Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)"

Transkript

1 Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

2 Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl. f (Stångby Väster II) i Stångby, Lunds kommun k NORMALT PLANFÖRFARANDE GRANSKNINGSHANDLING UPPRÄTTAD: PÄ 21/2011

3 Vad är en detaljplan? En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd. Planprocessen Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan hanteras antingen med enkelt eller normalt planförfarande. Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. 2 (56)

4 Plandata Tidplan Detaljplaneprocessen följer 2011 års Samråd januari 2015 lagstiftning. Granskning juni 2015 Detaljplanen genomförs enligt normalt Antagande december 2015 planförfarande. Handlingar: Till detaljplanen finns följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser Illustrationsplan Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret): Fördjupning av översiktsplanen för Planbeskrivning (denna handling) Stångby, antagen pm för dagvattenhantering i Stångby, VA-Syd, översiktlig pm hydrogeologi, Ramböll, förprojektering för detaljplan för Stångby väster II, va, mark och geo, Ramböll, pm davattendamm Stångby Väster II stormtacberäkningar, Sweco, rapport, bedömning påverkan på mkn för yt- och grundvatten Stångby, Tyrens, bullerutredning Stångby 5:28 m.fl., Ramböll, bullerutredning Stångby 5:28 m.fl. (tillägg med ny skärm), Ramböll, kulturmiljöunderlag Stångby stationssamhälle, Sweco, bullerutredning Stångby 5:28 m.fl. tillägg till bullerutredningen åtgärdsförslag vid skola, Ramböll, Medverkande: Planchef: Ole Kasimir Trafikmiljöingenjör: Anna Karlsson Planarkitekt: Elin Karlsson, Mariette Johnsen Kartingenjör: Beata Szyszko Bibel Administratör: Madelene Rosqvist Trafikplanerare: Samuel Yngve Exploateringsingenjör: Johanna Blixt och Maria Linge Visualiserare: Olof Eriksson Planarbetet har skett i nära samarbete med Brunnberg och Forshed arkitektkontor (detaljplanen har efter samrådet reviderats av Stadsbyggnadskontoret: Arkitekt: Kjell Forshed Arkitekt: Andreas Svensson Plansökande: Tekniska nämnden Gatuingenjör: Marina Johansson Bygglovsarkitekt: Pia Laike Stadsantikvarie: Henrik Borg Kommunekolog: Cecilia Backe Landskapsarkitekt: Nina Lindegaard och Maria Borisson Lindvall Lantmätare: Kristin Håkansson 3 (56)

5 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR... 6 Tidigare ställningstaganden och processer... 6 Plandata och markägoförhållanden... 9 Befintlig landskapsbild och markanvändning... 9 Historik Kulturmiljö Verksamheter i och kring Stångby Statistik Natur Teknisk försörjning PLANFÖRSLAG Planens syfte Karaktär och disposition Trafikrörelser Stångbys stadsrum Grönska och rekreation Gestaltningsprogram Service Bebyggelse Centrumkvarteren och skolan De inre kvarteren De västra kvarteren Teknisk försörjning GENOMFÖRANDE Organisatoriska åtgärder Tekniska och ekonomiska åtgärder Fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning Ledningsrätt, rättigheter Ansökan om fastighetsbildning m m KONSEKVENSER Miljökonsekvenser Sociala konsekvenser Genomförandekonsekvenser (56)

6 SAMMANFATTNING Visualisering av föreslagen bebyggelse. Flygvy från nordost. Föreslagen detaljplan har tagits fram för att i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Stångby skapa ett fristående samhälle med en attraktiv boendemiljö och en egen identitet. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator och närparker, samt mellan- och högstadieskola, förskola, stadsdelspark, närservice och dagvattenanläggning som avser tjäna hela Stångbys befolkning. Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha en karaktär med trädgårdsstaden och småstadens småskaliga stadsrum och bebyggelse som förebild. Planförslaget innefattar: blandad och varierad bostadsbebyggelse med cirka 750 nya bostäder. Bostadsbebyggelsen inkluderar bland annat ett äldreboende. en mellan- och högstadieskola och en förskola. ett allaktivitetshus innehållandes bl.a. mellan- och högstadieskolans specialsalar. möjlighet till kommersiell och social service i bottenvåningar. ny torgbildning som en del av Stångbys centrumstråk. nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät. en stor park mitt i byn för alla Stångbys invånare. ett upplevelsestråk med fördröjning av dagvattnet. bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Genomförandet av detaljplanen medför kortsiktigt stora kostnader för allmän platsmark och allmän service. Dock är föreslagen detaljplan en av de första i en större utbyggnadsstrategi och satsningarna måste till i detta tidiga skede för att Stångby ska kunna utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt. 5 (56)

7 FÖRUTSÄTTNINGAR Tidigare ställningstaganden och processer Fördjupning av översiktsplanen Fördjupning av översiktsplanen för Stångby. Markanvändningskarta med föreslagen utbyggnad. Planområdet har en starkare kontrast. Området är inte planlagt sedan tidigare. Enligt Översiktsplanen för Lunds kommun ÖPL-2010 ska Stångby byggas ut i enlighet med fördjupningen av översiktsplanen för Stångby, antagen Enligt fördjupning av översiktsplanen ska Stångby stationssamhälle vara ett fristående samhälle med en attraktiv boendemiljö och en egen identitet. Det skapar förutsättningar för minskat bilberoende och karaktäriseras av gångavstånd till tåget, handel och service. För att uppnå detta ska: byn planeras med pågatågstationen i centrum. järnvägens barriäreffekt och bullerstörningar mildras, så att byn så långt möjligt upplevs som en enhet. kommunikationerna till Lund förbättras, med nya cykelvägar och förbättrad busstrafik. bebyggelsen ska vara småskalig och ha högst täthet i de centrala, stationsnära lägena varvid stadsmässighet med måttfull skala eftersträvas. det skapas ett attraktivt centrum med möjligheter till att utveckla såväl offentlig, kulturell och kommersiell service som arbetsplatser och bostäder. 6 (56)

8 vackra gaturum, parker, byggnader, platser och utblickar karaktärisera orten. byn planeras med barns- och ungdomars behov av goda boende- och uppväxtmiljöer i åtanke. det finnas en utvecklad grönstruktur med kopplingar till stråk ut i landskapet. planeringen av Stångby ha höga ambitioner vad gäller hållbart och miljöanpassat och energisnålt byggande och boende. En utbyggnad av Stångby enligt fördjupningen av översiktsplanen innebär nya bostäder. Lunds kommun har planlagt för drygt 340 bostäder efter det att fördjupningen antogs. Dispositionsplan Dispositionsplan allmän service stadsdelspark kvarterspark grönstråk torg viktiga stråk, Stångbystråket och Stångby allé Under 2014 har stadsbyggnadskontoret i samverkan med tekniska förvaltningen, Brunnberg och Forshed arkitektkontor, JM AB samt White arkitekter tagit fram en dispositionsplan utifrån fördjupningens intentioner och omfattning. Dispositionsplanen redovisar kvarters-, grön- och gatustrukturen och kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner 7 (56)

9 för att säkerställa en välfungerande helhet. Dispositionsplanen har efter mindre bearbetningar legat till grund för aktuellt samrådsförslag. Dispositionsplanens struktur möjliggör en högre exploatering än vad fördjupningen av översiktsplanen för Stångby redovisar. Den västra sidan kan rymma bostäder och den östra sidan bostäder. Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet I grönstruktur- och naturvårdsprogrammet föreslås ett nytt regionalt rekreationsstråk från Ladugårdsmarken, via Stångby och norr ut mot Kävlinge, via Stångby kyrkby och Västra Hoby kyrkby. Ett lokalt stråk från Stångby norrut mot Kävlingeån föreslås också. I GSNVP redovisas fördjupningens förslag på nya ridstigar längs västra sidan av Stångbys utbyggnadsområde och vidare norr ut. Dagvattenstrategi för Stångby VA-Syd har tagit fram ett VA-pm för Stångby, daterat , för att klargöra förutsättningarna för VA-försörjningen inför den fortsatta utbyggnaden av Stångby. Pm:et omfattar det område som ingår i fördjupningen av översiktsplanen för Stångby. Jordbruksmarken avvattnas med åkerdränering till dikningsföretag år 1954, aktnummer I fördjupningen föreslås utbyggnadsområdena avvattnas till dikningsföretaget. Stora delar av den befintliga bebyggelsen i Stångby avvattnas redan idag till detta dikningsföretag. Det dimensionerande flödet till dikningsföretaget är 1,0 l/s, ha, vilket innebär att dagvatten från tillkommande bebyggelse behöver fördröjas innan det släpps till dikningsföretaget. Ett öppet fördröjningssystem för dagvatten föreslås i fördjupningen av översiktsplanen för Stångby, vilket bekräftas i aktuellt VA-pm. Dagvattensystemet kommer också att kunna avlasta dikningsföretaget från dagvatten som kommer från befintlig bebyggelse. Större delen av fördröjningen måste anläggas i den nordvästra delen av parken för att kunna hantera dagvatten från hela fördjupningens utbyggnadsområde. Riksintresse för järnväg Planområdet omfattas av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 miljöbalken. Riksintresseområdet är ett större utredningsområde för höghastighetståg som sträcker sig mellan Malmö och Jönköping. Riksintresseområdets östra gräns överlappar planområdet. 8 (56)

10 Plandata och markägoförhållanden Orienteringskarta, planområde orangemarkerat. Flygfotografi taget av Lantmäteriet. 1.Den gamla prästgården 2. Märgelgrav 3. Väg 928, Vallkärravägen mot Stångby kyrkby 4. Rossings väg 5. Vallkärravägen Planområdet är cirka 31 hektar stort och omfattar fastigheterna Stångby 5:27, 5:28, 5:16 och Vallkärratorn s:9. Inom planområdet finns även två ledningsrätter och en gemensamhetsanläggning inom fastighet Stångby 5:28 och en gemensamhetsanläggning för den väg som ligger på samfällighet Vallkärratorn s:9. Fastigheterna Stångby 5:27 och 5:28 ägs av kommunen. Befintlig landskapsbild och markanvändning Slättlandskapet breder ut sig kring Stångby. Här sett mot Stångby kyrkby. Fotografi taget av Sweco Architects 9 (56)

11 Stångby omges av ett öppet och storskaligt jordbrukslandskap. De utspridda gårdarna ligger relativt tätt och omges ofta av större träd och uppvuxna trädgårdar. Samhällets äldre bebyggelse har en mer lummig karaktär än de nybyggda delarna där vegetationen ännu inte vuxit upp. Marken inom planområdet omfattar jordbruksmark med tillhörande gård, den gamla prästgården, samt den mindre vägen i nordöstra hörnet som ligger på samfälligheten Vallkärratorn s:9. Historik Håstad] Stångby] Vallkärra] Vallkärratorn] De gamla sockengränserna finns delvis kvar i åkerlandskapet. Ladugårdsmarken] Marken som omger Stångby stationssamhälle har brukats i över år och var fram tills 1800-talets jordbruksreformer rikt på landskapsstrukturer. På 1850-talet drogs stambanans spår fram genom det odlade slättlandkapet och den 1 oktober 1901 öppnades Stångby station. Flera verksamheter etablerade sig i Stångby stationssamhälle under 1900-talets första hälft. Vid kommunreformen 1952 slogs ett antal mindre kommuner samman till Torns kommun och Stångby stationssamhälle utsågs till huvudort. Åren innan Torns kommun införlivas med Lund byggdes drygt 150 bostäder i Stångby, därefter avstannar expansionen. Verksamheterna försvinner en efter en. Kring millenniumskiftet diskuterades en indragning av pågatågen som trafikerade Stångby. Lunds kommun beslutade om att påbörja arbetet med en fördjupning av översiktsplanen med syfte att konkretisera en långsiktig utbyggnad av Stångby. 10 (56)

12 Kulturmiljö Kulturhistorisk intressant bebyggelse 1.Mangårdsbyggnaden 2. Stall- och logbyggnad 3. Gårdsplan framför mangårdbyggnad 4. Grisstall/spannmålsmagasin 5. Vagnlider 6. Gårdsplan, markbeläggning Fotografier taget av Sweco Architects. Inom planområdet ligger Stångbys gamla prästgård. Gårdsmiljön har ett stort kulturhistoriskt värde som speglar utskiftad gårdsbebyggelse och talets jordbruksbebyggelse med regionala särdrag genom byggnadernas inbördes läge och materialanvändning. Gårdsplanen med de stenlagda ytorna och växtligheten som utformats för att skapa lä på slätten är ovanligt väl bevarad i jämförelse med andra miljöer i trakten. I framtagen kulturmiljöunderlag (Sweco) har samtliga byggnader klassificerats som röda enligt bevaringsprogrammets klasser, det vill säga kulturhistoriskt värdefull byggnad. Interiörerna är inte undersökta inför planarbetet. Eventuella interiöra värden så som planlösning, fast inredning som eldstäder, foderbord eller snickerier bör hanteras varsamt vid eventuella ändrings- eller underhållsinsatser. 11 (56)

13 Arkeologi Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Länsstyrelsen bedömer att sannolikheten är stor att det finns dolda fornlämningar under mark. Därför har arkeologisk undersökning beställts. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 kulturminneslagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Verksamheter i och kring Stångby Kommersiella verksamheter och företagande Stångby saknar kommersiell service, men har över 100 registrerade verksamheter. Det finns runt 180 registrerade verksamheter i Stångbys närliggande omgivning, varav en äppelgård med gårdsbutik och café. Närmaste mataffär ligger i stadsdelscentrumet på Norra Fäladen, knappt tre kilometer söder ut. Kommunala verksamheter och föreningsliv I Stångby finns fyra förskolor och en lågstadieskola, som för tillfället används för elever upp till årskurs 5. Från årskurs 6 till årskurs 9 går elever i skola i Lund. En flexibel F-3 skola planeras stå färdigt till terminstart hösten 2015, som inledningsvis kommer att användas för årkurs 4-6. Skoltomten ligger mitt i aktuellt planområde. Stångby har en idrottsplats med idrottshall som ägs och drivs av Torns IF. I direkt anslutning till idrottsplatsen ligger församlingshemmet och Torngården där bibliotek och fritidsgård finns inhysta. Strax utanför Stångby finns två ryttarföreningar, ett museum med konferens- och festanläggning och en föreningslokal som bland annat fungerar som scoutgård. Statistik 2005 bodde 677 personer i Stångby, vilket kan jämföras med personer år Detta innebär mer än en fördubbling av antalet invånare på mindre än 10 år. Stångby är den ort med lägst medelålder i kommunen, 32 år. Lunds övriga orter har en medelålder på mellan år. Stångby hade år förvärvsarbetande, lika många kvinnor som män. Stångby stationssamhälles läge längs stambanan ger goda förutsättningar för arbetspendling till flera städer i regionen. Region Skånes statistik på sysselsättning från 2013 redovisar att 503 Stångbybor arbetar inom Lunds kommun, medan 291 pendlar över kommungränsen. 32 Stångbybor har sin arbetsplats i Stångby medan 22 stångbybor pendlar över länsgränsen gjordes en resvaneundersökning i Lunds kommun som visar att Stångby hade 625 stycken av- och påstigande en normal dag. Stångby har den lägsta genomsnittliga bilreslängden per dag och per person på knappt 15 kilometer. Denna siffra visar att det finns goda förutsättningar för att förändra färdmedelsfördelningen från bil till gång, cykel eller kollektivt. 12 (56)

14 GRANSKNINGSHANDLING PÄ 21/2011 Med tåg från Stångby tar det fyra minuter till Lund C, C minuter till Malmö C, drygt en timme till l Köpenhamn H respektive en till en och en halv timme till Kristianstad C. Färdmedelsfördelning för boende i olika tätorter samt landsbygd i Lunds kommun, resvaneundersökning Natur Topografi Stångby ligger norr om den höjdrygg som delar Höje ås och Kävlingeåns avrinningsområdenn Planområdet sluttar svagt mot nordväst, mellan 45 meter och 38 meter över havet. Genom planområdet går enn mindre svacka i sydöstlig-nordvästlig riktning, med ett kulverterat vattendrag. Vegetation, biotopskyddad mark och skyddade arter Inom planområdett finns ett flertal äldre träd i anslutning till denn gamla prästgården och rester av en märgelgrav. Flertalet avv träden är bevarandevärda och märgelgraven är biotopskyddadd enligt 7 kap. 11 miljöbalken. I anslutning till planområdet har enstaka rödlistade arter a hittats,, som är skyddade genom 6 artskyddsförordningen. Geoteknikska förhållanden och markradon Marken utgörs generellt av lermorän med sandskikt som vilar på morän. Förekommande jordarter är normalt fasta. Det föreligger inga stabilitetsproblem inom eller i anslutning till området. Stora delar av området utgörss av lågradonmark menn delar av området utgörs av normal- och högradonmark. Vid normalradonmark ska byggnader utföras radonskyddande. Vid högradonmark ska byggnader utföras radonsäkrade. 13 (56)

15 Grundvattennivån har observerats i grundvattenrör spridda över området. Söder om Vallkärravägen har grundvattenytan uppmäts 1,17-2,52 meter under markytan, detta motsvarar nivåer mellan +40,50 och +44,49. Norr om Vallkärravägen har den uppmätts 1,28-4,98 meter under markytan i grundvattenrören, detta motsvarar nivåer mellan +45,80 och +31,40. Teknisk försörjning Vatten- och spillvattenledningar ligger längs med väg 928, vägen mot Stångby kyrkby. En elledning korsar planområdets västra del och två teleledningar korsar både planområdet och varandra. Vattenförsörjningen till Stångby är idag begränsad och en ny huvudledning till byn är planerad och påbörjad. Arbetet planeras vara färdigt till I Stångby är ledningsnätet för spillvatten kraftigt påverkat av ovidkommande vatten. Man har identifierat var det ovidkommande vattnet kommer ifrån och åtgärder görs under Den befintliga pumpstationen och spillvattenledningen från pumpstationen är hårt belastade och behöver ersättas för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad i enlighet med fördjupningen. En ny pumpstation kommer troligtvis även att ersätta den provisoriska pumpstationen i parken vid Stångby Väster I. Befintligt ledningar. Planområdet är svartmarkerat. I stort sett allt dagvatten från Stångby släpps i dagsläget till Stångby dikningsföretag av år 1954, som leds vidare igenom Stångby kyrkby vidare till recipienten Kävlingeån. Bebyggelse inom Stångby väster I och Haraldsfält, som tillkommit på senare år fördröjer sitt dagvatten inom planområdena innan det leds till ledningsnätet. Planområdet korsars av flera högspänningsledningar i mark och luft. Inom och i anslutning till planområdet finns flertalet nätstationer. 14 (56)

16 PLANFÖRSLAG Visualisering av föreslagen bebyggelse Planens syfte Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator och närparker, samt mellan- och högstadieskola, förskola, stadsdelspark, närservice och dagvattenanläggning som avser tjäna hela Stångbys befolkning. Karaktär och disposition Stångby föreslås ha en karaktär med trädgårdsstaden och småstaden som förebild. Den småskaliga bebyggelsen tillsammans med det finmaskiga gatunätet med tydliga kvartersgränser och parkrum ger Stångby dess karaktär. Stadsrummen är utformade utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor. Konceptbild 15 (56)

17 Illustrationsplan. Boendemiljön präglar Stångbys karaktär och dess innehåll. Olika typer av service eftersträvas för att ge förutsättningar för ett attraktivt och välfungerande vardagsliv utan bil. En variation av boendeformer och upplåtelseformer ska eftersträvas för att skapa hållbara förutsättningar för ett välfungerande och levande samhälle. Det aktuella planområdet är en central del av den struktur som lagts fast i dispositionsplanen. En traditionell kvartersstruktur med ett gatusystem utan återvändsgränder. Genom planområdet går Stångbystråket. Stråket utgör en av Stångbys viktiga ryggrader och som kopplar den västra sidan av Stångby med stationsläget och den östra. Den andra viktiga ryggraden är huvudgatan Stångby allé, som tråcklar sig mellan kvarteren och kopplar, likt stråket den östra och västra sidan. Huvudnätet för gående och cyklister kopplar den befintliga bebyggelsestrukturen med den föreslagna strukturen och alla de viktiga målpunkter och servicefunktioner som planförslaget medger. Trafikrörelser I fördjupningen av översiktsplanen för Stångby föreslås utbyggnationen ske kring det framtida stationsläget och gång- och cykeltrafik dominera de interna resorna till stationen och den service som etableras. Ju fler människor som rör sig till fots eller med cykel desto tryggare blir Stångby, vilket i sin tur ökar människors vilja att vistas i stadens rum. 16 (56)

18 Föreslaget vägnät. södra stambanan järnvägsstation g/c väg cykelfartsgata, blandtrafik med cyklister och bilar gränder, blandtrafik alla trafikslag huvudgata, separat gång- och cykelväg Stångby allé som är huvudgatan i den föreslagna strukturen går genom planområdet och görs tillgänglig för samtliga trafikslag. Den föreslagna strukturen innebär ett gent huvudnät för gående och cyklande med ett finmaskigt lokalt gatunät där trafikrörelser sker på gåendes villkor. Huvudnätet är de stråk i gaturummen där fotgängaren är separerad från såväl motorfordonstrafik som cykeltrafik. Huvudnätet för gångtrafik ska vara belyst och gå utmed de stora vägarna för att ge fotgängarna en god trygghetskänsla även kvällstid. Gångtrafik I lokalnätet rör sig fotgängaren i blandtrafik men skalan på stadsrummen gör att fotgängaren är tydligt exponerad. Tillsammans med en reglering av hastighetsgränsen till gångfartsområde uppnås god trafiksäkerhet. Cykeltrafik Huvudnätets utformning varierar mellan blandtrafik, separat cykelbana samt gång- och cykelbana. Cyklisten ska tydligt prioriteras i korsningspunkter med motorfordonstrafik. Lokalnät föreslås i blandtrafik. 17 (56)

19 Kollektivtrafik I nuläget trafikerar stadsbuss 21 Stångby station via Vallkärravägen. Planförslaget tar höjd för att dagens linje 21 ska finnas kvar och Stångby allé gestaltas så att bussar kan trafikera gatan. Utrymme finns också för hållplatser. Enligt fördjupningen av översiktsplanen för Stångby ska utbyggnaden av den östra sidan ta höjd för busstrafik som angör det föreslagna stationsläget. Biltrafik Den föreslagna gatustrukturen innebär att Stångby allé bär den största biltrafiken. Viktiga och trafikalstrande verksamheter orienteras längs gatan. För att minska trafikintensiteten på de mindre gaturummen används silningsprincipen. Från Stångby allé silas biltrafiken till det finmaskiga lokalnätet och trafiken bedöms sprida sig på de anslutningar som föreslås till Stångby allé. Vid utformning av de stadsrum som detaljplanen är uppbyggd av har begreppen exponering, interaktion och uppmärksamhet eftersträvats. Separering görs ur den oskyddade trafikantens perspektiv och hastighetsgränsen sätts efter långsammaste trafikanten i blandtrafik. Föreslagna hastighetsregleringar inom planområdet. gångfartsområde och gränd cykelfartshastighet huvudgata Nyttotrafik Verksamheter med ett större transportbehov koncentreras utmed Stångby allé som är dimensionerad för tung trafik. Beroende på typ av verksamhet och dess placering ordnas angöring med lastzon, i gata eller på kvartersmark. Samtliga gränder möjliggör framkomlighet av Renhållningsverkets och Räddningstjänstens standardfordon med en längd av tio meter. 18 (56)

20 GRANSKNINGSHANDLING PÄ 21/2011 Jordbrukstrafik Jordbrukstrafiken är ett dagligt inslag i Stångbys bymiljö och kommer även vara det i framtiden. Jordbrukstrafiken föreslås gå längs lokalgatan i planområdets norra gräns samt längs Stångby allés sträckning s mellan väg 928 och Vallkärravägen. Längs lokalgatan separerass gående från cyklister och motorfordon och längs Stångby allé separeras gående och cyklister från motorfordon, se typsektion under avsnittt Stångby allé. Vid eventuell utbyggnad av Stångby kommer föreslagen randgata att flyttas utåt mot åkerlandskapet. tillfällig randgata för jordbrukstrafik gata där jordbrukstrafik möjliggörs Föreslagen dragning av jordbrukstrafikk inom planområdet. 2 förgårds- mark Sektion randgata 3 träd körbana rekreationsstråk dike Parkering Bil- och cykelparkering löses enligt gällande norm på p kvartersmark. Det skapas möjlighet för f allmän parkering som ska kunna understödja lokal handel i bottenplan, främst kring torget. För att möjliggöra högre exploatering i centrumkvarteren samtidigt som önskad karaktärr kan bibehållas möjliggörs underjordiskt garage i flertalet kvarter. Markparkering bedöms skapa alltför öppna ytor och motverkar den slutna kvartersstrukturen som ska eftersträvas. Möjligheten n att samutnyttja parkering bör eftersträvas. 19 (56)

21 GRANSKNINGSHANDLING PÄ 21/2011 Föreslagen parkeringsstrategi inom planområdet. bostadsparkering på kvartersmark bostad och verksamhetsparkev ering på kvartersmark allmän parkering utmed gataa Stångby alléé Torget får en självklar placering där ryggraderna Stångbystråket och Stångby allé möts.. Kring torget finns förutom bostäder även skolans lokaler, lokaler för verksamheter och det gemensamma allaktivitetshuset. Allaktivitetshuset utgör Stångbys nya samlingspunkt och inhyser bland annat idrottshall, matsal, café, förenings- och verksamhetslokaler. Huset ska Parkering bör utformas i mindre enklaver omgärdade med häck. Större parkeringsytor får med fördell utformas så att andra aktiviteter a kan förekomma på platsen, exempelvis bollspel. Stångbys stadsrum Torget Visualisering av torget sett s från väster. 20 (56)

22 leva under dygnets alla timmar och lysa som en lykta. Dess betydelse ska också återspeglas i byggnadens gestaltning. 0,5 förgårdsmark 7 g p 0,25 6 0,25 b.sten köryta b.sten Stångby allé Nord-östlig sektion genom torget, Stångby allé och Stångbystråket 5 g/c Stångbystråket högstadieskola Torget ska ge plats för skolans behov, men också kännas som ett neutralt stadsrum där alla är välkomna. Torget utformas så att det inbjuder till lek och vistelse för alla åldrar. Stångbystråket det kopplande stråket Stråket kopplar den västra sidan till det i fördjupningen tänkta stationsläget och till den östra sidans bebyggelse och torg med bland annat livsmedelsbutik. Platser och målpunkter orienteras i första hand till detta stråk. Stråket ska göras så bilfritt som det är möjligt. Mellan det framtida stationsläget och torget fungerar som gångfartsgata. Stråkets mellersta del, sträckan förbi torget och skolorna fungerar som enbart gång och cykelväg och redovisas i typsektion Stångby allé. Efter skolorna övergår stråket till en gata som därefter övergår till en väg ut i landskapet och mot Stångby kyrkby. torg 0,5 förgårdsmark Inspirationsbilder. Exempel på utformning av Stångbystråket; Köpenhamn och Trelleborg. 21 (56)

23 Stångby allé Stångby allé är samhällets huvudgata och förenar den östra sidan av Stångby med den västra. Längs Stångby allé separeras gående från cyklister och gående och cyklister från bilister. För att hålla ner hastigheterna på alla fordon vinklas gatan med jämna mellanrum. Den trädplanteras som en allé, men avbrott görs vid platsbildningar och parker för att ge variation och upplevelserikedom. Stångby allés sektion varierar. Körbanan är bredare i alléns södra sträckning. Utfartsförbud gäller längs delar av Stångby allé. 1,5 förgårdsmark 3 g/c 2,75 träd 0,25 b.sten 6-6,5 köryta 0,25 b.sten 2,75 träd 3 g/c 1,5 förgårdsmark Typsektion av Stångby allé, förlängning av Drabantvägen. Visualisering av Stångby allé. 22 (56)

24 GRANSKNINGSHANDLING PÄ 21/2011 Cykelfartsgatornaa Cykelfartsgatorna fördelar ut trafiken från Stångby allé till gränderna, gångfartsgatorna inne i bebyggelsen. Längs cykelfartsga atorna är gående separerade från cyklister och bilister. Cykelfartsgatorna ska utformas så att cyklisterna har företräde framför bilisterna. En av cykelfartsgatorna sammanfaller medd äldre ägogränser och vägar, och historien av samhällets utbyggnad blir på så sätt avläsbar. För att markera stråken som viktiga cykelgator görs gatstensbårderna bredare. De historiska gränserna kan också markeras med stensättningar. 1,5-2 1,75 förgårdsmark g Typsektion, cykelfartsgata 2,5-3 träd 0,25 b.sten 5 köryta 0,25 b.sten 2,5-3 träd 1,755 1,5-2 g förgårdsmark Inspirationsbilder. Exempel på utformning av cykelfartsgata; Trelleborg och Staaken. Bild till höger tagen av Brunnberg och Forshed Arkitektkontor. 23 (56)

25 Gångfartsgatorna Gångfartsgatorna har blandtrafik och byggs upp av en smal asfaltsgata kantad av en bård av storgatsten som går obruten som en vacker ram runt kvarteret. På kvartersmarken närmast fasaderna skapas förutsättningar för vackert blommande växter eller buskar. Denna förgårdsmark kan ta hand om eventuella trappsteg och ramper, liksom brevlådor, plintskåp och andra nödvändigheter. Den får inte inhägnas men gärna bli uttryck för de boendes omsorger. Belysningen görs med fördel vägghängd för att skapa stämning, karaktär och intimitet. 1,5-2 förgårdsmark 0,25 b.sten Typsektion gångfartsgata 5 köryta 0,25 b.sten 1,5-2 förgårdsmark Inspirationsbild. Exempel utformning av gångfartsgator, Skanör och visualisering gränd i Stångby. 24 (56)

26 Grönska och rekreation De gröna stadsrummen kommer att få stora rekreativa värden för Stångbyborna, då samhället omges av jordbruksmark som inte är tillgänglig för allmänheten. De stora och små parkrummen kopplas till huvudstråken för gående och cyklande för att skapa rekreativa och livfulla stråk. De större stråken kantas av alléträd och bidrar till den gröna upplevelsen. Den större stadsdelsparken blir viktig för alla boende, verksamma och skolbarn i och kring Stångby, medan kvartersparkerna främst tjänar de kringliggande kvarteren. Kvartersparkerna beskrivs närmare under delområden. Parkmarken inom planområdet är totalt cirka 7,3 hektar, där stadsdelsparken utgör cirka 3,8 hektar och dagvattenstråket utgör cirka 2,7 hektar. Planförslaget och befintlig parkmark utgör 18 hektar vilket innebär cirka 49 kvm parkmark per stångbybo. Inspirationsbilder. Exempel på kvartersparker; Berlin och Skanör. Föreslagna grönområden, gröna stråk och rekreationsstråk såsom ridstig och motionsspår. stadsdelspark kvarterspark grönt stråk tillfälligt rekreationsstråk utpekat rekreationsstråk i öp, ridvägsplan och dispositionsplan 25 (56)

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun PÄ 15/2016 Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING Upphävande av detaljplan för

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Laga kraft 2014-04-11 Sara Eriksdotter Planchef Rikard Lundin Planarkitekt 1 Syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling Detaljplan för del av Osby 194:1 Dnr 2014.ks2110 214 Osby tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. Dnr 2014.ks2110 214

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-07-11 diarienummer 2012-01169 Dp 5374 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att bestämmelsen

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Oxelbergen Kungsleden

Oxelbergen Kungsleden Strategisk Arkitektur Oxelbergen Kungsleden Fördjupad studie - Bef. & tillk. BTA, parkeringslösning samt barnperspektiv 5 6 Fördjupad studie 56 Illustrationsplan Strategisk Arkitektur 6 8 5 MM 6 8 MM SKALA

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

som tillhör detaljplan för HOLMASTIGEN genom HOLMA i Hyllie i Malmö.

som tillhör detaljplan för HOLMASTIGEN genom HOLMA i Hyllie i Malmö. 2011 10 20 Dp 5157 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HOLMASTIGEN genom HOLMA i Hyllie i Malmö. HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Stadsarkitektkontoret SAMRÅD Detaljplan för Svanhagen (Skå-Berga 1:12 m.fl.), på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län

Stadsarkitektkontoret SAMRÅD Detaljplan för Svanhagen (Skå-Berga 1:12 m.fl.), på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län Stadsarkitektkontoret 2014 Höst SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Svanhagen (Skå-Berga 1:12 m.fl.), på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.6 GESTALTNINGSPROGRAM Gestaltningsprogrammets

Läs mer

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) Upprättad 2013-01-18 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23.

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. Arkitekt SAR/MSA Kent Eriksson DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. NORSJÖ SAMHÄLLE, NORSJÖ KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄN Busstationstomten före branden GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-29

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Kv Tjädern (Sofieberg)

Kv Tjädern (Sofieberg) Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 2009-00007-214 (P09006) Arkivnummer: P1583 B Detaljplan för Kv Tjädern (Sofieberg) inom stadsdelen Tälje i Södertälje Upprättad 2010-02-10 LAGAKRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN. ICA Nyhamnsläge, från sydväst

Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN. ICA Nyhamnsläge, från sydväst Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ICA Nyhamnsläge, från sydväst 2013-12-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för del av kvarteret Åkerskogen och kvarteret Karestäppan inom Mjälga i Borlänge kommun, Dalarnas län SAMRÅDSHANDLING

Planbeskrivning. Detaljplan för del av kvarteret Åkerskogen och kvarteret Karestäppan inom Mjälga i Borlänge kommun, Dalarnas län SAMRÅDSHANDLING Diarienummer: Plannummer: 2015/36378 440 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av kvarteret Åkerskogen och kvarteret Karestäppan inom Mjälga i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i september 2015 Normalt

Läs mer

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3 Dnr: SBK 2009/167 Copyright BLOM Pictometry Planbeskrivning Detaljplan för del av Malmudden Svartholmen 3 Luleå kommun Norrbottens län Samrådshandling 2012-01 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för Knislinge Resecenter

Detaljplan för Knislinge Resecenter Dnr: KS 2011/447.343 LAGA KRAFT 2014-10-25 Antagen i KS 2014-10-01 150 Planbeskrivning Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län www.ostragoinge.se

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö datum 2014-09-08 diarienummer SBN-2014-281 Dp 5342 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att göra det möjligt att

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

NYTORP - Parkentré till Centralparken. Parallellt uppdrag för Stansen 1 och Degeln 1 mfl, Näsbypark, Täby. White 2011 09 28

NYTORP - Parkentré till Centralparken. Parallellt uppdrag för Stansen 1 och Degeln 1 mfl, Näsbypark, Täby. White 2011 09 28 NYTORP - Parkentré till Centralparken Parallellt uppdrag för Stansen 1 och Degeln 1 mfl, Näsbypark, Täby. White 2011 09 28 NYTORP BLIR EN INTEGRERAD STADSDEL I TÄBY Nytorp i Näsby Park ligger relativt

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer