StoreDesk En möbel med bättre förvaring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "StoreDesk En möbel med bättre förvaring"

Transkript

1 PROJEKT RAPPORT TEKNISK DESIGN LTU 2014 StoreDesk En möbel med bättre förvaring Dany Danial, Fouad Younes TEKNISK DESIGN Luleå tekniska universitet

2 Projektrapport för D0025A Designmetodik - Teknisk design LTU StoreDesk Ett kontor med bättre förvaring Dany Danial, Fouad Younes Luleå tekniska universitet Luleå, Sweden Luleå, 2014 Teknisk design Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet

3 Teknisk design Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet

4 StoreDesk En möbel med bättre förvaring Dany Danial Fouad Younes 2014 KURSKOD: D0025A HANDLEDARE: Mikael Heinonen & Jessica Dagman EXAMINATOR: Åsa Wikberg Nilsson Teknisk design Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet

5

6 Abstract This report is a written presentation of a project that we were assigned to do during the course D0025A at Luleå University of Technology by SKAPA Design Studio. The main objective of the project was to develop a product that facilitates the storage of today s activity based workplaces. Several phases were passed through to create a new storing product starting with a context phase that included interviews and observation of a workplace storage unit to get a clearer view of how it looks and function today and specify its needs to be improved. Based on the results we formulated a couple of questions that we later answered and discussed during the project. Second of all comes the theory phase were we researched all kind of information from several sources that gave us a deeper understanding about areas our work is based on such as Human-centered design, ergonomics, product development, industrial design, activity based workplaces and gestalt. In the third phase which is idea and concept development, we used methods such as brainstorming and fast sketches to generate as many ideas as possible of how the product would look like to meet the requirements needed. After deciding how it would look like a final concept was developed and drawn using a computer aided designing (CAD). At the end the final result was represented and discussed relating back to the theories studied and the requirements it has to meet. The concepts is a desk with a storage unit that includes a mechanical two staged system that facilitates storing spreadsheets, important papers and files. KEYWORDS: Ergonomics, product development, design, human-centered design, activity based workplace, gestalt, and storage.

7 Sammanfattning Denna rapport är en skriftlig presentation av ett projekt som vi blev tilldelade att göra under kursen "D0025A" vid Luleå tekniska universitet av SKAPA-Design Studio. Huvudsyftet med projektet var att utveckla en produkt som underlättar förvaringen i dagens aktivitetsbaserade arbetsplatser. Flera faser har gått igenom under projektets gång för att skapa en ny förvaringsprodukt. Arbetet började med en kontext undersöknings fas där intervjuer och observationer genomfördes på aktivitetsbaserad arbetsplats på ett företag för få en tydligare bild av hur det ser ut och fungerar i dag och identifiera användarbehoven och svårigheter den bemöter. Utifrån kontextresultaten formulerade vi ett par frågor som vi senare svarade på och diskuterade under projektet. Sedan kom teorifasen där vi samlade all typ av information från olika källor som gav oss en djupare förståelse om områden vårt arbete utgår från exempelvis användar-centrerad design, ergonomi, produktutveckling, Teknisk design, aktivitetsbaserade arbetsplatser och gestaltning. I den tredje fasen som är idé och konceptutveckling, använde vi metoder såsom brainstorming och snabba skisser för att generera så många idéer som möjligt om hur produkten skulle kunna se ut för att uppfylla de krav som behövs. Efter att ha beslutat hur produkten skulle se ut som ett slutligt koncept utvecklades och ritades den med hjälp av en datorstödd konstruktions program (CAD). I slutet presenterades och diskuterades resultatet av processen med referens till teorin, kontext undersökningen och frågeställningarna. Slutkonceptet är ett skrivbord med en unik förvaringsenhet som använder sig av en mekanisk 2-stage system för lagring av företags papper, filer och pärmar. NYCKELORD: Ergonomi, användarcentrerad design, teknisk design, aktivitetsbaserad arbetsplats, förvaring, gestaltning.

8 Innehåll 1 Introduktion 1 1.1BAKGRUND 1 1.2INTRESSENTER 1 1.3SYFTE OCH MÅL 2 1.4PROJEKTETS OMFATTNING 2 1.5RAPPORTENS STRUKTUR 2 Teori 4 2.1TEKNISK DESIGN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGN AKTIVITETSBASERADE 5 ARBETSPLATSER 2.4 ARBETSPLATSUTFORMNING ERGONOMI GESTALTNING 8 3 Metod och genomförande 9 3.1PROCESS 9 3.2PROJEKT PLANERING 9 3.3KONTEXTUNDERSÖKNING Intervjuer Moment genomförande Observation LITTERATURSTUDIE 3.5ANALYS AV KONTEXT Behovanalys Nulägesanalys IDÉARBETE Brainstorming Skisser Inspiration KONCEPTUTVECKLING Datormodellering Datorvisualisering 15 4 Resultat RESULTAT AV KONTEXT OCH TEORISTUDIE DESIGNSPECIFIKATION RESULTAT AV IDÉ OCH KONCEPTUTVECKLING RESULTAT AV DETALJDESIGN OCH IMPLEMENTERING Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.5 SLUTLIGT RESULTAT 25 5 Diskussion POSITIONERING AV RESULTATET RELEVANS FORSKNINGSFRÅGOR Forskningsfråga 1 (kontext) Forskningsfråga 2 (metod) Forskningsfråga 3 (resultat) PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL REFLEKTION REKOMMENDATION 29 Referenser 30 Bilaga 1 Intervjufrågor och svar 32

9 Figur förteckning Figur 1 Visar design processen 9 Figur 2 Gant Schema 10 Tabell 1 Visar det olika söknings metoder som har använts 12 Figur 3 Visar skiss och brainstorm metoderna 14 Figur 4 Visar en kriteriematris för förvaring 17 Tabell 2 Visar designspecifikationen för förvaring 17 Figur 5 Visar en skissad arbetsmiljö 18 Figur 6 Visar "StoreBox" 19 Figur 7 Visar mobila möbeln i mobibox 20 Figur 8 Visar storedesk från framsidan 20 Figur 9 Visar skissen av storedesk 21 Figur 10 Visar steoredesk koncept i CAD 22 Figur 11 Slutkoncept i 2D 24 Figur 12 Slutkoncept i 3D utan skuggor 25 Figur 13 Slutkoncept med skuggor 25

10

11 1 Introduktion Hur många gånger har du inte gått in på ditt jobb, kommit fram till en arbetsstation och möts av ett rörigt bord, för lite plats för kortet på din vackra livspartner? Hur mycket tid läggs det inte ner på bara en enkel strukturering av dina egna personliga föremål? Problemet ligger i förvaringen, hur kan vi förbättra eller lösa den? Introduktion kapitlet introducerar svar på frågorna "Varför, Vem, och vad? " projektarbetet vi utför inom kursen D0025A - Design Metodik på Luleå Tekniska Universitetet inom tidsramen 8/9-14 tills den 31/ BAKGRUND Idag undergår arbetskulturen en massa förändringar på grund av ny teknik vilket förändrar vårt sätt att arbeta och syn på arbetet. Utvecklingen ställer högre krav på arbetsplatsutformningen där kreativitet och inspirerande lösningar är viktiga för att uppnå en ny användarupplevelse. Eftersom i nuläget kan man arbeta från vart som helst via internet tappar arbetsplatser folks intresse om dem ser ut och fungerar på sitt traditionella sätt, kortfattat attraheras ju folk av nya kreativa sätt och användarupplevelser. Uppdragsgivaren SKAPA design Studio Annica Doms och David Eriksson ger oss chansen idag att vara en del av det aktivitetsbaserade kontorets framtid genom att ge oss ett uppdrag att utifrån uppsatta förutsättningar, ta fram ett produktkoncept som löser förvaringen på det aktivitetsbaserade kontoret även kallad Termit. 1.2 INTRESSENTER En förvaringsmöbel kan användas av alla möjliga men vår produkt är syftat till kontorsmiljöer där den primära intressenten är den anställda som jobbar vid arbetsytan. Eftersom arbetscirkeln i företag är stort så kan andra olika personer som t.ex. kollegor, chefer, städare, eller även klienter bemöta/använda produkten och dem klassificeras som sekundära intressenter. Vi har dem i baktanken när vi designar vår produkt, att det finns möjlighet för deras närvaro nära produkten vilket får oss att ta extra hänsyn till säkerhet och ergonomifrågor och villkor produkten ska bemöta. Vem är uppdragsgivaren? Just nu är det SKAPA Design studio som är uppdragsgivaren och uppdraget var att komma fram till ett nytt koncept eller möbel. Uppdraget i sig kunde ges av olika möjliga möbelföretag t.ex. Ikea eller själva företagen som jobbar i en kontorsmiljö kan anställa oss som industrial engineers för att förbättra deras befintliga 1

12 produkter i framtiden. 1.3 SYFTE OCH MÅL Projektets mål är genom att undersöka dagsläget av förvaringen på en aktivitetsbaserad kontorsplats och specificera behoven och problemen användaren bemöter idag kunna komma fram till ett koncept som bemöter dessa problem och bidrar till en enklare och förbättrad förvaring. Konceptet ska också vara ergonomisk, kreativ, och leda till en ny användarupplevelse. Projektet är baserat på en designprocess, teorier och litteraturstudier som är grunden för arbetet och inriktar sig mot att använda dem i verkligheten för att komma fram till konceptet. Med andra ord har projektet ett akademiskt syfte att genom utförandet bidra fördjupad kunskap inom området, dvs. Learn by doing. För att undersöka hur/varför/vad (syftet), har följande frågeställningar utretts: Vilka användarbehov finns det idag? Hur ser förvaringen i ett aktivitetsbaserat kontor och vad är lösningen idag? Vilka problem bemöter företagen med förvaringen? Hur kan en konceptuell lösning utformas som bidrar till en bättre förvaring? Hur kan en lösning utformas som bidrar till ett nytt användaruplevelse? Är slutprodukten anpassad efter miljön produkten ska befinna sig i? Är slutprodukten ergonomisk och bidrar till en ny användarupplevelse? 1.4 PROJEKTETS OMFATTNING Vidden av produkten kommer förmodligen att begränsas till kontorsmiljö dvs. den ska vara en möbel eller en produkt som bara används i denna typ av miljö och inte någon annanstans. För att möjliggöra produkten inom tidsspannen vi har tilldelats finns det en del avgränsningar som t.ex. budget och ekonomi där projektet lägger ingen fokus på hur produkten kommer marknadsföras eller hur mycket den kommer kosta. Konceptutveckling är vad projektet omfattar utan extra fokus på tillverkningsprocessen av en reell version av produkten dvs. hur den ska tillverkas, vilka material den ska tillverkas i, eller hållfastighets lära och undersökningar. 1.5 RAPPORTENS STRUKTUR Rapporten är strukturerat av 5 huvudkapitlen med olika under rubriker som berör ämnen som relaterar till kapitlet. Kapitel 1 redovisar bakgrunden och en generell översikt om projektet. Kapitel 2 redovisar teorin av vetenskaplig fakta och information som vårt projekt är baserat på. Kapitel 3 beskriver dem olika moment, processer och teknik som har utförts under projektet. 2

13 Kapitel 4 visar resultaten av projektet. Kapitel 5 diskuterar och reflekterar resultaten och drar en slutsats av hela projektet. 3

14 2 Teori Projektet är baserat på en vetenskaplig grund som är viktig för att uppnå den slutliga lösningen. Detta kapitel redovisar området teknisk design som är brett och är en stor del av kursen och projektet. I kommande stycken kommer teori om användarcentrerad design, arbetsplatsutformning och aktivitetsbaserade arbetsplatser beskrivas. Dessutom aspekter som ergonomi, användbarhet och gestaltning som är viktiga att tas i beaktande under utformningen och utvecklingen av produkten. 2.1 TEKNISK DESIGN Enligt källor 1 2 ökar marknaden för produktframställning och produktionseffektivisering för varje år som går, exponentiellt med detta ökar också användarens krav och förväntningar på hans/hennes omgivning. Ett hyllplan ska vara 500 mm djup utan att ha ett bärande underrede och orka hålla 20 kg böcker, är det realistiskt? En projektor med inbyggda högtalare i fickformat för en snabb och impulsiv presentation, hur ska den se ut? Hur ska vi få vår arbetsplats att bidra till en mer effektiv, givande och kreativ miljö? Det är frågor som en Industrial design engineer (IDE) har kunskap och medel till att svara på. Det finns en del vägar att gå om man befinner sig inom IDE området, ett exempel är Industrial design(id) och Engineered design(ed). Skillnaden mellan dem är hur de väljer att svara på frågan dem är där för att besvara. Om man tar första exemplet ovan om hyll-planet, så skulle en ED börja fundera kring en mängd tänkbara lösningar och sedan välja den som löser problematiken ur ett perspektiv som har funktion i fokus. Medan en ID skulle gå igenom samma procedur men slutprodukten skulle snarare spegla aspekter som ergonomi och estetik snarare än funktionalitet och hållbarhet. Ett annat exempel från ovan är Hur ska vi få vår arbetsplats att bidra till en mer effektiv, givande och kreativ miljö?. En ED skulle presentera olika lösningar anpassade för olika typer av verksamheter som rent statistiskt och på det mest funktionella sätt gav det bästa resultatet. Presentationen av ID lösningen skulle exempelvis bestå utav en företagsmodell som var anpassningsbar beroende på vilken verksamhet som använde den samt lösa den givna problematiken om kreativitet bättre än effektivitet och funktionalitet för den är mer 4

15 visuellt influerad. Kort sagt så är en ED mer intresserad om att en produkt faktiskt fungerar och en ID bryr sig mer om att den är behaglig att se på. Vårt projekt hamnar i en sorts klinch mellan dessa två grenar för att vi siktar efter en lösning som skildrar både det visuella och det funktionella. Vi lutar möjligtvis mer åt det visuella men det beror till huvudsak på vår kunskap inom området än vår vision om slutprodukten. "Design is the fundamental soul of a man-made creation that ends up expressing itself in successive outer layers of the project, or service." Steve Jobs 3 Steve Jobs ser design som en fundamental kreation eller ide som man utvecklar till en produkt eller tjänst som beskriver personens tankar och tankesätt. Med andra ord så är design en process som medlar idéer till verklighet! Design is directed toward human beings. To design is to solve human problems by identifying them and executing the best solution. Ivan Chermayeff 4 Design är en problemlösare enligt Ivan Chermayeff, det handlar om att identifiera problemet eller människans behov och lösa det på bästa möjliga sätt. 2.2 ANVÄNDARCENTRERAD DESIGN Vad är användarcentrerad design? : User-Centered Design (UCD) is the process of designing a tool, such as a website s or application s user interface, from the perspective of how it will be understood and used by a human user. Rather than requiring users to adapt their attitudes and behaviors in order to learn and use a system, a system can be designed to support its intended users existing beliefs, attitudes, and behaviors as they relate to the tasks that the system is being designed to support. 5 Detta ovan är en väldigt formell och riktad definition av vad användarcentrerad design innebär men är onekligen väldigt exakt. Designern och läraren, David Kelly 6, gav år 2002 ett mer mänskligt och lättförståeligt resonemang, vilket också var precis i början av epoken för UCD. Citerar: 5

16 Human centered design, a human centered in an approach to design, that really involves designing behaviors and personality s into products. Vår sammanfattning av detta är att användarcentrerad design bygger på att sätta användarens behov och beteende i centrum och anpassa produkten därefter. Med andra ord så vill man skapa en verklighet där samspelet mellan produkt och människa begränsas utav användaren, inte produkten. Detta resonemang eller snarare riktlinjer formar produkter och tjänster på olika sätt beroende på hur de tillämpas. Inom vårt område, förvaring, kan detta t.ex. vara så enkelt som en höj- och sänkbar hylla för papper och kritor på ett fritids med barn med snittåldern 10 år. Man vill antagligen som lärare ofta skapa en fri miljö och inte begränsa barnen i för många avseenden. Ett barn vid den åldern är mellan cm långa och en hylla som är vid nedfällt läge endast 1 meter från golvet och vid uppfällt, 2 meter från golvet blir idealisk när man vill kontrollera barnens tillgång till kritor och papper. 2.3 AKTIVITETSBASERADE ARBETSPLATSER Allting förändras med en konstant hastighet runt omkring oss, teknologin blir allt mer mobil, det krävs en helt annan ambition och kunskap för att konkurrera idag bland världens företagsgiganter än för 20 års sedan. Det krävs en arbetsmiljö som främjar samarbete, produktivitet, effektivitet och flexibilitet bland de anställda som i sin tur genererar en mer kostnadseffektiv och hälsosam arbetsplats. Enligt Coy Davidson (senior vice president, Colliers international) 8 och många andra verkar det aktivitetsbaserade kontoret göra just detta om det appliceras under rätt omständigheter. Grundtanken som definierar uttrycket är att, istället för givna arbetsplatser och samma sak varje dag -situationer för de anställda kan man välja arbetsmiljö utifrån de behov man har för dagen. Det ser självklart väldigt olika ut beroende på vilken verksamhet som använder sig utav det. Ett allmänt övergripande exempel på detta skulle kunna vara flexibla/öppna arbetsstationer, öppna miljöer som främjar kreativitet och avskärmade lugnande miljöer som motarbetar stress. Möjligheterna att röra sig fritt inom kontoret begränsas inte längre utav fysiska hårddiskar och privata, fasta telefonlinor utan man använder en teknologi i form av virtuella hårddiskar och 5 mm tjocka laptops. Man skulle kunna säga att det aktivitetsbaserade kontoret är en produkt utav den mobila 6

17 verklighet vi lever i idag Som med all förändring kommer inte bara fördelar utan också nackdelar. Enligt business Insider 9 baserat på en kolumn av Tony Armstrong, är detta några problem som ett aktivitetsbaserat kontor kan uppleva: Primärt fokus på att sänka kostnader. För få tysta och lugna miljöer. Anställda sätter ägarstämpel på arbetsstationer Med detta menas, att företaget med hjälp av det här sättet att konstruera en arbetsplats sätter högsta prioritet på att sänka kostnader medan dem andra aspekterna faller i glömska, på en plats där samarbete och interaktion främjas blir naturligtvis ljudnivån förhöjd och att dem öppna och flexibla arbetsstationerna snabbt blir paxade av dem anställda. Andra nackdelar med den här typen av arbetsplats skulle kunna vara en generationskrock. Där de äldre på företaget inte samtycker med det här nya sättet att tänka medan dem yngre är mer bejakande och uppmuntrande. Vilket kan göra att de äldre antingen slutar eller känner sig underminerade. 2.4 ARBETSPLATS UTFORMNING För att få en rationell slutlig produktion räcker inte ergonomisk design av arbetsplatsen, dess produkter och utrustning. Arbetsplatsen eller själva produkten måste vara anpassad till användarens önskemål, önskad produktionsupplägg, säkerhet, sociala och personlig arbetskomfort. Vid flödesinriktade produktionsupplägg med teamarbete och kopplade leveranskedjor blir kraven på arbetsplatsernas utformning speciella. Exempelvis blir kraven på kommunikation med omgivningen, medarbetarna och ledningen mer accentuerade än vid funktionsuppdelning. Viktiga men motstridiga krav på överblick och störningsfrihet kan bli svåra att lösa. Exempelvis vill man ofta integrera miljömässigt störande arbetsplatser i en flödeslina vilket gör kraven på skyddsanordningar, bulleravskärmning, processventilation och arbetsplatsbelysning intrikata att lösa. 10 Detta exempel beskriver det olika aspekter som ska övervägas vid arbetsplatsutformningen med tanke på arbetsflödet, produktionsupplägget och arbetarnas miljö/säkerhet. Detta tankesätt skall tillämpas i vårt utvecklande av en förvaringsprodukt dvs. produkten ska vara utformad med höga säkerhetsstandarder, den ska också vara smidig, mobil, 7

18 flexibel och förvarar det olika typer av papper, mappar och arkiv för ett byråföretag på ett funktionellt sätt som inte stör arbetarnas dagliga aktiviteter vid kontoret. Mer över vara lätthanterad och organiserad för att kunna hitta det förvarade material enklare. Men här kommer frågan när det gäller den sociala aspekten där produkten bör vara anpassad efter själva arbetsmiljön och hur den ser ut idag där alla jobbar i separata rum och där dom i mindre tillfällen möts i ett konferensrum. Ska produkten vara i en helt ny miljö i form av ett separat förvaringsrum eller en förvaringsmöbel som kan användas som tillägg till det separata kontoret? I form av en hel miljö ökar den sociala interaktionen mellan arbetarna när det besöker förvaringsrummet eller så minskar den när den blir privat i dem separerade kontor. De som trivdes bäst med sin arbetsmiljö var de som arbetade i cellkontor, det vill säga kontor där personalen har eget rum. Det var endast när det kom till sociala aspekter hos kontoret som de var missnöjda exempelvis med kontorsmiljöns stöd för gemenskap mellan alla anställda 11 detta exempel visar ju att den sociala aspekten när det gäller arbetsplatsutformningen har en stor roll som påverkar arbetarnas trivsel på arbetsplatsen. Som slutsats så handlar arbetsplatsutformningen om arbetarnas trevnad i förstahands som den samtidigt ska följa ergonomiska, produktion, social inriktade aspekter och det är just det vi försöker komma fram till genom vår produkt. 2.5 ERGONOMI Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan så att man förebygger risker för ohälsa och olycksfall. Det innebär också att prestationsförmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksamheten. Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. När man gör ergonomiska förbättringar i verksamheten ska de beröra såväl arbetstagarnas förutsättningar som tekniska och organisatoriska förutsättningar 12 Vår tolkning av detta är att produkten ska vara lätt att använda, flexibel och inte skapa fysiska eller psykiska besvär för användaren. Produkten ska t.ex. vara tillverkad i rätt material anpassat till produktens syfte, det ska också ha en lämplig akustik så att den inte emitterar en massa buller. Eftersom det är en arbetsmiljö som ska förbättras genom en ny förvaringsprodukt ska den slutliga formen klara av arbetsverkets regler, Rula-tester och olika undersökningar innan den blir godkänd. Hänsyn till materialval när det kommer till produkten är viktig 8

19 eftersom vissa material kan skapa störande reflektioner för användaren. Ergonomiska regler tillkommer I form av AFS t.ex. arbetsverkets AFS 1998:5 13 för arbete vid bildskärm I ett typiskt kontor. 2.6 GESTALTNING Som definition så beskriver Wikberg Nilsson m.fl.(2013) att Gestaltning omfattar att sätta ihop flera separata delar till en enhet som förtydligar för användaren hur den ska användas. Helheten som har annorlunda egenskaper än för dess delar i för sig har andra funktioner. Gestaltning byggs upp av produktens utformning, hur delarna sitter samman med varandra, var det är placerade, vilka material den är uppbyggd i och vilken teknik som bidrar till en meningsfull helhet som användaren omfattar. 14 9

20 3 Metod och genomförande I detta stycke kommer alla olika metoder som har använts för att uppnå det slutliga konceptet av produkten redogöras. Dessutom beskrivas hur, när och varför det har genomförts i syfte av att få ett mer övergripande perspektiv på vad som är väsentligt och inte. 3.1 PROCESS Figur 2 visar designprocessen 3.2 PROJEKT PLANERING Vi började med att reflektera över syftet med projektet och sedan så började vi med frågeställningar där vi fick en klarare bild av vad som skulle göras och hur. Vi hade också olika möten med varandra där vi vid varje mötestillfälle reflekterade samt utdelade olika uppgifter till varje projektmedlem. För att vi lättare skulle följa projektupplägget så skapade vi en tidsplanering som på ett tydligt sätt visade oss vart vi låg till i projektet och sedan det som komma skall. Efter det så inledde vi marknadsanalyser som bestod av antingen enkäter eller i form av intervjuer, detta efter då att vi hade funnit ett företag som vi ansåg lämpar sig till hela 10

21 vårt projekt. Vi analyserade deras s.k. temporära förvaringsproblem för att sedan kunna komma fram till nya innovativa samt effektiva permanenta lösningar på förvaringsproblem. Figur 2 Gant Schema 3.3 KONTEXTUNDERSÖKNING Vi har valt att konstruera kontextundersökningen i form av intervju, undersökningar och observation Intervju Definitionen av en intervju enligt Gabi Limbach 15 är: Under definitionen av intervju ligger att den görs med ett bestämt syfte genom frågor och svar kring ett tema som registreras i någon form och där alla inblandade är införstådda med situationen. Man brukar tala om strukturerade eller riktade intervjuer och om ostrukturerade eller fria, beroende på graden av styrning från intervjuarens sida. Enligt det här utdraget så har vi använt oss utav en strukturerad, fri intervju för att på minsta möjliga sätt influera den intervjuade i hopp om att få en så naturlig konversation 11

22 som möjligt. Vi kom i kontakt med en bokföringsbyrå i Stockholm, Ekonomlinjen AB, med hjälp utav tidigare kontakter. Vi vart presenterade för Michael Bergman som är VD för företaget. Vi bestämde via telefon, tid och datum för en Skype-intervju. Vi valde att använda oss utav Skype för att få en mer personlig intervju, istället för en via telefon där man ofta har väldigt svårt att läsa av personen man pratar med såvida man inte känner personen. Vi började med väldigt öppna, generella frågor och anpassade sedan frågorna utifrån de svar vi fick. Anledningen till varför vi valde att inte ha förberedda frågor var att vi var övertygade om att det inte skulle ge oss den informationen vi behövde då vi bara hade kontakt med en person. Hade vi jobbat med en större verksamhet med flera anställda att intervjua hade en enkät varit ett bättre förslag Momentgenomförande (Flyttning av Låda) Utifrån informationen vi fick av intervjun bestämde vi oss att testa förflytta en kartong med handkraft. Undersökningen där vi förflyttade en kartong med hjälp utav handkraft gjordes i syfte av att konstatera eventuella svårigheter med den kroppsrörelsen. Flyttkartongen måste vara av samma storlek och tyngd som den som används utav målgruppen, vi fyllde därmed en liknande flyttkartong med böcker. Vi utövade rörelser som simulerar dagligt användande utav den här typen av förvaring för att kunna få en tydlig bild av vilka ergonomiska problem den möjligen kan medföra. Anledningen till att vi valde att göra en observation var att vi ville få mer kunskap om vilka mänskliga beteende vi måste ta hänsyn till när vi förbättrar den nuvarande förvaringen. Metoden Observation fungerar bra i den här situationen eftersom Målet med en observation är att lära sig av människors beteende för att ta fram nya eller bättre lösningar ur Snowflake Observation Eftersom vi är inriktade inom förvaring på arbetsmiljöer som t.ex. kontor så drog vi till ett typiskt kontor i Piteås kommun och observerade nuläget och hur förvaringen i deras kontor såg ut att vara. Dessutom observerade bilder av ekonomlinjen AB. 12

23 3.4 LITTERATURSTUDIE Litteraturstudie är en viktig del i projektet för att hitta viktig information och teorier som hela projektet baseras på i syfte av att också lära in dem via tillämpningen av dem för att uppnå en optimal slutprodukt. Vi använde oss av kunskaper vi lärde oss under kursens gång som består utav kurslitteraturer och föreläsningar. Dessutom är det viktigt att relatera studierna till produkten vi håller på att designa, det gjorde vi genom att planera och komma överens om vilka aspekter som har en koppling till vår produkt. Men det mesta av vår litteratur sökte vi upp via internet med hjälp av Google sökmotor och Google Scholar. Sökmotor Nyckelord Resultat Google Ergonomi, aktivitetsbaserade kontor Arbetsplatsutformning Teknisk design, quotes about design Ett urval av definitioner och hemsidor Google Scholar Arbetsplatsutformning Ett urval av artiklar Aktivitetsbaserade kontor LTU Primo Ergonomi, teknisk design Ett urval av vetenskapliga rapporter och artiklar Tabell 1 visar det olika söknings metoder som har använts Värt att nämna är att Google Scholar gav riktig bra information av analys av ämnet, men svenska resultat var svåra att visa. Google gav generella definitioner av ämnet och vad det innebär väldigt generellt, LTU primo var krånglig att använda och svår att hitta tydliga resultat. 3.5 ANALYS AV KONTEXT Analys var en viktig del för att själv få en klarare bild av det information vi har hittat genom föregående metoder och för att veta hur vi ska gå tillväga med design processen BEHOVANALYS Behoven kring vad en förvaring ska innefatta på ekonomlinjen har identifierats av den intervju som gjordes med VD Michael Bergman. Pappersförvaring är det som uppenbarligen är av största behov för företaget. Idag placeras papper i pärmar som sedan förvaras i hyllor eller i lådor. Behovet av flyttkartonger var en central punkt i intervjun som gav oss slutsatsen att det var i princip den lösningen som utgjorde företagets förvaring idag. Den uppfyller enligt Michael dem kraven de har och anses därmed vara en hållbar 13

24 lösning. Enligt honom är det den enda lösningen som finns idag hos bokföringsbyråer inom samma område som han själv, vissa har digitaliserat sin bokföring men det är väldigt svårt för den typen av verksamhet som Michael bedriver. Hans önskemål för en potentiell framtida förvaring är att den ska vara mer dynamisk och strukturerad. En flyttkartong har många aspekter som är väldigt funktionella och användbara som man inte ofta ger uppmärksamhet. Dem är förhållandevis hållbara, billiga, rymmer mycket, lätt organiserade och har en generell standardstorlek. Det är delar som man gärna ser att en gedigen förvaring består utav. Man kan anse att den här typen av förvaring, en simpel kartong, inte riktigt levererar den image som man som företagare vill representera vilket blir svårt att ändra på om det är de enda som existerar. När Michael beskriver att det är den enda lösning som finns och därmed hållbar grundas den på hans egen erfarenhet, med andra ord hans egen kunskap gällande förvaring. Den kunskapen är självklart begränsad för att han inte sysslar med den problematiken professionellt, vilket gör att det finns en stor möjlighet till förändring NULÄGESANALYS Utifrån bilder som vi mottagit så kan man beskriva miljön på ekonomlinjen AB som klassisk kontorsform. Verksamheten bedrivs precis i utkanten av centrala Stockholm på ett våningsplan med utsikt över en park. Lokalen består utav åtta separata kontorsrum, ett konferensrum, ett förvaringsrum, en toalett och ett rum för kopiatorer och skrivare. De allmänna utrymmena, alltså alla ytor som inte är kontorsrum är förhållandevis små bortsett från konferensrummet. För att kunna beskriva nuläget krävs det en mer ingående redogörelse för hur en typisk arbetsdag ser ut för den anställda. Michael Bergmans arbetsdag ser väldigt olika ut från vecka till vecka, samma är det för hans anställda. Vi har därför valt att beskriva segment av dagen som till högre grad involverar förvaring. Dessa har vi delat upp i olika moment som redogörs enligt följande. MOMENT 1 Den anställde tar emot kvitton, fakturor etc. utav den klient han/hon är ansvarig för. Dessa ska sedan arkiveras digitalt i datorn men det sparas även i fysisk form på grund av regelverk. Den digitala förvaringen sker självklart med hjälp utav hårddiskar medan kvittona och fakturorna läggs i pärmar. MOMENT 2 Varje klient/företag som den anställde har ansvar över generar en viss mängd pärmar varje månad, beroende på verksamhetens omsättning. Alla dessa klienter får då en bestämd enskild yta på en hylla som är anpassad efter hur mycket papper som kunden levererar till den anställde. 14

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Personas -En metod inom Participatory Design

Personas -En metod inom Participatory Design Personas -En metod inom Participatory Design Individuell inlämningsuppgift Sofie Persson 2003-10-27 Sammanfattning Att designa en ny produkt eller ett nytt system är inte enkelt. Det är många aspekter

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman Design och krav Henrik Artman >>Ett av skälen till att projektet inte höll tidplan och budget var [beställarens] höga ambitionsnivå. Dessutom skulle man gjort en stordel av arbetet självt, men en del av

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Inredning för skolan. Klassrummet

Inredning för skolan. Klassrummet Inredning för skolan Klassrummet lära lyssna planera förvara utvecklas Den kreativa arbetsplatsen för stora och små Få arbetsmiljöer ska tillfredställa så många olika behov som klassrummet. Elever ska

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Prototypningsverktyg 1. Plan the humancentred process 2. Understand the context of use Mattias Arvola Meets the requirements 5. Evaluate against requirements

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök REFERENSBILDER FRÅN VÅRDEN Östra sjukhuset, Göteborg ABAKO Arkitektkontor 2 3 Östra sjukhuset, Göteborg

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu

Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu 150331 Reflektion arbetsmiljö bilaga till beslut Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu Uppdrag för reflektionsgruppen

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB EFG ADD

EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB EFG ADD EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB e w r e h t e Tog ake it matter m Kopplingen mellan en varierande arbetsställning och en hälsosam arbetsmiljö har aldrig varit tydligare och det traditionella arbetssättet

Läs mer

Myter om projekt. Jesper Blomberg Docent

Myter om projekt. Jesper Blomberg Docent Myter om projekt Docent Närmaste 1,25 timme Kritisera en gängse bild av projekt - krossa myterna om projekt! Skissa på en alternativ, mer sann och bättre bild av projekt Ge exempel på praktiska tillämpningar

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

ENTRADA II. Entrada II 3

ENTRADA II. Entrada II 3 ENTRADA II 2 Entrada II Entrada II 3 ENTRADA II Nu öppnar vi dörren till något nytt. Tar något bra och gör det ännu bättre. Entrada II är en vidareutveckling av en populär arbetsstol. Ett nytt kapitel

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer KONTORSmiljö Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning L-O. Bligård, J. Andersson, A. Thunberg, A-L. Osvalder Docent Anna-Lisa Osvalder & doktorand Lars-Ola Bligård Avd. Design/Inst.

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Metoder för datainsamling

Metoder för datainsamling Metoder för datainsamling Föreläsning 16/10-2002 Christina von Dorrien Kapitel 9.4, 12-13 Användarcentrerad designmetodik Analysera användare, användningssituation och uppgift Testa och utvärdera designförslag,

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade Framtida arbetssätt? Inledning Jag har studerat hur distansarbete och flexibelt arbete och som det även kallas Work where you want fungerar. Jag är väldigt intresserad att få kunskap om ett så pass nytt

Läs mer

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor 25 maj 2015 Fortbildning om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå Folkets Hus Susanna Toivanen Agenda Framtidens arbetsliv

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Unit testing methodology

Unit testing methodology Department of Computer Science Per Hurtig Stefan Lindberg & Fredrik Strandberg Unit testing methodology Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Övergripande utvärdering Helhetsintrycket av uppsatsen är

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

Max David Eriksson, 1982 / Kontaktuppgifter Telefon: 0738-374097 Email: maxdavid@skapadesign.com Adress: Docentvägen 32, 97752 Luleå / Utbildning

Max David Eriksson, 1982 / Kontaktuppgifter Telefon: 0738-374097 Email: maxdavid@skapadesign.com Adress: Docentvägen 32, 97752 Luleå / Utbildning Max David Eriksson, 1982 Kontaktuppgifter Telefon: 0738-374097 Email: maxdavid@skapadesign.com Adress: Docentvägen 32, 97752 Luleå Utbildning Civilingenjörsexamen i Teknisk Design vid Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02 PROJEKTRAPPORT MOWE Detta är en projektrapport om MOWE. Ett projekt genomfört i samband med kursen Företags ekonomi och affärsplan. MOWE är ett fiktivt företag. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik

Läs mer

Mål och syfte. Den här presentationen belyser ergonomin idag och i framtiden.

Mål och syfte. Den här presentationen belyser ergonomin idag och i framtiden. ERGONOMI & HUMAN FACTORS Mål och syfte Den här presentationen belyser ergonomin idag och i framtiden. Syftet är att du ska få en aktuell bild av ergonomiområdet, med målet att förstå vikten av att ergonomin

Läs mer

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Behovsanalys Kurshemsidan Böcker mobilutveckling Dokumentation/Inlämningar Kommer på hemsidan (tills på måndag?) Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum)

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2015 Form 180 p

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2015 Form 180 p Form 180 p 2. Arbetsprover skickas i Postens blåa kartong avsedd för A3- format. Paketet skickas som företagspaket. Vikt upp till 3 kg kostar 215 kr. Spara paketnummer. Märk kartongens kortsida med ditt

Läs mer

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09 Ontologier Cassandra Svensson 2014-01-09 Sammanfattning Jag har läst Annika Flycht-Ericssons avhandling Design and Use of Ontoligies in information-providing Dialogue Systems. Med Annikas text som utgångspunkt

Läs mer

Frihet att arbeta där du vill

Frihet att arbeta där du vill Frihet att arbeta där du vill Upptäck hur långt du kan gå med nya utvecklade GN 9120 Global innovatör inom headset Kommer du ihåg när du senast bara hade en sak att göra? Du arbetar hårt och vill gärna

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Operatörsbordssystem

Operatörsbordssystem Operatörsbordssystem Genomtänkta totallösningar för avancerade datorarbetsplatser med många bildskärmar Trivsam ergonomi märks på resultatet Nyckeln till väl fungerande kontrollrum och driftcentraler är

Läs mer

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Beräkning med ord -hur en dator hanterar perception 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kan datorer hantera perception?... 4 Naturligt språk... 4 Fuzzy Granulation...

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater.

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Personal, läkemedel och lagerkapacitet är tre viktiga faktorer på apoteket. Så varför inte kombinera dessa resurser på bästa möjliga sätt. .B Effektivare

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Graärgning och kromatiska formler

Graärgning och kromatiska formler Graärgning och kromatiska formler Henrik Bäärnhielm, d98-hba 2 mars 2000 Sammanfattning I denna uppsats beskrivs, för en ickematematiker, färgning av grafer samt kromatiska formler för grafer. Det hela

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer