INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, Täckningsår: 1836/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849"

Transkript

1

2 INLEDNING Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren... rikets folkmängd sistberörde år. Stockholm, Täckningsår: 1816/ /35 Berättelsen för åren ingår i "Bihang till riksståndens protokoll vid urtima riksdagen " bd 1 s Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, Täckningsår: 1836/ Tabell-commissionens underdåniga femårsberättelse till Kongl. Maj:t om folkmängden i Sverige vid slutet af år 1850 samt födde, döde, vigde m. m. i riket år , med tillhörande bilagor och 53 tabeller. Stockholm, Täckningsår: Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, Täckningsår: 1851/ Översiktspublikationer: Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning uppl. - Stockholm : Statistiska centralbyrån, Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, (Demografiska rapporter ; 1999:2). Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t, ifrån dess tillförordnade Tabell-commission, afgifven den 25 maj 1850, angående folkmängden i Sverige vid 1845 års slut, samt nativitetens och mortalitetens m. m. i riket under det med samma år tilländalupne qvinqvennium, med dertill hörande 30 tabeller. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB), Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-b0-a0-4102_

3 UNDERDÅNIG BERÄTTELS E till KONGL. MAJ:T, ifrån Des s tillförordnad e Tabell-Commission, afgifven de n 25 Maj 1850, angående Folkmängden i Sverige vid 1845 års slut, samt Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Riket under de t med samma å r tilländalupn e Qvinqvennium, med dertil l hörand e 30 Tabeller. På Kongl. Maj:t s nådig a befallnin g til l trycke t befordrad. STOCKHOLM, P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

4 Transumt a f Kongl. Tabell-Commissionen s under - dåniga Skrifvels e til l Kongl. Maj: t datera d den 25 Maj Till Eder s Kongl. Maj: t få r Tabell-Commissione n omside r i underdånighe t öfver - lemna de n af Commissionen s Secreterar e fö r åre n 1841 med 1845 sammanfattad e Qvinqvennii-berättelse me d dertill hörand e Bilagorn e A. oc h B., sam t 3 0 stycken Tabeller; oc h derjemt e vitsord a d e i samm a berättels e i underdånighe t anförd a hinder, som denn a gån g vållat, at t Tabellern e fö r samm a ti d ick e s å for t som vederbordt kunna t afslutas. CARL LÖWENHJELM. C. D. SKOGMAN. JOSEF WALLIN. John Ad. Leyonmarck.

5 Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t, ifrån Dess tillförordnade Tabell-Commission, afgifven den 25 Maj 1850, angående Folkmängden i Sverige vid 1845 års slut, samt Nativiteten och Mortaliteten m.m. i Riket under det med samma år tilländalupne Qvinqvennium, med dertill hörande 30 Tabeller. INNEHÅLL. Underdånig berättelse Sid. 1:0 Nativiteten, Mortaliteten samt ingångne och upplöste Äktenskap 12. Antalet lefvande födde Barn Barnaföderskornes Antal 16. Äktenskap 18. Mortaliteten. 23. Vaccinationen. 32. In- eller Utflyttningarne :0 Folkmängden vid 1845 Års slut Till olikhet i Åldern 72. Gifta, Enklingar eller Enkor, Ogifta öfver, samt Barn under 15 års älder, äfvensom till antalet i hvarje Stånds-Class 73. Till Yrken och Näringar Af Mankönet Prästerskapet. 75. Laici af Läro- och Undervisnings-Staten Undervisning åtnjutande 76. Civil-Staten 77. Militaire Staten Sjöfarande Handlande Borgerskap Bruks- och Fabriks-Idkare. 79. Egare och Mästare. 79. Konstnärer och Handtverkare 83. Possessionater och Jordbrukare. 87. Af Bonde-Ståndet, Jordbrukare. 88. Lapp-Folk.. 88.

6 Sid. Privatorum Betjening. 89. Diverse Personer 89. Afskedstagne och utur tjenst gångne Personer Fattighjon Fångar 91. Gossebarn under 10 års ålder 91. Af Mosaiska Tros-Läran 92. Af främmande annan Religions-Lära Qvinnokönet 93. Gifta Hustrur. 93. Enkor. 94. Ogifta Qvinnor och Flickor Flickebarn Af Mosaiska Tros-Läran 96. Af främmande annan Religion Det egentligen activa Personalet. 99. Det mindre activa Personalet Backstugu- och Inhyses-Hjonen Fattighjon :0 Hushållen eller Matlagen i Riket Tabeller Bilagan A. General-Sammandrag, som visar Nativiteten och Mortaliteten m.m. i Sveriges Rike År 1845 Födde Barna-Föderskorne Ingångne Äktenskap Döde Dödligheten efter Åldern Födde Döde Calcul öfver Folkmängden vid 1845 års slut Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen i hvarje Stad i Riket Året 1845

7 Bilagan B. General-Sammandrag och Calcul, som i Medeltal visar Nativiteten och Mortaliteten m.m. i Sveriges Rike Åren 1841 med 1845 Födde Barna-Föderskorne Ingångne Äktenskap Döde Dödligheten efter Åldern Födde Döde Närmare Specifikation för hvarje Län i Riket, jemte Calcul öfver Folkmängdens tillökning, såväl igenom Nativitetens öfvervigt, som Inflyttningar Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen i hvarje Stad i Riket, i Medeltal Åren 1841 med 1845

8

9 Tillkännagifvande: I följ d a f Kongl. Maj:t s nådig a befallnin g är äfve n unde r tryc k et t mindr e anta l af d e denn a underdånig a berättels e tillhörand e 3 0 Tabellerne ; me n hvara f upplaga n troligen e j medhinne s för r ä n vi d börja n a f nästkommand e år. Efte r deraf, lik mätigt nådi g föreskrift, verkstäl d utdelnin g til l Embetsverke n oc h andr a Autho - riteter, komm a d e öfverblifvand e exemplare n a f Tabellern e at t försäljas, hvaro m då i Allmänn a Tidningarn e annonc e skal l blifv a införd. Förelupne Tryckfel och Rättelser: Pag. 1 2 rad. 2 6 Summ a äkt a mankö n står: 935,62 2 bör vara: 235,62 2» 6 5» 5 Oäkt a bar n å r 179 0» 305 9» 303 9» 6 6» 2 3 Wärmland s Län, Summ a» 195,54 0» 195,54 6» 67» 3 8 Mankö n» 5,3» 5,7 7» 67» 3 9 Qvinkö n» 5, 5» 5,5 5» 6 8» 1 6 Örebr o Stad, qvinkö n» 262 3» 268 3» 72»1 0 frå n 1 til l 3 år, Summ a» 85,52 2» 86,52 2» 72»2 0 frå n 3 0 till 35, i Stockhol m» 447 0» 477 0» 72»2 2 frå n 4 0 til l 45, Summ a» 83,11 4» 88,11 4» 7 7» 2 4 Cavalleriet, i Stockhol m» 437» 431» 7 8» 1 2 Sjömä n på inrike s Sjöfart, gift a» 89 9» 89 4» 8 2» 2 6 D e gifta s anta l å r 184 5» 19,45 2» 12,45 2» 8 7» 1 5 Possessionate r oc h Arrendatore r på Lande t» 4 2» 142» 94» 1 8 Enko r på Landsbygde n» 39,79 7» 34,79 7» 94» 2 0 Summ a» 53,62 2» 52,62 2» 9 8» 1 7 Summ a» 162 7» 1697» 12 0» 3 2 Carlscrona, qvinkö n 179 5» 740 7» 7107» 6 5» 2 4 står: försummad t l äs: försämrad t» 7 6» sist a» ä r hä r inräkna d» e j hä r inräkna d

10

11 Underdånig berättels e til l Kongl. Maj: t om Folkmängde n i Sverige, Qvinqven - nii-året 1845, m. m. Den underdånig a Qvinqvennii-berättelse, so m p ä grun d a f d e til l Tabell-Commis - sionen ingångn e årlig a Uppgiftern e för åre n me d 1845, äfvenso m a f d e Qvinqvennale för de t sistnämnd e åre t bord t afgifvas, ha r no g läng e blifvi t fördröjd, såvä l geno m til l e n de l utöfve r vanlighete n läng e uleblefn e Folkmängds - Tabeller, som i synnerhe t geno m e n mäng d infordrad e nödig a förklaringa r oc h upplysningar, so m tillämpninge n a f de t ny a i åtskillig a dela r utvidgad e Folk - mängds-tabellformuläret frå n oc h me d erfordrat ; me n d å mellantide n blifvi t använd, att, s å mycke t möjligt, til l e n jemförels e framställ a de t huvudsak - ligaste a f d e Tabellavisk a Uppgiftern a unde r d e tvenn e 25-årig a lidsrymde r so m föregått de t a f et t östörd t fredslug n s å högs t anmärkningsvärd a 4:del s Sece l so m sednast framflutit ; s å ä r de t me d underdåni g förtrösta n o m Kongl. Maj:t s nådig a tillgift me d dett a dröjsmål, äfvenso m o m nådig t öfverseend e me d denn a berät - telses me r ä n vanlig t vidlyftig a beskaffenhet, so m följande, angåend e de t me d å r 1845 sis t framflutn e Qvinqvennium, n u i underdånighe t få r anföras. Då Kongl. Maj: t nådigs t behaga t förordna, al t dess a slag s berättelse r allli d höra a f trycke t utgifvas, fö r att, del s me d allmänn a Tidningarne, oc h del s sär - skildt til l d e Publik e verken, Prosteriern e oc h Stadsförsamlingarn e i Rike t ut - delas; me n e n såda n utdelnin g til l d e sistnämnde, i anseend e til l de n dryg a tryckningskostnaden, endas t Qvinqvennii-åre n 1825, oc h fål t äg a ru m med d e til l samm a afgifn a underdånig a berättelse r hörand e Tabellerne, ehur u väl Tabell-CommissionensBerättelserför åren 1841 med

12 2 deras allmängörande, i synnerhe t liva d Folkmängde n beträffar, uto m förtydli - gandet a f berättelsen s innehåll, i mång a dela r berede r e n möjlighe t al t Tabell - Uppgifternes riktighe t äfve n a f allmänheten, i viss a hänseende n til l oc h me d närmare ä n ino m Tabell-Commissionen, ka n controlleras, medförand e sålund a en ick e obetydli g inverka n p å Tabell-förfallarne, at t i sin a uppgifte r iakttag a den omtank a oc h noggrannhet, so m ensam t förskaffa r Tabellverke t de t förtroend e detsamma nu, mer a ä n fordom, syne s hafv a si g förvärfvadt ; s å ha r det, viddett a tillfälle, utgjor t et t särskild t bemödande, at t s å mycke t möjlig t inskränk a Vo - lumen a f härho s i underdånighe t bifogad e Qvinqvenni i Tabell-Sammandrag ; hvada n i de n händels e Kongl. Maj: t äfve n nu, fö r nyssberörd e nyttig a ändamål, i nåde r skulle täcka s anbefall a dess a Tabell-Sammandrag s allmängörand e geno m trycket, all anlednin g ä r förmoda, at t de n vi d sist a tillfälle t åre t 1840, fö r sådan t tryc k och utdelnin g ensamt, uppgångn a dryg a kostnade n a f R:dr Banc o åtmin - stone me d 1-3:del denna gån g bö r kunn a förminskas. De hämtad e anledningarn e til l denn a n u mer a ä n för r inskränkt a åtgärd s vid - tagande hafv a vari t tvänne ; de n en a frå n Kongl. Brefve t a f de n 1 Februari 1841, deruti i nåde r ble f förordnadt, at t ick e allenas t d e förut, i följ d a f Kongl. Brefve t den 2 1 Februari i 1826, endas t til l sin a förnämst a dela r i Allmänn a Tidningarn e transumerade Tabell-Commissione n årlige n anbefalld a berättelser, uta n oc k de t de m alltid åtföljand e General-Sammandrage t fö r året, till et t anta l a f exemplar, bör i hel a dera s vid d tryckas, fö r al t me d tidningarn e utdela s oc h Allmänhete n tillhan - dahållas, hvadan, oc h d å sådan t n u blifvi t iakttagi t me d Tabell-Gommissionen s under de n 2 6 Ma j fö r åre n me d 1843, oc h unde r de n 1 9 Decembe r 1846 fö r åre t 1844, i underdånighe t afgifn e särskildt a berättelse r oc h General - Sammandrag, de t n u anselt s tillfyllestgörande, at t me d särskild t bifogand e a f et t likadant General-Sammandra g fö r åre t 1845, uta n någo t återupprepand e a f d e lönas summarisk a innehål l ut i d e n u afgifvand e Tabellerne, blot t upptag a d e deri för r vanlig a Medii-Uträkningarn e fö r hel a de n ifrågavarand e Qvinqvennii - Porioden.

13 3 Ifrån oc h me d å r hafv a d e Qvinqvennii-berättelsern a åtföljd a Folk - mängds-tabellerne fö r h varje Lä n i Rike t hvarj e gån g vari t särskild t til l olikhe t i ålder n sam t gif t elle r ogif t stån d m. m. specifik t för hvarje socken upprättade, hvilket me d förenämnd e å r to g si n börja n hufvudsakligas t i alsig t al l vinn a d å högst behöfli g ansed d allmännar e Control l p å d e til l Commissione n i nys s anförd a delar ingångn e Uppgifterne, geno m de n såmedels t fö r e n oc h livar, ino m de n Församling ha n va r boende, beredd a utvä g at t sjel f kunn a bedömm a sannfärdig - heten a f Tabellerne s innehåll. Seda n n u denn a Sockne-Specificatio n unde r fyr a Qvinqvennii-perioder vari t fortsatt, uta n al t densamm a frå n främmand e persone r framkallat någo n enda, ehur u förväntad, til l rättelse r i uppgiftern e föranledand e anmärkning; d å äfve n d e Controller, so m a f d e årlig a Tabellern e hämtat s mo t den Qvinquennale, unde r samm a 4 Periode r lemna t tillfredsställand e result a ter mer ä n i förr a tider ; oc h d å denn a Sockne-specificalion, dä r de n fö r Allmänhete n af någo t beho f ka n var a al t erhålla, änd å är fö r densamm a lät t tillgänglig, e j allenast i Tabell-Commissionen s Archiv, uta n äfve n i hvarj e Församling s kyrka, där, efte r liva d sladgad t blifvit, allli d ett exempla r a f hvarj e afgifvand e Tabel l bör förvara s oc h frå n företrädand e lil l efterträdand e kyrkoherd e inventeras ; så ha r de n andr a anledninge n lil l förkortnin g i s å mått o hämtats, alt, ehur u lika mödosa m utarbetninge n härtil l varit, inskränk a ifrågavarand e närmar e de - taljer i Läns-Tabelle n ensam t lil l ådagaläggand e a f speciel e förhållande t ino m hvarje Fögderi, hva r med, i anlednin g a f e n a f Rikel s Stände r yttra d önskan, al t alla Statistisk a uppgifte r måtl e Fögder i vis indelas, börja n i år s qvinqvennii - Tabellverk gjorde s oc h de t påföljand e Qvinqvenuiu m fortsattes ; me n livarvi d den föru t i underdånighe t gjord a erinra n älve n n u måst e förnyas, at t denn a Fögderi-indelning endas t kunna t sträcka s s å långt, so m Sverige s Ecclesiastik e in - delning me d des s Cameral e öiverensstämmer. Såsom i sist a underdånig a Qvinqvennii-berältelse n ble f anmärkt, va r me d samma å r jem t 1-4:dels Sece l framflutit unde r hvilke t Sverig e vari t i åtuju -

14 4 tande a f et t fullkomlige n ostör d t fredslugn, på hvilke t lycklig a förhålland e unde r en s å lån g ti d någo t exempe l ick e ka n förete s i Tabellverket s n u me d hundraårige blefn e Annaler. A f lik a fridsäl l beskaffenhe t ha r äfve n de t Qvin - qvennium varit, so m utgö r föremåle t fö r denn a underdånig a berättelse. Dess a lyckliga omständighete r hafv a synt s påkalla, e j allenas t e n närmar e utarbeta d af - bandling, so m särskil d t a f trycke t utgåt t fö r hel a de n förstnämnd e 25-årig a Pe - rioden*), uta n ock, til l jemförels e deremöt, de n Tablea u fö r 2:n e lik a lång a nästföregående mindr e lycklig a del s a f krigsorolighete r oc h del s a f svår a farsoter, hvaribland i synnerhe t a f smittkopporna, hemsökt a perioder, so m n u denn a be - rättelse unde r N: o 3 0 blan d Tabellern e i underdånighe t bifogas, ehuruvä l den - samma, särdele s hva d de n der i förs t upptagn e 25-årig a Periode n angår, i anse - ende til l såvä l olikhe t i formulärerne, me n i synnerhe t Tabellerne s olik a Sam - manräkningsställen, en a tide n i Lands-Contore n oc h e n anna n i Consistorierne, der all a Materialiern e dertil l unde r de n tide n qvarstadnade ; icke, såso m önskelig t varit, kunna t Länsvi s utarbetas, emeda n de t va r förs t p å 1790-talet, so m dess a sednare til l Tabell-Commissione n direct e börjad e ingå, oc h ifrå n de n tide n at t där sammanräknas, d å äfve n efte r sistnämnd e ti d mång a a f d e inkomn a Tabel - lerne, fö r flerehanda upptäckt a fe l oc h bristfälligheter s skull, i börja n fö r fler e år mås t omarbetas, inna n d e vunn o någo n trovärdighet, hvarp å mycke n möd a och arbet e finne s hafv a blifvi t nedlagd. I enlighe t me d d e hä r ofva n i underdånighe t åberopad e årsberättelsern e a f den 2 6 Ma j oc h 1 9 Decembe r utgjord e *) Till Kongl. Vetenskaps-Akademie n ingifve n oc h i des s Handlinga r fö r å r pag införd.

15 5 Enär til l delt a Surplus, Folkmängden s belop p vi d års slu t lägges, såda n de n då, enlig t underdåni g be - rättelse a f de n 6 Maj i 1844, va r uppgifven, me d. så, skull e den, vi d samm a ti d 5 r 1845, efte r denna Calcu l utgöra den ä r emedlertid, såso m hä r neda n i underdånighe t skal l visas, uppgifve n me d hvarigenom e n difference, såso m allti d vanligt, si g visa r a f Mankön mindr e men Qvinnkö n mer a som til l någo n de l trolige n härröre r ifrå n möjlige n oantecknad e ut - elle r inflyt - tades öfvervigt ; me n i all a fall, ringar e ä n vanligt, ä r e n all t fö r obetydli g difference, at t väck a någo t särdele s misstroend e til l d e ömsesidig a uppgifterna s på - litelighet i de t hel a unde r delt a Qvinqvennium, hvilka, vi d arbete n a f beskaf - fenhet so m delta, aldri g kunna, lik t andr a räkenskapsslut, förvänta s hel t oc h hållet me d hvarandr a överensstämmand e *) *) Det vid dessa slags Controllet- vanligast befundne större antalet qvinnkön än vederborde, kan möjligen också härleda sig derifrän, att tjenstehjon af samma kön, hvilka ifrån

16 6 De Bilago r oc h Tabell-Sammandrag, hvilk a ligg a til l grun d fö r denn a under - dåniga berättels e oc h härho s bifogas, är o följande : Bilag. A. General-Sammandrag, ensam t fö r åre t 1845, öfve r Nativiteten, Morta - 1iteten oc h ingångn e äktenska p m. m. samm a år, i likhe t me d dem, so m för d e 4 förutgåend e åre u reda n föru t i underdånighe t blifvi t afgifne. Bilag. B. Et t a f dess a nyssberörd e fe m sammanfatta d t Medii-General-Sammandra g för hel a n u ifrågavarand e Qvinqvennium, utvisand e tillika, s å säker t möjligt sk e kan, In - oc Summariskt i b varje Lä n unde r samm a tid. h Ulflyttningarne s inverka n p å Folkmängde n Följande Tabeller ådagalägga såväl hela antalet, som Medii-beloppet i hvarje Län af Riket. Tab. 1. a f ingångn e Äktenska p ino m hva r Stånds-Class ; af emella n Ogift a elle r föru t gift a Personer ; af d e ingångn a Äktenskaperne s anta l såvä l i liva r måna d a f året, so m i männernes antinge n först a elle r flertaligare ingångn e giften, af åtskillig a märkbar a olikhete r i ålder n d e nygift a makarn e emella n i hvarje Stånds-Class, sam t slutlige n antalet a f såvä l geno m döden, so m geno m Consistorie l åtgär d upplöst a äktenskap. Tab. 2. a f Barnaföderskorne, såvä l efte r olikhe t i åldern, so m til l bättr e elle r sämre vilkor, äfvenso m hur u mång a iblan d dem, so m nedkommi t med Tvillingar, Tvillinga r oc h Fyrlingar ; dernäs t födde lefvand e såvä l äkta, so m oäkt a barn, ino m hvarj e Stånd s Class, och d e i hvarj e måna d a f åre t födde, sam t slutlige n herregårdar p å lande t åtfölj a sit t hiishnndfol k temporär t til l städerne, blifvi t båd e dä r och hemma, oc h sålund a p å 2 ställen, antecknade : hvilke n dubbl a antecknin g änu u tro - ligare kunna t inlräff a me d å anna n or t arresterad e qvinnor, hvaro m ma n i hemorte n varit okunnig. Briste n p ä mankönet s sid a härröre r troligas t frå n oantrckhad e bort a va - rande sjömä n oc h utrike s vistand e personer, ehur u de, föreskriftern a hkraätigt, likafull t böra i Tabel l upptaga s oc h beräknas.

17 7 hillebarn oc h d e dödfödde, dess a sistnämnd e särskild t a f akt a frå n oäkta säng. Tab. 3, Dödligheten s förhålland e i hänseend e til l olikhe t i åldern. Tab. 4, Dödlighete n ino m hvarj e Stånds-Class, sam t i hvarj e måna d a f året, me d Specification tillik a a f i barnsbör d oc h a f missfall, i smittkoppor, sam t af åtskillig a olyckshändelse r bortryckt e personer, äfvenso m a f de n upp - gifne dödsnumeräre n ino m Barn - oc h Fattighus, Lazarette r oc h Ho - spitaler sam t ino m Correctionshu s oc h Fängelser. Fögderivis på Landsbygden utvisar Tab. 5, Nativitetens, Morlaliteten s oc h d e ingångn e Äklenskaperna s båd e hel a antal oc h Mediu m unde r de t ifrågavarand e Qvinqvennium, i hvarj e Län särskildt ; til l jemnförels e hvarme d samm a Tabel l upptage r p å lik a sätt medeltale t i dess a dela r unde r de n me d åre t nästföru t fram - flutne 25-årig a tidsperioden ; dernäs t Folkmängden, til l olikhe t i viss a åldrar, sam t Gifla, Ogift a oc h Bar n emellan; des s summarisk a belopp, jemt e antale t hushål l elle r matlag ; utvisande slutlige n den tillöknin g Folkmängde n vunni t unde r ifrågavarand e Qvinqvenniu m i hvarj e Fögder i oc h summarisk t i hvarj e Län s Städer, innefattande ut - räkning tillika, me d anlednin g a f Bilaga n Lilt. B, p å de n ande l In - oc h Utflyttningar ortern e emellan haf t i Folkmängdens ökning eller minskning. Tab. 6, utrede r alldele s p å lik a sät t särskild a förhållande t i all a nyssnämnd e delar i liva r oc h e n a f Riket s Städer. Nästderefter följande 25 Tabeller utvisa, på enahanda sält som de sista gången i underdånighet afgifne Qvinqvennii-Tabellerne, Folkmängden, nemligen: Tab. 7, Til l Olikhe t i Ålder n ino m hvarj e Lii n p å Landsbygden, upptagand e tillika specificatio n å hushållen s elle r matlagen s uppgifn e båd e vilko r och beskaffenhe t såvä l p å Landsbygde n so m i Slädeine.

18 8 Tab. 8, Til l olikhe t i ålder n i liva r oc h en a f Riket s Städer. Tab. 9, A f Mankönet ensamt, Gifta eller Ogifta, til l Kyrkostate n oc h Undervis - ningsverken hörand e Presterska p oc h Laici, jemt e Studerand e oc h Skol - gossar, bosatt a p å Landsbygde n i hvarj e Lä n a f Riket. Tab. 10, Dit o Dit o i hvarder a a f Riket s Städer. Tab. 11, Dit o Dito, all a til l Civil e oc h Militär e Statern e hörand e i tjens t va - rande sam t Sjöfar t idkande, bosatt e p å Landsbygden. Tab. 12, Dit o Dit o all a a f Civil-State n sam t Sjöfar t idkande, bosatt e i Städerne. Tab. 13, Dit o Dit o all a tjenstgörand e a f Mililär-Staten, äfvensom Jordbru k idkand e Possessionater oc h Arrendatorer, bosatt e oc h mantalsskrifn e i Städerne. Tab. 14, Dit o Dit o all a til l Handels - sam t Bruks - oc h Fabriks-Classern e hörand e personer p å Landsbygden. Tab. 15, Dit o Dit o til l Handels-Classe n hörand e Persone r i Städerne. Tab. 16, Dit o Dit o til l Bruks - oc h Fabriks-Classe n räknad e Stadsboer. Tab. 17, Dit o Dit o Konstnäre r oc h Handtverkar e me d Bétjening, bosatt e p å Landsbygden. Tab. 18, Dit o Dit o Dit o i Städerne. Tab. 19, Dit o Dit o til l Landt - oc h Jordbruke t uteslutand e hörand e personer, samt i och fö r detsamm a antagi t arbets - oc h tjenstefol k p å Landsbygden, jemte Hedervärd a Bonde-Stånde t oc h Lapp-Allmogen. Tab. 20, Dit o Dit o Afskedstagn e a f all a Classer ; Personer, so m upphör t me d Handel, Bruks - oc h Fabriksrörels e elle r me d anna t dera s förr a Näringsfång ; Privatorum til l Jordbruke t ick e hörande, såvä l änn u i tjens t varande, som afskedad e Betjente, sam t Mosaisk a oc h anna n främmand e Religions - Lära tillhörand e Personer, bosatt e p å Landsbygden. Tab. 21, Dit o Dit o Afskedstagn e a f all a Classer, sam t u r Handeln, Fabriks - och Handtverksrörels e trädd e personer, bosatt e i Städerne ; äfvenso m alla til l inge n anna n tite l hörand e Borgar e oc h Stadsboer. Tab.

19 9 Tab. 2 2 af Mankönet ensamt, Fattighjonen - a f all a Stån d oc h Classer, sam t Krono - Arbetsmanskap oc h Fånga r p å Landsbygden; innefattand e denn a Tabel l tillika sammandra g a f hel a de t där befintlig a Mankönet. Tab. 2 3 Dit o All a i Städern e bosatt e främmand e Religionsförvandte r oc h Mo - saiske Trosbekännare. Tab. 2 4 Dit o Antale t a f Privatoru m Betjening, Fattighjo n sam t Fånga r i hvarj e af Riket s Städer ; innefattand e denn a Tabel l tillik a summarisk a be - loppet a f manköne t i Städerne. af Qvinnokönet. Tab. 2 5 Gift a Hustru r sam t Enko r a f all a Classer, jemt e bo s de m vistand e Bar n under 10 å r a f begg e könen, p ä Landsbygden. Tab. 26 Likalede s Gift a Hustru r oc h Bar n i Städerne. Tab. 2 7 äfvens å Enko r me d dera s hemmavarand e Barn, sam t dessuto m Fo - sterbarn i Barnhu s oc h bo s andra, jemt e ho s enskild e a f Församlingarn e inaccorderade Fader - oc h Moderlös a Bar n i Städerne. Tab, 2 8 Ogift a Qvinno r me d ho s mödrarn e vistand e oäkt a bar n a f all a classer, samt Fosterbar n i Barnhu s oc h ho s andra, jeml e a f Församlingarn e bo s enskilde iuaccorderad e Fader - oc h Moderlös a Bar n p å Landsbygden ; innefattande denn a Tabel l äfve n Qvinnokönet s summarisk a anta l p å Landet. Tab. 2 9 Likalede s antale t Ogift a Qvinno r me d ho s de m hemmavarand e oäkt a Bar n af all a classe r i Städerne, tillik a me d sammandra g a f Qvinnokönet s hela anta l ut i Städerne. i ordning derefter följer Tab. 3 0 hä r ofva n reda n i underdånighe t omnämnd e p å förhand, oc h för r ä n Folkmängds-Tabellerne fullständig t vor o inkomne, å r författad e Utdrag a f Tabellverke t fö r d e me d åre t sis t framflutn e 7 5 åren, afdeld i 3:n e lik a elle r 25-årig a Perioder, som, såvä l fö r Sverig e i det hela, oberäknad t Furslendöme t Finland, unde r d e å r de t me d rike t Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1841 med

20 10 var förenadl, so m fö r Stockholm s Sta d särskildt, utvisa r de n uppgifn a Folkmängden fö r hvar t 5:t e år, antale t årlige n såvä l lefvand e född e både äkt a oc h oäkta, so m dödfödd e barn ; antale t a f d e döde, a f år - ligen ingångn e Äktenskap, oc h a f inträffad e Barna - oc h andr a mor d samt sjelfmord ; varande, me d anlednin g a f Tabellformulärerne s mer a fullkomnade skic k fö r de n sist a 25-årig a Perioden, e n särskil d utred - ning bifoga d til l upplysnin g o m unde r 1 år s ålde r årlige n död e äkt a barn emo t d e oäkta, i såvä l hel a Riket, so m i Stockholm s Sta d sär - skildt. A terg o p å denn a Tabel l ä r tillik a e n Calcu l upptagen, so m utreder d e vid a betydligar e differencer, so m i förr a tide r emo t n u visat si g d e Qvinqvennal e oc h d e årlig a til l Tabellverke t afgifn e upp - gifterne emellan, i må n a f hvilka s försvinnande, detsamma s trovär - dighet all t me r ka n påräknas. Då ut i denn a underdånig a berättels e orde t Stånds-Clas s s å oft a förekommer, torde ick e bör a underlåta s at t hä r upplysningsvi s anför a d e föreskrifter, so m i detta afseend e Tabellförfattarn e i flertaiiga å r vari t gifne, at t tillämp a p å d e de m ålagde såvä l årlig a so m Femårs-Tabellerne. Sålund a räkna s til l Ridderskape t oc h Adeln, til l Preste-Ståndet, til l Ståndspersone r oc h til l Borgare-Stånde t endas t för - äldrar oc h bar n sam t d e Ogift a a f hvartder a a f dess a Stån d elle r Classer. Til l Ståndspersoner räkna s emedlerti d äfve n Privatoru m Inspeclorer, Contoriste r oc h öfrig bättr e Betjening ; hvaremo t Kammarljenar e oc h all a slag s mindr e fö r Priva - tornm personlig a tjens t oc h uppassnin g antagn e Tjenstebjo n räkna s lil l Gasse n Alla andra; unde r hvilke n sistnämnd e Clas s dessuto m bör a upplaga s Soldater, Båtsmän, Loisar, Sjömän, Fyrbåksvaktare, Tull - oc h Polis-Uppsyningsmän, Bergs - och Fabriksfolk, Backstugusittar e oc h Inhyseshjon, Timmermän, Sockenhandlver - kare, Gesälle r oc h Lärgossar, Vaktbeljenin g vi d State r oc h Corpser, Fångvaktbe - tjening, Kyrko-, Sluss-, Bro - oc h Färjebeljening, Brandvakter, Tornväktare, Rod -

21 11 dare, Jernbärar e me d fler e arbetskarla r oc h vederlikar. Fattig e oc h Fånga r räkna s deremot unde r de t Stån d elle r de n Clas s d e tillhöra ; oc h bö r unde r Bonde - -tåndet slutlige n upplaga s e j allenas t husboudfolket, jemt e Jord - oc h Stat-Torpar e med Bar n oc h tjenare, uta n oc k såvä l Privatoru m i oc h fö r sjelfv a Jordbruke t antagne Tjenstehjon, äfvenso m alla, hvilk a p å någo t sät t lägg a han d dervid, uta n att verkelige n tillhör a någo t a f d e hä r föru t uppräknad e Stånde n elle r Classerne. Från denn a allmänn a föreskrif t utgör, såso m afve n i underdånighe t anmärka s bör, de n artike l i Folkmängds-Tabellformuläret, so m specificera r densamm a til l sina Yrke n oc h Näringar, ensam t et t undantag, livada n ingender a a f Tab. 9 me d 22, dera s Titla r oaktadt, utvisa r verklig a numeraire n a f hvarj e Stånds-Glass. I lika mått o bö r ytterligar e anmärkas, al t samm a Tabelle r ick e elle r fullständig t utvisa hel a Personale s a f hvarj e Yrk e oc h Näringsfång, i anseend e dertill, at t efter tillik a gifve n allmä n föreskrift, inge n end a perso n me r ä n p å et t end a ställ e får i denn a Artike l intagas ; hvadan, (oc h d å s å mång a persone r gifvas, so m jämte sin a tjenste r tillik a äg a Bru k elle r Fabriker, andr a åter, so m idk a me r ä n ett Näringsfång, men i synnerhe t Persone r a f all a Stånd, so m tillik a äg a oc h sköta Jordbruk, vi d hvilke t flerdubblad e förhållande, e n livar, enlig t föreskrift, utan at t någo t afseend e få r fästa s p å innebafvand e högr e Caraclers-fullmagter, bö r upptagas fö r de n befattning, so m utgö r han s egentligast e tjenst, verklig a yrk e eller Näringsfång, dervi d likvä l Fånga r oc h Fattighjo n ensam t undantagne, hvilk a alltid unde r såda n rubri k bör a intagas, ehva d tjens t elle r yrke n d e m å tillhöra, ) det fö r Tabell-Commissione n vari t e n omöjlighet, alt, såso m fler e gånge r begärd t blifvit, med någo n säkerhe t uppgifva, till exempe l hel a antale t Jordbrukare, Fa - briksfolk elle r Handtver k idkand e personer. D å föreskrifte n al t i förenämnd e Artikel hvarj e perso n endas t e n gån g få r upplaga s befunnit s var a a f e n ovilkorli g nödvändighet fö r Tabellerne s riktighe t i de t hela, oc h ä n vidar e bö r bibehållas, har vä l i sednar e ulgifn a formulärer, til l åstadkommand e åtminston e a f nys s uppräknade särskild a upplysningar, Note r unde r d e til l Jordbruket, Bru k oc h Fa - briker sam t Handtver k börand e. blifvi t inrättade, i hvilka, upplysningsvi s

22 12 särskildt oc h ula n insummering, frän d e andr a :n e borde återföra s all a där reda n intagne personer, so m tillik a kund e til l de n i. specificerad e näringe n hänföras ; men oakta d t de t n u ä r de t andr a Qvinqvennium, unde r hvilke t denn a tillökad e föreskrift vari t gällande, oc h oaktad t vidlyfti g brefvexlin g hiirutinna n me d Ta - bellförfaltarne, ha r ändamåle t likvä l änn u ick e kunna t uppnås, del s i anseend e till a f e n del, såso m när a omöjli g fö r dem, vägra d upplysning, del s a f andr a under s å skiljaktig a åsigle r lemnade, al t möjlighete n a f s å beskaffa d pålitli g oc h fullständig uppgif t häro m måst e til l framtide n sam t et t tillväxand e båd e ni t fö r och öfvertygels e o m ändamålsenlig a nytta n dera f ho s Tabel l författarne öfverlemnas. I enlighe t me d i förr a underdånig a Qvinqvennii-berättelse r iakttage n ordnin g och afdelning, få r n u angåend e de t ifrågavarand e Qvinqvennium, innefattand e åren me d oc h me d iakttage n hitlill s allti d brukli g jemförels e emo t den nästföregåend e 5-årig a Perioden, i underdånighe t anföras, i afseend e p å 1:0 Nativiteten, Mortalitete n sam t ingångn e oc h upplöst e Äktenskap och dera f Antalet lefvande födde Barn att a f hä r ofva n reda n summarisk t upptagn e belop p utgjord e

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849 INLEDNING Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren... rikets folkmängd sistberörde år. Stockholm, 1823-1838 Täckningsår:

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

FORMULÄR 100 (1749-1774)

FORMULÄR 100 (1749-1774) Anvisningar i Folkmängdsformulären Vad gäller allmänt beträffande anvisningarna för prästens ifyllande av formulären, och uppläggningen av denna redovisningen i kapitlet, se den inledande texten i kapitel

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, Täckningsår: 1836/

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, Täckningsår: 1836/ INLEDNING Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren... rikets folkmängd sistberörde år. Stockholm, 1823-1838 Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

? D R A G 10:1 10:2 10:3 ANMÄRKNINGAR

? D R A G 10:1 10:2 10:3 ANMÄRKNINGAR FORMULÄR 10 Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Tab? UTDRAG År Tab UT? D R A G ANMÄRKNINGAR SUMMARISK TABELL 10:1 10:2 10:3 10:1 ANMÄRKNINGAR A. TWILLINGAR upptagas i föregående numer bland the Döpte; Men här nämnes

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

Bilaga N-o 2. Till undertecknads Embets Rapport för. År 1860. d. Helsobrunnar och badorter

Bilaga N-o 2. Till undertecknads Embets Rapport för. År 1860. d. Helsobrunnar och badorter Bilaga N-o 2 Till undertecknads Embets Rapport för År 1860 d. Helsobrunnar och badorter Ronneby helsobrummar och badort hafva i år varit besökta och begagnade af 162 ståndspersoner 672 betalande Allmoge

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket. Stockholm, 1832-1858. Täckningsår: 1830-1856. 1830-1840 med

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1864-1913. Täckningsår: 1862-1910. Styrelsen för statens

Läs mer

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

General von Döbelns avskedstal till de finska trupperna i Umeå 8.10.1809 (RA/Biographica von Döbeln)

General von Döbelns avskedstal till de finska trupperna i Umeå 8.10.1809 (RA/Biographica von Döbeln) Tal till Finska Trouppen d[e]n 8. Octob[e]r 1809. Jag har samlat Arméen, at tillkännagifva, det en priliminaer freds Afhandling den 17:de September blifvit gjord emellan Svenska och Ryska magten. Denna

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_ BISOS N digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2009. Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS)

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) RolfAllan Norrmosse, SCB Dagordning. Bakgrund 2. Digitaliseringsprocessen Bildfångst och bildfiler OCRtolkning

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm.

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. Statens jernvägstraflk. Tillhör Cirkulär N:r 50? Instruktion for bevakninrj och trafikerande a f vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. i. För skötande af grindar och fast signal vid

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

General H.H. Gripenbergs rapport om kapitulationen (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7)

General H.H. Gripenbergs rapport om kapitulationen (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7) Rapport. Sedan jag, efter att fåfängt hafva låtit föreställa Befälhafvaren för Ryska Trouppere, m. m. Grefve Schouwaloff, at jag hade all anledning förmoda det Underhandlingar snart våre å bane till beredandem

Läs mer

Statistisk tidskrift. 1905: häft. 134-136. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2010. INLEDNING

Statistisk tidskrift. 1905: häft. 134-136. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2010. INLEDNING INLEDNING TILL Sveriges officiella statistik i sammandrag / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : SCB, 1860-1913. Fr. o m. årgång 1871 publicerad som första nummer i Statistisk tidskrift.

Läs mer

Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808. (i privat ägo)

Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808. (i privat ägo) Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808 Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 6-11.5.1808 B e r ä t t

Läs mer

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen Ink. d. 26 Sept. 1853 [Ankomstdatum på Consistoriet] Stormägtigste, Allernådigste Konung! 1853 den 5 Okt. anm. för Kongl. Maj t i Statsrådet. Exped. Nåd. Bref till Consistm i Hernösand och handbref

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 17. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anslag för järnvägsbyggnader. Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Jernvägsarbetenas. skridande intill. års riksdag.

Jernvägsarbetenas. skridande intill. års riksdag. betsförtjenst på fremmande ort. Den arbetsstyrka, som icke på detta sätt erhölles, borde sedan fyllas från arméen, och inan borde isynnerhet använda soldater i och omkring städerna, enär det i allmänhet

Läs mer

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912.

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912. Helsingfors den 23 april 1912. Till Filialstyrelsen i Vasa län. Centralstyrelsen för Konkordia Förbundet får härmed tillsända Filialstyrelsen följande handlingar: a) Afskrift af en till Förbundet ingifven

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1836 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1836 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

STADGAR OCH REGLEMENTEN

STADGAR OCH REGLEMENTEN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS STADGAR OCH REGLEMENTEN ANTAGNA DEN 22 MAJ 1906 STOCKHOLM 1906 ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG Artikel I. Om sällskapets syftemål och sammansättning. 1. Svenska Läkaresällskapet,

Läs mer

KVINNOSAKSFÖRBUNDET UNIONEN UR VÅR ÄKTEN- SKAPSLAGSTIFTNING.

KVINNOSAKSFÖRBUNDET UNIONEN UR VÅR ÄKTEN- SKAPSLAGSTIFTNING. KVINNOSAKSFÖRBUNDET UNIONEN UR VÅR ÄKTEN- SKAPSLAGSTIFTNING. Helsingfors Aktiebolaget Lilius & Hertzberg 1905 Ar 1903 på våren fattade Kvinnosaksförbundet Unionen ett beslut att på sitt program upptaga

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. - Stockholm : Statistiska centralbyrån, (Demografiska rapporter; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. - Stockholm : Statistiska centralbyrån, (Demografiska rapporter; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. - Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet, Hos Joh. Henr.

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 Lindgren, J Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Besknifning 00h bruksanvisning Bröderna Hedlunds i Höghed & Bollnäs n HnLs0nnn0n Pdriåskuránt derå. Eftertryck häraf och eftterapnning af Ilelsokatorn förbjudas.

Läs mer

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7)

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7) Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 Frågor Svar Sedan uti convention är lofvat att uti allt had där ej är utsatt nu skall efter största billig het öfverens

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder.

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder. Source: http://tinyurl.com/c93pkcw Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 1950:382

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

TOLF SKILL:G 12 BEVILLNINGS STÄMPEL S:KL CHARTA SIGIL:TA [text i sigill] KONGL. MAJ:TS

TOLF SKILL:G 12 BEVILLNINGS STÄMPEL S:KL CHARTA SIGIL:TA [text i sigill] KONGL. MAJ:TS TOLF SKILL:G 12 BEVILLNINGS STÄMPEL S:KL CHARTA SIGIL:TA [text i sigill] KONGL. MAJ:TS TILL SVERIGE OCH NORRIGE ÖFVER-STÅTHÅLLARE uti Kongl. Residence-Staden Stockholm Bel. med Ch. sig Rese-Pass N o 1568

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

härjningar inom Finland.

härjningar inom Finland. 190V. - U. B, Prop. N:o 25. Agrarutskottets betänkande N:o 2 i anledning af Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition till Finlands Landtdag, angående hämmande af smittosamma växt sjukdom ar och skadeinsekters

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. Innnehåll: Statistiska centralbyråns underdåniga berättelser

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

11. Lärobok i Räknekonsten för begynnare, särskilt lämpad för folkskolorna, af L. G. Linde. Stockholm, sid. 8:0. (Pris: 24 sk. b:ko).

11. Lärobok i Räknekonsten för begynnare, särskilt lämpad för folkskolorna, af L. G. Linde. Stockholm, sid. 8:0. (Pris: 24 sk. b:ko). tecken. Tryckfelen i texten synas vara väl många. Slutorden af företalet, undertecknadt G. R. Rabe, lyda sålunda:»om detta lilla arbete skulle komma att emottagas med bifall, ernår ulgifvaren efter samma

Läs mer