BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA"

Transkript

1 Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS

2 Uppdrag: Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Ohlssons AB Tyréns AB Cecilia Sandström Emma Bengtsson/Cecilia Sandström Cecilia Sandström/Susanne Stenlund Avsnitt avseende intilliggande industrier är upprättat av Cecilia Sandström och granskat av Susanne Stenlund. Avsnitt avseende farligt gods samt övrig rapport är upprättat av Emma Bengtsson och granskat av Cecilia Sandström. Huvudsaklig författare: Emma Bengtsson Datum: Handlingen granskad av: Cecilia Sandström Susanne Stenlund Tyréns AB Helsingborg Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\MAL\242534\BRS\_Text\Riskanalys farligt gods samt industrier, Bromsregulatorn, Landskrona docx

3 Sammanfattning Tyréns AB har på uppdrag av Ohlssons AB upprättat en riskanalys med avseende på transporter av farligt gods på Österleden i samband med planering av verksamhet för handel på Kv. Bromsregulatorn 4 i Landskrona. Även intilliggande industrier har studerats. Målet med riskanalysen är att ta fram relevant underlag avseende nivån på olycksrisker (individrisknivåer) inom området kopplade till transporterna av farligt gods på närliggande vägsträcka (Österleden) samt att studera intilliggande industriers påverkan på planförslaget. Ohlson i Landskrona AB avser att inom området upprätta en byggnad för volymhandel med tillhörande parkering. I närheten av anläggningen ligger Haldex i öst och Rohm and Haas i nordväst. Båda dessa verksamheter hanterar kemikalier varför även viss hänsyn till dessa verksamheter har beaktats kvalitativt i riskanalysen. Av beräkningarna framgår att risknivåerna är acceptabla längs Österleden och att bebyggelse kan ske intill Österleden utan att individriksnivån överstiger riktlinjerna i RIKTSAM. Befintligt planförslag innebär dessutom att marken inte får bebyggas inom en zon om 30 meter från Österleden, detta ger skydd mot ett flertal olycksförlopp (förutom att sammanvägningen av sannolikhet och konskevens individrisk är acceptabel). För att ta hänsyn till transporter av farligt gods, intilliggande industrier och deras verksamhet bör följande åtgärder övervägas (ej skall-krav, d.v.s. åtgärderna bedöms ej behöva skrivas i detaljplan): Fasad (och eventuella fönster) längs volymhandelns östra fasad utföras i lägst brandteknisk klass E 30 (i enlighet med nuvarande förslag samt trolig utformning av fasad). Entréer till handel (publika entréer) bör placeras längs byggnadens västra sida (i enlighet med nuvarande förslag). Central avstängningsbar ventilation rekommenderas. Knapp placeras på bemannad plats (t.ex. vid kassa) och personal utbildas i dess användande. Detta uppfylls ej med nuvarande förslag, dock är kostnaden för åtgärden förhållandevis låg, och bedöms därför vara lämplig trots att risknivån bedöms vara acceptabel. Bedömningen bygger på befintligt planförslag och detta har bedömts vara en förutsättning för utredningen. 3(19)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdragsbeskrivning Mål och syfte Omfattning Tillgängligt underlag Metod Avgränsning Riskvärdering Riktlinjer avseende riskvärdering Förutsättningar Område och markanvändning Handelsanläggningen Transport av farligt gods Transporter på väg Transporter på järnväg Intilliggande industrier Analys avseende farligt gods Riskidentifiering Individrisk farligt gods vid Österleden Värdering Analys avseende intilliggande industrier Haldex mfl Slutsatser i tillgängliga analyser Sammanfattande slutsats avseende Haldex mfl och deras påverkan på planområdet Rohm And Haas Slutsatser i tillgängliga analyser Sammanfattande slutsats avseende Rohm and Haas och dess påverkan på planområdet Sammanfattande slutsats samt värdering avseende intilliggande industrier Slutsatser och rekommendationer Referenser (19)

5 1 Inledning 1.1 Uppdragsbeskrivning Tyréns AB har på uppdrag av Ohlson i Landskrona AB upprättat en riskanalys som underlag för etablering på fastigheten Bromsregulatorn 4 i östra Landskrona. Analysen avseende farligt gods är upprättad av Emma Bengtsson (civilingenjör riskhantering) och kvalitetsgranskad av Cecilia Sandström (civilingenjör riskhantering). Analysen avseende intilliggande verksamheter är upprättad av Cecilia Sandström och kvalitetsgranskad av Susanne Stenlund (civilingenjör riskhantering). 1.2 Mål och syfte Målet med analysen är att ta fram relevant underlag avseende nivån på olycksrisker för ny bebyggelse (upprättande av handelsbyggnad) inom Bromsregulatorn 4 i Landskronas kommun med avseende på närheten till Österleden, där farligt gods transporteras, och intilliggande industrier. Syftet med analysen är att avgöra erforderlig riskhänsyn (avseende olycksrisker). Analysen anger således strategin för att visa tillräcklig riskhänsyn för att medge den planerade bebyggelsen med tillräcklig riskhänsyn. 1.3 Omfattning Analysen avser olycksrisker som hänger samman med den nära lokaliseringen samt Österleden och de transporter av farligt gods som sker där. Även intilliggande industrier behandlas. Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar. Hur påverkas handelsområdet av Österleden och dess transporter av farligt gods? Hur påverkas handelsområdet av intilliggande industrier och de kemikalier som hanteras där? Vilka åtgärder eller begränsningar möjliggör genomförandet? 1.4 Tillgängligt underlag Utkast detaljplan, utställningshandling, daterad Illustrationsplan för volymhandeln daterad Metod Först undersöks vilka risker transporter av farligt gods på Österleden ger upphov till genom att bland annat information om vägens utformning och flödet av farligt gods samlas in. Därefter beräknas olika mått på risken, såsom individrisk. Därefter värderas riskerna utifrån de acceptanskriterier som länsstyrelsen i Skåne föreslår (RIKTSAM). Det avslutande momentet beskriver hur riskhänsyn lämpligen kan visas i den vidare projekteringen. Analysen arbetar efter följande frågeschema: Vad kan hända? Hur ofta kan det hända? Vilka blir konsekvenserna? Vad blir risken? Vilka åtgärder krävs för att möjliggöra genomförandet? 5(19)

6 Avsnittet om intilliggande industrier baseras på tidigare analyser. 1.6 Avgränsning Studien omfattar inte buller, vibrationer, luft- eller markföroreningar. Risker som behandlas är sådana som uppkommer på grund av olyckor vid transport av farligt gods på Österleden. 1.7 Riskvärdering Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som allmänna utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer vägledande (Davidsson m fl, 1997): 1. Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 2. Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten medför. 3. Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara skäligt fördelade inom samhället. 4. Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. Risker kan placeras i tre kategorier. De kan anses vara acceptabla, acceptabla med restriktioner eller oacceptabla. Figur 1 nedan beskriver principen för riskvärdering (Davidsson m fl, 1997). Område med oaccptabla risker Risk tolereras ej Område där risker kan tolereras om alla rimliga åtgärder är vidtagna Risk tolereras endast om riskreduktion ej praktiskt genomförbart eller om kostnader är helt oproportionerliga Tolerabel risk om kostnader för riskreduktion överstiger nyttan Område där risker kan anses små Nödvändigt visa att risker bibehålls på denna låga nivå Figur 1. Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (Davidsson m fl, 1997). Riskindelningen enligt ovan kan vid en kvantifierad analys jämföras med probabilistiska kriterier, se avsnitt Avsnittet om intilliggande industrier baseras på tidigare analyser Riktlinjer avseende riskvärdering Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i maj/juni 2007 en vägledning avseende värdering av risker längs transportleder för farligt gods (RIKTSAM, Länsstyrelsens rapport 2007:6). Förslaget är delvis utarbetat av Øresund Safety Advisers AB (numera Tyréns AB) på Länsstyrelsens uppdrag. RIKTSAM anger att: a) Lager (U), utan betydande handel, och Industri (J) normalt kan accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 30 meter från transportleden. 6(19)

7 b) Sällanköpshandel (H), Lager (U) även med betydande handel, och Centrum (C) normalt kan accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 70 meter från transportleden c) Handel (H), Kontor (K), skola (S) och bostäder (B, flerbostadshus) kan normalt accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 150 meter från transportleden. På närmare avstånd krävs en probabilistisk riskanalys enligt Vägledning 3, RIKTSAM (omfattande riskanalys). Enligt vägledning 3 bör situationen kunna bedömas tolerabel om följande kombinationer av kriterier uppfylls (numrering och kriterier motsvarar de ovan): a) Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-5 per år. b) Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-6 per år. c) Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-7 per år. Därtill ska samhällsrisken understiga 10-5 per år där N=1 och 10-7 per år där N=100 (beräknat för 1 km 2 med frekvens för 1 km transportled). En deterministisk analys ska kunna påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder. 7(19)

8 2 Förutsättningar 2.1 Område och markanvändning Bromsregulatorn 4 är beläget i östra Landskrona mellan Västkustbanan, E6 och Österleden, se figur 2. Ohlssons AB planerar en volymhandel på cirka m 2 på fastigheten. I figur 2 ser man att Rohm and Haas bedriver sin verksamhet nordväst om fastigheten och Haldex bedriver sin verksamhet till öster om fastigheten. Figur 2. Översikt över planområdet, beläget mellan Landskrona centrum och väg E6, i norr begränsat av Österleden. Blå markering visar den aktuella fastigheten. 2.2 Handelsanläggningen Den planerade handelsanläggningen är en anläggning för sällansköpshandel med 5 stycken butiker. Livsmedelshandel kommer ej att tillåtas. I den nordvästra delen av området är förslaget att upprätta parkeringsplatser. Se förslag på utformning i figur 3 som är utdrag från illustrationsplan. 8(19)

9 Figur 3 Utdrag från illustrationsplan. 2.3 Transport av farligt gods För transporter av farligt gods finns ett särskilt regelverk (Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg, ADR) vilket reglerar bland annat hur godset förpackas, märks och etiketteras, vilka mängder som tillåts, vilken utbildning föraren ska ha, samt vilken utrustning fordonet ska medföra. Gods klassificeras som farligt gods beroende på ämnens inneboende egenskaper. Farligt gods redovisas vanligen genom att ange vilken klass godset tillhör Transporter på väg Väg E6 och Österleden är primära transportleder för farligt gods. Österleden är en förbindelsesträcka för vidare transporter till Ringvägen och hamnområdet. Trafik till hamnområdet dirigeras via Söderleden från Österleden. 9(19)

10 Denna riskanalys är inriktad på hur transporten av farligt gods på Österleden påverkar den framtida handelsanläggningen. E6:an är belägen mer än 150 meter från den aktuella fastigheten och utreds därmed inte vidare i enlighet med riktlinjerna i RIKTSAM. Mängden farligt gods som årligen transporteras på Österleden är ca ton, baserat på Räddningsverkets undersökning från I tabell 1 redovisas dels underlaget som Räddningsverket redovisat, dels uppräkningen på årsbasis. Tabell 1. Mängder (ton) transporterat farligt gods i september 2006 samt skattat som årsmängd (multiplicerat med 12) för de olika vägsträckorna. Källa: Räddningsverkets webbaserade karttjänst, ADR-klass Ämne / egenskap 1 Explosiva ämnen Österleden 09/2006 Österleden Årsbasis Gaser Brandfarlig vätska 4 Brandfarliga fasta ämen 5 Oxiderande ämnen Giftiga ämnen Radioaktiv ämnen 8 Frätande ämnen 9 Övriga farliga ämnen TOTALT På Österleden domineras transporterna av ADR-klass 3, brandfarlig vätska, men även en hel del ADR-klass 8, frätande ämnen, transporteras här. Andelen gods av olika ADR-klasser presenteras i tabell 2, där även den genomsnittliga fördelning som använts i RIKTSAM presenteras. I förhållande till RIKTSAM transporteras på Österleden väsentligt lägre andel gaser, lägre andel brandfarliga vätskor, mer brandfarliga fasta ämnen, mer oxiderande och frätande ämnen och för övrigt i princip samma andelar. 10(19)

11 Tabell 2. Andelar av transporterna med farligt gods fördelat på respektive ADR-klass. ADR-klass Ämne / egenskap Österleden RIKTSAM 1 Explosiva ämnen 1,2 0,9 2 Gaser 0, Brandfarlig vätska 4 Brandfarliga fasta ämen 5 Oxiderande ämnen 62,9 76,9 2,8 0,9 8,2 1,2 6 Giftiga ämnen 1,1 0,6 7 Radioaktiv ämnen 0,1 8 Frätande ämnen 23,7 7,2 9 Övriga farliga ämnen 0 0,3 Riskerna med transport av farligt gods utreds i avsnitt Transporter på järnväg Järnvägen ligger på mer än 150 meters avstånd från området och utreds därför ej i denna riskanalys i enlighet med riktlinjerna i RIKTSAM. 2.4 Intilliggande industrier De intilliggande industrier som identifierats är: Rohm and Haas Haldex Påverkan på planområdet från dessa utreds under avsnitt 4. 11(19)

12 3 Analys avseende farligt gods 3.1 Riskidentifiering Baserat på den information som redovisats under Kapitel 2 och i planprogrammet, samt platsens specifika förhållanden görs följande initiala riskbedömning: Väg E6, öster om planområdet (transportled för farligt gods). Starkt trafikerad väg med stora mängder farligt gods. Området ligger mer än 150 meter från E6:an och enligt RIKTSAM är detta ett tillräckligt skyddsavstånd och detta utreds därmed inte vidare. Järnvägen Ligger på ett sådant avstånd att riskerna ej behöver utredas vidare i enlighet med riktlinjerna i RIKTSAM. Österleden, norr om planområdet (transportled för farligt gods). Tämligen trafikerad väg med måttliga mängder farligt gods, utredas närmare. Söderleden, öster om planområdet (transportled för farligt gods). Söderleden befinner sig på ett längre avstånd från området än Österleden och de transporter som sker på Söderleden förekommer även på Österleden. De åtgärder eller avstånd som krävs gentemot Österleden är således tillräckliga för att ge acceptabelt skydd. Kräver inte ytterligare utredning. Ringvägen Ringvägen befinner sig på ett sådant avstånd att riskerna inte behöver utredas vidare. Som resultat av den initiala riskbedömningen behöver risknivåerna till följd av transporterna längs Österleden beräknas. 3.2 Individrisk farligt gods vid Österleden I rapporten Weibullsholm, Landskrona- Riskhänsyn upprättad av Tyréns AB har individrisken med avseende på transport av Farligt Gods på Österleden beräknats. Då trafikflödet på Österleden utanför Weibullsholm kan förväntas vara i storleksordningen den samma som trafikflödet utanför Bromsregulatorn 4 har därför individrisken från dessa beräkningar använts i denna rapporten. Individrisken på Bromsregulatorn 4 med avseende på transport av Farligt Gods presenteras i figur 5. 12(19)

13 Individrisk, per år Individrisk på olika avstånd från transportleden 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 1,00E-07 Väg 1,00E-08 1,00E-09 1,00E Avstånd, m Figur 5. Individrisken som funktion av avståndet för väg Österleden. Av Figur5 framgår att individrisken längs Österleden redan vid vägen är under 10-6 per år, och att den minskar till 10-7 per år knappt 20 meter från vägen. Av detta följer att restriktioner inte bör föreligga för planering utanför detta avstånd, se underlag för Riskvärdering i avsnitt För antaganden, beräkningsgång och osäkerheter hänvisas till rapporten Weibullsholm, Landskrona- Riskhänsyn upprättad av Tyréns AB. 3.3 Värdering I avsnitt 1.7 och redovisas de acceptanskriterier för individ- och samhällsrisk som tillämpas vid värdering av olycksrisker. Av beräkningarna framgår att risknivåerna är acceptabla längs Österleden. Utöver en acceptabel risknivå är det lämpligt med ett visst skydd mot de olycksförlopp som är troligast. I aktuellt fall innebär befintligt planförslag att marken närmast Österleden ej får bebyggas. Detta ger ett skydd som tillsammans med låg individrisk gör att situationen är acceptabel och att föreslagen markanvändning bedöms vara lämplig. 13(19)

14 4 Analys avseende intilliggande industrier De intilliggande industrier (med möjlig påverkan på planområdet) som identifierats är: Haldex mfl Rohm and Haas Dessa utreds i följande avsnitt. Identifiering baseras på de utredningar som genomförts i samband med kommunens arbete med sin fördjupade översiktplan (FÖP). Figur 2 Del av kartbilaga till Risk- och störningsutredning för Landskrona (FÖP), daterad Tyréns uppdragsnummer Konturer avser förslag på minsta möjliga generella avstånd till mindre känslig bebyggelse såsom viss handel (ej samtliga typer av handel), utifrån ett större planeringsperspektiv samt utifrån befintligt underlag. 4.1 Haldex mfl Haldex mfl är belägna direkt i anslutning till aktuellt planområde. Inom fastigheten/i byggnaderna finns tre verksamheter, alla underleverantörer inom fordonsindustrin: Haldex Brake Products AB levererar delsystem och komponenter till bromssystem, t ex bromsregulatorer. BorgWarner TorqTransfer Systems (fd Haldex Traction AB) levererar kopplingar för fyrhjulsdrift. Alfdex är ett gemensamtägt bolag mellan Haldex och Alfa Laval som levererar system för rening av vevhusgaser för stora dieselmotorer. Tyréns AB har upprättat flera riskbedömningar/riskanalyser som behandlar verksamheterna ovan (benämnda Haldex mfl i fortsättningen). Följande utredningar har varit tillgängliga: PM angående risk med staplade plastbackar i hall A, upprättad av Tyréns AB, daterad , Tyréns uppdragsnummer Avseende omgivningspåverkan (uppdrag åt Landskrona Stad): Fördjupad bedömning Haldex Brake Productions AB, m.fl., upprättad av Tyréns AB, daterad , Tyréns uppdragsnummer Riskanalys avseende tennifieringsanläggningen, upprättad av Øresund Safety Advisers AB (numera Tyréns AB) daterad Grovriskanalys, daterad (kompletterad ) upprättad av Tyréns AB Tyréns uppdragsnummer Slutsatserna av dessa redovisas, i relation till planförslaget, i avsnitt (19)

15 4.1.1 Slutsatser i tillgängliga analyser Nedanstående slutsatser kommer från tidigare analyser. Risker -omgivningspåverkan Brandriskerna i anläggningen är generellt sett små. Det är svårt att identifiera scenarier som skulle kunna leda till en storbrand. Inga bränder bedöms kunna orsaka en allvarlig olycka enligt definition i Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Viktiga komponenter i brandskyddet är brandlarmet, brandgasventilationen och portabel släckutrustning för att möjliggöra en tidig insats. Tennifieringsanläggningen Tennifieringsanläggningen har tidigare analyserats i detalj. Avståndet mellan planområdet och tennifieringsanläggningen (se avsnitt nedan) är drygt 100 m. Slutsatserna från tidigare utredning är att en allvarlig kemikalieolycka inte rimligen bedöms kunna inträffa på tenniferingsanläggningen (inklusive avgiftningsanläggningen). Utredningen belyser ett antal scenarion, däribland en fullt utvecklad rumsbrand med spridning av brandrök utanför verksamheten, en mindre brand i rummet med spridning av brandrök utanför verksamheten samt förångning och spridning av ånga som en följd av vattentillförsel på saltsmältan. Gemensamt för scenarierna är att det uppkommer en giftig rök innehållande bland annat vätecyanid, ammoniak och andra giftiga kemikalier. Sannolikheten för dessa scenarion är beskriven som låg, i princip inte förekommande. Bland annat anser författarna att en fullt utvecklad rumsbrand inte kan förväntas, eftersom den kräver en stor tillgång på brännbart material. Sådan tillgång på brännbart material finns inte i rummet med härdningsanläggningen. Under ogynnsamma förhållanden kan en källstyrka av vätecyanid på 1 kg/s vara tillräckligt för att ge upphov till skadade (behov av läkarvård) i omgivningen. En sådan källstyrka är dock inte rimlig p.g.a. frånvaron av brännbart material. Vid aktuellt avstånd bedöms sådana koncentrationer som ger upphov till dödsfall inte kunna förekomma. Byggnadsdel närmast planområdet I del av byggnad närmast planområdet sker montage och viss lagring trä- och platsbackar. Riskerna med lagring av plastbackar har bedömts i en PM, vilket anger att givet en antändning av plastbackarna kan konsekvenserna bli en kraftig brand men som sannolikt inte når övertändning. Risken har utretts med anledning av den ökade brandbelastning som lagringen innebär. Lagringen bedöms inte innebära en oacceptabelt hög risk i den aktuella lokalen Sammanfattande slutsats avseende Haldex mfl och deras påverkan på planområdet Vid mycket ogynnsamma förhållanden skulle giftiga brandgaser från tenniferingsanläggningen (belägen ca 100 m bort) kunna orsaka skadade (till skillnad från omkomna). Frånvaron av brännbart material borgar för att ogynnsamma förhållanden ej uppkommer, varför Haldex arbete med egenkontroll är viktigt. Förhållanden som ger upphov till omkomna vid aktuellt planområde bedöms inte kunna uppstå överhuvudtaget, under nuvarande förutsättningar. Närmast planområdet sker lagring av trä- och platsbackar. Denna hantering har bedömts kunna ge upphov till en kraftig brand, men övertändning har bedömts ej kunna ske. Det bedöms ej troligt att en brand inom planområdet kan spridas till Haldex byggnader eller vice versa. De rekommenderade åtgärderna avseende brandklassad fasad och fönster ger ytterligare skydd (för både handel och Haldex mfl) och tar hänsyn till brandrisken med material som de båda verksamheterna kan komma att ställa upp i området mellan byggnaderna. Observera att någon sådan lagring/hantering är ej känd i dagsläget. Denna åtgärd syftar också till att minimera sannolikheten för dominoeffekter orsakade av brandspridning från handel till Haldex. 15(19)

16 För att ta hänsyn till den störning som ett olycksförlopp kan utgöra samt för att minimera sannolikheten för dominoeffekter kommer åtgärd rekommenderas (ej skall-krav), se avsnitt Rohm And Haas Rohm and Haas AB bedriver vid fabriken i Landskrona tillverkning av akrylatpolymerdispersioner med främst olika akrylatmonomerer som råvara. Akrylat är salter och estrar av akrylsyra. Företaget är en del av den stora kemikoncernen The Dow Chemical Company. Tillverkningsprocessen sker i flera processteg och innefattar bland annat polymerseringsreaktioner (värmeavgivande) och filtrering (tillverkningsprocessen sker i en vattenlösning). Rohm and Haas är beläget ca 300 m från planområdet. Följande utredning har varit tillgänglig: Avseende omgivningspåverkan (uppdrag åt Landskrona Stad): Fördjupad bedömning Rohm and Haas., upprättad av Tyréns AB, daterad , Tyréns uppdragsnummer Denna baseras i sin tur på flertalet underliggande utredningar, upprättade av Rohm and Haas. Slutsatserna i ovan angivna rapport, i relation till planförslaget, redovisas i avsnitt Slutsatser i tillgängliga analyser För Rohm and Haas AB bedöms spridningen av hälsoskadliga gasmoln vara den dimensionerande (allvarligaste) riskstörningen för omgivningen. Akrylatmonomererna och andra kemikalier som används som råvara i tillverkningsprocessen har både brandfarliga och hälsoskadliga egenskaper. Olyckshändelserna är sammankopplade med lagringen i lagringscisterner och järnvägsvagnar. En uppvärmning av dessa lagringscisterner riskerar att leda fram till en skenande polymerisationsprocess och sedermera ett rämnande av lagringscisternen. Med avseende på kemikaliernas brandfarliga egenskaper kan detta ske under explosionsartade former (bland annat Boiling liquid expanding vapor explosion ) eller som en omfattande pölbrand. Samtidigt innebär frigörandet av kemikalierna en avdunstning och bildandet av ett gasmoln som sprids med vinden. Denna olyckshändelse har större konsekvensavstånd än olyckshändelserna relaterade till kemikaliernas brandfarlighet. Brandgaser skulle kunna påverka omgivningen, dock är denna problematik sällan sådan att omgivningen utsätts för oacceptabla risker. På aktuellt avstånd innebär utspädningseffekten att oacceptabel påverkan ej är trolig. Det i utredningen presenterade skyddsavståndet om mindre än 250 m till aktuell bebyggelsetyp utgår från begreppet individrisk. Det är dock viktigt att vara medveten om att störningar vid olyckor (t.ex. evakuering, obehag, skadade) kan påverka omgivningen på betydligt större avstånd (upp till ungefär 700 meter från gasmoln och upp till ungefär 300 meter vid en explosion) Sammanfattande slutsats avseende Rohm and Haas och dess påverkan på planområdet Då aktuellt avstånd (till byggnad med handel) om ca 300 m överstiger det rekommenderade minsta avståndet om under 250 m (baserat på riskmåttet individrisk för aktuell bebyggelsetyp) bedöms planförslaget (handel) vara en lämplig markanvändning. För att ta hänsyn till den störning som ett olycksförlopp kan utgöra kommer åtgärd rekommenderas (ej skall-krav), se avsnitt 5. 16(19)

17 4.3 Sammanfattande slutsats samt värdering avseende intilliggande industrier Planområdet avses bebyggas med handel/sällanköpshandel, vilket ur olycksrisksynpunkt är att betrakta som icke-känslig bebyggelse, med något lägre krav avseende risknivå än känslig bebyggelse (vilket t.ex. bostäder är exempel på). Handel bedöms vara en lämplig markanvändning. Rekommenderade avstånd till Rohm and Haas upprätthålls och Haldex mfl bedöms ej kunna orsaka allvarliga olyckor med konsekvenser för omgivningen. Inga dominoeffekter avseende allvarliga olyckor bedöms tillkomma med anledning av planförslaget. Det finns dock alltid en risk för brandspridning mellan intilliggande fastigheter (trots tillräckligt avstånd). Under förutsättning att de rekommenderade åtgärderna vidtas samt att föreliggande planförslag följs bedöms risken för dominoeffekter vara fortsatt låg. För att ta hänsyn till den störning som ett olycksförlopp kan utgöra kommer åtgärder rekommenderas (ej skall-krav), se avsnitt 5. 17(19)

18 5 Slutsatser och rekommendationer En riskanalys för Bromsregulatorn 4 har genomförts. Studien har omfattat risker avseende farligt gods på Österleden samt intilliggande industrier. Förutsättningarna för studien avseende farligt gods är tillgängligt underlag i avsnitt 1.4 samt i rapporten Weibullsholm, Landskrona- Riskhänsyn upprättad av Tyréns AB. Bedömningen i föreliggande rapport bygger på befintligt planförslag och detta har bedömts vara en förutsättning för utredningen. Risker med transport av farligt gods har analyserats. Därvid har följande bedömningar gjorts: Risknivåerna har bedömts vara låga längs Österleden. Av beräkningarna framgår att risknivåerna är acceptabla längs Österleden och att bebyggelse kan ske intill Österleden utan att individriksnivån överstiger riktlinjerna i vägledning 2 i RIKTSAM. Befintligt planförslag innebär dessutom att marken inte får bebyggas inom en zon om 30 meter från Österleden, detta ger skydd mot ett flertal olycksförlopp (förutom att sammanvägningen av sannolikhet och konskevens individrisk är acceptabel). I direkt anslutning till området ligger Haldex på den östra sidan. I tidigare genomförd riskanalys gällande Haldex visar denna att en allvarlig kemikalieolycka inte rimligen kan inträffa på deras område om verksamheten även i fortsättningen bedrivs enligt nuvarande förutsättningar. Giftiga brandgaser kan under mycket ogynnsamma förhållanden ge upphov till skadade i omgivningen, dock är detta scenario orimligt så länge frånvaron av brännbart material även i fortsättningen säkerställs. Närmast planområdet sker lagring av trä och plastpallar, vilka utgör en hög brandbelastning. Även denna lagring har tidigare utretts och har bedömts inte utgöra en oacceptabel hög risk. Rohm & Haas är beläget ca 300 m från planområdet. Avståndet överstiger rekommenderade minsta avstånd. För att ta hänsyn till transporter av farligt gods, intilliggande industrier och deras verksamhet bör följande åtgärder övervägas (ej skall-krav, d.v.s. åtgärderna bedöms ej behöva skrivas i detaljplan): Fasad (och eventuella fönster) längs volymhandelns östra fasad utföras i lägst brandteknisk klass E 30 (i enlighet med nuvarande förslag samt trolig utformning av fasad). Entréer till handel (publika entréer) bör placeras längs byggnadens västra sida (i enlighet med nuvarande förslag). Central avstängningsbar ventilation rekommenderas. Knapp placeras på bemannad plats (t.ex. vid kassa) och personal utbildas i dess användande. Detta uppfylls ej med nuvarande förslag, dock är kostanden för åtgärden förhållandevis låg, och bedöms därför vara lämplig trots att risknivån bedöms vara acceptabel. 18(19)

19 6 Referenser Boverket, Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, 2002 års revidering, Allmänna råd 1996:1 ändrad genom 2002:1, 2002 Boverket, Användningen av riskanalyser och skyddsavstånd i den fysiska planeringen, underlag nr 48, Davidsson m fl, Värdering av risk, Rapport P21-182/97, Räddningsverket, Karlstad, Hammar, L., Magnusson, K., Riskstudie av farligtgodstransporter på större stråk av väg och järnväg i Skåne Län. SSPA, Länsstyrelsen i Skåne län, Räddningsverket, Farligt Gods riskbedömning vid transport. Handbok för riskbedömning av transporter med farligt gods på väg eller järnväg. Statens Räddningsverk, Karlstad, Räddningsverket, Farligt gods på vägnätet underlag för samhällsplanering, Rapport B20-209/98, Statens Räddningsverk, Karlstad, Räddningsverket, Kartläggning av vägtransporter med farligt gods, Rapport P21-359/00, Statens Räddningsverk, Karlstad, Räddningsverket, Webbaserad karttjänst med redovisning av identifierade flöden av farligt gods. Svarvar, P., & Persson, U., Ekonomisk analys av farligtgodsolyckor vid järnvägs- och tankbilstransporter av ammoniak och bensin, VTI Rapport 387:5, Väg- och transportforskningsinstitutet, Linköping, Tyréns AB, ØSA Brand & Risk, Weibullsholm Landskrona, Riskhänsyn, Rapport, Uppdrag , 2009 Tyréns AB, Grovriskanalys, Kv. Bromsregulatorn 1, Landskrona, uppdrag , 2012 VTI, Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid transport av farligt gods på väg och järnväg. Väg- och transportforskningsinstitutets rapport 387:4, (19)

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Studie Helhetsbild av risk inom industriparker. Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk

Studie Helhetsbild av risk inom industriparker. Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk Studie Helhetsbild av risk inom industriparker Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk 2 MSB:s kontaktpersoner: Helena Fridh, helena.fridh@msb.se, 010-240 51 32 Helena Håkanson, helena.hakanson@msb.se,

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Inga forskningsresultat motiverar gränsvärden men det finns skäl tillförsiktighet

Inga forskningsresultat motiverar gränsvärden men det finns skäl tillförsiktighet Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält - en vägledning för beslutsfattare This text is also available in English Denna vägledning är tänkt att vara ett stöd

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 kbm rekommenderar K 2008:2 kbm rekommenderar 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 Titel: Det robusta sjukhuset Utgåva 2008 Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer