Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar"

Transkript

1 TO Staden i Skärgårdshavet Skattebyrån informerar: Visste du, att vissa av skattebyråns tjänster ges av områdeskontor i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas? Läs mera sid 3 Hälsningar från bildningsnämnden Vår serie om nämnderna och deras arbetssätt fortsätter med en presentation av bildningsnämnd. Läs mera i Petra Palmroos intervju Se på sid 4 " Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner Se på sid 8 Obs Förändringar inom byggnadstillsynen Läs mera sid 9 Gäddan och gänget på ett års långt äventyr Läs mera sid 10 ANNONSBILAGA Folkes funderingar Kommunen är inte ett företag Läs mera sid 3

2 2 BESLUT SOM FATTATS I STADEN Mera information samt föredragningslistor och protokoll inkl. bilagor hittar du på: /förvaltning och beslutsfattande/ protokoll och föredragningslistor» BILDNINGSNÄMNDENS FINSKSPRÅKIGA SEKTION Skolornas utvecklingsberättelser för och utvecklingsplaner för läsåret Skolorna har lämnat in sina utvecklingsberättelser för läsåret och utvecklingsplaner för läsåret som antecknades för kännedom. Förslag till budget för 2010 och till ekonomiplan för för Finskspråkig utbildning. Förslaget till budget för 2010 och till ekonomiplan för godkändes i föreliggande form.» STADSSTYRELSEN Ted Bergmans motion om att stadsstyrelsens agenda till samtliga möten kompletteras med punkten ekonomi Stadens ledningsgrupp kommer att behandla utgående från Salo stads rapporteringsmodell Väståbolands stads ekonomiska rapportering och hur rapporteringen kunde utvecklas. Efter ledningsgruppens behandling kommer frågan att beredas som en skilt ärende för behandling i stadsstyrelsen. Frågan hinner inte beredas till stadsstyrelsens möte Ted Bergmans motion om ekonomisk rapportering bordlades därför för att kunna behandlas samtidigt som frågan om stadens ekonomiska rapportering. Bildandet av en regional kollektivtrafikorganisation Stadsstyrelsen beslöt att meddela Åbo stad att Väståbolands stad är intresserad av att delta i eventuella underhandlingar om bildandet av en regional organisation för kollektivtrafik i Åboregionen. Arbetsgruppens för hyresbostäder rapport Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige antecknar att den tagit del av arbetsgruppens för hyresbostäder rapport och beslöt att godkänna de åtgärder som föreslås i rapporten som grund för det fortsatta arbetet med att konkretisera stadens ägarpolitik gällande stadens hyresbostäder. Stadsstyrelsen beslöt dessutom att stadssekreteraren och fastighetschefen svarar tillsammans för beredningen av de separata ärendena som nämns i arbetsgruppens rapport. Publicerandet av kommunala tillkännagivanden Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige med ändring av sitt beslut av ( 15) beslutar att de kommunala tillkännagivandena ska göras kända genom att de offentliggörs på följande sätt: Stadens tillkännagivanden offentliggörs på stadshusets officiella anslagstavla i Pargas, på stadens webbsidor i Internet, adress och i Åbo Underrättelser och Turun Sanomat. De dagar då Pargas Kungörelser delas ut till alla hushåll i Väståbolands stad, offentliggörs stadens tillkännagivanden i Pargas Kungörelser i stället för i ÅU och TS. Stadens tillkännagivanden i planläggningsärenden offentliggörs på stadshusets officiella anslagstavla i Pargas och på det områdeskontors officiella anslagstavla vars kommunområde planläggningsärendet gäller, samt publiceras på stadens webbsidor och i tidningar på samma sätt som övriga tillkännagivanden. Stadens tillkännagivanden ska i informationssyfte alltid offentliggöras på de officiella anslagstavlorna i områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö, ifall de inte obligatoriskt enligt reglerna ovan ska offentliggöras på respektive anslagstavla. Enligt vederbörande myndighets prövning kan arbetsplatsannonser alternativt offentliggöras i lokala och i andra regionala eller landsomfattande tidningar än ovannämnda samt i facktidningar för ifrågavarande bransch. Beslutet gäller under perioden Kostchef Soili Svahnströms anhållan om avsked, ledigförklarande av tjänsten som kostchef Stadsstyrelsen beviljade kostchef Soili Svahnström avsked enligt anhållan och ledigförklarade tjänsten som kostchef fr.o.m och ansökningsförfarandet inledes omedelbart. Förslag till byggnadsordning för Väståboland Stadsstyrelsen beslöt godkänna förslaget till byggnadsordning för Väståbolands stad. Budgetändring, social- och hälsovårdsavdelningens budget för år 2009 Antecknades, att social- och hälsovårdsdirektör Otto Ilmonen inlämnat ett ändrat förslag till överskridningar av anslag i social- och hälsovårdsnämndens budget för år 2009 jämte motiveringar till anslagsöverskridningar. Stadsdirektören föreslog att stadsstyrelsen avvikande från hans tidigare förslag föreslår att stadsfullmäktige beslutar bevilja social- och hälsovårdsnämnden följande ansvarsområden tilläggsanslag: 6100 Socialservice Familjetjänster Äldreomsorg Hälsovård Totalt Stadsstyrelsen beslöt godkänna stadsdirektörens ändrade förslag. Information om nämndernas förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige antecknar nämndernas budgetförslag för kännedom. Servicetjänsters budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen godkände servicetjänsters förslag till budget för år 2010 och ekonomiplan för åren i den form de anges i bilagorna. Stadsstyrelsen informerades om förslaget till investeringar för år 2010 och för ekonomiplaneåren Skatteprocentsats för inkomstskatten Stadsstyrelsen beslöt föreslå att stadsfullmäktige beslutar fastställa Väståbolands stads inkomstskattesats för år 2010 till 19,25 %. Skatteprocentsatser för fastighetsskatten Stadsstyrelsen beslöt föreslå att stadsfullmäktige beslutar fastställa Väståbolands stads fasstighetsskatteprocentsatser för år 2010 enligt följande: Allmän fastighetsskatteprocent 1,30 % Byggnader för stadigvarande bostad 0,32 % Obebyggd byggplats 3,00 %» MILJÖNÄMDEN Anhållan om införande av hastighetsbegränsning på Ybbersnäsvägen Miljönämnden beslöt bevilja Ybbersnäs väglag tillstånd till att sätta upp ett trafikmärke med hastighetsbegränsning på 30 km/h enligt anhållan så att hastighetsbegränsningen gäller på vägavsnittet efter korsningen till Paroc Ab:s dagbrott. Merja Karlssons anhållan om hastighetsbegränsning på 20 km/h på Hessundsvägen Miljönämnden beslöt att be om ett utlåtande från Vägförvaltningen med begäran om fastighetsbegränsning för att förbättra trafiksäkerheten på Hessundsvägen. Initiativ till byggande av gata, Torgstigen, Nagu Miljönämnden beslöt inleda arbetet med att göra upp en gatuplan för Torgstigen. Utredning av användningen av Pärnäs udde Ledamoten Jan-Erik Karlsson föreslog att man begär utlåtanden från Korpo och Nagu närservicenämnder för att komplettera denna utredning. Detta omfattades av miljönämnden och det beslöts att man skickar den kompletterade utredningen för vidare behandling. Besluta om verksamhetsmodell för avfallstransporterna Ledamoten Ilkka Heinaro efterlyste mera material för att kunna fatta ett beslut i ärendet och därefter föreslog Kurt Lundqvist att man begär ett utlåtande från näringslivskomittén. Stadsstyrelsens representant Heikki Mäkinen framförde att det ännu bör utredas ifall detta ärende ska behandlas och godkännas av fullmäktige. Detta omfattades enhälligt av miljönämnden, som beslöt remittera ärendet. Godkänna att Åbonejdens Avfallsservice Ab övergår till ett zonbaserat prissättningssystem. Ledamoten Jan-Erik Karlsson efterlyste material på hur själva zonindelningen ser ut geografiskt. Föredraganden ändrade sitt förslag att nämnden i detta skede fattar ett principbeslut om att godkänna en zonindelning. Därefter ska själva zonindelningen godkännas av miljönämnden innan den förverkligas. Föredragandens ändrade förslag godkändes. Fördelning av vägunderhållsbidragen till väglagen Miljönämnden beslöt tilldela vägunderhållsbidrag enligt uppgjord fördelningstabell. Fördelning av vägunderhållsbidrag för privata färjor Miljönämnden beslöt fördela vägunderhållsbidragen till de privata färjorna enligt följande: Sorpo väglag , Prostvik-Haverö , Vikom-Käldö-Vallmo och Sandö Förslag till delgeneralplan för Keistiö i Iniö och ändring av generalplan för Iniö Miljönämnden godkände förslaget till delgeneralplan för Keistiö i Iniö och till ändring av delgeneralplanen för Iniö och beslöt framlägga förslaget till offentligt påseende.» KULTURNÄMDEN Beviljande av idrottsstipendier 2009 Nämnden beslöt att bevilja idrottsstipendierna 2009 enligt följande: Frida Lönnberg 500 Eetu Heino 250 Julia Rask 200 Iikka Heino 200 Kulturnämnden beslöt att tjänstemännen kollar upp huruvida PIF handbolls C-pojkarnas FM-guld uppfyller kraven för idrottsstipendier. Uppfyller laget kraven befullmäktigas kulturchefen att tillsammans med fritidssekreterare Christer Grunér besluta om ett stipendium till PIF handbollslagets C-Pojkar även om de inte sökt ett stipendium. Beviljande av stipendium till Årets idrottslöfte 2009 Kulturnämnden beslöt att Frida Lönnberg utses till Årets idrottslöfte Beviljande av idrottsstipendium till Frida Lönnberg Kulturnämnden beslöt att bevilja Frida Lönnberg euro i stipendium för sitt EM-guld Utse kulturpristagare för år 2009 Kulturnämnden beslöt utse Mona Hemmer och Rea Åkerfelt till kulturpristagare år Prissumman är 400 per person. Utse hembygdspristagare för år 2009 Kulturnämnden beslöt utse Bernt Mårtensson till mottagare av hembygdspriset för år Prissumman är 400. Deltagande i ProduForum Åboland Kulturnämnden beslöt delta i ProduForum Åboland med högst 2000 i året under åren Inledande av Show 2010 i Väståboland Kulturnämnden godkände budgeten för Show2010 och att man arbetar utgående från den. Sker större förändringar informeras kulturnämnden. Stöd till Samarbetsdelegationen i Houtskär Eftersom samarbetsdelegationen inte är en registrerad förening med de förpliktelser det innebär kan man inte bevilja dem ett verksamhetsunderstöd. Det är dock möjligt för samarbetsdelegationen att söka om s.k. projektunderstöd. Projektunderstöd är dock inte en hållbar lösning för framtiden och därför rekommenderar kulturnämnden att samarbetsdelegationen registrerar sig som en förening. Projektunderstöd, Heartbreak Stereo Kulturnämnden beslöt bevilja Heartbreake Stereo 500 i understöd för skivutgivning. Understödet betalas ut mot redovisning. Preliminärt beslut om understöd till Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry Om inga större förändringar sker i kulturnämndens budget beviljas Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry i understöd. Sker förändringar i kulturnämndens budget tas ärendet till ny behandling i januari Preliminärt beslut om understöd till Rotaction Group rf Om inga större förändringar sker i kulturnämndens budget beviljas Rotaction Group rf i understöd. Sker förändringar i kulturnämndens budget tas ärendet till ny behandling i januari Preliminärt beslut om understöd till Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry Om inga större förändringar sker i kulturnämndens budget beviljas Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry i understöd. Sker förändringar i kulturnämndens budget tas ärendet till ny behandling i januari Fastställa hyran och uthyrningsregler för kultursalen i PIUG Kulturnämnden beslöt precisera reglerna med att om man anlitar en sakkunnig tekniker bör staden godkänna teknikern. Kulturnämnden önskar ytterligare skriva ett avtal kring användningen av teknik med Föreningen Teaterboulage rf.» STADSSTYRELSEN Val av bank för skötsel av Väståbolands stads och de till koncernen Väståbolands stad hörande bolagens banktjänster för år 2010 med option för åren 2011 och 2012 Stadsstyrelsen beslöt att välja Åbonejdens Andelsbank för att sköta Väståbolands stads och de till koncernen Väståbolands stads hörande bolagens banktjänster innefattande elektronisk betalningsförmedling, betalningsrörelsekonto och kortfristig finansiering för år 2010 med option för åren 2011 och Väståbolands stad förväntar sig att Nagu Andelsbank i enlighet med optionerna i Åbonejdens Andelsbanks och Nagu Andelsbanks anbud sköter banktjänster i stadens skärgårdsområden. Kårlax samfällda byaförening rf - Kårlaxin yhteinen kylätoimikuntas anhållan om bidrag Stadsstyrelsen beslöt att inte bevilja bidrag åt Kårlax samfällda byaförening rf för vägbelysningsprojekt.» STADSFULLMÄKTIGE Arbetsgruppens för hyresbostäder rapport Stadsfullmäktige beslöt anteckna att den tagit del av arbetsgruppens för hyresbostäder rapport och godkänna de åtgärder som föreslås i rapporten som grund för det fortsatta arbetet med att konkretisera stadens ägarpolitik gällande stadens hyresbostäder. Åtgärdsförslaget gällande nybyggnation av hyresbostäder fick följande ordalydelse: Nybyggnation av hyresbostäder bör dock ske parallellt med försäljningar så att antalet hyresbostäder inte i något skede märkbart minskar Stadsfullmäktige beslöt dessutom att stadssekreteraren och fastighetschefen svarar tillsammans för beredningen av de separata ärendena som nämns i arbetsgruppens rapport. Förslag till byggnadsordning för Väståboland Stadsfullmäktige beslöt godkänna förslaget till byggnadsordning. Budgetändring, social- och hälsovårdsavdelningens budget för år 2009 Stadsfullmäktige beslöt bevilja social- och hälsovårdsnämnden följande ansvarsområden tilläggsanslag: Socialservice Familjetjänster Äldreomsorg Hälsovård Totalt Information om nämndernas förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsfullmäktige beslöt anteckna nämndernas budgetförslag för kännedom. Fortsätter sid 8

3 DECEMBER Folkes funderingar Kommunen är inte ett företag I olika sammanhang brukar man stöta på jämförelser mellan kommunen som organisation och företag. Sättet att bygga upp organisationen, beslutsgången, styrelsens, ledningens och de anställdas roller - det mesta brukar jämföras. När man jämför är det bra att minnas att företagen och kommunerna är delar av samma helhet, ett företag behöver samhällets, kommunens välfärdstjänster och kommunen behöver goda företag som skapar ekonomiska förutsättningar för välfärden. VISST ÄR DET NYTTIGT att studera hur man bygger upp systemen med tanke på att hitta de bästa modellerna, många företag har utvecklat snabba och effektiva modeller för kundbetjäning, rapportering och ledarskap, för att ta några exempel. Tyvärr brukar vissa grundläggande skillnader ändå glömmas bort i jämförelserna. Kommunerna och företagen har på många sätt helt olika uppgifter och helt olika krav på verksamheten. Ett företag har som mål att göra vinst. Verksamheten eller produktionen är ett medel att uppnå målet. Om efterfrågan minskar skärs produktionen ner och om företaget blir olönsamt försvinner det helt från marknaden. En kommun har som mål att ge service till sina invånare och skapa förutsättningar för ett fungerande samhälle. Pengar, som mest fås genom skatter, är medel för att nå målet god service. I ekonomiskt svåra tider minskar inte efterfrågan på kommunal service, den tvärtemot ökar på många områden. Kommunen kan alltså inte som företaget minska på produktionen när inkomsterna uteblir. Det som i sista hand kvarstår för kommunen är att öka inkomsterna, med andra ord höja skatterna. MEN INNAN FÖRETAGET blir tvunget att skära ner produktionen och innan kommunen höjer skatten finns mycket att göra och där är det all orsak att studera varandras system. Både företagen och kommunerna kan vara effektivare och bättre, det finns alltid möjligheter att öka produktiviteten, att göra mer med samma eller mindre resurser. Det finns dåliga och ineffektiva sätt att producera både varor och kommunala tjänster på men det finns också sätt som är effektiva och som ger god kvalitet. Att trimma organisationen, gå igenom rutinerna och göra nödvändiga förändringar är en överlevnadsfråga för företagen. För kommunen är det lika viktigt att göra detta. Kommunen har ändå flera hänsyn att ta än företagen; invånarna skall behandlas lika, besluten skall vara öppna och demokratiskt fattade, en mängd krav på servicen som lagen förutsätter skall tillgodoses, samtidigt som man skall uppnå effektivitet och kvalitet. Svaret för kommunerna i ekonomiskt svåra tider blir med andra ord inte enbart ökad produktivitet eller höjda skatter. Om inte en höjd produktivitet räcker ända fram blir det både och. Där befinner vi oss idag, såväl Väståboland som de flesta andra städer och kommuner i landet. Skattebyrån informerar Skattebyrån har från och med årsskiftet haft ett samserviceavtal med Väståbolands stad. Enligt avtalet ges vissa av skattebyråns tjänster av områdeskontor i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas. Till dessa tjänster hör bl.a. utdelning av blanketter och information samt handledning av e-tjänster. Blanketter och publikationer kan printas ut på områdeskontor eller så kan man begära dessa av informationssekreterarna. Man kan också använda områdeskontorens kunddatorer för att komma till skatteförvaltningens informationssidor På webben finns mycket information gällande olika beskattningsformer, skatteräknare, anvisningar samt kundrådgivning. Områdeskontorens informationssekreterare känner till grunderna i skatteförvaltningens e-tjänster Enligt avtalet ges vissa av skattebyråns tjänster av områdeskontor i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas. och kan handleda kunder i användning av dem. För att kunna använda e-tjänster behövs i dem flesta fall personliga nätbankskoder. Så är fallet t.ex. gällande skattekortsändringar och när man deklarerar på nätet. Eftersom skatteservice nu ges i Väståbolands alla kommundelar, kommer skattebyrån från och med årsskiftet upphöra med regelbundna mottagningar i Korpo områdeskontor. Om ärendet kräver ett besök på skattebyrån, ger Åbolands kontor i Pargas service alla vardagar kl utom onsdagar, då kontoret är stängt. Telefonnumret till Åbolands kontor är Kunderna kan också ringa till de allmänna riksomfattande betjäningsnumren. Med samservicehälsningar Egentliga Finlands skattebyrå VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT tackar alla för den gångna höstterminen och önskar GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR = ANNONSERA I NYTT? FÖLJANDE ANNONSER ÄR GRATIS: föreningarnas annonser företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.) invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) Ta kontakt med: Pargas: Kirsti Mecklin, tfn Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn Houtskär: Petra Öhman, tfn Iniö: Åsa Knuts, tfn E-postadress: Mer information ges av Anne-Maarit Itänen, tfn FÖRETAGSANNONSER Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 22 % (i färg, 40 x 50 mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, (02) , ulf. Utgivningstidtabellen 2010: Nytt 1 utkommer 4.2. deadline kl. 16 Nytt 2 utkommer deadline kl. 16 Nytt 3 utkommer deadline kl. 16 Nytt 4 utkommer deadline kl. 16 Nytt 5 utkommer 1.7. deadline kl. 16 Nytt 6 utkommer deadline 2.8. kl. 16 Nytt 7 utkommer deadline kl. 16 Nytt 8 utkommer deadline kl. 16 Nytt 9 utkommer deadline kl. 16 Nytt 10 utkommer deadline kl. 9 Vill du beställa Nytt i elektronisk form? Du kan få Nytt skickat till din e-postadress i pdf-format. Ta kontakt med Anne-ne- Maarit Itänen vastaboland.fi) och prenumerera på det elektroniska infobladet Nytt finns också på nätet (www. w. vastaboland.fi) och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken. ANNONSBILAGA Skattebyrån informerar: 10 Visste du, att vissa av skattebyråns tjänster ges av områdeskontor i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas? Läs mera sid 3 " Obs Hälsningar från bildningsnämnden Läs mera sid 10 Läs mera sid 3 Se på sid 8 Läs mera sid 9 Se på sid 4 Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner Förändringar inom byggnadstillsynen Gäddan och gänget på ett års långt äventyr Folkes funderingar Kommunen är inte ett företag Staden i Skärgårdshavet Vår serie om nämnderna och deras arbetssätt fortsätter med en presentation av bildningsnämnd. Läs mera i Petra Palmroos intervju

4 4 Hälsningar från bildningsnämnden Vår serie om nämnderna och deras arbetssätt fortsätter med en presentation av bildningsnämnden. Nämndens ordförande Petra Palmroos som arbetar som projektkoordinator på utvecklingsavdelningen i Väståbolands stad är trots sin unga ålder en erfaren kommunalpolitiker. Petra har suttit en mandatperiod i fullmäktige i Nagu, hon har varit ersättare i Nagu kommunstyrelse och ordförande för bildningsnämnden och dess svenskspråkiga sektion i Nagu. Den aktiva ekonomie magistern har utöver kommunalpolitiken även varit aktiv i föreningsverksamheten, hon har bl.a. medverkat i ungdomsföreningar i Nagu och i Åboland. Petra har jobbat med olika projekt sedan 2001, först på Region Åboland rf och nu alltså i Väståbolands stad. PETRA, KAN DU FÖRKLARA VAD SOM ÄR SKILLNADEN MELLAN BILDNINGS- NÄMNDEN OCH DESS SVENSKSPRÅKI- GA RESP. FINSKSPRÅKIGA SEKTION? Sektionerna verkar under bildningsnämnden, på sätt och viss på gräsrotsnivån. Bildningsnämnden har ansvar för helheten: strategin, budgeten, gemensamma planer och principer. I sektionerna behandlas bl.a. de enstaka skolorna, utvecklingsplaner för svensk- och finskspråkiga skolor, utbildningsenheternas budgeter och frågor som berör elever. I den svenskspråkiga sektionen behandlas ärenden som berör de svenskspråkiga skolorna och i den finskspråkiga sektionen ärenden som berör de finskspråkiga skolorna. I den svenskspråkiga sektionen föredras ärendena av avdelningschefen och enhetschefen för den svenska utbildningen Ulrika Lundberg, medan den finskspråkiga utbildningschefen Paula Sundqvist är föredragande i den finskspråkiga sektionen, förklarar Petra. Ulrika Lundberg som föredrar ärendena i bildningsnämnden var tidigare även föredragande i Nagu under en kort period före samgången, så övergången till det nya systemet har gått mycket smärtfritt. Samarbetet fungerar väl, arbetssätten är bekanta och Ulrika känner även skolorna i skärgården från förut, tillägger Petra. Under nästa år kommer vi att satsa framför allt på det att staketen kring skolgårdarna och daghem, belysningen och ventilationen är i skick inom varje kommunområde. Petra Palmroos VAD ÄR DÅ SKILLNADEN MELLAN KULTURNÄMNDEN OCH BILDNINGS- NÄMNDEN? I bildningsnämnden behandlas främst ärenden som berör utbildning och skolor, men även ärenden inom kulturen som hör till bildningsnämnden såsom ungdomsarbete, idrott och bibliotek. Man kunde säga att förhållandet påminner om sektionerna, även i detta fall är bildningsnämnden ett slags paraply som ser till att helheten hålls inom de givna ramarna, säger Petra. Kulturnämnden behandlar konkreta frågor t.ex. inom kulturen och biblioteket, medan vissa större frågor såsom t.ex. budgeten i båda nämnderna, berättar Petra. VILKA FRÅGOR ÄR AKTUELLA I BILD- NINGSNÄMNDEN JUST NU? Budgeten och investeringsbudgeten för 2010 har tagit mycket tid i anspråk, men utöver dessa har vi även behandlat elevtransporter. DU NÄMNDE INVESTERINGARNA. VILKA INVESTERINGAR ANSER BILD- NINGSNÄMNDEN VARA DE VIKTIGAS- TE FÖR TILLFÄLLET? På grund av det strama ekonomiska läget måste investeringarna prioriteras noggrant. På vår lista har vi lyft bollhallen i Nagu och säkerheten vid skolorna och dagisen till de primära objekten. Under nästa år kommer vi att satsa framför allt på det att staketen, belysningen och ventilationen är i skick inom varje kommunområde, säger Petra Palmroos. HUR OFTA KOMMER NÄMNDEN SAM- MAN OCH VAR? HUR LÅNGA BRUKAR SAMMANTRÄDENA VARA? Bildningsnämnden kommer samman ungefär 9 10 gånger om året. Vi håller vartannat sammanträde i Pargas och vartannat i skärgården. I samband med sammanträdena har vi försökt hinna bekanta oss med en skola eller ett dagis i området eller varför inte en bollhall. Själva sammanträdena brukar ta ett par timmar, men det går förstås en längre tid till besöken, konstaterar Petra. BEHANDLAS ALLA FRÅGOR PÅ BÅDA SPRÅKEN I NÄMNDEN? Nej, vi har kommit överens om att var och en använder sitt modersmål och det har fungerat jättebra De finskspråkiga nämndemedlemmarna får möteshandlingarna på finska och de svenskspråkiga på svenska och om det är någonting som är oklart, kan man alltid fråga. Även föredragandena använder sitt modersmål på sammanträdena, förklarar Petra. HUR HAR SAMARBETET I NÄMNDEN KOMMIT IGÅNG? I de tidigare kommunerna hade man sina sätt att behandla ärenden, men förändringarna jämfört med det tidigare systemet har dock inte varit så markanta, säger Petra. Jag skulle vilja säga att vi i bildningsnämnden har börjat bygga upp vårt eget verksamhetssätt och vår egen kultur. Stämningen i nämnden har varit god, medlemmar försöker nå kompromisser och beakta helheter, fortsätter Petra. Även samarbetet med närservicenämnderna är viktigt: eftersom bildningsnämnden inte nödvändigtvis vet hur vardagen i de olika kommunområdena ser ut, är det viktigt att vara lyhörd mot invånarna och deras åsikter om hur sakerna löper smidigast. KAN DU TILL SIST ÄNNU BERÄTTA VIL- KA SOM ÄR FÖRDELARNA OCH VILKA NACKDELARNA MED ATT VARA KOM- MUNAL FÖRTROENDEVALD? Till fördelarna hör definitivt möjligheten att kunna påverka ärenden och skapa ett fungerande samarbete mellan de förtroendevalda och tjänstemännen. En nackdel kunde vara att man gör politik av helt betydelselösa frågor ibland och förhindrar därmed saker från att gå vidare. Allt som allt har vi en fungerande organisation i vår stad och samarbetet med andra förtroendevalda och tjänstemännen har löpt väl åtminstone i bildningsnämnden, säger Petra Palmroos. Text: Anne-Maarit Itänen» Bildningsnämndens sammansättning : ekon.mag. Petra Palmroos (ordförande), (personlig ersättare hotellchef Yvonne Blomqvist-Seffer) jordbrukare, planerare Timo Söderholm (vice ordförande), (personlig ersättare dipl.ing. Svante Pahlman) tradenom Ann-Christin Nyström, (personlig ersättare industridesigner Frank Hellgren) maskin- och metallingenjör, yrkeslärare Kristian Sjöström, (personlig ersättare ADB-ansvarig Tom Koppe) logistikchef Christoffer Mannström, (personlig ersättare universitetslärare Anne Eriksson) företagare Helge Mattsson, (personlig ersättare företagare Tina Axen) hälsovårdare Nina Grandell, (personlig ersättare posttjänsteman Helena Lindroth) köksbiträdet Märta Ekholm, (personlig ersättare primärskötare Ritva-Leena Ehrnström) pensionär Stig Lindell, (personlig ersättare reparatör Nils-Erik Hermansson) arbetskraftsrådgivare Marica Viitala, (personlig ersättare rektor för specialskola, pensionär Pekka Nikkanen) magister i hälsovetenskap Brita Pasila, (personlig ersättare läkemedelsrepresentant Anna Filatoff) Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion för perioden : Widar Nyberg, fräsare (ordförande) Patrik Sundell, ungdomsledare Henrik Grönroos, skådespelare, yrkeslärare Marika Eklund-Pelto, ungdomsarbetsledare (vice ordf.) Richard Siivonen, studerande Disa Kneck-Möller, fil.mag, funk.musikterapeut Petra Palmroos, ekon.mag. Tina Axen, företagare Anna Frank, fotograf, studerande Ersättare: Stig Lindell, Nils-Erik Hermansson, Andreas von Bergmann, Marcus Lepola, Christina Grönholm, Mikaela Hampf, Tina Rosvall, Ann-Christin Nyström, Nina-Maria Nyman Bildningsnämndens finskspråkiga sektion för perioden : Markku Salonen, rektor, pensionär Jyrki Filatoff, postman Johanna Kallinen, köksbiträde Marja-Leena Engström, skolgångsbiträde Petri Kujala, processövervakare Tapio Karikko, huvudförtroendeman Riikka Salminen, tradenom, butikschef Terhi Ahosola, mentalvårdare Pekka Nikkanen, rektor för specialskola, pensionär Ersättare: Eija Nikkanen, Henri Filatoff, Tuire Jones, Christina Koskinen, Ilkka Hamunen, Alf Engström, Matti Agge, Minna Ramim, Tero Syvänen

5 DECEMBER Folkpensionsanstaltens byrå i Nagu har flyttat» NAGU NÄRSERVICENÄMNDEN HAR INTE HAFT NÅGRA MÖTEN EFTER ATT FÖRRA NYTT KOM UT VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, tfn eller epost: QIGONGKURS I NAGU JANUARI 2010 European Zhineng Qigong Center arrangerar en kurs i Lyft Upp Qi i Nagu Du lär Dig en enkel och naturlig träningsmetod som kan förbättra livskvaliteten och ge mer energi. Metoden kan förbättra hälsan, motverka stress och ge ett inre lugn. I våra projekt med astmatiker har tester på Karolinska Sjukhuset i Stockholm visat goda resultat. Mer information om Zhineng Qigong hittar Du på Efter att ha deltagit i en helgkurs kan Du komma med i våra träningsgrupper i t.ex. Nagu, Pargas och Åbo. Öppen föreläsning på fredag kväll 15.1 klockan 18:30 i Kommunalstugan på Kyrkbacken. Föreläsningen är avgiftsfri. Grundkurs i Lyft Upp Qi lördag och söndag i Bollhallen Anmälningar till Johanna Törnroth eller Nanne Fransén JULSPEKTAKEL I NAGU LÖRDAGEN DEN 5 DECEMBER KL Ré Cykel (H) Jul LOPPTORG PÅ FRAMNÄS. MULTICULTI BJU- DER BYBORNA PÅ JULGRÖT OCH GLÖGG Kulturföreningen Multiculti deltar i årets juljippo genom att arrangera ett jättelikt lopptorg på Framnäs Nu har du chansen att bli av med barnens urvuxna sportutrustning, leksaker, spel, böcker, udda kaffekoppar, festkläder som krympt osv. Alla som har något begagnat att sälja eller byta är välkomna till Ré Cykel (H) Jul på Framnäs avgiftsfritt Multiculti hoppas på ett vimmel och livlig handel i återvinningens tecken Det går utmärkt att saluföra endast ett par objekt eller massor, det är upp till dig. Anmälning till tel: eller Sussi Henrikson ws, tel: TORGFÖRSÄLJNING Torgförsäljningen av godis, bakverk, julpynt, blommor, fisk, lotteri och annat i Kajutan och på Parkvägen mellan Atmosfär och SEO. Anmälning till tel: Atmosfär, Vallmo, posten, SEO håller öppet. MÖT MERETE MAZZARELLA I NAGU TISDAGEN DEN 15 DECEMBER KL. 18 PÅ LANTERNA Det blir en utvidgad Kura skymning den 15 december då MERETE MAZZARELLA, kandidat för årets Finlandiapris, är Multicultis gäst. Hon talar om Björken och stjärnan av Zacharias Topelius, en av texterna för årets nordiska biblioteksvecka. Utrymmet på Lanterna är begränsat så du få gärna förhandsanmäla dej till pp.inet.fi tel eller FÖRENINGEN PRO NAGU RF samlas till stadgenligt höstmöte den kl i Kommunalstugan på Kyrkbacken i Nagu. Välkomna Styrelsen NAGU KAPELLFÖRSAMLING DECEMBER - JANUARI 2010 On 2.12 kl 10 Gung & sjung i församlingshemmet. kl 14 Församlingsträffen firar advent i sångens tecken, lotteri som vanligt. Plats: f örsamlings- hemmet, Taulio, Granström. Lö 5.12 kl 18 Konsert i kyrkan med Mats Långbacka, trombon, och Ulf Långbacka, piano. Självst.d kl 16 Gudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio, Manstolvan Munvig.- Uppvaktning vid hjältegraven. Må 7.12 kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. On 9.12 kl 10 Gung & sjung i församlingshemmet, terminsavslutning. To kl 19 Ljus, sång och bön i kyrkan. Lö kl 18 Konsert i kyrkan med ÅSMA. Sö kl 18 Luciabön i kyrkan. Må kl Kaffestuga för alla i för- Lö samlingsstugan. kl 18 De vackraste julsångerna i kyrkan. Sö kl 11 Högmässa i kyrkan, Pekka Lindqvist. Julafton kl Julbön i kyrkan, tvåspråkig, Kjell Granström, Ami Taulio. Juldagen kl 8.00 Julotta i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. Sö kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. Må kl 18 Församlingens svenskspråkiga julfest i församlingshemmet. Vi sjunger, tar del av Luciaprogram m.m. Kvällens gäst är kaplan Harry Backström från Houtskär. Julgröt serveras. Ta med en julklapp. Nyårsafton kl 18 Nyårsbön i kyrkan, Otto Granlund. Nyårsdagen 1.1 Nyårsbön i kyrkan. Sö 3.1 Sö 17.1 Må 18.1 On 20.1 Sö 24.1 Sö 31.1 kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Otto Granlund. kl 11 Högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. kl 10 Gung & sjung i församlingshemmet. kl 18 Kvällskyrka i församlingshemmet, enkel och rak, med nya andliga sånger; nattvard, bönelappar, Kjell Granström, Ami Taulio. Servering. Välkommen just du kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Otto Granlund. S:t Olovs sångare, kontakta Ami Taulio, tel Pastorskansliet är öppet måndagar och torsdagar kl 9-12, tel Folkpensionsanstaltens byrå i Nagu har flyttat till nya utrymmen den Fpa:s byrå hittar man på andra våningen i stadens områdeskontor, Brinkasvägen 1 i Nagu. Samtidigt med flyttningen ändrades också öppethållningstiderna. Byrån har öppet alla andra vardagar, utom tisdagar, kl och Mottagningen sköts av Martina Sjöstrand. För att kunna betjäna kunderna också sådana dagar då byråns egen personal inte är på plats, har Fpa och Väståbolands stad ingått avtal om samservice. Stadens informationssekreterare Annemo Palmroos-Broos tar då emot färdigt ifyllda ansökningar, ger råd om Fpa:s nättjänster och telefonservice och tar emot ringbud. Det finns också en hylla utanför mottagningen, som innehåller broschyrer, infoblad, svarskuvert m.m. Under de senaste åren har Fpa utvecklat sina tjänster på nätet samt telefonservicen. En stor del av kundservicen sköts idag per telefon eller via Fpa:s e-tjänster. Inom detta år kommer det att vara möjligt att ansöka PENSIONÄRSKLUBBEN FESTINGARNA Julfest onsdagen den 9 december kl 13 på Framnäs. Program bl.a. Barn från Daghemmet Karusellen uppträder Ringlekar Julgröt Julgubbe Ta med tomtemössa och julklapp (värde ca 3 ) Anmälningar senast 5.12 till Raili tfn FESTINGARNA ÖNSKAR GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILL ALLA På bilden infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, Väståbolands stad och Martina Sjöstrand från Fpa. om de flesta förmåner via nätet. För e-tjänster behövs internetbankens användarkod i eget namn. Kontakta din bank för att få en egen nätbankskod. Närmare uppgifter får du från Nagubyrån uppdaterar sina kontaktuppgifter regelbundet och de hittas på adressen oss/serviceställe/välj kommun Väståboland/välj serviceställe. Alla andra vägar leder till föråldrade uppgifter. TIDTABELL FÖR STADENS ANROPSTAXITRAFIK NAGU KYRKBACKEN - KIRJAIS (KOMBINATION MED MS FISKÖ) TILLSVIDARE Turerna kan beställas måndagar och torsdagar kl 9-11 per tel. (02) (Nagu områdeskontor) och körs av taxiförtagare Dan Sipilä ONSDAG LÖRDAG SÖNDAG Kl Kyrkbacken kl Kirjais (ms Fiskö) kl Kyrkbacken kl Kyrkbacken Kl Kirjais (ms Fiskö) kl Kirjais (ms Fiskö) Kl Kyrkbacken MÅNDAG-FREDAG (skoldagar möjlighet att åka med skoltaxin från Kirjais (kl 8.00 ) till Kyrkbacken. OBS samtliga turer bör beställas enligt ovanstående. Biljettpris enligt busstaxa (4,80 september 2009). LÄGENHETER ATT HYRA I NAGU CENTRUM Lägenheterna i Bostads Ab Nagu Stenbacken I & II i Nagu är nu färdiga. Sammanlagt finns 4 st 2r+kök, ca 65 m2 och 4 st 3r+kök, ca 90 m2. Ännu finns det några lediga lägenheter. Om ni är intresserade av att hyra en lägenhet vänligen kontakta bokföringsbyrå Memera tel

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar 19 TO 4.2 2010 1 Staden i Skä r gå rdshavet Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu Se på s. 3 " Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan Läs mera sid 4 Obs! Staden ber om förslag till

Läs mer

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén 21 TO 28.10 2010 8 Obs! Lekparken vid Familjehuset Ankaret öppnas i november Läs mera sid 2 Hemservicen och hemsjukvården i Pargas har flyttat Läs sid 2 Staden i Skä r gå rdshavet Gäddan och gänget simmar

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 VISSTE DU DET HÄR OM REGIONBILJETTEN OCH SKOLRESESTÖDET? LÄS MERA PÅ SIDAN 5 OBS! INFO OM ELEVTRANSPORTER I KORPO OCH HOUTSKÄR, SID 4. INFORMATION ANGÅENDE A(H1N1)-INFLUENSAN

Läs mer

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne!

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! 1 TO 20.9 2012 7 Obs! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! ANNONSBILAGA Se på s. 8 Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Läs mera sid 4 " Skärgårdsstaden fick

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009 TO 19.3 21 annonsbilaga VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009 FRAMGÅNGAR FÖR PARGAS SVENSKA GYMNASIUM Läs mera på sidan 5 OBS! AVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN, SIDAN 5 LANDSBYGDS- AVDELNINGEN INFORMERAR Årets

Läs mer

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt TO 25.4 1 2013 3 S A A Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs Se på sid 8 " Betala dina fakturor elektroniskt Läs mera sid 10 Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång Läs mera

Läs mer

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands.

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands. 21 TO 26.5 2011 4 Staden i Skä r gå rdshavet Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4 " Tidtabeller för Väståbolands anropstaitrafik sommaren 2011 Läs mera sid

Läs mer

Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by 2013 -tävlingen

Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by 2013 -tävlingen TO 19.9 1 Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag! 2013 7 S A A Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag Historien om hur gänget lärde sig varför det är så viktigt att återvinna. Obs! Tandvårdscentralen i

Läs mer

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7.

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7. 1 TO 20.6 2013 5 SKÄRGÅRDSSTADEN SAA Välkommen på Fritidsboendeforum i Iniö 13.7! Se på s. 3 Må bra i Pargas välkommen att delta i genomförandet av en Må bra mässa i oktober. Läs mera sid 4 Obs! Hälsovårdsstationerna

Läs mer

BOKSLUTET 2009. Innehållsförteckning... sid

BOKSLUTET 2009. Innehållsförteckning... sid BOKSLUT 2009 BOKSLUTET 2009 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ORSNÄS Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ANITAS ruta Det budgeterade årsbidraget för år 2013 uppgår till +790.530 euro eller 351 euro per invånare. Resultatet uppgår till + 530 euro efter avskrivningar som utgör

Läs mer

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs Nr 7 / 2010 19.11.2010 LUCIA 2010 jjosefin Långström, kjulia Backgren, lalexandra Karlsson, malice Granholm, nangelica Höglund (närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt...

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... BOKSLUT 2014 Bokslut 2014 BOKSLUTET 2014 Innehållsförteckning... sida 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb ORSNÄS Nr 7 15.11.2013 Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb Bröderna Daniel och Jens grundade tillsammans sitt företag Bjurbäcks Pälsfarm Öb år 2010 och har hållit sig sysselsätta sedan dess.

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 Nr 2 / 2010 26.3.2010 Årets företagare Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 K 5 - Ett år av verksamhet! Vårt samarbetsområde för social- och primärhälsovård grundades

Läs mer

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. 9.12.2010 06/10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska.

Läs mer

Nya brandbilar i Korsnäs

Nya brandbilar i Korsnäs Nr 3 / 2011 20.5.2011 Nya brandbilar i Korsnäs Korsnäs enheten har beriktas med två splitternya brandbilar i vår. I sommar kommer Korsnäs att invaderas av unga brandkårister som håller läger i Molpe och

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 3/2009 Maj SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer