Units - lärandemål för kanslister. Units - lärandemål kanslister. Tillägg- lärandemål. Maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Units - lärandemål för kanslister. Units - lärandemål kanslister. Tillägg- lärandemål. Maj 2013"

Transkript

1 Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben Verfasser Projektnummer AP Datum Seite Dr Lothar Muschter DE/13/LLP-LdV/TOI/ Thema: Schwedische Übersetzung der Learning Outcomes Bürokauffrau/-mann Units - lärandemål för kanslister von 21 Units - lärandemål kanslister Tillägg- lärandemål Maj 2013 Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben

2

3 profilen består av 11 utbildningsmoduler, var och en av dem är identiska i deras koncept/struktur Å ena sidan ger de information om de grundläggande uppgifterna för en enhet, å andra sidan om dimensionerna på kompetens med hänvisning till DQR dimensioner De hänvisar till den befintliga kursplaner och definierar testverktygen för bedömning vid ett eventuellt test målen eller en eventuell profilering inom ramen för ESyCQ-projektet 1 Unit - lärandemål Operativa processer/rutiner och arbetsorganisation Analysera och bedöma ekonomiska processer, analysera och utforma verksamhetsprocesser och arbetsorganisation EQF-nivå 4 Hon/han kan - Jämföra fortbildningsföreskrifter med företagets fortbildningsplan - Söka information och analysera den - Analysera och utvärdera ekonomiska beslut Hon/han kan - Förklara bestämmelser för fortbildning - Beskriva innehållet i utbildningsavtal - Förklara de rättigheter och skyldigheter som följer av utbildningsavtal - Förklara innehållet i MBL - Beskriva olika ekonomiska förhållanden -Visa förståelse för marknaden, aktörerna och staten som en beställare - Bedöma effekter av företagssamarbeten och fusioner - Förklara och bedöma ekonomiska system - Identifiera de viktigaste ekonomisk-politiska målen och beskriva de åtgärdsmöjligheter stater och ECB har - Ange grundläggande interna funktioner - Förklara olika juridiska former för verksamhet och kriterier för hur de väljs - Förklara och utvärdera modeller för styrning/ledningssystem och deras blandformer - Beskriva processen för att ta fram arbetsbeskrivningar och avdelningar - Jämföra ledarskaps- tekniker och stilar - Beskriva behovet av regler för

4 - Dokumentera enkla strukturer och processer i organisationen - Följa fullmakter, delegationsordningar och regler för underskrifter - Tillämpa bestämmelser som föreskrivs i lag, tullavtal och företagsavtal - Beräkna hans/hennes lön - Följa reglerna om förebyggande av olycksfall/arbetssäkerhet - Vidta lämpliga åtgärder för att förebygga olyckor inom eget arbetsområde - Följa regler för brandskydd - Tänka på energi-och miljöfrågor vid upphandling, användning och bortskaffande av material och utrustning arbetsprocesser och ge exempel - Förklara och använda grundläggande juridiska termer - Förklara olika typer av avtal och hur de ingås - Skilja på huvudsakliga typer av avtal enligt gällande lagar - Beskriva grundläggande proceduren i personalplanering, rekrytering och tjänstetillsättning - Förklara tillämpliga regler inom arbets- och sociallagstiftning och kollektivavtal vid anställning - Förklara löne- och ersättningsmodeller - Beskriva regelverk och rutiner vid uppsägning - Förklara de gällande reglerna för anställningsskydd - Förklara förhållandet mellan finansiering och investering - Skilja mellan olika finansieringssätt beroende på syfte - Förklara viktiga typer av krediter och hur man skyddar dem - Beskriva kännetecken på, orsaker till och konsekvenser av insolvens - Ge en översikt över olika typer av skatt - Beskriva information och finansiering av gruppförsäkring - Beskriva potentiella faror på arbetsplatsen och förebyggande åtgärder

5 - Kommunicera korrekt, både muntligt och skriftligt, anpassat till situation och ämne - Ta aktiv del i de övergripande processerna och kan erbjuda stöd i gruppen - Utveckla egna synpunkter och värderingar, och tolerera alternativa synvinklar - Ta ansvar för hans/hennes egna handlingar - Ge och ta väl underbyggd kritik - Arbeta självständigt, noggrant och ansvarsfullt - Reflektera över egna och andras handlingar

6 2Unit - lärandemål Kontorsprocesser Organisera och samordna kontorsprocesser EQF-nivå 4 - Kan utforma hennes/hans arbetsplats i enlighet med reglerna för kontorsarbetsplatser - Använda kontorsmaterial, utrustning och annat material korrekt, effektivt och miljövänligt samt arrangera skötsel av utrustning - Självständigt hantera inkommande och utgående post - Hantera registerarbete i enlighet med gällande föreskrifter och rutiner - Hantera filer - Planera och följa upp möten, datum och tidsfrister och vidta lämpliga åtgärder i händelse av ändringar - Planera och organisera kontorsarbete - Inhämta information för att ta fram statistik, bearbeta och bedöma dem - Att förbereda arbetsdokument med hjälp av standardprogram Hon/han kan - Beskriva påverkan av miljöfaktorer och hälsa på prestation - Förklara och utvärdera möjligheter att utforma arbetsplatsen eller kontoret med hänsyn till ergonomiska principer - Förstå viktiga föreskrifter rörande kontorsarbetsplatser - Hantera inkommande och utgående post samt tillgängliga verktyg för detta - Jämföra och bedöma registersystem - Förklara olika retentionstider - Kommunicera korrekt, både muntligt och skriftligt, anpassat till situation och ämne - Ta aktiv del i de övergripande processerna och kan erbjuda stöd i gruppen - Ta ansvar för hans/hennes egna handlingar - Självständigt ta ansvar för och klara av uppgifter - Reflektera över egna och andras handlingar - Sätta egna mål - Tillämpa olika metoder för kompetensutveckling, arbets- och presentationsmetoder -Använda problemlösning

7 3 Unit - lärandemål EQF-nivå 4 Användning av standardmjukvara Effektiv hantering av uppgifter och korrespondens med standardmjukvara - Använda vanliga operativsystem - Använda ordbehandlingsprogram för affärskorrespondens enligt normer och krav - Använda viktiga funktioner i kalkylprogram för affärsändamål och presentera information i grafer och diagram - Presentera fakta visuellt med hjälp av presentationsprogram - Strukturera kommunikation, mötesbokningar och kontaktuppgifter med hjälp av programvara - Använda databaser - Hantera filer och arkiv -Skilja på olika typer av affärskorrespondens -Förstå mailmerging och utskrifter -Förstå hur olika rapporter formateras - Förstå viktiga funktioner i kalkylprogram, visa lösningar på olika problem samt felsöka - Förstå olika typer av diagram och dess funktioner - Utforma en grundläggande presentation - Förklara grundläggande begrepp och metoder vid arbete med en databas ämne - Skriva brev på ett begripligt sätt - Ge och ta väl underbyggd kritik - Vara kund-och serviceinriktad - Arbeta självständigt, noggrant och ansvarsfullt - Utvärdera egna prestationer

8 4 Unit - lärandemål Säljassistent Speditör Användning av kommunikationsverktyg och informationstjänster EQF-nivå 3 - Använda olika metoder för kommunikation på arbetsplatsen (e-post, fax, - Lösa uppgifter med IT - Söka information - Tillämpa regler för dataskydd och datasäkerhet - Hålla sig till regler för datorarbetsplatser - Följa ergonomiska riktlinjer Hon/han kan - Förstå regler för affärskommunikation - Förklara möjligheterna till informationsutbyte - Beskriva hur olika sätt att kommunicera bör användas - Lista alternativ för att skaffa information och bedöma den - Uppge åtgärder för att garantera datasäkerhet - Känna till riktlinjer/normer för ergonomisk utformning av arbetsplatser ämne - Skriva brev på ett begripligt sätt - Ge och ta väl underbyggd kritik - Vara kund-och serviceinriktad - Arbeta självständigt, noggrant och ansvarsfullt - Utvärdera egna prestationer

9 5 Unit - lärandemål Redovisning/Bokföring Uppgifter för daglig bokföring och förbereda en årsredovisning EQF-nivå 4 Hon/han kan - Kontrollera och registrera räkningar/kvitton korrekt - Fördela fakturor till konton - Beräkna och bokföra enkla transaktioner - Sköta tillgångskonton och resultaträkningar - Förbereda årsredovisningen - Göra enkla analyser av årsredovisningen - Använda tillgänglig programvara Hon/han kan - Förstå redovisningsprocesser i ett företag - Skilja mellan resultat- och neutrala bokningar - Förbereda arbete av bokföring inför årsbokslut - Beskriva krav för tillämpningen av kommersiell programvara omständigheter och situation, muntligt såväl som skriftligt -Vara med och utforma styr- och kontrollfunktioner och kan erbjuda stöd i gruppen - Klara av specialiserade uppgifter självständigt och ansvarsfullt - Bedöma egna och andra personers insatser - Sätta egna mål för utveckling 6 Unit - lärandemål Förvaltning och kontroll

10 Delaktighet i förvaltnings-och kontrolluppgifter samt rapportering EQF-nivå 4 - Beräkna kostnader och förmåner - Bokföra driftskostnader - Genomföra kostnadskontroll - Genomföra enkla beräkningar - Utveckla informationen för redovisning - Använda kalkylark för uppgifter om kostnader och tjänster/internredovisning Hon/han kan - Skilja mellan uppgifter för extern- och intern redovisning - Förklara strukturen i en kostnadsredovisning - Förklara beräkningen av tilläggsavgifter - Förklara processer inom redovisning/ beräkning - Beskriva funktioner och instrument för styrning - Kommunicera på rätt sätt beroende på omständigheter och situation, muntligt såväl som skriftligt - Delta i utformandet av affärsstyrning och uppgiftsbevakning samt kunna erbjuda stöd inom gruppen - Ta ansvar för hennes/hans aktiviteter - Klara av specialiserade uppgifter självständigt och ansvarsfullt - Bedöma egna insatser - Sätta egna mål 7 Unit - lärandemål EQF-nivå 3 Marknadsföring och kundrelationer Stöd i planering och genomförande av marknadsaktiviteter och upprätthållandet av kundrelationer

11 - Definiera kraven på produkter och tjänster till företaget - Stödja planering och genomförande av marknadsförings- och PR-verksamhet - Samla in data och bedöma genomslaget av annonsering - Jämföra priser, villkor och tjänster hos konkurrenter - Förbereda och följa upp kundkontakter och följa upp dem - Skriva anbud och beräknar försäljningspriser - Förbereda kontrakt - Förstå och använda olika metoder för att samla in och bedöma information - Förstå betydelsen av marknadsplaner och deras huvudsakliga innehåll - Förstå olika marknadsföringsverktyg och beskriva olika sätt att kombinera dessa - Förklara och bedöma olika former för att organisera försäljning - Förklara offerter - Förstå metoder för att ta fram försäljningspriser - Beskriva finansieringsmöjligheter - Nämna och förklara viktiga rättsliga ramvillkor omständigheter och situation, muntligt såväl som skriftligt - Bidra till övergripande processer och enskilda arbetsuppgifter och erbjuda stöd i gruppen - Ta ansvar för hennes/hans aktiviteter - Klara av specialiserade uppgifter självständigt och ansvarsfullt och bidra till beslutsfattande - Bedöma egna och andra personers insatser - Sätta egna mål för utveckling

12 8 Unit - lärandemål Order- och fakturahantering Behandling av order och fakturor EQF-nivå 4 - Registrera beställningar och följa upp dessa - Skriva kundfakturor - Granska inkommande fakturor och lösa avvikelser - Fördela fakturor till konton - Kontrollera och följa upp in- och utbetalningar - Informera kunderna I händelse av problem i tjänsteleverans, föreslå lösningar och påbörja vanliga interna processer kring dessa - Registrera och behandla kundklagomål - Vidta åtgärder i händelse av missade/avvisade betalningar - Beskriva företagets produktions- och tjänsteportfölj - Skilja olika sätt, typer och former av betalning - Förklara korrekt bokföringprocess - Förklara kundens rättigheter i händelse av fel - Förstå villkoren vid utebliven betalning och säljarens rättigheter - Namnge relevanta rättsliga bestämmelser och föreskrifter omständigheter och situation, muntligt såväl som skriftligt - Bidra till övergripande processer och enskilda arbetsuppgifter - Arbeta i team, även mellan avdelningar - Ta ansvar för hennes/hans aktiviteter - Klara av specialiserade uppgifter självständigt och ansvarsfullt - Bedöma egna och andra personers insatser - Sätta egna mål för utveckling

13 9 Unit - lärandemål Upphandlingar Stöd i planering och genomförande av upphandlingar EQF-nivå 3 - Registrera och kontrollera varulager - Identifiera efterfrågan på materiella varor - Hitta leverantörer - Ta in offerter, jämföra och utvärdera dem - Lägga beställningar och övervaka alla stadier av beställning och leverans - Bearbeta mottagande av material - Bevaka leveranser och vidta åtgärder vid försenade/uteblivna leveranser - Genomföra och bevaka betalningar - Beskriva metoder för mäta efterfrågan - Förklara olika metoder för beställning och principerna om tillhandahållande - Förstå hur ett köpeavtal görs - Skilja mellan olika typer av försäljningsavtal - Förstå Allmänna villkor - Förstå grunderna för beräkning av kostnad/inköpspris - Beskriva strukturen för kostnads/nyttoanalysen - Jämföra finansieringsformer och välja den mest lämpliga - Beskriva varuflöde och nödvändiga styrdokument - Förstå leveransvillkor samt vilka rättigheter kunden har vid försenad/utebliven leverans omständigheter och situation, muntligt såväl som skriftligt - Bidra till arbetsmiljö och processer samt och erbjuda stöd i gruppen - Ta ansvar för hennes/hans aktiviteter - Självständigt utföra rutinarbete och delta i beslutsfattandet - Bedöma egna och andra personers insatser - Sätta egna mål för utveckling

14 10 Unit - lärandemål Lagerhållning Arbetsuppgifter inom lagerhållning EQF-nivå 3 - Registrera, hantera och kontrollera varulager - Bearbeta mottagandet av material- och utgående material - Beräkna siffrorna för lagerhållning - Förstå grundläggande funktioner och processer i lagerhållning - Beskriva steg i varuflödet och innehållet av relaterade dokument - Bedöma principerna för lagerhållning - Förstå betydelsen av lagersiffror omständigheter och situation, muntligt såväl som skriftligt - Bidra till arbetsmiljö och processer samt och erbjuda stöd i gruppen - Ta ansvar för hennes/hans aktiviteter - Självständigt utföra rutinarbete och delta i beslutsfattandet - Bedöma egna och andra personers insatser - Sätta egna mål för utveckling 11 Unit - lärandemål Personaladministration Planera och utföra uppgifter inom personaladministration EQF-nivå 4

15 - Identifiera efterfrågan på personal - Välja lämpliga kandidater utifrån givna kriterier - Förbereda kontraktshandlingar - Handlägga personalhandlingar, administrera personalakter och statistik med hänsyn till kraven för uppgiftsskydd, utfärda intyg/referenser - Beräkna personal- och ytterligare (ickelöne) kostnader - Schemalägga datum för löneberäkning - Beräkna obligatoriska och andra avdrag från lön och övriga belopp, utföra betalningar - Organisera medarbetarsamtal/referenser - Ta fram dokument som krävs för att avsluta en anställning - Förklara olika metoder för att se personalbehov - Förstå processer för rekrytering, anställning och introduktion (provtjänstgöring) - Förklara lönesättning - Diskutera sätt att motivera personalen - Förklara löneökningar och ersättningssystem - Beskriva vikten av personalutvärderingar och eventuella fel i genomförandet - Beskriva krav på dataskydd - Förklara eventuella grunder för uppsägning omständigheter och situation, muntligt såväl som skriftligt - Bidra till övergripande processer och enskilda arbetsuppgifter och erbjuda stöd i gruppen - Ta ansvar för hennes/hans aktiviteter - Utföra specialiserade arbetsuppgifter självständigt och ansvarsfullt - Tillämpa olika metoder för kompetensutveckling, arbets- och presentationsmetoder - Bedöma egna och andra personers insatser - Sätta egna mål för utveckling

Europeiska roll profiler för. Hållbar-IT funktioner

Europeiska roll profiler för. Hållbar-IT funktioner Europeiska roll profiler för Hållbar-IT funktioner Europeiska roll profiler för Hållbar-IT funktioner 2 Innehåll Innehåll... 3 Sammanfattning Guide till Europeiska roll profiler... 4 1. Hållbar IKT-programvara

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om myndighetens arbetsordning RIB 2014:2 beslutade den 10 oktober 2014. Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING Föreskrift 45/011/1999 YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll:

Läs mer

Medel nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1. Redovisning och bokföring

Medel nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1. Redovisning och bokföring Medel nivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen Modul 1 Redovisning och bokföring Bokföring, redovisning och ekonomisk förvaltning: några definitioner Redovisning av ideellt arbete Finansiell redovisning

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Reviderad september 2005 Reviderad, reviderad lönepolicy och komplettering med nytt avsnitt Kvalifikationskrav, Ombudsmötet 2007 Faktarevideringar oktober 2008 samt januari 2009

Läs mer

Riktlinjer för användning av interna modeller

Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA-BoS-14/180 SV Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Dubbel yrkesutbildning. Hur Sverige kan få världens bästa modell. Per Tryding, Handelskammaren

Dubbel yrkesutbildning. Hur Sverige kan få världens bästa modell. Per Tryding, Handelskammaren Dubbel yrkesutbildning Hur Sverige kan få världens bästa modell Per Tryding, Handelskammaren Innehåll Inledning: Tyskland har inga lärlingar... 3 Detta kan man lära sig i denna rapport... 4 Del 1 Dual

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer