Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2"

Transkript

1 Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2 Christina Nordback Pär-Erik Levlin Utgiven av Levälä Släktförening Pärmbilden: Ett utdrag från en hemmanskarta från 1740 över Ytterjeppo dit Bärs hörde på den den tiden. De två gårdarna 20 och 25 är båda antecknade i registret till kartan som Bärs. Kartan hittas i sin helhet på haku.php med sökordet Ytterjeppo. Hemsidan innehåller ett stort antal digitaliserade hemmanskartor från och 1700-talen.

2 Levälä gårdsgrupp och byn Ytterjeppo, uppe till vänster på kartan, var Levälä-släktens ursprungliga hemvist. Bärs-släkten, som en avknoppning till Levälä-släkten, hade sin ursprungliga hemvist nära den tidigare Jeppo kommuns norra gräns, nere till höger på kartan. Levälä-, liksom Bärs- släkten, spriddes snart över närbygden med grenar till övriga delar av landet. Emigrationen gjorde att en betydande del av släkten också finns i Sverige, Amerika och andra länder. Anmodern i denna släktbok Cajsa Andersdotter Bärs gifte sig till Jungar, ca 10 km söderut från Bärs.

3 Några bilder belyser något av den miljö och den tid som vår släkt under talets första halva levde i: Ytterjeppo, skolan under 1930 talet. Bygget av den högre folkskolan på Nevastbacken, invid hängbron, påbörjades under 1910-talets sista år. Skolan på Levälä blev därefter byns småskola. Mejeriet invigdes med stor fest på folkskolan den 7 december Hängbron, som senare försågs med en rullbana för mjölkkannor då bron inte var säker för trafik med hästfordon, byggdes på älvens is år Den gav byns västra och östra del en bekväm året-runt gemenskap kring skolor, butik, mejeri och ungdomslokalen.

4 Bärs högre folkskola byggdes år 1913 och verkade fram till 1966 då all skolverksamhet i Jeppo samlades till den nya skolan i Silvast. Levälä Släktgård. En bild från 1910-talet ur Ytterjeppo- Vår by vid älven visar mangården och anfäder till en stor del av Levälä-släkten. I mitten på bilden från vänster Jakob Levlin, Hanna och Otto Levlin, längst till höger Elvira Andersson. 4

5 Anmodern till ättlingar i denna skrift Cajsa Andersdotter Bärs (Tab.K 1370) var gift med Simon Andersson Jungar. Hans gravsten från 1867 torde vara den äldsta bevarade på Jeppo gravgård. 5

6 Förord till Bärs-släkten, del 2 Som en del av sin stora utredning av Levälä-släkten samlade Pär-Erik Levlin under 1980-talets senare del in material om Bärs-släkten till den del den som den utgår från Margareta Davidsdotter Levälä. Hon var ett av barnen till David Eriksson Levälä och gav upphov till den såkallade K-linjen inom Levälä-släkten. Pär-Erik publicerade första delen av sin utredning år Den innehåller 1369 tabeller och sträcker sig tidsmässigt fram till långt in på 1900-talet. Den börjar med Susanna Gustavsdotter Storbärs, gift med Anders Gabrielsson Annala (Tab. K 1). I boken utreds ättlingarna till sonen Johan, gift med Margareta Davidsdotter Levälä (Tab. K2) och deras tre äldsta söner, dock med undantag av Anders yngsta dotter Cajsa som i Tab. K 529 har nummer K Pär-Erik fortsatte att samla in material med tanke på att snart publicera följande del av utredningen. Samtidigt höll han på med en uppdatering av Levälä-släkten del 1, andra upplagan. Den boken fick företräde och utkom Först därefter fortsatte han planeringen av Bärsboken del 2, som börjar med Cajsa och Tab Pär-Erik hann renskriva Cajsas ättlingar, c:a 400 tabeller och sätta in dem på sin dator. Åldern tog dock ut sin rätt, krafterna började tryta och han lyckades inte få materialet klart. Han hade dock redan 1998 lyckats få Christina Nordback från Hangö att fortsätta renskrivningen av materialet. Hon gjorde det i sakta mak men fick dock bättre tid för detta efter sin pensionering år Christina härstammar själv från Jeppo och har sina rötter i K-linjen via sin morfars morfars morfar Anders Andersson Storbärs, son i Tab. K 1. Hennes morfars morfar Gustav Eriksson Lussi och Cajsa Andersdotter Bärs var småkusiner. En del av resultatet av Christinas arbete har nu samlats i denna bok. Eftersom materialet hon fick av Pär-Erik redan var drygt tjugo år gammalt har det funnits behov av kompletteringar och uppdateringar för att undvika att boken är föråldrad redan vid sin utkomst. Detta har hon gjort under de senaste åren. Det har varit ett stort arbete; av Pär-Eriks ursprungliga 417 tabeller blev det efter uppdateringen 917 tabeller! Alla personer har inte kunnat nås för kompletteringen. Därför kan en del tabeller vara bristfälliga och sakna information om vad som hänt den i frågavarande familjen under de senaste tjugo åren. Detta ber vi om överseende med. Persontexten för de personer som inte nåtts har lämnats bort för att undvika att ev. felaktiga uppgifter publiceras. I slutet av en del av tabellerna finns ett tabellnummer inom en parentes, som anger var familjen förekommer i tidigare utgivna böcker. Här utgör de ingiftas föräldrar dock ett visst problem. Pär- Erik använde orden son till xx och hans hustru. Många inkomna svar anger dock endast moderns flicknamn och i dag kan man inte vara säker på om folk är gifta eller endast sambor. I några fall har även ordet hustru på begäran avlägsnats, eftersom personerna i fråga numera är skilda. På Levälä Släktförenings vägnar vill jag tacka alla som beredvilligt svarat på Christinas förfrågningar, men framför allt går Föreningens varma tack till Christina, som med sin stora arbetsinsats möjliggjort sammanställningen och publiceringen av denna bok. Utan henne sku e int ha vaari ti na. Helsingfors i maj 2012 Jan-Erik Levlin Levälä Släktförening Ordförande

7 Förord till första delen Denna utredning, där föreliggande bok endast utgör en första del, skulle egentligen endast ha omfattat ättlingarna till Margareta Davidsdotter Levälä gift med Johan Andersson Storbärs. Då Johans bror Anders Andersson Storbärs var gift med Margaretas systerdotter Maria Mattsdotter Löv (Tab. G 1) tyckte jag dock att det passade bäst att även ta hennes ättlingar i detta sammanhang och likaså ättlingarna till Johans brorson Anders Gustavsson Storbärs gift med Maria Eriksdotter Levälä (Tab. B 1). Då dessa till Levälä-släkten hörande Bärs-ättlingar äro redovisade tror jag mig ha största delen av Bärssläkten klar. Om tiden och krafterna stå mig bi hoppas jag att jag kan redovisa resten i en tredje bok. För att kunna genomföra detta program börjar jag Bärs-släktens tabeller från Susanna Gustavsdotter Storbärs gift med Anders Gabrielsson Annala och planerar att redovisa alla deras ättlingar. Margareta Davidsdotter Levälä kommer då in i Tab. K 2. Margareta Davidsdotter är i generation VIII och jag ger denna generationssiffra även åt Johan Andersson, trots att jag av hans förfäder endast känner tre generationer. I första delen av Levälä-släkten kan man ju dock följa några av Margareta Davidsdotters förfäder bakåt till generation 1. Jeppobygden har tydligen gett en god grund för släktens utveckling, då redan Margareta Davidsdotters ättlingar ger över 2000 tabeller. De har även i stor utsträckning stannat kvar i hembygden och först under de senaste generationerna i högre grad spritt sig till andra trakter. Emigrationen, främst till Amerika, var dock stor från Jeppo och har starkt berört släkten. C:a 1/3 av tabellerna i denna bok behandlar familjer i U.S.A. eller Kanada. Dock har ej alla emigranters ättlingar kunnat spåras. Av dem jag funnit har tyvärr ej alla besvarat mina brev eller gett ofullständiga uppgifter. Det är främst sökandet efter emigrantättlingar som gjort att utredningen tagit så lång tid. Då vi dock i så stor utsträckning rör oss i Jeppo eller Ytterjeppo, som för de flesta av oss är välkända trakter, har jag för dem som är födda där, endast angett hemmansnamnet där de var skrivna, som födelseort. Ett annat problem vi har i Jeppo är den lucka på 16 år som finns i kyrkböckerna från 1870 till Det gör att personer som dött eller flyttat bort under denna tid ofta är försvunna för oss. Luckan kan delvis överbryggas genom att i förteckningarna över inflyttade till andra församlingar under denna tid söka sådana från Jeppo. Jag har ju dock av lättförståeliga skäl inte kunnat besöka alla församlingar i Finland. Genom att i bouppteckningar se vilka som äro antecknade som efterlevande, kan man sluta sig till vilka som med viss sannolikhet dött, men det blir all tid en restpost som man ej vet något om. Barn födda och döda under denna tid blir även helt bortlämnade. Även om utredningen börjar i slutet av talet, består släkten till större delen av nu levande personer. Uppgifterna om dem har jag till stor del erhållit genom direktkontakt med vederbörande. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla dem som så bredvilligt hjälpt mig i mitt arbete. Sollentuna i juni 1989 Pär-Erik Levlin Bärs hemmans förhistoria Bärs hemman ligger på östra sidan av Nykarleby älv c:a 12 km. söder om Nykarleby centrum. När vi i de första bevarade skattelängderna från mitten av 1500-talet lär känna hemmanet och dess ägare finns det endast fyra hemman i Epo by högre upp längs älvens östra sida. Det sista var Storsilvast i höjd med nuvarande Jeppo station. Bebyggelsen var således mycket gles. De närmaste grannarna var Nybyggar i söder och Lussi i norr. Gårdarna låg då alldeles på älvstranden. Den första husbonden vi med stor säkerhet kan placera på hemmanet hette Jöns Grelsson, huvudperson I skattelängderna vid denna tid nämns endast huvudpersonen vid namn och inte heller hemmanets namn anges. Jöns betalade 1552 näbbskatt för 9 personer. Då detta var storfamiljens arbetsföra medlemmar mellan 15 till 60 år gamla, kan det totala antalet ha varit över 20. Följande husbonde var Jöns 8

8 Andersson Hemmanet hade nu 22 spannland åker motsvarande c:a 2,75 ha och betalade skatt för 8-9 personer. Nästa husbonde heter Henrik Jönsson och är med stor sannolikhet son till föregående. Om det verkligen är samma person hela denna långa tid av 48 år går ej att avgöra. Det kan ju ha kommit in en måg med samma namn. Nästa husbondeperiod med Per Henriksson är även otroligt lång. Han hade i roteringslängden 1627 en ålder av 45 år och skulle 1671 ha varit 89 år. Samtidigt går det utför med Bärs hemmanet. Det hade ju delats i Stor- och Lillbärs redan omkring 1600 och 1630-talet fanns där som arbetsföra skattebetalare endast husbonden med hustru. År 1645 finns endast husbonden kvar och 1653 betecknas hemmanet som öde. Dock betalas även senare år mindre mängder tiondespannmål i skatt i Per Henrikssons namn. År 1673 står en Hans Larsson för hemmanet, som dock ännu betecknas som öde. Vi har inte funnit någon tingsnotis som omtalar att hemmanet sålts eller upptagits av öde. Uppenbart är dock att nytt folk kommit till Bärs och de tar även över Lillbärs så att de två hemmanen ånyo för en tid bildar en enhet. År 1675 nämns på hemmanet bröderna Johan Hansson med hustru Lisa Mårtensdotter och Jakob Hansson med hustru Brita Simonsdotter. Följande år tillkommer Cnut Hansson som 1678 har hustru Lisa Persdotter. Ar 1683 nämnes för första gången namnet Bärs genom att husbonden kallas Jakob Hansson Bers, samtidigt tillkommer Erik Hansson men Johan Hansson är nu borta. Det är möjligt att det är dessa bröder och deras far Hans Larsson som för in namnet på hemmanet, men vari från skulle det i så fall komma? I mantalslängden år 1686 är Bärs hemman igen uppdelat så att Cnut och Erik Hansson samsas på 3/4 mantal av hemmanet eller Storbärs medan Jakob Hansson har 1/3 mantal Lillbärs. Erik har nu hustrun Margareta. Dessa fyra Cnut och Erik med hustrur finns på Storbärs ännu vid mantalsskrivning 1696, men detta år flyttar Erik med hustru över till Lillbärs. Där hade Jakob Hanssons son 1696 tagit över hemmanet, men han dog samma vinter, gift men barnlös så att Jakob blivit ensam. Där står sedan Erik Hansson i mantalslängden 1687 och Cnut Hansson med hustru är ensamma på Storbärs. Följande år är i mantalslängden antecknat Cnut Bers öde. Aren drabbas landet av mycket svåra missväxtår följda av svält och sjukdomar. Det var en katastrof som ledde till att c:a en fjärdedel av befolkningen dog och många hemman blev öde däribland Storbärs. Brodern Erik på Lillbärs överlevde och man kan undra varför inte han tog över det större hemmanet, men det var väl bristen på ar betskraft och de högre skatterna som avhöll honom. Han hade dottern Margareta Eriksdotter som återvände till Lillbärs efter Stora ofreden och förde släkten vidare. Bärs-släkten Storbärs behövde inte stå länge öde. Redan vid Nykarleby ting uppvisar Hindrich Olofsson från Naarasluoma besiktningsinstrument över Cnut Bers förfallna hemman, som Hindrich tänker uppta. Åkern med undantag av 12 kappland har 3 år legat i linda, åkerdikena något förfallna, gärdesgårdarna alldeles förfallna och humlegården gräsgången. Husen var delvis förmultnade och taklösa. Nämnden ansåg att två års skattefrihet var erforderlig. Redan följande år är Henrik Bärs med hustru införda i mantalslängden. Från senare källor vet vi att hon heter Sofia Gustavsdotter. Varifrån kommer då denna familj till Bärs. Vid granskning av mantalslängderna för Naarasluoma finner vi 1692 efter Pöyhönen införda krögaren Henrik Olsson och hustru Sofia. Föregående år fanns där krögaren Erik Eskilsson och hustru Sofia. Där finns Henrik Olofsson och hustru Sofia ännu 1696 men ej mer Då heter krögaren Erik Markusson. Jag har ej försökt söka Henrik och Sofia före Det vore ju rätt så arbetsdrygt, särskilt när man ej alls vet var man skall söka. I Naarasluoma var de i varje fall ej. Några barn finns ej antecknade i krögarfamiljen i Naarasluoma. De vi vet borde ha funnits är tydligen i tjänst hos andra. På Bärs införs 1703 mågen Per och hustru och 1705 dottern 9

9 Walborg. År 1707 är Henriks hustru bortlämnad och 1709 Henrik själv. Då står Per Persson Bärs som huvudman och även sonen Gustav är införd. Gustav Henriksson är huvudman 1711 och Per Persson är bortlämnad. Med Gustav finns systrarna Sofia och Walborg. År 1713 är Walborg borta från Bärs. I mantalslängden 1723 efter fredsslutet finns Per Persson och hustru Sofia införda på Lillbärs, som de tydligen tänkte överta. Dessa planer stäcktes av att Margareta Eriksdotter med familj återvände från flykten i Sverige. Vid tinget kallar Gustav Henriksson Bärs Per Persson från Lillbärs för sin svåger. Per är säkert samma person som 1709 blev huvudperson på Storbärs och var säkert redan då gift med Sofia Henriksdotter. Var han var när Sofia var på Bärs vet vi ej, inte heller vart de tog vägen från Lillbärs. Författarens kommentar Jag vill tacka Jan-Erik Levlin, Alf Julin, Wolmar Strengell och Börje Sandberg för den hjälp ni gett mig under arbetet med boken. Utan er hade boken inte varit färdig idag. Ni har läst igenom tabeller, rättat felaktiga uppgifter, sökt fram adresser och telefonnumror, delat ut frågeformulär. Ett tack också till Henrik Romar som försett mig med gamla tabeller på de personer som ingått i tidigare böcker och för att du tagit emot uppgifter och tillägg efter utsatt tid. Ett tack också till er alla som svarat på min förfrågan. Många blir säkert besvikna då de märker att deras uppgifter saknas i boken, trots att de tidigare har besvarat Pär-Erik Levlins förfrågningar. Jag kan trösta er och berätta att det ännu finns outgivet material som Pär-Erik lämnat efter sig. Det är renskrivet och insatt i en databas och efter en uppdatering resulterar det säkert i 2-3 nya Bärsböcker. Jag vill uppmana alla er, som ännu inte finns med i denna bok, att skicka in er uppdatering till föreningen helst via e-post. Kontakten till medlemmarna via mejl går snabbare, smidigare och minimerar feltolkningar av namn och siffror. Arbetet med den här Bärsboken tog mycket längre tid än jag hade räknat med, men samtidigt var det mycket intressant och givande. Jag tyckte att jag lärde känna nya människor bara genom att läsa de returnerade svaren. Hangö den 1 maj 2012 Christina Nordback 10

10 Tab. K 1370 X Cajsa* Andersdotter Bärs, f. på Bärs , d. på Jungar , dotter till Anders Johansson Storbärs och hans hustru Maria Gustavsdotter Bro (Tab. K 529). Vigd i Nykarleby l.f med Simon* Andersson Jungar, f. på Jungar , d. där , son till Anders Simonsson Jungar och hustru Cajsa Johansdotter Lill Ollas. Simon var bonde på nr 7 Lilljungar i Jungar by och han var även sexman. Sexmannen svarade för läslaget inför kyrkoherden. Sönerna Gustav och Simon tog namnet Julin. XI Barn födda på Jungar: Anders*, f Tab. K 1371 Gustav*, f Tab. K 1672 Johan*, f , d Daniel*, f , d Cajsa*, f Tab. K 1730 Maria*, f Tab. K2035 Anna*, f , d Simon*, f Tab. K 2092 Sanna*, f Tab. K 2287 Anna*, f , d Tab. K 1371 XI Anders* Simonsson Jungar, f. på Jungar , d. där , son till Simon Andersson Jungar och hans hustru Cajsa Andersdotter Bärs (Tab. K 1370). Vigd i Nykarleby l.f med Sanna Lisa Johansdotter Mietala, f. På Mietala , d. på Jungar , dotter till bonden Johan Johansson Mietala och hans hustru Brita Stina Johansdotter Suorsholm från Härmä. Anders övertog föräldrarnas hemman på Jungar. Sönerna Gustav, Anders och Emil tog namnet Strengell. XII Barn födda på Jungar: Catharina*, f Levde 1870, men ej återfunnen Maja Lovisa, f , d Simon, f , d Maria*, f Tab. K Johan, f , d Anna Lovisa, f Tab. K 1461 Anders*, f , d (Enl. Nykarleby d.bok.) Gustaf*, f Tab. K Anders*, f Tab. K 1608 Johannes Emil*, f Tab. K 1647 Tab. K 1372 XII Maria* Andersdotter Jungar, f. på Jungar , d. där , dotter till Anders Simonsson Jungar och hans hustru Sanna Lisa Johansdotter Mietala (Tab. K 1371). Vigd i Jeppo med Isak* Isaksson Liljeqvist, f. på Böös , d. i Jeppo , son till Isak Isaksson Böös och hans hustru Sanna Lisa Eriksdotter Smedsbacka. Isak hade en lanthandel i Jungar by i Jeppo och samtidigt även en vid Lussi. Den senare övertogs senare av Jeppo Oravais Handelslag. XIII Barn födda i Jeppo: Hilma* Lovisa, f Tab. K 1373 Ida* Maria, f Tab. K 1386 Sanna* Emilia, f Tab. K 1409 Joel* Isak, f Tab. K 1414 Anders Vilhelm*, f Tab. K 1425 Gustav Leonard*, f Tab. K 1426 Edvin Johannes*, f Tab. K 1456 Otto* Eliel, f , d Alma Aurora, f , d Karl* Evald, f , d. i Kanada Emigrerade Ogift. Valborg* Alfrida, f Tab. K 1460 Tab. K 1373 XIII Hilma* Lovisa Liljeqvist, f. på Jungar , d. på Stenbacka , dotter till Isak Liljeqvist och hans hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Jeppo med Matts Wilhelm* Ström, f. på Stenbacka , d. i Nummela , son till bonden på Stenbacka Simon Simonsson Back, senare Stenbacka och hustru Kajsa Fredriksdotter Stenbacka. (Wilhelm har bröder i Tab. K 698 och K 737.) Wilhelm var först bonde på föräldrarnas hemman på Stenbacka, men sålde hemmanet till brodern Johan och blev handlande där. Som änkling gifte han om sig med Edla Sofia Stor, f. i Kronoby Hon flyttade tillbaka till Kronoby XIV Barn födda på Stenbacka: Georg Wilhelm, f , d Gomer* Sten Birger, f Tab. K1374. Georg* André Wilhelm, f Tab. K

11 Gerda Maria, f , d Hilma Elvira Ingeborg, f , d Hilma Edit Cecilia*, f Tab. K Tab. K 1374 XIV Gomer* Sten Birger Ström, f. på Stenbacka , d. på Jungar , son till Matts Wilhelm Ström och hans hustru Hilma Lovisa Liljeqvist (Tab. K 1373). Gomer emigrerade till USA Han vigdes där 1:o med Elin* Sofia Björkgren, f. i Nedervetil , d. i Poughkeepsie, NY Om hans andra äktenskap se Tab. K 287. Gomer var byggnadssnickare och farmare i USA. Efter första hustruns död återvände han till hembygden. Äktenskapen var barnlösa. Tab. K 1375 XIV Georg* André Wilhelm Ström, f. på Stenbacka , d. i Alingsås, Sverige , son till Matts Wilhelm Ström och hans hustru Hilma Lovisa Liljeqvist (Tab. K 1373). Vigd 1:o i Purmo med Martha* Alice Björkvall, f. i Purmo , dotter till Selma Björkvall. Frånskilda Vigd 2:o i Alingsås med Märtha Amanda Linjamäki, f. i Kauhava , dotter till Kalle Linjamäki och hans hustru Amanda Isosomppi. Georg övertog sin fars lanthandel på Stenbacka i Jeppo 1934 och flyttade 1950 till Alingsås, Sverige. Där hade han även tjänst inom handeln, först som försäljare, senare som kontorist. Hans första hustru med adoptivdotter stannade kvar i Jeppo och övertog gården och affärsrörelsen, som upphörde XV Adoptivdotter född i Grankulla: Carita* Elisabeth, f Tab. K 1376 Tab. K 1376 XV Carita* Elisabeth Ström, f. i Grankulla Vigd i Jeppo med Paul* Ivar Björkqvist, f. i Jeppo (Tab. B 74), son till Ivar* Björkqvist och Vieno* Aili Johanna Grötas (Tab. B 71). Carita har arbetat inom ortens Röda-Korsavdelning, samt tidvis också i olika uppgifter på Keppo pälsdjursfarm. Paul är merkonom och har varit anställd som produktionschef på samma farm och senare som direktör för KWH:s pälsdjursfarmer. Han har arbetat 40 år inom pälsdjursbranschen. Han har också varit aktiv inom Jeppo IF. Båda är numera pensionärer och bosatta i Jeppo. XVI Barn: Krister* Paul André f Tab. K 1377 Stig-Erik* Ivar f Tab. K Ros-Mari* Elisabeth f Tab. K 1380 Tab. K 1377 XVI Krister* Paul André Björkqvist, f , son till Paul* Ivar Björkqvist och hans hustru Carita* Elisabeth f. Ström (tab K 1376). Vigd i Purmo med Helena* Margareta, Östman f. i Purmo , dotter till Margit och Arne Östman. Krister är ekonomie magister och jobbar som konsult. Helena är skolpsykolog. Frånskild och omgift med Tessa Salo, född i Salo. Frånskild 2008 XVII Barn: 1 Camilla* Helena f i Jakobstad. Tab. K André* Karl Herman f i Mariehamn 1 Cecilia* Juliana f i Kyrkslätt. 2 Patrik Krister Erik, f Victoria Katri Charlotte, f Tab. K 1378 XVII Camilla* Helena Björkqvist, f. i Jakobstad , dotter till konsult Krister* Paul André Björkqvist och skol-psykolog Helena Margareta Östman (Tab K 1377). Sambo med Daniel* Johanan Schwartz, f. i Holland. Camillas yrke är RiskBusiness Manager Deloitte, Daniel är kontorist. XVIII Barn fött i Haarlem, Holland: Benjamin Daniel Arne, f Tab. K 1379 XVI Stig-Erik* Ivar Björkqvist, f , son till Paul* Ivar Björkqvist och hans hustru Carita* Elisabeth f. Ström (tab K 1376). Gift 1:o, med Marita Engstrand, f Frånskild. Gift 2:o, med Camilla* Ann- Christine Strengell, f , dotter till Erik Strengell och hans hustru Ann-Mari f. Ekman 12

12 (Tab K 1589). Stig-Erik är ekonomie magister och arbetar som Business Controller vid Rettig Group. Camilla är barnträdgårdslärare. Familjen bodde i södra Holland under åren och bor nu i Kyrkslätt. Dottern Josefine studerar vid universitetet i Aberdeen, Skottland sedan hösten XVII Barn, de två första födda i Jeppo, det tredje i Jeppo/Maastricht och det fjärde i Kyrkslätt: 1 Emilia Josefine* f Oscar* Ivar Jonathan f Filip* Erik Cesar f Alexander* Paul Lucas f Tab. K 1380 XVI Ros-Mari* Elisabeth Björkqvist, f , dotter till Paul* Ivar Björkqvist och hans hustru Carita* Elisabeth f. Ström (Tab K 1376). Gift i Jeppo med elektrikern Klaus* Konrad Schilling, f i Düsseldorf, Tyskland. Ros-Mari är ekonomie magister. Klaus är elektriker. Familjen är bosatt i Pulheim, Tyskland. XVII Barn födda i Tyskland: Jari* Jozu Michael f Tommi Ivar, f Tab. K 1381 XIV Hilma Edit Cecilia* Ström, f. på Stenbacka , d. i Åbo , dotter till Matts Wilhelm Ström och hans hustru Hilma Lovisa f. Liljeqvist (Tab. K 1373). Vigd i Jeppo med Johannes Arthur* Granlund, f. i Ashland, WI d. i Åbo , son till Jonas Granlund från Purmo och hans hustru Rosa f. Östman från Jeppo. Arthur har varit sågställare vid Jakobstads såg- och lådfabrik. Före pensioneringen jobbade han för företaget Kodinrakentaja i Åbo. Familjen har bott i Åbo. XV Barn födda i Åbo, (det andra under vistelsen i Jeppo): Eva* Christina, f Tab. K 1382 Alf* Ingmar Johannes, f Tab. K Tab. K 1382 XV Eva* Christina Granlund, f. i Åbo , d. i Åbo , dotter till Johannes Arthur* Granlund och hans hustru Hilma Edit Cecilia* f. Ström (Tab. K 1381). Vigd i Åbo med Voitto* Mauritz Scharlin, f. i Lauttakylä Voitto är ekonom och har varit viceverkställande direktör vid Sydvästra Finlands andelsslakteri i Åbo. Eva var merkonom, banktjänsteman. XVI Barn fött i Åbo: Lena* Kristina, f Tab K 1383 Tab. K 1383 XVI Lena* Kristina Scharlin, f. i Åbo , dotter till ekonom Voitto* Mauritz Scharlin och hans hustru merkonom Eva* Christina f. Granlund (Tab K 1382). Vigd i Åbo med Markku Juhani Mäki, f. i Pöytyä , son till trädgårdsmästaren Niilo Mäki och hans hustru trädgårdsföretagare Impi Helena f. Järvinen. Lena är ekonomie magister och Markku är företagare. Gemensamma hobbyn: tennis och segling. Markku är dessutom intresserad av golf. Lena använder dubbelnamnet Scharlin-Mäki. Familjen bor i Åbo. XVII Barn fött i Åbo: Alexander Mauritz Juhani, f Tab. K 1384 XV Alf* Ingmar Johannes Granlund, f. i Jeppo , d. i Åbo , son till Johannes Arthur* Granlund och hans hustru Hilma Edit Cecilia* f. Ström (Tab. K 1381). Vigd i Åbo med Sisko Annikki* Scharlin, f. i Punkalaidun Alf var pol. mag. och hade tjänst som tullinspektör. Annikki är pensionär och bosatt i Piispanristi utanför Åbo XVI Barn fött i Åbo: Markus* Kristian, f Tab K 1385 Tab. K 1385 XVI Markus Kristian Granlund, född i Åbo , son till pol.mag. Alf* Ingmar Johannes Granlund och hans hustru Sisko Annikki* f. Scharlin (Tab K 1384). Vigd med Terhi* Kristiina Tamminen, f. i Åbo , dotter till Harri Tamminen och hans hustru Maila f. Nikander. Markus är professor i redovisning vid Turun Yliopisto. Terhi är talterapeut. Markus hobbyn: sport. Familjen bor i Lundo. 13

13 XVII Barn födda i Åbo: Artturi Kristian, f Elias Kasperi, f Matias Viljami Johannes, f Aino Sofia Kristiina, f Tab. K 1386 XIII Ida* Maria Liljeqvist, f. på Jungar , d. på Silvast , dotter till Isak Liljeqvist och hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Jeppo med Johannes* Einar Silvast, f. på Fors , d. i Aberdeen, WA , son till Isak Wilhelm Gustavsson Silvast och hustru Anna Lovisa Fors. Johannes emigrerade till USA 1922, men Ida blev kvar i Jeppo med barnen och bodde på Silvast. Familjen tog 1920 namnet Strand. XIV Barn födda på Silvast: Sven Johannes, f , d. i Kanada Emigrerat Ogift. Svea* Emilia, f Tab. K Einar* Isak, f Tab. K Elna* Elisabet, f , d Henry* Edvin, f , d Ogift. Stupade under fortsättningskriget vid Naatala. Hellin* Maria, f Tab. K 1619 Tab. K 1387 XIV Svea* Emilia Strand, f. på Silvast , d. på Fors , dotter till Johannes Einar Strand och hans hustru Ida Maria f. Liljeqvist (Tab. K 1386). Vigd i Jeppo med Evert* Wilhelm Lindström, f. på Fors i Jeppo , d. där , son till Thomas Wilhelm Eliasson Lindström och hans hustru Anna Lovisa Johansdotter f. Löf. Evert var stationskarl vid järnvägen i Jeppo och familjen bodde på Fors. XV Barn födda på Fors: Gunnel* Ann-Mari, f Tab. K Margit* Elisabet, f Tab. K 1393 Tab. K 1388 XV Gunnel* Ann-Mari Lindström, f. i Jeppo , d. i Hangö , dotter till stationskarl Evert* Wilhelm Lindström och hans hustru Svea Emilia f. Strand (Tab. K 1387). Vigd i Jeppo med Bertel* Gotthard Lindberg, f. i Hangö , d. i Liljendal , son till Gotthard Edvin Lindberg och hans hustru Saimi Maria f. Baarman. Gunnel var städerska och Bertel elektriker. XVI Barn födda i Hangö: Anette* Mari, f Tab. K Tab. K 1389 XVI Anette* Mari Lindberg, f. i Hangö , dotter till elektriker Bertel* Gotthard Lindberg och hans hustru städerskan Gunnel* Ann-Mari f. Lindström (Tab. K 1388). Vigd i Hangö med Carl-Magnus* Robert Nyman, f. i Hangö , son till Eyolf Edgar Robert Nyman och hans hustru Agda Margareta f. Sandin. Anette har jobbat som bankfunktionär, hon har varit kiosk-företagare och fr.o.m. september 2011 arbetar hon som fastighetssekreterare på Hangö Bokföringsbyrå. Carl- Magnus var lokförare tills han blev sjukpesionerad Familjen är bosatt i Hangö. XVII Barn födda i Hangö: Anders* Robert John, f Tab. K1390 Johanna* Charlotta Mari, f Tab. K 1391 Susanna* Ann-Mari, f Tab. K1392 Tab. K 1390 XVII Anders* Robert John Nyman, f. i Hangö , son till Carl-Magnus* Robert Nyman och hans hustru Anette* Mari f. Lindberg ( Tab.K 1389). Vigd i Pojo med Tonja* Carita Margaretha Aaltonen f. i Karis , dotter till Christer Aaltonen och Eva Welander. Familjen bor i Hangö. XVIII Barn fött i Pojo; Benjamin Robert Axel f Tab. K 1391 XVII Johanna* Charlotta Mari Nyman, f. i Hangö , dotter till Carl-Magnus* Robert Nyman och hans hustru Anette* Mari f. Lindberg ( Tab.K 1389). Sambo med Marko Sinkko f , son till Marja-Leena och Voitto Kalevi Sinkko. Johanna är löneräknare/ 14

14 bokförare och Marko är personlig assistent. De är bosatta i Hangö. Tab. K 1392 XVII Susanna* Ann-Mari Nyman, f. i Hangö , dotter till Carl-Magnus* Robert Nyman och hans hustru Anette* Mari f. Lindberg ( Tab.K 1389). Sambo med Christian Renfors f , son till Stefan Erik Renfors och Diane Anneli Sundberg. Susanna är fastighetssekreterare och Christian är snickare. De bor i Hangö. Tab. K 1393 XV Margit* Elisabet Lindström, f. på Fors , dotter till stationskarl Evert Wilhelm Lindström och hans hustru Svea Emilia f. Strand (Tab. K 1387). Vigd i Jeppo med Bengt Ingmar* Sandvik, f. på Lavast , d (Tab K 153), son till Anders Eliel Sandvik och hans hustru Ellen Linnéa Gunnar. Ingmar har genomgått Kooperativa handelsskolan i Helsingfors. Ingmar hade tjänst vid Handelslaget i Jeppo och i Munsala. Efter det tjänsgjorde han vid Jeppo sparbank och senare vid Vasa spar-banks kontor i Solf. Margit har varit kontorist. Hon bor i Solf. XVI Barn födda i Solf: Sonja Elisabet, f Tab. K 1394 Peter Kaj Anders, f Tab. K 1395 Tab. K 1394 XVI Sonja Elisabet Sandvik f. i Solf , dotter till Bengt Ingmar* Sandvik och hans hustru Margit* Elisabeth f. Lindström (Tab. K 1393). Vigd med Veli-Matti Liukku, f XVII Barn: Anna Elisabeth, f Markus Kristian, f Sofia Maria, f Tab. K 1395 XVI Peter* Kaj Anders Sandvik, f. i Solf , son till Bengt Ingmar* Sandvik och hans hustru Margit* Elisabeth f. Lindström (Tab. K 1393). Vigd med Ulrika Lindfors. XVII Barn: Zacharias Anders Erhard, f Emilia Ulrika Alexandra, f Tab. K 1396 XIV Einar* Isak Strand, f. i Jeppo , d. där , son till Johannes Einar Strand och hans hustru Ida Maria f. Liljeqvist (Tab. K 1386). Vigd i Jeppo med Maria Agneta* Stolt, f. på Silvast , d. i Jeppo , dotter till Jakob Stolt och hans hustru Lovisa Henriksdotter f. Hilli. Einar och Agneta var småbrukare på Silvast i Jeppo och Einar hade även andra arbeten, bl. a. en lång tid på Keppo pälsfarm. Agneta bodde de sista åren på Jeppo Pensionärscenter. Hon blev 95 år. XV Barn födda på Silvast: Maj-Britt* Helena, f Tab. K Volmar* Einar Johannes, f Tab. K Sven* Johan, f Tab. K Nils*Henry,f Tab. K 1408 Tab. K 1397 XV Maj-Britt* Helena Strand, f. i Jeppo ,d. i Oravais , dotter till Einar* Isak Strand och hans hustru Maria Agneta* f. Stolt (Tab. K 1396). Vigd i Oravais med Sven* Mattias Olin, f. i Oravais , son till Jakob Olin och hans hustru Amanda f. Eriksson. Maj-Britt var affärsbiträde och Sven har varit montör. Sven bor kvar i deras hem i Oravais. XVI Barn födda i Oravais: Stig* Anders, f Tab. K Kerstin* Agneta, f Tab. K Lena* Maria, f Tab. K 1398 XVI Stig* Anders Olin, f. i Oravais , son till Sven* Mattias Olin och hans hustru Maj-Britt* Helena f. Strand (Tab. K 1397). Vigd i Oravais med Sari Päivikki Riihimäki, f. i Muonio , dotter till Elli och Onni Riihimäki. Sari har gått i Korsholms trädgårdsskola. Stig är pälsfarmsarbetare, bosatt i Oravais. XVII Barn födda i Oravais: Ronny* Mikael, f Stefan* Andreas, f Jonas* Tobias, f

15 Tab. K 1399 XVI Kerstin* Agneta Olin, f. i Oravais , dotter till Sven* Mattias Olin och hans hustru Maj-Britt* Helena f. Strand (Tab. K 1397). Vigd i Oravais med Tom* Anders Mikael Brors, f. i Vörå , son till Maj-Britt och Uno Brors. Kerstin är närvårdare och Tom svinfarmare/bonde i Lotlax by i Vörå där familjen bor. XVII Barn födda i Vörå: Emma* Maria, f Tab. K.1400 Emil* Anders Mattias, f Tab. K.1401 Einar* Mikael, f Einar studerar lantbruk. Tab. K 1400 XVII Emma* Maria Brors, f. i Vörå , dotter till bonden Tom* Anders Mikael Brors och hans hustru närvårdare Kerstin* Agneta f. Olin (Tab.K.1399). Sambo med Thomas Wester, f. i Vörå Emma är hälsovårdare och Thomas metallarbetare. Familjen bor i Lålax by i Vörå. Tab. K 1401 XVII Emil* Anders Mattias, f. i Vörå , son till bonden Tom* Anders Mikael Brors och hans hustru närvårdare Kerstin* Agneta f. Olin (Tab.K.1399). Sambo med Martina Vith f. i Malax Emil studerar till polis, Martina till frisör. De är bosatta i Vörå centrum. Tab. K 1402 XV Volmar* Einar Johannes Strand, f. i Jeppo , son till Einar Isak Strand och hans hustru Maria Agneta* f. Stolt (Tab. K 1396). Vigd i Jeppo med Benita* Viola Laxén, f. på Jungar , dotter till Oskar Lennart Laxen och hans hustru Anna Adolfina f. Kangasniemi. Frånskilda Vigd 2:o i Umeå med Ingrid* Karlsson. Volmar är glasmästare. Benita är försäkringstjänsteman. Volmar och Ingrid bor i Umeå. XVI Barn födda i Jeppo: 1 Kurt* Henrik, f Tab K Annika* Diana, f Tab. K Tab. K 1403 XVI Kurt* Henrik Strand, f. i Jeppo , son till glasmästaren Volmar* Einar Johannes Strand och Benita* Viola Laxén (Tab. K 1402). Vigd med Ulrika* Fjällhed, f. i Holmsund Kurt och Ulrika är båda förskollärare. Familjen bor i Umeå. XVII Barn födda i Umeå: Sofia* Agneta, f Frida* Linnea, f Tab. K 1404 XVI Annica*Diana Strand, f. i Jeppo , dotter till glasmästaren Volmar* Einar Johannes Strand och Benita* Viola Laxén (Tab. K 1402). Bildat familj med Gunnar* Öqvist, f. i Piteå Annica och Gunnar har separerat Annica är ekonomiassistent på Mirror Accounting AB och är bosatt i Umeå. XVII Barn fött i Umeå: Lars Linus* Johannes, f Tab. K 1405 XV Sven* Johan Strand, f. i Jeppo , son till Einar Isak Strand och hans hustru Maria Agneta* f. Stolt (Tab. K 1396). Vigd i Ylihärmä med Eira* Kyllikki Pelkkala, f. i Ylihärmä , dotter till Juho Pelkkala och hans hustru Laina f. Hietala. Sven och Eira har varit pälsfarmare, Eira även postutdelare. Båda är nu pensionärer och bor i Jeppo. XVI Barn födda i Jeppo: Margit Mona* Anita, f Tab. K Siv Gunilla*, f Tab. K Tab. K 1406 XVI Margit Mona* Anita Strand, f. i Jeppo , dotter till pälsfarmare Sven* Johan Strand och hans hustru Eira* Kyllikki f. Pelkkala (Tab. K 1405). Vigd i Jakobstad med Per* Stefan Nars, f. i Jakobstad , son till Carl-Erik Nars och hans hustru Benita f. Mäki. Mona är tandskötare. Per är försäljare. Familjen bor i Jakobstad. XVII Barn födda i Jakobstad: Anne* Mikaela Persdotter, f Robin* Carl Johan, f Jonathan* Isak Ivar,

16 Tab. K 1407 XVI Siv Gunilla* Strand, f. i Jeppo , dotter till pälsfarmare Sven* Johan Strand och hans hustru Eira* Kyllikki f. Pelkkala (Tab. K 1405). Sambo med Tomi* Kärkkäinen, f. i Sulkava Gunilla är daghemsföreståndare och Tomi är (heltids) fotbollstränare, nu just i Vasa IFK. I 2 år bodde familjen i Norge där Tomi var aktiv fotbollsspelare i Skjetten SK. Familjen är nu bosatt i Vasa. XVII Barn födda, det första och tredje i Vasa, det andra i Norge: Anton* Johannes, f Jenni* Susanna, f Isac* Elias, f Tab. K 1408 XV Nils* Henry Strand, f. i Jeppo , son till Einar* Isak Strand och hans hustru Maria Agneta* f. Stolt (Tab. K 1396).Vigd i Munsala med May Hildegard Kristina* Norrgård, f. i Munsala , dotter till Martin* Vilhelm Norrgård och hans hustru Else* Hildegard f. Ehrström. Nils är försäljare. Kristina är läkarsekreterare. Nils hobbyn: idrott, litteratur. Familjen bor i Nykarleby. XVI Barn fött i Nykarleby: Torbjörn Mattias, f Tab. K 1409 XIII Sanna Emilia Isaksdotter Liljekvist, f. i Jeppo , d. där , dotter till Isak Isaksson Liljekvist och hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Jeppo med Isak* Alfred Isaksson Lindfors, f. i Jeppo , d. i USA (Tab. D 208), son till snickaren, bonden Isak Lindfors och hans hustru Sofia Johansdotter Jungar (Tab. D 199). Isak emigrerade till USA efter hustruns död. Hans föräldrar tog hand om dottern. Han arbetade som förman vid byggnadsarbeten i Chicago. XIV Barn fött i Jeppo: Agnes* Emilia f Tab. K 1410 Tab. K 1410 XIV Agnes* Emilia Lindfors, f. i Jeppo , dotter till Isak Alfred Lindfors och hans hustru Sanna Emilia Liljekvist (Tab. K 1409). Vigd med Ernst Eric* Westerlund, f. i Jeppo , d. i Corvallis OR , son till Erik Jakobsson Westerlund och hans hustru Amanda Irene. Eric har genomgått Korsholms lantmannaskola. Han övertog hemgården på Fors men i juli 1958 emigrerade familjen till USA. Hemgården har senare sålts. Enligt uppgifter från 1990-talet bodde makarna i Corvallis, Oregon. XV Barn födda i Jeppo: Greta* Emilia, f Tab K 1411 Gunnevi* Birgitta, f Tab K 1412 Gun-Britt* Viola, f Tab K 1413 Tab. K 1411 XV Greta* Emilia Westerlund, f. i Jeppo , dotter till Ernst Eric Westerlund och hans hustru Agnes Emilia f. Lindfors (Tab. K.1410). Gift 1:o med Carson* Mills, 2:o med Tommy* B. McKee. Enligt uppgifter från 1990-talet bodde familjen i Pleasenton, Californien. XVI Barn i första äktenskapet: Genevie* Viola, f Tab. K 1412 XV Gunnevi* Birgitta Westerlund, f. i Jeppo , dotter till Ernst Eric Westerlund Och hustru Agnes Emilia Lindfors (Tab. K.1410). Gift 1969 med Guy* G. Helsing, f. på Skrivars i Vexala Enligt uppgifter från 1990-talet bodde familjen i Corvallis, OR. Torde nu bo i Albany, OR, USA XVI Barn fött i Corvallis: Maj-Britt* Erika f Tab. K 1413 XV Gun-Britt* Viola Westerlund, f. i Jeppo , dotter till Ernst Eric Westerlund och hustru Agnes Emilia Lindfors (Tab Tab. K.1410). Gift 1968 med Roylance* W. Hill, bördig från Kauhajoki. Enligt uppgifter från 1990-talet bodde familjen i San Francisco. XVI Barn: Erik* Roylance f Nicole* Joyce f

17 Tab. K 1414 XIII Isaak Joel* Liljequist, f. i Jeppo , d. i Oakland, CA , son till Isak Liljeqvist och hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Ironwood, MI med Alma* L. Nirva, f. i Ironwood, d. i Oakland, CA. Joel var skräddare och bodde först i Ironwood MI men flyttade senare till Oakland i San Francisco området, Californien. XIV Barn födda i Ironwood, MI: Vivian* Martha, f Tab K 1415 Ruth* Evelyn, f Tab K 1418 Leona* Marie, f Tab K 1421 Tab. K 1415 XIV Vivian* Martha Liljequist, f. i Ironwood, MI , d. 1991, dotter till skräddaren Isaak Joel* Liljequist och hans hustru Alma* f. Nirva (Tab. K 1414). Vigd med Glen* Berney. Frånskilda XV Barn födda i Californien: Noreen* f Tab K 1416 Charlotte* f Tab K 1417 Tab. K 1416 XV Noreen* Berney, f. i CA , dotter till Glen Berney och hans hustru Vivian Martha f.liljequist (Tab. K 1415). Gift Texierra. XVI Barn: Lisa* Marie, f Tab. K 1417 XV Charlotte* Berney, f. i CA , dotter till Glen Berney och hans hustru Vivian Martha f.liljeqvist (Tab. K 1415). Gift Gardner. XVI Barn: Debra*, f Dany*, f David*, f Tab. K 1418 XIV Ruth* Evelyn Liljequist, f. i Ironwood , d. i Almedo, CA , dotter till skräddaren Joel* Isaak Liljequist och hans hustru Alma f. Nirva (Tab. K 1414). Vigd 1:o i Oakland med William Berney, f. i Oakland d där Vigd 2:o i Oakland med Albert* H. Larson, f , d. i Oakland Ruth bodde i Oakland tillsammans med sonen Leland Larson. XV Barn födda i Oakland CA. Barnen i första äktenskapet adopterade av Albert H. Larson. 1 Leland* Robert, f Jean* Yvonne, f Tab K Raymond* Albert, f Tab. K 1419 XV Jean* Yvonne Larson, f. i Oakland , dotter till William Berney och hans hustru Ruth Evelyn f. Liljequist (Tab. K 1418). Gift Morgan. XVI Barn födda i Oakland CA: Cynthia* Louise, f Tab. K 1420 Peter* James, f Julie* Lynn, f Sean* Albert, f Tab. K 1420 XVI Cynthia* Louise Morgan, f , dotter till Morgan och Jean Yvonne Larson (Tab. K 1419). Gift Miller. XV Barn födda första i Michigan, andra i San Leandro CA : Victor* Charles, f Richard* William, f Tab. K 1421 XIV Leona* Marie Liljequist, f. i Ironwood, MI , d i Fairfax i juli 1992, dotter till skräddaren Joel* Isaak Liljequist och hans hustru Alma f. Nirva (Tab. K 1414). Vigd i Oakland med Joseph* Bianchini, f , d i Fairfax Enligt uppgifter från talet bodde familjen i Fairfax, CA. XV Barn: Robert*, f Tab K 1422 Joelene*, f Tab K 1423 Donald*, f Tab K 1424 Tab. K 1422 XV Robert* Anthony Bianchini, f , son till Joseph Bianchini och hustru Leona Marie Liljequist (Tab. K 1421). Gift. XVI Barn: Robert* Anthony, Joseph*, f Jennifer* Rose, f

18 Tab. K 1423 XV Joelene* Bianchini, f. i Fairfax, CA , dotter till Joseph Bianchini och hustru Leona Marie Liljequist (Tab. K 1421). Vigd med George*Aguirre. Enligt uppgifter från 1990-talet bodde familjen i San Francisco. Tab. K 1424 XV Donald* Bianchini, f , son till Joseph Bianchini och hustru Leona Marie Liljequist (Tab. K 1421). Gift. Torde nu bo i Rohnert Park, CA, USA XVI Barn. Brooke* Marie, f Nicholas*, f Benjamin*, f Tab. K 1425 XIII Anders Vilhelm* Liljequist, f. i Jeppo , d i Los Angeles, son till Isak Liljekvist och hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i U.S.A. med Esther* Nyman, f. i Kronoby , d. i Los Angeles , dotter till Johannes Gustavsson Nyman och hans hustru Lovisa Mickelsdotter Skuthälla. Vilhelm emigrerade 1911 till Australien och 1927 därifrån till USA. Han hade en speceriaffär i Los Angeles. XIV Barn födda i U.S.A. Nancy* Marie, f , d Gift. Frånskild. Inga barn. Tab. K XIII Gustav Leonard* Liljeqvist, f. i Jeppo , d. där , son till Isak Liljekvist och hans hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Jeppo med Emmy* Maria Nylund, f. i Jeppo , d. där , dotter till Matts Johansson Nylund och hans hustru Sanna Maja Johansdotter. Leonard var bonde på Jungar i Jeppo och hade även lanthandeln där efter sin far. XIV Barn födda på Jungar: Magnus Robert*, f Tab. K Margit* Maria, f Tab. K 1915 Max* Gustav, f Tab. K 1436 Märtha* Alice, f Tab. K Manne* Olof, f Tab. K 1449 Eva* Marita, f Tab. K 1452 Tab. K 1427 XIV Magnus Robert* Liljeqvist, f. i Jeppo , d. där i sviterna efter en arbetsolycka, son till bonden Gustav Leonard* Liljeqvist och hans hustru Emmy* Maria f. Nylund (Tab. K 1426). Vigd i Jeppo med Eila* Helmi Eleonora Aalto, f. i Närpes , d , dotter till Nikolai Aalto och hans hustru Helmi Alexandra f. Koskinen. Robert var mejeridisponent i Jeppo. Eila flyttade 1955 till Vasa och gifte om sig med folkskolläraren, skolrådet Bengt Broo. XV Barn födda i Jeppo: Karin* Margareta, f Tab. K 1428 Carita* Helena, f Tab. K Tab. K 1428 XV Karin* Margareta Liljeqvist, f. i Jeppo , dotter till mejeridisponent Magnus Robert* Liljeqvist och hans hustru Eila* Helmi Eleonora f. Aalto (Tab. K 1427). Vigd i Petalax med Karl-Johan* Sandström, f. i Petalax , d. där , son till Karl Alfred Sandström och hans hustru Ester Lovisa f. Stenbacka. Karin har varit lärare och bor i Petalax. XVI Barn födda i Petalax: Katarina* Margareta, f Tab K 1429 Camilla* Maria, f Tab K 1430 Carola* Martina, f Tab K 1431 Tab. K 1429 XVI Katarina* Margareta Sandström, f. i Petalax , dotter till Karl-Johan Sandström och hans hustru Karin* Margareta f. Liljeqvist (Tab. K 1428). Vigd i Petalax med Lars Peter* Bjurs, f. i Petalax , son till Karl-Erik Bjurs och hans hustru Inga f. Södergran. Katarina är matematiklärare vid Högstadiet i Petalax och Peter är business controller vid Wärtsilä i Vasa. Familjen bor i Petalax. XVII Barn födda i Petalax. Elin* Margareta, f Axel* Karl Peter, f Ester* Irene, f

19 Tab. K 1430 XVI Camilla* Maria Sandström, f. i Petalax , dotter till Karl-Johan Sandström och hans hustru Karin* Margareta f. Liljeqvist (Tab. K 1428). Vigd i Petalax med Tom* Erik Nygren, f. i Vasa, , son till Gunnel och Kurt Nygren. Camilla jobbar som närvårdare inom hemservicen i Malax och Tom är merkonom med tjänst som platschef vid Matkahuolto Oy Ab. Familjen bor i Petalax. XVII Barn födda i Petalax: Linus* Karl Erik, f Rasmus* Tom Johan, f Lucas* Mats Robert, f Tab. K 1431 XVI Carola* Martina Sandström, f. i Petalax , dotter till Karl-Johan Sandström och hans hustru Karin* Margareta f. Liljeqvist (Tab. K 1428). Sambo med Marcus Gustaf Silander, f. i Korsholm Carola är klasslärare. Marcus är företagare. XVII Barn med släktnamnet Silander: My Matilda, f Max Johan, f Tab. K 1432 XV Carita* Helena Liljeqvist, f. i Jeppo , dotter till mejeridisponent Magnus Robert* Liljeqvist och hans hustru Eila* Helmi Eleonora f. Aalto (Tab. K 1427). Vigd 1:o i Vasa 1962 med Eero*Levi Metsä, f. i Gamlakarleby , d. i dec.1995 i Göteborg som frånskild. Vigd 2:o i Sundsvall med Anders Gösta* Georgsson, f. i Östersund , son till Anders Petter Georgsson och hans hustru Signe Erika f. Eriksson. Carita är pensionerad från sin tjänst som affärsbiträde. Gösta är förman. Familjen bor i Sundsvall. XVI Barn födda, det första i Vasa, övriga i Sundsvall: 1 Nina* Helena, f Tab. K Annika* Maria, f Tab. K Linda* Madelene, f Tab. K 1435 Tab. K 1433 XVI Nina* Helena Metsä, f. i Vasa , dotter till Eero* Levi Metsä och Carita* Helena Liljeqvist (Tab. K 1432). Sambo med Thord* Bertil Månsson, f. i Strömssund XVII Barn födda i Sundsvall: Simone* f Nils Marcus*, f Tab. K 1434 XVI Annika* Maria Metsä, f. i Sundsvall , dotter till Eero* Levi Metsä och Carita* Helena Liljeqvist (Tab. K 1432). Sambo med Mikko Paavola, f. i Vasa XVII Barn födda i Stockholm: Herman, f Alina, f Tab. K 1435 XVI Linda* Madelene Georgsson, f. i Sundsvall , dotter till Anders Gösta* Georgsson och Carita* Helena f, Liljeqvist (Tab. K 1432). Sambo med Per Magnus* Ledin, f. i Sundsvall XVII Barn fött i Sundsvall: Per Alexander* Georgsson, f Tab. K 1436 XIV Max* Gustav Liljeqvist, f. i Jeppo , d. i Vasa , son till bonden Gustav Leonard* Liljeqvist och hans hustru Emmy* Maria f. Nylund (Tab. K 1426). Vigd med Tekla* Valdine Sjöman, f. i Malax , dotter till Erik Edvard Sjöman och hans hustru Amanda Viktoria f. Baddar. Max var butiksföreståndare för Jeppo-Oravais handelslag, från 1946 på Karvat filial och från 1960 på filialen vid Oravais fabrik. Efter pensioneringen flyttade familjen till Vasa. XV Barn födda, det första i Jeppo, det andra i Oravais: Nils Sten* Gustav, f Tab. K Nancy Elisabeth*, f Tab. K Tab. K 1437 XV Nils Sten*-Gustav Liljeqvist, f. i Jeppo , son till butiksföreståndaren Max Gustav Liljeqvist och hans hustru Tekla Valdine f. Sjöman (Tab.K 1436). Vigd i Vörå med Monica* Ann-Charlott Riihelä, f. i Vörå , dotter till timmermannen Kaarlo Olavi* Riihelä och hans hustru socialsekrete- 20

20 raren Svea* Isabella f. Israels. Sten är byggmästare. Han har varit anställd vid Kulla båtbyggeri i 2 år, 1½ år vid TEK KOV som yngre byggmästare, 10 år vid Maskinsokos i Vasa och 20 år vid Vasa Byggcentrum. Monica är specialsjukskötare. Stens hobbyn: fiske, idrott och fritidsstugan. Monicas hobby: att läsa en spännande deckare. Makarna är barnlösa och bor i Vasa. Tab. K 1438 XV Nancy Elisabeth* Liljeqvist, f , dotter till butiksföreståndaren Max* Gustav Liljeqvist och hans hustru Tekla* Valdine f. Sjöman (Tab. K 1436). Vigd i Vasa med Jan Mikael* Holmström, f. i Helsingfors , son till Knut Holmström och hans hustru Marita f. Tötterman. Elisabeth är pol. kand. och arbetar som socialarbetare i Kyrkslätt kommuns team för vuxensocialarbete. Hon använder släktnamnet Liljeqvist. Mikael är ingenjör. Familjen bor i Ingå. XVI Barn födda, det första i Helsingfors och det andra i Esbo: Maria* Alexandra, f Tab K 1439 Anders* Gustaf, f Tab K 1439 XVI Maria*Alexandra Holmström, f. i Helsingfors , dotter till ingenjör Jan Mikael* Holmström och socialarbetare Nancy Elisabeth* Liljeqvist (Tab K 1438). Vigd i Ekenäs med Tomi* Sebastian Koivunen, f XVII Barn: Oscar* Karl Gustaf, f Oliver* Max Emil, f Tab. K 1440 XIV Märta* Alice Liljeqvist, f. i Jeppo , d. där , dotter till bonden Gustav Leonard* Liljeqvist och hans hustru Emmy* Maria f. Nylund (Tab. K 1426). Vigd i Jeppo med Einar* Johannes Norrgård, f. i Munsala , d. i Vasa , son till Anna och Johannes Norrgård. Einar har varit föreståndare för Jeppo-Oravais Handelslags filial i Oravais från Senare blev han affärschef vid Korsholms Norra Handelslag och då flyttade familjen till Vasa. XV Barn födda, första i Jeppo, andra i Oravais, och tredje i Vasa: Gundel* Alice, f Tab. K Gun Kerstin* Elisabeth, f Tab. K Bjarne* Gustav Johannes, f Tab. K 1447 Tab. K 1441 XV Gundel* Alice Norrgård, f. i Jeppo , dotter till föreståndaren Einar Johannes Norrgård och hans hustru Märta Alice f. Liljeqvist (Tab. K 1440). Vigd i Oravais med Hans* Johan Lygdman, f. i Vasa , son till byggmästaren Runar Lygdman och hans hustru Hilda f. Kolehmainen. Gundel har varit sjuksköterska och Hans har varit ingenjör och byggmästare. De bor som pensionärer i Hässelby, Stockholm. XVI Barn födda i Sverige, första i Söderhamn, andra i Järfälla: Mats* Johan, f Tab. K 1442 Malin* Maria, f Tab. K 1443 Tab. K 1442 XVI Mats* Johan Lygdman, f. i Södehamn , son till ingenjör Hans* Johan Lygdman och hans hustru pensionerade sjuksköterskan Gundel* Alice f. Norrgård (Tab. K 1441). Bildat familj med Susanna* Fridell, f , dotter till Lena och Hans Fridell. Mats och Susanna är separerade sedan Susanna är ekonom. Matts är elektronikingenjör och bor i Stockholm. XVII Barn födda i Stockholm: Amanda*, f Albin, f Tab. K 1443 XVI Malin* Maria Lygdman, f. i Järfälla , dotter till ingenjör Hans*Johan Lygdman och hans hustru sjuksköterskan Gundel* Alice f. Norrgård (Tab. K 1441). Bildat familj med Jan* Hansson, f , son till Elisabet och Ulf Hansson. Malin är ekonomiemagister och Jan försäljare. Familjen bor på Ekerö utanför Stockholm. XVII Barn: Filip, f Hugo, f

BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1

BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1 BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä-Släktförenings förlag. Förord Denna utredning, där föreliggande bok endast utgör en första del, skulle egentligen

Läs mer

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag.

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. Förord Denna del av»levälä-släkten» berör egentligen inte mycket Levälä. Den omfattar de släktlinjer som börjar

Läs mer

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än det äldsta. Då han dessutom gifte sig rätt sent, först

Läs mer

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant Släkterna Thors från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant samt Grägg (Smeds) såsom den utgått från Matts Johansson Grägg (Smeds) och hans hustru

Läs mer

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register Historiska notiser http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Sida 1 av 6 Register Nr 1 Vånafjärdens by. Nr 2 Nr 3 Nr 4 del 1 Nr 4 del 2 Nr 4 del 3 Nr 5 Följande citat är hämtat från Buraeus karta över Vånafjärdens

Läs mer

Kapitel 4 Erik Davidssons släktlinje Tillägg

Kapitel 4 Erik Davidssons släktlinje Tillägg Kapitel 4 Erik Davidssons släktlinje Tillägg Tab. B 138 XII Susanna Sofia Gustavsdotter Böös, f. på Böös i Jeppo 20.1. 1869, d. i Metropolitan, Michigan10.12.1948, dotter till bonden Gustav Jakobsson Böös

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

Material till Medlemsbladet

Material till Medlemsbladet För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti ISSN 0359-877 No 24 Maj 2002 Ansvarig utgivare: Jan-Erik Levlin Flygkaptensgränd 4F 00200 Helsingfors tel: 09-679 439 Släktforskning Pär-Erik Levlin

Läs mer

Bi-lagan. extra- Läsårskalender september juli. Nationellt resurscentrum för

Bi-lagan. extra- Läsårskalender september juli. Nationellt resurscentrum för extra- Bi-lagan Nationellt resurscentrum för INSPIRATION OCH INFORMATION FÖR LÄRARE I FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH SKOLANS TIDIGA ÅR SEPTEMBER 2005 Läsårskalender september juli med idé-uppslag om bl.a: fåglar

Läs mer

Gustaf och Albertina Andersson från Vilhelmina en krönika om deras liv och anor

Gustaf och Albertina Andersson från Vilhelmina en krönika om deras liv och anor Krönika Gustaf och Albertina Andersson från Vilhelmina en krönika om deras liv och anor Gustaf är född i Ramsele församling 22 augusti 1884. Albertina är född i Sihl, Fjällsjö församling, den 5 maj 1892.

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning Sidan Almanacka 2015 Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning 47 Own the stage foto av Erica Karlsson EN NY KALENDER för Nässjö

Läs mer

Min okända amerikanska faster Ida

Min okända amerikanska faster Ida Min okända amerikanska faster Ida Av Rolf A Karlsson November 2005 1 Inledning 1891 emigrerade den 26-åriga Sara Kristina Johansdotter med sin 2-åriga dotter Ida till Amerika från Slätthögs socken, Kronobergs

Läs mer

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs 1 (130) Ättlingar till min farfars mormors morfar Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1937 till ovanstående person. Jag är själv

Läs mer

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Amiralen Johan von Utfall får symbolisera släkten som den ende jag kan få fram en bild på. Han får här stå för sjöfarten som var en central del

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011 Miljöalmanacka 2011 Gott nytt År Mat är en stor del av livet, både till vardag och till fest. Själv gillar jag både att äta gott och laga god mat. Att stöka runt i köket bland puttrande grytor och fräsande

Läs mer

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid.

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid. NAR öretag edverkande kala företag ch organisa- oner bidrar till tt Trafikkalen- erns material r gratis. Sam- digt hjälper e till att sprida formation om arns utsatthet trafiken bland na anställda. nder

Läs mer

MILJÖKALENDER. Emmaboda kommun. med viktig kommunal information. tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern

MILJÖKALENDER. Emmaboda kommun. med viktig kommunal information. tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern MILJÖKALENDER Emmaboda kommun med viktig kommunal information 2015 tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern 1 tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern. JOBB SOM GÖR SKILLNAD Genom satsningen Sveriges Viktigaste

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1-2010 Ordföranden har ordet! Så närmar oss slutet på märkesåret 2009, det år då Finland och Sverige skiljdes åt. Vår Såkung sa i en intervju att 2010 Ingrid också Olsson kommer att bli ett märkesår

Läs mer

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg. 16 december 2003 nr. 2 Tema - Åstorp med omnejd Ur innehållet: Åstorps gamla gästgivaregård, Skanne killa, O. D. Krook, Elsa Andersson,

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

ENERGI & MILJÖKALENDER 2014

ENERGI & MILJÖKALENDER 2014 ENERGI & MILJÖKALENDER 2014 Varsågod! Här kommer årets Energi & Miljökalender! Kalendern är en almanacka som ges ut av oss på Ulricehamns Energi. Den delas ut i december till alla hushåll i kommunen. Almanackan

Läs mer

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g GENERATION - II sidan Tabell - II: 3-4... 1 Tabell - II: 5-6... 1 GENERATION - I Tabell - I: 3-4... 2 GENERATION I Tabell I: 3-4... 3 GENERATION II Tabell II:

Läs mer

F I Carl Oskar (Andersson) Karlsson, född 12 december 1869 i torpet Klippan, under godset Kleva i Björnlunda församling.

F I Carl Oskar (Andersson) Karlsson, född 12 december 1869 i torpet Klippan, under godset Kleva i Björnlunda församling. Lövnäsanor F I Carl Oskar (Andersson) Karlsson, född 12 december 1869 i torpet Klippan, under godset Kleva i Björnlunda församling. Utdrag ur 1869 års Födelsebok för Björnlunda moderförsamling i Daga härad,

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012 En månadstidning Nr 12-2012 Lösnummer: 15 kr Bo bättre på äldre dar sid 3 Första Advent i kyrkan Sid 5 Agunda-dagen Sid 8-9 Trinshults skola Sid 10-11 Familjen Åberg Sid 13-15 Familjesidan Sid18-19 Äntligen!

Läs mer

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Minnesskrift 1902 1917 Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Tryckt å J. V. Martensons tryckeri, 216-18-20 Institute Place, Chicago, Illinois Till Svensk-Finska Nykterhetsförbundet

Läs mer

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2013 Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. + =? 100 meter på ett bananskal

Läs mer

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2014 Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. Eskilstuna Energi och Miljö

Läs mer