HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R LS-LED HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 I Landstinget Sörmland

2 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november Nuläge för införda vårdförlopp a) Beskriv läget för de fem SVF som infördes utgå från det som skett efter att 2015-års rapport lämnades in senast den 1 november Samtliga fem förlopp är införda och förlöper planenligt. AML, Akut lymfatisk leukemi- Förloppet fungerar inom stipulerade tider. Patienter omhändertas subakut eller akut via hematologjouren på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, och reserverade tider för dessa patienter finns alltid tillgängliga. Koordinatorsfunktionen ansvarar kontaktsjuksköterskan för i samråd med hematologjouren. Inom detta vårdförlopp har medicinklinikerna främst jobbat med att etablera kontaktsjuksköterskefunktionen, då det inte funnits tidigare. Tre sjuksköterskor har gått KSSK- utbildningen som anordnats i regionen. Kontaktsjuksköterskorna har tagit fram, Min vårdplan, utifrån den generiska nationella modellen som finns och sedan anpassat den till AML. Vidare har kontaktsjuksköterskorna utarbetat en pärm med patientinformation som har börjat användas i en testversion till några patienter. Innehållet kommer att utvärderas och revideras utifrån de synpunkter som framförs. Vårdrutiner är genomgångna, justerade och införda för att anpassas till det standardiserade vårdförloppet. KVÅ-kodningsrutiner finns och är under implementering. Huvud- och halscancer: Öron näsa och halskliniken i Sörmland har infört ett nytt samordnat arbetssätt på mottagningarna för ett effektivt patientomhändertagande i förloppet. De finns reserverade tiderna, för både ny- och återbesök som motsvarat behoven och om någon tid inte utnyttjats till patientgruppen så har tiden används till 2

3 andra patienter enligt fastställd rutin. Tiden för första besök med läkare och sjuksköterska har förlängts från 20 min till 40 minuter. Koordinator ringer och bokar in ett första besök inom 5 dagar. Ny rutin för återbesök, där koordinatorn har en viktig roll att se till att alla provsvar finns i tid till läkarbesöket. I samverkan med Universitetssjukhuset i Örebro har en checklista, för överföring till regionvård, utarbetatas och börjat användas när patienterna remitteras vidare för vård och behandling. Hela vårdförloppet är noga genomgånget och skriftlig rutin införd, för vad som ska göras från inremissbedömning tills patienten remitteras vidare för vård och behandling i Örebro. Utbildning har genomförts till läkare avseende u-ljud och punktion. Tre sjuksköterskor har gått KSSK-utbildning på 7,5 HP som anordnats i sjukvårdsregionen. Min vårdplan är upprättad och används till patienterna. Här har man förbättrat och förtydligat kontaktsjuksköterskans uppdrag och deras möjlighet att delta vid diagnosbesked samt efterföljande samtal med patienten, då Min vårdplan upprättas. Hittills har 49 patienter remitterats till ÖNH med symtom på misstänkt huvud- och halscancer, av dem bedömdes 20 patienter ha en välgrundad misstanke och av dem fick 6 patienter, någon huvud- och halscancer diagnos. Kodningsrutinen har tillkommit lite sent i förloppet därför syns inte det i de siffror vi rapporterat hittills men tycker ändå det finns relevans att berätta om dessa erfarenheter. Matstrups- och magsäckscancer: Information till primärvården att skriva SVF-remiss för gastroskopi vid misstanke om cancer börjar ge resultat, det kommer allt fler SVFremisser för gastroskopi från primärvården. Vårdförloppet fungerar bra från det att välgrundad misstanke uppstår på endoskopienheterna. Från och med v. 48 jobbar man enligt en ny rutin med förbättrat innehåll för MDK:n med fler aktörer involverade, kirurg, onkolog, patolog, radiolog länsgemensamt samt med Karolinska Huddinge. Återkoppling om vidare utredning och behandling efter MDK, sker till patienten samma dag. Det finns reserverade tider för gastroskopi och för besök i utredningsförloppet. Koordinatorsfunktionen bemannas av medicinska sekreterare som bokar in tiderna i förloppet och bevakar att ledtider följs. Kontaktsjuksköterska finns för patientgruppen och Min vårdplan är väletablerad och används sedan flera år tillbaka. Två kontaktsjuksköterskor har slutfört KSSKutbildning på 7,5 HP i regionens regi i december. Rutin för överföring till regionvård till Karolinska Huddinge finns och fungerar. Väntetider till utredning som sker på regionvårdsnivå upplevs ha blivit längre. När behandling med kirurgi är beslutad, får patienten snabbt en tid. Kodningsrutiner är implementerade och börjar fungera, även om det inledningsvis varit en del oklarheter vid överflyttning till KS Huddinge. Prostatacancer och Cancer i urinblåsa och övre urinvägar. Införandet av SVF Cancer i urinblåsa och övre urinvägar, har genomförts inom ramen för den sedan tidigare etablerade processarbetsgruppen för prostatacancer och det har fungerat på ett mycket bra sätt. De tydliga alarmsymtomen i detta förlopp gör att dessa 3

4 patienter omhändertas snabbt i hela vårdprocessen. Prostatacancerprocessen har avsevärt förbättrat sin tillgänglighet i hela länet under de senaste tre åren, från en bottenplacering i Öppna jämförelser till en topplacering vid senaste mätningen. Min vårdplan och KSSK finns i förloppet och fungerar bra. De flesta patienter får en kontaktsjuksköterska och antalet aktiva monitoreringar har ökat. Två kontaktsjuksköterskor har genomgått KSSK-utbildning 7,5 HP. Det finns reserverade tider i förloppen och de medicinska sekreterare fungerar som koordinatorer på urologsektionen. Diskussion pågår hur funktionen ska utvecklas, nu när fler förlopp införs. Kodningsrutinerna inom dessa vårdförlopp har införts relativt sent under året. Det har visat sig att vi har problem med att fånga KVÅ-koderna framförallt för SVF prostatacancer. Identifiering av problemet pågår och ett antal åtgärder är planerade för att komma till rätta med problemen. Det pågår även ett utvecklingsarbete med att utdatarapporten så att vi fångar aktuella KVÅ-koderna i de olika anteckningstyperna för förloppen på ett korrekt sätt. För samtliga fem införda förlopp är de effekter som vi hittills kan skönja bara positiva avseende tillgänglighet, ökad uppmärksamhet, bättre och standardiserat omhändertagande och ökad kvalitet i patientomhändertagandet. b) Om uppföljning i de patientadministrativa systemen och rapportering till SKL:s nationella databas, koordinatorsfunktion eller obokade tider inte är på plats för samtliga SVF, vilka åtgärder kommer landstinget att vidta för att färdigställa detta? Användandet av KVÅ-kodning finslipas på alla berörda enheter och tillämpningen behöver förbättras. Det är många som behöver information om att koda och sedan komma ihåg att göra det. Vi har haft på plats information på alla vårdcentraler till läkare och sekreterare. Vidare har rutiner tagit fram i respektive vårdförlopp för vem som kodar i vilken anteckning i journalen i respektive vårdförlopp. Det är relativt grannlaga att få till kodsättningen i journalen. När koderna väl är dokumenterade i journalsystemet är det inte några problem att fånga dem. Implementering av kodningsrutiner pågår och återkommande uppföljning krävs för att öka följsamheten. Vårt journalsystem är gammalt och ska bytas ut och det är därför svårt att få till några IT-tekniska finesser i befintligt system. Vi har manuellt lagt in, frasteter avseende alarmsymtom i allmänremissen, i de första fem standardiserade vårdförloppen, i vårt befintliga journalsystem. Det finns inte möjlighet att lägga in obligatoriskt innehåll med automatik i remisserna, därför har vi gjort så gott som det går med det gamla journalsystemet. Utmaningen ligger i att få läkare att använda frasteterna och sekreterarna att hjälpa till att påminna om det glöms bort, viktigt med teamwork från remitterande instans sida och i resterande del av vårdförloppet avseende KVÅ-kodning. Vi har även lagt in manuella frasteter i röntgenremissen för SVF i undersökningsfältet + önskad underökning och sedan i anamnes status fältet, skrivs vilket SVF förlopp som är aktuellt följt av anamnes och status, för att på så sätt kunna prioritera att patienterna som ingår i SVF ska få sina röntgentider i rimlig tid i 4

5 förloppet. På samma sätt så har vi lagt in SVF fraser även i remisserna till klinisk fysiologi. KVÅ- koderna är inlagda i vårt journalsystem sedan början av oktober. Under hösten togs kodningsrutiner fram. Rutinerna är implementerade med varierad framgång. Vi har nu satt in etra stödresurser så att alla inblandade i processerna gör sin del av kodningen. Information på plats till de som ska göra jobbet. Vi kommer också att återkoppla hur arbetet förlöper månatligen till både primärvården och sjukhusens berörda enheter. Obokade eller reserverade tider som vi kallar det för, finns för de införda förloppen. Koordinatorsfunktion finns för de införda förloppen och är bemannad av medicinsk sekreterare på enheterna som tar emot SVF-remisserna, de bokar undersökningar och besök för patienten enligt aktuellt SVF. Nu när det kommer betydligt fler cancerförlopp, så kommer koordinatorsfunktionen sannolikt att vidareutvecklas. Skriftlig rutin för koordinatorsfunktion och kontaktsjuksköterska är fasställd på landstingsövergripande nivå den 29 januari Erfarenheter av 2015 års arbete a) Har landstingets erfarenheter av implementeringen 2015 lett till förändringar i upplägget inför 2016 och i så fall på vilket sätt? Vi kommer att arbeta på ungefär samma sätt men med betydligt mer erfarenhet med oss in i uppstarten av de nya SVF-förloppen. En sak som kommer att finnas med från början är ta fram kodningsrutin och information till de som ska utföra kodningen på ett mycket mer distinkt sätt än vi hade möjlighet till förra året. Utan att för den skull glömma huvudintentionen med att vi inför SVF nämligen att öka tillgängligheten för patienterna och att ge dem ett tryggt, effektivt och säkert omhändertagande med god kvalitet. Stimulansmedlen kommer att fördelas med ännu mer delaktighet med berörda processarbetsgrupperna och berörda chefer för att på bästa sätt stimulera införandet av SVF. b) Har landstinget erfarenheter som ni vill föra vidare gällande den nationella definitionen av välgrundad misstanke i något av SVF? Nej det har vi inte. 1.3 Antal avslutade patienter Hur många patienter har genomgått och avslutat (påbörjat behandling eller avslutat av annan anledning) de SVF som implementerades 2015 fram till och med den 31 januari 2016? Redovisa antal uppdelat på kön. Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF, t.e. genom start av behandling. Vårdförlopp, antal patienter som genomgått SVF Patienter som överflyttats till landsting/region med KVÅ-kod VGM 5

6 Män Kvinnor Män Kvinnor AML Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Huvud- och halscancer Matstrups- och magsäckscancer Prostatacancer 8 (50*) I tabellen redovisas antal patienter som genomgått och avslutat de SVF som vi fångade i vår utdatarapport. * Utdatarapporten gav endast 8 prostatacancerpatienter i landstinget Sörmland under perioden, vilket vi direkt kunde konstatera är felaktigt och en etra körning med en rapport i journalsystemet visar att vi haft 50 patienter. Kvaliteteten på vår inrapportering och vårt utdatauttag håller succesivt på att förbättras 1.4 Överföring av information Hur har landstinget löst frågor gällande överföring av information om uppföljningsdata när flera landsting har ansvar för olika delar i ett enskilt SVF? a) Hur har landstinget arbetat med frågan hittills? Matstrups- och magsäckscancer förloppet har utformat nya rutiner för MDK och det finns rutiner inför för vad som ska skickas med vid övertagande. Vi skickar med datum och kod för välgrundad misstanke tillsammans med övriga journalhandlingar till Karolinska Huddinge. Huvud-halscancer följer en checklista som ÖNH-kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro tagit fram i samverkan med berörda landsting. Den har precis blivit klar i början av året och används redan. Även här skickar vi med datum och kod för välgrundad misstanke vid överremittering till USÖ. b) Vilka vidare åtgärder tänker ni vidta för att informationsöverföringen ska fungera under 2016? Fortsätta slipa på de arbetssätt som införts och följa hur det fungerar. Troligen kommer enheterna att använda en projektkod i journalen för att lättare kunna sortera ut SVF-patienterna för uppföljning. 6

7 2. Plan för införande av de 13 nya vårdförloppen under 2016 För närvarande finns 12 fastställda SVF för införande SVF för malignt melanom kommer att fastställas under våren och ska ingå i de 13 SVF som ska vara införda senast den 1 november Tidplan för införande Hur ser tidplanen för året ut? Ange följande: Vi planerar att införa förloppen enligt tabell nedan. Vårdförlopp Malignt melanom Tjock- och ändtarmscancer Bröstcancer Lungcancer Bukspottkörtelcancer Cancer i galla+ gallvägar Levercancer Maligna lymfom Myelom Cancer med okänd primärtumör Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Äggstockscancer Primära maligna hjärntumörer Före 15/ Före 15/ För de patienter som genomgått SVF under hösten kommer vi att hämta data ur journalsystemet om vi inte hunnit rapportera dem till SKL:s databas. a) När planerar landstinget att koordinatorsfunktion för de nya SVF ska vara i drift? Det ska finnas på plats när respektive SVF startas, hur funktionen bemannas avgörs i respektive förlopp beroende på hur många patienter som är aktuella för respektive mottagning. 7

8 b) När planerar landstinget att obokade tider för de nya SVF ska vara i drift? I samband med starten av respektive standardiserat vårdförlopp, ska frågan om hur många disponibla tider per vecka som krävs, vara identifierat och disponibla tider ska finnas att boka i respektive förloppet. Med fördel använder enheterna sin produktions- och kapacitetsplaneringsverktyg och kan vid behov få stöd av Utvecklingsenhetens metodstödjare. c) När planerar landstinget att börja inkludera patienter i respektive SVF? I samband med uppstart av varje processarbetsgrupp bjuds patientförening in till arbetsmötena. Om det saknas lokal patientförening, så får processarbetsgruppen i uppdrag att hitta lämplig patient/anhörig som kan delta i arbetsgruppsmötena alternativt involveras på lämpligt sätt. Vi kommer att genomföra dialogmöten med patient och anhöriga, för att vårdens representanter ska få ta del av patienternas och deras anhörigas upplevelse av vården och hur den kan förbättras. Flera enheter, både Malignt melanom och lungkliniken har ingått, som nu ska införa standardiserat vårdförlopp, i landstingets Sörmlands pilotprojekt avseende personcentrerad vård. Vi kommer att ta med oss kunskaperna ifrån det arbetet och inkorporera det personcentrerade arbetssättet i arbetet med SVF. 2.2 Stöd till utvecklingsarbete a) Hur avser landstinget att stödja verksamheternas utvecklingsarbete med införandet av välgrundad misstanke i primärvården? Vi fortsätter på inslagen bana genom att primärvården ska använda SVF-remisser med frasteter för alarmsymtomen. Kodningen av välgrundad misstanke görs i primärvården redan idag för de införda förloppen. Vi kommer att arrangera en heldagsutbildning för alla läkare i primärvården om SVF som upprepas med samma program vid två tillfällen under april månad. Huvudfokus är på tjock- och ändtarmscancer, urologisk cancer samt maligna blod sjukdomar. Vi kommer även att ge en allmän information om primärvårdsversionerna och projektuppstart med ett Diagnostiskt centrum som ska ta hand om CUP, Cancer utan känd primärtumör och Allvarliga symtom som kan bero på cancer. Vi kommer månatligen att återkoppla hur väl följsamheten till att skriva SVF remisser och använda frasteterna fungerar från primärvården. Återkommande kommunikation/ informationsinsatser och utbildning efter behov till läkare och rådgivningssjuksköterskor. b) införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? 8

9 Vi tillsätter arbetsgrupper för de nya förloppen som ska införas I den mån vi kan använder vi befintliga eller nästan befintliga konstellation på arbetsgrupperna som för 2015 års SVF införande, kommer vi att göra det. Vi tillsätter processledare, processtödjare, tvärprofessionella arbetsgrupper som är länsövergripande som initialt gör en nulägesanalys och ser över förbättringsområden för att klara SVF. Varje grupp har stöd från den övergripande projektledare och om möjligt metodstödjare från Utvecklingsenheten där det efterfrågas. c) införande av koordinatorfunktion? Initialt genom arbetet i respektive processarbetsgrupp. Vi erbjuder också metodoch utvecklingsstöd till de nya enheter som inför SVF under 2016 från Utvecklingsenheten. Rutin för koordinatorsfunktion är fastställd av Lokala Cancerrådet d) obokade tider? Varje vårdförlopp ska göra en produktionsplanering, med stöd av det produktionsoch kapacitetsplaneringsverktyg som finns i Hälso- och sjukvården, för hela förloppet. Där alla delar i förloppet beaktas så som undersökningar, nybesök, återbesök och olika behandlingar såväl kirurgisk som onkologisk behandling. Vi erbjuder även här metod- och utvecklingsstöd till de nya enheter som inför SVF under 2016 från vår Utvecklingsenhet. Landstingsdirektören har delegerat ledningen och styrningen av hela Cancerarbetet, inklusive SVF, till Lokala Cancerrådet. Cancerrådet och dess ordförande är sedan 4 år tillbaka processägare till de av Hälso- och sjukvårdsledningen fastställda och beslutade, kliniska vårdprocesserna inom Cancerområdet. 2.3 Utmaningar och konsekvenser Vilka utmaningar ser landstingen med införandet av de nya SVF och hur avser man att lösa dessa? Utmaning Information till all berörd personal i primärvården och tillämpningen av frasteterna i remisserna för respektiver SVF Planerad åtgärd Fortsatta informationssinsatser på vårdcentralerna. Feedback hur användandet av frasteter och SVF-remisser månatligen. Utbildningsdag för primärvårdsläkarna om SVF, under våren. Gammalt journalsystem, svårigheter att få in alla uppgifter i en standardremiss med automatik och en smidig lösning. Önskan att ha en standardiserat allmänremiss med allt innehåll enligt SVF som egentligen krävs. Ej Frasteter i allmänremissen, öka användandet och fortsätta sprida informationen om SVF och att frasteterna ska användas. 9

10 möjligt i befintligt system, kommer inte att gå på minst fem år då ett nytt system är upphandlat. Obligatoriska frasteter i Sectra Ris avseende remissinnehåll Krav på framtidens informationssystem om mer intelligenta remisser, möjlighet att följa ledtider i realtid, direktöverföring till kvalitetsregister etc. Manuella frasteter för SVF, så som vi börjat med. Ställa utvecklingskrav på systemet på obligatoriska uppgifter i remissen på längre sikt. Tillämpning av rutinerna för KVÅ-kodning, d.v.s. att använda dem ute i vårdverksamheten Långa diktatköer och brist på medicinska sekreterare är en patientsäkerhetsrisk men försvårar införandet av koordinatorer då det är samma yrkesgrupp som efterfrågas. Informationsinsatser direkt till berörda enheter där följsamheten behöver förbättras. Månatlig feedback på hur respektive vårdförlopp ligger till Frågan lyft till Hälso- och sjukvårdsledningen för helhetsgrepp i frågan. Verksamhetsutveckling inom de administrativa enheterna är också på gång. Kompetensförsörjning Brist på medicinska sekreterare, Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, Biomedicinska analytiker, Specialistläkare inom en rad områden (lungläkare, urologer, onkologer, patologer distriktsläkare m.fl.) Tillgång till radiologiska undersökningar, CT och PET-CT, mammografi. Väntetider för radiologi, kan bli svåra att klara i alla SVF-förlopp Samarbete med HR, kompetensförsörjningsplaner. RUR-arbetet i regionen. Följa väntetiderna och skicka patienterna dit det är kortas väntetid. Kartlägga om kapaciteten i regionen räcker till. Bevaka att SVF-remisser används på korrekt sätt. Väntetid på patologisvar Förhandla fram ett tilläggsavtal med Unilabs på patologisvarstider som är SVF-anpassade Tillgång på patologer, behov av öka ST i patologi Brist på Coloskopister, långa väntetider Idag är Unilabs avtalspart, och frågan om ST i patologi bör beaktas i det avtal som landstinget skriver. Verksamhetsutveckling Översyn av endoskopiverksamheten i landstinget Sörmland är lyft och kommer att ses över under

11 Att frigöra tid från verksamheter för få verksamhetsföreträdare till processarbetsgrupperna för att genomföra SVF och den verksamhetsutveckling som krävs. Ett sätt är att klinikerna får ekonomisk ersättning, för den personal som frikopplas för att utveckla SVF-arbetet och för de vikarier som behöver anställas. Bekostas av stimulansmedlen. Bedömer landstinget att eventuella undanträngningseffekter kan komma att uppstå under 2016 som en följd av införandet av SVF? Beskriv i så fall vilka och hur de kommer att följas och åtgärdas. Radiologi här befarar professionen att det finns risk för fördröjda väntetider för benigna åkommor och när efterfrågan ökar i och med fler SVF införs. Svårigheter att klara de stipulerade ledtiderna i respektive SVF ses som en utmaning. 3. Information och förankring 3.1 Patienter Hur har landstinget involverat patientföreträdare i arbetet med handlingsplanen? Vi har träffat de två patientföreningarna Aurora och Näckrosbröderna som har lokalorganisation i Sörmland, inför skrivandet av handlingsplanen och haft en dialog om vad som förväntas av oss i 2016 års arbete med införandet av SVF. Representanterna har varit delaktiga i utformningen av planen och lämnat synpunkter på innehållet. Handlingsplanen har därefter skickats ut på remiss till patientföreningarna. Planen har även skickats på remiss till en erfaren patient som lämnat värdefulla synpunkter till planen. Hur avser landstinget involvera patientrepresentanter i arbetet med SVF? I varje processarbetsgrupp så bjuder vi med patientföreningar alternativt patientföreträdare. För mindre diagnosgrupper har det varit svårt att få med patientföreträdare. Vi jobbar utifrån personcentrerad vård i landstinget Sörmland och försöker på flera olika sätt skapa en mer jämbördig delaktighet för patienterna genom ett mer personcentrerat arbetssätt. Både malignt melanom processen och lungkliniken har varit med i landstinget Sörmlands pilotprojekt om Personcentrerad vård och har det arbetssättet med sig även i SVF-arbetet. Övrigt Patienter som inte kan svenska, saknar information på andra språk på RCC hemsida. 3.2 Privata vårdgivare Hur avser landstinget involvera representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF? De privata vårdcentralerna är informerade på samma sätt som de landstingsdrivna vårdcentralerna. Projektledaren för SVF har varit på respektive vårdcentral och givit information om SVF direkt till berörda läkare och medicinska sekreterare, ca minuters information. På vissa vårdcentraler har samtlig personal tagit det av informationen 11

12 Privata vårdgivarna delges information skriftligt och erbjuds på platsbesök av projektledningen för SVF. De läkarare som går på nationella taan är ju inte avtalsbundna på samma sätt men projektledningen delger dem den information som de berörs av i SVF arbetet. Beställaren Hälsoval, informeras av projektledningen om vilka krav, som måste beaktas i SVF arbetet, inför att nya avtal/förnyelse av avtal skrivs med de privata vårdgivarna. 3.3 Primärvård Hur säkerställer landstinget att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? Projektledaren har varit på respektive vårdcentral och givit information om SVF direkt till berörda läkare och medicinska sekreterare, ca min information, på vissa enheter har samtliga personalkategorier deltagit vidinformationstillfällena. personal deltagit på inf De privata vårdcentralerna är informerade på samma sätt som de landstingsdrivna vårdcentralerna. Vi har sedan hösten 2015 infört fasta frasteter utifrån de kriterier för alarmsymtom som beskrivs i primärvårdsversionerna. Remisserna från primärvården börjar i allt större omfattning, att använda de förvalda frasteterna för alarmsymtom vid SVF som lagts in i journalsystemet. Information på plats på respektive vårdcentral till berörda läkare och medicinska sekreterare har förbättrat användandet av SVF-remissen. SVF-remissen, med manuellt inlagda fraser för alarmsymtom, är var vårt nuvarande journalsystem klarar av. Vi har lagt in fraser för SVF både i allmänremissen och i radiologiremissen. 4. Uppföljning Hur avser landstinget att följa upp och använda resultaten av de nuvarande nationella mätpunkterna i det fortsatta arbetet med de införda SVF? Landstinget Sörmland avser att följa upp resultaten av de nuvarande mätpunkterna genom att månadsvis rapportera till Cancerråds AU och Cancerrådet, de antal patienter som ingår i SVF och rapporteras till SKL samt vilka faktiska ledtider varje förlopp har. Genom de kontinuerliga rapporterna får Cancerrådet direkt kännedom om de berörda klinikernas möjlighet att uppnå de stipulerade ledtiderna. I de fall ledtiderna inte uppnås kan man direkt via berörd klinik detektera orsaken till den långa ledtiden. Utifrån orsak får Cancerrådet stötta kliniken till att förbättra ledtiderna med stöd av Utvecklingsenhetens metodstödjare och projektledaren för SVF. 12

13 5. Arbete med PREM-enkäten För att få ta del av medlen ska den PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC och som bygger på arbetet med nationell patientenkät (NPE) användas under Kravet gäller för de fem SVF som har implementerats 2015 men önskvärt är att även de som införs 2016 utvärderas med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl nationellt som regionalt och lokalt. Enkäten planeras vara klar för utskick den 1 mars Då kommer också rekommendationer om täthet av utskick, antal patienter/svf (alla respektive andel av SVFutredda) mm. 5.1 Användande av PREM-enkät Hur avser landstinget arbeta med den PREM-enkät som tagits fram och ska införas under 2016? Vi kommer att inkluderar alla patienter som ingått i SVF per den 1 mars både för de införda förloppen och succesivt för de som införs under året. 5.2 Användning av resultat Hur kommer resultaten från PREM-enkäten att användas? Vi kommer med stort intresse att ta del av svaren från PREM-enkäten och utifrån svaren fundera på vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras utifrån patienternas perspektiv. Synpunkterna kommer att beaktas i utvecklingsarbetet inom respektive processarbetsgrupp. Om det finns synpunkter av övergripande karaktär så lyfter vi det till lokala Cancerrådet och Hälso- och sjukvårdsledningen samt gör en handlingsplan. Vidare har vi diskuterat att svaren från patienterna PREM-enkäter ska involveras i vårt arbete med att införa personcentrerad vård i landstinget Sörmland. Alla sätt att förbättra vården utifrån kundens perspektiv tycker vi är väldigt värdefullt. 13

14 Planen framtagen av: Handlingsplanen är framtagen av projektledare Anne Genander i samverkan med lokala cancerrådets AU, patientföreträdare, patientföreningarna Aurora och Näckrosbröder. Handlingsplanen är fastställd av lokala Cancerrådet i Sörmland som är styrgrupp för införandet av Standardiserat vårdförlopp. Bilaga: Fastställda standardiserade vårdförlopp De fem vårdförlopp som infördes under 2015 : Akut myeloisk leukemi, AML Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Huvud- och halscancer Matstrups- och magsäckscancer Prostatacancer De 13 nya vårdförloppen : Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Bröstcancer Cancer i bukspottkörteln och periampullärt Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Cancer utan känd primärtumör, CUP Lungcancer Maligna lymfom Malignt melanom (fastställs våren 2016) Myelom Primär levercancer Primära maligna hjärntumörer Tjock- och ändtarmscancer Äggstockscancer De standardiserade vårdförloppen kan hämtas på 14

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

HANDLINGSPLANER FÖR 2016 ÅRS SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

HANDLINGSPLANER FÖR 2016 ÅRS SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion 2016-03-11 HANDLINGSPLANER FÖR 2016 ÅRS SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Akademiska sjukhuset Uppsala Science Park 018-15 19 10 (vx) 018-71 14 45 751 83

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017.

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017. Diarienummer: nr LS-LED17-0359 Handläggare: Anne Genander, Projektledare Tfn 070-550 24 60, e-post anne.genander@dll.se HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion Handlingsplaner för 2017 års SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A Telefon: 018-15 19 10 E-post:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 31 oktober 2016 Fastställd av: Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Kortare

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Norrbottens Läns Landsting Datum: 2016-10-31 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Landstingsdirektör 1. Uppföljning av

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2016 1 Inledning...3 1 Uppföljning av tidigare införda vårdfölopp...5 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp...5

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016 Sammanfattning Standardiserade vårdförlopp, SVF, har som nationell satsning intentionen att hälso- och sjukvården i högre grad utformar vården utifrån patientens fokus. Det vill våra regionala politiker

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider

Läs mer

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården November 2015 2015-08-25 2 (9) Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården November 2016 Sammanställning av SVF - rapporter för Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 1 Innehållsförteckning: Information och förankring i verksamheten

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017 1 Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2017 2 Innehåll Kortare väntetider i cancervården... 3 1. Uppföljning av införda vårdförlopp... 4 1.1 Införande

Läs mer

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg 2015-10-23 Region Kronoberg Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg Beslutet att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården i

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 161027 Version 1 1 (19) Redovisning av införandet av

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

HANDLINGSPLAN Region Östergötland

HANDLINGSPLAN Region Östergötland HANDLINGSPLAN Region Östergötland för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Innehåll Inledning Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

Läs mer

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Lägesrapport 2015-10-26 Handläggare: Per-Anders Heedman, Marie Lagerfelt Verksamhet: Region Östergötland Datum: 2015-10-26 Diarienummer: RS 2015-167 www.regionostergotland.se

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 2015-08-25 2 (12) Nationell satsning på kortare väntetider

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Från sydöstra sjukvårdsregionen Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland Redovisningarna ska vara

Läs mer

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 Innefattar handlingsplaner för Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-04-12 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen 2016-10-24 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen (VGR) deltar i den nationella satsningen, år 2015-2018, på införandet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. Lägesrapport 2016

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. Lägesrapport 2016 Standardiserade vårdförlopp i cancervården Lägesrapport 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2017-03-07 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården, 2016. Regiongemensam inledning till

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 DELRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN

Läs mer