ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm"

Transkript

1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Åsa Ohlsson välkomnade ombuden. 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare/rösträknare. Åke Hultqvist, Frilans Syd, valdes till mötesordförande, Anne Jalakas, Frilans Syd, till sekreterare och Karin Tideström, Mälardalen, till bisittare, Ulrika Vallgårda, Norrbotten, och Eva Ekelöf, Mälardalen, valdes som justerare/rösträknare 3 Mötets stadgeenliga utlysande och kallelse Mötet konstaterades stadgeenligt utlyst och kallat. 4 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes med följande förändringar: Den del i 12 som handlar om bildande av eterfrilansklubb flyttas till 14. Rapporten om Servicebolaget föredras före motionerna. 9 och 10 flyttas till efter lunch då Tomas Carlsson, revisor, kommer. Dubbleringen av punkten beslut om arvoden rättas till så att paragraferna följer i ordningsföljd. Inga övriga frågor anmäldes. 5 Upprop av ombuden (och utdelning av personliga numrerade röstlappar ) (bilaga 1) Före uppropet välkomnade Åsa Ohlsson delegaterna från Danmark och hälsade Jonas Nordling från Journalistförbundet välkommen. Ombuden ropades upp. 33 ombud var närvarande. För Västra ersattes Fredrik Moback av Lis Hellström Sveningson. För Syd ersattes Emilia Olofsson av Åke Hultqvist. 6 Mötesordning Innan lunchen, som är 12.30, ajourneras årsmötet för att utse Årets frilans och Årets redaktör. Om någon måste lämna mötet ska presidiet meddelas. 7 Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive rapport om Nordic Freelance (bilaga 2) Henrik Sannesson föredrog verksamhetsberättelsen med fokus på Nordic Freelance och kampen för upphovsrätt som båda inneburit att budgeten överskridits, framför allt Nordic Freelance. Ambitionen med det nordiska frilansseminariet var att nå ut till fler och yngre. Många involverades i arbetsprocessen till skillnad från förra seminariet i Kungälv. Misstaget var att budgetera för lika många timmar, trots att man nu var fler. Till budgetöverskridandet bidrog ett sent nej från JMK som tidigare erbjudit gratis lokaler, samt nej från samtliga fonder som man sökt bidrag från. I det skedet bedömdes det som för sent att blåsa av seminariet som i slutändan lockade 115 betalande deltagare. Vad gäller upphovsrätten var signalerna från förbundet under många år att det fanns medel för det vilket ledde till att styrelsens besked till kampanjgruppen Frilansen äger var otydliga. Därför gick det åt fler timmar än man budgeterat för, något man tagit lärdom av. Under diskussionen uttryckte flera ombud stöd för fortsatt nordiskt samarbete. Några tyckte 1

2 att formen skulle vara annorlunda, andra att man får misslyckas och lära av sina misstag. Efter debatt och klarlägganden godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna. 8 Styrelsens bokslut (bilaga 3) Malin Wahlstedt, kassör, redogjorde för bokslutet. Frilansjournalisten har dragit över med tio procent vilket beror på att styrelsen sköt till kr extra efter beslutet att förbjuda föreningen Media att annonsera. Mötet beslöt efter redovisningen att lägga bokslutet till handlingarna. 12 Rapporter, Servicebolaget (bilaga 4) Camilla Andersson föredrog rapporten om Servicebolaget före 11, motioner, enligt tidigare beslut. Jonas Nordling, verksamhetschef för förbundet och Servicebolaget var inbjuden för att svara på frågor och redogöra för servicebolagets konstruktion. Årsmötet beslöt efter redogörelsen att lägga rapporten till handlingarna. 11 Motioner ( 9 och 10 ajournerade till efter lunch) Motion 1 Om att utveckla samarbetet mellan arbetsplatsklubbar och frilansar (bilaga 5) Årsmötet beslöt att bifalla motionen och skicka den till förbundsstyrelsen och kongressen, detta för att FS inte kommer att hinna behandla den innan motionstiden till kongressen går ut. Motioner 2 om Servicebolaget (bilaga 6) Motionen handlar om att minska Servicebolagets lokalkostnad. Göran Schüsseleder yrkade bifall på motionens första attsats: att Servicebolaget omedelbart undersöker möjligheterna att lämna SJF:s lokaler och i stället söker motsvarande kontorsarbetsplats i anslutning till något av alla de frilanskollektiv/kooperativ som finns i Stockholm etc. Karin Sjöberg, Norrbotten, yrkade att alternativ två stryks och att attsatsen i alternativ 1 ersätts med: den nya styrelsen får i uppdrag att träffa representanter från SJF:s kansli (till exempel Jonas Nordling) för att närmare utreda kostnadsposter och möjligheter att spara in kostnader i Servicebolaget. Att redovisa vid nästa årsmöte med eventuella förslag. Mötet ajournerades för att utse Årets Redaktör och Årets Frilans. Suzanne Vikström delade ut utmärkelsen Årets Redaktör till Leif Mathiasson, chefredaktör för Pedagogiska Magasinet och Chef och Ledarskap. Motiveringen löd: Du är alltid trevlig och intresserad av frilansens idéer, alltid uppmuntrande och visar förtroende för den enskilde skribenten. Du snålar aldrig med beröm när du är nöjd, framför alltid kritik på ett konstruktivt sätt och alla textändringar sker i samråd med frilansen. Du är kunnig och engagerad och är inte rädd för att ta in artiklar som sticker ut. Du är positiv och tydlig i dina förväntningar men ger samtidigt mycket fria händer, en fantastisk kommunikatör. Du betalar alltid enligt frilansrekommendationen och tycker det är viktigt. Med dig blir hög kvalitet möjlig och alla inblandade anstränger sig till max. Så medvetna redaktörer som håller en så hög nivå på så många plan växer inte på träd. Gunnar Mörck som tillsammans med Torbjörn Uhlin och Inger Bjugård utgjort juryn, redogjorde för valet av två frilansar, en man och en kvinna. 2

3 Åsa Ohlsson, Syd, hade fått flest nomineringar till Årets Frilans vilket inte var förvånande eftersom hon är en tjej som sticker ut ordentligt, är väldigt tongivande och en stark facklig pärla. Inte minst prestationen i Sydsvenskan-fallet imponerar. Rickard Jakbo, Mälardalen, utsågs också till Årets Frilans med liknande motivering. Han får utmärkelsen efersom han är en arbetsmyra med starkt fackligt engagemang. Efter lunchen återupptogs förhandlingarna på punkten motioner om Servicebolaget efter att ny jury utsetts för Årets redaktör resp Årets Frilans. Juryn för Årets redaktör omvaldes och består av Suzanne Vikström och Torbjörn Bergström. Juryn för Årets frilans. Gunnar Mörck omval, Inger Bjugård, omval, Torbjörn Hallgren, nyval. 11 fortsättning motion 2. Ulrika Vallgårda, Norrbotten, yrkade att motionen avslås. Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag. 9 Revisorernas berättelse (bilaga 7 a och b) Pernilla Högberg, redovisningskonsult, har kontrollerat bokföringen och tillstyrker ansvarsfrihet. Tomas Carlsson, vår förtroendevalda revisor, går igenom protokollen för att se om distriktet följt sina åtaganden enligt verksamhetsplanen. Även han tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 10 Styrelsens ansvarsfrihet Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 11 fortsättning motioner Motion 6. Om Servicebolaget och kurser Motionen föreslår att servicebolaget öppnar för kurser som ger multikompetens, som foto för skrivare. Katarina Petersén Nielsen, Västra, yrkade avslag med motiveringen att skrivande journalister inte ska konkurrera med fotografer. Eva Ekelöf, Mälardalen, yrkade avslag för att det ges fotokurser på många andra håll, därför behöver inte servicebolaget göra det. Även Ulrika Vallgårda, Norrbotten, yrkade avslag. Efter omröstning beslutade årsmötet bifalla motionen och styrelsens förslag att skicka den vidare till förbundsstyrelsen och Servicebolaget. Kongressmotion 4 om det framtida servicebolaget (bilaga 8) Camilla Andersson redovisade styrelsens motion om en ny och smidigare organisation som ger mer för pengarna och yrkade bifall på den. Jonas Nordling redogjorde för hur servicebolag är organiserat i dag och för de utredningar som gjorts. Efter en livlig debatt som dels handlade om ifall medlemmarna får ut tillräckligt mycket av servicebolaget, dels om själva motionen var lämpad att skickas till kongressen drog styrelsen tillbaks sitt ursprungliga förslag och yrkade i stället att motionen bifalls och skickas till Servicebolagets styrelse. Ulrika Vallgårda och Börge Nilsson drog därmed tillbaks sina avslagsyrkanden och mötet beslöt att bifalla styrelsens nya förslag. Motion 3 och 4 om Alis (bilaga 9 och 10) 3

4 Styrelsens ansåg båda motionerna besvarade. Börge Nilsson, Värmland, föreslog att hans motion inte skickas utan att hans andra attsats (från motion 3) läggs till i motion nummer 4, dvs att förbundsstyrelsen inför sittande kongress svarar på frågorna i motion 4. Efter debatt förelåg två förslag. Åsa Ohlsson föreslog att motionen, med Börges tillägg, skickas till förbundsstyrelsen. Torbjörn Uhlin, Syd, föreslog att de två sista meningarna i motionen stryks och att motionen, med Börges ändringsförslag skickas till kongressen. Årsmötet beslutade i enlighet med Torbjörn Uhlins förslag. Motion 3 dras tillbaka och motion 4 skickas till kongressen med förändringen att de två sista meningarna i motionen stryks och att attsats två från motion 3 läggs till. Motion 5 Möjlighet till dubbelt medlemskap (bilaga 11) Årsmötet beslöt att bifalla motionen med de förändringar som styrelsen förslagit. Motion 7 Om uppsägningslön för ordförande och vice ordförande (bilaga 12) Styrelsen höll med om att lönerna är provocerande höga men att de uppsägningslöner som gäller är standard i fackföreningsvärlden och yrkade därför avslag. Carl Magnus Höglund, Västra, Karin Sjöberg, Norrbotten, Katarina Petersén Nielsen och Fatima Grönblad, båda Västra, yrkade bifall. Årsmötet beslutade följa styrelsens förslag och avslog motionen Kongressmotion 1 om provmedlemskap (bilaga 13) Årmötet beslutade att bifalla motionen med ändringen att punkten ordinarie medlemmar har förtur till aktiviteter med begränsat antal platser stryks. Motionen skickas till kongressen. Kongressmotion 2 om att frilansar med anställda ska kunna förbli medlemmar (bilaga 14) Tomas Carlsson yrkade att antalet anställda begränsas till fem så att ordalydelsen blir journalister med upp till fem anställda kan vara medlemmar i Journalistförbundet så länge deras arbetsguppgifter i huvudsak är redaktionella. Mötet beslutade att bifalla motionen enligt styrelsens förslag (utan begränsning). Kongressmotion 3 En trovärdig frilanspolitik (bilaga 15) Motionen pekar på att förbundets frilanspolitik de senaste åren till stor del utformats av Frilans Riks men att verksamhetsbidraget halverats. Motionen yrkar att verksamhetsbidraget i fortsättningen inte understiger 2003 års nivå. Årsmötet biföll motionen och beslutade att skicka den till kongressen. 12 Rapporter Frilansjournalisten (bilaga16) Isabella Iverus, Garbo reportage och ansvarig utgivare för Frilansjournalisten, redogjorde för arbetet varefter rapporten lades till handlingarna. Arvodesguiden (bilaga 17) med tillägget att val till arvodesguidens styrgrupp också tas upp under punkten. Fatima Grönblad, guidemästare, berättade om arbetet och uppmanade medlemmarna att lägga in fler rapporter. Därefter lades rapporten till handlingarna. 4

5 Erik Skogh och Henrik Sannesson lämnar styrgruppen. Torbjörn Hallgren. Syd och Göran Schüsseleder, Mälardalen, föreslog som ersättare och valdes av årsmötet. Fatima Grönblad, Västra, och Richard Jakbo, Mälardalen, fortsätter. Nordisk rapport Årsmötet gästades i år enbart av representanter för det danska frilansfacket, Hanne Fokdal Barnekow och Jens Wejsmack Sørensen. Hanne Fokdal Barnekow, beskrev de stora förändringar som pågår utgjorde frilansarna procent av förbundets medlemmar, i dag har andelen ökat till 18 procent. Det danska journalistförbundet skiljer sig från det svenska och är mer av medieförbund med bl a PRrådgivare som medlemmar. Medlemmarna är både motsvarande a-skatter och f-skattare, eller blandar formerna års utslag i fallet Aller som innebär att f-skattare, ofta fastlansar, inte kan omfattas av kollektivavtal var ett stort bakslag som påverkat frilansarnas förhandlingssituation negativt. Frilansrekommendationen är svår att följa för många. Inte minst därför planeras nu en solidaritetskampanj efter svensk förebild men under namnet dialogprojektet. Från Norge har man tagit frilanskalkylatorn som ett bra verktyg. Hanne Fokdal Barnekow underströk vikten av fortsatt nordiskt samarbete. Eftersom uppdragsgivarna arbetar utan gränser måste journalisterna också göra det. Hon hälsar alla välkomna till nästa nordiska frilansmöte som äger rum i Helsingör maj och passande nog har just global journalistik som tema. Etermedieklubb Efter beslut på förra årsmötet har styrelsen utrett konsekvenserna av att bilda en etermediefrilansklubb. Utredningen visar att småklubbarna är rädda för att förlora medlemmar, Västra och Syd ljumma i frågan men Mälardalen mycket positivt. Styrelsen föreslår därför med att man startar i Mälardalen och tillsätter en arbetsgrupp med total budget på 40 timmar för att starta en etermedieklubb där. Årsmötet beslutade anta styrelsens förslag. 13 Nomineringar till förbundsstyrelsen. Styrelsen föreslog nomineringar av följande personer till förbundsstyrelsen. Ola Gäfvert, Sveriges Radio Signe Lidén, IDG Sara Stenman, TV4 Åsa Ohlsson nominerades som vice ordf alternativt ledamot. Årsmötet ställde sig bakom nomineringarna 5

6 14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan Åsa Ohlsson redogjorde för verksamhetsplanen som bygger på stor sparsamhet för att kompensera förlutsen med Nordic Freelance, bland annat färre styrelseledamöter. Årsmötet beslutade fastställa verksamhetsplanen med justeringen att antalet suppleanter blir två. Erik Hjelte, Dalarna, avvek kl Fastställande av medlemsavgift Henrik Sannesson redovisade styrelsens förslag som är oförändrade 25 kronor i månaden. Åtsmötet sade ja till förslaget. 16 Beslut om arvoden till styrelseledamöter, valberedning samt övriga som styrelsen städslar för uppdrag. På grund av rådande ekonomisk kris föreslår styrelsen oförändrat 200 kronor A-skatt per timme för styrelsemöten och en höjning till 275 kr per timme för det självständiga arbete som utförs mellan mötena. 275 kronor per timme föreslås gälla även för den förtroendevalde revisorn, som tidigare arbetat ideellt, och alla andra. Ramen för valberedningen är två dagar, det bör vara liknande för revisorn. Fatima Grönblad, Västra, ansåg höjningen vara för stor och föreslog 240 kronor per timme. Jenny Wickberg yrkade bifall till 275 kr. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 17 Styrelsens förslag till budget Henrik Sannesson redogjorde för förslaget och pekade på ett fel i verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår inte besparingar på styrelsmöten utan på hela budgeten. Efter diskussion där flera ombud påpekade att budgeten var otydlig och svår att följa och att detta bör förändras till nästa år beslutade årsmötet att fastställa förslaget till budet Val av ordförande, studieorganisatör och övriga ledamöter till styrelsen Valberedningen har bestått av Kristina Mattsson, Mälardalen, Hans Månsson, Mellannorrland, och Monica Havström, Västra. Kristina Mattsson redogjorde för arbetet och tackade för dagens klargörande diskussion. Valberedningen uppfattade att styrelsen insett allvaret i situationen och har en bra plan för framtiden. Valberedningen redogjorde för sitt förslag till ny styrelse, som man menade ger en bra blandning av kompetenser. Ordinarie ledamöter: Åsa Ohlsson, Syd, ordförande, omval Henrik Sannesson, Mälardalen, omval Nicole Kling, Mälardalen, omval Fatima Grönblad, Västra, nyval Göran Schüsseleder, Mälardalen, nyval Suppleanter: 6

7 Malin Wahlsted, Västra Pia Sjögren, Västerbotten Årsmötes beslutade välja dessa. Valberedningen uppmanade årsmötet att föreslå studieorganisatör. Nicole Kling föreslogs och valdes av mötet. 20 Val av revisor och revisorssuppleant Monica Havström redogjorde för valberedningens förslag för att förhindra en upprepning av 2010 års problem, nämligen att ålägga revisorn att göra en mer kontinuerlig rapportering, t ex halvårskontroll. Efter att ha diskuterat om detta var ett nytt förslag som i så fall borde anmälts under övriga frågor - diskuterades vad ett sådant förfarande kunde ha inneburit? Skulle Nordic Freelance stoppats eller kunnat stoppas? Nej, hävdade styrelsen som också klargjorde den förtroendevalde revisorns uppgift. Den är inte att granska ekonomin utan verksamheten. Årsmötet kan bestämma att en auktoriserad revisor utses men beslutade förra året att inte göra det utan utsåg redovisningskonsult Pernilla Hagberg. Börge Nilsson påpekade att den bokföringsbyrå som i fortsättningen ska anlitas kan skicka månatliga rapporter till revisorn. Åsa Ohlsson instämde och påpekade att distriktet enligt stadagarna bara behöver ha lekmannarevisorer och att kommande revisorer kommer att granska en bokföring gjord av proffs. Hon berättade också att styrelsen framför önskemål om kurser för förtroendevalda kassörer och revisorer. Därefter presenterades valberedningens förslag till revisor. Man föreslog två revisorer:tomas Carlsson, Västra, omval Kristina Mattson, Mälardalen, nyval. Årsmötet beslutade välja dessa. 21 Val av valberedning. Elisabet Wahl, Mälardalen, Richard Jakbo, Mälardalen och Anne Jalakas, Syd, valdes till ny valberedning. 22 Övriga frågor. Inga 23 Mötets avslutande Årsmötet avslutades av Åke Hultqvist Anne Jalakas Årsmötessekreterare Eva Ekelöf, justerare Ulrika Vallgårda, justerare 7

8 8

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Beslutsprotokoll. På din sida www.sjf.se

Beslutsprotokoll. På din sida www.sjf.se Beslutsprotokoll På din sida www.sjf.se Innehållsförteckning Ansvarsfrihet för kongressperioden 8 Behandling av verksamhetsberättelser, årsredovisning samt revisionsberättelser för kongressperioden 6 Fastställande

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping Djurskyddet Sverige Virkesvägen 10 120 30 Stockholm 08-673 35 11 info@djurskyddet.se www.djurskyddet.se Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande.

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande. Protokoll fört vid IOGT-NTO:s tjugoförsta kongress, 29 juni 3 juli 2011 på TV4 Sport Arena, Åre. Onsdagen den 29 juni FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Anna Carlstedt Pia Magnusson Anders Häregård Sekr: Mikaela Bexar

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer