Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)"

Transkript

1 Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

2 Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl. f (Stångby Väster II) i Stångby, Lunds kommun k NORMALT PLANFÖRFARANDE GRANSKNINGSHANDLING UPPRÄTTAD: PÄ 21/2011

3 Vad är en detaljplan? En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd. Planprocessen Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan hanteras antingen med enkelt eller normalt planförfarande. Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. 2 (56)

4 Plandata Tidplan Detaljplaneprocessen följer 2011 års Samråd januari 2015 lagstiftning. Granskning juni 2015 Detaljplanen genomförs enligt normalt Antagande december 2015 planförfarande. Handlingar: Till detaljplanen finns följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser Illustrationsplan Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret): Fördjupning av översiktsplanen för Planbeskrivning (denna handling) Stångby, antagen pm för dagvattenhantering i Stångby, VA-Syd, översiktlig pm hydrogeologi, Ramböll, förprojektering för detaljplan för Stångby väster II, va, mark och geo, Ramböll, pm davattendamm Stångby Väster II stormtacberäkningar, Sweco, rapport, bedömning påverkan på mkn för yt- och grundvatten Stångby, Tyrens, bullerutredning Stångby 5:28 m.fl., Ramböll, bullerutredning Stångby 5:28 m.fl. (tillägg med ny skärm), Ramböll, kulturmiljöunderlag Stångby stationssamhälle, Sweco, bullerutredning Stångby 5:28 m.fl. tillägg till bullerutredningen åtgärdsförslag vid skola, Ramböll, Medverkande: Planchef: Ole Kasimir Trafikmiljöingenjör: Anna Karlsson Planarkitekt: Elin Karlsson, Mariette Johnsen Kartingenjör: Beata Szyszko Bibel Administratör: Madelene Rosqvist Trafikplanerare: Samuel Yngve Exploateringsingenjör: Johanna Blixt och Maria Linge Visualiserare: Olof Eriksson Planarbetet har skett i nära samarbete med Brunnberg och Forshed arkitektkontor (detaljplanen har efter samrådet reviderats av Stadsbyggnadskontoret: Arkitekt: Kjell Forshed Arkitekt: Andreas Svensson Plansökande: Tekniska nämnden Gatuingenjör: Marina Johansson Bygglovsarkitekt: Pia Laike Stadsantikvarie: Henrik Borg Kommunekolog: Cecilia Backe Landskapsarkitekt: Nina Lindegaard och Maria Borisson Lindvall Lantmätare: Kristin Håkansson 3 (56)

5 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR... 6 Tidigare ställningstaganden och processer... 6 Plandata och markägoförhållanden... 9 Befintlig landskapsbild och markanvändning... 9 Historik Kulturmiljö Verksamheter i och kring Stångby Statistik Natur Teknisk försörjning PLANFÖRSLAG Planens syfte Karaktär och disposition Trafikrörelser Stångbys stadsrum Grönska och rekreation Gestaltningsprogram Service Bebyggelse Centrumkvarteren och skolan De inre kvarteren De västra kvarteren Teknisk försörjning GENOMFÖRANDE Organisatoriska åtgärder Tekniska och ekonomiska åtgärder Fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning Ledningsrätt, rättigheter Ansökan om fastighetsbildning m m KONSEKVENSER Miljökonsekvenser Sociala konsekvenser Genomförandekonsekvenser (56)

6 SAMMANFATTNING Visualisering av föreslagen bebyggelse. Flygvy från nordost. Föreslagen detaljplan har tagits fram för att i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Stångby skapa ett fristående samhälle med en attraktiv boendemiljö och en egen identitet. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator och närparker, samt mellan- och högstadieskola, förskola, stadsdelspark, närservice och dagvattenanläggning som avser tjäna hela Stångbys befolkning. Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha en karaktär med trädgårdsstaden och småstadens småskaliga stadsrum och bebyggelse som förebild. Planförslaget innefattar: blandad och varierad bostadsbebyggelse med cirka 750 nya bostäder. Bostadsbebyggelsen inkluderar bland annat ett äldreboende. en mellan- och högstadieskola och en förskola. ett allaktivitetshus innehållandes bl.a. mellan- och högstadieskolans specialsalar. möjlighet till kommersiell och social service i bottenvåningar. ny torgbildning som en del av Stångbys centrumstråk. nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät. en stor park mitt i byn för alla Stångbys invånare. ett upplevelsestråk med fördröjning av dagvattnet. bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Genomförandet av detaljplanen medför kortsiktigt stora kostnader för allmän platsmark och allmän service. Dock är föreslagen detaljplan en av de första i en större utbyggnadsstrategi och satsningarna måste till i detta tidiga skede för att Stångby ska kunna utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt. 5 (56)

7 FÖRUTSÄTTNINGAR Tidigare ställningstaganden och processer Fördjupning av översiktsplanen Fördjupning av översiktsplanen för Stångby. Markanvändningskarta med föreslagen utbyggnad. Planområdet har en starkare kontrast. Området är inte planlagt sedan tidigare. Enligt Översiktsplanen för Lunds kommun ÖPL-2010 ska Stångby byggas ut i enlighet med fördjupningen av översiktsplanen för Stångby, antagen Enligt fördjupning av översiktsplanen ska Stångby stationssamhälle vara ett fristående samhälle med en attraktiv boendemiljö och en egen identitet. Det skapar förutsättningar för minskat bilberoende och karaktäriseras av gångavstånd till tåget, handel och service. För att uppnå detta ska: byn planeras med pågatågstationen i centrum. järnvägens barriäreffekt och bullerstörningar mildras, så att byn så långt möjligt upplevs som en enhet. kommunikationerna till Lund förbättras, med nya cykelvägar och förbättrad busstrafik. bebyggelsen ska vara småskalig och ha högst täthet i de centrala, stationsnära lägena varvid stadsmässighet med måttfull skala eftersträvas. det skapas ett attraktivt centrum med möjligheter till att utveckla såväl offentlig, kulturell och kommersiell service som arbetsplatser och bostäder. 6 (56)

8 vackra gaturum, parker, byggnader, platser och utblickar karaktärisera orten. byn planeras med barns- och ungdomars behov av goda boende- och uppväxtmiljöer i åtanke. det finnas en utvecklad grönstruktur med kopplingar till stråk ut i landskapet. planeringen av Stångby ha höga ambitioner vad gäller hållbart och miljöanpassat och energisnålt byggande och boende. En utbyggnad av Stångby enligt fördjupningen av översiktsplanen innebär nya bostäder. Lunds kommun har planlagt för drygt 340 bostäder efter det att fördjupningen antogs. Dispositionsplan Dispositionsplan allmän service stadsdelspark kvarterspark grönstråk torg viktiga stråk, Stångbystråket och Stångby allé Under 2014 har stadsbyggnadskontoret i samverkan med tekniska förvaltningen, Brunnberg och Forshed arkitektkontor, JM AB samt White arkitekter tagit fram en dispositionsplan utifrån fördjupningens intentioner och omfattning. Dispositionsplanen redovisar kvarters-, grön- och gatustrukturen och kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner 7 (56)

9 för att säkerställa en välfungerande helhet. Dispositionsplanen har efter mindre bearbetningar legat till grund för aktuellt samrådsförslag. Dispositionsplanens struktur möjliggör en högre exploatering än vad fördjupningen av översiktsplanen för Stångby redovisar. Den västra sidan kan rymma bostäder och den östra sidan bostäder. Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet I grönstruktur- och naturvårdsprogrammet föreslås ett nytt regionalt rekreationsstråk från Ladugårdsmarken, via Stångby och norr ut mot Kävlinge, via Stångby kyrkby och Västra Hoby kyrkby. Ett lokalt stråk från Stångby norrut mot Kävlingeån föreslås också. I GSNVP redovisas fördjupningens förslag på nya ridstigar längs västra sidan av Stångbys utbyggnadsområde och vidare norr ut. Dagvattenstrategi för Stångby VA-Syd har tagit fram ett VA-pm för Stångby, daterat , för att klargöra förutsättningarna för VA-försörjningen inför den fortsatta utbyggnaden av Stångby. Pm:et omfattar det område som ingår i fördjupningen av översiktsplanen för Stångby. Jordbruksmarken avvattnas med åkerdränering till dikningsföretag år 1954, aktnummer I fördjupningen föreslås utbyggnadsområdena avvattnas till dikningsföretaget. Stora delar av den befintliga bebyggelsen i Stångby avvattnas redan idag till detta dikningsföretag. Det dimensionerande flödet till dikningsföretaget är 1,0 l/s, ha, vilket innebär att dagvatten från tillkommande bebyggelse behöver fördröjas innan det släpps till dikningsföretaget. Ett öppet fördröjningssystem för dagvatten föreslås i fördjupningen av översiktsplanen för Stångby, vilket bekräftas i aktuellt VA-pm. Dagvattensystemet kommer också att kunna avlasta dikningsföretaget från dagvatten som kommer från befintlig bebyggelse. Större delen av fördröjningen måste anläggas i den nordvästra delen av parken för att kunna hantera dagvatten från hela fördjupningens utbyggnadsområde. Riksintresse för järnväg Planområdet omfattas av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 miljöbalken. Riksintresseområdet är ett större utredningsområde för höghastighetståg som sträcker sig mellan Malmö och Jönköping. Riksintresseområdets östra gräns överlappar planområdet. 8 (56)

10 Plandata och markägoförhållanden Orienteringskarta, planområde orangemarkerat. Flygfotografi taget av Lantmäteriet. 1.Den gamla prästgården 2. Märgelgrav 3. Väg 928, Vallkärravägen mot Stångby kyrkby 4. Rossings väg 5. Vallkärravägen Planområdet är cirka 31 hektar stort och omfattar fastigheterna Stångby 5:27, 5:28, 5:16 och Vallkärratorn s:9. Inom planområdet finns även två ledningsrätter och en gemensamhetsanläggning inom fastighet Stångby 5:28 och en gemensamhetsanläggning för den väg som ligger på samfällighet Vallkärratorn s:9. Fastigheterna Stångby 5:27 och 5:28 ägs av kommunen. Befintlig landskapsbild och markanvändning Slättlandskapet breder ut sig kring Stångby. Här sett mot Stångby kyrkby. Fotografi taget av Sweco Architects 9 (56)

11 Stångby omges av ett öppet och storskaligt jordbrukslandskap. De utspridda gårdarna ligger relativt tätt och omges ofta av större träd och uppvuxna trädgårdar. Samhällets äldre bebyggelse har en mer lummig karaktär än de nybyggda delarna där vegetationen ännu inte vuxit upp. Marken inom planområdet omfattar jordbruksmark med tillhörande gård, den gamla prästgården, samt den mindre vägen i nordöstra hörnet som ligger på samfälligheten Vallkärratorn s:9. Historik Håstad] Stångby] Vallkärra] Vallkärratorn] De gamla sockengränserna finns delvis kvar i åkerlandskapet. Ladugårdsmarken] Marken som omger Stångby stationssamhälle har brukats i över år och var fram tills 1800-talets jordbruksreformer rikt på landskapsstrukturer. På 1850-talet drogs stambanans spår fram genom det odlade slättlandkapet och den 1 oktober 1901 öppnades Stångby station. Flera verksamheter etablerade sig i Stångby stationssamhälle under 1900-talets första hälft. Vid kommunreformen 1952 slogs ett antal mindre kommuner samman till Torns kommun och Stångby stationssamhälle utsågs till huvudort. Åren innan Torns kommun införlivas med Lund byggdes drygt 150 bostäder i Stångby, därefter avstannar expansionen. Verksamheterna försvinner en efter en. Kring millenniumskiftet diskuterades en indragning av pågatågen som trafikerade Stångby. Lunds kommun beslutade om att påbörja arbetet med en fördjupning av översiktsplanen med syfte att konkretisera en långsiktig utbyggnad av Stångby. 10 (56)

12 Kulturmiljö Kulturhistorisk intressant bebyggelse 1.Mangårdsbyggnaden 2. Stall- och logbyggnad 3. Gårdsplan framför mangårdbyggnad 4. Grisstall/spannmålsmagasin 5. Vagnlider 6. Gårdsplan, markbeläggning Fotografier taget av Sweco Architects. Inom planområdet ligger Stångbys gamla prästgård. Gårdsmiljön har ett stort kulturhistoriskt värde som speglar utskiftad gårdsbebyggelse och talets jordbruksbebyggelse med regionala särdrag genom byggnadernas inbördes läge och materialanvändning. Gårdsplanen med de stenlagda ytorna och växtligheten som utformats för att skapa lä på slätten är ovanligt väl bevarad i jämförelse med andra miljöer i trakten. I framtagen kulturmiljöunderlag (Sweco) har samtliga byggnader klassificerats som röda enligt bevaringsprogrammets klasser, det vill säga kulturhistoriskt värdefull byggnad. Interiörerna är inte undersökta inför planarbetet. Eventuella interiöra värden så som planlösning, fast inredning som eldstäder, foderbord eller snickerier bör hanteras varsamt vid eventuella ändrings- eller underhållsinsatser. 11 (56)

13 Arkeologi Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Länsstyrelsen bedömer att sannolikheten är stor att det finns dolda fornlämningar under mark. Därför har arkeologisk undersökning beställts. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 kulturminneslagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Verksamheter i och kring Stångby Kommersiella verksamheter och företagande Stångby saknar kommersiell service, men har över 100 registrerade verksamheter. Det finns runt 180 registrerade verksamheter i Stångbys närliggande omgivning, varav en äppelgård med gårdsbutik och café. Närmaste mataffär ligger i stadsdelscentrumet på Norra Fäladen, knappt tre kilometer söder ut. Kommunala verksamheter och föreningsliv I Stångby finns fyra förskolor och en lågstadieskola, som för tillfället används för elever upp till årskurs 5. Från årskurs 6 till årskurs 9 går elever i skola i Lund. En flexibel F-3 skola planeras stå färdigt till terminstart hösten 2015, som inledningsvis kommer att användas för årkurs 4-6. Skoltomten ligger mitt i aktuellt planområde. Stångby har en idrottsplats med idrottshall som ägs och drivs av Torns IF. I direkt anslutning till idrottsplatsen ligger församlingshemmet och Torngården där bibliotek och fritidsgård finns inhysta. Strax utanför Stångby finns två ryttarföreningar, ett museum med konferens- och festanläggning och en föreningslokal som bland annat fungerar som scoutgård. Statistik 2005 bodde 677 personer i Stångby, vilket kan jämföras med personer år Detta innebär mer än en fördubbling av antalet invånare på mindre än 10 år. Stångby är den ort med lägst medelålder i kommunen, 32 år. Lunds övriga orter har en medelålder på mellan år. Stångby hade år förvärvsarbetande, lika många kvinnor som män. Stångby stationssamhälles läge längs stambanan ger goda förutsättningar för arbetspendling till flera städer i regionen. Region Skånes statistik på sysselsättning från 2013 redovisar att 503 Stångbybor arbetar inom Lunds kommun, medan 291 pendlar över kommungränsen. 32 Stångbybor har sin arbetsplats i Stångby medan 22 stångbybor pendlar över länsgränsen gjordes en resvaneundersökning i Lunds kommun som visar att Stångby hade 625 stycken av- och påstigande en normal dag. Stångby har den lägsta genomsnittliga bilreslängden per dag och per person på knappt 15 kilometer. Denna siffra visar att det finns goda förutsättningar för att förändra färdmedelsfördelningen från bil till gång, cykel eller kollektivt. 12 (56)

14 GRANSKNINGSHANDLING PÄ 21/2011 Med tåg från Stångby tar det fyra minuter till Lund C, C minuter till Malmö C, drygt en timme till l Köpenhamn H respektive en till en och en halv timme till Kristianstad C. Färdmedelsfördelning för boende i olika tätorter samt landsbygd i Lunds kommun, resvaneundersökning Natur Topografi Stångby ligger norr om den höjdrygg som delar Höje ås och Kävlingeåns avrinningsområdenn Planområdet sluttar svagt mot nordväst, mellan 45 meter och 38 meter över havet. Genom planområdet går enn mindre svacka i sydöstlig-nordvästlig riktning, med ett kulverterat vattendrag. Vegetation, biotopskyddad mark och skyddade arter Inom planområdett finns ett flertal äldre träd i anslutning till denn gamla prästgården och rester av en märgelgrav. Flertalet avv träden är bevarandevärda och märgelgraven är biotopskyddadd enligt 7 kap. 11 miljöbalken. I anslutning till planområdet har enstaka rödlistade arter a hittats,, som är skyddade genom 6 artskyddsförordningen. Geoteknikska förhållanden och markradon Marken utgörs generellt av lermorän med sandskikt som vilar på morän. Förekommande jordarter är normalt fasta. Det föreligger inga stabilitetsproblem inom eller i anslutning till området. Stora delar av området utgörss av lågradonmark menn delar av området utgörs av normal- och högradonmark. Vid normalradonmark ska byggnader utföras radonskyddande. Vid högradonmark ska byggnader utföras radonsäkrade. 13 (56)

15 Grundvattennivån har observerats i grundvattenrör spridda över området. Söder om Vallkärravägen har grundvattenytan uppmäts 1,17-2,52 meter under markytan, detta motsvarar nivåer mellan +40,50 och +44,49. Norr om Vallkärravägen har den uppmätts 1,28-4,98 meter under markytan i grundvattenrören, detta motsvarar nivåer mellan +45,80 och +31,40. Teknisk försörjning Vatten- och spillvattenledningar ligger längs med väg 928, vägen mot Stångby kyrkby. En elledning korsar planområdets västra del och två teleledningar korsar både planområdet och varandra. Vattenförsörjningen till Stångby är idag begränsad och en ny huvudledning till byn är planerad och påbörjad. Arbetet planeras vara färdigt till I Stångby är ledningsnätet för spillvatten kraftigt påverkat av ovidkommande vatten. Man har identifierat var det ovidkommande vattnet kommer ifrån och åtgärder görs under Den befintliga pumpstationen och spillvattenledningen från pumpstationen är hårt belastade och behöver ersättas för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad i enlighet med fördjupningen. En ny pumpstation kommer troligtvis även att ersätta den provisoriska pumpstationen i parken vid Stångby Väster I. Befintligt ledningar. Planområdet är svartmarkerat. I stort sett allt dagvatten från Stångby släpps i dagsläget till Stångby dikningsföretag av år 1954, som leds vidare igenom Stångby kyrkby vidare till recipienten Kävlingeån. Bebyggelse inom Stångby väster I och Haraldsfält, som tillkommit på senare år fördröjer sitt dagvatten inom planområdena innan det leds till ledningsnätet. Planområdet korsars av flera högspänningsledningar i mark och luft. Inom och i anslutning till planområdet finns flertalet nätstationer. 14 (56)

16 PLANFÖRSLAG Visualisering av föreslagen bebyggelse Planens syfte Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator och närparker, samt mellan- och högstadieskola, förskola, stadsdelspark, närservice och dagvattenanläggning som avser tjäna hela Stångbys befolkning. Karaktär och disposition Stångby föreslås ha en karaktär med trädgårdsstaden och småstaden som förebild. Den småskaliga bebyggelsen tillsammans med det finmaskiga gatunätet med tydliga kvartersgränser och parkrum ger Stångby dess karaktär. Stadsrummen är utformade utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor. Konceptbild 15 (56)

17 Illustrationsplan. Boendemiljön präglar Stångbys karaktär och dess innehåll. Olika typer av service eftersträvas för att ge förutsättningar för ett attraktivt och välfungerande vardagsliv utan bil. En variation av boendeformer och upplåtelseformer ska eftersträvas för att skapa hållbara förutsättningar för ett välfungerande och levande samhälle. Det aktuella planområdet är en central del av den struktur som lagts fast i dispositionsplanen. En traditionell kvartersstruktur med ett gatusystem utan återvändsgränder. Genom planområdet går Stångbystråket. Stråket utgör en av Stångbys viktiga ryggrader och som kopplar den västra sidan av Stångby med stationsläget och den östra. Den andra viktiga ryggraden är huvudgatan Stångby allé, som tråcklar sig mellan kvarteren och kopplar, likt stråket den östra och västra sidan. Huvudnätet för gående och cyklister kopplar den befintliga bebyggelsestrukturen med den föreslagna strukturen och alla de viktiga målpunkter och servicefunktioner som planförslaget medger. Trafikrörelser I fördjupningen av översiktsplanen för Stångby föreslås utbyggnationen ske kring det framtida stationsläget och gång- och cykeltrafik dominera de interna resorna till stationen och den service som etableras. Ju fler människor som rör sig till fots eller med cykel desto tryggare blir Stångby, vilket i sin tur ökar människors vilja att vistas i stadens rum. 16 (56)

18 Föreslaget vägnät. södra stambanan järnvägsstation g/c väg cykelfartsgata, blandtrafik med cyklister och bilar gränder, blandtrafik alla trafikslag huvudgata, separat gång- och cykelväg Stångby allé som är huvudgatan i den föreslagna strukturen går genom planområdet och görs tillgänglig för samtliga trafikslag. Den föreslagna strukturen innebär ett gent huvudnät för gående och cyklande med ett finmaskigt lokalt gatunät där trafikrörelser sker på gåendes villkor. Huvudnätet är de stråk i gaturummen där fotgängaren är separerad från såväl motorfordonstrafik som cykeltrafik. Huvudnätet för gångtrafik ska vara belyst och gå utmed de stora vägarna för att ge fotgängarna en god trygghetskänsla även kvällstid. Gångtrafik I lokalnätet rör sig fotgängaren i blandtrafik men skalan på stadsrummen gör att fotgängaren är tydligt exponerad. Tillsammans med en reglering av hastighetsgränsen till gångfartsområde uppnås god trafiksäkerhet. Cykeltrafik Huvudnätets utformning varierar mellan blandtrafik, separat cykelbana samt gång- och cykelbana. Cyklisten ska tydligt prioriteras i korsningspunkter med motorfordonstrafik. Lokalnät föreslås i blandtrafik. 17 (56)

19 Kollektivtrafik I nuläget trafikerar stadsbuss 21 Stångby station via Vallkärravägen. Planförslaget tar höjd för att dagens linje 21 ska finnas kvar och Stångby allé gestaltas så att bussar kan trafikera gatan. Utrymme finns också för hållplatser. Enligt fördjupningen av översiktsplanen för Stångby ska utbyggnaden av den östra sidan ta höjd för busstrafik som angör det föreslagna stationsläget. Biltrafik Den föreslagna gatustrukturen innebär att Stångby allé bär den största biltrafiken. Viktiga och trafikalstrande verksamheter orienteras längs gatan. För att minska trafikintensiteten på de mindre gaturummen används silningsprincipen. Från Stångby allé silas biltrafiken till det finmaskiga lokalnätet och trafiken bedöms sprida sig på de anslutningar som föreslås till Stångby allé. Vid utformning av de stadsrum som detaljplanen är uppbyggd av har begreppen exponering, interaktion och uppmärksamhet eftersträvats. Separering görs ur den oskyddade trafikantens perspektiv och hastighetsgränsen sätts efter långsammaste trafikanten i blandtrafik. Föreslagna hastighetsregleringar inom planområdet. gångfartsområde och gränd cykelfartshastighet huvudgata Nyttotrafik Verksamheter med ett större transportbehov koncentreras utmed Stångby allé som är dimensionerad för tung trafik. Beroende på typ av verksamhet och dess placering ordnas angöring med lastzon, i gata eller på kvartersmark. Samtliga gränder möjliggör framkomlighet av Renhållningsverkets och Räddningstjänstens standardfordon med en längd av tio meter. 18 (56)

20 GRANSKNINGSHANDLING PÄ 21/2011 Jordbrukstrafik Jordbrukstrafiken är ett dagligt inslag i Stångbys bymiljö och kommer även vara det i framtiden. Jordbrukstrafiken föreslås gå längs lokalgatan i planområdets norra gräns samt längs Stångby allés sträckning s mellan väg 928 och Vallkärravägen. Längs lokalgatan separerass gående från cyklister och motorfordon och längs Stångby allé separeras gående och cyklister från motorfordon, se typsektion under avsnittt Stångby allé. Vid eventuell utbyggnad av Stångby kommer föreslagen randgata att flyttas utåt mot åkerlandskapet. tillfällig randgata för jordbrukstrafik gata där jordbrukstrafik möjliggörs Föreslagen dragning av jordbrukstrafikk inom planområdet. 2 förgårds- mark Sektion randgata 3 träd körbana rekreationsstråk dike Parkering Bil- och cykelparkering löses enligt gällande norm på p kvartersmark. Det skapas möjlighet för f allmän parkering som ska kunna understödja lokal handel i bottenplan, främst kring torget. För att möjliggöra högre exploatering i centrumkvarteren samtidigt som önskad karaktärr kan bibehållas möjliggörs underjordiskt garage i flertalet kvarter. Markparkering bedöms skapa alltför öppna ytor och motverkar den slutna kvartersstrukturen som ska eftersträvas. Möjligheten n att samutnyttja parkering bör eftersträvas. 19 (56)

21 GRANSKNINGSHANDLING PÄ 21/2011 Föreslagen parkeringsstrategi inom planområdet. bostadsparkering på kvartersmark bostad och verksamhetsparkev ering på kvartersmark allmän parkering utmed gataa Stångby alléé Torget får en självklar placering där ryggraderna Stångbystråket och Stångby allé möts.. Kring torget finns förutom bostäder även skolans lokaler, lokaler för verksamheter och det gemensamma allaktivitetshuset. Allaktivitetshuset utgör Stångbys nya samlingspunkt och inhyser bland annat idrottshall, matsal, café, förenings- och verksamhetslokaler. Huset ska Parkering bör utformas i mindre enklaver omgärdade med häck. Större parkeringsytor får med fördell utformas så att andra aktiviteter a kan förekomma på platsen, exempelvis bollspel. Stångbys stadsrum Torget Visualisering av torget sett s från väster. 20 (56)

22 leva under dygnets alla timmar och lysa som en lykta. Dess betydelse ska också återspeglas i byggnadens gestaltning. 0,5 förgårdsmark 7 g p 0,25 6 0,25 b.sten köryta b.sten Stångby allé Nord-östlig sektion genom torget, Stångby allé och Stångbystråket 5 g/c Stångbystråket högstadieskola Torget ska ge plats för skolans behov, men också kännas som ett neutralt stadsrum där alla är välkomna. Torget utformas så att det inbjuder till lek och vistelse för alla åldrar. Stångbystråket det kopplande stråket Stråket kopplar den västra sidan till det i fördjupningen tänkta stationsläget och till den östra sidans bebyggelse och torg med bland annat livsmedelsbutik. Platser och målpunkter orienteras i första hand till detta stråk. Stråket ska göras så bilfritt som det är möjligt. Mellan det framtida stationsläget och torget fungerar som gångfartsgata. Stråkets mellersta del, sträckan förbi torget och skolorna fungerar som enbart gång och cykelväg och redovisas i typsektion Stångby allé. Efter skolorna övergår stråket till en gata som därefter övergår till en väg ut i landskapet och mot Stångby kyrkby. torg 0,5 förgårdsmark Inspirationsbilder. Exempel på utformning av Stångbystråket; Köpenhamn och Trelleborg. 21 (56)

23 Stångby allé Stångby allé är samhällets huvudgata och förenar den östra sidan av Stångby med den västra. Längs Stångby allé separeras gående från cyklister och gående och cyklister från bilister. För att hålla ner hastigheterna på alla fordon vinklas gatan med jämna mellanrum. Den trädplanteras som en allé, men avbrott görs vid platsbildningar och parker för att ge variation och upplevelserikedom. Stångby allés sektion varierar. Körbanan är bredare i alléns södra sträckning. Utfartsförbud gäller längs delar av Stångby allé. 1,5 förgårdsmark 3 g/c 2,75 träd 0,25 b.sten 6-6,5 köryta 0,25 b.sten 2,75 träd 3 g/c 1,5 förgårdsmark Typsektion av Stångby allé, förlängning av Drabantvägen. Visualisering av Stångby allé. 22 (56)

24 GRANSKNINGSHANDLING PÄ 21/2011 Cykelfartsgatornaa Cykelfartsgatorna fördelar ut trafiken från Stångby allé till gränderna, gångfartsgatorna inne i bebyggelsen. Längs cykelfartsga atorna är gående separerade från cyklister och bilister. Cykelfartsgatorna ska utformas så att cyklisterna har företräde framför bilisterna. En av cykelfartsgatorna sammanfaller medd äldre ägogränser och vägar, och historien av samhällets utbyggnad blir på så sätt avläsbar. För att markera stråken som viktiga cykelgator görs gatstensbårderna bredare. De historiska gränserna kan också markeras med stensättningar. 1,5-2 1,75 förgårdsmark g Typsektion, cykelfartsgata 2,5-3 träd 0,25 b.sten 5 köryta 0,25 b.sten 2,5-3 träd 1,755 1,5-2 g förgårdsmark Inspirationsbilder. Exempel på utformning av cykelfartsgata; Trelleborg och Staaken. Bild till höger tagen av Brunnberg och Forshed Arkitektkontor. 23 (56)

25 Gångfartsgatorna Gångfartsgatorna har blandtrafik och byggs upp av en smal asfaltsgata kantad av en bård av storgatsten som går obruten som en vacker ram runt kvarteret. På kvartersmarken närmast fasaderna skapas förutsättningar för vackert blommande växter eller buskar. Denna förgårdsmark kan ta hand om eventuella trappsteg och ramper, liksom brevlådor, plintskåp och andra nödvändigheter. Den får inte inhägnas men gärna bli uttryck för de boendes omsorger. Belysningen görs med fördel vägghängd för att skapa stämning, karaktär och intimitet. 1,5-2 förgårdsmark 0,25 b.sten Typsektion gångfartsgata 5 köryta 0,25 b.sten 1,5-2 förgårdsmark Inspirationsbild. Exempel utformning av gångfartsgator, Skanör och visualisering gränd i Stångby. 24 (56)

26 Grönska och rekreation De gröna stadsrummen kommer att få stora rekreativa värden för Stångbyborna, då samhället omges av jordbruksmark som inte är tillgänglig för allmänheten. De stora och små parkrummen kopplas till huvudstråken för gående och cyklande för att skapa rekreativa och livfulla stråk. De större stråken kantas av alléträd och bidrar till den gröna upplevelsen. Den större stadsdelsparken blir viktig för alla boende, verksamma och skolbarn i och kring Stångby, medan kvartersparkerna främst tjänar de kringliggande kvarteren. Kvartersparkerna beskrivs närmare under delområden. Parkmarken inom planområdet är totalt cirka 7,3 hektar, där stadsdelsparken utgör cirka 3,8 hektar och dagvattenstråket utgör cirka 2,7 hektar. Planförslaget och befintlig parkmark utgör 18 hektar vilket innebär cirka 49 kvm parkmark per stångbybo. Inspirationsbilder. Exempel på kvartersparker; Berlin och Skanör. Föreslagna grönområden, gröna stråk och rekreationsstråk såsom ridstig och motionsspår. stadsdelspark kvarterspark grönt stråk tillfälligt rekreationsstråk utpekat rekreationsstråk i öp, ridvägsplan och dispositionsplan 25 (56)

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer