Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2"

Transkript

1 Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2 Christina Nordback Pär-Erik Levlin Utgiven av Levälä Släktförening Pärmbilden: Ett utdrag från en hemmanskarta från 1740 över Ytterjeppo dit Bärs hörde på den den tiden. De två gårdarna 20 och 25 är båda antecknade i registret till kartan som Bärs. Kartan hittas i sin helhet på haku.php med sökordet Ytterjeppo. Hemsidan innehåller ett stort antal digitaliserade hemmanskartor från och 1700-talen.

2 Levälä gårdsgrupp och byn Ytterjeppo, uppe till vänster på kartan, var Levälä-släktens ursprungliga hemvist. Bärs-släkten, som en avknoppning till Levälä-släkten, hade sin ursprungliga hemvist nära den tidigare Jeppo kommuns norra gräns, nere till höger på kartan. Levälä-, liksom Bärs- släkten, spriddes snart över närbygden med grenar till övriga delar av landet. Emigrationen gjorde att en betydande del av släkten också finns i Sverige, Amerika och andra länder. Anmodern i denna släktbok Cajsa Andersdotter Bärs gifte sig till Jungar, ca 10 km söderut från Bärs.

3 Några bilder belyser något av den miljö och den tid som vår släkt under talets första halva levde i: Ytterjeppo, skolan under 1930 talet. Bygget av den högre folkskolan på Nevastbacken, invid hängbron, påbörjades under 1910-talets sista år. Skolan på Levälä blev därefter byns småskola. Mejeriet invigdes med stor fest på folkskolan den 7 december Hängbron, som senare försågs med en rullbana för mjölkkannor då bron inte var säker för trafik med hästfordon, byggdes på älvens is år Den gav byns västra och östra del en bekväm året-runt gemenskap kring skolor, butik, mejeri och ungdomslokalen.

4 Bärs högre folkskola byggdes år 1913 och verkade fram till 1966 då all skolverksamhet i Jeppo samlades till den nya skolan i Silvast. Levälä Släktgård. En bild från 1910-talet ur Ytterjeppo- Vår by vid älven visar mangården och anfäder till en stor del av Levälä-släkten. I mitten på bilden från vänster Jakob Levlin, Hanna och Otto Levlin, längst till höger Elvira Andersson. 4

5 Anmodern till ättlingar i denna skrift Cajsa Andersdotter Bärs (Tab.K 1370) var gift med Simon Andersson Jungar. Hans gravsten från 1867 torde vara den äldsta bevarade på Jeppo gravgård. 5

6 Förord till Bärs-släkten, del 2 Som en del av sin stora utredning av Levälä-släkten samlade Pär-Erik Levlin under 1980-talets senare del in material om Bärs-släkten till den del den som den utgår från Margareta Davidsdotter Levälä. Hon var ett av barnen till David Eriksson Levälä och gav upphov till den såkallade K-linjen inom Levälä-släkten. Pär-Erik publicerade första delen av sin utredning år Den innehåller 1369 tabeller och sträcker sig tidsmässigt fram till långt in på 1900-talet. Den börjar med Susanna Gustavsdotter Storbärs, gift med Anders Gabrielsson Annala (Tab. K 1). I boken utreds ättlingarna till sonen Johan, gift med Margareta Davidsdotter Levälä (Tab. K2) och deras tre äldsta söner, dock med undantag av Anders yngsta dotter Cajsa som i Tab. K 529 har nummer K Pär-Erik fortsatte att samla in material med tanke på att snart publicera följande del av utredningen. Samtidigt höll han på med en uppdatering av Levälä-släkten del 1, andra upplagan. Den boken fick företräde och utkom Först därefter fortsatte han planeringen av Bärsboken del 2, som börjar med Cajsa och Tab Pär-Erik hann renskriva Cajsas ättlingar, c:a 400 tabeller och sätta in dem på sin dator. Åldern tog dock ut sin rätt, krafterna började tryta och han lyckades inte få materialet klart. Han hade dock redan 1998 lyckats få Christina Nordback från Hangö att fortsätta renskrivningen av materialet. Hon gjorde det i sakta mak men fick dock bättre tid för detta efter sin pensionering år Christina härstammar själv från Jeppo och har sina rötter i K-linjen via sin morfars morfars morfar Anders Andersson Storbärs, son i Tab. K 1. Hennes morfars morfar Gustav Eriksson Lussi och Cajsa Andersdotter Bärs var småkusiner. En del av resultatet av Christinas arbete har nu samlats i denna bok. Eftersom materialet hon fick av Pär-Erik redan var drygt tjugo år gammalt har det funnits behov av kompletteringar och uppdateringar för att undvika att boken är föråldrad redan vid sin utkomst. Detta har hon gjort under de senaste åren. Det har varit ett stort arbete; av Pär-Eriks ursprungliga 417 tabeller blev det efter uppdateringen 917 tabeller! Alla personer har inte kunnat nås för kompletteringen. Därför kan en del tabeller vara bristfälliga och sakna information om vad som hänt den i frågavarande familjen under de senaste tjugo åren. Detta ber vi om överseende med. Persontexten för de personer som inte nåtts har lämnats bort för att undvika att ev. felaktiga uppgifter publiceras. I slutet av en del av tabellerna finns ett tabellnummer inom en parentes, som anger var familjen förekommer i tidigare utgivna böcker. Här utgör de ingiftas föräldrar dock ett visst problem. Pär- Erik använde orden son till xx och hans hustru. Många inkomna svar anger dock endast moderns flicknamn och i dag kan man inte vara säker på om folk är gifta eller endast sambor. I några fall har även ordet hustru på begäran avlägsnats, eftersom personerna i fråga numera är skilda. På Levälä Släktförenings vägnar vill jag tacka alla som beredvilligt svarat på Christinas förfrågningar, men framför allt går Föreningens varma tack till Christina, som med sin stora arbetsinsats möjliggjort sammanställningen och publiceringen av denna bok. Utan henne sku e int ha vaari ti na. Helsingfors i maj 2012 Jan-Erik Levlin Levälä Släktförening Ordförande

7 Förord till första delen Denna utredning, där föreliggande bok endast utgör en första del, skulle egentligen endast ha omfattat ättlingarna till Margareta Davidsdotter Levälä gift med Johan Andersson Storbärs. Då Johans bror Anders Andersson Storbärs var gift med Margaretas systerdotter Maria Mattsdotter Löv (Tab. G 1) tyckte jag dock att det passade bäst att även ta hennes ättlingar i detta sammanhang och likaså ättlingarna till Johans brorson Anders Gustavsson Storbärs gift med Maria Eriksdotter Levälä (Tab. B 1). Då dessa till Levälä-släkten hörande Bärs-ättlingar äro redovisade tror jag mig ha största delen av Bärssläkten klar. Om tiden och krafterna stå mig bi hoppas jag att jag kan redovisa resten i en tredje bok. För att kunna genomföra detta program börjar jag Bärs-släktens tabeller från Susanna Gustavsdotter Storbärs gift med Anders Gabrielsson Annala och planerar att redovisa alla deras ättlingar. Margareta Davidsdotter Levälä kommer då in i Tab. K 2. Margareta Davidsdotter är i generation VIII och jag ger denna generationssiffra även åt Johan Andersson, trots att jag av hans förfäder endast känner tre generationer. I första delen av Levälä-släkten kan man ju dock följa några av Margareta Davidsdotters förfäder bakåt till generation 1. Jeppobygden har tydligen gett en god grund för släktens utveckling, då redan Margareta Davidsdotters ättlingar ger över 2000 tabeller. De har även i stor utsträckning stannat kvar i hembygden och först under de senaste generationerna i högre grad spritt sig till andra trakter. Emigrationen, främst till Amerika, var dock stor från Jeppo och har starkt berört släkten. C:a 1/3 av tabellerna i denna bok behandlar familjer i U.S.A. eller Kanada. Dock har ej alla emigranters ättlingar kunnat spåras. Av dem jag funnit har tyvärr ej alla besvarat mina brev eller gett ofullständiga uppgifter. Det är främst sökandet efter emigrantättlingar som gjort att utredningen tagit så lång tid. Då vi dock i så stor utsträckning rör oss i Jeppo eller Ytterjeppo, som för de flesta av oss är välkända trakter, har jag för dem som är födda där, endast angett hemmansnamnet där de var skrivna, som födelseort. Ett annat problem vi har i Jeppo är den lucka på 16 år som finns i kyrkböckerna från 1870 till Det gör att personer som dött eller flyttat bort under denna tid ofta är försvunna för oss. Luckan kan delvis överbryggas genom att i förteckningarna över inflyttade till andra församlingar under denna tid söka sådana från Jeppo. Jag har ju dock av lättförståeliga skäl inte kunnat besöka alla församlingar i Finland. Genom att i bouppteckningar se vilka som äro antecknade som efterlevande, kan man sluta sig till vilka som med viss sannolikhet dött, men det blir all tid en restpost som man ej vet något om. Barn födda och döda under denna tid blir även helt bortlämnade. Även om utredningen börjar i slutet av talet, består släkten till större delen av nu levande personer. Uppgifterna om dem har jag till stor del erhållit genom direktkontakt med vederbörande. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla dem som så bredvilligt hjälpt mig i mitt arbete. Sollentuna i juni 1989 Pär-Erik Levlin Bärs hemmans förhistoria Bärs hemman ligger på östra sidan av Nykarleby älv c:a 12 km. söder om Nykarleby centrum. När vi i de första bevarade skattelängderna från mitten av 1500-talet lär känna hemmanet och dess ägare finns det endast fyra hemman i Epo by högre upp längs älvens östra sida. Det sista var Storsilvast i höjd med nuvarande Jeppo station. Bebyggelsen var således mycket gles. De närmaste grannarna var Nybyggar i söder och Lussi i norr. Gårdarna låg då alldeles på älvstranden. Den första husbonden vi med stor säkerhet kan placera på hemmanet hette Jöns Grelsson, huvudperson I skattelängderna vid denna tid nämns endast huvudpersonen vid namn och inte heller hemmanets namn anges. Jöns betalade 1552 näbbskatt för 9 personer. Då detta var storfamiljens arbetsföra medlemmar mellan 15 till 60 år gamla, kan det totala antalet ha varit över 20. Följande husbonde var Jöns 8

8 Andersson Hemmanet hade nu 22 spannland åker motsvarande c:a 2,75 ha och betalade skatt för 8-9 personer. Nästa husbonde heter Henrik Jönsson och är med stor sannolikhet son till föregående. Om det verkligen är samma person hela denna långa tid av 48 år går ej att avgöra. Det kan ju ha kommit in en måg med samma namn. Nästa husbondeperiod med Per Henriksson är även otroligt lång. Han hade i roteringslängden 1627 en ålder av 45 år och skulle 1671 ha varit 89 år. Samtidigt går det utför med Bärs hemmanet. Det hade ju delats i Stor- och Lillbärs redan omkring 1600 och 1630-talet fanns där som arbetsföra skattebetalare endast husbonden med hustru. År 1645 finns endast husbonden kvar och 1653 betecknas hemmanet som öde. Dock betalas även senare år mindre mängder tiondespannmål i skatt i Per Henrikssons namn. År 1673 står en Hans Larsson för hemmanet, som dock ännu betecknas som öde. Vi har inte funnit någon tingsnotis som omtalar att hemmanet sålts eller upptagits av öde. Uppenbart är dock att nytt folk kommit till Bärs och de tar även över Lillbärs så att de två hemmanen ånyo för en tid bildar en enhet. År 1675 nämns på hemmanet bröderna Johan Hansson med hustru Lisa Mårtensdotter och Jakob Hansson med hustru Brita Simonsdotter. Följande år tillkommer Cnut Hansson som 1678 har hustru Lisa Persdotter. Ar 1683 nämnes för första gången namnet Bärs genom att husbonden kallas Jakob Hansson Bers, samtidigt tillkommer Erik Hansson men Johan Hansson är nu borta. Det är möjligt att det är dessa bröder och deras far Hans Larsson som för in namnet på hemmanet, men vari från skulle det i så fall komma? I mantalslängden år 1686 är Bärs hemman igen uppdelat så att Cnut och Erik Hansson samsas på 3/4 mantal av hemmanet eller Storbärs medan Jakob Hansson har 1/3 mantal Lillbärs. Erik har nu hustrun Margareta. Dessa fyra Cnut och Erik med hustrur finns på Storbärs ännu vid mantalsskrivning 1696, men detta år flyttar Erik med hustru över till Lillbärs. Där hade Jakob Hanssons son 1696 tagit över hemmanet, men han dog samma vinter, gift men barnlös så att Jakob blivit ensam. Där står sedan Erik Hansson i mantalslängden 1687 och Cnut Hansson med hustru är ensamma på Storbärs. Följande år är i mantalslängden antecknat Cnut Bers öde. Aren drabbas landet av mycket svåra missväxtår följda av svält och sjukdomar. Det var en katastrof som ledde till att c:a en fjärdedel av befolkningen dog och många hemman blev öde däribland Storbärs. Brodern Erik på Lillbärs överlevde och man kan undra varför inte han tog över det större hemmanet, men det var väl bristen på ar betskraft och de högre skatterna som avhöll honom. Han hade dottern Margareta Eriksdotter som återvände till Lillbärs efter Stora ofreden och förde släkten vidare. Bärs-släkten Storbärs behövde inte stå länge öde. Redan vid Nykarleby ting uppvisar Hindrich Olofsson från Naarasluoma besiktningsinstrument över Cnut Bers förfallna hemman, som Hindrich tänker uppta. Åkern med undantag av 12 kappland har 3 år legat i linda, åkerdikena något förfallna, gärdesgårdarna alldeles förfallna och humlegården gräsgången. Husen var delvis förmultnade och taklösa. Nämnden ansåg att två års skattefrihet var erforderlig. Redan följande år är Henrik Bärs med hustru införda i mantalslängden. Från senare källor vet vi att hon heter Sofia Gustavsdotter. Varifrån kommer då denna familj till Bärs. Vid granskning av mantalslängderna för Naarasluoma finner vi 1692 efter Pöyhönen införda krögaren Henrik Olsson och hustru Sofia. Föregående år fanns där krögaren Erik Eskilsson och hustru Sofia. Där finns Henrik Olofsson och hustru Sofia ännu 1696 men ej mer Då heter krögaren Erik Markusson. Jag har ej försökt söka Henrik och Sofia före Det vore ju rätt så arbetsdrygt, särskilt när man ej alls vet var man skall söka. I Naarasluoma var de i varje fall ej. Några barn finns ej antecknade i krögarfamiljen i Naarasluoma. De vi vet borde ha funnits är tydligen i tjänst hos andra. På Bärs införs 1703 mågen Per och hustru och 1705 dottern 9

9 Walborg. År 1707 är Henriks hustru bortlämnad och 1709 Henrik själv. Då står Per Persson Bärs som huvudman och även sonen Gustav är införd. Gustav Henriksson är huvudman 1711 och Per Persson är bortlämnad. Med Gustav finns systrarna Sofia och Walborg. År 1713 är Walborg borta från Bärs. I mantalslängden 1723 efter fredsslutet finns Per Persson och hustru Sofia införda på Lillbärs, som de tydligen tänkte överta. Dessa planer stäcktes av att Margareta Eriksdotter med familj återvände från flykten i Sverige. Vid tinget kallar Gustav Henriksson Bärs Per Persson från Lillbärs för sin svåger. Per är säkert samma person som 1709 blev huvudperson på Storbärs och var säkert redan då gift med Sofia Henriksdotter. Var han var när Sofia var på Bärs vet vi ej, inte heller vart de tog vägen från Lillbärs. Författarens kommentar Jag vill tacka Jan-Erik Levlin, Alf Julin, Wolmar Strengell och Börje Sandberg för den hjälp ni gett mig under arbetet med boken. Utan er hade boken inte varit färdig idag. Ni har läst igenom tabeller, rättat felaktiga uppgifter, sökt fram adresser och telefonnumror, delat ut frågeformulär. Ett tack också till Henrik Romar som försett mig med gamla tabeller på de personer som ingått i tidigare böcker och för att du tagit emot uppgifter och tillägg efter utsatt tid. Ett tack också till er alla som svarat på min förfrågan. Många blir säkert besvikna då de märker att deras uppgifter saknas i boken, trots att de tidigare har besvarat Pär-Erik Levlins förfrågningar. Jag kan trösta er och berätta att det ännu finns outgivet material som Pär-Erik lämnat efter sig. Det är renskrivet och insatt i en databas och efter en uppdatering resulterar det säkert i 2-3 nya Bärsböcker. Jag vill uppmana alla er, som ännu inte finns med i denna bok, att skicka in er uppdatering till föreningen helst via e-post. Kontakten till medlemmarna via mejl går snabbare, smidigare och minimerar feltolkningar av namn och siffror. Arbetet med den här Bärsboken tog mycket längre tid än jag hade räknat med, men samtidigt var det mycket intressant och givande. Jag tyckte att jag lärde känna nya människor bara genom att läsa de returnerade svaren. Hangö den 1 maj 2012 Christina Nordback 10

10 Tab. K 1370 X Cajsa* Andersdotter Bärs, f. på Bärs , d. på Jungar , dotter till Anders Johansson Storbärs och hans hustru Maria Gustavsdotter Bro (Tab. K 529). Vigd i Nykarleby l.f med Simon* Andersson Jungar, f. på Jungar , d. där , son till Anders Simonsson Jungar och hustru Cajsa Johansdotter Lill Ollas. Simon var bonde på nr 7 Lilljungar i Jungar by och han var även sexman. Sexmannen svarade för läslaget inför kyrkoherden. Sönerna Gustav och Simon tog namnet Julin. XI Barn födda på Jungar: Anders*, f Tab. K 1371 Gustav*, f Tab. K 1672 Johan*, f , d Daniel*, f , d Cajsa*, f Tab. K 1730 Maria*, f Tab. K2035 Anna*, f , d Simon*, f Tab. K 2092 Sanna*, f Tab. K 2287 Anna*, f , d Tab. K 1371 XI Anders* Simonsson Jungar, f. på Jungar , d. där , son till Simon Andersson Jungar och hans hustru Cajsa Andersdotter Bärs (Tab. K 1370). Vigd i Nykarleby l.f med Sanna Lisa Johansdotter Mietala, f. På Mietala , d. på Jungar , dotter till bonden Johan Johansson Mietala och hans hustru Brita Stina Johansdotter Suorsholm från Härmä. Anders övertog föräldrarnas hemman på Jungar. Sönerna Gustav, Anders och Emil tog namnet Strengell. XII Barn födda på Jungar: Catharina*, f Levde 1870, men ej återfunnen Maja Lovisa, f , d Simon, f , d Maria*, f Tab. K Johan, f , d Anna Lovisa, f Tab. K 1461 Anders*, f , d (Enl. Nykarleby d.bok.) Gustaf*, f Tab. K Anders*, f Tab. K 1608 Johannes Emil*, f Tab. K 1647 Tab. K 1372 XII Maria* Andersdotter Jungar, f. på Jungar , d. där , dotter till Anders Simonsson Jungar och hans hustru Sanna Lisa Johansdotter Mietala (Tab. K 1371). Vigd i Jeppo med Isak* Isaksson Liljeqvist, f. på Böös , d. i Jeppo , son till Isak Isaksson Böös och hans hustru Sanna Lisa Eriksdotter Smedsbacka. Isak hade en lanthandel i Jungar by i Jeppo och samtidigt även en vid Lussi. Den senare övertogs senare av Jeppo Oravais Handelslag. XIII Barn födda i Jeppo: Hilma* Lovisa, f Tab. K 1373 Ida* Maria, f Tab. K 1386 Sanna* Emilia, f Tab. K 1409 Joel* Isak, f Tab. K 1414 Anders Vilhelm*, f Tab. K 1425 Gustav Leonard*, f Tab. K 1426 Edvin Johannes*, f Tab. K 1456 Otto* Eliel, f , d Alma Aurora, f , d Karl* Evald, f , d. i Kanada Emigrerade Ogift. Valborg* Alfrida, f Tab. K 1460 Tab. K 1373 XIII Hilma* Lovisa Liljeqvist, f. på Jungar , d. på Stenbacka , dotter till Isak Liljeqvist och hans hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Jeppo med Matts Wilhelm* Ström, f. på Stenbacka , d. i Nummela , son till bonden på Stenbacka Simon Simonsson Back, senare Stenbacka och hustru Kajsa Fredriksdotter Stenbacka. (Wilhelm har bröder i Tab. K 698 och K 737.) Wilhelm var först bonde på föräldrarnas hemman på Stenbacka, men sålde hemmanet till brodern Johan och blev handlande där. Som änkling gifte han om sig med Edla Sofia Stor, f. i Kronoby Hon flyttade tillbaka till Kronoby XIV Barn födda på Stenbacka: Georg Wilhelm, f , d Gomer* Sten Birger, f Tab. K1374. Georg* André Wilhelm, f Tab. K

11 Gerda Maria, f , d Hilma Elvira Ingeborg, f , d Hilma Edit Cecilia*, f Tab. K Tab. K 1374 XIV Gomer* Sten Birger Ström, f. på Stenbacka , d. på Jungar , son till Matts Wilhelm Ström och hans hustru Hilma Lovisa Liljeqvist (Tab. K 1373). Gomer emigrerade till USA Han vigdes där 1:o med Elin* Sofia Björkgren, f. i Nedervetil , d. i Poughkeepsie, NY Om hans andra äktenskap se Tab. K 287. Gomer var byggnadssnickare och farmare i USA. Efter första hustruns död återvände han till hembygden. Äktenskapen var barnlösa. Tab. K 1375 XIV Georg* André Wilhelm Ström, f. på Stenbacka , d. i Alingsås, Sverige , son till Matts Wilhelm Ström och hans hustru Hilma Lovisa Liljeqvist (Tab. K 1373). Vigd 1:o i Purmo med Martha* Alice Björkvall, f. i Purmo , dotter till Selma Björkvall. Frånskilda Vigd 2:o i Alingsås med Märtha Amanda Linjamäki, f. i Kauhava , dotter till Kalle Linjamäki och hans hustru Amanda Isosomppi. Georg övertog sin fars lanthandel på Stenbacka i Jeppo 1934 och flyttade 1950 till Alingsås, Sverige. Där hade han även tjänst inom handeln, först som försäljare, senare som kontorist. Hans första hustru med adoptivdotter stannade kvar i Jeppo och övertog gården och affärsrörelsen, som upphörde XV Adoptivdotter född i Grankulla: Carita* Elisabeth, f Tab. K 1376 Tab. K 1376 XV Carita* Elisabeth Ström, f. i Grankulla Vigd i Jeppo med Paul* Ivar Björkqvist, f. i Jeppo (Tab. B 74), son till Ivar* Björkqvist och Vieno* Aili Johanna Grötas (Tab. B 71). Carita har arbetat inom ortens Röda-Korsavdelning, samt tidvis också i olika uppgifter på Keppo pälsdjursfarm. Paul är merkonom och har varit anställd som produktionschef på samma farm och senare som direktör för KWH:s pälsdjursfarmer. Han har arbetat 40 år inom pälsdjursbranschen. Han har också varit aktiv inom Jeppo IF. Båda är numera pensionärer och bosatta i Jeppo. XVI Barn: Krister* Paul André f Tab. K 1377 Stig-Erik* Ivar f Tab. K Ros-Mari* Elisabeth f Tab. K 1380 Tab. K 1377 XVI Krister* Paul André Björkqvist, f , son till Paul* Ivar Björkqvist och hans hustru Carita* Elisabeth f. Ström (tab K 1376). Vigd i Purmo med Helena* Margareta, Östman f. i Purmo , dotter till Margit och Arne Östman. Krister är ekonomie magister och jobbar som konsult. Helena är skolpsykolog. Frånskild och omgift med Tessa Salo, född i Salo. Frånskild 2008 XVII Barn: 1 Camilla* Helena f i Jakobstad. Tab. K André* Karl Herman f i Mariehamn 1 Cecilia* Juliana f i Kyrkslätt. 2 Patrik Krister Erik, f Victoria Katri Charlotte, f Tab. K 1378 XVII Camilla* Helena Björkqvist, f. i Jakobstad , dotter till konsult Krister* Paul André Björkqvist och skol-psykolog Helena Margareta Östman (Tab K 1377). Sambo med Daniel* Johanan Schwartz, f. i Holland. Camillas yrke är RiskBusiness Manager Deloitte, Daniel är kontorist. XVIII Barn fött i Haarlem, Holland: Benjamin Daniel Arne, f Tab. K 1379 XVI Stig-Erik* Ivar Björkqvist, f , son till Paul* Ivar Björkqvist och hans hustru Carita* Elisabeth f. Ström (tab K 1376). Gift 1:o, med Marita Engstrand, f Frånskild. Gift 2:o, med Camilla* Ann- Christine Strengell, f , dotter till Erik Strengell och hans hustru Ann-Mari f. Ekman 12

12 (Tab K 1589). Stig-Erik är ekonomie magister och arbetar som Business Controller vid Rettig Group. Camilla är barnträdgårdslärare. Familjen bodde i södra Holland under åren och bor nu i Kyrkslätt. Dottern Josefine studerar vid universitetet i Aberdeen, Skottland sedan hösten XVII Barn, de två första födda i Jeppo, det tredje i Jeppo/Maastricht och det fjärde i Kyrkslätt: 1 Emilia Josefine* f Oscar* Ivar Jonathan f Filip* Erik Cesar f Alexander* Paul Lucas f Tab. K 1380 XVI Ros-Mari* Elisabeth Björkqvist, f , dotter till Paul* Ivar Björkqvist och hans hustru Carita* Elisabeth f. Ström (Tab K 1376). Gift i Jeppo med elektrikern Klaus* Konrad Schilling, f i Düsseldorf, Tyskland. Ros-Mari är ekonomie magister. Klaus är elektriker. Familjen är bosatt i Pulheim, Tyskland. XVII Barn födda i Tyskland: Jari* Jozu Michael f Tommi Ivar, f Tab. K 1381 XIV Hilma Edit Cecilia* Ström, f. på Stenbacka , d. i Åbo , dotter till Matts Wilhelm Ström och hans hustru Hilma Lovisa f. Liljeqvist (Tab. K 1373). Vigd i Jeppo med Johannes Arthur* Granlund, f. i Ashland, WI d. i Åbo , son till Jonas Granlund från Purmo och hans hustru Rosa f. Östman från Jeppo. Arthur har varit sågställare vid Jakobstads såg- och lådfabrik. Före pensioneringen jobbade han för företaget Kodinrakentaja i Åbo. Familjen har bott i Åbo. XV Barn födda i Åbo, (det andra under vistelsen i Jeppo): Eva* Christina, f Tab. K 1382 Alf* Ingmar Johannes, f Tab. K Tab. K 1382 XV Eva* Christina Granlund, f. i Åbo , d. i Åbo , dotter till Johannes Arthur* Granlund och hans hustru Hilma Edit Cecilia* f. Ström (Tab. K 1381). Vigd i Åbo med Voitto* Mauritz Scharlin, f. i Lauttakylä Voitto är ekonom och har varit viceverkställande direktör vid Sydvästra Finlands andelsslakteri i Åbo. Eva var merkonom, banktjänsteman. XVI Barn fött i Åbo: Lena* Kristina, f Tab K 1383 Tab. K 1383 XVI Lena* Kristina Scharlin, f. i Åbo , dotter till ekonom Voitto* Mauritz Scharlin och hans hustru merkonom Eva* Christina f. Granlund (Tab K 1382). Vigd i Åbo med Markku Juhani Mäki, f. i Pöytyä , son till trädgårdsmästaren Niilo Mäki och hans hustru trädgårdsföretagare Impi Helena f. Järvinen. Lena är ekonomie magister och Markku är företagare. Gemensamma hobbyn: tennis och segling. Markku är dessutom intresserad av golf. Lena använder dubbelnamnet Scharlin-Mäki. Familjen bor i Åbo. XVII Barn fött i Åbo: Alexander Mauritz Juhani, f Tab. K 1384 XV Alf* Ingmar Johannes Granlund, f. i Jeppo , d. i Åbo , son till Johannes Arthur* Granlund och hans hustru Hilma Edit Cecilia* f. Ström (Tab. K 1381). Vigd i Åbo med Sisko Annikki* Scharlin, f. i Punkalaidun Alf var pol. mag. och hade tjänst som tullinspektör. Annikki är pensionär och bosatt i Piispanristi utanför Åbo XVI Barn fött i Åbo: Markus* Kristian, f Tab K 1385 Tab. K 1385 XVI Markus Kristian Granlund, född i Åbo , son till pol.mag. Alf* Ingmar Johannes Granlund och hans hustru Sisko Annikki* f. Scharlin (Tab K 1384). Vigd med Terhi* Kristiina Tamminen, f. i Åbo , dotter till Harri Tamminen och hans hustru Maila f. Nikander. Markus är professor i redovisning vid Turun Yliopisto. Terhi är talterapeut. Markus hobbyn: sport. Familjen bor i Lundo. 13

13 XVII Barn födda i Åbo: Artturi Kristian, f Elias Kasperi, f Matias Viljami Johannes, f Aino Sofia Kristiina, f Tab. K 1386 XIII Ida* Maria Liljeqvist, f. på Jungar , d. på Silvast , dotter till Isak Liljeqvist och hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Jeppo med Johannes* Einar Silvast, f. på Fors , d. i Aberdeen, WA , son till Isak Wilhelm Gustavsson Silvast och hustru Anna Lovisa Fors. Johannes emigrerade till USA 1922, men Ida blev kvar i Jeppo med barnen och bodde på Silvast. Familjen tog 1920 namnet Strand. XIV Barn födda på Silvast: Sven Johannes, f , d. i Kanada Emigrerat Ogift. Svea* Emilia, f Tab. K Einar* Isak, f Tab. K Elna* Elisabet, f , d Henry* Edvin, f , d Ogift. Stupade under fortsättningskriget vid Naatala. Hellin* Maria, f Tab. K 1619 Tab. K 1387 XIV Svea* Emilia Strand, f. på Silvast , d. på Fors , dotter till Johannes Einar Strand och hans hustru Ida Maria f. Liljeqvist (Tab. K 1386). Vigd i Jeppo med Evert* Wilhelm Lindström, f. på Fors i Jeppo , d. där , son till Thomas Wilhelm Eliasson Lindström och hans hustru Anna Lovisa Johansdotter f. Löf. Evert var stationskarl vid järnvägen i Jeppo och familjen bodde på Fors. XV Barn födda på Fors: Gunnel* Ann-Mari, f Tab. K Margit* Elisabet, f Tab. K 1393 Tab. K 1388 XV Gunnel* Ann-Mari Lindström, f. i Jeppo , d. i Hangö , dotter till stationskarl Evert* Wilhelm Lindström och hans hustru Svea Emilia f. Strand (Tab. K 1387). Vigd i Jeppo med Bertel* Gotthard Lindberg, f. i Hangö , d. i Liljendal , son till Gotthard Edvin Lindberg och hans hustru Saimi Maria f. Baarman. Gunnel var städerska och Bertel elektriker. XVI Barn födda i Hangö: Anette* Mari, f Tab. K Tab. K 1389 XVI Anette* Mari Lindberg, f. i Hangö , dotter till elektriker Bertel* Gotthard Lindberg och hans hustru städerskan Gunnel* Ann-Mari f. Lindström (Tab. K 1388). Vigd i Hangö med Carl-Magnus* Robert Nyman, f. i Hangö , son till Eyolf Edgar Robert Nyman och hans hustru Agda Margareta f. Sandin. Anette har jobbat som bankfunktionär, hon har varit kiosk-företagare och fr.o.m. september 2011 arbetar hon som fastighetssekreterare på Hangö Bokföringsbyrå. Carl- Magnus var lokförare tills han blev sjukpesionerad Familjen är bosatt i Hangö. XVII Barn födda i Hangö: Anders* Robert John, f Tab. K1390 Johanna* Charlotta Mari, f Tab. K 1391 Susanna* Ann-Mari, f Tab. K1392 Tab. K 1390 XVII Anders* Robert John Nyman, f. i Hangö , son till Carl-Magnus* Robert Nyman och hans hustru Anette* Mari f. Lindberg ( Tab.K 1389). Vigd i Pojo med Tonja* Carita Margaretha Aaltonen f. i Karis , dotter till Christer Aaltonen och Eva Welander. Familjen bor i Hangö. XVIII Barn fött i Pojo; Benjamin Robert Axel f Tab. K 1391 XVII Johanna* Charlotta Mari Nyman, f. i Hangö , dotter till Carl-Magnus* Robert Nyman och hans hustru Anette* Mari f. Lindberg ( Tab.K 1389). Sambo med Marko Sinkko f , son till Marja-Leena och Voitto Kalevi Sinkko. Johanna är löneräknare/ 14

14 bokförare och Marko är personlig assistent. De är bosatta i Hangö. Tab. K 1392 XVII Susanna* Ann-Mari Nyman, f. i Hangö , dotter till Carl-Magnus* Robert Nyman och hans hustru Anette* Mari f. Lindberg ( Tab.K 1389). Sambo med Christian Renfors f , son till Stefan Erik Renfors och Diane Anneli Sundberg. Susanna är fastighetssekreterare och Christian är snickare. De bor i Hangö. Tab. K 1393 XV Margit* Elisabet Lindström, f. på Fors , dotter till stationskarl Evert Wilhelm Lindström och hans hustru Svea Emilia f. Strand (Tab. K 1387). Vigd i Jeppo med Bengt Ingmar* Sandvik, f. på Lavast , d (Tab K 153), son till Anders Eliel Sandvik och hans hustru Ellen Linnéa Gunnar. Ingmar har genomgått Kooperativa handelsskolan i Helsingfors. Ingmar hade tjänst vid Handelslaget i Jeppo och i Munsala. Efter det tjänsgjorde han vid Jeppo sparbank och senare vid Vasa spar-banks kontor i Solf. Margit har varit kontorist. Hon bor i Solf. XVI Barn födda i Solf: Sonja Elisabet, f Tab. K 1394 Peter Kaj Anders, f Tab. K 1395 Tab. K 1394 XVI Sonja Elisabet Sandvik f. i Solf , dotter till Bengt Ingmar* Sandvik och hans hustru Margit* Elisabeth f. Lindström (Tab. K 1393). Vigd med Veli-Matti Liukku, f XVII Barn: Anna Elisabeth, f Markus Kristian, f Sofia Maria, f Tab. K 1395 XVI Peter* Kaj Anders Sandvik, f. i Solf , son till Bengt Ingmar* Sandvik och hans hustru Margit* Elisabeth f. Lindström (Tab. K 1393). Vigd med Ulrika Lindfors. XVII Barn: Zacharias Anders Erhard, f Emilia Ulrika Alexandra, f Tab. K 1396 XIV Einar* Isak Strand, f. i Jeppo , d. där , son till Johannes Einar Strand och hans hustru Ida Maria f. Liljeqvist (Tab. K 1386). Vigd i Jeppo med Maria Agneta* Stolt, f. på Silvast , d. i Jeppo , dotter till Jakob Stolt och hans hustru Lovisa Henriksdotter f. Hilli. Einar och Agneta var småbrukare på Silvast i Jeppo och Einar hade även andra arbeten, bl. a. en lång tid på Keppo pälsfarm. Agneta bodde de sista åren på Jeppo Pensionärscenter. Hon blev 95 år. XV Barn födda på Silvast: Maj-Britt* Helena, f Tab. K Volmar* Einar Johannes, f Tab. K Sven* Johan, f Tab. K Nils*Henry,f Tab. K 1408 Tab. K 1397 XV Maj-Britt* Helena Strand, f. i Jeppo ,d. i Oravais , dotter till Einar* Isak Strand och hans hustru Maria Agneta* f. Stolt (Tab. K 1396). Vigd i Oravais med Sven* Mattias Olin, f. i Oravais , son till Jakob Olin och hans hustru Amanda f. Eriksson. Maj-Britt var affärsbiträde och Sven har varit montör. Sven bor kvar i deras hem i Oravais. XVI Barn födda i Oravais: Stig* Anders, f Tab. K Kerstin* Agneta, f Tab. K Lena* Maria, f Tab. K 1398 XVI Stig* Anders Olin, f. i Oravais , son till Sven* Mattias Olin och hans hustru Maj-Britt* Helena f. Strand (Tab. K 1397). Vigd i Oravais med Sari Päivikki Riihimäki, f. i Muonio , dotter till Elli och Onni Riihimäki. Sari har gått i Korsholms trädgårdsskola. Stig är pälsfarmsarbetare, bosatt i Oravais. XVII Barn födda i Oravais: Ronny* Mikael, f Stefan* Andreas, f Jonas* Tobias, f

15 Tab. K 1399 XVI Kerstin* Agneta Olin, f. i Oravais , dotter till Sven* Mattias Olin och hans hustru Maj-Britt* Helena f. Strand (Tab. K 1397). Vigd i Oravais med Tom* Anders Mikael Brors, f. i Vörå , son till Maj-Britt och Uno Brors. Kerstin är närvårdare och Tom svinfarmare/bonde i Lotlax by i Vörå där familjen bor. XVII Barn födda i Vörå: Emma* Maria, f Tab. K.1400 Emil* Anders Mattias, f Tab. K.1401 Einar* Mikael, f Einar studerar lantbruk. Tab. K 1400 XVII Emma* Maria Brors, f. i Vörå , dotter till bonden Tom* Anders Mikael Brors och hans hustru närvårdare Kerstin* Agneta f. Olin (Tab.K.1399). Sambo med Thomas Wester, f. i Vörå Emma är hälsovårdare och Thomas metallarbetare. Familjen bor i Lålax by i Vörå. Tab. K 1401 XVII Emil* Anders Mattias, f. i Vörå , son till bonden Tom* Anders Mikael Brors och hans hustru närvårdare Kerstin* Agneta f. Olin (Tab.K.1399). Sambo med Martina Vith f. i Malax Emil studerar till polis, Martina till frisör. De är bosatta i Vörå centrum. Tab. K 1402 XV Volmar* Einar Johannes Strand, f. i Jeppo , son till Einar Isak Strand och hans hustru Maria Agneta* f. Stolt (Tab. K 1396). Vigd i Jeppo med Benita* Viola Laxén, f. på Jungar , dotter till Oskar Lennart Laxen och hans hustru Anna Adolfina f. Kangasniemi. Frånskilda Vigd 2:o i Umeå med Ingrid* Karlsson. Volmar är glasmästare. Benita är försäkringstjänsteman. Volmar och Ingrid bor i Umeå. XVI Barn födda i Jeppo: 1 Kurt* Henrik, f Tab K Annika* Diana, f Tab. K Tab. K 1403 XVI Kurt* Henrik Strand, f. i Jeppo , son till glasmästaren Volmar* Einar Johannes Strand och Benita* Viola Laxén (Tab. K 1402). Vigd med Ulrika* Fjällhed, f. i Holmsund Kurt och Ulrika är båda förskollärare. Familjen bor i Umeå. XVII Barn födda i Umeå: Sofia* Agneta, f Frida* Linnea, f Tab. K 1404 XVI Annica*Diana Strand, f. i Jeppo , dotter till glasmästaren Volmar* Einar Johannes Strand och Benita* Viola Laxén (Tab. K 1402). Bildat familj med Gunnar* Öqvist, f. i Piteå Annica och Gunnar har separerat Annica är ekonomiassistent på Mirror Accounting AB och är bosatt i Umeå. XVII Barn fött i Umeå: Lars Linus* Johannes, f Tab. K 1405 XV Sven* Johan Strand, f. i Jeppo , son till Einar Isak Strand och hans hustru Maria Agneta* f. Stolt (Tab. K 1396). Vigd i Ylihärmä med Eira* Kyllikki Pelkkala, f. i Ylihärmä , dotter till Juho Pelkkala och hans hustru Laina f. Hietala. Sven och Eira har varit pälsfarmare, Eira även postutdelare. Båda är nu pensionärer och bor i Jeppo. XVI Barn födda i Jeppo: Margit Mona* Anita, f Tab. K Siv Gunilla*, f Tab. K Tab. K 1406 XVI Margit Mona* Anita Strand, f. i Jeppo , dotter till pälsfarmare Sven* Johan Strand och hans hustru Eira* Kyllikki f. Pelkkala (Tab. K 1405). Vigd i Jakobstad med Per* Stefan Nars, f. i Jakobstad , son till Carl-Erik Nars och hans hustru Benita f. Mäki. Mona är tandskötare. Per är försäljare. Familjen bor i Jakobstad. XVII Barn födda i Jakobstad: Anne* Mikaela Persdotter, f Robin* Carl Johan, f Jonathan* Isak Ivar,

16 Tab. K 1407 XVI Siv Gunilla* Strand, f. i Jeppo , dotter till pälsfarmare Sven* Johan Strand och hans hustru Eira* Kyllikki f. Pelkkala (Tab. K 1405). Sambo med Tomi* Kärkkäinen, f. i Sulkava Gunilla är daghemsföreståndare och Tomi är (heltids) fotbollstränare, nu just i Vasa IFK. I 2 år bodde familjen i Norge där Tomi var aktiv fotbollsspelare i Skjetten SK. Familjen är nu bosatt i Vasa. XVII Barn födda, det första och tredje i Vasa, det andra i Norge: Anton* Johannes, f Jenni* Susanna, f Isac* Elias, f Tab. K 1408 XV Nils* Henry Strand, f. i Jeppo , son till Einar* Isak Strand och hans hustru Maria Agneta* f. Stolt (Tab. K 1396).Vigd i Munsala med May Hildegard Kristina* Norrgård, f. i Munsala , dotter till Martin* Vilhelm Norrgård och hans hustru Else* Hildegard f. Ehrström. Nils är försäljare. Kristina är läkarsekreterare. Nils hobbyn: idrott, litteratur. Familjen bor i Nykarleby. XVI Barn fött i Nykarleby: Torbjörn Mattias, f Tab. K 1409 XIII Sanna Emilia Isaksdotter Liljekvist, f. i Jeppo , d. där , dotter till Isak Isaksson Liljekvist och hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Jeppo med Isak* Alfred Isaksson Lindfors, f. i Jeppo , d. i USA (Tab. D 208), son till snickaren, bonden Isak Lindfors och hans hustru Sofia Johansdotter Jungar (Tab. D 199). Isak emigrerade till USA efter hustruns död. Hans föräldrar tog hand om dottern. Han arbetade som förman vid byggnadsarbeten i Chicago. XIV Barn fött i Jeppo: Agnes* Emilia f Tab. K 1410 Tab. K 1410 XIV Agnes* Emilia Lindfors, f. i Jeppo , dotter till Isak Alfred Lindfors och hans hustru Sanna Emilia Liljekvist (Tab. K 1409). Vigd med Ernst Eric* Westerlund, f. i Jeppo , d. i Corvallis OR , son till Erik Jakobsson Westerlund och hans hustru Amanda Irene. Eric har genomgått Korsholms lantmannaskola. Han övertog hemgården på Fors men i juli 1958 emigrerade familjen till USA. Hemgården har senare sålts. Enligt uppgifter från 1990-talet bodde makarna i Corvallis, Oregon. XV Barn födda i Jeppo: Greta* Emilia, f Tab K 1411 Gunnevi* Birgitta, f Tab K 1412 Gun-Britt* Viola, f Tab K 1413 Tab. K 1411 XV Greta* Emilia Westerlund, f. i Jeppo , dotter till Ernst Eric Westerlund och hans hustru Agnes Emilia f. Lindfors (Tab. K.1410). Gift 1:o med Carson* Mills, 2:o med Tommy* B. McKee. Enligt uppgifter från 1990-talet bodde familjen i Pleasenton, Californien. XVI Barn i första äktenskapet: Genevie* Viola, f Tab. K 1412 XV Gunnevi* Birgitta Westerlund, f. i Jeppo , dotter till Ernst Eric Westerlund Och hustru Agnes Emilia Lindfors (Tab. K.1410). Gift 1969 med Guy* G. Helsing, f. på Skrivars i Vexala Enligt uppgifter från 1990-talet bodde familjen i Corvallis, OR. Torde nu bo i Albany, OR, USA XVI Barn fött i Corvallis: Maj-Britt* Erika f Tab. K 1413 XV Gun-Britt* Viola Westerlund, f. i Jeppo , dotter till Ernst Eric Westerlund och hustru Agnes Emilia Lindfors (Tab Tab. K.1410). Gift 1968 med Roylance* W. Hill, bördig från Kauhajoki. Enligt uppgifter från 1990-talet bodde familjen i San Francisco. XVI Barn: Erik* Roylance f Nicole* Joyce f

17 Tab. K 1414 XIII Isaak Joel* Liljequist, f. i Jeppo , d. i Oakland, CA , son till Isak Liljeqvist och hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Ironwood, MI med Alma* L. Nirva, f. i Ironwood, d. i Oakland, CA. Joel var skräddare och bodde först i Ironwood MI men flyttade senare till Oakland i San Francisco området, Californien. XIV Barn födda i Ironwood, MI: Vivian* Martha, f Tab K 1415 Ruth* Evelyn, f Tab K 1418 Leona* Marie, f Tab K 1421 Tab. K 1415 XIV Vivian* Martha Liljequist, f. i Ironwood, MI , d. 1991, dotter till skräddaren Isaak Joel* Liljequist och hans hustru Alma* f. Nirva (Tab. K 1414). Vigd med Glen* Berney. Frånskilda XV Barn födda i Californien: Noreen* f Tab K 1416 Charlotte* f Tab K 1417 Tab. K 1416 XV Noreen* Berney, f. i CA , dotter till Glen Berney och hans hustru Vivian Martha f.liljequist (Tab. K 1415). Gift Texierra. XVI Barn: Lisa* Marie, f Tab. K 1417 XV Charlotte* Berney, f. i CA , dotter till Glen Berney och hans hustru Vivian Martha f.liljeqvist (Tab. K 1415). Gift Gardner. XVI Barn: Debra*, f Dany*, f David*, f Tab. K 1418 XIV Ruth* Evelyn Liljequist, f. i Ironwood , d. i Almedo, CA , dotter till skräddaren Joel* Isaak Liljequist och hans hustru Alma f. Nirva (Tab. K 1414). Vigd 1:o i Oakland med William Berney, f. i Oakland d där Vigd 2:o i Oakland med Albert* H. Larson, f , d. i Oakland Ruth bodde i Oakland tillsammans med sonen Leland Larson. XV Barn födda i Oakland CA. Barnen i första äktenskapet adopterade av Albert H. Larson. 1 Leland* Robert, f Jean* Yvonne, f Tab K Raymond* Albert, f Tab. K 1419 XV Jean* Yvonne Larson, f. i Oakland , dotter till William Berney och hans hustru Ruth Evelyn f. Liljequist (Tab. K 1418). Gift Morgan. XVI Barn födda i Oakland CA: Cynthia* Louise, f Tab. K 1420 Peter* James, f Julie* Lynn, f Sean* Albert, f Tab. K 1420 XVI Cynthia* Louise Morgan, f , dotter till Morgan och Jean Yvonne Larson (Tab. K 1419). Gift Miller. XV Barn födda första i Michigan, andra i San Leandro CA : Victor* Charles, f Richard* William, f Tab. K 1421 XIV Leona* Marie Liljequist, f. i Ironwood, MI , d i Fairfax i juli 1992, dotter till skräddaren Joel* Isaak Liljequist och hans hustru Alma f. Nirva (Tab. K 1414). Vigd i Oakland med Joseph* Bianchini, f , d i Fairfax Enligt uppgifter från talet bodde familjen i Fairfax, CA. XV Barn: Robert*, f Tab K 1422 Joelene*, f Tab K 1423 Donald*, f Tab K 1424 Tab. K 1422 XV Robert* Anthony Bianchini, f , son till Joseph Bianchini och hustru Leona Marie Liljequist (Tab. K 1421). Gift. XVI Barn: Robert* Anthony, Joseph*, f Jennifer* Rose, f

18 Tab. K 1423 XV Joelene* Bianchini, f. i Fairfax, CA , dotter till Joseph Bianchini och hustru Leona Marie Liljequist (Tab. K 1421). Vigd med George*Aguirre. Enligt uppgifter från 1990-talet bodde familjen i San Francisco. Tab. K 1424 XV Donald* Bianchini, f , son till Joseph Bianchini och hustru Leona Marie Liljequist (Tab. K 1421). Gift. Torde nu bo i Rohnert Park, CA, USA XVI Barn. Brooke* Marie, f Nicholas*, f Benjamin*, f Tab. K 1425 XIII Anders Vilhelm* Liljequist, f. i Jeppo , d i Los Angeles, son till Isak Liljekvist och hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i U.S.A. med Esther* Nyman, f. i Kronoby , d. i Los Angeles , dotter till Johannes Gustavsson Nyman och hans hustru Lovisa Mickelsdotter Skuthälla. Vilhelm emigrerade 1911 till Australien och 1927 därifrån till USA. Han hade en speceriaffär i Los Angeles. XIV Barn födda i U.S.A. Nancy* Marie, f , d Gift. Frånskild. Inga barn. Tab. K XIII Gustav Leonard* Liljeqvist, f. i Jeppo , d. där , son till Isak Liljekvist och hans hustru Maria Andersdotter Jungar (Tab. K 1372). Vigd i Jeppo med Emmy* Maria Nylund, f. i Jeppo , d. där , dotter till Matts Johansson Nylund och hans hustru Sanna Maja Johansdotter. Leonard var bonde på Jungar i Jeppo och hade även lanthandeln där efter sin far. XIV Barn födda på Jungar: Magnus Robert*, f Tab. K Margit* Maria, f Tab. K 1915 Max* Gustav, f Tab. K 1436 Märtha* Alice, f Tab. K Manne* Olof, f Tab. K 1449 Eva* Marita, f Tab. K 1452 Tab. K 1427 XIV Magnus Robert* Liljeqvist, f. i Jeppo , d. där i sviterna efter en arbetsolycka, son till bonden Gustav Leonard* Liljeqvist och hans hustru Emmy* Maria f. Nylund (Tab. K 1426). Vigd i Jeppo med Eila* Helmi Eleonora Aalto, f. i Närpes , d , dotter till Nikolai Aalto och hans hustru Helmi Alexandra f. Koskinen. Robert var mejeridisponent i Jeppo. Eila flyttade 1955 till Vasa och gifte om sig med folkskolläraren, skolrådet Bengt Broo. XV Barn födda i Jeppo: Karin* Margareta, f Tab. K 1428 Carita* Helena, f Tab. K Tab. K 1428 XV Karin* Margareta Liljeqvist, f. i Jeppo , dotter till mejeridisponent Magnus Robert* Liljeqvist och hans hustru Eila* Helmi Eleonora f. Aalto (Tab. K 1427). Vigd i Petalax med Karl-Johan* Sandström, f. i Petalax , d. där , son till Karl Alfred Sandström och hans hustru Ester Lovisa f. Stenbacka. Karin har varit lärare och bor i Petalax. XVI Barn födda i Petalax: Katarina* Margareta, f Tab K 1429 Camilla* Maria, f Tab K 1430 Carola* Martina, f Tab K 1431 Tab. K 1429 XVI Katarina* Margareta Sandström, f. i Petalax , dotter till Karl-Johan Sandström och hans hustru Karin* Margareta f. Liljeqvist (Tab. K 1428). Vigd i Petalax med Lars Peter* Bjurs, f. i Petalax , son till Karl-Erik Bjurs och hans hustru Inga f. Södergran. Katarina är matematiklärare vid Högstadiet i Petalax och Peter är business controller vid Wärtsilä i Vasa. Familjen bor i Petalax. XVII Barn födda i Petalax. Elin* Margareta, f Axel* Karl Peter, f Ester* Irene, f

19 Tab. K 1430 XVI Camilla* Maria Sandström, f. i Petalax , dotter till Karl-Johan Sandström och hans hustru Karin* Margareta f. Liljeqvist (Tab. K 1428). Vigd i Petalax med Tom* Erik Nygren, f. i Vasa, , son till Gunnel och Kurt Nygren. Camilla jobbar som närvårdare inom hemservicen i Malax och Tom är merkonom med tjänst som platschef vid Matkahuolto Oy Ab. Familjen bor i Petalax. XVII Barn födda i Petalax: Linus* Karl Erik, f Rasmus* Tom Johan, f Lucas* Mats Robert, f Tab. K 1431 XVI Carola* Martina Sandström, f. i Petalax , dotter till Karl-Johan Sandström och hans hustru Karin* Margareta f. Liljeqvist (Tab. K 1428). Sambo med Marcus Gustaf Silander, f. i Korsholm Carola är klasslärare. Marcus är företagare. XVII Barn med släktnamnet Silander: My Matilda, f Max Johan, f Tab. K 1432 XV Carita* Helena Liljeqvist, f. i Jeppo , dotter till mejeridisponent Magnus Robert* Liljeqvist och hans hustru Eila* Helmi Eleonora f. Aalto (Tab. K 1427). Vigd 1:o i Vasa 1962 med Eero*Levi Metsä, f. i Gamlakarleby , d. i dec.1995 i Göteborg som frånskild. Vigd 2:o i Sundsvall med Anders Gösta* Georgsson, f. i Östersund , son till Anders Petter Georgsson och hans hustru Signe Erika f. Eriksson. Carita är pensionerad från sin tjänst som affärsbiträde. Gösta är förman. Familjen bor i Sundsvall. XVI Barn födda, det första i Vasa, övriga i Sundsvall: 1 Nina* Helena, f Tab. K Annika* Maria, f Tab. K Linda* Madelene, f Tab. K 1435 Tab. K 1433 XVI Nina* Helena Metsä, f. i Vasa , dotter till Eero* Levi Metsä och Carita* Helena Liljeqvist (Tab. K 1432). Sambo med Thord* Bertil Månsson, f. i Strömssund XVII Barn födda i Sundsvall: Simone* f Nils Marcus*, f Tab. K 1434 XVI Annika* Maria Metsä, f. i Sundsvall , dotter till Eero* Levi Metsä och Carita* Helena Liljeqvist (Tab. K 1432). Sambo med Mikko Paavola, f. i Vasa XVII Barn födda i Stockholm: Herman, f Alina, f Tab. K 1435 XVI Linda* Madelene Georgsson, f. i Sundsvall , dotter till Anders Gösta* Georgsson och Carita* Helena f, Liljeqvist (Tab. K 1432). Sambo med Per Magnus* Ledin, f. i Sundsvall XVII Barn fött i Sundsvall: Per Alexander* Georgsson, f Tab. K 1436 XIV Max* Gustav Liljeqvist, f. i Jeppo , d. i Vasa , son till bonden Gustav Leonard* Liljeqvist och hans hustru Emmy* Maria f. Nylund (Tab. K 1426). Vigd med Tekla* Valdine Sjöman, f. i Malax , dotter till Erik Edvard Sjöman och hans hustru Amanda Viktoria f. Baddar. Max var butiksföreståndare för Jeppo-Oravais handelslag, från 1946 på Karvat filial och från 1960 på filialen vid Oravais fabrik. Efter pensioneringen flyttade familjen till Vasa. XV Barn födda, det första i Jeppo, det andra i Oravais: Nils Sten* Gustav, f Tab. K Nancy Elisabeth*, f Tab. K Tab. K 1437 XV Nils Sten*-Gustav Liljeqvist, f. i Jeppo , son till butiksföreståndaren Max Gustav Liljeqvist och hans hustru Tekla Valdine f. Sjöman (Tab.K 1436). Vigd i Vörå med Monica* Ann-Charlott Riihelä, f. i Vörå , dotter till timmermannen Kaarlo Olavi* Riihelä och hans hustru socialsekrete- 20

20 raren Svea* Isabella f. Israels. Sten är byggmästare. Han har varit anställd vid Kulla båtbyggeri i 2 år, 1½ år vid TEK KOV som yngre byggmästare, 10 år vid Maskinsokos i Vasa och 20 år vid Vasa Byggcentrum. Monica är specialsjukskötare. Stens hobbyn: fiske, idrott och fritidsstugan. Monicas hobby: att läsa en spännande deckare. Makarna är barnlösa och bor i Vasa. Tab. K 1438 XV Nancy Elisabeth* Liljeqvist, f , dotter till butiksföreståndaren Max* Gustav Liljeqvist och hans hustru Tekla* Valdine f. Sjöman (Tab. K 1436). Vigd i Vasa med Jan Mikael* Holmström, f. i Helsingfors , son till Knut Holmström och hans hustru Marita f. Tötterman. Elisabeth är pol. kand. och arbetar som socialarbetare i Kyrkslätt kommuns team för vuxensocialarbete. Hon använder släktnamnet Liljeqvist. Mikael är ingenjör. Familjen bor i Ingå. XVI Barn födda, det första i Helsingfors och det andra i Esbo: Maria* Alexandra, f Tab K 1439 Anders* Gustaf, f Tab K 1439 XVI Maria*Alexandra Holmström, f. i Helsingfors , dotter till ingenjör Jan Mikael* Holmström och socialarbetare Nancy Elisabeth* Liljeqvist (Tab K 1438). Vigd i Ekenäs med Tomi* Sebastian Koivunen, f XVII Barn: Oscar* Karl Gustaf, f Oliver* Max Emil, f Tab. K 1440 XIV Märta* Alice Liljeqvist, f. i Jeppo , d. där , dotter till bonden Gustav Leonard* Liljeqvist och hans hustru Emmy* Maria f. Nylund (Tab. K 1426). Vigd i Jeppo med Einar* Johannes Norrgård, f. i Munsala , d. i Vasa , son till Anna och Johannes Norrgård. Einar har varit föreståndare för Jeppo-Oravais Handelslags filial i Oravais från Senare blev han affärschef vid Korsholms Norra Handelslag och då flyttade familjen till Vasa. XV Barn födda, första i Jeppo, andra i Oravais, och tredje i Vasa: Gundel* Alice, f Tab. K Gun Kerstin* Elisabeth, f Tab. K Bjarne* Gustav Johannes, f Tab. K 1447 Tab. K 1441 XV Gundel* Alice Norrgård, f. i Jeppo , dotter till föreståndaren Einar Johannes Norrgård och hans hustru Märta Alice f. Liljeqvist (Tab. K 1440). Vigd i Oravais med Hans* Johan Lygdman, f. i Vasa , son till byggmästaren Runar Lygdman och hans hustru Hilda f. Kolehmainen. Gundel har varit sjuksköterska och Hans har varit ingenjör och byggmästare. De bor som pensionärer i Hässelby, Stockholm. XVI Barn födda i Sverige, första i Söderhamn, andra i Järfälla: Mats* Johan, f Tab. K 1442 Malin* Maria, f Tab. K 1443 Tab. K 1442 XVI Mats* Johan Lygdman, f. i Södehamn , son till ingenjör Hans* Johan Lygdman och hans hustru pensionerade sjuksköterskan Gundel* Alice f. Norrgård (Tab. K 1441). Bildat familj med Susanna* Fridell, f , dotter till Lena och Hans Fridell. Mats och Susanna är separerade sedan Susanna är ekonom. Matts är elektronikingenjör och bor i Stockholm. XVII Barn födda i Stockholm: Amanda*, f Albin, f Tab. K 1443 XVI Malin* Maria Lygdman, f. i Järfälla , dotter till ingenjör Hans*Johan Lygdman och hans hustru sjuksköterskan Gundel* Alice f. Norrgård (Tab. K 1441). Bildat familj med Jan* Hansson, f , son till Elisabet och Ulf Hansson. Malin är ekonomiemagister och Jan försäljare. Familjen bor på Ekerö utanför Stockholm. XVII Barn: Filip, f Hugo, f

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Nya hus, nytt folk. För ett par decennier sedan märktes en viss befolkningsminskning

Nya hus, nytt folk. För ett par decennier sedan märktes en viss befolkningsminskning Nya hus, nytt folk För ett par decennier sedan märktes en viss befolkningsminskning i bygden när den yngre generationen kontinuerligt flyttade ut. Men i slutet av 70-talet sökte sig många till bygden och

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002.

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Strömsholm Alexander Ryttarstadions hunddagis Claudia Läser till tandsköterska Utbildad hippolog på SLU i Flyinge

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA 2013-01-22 Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt FASTIGHETER INOM OMRÅDET KYRKHULT 3:1 BERGLUND,ALF MÅRTEN HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 RYDET 1:1 VILLINGSGÄRDE

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1

BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1 BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä-Släktförenings förlag. Förord Denna utredning, där föreliggande bok endast utgör en första del, skulle egentligen

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård.

Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård. Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Gafsele Byamän. Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård. Enligt bilaga. Tid/plats Närvaro Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens stämma Öppnande

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Innesporten i Kilafors Kilafors Badmintonklubb Hälsar alla välkomna till KM! TÄVLINGSDATUM 18 Januari SPELPLATS Haneborg, Kilafors STARTTID Lördag 9:00 BOLLAR Klubben

Läs mer

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä Förord till första upplagan. Denna utredning av släkter, som utgått från Levälä hemman i Ytterjeppo by i Nykarleby stad, är inte den första. Professor Woldemar Backman från Nykarleby publicerade i Österbottniska

Läs mer

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1 2015-05-29 Sida 1 Tabell 1 Johannes Gill (Andreasson) (85:290). Född 1825-04-27 i Vitakulla, Sjöarp, Möne. Levde i Vitakulla, Sjöarp, Möne (AI:2s25,AI:3s83). Levde från 1837 i Sörgården, Möne (AI:3s107).

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer