Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(136) Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004 AM0103 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem (*) 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok (*) Bilagor 1. Mätinstrument, blankettyper 2. Mätinstrument, vägledning 3. Mätinstrument, postbeskrivning 4. Granskning 5. Stratifiering (*) Avsnitt 5 och 6 är avsedda för internt bruk och saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(136) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Arbetsmarknad. 0.2 Statistikområde Löner och arbetskostnader. 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja. 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Medlingsinstitutet Kontaktperson: Christina Eurén, telefon: e-post: Telefax: Producent Myndighet/organisation: SCB Kontaktpersoner: Andreas Blomquist, telefon: , e-post: Oskar Nilsson, telefon , e-post Telefax: Uppgiftsskyldighet Ja, enligt SFS 2001:99 och SCB-FS 2001: Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(136) 0.8 Gallringsföreskrifter Inkomna blanketter och datamedia sparas av SCB i 2 årgångar. 0.9 EU-reglering Nej. Regulation gäller dock för undersökningen Structure of Earnings, som till stor del bygger på stukturlönestatistiken Syfte och historik Det finns ett stort allmänintresse för information om löner, löneutveckling, lönespridning och lönestruktur, allmänt och för enskilda grupper. En överskådlig och lättillgänglig redovisning av opartisk lönestatistik för en bredare allmänhet är viktig som underlag för en öppen debatt i samhället. Syftet är att belysa löneförhållanden och lönestruktur för olika kategorier av anställda inom den privata sektorn. Officiell lönestatistik för tjänstemän inom industri har funnits sedan Varuhandel började bearbetas 1945, banker och försäkringsbolag tillkom Apotek började redovisas 1953, tjänstemän inom byggnadsverksamhet ingår från och med 1955 och 1972 inkluderades restaurangtjänstemän. Officiell lönestatistik över byggnadsarbetare, industriarbetare, lantarbetare och skogsarbetare har publicerats sedan 1910-talet. På 1940-talet tillkom lönestatistik över anställda i varuhandel och på 1950-talet utökades insamlingen med statistik över anställda inom hotell och restauranger samt landtransporter. Sedan 1950-talet utarbetas lönestatistiken i samarbete med Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), (numera Svenskt Näringsliv). Samarbetsavtal har senare även slutits med flera andra arbetsgivarorganisationer. Inom fler och fler områden övergår grupper till s.k. medarbetaravtal, dessa definieras oftast som tjänstemän. Samarbetet mellan SCB och arbetsgivarorganisationerna har tillkommit för att underlätta uppgiftslämnarbördan för företagen då även arbetsgivarorganisationerna årligen insamlar löneuppgifter till sin förhandlingsstatistik. De arbetsgivarorganisationer SCB samarbetat med har delvis varierat mellan åren. För undersökningen år 2004 samarbetade SCB med Bankinstitutens arbetsgivarorganisation (BAO), Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation (FAO), Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation (Fastigo), Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO), Kommunala företagens samorganisation (KFS), Landstingsförbundet, Svenskt Näringsliv och Tidningsutgivarna Statistikanvändning Användare är bl.a. arbetsmarknadens parter, olika statliga och regionala organ, företag, forskare, massmedia samt enskilda personer.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(136) 0.12 Uppläggning och genomförande Undersökningen är en urvalsundersökning. Urvalet dras genom stratifierat OSU (obundet slumpmässigt urval) och ingår i SCB:s SAMU-system. För att undvika dubbelinsamling från företag/organisationer/stiftelser sker ett samarbete med ett antal arbetsgivarorganisationer. Dessa gör en egen insamling av sina medlemmar och lämnar därefter dessa uppgifter till SCB. Uppgifter som SCB direkt samlar in kan antingen lämnas på blankett eller på datamedia. Granskning och upprättning av denna del sker på SCB. Tillsammans med uppgifterna från arbetsgivarorganisationerna publiceras två olika Statistiska meddelanden, ett för arbetare och ett för tjänstemän Planerade förändringar i kommande undersökningar En utredning har genomförts angående vad det skulle innebära att övergå till personurval istället för företagsurval. Dock är det ej aktuellt med en förändring de närmaste åren. Medlingsinstitutet/SCB avser att utreda hur andra ersättningar, ex. 13:e, 14:e månadslön, optioner, vinstdelning m.m. skulle kunna ingå i statistiken. I 2004 års undersökning har yrke (SSYK) undersökts på fyrsiffrig nivå. Tidigare insamlades tresiffrig SSYK. Avsikten är att publicera lönestatistik indelad efter yrke enligt fyrsiffrig SSYK i den mån skattningar av god kvalitet låter sig göras

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(136) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter Företag Arbetsställen Arbetare Tjänstemän Målvariabler, arbetare Ålder Uppnådd ålder under september. Kön Antal Yrke Arbetstidsart Arbetade timmar Tid- och prestationslön Antal arbetare i respektive redovisningsgrupp. Enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), MIS 1998:3, SCB och reviderad version Nytryck Undersöks i SNI C och D (Gruv- och tillverkningsindustri). Faktiskt arbetade timmar inklusive övertid. Fast lön, fasta tillägg, ackordsprestation och rörlig lön. I rörlig lön ingår prestations- och ackordslön, provision, tantiem o.d. Timlön, kronor.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(136) Lön för arbetad tid Total lön Tid- och prestationslön samt OB-/skifttillägg och tillägg för risk, smuts, värme o.d. Timlön, kronor. Lön för arbetad tid samt helglön, förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Timlön, kronor. Tjänstgöringsomfattning Härleds ur variablerna överenskommen veckoarbetstid och överenskommen veckoarbetstid motsvarande heltid. Skifttillägg Helglön Förmåner Tillägg vid skiftarbete och arbete på obekväm arbetstid samt tillägg för smuts, risk, värme m.m. Värdet ingår i beräkningarna utslaget på totala antalet arbetade timmar. Ersättning som enligt avtal utgår för helgdagar. Värdet av förmåner, jour- och beredskapsersättning samt ersättning för vänte- och restid utanför ordinarie arbetstid. Värdet ingår i beräkningarna utslaget på totala antalet arbetade timmar. Utbildning Klassificeras enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN). Näringsgren Region Arbetsställets näringsgren (SNI2002). Regionsindelning efter länsgrupper enligt NUTS2. Målvariabler, tjänstemän Ålder Uppnådd ålder under september. Kön Antal Yrke Anställningsform Arbetade timmar Tid- och prestationslön Antal tjänstemän i respektive redovisningsgrupp. Enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), MIS 1998:3, SCB och reviderad version Nytryck Hel- respektive deltidsarbetande. Faktiskt arbetade timmar inklusive övertid. Fast lön, fasta tillägg, ackordsprestation och rörlig lön. I rörlig lön ingår prestations- och ackordslön, provision, tantiem o.d. Månadslön, kronor.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(136) Lön för arbetad tid Total lön Tid- och prestationslön samt OB-/skifttillägg och tillägg för risk, smuts, värme o.d. Månadslön, kronor. Lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Månadslön, kronor. Tjänstgöringsomfattning Härleds ur variablerna överenskommen veckoarbetstid och överenskommen veckoarbetstid motsvarande heltid. Skifttillägg Förmåner Utbildning Näringsgren Region Tillägg vid skiftarbete och arbete på obekväm arbetstid samt tillägg för smuts, risk, värme m.m. Värdet ingår i beräkningarna utslaget på totala antalet arbetade timmar. Värdet av förmåner, jour- och beredskapsersättning samt ersättning för vänte- och restid utanför ordinarie arbetstid. Värdet ingår i beräkningarna utslaget på totala antalet arbetade timmar. Klassificeras enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) Arbetsställets näringsgren (SNI2002) Regionsindelning efter länsgrupper enligt NUTS2.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(136) 1.2 Statistiska målstorheter Arbetare Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Arbetare Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), sysselsatta i näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, privat sektor, arbetstidsart, timlöneintervall, som är mellan yrkesområde (1-siffrig SSYK) 18 och 64 år Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, arbetstidsart Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, arbetstidsart Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, arbetstidsart Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, arbetstidsart Kön, näringsgren, utbildningsnivå, arbetstidsart Antal Summa, 95% konfidensintervall Genomsnittlig timlön (tid- och prestationslön) Genomsnittlig timlön (lön för arbetad tid) Genomsnittlig timlön (totallön) Genomsnittlig ålder Genomsnittlig tjänsteomfattning, procent Medelvärde Medelvärde, förändringstal, reallöneutveckling Medelvärde, 95% konfidensintervall, kvartiler, median Medelvärde Medelvärde Kön, näringsgren, arbetstidsart Arbetade timmar Summa, 95% konfidensintervall Kön, näringsgren, arbetstidsart Genomsnittligt skift- Medelvärde och ob-tillägg Kön, näringsgren, arbetstidsart Genomsnittlig Medelvärde helglön Kön, näringsgren, arbetstidsart Genomsnittliga förmåner Medelvärde

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(136) Tjänstemän Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Tjänstemän Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), sysselsatta i näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, privat sektor, anställningsform, månadslöneintervall, yrkesområde (1-siffrig som är mellan 18 och 64 år SSYK) Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, anställningsform, yrkesområde (1-siffrig SSYK) Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, anställningsform, yrkesområde (1-siffrig SSYK) Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, anställningsform, yrkesområde (1-siffrig SSYK) Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, anställningsform, yrkesområde (1-siffrig SSYK) Antal Summa, 95% konfidensintervall Genomsnittlig månadslön (tid- och prestationslön) Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid) Genomsnittlig månadslön (totallön) Genomsnittlig ålder Medelvärde Medelvärde Medelvärde, 95% konfidensintervall, median, kvartiler, förändringstal, reallöneutveckling Medelvärde Målpopulationen utgörs av alla anställda vid företag/organisationer tillhörande privat sektor i september Privat sektor definieras som privata och offentliga aktiebolag, ekonomiska föreningar/stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag samt intresseorganisationer, finansiella aktiebolag och institutioner. Till privat sektor räknas även hushållssektorns ideella organisationer. Anställd definieras som personal med marknadsmässig lönesättning i åldern år som arbetat minst en timme under mätperioden. Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ombordanställda, samt betingsanställda, arvodesanställda, projektanställda och ägare/delägare utan avtalad lön och eller tid ingår ej i målpopulationen. Målpopulationen består av två delar; arbetare och tjänstemän. Arbetare definieras som anställda tillhörande LO:s avtalsområde. Tjänstemän definieras som anställda tillhörande SACO/TCO:s avtalsområde samt vissa yrkesgrupper som går under medarbetaravtal. Då samlade uppgifter om anställda finns hos arbetsgivaren inhämtas data från företag. Redovisningsenhet utgörs av företagens arbetsställen för att möjliggöra regionindelade skattningar.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(136) 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Resultatet från undersökningen publiceras i två årliga statistiska meddelanden, AM 62 och AM 57 samt Sveriges statistiska databaser (SSD) som kan nås via SCB:s webbplats, På SCB:s webbplats finns även en kort presentation av undersökningen, länk till pressinformation samt utvalda tabeller och diagram från den senaste publiceringsomgången. Utvalda delar av resultatet redovisas också i Statistisk Årsbok. Det slutgiltiga observationsregistret lagras i en databas (se kapitel 3). 1.4 Dokumentation och metadata Undersökningen är, förutom i detta dokument, dokumenterad i Beskrivning av statistiken med kvalitetsdeklaration. Variablerna är dokumenterade i SCB:s dokumentationsmodell Metadok ( se avsnitt 3.1).

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(136) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande För att inhämta data om målpopulationen görs ett urval av företag i privat sektor, med arbetsställe (CFAR-nr) som redovisningsenhet. Ett nytt urval görs inför varje årlig undersökningsomgång. Urvalsramen består av företag (juridisk enhet) som i augusti 2004 tillhörde privat sektor och näringsgren SNI samt hade minst en anställd. Detta innebär att de uppfyllde följande villkor i SCB:s Företagsregister (FDB): Sektor = 110, 120, 130, 140, , 611, 612, 710, 721, 722 eller Sektor = 320 och AgKat = 1 och JurForm = 49 eller Sektor = 413 och AgKat = 2 och JurForm = 49 eller Sektor = 423 och AgKat = 2 och JurForm = 49, och SNI = 01-93, och ANST > 0. Undertäckning utgörs av redovisningsenheter som tillhör målpopulationen men som av olika anledningar saknas i urvalsramen. Delar av undertäckningen kommer SCB till kännedom i samband med insamlingen, varpå ramen kompletteras. Undertäckning uppstår då; företag eller arbetsställen etablerats under tiden mellan ramens upprättande och mätperioden. företag har felaktiga eller bristfälliga uppgifter i Företagsdatabasen (FDB) med avseende på de villkor som anges ovan. Övertäckning utgörs av redovisningsenheter ingår i urvalsramen men som av olika anledningar inte tillhör målpopulationen. Övertäckning uppstår då; företag eller arbetsställen gått i konkurs eller annars upphört med drift under tiden mellan ramens upprättande och mätperioden. företag eller arbetsställen saknar anställda med mätbara lönevariabler. företag eller arbetsställen saknar arbetare eller tjänstemän. företag eller arbetsställen lagts ned och köpts upp av annat företag i urvalsramen. företag har felaktiga eller bristfälliga uppgifter i Företagsdatabasen (FDB) med avseende på de villkor som anges ovan.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(136) 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en urvalsundersökning. För varje årlig undersökningsomgång dras ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (OSU) utan återläggning av företag (juridisk enhet) i urvalsramen. Urvalet stratifieras efter näringsgren (SNI) och storleksklass. En närmare beskrivning av urvalsgrupperingen finns i bilaga 5. Ram- och urvalsstorlek Antalet urvalsobjekt (företag, juridisk enhet) i urvalsramen och i urvalet samt antalet insamlade individuppgifter: År Antal företag i ramen Antal företag i urvalet Antalet insamlade individuppgifter Hjälpinformation Från Företagsregistret (FDB) hämtas, förutom organisationsnummer, följande uppgifter avseende urvalsobjekt: Företagsnamn (för organisationsnumret), adress, telefonnummer, antal anställda och storleksklass, näringsgren (SNI2002), län- och kommunkod, antal företag i ramen i respektive stratum och antal utvalda företag i respektive stratum. För redovisningsenhet (arbetsställe) hämtas uppgifter om adress, telefonnummer, antal anställda och storleksklass, näringsgren (SNI2002) samt län- och kommunkod. 2.3 Mätinstrument Data insamlas via enkät samt genom samordning med olika arbetsgivarorganisationer som för egna vidkommanden genomför lönestatistiska undersökningar bland sina medlemsföretag. Enkäten kan besvaras på i huvudsak tre olika sätt: På bifogad blankett kan efterfrågade uppgifter ifyllas manuellt. Uppgiftslämnaren kan ta efterfrågade uppgifter ur lönesystem som textfil, eller upprätta en excelfil enligt mall, och skicka till SCB per diskett eller annat datamedia. Efterfrågade uppgifter kan lämnas till SCB via en webb-funktion. Även text- eller excelfiler kan sändas till SCB via Internet. I denna funktion är vissa kontroller inbyggda. Blanketter, vägledning och postbeskrivning bifogas i bilagorna 1, 2 och 3.

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(136) 2.4 Insamlingsförfarande Datainsamlingen samordnas med olika arbetsgivarorganisationer som för egna vidkommanden genomför lönestatistiska undersökningar bland sina medlemsföretag. Insamlingen samordnas med följande organisationer: Svenskt Näringsliv Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Svenska kyrkans församlingsförbund Tidningsutgivarna (TU) Landstingsförbundet (Sveriges Kommuner och Landsting) Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo) Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation (FAO) Kommunala Företagens samorganisation (KFS) Data för målobjekt (individer) i urvalsobjekt (företag) som inte matchar mot de olika organisationernas medlemsregister insamlas av SCB via enkät. De företag i urvalet som matchar mot medlemsregistren undersöks genom respektive arbetsgivarorganisations insamling. SCB:s enkät Uppgiftslämnarna kan lämna uppgifter på blankett, via datamedia eller via Internet. I de fall urvalsobjektet ingick i föregående års undersökningsomgång skickas enkäten till då angiven kontaktperson. Efter att urvalet dragits skickas i augusti en förhandsinformation till utvalda företag ingående i SCB:s enkätinsamling med fler än nio anställda, samt till samtliga företag ingående i urvalet som matchar med arbetsgivarorganisationernas medlemsregister. På så sätt hinner uppgiftslämnarna förbereda sig för insamlingen. I slutet av september sker utsändning av enkäten. Innan dess måste blanketter, följebrev, vägledning, förteckning över SSYK-koder och postbeskrivning framställas. Uppgiftslämnare med 50 eller fler anställda, eller som tidigare lämnat uppgifter på datamedia förutsätts hålla lönesystem som möjliggör elektroniska uttag av efterfrågade uppgifter, varför de inte tillsänds blanketter för inlämning av individuppgifter. Uppgifter inkomna på blankett skannas, medan uppgifter inkomna på datamedia och Internet laddas via en funktion i SLP:s applikation som utgör gränssnitt mot produktens sammansatta system av databastabeller. Därefter granskas uppgifterna med hjälp av applikationen. I samband med registrering och granskning förekommer återkontakt med uppgiftslämnare för komplettering och kontroll av lämnade uppgifter. I direkt anslutning till insamlingen kontrolleras att det inte föreligger partiellt bortfall avseende personalkategorier, redovisningsenhet (arbetsställen) eller antal anställda.

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(136) Till de företag som inte inkommit med uppgifter vid sista insändningsdatum skickas ett påminnelsebrev. Därefter genomförs påminnelser via telefon. För att ytterligare minska bortfallet genomfördes ett anmanings- och vitesförfarande. Arbetsgivarorganisationernas insamlade material I samband med att urvalet dras inhämtas arbetsgivarorganisationernas medlemsregister som matchas mot SCB:s urval. Organisationerna underrättas om vilka av deras respektive medlemsföretag som ingår i SCB:s urval. Därefter genomför respektive organisation insamlig av uppgifter från dessa företag. I januari lämnas förteckning över bortfallsföretag i respektive arbetsgivarorganisations undersökning till SCB, varpå SCB genomför en kompletterande enkät för att minska bortfallet. Av respektive organisation insamlat material levereras till SCB i slutet av januari. Åtgärder vid övertäckning Information från uppgiftslämnare om övertäckning kontrolleras mot tillgängliga källor, såsom Företagsregistret (FDB). I den händelse enkäten återsänds till SCB som postretur försöker SCB spåra eventuell ny adress eller eventuell nytt företag vid omorganisation eller försäljning. Om ett utvalt företag köpts upp av ett annat företag ingående i urvalsramen konstateras övertäckning. Om det uppköpande företaget inte ingår i urvalsramen kompletteras ramen, i strikt mening, med det uppköpande företaget och enkäten skickas dit. Eftersom undersökningen är uppdelad i två kategorier, arbetare och tjänstemän, kan övertäckning uppstå för enbart den ena kategorin. Åtgärder vid bortfall I de flesta fall där svarsbortfall uppstår utgör hela urvalsobjektet (företag) bortfall. Bortfall utgörs av utvalda företag som inte svarar på enkäten och som inte anger orsak för detta. Denna typ av bortfall åtgärdas genom påminnelse per brev och telefon. En del av detta bortfall kan även antas bestå av övertäckning. Bortfall utgörs också av urvalsobjektet (företag) som meddelar att de av olika skäl inte kan eller vill svara. Partiellt bortfall utgörs av urvalsobjektet (företag) som inte lämnar heltäckande uppgifter med avseende på personalkategori eller redovisningsenhet (arbetsställen). Detta bortfall åtgärdas genom att SCB återkontaktar uppgiftslämnaren för komplettering. Partiellt bortfall utgörs också av urvalsobjektet (företag) som av olika anledningar inte lämnar efterfrågade uppgifter för alla anställda oberoende av personalkategori eller redovisningsenhet. Om inlämnade uppgifter med avseende på antal anställda avviker kraftigt från dito uppgift i Företagsregistret (FDB) kan denna typ av partiellt bortfall upptäckas och åtgärdas. Om avvikelserna är små kan de felaktigt bedömas som rimliga, varpå åtgärd uteblir. Denna typ av partiellt bortfall bedöms dock som marginell. En tredje typ av partiellt bortfall utgörs av inlämnat material med bristande variabelinnehåll. Detta bortfall åtgärdas genom att SCB återkontaktar uppgiftslämnaren för komplettering. För att kompensera för återstående bortfall tillämpas rak uppräkning per stratum och personalkategori. Substitutions- eller imputeringsförfaranden förekommer ej.

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(136) 2.5 Databeredning Data som insamlas via SCB:s enkät lagras inledningsvis i en produktionsdatabas, där materialet granskas och betarbetas med hjälp av flera lagrade procedurer. Förutom validitetskontroller granskas uppgifterna utifrån en rad rimlighetsantaganden. Granskningen av uppgifterna medför återkontakt med uppgiftslämnare för kontroll och eventuell korrigering av felaktiga uppgifter. Data som insamlas av arbetsgivarorganisationerna levereras granskat till SCB, som gör övergripande validitets- och rimlighetstester på uppgifterna. När insamlingen är avslutad och mikrogranskningen är genomförd görs olika makrotester med utgångspunkt i de indelningsvariabler de färdiga statistiska tabellerna publiceras enligt. På så sätt kan effekter av t.ex. urvalsrotation upptäckas. En närmare beskrivning av vissa granskningar finns i bilaga 4.

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(136) 3 Slutliga observationsregister 3.1 Produktionsversioner Register Namn SLP Beskrivning SLP är ett urvalsregister som innehåller löne- och arbetstidsuppgifter för anställda i de utvalda företagen/organisationerna. Cirka 50 procent av det totala antalet anställda i privat sektor ingår. Version Namn SLPsql Beskrivning SLP. Innehåller insamlade och härledda variabler/uppgifter. Presentationstext Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) Registertyp survey, urval Presentationstext Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP). Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas Namn SLP2004 Presentationstext Första tid 2004 Referenstid I huvudsak första till sista september. Senaste tid 2004 Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP), 2004 Beskrivning Databasen innehåller insamlade och härledda variabler för undersökningen. Löne- och arbetstidsuppgifterna avser första september till sista september aktuellt år. Tillgänglighet Vissa externa användare kan efter särskild noggrann prövning erhålla avidentifierade uppgifter från registret.

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(136) Tabell / flat fil Presentationstext Löneuppgifter för anställningar inom privat sektor, 2004 Objekttyp Anställda på utvalda företag/organisationer/stiftelser. Beskrivning Matrisen innehåller insamlade och härledda variabler för anställda i privat sektor Mätperioden var första september till sista september. Population Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Statlig, kommunal och landstingsanknuten verksamhet ingår om den bedrivs i bolagsform. Urvalet bestämdes i augusti Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd löpnummer för Sätts av systemet ej summerbar Lopnr04 observationen företagets 12-siffrigt enkät ej summerbar Organisationsnummer organisationsnummer organisationsnummer personnummer 12-siffrigt enkät ej summerbar Personnummer personnummer stratum företaget Urvalet stratifieras efter näringsgren och storleksklass (270 urvalsgrupper) ej summerbar stratum04 totalt antal företag i urvalsramen per stratum, avseende arbetare antal utvalda företag per stratum, avseende arbetare totalt antal företag i urvalsramen per stratum, avseende SCB:s SAMU (samordnat urval)- system SCB:s SAMU (samordnat urval)- system SCB:s SAMU (samordnat urval)- system summerbar antal företag StoraNArb04 summerbar antal företag LillaNArb04 summerbar antal företag StoraNOvr04

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(136) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd tjänstemän/övriga antal utvalda företag SCB:s SAMU summerbar antal företag LillanOvr04 per stratum, avseende tjänstemän/övriga (samordnat urval)- system antal svarande företag, Sätts av systemet summerbar antal företag NSvarArb04 med arbetare, per stratum antal svarande företag, Sätts av systemet summerbar antal företag NSvarOvr04 med tjänstemän/övriga, per stratum felstatuskod från Sätts av systemet ej summerbar avregkod granskningen antal anställda på företaget, där individen är anställd storleksklass på företaget där individen är anställd storleksklass på det arbetsställe där individen är anställd. arbetsställets näringsgrenskod på femsiffernivå, SNI 2002 arbetsstället näringsgrenskod på 2- alternativt 3-siffernivå näringsgren enligt SNI på bokstavsnivå, arbetsställe länkod kommunkod Länkod för arbetsstället enligt 2004 års indelning Kommunkod för arbetsstället enligt 2004 års indelning Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FBD) summerbar antal anställda, heltal Antal_anstallda04 ej summerbar FrstklF ej summerbar FrstklA ej summerbar FrSNI02A ej summerbar Sni2 ej summerbar BokstSNI ej summerbar Lan04 ej summerbar Kommun04 yrkeskod Yrkeskod enligt SSYK enkät ej summerbar Yrke

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(136) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd (Standard för svensk yrkesklassificering) personalkategori Anger om individen är enkät ej summerbar Perskat arbetare eller tjänsteman/övrig löneform (månad-, enkät ej summerbar Loneform vecko- eller timlön) arbetstidsart/skiftform Enkät ej summerbar Arbtidart anställningsform Hel- eller Härledd ej summerbar Anstform utbildningsnivå utbildningsinriktning utbildningsinriktning enligt SUN2000:s första position avseende inriktning utbildningsnivå enligt SUN2000:s första position avseende nivå examensår för högsta utbildning enligt SUN 2000 (Svensk utbildningsnomenklatu r) deltidsanställning Utbildningsnivå enligt SUN 2000 (Svensk utbildningsnomenklatu r) Utbildningsinriktning enligt SUN 2000 (Svensk utbildningsnomenklatu r) Utbildningsinriktning enligt SUN2000:s första position avseende inriktning Utbildningsnivå enligt SUN2000:s första position avseende nivå Utbildningsregistret (SCB) Utbildningsregistret (SCB) ej summerbar SUN2000Niva ej summerbar SUN2000Inr Härledd ej summerbar Utbinr04 Härledd ej summerbar Utbniva04 Utbildningsregistret ej summerbar Exar kön Härledd ej summerbar Kon ålder Ålder under Härledd ej summerbar Alder mätperioden åldersgrupp Åldersgrupp (5- Härledd ej summerbar AldGrp5 årsintervall) månadslön (grundlön) Med grundlön avses fast och rörlig lön (t Härledd summerbar kronor mlong04

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(136) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd ex. prestationslön och provision). lönesumma för mätperioden (grundlön) månadslön (skifttillägg och OB-tillägg) lönesumma för perioden (skifttillägg och OB-tillägg) lönesumma för mätperioden (övertidstillägg) månadslön (jour- och beredskapsersättning samt förmåner) lönesumma för mätperioden (jour- och beredskapsersättning samt förmåner) lönesumma helglön arbetade timmar under mätperioden övertidstimmar under mätperioden överenskommen veckoarbetstid veckoarbetstid för motsvarande heltidstjänst månadslön (totallön) Med grundlön avses fast och rörlig lön (t ex. prestationslön och provision). Ersättning för förlorad lön vid helgdagar. Avser förutom grundlön även rörlig lön, skift- och OBtillägg, jour- och beredskapsersättning, förmåner m.m. Härledd summerbar kronor sumlong04 Härledd summerbar kronor mskift04 Härledd summerbar kronor sumskift04 Härledd summerbar kronor sumovttill04 Härledd summerbar kronor mjourber04 Härledd summerbar kronor sumjourber04 Härledd summerbar kronor sumhelglon04 Enkät. Delar av summerbar timmar Timmar04 materialet härledd enkät summerbar timmar Overtidstimmar04 Enkät summerbar timmar Ovktid04 enkät summerbar timmar Ovktidh04 Härledd summerbar kronor mlontot04

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP)

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Kontaktperson: Kristian Söderholm, tel:

Läs mer

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2005

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(132) Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2005 AM0103 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

SNI 92 Standard för svensk näringsgrensindelning 1992

SNI 92 Standard för svensk näringsgrensindelning 1992 SNI 92 Standard för svensk näringsgrensindelning 1992 SNI 92: Avdelningar, underavdelningar, huvudgrupper Sidhänvisning AVDELNING A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 26 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2005

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(27) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat (AKI) 2005 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2007

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(138) Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2007 AM0103 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor (SLK)

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor (SLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor (SLK) 2014 AM0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, KLS 2004

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, KLS 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(246) Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, KLS 2004 AM0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL)

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL) 2013 AM0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2010/11 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL)

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL) 2014 AM0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) 2015 AM0209 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Löner i privat sektor, mars 2007

Löner i privat sektor, mars 2007 Löner i privat sektor, mars 2007 Krister B Andersson Maj 2007 Sammanfattning Innehåll 1 Innehåll Sidan SAMMANFATTNING GENOMSNITTLIG LÖN OCH LÖNEUTVECKLING SAMT ÖVERTID...2 ALLMÄN KOMMENTAR...2 GENOMSNITTSLÖNER

Läs mer

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) AM0103 1 (30) Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2015 AM0103 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2003 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201.

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201. Sven Wimnell 050203+100201+100211: SNI 2002+2007. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. http://wimnell.com/omr40q.pdf Innehåll: sid 2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI,

Läs mer

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (31) Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2014 AM0103 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 ME0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010 AM0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Skogsentreprenörer 2011 JO0504

Skogsentreprenörer 2011 JO0504 Enheten för Policy och Analys 2012-07-02 1(7) Skogsentreprenörer 2011 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2014 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2004

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2004 AM0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Skogsentreprenörer 2007 JO0504

Skogsentreprenörer 2007 JO0504 Analysenheten 2008-09-01 1(7) Skogsentreprenörer 2007 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2016 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

December 2007. 01133 Odling av grönsaker (köksväxter) på friland 01127

December 2007. 01133 Odling av grönsaker (köksväxter) på friland 01127 01110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 01111 Spannmålsodling m.m. 01110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 01115 Odling av jordbruksväxter, blandat 01110 Odling

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

December 2007. Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter 01133 Odling av grönsaker (köksväxter) på friland

December 2007. Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter 01133 Odling av grönsaker (köksväxter) på friland 01111 Spannmålsodling m.m. 01110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 01111 Spannmålsodling m.m. 01120 Odling av ris 01111 Spannmålsodling m.m. 01160 Odling av fiberväxter 01111 Spannmålsodling

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2015 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Labour Cost Survey (LCS)

Labour Cost Survey (LCS) Statistiska centralbyrån SCBD OK 3.2 1 (12) Labour Cost Survey (LCS) 2008 AM0117 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105 ES/LA 2015-05-05 1(10) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2013/14 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Skogsentreprenörer 2015 JO0504

Skogsentreprenörer 2015 JO0504 Enheten för Skogspolicy och Analys 2016-06-29 1(8) Skogsentreprenörer 2015 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) AM0101 1 Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) 2016 AM0101 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Instruktion för löneredovisning av individuppgifter

Instruktion för löneredovisning av individuppgifter Instruktion för löneredovisning av individuppgifter Lönestrukturstatistik privat sektor 2016 (AM/SLP) Vad ska redovisas? Löneredovisning ska lämnas för varje person på företaget. Om företaget har flera

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL) 2012

Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL) 2012 Statistisk a central byrån SCBD OK 3.2 1 (10) Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL) 2012 AM0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor 2007

Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) Konjunkturstatistik, löner ör privat och oentlig sektor 2007 AM0306 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgiter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2016 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistk (LSUM) 2007 AM0302

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistk (LSUM) 2007 AM0302 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(440) Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistk (LSUM) 2007 AM0302 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2013 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting, KLL 2011

Konjunkturstatistik, löner för landsting, KLL 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(26) Konjunkturstatistik, löner för landsting, KLL 2011 AM0109 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

STATISTIKENS FRAMTAGNING

STATISTIKENS FRAMTAGNING SCBDOK 4.2 TK1009 1 (10) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Annika Johansson STATISTIKENS

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2007

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2007 AM0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2015 AM0103

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2015 AM0103 ES/LA 2016-05-20 1(13) Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2015 AM0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Om Ni är tveksam angående redovisningen kontakta: KFO supporten, telefon: 08-697 40 36 eller kfo@aon.se

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2015 AM0105

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2015 AM0105 ES/LA 2016-05-20 1(11) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2015 AM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 Befolkning och välfärd 2008-12-01 1(9) Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2013 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Konjunkturstatistik över sjuklöner (Ksju) 2011

Konjunkturstatistik över sjuklöner (Ksju) 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(22) Konjunkturstatistik över sjuklöner (Ksju) 2011 AM0209 Innehåll 0 Allmänna ämnen SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116 Beskrivning av statistiken 2016-05-12 HS0116 1(7) Avdelningen för statistik och jämförelser Lina Boberg Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2015 HS0116 I denna beskrivning redovisas först

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök

Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök Referensår : vårdtillfällen, vårdtid, operationer: 2001 och 2002 läkarbesök: 2002 och 2003 HS0205 A. Allmänna

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2007 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2011

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2011 AM0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(97) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007 AM0206 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Allmänna val, valresultat

Allmänna val, valresultat Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Allmänna val, valresultat 2014 ME0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 UF0514 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Läkemedel statistik för år HS0202

Läkemedel statistik för år HS0202 EpC 2007-06-13 1(6) Läkemedel statistik för år 2006 2006 HS0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Hushållens boende 2013

Hushållens boende 2013 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Hushållens boende 2013 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 MI1003 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Gödselmedel och kalk A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP)

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Kontaktperson: Kristian Söderholm, tel:

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2014/15 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Företagens utgifter för IT 2007 NV0802

Företagens utgifter för IT 2007 NV0802 NA/IFI 200-10-0 1() Företagens utgifter för IT 200 NV002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010 Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010 UF0116 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Skolväsende och barnomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7)

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår 2007, september (mätmånad) SO0309

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 NR/OEM 2016-09-22 1(6) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-03-29 1(8) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2015 var 156,90 kronor

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2015 var 156,90 kronor AM 57 SM 1601 Löner för arbetare inom privat sektor 2015 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2015 I korta drag Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i

Läs mer

Energistatistik för småhus 2002

Energistatistik för småhus 2002 Energistatistik för småhus 2002 EN0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Energi A.2 Statistikområde Tillförsel och användning av energi A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen 2004 SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus Referensår: legitimerade: 2007 arbetsmarknadsstatus: 2006 HS0203 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgränsning av livsmedelssektorn

Avgränsning av livsmedelssektorn 356 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för

Läs mer

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Konjunkturstatistik över vakanser (KV) Statistiska centralbyrån SCBD OK 3.2 1 (16) Konjunkturstatistik över vakanser (KV) 2014 AM0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter 2 0.1 Ämnesområde 2 0.2 Statistikområde 2 0.3 SOS-klassificering 2 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802 ES/IFI 2009-10-14 1() Företagens utgifter för IT 200 NV002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310 Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05 2016-10-17 1(6) Samhällets utgifter för kultur Referensår 2014 2016 Produktkod KU05 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen 2005 SO0310 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg

Läs mer

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Kommunalskatter 2015 OE0101 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120 RM/ET 20121217 1(7) Fordonsgas 2012månadsstatistik EN0120 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Nötkreatur i december 2012 JO0702

Nötkreatur i december 2012 JO0702 Statistikenheten 20130214 1(6) Nötkreatur i december 2012 JO0702 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Kommunägda företag 2004

Kommunägda företag 2004 Kommunägda företag 2004 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Endast företag

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 NR/SIM-Ö 2010-11-17 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2002

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2002 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2002 MI1003 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2010 MI1003 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer