Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(136) Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004 AM0103 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem (*) 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok (*) Bilagor 1. Mätinstrument, blankettyper 2. Mätinstrument, vägledning 3. Mätinstrument, postbeskrivning 4. Granskning 5. Stratifiering (*) Avsnitt 5 och 6 är avsedda för internt bruk och saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(136) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Arbetsmarknad. 0.2 Statistikområde Löner och arbetskostnader. 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja. 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Medlingsinstitutet Kontaktperson: Christina Eurén, telefon: e-post: Telefax: Producent Myndighet/organisation: SCB Kontaktpersoner: Andreas Blomquist, telefon: , e-post: Oskar Nilsson, telefon , e-post Telefax: Uppgiftsskyldighet Ja, enligt SFS 2001:99 och SCB-FS 2001: Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(136) 0.8 Gallringsföreskrifter Inkomna blanketter och datamedia sparas av SCB i 2 årgångar. 0.9 EU-reglering Nej. Regulation gäller dock för undersökningen Structure of Earnings, som till stor del bygger på stukturlönestatistiken Syfte och historik Det finns ett stort allmänintresse för information om löner, löneutveckling, lönespridning och lönestruktur, allmänt och för enskilda grupper. En överskådlig och lättillgänglig redovisning av opartisk lönestatistik för en bredare allmänhet är viktig som underlag för en öppen debatt i samhället. Syftet är att belysa löneförhållanden och lönestruktur för olika kategorier av anställda inom den privata sektorn. Officiell lönestatistik för tjänstemän inom industri har funnits sedan Varuhandel började bearbetas 1945, banker och försäkringsbolag tillkom Apotek började redovisas 1953, tjänstemän inom byggnadsverksamhet ingår från och med 1955 och 1972 inkluderades restaurangtjänstemän. Officiell lönestatistik över byggnadsarbetare, industriarbetare, lantarbetare och skogsarbetare har publicerats sedan 1910-talet. På 1940-talet tillkom lönestatistik över anställda i varuhandel och på 1950-talet utökades insamlingen med statistik över anställda inom hotell och restauranger samt landtransporter. Sedan 1950-talet utarbetas lönestatistiken i samarbete med Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), (numera Svenskt Näringsliv). Samarbetsavtal har senare även slutits med flera andra arbetsgivarorganisationer. Inom fler och fler områden övergår grupper till s.k. medarbetaravtal, dessa definieras oftast som tjänstemän. Samarbetet mellan SCB och arbetsgivarorganisationerna har tillkommit för att underlätta uppgiftslämnarbördan för företagen då även arbetsgivarorganisationerna årligen insamlar löneuppgifter till sin förhandlingsstatistik. De arbetsgivarorganisationer SCB samarbetat med har delvis varierat mellan åren. För undersökningen år 2004 samarbetade SCB med Bankinstitutens arbetsgivarorganisation (BAO), Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation (FAO), Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation (Fastigo), Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO), Kommunala företagens samorganisation (KFS), Landstingsförbundet, Svenskt Näringsliv och Tidningsutgivarna Statistikanvändning Användare är bl.a. arbetsmarknadens parter, olika statliga och regionala organ, företag, forskare, massmedia samt enskilda personer.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(136) 0.12 Uppläggning och genomförande Undersökningen är en urvalsundersökning. Urvalet dras genom stratifierat OSU (obundet slumpmässigt urval) och ingår i SCB:s SAMU-system. För att undvika dubbelinsamling från företag/organisationer/stiftelser sker ett samarbete med ett antal arbetsgivarorganisationer. Dessa gör en egen insamling av sina medlemmar och lämnar därefter dessa uppgifter till SCB. Uppgifter som SCB direkt samlar in kan antingen lämnas på blankett eller på datamedia. Granskning och upprättning av denna del sker på SCB. Tillsammans med uppgifterna från arbetsgivarorganisationerna publiceras två olika Statistiska meddelanden, ett för arbetare och ett för tjänstemän Planerade förändringar i kommande undersökningar En utredning har genomförts angående vad det skulle innebära att övergå till personurval istället för företagsurval. Dock är det ej aktuellt med en förändring de närmaste åren. Medlingsinstitutet/SCB avser att utreda hur andra ersättningar, ex. 13:e, 14:e månadslön, optioner, vinstdelning m.m. skulle kunna ingå i statistiken. I 2004 års undersökning har yrke (SSYK) undersökts på fyrsiffrig nivå. Tidigare insamlades tresiffrig SSYK. Avsikten är att publicera lönestatistik indelad efter yrke enligt fyrsiffrig SSYK i den mån skattningar av god kvalitet låter sig göras

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(136) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter Företag Arbetsställen Arbetare Tjänstemän Målvariabler, arbetare Ålder Uppnådd ålder under september. Kön Antal Yrke Arbetstidsart Arbetade timmar Tid- och prestationslön Antal arbetare i respektive redovisningsgrupp. Enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), MIS 1998:3, SCB och reviderad version Nytryck Undersöks i SNI C och D (Gruv- och tillverkningsindustri). Faktiskt arbetade timmar inklusive övertid. Fast lön, fasta tillägg, ackordsprestation och rörlig lön. I rörlig lön ingår prestations- och ackordslön, provision, tantiem o.d. Timlön, kronor.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(136) Lön för arbetad tid Total lön Tid- och prestationslön samt OB-/skifttillägg och tillägg för risk, smuts, värme o.d. Timlön, kronor. Lön för arbetad tid samt helglön, förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Timlön, kronor. Tjänstgöringsomfattning Härleds ur variablerna överenskommen veckoarbetstid och överenskommen veckoarbetstid motsvarande heltid. Skifttillägg Helglön Förmåner Tillägg vid skiftarbete och arbete på obekväm arbetstid samt tillägg för smuts, risk, värme m.m. Värdet ingår i beräkningarna utslaget på totala antalet arbetade timmar. Ersättning som enligt avtal utgår för helgdagar. Värdet av förmåner, jour- och beredskapsersättning samt ersättning för vänte- och restid utanför ordinarie arbetstid. Värdet ingår i beräkningarna utslaget på totala antalet arbetade timmar. Utbildning Klassificeras enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN). Näringsgren Region Arbetsställets näringsgren (SNI2002). Regionsindelning efter länsgrupper enligt NUTS2. Målvariabler, tjänstemän Ålder Uppnådd ålder under september. Kön Antal Yrke Anställningsform Arbetade timmar Tid- och prestationslön Antal tjänstemän i respektive redovisningsgrupp. Enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), MIS 1998:3, SCB och reviderad version Nytryck Hel- respektive deltidsarbetande. Faktiskt arbetade timmar inklusive övertid. Fast lön, fasta tillägg, ackordsprestation och rörlig lön. I rörlig lön ingår prestations- och ackordslön, provision, tantiem o.d. Månadslön, kronor.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(136) Lön för arbetad tid Total lön Tid- och prestationslön samt OB-/skifttillägg och tillägg för risk, smuts, värme o.d. Månadslön, kronor. Lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Månadslön, kronor. Tjänstgöringsomfattning Härleds ur variablerna överenskommen veckoarbetstid och överenskommen veckoarbetstid motsvarande heltid. Skifttillägg Förmåner Utbildning Näringsgren Region Tillägg vid skiftarbete och arbete på obekväm arbetstid samt tillägg för smuts, risk, värme m.m. Värdet ingår i beräkningarna utslaget på totala antalet arbetade timmar. Värdet av förmåner, jour- och beredskapsersättning samt ersättning för vänte- och restid utanför ordinarie arbetstid. Värdet ingår i beräkningarna utslaget på totala antalet arbetade timmar. Klassificeras enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) Arbetsställets näringsgren (SNI2002) Regionsindelning efter länsgrupper enligt NUTS2.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(136) 1.2 Statistiska målstorheter Arbetare Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Arbetare Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), sysselsatta i näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, privat sektor, arbetstidsart, timlöneintervall, som är mellan yrkesområde (1-siffrig SSYK) 18 och 64 år Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, arbetstidsart Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, arbetstidsart Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, arbetstidsart Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, arbetstidsart Kön, näringsgren, utbildningsnivå, arbetstidsart Antal Summa, 95% konfidensintervall Genomsnittlig timlön (tid- och prestationslön) Genomsnittlig timlön (lön för arbetad tid) Genomsnittlig timlön (totallön) Genomsnittlig ålder Genomsnittlig tjänsteomfattning, procent Medelvärde Medelvärde, förändringstal, reallöneutveckling Medelvärde, 95% konfidensintervall, kvartiler, median Medelvärde Medelvärde Kön, näringsgren, arbetstidsart Arbetade timmar Summa, 95% konfidensintervall Kön, näringsgren, arbetstidsart Genomsnittligt skift- Medelvärde och ob-tillägg Kön, näringsgren, arbetstidsart Genomsnittlig Medelvärde helglön Kön, näringsgren, arbetstidsart Genomsnittliga förmåner Medelvärde

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(136) Tjänstemän Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Tjänstemän Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), sysselsatta i näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, privat sektor, anställningsform, månadslöneintervall, yrkesområde (1-siffrig som är mellan 18 och 64 år SSYK) Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, anställningsform, yrkesområde (1-siffrig SSYK) Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, anställningsform, yrkesområde (1-siffrig SSYK) Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, ålder, region, anställningsform, yrkesområde (1-siffrig SSYK) Kön, yrkesgrupp (3-siffrig SSYK), näringsgren, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, anställningsform, yrkesområde (1-siffrig SSYK) Antal Summa, 95% konfidensintervall Genomsnittlig månadslön (tid- och prestationslön) Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid) Genomsnittlig månadslön (totallön) Genomsnittlig ålder Medelvärde Medelvärde Medelvärde, 95% konfidensintervall, median, kvartiler, förändringstal, reallöneutveckling Medelvärde Målpopulationen utgörs av alla anställda vid företag/organisationer tillhörande privat sektor i september Privat sektor definieras som privata och offentliga aktiebolag, ekonomiska föreningar/stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag samt intresseorganisationer, finansiella aktiebolag och institutioner. Till privat sektor räknas även hushållssektorns ideella organisationer. Anställd definieras som personal med marknadsmässig lönesättning i åldern år som arbetat minst en timme under mätperioden. Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ombordanställda, samt betingsanställda, arvodesanställda, projektanställda och ägare/delägare utan avtalad lön och eller tid ingår ej i målpopulationen. Målpopulationen består av två delar; arbetare och tjänstemän. Arbetare definieras som anställda tillhörande LO:s avtalsområde. Tjänstemän definieras som anställda tillhörande SACO/TCO:s avtalsområde samt vissa yrkesgrupper som går under medarbetaravtal. Då samlade uppgifter om anställda finns hos arbetsgivaren inhämtas data från företag. Redovisningsenhet utgörs av företagens arbetsställen för att möjliggöra regionindelade skattningar.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(136) 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Resultatet från undersökningen publiceras i två årliga statistiska meddelanden, AM 62 och AM 57 samt Sveriges statistiska databaser (SSD) som kan nås via SCB:s webbplats, På SCB:s webbplats finns även en kort presentation av undersökningen, länk till pressinformation samt utvalda tabeller och diagram från den senaste publiceringsomgången. Utvalda delar av resultatet redovisas också i Statistisk Årsbok. Det slutgiltiga observationsregistret lagras i en databas (se kapitel 3). 1.4 Dokumentation och metadata Undersökningen är, förutom i detta dokument, dokumenterad i Beskrivning av statistiken med kvalitetsdeklaration. Variablerna är dokumenterade i SCB:s dokumentationsmodell Metadok ( se avsnitt 3.1).

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(136) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande För att inhämta data om målpopulationen görs ett urval av företag i privat sektor, med arbetsställe (CFAR-nr) som redovisningsenhet. Ett nytt urval görs inför varje årlig undersökningsomgång. Urvalsramen består av företag (juridisk enhet) som i augusti 2004 tillhörde privat sektor och näringsgren SNI samt hade minst en anställd. Detta innebär att de uppfyllde följande villkor i SCB:s Företagsregister (FDB): Sektor = 110, 120, 130, 140, , 611, 612, 710, 721, 722 eller Sektor = 320 och AgKat = 1 och JurForm = 49 eller Sektor = 413 och AgKat = 2 och JurForm = 49 eller Sektor = 423 och AgKat = 2 och JurForm = 49, och SNI = 01-93, och ANST > 0. Undertäckning utgörs av redovisningsenheter som tillhör målpopulationen men som av olika anledningar saknas i urvalsramen. Delar av undertäckningen kommer SCB till kännedom i samband med insamlingen, varpå ramen kompletteras. Undertäckning uppstår då; företag eller arbetsställen etablerats under tiden mellan ramens upprättande och mätperioden. företag har felaktiga eller bristfälliga uppgifter i Företagsdatabasen (FDB) med avseende på de villkor som anges ovan. Övertäckning utgörs av redovisningsenheter ingår i urvalsramen men som av olika anledningar inte tillhör målpopulationen. Övertäckning uppstår då; företag eller arbetsställen gått i konkurs eller annars upphört med drift under tiden mellan ramens upprättande och mätperioden. företag eller arbetsställen saknar anställda med mätbara lönevariabler. företag eller arbetsställen saknar arbetare eller tjänstemän. företag eller arbetsställen lagts ned och köpts upp av annat företag i urvalsramen. företag har felaktiga eller bristfälliga uppgifter i Företagsdatabasen (FDB) med avseende på de villkor som anges ovan.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(136) 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en urvalsundersökning. För varje årlig undersökningsomgång dras ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (OSU) utan återläggning av företag (juridisk enhet) i urvalsramen. Urvalet stratifieras efter näringsgren (SNI) och storleksklass. En närmare beskrivning av urvalsgrupperingen finns i bilaga 5. Ram- och urvalsstorlek Antalet urvalsobjekt (företag, juridisk enhet) i urvalsramen och i urvalet samt antalet insamlade individuppgifter: År Antal företag i ramen Antal företag i urvalet Antalet insamlade individuppgifter Hjälpinformation Från Företagsregistret (FDB) hämtas, förutom organisationsnummer, följande uppgifter avseende urvalsobjekt: Företagsnamn (för organisationsnumret), adress, telefonnummer, antal anställda och storleksklass, näringsgren (SNI2002), län- och kommunkod, antal företag i ramen i respektive stratum och antal utvalda företag i respektive stratum. För redovisningsenhet (arbetsställe) hämtas uppgifter om adress, telefonnummer, antal anställda och storleksklass, näringsgren (SNI2002) samt län- och kommunkod. 2.3 Mätinstrument Data insamlas via enkät samt genom samordning med olika arbetsgivarorganisationer som för egna vidkommanden genomför lönestatistiska undersökningar bland sina medlemsföretag. Enkäten kan besvaras på i huvudsak tre olika sätt: På bifogad blankett kan efterfrågade uppgifter ifyllas manuellt. Uppgiftslämnaren kan ta efterfrågade uppgifter ur lönesystem som textfil, eller upprätta en excelfil enligt mall, och skicka till SCB per diskett eller annat datamedia. Efterfrågade uppgifter kan lämnas till SCB via en webb-funktion. Även text- eller excelfiler kan sändas till SCB via Internet. I denna funktion är vissa kontroller inbyggda. Blanketter, vägledning och postbeskrivning bifogas i bilagorna 1, 2 och 3.

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(136) 2.4 Insamlingsförfarande Datainsamlingen samordnas med olika arbetsgivarorganisationer som för egna vidkommanden genomför lönestatistiska undersökningar bland sina medlemsföretag. Insamlingen samordnas med följande organisationer: Svenskt Näringsliv Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Svenska kyrkans församlingsförbund Tidningsutgivarna (TU) Landstingsförbundet (Sveriges Kommuner och Landsting) Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo) Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation (FAO) Kommunala Företagens samorganisation (KFS) Data för målobjekt (individer) i urvalsobjekt (företag) som inte matchar mot de olika organisationernas medlemsregister insamlas av SCB via enkät. De företag i urvalet som matchar mot medlemsregistren undersöks genom respektive arbetsgivarorganisations insamling. SCB:s enkät Uppgiftslämnarna kan lämna uppgifter på blankett, via datamedia eller via Internet. I de fall urvalsobjektet ingick i föregående års undersökningsomgång skickas enkäten till då angiven kontaktperson. Efter att urvalet dragits skickas i augusti en förhandsinformation till utvalda företag ingående i SCB:s enkätinsamling med fler än nio anställda, samt till samtliga företag ingående i urvalet som matchar med arbetsgivarorganisationernas medlemsregister. På så sätt hinner uppgiftslämnarna förbereda sig för insamlingen. I slutet av september sker utsändning av enkäten. Innan dess måste blanketter, följebrev, vägledning, förteckning över SSYK-koder och postbeskrivning framställas. Uppgiftslämnare med 50 eller fler anställda, eller som tidigare lämnat uppgifter på datamedia förutsätts hålla lönesystem som möjliggör elektroniska uttag av efterfrågade uppgifter, varför de inte tillsänds blanketter för inlämning av individuppgifter. Uppgifter inkomna på blankett skannas, medan uppgifter inkomna på datamedia och Internet laddas via en funktion i SLP:s applikation som utgör gränssnitt mot produktens sammansatta system av databastabeller. Därefter granskas uppgifterna med hjälp av applikationen. I samband med registrering och granskning förekommer återkontakt med uppgiftslämnare för komplettering och kontroll av lämnade uppgifter. I direkt anslutning till insamlingen kontrolleras att det inte föreligger partiellt bortfall avseende personalkategorier, redovisningsenhet (arbetsställen) eller antal anställda.

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(136) Till de företag som inte inkommit med uppgifter vid sista insändningsdatum skickas ett påminnelsebrev. Därefter genomförs påminnelser via telefon. För att ytterligare minska bortfallet genomfördes ett anmanings- och vitesförfarande. Arbetsgivarorganisationernas insamlade material I samband med att urvalet dras inhämtas arbetsgivarorganisationernas medlemsregister som matchas mot SCB:s urval. Organisationerna underrättas om vilka av deras respektive medlemsföretag som ingår i SCB:s urval. Därefter genomför respektive organisation insamlig av uppgifter från dessa företag. I januari lämnas förteckning över bortfallsföretag i respektive arbetsgivarorganisations undersökning till SCB, varpå SCB genomför en kompletterande enkät för att minska bortfallet. Av respektive organisation insamlat material levereras till SCB i slutet av januari. Åtgärder vid övertäckning Information från uppgiftslämnare om övertäckning kontrolleras mot tillgängliga källor, såsom Företagsregistret (FDB). I den händelse enkäten återsänds till SCB som postretur försöker SCB spåra eventuell ny adress eller eventuell nytt företag vid omorganisation eller försäljning. Om ett utvalt företag köpts upp av ett annat företag ingående i urvalsramen konstateras övertäckning. Om det uppköpande företaget inte ingår i urvalsramen kompletteras ramen, i strikt mening, med det uppköpande företaget och enkäten skickas dit. Eftersom undersökningen är uppdelad i två kategorier, arbetare och tjänstemän, kan övertäckning uppstå för enbart den ena kategorin. Åtgärder vid bortfall I de flesta fall där svarsbortfall uppstår utgör hela urvalsobjektet (företag) bortfall. Bortfall utgörs av utvalda företag som inte svarar på enkäten och som inte anger orsak för detta. Denna typ av bortfall åtgärdas genom påminnelse per brev och telefon. En del av detta bortfall kan även antas bestå av övertäckning. Bortfall utgörs också av urvalsobjektet (företag) som meddelar att de av olika skäl inte kan eller vill svara. Partiellt bortfall utgörs av urvalsobjektet (företag) som inte lämnar heltäckande uppgifter med avseende på personalkategori eller redovisningsenhet (arbetsställen). Detta bortfall åtgärdas genom att SCB återkontaktar uppgiftslämnaren för komplettering. Partiellt bortfall utgörs också av urvalsobjektet (företag) som av olika anledningar inte lämnar efterfrågade uppgifter för alla anställda oberoende av personalkategori eller redovisningsenhet. Om inlämnade uppgifter med avseende på antal anställda avviker kraftigt från dito uppgift i Företagsregistret (FDB) kan denna typ av partiellt bortfall upptäckas och åtgärdas. Om avvikelserna är små kan de felaktigt bedömas som rimliga, varpå åtgärd uteblir. Denna typ av partiellt bortfall bedöms dock som marginell. En tredje typ av partiellt bortfall utgörs av inlämnat material med bristande variabelinnehåll. Detta bortfall åtgärdas genom att SCB återkontaktar uppgiftslämnaren för komplettering. För att kompensera för återstående bortfall tillämpas rak uppräkning per stratum och personalkategori. Substitutions- eller imputeringsförfaranden förekommer ej.

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(136) 2.5 Databeredning Data som insamlas via SCB:s enkät lagras inledningsvis i en produktionsdatabas, där materialet granskas och betarbetas med hjälp av flera lagrade procedurer. Förutom validitetskontroller granskas uppgifterna utifrån en rad rimlighetsantaganden. Granskningen av uppgifterna medför återkontakt med uppgiftslämnare för kontroll och eventuell korrigering av felaktiga uppgifter. Data som insamlas av arbetsgivarorganisationerna levereras granskat till SCB, som gör övergripande validitets- och rimlighetstester på uppgifterna. När insamlingen är avslutad och mikrogranskningen är genomförd görs olika makrotester med utgångspunkt i de indelningsvariabler de färdiga statistiska tabellerna publiceras enligt. På så sätt kan effekter av t.ex. urvalsrotation upptäckas. En närmare beskrivning av vissa granskningar finns i bilaga 4.

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(136) 3 Slutliga observationsregister 3.1 Produktionsversioner Register Namn SLP Beskrivning SLP är ett urvalsregister som innehåller löne- och arbetstidsuppgifter för anställda i de utvalda företagen/organisationerna. Cirka 50 procent av det totala antalet anställda i privat sektor ingår. Version Namn SLPsql Beskrivning SLP. Innehåller insamlade och härledda variabler/uppgifter. Presentationstext Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) Registertyp survey, urval Presentationstext Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP). Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas Namn SLP2004 Presentationstext Första tid 2004 Referenstid I huvudsak första till sista september. Senaste tid 2004 Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP), 2004 Beskrivning Databasen innehåller insamlade och härledda variabler för undersökningen. Löne- och arbetstidsuppgifterna avser första september till sista september aktuellt år. Tillgänglighet Vissa externa användare kan efter särskild noggrann prövning erhålla avidentifierade uppgifter från registret.

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(136) Tabell / flat fil Presentationstext Löneuppgifter för anställningar inom privat sektor, 2004 Objekttyp Anställda på utvalda företag/organisationer/stiftelser. Beskrivning Matrisen innehåller insamlade och härledda variabler för anställda i privat sektor Mätperioden var första september till sista september. Population Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Statlig, kommunal och landstingsanknuten verksamhet ingår om den bedrivs i bolagsform. Urvalet bestämdes i augusti Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd löpnummer för Sätts av systemet ej summerbar Lopnr04 observationen företagets 12-siffrigt enkät ej summerbar Organisationsnummer organisationsnummer organisationsnummer personnummer 12-siffrigt enkät ej summerbar Personnummer personnummer stratum företaget Urvalet stratifieras efter näringsgren och storleksklass (270 urvalsgrupper) ej summerbar stratum04 totalt antal företag i urvalsramen per stratum, avseende arbetare antal utvalda företag per stratum, avseende arbetare totalt antal företag i urvalsramen per stratum, avseende SCB:s SAMU (samordnat urval)- system SCB:s SAMU (samordnat urval)- system SCB:s SAMU (samordnat urval)- system summerbar antal företag StoraNArb04 summerbar antal företag LillaNArb04 summerbar antal företag StoraNOvr04

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(136) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd tjänstemän/övriga antal utvalda företag SCB:s SAMU summerbar antal företag LillanOvr04 per stratum, avseende tjänstemän/övriga (samordnat urval)- system antal svarande företag, Sätts av systemet summerbar antal företag NSvarArb04 med arbetare, per stratum antal svarande företag, Sätts av systemet summerbar antal företag NSvarOvr04 med tjänstemän/övriga, per stratum felstatuskod från Sätts av systemet ej summerbar avregkod granskningen antal anställda på företaget, där individen är anställd storleksklass på företaget där individen är anställd storleksklass på det arbetsställe där individen är anställd. arbetsställets näringsgrenskod på femsiffernivå, SNI 2002 arbetsstället näringsgrenskod på 2- alternativt 3-siffernivå näringsgren enligt SNI på bokstavsnivå, arbetsställe länkod kommunkod Länkod för arbetsstället enligt 2004 års indelning Kommunkod för arbetsstället enligt 2004 års indelning Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FDB) Företagsregistret (FBD) summerbar antal anställda, heltal Antal_anstallda04 ej summerbar FrstklF ej summerbar FrstklA ej summerbar FrSNI02A ej summerbar Sni2 ej summerbar BokstSNI ej summerbar Lan04 ej summerbar Kommun04 yrkeskod Yrkeskod enligt SSYK enkät ej summerbar Yrke

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(136) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd (Standard för svensk yrkesklassificering) personalkategori Anger om individen är enkät ej summerbar Perskat arbetare eller tjänsteman/övrig löneform (månad-, enkät ej summerbar Loneform vecko- eller timlön) arbetstidsart/skiftform Enkät ej summerbar Arbtidart anställningsform Hel- eller Härledd ej summerbar Anstform utbildningsnivå utbildningsinriktning utbildningsinriktning enligt SUN2000:s första position avseende inriktning utbildningsnivå enligt SUN2000:s första position avseende nivå examensår för högsta utbildning enligt SUN 2000 (Svensk utbildningsnomenklatu r) deltidsanställning Utbildningsnivå enligt SUN 2000 (Svensk utbildningsnomenklatu r) Utbildningsinriktning enligt SUN 2000 (Svensk utbildningsnomenklatu r) Utbildningsinriktning enligt SUN2000:s första position avseende inriktning Utbildningsnivå enligt SUN2000:s första position avseende nivå Utbildningsregistret (SCB) Utbildningsregistret (SCB) ej summerbar SUN2000Niva ej summerbar SUN2000Inr Härledd ej summerbar Utbinr04 Härledd ej summerbar Utbniva04 Utbildningsregistret ej summerbar Exar kön Härledd ej summerbar Kon ålder Ålder under Härledd ej summerbar Alder mätperioden åldersgrupp Åldersgrupp (5- Härledd ej summerbar AldGrp5 årsintervall) månadslön (grundlön) Med grundlön avses fast och rörlig lön (t Härledd summerbar kronor mlong04

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(136) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd ex. prestationslön och provision). lönesumma för mätperioden (grundlön) månadslön (skifttillägg och OB-tillägg) lönesumma för perioden (skifttillägg och OB-tillägg) lönesumma för mätperioden (övertidstillägg) månadslön (jour- och beredskapsersättning samt förmåner) lönesumma för mätperioden (jour- och beredskapsersättning samt förmåner) lönesumma helglön arbetade timmar under mätperioden övertidstimmar under mätperioden överenskommen veckoarbetstid veckoarbetstid för motsvarande heltidstjänst månadslön (totallön) Med grundlön avses fast och rörlig lön (t ex. prestationslön och provision). Ersättning för förlorad lön vid helgdagar. Avser förutom grundlön även rörlig lön, skift- och OBtillägg, jour- och beredskapsersättning, förmåner m.m. Härledd summerbar kronor sumlong04 Härledd summerbar kronor mskift04 Härledd summerbar kronor sumskift04 Härledd summerbar kronor sumovttill04 Härledd summerbar kronor mjourber04 Härledd summerbar kronor sumjourber04 Härledd summerbar kronor sumhelglon04 Enkät. Delar av summerbar timmar Timmar04 materialet härledd enkät summerbar timmar Overtidstimmar04 Enkät summerbar timmar Ovktid04 enkät summerbar timmar Ovktidh04 Härledd summerbar kronor mlontot04

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201.

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201. Sven Wimnell 050203+100201+100211: SNI 2002+2007. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. http://wimnell.com/omr40q.pdf Innehåll: sid 2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI,

Läs mer

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår Register: Industrins varuproduktion (IVP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Industrins varuproduktion (IVP) Kontaktperson: Caisa Bergman, tel: 019-17 64 46, e-post:

Läs mer

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Inrikeshandelsstatistik Kontaktperson: Daniel Lennartsson, tel: 019-17 64 29, e-post:

Läs mer

Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110

Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110 ES/LA 2014-06-11 1(14) Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar 2005

Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(71) Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar 2005 TK 1006 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST)

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (35) Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Kvartal 2005 NV1006 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Nå rätt befattningshavare och företag vi hjälper dig att hitta din målgrupp Varsågod, här är Paradguiden för 2014 ditt verktyg för att hitta nya kunder. Parad är vårt

Läs mer

Energistatistik för lokaler 2007

Energistatistik för lokaler 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(86) Energistatistik för lokaler 2007 EN0103 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2011 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116 IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV06 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken

Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202 RM/L 2015-02-17 1(12) Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(138) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

IT bland individer. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) LE0108. Innehåll

IT bland individer. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) LE0108. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) IT bland individer 2014 LE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2013 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2008

Hushållens utgifter (HUT) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(110) Hushållens utgifter (HUT) 2008 HE0201 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2001

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2001 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2001 HA0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Handel med varor och tjänster A.2 Statistikområde Livsmedelsförsäljningsstatistik A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Arbetsskador 2013 2013 AM0602

Arbetsskador 2013 2013 AM0602 Enheten för statistik och analys 2014-11-14 1(15) Arbetsskador 2013 2013 AM0602 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 ES/IFI 2014-10-23 1(11) Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Lastbilstrafik 2014 Beskrivning av statistiken

Lastbilstrafik 2014 Beskrivning av statistiken Lastbilstrafik 2014 Beskrivning av statistiken Lastbilstrafik 2014 Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (23) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Regionala räkenskaper

Regionala räkenskaper Regionala Regionala räkenskaper EU-räkenskaper del IV Företagsinvesteringar i Stockholms län Stockholmsregionen 1998 2008 1998-2008 2000-2012 LS 1103-0497 ISBN: 978-91-85795-56-7 Förfrågningar: Cecilia

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 RM/ET 2013-02-20 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2011

Inkvarteringsstatistik 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Inkvarteringsstatistik 2011 NV1701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Fördjupad dokumentation statistiken Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) (prod.nr. JO0901)

Fördjupad dokumentation statistiken Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) (prod.nr. JO0901) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Fördjupad dokumentation av statistiken Fördjupad dokumentation statistiken Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) (prod.nr. JO0901) 1. Kort om dokumentation och undersökning

Läs mer

Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999

Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(347) Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999 HE0103 (tidigare IF0103) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0

Läs mer

Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter

Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer