INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, Täckningsår: 1836/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849"

Transkript

1

2 INLEDNING Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren... rikets folkmängd sistberörde år. Stockholm, Täckningsår: 1816/ /35 Berättelsen för åren ingår i "Bihang till riksståndens protokoll vid urtima riksdagen " bd 1 s Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, Täckningsår: 1836/ Tabell-commissionens underdåniga femårsberättelse till Kongl. Maj:t om folkmängden i Sverige vid slutet af år 1850 samt födde, döde, vigde m. m. i riket år , med tillhörande bilagor och 53 tabeller. Stockholm, Täckningsår: Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, Täckningsår: 1851/ Översiktspublikationer: Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning uppl. - Stockholm : Statistiska centralbyrån, Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, (Demografiska rapporter ; 1999:2). Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t, ifrån dess tillförordnade Tabell-commission, afgifven den 25 maj 1850, angående folkmängden i Sverige vid 1845 års slut, samt nativitetens och mortalitetens m. m. i riket under det med samma år tilländalupne qvinqvennium, med dertill hörande 30 tabeller. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB), Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-b0-a0-4102_

3 UNDERDÅNIG BERÄTTELS E till KONGL. MAJ:T, ifrån Des s tillförordnad e Tabell-Commission, afgifven de n 25 Maj 1850, angående Folkmängden i Sverige vid 1845 års slut, samt Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Riket under de t med samma å r tilländalupn e Qvinqvennium, med dertil l hörand e 30 Tabeller. På Kongl. Maj:t s nådig a befallnin g til l trycke t befordrad. STOCKHOLM, P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

4 Transumt a f Kongl. Tabell-Commissionen s under - dåniga Skrifvels e til l Kongl. Maj: t datera d den 25 Maj Till Eder s Kongl. Maj: t få r Tabell-Commissione n omside r i underdånighe t öfver - lemna de n af Commissionen s Secreterar e fö r åre n 1841 med 1845 sammanfattad e Qvinqvennii-berättelse me d dertill hörand e Bilagorn e A. oc h B., sam t 3 0 stycken Tabeller; oc h derjemt e vitsord a d e i samm a berättels e i underdånighe t anförd a hinder, som denn a gån g vållat, at t Tabellern e fö r samm a ti d ick e s å for t som vederbordt kunna t afslutas. CARL LÖWENHJELM. C. D. SKOGMAN. JOSEF WALLIN. John Ad. Leyonmarck.

5 Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t, ifrån Dess tillförordnade Tabell-Commission, afgifven den 25 Maj 1850, angående Folkmängden i Sverige vid 1845 års slut, samt Nativiteten och Mortaliteten m.m. i Riket under det med samma år tilländalupne Qvinqvennium, med dertill hörande 30 Tabeller. INNEHÅLL. Underdånig berättelse Sid. 1:0 Nativiteten, Mortaliteten samt ingångne och upplöste Äktenskap 12. Antalet lefvande födde Barn Barnaföderskornes Antal 16. Äktenskap 18. Mortaliteten. 23. Vaccinationen. 32. In- eller Utflyttningarne :0 Folkmängden vid 1845 Års slut Till olikhet i Åldern 72. Gifta, Enklingar eller Enkor, Ogifta öfver, samt Barn under 15 års älder, äfvensom till antalet i hvarje Stånds-Class 73. Till Yrken och Näringar Af Mankönet Prästerskapet. 75. Laici af Läro- och Undervisnings-Staten Undervisning åtnjutande 76. Civil-Staten 77. Militaire Staten Sjöfarande Handlande Borgerskap Bruks- och Fabriks-Idkare. 79. Egare och Mästare. 79. Konstnärer och Handtverkare 83. Possessionater och Jordbrukare. 87. Af Bonde-Ståndet, Jordbrukare. 88. Lapp-Folk.. 88.

6 Sid. Privatorum Betjening. 89. Diverse Personer 89. Afskedstagne och utur tjenst gångne Personer Fattighjon Fångar 91. Gossebarn under 10 års ålder 91. Af Mosaiska Tros-Läran 92. Af främmande annan Religions-Lära Qvinnokönet 93. Gifta Hustrur. 93. Enkor. 94. Ogifta Qvinnor och Flickor Flickebarn Af Mosaiska Tros-Läran 96. Af främmande annan Religion Det egentligen activa Personalet. 99. Det mindre activa Personalet Backstugu- och Inhyses-Hjonen Fattighjon :0 Hushållen eller Matlagen i Riket Tabeller Bilagan A. General-Sammandrag, som visar Nativiteten och Mortaliteten m.m. i Sveriges Rike År 1845 Födde Barna-Föderskorne Ingångne Äktenskap Döde Dödligheten efter Åldern Födde Döde Calcul öfver Folkmängden vid 1845 års slut Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen i hvarje Stad i Riket Året 1845

7 Bilagan B. General-Sammandrag och Calcul, som i Medeltal visar Nativiteten och Mortaliteten m.m. i Sveriges Rike Åren 1841 med 1845 Födde Barna-Föderskorne Ingångne Äktenskap Döde Dödligheten efter Åldern Födde Döde Närmare Specifikation för hvarje Län i Riket, jemte Calcul öfver Folkmängdens tillökning, såväl igenom Nativitetens öfvervigt, som Inflyttningar Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen i hvarje Stad i Riket, i Medeltal Åren 1841 med 1845

8

9 Tillkännagifvande: I följ d a f Kongl. Maj:t s nådig a befallnin g är äfve n unde r tryc k et t mindr e anta l af d e denn a underdånig a berättels e tillhörand e 3 0 Tabellerne ; me n hvara f upplaga n troligen e j medhinne s för r ä n vi d börja n a f nästkommand e år. Efte r deraf, lik mätigt nådi g föreskrift, verkstäl d utdelnin g til l Embetsverke n oc h andr a Autho - riteter, komm a d e öfverblifvand e exemplare n a f Tabellern e at t försäljas, hvaro m då i Allmänn a Tidningarn e annonc e skal l blifv a införd. Förelupne Tryckfel och Rättelser: Pag. 1 2 rad. 2 6 Summ a äkt a mankö n står: 935,62 2 bör vara: 235,62 2» 6 5» 5 Oäkt a bar n å r 179 0» 305 9» 303 9» 6 6» 2 3 Wärmland s Län, Summ a» 195,54 0» 195,54 6» 67» 3 8 Mankö n» 5,3» 5,7 7» 67» 3 9 Qvinkö n» 5, 5» 5,5 5» 6 8» 1 6 Örebr o Stad, qvinkö n» 262 3» 268 3» 72»1 0 frå n 1 til l 3 år, Summ a» 85,52 2» 86,52 2» 72»2 0 frå n 3 0 till 35, i Stockhol m» 447 0» 477 0» 72»2 2 frå n 4 0 til l 45, Summ a» 83,11 4» 88,11 4» 7 7» 2 4 Cavalleriet, i Stockhol m» 437» 431» 7 8» 1 2 Sjömä n på inrike s Sjöfart, gift a» 89 9» 89 4» 8 2» 2 6 D e gifta s anta l å r 184 5» 19,45 2» 12,45 2» 8 7» 1 5 Possessionate r oc h Arrendatore r på Lande t» 4 2» 142» 94» 1 8 Enko r på Landsbygde n» 39,79 7» 34,79 7» 94» 2 0 Summ a» 53,62 2» 52,62 2» 9 8» 1 7 Summ a» 162 7» 1697» 12 0» 3 2 Carlscrona, qvinkö n 179 5» 740 7» 7107» 6 5» 2 4 står: försummad t l äs: försämrad t» 7 6» sist a» ä r hä r inräkna d» e j hä r inräkna d

10

11 Underdånig berättels e til l Kongl. Maj: t om Folkmängde n i Sverige, Qvinqven - nii-året 1845, m. m. Den underdånig a Qvinqvennii-berättelse, so m p ä grun d a f d e til l Tabell-Commis - sionen ingångn e årlig a Uppgiftern e för åre n me d 1845, äfvenso m a f d e Qvinqvennale för de t sistnämnd e åre t bord t afgifvas, ha r no g läng e blifvi t fördröjd, såvä l geno m til l e n de l utöfve r vanlighete n läng e uleblefn e Folkmängds - Tabeller, som i synnerhe t geno m e n mäng d infordrad e nödig a förklaringa r oc h upplysningar, so m tillämpninge n a f de t ny a i åtskillig a dela r utvidgad e Folk - mängds-tabellformuläret frå n oc h me d erfordrat ; me n d å mellantide n blifvi t använd, att, s å mycke t möjligt, til l e n jemförels e framställ a de t huvudsak - ligaste a f d e Tabellavisk a Uppgiftern a unde r d e tvenn e 25-årig a lidsrymde r so m föregått de t a f et t östörd t fredslug n s å högs t anmärkningsvärd a 4:del s Sece l so m sednast framflutit ; s å ä r de t me d underdåni g förtrösta n o m Kongl. Maj:t s nådig a tillgift me d dett a dröjsmål, äfvenso m o m nådig t öfverseend e me d denn a berät - telses me r ä n vanlig t vidlyftig a beskaffenhet, so m följande, angåend e de t me d å r 1845 sis t framflutn e Qvinqvennium, n u i underdånighe t få r anföras. Då Kongl. Maj: t nådigs t behaga t förordna, al t dess a slag s berättelse r allli d höra a f trycke t utgifvas, fö r att, del s me d allmänn a Tidningarne, oc h del s sär - skildt til l d e Publik e verken, Prosteriern e oc h Stadsförsamlingarn e i Rike t ut - delas; me n e n såda n utdelnin g til l d e sistnämnde, i anseend e til l de n dryg a tryckningskostnaden, endas t Qvinqvennii-åre n 1825, oc h fål t äg a ru m med d e til l samm a afgifn a underdånig a berättelse r hörand e Tabellerne, ehur u väl Tabell-CommissionensBerättelserför åren 1841 med

12 2 deras allmängörande, i synnerhe t liva d Folkmängde n beträffar, uto m förtydli - gandet a f berättelsen s innehåll, i mång a dela r berede r e n möjlighe t al t Tabell - Uppgifternes riktighe t äfve n a f allmänheten, i viss a hänseende n til l oc h me d närmare ä n ino m Tabell-Commissionen, ka n controlleras, medförand e sålund a en ick e obetydli g inverka n p å Tabell-förfallarne, at t i sin a uppgifte r iakttag a den omtank a oc h noggrannhet, so m ensam t förskaffa r Tabellverke t de t förtroend e detsamma nu, mer a ä n fordom, syne s hafv a si g förvärfvadt ; s å ha r det, viddett a tillfälle, utgjor t et t särskild t bemödande, at t s å mycke t möjlig t inskränk a Vo - lumen a f härho s i underdånighe t bifogad e Qvinqvenni i Tabell-Sammandrag ; hvada n i de n händels e Kongl. Maj: t äfve n nu, fö r nyssberörd e nyttig a ändamål, i nåde r skulle täcka s anbefall a dess a Tabell-Sammandrag s allmängörand e geno m trycket, all anlednin g ä r förmoda, at t de n vi d sist a tillfälle t åre t 1840, fö r sådan t tryc k och utdelnin g ensamt, uppgångn a dryg a kostnade n a f R:dr Banc o åtmin - stone me d 1-3:del denna gån g bö r kunn a förminskas. De hämtad e anledningarn e til l denn a n u mer a ä n för r inskränkt a åtgärd s vid - tagande hafv a vari t tvänne ; de n en a frå n Kongl. Brefve t a f de n 1 Februari 1841, deruti i nåde r ble f förordnadt, at t ick e allenas t d e förut, i följ d a f Kongl. Brefve t den 2 1 Februari i 1826, endas t til l sin a förnämst a dela r i Allmänn a Tidningarn e transumerade Tabell-Commissione n årlige n anbefalld a berättelser, uta n oc k de t de m alltid åtföljand e General-Sammandrage t fö r året, till et t anta l a f exemplar, bör i hel a dera s vid d tryckas, fö r al t me d tidningarn e utdela s oc h Allmänhete n tillhan - dahållas, hvadan, oc h d å sådan t n u blifvi t iakttagi t me d Tabell-Gommissionen s under de n 2 6 Ma j fö r åre n me d 1843, oc h unde r de n 1 9 Decembe r 1846 fö r åre t 1844, i underdånighe t afgifn e särskildt a berättelse r oc h General - Sammandrag, de t n u anselt s tillfyllestgörande, at t me d särskild t bifogand e a f et t likadant General-Sammandra g fö r åre t 1845, uta n någo t återupprepand e a f d e lönas summarisk a innehål l ut i d e n u afgifvand e Tabellerne, blot t upptag a d e deri för r vanlig a Medii-Uträkningarn e fö r hel a de n ifrågavarand e Qvinqvennii - Porioden.

13 3 Ifrån oc h me d å r hafv a d e Qvinqvennii-berättelsern a åtföljd a Folk - mängds-tabellerne fö r h varje Lä n i Rike t hvarj e gån g vari t särskild t til l olikhe t i ålder n sam t gif t elle r ogif t stån d m. m. specifik t för hvarje socken upprättade, hvilket me d förenämnd e å r to g si n börja n hufvudsakligas t i alsig t al l vinn a d å högst behöfli g ansed d allmännar e Control l p å d e til l Commissione n i nys s anförd a delar ingångn e Uppgifterne, geno m de n såmedels t fö r e n oc h livar, ino m de n Församling ha n va r boende, beredd a utvä g at t sjel f kunn a bedömm a sannfärdig - heten a f Tabellerne s innehåll. Seda n n u denn a Sockne-Specificatio n unde r fyr a Qvinqvennii-perioder vari t fortsatt, uta n al t densamm a frå n främmand e persone r framkallat någo n enda, ehur u förväntad, til l rättelse r i uppgiftern e föranledand e anmärkning; d å äfve n d e Controller, so m a f d e årlig a Tabellern e hämtat s mo t den Qvinquennale, unde r samm a 4 Periode r lemna t tillfredsställand e result a ter mer ä n i förr a tider ; oc h d å denn a Sockne-specificalion, dä r de n fö r Allmänhete n af någo t beho f ka n var a al t erhålla, änd å är fö r densamm a lät t tillgänglig, e j allenast i Tabell-Commissionen s Archiv, uta n äfve n i hvarj e Församling s kyrka, där, efte r liva d sladgad t blifvit, allli d ett exempla r a f hvarj e afgifvand e Tabel l bör förvara s oc h frå n företrädand e lil l efterträdand e kyrkoherd e inventeras ; så ha r de n andr a anledninge n lil l förkortnin g i s å mått o hämtats, alt, ehur u lika mödosa m utarbetninge n härtil l varit, inskränk a ifrågavarand e närmar e de - taljer i Läns-Tabelle n ensam t lil l ådagaläggand e a f speciel e förhållande t ino m hvarje Fögderi, hva r med, i anlednin g a f e n a f Rikel s Stände r yttra d önskan, al t alla Statistisk a uppgifte r måtl e Fögder i vis indelas, börja n i år s qvinqvennii - Tabellverk gjorde s oc h de t påföljand e Qvinqvenuiu m fortsattes ; me n livarvi d den föru t i underdånighe t gjord a erinra n älve n n u måst e förnyas, at t denn a Fögderi-indelning endas t kunna t sträcka s s å långt, so m Sverige s Ecclesiastik e in - delning me d des s Cameral e öiverensstämmer. Såsom i sist a underdånig a Qvinqvennii-berältelse n ble f anmärkt, va r me d samma å r jem t 1-4:dels Sece l framflutit unde r hvilke t Sverig e vari t i åtuju -

14 4 tande a f et t fullkomlige n ostör d t fredslugn, på hvilke t lycklig a förhålland e unde r en s å lån g ti d någo t exempe l ick e ka n förete s i Tabellverket s n u me d hundraårige blefn e Annaler. A f lik a fridsäl l beskaffenhe t ha r äfve n de t Qvin - qvennium varit, so m utgö r föremåle t fö r denn a underdånig a berättelse. Dess a lyckliga omständighete r hafv a synt s påkalla, e j allenas t e n närmar e utarbeta d af - bandling, so m särskil d t a f trycke t utgåt t fö r hel a de n förstnämnd e 25-årig a Pe - rioden*), uta n ock, til l jemförels e deremöt, de n Tablea u fö r 2:n e lik a lång a nästföregående mindr e lycklig a del s a f krigsorolighete r oc h del s a f svår a farsoter, hvaribland i synnerhe t a f smittkopporna, hemsökt a perioder, so m n u denn a be - rättelse unde r N: o 3 0 blan d Tabellern e i underdånighe t bifogas, ehuruvä l den - samma, särdele s hva d de n der i förs t upptagn e 25-årig a Periode n angår, i anse - ende til l såvä l olikhe t i formulärerne, me n i synnerhe t Tabellerne s olik a Sam - manräkningsställen, en a tide n i Lands-Contore n oc h e n anna n i Consistorierne, der all a Materialiern e dertil l unde r de n tide n qvarstadnade ; icke, såso m önskelig t varit, kunna t Länsvi s utarbetas, emeda n de t va r förs t p å 1790-talet, so m dess a sednare til l Tabell-Commissione n direct e börjad e ingå, oc h ifrå n de n tide n at t där sammanräknas, d å äfve n efte r sistnämnd e ti d mång a a f d e inkomn a Tabel - lerne, fö r flerehanda upptäckt a fe l oc h bristfälligheter s skull, i börja n fö r fler e år mås t omarbetas, inna n d e vunn o någo n trovärdighet, hvarp å mycke n möd a och arbet e finne s hafv a blifvi t nedlagd. I enlighe t me d d e hä r ofva n i underdånighe t åberopad e årsberättelsern e a f den 2 6 Ma j oc h 1 9 Decembe r utgjord e *) Till Kongl. Vetenskaps-Akademie n ingifve n oc h i des s Handlinga r fö r å r pag införd.

15 5 Enär til l delt a Surplus, Folkmängden s belop p vi d års slu t lägges, såda n de n då, enlig t underdåni g be - rättelse a f de n 6 Maj i 1844, va r uppgifven, me d. så, skull e den, vi d samm a ti d 5 r 1845, efte r denna Calcu l utgöra den ä r emedlertid, såso m hä r neda n i underdånighe t skal l visas, uppgifve n me d hvarigenom e n difference, såso m allti d vanligt, si g visa r a f Mankön mindr e men Qvinnkö n mer a som til l någo n de l trolige n härröre r ifrå n möjlige n oantecknad e ut - elle r inflyt - tades öfvervigt ; me n i all a fall, ringar e ä n vanligt, ä r e n all t fö r obetydli g difference, at t väck a någo t särdele s misstroend e til l d e ömsesidig a uppgifterna s på - litelighet i de t hel a unde r delt a Qvinqvennium, hvilka, vi d arbete n a f beskaf - fenhet so m delta, aldri g kunna, lik t andr a räkenskapsslut, förvänta s hel t oc h hållet me d hvarandr a överensstämmand e *) *) Det vid dessa slags Controllet- vanligast befundne större antalet qvinnkön än vederborde, kan möjligen också härleda sig derifrän, att tjenstehjon af samma kön, hvilka ifrån

16 6 De Bilago r oc h Tabell-Sammandrag, hvilk a ligg a til l grun d fö r denn a under - dåniga berättels e oc h härho s bifogas, är o följande : Bilag. A. General-Sammandrag, ensam t fö r åre t 1845, öfve r Nativiteten, Morta - 1iteten oc h ingångn e äktenska p m. m. samm a år, i likhe t me d dem, so m för d e 4 förutgåend e åre u reda n föru t i underdånighe t blifvi t afgifne. Bilag. B. Et t a f dess a nyssberörd e fe m sammanfatta d t Medii-General-Sammandra g för hel a n u ifrågavarand e Qvinqvennium, utvisand e tillika, s å säker t möjligt sk e kan, In - oc Summariskt i b varje Lä n unde r samm a tid. h Ulflyttningarne s inverka n p å Folkmängde n Följande Tabeller ådagalägga såväl hela antalet, som Medii-beloppet i hvarje Län af Riket. Tab. 1. a f ingångn e Äktenska p ino m hva r Stånds-Class ; af emella n Ogift a elle r föru t gift a Personer ; af d e ingångn a Äktenskaperne s anta l såvä l i liva r måna d a f året, so m i männernes antinge n först a elle r flertaligare ingångn e giften, af åtskillig a märkbar a olikhete r i ålder n d e nygift a makarn e emella n i hvarje Stånds-Class, sam t slutlige n antalet a f såvä l geno m döden, so m geno m Consistorie l åtgär d upplöst a äktenskap. Tab. 2. a f Barnaföderskorne, såvä l efte r olikhe t i åldern, so m til l bättr e elle r sämre vilkor, äfvenso m hur u mång a iblan d dem, so m nedkommi t med Tvillingar, Tvillinga r oc h Fyrlingar ; dernäs t födde lefvand e såvä l äkta, so m oäkt a barn, ino m hvarj e Stånd s Class, och d e i hvarj e måna d a f åre t födde, sam t slutlige n herregårdar p å lande t åtfölj a sit t hiishnndfol k temporär t til l städerne, blifvi t båd e dä r och hemma, oc h sålund a p å 2 ställen, antecknade : hvilke n dubbl a antecknin g änu u tro - ligare kunna t inlräff a me d å anna n or t arresterad e qvinnor, hvaro m ma n i hemorte n varit okunnig. Briste n p ä mankönet s sid a härröre r troligas t frå n oantrckhad e bort a va - rande sjömä n oc h utrike s vistand e personer, ehur u de, föreskriftern a hkraätigt, likafull t böra i Tabel l upptaga s oc h beräknas.

17 7 hillebarn oc h d e dödfödde, dess a sistnämnd e särskild t a f akt a frå n oäkta säng. Tab. 3, Dödligheten s förhålland e i hänseend e til l olikhe t i åldern. Tab. 4, Dödlighete n ino m hvarj e Stånds-Class, sam t i hvarj e måna d a f året, me d Specification tillik a a f i barnsbör d oc h a f missfall, i smittkoppor, sam t af åtskillig a olyckshändelse r bortryckt e personer, äfvenso m a f de n upp - gifne dödsnumeräre n ino m Barn - oc h Fattighus, Lazarette r oc h Ho - spitaler sam t ino m Correctionshu s oc h Fängelser. Fögderivis på Landsbygden utvisar Tab. 5, Nativitetens, Morlaliteten s oc h d e ingångn e Äklenskaperna s båd e hel a antal oc h Mediu m unde r de t ifrågavarand e Qvinqvennium, i hvarj e Län särskildt ; til l jemnförels e hvarme d samm a Tabel l upptage r p å lik a sätt medeltale t i dess a dela r unde r de n me d åre t nästföru t fram - flutne 25-årig a tidsperioden ; dernäs t Folkmängden, til l olikhe t i viss a åldrar, sam t Gifla, Ogift a oc h Bar n emellan; des s summarisk a belopp, jemt e antale t hushål l elle r matlag ; utvisande slutlige n den tillöknin g Folkmängde n vunni t unde r ifrågavarand e Qvinqvenniu m i hvarj e Fögder i oc h summarisk t i hvarj e Län s Städer, innefattande ut - räkning tillika, me d anlednin g a f Bilaga n Lilt. B, p å de n ande l In - oc h Utflyttningar ortern e emellan haf t i Folkmängdens ökning eller minskning. Tab. 6, utrede r alldele s p å lik a sät t särskild a förhållande t i all a nyssnämnd e delar i liva r oc h e n a f Riket s Städer. Nästderefter följande 25 Tabeller utvisa, på enahanda sält som de sista gången i underdånighet afgifne Qvinqvennii-Tabellerne, Folkmängden, nemligen: Tab. 7, Til l Olikhe t i Ålder n ino m hvarj e Lii n p å Landsbygden, upptagand e tillika specificatio n å hushållen s elle r matlagen s uppgifn e båd e vilko r och beskaffenhe t såvä l p å Landsbygde n so m i Slädeine.

18 8 Tab. 8, Til l olikhe t i ålder n i liva r oc h en a f Riket s Städer. Tab. 9, A f Mankönet ensamt, Gifta eller Ogifta, til l Kyrkostate n oc h Undervis - ningsverken hörand e Presterska p oc h Laici, jemt e Studerand e oc h Skol - gossar, bosatt a p å Landsbygde n i hvarj e Lä n a f Riket. Tab. 10, Dit o Dit o i hvarder a a f Riket s Städer. Tab. 11, Dit o Dito, all a til l Civil e oc h Militär e Statern e hörand e i tjens t va - rande sam t Sjöfar t idkande, bosatt e p å Landsbygden. Tab. 12, Dit o Dit o all a a f Civil-State n sam t Sjöfar t idkande, bosatt e i Städerne. Tab. 13, Dit o Dit o all a tjenstgörand e a f Mililär-Staten, äfvensom Jordbru k idkand e Possessionater oc h Arrendatorer, bosatt e oc h mantalsskrifn e i Städerne. Tab. 14, Dit o Dit o all a til l Handels - sam t Bruks - oc h Fabriks-Classern e hörand e personer p å Landsbygden. Tab. 15, Dit o Dit o til l Handels-Classe n hörand e Persone r i Städerne. Tab. 16, Dit o Dit o til l Bruks - oc h Fabriks-Classe n räknad e Stadsboer. Tab. 17, Dit o Dit o Konstnäre r oc h Handtverkar e me d Bétjening, bosatt e p å Landsbygden. Tab. 18, Dit o Dit o Dit o i Städerne. Tab. 19, Dit o Dit o til l Landt - oc h Jordbruke t uteslutand e hörand e personer, samt i och fö r detsamm a antagi t arbets - oc h tjenstefol k p å Landsbygden, jemte Hedervärd a Bonde-Stånde t oc h Lapp-Allmogen. Tab. 20, Dit o Dit o Afskedstagn e a f all a Classer ; Personer, so m upphör t me d Handel, Bruks - oc h Fabriksrörels e elle r me d anna t dera s förr a Näringsfång ; Privatorum til l Jordbruke t ick e hörande, såvä l änn u i tjens t varande, som afskedad e Betjente, sam t Mosaisk a oc h anna n främmand e Religions - Lära tillhörand e Personer, bosatt e p å Landsbygden. Tab. 21, Dit o Dit o Afskedstagn e a f all a Classer, sam t u r Handeln, Fabriks - och Handtverksrörels e trädd e personer, bosatt e i Städerne ; äfvenso m alla til l inge n anna n tite l hörand e Borgar e oc h Stadsboer. Tab.

19 9 Tab. 2 2 af Mankönet ensamt, Fattighjonen - a f all a Stån d oc h Classer, sam t Krono - Arbetsmanskap oc h Fånga r p å Landsbygden; innefattand e denn a Tabel l tillika sammandra g a f hel a de t där befintlig a Mankönet. Tab. 2 3 Dit o All a i Städern e bosatt e främmand e Religionsförvandte r oc h Mo - saiske Trosbekännare. Tab. 2 4 Dit o Antale t a f Privatoru m Betjening, Fattighjo n sam t Fånga r i hvarj e af Riket s Städer ; innefattand e denn a Tabel l tillik a summarisk a be - loppet a f manköne t i Städerne. af Qvinnokönet. Tab. 2 5 Gift a Hustru r sam t Enko r a f all a Classer, jemt e bo s de m vistand e Bar n under 10 å r a f begg e könen, p ä Landsbygden. Tab. 26 Likalede s Gift a Hustru r oc h Bar n i Städerne. Tab. 2 7 äfvens å Enko r me d dera s hemmavarand e Barn, sam t dessuto m Fo - sterbarn i Barnhu s oc h bo s andra, jemt e ho s enskild e a f Församlingarn e inaccorderade Fader - oc h Moderlös a Bar n i Städerne. Tab, 2 8 Ogift a Qvinno r me d ho s mödrarn e vistand e oäkt a bar n a f all a classer, samt Fosterbar n i Barnhu s oc h ho s andra, jeml e a f Församlingarn e bo s enskilde iuaccorderad e Fader - oc h Moderlös a Bar n p å Landsbygden ; innefattande denn a Tabel l äfve n Qvinnokönet s summarisk a anta l p å Landet. Tab. 2 9 Likalede s antale t Ogift a Qvinno r me d ho s de m hemmavarand e oäkt a Bar n af all a classe r i Städerne, tillik a me d sammandra g a f Qvinnokönet s hela anta l ut i Städerne. i ordning derefter följer Tab. 3 0 hä r ofva n reda n i underdånighe t omnämnd e p å förhand, oc h för r ä n Folkmängds-Tabellerne fullständig t vor o inkomne, å r författad e Utdrag a f Tabellverke t fö r d e me d åre t sis t framflutn e 7 5 åren, afdeld i 3:n e lik a elle r 25-årig a Perioder, som, såvä l fö r Sverig e i det hela, oberäknad t Furslendöme t Finland, unde r d e å r de t me d rike t Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1841 med

20 10 var förenadl, so m fö r Stockholm s Sta d särskildt, utvisa r de n uppgifn a Folkmängden fö r hvar t 5:t e år, antale t årlige n såvä l lefvand e född e både äkt a oc h oäkta, so m dödfödd e barn ; antale t a f d e döde, a f år - ligen ingångn e Äktenskap, oc h a f inträffad e Barna - oc h andr a mor d samt sjelfmord ; varande, me d anlednin g a f Tabellformulärerne s mer a fullkomnade skic k fö r de n sist a 25-årig a Perioden, e n särskil d utred - ning bifoga d til l upplysnin g o m unde r 1 år s ålde r årlige n död e äkt a barn emo t d e oäkta, i såvä l hel a Riket, so m i Stockholm s Sta d sär - skildt. A terg o p å denn a Tabel l ä r tillik a e n Calcu l upptagen, so m utreder d e vid a betydligar e differencer, so m i förr a tide r emo t n u visat si g d e Qvinqvennal e oc h d e årlig a til l Tabellverke t afgifn e upp - gifterne emellan, i må n a f hvilka s försvinnande, detsamma s trovär - dighet all t me r ka n påräknas. Då ut i denn a underdånig a berättels e orde t Stånds-Clas s s å oft a förekommer, torde ick e bör a underlåta s at t hä r upplysningsvi s anför a d e föreskrifter, so m i detta afseend e Tabellförfattarn e i flertaiiga å r vari t gifne, at t tillämp a p å d e de m ålagde såvä l årlig a so m Femårs-Tabellerne. Sålund a räkna s til l Ridderskape t oc h Adeln, til l Preste-Ståndet, til l Ståndspersone r oc h til l Borgare-Stånde t endas t för - äldrar oc h bar n sam t d e Ogift a a f hvartder a a f dess a Stån d elle r Classer. Til l Ståndspersoner räkna s emedlerti d äfve n Privatoru m Inspeclorer, Contoriste r oc h öfrig bättr e Betjening ; hvaremo t Kammarljenar e oc h all a slag s mindr e fö r Priva - tornm personlig a tjens t oc h uppassnin g antagn e Tjenstebjo n räkna s lil l Gasse n Alla andra; unde r hvilke n sistnämnd e Clas s dessuto m bör a upplaga s Soldater, Båtsmän, Loisar, Sjömän, Fyrbåksvaktare, Tull - oc h Polis-Uppsyningsmän, Bergs - och Fabriksfolk, Backstugusittar e oc h Inhyseshjon, Timmermän, Sockenhandlver - kare, Gesälle r oc h Lärgossar, Vaktbeljenin g vi d State r oc h Corpser, Fångvaktbe - tjening, Kyrko-, Sluss-, Bro - oc h Färjebeljening, Brandvakter, Tornväktare, Rod -

21 11 dare, Jernbärar e me d fler e arbetskarla r oc h vederlikar. Fattig e oc h Fånga r räkna s deremot unde r de t Stån d elle r de n Clas s d e tillhöra ; oc h bö r unde r Bonde - -tåndet slutlige n upplaga s e j allenas t husboudfolket, jemt e Jord - oc h Stat-Torpar e med Bar n oc h tjenare, uta n oc k såvä l Privatoru m i oc h fö r sjelfv a Jordbruke t antagne Tjenstehjon, äfvenso m alla, hvilk a p å någo t sät t lägg a han d dervid, uta n att verkelige n tillhör a någo t a f d e hä r föru t uppräknad e Stånde n elle r Classerne. Från denn a allmänn a föreskrif t utgör, såso m afve n i underdånighe t anmärka s bör, de n artike l i Folkmängds-Tabellformuläret, so m specificera r densamm a til l sina Yrke n oc h Näringar, ensam t et t undantag, livada n ingender a a f Tab. 9 me d 22, dera s Titla r oaktadt, utvisa r verklig a numeraire n a f hvarj e Stånds-Glass. I lika mått o bö r ytterligar e anmärkas, al t samm a Tabelle r ick e elle r fullständig t utvisa hel a Personale s a f hvarj e Yrk e oc h Näringsfång, i anseend e dertill, at t efter tillik a gifve n allmä n föreskrift, inge n end a perso n me r ä n p å et t end a ställ e får i denn a Artike l intagas ; hvadan, (oc h d å s å mång a persone r gifvas, so m jämte sin a tjenste r tillik a äg a Bru k elle r Fabriker, andr a åter, so m idk a me r ä n ett Näringsfång, men i synnerhe t Persone r a f all a Stånd, so m tillik a äg a oc h sköta Jordbruk, vi d hvilke t flerdubblad e förhållande, e n livar, enlig t föreskrift, utan at t någo t afseend e få r fästa s p å innebafvand e högr e Caraclers-fullmagter, bö r upptagas fö r de n befattning, so m utgö r han s egentligast e tjenst, verklig a yrk e eller Näringsfång, dervi d likvä l Fånga r oc h Fattighjo n ensam t undantagne, hvilk a alltid unde r såda n rubri k bör a intagas, ehva d tjens t elle r yrke n d e m å tillhöra, ) det fö r Tabell-Commissione n vari t e n omöjlighet, alt, såso m fler e gånge r begärd t blifvit, med någo n säkerhe t uppgifva, till exempe l hel a antale t Jordbrukare, Fa - briksfolk elle r Handtver k idkand e personer. D å föreskrifte n al t i förenämnd e Artikel hvarj e perso n endas t e n gån g få r upplaga s befunnit s var a a f e n ovilkorli g nödvändighet fö r Tabellerne s riktighe t i de t hela, oc h ä n vidar e bö r bibehållas, har vä l i sednar e ulgifn a formulärer, til l åstadkommand e åtminston e a f nys s uppräknade särskild a upplysningar, Note r unde r d e til l Jordbruket, Bru k oc h Fa - briker sam t Handtver k börand e. blifvi t inrättade, i hvilka, upplysningsvi s

22 12 särskildt oc h ula n insummering, frän d e andr a :n e borde återföra s all a där reda n intagne personer, so m tillik a kund e til l de n i. specificerad e näringe n hänföras ; men oakta d t de t n u ä r de t andr a Qvinqvennium, unde r hvilke t denn a tillökad e föreskrift vari t gällande, oc h oaktad t vidlyfti g brefvexlin g hiirutinna n me d Ta - bellförfaltarne, ha r ändamåle t likvä l änn u ick e kunna t uppnås, del s i anseend e till a f e n del, såso m när a omöjli g fö r dem, vägra d upplysning, del s a f andr a under s å skiljaktig a åsigle r lemnade, al t möjlighete n a f s å beskaffa d pålitli g oc h fullständig uppgif t häro m måst e til l framtide n sam t et t tillväxand e båd e ni t fö r och öfvertygels e o m ändamålsenlig a nytta n dera f ho s Tabel l författarne öfverlemnas. I enlighe t me d i förr a underdånig a Qvinqvennii-berättelse r iakttage n ordnin g och afdelning, få r n u angåend e de t ifrågavarand e Qvinqvennium, innefattand e åren me d oc h me d iakttage n hitlill s allti d brukli g jemförels e emo t den nästföregåend e 5-årig a Perioden, i underdånighe t anföras, i afseend e p å 1:0 Nativiteten, Mortalitete n sam t ingångn e oc h upplöst e Äktenskap och dera f Antalet lefvande födde Barn att a f hä r ofva n reda n summarisk t upptagn e belop p utgjord e

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Historisk statistik för Sverige

Historisk statistik för Sverige Historisk statistik för Sverige Denna serie innehåller längre tidsserier av statistik från 1700-talet fram till 1998 och i något fall från 1600-talet. Tidsserier finns inom ämnesområden, såsom befolkning,

Läs mer

Årg 4, N:r 2, utg. 1839

Årg 4, N:r 2, utg. 1839 Årg 4, N:r 2, utg. 1839 BREF TILL HR B.UOT, REDAKTÖR AF ANNALEs 1\fARITil\IES, FRÅN HR LENORliiANT DE KERGRIST, CHEF PÅ_ LINJEsKEPPET SuFFREN, RÖRANDE DETTA SKEPPS Ko~mANDE PÅ GRUND *) l CADIX BAY I FEBR.

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3 1907. U. B. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4 angående Berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid Landtdagen åren 1904 1905 fattade beslut äfvensom rörande

Läs mer

Ronneby. Dess Helsokällor och Bad m.m. ------- En handbok för brunnssökande af. Överföring till datamedia av Knut Edw.Cederlund 1996.

Ronneby. Dess Helsokällor och Bad m.m. ------- En handbok för brunnssökande af. Överföring till datamedia av Knut Edw.Cederlund 1996. Överföring till datamedia av Knut Edw.Cederlund 1996. Ronneby Dess Helsokällor och Bad m.m. ------- En handbok för brunnssökande af D:r A.F.Hellman n.v.intendent STOCKHOLM Hörbergska Boktryckeriet 1860

Läs mer

Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning

Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning M. G. Schybergson Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning Artikeln ursprungligen publicerad i Förhandlingar och uppsatser 8 SLS 28, 1894, s. 240 246 Svenska litteratursällskapet i Finland,

Läs mer

Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800

Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800 39 Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800 Inledning Maria Nyman "En för högt ährade ock wählborne herrar kommer jag fattiga siukliga ock usliga änkia med min enfaldiga

Läs mer

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor:

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor: 4 att tolkskoleinspektörerna noga öfvervakade församlingarnas skyldighet i berörda afseende. En skärpning af paragrafens bestämmelse, så att församlinga1na bestämd t ålqdes att anskaffa och anordna skolträdgård

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

Företal. forskningen så hindersamma förlust ) skulle kunna på en, låt ock vara besvärlig omväg utfyllas eller godtgöras. Härom märkes följande.

Företal. forskningen så hindersamma förlust ) skulle kunna på en, låt ock vara besvärlig omväg utfyllas eller godtgöras. Härom märkes följande. Företal. Redan då jag, för några och trettio år tillbaka, af intresse för vår odlings häfder leddes på tanken att söka hopbringa en fulltalig och därjämte biografisk belyst förteckning öfver samtliga under

Läs mer

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

BÖR LAGSTIFTNINGEN OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD REFORMERAS? Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet

BÖR LAGSTIFTNINGEN OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD REFORMERAS? Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet H E L V I S I P I L Ä BÖR LAGSTIFTNINGEN OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD REFORMERAS? Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Definition av frågeställningen 5 II Äktenskapets

Läs mer

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen S 171 å S k II l el e r göra Ii vet surt. Samla dem i ett banklån! Tala med.s/(andina VIS!(A BANI

Läs mer

To Romerinder. Döm ingen ohörd. @ Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. S Fri talan.

To Romerinder. Döm ingen ohörd. @ Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. S Fri talan. Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

NILS HERMAN QUIDING EN SVENSK 11 UTOPIST 11. 0. H:son-HOLMBER.O. STOCKHOLM - BJGRCK & BQRJESSON. I BELYSNING AF HANS EGNA SKRIFTER

NILS HERMAN QUIDING EN SVENSK 11 UTOPIST 11. 0. H:son-HOLMBER.O. STOCKHOLM - BJGRCK & BQRJESSON. I BELYSNING AF HANS EGNA SKRIFTER EN SVENSK 11 UTOPIST 11 NILS HERMAN QUIDING ("NILS NILSSON, ARBETSKARL") I BELYSNING AF HANS EGNA SKRIFTER BEARBETADE OCH I SAMMANDRAG POPULART FRAMSTALDA AF 0. H:son-HOLMBER.O. l:sta-6:te tusendet. STOCKHOLM

Läs mer

~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/"

~IO~~W~ 'TIDNINGEN! 5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/ ~h 1. ÅRG. 26. JANUARI 1921. PREN.-PRIS 2: 50. JtX m l,'i l/" ~rt PÅ 4 EBENUER ~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA REDAKTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. ~off n}lff år!»

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

H vilken oerhordt invecklad

H vilken oerhordt invecklad l --- N:r 31. Prenumerationspris: l11 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 '14,,..,, 3: siq4,,..,, L: x LBsnummer lo Prenumeration sker saval i landsorten som i Stockholm a narmaste postanstalt eller bokhandel.

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Lagar mot lösdriveri

Lagar mot lösdriveri Lagar mot lösdriveri En vägledning till hur man finner handlingar från svensk lagstiftning på Riksarkivet Marie Aronsson Institutionen för ABM Uppsatser inom arkivvetenskap ISSN 1651-6087 Magisterexamensarbete,

Läs mer

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping Margareta Ågren en dag i taget En rapport om livet vid 92 års ålder Institutet för gerontologi Jönköping 2 FÖRORD Denna rapport beskriver vad livet i mycket hög ålder, och vägen dit, kan innebära. De som

Läs mer

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 18 KAP. PLIKT ATT FULLGÖRA UPPDRAGET 18.1. Allmänna regler I 13 kap. har framhållits att en advokat i princip har frihet att avböja ett uppdrag, oavsett vad anledningen

Läs mer

Politisk ekonomi. Kommunistisk grundkurs 2

Politisk ekonomi. Kommunistisk grundkurs 2 Politisk ekonomi Kommunistisk grundkurs 2 Politisk ekonomi Kommunistisk grundkurs 2 HS-Offset AB Göteborg 1993 Förord När Karl Marx formulerade sin teori och förklaringsmodell för den kapitalistiska ekonomin,

Läs mer

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 ISBN: 91-973538-3-3 Staten var en man? Om kvinnor och män i statens

Läs mer

Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige. Ernst Larsson

Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige. Ernst Larsson Ernst Larsson Table of Contents Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige...1 Ernst Larsson...2 Förord...3 Förkortningar...5 Inledning...6 *I. Tysklands kemiska industri.*...7 *II. Arbetsintensitet,

Läs mer

"il. T% '..T.^# >«' *.." a / >4, ^ - * ' '- > ^^O^'SStS-'k'^^ - r. *r; *.^f' i. :», $?; ^ \ ^ **3 * A \L 1

il. T% '..T.^# >«' *.. a / >4, ^ - * ' '- > ^^O^'SStS-'k'^^ - r. *r; *.^f' i. :», $?; ^ \ ^ **3 * A \L 1 I "il T% '..T.^# >«' *.." a / >4, ^ - * ' '- > ^^O^'SStS-'k'^^ - r *r; *.^f' i. :», $?; ^ \ ^ **3 1 * A \L 1 GYMNASTIKENS ALLMAMA GfBUNDEB AF LING, dels of Fdrfattar en, dels, enligt dess yttersia vilja,

Läs mer