Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(136) Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004 AM0103 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem (*) 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok (*) Bilagor 1. Mätinstrument, blankettyper 2. Mätinstrument, vägledning 3. Mätinstrument, postbeskrivning 4. Granskning 5. Stratifiering (*) Avsnitt 5 och 6 är avsedda för internt bruk och saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(136) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Arbetsmarknad. 0.2 Statistikområde Löner och arbetskostnader. 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja. 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Medlingsinstitutet Kontaktperson: Christina Eurén, telefon: e-post: Telefax: Producent Myndighet/organisation: SCB Kontaktpersoner: Andreas Blomquist, telefon: , e-post: Oskar Nilsson, telefon , e-post Telefax: Uppgiftsskyldighet Ja, enligt SFS 2001:99 och SCB-FS 2001: Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(136) 0.8 Gallringsföreskrifter Inkomna blanketter och datamedia sparas av SCB i 2 årgångar. 0.9 EU-reglering Nej. Regulation gäller dock för undersökningen Structure of Earnings, som till stor del bygger på stukturlönestatistiken Syfte och historik Det finns ett stort allmänintresse för information om löner, löneutveckling, lönespridning och lönestruktur, allmänt och för enskilda grupper. En överskådlig och lättillgänglig redovisning av opartisk lönestatistik för en bredare allmänhet är viktig som underlag för en öppen debatt i samhället. Syftet är att belysa löneförhållanden och lönestruktur för olika kategorier av anställda inom den privata sektorn. Officiell lönestatistik för tjänstemän inom industri har funnits sedan Varuhandel började bearbetas 1945, banker och försäkringsbolag tillkom Apotek började redovisas 1953, tjänstemän inom byggnadsverksamhet ingår från och med 1955 och 1972 inkluderades restaurangtjänstemän. Officiell lönestatistik över byggnadsarbetare, industriarbetare, lantarbetare och skogsarbetare har publicerats sedan 1910-talet. På 1940-talet tillkom lönestatistik över anställda i varuhandel och på 1950-talet utökades insamlingen med statistik över anställda inom hotell och restauranger samt landtransporter. Sedan 1950-talet utarbetas lönestatistiken i samarbete med Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), (numera Svenskt Näringsliv). Samarbetsavtal har senare även slutits med flera andra arbetsgivarorganisationer. Inom fler och fler områden övergår grupper till s.k. medarbetaravtal, dessa definieras oftast som tjänstemän. Samarbetet mellan SCB och arbetsgivarorganisationerna har tillkommit för att underlätta uppgiftslämnarbördan för företagen då även arbetsgivarorganisationerna årligen insamlar löneuppgifter till sin förhandlingsstatistik. De arbetsgivarorganisationer SCB samarbetat med har delvis varierat mellan åren. För undersökningen år 2004 samarbetade SCB med Bankinstitutens arbetsgivarorganisation (BAO), Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation (FAO), Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation (Fastigo), Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO), Kommunala företagens samorganisation (KFS), Landstingsförbundet, Svenskt Näringsliv och Tidningsutgivarna Statistikanvändning Användare är bl.a. arbetsmarknadens parter, olika statliga och regionala organ, företag, forskare, massmedia samt enskilda personer.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(136) 0.12 Uppläggning och genomförande Undersökningen är en urvalsundersökning. Urvalet dras genom stratifierat OSU (obundet slumpmässigt urval) och ingår i SCB:s SAMU-system. För att undvika dubbelinsamling från företag/organisationer/stiftelser sker ett samarbete med ett antal arbetsgivarorganisationer. Dessa gör en egen insamling av sina medlemmar och lämnar därefter dessa uppgifter till SCB. Uppgifter som SCB direkt samlar in kan antingen lämnas på blankett eller på datamedia. Granskning och upprättning av denna del sker på SCB. Tillsammans med uppgifterna från arbetsgivarorganisationerna publiceras två olika Statistiska meddelanden, ett för arbetare och ett för tjänstemän Planerade förändringar i kommande undersökningar En utredning har genomförts angående vad det skulle innebära att övergå till personurval istället för företagsurval. Dock är det ej aktuellt med en förändring de närmaste åren. Medlingsinstitutet/SCB avser att utreda hur andra ersättningar, ex. 13:e, 14:e månadslön, optioner, vinstdelning m.m. skulle kunna ingå i statistiken. I 2004 års undersökning har yrke (SSYK) undersökts på fyrsiffrig nivå. Tidigare insamlades tresiffrig SSYK. Avsikten är att publicera lönestatistik indelad efter yrke enligt fyrsiffrig SSYK i den mån skattningar av god kvalitet låter sig göras

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(136) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter Företag Arbetsställen Arbetare Tjänstemän Målvariabler, arbetare Ålder Uppnådd ålder under september. Kön Antal Yrke Arbetstidsart Arbetade timmar Tid- och prestationslön Antal arbetare i respektive redovisningsgrupp. Enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), MIS 1998:3, SCB och reviderad version Nytryck Undersöks i SNI C och D (Gruv- och tillverkningsindustri). Faktiskt arbetade timmar inklusive övertid. Fast lön, fasta tillägg, ackordsprestation och rörlig lön. I rörlig lön ingår prestations- och ackordslön, provision, tantiem o.d. Timlön, kronor.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(136) Lön för arbetad tid Total lön Tid- och prestationslön samt OB-/skifttillägg och tillägg för risk, smuts, värme o.d. Timlön, kronor. Lön för arbetad tid samt helglön, förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Timlön, kronor. Tjänstgöringsomfattning Härleds ur variablerna överenskommen veckoarbetstid och överenskommen veckoarbetstid motsvarande heltid. Skifttillägg Helglön Förmåner Tillägg vid skiftarbete och arbete på obekväm arbetstid samt tillägg för smuts, risk, värme m.m. Värdet ingår i beräkningarna utslaget på totala antalet arbetade timmar. Ersättning som enligt avtal utgår för helgdagar. Värdet av förmåner, jour- och beredskapsersättning samt ersättning för vänte- och restid utanför ordinarie arbetstid. Värdet ingår i beräkningarna utslaget på totala antalet arbetade timmar. Utbildning Klassificeras enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN). Näringsgren Region Arbetsställets näringsgren (SNI2002). Regionsindelning efter länsgrupper enligt NUTS2. Målvariabler, tjänstemän Ålder Uppnådd ålder under september. Kön Antal Yrke Anställningsform Arbetade timmar Tid- och prestationslön Antal tjänstemän i respektive redovisningsgrupp. Enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), MIS 1998:3, SCB och reviderad version Nytryck Hel- respektive deltidsarbetande. Faktiskt arbetade timmar inklusive övertid. Fast lön, fasta tillägg, ackordsprestation och rörlig lön. I rörlig lön ingår prestations- och ackordslön, provision, tantiem o.d. Månadslön, kronor.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(136) Lön för arbetad tid Total lön Tid- och prestationslön samt OB-/skifttillägg och tillägg för risk, smuts, värme o.d. Månadslön, kronor. Lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Månadslön, kronor. Tjänstgöringsomfattning Härleds ur variablerna överenskommen veckoarbetstid och överenskommen veckoarbetstid motsvarande heltid. Skifttillägg Förmåner Utbildning Näringsgren Region Tillägg vid skiftarbete och arbete på obekväm arbetstid samt tillägg för smuts, risk, värme m.m. Värdet ingår i beräkningarna utslaget på totala antalet arbetade timmar. Värdet av förmåner, jour- och beredskapsersättning samt ersättning för vänte- och restid utanför ordinarie arbetstid. Värdet ingår i beräkningarna utslaget på totala antalet arbetade timmar. Klassificeras enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) Arbetsställets näringsgren (SNI2002) Regionsindelning efter länsgrupper enligt NUTS2.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(136) 1.2 Statistiska målstorheter Arbetare Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Arbetare Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), sysselsatta i näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, privat sektor, arbetstidsart, timlöneintervall, som är mellan yrkesområde (1-siffrig SSYK) 18 och 64 år Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, arbetstidsart Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, arbetstidsart Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, arbetstidsart Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, arbetstidsart Kön, näringsgren, utbildningsnivå, arbetstidsart Antal Summa, 95% konfidensintervall Genomsnittlig timlön (tid- och prestationslön) Genomsnittlig timlön (lön för arbetad tid) Genomsnittlig timlön (totallön) Genomsnittlig ålder Genomsnittlig tjänsteomfattning, procent Medelvärde Medelvärde, förändringstal, reallöneutveckling Medelvärde, 95% konfidensintervall, kvartiler, median Medelvärde Medelvärde Kön, näringsgren, arbetstidsart Arbetade timmar Summa, 95% konfidensintervall Kön, näringsgren, arbetstidsart Genomsnittligt skift- Medelvärde och ob-tillägg Kön, näringsgren, arbetstidsart Genomsnittlig Medelvärde helglön Kön, näringsgren, arbetstidsart Genomsnittliga förmåner Medelvärde

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(136) Tjänstemän Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Tjänstemän Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), sysselsatta i näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, privat sektor, anställningsform, månadslöneintervall, yrkesområde (1-siffrig som är mellan 18 och 64 år SSYK) Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, anställningsform, yrkesområde (1-siffrig SSYK) Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, anställningsform, yrkesområde (1-siffrig SSYK) Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, anställningsform, yrkesområde (1-siffrig SSYK) Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, anställningsform, yrkesområde (1-siffrig SSYK) Antal Summa, 95% konfidensintervall Genomsnittlig månadslön (tid- och prestationslön) Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid) Genomsnittlig månadslön (totallön) Genomsnittlig ålder Medelvärde Medelvärde Medelvärde, 95% konfidensintervall, median, kvartiler, förändringstal, reallöneutveckling Medelvärde Målpopulationen utgörs av alla anställda vid företag/organisationer tillhörande privat sektor i september Privat sektor definieras som privata och offentliga aktiebolag, ekonomiska föreningar/stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag samt intresseorganisationer, finansiella aktiebolag och institutioner. Till privat sektor räknas även hushållssektorns ideella organisationer. Anställd definieras som personal med marknadsmässig lönesättning i åldern år som arbetat minst en timme under mätperioden. Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ombordanställda, samt betingsanställda, arvodesanställda, projektanställda och ägare/delägare utan avtalad lön och eller tid ingår ej i målpopulationen. Målpopulationen består av två delar; arbetare och tjänstemän. Arbetare definieras som anställda tillhörande LO:s avtalsområde. Tjänstemän definieras som anställda tillhörande SACO/TCO:s avtalsområde samt vissa yrkesgrupper som går under medarbetaravtal. Då samlade uppgifter om anställda finns hos arbetsgivaren inhämtas data från företag. Redovisningsenhet utgörs av företagens arbetsställen för att möjliggöra regionindelade skattningar.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(136) 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Resultatet från undersökningen publiceras i två årliga statistiska meddelanden, AM 62 och AM 57 samt Sveriges statistiska databaser (SSD) som kan nås via SCB:s webbplats, På SCB:s webbplats finns även en kort presentation av undersökningen, länk till pressinformation samt utvalda tabeller och diagram från den senaste publiceringsomgången. Utvalda delar av resultatet redovisas också i Statistisk Årsbok. Det slutgiltiga observationsregistret lagras i en databas (se kapitel 3). 1.4 Dokumentation och metadata Undersökningen är, förutom i detta dokument, dokumenterad i Beskrivning av statistiken med kvalitetsdeklaration. Variablerna är dokumenterade i SCB:s dokumentationsmodell Metadok ( se avsnitt 3.1).

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(136) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande För att inhämta data om målpopulationen görs ett urval av företag i privat sektor, med arbetsställe (CFAR-nr) som redovisningsenhet. Ett nytt urval görs inför varje årlig undersökningsomgång. Urvalsramen består av företag (juridisk enhet) som i augusti 2004 tillhörde privat sektor och näringsgren SNI samt hade minst en anställd. Detta innebär att de uppfyllde följande villkor i SCB:s Företagsregister (FDB): Sektor = 110, 120, 130, 140, , 611, 612, 710, 721, 722 eller Sektor = 320 och AgKat = 1 och JurForm = 49 eller Sektor = 413 och AgKat = 2 och JurForm = 49 eller Sektor = 423 och AgKat = 2 och JurForm = 49, och SNI = 01-93, och ANST > 0. Undertäckning utgörs av redovisningsenheter som tillhör målpopulationen men som av olika anledningar saknas i urvalsramen. Delar av undertäckningen kommer SCB till kännedom i samband med insamlingen, varpå ramen kompletteras. Undertäckning uppstår då; företag eller arbetsställen etablerats under tiden mellan ramens upprättande och mätperioden. företag har felaktiga eller bristfälliga uppgifter i Företagsdatabasen (FDB) med avseende på de villkor som anges ovan. Övertäckning utgörs av redovisningsenheter ingår i urvalsramen men som av olika anledningar inte tillhör målpopulationen. Övertäckning uppstår då; företag eller arbetsställen gått i konkurs eller annars upphört med drift under tiden mellan ramens upprättande och mätperioden. företag eller arbetsställen saknar anställda med mätbara lönevariabler. företag eller arbetsställen saknar arbetare eller tjänstemän. företag eller arbetsställen lagts ned och köpts upp av annat företag i urvalsramen. företag har felaktiga eller bristfälliga uppgifter i Företagsdatabasen (FDB) med avseende på de villkor som anges ovan.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(136) 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en urvalsundersökning. För varje årlig undersökningsomgång dras ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (OSU) utan återläggning av företag (juridisk enhet) i urvalsramen. Urvalet stratifieras efter näringsgren (SNI) och storleksklass. En närmare beskrivning av urvalsgrupperingen finns i bilaga 5. Ram- och urvalsstorlek Antalet urvalsobjekt (företag, juridisk enhet) i urvalsramen och i urvalet samt antalet insamlade individuppgifter: År Antal företag i ramen Antal företag i urvalet Antalet insamlade individuppgifter Hjälpinformation Från Företagsregistret (FDB) hämtas, förutom organisationsnummer, följande uppgifter avseende urvalsobjekt: Företagsnamn (för organisationsnumret), adress, telefonnummer, antal anställda och storleksklass, näringsgren (SNI2002), län- och kommunkod, antal företag i ramen i respektive stratum och antal utvalda företag i respektive stratum. För redovisningsenhet (arbetsställe) hämtas uppgifter om adress, telefonnummer, antal anställda och storleksklass, näringsgren (SNI2002) samt län- och kommunkod. 2.3 Mätinstrument Data insamlas via enkät samt genom samordning med olika arbetsgivarorganisationer som för egna vidkommanden genomför lönestatistiska undersökningar bland sina medlemsföretag. Enkäten kan besvaras på i huvudsak tre olika sätt: På bifogad blankett kan efterfrågade uppgifter ifyllas manuellt. Uppgiftslämnaren kan ta efterfrågade uppgifter ur lönesystem som textfil, eller upprätta en excelfil enligt mall, och skicka till SCB per diskett eller annat datamedia. Efterfrågade uppgifter kan lämnas till SCB via en webb-funktion. Även text- eller excelfiler kan sändas till SCB via Internet. I denna funktion är vissa kontroller inbyggda. Blanketter, vägledning och postbeskrivning bifogas i bilagorna 1, 2 och 3.

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(136) 2.4 Insamlingsförfarande Datainsamlingen samordnas med olika arbetsgivarorganisationer som för egna vidkommanden genomför lönestatistiska undersökningar bland sina medlemsföretag. Insamlingen samordnas med följande organisationer: Svenskt Näringsliv Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Svenska kyrkans församlingsförbund Tidningsutgivarna (TU) Landstingsförbundet (Sveriges Kommuner och Landsting) Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo) Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation (FAO) Kommunala Företagens samorganisation (KFS) Data för målobjekt (individer) i urvalsobjekt (företag) som inte matchar mot de olika organisationernas medlemsregister insamlas av SCB via enkät. De företag i urvalet som matchar mot medlemsregistren undersöks genom respektive arbetsgivarorganisations insamling. SCB:s enkät Uppgiftslämnarna kan lämna uppgifter på blankett, via datamedia eller via Internet. I de fall urvalsobjektet ingick i föregående års undersökningsomgång skickas enkäten till då angiven kontaktperson. Efter att urvalet dragits skickas i augusti en förhandsinformation till utvalda företag ingående i SCB:s enkätinsamling med fler än nio anställda, samt till samtliga företag ingående i urvalet som matchar med arbetsgivarorganisationernas medlemsregister. På så sätt hinner uppgiftslämnarna förbereda sig för insamlingen. I slutet av september sker utsändning av enkäten. Innan dess måste blanketter, följebrev, vägledning, förteckning över SSYK-koder och postbeskrivning framställas. Uppgiftslämnare med 50 eller fler anställda, eller som tidigare lämnat uppgifter på datamedia förutsätts hålla lönesystem som möjliggör elektroniska uttag av efterfrågade uppgifter, varför de inte tillsänds blanketter för inlämning av individuppgifter. Uppgifter inkomna på blankett skannas, medan uppgifter inkomna på datamedia och Internet laddas via en funktion i SLP:s applikation som utgör gränssnitt mot produktens sammansatta system av databastabeller. Därefter granskas uppgifterna med hjälp av applikationen. I samband med registrering och granskning förekommer återkontakt med uppgiftslämnare för komplettering och kontroll av lämnade uppgifter. I direkt anslutning till insamlingen kontrolleras att det inte föreligger partiellt bortfall avseende personalkategorier, redovisningsenhet (arbetsställen) eller antal anställda.

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(136) Till de företag som inte inkommit med uppgifter vid sista insändningsdatum skickas ett påminnelsebrev. Därefter genomförs påminnelser via telefon. För att ytterligare minska bortfallet genomfördes ett anmanings- och vitesförfarande. Arbetsgivarorganisationernas insamlade material I samband med att urvalet dras inhämtas arbetsgivarorganisationernas medlemsregister som matchas mot SCB:s urval. Organisationerna underrättas om vilka av deras respektive medlemsföretag som ingår i SCB:s urval. Därefter genomför respektive organisation insamlig av uppgifter från dessa företag. I januari lämnas förteckning över bortfallsföretag i respektive arbetsgivarorganisations undersökning till SCB, varpå SCB genomför en kompletterande enkät för att minska bortfallet. Av respektive organisation insamlat material levereras till SCB i slutet av januari. Åtgärder vid övertäckning Information från uppgiftslämnare om övertäckning kontrolleras mot tillgängliga källor, såsom Företagsregistret (FDB). I den händelse enkäten återsänds till SCB som postretur försöker SCB spåra eventuell ny adress eller eventuell nytt företag vid omorganisation eller försäljning. Om ett utvalt företag köpts upp av ett annat företag ingående i urvalsramen konstateras övertäckning. Om det uppköpande företaget inte ingår i urvalsramen kompletteras ramen, i strikt mening, med det uppköpande företaget och enkäten skickas dit. Eftersom undersökningen är uppdelad i två kategorier, arbetare och tjänstemän, kan övertäckning uppstå för enbart den ena kategorin. Åtgärder vid bortfall I de flesta fall där svarsbortfall uppstår utgör hela urvalsobjektet (företag) bortfall. Bortfall utgörs av utvalda företag som inte svarar på enkäten och som inte anger orsak för detta. Denna typ av bortfall åtgärdas genom påminnelse per brev och telefon. En del av detta bortfall kan även antas bestå av övertäckning. Bortfall utgörs också av urvalsobjektet (företag) som meddelar att de av olika skäl inte kan eller vill svara. Partiellt bortfall utgörs av urvalsobjektet (företag) som inte lämnar heltäckande uppgifter med avseende på personalkategori eller redovisningsenhet (arbetsställen). Detta bortfall åtgärdas genom att SCB återkontaktar uppgiftslämnaren för komplettering. Partiellt bortfall utgörs också av urvalsobjektet (företag) som av olika anledningar inte lämnar efterfrågade uppgifter för alla anställda oberoende av personalkategori eller redovisningsenhet. Om inlämnade uppgifter med avseende på antal anställda avviker kraftigt från dito uppgift i Företagsregistret (FDB) kan denna typ av partiellt bortfall upptäckas och åtgärdas. Om avvikelserna är små kan de felaktigt bedömas som rimliga, varpå åtgärd uteblir. Denna typ av partiellt bortfall bedöms dock som marginell. En tredje typ av partiellt bortfall utgörs av inlämnat material med bristande variabelinnehåll. Detta bortfall åtgärdas genom att SCB återkontaktar uppgiftslämnaren för komplettering. För att kompensera för återstående bortfall tillämpas rak uppräkning per stratum och personalkategori. Substitutions- eller imputeringsförfaranden förekommer ej.

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(136) 2.5 Databeredning Data som insamlas via SCB:s enkät lagras inledningsvis i en produktionsdatabas, där materialet granskas och betarbetas med hjälp av flera lagrade procedurer. Förutom validitetskontroller granskas uppgifterna utifrån en rad rimlighetsantaganden. Granskningen av uppgifterna medför återkontakt med uppgiftslämnare för kontroll och eventuell korrigering av felaktiga uppgifter. Data som insamlas av arbetsgivarorganisationerna levereras granskat till SCB, som gör övergripande validitets- och rimlighetstester på uppgifterna. När insamlingen är avslutad och mikrogranskningen är genomförd görs olika makrotester med utgångspunkt i de indelningsvariabler de färdiga statistiska tabellerna publiceras enligt. På så sätt kan effekter av t.ex. urvalsrotation upptäckas. En närmare beskrivning av vissa granskningar finns i bilaga 4.

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(136) 3 Slutliga observationsregister 3.1 Produktionsversioner Register Namn SLP Beskrivning SLP är ett urvalsregister som innehåller löne- och arbetstidsuppgifter för anställda i de utvalda företagen/organisationerna. Cirka 50 procent av det totala antalet anställda i privat sektor ingår. Version Namn SLPsql Beskrivning SLP. Innehåller insamlade och härledda variabler/uppgifter. Presentationstext Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) Registertyp survey, urval Presentationstext Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP). Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas Namn SLP2004 Presentationstext Första tid 2004 Referenstid I huvudsak första till sista september. Senaste tid 2004 Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP), 2004 Beskrivning Databasen innehåller insamlade och härledda variabler för undersökningen. Löne- och arbetstidsuppgifterna avser första september till sista september aktuellt år. Tillgänglighet Vissa externa användare kan efter särskild noggrann prövning erhålla avidentifierade uppgifter från registret.

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(136) Tabell / flat fil Presentationstext Löneuppgifter för anställningar inom privat sektor, 2004 Objekttyp Anställda på utvalda företag/organisationer/stiftelser. Beskrivning Matrisen innehåller insamlade och härledda variabler för anställda i privat sektor Mätperioden var första september till sista september. Population Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Statlig, kommunal och landstingsanknuten verksamhet ingår om den bedrivs i bolagsform. Urvalet bestämdes i augusti Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd löpnummer för Sätts av systemet ej summerbar Lopnr04 observationen företagets 12-siffrigt enkät ej summerbar Organisationsnummer organisationsnummer organisationsnummer personnummer 12-siffrigt enkät ej summerbar Personnummer personnummer stratum företaget Urvalet stratifieras efter näringsgren och storleksklass (270 urvalsgrupper) ej summerbar stratum04 totalt antal företag i urvalsramen per stratum, avseende arbetare antal utvalda företag per stratum, avseende arbetare totalt antal företag i urvalsramen per stratum, avseende SCB:s SAMU (samordnat urval)- system SCB:s SAMU (samordnat urval)- system SCB:s SAMU (samordnat urval)- system summerbar antal företag StoraNArb04 summerbar antal företag LillaNArb04 summerbar antal företag StoraNOvr04

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(136) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd tjänstemän/övriga antal utvalda företag SCB:s SAMU summerbar antal företag LillanOvr04 per stratum, avseende tjänstemän/övriga (samordnat urval)- system antal svarande företag, Sätts av systemet summerbar antal företag NSvarArb04 med arbetare, per stratum antal svarande företag, Sätts av systemet summerbar antal företag NSvarOvr04 med tjänstemän/övriga, per stratum felstatuskod från Sätts av systemet ej summerbar avregkod granskningen antal anställda på företaget, där individen är anställd storleksklass på företaget där individen är anställd storleksklass på det arbetsställe där individen är anställd. arbetsställets näringsgrenskod på femsiffernivå, SNI 2002 arbetsstället näringsgrenskod på 2- alternativt 3-siffernivå näringsgren enligt SNI på bokstavsnivå, arbetsställe länkod kommunkod Länkod för arbetsstället enligt 2004 års indelning Kommunkod för arbetsstället enligt 2004 års indelning Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FBD) summerbar antal anställda, heltal Antal_anstallda04 ej summerbar FrstklF ej summerbar FrstklA ej summerbar FrSNI02A ej summerbar Sni2 ej summerbar BokstSNI ej summerbar Lan04 ej summerbar Kommun04 yrkeskod Yrkeskod enligt SSYK enkät ej summerbar Yrke

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(136) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd (Standard för svensk yrkesklassificering) personalkategori Anger om individen är enkät ej summerbar Perskat arbetare eller tjänsteman/övrig löneform (månad-, enkät ej summerbar Loneform vecko- eller timlön) arbetstidsart/skiftform Enkät ej summerbar Arbtidart anställningsform Hel- eller Härledd ej summerbar Anstform utbildningsnivå utbildningsinriktning utbildningsinriktning enligt SUN2000:s första position avseende inriktning utbildningsnivå enligt SUN2000:s första position avseende nivå examensår för högsta utbildning enligt SUN 2000 (Svensk utbildningsnomenklatu r) deltidsanställning Utbildningsnivå enligt SUN 2000 (Svensk utbildningsnomenklatu r) Utbildningsinriktning enligt SUN 2000 (Svensk utbildningsnomenklatu r) Utbildningsinriktning enligt SUN2000:s första position avseende inriktning Utbildningsnivå enligt SUN2000:s första position avseende nivå Utbildningsregistret (SCB) Utbildningsregistret (SCB) ej summerbar SUN2000Niva ej summerbar SUN2000Inr Härledd ej summerbar Utbinr04 Härledd ej summerbar Utbniva04 Utbildningsregistret ej summerbar Exar kön Härledd ej summerbar Kon ålder Ålder under Härledd ej summerbar Alder mätperioden åldersgrupp Åldersgrupp (5- Härledd ej summerbar AldGrp5 årsintervall) månadslön (grundlön) Med grundlön avses fast och rörlig lön (t Härledd summerbar kronor mlong04

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(136) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd ex. prestationslön och provision). lönesumma för mätperioden (grundlön) månadslön (skifttillägg och OB-tillägg) lönesumma för perioden (skifttillägg och OB-tillägg) lönesumma för mätperioden (övertidstillägg) månadslön (jour- och beredskapsersättning samt förmåner) lönesumma för mätperioden (jour- och beredskapsersättning samt förmåner) lönesumma helglön arbetade timmar under mätperioden övertidstimmar under mätperioden överenskommen veckoarbetstid veckoarbetstid för motsvarande heltidstjänst månadslön (totallön) Med grundlön avses fast och rörlig lön (t ex. prestationslön och provision). Ersättning för förlorad lön vid helgdagar. Avser förutom grundlön även rörlig lön, skift- och OBtillägg, jour- och beredskapsersättning, förmåner m.m. Härledd summerbar kronor sumlong04 Härledd summerbar kronor mskift04 Härledd summerbar kronor sumskift04 Härledd summerbar kronor sumovttill04 Härledd summerbar kronor mjourber04 Härledd summerbar kronor sumjourber04 Härledd summerbar kronor sumhelglon04 Enkät. Delar av summerbar timmar Timmar04 materialet härledd enkät summerbar timmar Overtidstimmar04 Enkät summerbar timmar Ovktid04 enkät summerbar timmar Ovktidh04 Härledd summerbar kronor mlontot04

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201.

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201. Sven Wimnell 050203+100201+100211: SNI 2002+2007. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. http://wimnell.com/omr40q.pdf Innehåll: sid 2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI,

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Labour Cost Survey (LCS)

Labour Cost Survey (LCS) Statistiska centralbyrån SCBD OK 3.2 1 (12) Labour Cost Survey (LCS) 2008 AM0117 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 Befolkning och välfärd 2008-12-01 1(9) Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Register: Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Register: Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) Register: Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) Kontaktperson: Louise Stener, tel:

Läs mer

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802 ES/IFI 2009-10-14 1() Företagens utgifter för IT 200 NV002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 NR/SIM-Ö 2010-11-17 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 SO0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Stöd och service till funktionshindrade. A.3 Statistikprodukten ingår i

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 2015 BO0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 RM/ET 2012-02-21 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114 Statistik och jämförelser/statistik 2 20141215 1(5) Hjärtinfartkter 19902013 2014 HS0114 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner

Dagersättning sjukförmåner Dagersättning sjukförmåner Referensår 2005 SF0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid sjukdom och handikapp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter kön och bransch (5-siffrig SNI2007) efter region, Bransch och tid 2007 2008 2009 2010 06 Jönköpings

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter kön och bransch (5-siffrig SNI2007) efter region, Bransch och tid 2007 2008 2009 2010 06 Jönköpings Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter kön och bransch (5-siffrig SNI2007) efter region, Bransch och tid 2007 2008 2009 2010 06 Jönköpings län 01.110 odlare av spannmål (utom ris), baljväxter och

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 RM/ET 2011-02-11 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Företagsregister och individdatabas (FRIDA)

Företagsregister och individdatabas (FRIDA) Företagsregister och individdatabas (FRIDA) 2003 HE0105 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi A.2 Statistikområde Inkomster och inkomstfördelning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2013-04-08 1(9) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel Forum om arkivredovisning 2013-10-21 Kristina Pannel Statistiska centralbyrån Vad gör myndigheten? SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska

Läs mer

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110. Innehållsförteckning

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110. Innehållsförteckning Enheten för demokratistatistik 2015-03-06 1(10) Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Referensår 2009 SF0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid ålderdom I statistiken för 1999-2002 ingår

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 RM/ET 2013-02-20 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Första tid 2000K3 Referenstid kvartal

Första tid 2000K3 Referenstid kvartal Register: Konjunkturstatistik över vakanser (KV) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Konjunkturstatistik över vakanser Kontaktperson: Fredrik Rahm, tel: 019-17 65 97,

Läs mer

Uppläggning och genomförande

Uppläggning och genomförande Uppläggning och genomförande Statistiska storheter Resultaten från undersökningarna redovisas i form av skattningar av genomsnittliga månadslöner, konfidensintervall, relativ lönespridning, lönespridning

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Höstsådda arealer 2000

Höstsådda arealer 2000 Höstsådda arealer 2000 JO0604 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Skördestatistik A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Företagens utgifter för IT och marknadsföring 2014 NV0802

Företagens utgifter för IT och marknadsföring 2014 NV0802 ES/IFI 2014-10-16 1(9) Företagens utgifter för IT och marknadsföring 2014 NV0802 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2006

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2006 Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2006 SO0211 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110

Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110 ES/LA 2014-06-11 1(14) Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Inrikeshandelsstatistik Kontaktperson: Daniel Lennartsson, tel: 019-17 64 29, e-post:

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2011 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Inrikeshandelsstatistik Kontaktperson: Daniel Lennartsson, tel: 019-17 64 29, e-post:

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Konglomerat 00000 Konglomerat

Konglomerat 00000 Konglomerat B00 Konglomerat 00000 Konglomerat B01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill (Lantbruk och trädgård) 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill 011 Växtodling 0111 Odling av jordbruksväxter

Läs mer

Struktur för Svensk näringsgrensindelning 2007

Struktur för Svensk näringsgrensindelning 2007 Struktur för Svensk näringsgrensindelning 2007 * = del av A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 01 JORDBRUK OCH JAKT SAMT SERVICE I ANSLUTNING HÄRTILL 01.1 Odling av ett- och tvååriga växter 01.11 Odling av

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 12820, SE-112 97 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Redovisningsperiod 1 april - 30 juni

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår Register: Industrins varuproduktion (IVP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Industrins varuproduktion (IVP) Kontaktperson: Caisa Bergman, tel: 019-17 64 46, e-post:

Läs mer

Aktieägarstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) FM0201. Innehåll

Aktieägarstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) FM0201. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Aktieägarstatistik 2013 FM0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2013 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Omsättningsstatistik 2002 HA0101

Omsättningsstatistik 2002 HA0101 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(86) Omsättningsstatistik 2002 HA0101 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Assistansersättning 2013 SF0209

Assistansersättning 2013 SF0209 Försäkringsutveckling/Verksamhetsområdet för 2014-01-14 1(9) Assistansersättning 2013 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 ES/IFI 2014-10-23 1(11) Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Antal arbetsställen november 2014 fördelat på näringsgren (SNI-kod) och storleksklass

Antal arbetsställen november 2014 fördelat på näringsgren (SNI-kod) och storleksklass Antal arbetsställen november 2014 fördelat på näringsgren (SNI-kod) och storleksklass SNI 00000 Okänd 7 171 626 44 7 841 01110 Odlare av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 8 927 655 84 18 5

Läs mer

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2001

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2001 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(425) Yrkesregistret med yrkesstatistik 2001 AM0208 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall)

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) 1 (5) Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) Lönestatistiken avser löneläget 1 september - 30 september 2014. Insamlingen är databaserad och skall levereras

Läs mer

RVU Sverige 2012. -den nationella resvaneundersöknigen. Beskrivning av statistiken

RVU Sverige 2012. -den nationella resvaneundersöknigen. Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2012 -den nationella resvaneundersöknigen Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2012 -den nationella resvaneundersöknigen Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113

Läs mer

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601 Järnvägar 1996-97 TK0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Bantrafik A.2 Statistikområde Transporter och kommunikationer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 UF0504 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning samt Arbetsmarknad A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten

Läs mer

IT-användning i företag 2011 (vissa frågor avser 2010)

IT-användning i företag 2011 (vissa frågor avser 2010) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(50) IT-användning i företag 2011 (vissa frågor avser 2010) NV 0116 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Fakta om löner - löneutveckling

Fakta om löner - löneutveckling 2012-06-05 Fakta om löner - löneutveckling Löneutveckling i ekonomin t o m mars 2012 1 Fakta om löneutveckling mars 2012. Rapport över löneutveckling baserat på statistik från Medlingsinstitutet/SCB. Löneutvecklingstalen

Läs mer

IT i företag 2014 NV0116

IT i företag 2014 NV0116 ES/IFI 2014-12-03 1(11) IT i företag 2014 NV0116 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Föräldraförsäkring 2014 SF0101

Föräldraförsäkring 2014 SF0101 Avdelningen för analys och prognos/enheten för 2015-01-26 1(8) Föräldraförsäkring 2014 SF0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4 Cirkulär Nr 3 Februari 2014 Slutresultat från lönestatistiken 2013 Lönestatistiken avseende september 2013 är nu färdigbearbetad. I nedanstående tabeller och diagram redovisas huvudresultaten för arbetare

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 PR0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens inköpsplaner A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

IT i företag 2012 (vissa frågor avser 2011) NV0116

IT i företag 2012 (vissa frågor avser 2011) NV0116 IT i företag 2012 (vissa frågor avser 2011) NV0116 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Lönestatistik Anvisningar för företag inom Sveriges Byggindustrier

Lönestatistik Anvisningar för företag inom Sveriges Byggindustrier Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 12820, SE-112 97 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Anvisningar för företag inom Sveriges Byggindustrier Redovisningsperiod 1 juli - 30 september 2012 (eller

Läs mer

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-05-21 1(9) Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Innovationsverksamhet i Sverige (CIS)

Innovationsverksamhet i Sverige (CIS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (33) Innovationsverksamhet i Sverige (CIS) 2010-2012 UF0315 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Personalutbildningsstatistik Första halvåret 2010

Personalutbildningsstatistik Första halvåret 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(62) Personalutbildningsstatistik Första halvåret 2010 UF0502 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Partisympatiundersökningen (PSU)

Partisympatiundersökningen (PSU) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (25) Partisympatiundersökningen (PSU) 2015 ME0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116 IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV06 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Nystartade företag 2002

Nystartade företag 2002 Nystartade företag 2002 Nv1301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet A.2 Statistikområde Nystartade företag A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 27093, SE-102 51 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Redovisningsperiod 1 september - 30 september

Läs mer

Balansstatistik 2015 NV0103

Balansstatistik 2015 NV0103 ES/NS 2015-06-03 1(11) Balansstatistik 2015 NV0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Skatter och taxerade inkomster 2007

Skatter och taxerade inkomster 2007 STATISTISKA CENTRALYRÅN 1(14) Skatter och taxerade inkomster 2007 HE0110 (HE0107) Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 NV1006 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet. A.2 Statistikområde Företagssektorns finanser. A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Medlingsinstitutet. Konsekvensutredning angående förändringar i uppgiftslämnandet till lönestrukturstatistiken. 1. Bakgrund

Medlingsinstitutet. Konsekvensutredning angående förändringar i uppgiftslämnandet till lönestrukturstatistiken. 1. Bakgrund Medlingsinstitutet The Swedish National Mediation Office Chefsjurist Kurt Eriksson Datum 2014-05-22 1(13) Dnr 2014/52 Regelrådet Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm Konsekvensutredning angående förändringar

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST)

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (35) Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Kvartal 2005 NV1006 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer