fre , Synerna, kartorna, blanketterna och lagfarter beställs från kundservice. Man kan även lämna ringbud till byggnadsinspektörerna via kundservicen. Lovansökningarna ska lämnas in tre veckor före byggnämndens möte. De beslut som byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna fattar varje vecka efter anslag. Besluten anslås i regel på fredagar på stadens officiella anslagstavlor. De beslut byggnämnden fattar ges en vecka efter sammanträdet.» HÄLSOSTATIONER Pargas hälsostation Vapparvägen 15 A, Pargas Telefon: Jourmottagning varje dag kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt,tfn Telefonrådgivning, sjukskötare, vardagar kl. 8-16, tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl.8-13 tfn Nagu hälsostation Klockstapelgränd 2, Nagu Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl.8-12 Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre 8-9 tel Korpo hälsostation Tallbackavägen, Korpo Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen Sjukskötare OM DU HAR FRÅGOR OM BYGGLOV TA DÅ I FÖRSTA HAND KONTAKT MED: Iniö, Houtskär, Korpo, Joakim Nyström Nagu, Carl-Henrik Sjöstrand Pargas, västra sidan om sundet, Bo-Erik Palmgren Pargas, östra sidan av sundet, Sanna Simonen OM DU HAR FRÅGOR OM ÅTGÄRDSLOV, ANMÄLAN, MILJÖÅTGÄRD ELLER FÖRLÄNGNING AV LOV TA DÅ I FÖRSTA HAND KONTAKT MED: Iniö, Tom Waldén Houtskär, Korpo, Nagu, Greger Brinken Pargas, Mikaela Hampf Hälsostation i Houtskär Näsby, Houtskär. Telefon: Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-11 Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka.» BYGGNADSTILLSYNENS PERSONAL OCH DERAS HUVUDSAKLIGA UPPGIFTER 2010: Teknisk generalist Ann-Kristine Rajamäki tel Telefontid må-on , , to , och fre , kundbetjäning - utskrivning av kartor och lagfarter för kommunens områden - tidsbeställning till inspektörerna och deras syner i Pargas - tar emot specialplaner Kontorssekreterare Amy Peltonen tel tar emot hela kommunens lovansökningar, loven kan postas till adressen: Väståbolands byggnadstillsyn, Strandvägen 28, Pargas eller hämtas till ställe - offentliggör beslut, Pargas och byggnämndens Kontorssekreterare Annika Fagerström tel Telefontid må- fre kundbetjäning - offentliggör inspektörernas beslut i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö - tidsbeställning till inspektörerna och deras syner i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö Teknisk assistent Nina Fröberg tel skriver in RH-uppgifter - ger koordinater och adresser för byggnader - registrerar anmälningar om påbörjade byggarbeten Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen tel Telefontid: må, on-fre Anträffbar på kontoret i Pargas: Med tidsbeställning,torsdagar kl , enhetschef för byggnadstillsynen - fungerar som föredragare i byggnämnden - fattar beslut om bygglov och rivningslov i områden öster om Sundet (Kyrklandet, Kirjala, Lemlax, Hirsalö Byggnadsinspektör Bo-Erik Palmgrén tel Telefontid: må-to Anträffbar på kontoret i Pargas: Med tidsbeställning,torsdagar kl fattar beslut om bygglov och rivningslov i områden väster om Sundet (Ålön, Stortervo, södra skärgården)» KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER Stadens kund- och rådgivningstjänster informerar och hjälper besökarna i alla ärenden som gäller staden. Stadens växel Stadshusets kundbetjäning i Pargas 1. vån, Strandvägen 28, Pargas, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Nagu områdeskontor Brinkasvägen 1, Nagu, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Granskningsingenjör Mikaela Hampf tel bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder - fattar beslut om åtgärdstillstånd, förlängning av giltighetstiden för bygglov, trädfällningslov samt handlägger anmälningar i Pargas området Byggnadsingenjör Salwa Hanna tel tar emot och går igenom konstruktionsplaner - tar emot och går igenom vva- planer - gör konstruktions- och vva- syner - granskar energibetyg Byggnadsinspektör Carl-Henrik Sjöstrand tel Telefontid: må-to Anträffbar på områdeskontoret i Nagu med tidsbeställning tisdagar kl fattar beslut om bygglov och rivningslov i Nagu - fungerar som avloppssakkunnig i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö Byggnadsinspektör Joakim Nyström tel Telefontid: må, on,to Anträffbar på områdeskontoret i Korpo med tidsbeställning - fattar beslut om bygglov och rivningslov i Korpo, Houtskär och Iniö Granskningsingenjör Greger Brinkén tel Telefontid: må, ti, to Anträffbar på områdeskontoret i Nagu, Korpo och Houtskär med tidsbeställning - fattar beslut om åtgårdstillstånd och om förlängning av giltighetstiden för bygglov samt handlägger anmälningar i Nagu, Korpo och Houtskär Granskningsingenjör Tom Walldén tel Telefontid: udda veckor to, fre och jämna veckor må, ti Anträffbar på områdeskontoret i Iniö med tidsbeställning - fattar beslut om åtgärdstillstånd och om förlängning av giltighetstiden för bygglov samt handlägger anmälningar i Iniö. Korpo områdeskontor Korpo, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Houtskär områdeskontor Houtskär, tfn Öppethållningstider: mån-fre Iniö områdeskontor Norrby, Iniö, tfn Öppethållningstider: mån-fre Hälsostation i Iniö Norrby, Iniö Telefon: Hälsovårdarens telefontid vardagar kl. 8-9 Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka.» JOUR Jourhavande läkare kvällar, veckoslut och helgdagar: Pargas hälsocentral, tfn Jourhavande läkare nätter kl : Kommunalsjukhusvägen 20, Åbo. Tfn med bordstelefon Tfn med mobiltelefon , » FÖRETAGSRÅDGIVNING Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns, tfn » BYGGNADTILLSYN Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas har öppet: mån ons. kl och kl , tors. kl och 13 17, fre kl och Kundbetjäning i Pargas: Teknisk generalist Ann-Kristin Rajamäki, tfn Info om lovbeslut Amy Peltonen, puh Kundbetjäning i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Info om lovbeslut Annika Fagerström, tfn » BIBLIOTEK Huvudbiblioteket i Pargas, Strandvägen 28, Pargas Tfn , låne-expedition eller Tfn , information eller Öppettider: må-to 11-20, fr 10-16, lö 10-14, dag före helg Nagu bibliotek Sportgränd 1 A, Nagu Tfn Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, fre 10-15, dag före helg Korpo bibliotek Verkan, Korpo Tfn Öppettider: må , ti och , to och 13-16, fre och dag före helg stängs senast kl. 16 Houtskär bibliotek Näsby, Houtskär Tfn Öppettider: må 16-19, ti 10-15, ons 13-19, fre Iniö bibliotek Norrby, Iniö Tfn Öppettider: ons 11-15, fre 10-18

10 10 VÄSTÅBOLANDSMEDBORGARINSTITUT Du kan anmäla dig per telefon eller per eller per internet: NYA KURSER I BÖRJAN AV ÅRET: JANUARI Turistfranska Kommunicera via internet Bildbehandling för webben ADB för seniorer Stickning PARGAS Anne Forstén-Vuorenpää Sarlinska skolan, må kl Tore Bohman Malms skola, må kl Tore Bohman Malms skola, må kl Tore Bohman Malms skola, ti kl Anja Lindqvist Norrgårds, to kl Gäddan och gänget åkte på äventyr från busstationen i Pargas där stadsdirektör Folke Öhman såg till tillsammans med barnomsorgschef Pia Hotanen och barnen att Gäddan och gänget kom tryggt i väg med bussen till Nagu, där deras första anhalt var. Med på resan är även Sam. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr med Sam I Väståbolands stad tycker vi att barnen har många viktiga saker att säga till oss vuxna. Därför åkte Gäddan och gänget ut på äventyr runt i vår nya stad. Gäddan och gänget är på äventyr under ett års tid och de kommer att samla upp barns tankar på olika daghem, gruppfamiljedaghem och i familjedagvården i de olika kommunområdena. Nästa år på barnkonventionens dag kommer barnens tankar att presenteras i form av en utställning som kommer att åka runt till alla bibliotek i Väståbolands stad samt kopplas in i stadens dagvårdsstrategi. Du kan följa Gäddans äventyr med sitt gäng (och med barnombudsmannens officiella maskot Sam) på stadens webbsida (www.vastaboland.fi). Keliaki i matlagningen Broar människor emellan (FRK:s vänkurs) Dramaklubb Franska studiecirkel, intensivkurs FEBRUARI Livräddande första hjälp Internet & e-post Iniö: Vilt & gott Paul Reuter Sarlinska skolan, ti 19.1 kl Helena Lindström Humana, to kl KORPO Tarja Lessig Kommunalgården, on kl Minna Österlund Skolan, on kl Tiina Eriksson Familjehuset Ankaret, kl Magnus Glader Malms skola, to kl Jan-Peter Lindén Församlingshemmet, ti 10.2 kl Kontaktuppgifter: Institutssekreterare Maria Lagström (mån-ons) tel Planerare, bitr. rektor Anitra Bohman tel Kursplanerare Regina Lindman-Korpi (mån-ons) tel Väståbolands stad önskar alla Fridfull Jul och Gott Nytt År

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER FÖRTROENDEVALDA (alfabetisk) / LUOTTAMUSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT (aakkosjärjestyksessä)

FÖRTECKNING ÖVER FÖRTROENDEVALDA (alfabetisk) / LUOTTAMUSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT (aakkosjärjestyksessä) FÖRTECKNING ÖVER FÖRTROENDEVALDA (alfabetisk) / LUOTTAMUSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT (aakkosjärjestyksessä) Namn Yrke/titel Adress Tel.nr (hem) e-post (hem) Adress (jobb) e-post (jobb) Agge Matti yrittäjä

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Obs! Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Beslut som fattats i staden

Obs! Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Beslut som fattats i staden TO 15.10 17 8 Staden i Skärgårdshavet Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Se på finska sid 8 " Beslut som fattats i staden Utdrag ur stadsstyrelsens,

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar 19 TO 4.2 2010 1 Staden i Skä r gå rdshavet Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu Se på s. 3 " Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan Läs mera sid 4 Obs! Staden ber om förslag till

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008 13 10-23, Sammanträdestid: kl. 19.00 20.54 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1. viceordf. Jörgen Palmqvist,

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

SKARVHOLMA GÄSTHAMN OBS! En åboländsk revy. Kom och diskutera förbindelsetrafiken i. Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen

SKARVHOLMA GÄSTHAMN OBS! En åboländsk revy. Kom och diskutera förbindelsetrafiken i. Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen TO 22.9 2011 6 OBS! Houtskärs samarbetsdelegation vald till årets fritidsboende Se sid 3 Info om ungdomsgårdar och bollklubbar Staden i Skä r gå rdshavet Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen Läs mera

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 47 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 48 Sammanträdets

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Obs! Väståboland. ergoterapeut. Efter mörkertid kommer ljusare tid. Grundkurs för väglag ordnas 17.11. och 1.12

Obs! Väståboland. ergoterapeut. Efter mörkertid kommer ljusare tid. Grundkurs för väglag ordnas 17.11. och 1.12 21 TO 27.10 2011 7 Staden i Skä r gå rdshavet Väståboland fick en egen ergoterapeut Se på sid 4 " Efter mörkertid kommer ljusare tid I kommunerna kan vi öka på ljusstyrkan om vi själva fattar kloka beslut.

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén 21 TO 28.10 2010 8 Obs! Lekparken vid Familjehuset Ankaret öppnas i november Läs mera sid 2 Hemservicen och hemsjukvården i Pargas har flyttat Läs sid 2 Staden i Skä r gå rdshavet Gäddan och gänget simmar

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 VISSTE DU DET HÄR OM REGIONBILJETTEN OCH SKOLRESESTÖDET? LÄS MERA PÅ SIDAN 5 OBS! INFO OM ELEVTRANSPORTER I KORPO OCH HOUTSKÄR, SID 4. INFORMATION ANGÅENDE A(H1N1)-INFLUENSAN

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

mediekort 2012 LIVET ÄR LOKALT Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi

mediekort 2012 LIVET ÄR LOKALT Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi LIVET ÄR LOKALT ÅU 1.1.2012 Annonsplatser på första sidan Lokalt annonspaket (ÅU/PK) Färgannonser till svartvitt pris Extra utdelning

Läs mer

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan 1.2. Nr: 1- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Fredag 1.2. kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande

Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande Houtskärsnämnden 30 20.08.2013 Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande 564/02.00/2013 Houtskärsnämnden 30 Beredare och föredragande: Ordförande Sune Linde arvids.norrgard@gmail.com Ett förslag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 7/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 7/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 7/2009 FÖRSLAG TILL NYA VÄGNAMN I KORPO LÄS MERA S. 8 OBS! DISKUSSIONS- OCH INFOMÖTEN FÖR INVÅNARNA I OKTOBER, SE DAGARNA S.2 VINNAREN UTSEDD I FOTOTÄVLINGEN LÄS MERA

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Lågskär Fotograf: Emelie Christenbrunn

Lågskär Fotograf: Emelie Christenbrunn Lågskär Fotograf: Emelie Christenbrunn Sommaren är snart förbi för den här gången och hösten är småningom i antågande. Trots det mera kylslagna och ostadiga vädret under den första delen av sommaren har

Läs mer

INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. NUMMER 3/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 13 mars kl.13.00 på Kapellhagen. Nu spelar vi

Läs mer

Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55.

Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55. 2008-08-28 Minnesanteckningar Ägarrådet Skaraborg Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55. Närvarande: Ulf Eriksson, Falköping, ordförande Christer Aronsson, Essunga

Läs mer

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. NUMMER 10/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 10 oktober kl. 13.00 på Kapellhagen. Nu spelar

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Måndag den 10 februari kl 10:00 16.00, s kansli Närvarande: Leif Johansson GS-facket, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening Tomas

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Föredragningslista 8/14 1 (7) 25.08.2014

Föredragningslista 8/14 1 (7) 25.08.2014 Föredragningslista 8/14 1 (7) Ungdomsfullmäktiges möteskallelse Tidpunkt kl. 17.00 Plats Ungdomslokalen Zentra 1. Mötets öppnande 2. Mötets anordnade 3. Mötets laglighet och beslutsförhet 4. Godkännande

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut 4 av 18.1.2013 översänt motionen till näringslivschef Tomas Eklund för beredning.

Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut 4 av 18.1.2013 översänt motionen till näringslivschef Tomas Eklund för beredning. Stadsstyrelsen 80 02.03.2015 Förteckning över obehandlade motioner 1993/00.02.00/2015 Stadsstyrelsen 80 Beredare Tf. stadsdirektör Monica Avellan, tfn 044 358 5727 Föredragande Tf. stadsdirektör Monica

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 1/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 1/2009 TO 22.1 15 VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 1/2009 SKÄRGÅRDSSTADEN INFORMERAR DE NYA KONTAKTUPPGIFTERNA FÖR SERVICE! AKTIVITETER UNDER SPORTLOVSVECKAN SE SIDAN 4 OCH 6! OBS! VÄSTÅBOLAND PÅ TURNÉ, SIDAN 6 Staden i

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

26.5.2011. Styrelsemöte 9/2011. Paf:s lokaler. Tid 16.00 18.20

26.5.2011. Styrelsemöte 9/2011. Paf:s lokaler. Tid 16.00 18.20 ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 26.5.2011 Styrelsemöte 9/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 16.00 18.20 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Folke Engblom, ersättare för Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Victoria

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-05-20 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna

Läs mer

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 21 AUGUSTI 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf), Lennart Ericsson (suppl.), Roland Johansson, Inger Nicklagård, Sven Gunnar Persson,

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer