INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, Täckningsår: 1836/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849"

Transkript

1

2 INLEDNING Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren... rikets folkmängd sistberörde år. Stockholm, Täckningsår: 1816/ /35 Berättelsen för åren ingår i "Bihang till riksståndens protokoll vid urtima riksdagen " bd 1 s Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, Täckningsår: 1836/ Tabell-commissionens underdåniga femårsberättelse till Kongl. Maj:t om folkmängden i Sverige vid slutet af år 1850 samt födde, döde, vigde m. m. i riket år , med tillhörande bilagor och 53 tabeller. Stockholm, Täckningsår: Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, Täckningsår: 1851/ Översiktspublikationer: Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning uppl. - Stockholm : Statistiska centralbyrån, Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, (Demografiska rapporter ; 1999:2). Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t, ifrån dess tillförordnade Tabell-commission, afgifven den 25 maj 1850, angående folkmängden i Sverige vid 1845 års slut, samt nativitetens och mortalitetens m. m. i riket under det med samma år tilländalupne qvinqvennium, med dertill hörande 30 tabeller. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB), Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-b0-a0-4102_

3 UNDERDÅNIG BERÄTTELS E till KONGL. MAJ:T, ifrån Des s tillförordnad e Tabell-Commission, afgifven de n 25 Maj 1850, angående Folkmängden i Sverige vid 1845 års slut, samt Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Riket under de t med samma å r tilländalupn e Qvinqvennium, med dertil l hörand e 30 Tabeller. På Kongl. Maj:t s nådig a befallnin g til l trycke t befordrad. STOCKHOLM, P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

4 Transumt a f Kongl. Tabell-Commissionen s under - dåniga Skrifvels e til l Kongl. Maj: t datera d den 25 Maj Till Eder s Kongl. Maj: t få r Tabell-Commissione n omside r i underdånighe t öfver - lemna de n af Commissionen s Secreterar e fö r åre n 1841 med 1845 sammanfattad e Qvinqvennii-berättelse me d dertill hörand e Bilagorn e A. oc h B., sam t 3 0 stycken Tabeller; oc h derjemt e vitsord a d e i samm a berättels e i underdånighe t anförd a hinder, som denn a gån g vållat, at t Tabellern e fö r samm a ti d ick e s å for t som vederbordt kunna t afslutas. CARL LÖWENHJELM. C. D. SKOGMAN. JOSEF WALLIN. John Ad. Leyonmarck.

5 Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t, ifrån Dess tillförordnade Tabell-Commission, afgifven den 25 Maj 1850, angående Folkmängden i Sverige vid 1845 års slut, samt Nativiteten och Mortaliteten m.m. i Riket under det med samma år tilländalupne Qvinqvennium, med dertill hörande 30 Tabeller. INNEHÅLL. Underdånig berättelse Sid. 1:0 Nativiteten, Mortaliteten samt ingångne och upplöste Äktenskap 12. Antalet lefvande födde Barn Barnaföderskornes Antal 16. Äktenskap 18. Mortaliteten. 23. Vaccinationen. 32. In- eller Utflyttningarne :0 Folkmängden vid 1845 Års slut Till olikhet i Åldern 72. Gifta, Enklingar eller Enkor, Ogifta öfver, samt Barn under 15 års älder, äfvensom till antalet i hvarje Stånds-Class 73. Till Yrken och Näringar Af Mankönet Prästerskapet. 75. Laici af Läro- och Undervisnings-Staten Undervisning åtnjutande 76. Civil-Staten 77. Militaire Staten Sjöfarande Handlande Borgerskap Bruks- och Fabriks-Idkare. 79. Egare och Mästare. 79. Konstnärer och Handtverkare 83. Possessionater och Jordbrukare. 87. Af Bonde-Ståndet, Jordbrukare. 88. Lapp-Folk.. 88.

6 Sid. Privatorum Betjening. 89. Diverse Personer 89. Afskedstagne och utur tjenst gångne Personer Fattighjon Fångar 91. Gossebarn under 10 års ålder 91. Af Mosaiska Tros-Läran 92. Af främmande annan Religions-Lära Qvinnokönet 93. Gifta Hustrur. 93. Enkor. 94. Ogifta Qvinnor och Flickor Flickebarn Af Mosaiska Tros-Läran 96. Af främmande annan Religion Det egentligen activa Personalet. 99. Det mindre activa Personalet Backstugu- och Inhyses-Hjonen Fattighjon :0 Hushållen eller Matlagen i Riket Tabeller Bilagan A. General-Sammandrag, som visar Nativiteten och Mortaliteten m.m. i Sveriges Rike År 1845 Födde Barna-Föderskorne Ingångne Äktenskap Döde Dödligheten efter Åldern Födde Döde Calcul öfver Folkmängden vid 1845 års slut Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen i hvarje Stad i Riket Året 1845

7 Bilagan B. General-Sammandrag och Calcul, som i Medeltal visar Nativiteten och Mortaliteten m.m. i Sveriges Rike Åren 1841 med 1845 Födde Barna-Föderskorne Ingångne Äktenskap Döde Dödligheten efter Åldern Födde Döde Närmare Specifikation för hvarje Län i Riket, jemte Calcul öfver Folkmängdens tillökning, såväl igenom Nativitetens öfvervigt, som Inflyttningar Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen i hvarje Stad i Riket, i Medeltal Åren 1841 med 1845

8

9 Tillkännagifvande: I följ d a f Kongl. Maj:t s nådig a befallnin g är äfve n unde r tryc k et t mindr e anta l af d e denn a underdånig a berättels e tillhörand e 3 0 Tabellerne ; me n hvara f upplaga n troligen e j medhinne s för r ä n vi d börja n a f nästkommand e år. Efte r deraf, lik mätigt nådi g föreskrift, verkstäl d utdelnin g til l Embetsverke n oc h andr a Autho - riteter, komm a d e öfverblifvand e exemplare n a f Tabellern e at t försäljas, hvaro m då i Allmänn a Tidningarn e annonc e skal l blifv a införd. Förelupne Tryckfel och Rättelser: Pag. 1 2 rad. 2 6 Summ a äkt a mankö n står: 935,62 2 bör vara: 235,62 2» 6 5» 5 Oäkt a bar n å r 179 0» 305 9» 303 9» 6 6» 2 3 Wärmland s Län, Summ a» 195,54 0» 195,54 6» 67» 3 8 Mankö n» 5,3» 5,7 7» 67» 3 9 Qvinkö n» 5, 5» 5,5 5» 6 8» 1 6 Örebr o Stad, qvinkö n» 262 3» 268 3» 72»1 0 frå n 1 til l 3 år, Summ a» 85,52 2» 86,52 2» 72»2 0 frå n 3 0 till 35, i Stockhol m» 447 0» 477 0» 72»2 2 frå n 4 0 til l 45, Summ a» 83,11 4» 88,11 4» 7 7» 2 4 Cavalleriet, i Stockhol m» 437» 431» 7 8» 1 2 Sjömä n på inrike s Sjöfart, gift a» 89 9» 89 4» 8 2» 2 6 D e gifta s anta l å r 184 5» 19,45 2» 12,45 2» 8 7» 1 5 Possessionate r oc h Arrendatore r på Lande t» 4 2» 142» 94» 1 8 Enko r på Landsbygde n» 39,79 7» 34,79 7» 94» 2 0 Summ a» 53,62 2» 52,62 2» 9 8» 1 7 Summ a» 162 7» 1697» 12 0» 3 2 Carlscrona, qvinkö n 179 5» 740 7» 7107» 6 5» 2 4 står: försummad t l äs: försämrad t» 7 6» sist a» ä r hä r inräkna d» e j hä r inräkna d

10

11 Underdånig berättels e til l Kongl. Maj: t om Folkmängde n i Sverige, Qvinqven - nii-året 1845, m. m. Den underdånig a Qvinqvennii-berättelse, so m p ä grun d a f d e til l Tabell-Commis - sionen ingångn e årlig a Uppgiftern e för åre n me d 1845, äfvenso m a f d e Qvinqvennale för de t sistnämnd e åre t bord t afgifvas, ha r no g läng e blifvi t fördröjd, såvä l geno m til l e n de l utöfve r vanlighete n läng e uleblefn e Folkmängds - Tabeller, som i synnerhe t geno m e n mäng d infordrad e nödig a förklaringa r oc h upplysningar, so m tillämpninge n a f de t ny a i åtskillig a dela r utvidgad e Folk - mängds-tabellformuläret frå n oc h me d erfordrat ; me n d å mellantide n blifvi t använd, att, s å mycke t möjligt, til l e n jemförels e framställ a de t huvudsak - ligaste a f d e Tabellavisk a Uppgiftern a unde r d e tvenn e 25-årig a lidsrymde r so m föregått de t a f et t östörd t fredslug n s å högs t anmärkningsvärd a 4:del s Sece l so m sednast framflutit ; s å ä r de t me d underdåni g förtrösta n o m Kongl. Maj:t s nådig a tillgift me d dett a dröjsmål, äfvenso m o m nådig t öfverseend e me d denn a berät - telses me r ä n vanlig t vidlyftig a beskaffenhet, so m följande, angåend e de t me d å r 1845 sis t framflutn e Qvinqvennium, n u i underdånighe t få r anföras. Då Kongl. Maj: t nådigs t behaga t förordna, al t dess a slag s berättelse r allli d höra a f trycke t utgifvas, fö r att, del s me d allmänn a Tidningarne, oc h del s sär - skildt til l d e Publik e verken, Prosteriern e oc h Stadsförsamlingarn e i Rike t ut - delas; me n e n såda n utdelnin g til l d e sistnämnde, i anseend e til l de n dryg a tryckningskostnaden, endas t Qvinqvennii-åre n 1825, oc h fål t äg a ru m med d e til l samm a afgifn a underdånig a berättelse r hörand e Tabellerne, ehur u väl Tabell-CommissionensBerättelserför åren 1841 med

12 2 deras allmängörande, i synnerhe t liva d Folkmängde n beträffar, uto m förtydli - gandet a f berättelsen s innehåll, i mång a dela r berede r e n möjlighe t al t Tabell - Uppgifternes riktighe t äfve n a f allmänheten, i viss a hänseende n til l oc h me d närmare ä n ino m Tabell-Commissionen, ka n controlleras, medförand e sålund a en ick e obetydli g inverka n p å Tabell-förfallarne, at t i sin a uppgifte r iakttag a den omtank a oc h noggrannhet, so m ensam t förskaffa r Tabellverke t de t förtroend e detsamma nu, mer a ä n fordom, syne s hafv a si g förvärfvadt ; s å ha r det, viddett a tillfälle, utgjor t et t särskild t bemödande, at t s å mycke t möjlig t inskränk a Vo - lumen a f härho s i underdånighe t bifogad e Qvinqvenni i Tabell-Sammandrag ; hvada n i de n händels e Kongl. Maj: t äfve n nu, fö r nyssberörd e nyttig a ändamål, i nåde r skulle täcka s anbefall a dess a Tabell-Sammandrag s allmängörand e geno m trycket, all anlednin g ä r förmoda, at t de n vi d sist a tillfälle t åre t 1840, fö r sådan t tryc k och utdelnin g ensamt, uppgångn a dryg a kostnade n a f R:dr Banc o åtmin - stone me d 1-3:del denna gån g bö r kunn a förminskas. De hämtad e anledningarn e til l denn a n u mer a ä n för r inskränkt a åtgärd s vid - tagande hafv a vari t tvänne ; de n en a frå n Kongl. Brefve t a f de n 1 Februari 1841, deruti i nåde r ble f förordnadt, at t ick e allenas t d e förut, i följ d a f Kongl. Brefve t den 2 1 Februari i 1826, endas t til l sin a förnämst a dela r i Allmänn a Tidningarn e transumerade Tabell-Commissione n årlige n anbefalld a berättelser, uta n oc k de t de m alltid åtföljand e General-Sammandrage t fö r året, till et t anta l a f exemplar, bör i hel a dera s vid d tryckas, fö r al t me d tidningarn e utdela s oc h Allmänhete n tillhan - dahållas, hvadan, oc h d å sådan t n u blifvi t iakttagi t me d Tabell-Gommissionen s under de n 2 6 Ma j fö r åre n me d 1843, oc h unde r de n 1 9 Decembe r 1846 fö r åre t 1844, i underdånighe t afgifn e särskildt a berättelse r oc h General - Sammandrag, de t n u anselt s tillfyllestgörande, at t me d särskild t bifogand e a f et t likadant General-Sammandra g fö r åre t 1845, uta n någo t återupprepand e a f d e lönas summarisk a innehål l ut i d e n u afgifvand e Tabellerne, blot t upptag a d e deri för r vanlig a Medii-Uträkningarn e fö r hel a de n ifrågavarand e Qvinqvennii - Porioden.

13 3 Ifrån oc h me d å r hafv a d e Qvinqvennii-berättelsern a åtföljd a Folk - mängds-tabellerne fö r h varje Lä n i Rike t hvarj e gån g vari t särskild t til l olikhe t i ålder n sam t gif t elle r ogif t stån d m. m. specifik t för hvarje socken upprättade, hvilket me d förenämnd e å r to g si n börja n hufvudsakligas t i alsig t al l vinn a d å högst behöfli g ansed d allmännar e Control l p å d e til l Commissione n i nys s anförd a delar ingångn e Uppgifterne, geno m de n såmedels t fö r e n oc h livar, ino m de n Församling ha n va r boende, beredd a utvä g at t sjel f kunn a bedömm a sannfärdig - heten a f Tabellerne s innehåll. Seda n n u denn a Sockne-Specificatio n unde r fyr a Qvinqvennii-perioder vari t fortsatt, uta n al t densamm a frå n främmand e persone r framkallat någo n enda, ehur u förväntad, til l rättelse r i uppgiftern e föranledand e anmärkning; d å äfve n d e Controller, so m a f d e årlig a Tabellern e hämtat s mo t den Qvinquennale, unde r samm a 4 Periode r lemna t tillfredsställand e result a ter mer ä n i förr a tider ; oc h d å denn a Sockne-specificalion, dä r de n fö r Allmänhete n af någo t beho f ka n var a al t erhålla, änd å är fö r densamm a lät t tillgänglig, e j allenast i Tabell-Commissionen s Archiv, uta n äfve n i hvarj e Församling s kyrka, där, efte r liva d sladgad t blifvit, allli d ett exempla r a f hvarj e afgifvand e Tabel l bör förvara s oc h frå n företrädand e lil l efterträdand e kyrkoherd e inventeras ; så ha r de n andr a anledninge n lil l förkortnin g i s å mått o hämtats, alt, ehur u lika mödosa m utarbetninge n härtil l varit, inskränk a ifrågavarand e närmar e de - taljer i Läns-Tabelle n ensam t lil l ådagaläggand e a f speciel e förhållande t ino m hvarje Fögderi, hva r med, i anlednin g a f e n a f Rikel s Stände r yttra d önskan, al t alla Statistisk a uppgifte r måtl e Fögder i vis indelas, börja n i år s qvinqvennii - Tabellverk gjorde s oc h de t påföljand e Qvinqvenuiu m fortsattes ; me n livarvi d den föru t i underdånighe t gjord a erinra n älve n n u måst e förnyas, at t denn a Fögderi-indelning endas t kunna t sträcka s s å långt, so m Sverige s Ecclesiastik e in - delning me d des s Cameral e öiverensstämmer. Såsom i sist a underdånig a Qvinqvennii-berältelse n ble f anmärkt, va r me d samma å r jem t 1-4:dels Sece l framflutit unde r hvilke t Sverig e vari t i åtuju -

14 4 tande a f et t fullkomlige n ostör d t fredslugn, på hvilke t lycklig a förhålland e unde r en s å lån g ti d någo t exempe l ick e ka n förete s i Tabellverket s n u me d hundraårige blefn e Annaler. A f lik a fridsäl l beskaffenhe t ha r äfve n de t Qvin - qvennium varit, so m utgö r föremåle t fö r denn a underdånig a berättelse. Dess a lyckliga omständighete r hafv a synt s påkalla, e j allenas t e n närmar e utarbeta d af - bandling, so m särskil d t a f trycke t utgåt t fö r hel a de n förstnämnd e 25-årig a Pe - rioden*), uta n ock, til l jemförels e deremöt, de n Tablea u fö r 2:n e lik a lång a nästföregående mindr e lycklig a del s a f krigsorolighete r oc h del s a f svår a farsoter, hvaribland i synnerhe t a f smittkopporna, hemsökt a perioder, so m n u denn a be - rättelse unde r N: o 3 0 blan d Tabellern e i underdånighe t bifogas, ehuruvä l den - samma, särdele s hva d de n der i förs t upptagn e 25-årig a Periode n angår, i anse - ende til l såvä l olikhe t i formulärerne, me n i synnerhe t Tabellerne s olik a Sam - manräkningsställen, en a tide n i Lands-Contore n oc h e n anna n i Consistorierne, der all a Materialiern e dertil l unde r de n tide n qvarstadnade ; icke, såso m önskelig t varit, kunna t Länsvi s utarbetas, emeda n de t va r förs t p å 1790-talet, so m dess a sednare til l Tabell-Commissione n direct e börjad e ingå, oc h ifrå n de n tide n at t där sammanräknas, d å äfve n efte r sistnämnd e ti d mång a a f d e inkomn a Tabel - lerne, fö r flerehanda upptäckt a fe l oc h bristfälligheter s skull, i börja n fö r fler e år mås t omarbetas, inna n d e vunn o någo n trovärdighet, hvarp å mycke n möd a och arbet e finne s hafv a blifvi t nedlagd. I enlighe t me d d e hä r ofva n i underdånighe t åberopad e årsberättelsern e a f den 2 6 Ma j oc h 1 9 Decembe r utgjord e *) Till Kongl. Vetenskaps-Akademie n ingifve n oc h i des s Handlinga r fö r å r pag införd.

15 5 Enär til l delt a Surplus, Folkmängden s belop p vi d års slu t lägges, såda n de n då, enlig t underdåni g be - rättelse a f de n 6 Maj i 1844, va r uppgifven, me d. så, skull e den, vi d samm a ti d 5 r 1845, efte r denna Calcu l utgöra den ä r emedlertid, såso m hä r neda n i underdånighe t skal l visas, uppgifve n me d hvarigenom e n difference, såso m allti d vanligt, si g visa r a f Mankön mindr e men Qvinnkö n mer a som til l någo n de l trolige n härröre r ifrå n möjlige n oantecknad e ut - elle r inflyt - tades öfvervigt ; me n i all a fall, ringar e ä n vanligt, ä r e n all t fö r obetydli g difference, at t väck a någo t särdele s misstroend e til l d e ömsesidig a uppgifterna s på - litelighet i de t hel a unde r delt a Qvinqvennium, hvilka, vi d arbete n a f beskaf - fenhet so m delta, aldri g kunna, lik t andr a räkenskapsslut, förvänta s hel t oc h hållet me d hvarandr a överensstämmand e *) *) Det vid dessa slags Controllet- vanligast befundne större antalet qvinnkön än vederborde, kan möjligen också härleda sig derifrän, att tjenstehjon af samma kön, hvilka ifrån

16 6 De Bilago r oc h Tabell-Sammandrag, hvilk a ligg a til l grun d fö r denn a under - dåniga berättels e oc h härho s bifogas, är o följande : Bilag. A. General-Sammandrag, ensam t fö r åre t 1845, öfve r Nativiteten, Morta - 1iteten oc h ingångn e äktenska p m. m. samm a år, i likhe t me d dem, so m för d e 4 förutgåend e åre u reda n föru t i underdånighe t blifvi t afgifne. Bilag. B. Et t a f dess a nyssberörd e fe m sammanfatta d t Medii-General-Sammandra g för hel a n u ifrågavarand e Qvinqvennium, utvisand e tillika, s å säker t möjligt sk e kan, In - oc Summariskt i b varje Lä n unde r samm a tid. h Ulflyttningarne s inverka n p å Folkmängde n Följande Tabeller ådagalägga såväl hela antalet, som Medii-beloppet i hvarje Län af Riket. Tab. 1. a f ingångn e Äktenska p ino m hva r Stånds-Class ; af emella n Ogift a elle r föru t gift a Personer ; af d e ingångn a Äktenskaperne s anta l såvä l i liva r måna d a f året, so m i männernes antinge n först a elle r flertaligare ingångn e giften, af åtskillig a märkbar a olikhete r i ålder n d e nygift a makarn e emella n i hvarje Stånds-Class, sam t slutlige n antalet a f såvä l geno m döden, so m geno m Consistorie l åtgär d upplöst a äktenskap. Tab. 2. a f Barnaföderskorne, såvä l efte r olikhe t i åldern, so m til l bättr e elle r sämre vilkor, äfvenso m hur u mång a iblan d dem, so m nedkommi t med Tvillingar, Tvillinga r oc h Fyrlingar ; dernäs t födde lefvand e såvä l äkta, so m oäkt a barn, ino m hvarj e Stånd s Class, och d e i hvarj e måna d a f åre t födde, sam t slutlige n herregårdar p å lande t åtfölj a sit t hiishnndfol k temporär t til l städerne, blifvi t båd e dä r och hemma, oc h sålund a p å 2 ställen, antecknade : hvilke n dubbl a antecknin g änu u tro - ligare kunna t inlräff a me d å anna n or t arresterad e qvinnor, hvaro m ma n i hemorte n varit okunnig. Briste n p ä mankönet s sid a härröre r troligas t frå n oantrckhad e bort a va - rande sjömä n oc h utrike s vistand e personer, ehur u de, föreskriftern a hkraätigt, likafull t böra i Tabel l upptaga s oc h beräknas.

17 7 hillebarn oc h d e dödfödde, dess a sistnämnd e särskild t a f akt a frå n oäkta säng. Tab. 3, Dödligheten s förhålland e i hänseend e til l olikhe t i åldern. Tab. 4, Dödlighete n ino m hvarj e Stånds-Class, sam t i hvarj e måna d a f året, me d Specification tillik a a f i barnsbör d oc h a f missfall, i smittkoppor, sam t af åtskillig a olyckshändelse r bortryckt e personer, äfvenso m a f de n upp - gifne dödsnumeräre n ino m Barn - oc h Fattighus, Lazarette r oc h Ho - spitaler sam t ino m Correctionshu s oc h Fängelser. Fögderivis på Landsbygden utvisar Tab. 5, Nativitetens, Morlaliteten s oc h d e ingångn e Äklenskaperna s båd e hel a antal oc h Mediu m unde r de t ifrågavarand e Qvinqvennium, i hvarj e Län särskildt ; til l jemnförels e hvarme d samm a Tabel l upptage r p å lik a sätt medeltale t i dess a dela r unde r de n me d åre t nästföru t fram - flutne 25-årig a tidsperioden ; dernäs t Folkmängden, til l olikhe t i viss a åldrar, sam t Gifla, Ogift a oc h Bar n emellan; des s summarisk a belopp, jemt e antale t hushål l elle r matlag ; utvisande slutlige n den tillöknin g Folkmängde n vunni t unde r ifrågavarand e Qvinqvenniu m i hvarj e Fögder i oc h summarisk t i hvarj e Län s Städer, innefattande ut - räkning tillika, me d anlednin g a f Bilaga n Lilt. B, p å de n ande l In - oc h Utflyttningar ortern e emellan haf t i Folkmängdens ökning eller minskning. Tab. 6, utrede r alldele s p å lik a sät t särskild a förhållande t i all a nyssnämnd e delar i liva r oc h e n a f Riket s Städer. Nästderefter följande 25 Tabeller utvisa, på enahanda sält som de sista gången i underdånighet afgifne Qvinqvennii-Tabellerne, Folkmängden, nemligen: Tab. 7, Til l Olikhe t i Ålder n ino m hvarj e Lii n p å Landsbygden, upptagand e tillika specificatio n å hushållen s elle r matlagen s uppgifn e båd e vilko r och beskaffenhe t såvä l p å Landsbygde n so m i Slädeine.

18 8 Tab. 8, Til l olikhe t i ålder n i liva r oc h en a f Riket s Städer. Tab. 9, A f Mankönet ensamt, Gifta eller Ogifta, til l Kyrkostate n oc h Undervis - ningsverken hörand e Presterska p oc h Laici, jemt e Studerand e oc h Skol - gossar, bosatt a p å Landsbygde n i hvarj e Lä n a f Riket. Tab. 10, Dit o Dit o i hvarder a a f Riket s Städer. Tab. 11, Dit o Dito, all a til l Civil e oc h Militär e Statern e hörand e i tjens t va - rande sam t Sjöfar t idkande, bosatt e p å Landsbygden. Tab. 12, Dit o Dit o all a a f Civil-State n sam t Sjöfar t idkande, bosatt e i Städerne. Tab. 13, Dit o Dit o all a tjenstgörand e a f Mililär-Staten, äfvensom Jordbru k idkand e Possessionater oc h Arrendatorer, bosatt e oc h mantalsskrifn e i Städerne. Tab. 14, Dit o Dit o all a til l Handels - sam t Bruks - oc h Fabriks-Classern e hörand e personer p å Landsbygden. Tab. 15, Dit o Dit o til l Handels-Classe n hörand e Persone r i Städerne. Tab. 16, Dit o Dit o til l Bruks - oc h Fabriks-Classe n räknad e Stadsboer. Tab. 17, Dit o Dit o Konstnäre r oc h Handtverkar e me d Bétjening, bosatt e p å Landsbygden. Tab. 18, Dit o Dit o Dit o i Städerne. Tab. 19, Dit o Dit o til l Landt - oc h Jordbruke t uteslutand e hörand e personer, samt i och fö r detsamm a antagi t arbets - oc h tjenstefol k p å Landsbygden, jemte Hedervärd a Bonde-Stånde t oc h Lapp-Allmogen. Tab. 20, Dit o Dit o Afskedstagn e a f all a Classer ; Personer, so m upphör t me d Handel, Bruks - oc h Fabriksrörels e elle r me d anna t dera s förr a Näringsfång ; Privatorum til l Jordbruke t ick e hörande, såvä l änn u i tjens t varande, som afskedad e Betjente, sam t Mosaisk a oc h anna n främmand e Religions - Lära tillhörand e Personer, bosatt e p å Landsbygden. Tab. 21, Dit o Dit o Afskedstagn e a f all a Classer, sam t u r Handeln, Fabriks - och Handtverksrörels e trädd e personer, bosatt e i Städerne ; äfvenso m alla til l inge n anna n tite l hörand e Borgar e oc h Stadsboer. Tab.

19 9 Tab. 2 2 af Mankönet ensamt, Fattighjonen - a f all a Stån d oc h Classer, sam t Krono - Arbetsmanskap oc h Fånga r p å Landsbygden; innefattand e denn a Tabel l tillika sammandra g a f hel a de t där befintlig a Mankönet. Tab. 2 3 Dit o All a i Städern e bosatt e främmand e Religionsförvandte r oc h Mo - saiske Trosbekännare. Tab. 2 4 Dit o Antale t a f Privatoru m Betjening, Fattighjo n sam t Fånga r i hvarj e af Riket s Städer ; innefattand e denn a Tabel l tillik a summarisk a be - loppet a f manköne t i Städerne. af Qvinnokönet. Tab. 2 5 Gift a Hustru r sam t Enko r a f all a Classer, jemt e bo s de m vistand e Bar n under 10 å r a f begg e könen, p ä Landsbygden. Tab. 26 Likalede s Gift a Hustru r oc h Bar n i Städerne. Tab. 2 7 äfvens å Enko r me d dera s hemmavarand e Barn, sam t dessuto m Fo - sterbarn i Barnhu s oc h bo s andra, jemt e ho s enskild e a f Församlingarn e inaccorderade Fader - oc h Moderlös a Bar n i Städerne. Tab, 2 8 Ogift a Qvinno r me d ho s mödrarn e vistand e oäkt a bar n a f all a classer, samt Fosterbar n i Barnhu s oc h ho s andra, jeml e a f Församlingarn e bo s enskilde iuaccorderad e Fader - oc h Moderlös a Bar n p å Landsbygden ; innefattande denn a Tabel l äfve n Qvinnokönet s summarisk a anta l p å Landet. Tab. 2 9 Likalede s antale t Ogift a Qvinno r me d ho s de m hemmavarand e oäkt a Bar n af all a classe r i Städerne, tillik a me d sammandra g a f Qvinnokönet s hela anta l ut i Städerne. i ordning derefter följer Tab. 3 0 hä r ofva n reda n i underdånighe t omnämnd e p å förhand, oc h för r ä n Folkmängds-Tabellerne fullständig t vor o inkomne, å r författad e Utdrag a f Tabellverke t fö r d e me d åre t sis t framflutn e 7 5 åren, afdeld i 3:n e lik a elle r 25-årig a Perioder, som, såvä l fö r Sverig e i det hela, oberäknad t Furslendöme t Finland, unde r d e å r de t me d rike t Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1841 med

20 10 var förenadl, so m fö r Stockholm s Sta d särskildt, utvisa r de n uppgifn a Folkmängden fö r hvar t 5:t e år, antale t årlige n såvä l lefvand e född e både äkt a oc h oäkta, so m dödfödd e barn ; antale t a f d e döde, a f år - ligen ingångn e Äktenskap, oc h a f inträffad e Barna - oc h andr a mor d samt sjelfmord ; varande, me d anlednin g a f Tabellformulärerne s mer a fullkomnade skic k fö r de n sist a 25-årig a Perioden, e n särskil d utred - ning bifoga d til l upplysnin g o m unde r 1 år s ålde r årlige n död e äkt a barn emo t d e oäkta, i såvä l hel a Riket, so m i Stockholm s Sta d sär - skildt. A terg o p å denn a Tabel l ä r tillik a e n Calcu l upptagen, so m utreder d e vid a betydligar e differencer, so m i förr a tide r emo t n u visat si g d e Qvinqvennal e oc h d e årlig a til l Tabellverke t afgifn e upp - gifterne emellan, i må n a f hvilka s försvinnande, detsamma s trovär - dighet all t me r ka n påräknas. Då ut i denn a underdånig a berättels e orde t Stånds-Clas s s å oft a förekommer, torde ick e bör a underlåta s at t hä r upplysningsvi s anför a d e föreskrifter, so m i detta afseend e Tabellförfattarn e i flertaiiga å r vari t gifne, at t tillämp a p å d e de m ålagde såvä l årlig a so m Femårs-Tabellerne. Sålund a räkna s til l Ridderskape t oc h Adeln, til l Preste-Ståndet, til l Ståndspersone r oc h til l Borgare-Stånde t endas t för - äldrar oc h bar n sam t d e Ogift a a f hvartder a a f dess a Stån d elle r Classer. Til l Ståndspersoner räkna s emedlerti d äfve n Privatoru m Inspeclorer, Contoriste r oc h öfrig bättr e Betjening ; hvaremo t Kammarljenar e oc h all a slag s mindr e fö r Priva - tornm personlig a tjens t oc h uppassnin g antagn e Tjenstebjo n räkna s lil l Gasse n Alla andra; unde r hvilke n sistnämnd e Clas s dessuto m bör a upplaga s Soldater, Båtsmän, Loisar, Sjömän, Fyrbåksvaktare, Tull - oc h Polis-Uppsyningsmän, Bergs - och Fabriksfolk, Backstugusittar e oc h Inhyseshjon, Timmermän, Sockenhandlver - kare, Gesälle r oc h Lärgossar, Vaktbeljenin g vi d State r oc h Corpser, Fångvaktbe - tjening, Kyrko-, Sluss-, Bro - oc h Färjebeljening, Brandvakter, Tornväktare, Rod -

21 11 dare, Jernbärar e me d fler e arbetskarla r oc h vederlikar. Fattig e oc h Fånga r räkna s deremot unde r de t Stån d elle r de n Clas s d e tillhöra ; oc h bö r unde r Bonde - -tåndet slutlige n upplaga s e j allenas t husboudfolket, jemt e Jord - oc h Stat-Torpar e med Bar n oc h tjenare, uta n oc k såvä l Privatoru m i oc h fö r sjelfv a Jordbruke t antagne Tjenstehjon, äfvenso m alla, hvilk a p å någo t sät t lägg a han d dervid, uta n att verkelige n tillhör a någo t a f d e hä r föru t uppräknad e Stånde n elle r Classerne. Från denn a allmänn a föreskrif t utgör, såso m afve n i underdånighe t anmärka s bör, de n artike l i Folkmängds-Tabellformuläret, so m specificera r densamm a til l sina Yrke n oc h Näringar, ensam t et t undantag, livada n ingender a a f Tab. 9 me d 22, dera s Titla r oaktadt, utvisa r verklig a numeraire n a f hvarj e Stånds-Glass. I lika mått o bö r ytterligar e anmärkas, al t samm a Tabelle r ick e elle r fullständig t utvisa hel a Personale s a f hvarj e Yrk e oc h Näringsfång, i anseend e dertill, at t efter tillik a gifve n allmä n föreskrift, inge n end a perso n me r ä n p å et t end a ställ e får i denn a Artike l intagas ; hvadan, (oc h d å s å mång a persone r gifvas, so m jämte sin a tjenste r tillik a äg a Bru k elle r Fabriker, andr a åter, so m idk a me r ä n ett Näringsfång, men i synnerhe t Persone r a f all a Stånd, so m tillik a äg a oc h sköta Jordbruk, vi d hvilke t flerdubblad e förhållande, e n livar, enlig t föreskrift, utan at t någo t afseend e få r fästa s p å innebafvand e högr e Caraclers-fullmagter, bö r upptagas fö r de n befattning, so m utgö r han s egentligast e tjenst, verklig a yrk e eller Näringsfång, dervi d likvä l Fånga r oc h Fattighjo n ensam t undantagne, hvilk a alltid unde r såda n rubri k bör a intagas, ehva d tjens t elle r yrke n d e m å tillhöra, ) det fö r Tabell-Commissione n vari t e n omöjlighet, alt, såso m fler e gånge r begärd t blifvit, med någo n säkerhe t uppgifva, till exempe l hel a antale t Jordbrukare, Fa - briksfolk elle r Handtver k idkand e personer. D å föreskrifte n al t i förenämnd e Artikel hvarj e perso n endas t e n gån g få r upplaga s befunnit s var a a f e n ovilkorli g nödvändighet fö r Tabellerne s riktighe t i de t hela, oc h ä n vidar e bö r bibehållas, har vä l i sednar e ulgifn a formulärer, til l åstadkommand e åtminston e a f nys s uppräknade särskild a upplysningar, Note r unde r d e til l Jordbruket, Bru k oc h Fa - briker sam t Handtver k börand e. blifvi t inrättade, i hvilka, upplysningsvi s

22 12 särskildt oc h ula n insummering, frän d e andr a :n e borde återföra s all a där reda n intagne personer, so m tillik a kund e til l de n i. specificerad e näringe n hänföras ; men oakta d t de t n u ä r de t andr a Qvinqvennium, unde r hvilke t denn a tillökad e föreskrift vari t gällande, oc h oaktad t vidlyfti g brefvexlin g hiirutinna n me d Ta - bellförfaltarne, ha r ändamåle t likvä l änn u ick e kunna t uppnås, del s i anseend e till a f e n del, såso m när a omöjli g fö r dem, vägra d upplysning, del s a f andr a under s å skiljaktig a åsigle r lemnade, al t möjlighete n a f s å beskaffa d pålitli g oc h fullständig uppgif t häro m måst e til l framtide n sam t et t tillväxand e båd e ni t fö r och öfvertygels e o m ändamålsenlig a nytta n dera f ho s Tabel l författarne öfverlemnas. I enlighe t me d i förr a underdånig a Qvinqvennii-berättelse r iakttage n ordnin g och afdelning, få r n u angåend e de t ifrågavarand e Qvinqvennium, innefattand e åren me d oc h me d iakttage n hitlill s allti d brukli g jemförels e emo t den nästföregåend e 5-årig a Perioden, i underdånighe t anföras, i afseend e p å 1:0 Nativiteten, Mortalitete n sam t ingångn e oc h upplöst e Äktenskap och dera f Antalet lefvande födde Barn att a f hä r ofva n reda n summarisk t upptagn e belop p utgjord e

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849 INLEDNING Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren... rikets folkmängd sistberörde år. Stockholm, 1823-1838 Täckningsår:

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_ BISOS N digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2009. Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

Läs mer

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen Ink. d. 26 Sept. 1853 [Ankomstdatum på Consistoriet] Stormägtigste, Allernådigste Konung! 1853 den 5 Okt. anm. för Kongl. Maj t i Statsrådet. Exped. Nåd. Bref till Consistm i Hernösand och handbref

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7)

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7) Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 Frågor Svar Sedan uti convention är lofvat att uti allt had där ej är utsatt nu skall efter största billig het öfverens

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet:

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: [Mål] N:o 238 Larsson Larsson 1880 den 16 september. Närvarand: v. Ordf. Herr Rådm och Rid Arwidsson;

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor.

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor. 1 Hämtat från www.sahlinska.se Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten) Underrubrik: Släkthistoria C. Y. Sahlin VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. UPSALA 1888 AKADEMISKA

Läs mer

Björling, Carl Fabian Emanuel. Ett genmäle till Hr.G.Dillner. Halmstad 1872

Björling, Carl Fabian Emanuel. Ett genmäle till Hr.G.Dillner. Halmstad 1872 Björling, Carl Fabian Emanuel Ett genmäle till Hr.G.Dillner. Halmstad 1872 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE ÖFVER ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 TILLSTÅND OCH VERKSAMHET under läseåren 1870 1875. Afgifven af Öfverstyrelsen för Skolväsendet. 00 00c> HELSINGFORS, Finska Litteratur- sällskapets

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

B, : P. A. 1860-1913. 1857/58-1912 = N.F., 1-15:1, XV:2-LV.

B, : P. A. 1860-1913. 1857/58-1912 = N.F., 1-15:1, XV:2-LV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Till Hans Kejserliga M^estät

Till Hans Kejserliga M^estät Till Hans Kejserliga M^estät Från den för revision af författningarne rörande boställsvården nedsatte komité. Underdånigst. Sedan undertecknade komiterade, enligt Eders Kejserliga Majestäts Nådigste förordnande

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

2. Sedelutgifningsrätten.

2. Sedelutgifningsrätten. 36 2. Sedelutgifningsrätten. Dä den under de senast förflutna ären försiggängna betj-dande utveckling af den ekonomiska verksamheten i landet, hvilken särskildt framträdt i grundandet af en mängd nya affärsföretag,

Läs mer

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning:

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning: INLEDNING TILL Sveriges officiella statistik i sammandrag / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : SCB, 1860-1913. Fr. o m. årgång 1871 publicerad som första nummer i Statistisk tidskrift.

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Sundhets-collegii underdåniga berättelse om medicinalverket i riket. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1853-1862. Täckningsår: Årg. 1(1851)-10(1860). I serien ingår två bihang: 1851 bihang:

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Berättelserna innehåller följande avdelningar: Länets allmänna beskaffenhet Innevånare Näringar Politisk författning Städer

Berättelserna innehåller följande avdelningar: Länets allmänna beskaffenhet Innevånare Näringar Politisk författning Städer INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Närvarande : Undertecknad ordförande, jämte ett fåtal af församlingens röstberättigade ledamöter.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

af en skildring af samtliga statsjernbanorna, torde några ord böra förutskickas om den utförlighet och den an

af en skildring af samtliga statsjernbanorna, torde några ord böra förutskickas om den utförlighet och den an F Ö R O R D. I den skrifvelse Rikets Ständer den 19 September 1863 afläto till Kongl. Maj:t, rörande fortsatt utförande af jernvägsarbeten för statens räkning anfördes: att då de för statens räkning utförda

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Sammanställd av Sigrid Ljunggren 1. 1885:57 Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående kontroll å handel med margarin

Läs mer

FINANSDEPARTEMENTETS KONTROLL- OCH JUSTERINGSBYRÅ

FINANSDEPARTEMENTETS KONTROLL- OCH JUSTERINGSBYRÅ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. V, Brännvins tillverkning och försäljning. Underdånig berättelse af Byrån för kontrollen å tillverkningsafgifter för tillverkningsåren... Stockholm

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-6401_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-6401_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1850 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1850 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om gränstullsamarbete med Danmark; SFS 2000:604 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 15 juni 2000. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Giftermål och skilsmässor

Giftermål och skilsmässor Giftermål och skilsmässor Under 2010 ökade både giftermålen och skilsmässorna med cirka sex procent jämfört med 2009. 50 730 par lovade varandra evig kärlek samtidigt som 23 593 äktenskap upplöstes. De

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

PKörkortets historia i Sverige. En översikt. Körkort 1907-1916

PKörkortets historia i Sverige. En översikt. Körkort 1907-1916 1 (7) Datum Vsikd/Vägverkets museum 2007-11-08 Jan-Olof Montelius, 0243-750 30 jan-olof.montelius@vv.se www.vv.se/museum PKörkortets historia i Sverige. En översikt Det första "körkortet" i Sverige Följande

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN.

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. /> i Si ;t.>-. / ^ k c, OM DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. NÅGRA ORD AP H. EDFELDT. STORAGE-IreH HAIn - LpC LP9-F22A U.B.C. LIBRARY f^w»- ^^W*'^' /" B 4486 E34 1884 ^^^""^m^ THE LIBRARY sj^,mi^ -vn. =-^^ ^iss

Läs mer