BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA"

Transkript

1 Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS

2 Uppdrag: Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Ohlssons AB Tyréns AB Cecilia Sandström Emma Bengtsson/Cecilia Sandström Cecilia Sandström/Susanne Stenlund Avsnitt avseende intilliggande industrier är upprättat av Cecilia Sandström och granskat av Susanne Stenlund. Avsnitt avseende farligt gods samt övrig rapport är upprättat av Emma Bengtsson och granskat av Cecilia Sandström. Huvudsaklig författare: Emma Bengtsson Datum: Handlingen granskad av: Cecilia Sandström Susanne Stenlund Tyréns AB Helsingborg Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\MAL\242534\BRS\_Text\Riskanalys farligt gods samt industrier, Bromsregulatorn, Landskrona docx

3 Sammanfattning Tyréns AB har på uppdrag av Ohlssons AB upprättat en riskanalys med avseende på transporter av farligt gods på Österleden i samband med planering av verksamhet för handel på Kv. Bromsregulatorn 4 i Landskrona. Även intilliggande industrier har studerats. Målet med riskanalysen är att ta fram relevant underlag avseende nivån på olycksrisker (individrisknivåer) inom området kopplade till transporterna av farligt gods på närliggande vägsträcka (Österleden) samt att studera intilliggande industriers påverkan på planförslaget. Ohlson i Landskrona AB avser att inom området upprätta en byggnad för volymhandel med tillhörande parkering. I närheten av anläggningen ligger Haldex i öst och Rohm and Haas i nordväst. Båda dessa verksamheter hanterar kemikalier varför även viss hänsyn till dessa verksamheter har beaktats kvalitativt i riskanalysen. Av beräkningarna framgår att risknivåerna är acceptabla längs Österleden och att bebyggelse kan ske intill Österleden utan att individriksnivån överstiger riktlinjerna i RIKTSAM. Befintligt planförslag innebär dessutom att marken inte får bebyggas inom en zon om 30 meter från Österleden, detta ger skydd mot ett flertal olycksförlopp (förutom att sammanvägningen av sannolikhet och konskevens individrisk är acceptabel). För att ta hänsyn till transporter av farligt gods, intilliggande industrier och deras verksamhet bör följande åtgärder övervägas (ej skall-krav, d.v.s. åtgärderna bedöms ej behöva skrivas i detaljplan): Fasad (och eventuella fönster) längs volymhandelns östra fasad utföras i lägst brandteknisk klass E 30 (i enlighet med nuvarande förslag samt trolig utformning av fasad). Entréer till handel (publika entréer) bör placeras längs byggnadens västra sida (i enlighet med nuvarande förslag). Central avstängningsbar ventilation rekommenderas. Knapp placeras på bemannad plats (t.ex. vid kassa) och personal utbildas i dess användande. Detta uppfylls ej med nuvarande förslag, dock är kostnaden för åtgärden förhållandevis låg, och bedöms därför vara lämplig trots att risknivån bedöms vara acceptabel. Bedömningen bygger på befintligt planförslag och detta har bedömts vara en förutsättning för utredningen. 3(19)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdragsbeskrivning Mål och syfte Omfattning Tillgängligt underlag Metod Avgränsning Riskvärdering Riktlinjer avseende riskvärdering Förutsättningar Område och markanvändning Handelsanläggningen Transport av farligt gods Transporter på väg Transporter på järnväg Intilliggande industrier Analys avseende farligt gods Riskidentifiering Individrisk farligt gods vid Österleden Värdering Analys avseende intilliggande industrier Haldex mfl Slutsatser i tillgängliga analyser Sammanfattande slutsats avseende Haldex mfl och deras påverkan på planområdet Rohm And Haas Slutsatser i tillgängliga analyser Sammanfattande slutsats avseende Rohm and Haas och dess påverkan på planområdet Sammanfattande slutsats samt värdering avseende intilliggande industrier Slutsatser och rekommendationer Referenser (19)

5 1 Inledning 1.1 Uppdragsbeskrivning Tyréns AB har på uppdrag av Ohlson i Landskrona AB upprättat en riskanalys som underlag för etablering på fastigheten Bromsregulatorn 4 i östra Landskrona. Analysen avseende farligt gods är upprättad av Emma Bengtsson (civilingenjör riskhantering) och kvalitetsgranskad av Cecilia Sandström (civilingenjör riskhantering). Analysen avseende intilliggande verksamheter är upprättad av Cecilia Sandström och kvalitetsgranskad av Susanne Stenlund (civilingenjör riskhantering). 1.2 Mål och syfte Målet med analysen är att ta fram relevant underlag avseende nivån på olycksrisker för ny bebyggelse (upprättande av handelsbyggnad) inom Bromsregulatorn 4 i Landskronas kommun med avseende på närheten till Österleden, där farligt gods transporteras, och intilliggande industrier. Syftet med analysen är att avgöra erforderlig riskhänsyn (avseende olycksrisker). Analysen anger således strategin för att visa tillräcklig riskhänsyn för att medge den planerade bebyggelsen med tillräcklig riskhänsyn. 1.3 Omfattning Analysen avser olycksrisker som hänger samman med den nära lokaliseringen samt Österleden och de transporter av farligt gods som sker där. Även intilliggande industrier behandlas. Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar. Hur påverkas handelsområdet av Österleden och dess transporter av farligt gods? Hur påverkas handelsområdet av intilliggande industrier och de kemikalier som hanteras där? Vilka åtgärder eller begränsningar möjliggör genomförandet? 1.4 Tillgängligt underlag Utkast detaljplan, utställningshandling, daterad Illustrationsplan för volymhandeln daterad Metod Först undersöks vilka risker transporter av farligt gods på Österleden ger upphov till genom att bland annat information om vägens utformning och flödet av farligt gods samlas in. Därefter beräknas olika mått på risken, såsom individrisk. Därefter värderas riskerna utifrån de acceptanskriterier som länsstyrelsen i Skåne föreslår (RIKTSAM). Det avslutande momentet beskriver hur riskhänsyn lämpligen kan visas i den vidare projekteringen. Analysen arbetar efter följande frågeschema: Vad kan hända? Hur ofta kan det hända? Vilka blir konsekvenserna? Vad blir risken? Vilka åtgärder krävs för att möjliggöra genomförandet? 5(19)

6 Avsnittet om intilliggande industrier baseras på tidigare analyser. 1.6 Avgränsning Studien omfattar inte buller, vibrationer, luft- eller markföroreningar. Risker som behandlas är sådana som uppkommer på grund av olyckor vid transport av farligt gods på Österleden. 1.7 Riskvärdering Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som allmänna utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer vägledande (Davidsson m fl, 1997): 1. Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 2. Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten medför. 3. Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara skäligt fördelade inom samhället. 4. Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. Risker kan placeras i tre kategorier. De kan anses vara acceptabla, acceptabla med restriktioner eller oacceptabla. Figur 1 nedan beskriver principen för riskvärdering (Davidsson m fl, 1997). Område med oaccptabla risker Risk tolereras ej Område där risker kan tolereras om alla rimliga åtgärder är vidtagna Risk tolereras endast om riskreduktion ej praktiskt genomförbart eller om kostnader är helt oproportionerliga Tolerabel risk om kostnader för riskreduktion överstiger nyttan Område där risker kan anses små Nödvändigt visa att risker bibehålls på denna låga nivå Figur 1. Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (Davidsson m fl, 1997). Riskindelningen enligt ovan kan vid en kvantifierad analys jämföras med probabilistiska kriterier, se avsnitt Avsnittet om intilliggande industrier baseras på tidigare analyser Riktlinjer avseende riskvärdering Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i maj/juni 2007 en vägledning avseende värdering av risker längs transportleder för farligt gods (RIKTSAM, Länsstyrelsens rapport 2007:6). Förslaget är delvis utarbetat av Øresund Safety Advisers AB (numera Tyréns AB) på Länsstyrelsens uppdrag. RIKTSAM anger att: a) Lager (U), utan betydande handel, och Industri (J) normalt kan accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 30 meter från transportleden. 6(19)

7 b) Sällanköpshandel (H), Lager (U) även med betydande handel, och Centrum (C) normalt kan accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 70 meter från transportleden c) Handel (H), Kontor (K), skola (S) och bostäder (B, flerbostadshus) kan normalt accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 150 meter från transportleden. På närmare avstånd krävs en probabilistisk riskanalys enligt Vägledning 3, RIKTSAM (omfattande riskanalys). Enligt vägledning 3 bör situationen kunna bedömas tolerabel om följande kombinationer av kriterier uppfylls (numrering och kriterier motsvarar de ovan): a) Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-5 per år. b) Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-6 per år. c) Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-7 per år. Därtill ska samhällsrisken understiga 10-5 per år där N=1 och 10-7 per år där N=100 (beräknat för 1 km 2 med frekvens för 1 km transportled). En deterministisk analys ska kunna påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder. 7(19)

8 2 Förutsättningar 2.1 Område och markanvändning Bromsregulatorn 4 är beläget i östra Landskrona mellan Västkustbanan, E6 och Österleden, se figur 2. Ohlssons AB planerar en volymhandel på cirka m 2 på fastigheten. I figur 2 ser man att Rohm and Haas bedriver sin verksamhet nordväst om fastigheten och Haldex bedriver sin verksamhet till öster om fastigheten. Figur 2. Översikt över planområdet, beläget mellan Landskrona centrum och väg E6, i norr begränsat av Österleden. Blå markering visar den aktuella fastigheten. 2.2 Handelsanläggningen Den planerade handelsanläggningen är en anläggning för sällansköpshandel med 5 stycken butiker. Livsmedelshandel kommer ej att tillåtas. I den nordvästra delen av området är förslaget att upprätta parkeringsplatser. Se förslag på utformning i figur 3 som är utdrag från illustrationsplan. 8(19)

9 Figur 3 Utdrag från illustrationsplan. 2.3 Transport av farligt gods För transporter av farligt gods finns ett särskilt regelverk (Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg, ADR) vilket reglerar bland annat hur godset förpackas, märks och etiketteras, vilka mängder som tillåts, vilken utbildning föraren ska ha, samt vilken utrustning fordonet ska medföra. Gods klassificeras som farligt gods beroende på ämnens inneboende egenskaper. Farligt gods redovisas vanligen genom att ange vilken klass godset tillhör Transporter på väg Väg E6 och Österleden är primära transportleder för farligt gods. Österleden är en förbindelsesträcka för vidare transporter till Ringvägen och hamnområdet. Trafik till hamnområdet dirigeras via Söderleden från Österleden. 9(19)

10 Denna riskanalys är inriktad på hur transporten av farligt gods på Österleden påverkar den framtida handelsanläggningen. E6:an är belägen mer än 150 meter från den aktuella fastigheten och utreds därmed inte vidare i enlighet med riktlinjerna i RIKTSAM. Mängden farligt gods som årligen transporteras på Österleden är ca ton, baserat på Räddningsverkets undersökning från I tabell 1 redovisas dels underlaget som Räddningsverket redovisat, dels uppräkningen på årsbasis. Tabell 1. Mängder (ton) transporterat farligt gods i september 2006 samt skattat som årsmängd (multiplicerat med 12) för de olika vägsträckorna. Källa: Räddningsverkets webbaserade karttjänst, ADR-klass Ämne / egenskap 1 Explosiva ämnen Österleden 09/2006 Österleden Årsbasis Gaser Brandfarlig vätska 4 Brandfarliga fasta ämen 5 Oxiderande ämnen Giftiga ämnen Radioaktiv ämnen 8 Frätande ämnen 9 Övriga farliga ämnen TOTALT På Österleden domineras transporterna av ADR-klass 3, brandfarlig vätska, men även en hel del ADR-klass 8, frätande ämnen, transporteras här. Andelen gods av olika ADR-klasser presenteras i tabell 2, där även den genomsnittliga fördelning som använts i RIKTSAM presenteras. I förhållande till RIKTSAM transporteras på Österleden väsentligt lägre andel gaser, lägre andel brandfarliga vätskor, mer brandfarliga fasta ämnen, mer oxiderande och frätande ämnen och för övrigt i princip samma andelar. 10(19)

11 Tabell 2. Andelar av transporterna med farligt gods fördelat på respektive ADR-klass. ADR-klass Ämne / egenskap Österleden RIKTSAM 1 Explosiva ämnen 1,2 0,9 2 Gaser 0, Brandfarlig vätska 4 Brandfarliga fasta ämen 5 Oxiderande ämnen 62,9 76,9 2,8 0,9 8,2 1,2 6 Giftiga ämnen 1,1 0,6 7 Radioaktiv ämnen 0,1 8 Frätande ämnen 23,7 7,2 9 Övriga farliga ämnen 0 0,3 Riskerna med transport av farligt gods utreds i avsnitt Transporter på järnväg Järnvägen ligger på mer än 150 meters avstånd från området och utreds därför ej i denna riskanalys i enlighet med riktlinjerna i RIKTSAM. 2.4 Intilliggande industrier De intilliggande industrier som identifierats är: Rohm and Haas Haldex Påverkan på planområdet från dessa utreds under avsnitt 4. 11(19)

12 3 Analys avseende farligt gods 3.1 Riskidentifiering Baserat på den information som redovisats under Kapitel 2 och i planprogrammet, samt platsens specifika förhållanden görs följande initiala riskbedömning: Väg E6, öster om planområdet (transportled för farligt gods). Starkt trafikerad väg med stora mängder farligt gods. Området ligger mer än 150 meter från E6:an och enligt RIKTSAM är detta ett tillräckligt skyddsavstånd och detta utreds därmed inte vidare. Järnvägen Ligger på ett sådant avstånd att riskerna ej behöver utredas vidare i enlighet med riktlinjerna i RIKTSAM. Österleden, norr om planområdet (transportled för farligt gods). Tämligen trafikerad väg med måttliga mängder farligt gods, utredas närmare. Söderleden, öster om planområdet (transportled för farligt gods). Söderleden befinner sig på ett längre avstånd från området än Österleden och de transporter som sker på Söderleden förekommer även på Österleden. De åtgärder eller avstånd som krävs gentemot Österleden är således tillräckliga för att ge acceptabelt skydd. Kräver inte ytterligare utredning. Ringvägen Ringvägen befinner sig på ett sådant avstånd att riskerna inte behöver utredas vidare. Som resultat av den initiala riskbedömningen behöver risknivåerna till följd av transporterna längs Österleden beräknas. 3.2 Individrisk farligt gods vid Österleden I rapporten Weibullsholm, Landskrona- Riskhänsyn upprättad av Tyréns AB har individrisken med avseende på transport av Farligt Gods på Österleden beräknats. Då trafikflödet på Österleden utanför Weibullsholm kan förväntas vara i storleksordningen den samma som trafikflödet utanför Bromsregulatorn 4 har därför individrisken från dessa beräkningar använts i denna rapporten. Individrisken på Bromsregulatorn 4 med avseende på transport av Farligt Gods presenteras i figur 5. 12(19)

13 Individrisk, per år Individrisk på olika avstånd från transportleden 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 1,00E-07 Väg 1,00E-08 1,00E-09 1,00E Avstånd, m Figur 5. Individrisken som funktion av avståndet för väg Österleden. Av Figur5 framgår att individrisken längs Österleden redan vid vägen är under 10-6 per år, och att den minskar till 10-7 per år knappt 20 meter från vägen. Av detta följer att restriktioner inte bör föreligga för planering utanför detta avstånd, se underlag för Riskvärdering i avsnitt För antaganden, beräkningsgång och osäkerheter hänvisas till rapporten Weibullsholm, Landskrona- Riskhänsyn upprättad av Tyréns AB. 3.3 Värdering I avsnitt 1.7 och redovisas de acceptanskriterier för individ- och samhällsrisk som tillämpas vid värdering av olycksrisker. Av beräkningarna framgår att risknivåerna är acceptabla längs Österleden. Utöver en acceptabel risknivå är det lämpligt med ett visst skydd mot de olycksförlopp som är troligast. I aktuellt fall innebär befintligt planförslag att marken närmast Österleden ej får bebyggas. Detta ger ett skydd som tillsammans med låg individrisk gör att situationen är acceptabel och att föreslagen markanvändning bedöms vara lämplig. 13(19)

14 4 Analys avseende intilliggande industrier De intilliggande industrier (med möjlig påverkan på planområdet) som identifierats är: Haldex mfl Rohm and Haas Dessa utreds i följande avsnitt. Identifiering baseras på de utredningar som genomförts i samband med kommunens arbete med sin fördjupade översiktplan (FÖP). Figur 2 Del av kartbilaga till Risk- och störningsutredning för Landskrona (FÖP), daterad Tyréns uppdragsnummer Konturer avser förslag på minsta möjliga generella avstånd till mindre känslig bebyggelse såsom viss handel (ej samtliga typer av handel), utifrån ett större planeringsperspektiv samt utifrån befintligt underlag. 4.1 Haldex mfl Haldex mfl är belägna direkt i anslutning till aktuellt planområde. Inom fastigheten/i byggnaderna finns tre verksamheter, alla underleverantörer inom fordonsindustrin: Haldex Brake Products AB levererar delsystem och komponenter till bromssystem, t ex bromsregulatorer. BorgWarner TorqTransfer Systems (fd Haldex Traction AB) levererar kopplingar för fyrhjulsdrift. Alfdex är ett gemensamtägt bolag mellan Haldex och Alfa Laval som levererar system för rening av vevhusgaser för stora dieselmotorer. Tyréns AB har upprättat flera riskbedömningar/riskanalyser som behandlar verksamheterna ovan (benämnda Haldex mfl i fortsättningen). Följande utredningar har varit tillgängliga: PM angående risk med staplade plastbackar i hall A, upprättad av Tyréns AB, daterad , Tyréns uppdragsnummer Avseende omgivningspåverkan (uppdrag åt Landskrona Stad): Fördjupad bedömning Haldex Brake Productions AB, m.fl., upprättad av Tyréns AB, daterad , Tyréns uppdragsnummer Riskanalys avseende tennifieringsanläggningen, upprättad av Øresund Safety Advisers AB (numera Tyréns AB) daterad Grovriskanalys, daterad (kompletterad ) upprättad av Tyréns AB Tyréns uppdragsnummer Slutsatserna av dessa redovisas, i relation till planförslaget, i avsnitt (19)

15 4.1.1 Slutsatser i tillgängliga analyser Nedanstående slutsatser kommer från tidigare analyser. Risker -omgivningspåverkan Brandriskerna i anläggningen är generellt sett små. Det är svårt att identifiera scenarier som skulle kunna leda till en storbrand. Inga bränder bedöms kunna orsaka en allvarlig olycka enligt definition i Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Viktiga komponenter i brandskyddet är brandlarmet, brandgasventilationen och portabel släckutrustning för att möjliggöra en tidig insats. Tennifieringsanläggningen Tennifieringsanläggningen har tidigare analyserats i detalj. Avståndet mellan planområdet och tennifieringsanläggningen (se avsnitt nedan) är drygt 100 m. Slutsatserna från tidigare utredning är att en allvarlig kemikalieolycka inte rimligen bedöms kunna inträffa på tenniferingsanläggningen (inklusive avgiftningsanläggningen). Utredningen belyser ett antal scenarion, däribland en fullt utvecklad rumsbrand med spridning av brandrök utanför verksamheten, en mindre brand i rummet med spridning av brandrök utanför verksamheten samt förångning och spridning av ånga som en följd av vattentillförsel på saltsmältan. Gemensamt för scenarierna är att det uppkommer en giftig rök innehållande bland annat vätecyanid, ammoniak och andra giftiga kemikalier. Sannolikheten för dessa scenarion är beskriven som låg, i princip inte förekommande. Bland annat anser författarna att en fullt utvecklad rumsbrand inte kan förväntas, eftersom den kräver en stor tillgång på brännbart material. Sådan tillgång på brännbart material finns inte i rummet med härdningsanläggningen. Under ogynnsamma förhållanden kan en källstyrka av vätecyanid på 1 kg/s vara tillräckligt för att ge upphov till skadade (behov av läkarvård) i omgivningen. En sådan källstyrka är dock inte rimlig p.g.a. frånvaron av brännbart material. Vid aktuellt avstånd bedöms sådana koncentrationer som ger upphov till dödsfall inte kunna förekomma. Byggnadsdel närmast planområdet I del av byggnad närmast planområdet sker montage och viss lagring trä- och platsbackar. Riskerna med lagring av plastbackar har bedömts i en PM, vilket anger att givet en antändning av plastbackarna kan konsekvenserna bli en kraftig brand men som sannolikt inte når övertändning. Risken har utretts med anledning av den ökade brandbelastning som lagringen innebär. Lagringen bedöms inte innebära en oacceptabelt hög risk i den aktuella lokalen Sammanfattande slutsats avseende Haldex mfl och deras påverkan på planområdet Vid mycket ogynnsamma förhållanden skulle giftiga brandgaser från tenniferingsanläggningen (belägen ca 100 m bort) kunna orsaka skadade (till skillnad från omkomna). Frånvaron av brännbart material borgar för att ogynnsamma förhållanden ej uppkommer, varför Haldex arbete med egenkontroll är viktigt. Förhållanden som ger upphov till omkomna vid aktuellt planområde bedöms inte kunna uppstå överhuvudtaget, under nuvarande förutsättningar. Närmast planområdet sker lagring av trä- och platsbackar. Denna hantering har bedömts kunna ge upphov till en kraftig brand, men övertändning har bedömts ej kunna ske. Det bedöms ej troligt att en brand inom planområdet kan spridas till Haldex byggnader eller vice versa. De rekommenderade åtgärderna avseende brandklassad fasad och fönster ger ytterligare skydd (för både handel och Haldex mfl) och tar hänsyn till brandrisken med material som de båda verksamheterna kan komma att ställa upp i området mellan byggnaderna. Observera att någon sådan lagring/hantering är ej känd i dagsläget. Denna åtgärd syftar också till att minimera sannolikheten för dominoeffekter orsakade av brandspridning från handel till Haldex. 15(19)

16 För att ta hänsyn till den störning som ett olycksförlopp kan utgöra samt för att minimera sannolikheten för dominoeffekter kommer åtgärd rekommenderas (ej skall-krav), se avsnitt Rohm And Haas Rohm and Haas AB bedriver vid fabriken i Landskrona tillverkning av akrylatpolymerdispersioner med främst olika akrylatmonomerer som råvara. Akrylat är salter och estrar av akrylsyra. Företaget är en del av den stora kemikoncernen The Dow Chemical Company. Tillverkningsprocessen sker i flera processteg och innefattar bland annat polymerseringsreaktioner (värmeavgivande) och filtrering (tillverkningsprocessen sker i en vattenlösning). Rohm and Haas är beläget ca 300 m från planområdet. Följande utredning har varit tillgänglig: Avseende omgivningspåverkan (uppdrag åt Landskrona Stad): Fördjupad bedömning Rohm and Haas., upprättad av Tyréns AB, daterad , Tyréns uppdragsnummer Denna baseras i sin tur på flertalet underliggande utredningar, upprättade av Rohm and Haas. Slutsatserna i ovan angivna rapport, i relation till planförslaget, redovisas i avsnitt Slutsatser i tillgängliga analyser För Rohm and Haas AB bedöms spridningen av hälsoskadliga gasmoln vara den dimensionerande (allvarligaste) riskstörningen för omgivningen. Akrylatmonomererna och andra kemikalier som används som råvara i tillverkningsprocessen har både brandfarliga och hälsoskadliga egenskaper. Olyckshändelserna är sammankopplade med lagringen i lagringscisterner och järnvägsvagnar. En uppvärmning av dessa lagringscisterner riskerar att leda fram till en skenande polymerisationsprocess och sedermera ett rämnande av lagringscisternen. Med avseende på kemikaliernas brandfarliga egenskaper kan detta ske under explosionsartade former (bland annat Boiling liquid expanding vapor explosion ) eller som en omfattande pölbrand. Samtidigt innebär frigörandet av kemikalierna en avdunstning och bildandet av ett gasmoln som sprids med vinden. Denna olyckshändelse har större konsekvensavstånd än olyckshändelserna relaterade till kemikaliernas brandfarlighet. Brandgaser skulle kunna påverka omgivningen, dock är denna problematik sällan sådan att omgivningen utsätts för oacceptabla risker. På aktuellt avstånd innebär utspädningseffekten att oacceptabel påverkan ej är trolig. Det i utredningen presenterade skyddsavståndet om mindre än 250 m till aktuell bebyggelsetyp utgår från begreppet individrisk. Det är dock viktigt att vara medveten om att störningar vid olyckor (t.ex. evakuering, obehag, skadade) kan påverka omgivningen på betydligt större avstånd (upp till ungefär 700 meter från gasmoln och upp till ungefär 300 meter vid en explosion) Sammanfattande slutsats avseende Rohm and Haas och dess påverkan på planområdet Då aktuellt avstånd (till byggnad med handel) om ca 300 m överstiger det rekommenderade minsta avståndet om under 250 m (baserat på riskmåttet individrisk för aktuell bebyggelsetyp) bedöms planförslaget (handel) vara en lämplig markanvändning. För att ta hänsyn till den störning som ett olycksförlopp kan utgöra kommer åtgärd rekommenderas (ej skall-krav), se avsnitt 5. 16(19)

17 4.3 Sammanfattande slutsats samt värdering avseende intilliggande industrier Planområdet avses bebyggas med handel/sällanköpshandel, vilket ur olycksrisksynpunkt är att betrakta som icke-känslig bebyggelse, med något lägre krav avseende risknivå än känslig bebyggelse (vilket t.ex. bostäder är exempel på). Handel bedöms vara en lämplig markanvändning. Rekommenderade avstånd till Rohm and Haas upprätthålls och Haldex mfl bedöms ej kunna orsaka allvarliga olyckor med konsekvenser för omgivningen. Inga dominoeffekter avseende allvarliga olyckor bedöms tillkomma med anledning av planförslaget. Det finns dock alltid en risk för brandspridning mellan intilliggande fastigheter (trots tillräckligt avstånd). Under förutsättning att de rekommenderade åtgärderna vidtas samt att föreliggande planförslag följs bedöms risken för dominoeffekter vara fortsatt låg. För att ta hänsyn till den störning som ett olycksförlopp kan utgöra kommer åtgärder rekommenderas (ej skall-krav), se avsnitt 5. 17(19)

18 5 Slutsatser och rekommendationer En riskanalys för Bromsregulatorn 4 har genomförts. Studien har omfattat risker avseende farligt gods på Österleden samt intilliggande industrier. Förutsättningarna för studien avseende farligt gods är tillgängligt underlag i avsnitt 1.4 samt i rapporten Weibullsholm, Landskrona- Riskhänsyn upprättad av Tyréns AB. Bedömningen i föreliggande rapport bygger på befintligt planförslag och detta har bedömts vara en förutsättning för utredningen. Risker med transport av farligt gods har analyserats. Därvid har följande bedömningar gjorts: Risknivåerna har bedömts vara låga längs Österleden. Av beräkningarna framgår att risknivåerna är acceptabla längs Österleden och att bebyggelse kan ske intill Österleden utan att individriksnivån överstiger riktlinjerna i vägledning 2 i RIKTSAM. Befintligt planförslag innebär dessutom att marken inte får bebyggas inom en zon om 30 meter från Österleden, detta ger skydd mot ett flertal olycksförlopp (förutom att sammanvägningen av sannolikhet och konskevens individrisk är acceptabel). I direkt anslutning till området ligger Haldex på den östra sidan. I tidigare genomförd riskanalys gällande Haldex visar denna att en allvarlig kemikalieolycka inte rimligen kan inträffa på deras område om verksamheten även i fortsättningen bedrivs enligt nuvarande förutsättningar. Giftiga brandgaser kan under mycket ogynnsamma förhållanden ge upphov till skadade i omgivningen, dock är detta scenario orimligt så länge frånvaron av brännbart material även i fortsättningen säkerställs. Närmast planområdet sker lagring av trä och plastpallar, vilka utgör en hög brandbelastning. Även denna lagring har tidigare utretts och har bedömts inte utgöra en oacceptabel hög risk. Rohm & Haas är beläget ca 300 m från planområdet. Avståndet överstiger rekommenderade minsta avstånd. För att ta hänsyn till transporter av farligt gods, intilliggande industrier och deras verksamhet bör följande åtgärder övervägas (ej skall-krav, d.v.s. åtgärderna bedöms ej behöva skrivas i detaljplan): Fasad (och eventuella fönster) längs volymhandelns östra fasad utföras i lägst brandteknisk klass E 30 (i enlighet med nuvarande förslag samt trolig utformning av fasad). Entréer till handel (publika entréer) bör placeras längs byggnadens västra sida (i enlighet med nuvarande förslag). Central avstängningsbar ventilation rekommenderas. Knapp placeras på bemannad plats (t.ex. vid kassa) och personal utbildas i dess användande. Detta uppfylls ej med nuvarande förslag, dock är kostanden för åtgärden förhållandevis låg, och bedöms därför vara lämplig trots att risknivån bedöms vara acceptabel. 18(19)

19 6 Referenser Boverket, Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, 2002 års revidering, Allmänna råd 1996:1 ändrad genom 2002:1, 2002 Boverket, Användningen av riskanalyser och skyddsavstånd i den fysiska planeringen, underlag nr 48, Davidsson m fl, Värdering av risk, Rapport P21-182/97, Räddningsverket, Karlstad, Hammar, L., Magnusson, K., Riskstudie av farligtgodstransporter på större stråk av väg och järnväg i Skåne Län. SSPA, Länsstyrelsen i Skåne län, Räddningsverket, Farligt Gods riskbedömning vid transport. Handbok för riskbedömning av transporter med farligt gods på väg eller järnväg. Statens Räddningsverk, Karlstad, Räddningsverket, Farligt gods på vägnätet underlag för samhällsplanering, Rapport B20-209/98, Statens Räddningsverk, Karlstad, Räddningsverket, Kartläggning av vägtransporter med farligt gods, Rapport P21-359/00, Statens Räddningsverk, Karlstad, Räddningsverket, Webbaserad karttjänst med redovisning av identifierade flöden av farligt gods. Svarvar, P., & Persson, U., Ekonomisk analys av farligtgodsolyckor vid järnvägs- och tankbilstransporter av ammoniak och bensin, VTI Rapport 387:5, Väg- och transportforskningsinstitutet, Linköping, Tyréns AB, ØSA Brand & Risk, Weibullsholm Landskrona, Riskhänsyn, Rapport, Uppdrag , 2009 Tyréns AB, Grovriskanalys, Kv. Bromsregulatorn 1, Landskrona, uppdrag , 2012 VTI, Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid transport av farligt gods på väg och järnväg. Väg- och transportforskningsinstitutets rapport 387:4, (19)

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

RISKHÄNSYN I PLANERING

RISKHÄNSYN I PLANERING HAMMARSHUS, KRISTIANSTADS KOMMUN RISKHÄNSYN I PLANERING Detaljplan för Hammar 9:151, del av, m fl, inom Hammarområdet i Kristianstad RAPPORT Uppdragsgivare: Kristianstads Kommun Kontaktperson: Marie Nilsson

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN Riskutredning avseende transport av farligt gods KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN PROJEKTNUMMER: 262684 2015-06-26 Uppdrag: 262684, Riskhänsyn detaljplan Gasverket 1, Kristianstad Titel på rapport:

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun Dnr SBN/2011:226 Riskanalys VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 2(9) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Områdesbeskrivning... 3 - Detaljplan...

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

RISKHÄNSYN I PLANERING

RISKHÄNSYN I PLANERING RISKHÄNSYN I PLANERING Detaljplan för Tvärbanan, Ängelholms kommun Farligt gods samt flyg RAPPORT Uppdragsgivare: Ängelholms kommun Kontaktperson: Maria Brink Uppdragsnummer: 240353 Datum: 2012-03-07 Tyréns

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Lantmannen 7, Falköpings kommun PM - Olycksrisker Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19

Läs mer

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Riskbedömning Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Uppdragsgivare: Mönsterås kommun Kontaktperson: Henrik Eriksson Uppdragsnummer: 14-054 Datum:

Läs mer

Riskinventering för del av fastigheten Kirseberg 14:93 (kv Carl Florman), Malmö

Riskinventering för del av fastigheten Kirseberg 14:93 (kv Carl Florman), Malmö Riskinventering för del av fastigheten Kirseberg 14:93 (kv Carl Florman), Malmö Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tyréns Uppdragsansvarig: Malmö Stad, Fastighetskontoret Christina Andréasson Cecilia Sandström

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26. Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund. Kvalitetsgranskning.

Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26. Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund. Kvalitetsgranskning. Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26 Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund Handläggare Kvalitetsgranskning Cecilia Sandström Henrik Östlund 2(25) Sammanfattning Tyréns

Läs mer

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- KVALITATIV

Läs mer

PM Riskbedömning av kombiterminalen i Torsboda

PM Riskbedömning av kombiterminalen i Torsboda Härnösand, 2012-03-30 Magnus Åkerlind 010-452 30 97 Deltaterminal AB Att: Björn Amnow Hamnvägen 3A 860 35 Söråker PM Riskbedömning av kombiterminalen i Torsboda Tyréns AB har på uppdrag av Deltaterminal

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

TIERP 4:140 RISK- OCH BULLERUTREDNING

TIERP 4:140 RISK- OCH BULLERUTREDNING TIERP 4:140 RISK- OCH BULLERUTREDNING RAPPORT 2014-05-05 Uppdrag: 253623 Titel på rapport: Del av Tierp, Risk- och bullerutredning Status: Rapport Datum: 2014-05-05 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA 2013-05-06 Uppdrag: 244238, Riskhänsyn DP Handelsplats Brunna Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan Handelsplats Brunna Status: Slutrapport Datum:

Läs mer

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan.

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Version nr: Ver-4 Datum: 110421 Ändring: - Uppdragsnummer: 11-155 Handläggare: Robin Palmgren,

Läs mer

Nybyggnation av flerbostadshus

Nybyggnation av flerbostadshus www.sakerhetspartner.se Nybyggnation av flerbostadshus Gamlestan 22:4 Skeppshandel AB Riskutredning -Förstudie detaljplansändring Dokumentstatus: Underlag till bygglov Version nummer: Datum aktuell version:

Läs mer

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Beställare: Hökerum Bygg AB Beställarens representant: Maria Ståhl Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Maria

Läs mer

Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra

Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Sammanfattning Mora kommun planerar ett nytt bostadsområde i Noret

Läs mer

Coop Fastigheter AB. Grovriskanalys vid planering av detaljplan för verksamhetsområde Gruvbron 2, Falun. Grontmij AB Södra Norrland

Coop Fastigheter AB. Grovriskanalys vid planering av detaljplan för verksamhetsområde Gruvbron 2, Falun. Grontmij AB Södra Norrland Coop Fastigheter AB Grovriskanalys vid planering av detaljplan för verksamhetsområde Gruvbron 2, Falun Grontmij AB Södra Norrland Vår referens Södra Norrland, Jens Eklöf Rapport Namnteckning Granskad av

Läs mer

Lilla Lidingöbron Lidingö kommun, Risk-PM angående riskhänsyn vid nybyggnation av ny bro för gång-, cykel-, mopedoch spårtrafik, rev A

Lilla Lidingöbron Lidingö kommun, Risk-PM angående riskhänsyn vid nybyggnation av ny bro för gång-, cykel-, mopedoch spårtrafik, rev A RISK-PM 2015-03-25 2015-04-07 Lidingö stad peter.bergqvist@lidingo.se Lilla Lidingöbron Lidingö kommun, Risk-PM angående riskhänsyn vid nybyggnation av ny bro för gång-, cykel-, mopedoch spårtrafik, rev

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Förutsättningar med avseende på farligt gods Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Stockholm 2013-02-08 Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61161254123

Läs mer

PM- RISKUTREDNING FÖR NY DETALJPLAN BOCKASJÖ 1, BORÅS

PM- RISKUTREDNING FÖR NY DETALJPLAN BOCKASJÖ 1, BORÅS PM- RISKUTREDNING FÖR NY DETALJPLAN BOCKASJÖ 1, BORÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- RISKUTREDNING FÖR NY DETALJPLAN

Läs mer

KUNGSÄNGEN 25:1, UPPSALA

KUNGSÄNGEN 25:1, UPPSALA 2014-02-18 KUNGSÄNGEN 25:1, UPPSALA - RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING - FÖRDJUPAD ANALYS, VERSION 1 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon: 08 410 102

Läs mer

RISKBEDÖMNING - Nyetablering bostäder Segestrand

RISKBEDÖMNING - Nyetablering bostäder Segestrand VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SVEDALA 27:1 m fl SVEDALA RISKBEDÖMNING - Nyetablering bostäder Segestrand Antal sidor: 28 Malmö : Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Läs mer

Inledande riskanalys Detaljplan Ribby Ängar 4, Haninge kommun

Inledande riskanalys Detaljplan Ribby Ängar 4, Haninge kommun Inledande riskanalys Detaljplan Ribby Ängar 4, Haninge kommun - avseende närheten till transportled för farligt gods www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax:

Läs mer

Riskutredning Kranskötaren 5 och Svarvaren 4

Riskutredning Kranskötaren 5 och Svarvaren 4 Riskutredning Kranskötaren 5 och Svarvaren 4 Ystads kommun Grontmij Brand&Risk Revideringar Revidering Revidering avser Datum Signatur 0 Upprättande av första utgåva 2011-08-31 DV Vår referens Brand&Risk,

Läs mer

RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS

RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS VÄSTERRÅDA HANDELSOMRÅDE OCH KV. SVARVEN MM MELLERUDS KOMMUN RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS : 211-7-7 Reviderad: --- Uppdragsansvarig: Civilingenjör/Brandingenjör Kungsgatan 48 B 411 15

Läs mer

RAPPORT Riskbedömning avseende transport av farligt gods förbi fastigheten Åby 7:1 med närområde i Norrköping

RAPPORT Riskbedömning avseende transport av farligt gods förbi fastigheten Åby 7:1 med närområde i Norrköping RAPPORT Riskbedömning avseende transport av farligt gods förbi fastigheten Åby 7:1 med närområde i Norrköping Göteborg 2010-04-28 COWI AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG

Läs mer

RISKANALYS FÖR DETALJPLAN

RISKANALYS FÖR DETALJPLAN 2012-12-13 RISKANALYS FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM, BOTKYRKA - VERSION 1 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala: Kungsgatan 62.

Läs mer

Bilaga 1 Komplettering av säkerhetsrapport

Bilaga 1 Komplettering av säkerhetsrapport Bilaga 1 Komplettering av säkerhetsrapport Ni ska komplettera säkerhetsrapporten med den riskanalys som ligger till grund för rapporten och i övrigt i enlighet med punkterna 2 8 i länsstyrelsens yttrande

Läs mer

RAPPORT RISKHÄNSYN VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY

RAPPORT RISKHÄNSYN VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY RAPPORT RISKHÄNSYN VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY SLUTGILTIG HANDLING 10 DECEMBER 2012 Uppdrag: 232478, Riskhänsyn Roslags Näsby Titel på rapport: Riskhänsyn - Västra Roslags Näsby Status: Slutgiltig handling Datum:

Läs mer

Riskutredning gällande olyckor med farligt gods på väg 76 samt Ostkustbanan i höjd med Gävle Furuvik 14:2

Riskutredning gällande olyckor med farligt gods på väg 76 samt Ostkustbanan i höjd med Gävle Furuvik 14:2 Riskutredning gällande olyckor med farligt gods på väg 76 samt Ostkustbanan i höjd med Gävle Furuvik 14:2 Gävle, den 2 januari 2013 Bill Håkansson 1 Sammanfattning Ägarna till fastigheten Gävle Furuvik

Läs mer

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder Utbildning i riskanalyser metoder Johan Lundin, WSP johan.lundin@wspgroup.se 2011-04-29 Riskhantering (IEC-modellen, ISO-standard) Hanteringsprocess Bestäm omfattning Identifiera risker Riskuppskattning

Läs mer

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson, cecilia.martensson@skl.se Sveriges

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN- KV. ORGELN, STOCKHOLM

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN- KV. ORGELN, STOCKHOLM RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN- KV. ORGELN, STOCKHOLM 2015-04-20 Uppdrag: 262211, Riskhänsyn i detaljplan Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan Kv. Orgeln, Stockholm Status: Datum: 2015-04-20 Medverkande

Läs mer

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer.

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer. Södertörns brandförsvarsförbund PM Brandvattenförsörjning Nr: 608 Datum: 2006-11-29 Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Översikt över planområdet i Ullared (Ullared 1 104 Planbeskrivning 2010-06-08) Sweco Environment AB

Översikt över planområdet i Ullared (Ullared 1 104 Planbeskrivning 2010-06-08) Sweco Environment AB Falkenbergs kommun Riskutredning Ullared 1:10 Uppdragsnummer 131191000 Väg 13 Översikt över planområdet i Ullared (Ullared 1 10 Planbeskrivning 2010-06-08) Göteborg Sweco Environment AB Uppdragsledare:

Läs mer

Riskanalys avseende transport av farligt gods förbi verksamhetsområden vid Bastekärr Skee

Riskanalys avseende transport av farligt gods förbi verksamhetsområden vid Bastekärr Skee STRÖMSTADS KOMMUN Riskanalys avseende transport av farligt gods förbi verksamhetsområden vid Bastekärr Skee Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Riskanalys Kv. Nils 24

Riskanalys Kv. Nils 24 FSD projekt nr. 2011-064 Riskanalys Kv. Nils 24 Malmö stad Upprättad: 2011-04-18 Reviderad: - FSD Malmö AB Civilingenjör i riskhantering Erica Storckenfeldt Antal sidor: Rapport 32 Dokumentinformation

Läs mer

Övergripande riskbedömning för ändring i detaljplan

Övergripande riskbedömning för ändring i detaljplan Övergripande riskbedömning för ändring i detaljplan Förändrad verksamhet vid församlingen Fristaden, Sankt Örjans Kapell Främby 8:1, Falun 2015-08-25 Uppdragsgivare Paul John Församlingen Fristaden Falun

Läs mer

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Vy över aktuell fastighet. GoogleMaps. Gävle 2011-04-09 Claes O T Bengtsson AB Svedens gränd 21 818 31 Valbo Tel 026-131032, 070-3114560

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 2014-11-21

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 2014-11-21 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på väg Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 2014-11-21 Uppdragsgivare Johan Larsson Landstinget Blekinge Tel: +46 455-73 61 16 johan.larsson@ltblekinge.se

Läs mer

Riskanalys avseende olyckor med farligt gods

Riskanalys avseende olyckor med farligt gods Riskanalys avseende olyckor med farligt gods Detaljplan för Röstånga 3:92, del av Röstånga 5:45, Billingevägen m. fl. i Röstånga samhälle, Svalövs kommun 2010-03-24 Sida 2 (22) Riskanalys avseende olyckor

Läs mer

Radar Arkitektur & Planering AB Riskutredning farligt gods, Detaljplan för Tjörns entré och Almöstrand

Radar Arkitektur & Planering AB Riskutredning farligt gods, Detaljplan för Tjörns entré och Almöstrand Radar Arkitektur & Planering AB Riskutredning farligt gods, Detaljplan för Tjörns entré och Almöstrand Malmö 2014-03-28 ÅF-Infrastructure AB Säkerhet, Hälsa, Miljö Uppdragsnummer 576483 ÅF-Infrastructure

Läs mer

Kv Bollmoragården 4, Tyresö kommun

Kv Bollmoragården 4, Tyresö kommun Kv Bollmoragården 4, Tyresö kommun Riskanalys Utgåva 5 2012-12-19 Katarina Wadensten Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Internkontrollerande

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan

Detaljerad riskbedömning för detaljplan Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på väg samt hantering av brandfarlig vara vid drivmedelstation Del av Knäm 2015-03-02 Uppdragsgivare Magnus Andersson Uddevalla Entreprenad

Läs mer

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1.

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Kvantifierad riskutredning Häljered 3:1, Ale kommun Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Översiktsbild

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

RISKBESKRIVNING Stensötan 4, Nyköping Avseende närheten till Idbäcksverket Datum

RISKBESKRIVNING Stensötan 4, Nyköping Avseende närheten till Idbäcksverket Datum Dokumenttyp RISKBESKRIVNING Stensötan 4, Nyköping Avseende närheten till Idbäcksverket Datum 2015-01-20 Status Slutgiltig Handläggare Rosie Kvål Tel: 08-588 188 84 E-post: rosie.kval@brandskyddslaget.se

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR PROGRAMOMRÅDE, STEG 2 Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR PROGRAMOMRÅDE, STEG 2 Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR PROGRAMOMRÅDE, STEG 2 Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C Pottholmen, Karlskrona Granskningshandling 2012-05-15 Dokumentinformation Process: Skede:

Läs mer

Riskhantering ur ett livscykelperspektiv

Riskhantering ur ett livscykelperspektiv Riskhantering ur ett livscykelperspektiv Innehåll Riskhantering, begrepp och definitioner Vi använder ofta samma ord för olika saker och olika ord för samma sak Energianläggningens faser Etablering Driftsättning

Läs mer

2015-05-22 RISKANALYS NY BRANDSTATION I MORA KOMMUN

2015-05-22 RISKANALYS NY BRANDSTATION I MORA KOMMUN 2015-05-22 RISKANALYS NY BRANDSTATION I MORA KOMMUN Sammanfattning Mora kommun planerar att uppföra en ny brandstation i Hånåkni, mellan Mäxvägen och Europaväg 45. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN. Avseende transport av farligt gods på ny sträckning av E18 i Eriksberg

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN. Avseende transport av farligt gods på ny sträckning av E18 i Eriksberg ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Avseende transport av farligt gods på ny sträckning av E18 i Eriksberg Karlstad kommun Slutgiltig handling 2008-11-10 Upprättad av: Katarina Malmkvist

Läs mer

Inledande riskanalys kv Rosstorp 2 i Rönninge - avseende transporter med farligt gods på Västra stambanan

Inledande riskanalys kv Rosstorp 2 i Rönninge - avseende transporter med farligt gods på Västra stambanan Inledande riskanalys kv Rosstorp 2 i Rönninge - avseende transporter med farligt gods på Västra stambanan Maj 2009 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Hornsbruksgatan

Läs mer

Kvalitativ riskutredning, Detaljplan för Mölndals Innerstad, Norr om Brogatan

Kvalitativ riskutredning, Detaljplan för Mölndals Innerstad, Norr om Brogatan Uppdragsledare Fredrik Zachrisson Tel +46 10 505 47 41 Mobil +46 76 772 43 53 Fredrik.zachrisson@afconsult.com Datum 2014-04-28 1 (22) Kvalitativ riskutredning, Detaljplan för Mölndals Innerstad, Norr

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transporter av farligt gods på Dalabanan Strömsborg, fastighet Avesta 2:46, Avesta Slutgiltig handling

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transporter av farligt gods på Dalabanan Strömsborg, fastighet Avesta 2:46, Avesta Slutgiltig handling Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transporter av farligt gods på Dalabanan Strömsborg, fastighet Avesta 2:46, Avesta 2012-06-05 Dokumentinformation Process: Skede/Lagrum: Uppdragsgivare: Fysisk planering

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på E16 Del av fastigheterna Hofors 13:161 och 5:25, Hofors 2013-07-11

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på E16 Del av fastigheterna Hofors 13:161 och 5:25, Hofors 2013-07-11 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på E16 Del av fastigheterna Hofors 13:161 och 5:25, Hofors 2013-07-11 Uppdragsgivare Hofors kommun, Anna Hagljung WSP kontaktperson Katarina

Läs mer

Riskutredning stationsområdet, Västerås

Riskutredning stationsområdet, Västerås Dnr: 2012/258-MBR-191 Riskutredning stationsområdet, Västerås avseende risk för urspårning samt transporter av farligt gods Delrapport 2 Sammanfattning Sammanfattning Västerås stad har som mål att ta ett

Läs mer

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Stockholm 2015-05-20 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Datum: Dokumentstatus/Version: 2014-11-04 Förhandskopia 2014-11-11 Utgåva

Läs mer

FEBRUARI 2013 RISKANALYS FÖR ÖSTRA CENTRUM I PARTILLE

FEBRUARI 2013 RISKANALYS FÖR ÖSTRA CENTRUM I PARTILLE FEBRUARI 2013 RISKANALYS FÖR ÖSTRA CENTRUM I PARTILLE ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se FEBRUARI 2013 RISKANALYS FÖR ÖSTRA

Läs mer

RISKANALYS RIMBO-TOMTA 1:30, 1:37, 1:42, 1:45-47 med flera

RISKANALYS RIMBO-TOMTA 1:30, 1:37, 1:42, 1:45-47 med flera RISKANALYS RIMBOTOMTA 1:30, 1:37, 1:42, 1:4547 med flera Norrtälje kommun Dokumentinformation Projektnamn: Dokumenttyp: RimboTomta 1:30, 1:37, 1:42, 1:4547 m.fl. Norrtälje kommun Riskanalys rapport Uppdragsnummer:

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

Riskanalys Kolartorp etapp 3, Haninge - avseende transporter med farligt gods på Nynäsbanan

Riskanalys Kolartorp etapp 3, Haninge - avseende transporter med farligt gods på Nynäsbanan Riskanalys Kolartorp etapp 3, Haninge - avseende transporter med farligt gods på Nynäsbanan Upprättad inför samråd 2010-04-26 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196

Läs mer

Riskkriterier En praktisk handledning

Riskkriterier En praktisk handledning Riskkriterier En praktisk handledning 1, Intressentföreningen för processäkerhet Plattform för kompetensutveckling och nätverkande inom processäkerhet. Vi vill undvika: Brand Explosion Oavsiktligt utflöde

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Stäkets verksamhetsområde 2015-01-27

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Stäkets verksamhetsområde 2015-01-27 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på väg Stäkets verksamhetsområde 2015-01-27 Uppdragsgivare Elenor Lennartsson Järfälla Kommun 08-850 285 00 WSP kontaktperson Joakim Almén

Läs mer

Riskanalys. Väg 23 Bredvik, Växjö kommun. Upprättad 2011-08-15. Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92. Växjö Kronobergsgatan 4 Tel: 0470-777 992

Riskanalys. Väg 23 Bredvik, Växjö kommun. Upprättad 2011-08-15. Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92. Växjö Kronobergsgatan 4 Tel: 0470-777 992 Riskanalys Upprättad 2011-08-15 Väg 23 Bredvik, Växjö kommun Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92 Växjö Kronobergsgatan 4 Tel: 0470-777 992 Postadress: Box 144 391 21 Kalmar Riskanalys Upprättad 2011-08-15

Läs mer

METODBESKRIVNING. Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar INSPECTA. Revision nr: 1

METODBESKRIVNING. Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar INSPECTA. Revision nr: 1 INSPECTA Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar Revision nr: 1 INSPECTA SWEDEN AB BOX 30100 104 25 STOCKHOLM TEL 08-5011 3000 FAX 08-5011 3001 www.inspecta.com Sida 1 av 7 Tekn_Rapp_Swe_Sv_003_090101

Läs mer

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Vägverket 1998 Lars Rosén Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers SWECO VIAK AB Vad är risk? En sammanvägning

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DEL AV DETALJPLAN Farligt gods på järnväg och Borlänge rangerbangård. Kontorsbebyggelse i Stationsområdet, Borlänge

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DEL AV DETALJPLAN Farligt gods på järnväg och Borlänge rangerbangård. Kontorsbebyggelse i Stationsområdet, Borlänge DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DEL AV DETALJPLAN Farligt gods på järnväg och Borlänge rangerbangård Kontorsbebyggelse i Stationsområdet, Borlänge Slutgiltig handling - 2010-01-18, rev. 2010-11-10 Dokumentinformation

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4 Risker och störningar för boende i omgivningen Beställare: Wallhamnbolagen Tjörn Beställarens representant: Rune Ohlsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlén

Läs mer

RAPPORT Detaljerad riskbedömning för detaljplan Friggeråker 25:8 m.fl. (Marjarp etapp 2) Falköping 2014-11-18

RAPPORT Detaljerad riskbedömning för detaljplan Friggeråker 25:8 m.fl. (Marjarp etapp 2) Falköping 2014-11-18 RAPPORT Detaljerad riskbedömning för detaljplan Friggeråker 25:8 m.fl. (Marjarp etapp 2) Falköping 2014-11-18 Uppdragsgivare Alexander Kouzmine Falköpings kommun Stadsbyggnadsavdelningen 521 81 Falköping

Läs mer

IPS INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET

IPS INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET IPS INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET Risker för allmänheten i närheten av kemiska processanläggningar. Att bedöma risker med kemiska processanläggningar är en svår uppgift för ägarna av anläggningarna

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Kv Förrådet, Norrtälje

Kv Förrådet, Norrtälje Kv Förrådet, Norrtälje Nybyggnad flerbostadshus Riskbedömning Rev A Sebastian Friedrich Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

APRIL 2014 RISKUTREDNING AVSEENDE FLYGTRAFIK DEL 3 OCH 4 AV DANSERED 1:64 MFL AIRPORT CITY

APRIL 2014 RISKUTREDNING AVSEENDE FLYGTRAFIK DEL 3 OCH 4 AV DANSERED 1:64 MFL AIRPORT CITY APRIL 2014 RISKUTREDNING AVSEENDE FLYGTRAFIK DEL 3 OCH 4 AV DANSERED 1:64 MFL AIRPORT CITY ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Behovsbedömning

Läs mer

Riskanalys Trädgårdsstaden i Bro - avseende närhet till järnvägen samt transporter med farligt gods

Riskanalys Trädgårdsstaden i Bro - avseende närhet till järnvägen samt transporter med farligt gods Riskanalys Trädgårdsstaden i Bro - avseende närhet till järnvägen samt transporter med farligt gods Mars 2013 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 Tillägg till detaljplan för vård inom Starrkärr 1:42 m fl Ale kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄRENDETS HANDLÄGGNING Sektor samhällsbyggnad

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Transport av farligt gods på väg samt bensinstationer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Transport av farligt gods på väg samt bensinstationer DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN 2012-12-14 WSP Brand & Risk Box 574 201 25 Malmö Tel: +46 40 35 42 00 WSP Sverige AB 556057-4880 Stockholm www.wspgroup.se Process: Skede/lagrum: Uppdragsgivare:

Läs mer

Kv Mjölner 4 m fl, Huddinge

Kv Mjölner 4 m fl, Huddinge Kv Mjölner 4 m fl, Huddinge Ändring av detaljplan Riskbedömning Utgåva 1 Martin Wier Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Lina Åteg Brandingenjör/Civilingenjör riskhantering Handläggare

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer