Kapitlet om handräckning på begäran av konkursförvaltare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitlet om handräckning på begäran av konkursförvaltare"

Transkript

1 (29) Kapitlet om handräckning på begäran av konkursförvaltare I samband med att de kapitel till handboken om specialverkställighet, som hittills publicerats på KFM:s intranät, har uppdaterats i första hand med anledning av att skatteförfarandelagen införts har detta skett också när det gäller rubricerade kapitel. Där det finns skrivningar om någon av de många lagar som har ersatts av skatteförfarandelagen den 1 januari 2012 (se prop. 2010/11:165) har de nya lagrummen, på samma sätt som i samtliga berörda kapitel, angetts inom parentes. Anledningen är att övergångsbestämmelser gäller i flera avseenden. I arbetet med att ta fram S-handboken deltar för närvarande kronofogdarna Clarence Eliasson, Stockholm och Sune Persson, Sundsvall, kronokommissarierna Lennart Nilsson, Malmö och Mats Rosenqvist, Stockholm samt verksjuristen Ann-Marie Ahlqvist, huvudkontoret. Innehållsförteckning 1 HANDRÄCKNING PÅ BEGÄRAN AV KONKURSFÖRVALTARE Bakgrund Syftet med bestämmelsen om handräckning direkt hos KFM Ändringar i reglerna avseende räkenskapsmaterial I lag eller annan författning föreskriven revision Konkursförvaltarens uppgifter Revision eller förundersökning pågår Förutsättningarna för handräckning Kravet på tredska Handräckning i förhållande till tredje man Andra handlingar som rör boet Begäran om handräckning Förberedelser inför en handräckning De bestämmelser som ska tillämpas vid verkställigheten Närmare om KFM:s befogenheter Kostnaderna för förfarandet Genomförandet av handräckningen Underrättelse om målet Beslut om handräckning Förvaltarens närvaro Invändningar från gäldenären eller tredje man Användningen av tvång Protokoll m.m E-postadress: Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 1050 Esplanaden SUNDBYBERG SUNDBYBERG

2 2(29) 1.7 Överklagande av KFM:s beslut Vissa särskilda frågor Separationsgods Avflyttning från en bostadsfastighet Handlingar hos en advokatbyrå Egendom på en kriminalvårdsanstalt Begäran om handräckning från en konkursförvaltare i ett annat land Konkurs i ett nordiskt land Konkurs i en medlemsstat Sekretess i KFM:s verksamhet KÄLLFÖRTECKNING Förarbeten Rättsfall Högsta domstolen Hovrätterna JK-beslut Litteratur FÖRKORTNINGAR HANDRÄCKNING PÅ BEGÄRAN AV KONKURSFÖRVALTARE - Kapitlet utgör numera kapitel 15 i den kommande handboken om specialverkställighet. Sammanfattning Konkursförvaltaren kan enligt 7 kap. 14 KonkL, utan att en särskild exekutionstitel behöver utverkas, få handräckning hos KFM för att omhänderta eller på annat sätt få tillgång till gäldenärens egendom, det räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet. En förutsättning för att sådan handräckning ska beviljas är att det föreligger någon form av tredska. 1.1 Bakgrund Före 1980 måste en konkursförvaltare för att med tvång kunna få tillgång till konkursgäldenärens egendom utverka en exekutionstitel hos domstol om att viss

3 3(29) egendom ska lämnas ut. Fram till 1982 var det också möjligt att enligt 191 utsökningslagen ansöka om ett beslut om handräckning hos överexekutor (länsstyrelsen) som kunde verkställas av KFM. Om konkursgäldenären gjort sig skyldig till brott genom att undanhålla egendom hade förvaltaren även vissa möjligheter att med hjälp av polisen få ut egendomen. Vidare hade förvaltaren på samma sätt som idag rätt att skydda gäldenärens egendom genom att t.ex. sätta ett nytt lås på en redan låst lokal, se SOU 1977:29 s. 111 f. och Lars Welamson, Konkursrätt, 1961, s. 361 f. Den 1 januari 1980 infördes i 54 gamla konkurslagen en bestämmelse om att förvaltaren kan få handräckning direkt hos KFM för att få tillgång till boets egendom och de böcker och andra handlingar som rör boet utan att en exekutionstitel behöver utverkas, se prop. 1978/79:105 s. 173 f. och 277 f. En motsvarande bestämmelse finns i 7 kap. 14 KonkL Syftet med bestämmelsen om handräckning direkt hos KFM Syftet med bestämmelsen om att en konkursförvaltare kan få handräckning utan att en exekutionstitel först behöver utverkas är att förvaltaren på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna omhänderta eller på annat sätt få tillgång till gäldenärens bo. På så sätt kan onödigt dröjsmål undvikas. Dessutom medför sannolikt möjligheten att få handräckning att gäldenären många gånger överlämnar sin egendom frivilligt utan att tvångsåtgärder behöver tillgripas. Möjligheten till handräckning bör betraktas som ett stöd åt förvaltaren och ett påtryckningsmedel mot den som är skyldig att tillhandahålla viss egendom, se prop. 1986/87:90 s Ändringar i reglerna avseende räkenskapsmaterial Möjligheterna att få handräckning i de fall räkenskapsmaterial upprättats på uppdrag av gäldenären utvidgades den 1 januari 1988 när den nu gällande konkurslagen infördes. Sedan dess kan förvaltaren beviljas handräckning även om uppdragstagaren inte har fått betalt för sitt arbete, se hänvisningen i 7 kap. 14 KonkL till 7 kap. 12 andra stycket KonkL. Den som anlitat en revisionsbyrå eller en bokföringsbyrå har däremot själv endast rätt att få ut sådant räkenskapsmaterial som överlämnats till byrån, jfr NJA 1981 s (RIC 38/81). En uppdragsgivare har inte, såsom en konkursförvaltare, rätt att få ut t.ex. balansoch resultaträkningar som upprättats av byrån utan att först betala för arbetet med att upprätta dessa handlingar.

4 4(29) När lagändringen genomfördes kompenserades revisions- och bokföringsbyråerna för förlusten av detentionsrätten, dvs. rätten att vägra att lämna ut räkenskapsmaterial som upprättats i avvaktan på att betalning sker, genom den bestämmelse som då infördes i 10 a förmånsrättslagen. Ytterligare ett skäl till att förmånsrätt skulle gälla för revisorsarvoden m.m. var att revisorerna fått nya uppgifter främst i samhällets intresse, se prop. 1986/87:90 s. 173 f. En fordran på ersättning för uppdrag att fullgöra i lag eller annan författning föreskriven revision (se avsnitt ) medför allmän förmånsrätt om arbetet utförts de senaste sex månaderna innan ansökan om konkurs kom in till tingsrätten. Rätten att få betalt före andra borgenärer gäller också ersättning för sådant räkenskapsmaterial som har upprättats för fullgörandet av bokföringsskyldigheten. Däremot omfattar förmånsrätten inte en fordran på ersättning till den del det avser arbete med att upprätta andra handlingar som rör boet. När det gäller handlingar av detta slag kan detentionsrätt åberopas också i förhållande till en konkursförvaltare, se avsnitt Anledningen till att reglerna om handräckning ändrades var att konkursförvaltarna mötts av svårigheter när de begärt att få tillgång till nyupprättade handlingar. I fråga om sådana handlingar hade det i rättspraxis uttalats att uppdragstagare kan göra gällande detentionsrätt även i förhållande till en konkursförvaltare, se NJA 1982 s Vidare hade betalningen till en bokföringsbyrå för arbetet med bokslut m.m. blivit föremål för återvinning enligt 30 gamla konkurslagen, se NJA 1985 s. 29 (RIC 26/85). Även efter det att bestämmelsen om förmånsrätt införts är det möjligt att få handräckning hos revisionsbyråer och bokföringsbyråer. Detta har motiverats med att det inte går att bortse från att t.ex. en mer eller mindre skrupelfri redovisningsbyrå kan vara lierad med en oseriös företagare och trots förmånsrätten inte låter konkursförvaltaren få tillgång till räkenskapsmaterialet, se SOU 1983:24 s Den 1 juli 1995, när bestämmelsen i 7 kap. 13 tredje stycket KonkL om att bouppteckningen ska innehålla en förteckning över räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör boet infördes, ändrades uttrycket böcker konsekvent till räkenskapsmaterial. Avsikten var att åstadkomma en språklig modernisering, se prop. 1994/95:189 s. 30. Med räkenskapsmaterial menas allt som ska ingå i en komplett bokföring inklusive de särskilda beskrivningar, som ska finnas för det aktuella bokföringssystemet. I den nu gällande bokföringslagen används emellertid

5 5(29) begreppet räkenskapsinformation. Detta begrepp omfattar förutom räkenskapsmaterial även avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden, dvs. handlingar som också enligt 22 gamla bokföringslagen (1976:125) skulle bevaras, se 1 kap. 2 punkt 8 bokföringslagen I lag eller annan författning föreskriven revision Sedan den 1 november 2011 gäller att små aktiebolag får välja om de ska ha revisor eller inte. Samtidigt inskränktes revisionsplikten även för vissa andra företag, se avsnitt Ännu en fråga som aktualiserar hur begreppet i lag eller annan författning föreskriven revision ska tolkas är om de författningsföreskrivna revisionstjänsterna ska anses begränsade till att avse åtgärder enligt 9 kap. ABL. Genom ett beslut från Högsta domstolen den 13 oktober 2011, mål nr Ö , har det klarlagts att de revisionstjänster som omfattas av 10 a förmånsrättslagen inte har begränsats till att avse enbart sådana åtgärder. Då en granskning enligt 25 kap. 13 ABL - i den mån granskning numera krävs (jfr 1 kap. 12 b ABL) - kan göras endast av bolagets revisor och revisorn är skyldig att utföra en sådan granskning om bolagets styrelse begär det och då arbetet utförts inom föreskriven tidsfrist har revisionsbolaget ansetts ha förmånsrätt för sin fordran. Högsta domstolen konstaterade också att lagtexten närmast ger uttryck för att alla åtgärder som enligt lag eller annan författning följer med ett revisionsuppdrag medför förmånsrätt. 1.2 Konkursförvaltarens uppgifter Förvaltaren är enligt 7 kap. 12 första stycket KonkL skyldig att snarast ta hand om gäldenärens bo samt det räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet. Att detta sker är nödvändigt för att bouppteckningen ska bli klar till edgångssammanträdet och förvaltarberättelsen kunna upprättas inom sex månader. Det är också av mycket stor betydelse för förvaltarens utredning avseende misstankar om brott och möjligheterna till återvinning m.m. att räkenskapsmaterialet omhändertas utan dröjsmål. Vidare kan det finnas flera andra skäl till att konkursförvaltaren behöver få tillgång till boets egendom. Detta kan t.ex. vara nödvändigt för att egendomen ska kunna värderas, visas och säljas. Handräckning kan även bli aktuellt i ett senare

6 6(29) skede om förvaltaren t.ex. får kännedom om att det finns ytterligare tillgångar eller om egendom återvinns, se prop. 1978/79:105 s Beroende på omständigheterna är det inte alltid nödvändigt att egendomen omhändertas. Det kan i det enskilda fallet vara tillräckligt att boets egendom skyddas mot obehöriga förfoganden på något annat sätt Revision eller förundersökning pågår Det är inte ovanligt att revision pågår när en konkurs inträffar. Dessutom förekommer det att räkenskapsmaterialet har tagits i beslag. Också i dessa fall måste konkursförvaltaren få tillgång till bokföringen för att kunna fullgöra sina skyldigheter. I praktiken brukar förvaltaren ges tillfälle att gå igenom räkenskapsmaterialet i Skatteverkets lokaler eller på den myndighet, där förundersökningen bedrivs. I de sekretessbrytande reglerna i 27 kap. 8 och 35 kap. 9 OSL anges att uppgifter får lämnas till förvaltaren i gäldenärens konkurs under pågående revision och under pågående förundersökning, om det kan antas ha betydelse för konkursutredningen. Vidare föreskrivs att räkenskapsmaterial och andra handlingar ska överlämnas till förvaltaren om den reviderade har försatts i konkurs när de handlingar som har omhändertagits eller överlämnats till revisorn ska lämnas tillbaka, se 32 TVL, 3 kap. 12 a andra stycket taxeringslagen och 14 kap. 7 a andra stycket SBL (41 kap. 14 efter revision och 69 kap. 12 efter omhändertagande vid bevissäkring). I prop. 1996/97:100 s. 484 f. anges att det naturligtvis inte är lämpligt att handlingar rörande konkursboet efter en avslutad revision överlämnas till konkursgäldenären eftersom denne över huvud taget inte ska förfoga över dessa handlingar. Samtliga handlingar som har omhändertagits bör därför lämpligen överlämnas till förvaltaren, som i sin tur förutsätts vidarebefordra för konkursboet icke relevanta handlingar till gäldenären. Några bestämmelser om att räkenskapsmaterial m.m. eller egendom ska överlämnas av polis och åklagare m.fl. till konkursförvaltaren när ett beslag hävs finns däremot inte. JK har emellertid vid två tillfällen ogillat yrkanden om skadestånd när egendom överlämnats till förvaltaren och inte till den hos vilken beslaget har gjorts, se JK 1996, C 9 och JK:s beslut den 2 juni 2003, dnr

7 7(29) I JK:s beslut från 1996 anges bl.a. att det ligger närmast till hands att åklagaren, när ett beslag hävs och den till vilket beslaget skall återlämnas är försatt i konkurs beslutar att överlämna egendomen, i detta fall möbler och husgeråd, till konkursförvaltaren. Åklagaren bör dock underrätta gäldenären om sitt beslut. Om egendomen kan återlämnas till gäldenären får förvaltaren därefter besluta om. I JK:s beslut från 2003, i vilket yrkandet om skadestånd också ogillades, hade beslaget gjorts hos ett transportföretag, men egendomen lämnats ut till förvaltaren i det bolag som beställt transporten. Grunden för beslaget var misstanke om oredlighet mot borgenär, då företaget var försatt i konkurs redan innan transportföretaget fick beställningen av de aktuella varorna. I Gunnel Lindbergs bok Straffprocesuella tvångsmedel när och hur får de användas? utgåva 2 s finns en redogörelse för olika frågeställningar som kan komma upp i samband med att egendom som tagits i beslag, dvs. räkenskapsmaterial eller viss egendom, ska lämnas tillbaka. Gunnel Lindberg pekar bl.a. på att det är viktigt att så tidigt som möjligt klarlägga vilken inställning den som har drabbats av beslaget (vilket lika gärna kan vara en utomstående som den misstänkte) har till att egendomen överlämnas till konkursförvaltaren. Vidare behandlas möjligheterna för den som upphäver ett beslag eller förvarar egendom som tagits i beslag, att efter en prövning i det enskilda fallet om generalklausulen i sekretesslagen är tillämplig, underrätta KFM om beslaget. 1.3 Förutsättningarna för handräckning Handräckning enligt 7 kap. 14 KonkL kan beviljas endast efter begäran av konkursförvaltaren. Förutom hos gäldenären kan handräckning ske också hos tredje man om gäldenärens egendom förvaras hos utomstående eller om räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör boet finns hos t.ex. en bokföringsbyrå eller i bostaden hos en företrädare för konkursbolaget. I de fall räkenskapsmaterialet finns hos en uppdragstagare kan handräckningen dessutom omfatta material som har upprättats av denne. Om det gäller t.ex. budgetar, prognoser och kalkyler kan handräckning däremot inte ske utan att uppdragstagaren först får betalt, se avsnitt om andra handlingar som rör boet. Det ska också nämnas att handräckning inte kan beviljas när konkursgäldenären endast äger en andel i egendom som tillhör två eller flera med samäganderätt. I Eugène Palmérs och Peter Savins kommentar till

8 8(29) konkurslagen (7 kap. 12 KonkL) anges att förvaltaren inte får ta hand om objekt som är föremål för samäganderätt. Beslutet om konkurs fungerar som exekutionstitel och behöver inte ha vunnit laga kraft, jfr 16 kap. 4 KonkL. Det är för övrigt ofta i konkursens inledningsskede som det blir aktuellt med handräckning. Enligt 54 gamla konkurslagen kunde både interimsförvaltaren och den slutlige förvaltaren begära handräckning, se prop. 1978/79:105 s Möjligheterna att få handräckning upphör om konkursbeslutet upphävs. Detta har ansetts gälla även om förvaltaren behöver tillgång till bolagets kassa och vissa handlingar för att kunna avsluta arbetet med att förvalta konkursen, se RH 1985:32. Däremot ingår det i förvaltarens uppdrag att omhänderta räkenskapsmaterial som har påträffats efter det att en konkurs har avslutats. I NJA 2008 s. 251 har en konkursförvaltare som tagit hand om, gått igenom och arkiverat räkenskapsmaterial som påträffats först efter det att en konkurs avslutats ansetts ha rätt till skälig ersättning för utfört arbete. Enligt 7 kap. 14 KonkL får handräckning beviljas om det behövs för att förvaltaren ska kunna omhänderta eller annars få tillgång till gäldenärens bo samt det räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet. Detta krävs också när det gäller räkenskapsmaterial som avses i 7 kap. 12 andra stycket KonkL, dvs. material som har upprättats av en uppdragstagare. Vad som ingår i ett konkursbo regleras i 3 kap. 3 KonkL. All egendom som tillhörde gäldenären när konkursen inträffade eller som tillfaller denne under konkursen ingår i boet. En förutsättning är att egendomen kan bli föremål för utmätning. Vidare ingår även sådan egendom som kan tillföras konkursboet genom återvinning. Skyldighet för KFM att lämna förvaltaren handräckning föreligger endast om det är nödvändigt med hänsyn till omständigheterna i konkursen att använda tvång, se prop. 1978/79:105 s Tvång får inte användas om samma resultat kan uppnås på frivillig väg eller med lindrigare tvångsmedel. Endast om förvaltarens egna möjligheter att komma i besittning av viss egendom eller att komma in i t.ex. en viss lokal är uttömda får handräckning beviljas. Frågan om förvaltaren behöver komma i besittning av egendomen ska däremot bedömas av förvaltaren ensam. Förvaltarens bedömning är i detta avseende bindande. Däremot ska KFM pröva om det finns tillräckliga skäl för åtgärden, se Eugène Palmérs och Peter Savins kommentar till konkurslagen (7 kap. 14 KonkL).

9 9(29) Kravet på tredska Att handräckning får begäras om det behövs innebär att det i allmänhet måste föreligga någon form av tredska för att handräckning ska kunna beviljas. Om gäldenären eller tredje man vägrar förvaltaren tillträde till en lokal, där egendom som ingår i boet finns, eller om gäldenären håller sig undan är detta krav i regel uppfyllt. Dessutom kan en beaktansvärd risk för att egendomen görs oåtkomlig motivera att handräckning beviljas. Vidare kan det i undantagsfall finnas skäl att använda tvång även om det inte föreligger tredska eller risk för att viss egendom görs oåtkomlig. Det kan t.ex. bli aktuellt om förvaltaren trots stora ansträngningar inte har kunnat få kontakt med gäldenären och det är betydelsefullt att egendomen utan dröjsmål ställs till förvaltningens förfogande, se prop. 1978/79:105 s Att det rent allmänt är besvärligt att omhänderta egendomen betyder däremot inte nödvändigtvis att förutsättningarna för handräckning är uppfyllda Handräckning i förhållande till tredje man Handräckning hos annan än gäldenären kan beviljas om den i vars besittning egendomen finns vägrar att lämna ut egendom som ingår i boet. Då fråga är om ett summariskt förfarande krävs att saken är uppenbar om den mot vilken åtgärden riktar sig bestrider förvaltarens begäran, se prop. 1978/79:105 s. 177 och 278 f, RH 1985:113, RH 1986:49, Svea hovrätts beslut den 3 november 1995, Ö 4034/95 (RIC 23/95) och Göta hovrätts beslut den 13 september 2010, ÖÄ I de tre första fallen ansågs handräckningen vara befogad i förhållande till tredje man. I det senaste fallet har däremot den vidtagna handräckningsåtgärden hävts. KFM är skyldig att pröva de invändningar som görs när det gäller t.ex. äganderätten till den egendom som handräckningen avser. Däremot ska KFM inte gå in på någon mer självständig prövning av de civilrättsliga förhållandena. Handräckning får beviljas endast om läget är sådant att de invändningar som tredje mannen gör kan lämnas utan avseende (se NJA II 1979 s. 39 ff.). Lagrådet har betonat att tvångsanvändning mot tredje man, då denne gör gällande rätt till egendom som finns i dennes besittning, endast bör förekomma i rena undantagsfall, se prop. 1978/79:105 s I de fall det inte är uppenbart att egendomen ingår i boet har förvaltaren vissa möjligheter att vid domstol föra talan om bättre rätt. Om det finns sannolika skäl för bifall till en sådan talan kan förvaltaren yrka kvarstad enligt 15 kap. 2

10 10(29) RB. Om kvarstad beviljas kan, liksom när det gäller handräckning enligt konkurslagen, verkställighet ske utan att motparten underrättas i förväg Andra handlingar som rör boet Den skyldighet som en uppdragstagare har enligt 7 kap. 12 andra stycket KonkL att lämna ut räkenskapsmaterial till förvaltaren omfattar bl.a. balans- och resultaträkningar, även om betalning inte skett, jfr avsnitt Däremot finns inte någon skyldighet att överlämna andra handlingar utan att uppdragstagaren får betalt till den del det gäller arbete med att upprätta sådana handlingar som inte omfattas av begreppet räkenskapsmaterial. En annan sak är att förvaltaren är skyldig att omhänderta såväl räkenskapsmaterialet som andra handlingar som rör boet. En uppdragstagare kan också i förhållande till en konkursförvaltare åberopa detentionsrätt när det gäller handlingar som inte har upprättats för att fullgöra lagstadgad revisionsplikt eller som behövs för att fullgöra bokföringsskyldigheten. Inte heller kan uppdragstagaren göra gällande förmånsrätt enligt 10 a förmånsrättslagen. För att få ut t.ex. budgetar, prognoser och kalkyler kan förvaltaren vara tvungen att betala för detta arbete, se prop. 1986/87:90 s. 265 f. I prop. 1986/87:90 s. 270 anges att KFM, då det rör sig om ett handräckningsförfarande sannolikt inte kan medge handräckning om det någon gång framstår som oklart om förutsättningarna för skyldighet att lämna ut räkenskapsmaterialet m.m. är uppfyllda. Förvaltaren är i dessa fall hänvisad till att väcka talan vid domstol mot den som innehar materialet. 1.4 Begäran om handräckning I en ansökan om handräckning, som i normalfallet bör göras skriftligt, är det viktigt att förvaltaren lämnar följande uppgifter. Vad handräckningen gäller och i vems besittning egendomen finns. På vilken/vilka adresser förvaltaren anser att verkställighet ska ske.

11 11(29) Hur konkursförvaltaren vet eller varför det finns befogad anledning att utgå ifrån att gäldenärens egendom eller räkenskapsmaterial finns på en viss adress. Vilka åtgärder förvaltaren har vidtagit för att komma i besittning av egendomen eller få kontakt med gäldenären. Har förvaltaren t.ex. vägrats tillträde till en lokal eller något annat utrymme som gäldenären disponerar? Beroende på förhållandena i den enskilda konkursen bör förvaltaren, i syfte att uppnå en bra verkställighet, även upplysa om följande. Invändningar från gäldenären och/eller tredje man, som förvaltaren känner till, i fråga om äganderätten eller något annat förhållande som kan utgöra hinder mot handräckning. Uppgifter som kan underlätta identifieringen av egendomen. Om kontakt har tagits med S-teamet om den kommande handräckningen på grund av att det finns misstankar om ekonomisk brottslighet. Om handräckningen gäller räkenskapsmaterial, vad som har framkommit vid kontakterna med den revisionsbyrå eller bokföringsbyrå som gäldenären anlitat. Vid vilken tidpunkt det är lämpligt att handräckningen genomförs. Förvaltaren eller ett ombud för honom eller henne ska vara närvarande för att ta emot egendomen som ska överlämnas till konkursboet, jfr avsnitt Om det begärs att handräckningen ska verkställas utan föregående underrättelse, vilka omständigheter är det som motiverar att det inte ska ske någon kommunikation med motparten före förrättningen. En ansökan om handräckning kan också göras muntligt, se prop. 1978/79:105 s. 279 och 18 kap. 7 andra stycket UF. Att detta är möjligt fyller en viktig funktion. När handräckningen genomförs kan det visa sig att det finns ytterligare egendom, utöver den egendom som den ursprungliga ansökan avsåg, som kan antas ingå i boet. Vidare har det förekommit att gäldenärens räkenskapsmaterial påträffats under en annan förrättning t.ex. vid verkställighet av kvarstad hos en närstående till konkursgäldenären. För att den egendom eller det räkenskapsmaterial som påträffats omedelbart ska kunna omhändertas enligt 7

12 12(29) kap. 14 KonkL är det i sådana situationer bra att förvaltaren har möjlighet att göra en muntlig tilläggsansökan Förberedelser inför en handräckning Om det är fråga om en mera omfattande handräckning som ska verkställas utan att motparten får tillfälle att yttra sig är det en fördel om förvaltaren i förväg tar kontakt med KFM. Liksom när t.ex. en betalningssäkring ska verkställas kan KFM behöva förbereda och planera den kommande förrättningen utan att den hos vilken handräckningen ska ske kan få kännedom om förvaltarens begäran. När handräckning lämnas åt en konkursförvaltare är det emellertid inte, såsom vid betalningssäkring och kvarstad, KFM som ska ordna med tranport och förvaring av den egendom som omhändertas. Det är förvaltaren som ska beställa transporter, hyra förvaringsutrymmen och anlita dataexperter om detta är nödvändigt i samband med att räkenskapsmaterial i digital form ska omhändertas. Vidare är det konkursboet som ska betala fakturan från det eller de företag som förvaltaren anlitar, se avsnitt De bestämmelser som ska tillämpas vid verkställigheten I 7 kap. 14 KonkL anges inte att bestämmelserna om verkställighet i annat fall i 16 kap a UB ska tillämpas. Inte heller finns det någon hänvisning till några andra regler i balken, bortsett från att det föreskrivs att vad som gäller om talan mot utmätning i allmänhet ska tillämpas om KFM:s beslut eller åtgärd överklagas. Därutöver föreskrivs att KFM får använda tvång, jfr 2 kap. 17 UB. Det har inte bedömts nödvändigt med en i alla delar parallell reglering med utsökningsbalkens bestämmelser, se prop. 1978/79:105 s När det gäller intrångsundersökningar och återtagning av avbetalningsgods räknas emellertid de bestämmelser som är tillämpliga vid sådan verkställighet upp, se 9 kap. 10 varumärkeslagen och motsvarande bestämmelser i övriga immaterialrättsliga lagar samt 12 avbetalningsköplagen. Vidare finns en uppräkning i 18 kap. 7 UF av de bestämmelser i förordningen som gäller för andra mål och ärenden än utsökningsmål om det inte finns särskilda föreskrifter. Då några sådana föreskrifter inte finns gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i utsökningsförordningen om, registrering m.m. i utsöknings- och indrivningsdatabasen (1 kap. 4-5 UF)

13 13(29) ansökan m.m. (2 kap. UF) allmänna bestämmelser om förfarandet bl.a. skyldigheten att föra protokoll (3 kap. UF) gemensamma bestämmelser om underrättelse (4 kap UF). överklagande (17 kap. UF) Närmare om KFM:s befogenheter KFM får när handräckningen genomförs använda tvång i stort sett i samma omfattning som detta är tillåtet enligt 2 kap. 17 UB vid verkställighet i allmänhet. Om tillträde behövs till låst utrymme får KFM bryta upp låset eller på annat sätt bereda sig tillträde. I konkurslagen föreskrivs inte, såsom i utsökningsbalken, någon särskild inskränkning i fråga om gäldenärens bostad om han eller hon inte är hemma. Om innehavaren inte är hemma får KFM enligt 2 kap. 17 andra stycket andra meningen UB inte bereda sig tillträde till bostad utan att först ha underrättat om tidpunkten för förrättningen. Detta gäller å andra sidan inte om personen håller sig undan eller om det annars föreligger särskilda skäl. Undantag från huvudregeln kan göras vid utmätning m.m. om gäldenären eller någon annan uppenbart försöker sabotera verkställigheten, se prop. 1980/81:8 s I prop. 1978/79:105 s. 176 f. och 277 f. har vikten av att mer ingripande tvångsåtgärder än nödvändigt inte vidtas och att egendom inte skadas annat än om det är klart motiverat av omständigheterna betonats. Vidare anges särskilt att tvånget ska stå i rimlig proportion till vikten av det intresse som ska tillgodoses. Med hänsyn till de förutsättningar som gäller för att tvång ska kunna användas när handräckning lämnas till en konkursförvaltare har det bedömts onödigt med en bestämmelse som inskränker möjligheten att genomföra handräckning i gäldenärens bostad. En förvaltare ska själv ha uttömt möjligheterna att på frivillig väg få tillgång till egendomen. Vidare krävs någon form av tredska eller en beaktansvärd risk för att egendomen görs oåtkomlig för att handräckning ska kunna beviljas.

14 14(29) Kostnaderna för förfarandet Vid handräckning enligt 7 kap. 14 KonkL är bestämmelserna i 17 kap. UB om kostnader inte tillämpliga och inte heller finns det i avgiftsförordningen några bestämmelser som gäller för sådan handräckning. KFM får därför inte ta ut någon grundavgift från förvaltaren, se Hovrätten för västra Sveriges beslut den 18 oktober 1999, mål ÖÄ (RIC 2/00). Vidare får KFM inte ta ut särskild avgift. I praktiken bör det för övrigt inte uppstå några särskilda kostnader när handräckning lämnas enligt konkurslagen. Det är förvaltaren som ska ordna med transport och förvaring av den egendom som omhändertas och liksom vid utmätning m.m. ska KFM inte ta ut någon avgift för låssmed m.m. (14 punkt 5 avgiftsförordningen). 1.6 Genomförandet av handräckningen En begäran om handräckning enligt 7 kap. 14 KonkL ska registreras som enskilt mål, se Inreg-handboken avsnitt Då kraven på skyndsamhet från förvaltarens sida normalt är stora bör KFM snarast ta ställning till förvaltarens begäran. Detta gäller också om motparten har invändningar t.ex. när det gäller äganderätten till den aktuella egendomen. Även i sådana fall måste KFM skyndsamt ta ställning till om kravet på tredska och vad som i övrigt krävs för att handräckning ska beviljas är uppfyllt. Vidare ska KFM under förutsättning att ansökningen inte avslås vid den inledande prövningen bestämma om gäldenären eller tredje man, om handräckningen riktar sig mot utomstående, ska få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Därutöver ska KFM, om det inte har skett redan innan ansökan gavs in, snarast komma överens med förvaltaren om vilken dag förrättningen ska genomföras. Mer ingripande tvångsåtgärder än nödvändigt får inte tillgripas. Kravet på proportionalitet mellan det tvång som används och vikten av det intresse som ska tillgodoses måste iakttas. Det är alltid KFM som avgör vilket tvång som ska användas. En annan sak är att förvaltaren eller ett ombud för honom eller henne bör vara närvarande vid förrättningen Underrättelse om målet Det finns inte någon bestämmelse i 7 kap. 14 KonkL om att gäldenären eller tredje man, i de fall handräckningen riktar sig mot en utomstående, ska underrättas innan förrättningen genomförs. Inte heller finns det någon hänvisning

15 15(29) till 4 kap. 12 andra stycket eller 16 kap. 11 UB, där det regleras i vilka fall verkställighet enligt utsökningsbalken får ske utan att gäldenären/svaranden först har underrättats om målet. KFM får därför på grundval av vad förvaltaren har uppgett i ansökan om handräckning och med hänsyn till omständigheterna i övrigt ta ställning till om underrättelse ska lämnas eller inte. Ofta har KFM kännedom om gäldenären från tidigare verkställighetsärenden. Som princip bör gälla att motparten ska få tillfälle att yttra sig om det inte är klart att handräckning kan beviljas. Dessutom kan det även i klara fall finnas skäl att kommunicera förvaltarens begäran om saken inte brådskar. Detta gäller särskilt om det kan antas att gäldenären eller tredje man kommer att medverka frivilligt genom att ge förvaltaren begärt tillträde eller överlämna den egendom som handräckningen gäller. I praktiken är det inte ovanligt att räkenskapsmaterial överlämnas till konkursförvaltaren efter det att KFM har underrättat den som handräckningen riktar sig mot om förvaltarens begäran. Om handräckning ska ske i en bostad bör huvudregeln vara att den som åtgärden riktar sig mot ska få tillfälle att yttra sig innan handräckningen genomförs, jfr avsnitt Beslut om handräckning Om KFM avslår en ansökan om handräckning helt eller delvis måste ett formellt beslut upprättas. Ett beslut att begärd handräckning beviljas behöver däremot inte komma till uttryck på något annat sätt än genom själva verkställigheten. Om gäldenären eller tredje man före förrättningen bestrider förvaltarens begäran om handräckning ska KFM emellertid upprätta ett särskilt beslut som kan överklagas. KFM:s beslut att bevilja handräckning kan verkställas omedelbart. Det krävs inte att beslutet har vunnit laga kraft. Endast om domstol har beslutat om inhibition (förbud mot fortsatt verkställighet) föreligger hinder mot verkställighet Förvaltarens närvaro När handräckningen genomförs förutsätts förvaltaren eller ett ombud för honom eller henne vara närvarande för att ta emot egendomen och/eller räkenskapsmaterialet m.m. I prop. 1978/79:105 s. 176 uttalas att det naturligtvis är önskvärt att förvaltaren är närvarande vid förrättningen. En annan sak är att förvaltaren aldrig får ta befattning med själva tvångsanvändningen.

16 16(29) Efter det att egendomen tagits i besittning av KFM ska den överlämnas till konkursförvaltaren. Därefter är det förvaltaren som ska ordna med transport till ett annat förvaringsutrymme, om egendomen inte kan förvaras i den lokal till vilken förvaltaren getts tillträde. Ytterligare ett skäl till att det är viktigt att förvaltaren är närvarande är att det inte är ovanligt att invändningar om äganderätten m.m. till den egendom som handräckningen avser görs först vid förrättningen. Om det är fråga om tidigare okända invändningar är det angeläget att förvaltaren, i konkursborgenärernas intresse, finns tillgänglig och kan bemöta de påståenden som görs. Dessutom kan det förekomma att förvaltarens närvaro behövs i samband med att viss egendom ska identifieras. Någon gång kan det även förekomma att tredje man vill köpa den egendom som handräckningen gäller och som denne påstår sig äga. Av flera skäl är det alltså en fördel om förvaltaren eller någon annan jurist på byrån är närvarande när handräckningen genomförs Invändningar från gäldenären eller tredje man Om gäldenären påstår att viss egendom inte ingår i boet eller om tredje man påstår sig vara ägare till egendomen måste KFM pröva om hinder mot handräckning föreligger. Detta måste också ske om tredje man av något annat skäl invänder att han eller hon inte har någon skyldighet att överlämna egendomen till förvaltaren t.ex. på grund av att panträtt eller retentionsrätt gäller i egendomen. Med retentionsrätt menas den rätt som bl.a. hantverkare har att vägra att lämna ut egendom som har lämnats in för reparation om han eller hon inte får betalt för utfört arbete, se 4 punkt 2 förmånsrättslagen. I 1 kap. 5 andra stycket KonkL föreskrivs att vad som gäller för borgenär som har handpanträtt i lös egendom gäller också för borgenär som har rätt att vägra att lämna ut lös egendom som denne innehar som säkerhet för sin fordran. KFM kan inte bevilja handräckning om det framstår som oklart om det finns en skyldighet att lämna ut egendomen. Om en utomstående gör gällande äganderätt eller annan rätt till egendomen ska KFM enligt de regler som gäller inom civilrätten i allmänhet avgöra om förutsättningarna för handräckning är uppfyllda. KFM ska inte gå in på någon mer självständig prövning av de civilrättsliga förhållandena. De uppgifter som förvaltaren åberopar till stöd för att egendomen ingår i konkursboet ska emellertid också beaktas. I fråga om egendom i tredje mans besittning gäller att läget ska vara sådant att invändningen kan lämnas utan avseende. Om detta inte är fallet ska handräckning inte beviljas.

17 17(29) Användningen av tvång I syfte att leta efter den egendom som handräckningen gäller får KFM genomsöka den bostad, den eller de lokaler och andra förvaringsställen, där KFM beslutat att handräckning får ske. Av prop. 1978/79:105 s. 278 framgår att ordet förvaringsställe ska tolkas i vid mening. Det kan t.ex. bli aktuellt att leta efter egendom i ett kassaskåp eller i en bil om förvaltaren har begärt detta. Av 7 kap. 14 KonkL framgår också att KFM får anlita låssmed eller på annat sätt bereda sig tillträde till låst utrymme om detta behövs. Vidare får KFM i övrigt använda tvång i den utsträckning som detta behövs för det avsedda ändamålet om det kan anses vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Detta gäller även i fråga om tillträde till bostad som kan ske under samma förutsättningar som gäller för andra utrymmen, se prop. 1978/79:105 s Att lagstiftaren bedömt att det ska vara tillåtet att anlita låssmed för att ta sig in i en bostad, utan att underrättelse först lämnas, hänger samman med de speciella omständigheter som råder när förutsättningarna för att handräckning ska lämnas är uppfyllda, jfr avsnitt och I prop. 1978/79:105 s. 177 anges att tvång kan behöva användas också i de fall egendom som ingår i konkursboet finns hos tredje man. Detta får självfallet, liksom när det gäller tvång som riktar sig mot konkursgäldenären, användas endast om det behövs och kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. Om tredje man gör gällande att det inte föreligger någon skyldighet för honom eller henne att lämna ut egendomen är KFM skyldig att pröva invändningen innan egendomen omhändertas. Om gäldenären eller någon annan försöker förhindra verkställigheten kan han eller hon dömas för hindrande av förrättning enligt 17 kap. 13 andra stycket BrB. Innan KFM använder tvång bör personen i fråga upplysas om innehållet i denna bestämmelse Protokoll m.m. Protokoll ska föras, se 3 kap. 10 UF. Detta gäller också om den egendom eller det räkenskapsmaterial som handräckningen gäller inte anträffas eller om det när förrättningen genomförs visar sig att egendomen inte kan bli föremål för handräckning. I protokollet ska bl.a. invändningar och de beslut som KFM fattar noggrant antecknas, se 3 kap. 11 UF.

18 18(29) KFM bör alltid översända en kopia av protokollet till förvaltaren. Vidare ska ett bevis om verkställigheten överlämnas till gäldenären. I beviset ska KFM ange vilken egendom som har omhändertagits och hur beslutet kan överklagas. Om handräckning skett hos tredje man eller om tredje mans rätt berörs ska beviset överlämnas också till denne, se 4 kap. 3 UF. 1.7 Överklagande av KFM:s beslut I 7 kap. 14 andra stycket KonkL föreskrivs att de bestämmelser i utsökningsbalken som gäller för talan mot utmätning i allmänhet ska tillämpas om KFM:s beslut eller åtgärd överklagas. Detta innebär att ett beslut om handräckning kan överklagas av förvaltaren eller gäldenären inom tre veckor från det att han eller hon fick del av beslutet. Den som har upprättat räkenskapsmaterial anses i detta sammanhang inte vara tredje man och kan inte, såsom annars är fallet när det gäller tredje man, överklaga KFM:s beslut utan inskränkning till viss tid, se prop. 1986/87:90 s Om handräckningen riktar sig mot en uppdragstagare måste denne föra talan senast inom tre veckor från delgivningstillfället, se 18 kap. 7 femte stycket UB. En genomförd handräckning kan, liksom ett beslut om att handräckning helt eller delvis inte beviljas, överklagas till tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen enligt de bestämmelser i utsökningsbalken som gäller om talan mot utmätning i allmänhet, se 18 kap. 1 UB och när det gäller kravet på prövningstillstånd i hovrätten 39 ärendelagen. Motsvarande möjligheter att överklaga finns också när KFM har fattat ett formellt beslut om att bevilja handräckning innan åtgärden faktiskt genomförs. Det är svarandens hemvist som avgör vid vilken tingsrätt KFM:s beslut ska överklagas, se 18 kap. 1 första och andra stycket UB. Med svarandens hemvist menas den ort där konkursgäldenären eller tredje man är bosatt. Om det gäller en juridisk person är det den ort som enligt 10 kap. RB grundar domstols behörighet i tvistemål i allmänhet, i regel den juridiska personens säte, som utgör svarandens hemvist. Vilken tingsrätt som är behörig framgår av 17 kap. 1 UF. I bl.a. de rättsfall, som publicerats i RIC 59/92 och 23/95, i vilka hovrätten beviljade handräckning var det KFM:s beslut att bifalla förvaltarens begäran om handräckning som överklagades. Det första fallet avsåg separationsgods och det andra en bil som påstods vara överlåten till gäldenärens maka. I båda ärendena förordnade hovrätten om inhibition innan slutligt beslut meddelades.

19 19(29) Om motparten inte har underrättats före förrättningen har egendomen i regel överlämnats till förvaltaren när handräckningen överklagas. Om domstolen upphäver ett sådant beslut får klaganden göra gällande separationsrätt i konkursen. Vidare kan konkursboet åläggas att betala rättegångskostnaderna. 1.8 Vissa särskilda frågor Här lämnas en redogörelse för vissa speciella situationers som vid något eller några tillfällen har förekommit Separationsgods Göta hovrätt har i beslut den 17 september 1992, Ö 872/92 (RIC 59/92) beviljat handräckning i lokaler, som konkursgäldenären hyrt ut till tredje man, för att förvaltaren ska kunna komma i besittning av separationsgods. Med separationsgods menas egendom som konkursboet ska lämna ut till en utomstående tredje man. I målet var det ostridigt att tredje man hade separationsrätt till den egendom som handräckningen avsåg Avflyttning från en bostadsfastighet En gäldenär har efter det att konkurs inträffat inte någon rätt att bo kvar på en fastighet som tillhör konkursboet. Då en försäljning i vissa situationer kan underlättas och ett högre pris uppnås om gäldenären har flyttat kan en förvaltare ha anledning att utverka ett beslut hos domstol om avhysning innan fastigheten har sålts, se NJA 1979 s. 125 (RIC 9/79). Vidare har förvaltaren möjlighet att ansöka om vanlig avhysning enligt 3 BfL. Därutöver har det förekommit att handräckning enligt 7 kap. 14 KonkL beviljats när det gäller avflyttning från boets fastighet. Hovrätten för nedre Norrland har i beslut den 30 maj 1997, ÖÄ 695/96, beviljat handräckning avseende avhysning av två makar från deras gemensamma bostad. Båda makarna var försatta i konkurs och förvaltaren hade med hänsyn till omständigheterna bedömt att han behövde komma i besittning av fastigheten före försäljningen. Makarna hade försvårat visning och vägrat att följa förvaltarens uppmaning att flytta från fastigheten. Sedan KFM avslagit begäran om handräckning enligt 7 kap. 14 KonkL beviljade

20 20(29) tingsrätten och därefter hovrätten handräckning med stöd av denna bestämmelse. Vilka regler som ska anses tillämpliga och hur handräckningen ska gå till om gäldenären inte flyttar frivilligt är i viss mån oklart, jfr bestämmelserna i 16 kap. 1-9 UB och 16 kap. 2-7 UF. De särskilda skyddsreglerna till förmån för hyresgästen måste emellertid iakttas. KFM ska självfallet underrätta gäldenären innan avhysningen verkställs, se 16 kap. 2 och 3 tredje stycket UB och 16 kap. 3-4 UF. Vidare ska underrättelse skickas till socialnämnden enligt vad som föreskrivs i 16 kap. 2 UF. Därutöver kan nämnas att det finns en bestämmelse om att KFM, om det behövs av hänsyn till svaranden, får medge anstånd med avhysning under en kortare tid, se 16 kap. 4 UB. Dessutom får KFM, liksom när det gäller andra typer av handräckning, inte använda mer ingripande tvångsåtgärder än nödvändigt, se 3 kap. 1 UF. Vidare är det oklart vad som ska anses gälla i fråga om kostnaderna för avhysningen. Det finns inte någon föreskrift om att bestämmelserna i 17 kap. 3 tredje stycket och 8 UB om avhysning ska tillämpas när handräckning lämnas enligt konkurslagen. I ett fall, där verkställigheten av ett beslut enligt 15 kap. 3 RB till det yttre händelseförloppet liknade en avhysning, har Svea hovrätt i beslut den 25 oktober 2005, mål nr ÖÄ (RIC 39/05), ansett att sökanden var skyldig att betala förvaringskostnaderna. Vid vanlig avhysning behöver sökanden inte betala kostnaderna för förvaring m.m. av svarandens egendom, se 17 kap. 3 tredje stycket UB Handlingar hos en advokatbyrå Det är inte ovanligt att handlingar som rör ett konkursbo förvaras på en advokatbyrå. Detta kan förekomma t.ex. när en rättegång pågår mellan gäldenären och någon annan om sådan egendom som hör till konkursen. I fråga om handlingar hos en advokatbyrå har styrelsen för Sveriges advokatsamfund i vägledande uttalande den 14 december 2000, angående tystnadsplikt i förhållande till förvaltare i tidigare klients konkurs (ÖF 6904/2000), uttalat att en advokat inte har rätt att innehålla egendom som ingår i gäldenärens konkursbo t.ex. avtal i original. Det krävs inte att klienten lämnar sitt samtycke till att handlingarna överlämnas till konkursförvaltaren.

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning 832 6511-13/121 1(5) Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning (Ersätter ställningstagande 4/08/IND) Om behov av försegling uppstår, t.ex.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer 2013-09-23 830 17048-13/112 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (Ju2013/4729/L5)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer

Bevissäkring enligt skatteförfarandelagen och intrångsundersökningar m.m.

Bevissäkring enligt skatteförfarandelagen och intrångsundersökningar m.m. 1(172) Bevissäkring enligt skatteförfarandelagen och intrångsundersökningar m.m. Förord I rubricerade del av handboken om specialverkställighet lämnas en redogörelse för de regler som gäller för olika

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 november 2009 Ö 2979-09 KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Ställföreträdare:

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 december 2011 Ö 3950-11 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga 2. MS med firma MS

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer.

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer. % Kronofogden 1(5) 2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning Beslut om utmätning ska delges som huvudregel. Delgivning kan underlåtas när kostnaderna för delgivningsförfarandet inte uppvägs av den utmätta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 december 2006 Ö 999-04 KLAGANDE SC MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Kostnadsersättning till konkursförvaltare ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 mars 2003 Ö 1839-02 KLAGANDE Göteborgs-Posten Nya AB, 556000-6966, 405 02 GÖTEBORG Ombud: advokaten G. K. MOTPART Riksåklagaren SAKEN

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom 830 1549-12/121 1(5) Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom Kronofogdemyndigheten (KFM) kan inte underlåta att utmäta egendom enbart av anledningen att det antingen kan väcka

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) Målnummer: Ö1721-06 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2007-10-24 Rubrik: Beslut i bevakningsförfarandet i en konkurs rörande förmånsrätt

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(6) 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande rutin tillämpas.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 februari 2017 Ö 5688-15 KLAGANDE Alektum Group AB, 556331-1678 Box 11108 404 23 Göteborg Ombud: Advokat PH och jur.kand. HÅ-L MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 KLAGANDE Celynx Energy Solutions GmbH Im Tiergarten 36 CH-8055 Zürich Schweiz Ombud: Advokat MA och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2008 Ö 3484-08 KLAGANDE JV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat JR MOTPART SV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

8 Sekretess. 8.1 Allmänt. Sekretess, Avsnitt 8 125

8 Sekretess. 8.1 Allmänt. Sekretess, Avsnitt 8 125 Sekretess, Avsnitt 8 125 8 Sekretess Skattesekretess 8.1 Allmänt Den 30 juni 2009 ersattes Sekretesslagen (1980:100) av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I denna handledning görs hänvisningar

Läs mer

Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken

Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Nr 1(6) Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet 2008-01-31, PÄST 2/08/IND. Beträffande den praktiska handläggningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 december 2006 Ö 151-04 KLAGANDE BE MOTPARTER 1. Andelsbanken för Åland, 0145021-8 Köpmansgatan 2 FI-221 00 Mariehamn Finland 2. CA

Läs mer

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas?

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? (JU2013/4451/L5) Kronofogdemyndigheten (KFM) begränsar sitt yttrande

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juni 2003 Ö 4510-01 KLAGANDE Riksskatteverket, 171 94 SOLNA MOTPARTER 1. Café Trubaduren Bellman Kommanditbolag, 916845-9981, c/o

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2017 Ö 1853-16 KLAGANDE Svea Ekonomi AB, 556489-2924 Ombud: Jur.kand. MI MOTPART PO Ombud: P-I K SAKEN Invändning mot verkställighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), dnr Fi2009/4718

Yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), dnr Fi2009/4718 Yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), dnr Fi2009/4718 Dnr 801 20329-09/11 2009-11-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Sammanfattning Kronofogdemyndigheten

Läs mer

BEVISSÄKRINGSPROCESSEN INTRÅNGSPROCESSEN

BEVISSÄKRINGSPROCESSEN INTRÅNGSPROCESSEN 1 BEVISSÄKRINGSPROCESSEN INTRÅNGSPROCESSEN Verbala beskrivningar i nivå 3 för resp. processteg i nivå 2 1.1 FÖRBEREDA... 2 1.2 EFTERSÖKA... 6 1.3 SÄKRA BEVIS... 9 1.4 REDOVISA...11 2 1.1. FÖRBEREDA 1.1.1

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2005 Ö 4504-03 KLAGANDE 1. Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, 969633-9994 Box 55555 102 04 Stockholm 2. JF Servanda Handelsbolag,

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010 30.9.2010 Publikationens titel Revidering av konkurslagen Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna Betänkanden och utlåtanden Serienummer

Läs mer

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande 1(6) Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande Normalt är det tillåtet att lämna ut svarandens person- och organisationsnummer (och andra uppgifter från målet, exempelvis målnummer)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Texsun Energy AB:s konkursbo, 556559-3208

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Texsun Energy AB:s konkursbo, 556559-3208 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2010 T 5811-09 KLAGANDE PGE Ombud: Advokat HS MOTPART Texsun Energy AB:s konkursbo, 556559-3208 Ställföreträdare: Advokat JG

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Aktbilaga 23 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 juni 2012 T 5537-10 KLAGANDE RL Ombud: Jur.kand. HL MOTPART Nyombygg i Örebro AB:s konkursbo, 642046-1052 Konkursförvaltare:

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) Målnummer: Ö3190-14 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-12-18 Rubrik: Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2004 Ö 1918-03 KLAGANDE RGP Dental Inc., 22 Burnside Street, 02809 BRISTOL R1, USA Ombud: advokaten HS MOTPART SunDesign

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(8) 808 2744-11/121 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande

Läs mer

Realisation av aktier och fondandelar

Realisation av aktier och fondandelar 1(5) Realisation av aktier och fondandelar Vid försäljning av utmätta börsnoterade aktier och fondandelar ska följande förfarande tillämpas. Utmätta aktier eller fondandelar får inte utan gäldenärens samtycke

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

KLAGANDE MOTPART SAKEN ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

KLAGANDE MOTPART SAKEN ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 mars 2015 Ö 3938-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm Ombud: Jur.kand. JZ MOTPART JH SAKEN Ersättning till konkursförvaltare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

71 Övriga bestämmelser om verkställighet

71 Övriga bestämmelser om verkställighet Övriga bestämmelser om verkställighet, Avsnitt 71 1 71 Övriga bestämmelser om verkställighet Bestämmelser om verkställighet Övergångsbestämmelser 71.1 Inledning I detta avsnitt behandlas bestämmelser om

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

S-HANDBOK Verksamhetsomr. 2 ledning/kansli Datum Dnr Ann-Marie Ahlqvist 2014-01-27 808 34351-10/111 010-574 86 76

S-HANDBOK Verksamhetsomr. 2 ledning/kansli Datum Dnr Ann-Marie Ahlqvist 2014-01-27 808 34351-10/111 010-574 86 76 1(125) Bevissäkring m.m. (utgåva 2) I avvaktan på att arbetet med att ta fram handboken om specialverkställighet (Sverkställighet) slutförs publiceras här tre nya kapitel i den del av S-handboken, där

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 juni 2006 Ö 3903-03 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ställföreträdare: Verksjurist NM MOTPART HÖ Ombud: Advokat UT SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Gävle kommun Box 803 801 30 Gävle MOTPARTER 1. AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. BB 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 maj 2016 Ö 1121-15 KLAGANDE Dödsboet efter Anna Dahlbäck Ombud: Advokat MB MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juli 2011 Ö 5153-10 KLAGANDE MB Ombud: Advokat ÅG MOTPART AW Ombud: Advokat AK SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 mars 2013 Ö 3334-11 KLAGANDE TL Ombud: Advokat PA MOTPART JA Ombud: Advokat NL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 2554-14

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 2554-14 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 2554-14 KLAGANDE Skatteverket Ombud: Verksjuristen Camilla Larsson Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART AG SAKEN

Läs mer