BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA"

Transkript

1 Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS

2 Uppdrag: Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Ohlssons AB Tyréns AB Cecilia Sandström Emma Bengtsson/Cecilia Sandström Cecilia Sandström/Susanne Stenlund Avsnitt avseende intilliggande industrier är upprättat av Cecilia Sandström och granskat av Susanne Stenlund. Avsnitt avseende farligt gods samt övrig rapport är upprättat av Emma Bengtsson och granskat av Cecilia Sandström. Huvudsaklig författare: Emma Bengtsson Datum: Handlingen granskad av: Cecilia Sandström Susanne Stenlund Tyréns AB Helsingborg Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\MAL\242534\BRS\_Text\Riskanalys farligt gods samt industrier, Bromsregulatorn, Landskrona docx

3 Sammanfattning Tyréns AB har på uppdrag av Ohlssons AB upprättat en riskanalys med avseende på transporter av farligt gods på Österleden i samband med planering av verksamhet för handel på Kv. Bromsregulatorn 4 i Landskrona. Även intilliggande industrier har studerats. Målet med riskanalysen är att ta fram relevant underlag avseende nivån på olycksrisker (individrisknivåer) inom området kopplade till transporterna av farligt gods på närliggande vägsträcka (Österleden) samt att studera intilliggande industriers påverkan på planförslaget. Ohlson i Landskrona AB avser att inom området upprätta en byggnad för volymhandel med tillhörande parkering. I närheten av anläggningen ligger Haldex i öst och Rohm and Haas i nordväst. Båda dessa verksamheter hanterar kemikalier varför även viss hänsyn till dessa verksamheter har beaktats kvalitativt i riskanalysen. Av beräkningarna framgår att risknivåerna är acceptabla längs Österleden och att bebyggelse kan ske intill Österleden utan att individriksnivån överstiger riktlinjerna i RIKTSAM. Befintligt planförslag innebär dessutom att marken inte får bebyggas inom en zon om 30 meter från Österleden, detta ger skydd mot ett flertal olycksförlopp (förutom att sammanvägningen av sannolikhet och konskevens individrisk är acceptabel). För att ta hänsyn till transporter av farligt gods, intilliggande industrier och deras verksamhet bör följande åtgärder övervägas (ej skall-krav, d.v.s. åtgärderna bedöms ej behöva skrivas i detaljplan): Fasad (och eventuella fönster) längs volymhandelns östra fasad utföras i lägst brandteknisk klass E 30 (i enlighet med nuvarande förslag samt trolig utformning av fasad). Entréer till handel (publika entréer) bör placeras längs byggnadens västra sida (i enlighet med nuvarande förslag). Central avstängningsbar ventilation rekommenderas. Knapp placeras på bemannad plats (t.ex. vid kassa) och personal utbildas i dess användande. Detta uppfylls ej med nuvarande förslag, dock är kostnaden för åtgärden förhållandevis låg, och bedöms därför vara lämplig trots att risknivån bedöms vara acceptabel. Bedömningen bygger på befintligt planförslag och detta har bedömts vara en förutsättning för utredningen. 3(19)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdragsbeskrivning Mål och syfte Omfattning Tillgängligt underlag Metod Avgränsning Riskvärdering Riktlinjer avseende riskvärdering Förutsättningar Område och markanvändning Handelsanläggningen Transport av farligt gods Transporter på väg Transporter på järnväg Intilliggande industrier Analys avseende farligt gods Riskidentifiering Individrisk farligt gods vid Österleden Värdering Analys avseende intilliggande industrier Haldex mfl Slutsatser i tillgängliga analyser Sammanfattande slutsats avseende Haldex mfl och deras påverkan på planområdet Rohm And Haas Slutsatser i tillgängliga analyser Sammanfattande slutsats avseende Rohm and Haas och dess påverkan på planområdet Sammanfattande slutsats samt värdering avseende intilliggande industrier Slutsatser och rekommendationer Referenser (19)

5 1 Inledning 1.1 Uppdragsbeskrivning Tyréns AB har på uppdrag av Ohlson i Landskrona AB upprättat en riskanalys som underlag för etablering på fastigheten Bromsregulatorn 4 i östra Landskrona. Analysen avseende farligt gods är upprättad av Emma Bengtsson (civilingenjör riskhantering) och kvalitetsgranskad av Cecilia Sandström (civilingenjör riskhantering). Analysen avseende intilliggande verksamheter är upprättad av Cecilia Sandström och kvalitetsgranskad av Susanne Stenlund (civilingenjör riskhantering). 1.2 Mål och syfte Målet med analysen är att ta fram relevant underlag avseende nivån på olycksrisker för ny bebyggelse (upprättande av handelsbyggnad) inom Bromsregulatorn 4 i Landskronas kommun med avseende på närheten till Österleden, där farligt gods transporteras, och intilliggande industrier. Syftet med analysen är att avgöra erforderlig riskhänsyn (avseende olycksrisker). Analysen anger således strategin för att visa tillräcklig riskhänsyn för att medge den planerade bebyggelsen med tillräcklig riskhänsyn. 1.3 Omfattning Analysen avser olycksrisker som hänger samman med den nära lokaliseringen samt Österleden och de transporter av farligt gods som sker där. Även intilliggande industrier behandlas. Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar. Hur påverkas handelsområdet av Österleden och dess transporter av farligt gods? Hur påverkas handelsområdet av intilliggande industrier och de kemikalier som hanteras där? Vilka åtgärder eller begränsningar möjliggör genomförandet? 1.4 Tillgängligt underlag Utkast detaljplan, utställningshandling, daterad Illustrationsplan för volymhandeln daterad Metod Först undersöks vilka risker transporter av farligt gods på Österleden ger upphov till genom att bland annat information om vägens utformning och flödet av farligt gods samlas in. Därefter beräknas olika mått på risken, såsom individrisk. Därefter värderas riskerna utifrån de acceptanskriterier som länsstyrelsen i Skåne föreslår (RIKTSAM). Det avslutande momentet beskriver hur riskhänsyn lämpligen kan visas i den vidare projekteringen. Analysen arbetar efter följande frågeschema: Vad kan hända? Hur ofta kan det hända? Vilka blir konsekvenserna? Vad blir risken? Vilka åtgärder krävs för att möjliggöra genomförandet? 5(19)

6 Avsnittet om intilliggande industrier baseras på tidigare analyser. 1.6 Avgränsning Studien omfattar inte buller, vibrationer, luft- eller markföroreningar. Risker som behandlas är sådana som uppkommer på grund av olyckor vid transport av farligt gods på Österleden. 1.7 Riskvärdering Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som allmänna utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer vägledande (Davidsson m fl, 1997): 1. Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 2. Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten medför. 3. Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara skäligt fördelade inom samhället. 4. Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. Risker kan placeras i tre kategorier. De kan anses vara acceptabla, acceptabla med restriktioner eller oacceptabla. Figur 1 nedan beskriver principen för riskvärdering (Davidsson m fl, 1997). Område med oaccptabla risker Risk tolereras ej Område där risker kan tolereras om alla rimliga åtgärder är vidtagna Risk tolereras endast om riskreduktion ej praktiskt genomförbart eller om kostnader är helt oproportionerliga Tolerabel risk om kostnader för riskreduktion överstiger nyttan Område där risker kan anses små Nödvändigt visa att risker bibehålls på denna låga nivå Figur 1. Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (Davidsson m fl, 1997). Riskindelningen enligt ovan kan vid en kvantifierad analys jämföras med probabilistiska kriterier, se avsnitt Avsnittet om intilliggande industrier baseras på tidigare analyser Riktlinjer avseende riskvärdering Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i maj/juni 2007 en vägledning avseende värdering av risker längs transportleder för farligt gods (RIKTSAM, Länsstyrelsens rapport 2007:6). Förslaget är delvis utarbetat av Øresund Safety Advisers AB (numera Tyréns AB) på Länsstyrelsens uppdrag. RIKTSAM anger att: a) Lager (U), utan betydande handel, och Industri (J) normalt kan accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 30 meter från transportleden. 6(19)

7 b) Sällanköpshandel (H), Lager (U) även med betydande handel, och Centrum (C) normalt kan accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 70 meter från transportleden c) Handel (H), Kontor (K), skola (S) och bostäder (B, flerbostadshus) kan normalt accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 150 meter från transportleden. På närmare avstånd krävs en probabilistisk riskanalys enligt Vägledning 3, RIKTSAM (omfattande riskanalys). Enligt vägledning 3 bör situationen kunna bedömas tolerabel om följande kombinationer av kriterier uppfylls (numrering och kriterier motsvarar de ovan): a) Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-5 per år. b) Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-6 per år. c) Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-7 per år. Därtill ska samhällsrisken understiga 10-5 per år där N=1 och 10-7 per år där N=100 (beräknat för 1 km 2 med frekvens för 1 km transportled). En deterministisk analys ska kunna påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder. 7(19)

8 2 Förutsättningar 2.1 Område och markanvändning Bromsregulatorn 4 är beläget i östra Landskrona mellan Västkustbanan, E6 och Österleden, se figur 2. Ohlssons AB planerar en volymhandel på cirka m 2 på fastigheten. I figur 2 ser man att Rohm and Haas bedriver sin verksamhet nordväst om fastigheten och Haldex bedriver sin verksamhet till öster om fastigheten. Figur 2. Översikt över planområdet, beläget mellan Landskrona centrum och väg E6, i norr begränsat av Österleden. Blå markering visar den aktuella fastigheten. 2.2 Handelsanläggningen Den planerade handelsanläggningen är en anläggning för sällansköpshandel med 5 stycken butiker. Livsmedelshandel kommer ej att tillåtas. I den nordvästra delen av området är förslaget att upprätta parkeringsplatser. Se förslag på utformning i figur 3 som är utdrag från illustrationsplan. 8(19)

9 Figur 3 Utdrag från illustrationsplan. 2.3 Transport av farligt gods För transporter av farligt gods finns ett särskilt regelverk (Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg, ADR) vilket reglerar bland annat hur godset förpackas, märks och etiketteras, vilka mängder som tillåts, vilken utbildning föraren ska ha, samt vilken utrustning fordonet ska medföra. Gods klassificeras som farligt gods beroende på ämnens inneboende egenskaper. Farligt gods redovisas vanligen genom att ange vilken klass godset tillhör Transporter på väg Väg E6 och Österleden är primära transportleder för farligt gods. Österleden är en förbindelsesträcka för vidare transporter till Ringvägen och hamnområdet. Trafik till hamnområdet dirigeras via Söderleden från Österleden. 9(19)

10 Denna riskanalys är inriktad på hur transporten av farligt gods på Österleden påverkar den framtida handelsanläggningen. E6:an är belägen mer än 150 meter från den aktuella fastigheten och utreds därmed inte vidare i enlighet med riktlinjerna i RIKTSAM. Mängden farligt gods som årligen transporteras på Österleden är ca ton, baserat på Räddningsverkets undersökning från I tabell 1 redovisas dels underlaget som Räddningsverket redovisat, dels uppräkningen på årsbasis. Tabell 1. Mängder (ton) transporterat farligt gods i september 2006 samt skattat som årsmängd (multiplicerat med 12) för de olika vägsträckorna. Källa: Räddningsverkets webbaserade karttjänst, ADR-klass Ämne / egenskap 1 Explosiva ämnen Österleden 09/2006 Österleden Årsbasis Gaser Brandfarlig vätska 4 Brandfarliga fasta ämen 5 Oxiderande ämnen Giftiga ämnen Radioaktiv ämnen 8 Frätande ämnen 9 Övriga farliga ämnen TOTALT På Österleden domineras transporterna av ADR-klass 3, brandfarlig vätska, men även en hel del ADR-klass 8, frätande ämnen, transporteras här. Andelen gods av olika ADR-klasser presenteras i tabell 2, där även den genomsnittliga fördelning som använts i RIKTSAM presenteras. I förhållande till RIKTSAM transporteras på Österleden väsentligt lägre andel gaser, lägre andel brandfarliga vätskor, mer brandfarliga fasta ämnen, mer oxiderande och frätande ämnen och för övrigt i princip samma andelar. 10(19)

11 Tabell 2. Andelar av transporterna med farligt gods fördelat på respektive ADR-klass. ADR-klass Ämne / egenskap Österleden RIKTSAM 1 Explosiva ämnen 1,2 0,9 2 Gaser 0, Brandfarlig vätska 4 Brandfarliga fasta ämen 5 Oxiderande ämnen 62,9 76,9 2,8 0,9 8,2 1,2 6 Giftiga ämnen 1,1 0,6 7 Radioaktiv ämnen 0,1 8 Frätande ämnen 23,7 7,2 9 Övriga farliga ämnen 0 0,3 Riskerna med transport av farligt gods utreds i avsnitt Transporter på järnväg Järnvägen ligger på mer än 150 meters avstånd från området och utreds därför ej i denna riskanalys i enlighet med riktlinjerna i RIKTSAM. 2.4 Intilliggande industrier De intilliggande industrier som identifierats är: Rohm and Haas Haldex Påverkan på planområdet från dessa utreds under avsnitt 4. 11(19)

12 3 Analys avseende farligt gods 3.1 Riskidentifiering Baserat på den information som redovisats under Kapitel 2 och i planprogrammet, samt platsens specifika förhållanden görs följande initiala riskbedömning: Väg E6, öster om planområdet (transportled för farligt gods). Starkt trafikerad väg med stora mängder farligt gods. Området ligger mer än 150 meter från E6:an och enligt RIKTSAM är detta ett tillräckligt skyddsavstånd och detta utreds därmed inte vidare. Järnvägen Ligger på ett sådant avstånd att riskerna ej behöver utredas vidare i enlighet med riktlinjerna i RIKTSAM. Österleden, norr om planområdet (transportled för farligt gods). Tämligen trafikerad väg med måttliga mängder farligt gods, utredas närmare. Söderleden, öster om planområdet (transportled för farligt gods). Söderleden befinner sig på ett längre avstånd från området än Österleden och de transporter som sker på Söderleden förekommer även på Österleden. De åtgärder eller avstånd som krävs gentemot Österleden är således tillräckliga för att ge acceptabelt skydd. Kräver inte ytterligare utredning. Ringvägen Ringvägen befinner sig på ett sådant avstånd att riskerna inte behöver utredas vidare. Som resultat av den initiala riskbedömningen behöver risknivåerna till följd av transporterna längs Österleden beräknas. 3.2 Individrisk farligt gods vid Österleden I rapporten Weibullsholm, Landskrona- Riskhänsyn upprättad av Tyréns AB har individrisken med avseende på transport av Farligt Gods på Österleden beräknats. Då trafikflödet på Österleden utanför Weibullsholm kan förväntas vara i storleksordningen den samma som trafikflödet utanför Bromsregulatorn 4 har därför individrisken från dessa beräkningar använts i denna rapporten. Individrisken på Bromsregulatorn 4 med avseende på transport av Farligt Gods presenteras i figur 5. 12(19)

13 Individrisk, per år Individrisk på olika avstånd från transportleden 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 1,00E-07 Väg 1,00E-08 1,00E-09 1,00E Avstånd, m Figur 5. Individrisken som funktion av avståndet för väg Österleden. Av Figur5 framgår att individrisken längs Österleden redan vid vägen är under 10-6 per år, och att den minskar till 10-7 per år knappt 20 meter från vägen. Av detta följer att restriktioner inte bör föreligga för planering utanför detta avstånd, se underlag för Riskvärdering i avsnitt För antaganden, beräkningsgång och osäkerheter hänvisas till rapporten Weibullsholm, Landskrona- Riskhänsyn upprättad av Tyréns AB. 3.3 Värdering I avsnitt 1.7 och redovisas de acceptanskriterier för individ- och samhällsrisk som tillämpas vid värdering av olycksrisker. Av beräkningarna framgår att risknivåerna är acceptabla längs Österleden. Utöver en acceptabel risknivå är det lämpligt med ett visst skydd mot de olycksförlopp som är troligast. I aktuellt fall innebär befintligt planförslag att marken närmast Österleden ej får bebyggas. Detta ger ett skydd som tillsammans med låg individrisk gör att situationen är acceptabel och att föreslagen markanvändning bedöms vara lämplig. 13(19)

14 4 Analys avseende intilliggande industrier De intilliggande industrier (med möjlig påverkan på planområdet) som identifierats är: Haldex mfl Rohm and Haas Dessa utreds i följande avsnitt. Identifiering baseras på de utredningar som genomförts i samband med kommunens arbete med sin fördjupade översiktplan (FÖP). Figur 2 Del av kartbilaga till Risk- och störningsutredning för Landskrona (FÖP), daterad Tyréns uppdragsnummer Konturer avser förslag på minsta möjliga generella avstånd till mindre känslig bebyggelse såsom viss handel (ej samtliga typer av handel), utifrån ett större planeringsperspektiv samt utifrån befintligt underlag. 4.1 Haldex mfl Haldex mfl är belägna direkt i anslutning till aktuellt planområde. Inom fastigheten/i byggnaderna finns tre verksamheter, alla underleverantörer inom fordonsindustrin: Haldex Brake Products AB levererar delsystem och komponenter till bromssystem, t ex bromsregulatorer. BorgWarner TorqTransfer Systems (fd Haldex Traction AB) levererar kopplingar för fyrhjulsdrift. Alfdex är ett gemensamtägt bolag mellan Haldex och Alfa Laval som levererar system för rening av vevhusgaser för stora dieselmotorer. Tyréns AB har upprättat flera riskbedömningar/riskanalyser som behandlar verksamheterna ovan (benämnda Haldex mfl i fortsättningen). Följande utredningar har varit tillgängliga: PM angående risk med staplade plastbackar i hall A, upprättad av Tyréns AB, daterad , Tyréns uppdragsnummer Avseende omgivningspåverkan (uppdrag åt Landskrona Stad): Fördjupad bedömning Haldex Brake Productions AB, m.fl., upprättad av Tyréns AB, daterad , Tyréns uppdragsnummer Riskanalys avseende tennifieringsanläggningen, upprättad av Øresund Safety Advisers AB (numera Tyréns AB) daterad Grovriskanalys, daterad (kompletterad ) upprättad av Tyréns AB Tyréns uppdragsnummer Slutsatserna av dessa redovisas, i relation till planförslaget, i avsnitt (19)

15 4.1.1 Slutsatser i tillgängliga analyser Nedanstående slutsatser kommer från tidigare analyser. Risker -omgivningspåverkan Brandriskerna i anläggningen är generellt sett små. Det är svårt att identifiera scenarier som skulle kunna leda till en storbrand. Inga bränder bedöms kunna orsaka en allvarlig olycka enligt definition i Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Viktiga komponenter i brandskyddet är brandlarmet, brandgasventilationen och portabel släckutrustning för att möjliggöra en tidig insats. Tennifieringsanläggningen Tennifieringsanläggningen har tidigare analyserats i detalj. Avståndet mellan planområdet och tennifieringsanläggningen (se avsnitt nedan) är drygt 100 m. Slutsatserna från tidigare utredning är att en allvarlig kemikalieolycka inte rimligen bedöms kunna inträffa på tenniferingsanläggningen (inklusive avgiftningsanläggningen). Utredningen belyser ett antal scenarion, däribland en fullt utvecklad rumsbrand med spridning av brandrök utanför verksamheten, en mindre brand i rummet med spridning av brandrök utanför verksamheten samt förångning och spridning av ånga som en följd av vattentillförsel på saltsmältan. Gemensamt för scenarierna är att det uppkommer en giftig rök innehållande bland annat vätecyanid, ammoniak och andra giftiga kemikalier. Sannolikheten för dessa scenarion är beskriven som låg, i princip inte förekommande. Bland annat anser författarna att en fullt utvecklad rumsbrand inte kan förväntas, eftersom den kräver en stor tillgång på brännbart material. Sådan tillgång på brännbart material finns inte i rummet med härdningsanläggningen. Under ogynnsamma förhållanden kan en källstyrka av vätecyanid på 1 kg/s vara tillräckligt för att ge upphov till skadade (behov av läkarvård) i omgivningen. En sådan källstyrka är dock inte rimlig p.g.a. frånvaron av brännbart material. Vid aktuellt avstånd bedöms sådana koncentrationer som ger upphov till dödsfall inte kunna förekomma. Byggnadsdel närmast planområdet I del av byggnad närmast planområdet sker montage och viss lagring trä- och platsbackar. Riskerna med lagring av plastbackar har bedömts i en PM, vilket anger att givet en antändning av plastbackarna kan konsekvenserna bli en kraftig brand men som sannolikt inte når övertändning. Risken har utretts med anledning av den ökade brandbelastning som lagringen innebär. Lagringen bedöms inte innebära en oacceptabelt hög risk i den aktuella lokalen Sammanfattande slutsats avseende Haldex mfl och deras påverkan på planområdet Vid mycket ogynnsamma förhållanden skulle giftiga brandgaser från tenniferingsanläggningen (belägen ca 100 m bort) kunna orsaka skadade (till skillnad från omkomna). Frånvaron av brännbart material borgar för att ogynnsamma förhållanden ej uppkommer, varför Haldex arbete med egenkontroll är viktigt. Förhållanden som ger upphov till omkomna vid aktuellt planområde bedöms inte kunna uppstå överhuvudtaget, under nuvarande förutsättningar. Närmast planområdet sker lagring av trä- och platsbackar. Denna hantering har bedömts kunna ge upphov till en kraftig brand, men övertändning har bedömts ej kunna ske. Det bedöms ej troligt att en brand inom planområdet kan spridas till Haldex byggnader eller vice versa. De rekommenderade åtgärderna avseende brandklassad fasad och fönster ger ytterligare skydd (för både handel och Haldex mfl) och tar hänsyn till brandrisken med material som de båda verksamheterna kan komma att ställa upp i området mellan byggnaderna. Observera att någon sådan lagring/hantering är ej känd i dagsläget. Denna åtgärd syftar också till att minimera sannolikheten för dominoeffekter orsakade av brandspridning från handel till Haldex. 15(19)

16 För att ta hänsyn till den störning som ett olycksförlopp kan utgöra samt för att minimera sannolikheten för dominoeffekter kommer åtgärd rekommenderas (ej skall-krav), se avsnitt Rohm And Haas Rohm and Haas AB bedriver vid fabriken i Landskrona tillverkning av akrylatpolymerdispersioner med främst olika akrylatmonomerer som råvara. Akrylat är salter och estrar av akrylsyra. Företaget är en del av den stora kemikoncernen The Dow Chemical Company. Tillverkningsprocessen sker i flera processteg och innefattar bland annat polymerseringsreaktioner (värmeavgivande) och filtrering (tillverkningsprocessen sker i en vattenlösning). Rohm and Haas är beläget ca 300 m från planområdet. Följande utredning har varit tillgänglig: Avseende omgivningspåverkan (uppdrag åt Landskrona Stad): Fördjupad bedömning Rohm and Haas., upprättad av Tyréns AB, daterad , Tyréns uppdragsnummer Denna baseras i sin tur på flertalet underliggande utredningar, upprättade av Rohm and Haas. Slutsatserna i ovan angivna rapport, i relation till planförslaget, redovisas i avsnitt Slutsatser i tillgängliga analyser För Rohm and Haas AB bedöms spridningen av hälsoskadliga gasmoln vara den dimensionerande (allvarligaste) riskstörningen för omgivningen. Akrylatmonomererna och andra kemikalier som används som råvara i tillverkningsprocessen har både brandfarliga och hälsoskadliga egenskaper. Olyckshändelserna är sammankopplade med lagringen i lagringscisterner och järnvägsvagnar. En uppvärmning av dessa lagringscisterner riskerar att leda fram till en skenande polymerisationsprocess och sedermera ett rämnande av lagringscisternen. Med avseende på kemikaliernas brandfarliga egenskaper kan detta ske under explosionsartade former (bland annat Boiling liquid expanding vapor explosion ) eller som en omfattande pölbrand. Samtidigt innebär frigörandet av kemikalierna en avdunstning och bildandet av ett gasmoln som sprids med vinden. Denna olyckshändelse har större konsekvensavstånd än olyckshändelserna relaterade till kemikaliernas brandfarlighet. Brandgaser skulle kunna påverka omgivningen, dock är denna problematik sällan sådan att omgivningen utsätts för oacceptabla risker. På aktuellt avstånd innebär utspädningseffekten att oacceptabel påverkan ej är trolig. Det i utredningen presenterade skyddsavståndet om mindre än 250 m till aktuell bebyggelsetyp utgår från begreppet individrisk. Det är dock viktigt att vara medveten om att störningar vid olyckor (t.ex. evakuering, obehag, skadade) kan påverka omgivningen på betydligt större avstånd (upp till ungefär 700 meter från gasmoln och upp till ungefär 300 meter vid en explosion) Sammanfattande slutsats avseende Rohm and Haas och dess påverkan på planområdet Då aktuellt avstånd (till byggnad med handel) om ca 300 m överstiger det rekommenderade minsta avståndet om under 250 m (baserat på riskmåttet individrisk för aktuell bebyggelsetyp) bedöms planförslaget (handel) vara en lämplig markanvändning. För att ta hänsyn till den störning som ett olycksförlopp kan utgöra kommer åtgärd rekommenderas (ej skall-krav), se avsnitt 5. 16(19)

17 4.3 Sammanfattande slutsats samt värdering avseende intilliggande industrier Planområdet avses bebyggas med handel/sällanköpshandel, vilket ur olycksrisksynpunkt är att betrakta som icke-känslig bebyggelse, med något lägre krav avseende risknivå än känslig bebyggelse (vilket t.ex. bostäder är exempel på). Handel bedöms vara en lämplig markanvändning. Rekommenderade avstånd till Rohm and Haas upprätthålls och Haldex mfl bedöms ej kunna orsaka allvarliga olyckor med konsekvenser för omgivningen. Inga dominoeffekter avseende allvarliga olyckor bedöms tillkomma med anledning av planförslaget. Det finns dock alltid en risk för brandspridning mellan intilliggande fastigheter (trots tillräckligt avstånd). Under förutsättning att de rekommenderade åtgärderna vidtas samt att föreliggande planförslag följs bedöms risken för dominoeffekter vara fortsatt låg. För att ta hänsyn till den störning som ett olycksförlopp kan utgöra kommer åtgärder rekommenderas (ej skall-krav), se avsnitt 5. 17(19)

18 5 Slutsatser och rekommendationer En riskanalys för Bromsregulatorn 4 har genomförts. Studien har omfattat risker avseende farligt gods på Österleden samt intilliggande industrier. Förutsättningarna för studien avseende farligt gods är tillgängligt underlag i avsnitt 1.4 samt i rapporten Weibullsholm, Landskrona- Riskhänsyn upprättad av Tyréns AB. Bedömningen i föreliggande rapport bygger på befintligt planförslag och detta har bedömts vara en förutsättning för utredningen. Risker med transport av farligt gods har analyserats. Därvid har följande bedömningar gjorts: Risknivåerna har bedömts vara låga längs Österleden. Av beräkningarna framgår att risknivåerna är acceptabla längs Österleden och att bebyggelse kan ske intill Österleden utan att individriksnivån överstiger riktlinjerna i vägledning 2 i RIKTSAM. Befintligt planförslag innebär dessutom att marken inte får bebyggas inom en zon om 30 meter från Österleden, detta ger skydd mot ett flertal olycksförlopp (förutom att sammanvägningen av sannolikhet och konskevens individrisk är acceptabel). I direkt anslutning till området ligger Haldex på den östra sidan. I tidigare genomförd riskanalys gällande Haldex visar denna att en allvarlig kemikalieolycka inte rimligen kan inträffa på deras område om verksamheten även i fortsättningen bedrivs enligt nuvarande förutsättningar. Giftiga brandgaser kan under mycket ogynnsamma förhållanden ge upphov till skadade i omgivningen, dock är detta scenario orimligt så länge frånvaron av brännbart material även i fortsättningen säkerställs. Närmast planområdet sker lagring av trä och plastpallar, vilka utgör en hög brandbelastning. Även denna lagring har tidigare utretts och har bedömts inte utgöra en oacceptabel hög risk. Rohm & Haas är beläget ca 300 m från planområdet. Avståndet överstiger rekommenderade minsta avstånd. För att ta hänsyn till transporter av farligt gods, intilliggande industrier och deras verksamhet bör följande åtgärder övervägas (ej skall-krav, d.v.s. åtgärderna bedöms ej behöva skrivas i detaljplan): Fasad (och eventuella fönster) längs volymhandelns östra fasad utföras i lägst brandteknisk klass E 30 (i enlighet med nuvarande förslag samt trolig utformning av fasad). Entréer till handel (publika entréer) bör placeras längs byggnadens västra sida (i enlighet med nuvarande förslag). Central avstängningsbar ventilation rekommenderas. Knapp placeras på bemannad plats (t.ex. vid kassa) och personal utbildas i dess användande. Detta uppfylls ej med nuvarande förslag, dock är kostanden för åtgärden förhållandevis låg, och bedöms därför vara lämplig trots att risknivån bedöms vara acceptabel. 18(19)

19 6 Referenser Boverket, Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, 2002 års revidering, Allmänna råd 1996:1 ändrad genom 2002:1, 2002 Boverket, Användningen av riskanalyser och skyddsavstånd i den fysiska planeringen, underlag nr 48, Davidsson m fl, Värdering av risk, Rapport P21-182/97, Räddningsverket, Karlstad, Hammar, L., Magnusson, K., Riskstudie av farligtgodstransporter på större stråk av väg och järnväg i Skåne Län. SSPA, Länsstyrelsen i Skåne län, Räddningsverket, Farligt Gods riskbedömning vid transport. Handbok för riskbedömning av transporter med farligt gods på väg eller järnväg. Statens Räddningsverk, Karlstad, Räddningsverket, Farligt gods på vägnätet underlag för samhällsplanering, Rapport B20-209/98, Statens Räddningsverk, Karlstad, Räddningsverket, Kartläggning av vägtransporter med farligt gods, Rapport P21-359/00, Statens Räddningsverk, Karlstad, Räddningsverket, Webbaserad karttjänst med redovisning av identifierade flöden av farligt gods. Svarvar, P., & Persson, U., Ekonomisk analys av farligtgodsolyckor vid järnvägs- och tankbilstransporter av ammoniak och bensin, VTI Rapport 387:5, Väg- och transportforskningsinstitutet, Linköping, Tyréns AB, ØSA Brand & Risk, Weibullsholm Landskrona, Riskhänsyn, Rapport, Uppdrag , 2009 Tyréns AB, Grovriskanalys, Kv. Bromsregulatorn 1, Landskrona, uppdrag , 2012 VTI, Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid transport av farligt gods på väg och järnväg. Väg- och transportforskningsinstitutets rapport 387:4, (19)

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN RAPPORT RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN 2015-11-19 Uppdrag 259586, Riskbedömning olycksrisk, kv Garvaren, Simrishamn Titel på rapport: Riskutredning verksamheter inom kv. Garvaren,

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Uppdragsnummer: 226394 Markerat planområde i Ystad hamn 16 maj 2011 Beställare: Ystads kommun Dick Bengtsson Konsult: Tyréns

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet 2012-07-13 Objekt:TRV 2012/1996,

Läs mer

PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET

PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET PM 2013-05-17 Uppdrag: 249078, Riskbedömning hantering brandfarlig gas på intilliggande fastighet

Läs mer

Bilaga riskanalys. Läggs in här. Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26

Bilaga riskanalys. Läggs in här. Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26 Detaljplan för Focken 5 inom Haga, Umeå kommun 20013-10-11 Bilaga riskanalys Läggs in här Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26 Uppdragsnummer: 249616 Uppdragsansvarig:

Läs mer

RISKHÄNSYN I PLANERING

RISKHÄNSYN I PLANERING HAMMARSHUS, KRISTIANSTADS KOMMUN RISKHÄNSYN I PLANERING Detaljplan för Hammar 9:151, del av, m fl, inom Hammarområdet i Kristianstad RAPPORT Uppdragsgivare: Kristianstads Kommun Kontaktperson: Marie Nilsson

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

Riskutredning för planområde

Riskutredning för planområde Briab Brand & Riskingenjörerna AB Magnus Ladulåsgatan 65 118 27 Stockholm Org nr 556630-7657 0 av 13 Kungsängens Kyrkby 2:164, Upplands-Bro Briab Brand & Riskingenjörerna AB Magnus Ladulåsgatan 65 118

Läs mer

MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM

MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM RISKUTREDNING MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM PRELIMINÄRHANDLING 2015-09-25 Uppdrag 258868, Dp Hässleholm Brinova Titel på rapport: Riskutredning Magasinet 1, Hässleholm Status: Preliminärhandling Datum: 2015-09-25

Läs mer

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods Projekt Projektnr Freden Större 11, Sundbyberg 105521 Handläggare Datum Lisa Åkesson 2014-06-04 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-06-04 Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade

Läs mer

Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods för Kv. Rebbelberga 14:3, Ängelholm Rapport,

Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods för Kv. Rebbelberga 14:3, Ängelholm Rapport, 1(24) Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods för Kv. Rebbelberga 14:3, Ängelholm Rapport, 2012-05-21, Reviderad 2012-05-24 Uppdragsnummer: 242615 Uppdragsansvarig: Cecilia Sandström Handläggare

Läs mer

för skolverksamhet. Mellan Glömstavägen och planområdet finns en höjdrygg som är cirka 25 meter hög.

för skolverksamhet. Mellan Glömstavägen och planområdet finns en höjdrygg som är cirka 25 meter hög. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS 24 augusti 20155 SBU 2015-001492 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Susanna Udd 08 535 364 28 susanna.udd@huddinge.se RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING Rosenhill 1:12 m fl.,

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Preliminär handling Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Kalmar kommun Uppdragsgivare: Kalmar kommun Kontaktperson: Birgit Endom Uppdragsnummer: 13-072 Datum: 2014-04-15

Läs mer

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1(5) Cecilia Sandström 010-452 28 80 Malmö, 2013-06-27 Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1.1 Bakgrund och förutsättningar Det finns önskemål att uppföra bostäder (flerbostadshus) i Glumslöv, Landskrona.

Läs mer

RISKANALYS KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN. Underlag till dp-ändring

RISKANALYS KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN. Underlag till dp-ändring KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN RISKANALYS Underlag till dp-ändring Uppdragsgivare: Wihlborgs Fastigheter AB, Syd Uppdragsnummer: 222955 Datum: 2011-01-14 Tyréns AB Region Syd 205 19 Malmö Isbergs gata

Läs mer

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN Riskutredning avseende transport av farligt gods KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN PROJEKTNUMMER: 262684 2015-06-26 Uppdrag: 262684, Riskhänsyn detaljplan Gasverket 1, Kristianstad Titel på rapport:

Läs mer

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen Normal z:\uppdrag\1132 greby 14 mfl\-1\11321 pm 1183.docx Kompletterande till riskutredning Bensinstationslägen : Reviderad: - Uppdragsansvarig: - Brandingenjör Kungsgatan 48 B 411 15 Göteborg Telefon

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

Hur arbetar konsulten?

Hur arbetar konsulten? Hur arbetar konsulten? En konsults erfarenheter från arbete med riskhantering ur ett samhällsplaneringsperspektiv Fredrik Nystedt Upplägg Varför visa riskhänsyn? Viktiga begrepp Konsultens roll Metoder

Läs mer

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 Datum 2014-03-25 Internt granskad av: Stefan Nilsson David Winberg Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 1. Bakgrund En ny detaljplan håller på att arbetas fram för området Barkabystaden 2 i Järfälla kommun.

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Riskanalys, godsmagasin samt lokstallar, Älmhult Rapport

Riskanalys, godsmagasin samt lokstallar, Älmhult Rapport 1(22) Riskanalys, godsmagasin samt lokstallar, Älmhult Rapport 2014-06-18 Uppdragsnummer: 255413 Uppdragsansvarig: Cecilia Sandström Handläggare Kvalitetsgranskning Cecilia Sandström Emma Bengtsson 2(22)

Läs mer

Kronetorp 1:1, Burlöv riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20

Kronetorp 1:1, Burlöv riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20 Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-05-08 Erik Hedman Kronetorp 1:1, Burlöv riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20 Detta dokument utgör en enkel riskbedömning för Kronetorp

Läs mer

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman Storumans kommun Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman 2016-10-24 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning och avgränsning...

Läs mer

RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING

RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING 2015-04-23 RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING DEL AV LASYREN 1, SÖDERTÄLJE VERSION 2 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 65. 118 27 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala:

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun Dnr SBN/2011:226 Riskanalys VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 2(9) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Områdesbeskrivning... 3 - Detaljplan...

Läs mer

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4 Fakta 2016:4 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods Publiceringsdatum 2016-04-11 Kontakt Enheten för samhällsskydd och beredskap Telefon: 010-223 10 00

Läs mer

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RAPPORT-VERSION B 2012-11-15 Uppdrag: 245404, Riskanalys transport farligt gods, Riksgränsen Titel på rapport: Status: Riskanalys- Björkliden 1:22 m.fl, Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark

Läs mer

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av UTLÅTANDE 2012-11-21 barbro.malmlof@jarfalla.se Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m fl, Järfälla kommun Bakgrund

Läs mer

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet PM Riskanalys för kv Åran och Nätet Haparanda kommun 2007-03-12 WSP Brand- och Riskteknik PM KOMPLETTERING AV RISKANALYS KV PATAN MED AVSEENDE PÅ BEBYGGELSE I KV ÅRAN OCH NÄTET Bakgrund Haparanda kommun

Läs mer

RISKHÄNSYN FARLIGT GODS

RISKHÄNSYN FARLIGT GODS HERRESTADS-TORP 1:41, 1:45 MFL, TORP UDDEVALLA, UDDEVALLA KOMMUN RISKHÄNSYN FARLIGT GODS FRHANDSKOPIA Uppdragsgivare: Max Hamburgerrestauranger AB Kontaktperson: Christian Mannerstråle Uppdragsnummer:

Läs mer

RISKHÄNSYN I PLANERING

RISKHÄNSYN I PLANERING RISKHÄNSYN I PLANERING Detaljplan för Tvärbanan, Ängelholms kommun Farligt gods samt flyg RAPPORT Uppdragsgivare: Ängelholms kommun Kontaktperson: Maria Brink Uppdragsnummer: 240353 Datum: 2012-03-07 Tyréns

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV HAKEN OCH HÖRNET SOLLENTUNA KOMMUN 2013-03-20 Uppdrag: 242366, Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan. Kv Haken och Hörnet, Helenelund Status: Slutgiltig handling

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Lantmannen 7, Falköpings kommun PM - Olycksrisker Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19

Läs mer

Detaljplan för Nol 3:72 i Ale kommun Risker i samband med närhet till Perstorp Oxo:s anläggning

Detaljplan för Nol 3:72 i Ale kommun Risker i samband med närhet till Perstorp Oxo:s anläggning Beställare: Ale kommun Beställarens representant: Emelie Johansson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Heijmans Uppdragsnr: 102 1243 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Riskbedömning Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Uppdragsgivare: Mönsterås kommun Kontaktperson: Henrik Eriksson Uppdragsnummer: 14-054 Datum:

Läs mer

Yttrande Riskbedömning

Yttrande Riskbedömning Yttrande Riskbedömning Yttrande - Riskbedömning Fastighetsbeteckning: Projekt: Datum: Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Yttrandet avser: Kv. Snöflingan 10, Växjö kommun 2016-11-16 16326 Vöfab Nygatan 34

Läs mer

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led.

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. www.sakerhetspartner.se Riskanalys Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. Norra och södra låset. Huddinge kommun Dokument: Riskanalys Version nummer: Datum

Läs mer

Kv. Sjukhuset 9 & 10, Mörbylund RISKHÄNSYN AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ E18

Kv. Sjukhuset 9 & 10, Mörbylund RISKHÄNSYN AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ E18 Kv. Sjukhuset 9 & 10, Mörbylund RISKHÄNSYN AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ E18 GRANSKNINGSHANDLING 2014-03-28 Uppdrag: 245430, Mörbylund Riskbedömning DP Titel på rapport: Riskhänsyn avseende transport

Läs mer

Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman

Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman Del av Fritiden 1 (Fritidsbadet) och del av Östra Förstaden 2:1, Ystad riskbedömning avseende transport och hantering av farligt gods i planområdets närhet

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Projekt Projektnummer Kv Vitsippan 104694 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-05-20 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-05-18 ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Inledning Inom kv Vitsippan i Borås kommun planeras

Läs mer

Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26. Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund. Kvalitetsgranskning.

Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26. Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund. Kvalitetsgranskning. Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26 Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund Handläggare Kvalitetsgranskning Cecilia Sandström Henrik Östlund 2(25) Sammanfattning Tyréns

Läs mer

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT Uppdrag 267292, Riskanalys farligt gods på järnväg för detaljplan med P-hus, Umeå Titel på rapport: Riskutredning Parkeringshus Umeå C Status: Datum:

Läs mer

PM Riskbedömning av kombiterminalen i Torsboda

PM Riskbedömning av kombiterminalen i Torsboda Härnösand, 2012-03-30 Magnus Åkerlind 010-452 30 97 Deltaterminal AB Att: Björn Amnow Hamnvägen 3A 860 35 Söråker PM Riskbedömning av kombiterminalen i Torsboda Tyréns AB har på uppdrag av Deltaterminal

Läs mer

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- KVALITATIV

Läs mer

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS Uppdragsnamn Lådkameran Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum AB Familjebostäder 109589 2016-10-13 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 161013 LSS 161013 PM Risk - Lådkameran Bakgrund och

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630,

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV. Martin Bjarke

UPPDRAGSLEDARE. Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV. Martin Bjarke UPPDRAG Riskbedömning UPPDRAGSNUMMER 3314446013 UPPDRAGSLEDARE Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV Martin Bjarke DATUM 1 Sammanfattning 2 Bakgrund Sweco har fått i uppdrag av LKAB att ta fram en riskutredning som

Läs mer

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg UPPDRAG DP Mörviken Åre UPPDRAGSNUMMER 1331390000 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg En ny detaljplan som omfattar Mörviken 1:61, 1:62,

Läs mer

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR BILAGA C SIDA 1 (5) BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till beräkningar är bl.a. avståndet inom vilka personer antas omkomma,

Läs mer

Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad

Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se Kvalitativ riskbedömning:

Läs mer

RISKUTREDNING KV. HERKULES, TRELLEBORG

RISKUTREDNING KV. HERKULES, TRELLEBORG RAPPORT RISKUTREDNING KV. HERKULES, TRELLEBORG SLUTRAPPORT 2016-10-06 UPPDRAG 271144, Riskutredning kv. Herkules, Trelleborg Titel på rapport: Riskutredning kv. Herkules, Trelleborg Status: Datum: 2016-10-06

Läs mer

RISKANALYS SOLHÖJDEN SUNDSVALL

RISKANALYS SOLHÖJDEN SUNDSVALL RAPPORT RISKANALYS SOLHÖJDEN SUNDSVALL SLUTGILTIG HANDLING 2012-12-20 Uppdrag: 243720, Riskanalys Solhöjden Titel på rapport: Riskanalys Solhöjden Sundsvall Status: Slutgiltig handling Datum: 2012-12-20

Läs mer

Risk-PM angående Dp 5085, Förskola Bulltofta

Risk-PM angående Dp 5085, Förskola Bulltofta Malmö stad Att: Marta Nowak Fastighetskontoret 205 80 Malmö Malmö 2009-10-26 angående Dp 5085, Uppdrag: Tyréns har på uppdrag av Fastighetskontoret bedömt riskerna för lokalisering av ny förskola med anledning

Läs mer

PM Risk - Elevhem Karlberg

PM Risk - Elevhem Karlberg Uppdragsnamn Karlberg, elevhem Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum CF Møller 109416 2016-07-19 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 160719 PWt 160715 PM Risk - Elevhem Karlberg Bakgrund

Läs mer

PM RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV. ORGELN, SUNDBYBERG

PM RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV. ORGELN, SUNDBYBERG PM RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV. ORGELN, SUNDBYBERG 2015-09-18 1 Inledning Tyréns har fått i uppdrag att göra en utredning avseende olycksrisker och förutsättningar att etablera tillbyggnaden på befintlig

Läs mer

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Mål och Syfte... 4 1.2 Omfattning och Avgränsning... 4 1.3 Metod... 4 1.4 Underlag... 4 1.5 Principer för riskvärdering...

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan Gävle Söder 66:6, 66:7 och 66:8 Granskningshandling 2011-07-07 Upprättad av: Henrik Mistander

Läs mer

Områdesbeskrivning. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Sida 2 (5)

Områdesbeskrivning. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Sida 2 (5) Projekt Projektnummer Kv. Nattugglan 14, Stockholm 107472 Handläggare Datum Erik Hall Midholm 2014-09-24 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-09-24 PM RISK - BEBYGGELSE OVANPÅ SÖDERLEDSTUNNELN Brandskyddslaget

Läs mer

RISK- OCH BULLERUTREDNING ÖVERLIDA CAMPING, SVENLJUNGA

RISK- OCH BULLERUTREDNING ÖVERLIDA CAMPING, SVENLJUNGA RISK- OCH BULLERUTREDNING ÖVERLIDA CAMPING, SVENLJUNGA RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS SAMT BULLERANALYS 2013-04-08 Uppdrag: 246554 Titel på rapport: Status: Risk- och bullerutredning Överlida

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2011-02-15 Utställningshandling Dnr:10BMN244 Handläggare: Lars Westholm Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län Foto:

Läs mer

Riskinventering för del av fastigheten Kirseberg 14:93 (kv Carl Florman), Malmö

Riskinventering för del av fastigheten Kirseberg 14:93 (kv Carl Florman), Malmö Riskinventering för del av fastigheten Kirseberg 14:93 (kv Carl Florman), Malmö Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tyréns Uppdragsansvarig: Malmö Stad, Fastighetskontoret Christina Andréasson Cecilia Sandström

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING PROJEKT FORS UPPDRAGSNUMMER: MALMÖ

Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING PROJEKT FORS UPPDRAGSNUMMER: MALMÖ Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER: 5630245410 PROJEKT FORS MALMÖ 2017-04-10 SWECO SYSTEMS, BRAND- OCH RISKTEKNIK SWECO ENVIRONMENT, FÖRORENADE OMRÅDEN OCH KEMIKALIER AV: DAVID

Läs mer

BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk (riskberäkningar)

BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk (riskberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk

Läs mer

1 Inledning. Stationshusets ändamål var under samrådsskedet angivet till centrum, men har senare ändrats till handel.

1 Inledning. Stationshusets ändamål var under samrådsskedet angivet till centrum, men har senare ändrats till handel. PM TITEL PM Riskbedömning Sandared 1:613, 1:614 DATUM 24 maj 2013 PROJEKTNUMMER A041530 / 164892 VERSION 1.0 UTARBETAD Göran Davidsson GRANSKAD Magnus Karlsson GODKÄND Gert Swenson ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan

Läs mer

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar Author Fredrik Zachrisson Phone +46 10 505 47 41 Mobile + 46 (0)76-772 43 53 E-mail fredrik.zachrisson@afconsult.com Recipient Håbo Kommun Plan- och utvecklingsavdelningen Märit Olofsson Nääs 746 80 Bålsta

Läs mer

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde TOLUST ETT AB av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde SLUTLIG RAPPORT 2012-10-29 Översiktlig riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde Datum

Läs mer

KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4

KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4 m RAPPORT KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4 2015-05-12 Uppdrag: 260277, Kvalitativ Riskanalys Grunnan Titel på rapport: Kvalitativ riskanalys Grunnan Status:

Läs mer

RISKUTREDNING FÖR PLANOMRÅDE

RISKUTREDNING FÖR PLANOMRÅDE 2016-04-26 RISKUTREDNING FÖR PLANOMRÅDE SICKLAÖN 41:2, NACKA SLUTVERSION Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 65. 118 27 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala: Dragarbrunnsgatan

Läs mer

Riskhänsyn avseende transport av farligt gods på järnväg, område i Södra Ängelholm

Riskhänsyn avseende transport av farligt gods på järnväg, område i Södra Ängelholm Riskhänsyn avseende transport av farligt gods på järnväg, område i Södra Ängelholm Underlag till kommande planeringsarbete Rapport Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ängelholms

Läs mer

Kv Viksjö 3:577, Banangränd, Risk-PM angående detaljplan

Kv Viksjö 3:577, Banangränd, Risk-PM angående detaljplan RISK-PM 2016-01-14 Jonny Youssef S och J Tomt AB Axvägen 41, lgh nr 1202 175 51 Järfälla Kv Viksjö 3:577, Banangränd, Risk-PM angående detaljplan 1 Inledning Detta PM är upprättat av civilingenjör i riskhantering/brandingenjörer

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA 2013-05-06 Uppdrag: 244238, Riskhänsyn DP Handelsplats Brunna Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan Handelsplats Brunna Status: Slutrapport Datum:

Läs mer

1 Inledning. 2 Yttrande

1 Inledning. 2 Yttrande PM TITEL Kommentarer till yttrande Riskanalys för östra centrum i Partille DATUM 25. februari 2013 PROJEKTNUMMER A026849 / 164361 VERSION PM001 UTARBETAD Rebecka Thorwaldsdotter GRANSKAD Göran Davidsson

Läs mer

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys NCC Property Development AB Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys Stockholm 2012-04-23 Reviderad 2012-09-03 Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Datum 2012-04-23

Läs mer

Detaljplan för Södra Svalöv 18:3 m.fl. riskutredning med anledning av transport av farligt gods på Söderåsbanan

Detaljplan för Södra Svalöv 18:3 m.fl. riskutredning med anledning av transport av farligt gods på Söderåsbanan Svalövs kommun Att: Vlasta Sabljak Kävlinge 2012-04-18 PM Riskutredning Detaljplan för Södra Svalöv 18:3 m.fl. riskutredning med anledning av transport av farligt gods på Söderåsbanan 1. Inledning I detaljplanen

Läs mer

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE UPPLANDS VÄSBY KOMMUN UPPDRAGSNUMMER UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE VERSION 1.2 SWECO SOFIA PERSSON JOHAN NIMMERMARK 1 (8) 2013-06-14 S w e co E n

Läs mer

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning,

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning, Handläggare Sohrab Nassiri Tel 010 505 32 42 Mobil 0722 42 88 97 E-post Sohrab.nassiri@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Emelie Johansson Box 225 443 25 Lerum Datum 2016-03-03 Projekt-ID 719727 Granskad

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Dalen 16, Danderyd Slutgiltig handling 2009-01-26 Upprättad av: Joakim Almén Granskad av: Johan Lundin Godkänd av: Ulrika Lindblad ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR

Läs mer

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN

Läs mer

Avstånd till transportled för farligt gods samt kraftledning

Avstånd till transportled för farligt gods samt kraftledning Uppdragsnummer: 10146896 1 (6) PM RISK Avstånd till transportled för farligt gods samt kraftledning Inledning Denna utredning gällande etableringsförutsättningar för ny handel i Sköndal genomförs på uppdrag

Läs mer

Riskanalys. Upprättad 2013-02-14 Senast justerad 2013-05-13. Förstudie till detaljplan. Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92

Riskanalys. Upprättad 2013-02-14 Senast justerad 2013-05-13. Förstudie till detaljplan. Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92 Riskanalys Upprättad 2013-02-14 Senast justerad 2013-05-13 Riskanalys för universitet, resecentrum, restauranger och hotell vid Ölandskajen/Barlastholmen Kalmar kommun Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100

Läs mer

PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING

PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING Projekt Projektnummer Lokstallet 6, Stockholm 106015 Handläggare Datum Erik Hall Midholm 2013-07-11 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2013-07-11 PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING Bakgrund och syfte

Läs mer

RISKUTREDNING HÄLJERED 3:1 ALE KOMMUN

RISKUTREDNING HÄLJERED 3:1 ALE KOMMUN RISKUTREDNING HÄLJERED 3:1 ALE KOMMUN Riskutredning för Häljered 3:1 med syfte att klarlägga risker från närliggande riskobjekt. Göteborg Sweco Västra Regionen, Miljöteknik Handläggare Johan Nimmermark

Läs mer

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Beställare: Hökerum Bygg AB Beställarens representant: Maria Ståhl Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Maria

Läs mer

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning RISK-PM 2016-03-14 Riksbyggen Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning Detta PM är upprättat av civilingenjör i riskhantering/brandingenjör Anna Mårtensson,

Läs mer

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Riskbedömning för Norrköpings resecentrum Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Uppdragsgivare Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 601 81 Norrköping WSP kontaktperson Henrik

Läs mer

RISKUTREDNING MELLINGEHOLM 6:1

RISKUTREDNING MELLINGEHOLM 6:1 RAPPORT RISKUTREDNING MELLINGEHOLM 6:1 2015-02-05 Uppdrag: 259513, Riskutredning avseende farligt gods och flygplats Titel på rapport: Riskutredning Mellingeholm 6:1 Status: Slutrapport Datum: 2015-02-05

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE 2012-08-13 Uppdrag: 241596, Riskanalys för Arninge handelsområde, Täby kommun Titel på rapport: Riskhänsyn Arninge handelsområde Status: Slutgiltig

Läs mer

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER,

Läs mer

TIERP 4:140 RISK- OCH BULLERUTREDNING

TIERP 4:140 RISK- OCH BULLERUTREDNING TIERP 4:140 RISK- OCH BULLERUTREDNING RAPPORT 2014-05-05 Uppdrag: 253623 Titel på rapport: Del av Tierp, Risk- och bullerutredning Status: Rapport Datum: 2014-05-05 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

KVALITATIV RISKUTREDNING FÖR KV STRÖMSÖR OCH KV RENEN

KVALITATIV RISKUTREDNING FÖR KV STRÖMSÖR OCH KV RENEN Rapport KVALITATIV RISKUTREDNING FÖR KV STRÖMSÖR OCH KV RENEN 2016-12-15 UPPDRAG: 274425 UPPDRAG 274425, Riskanalys Strömsör Titel på rapport: Kvalitativ riskutredning för Kv Strömsör och Kv Renen Status:

Läs mer

Riskutredning Arlandastad Norra Preliminär

Riskutredning Arlandastad Norra Preliminär Riskutredning Arlandastad Norra Stockholm 2013-05-20 Riskutredning för Arlanda Stad Norra Datum 2013-05-20 Uppdragsnummer 61381357106 Utgåva/Status Rapport Per Stein Handläggare Lennart Hammar Granskare

Läs mer