Att undervisa är att välja ett forskningsprojekt i samarbete mellan forskare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att undervisa är att välja ett forskningsprojekt i samarbete mellan forskare"

Transkript

1 Att undervisa är att välja ett forskningsprojekt i samarbete mellan forskare och lärarutbildare vid Högskolan i Skövde, Göteborgs universitet och Malmö högskola av Bengt Linnér, Lärarutbildningen, Malmö högskola Abstract To teach is to choose The aim of this research project is to study the didactic awareness of teacher trainees and newly qualified teachers as expressed through their choice of content in their teaching. In the research, theory is closely linked to practice with particular emphasis placed on an existential dimension, in other words issues which affect both teachers and students in the culturally heterogeneous school. The research also aims to identify the norms and values, theories and terms which consciously or unconsciously influence the trainees /teachers choices. The research programme is based on a qualitative, participatory approach. The research group consists of four groups of final-year teacher trainees followed by them as teachers, representing preschools, compulsory comprehensive schools and upper secondary schools. The project is built on a collaborative network between three universities (Gothenburg, Malmö and Skövde) and will be carried out in close cooperation with schools connected to teacher training. In order to broaden and deepen the analysis, the project operates from several theoretical standpoints: a hermeneutic-phenomenological standpoint, a culturalsociological standpoint and a socio-cultural standpoint. The research strategy is inspired by ethnography and works with semi-structured detailed interviews, teaching observation and the analysis of trainees /teachers texts. Projektet Att undervisa är att välja en presentation Något om projektets syfte, mål och teoretiska utgångspunkter Projektet kan ges en första beskrivning utifrån de syften som driver det. Ett första syfte är att studera lärarstudenters och nyblivna lärares strategier och förhållningssätt till val av innehåll i relation till elevgruppers heterogenitet. Vi har en utgångspunkt i ett konstaterande: Det finns ingen centralt given och detaljerad plan för kurser och undervisning i ungdomsskolan. Elever ges möjlighet att välja visst 1

2 innehåll och kollegor kan ha önskemål, krav och förväntningar. Det innebär att läraren i den målstyrda skolan ställs inför en rad strategiska val av innehållskaraktär. Projektet fokuserar, för det andra, särskilt studenternas/de nyblivna lärarnas val av innehåll i olika undervisningskontexter och i ett ämnesdidaktiskt perspektiv. För det tredje är vi intresserade av en existentiell dimension. Med detta menar vi undervisningsinnehåll som upplevelse- och erfarenhetsmässigt ligger nära både elever och lärarna i undersökningsgruppen, frågor framsprungna ur den egna livssituationen. Varför och hur aktualiseras just det eller det innehållet? Vi vill helt enkelt försöka förstå vad som styr de lärarstuderandes val och om deras didaktiska medvetenhet förändras under studietiden och under deras första lärarår i en konkret skolverklighet. Vår studie knyts på det sättet i första hand till lärarutbildning och lärararbetets praxis. En viktig utgångspunkt för projektet är konstaterandet att skolans verklighet har förändrats i takt med samhällets förändringar. Skolan kännetecknas idag bland annat av kulturell mångfald. Med detta menar vi att skolan är kulturellt heterogen i vid bemärkelse, inte bara i etnisk mening. Heterogeniteten handlar också om skillnader i elevers kognitiva beredskap, språkförmåga, behärskning av olika medierande redskap med vilka de konstruerar mening i sina liv, intresse för ämnesinnehåll, sociala och kulturella erfarenheter och könstillhörighet. Vi vill undersöka hur studenter/lärare reflekterar över sina elevers lik- och olikheter i sitt val av ett specifikt undervisningsinnehåll. Vår undersökningsgrupp består av studenter som deltar i lärarutbildningens sista år och samma studenter under deras första år som verksamma lärare. De specifika målen för vårt forskningsprojekt är att få kunskap om i vilken utsträckning lärare låter elevers likheter och olikheter i livsmönster och livsvillkor, dvs den kulturella heterogeniteten, påverka undervisningens innehåll synliggöra några av de normer och värden, teorier och begrepp som medvetet eller omedvetet ligger bakom studentens/lärarens val av undervisningsinnehåll få kunskap om hur en innehållets existentiella dimension gestaltas i undervisning med barn och ungdomar belysa förutsättningar och möjligheter att forskningsanknyta lärarutbildning och undervisningspraxis genom en participatorisk utformning av forskningsprogrammet Projektet arbetar med några olika utgångspunkter av teoretisk art. Självklart har innehållsdimensionen i undervisning undersökts också i tidigare forskning. Denna har bland annat pekat på att lärares uppmärksamhet snarare riktats mot görandet än mot innehållet, mera 2

3 mot hur än mot vad eller till och med mot att eleverna arbetar. Svensk didaktisk forskning har haft sin fokus på elevers lärande, dess villkor och förutsättningar, i likhet med anglosachsisk tradition. I mindre utsträckning har man studerat innehållsliga perspektiv som i kontinental (tysk) didaktik (Arfwedsson, G. 1998, 2002a). Studier visar att lärare inte heller relaterar frågor om etik och yrkesetik till vad-frågan (Orlenius, K. 2001). Utifrån en fenomenografisk forskningsansats har studier genomförts för att undersöka hur elever uppfattar ett visst innehåll. Inte minst inom matematik och naturvetenskap har forskare undersökt hur specifika begrepp förstås (Marton & Booth, 1997). Säljö (2000), liksom Schoultz (2002) har, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, pekat på att förståelse är kontextuellt betingad. Dessa studier är relaterade till förhållanden då innehållet är givet och avgränsat av forskarna. Vår studie tar sin utgångspunkt i ett innehåll, som inte är valt på förhand av forskaren. Innehållet väljs eller aktualiuseras här av en grupp lärarstudenter (sedermera lärare) i deras undervisningskontext och/eller av elever som ställer sina egna livsfrågor. Individens behov och förutsättningar ska vara vägledande för det specifika, och i vårt fall existentiella, innehåll som behandlas. Innehållet relativiseras. Läraren måste därmed kunna förhålla sig till skilda innehåll. En annan, för vår forskning viktig omständighet, är, att såväl skolan som samhället kännetecknas av en mångfaldig, kulturell komplexitet i form av skilda livsstilar och livsmiljöer. Detta rör inte bara etnisk mångfald utan också genusmässiga, sociala och kognitiva olikheter (Mörck 1998; Lalander & Johansson 2002). Förhållandet teori och praktik, tanke och handling är inte ett oproblematiskt område. Hesslefors - Arktoft (1996) visar till exempel att förhållandet mellan vad lärare uttrycker i en intervju och vad de gör i undervisning inte alltid är det samma. Callewaert (1998, 2003) pekar på att praktiken inte är tillämpad teori och teorin kan inte vara normativ i förhållande till praktiken. Callewaert lutar sig här mot Bourdieu. I en förstudie (Linnér & Westerberg 2000, 2001) har vi prövat att tolka lärarstuderandes val av innehåll och upplevda praktikdilemman i ljuset av ett sådant synsätt. Ett preliminärt resultat är, att det Bourdieu säger om det praktiska sinnet (sens pratique) skulle kunna öppna förståelsen för förhållandet mellan teori och praktik och fördjupa den ämnesdidaktiska reflektionen (a.a. s 68). 3

4 Projektets metodologiska förutsättningar Projektet byggs som en kvalitativ studie. Vi ämnar, som sagt, studera hur en grupp lärarstuderande/sedermera lärare gör sina val och reflekterar över innehållet i den pedagogiska verksamheten. Vår huvudfråga är således hur de studerande/blivande lärarna gör val av innehåll i undervisningen och vad som styr dessa val. Projektet har såväl empirisk-deskriptiv som analyserande karaktär. Vi avser att på tre lärarutbildningar, i Göteborg, Skövde och Malmö, följa vardera en grupp om 25 blivande lärare under deras sista år på lärarutbildningen och deras första år som färdiga lärare. Sammanlagt omfattar undersökningsgruppen 75 studenter. Med utgångspunkt i vår egen disciplinära tillhörighet, som varierar i forskargruppen, undersöker vi hur den didaktiska medvetenheten förhåller sig till en existentiell innehållsdimension där elevers egna erfarenheter, livsfrågor och livsmönster är av avgörande betydelse. Vilken roll spelar elevgruppens heterogenitet i dessa val? Vi vill studera blivande och nyutbildade lärare som har valt att arbeta med olika åldrar och i olika skolformer. Är det så att synen på ämnen och elever och de didaktiska innehållsvalen varierar beroende på vilka åldersgrupper och skolformer man arbetar i? Är det ämnet och ämnestraditionen som avgör hur anknytning sker till elevernas erfarenheter och livsförhållanden? Vilken betydelse har den kulturella heterogeniteten i skolans praktik och elevers existentiella villkor i relation till skilda ämnes- och innehållsval? Projektet genomförs i nära samarbete med skolor på olika sätt knutna till lärarutbildningarna. Vi väljer det sista studieåret eftersom vi menar att studenterna vid denna tidpunkt i sin utbildning har hunnit en bit på sin väg till didaktisk reflektion och medvetna didaktiska val. De har studerat sina huvudämnen/inriktningar, de har haft didaktikundervisning och har under flera år deltagit i skolarbetet under sin verksamhetsförlagda tid (VFT/VFU). Det första året som lärare är en speciell period för en ung lärare. Nu ska hon stå på egna ben och själv planera och välja stoff. Nyutbildade lärare får under denna period andra perspektiv och ställer sig nya frågor. Vi avser studera denna eventuella förändring och den process som lärarstuderande genomgår. Forskningsprogrammets perspektiv har sin utgångspunkt i tanken att val av innehåll är situerade och medierade genom den verbala och sociala kommunikationen mellan lärare och elever där skolkultur och tradition avspeglas. Ett sådant sociokulturellt perspektiv innebär att den blivande och nyutbildade lärarens val av innehåll inte kan betraktas som en individuell, kognitiv tankeprocess utan studeras som en integrerad social process och inkluderar både tänkande, talande och handlande. Hur tar sig valet av innehåll uttryck som autentisk aktivitet (Brown, Collins & Duguid, 1989), dvs. i relation till elevens livsvillkor och livsmiljö? Och hur kommuniceras detta innehåll i skolans sociala praktik? 4

5 Projektet hämtar material från en rad olika källor och har därför en etnografiskt inspirerad forskningsstrategi som vanligt är när det rör sig om fallstudier. Dokumentation hämtas från intervjuer med studenter och nyblivna lärare, observationer av undervisning, analys av studenters skrivna texter och våra egna kommentarer i anslutning till genomförda seminarier. Intervjuerna bandas och undervisningssituationerna noteras (med tillstånd av deltagare, elever samt deras föräldrar). Den differentierade dokumentationsmetodiken möjliggör för forskarna att följa de medverkandes tänkande kring och förmåga att identifiera olika undervisningsfenomen. Forskarna avser att någon gång delta i varandras seminarier liksom att genomföra intervjuer med varandras deltagare för att på så sätt skapa en gemensam referensram. Forskningsprojektets design är fallstudiens. Den tar sin utgångspunkt i en viss situation och studerar hur de inblandade personerna tolkar och förstår denna. Analysen kommer att visa de kulturella faktorer och villkor som kan ha betydelse för de studerande, i lärarutbildningen, på skolan och i elevgruppen. Varje grupp vid de olika lärosätena beskrivs utifrån sina förutsättningar som olika fall men kan också jämföras med varandra då forskningsdesignen är likartad. Denna jämförelse mellan de tre lärosätena utgör en av de starkaste sammanhållande krafterna för samarbetet i forskargruppen. Forskningsprojektets förhållningssätt är participatoriskt. Det innebär att vi delvis skapar forskningen tillsammans med studenterna då det gäller datainsamling, analys och resultatdiskussion. Medverkan i projektet kan förbereda för inträde i didaktisk och/eller ämnesdidaktisk forskning och de studerande kan erbjudas att skriva sina examensarbeten i anslutning till projektet. Sammanfattning av metod och genomförande: 75 sistaårsstudenter på lärarprogram i Göteborg, Skövde och Malmö informeras om forskningsprogrammet. Genom en enkät får studenterna ta ställning till frågor om utbildningen, det kommande läraruppdraget, ämnesstudierna, hur de ser på sitt ämne, den kulturella heterogeniteten. Via analys av enkäterna väljs en studentgrupp på personer/lärosäte. Studentgruppen ska vara heterogen: könsmässigt, etniskt, socialt, kulturellt stadieinriktning. Göteborgsforskarna inriktar sig mot en grupp blivande gymnasielärare och en grupp blivande lärare i grundskolan inom inriktningen. Vid Högskolan i Skövde riktar man sig främst mot de tidiga åldrarna (förskolan och grundskolan) och Malmögruppen mot blivande gymnasielärare (i Svenska och Religionskunskap). Seminarier genomförs. Lärarutbildare och kollegor till studenterna/lärarna inbjuds. Projektets delresultat diskuteras. Forskarna deltar i seminarierna också på andra orter. Seminarierna 5

6 dokumenteras genom studenters och forskares loggböcker. Vi använder också andra studenttexter, till exempel praktikanalyser eller fältdagböcker. Öppna, halvstrukturerade intervjuer genomförs individuellt med studenterna i slutet av utbildningsåret och i samband med att vi observerat den studerandes undervisning under VFU:n. Intervjufrågorna ställs kring studenternas val av innehåll i det kulturellt heterogena klassrummet. Viktiga frågor rör till exempel hur studenterna motiverar och förstår sina val, vilken beredskap studenterna har att möta elevers krav på omförhandling av innehållet. En tanke är att i en avslutande intervju med deltagarna låta Göteborgsforskarna intervjua Malmöstudenter, Malmöforskarna intervjua Skövdestudenter och Skövdeforskarna intervjua Göteborgsstudenter. Under deras första år i yrkesverksamhet avser vi att observera grupperna, numera lärare (30 36 st), vid två tillfällen/år med efterföljande samtal kring den undervisning som observerats. Under detta år genomförs också ett seminarium/termin tillsammans med deltagarna. Tematiseringen i intervjuguiden och antalet intervjuer är desamma på respektive lärarutbildning. Samma huvudfrågor återkommer i projektets olika intervjufaser. Kortare texter och delrapporter skrivs under processens gång. Datamaterialet kommer maximalt att bestå av 75 öppna enkäter studenter/lärare kan bli aktuella i materialet. Dessa ska skriva seminarieloggböcker, intervjuas två gånger, lämna in ett antal didaktiska texter. Varje deltagare observeras vid fyra tillfällen med efterföljande samtal. Därtill kommer forskarnas loggböcker från projektets olika faser. Utskrivna intervjuer och klassrumsobservationer analyseras, dels preliminärt i nära anslutning till materialinsamlingen, dels mera utförligt i ett senare skede när hela materialet är insamlat. Forskningsprojektet samarbetar med en forskningsmiljö Studier i mångfaldens och de många kulturernas skola vid Lärarutbildningen, Malmö högskola, där projektets personal från Malmö är involverad. I denna miljö finns flera doktorander liksom studenter inom grundutbildningen som skriver examensarbeten. Forskningsprojektet beräknas pågå under två år, År 2005 har projektet detaljplanerats, intervjupersoner valts, den första dokumentationen påbörjats i form av enkäter, intervjuer och observationer och en analys av det första materialet genomförts. År 2006 fortsätter samt avslutas dokumentation, analysarbete liksom seminarier. Slutrapport förbereds/skrivs. Då vi har en doktorand i forskargruppen kommer projektet att senare resultera i en avhandling. 6

7 Några aspekter - genus, heterogenitet och didaktisk medvetenhet Vilken roll spelar valet av innehåll för de könsrelaterade relationerna i klassrummet mellan lärare och elever och mellan eleverna inbördes? Vad betyder det, för att ge ett mycket konkret exempel, för flickorna i årskurs 8 om läraren aldrig tar upp spännande kvinnliga författare? Det händer att lärarstudenter beskriver könsrelaterade svårigheter i sina praktikklasser. Unga kvinnliga lärare kan ha erfarenheter av att inte bli tagna på allvar av nästan jämngamla manliga elever i gymnasieskolan. Manliga blivande lärare kan känna sig främmande i flickdominerade klasser. Studenterna eller de nya unga lärarna är inte färdiga med sitt läraridentitetsbygge. Vi kan också anta att de fortfarande i stor utsträckning är i färd med att omväxlande konstruera och dekonstruera genus. Vi måste komma ihåg, att vi undersöker unga människor som är i färd med sitt identitetsbygge precis som eleverna. De komponerar olika genus med små och stora variationer. Den unge manlige läraren markerar sin genustillhörighet på ett sätt om han arbetar i en pojkdominerad klass i grundskolans senare år eller i gymnasieskolan och på ett helt annat sätt när han agerar i en flickdominerad klass. Detta får i sin tur betydelse både för hans val av innehåll och för hans undervisningshandlingar. Motsvarande gäller naturligtvis den unga kvinnliga läraren. Hur konstruerar lärarstudenter och unga, nya lärare genus i blandade klasser respektive i klasser dominerade av det ena könet? Och går det att urskilja att detta får betydelse för de didaktiskt grundade innehållsvalen? I vilken mån och på vilket sätt relateras makt, dominans och etnicitet till kön? Dessa relationer har i sin tur betydelse för innehållsvalen som görs. Vårt projekt är ett exempel på praxisnära forskning. I vårt fall gäller den såväl lärandet i lärarutbildningen som innehållet i den pedagogiska verksamheten i skolan på olika åldersstadier. Studien inriktas mot två kärnfrågor i läraryrket, nämligen hur didaktisk medvetenhet, speciellt i förhållande till undervisningens innehåll, konstitueras och förändras. Den problematiserar och fördjupar vidare förståelsen för det som i dagligt tal brukar kallas den mångkulturella skolan och de krav heterogeniteten ställer på lärarens val av innehåll med särskild hänsyn tagen till den existentiella dimensionen som den framträder i olika ämnen. Pilotstudier inom projektet visar att teorier om lärande, kunskapssyn och didaktiska frågor, som studenter i sin utbildning kan uppleva som abstrakta och ogenomträngliga, blir lättare att förstå och förhålla sig till då man arbetat som lärare något år. Detta visar att det är betydelsefullt att lärarutbildningens kontakt med de nya lärarna fortsätter efter avslutad grundutbildning. Förutsättningarna för och fördelarna med detta sätt att knyta forskning, 7

8 utbildning och verksamhet närmare till varandra kommer i vårt forskningsprojekt att fortsatt studeras och beskrivas. Eftersom projektet vill studera lärarutbildningen som en helhet, där lärandet ute i verksamheten på skolorna integreras med lärandet i utbildningsinstitutionerna, kommer projektet att få betydelse för en möjlig förändring och utveckling av lärarutbildningen. Preliminära före-projektet-resultat Pilotstudier (Hesslefors-Arktoft 2001, Linnér & Westerberg 2001; Orlenius 2001) har givit intressanta preliminära resultat. De visar bland annat att teoretiska begrepp och verktyg går att använda för beskrivning, tolkning och analys av olika inslag i utbildningen. Därmed har de gett möjlighet till en tydligare koppling mellan forskning och utbildning. Ett exempel är att studenter och lärare uttrycker att de upptäckt och förstått samband och konflikter i utbildningen som de tidigare haft svårt att formulera och tolka, till exempel sambandet mellan innehåll och lärande, konflikten mellan metodiska tips och didaktisk reflektion och mellan teori och praktik. Ett annat resultat är att de studenter som under samtalen på lärarutbildningen säger sig bejaka perspektivbyten och är öppna för förändringar, när de kommer ut i skolvardagen, gärna gör val som faller inom en traditionell innehållskanon. Vi vill veta mera om varför det förhåller sig så. Studenternas innehållsval i lärarutbildningen är alltså en sak och en annan i det konkreta skolarbetet. Det kan bland annat bero på de olika skolornas olika kulturer som öppnar eller stänger för en möjlig utveckling. Men förklaringar kan också sökas i en spridd och delvis oproblematiserad föreställning/tankefigur om att studenter lär bara de finns i skolan, att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sig är bra och konstruktiv. Projektet vill undersöka och fördjupa förståelsen av hur ett samarbete mellan utbildning och skola kan kvalificeras. Hur har det gått? Initialprocess med stora förhinder - exemplet Malmö Det har varit ett besvärligt projekt att få på fötter. Projektet är som vi visat helt beroende av om studenter är positiva till att delta. Vi har flera skäl för vårt önskemål om att få de studenter till projektet som går sitt sista utbildningsår. Bland annat mognad, flera VFU-perioder bakom sig, medvetenhet om lärarjobbets krav och möjligheter, men också svårigheter och problem, skulle, menar vi, vara en hållbar karakteristik av våra sistaårsstudenter. Närvaron av viss säkerhet och trygghet i studenternas bagage skulle vara en garanti för att intressera dem för vårt forskningsprojekt. Det skulle krävas en del, men det skulle de troligen klara av. Vi la upp rekryteringsplanen så, att vi önskade träffa studenterna och kort presentera projektet, erbjuda 8

9 deltagande, visa på fördelar, erbjuda dem intyg, som pekade på deras intresse för forskningsoch utvecklingsarbete osv. Tillsammans formulerade vi ett missiv som skulle komplettera den muntliga introduktionen. Vid detta tillfälle skulle studenterna också fylla i en enkät och samtidigt uppge om de var intresserade av att delta i arbetet. Vi tänkte att detta skulle gå ganska gnisselfritt. Det blev inte så. Tvärtom har vi haft stora problem med att få studenter att engagera sig i projektet. Det finns säkert en rad olika och delvis samverkande skäl till detta. Man kan fråga sig vad det betyder att forskarna, som presenterar projektet och lämnar sina erbjudanden, aldrig möt dessa studenter i en undervisnings- eller föreläsningssituation. Forskarna fick gott stöd av undervisande lärare i kurserna, men det hjälpte föga. Studenterna var överlag ganska kallsinniga. De hade sina skäl. Det fanns studenter som sade sig vara intresserade, men som planerade att efter fullbordad utbildning göra något helt annat än söka anställning som lärare! De skulle resa, de skulle ta sabbatsår från allt vad lärarutbildning hette, de skulle pröva att tjäna snabba pengar osv. Ett vanligt skäl till att man tackade nej till deltagande var helt enkelt att man inte tyckte att man hade tid. Särskilt de kvinnliga lärarstudenterna menade att de var så hårt trängda av utbildning, förestående avslutnings-vfu, hem och familj att de inte vågade låsa upp sig med ytterligare ett engagemang. Det fanns studenter som först sade sig vilja vara med, men sedan backade ur. Projektledaren lovade att skriva intyg till de studenter som ställde upp, intyg som skulle kunna användas vid ansökan till lärarjobb. Men nej, det var och förblev mycket svårt att få studenter att acceptera erbjudandet. Detta gällde såväl Göteborg som Malmö. Däremot var det inga liknande svårigheter i Skövde. En möjlig förklaring kan vara att lärarutbildningen där har en ganska liten omfattning och lärarstudenterna var i de flesta fall väl bekanta med en av forskarna, som till yttermera visso på halvtid fungerar som utbildningsledare. Ett annat skäl, av mera strukturellt slag, till svårigheterna att rekrytera studenter till projektets andra fas är, att många studenter är osäkra, och detta med rätta, på om de kan räkna med att få jobb i närheten av utbildningsorten. Blir det så faller därmed deras medverkan i den viktiga andra fasen av projektet. Ett närmast bisarrt exempel är den gymnasielärare i svenska, som ville vara med, som öppnade sin klassrumsdörr för forskarna under VFU:n och som lät sig intervjuas, men som nu hamnat som slöjdlärare ganska långt upp i landet. För att på rimligt sätt kunna genomföra projekttankarna om seminarier, om fortsatta klassrumsbesök, om observationer och intervjuer etcetera måste deltagarna finnas inom anständigt räckhåll. 9

10 Trots alla bekymmer och svårigheter är det i skrivande stund ändå så, att vi på de tre orterna har våra studenter Vi hoppas att flertalet av dessa ska få relevanta anställningar som lärare hösten Men rekryteringsbekymren har lett till förskjutningar i upplägget. Vi är helt enkelt på efterkälken i förhållande till vår egen planering. Glädjande är dock det faktum att flera av de studenter som är inne i projektet valt att skriva examensarbete inom projektets ramar. Karin, som vi strax ska träffa, är ett exempel på detta. F n, våren 2006, handleder forskarna 5 examensarbeten i Malmö och tre har tidigare skrivits. Situatioen är detta avseende också god på de andra orterna. Avslutningsvis menar jag att bekymren med att hitta rätt positionering i projektets inledande fas att få studenter verkligt intresserade av projektet kanske redan nu balanseras av det faktum, att en första ytterst preliminär genomlysning av hittills insamlat material vittnar om att spännande resultat kan komma ut ur detta projekt. Men låt oss ta en snabbtitt på en deltagande student. Ett fall en inblick - en preliminär kommentar En av våra lärarstudenter som deltar i projektet heter Karin. Hon är gymnasielärarstudent, fyrabarnsmamma, positiv och glad, intresserad och idérik blivande lärare i svenska och filosofi. Hon undervisar i en speciell klass. Det är samma klass som Karin i ett examensarbete på C-nivå hösten 2005 skriver om. Uppsatsen heter Didaktiska val inom svenskundervisningen i en mångspråkig och mångkulturell gymnasieklass och vill belysa de didaktiska val som kan göras utifrån olika tolkningar av kunskapsbegreppet, utifrån sociolingvistiska föreställningar och utifrån andraspråkliga överväganden. Hon kan visa att svenskundervisningen påverkas av mångspråkigheten och hon slår fast att stora delar av de didaktiska val som görs i denna mångspråkiga grupp skulle kunna göras i en traditionell modersmålssvensk undervisningsgrupp. Däremot är det inte lika självklart, menar uppsatsförfattaren, att det omvända gäller, dvs att den traditionella modersmålssvenska didaktiken fungerar lika bra i en etniskt heterogen och mångspråkig grupp. I en observation kan vi konstatera att Karins elever är skärpta, kvicktänkta och slängda i käften, men inte världsbäst på svenska, särskilt inte att skriva svenska. En hel del av dem 10

11 vill alldeles säkert gå vidare till universitet och högskolor. De kallar sig själva flyktinggruppen, i brist på bättre begrepp. De är utsorterade från den ordinarie svenskundervisningen genom dåliga resultat på ett diagnostiskt prov vid gymnasiestarten. Samtliga har utländsk bakgrund och de kommer från ganska främmande kulturer: kinesiska, arabiska, albanska, somaliska. Det är en liten grupp på elever. Karin har ett mycket gott förhållande till dem. Det märks att de gillar henne och tycker att hon är schysst. Hon är det också och kan skoja med dem och de med henne. Hon är följsam mot deras kommentarer och tolkningar och hon försöker anknyta till nutid och till deras liv. Samtidigt med att de läser gamla antika myter får de föreslå egna hjältar och skriva en text om detta. De pratar om hur en hjälte ska vara. Flera väljer nära släktingar som fäder, syskon t ex. Detta är ett försök från Karins sida att på ett enkelt och självklart sätt knyta an till deras värld. De föreslår egenskaper som hjältar bör ha och Karin skriver på tavlan. Hon ger inte sig själv tolkningsföreträde, men tillåter sig att också komma med förslag. När en modern text diskuteras kommer de in på en diskussion om våld och att våld föder våld, en värdegrundsetisk fråga. Någon kille menar att våld är det enda som hjälper, men hon stannar upp och lockar fram andra mera nyanserade svar. Hon är medveten om och arbetar med värdegrundsfrågor således. Karin är också mån om att lyfta fram den enda flicka som finns i gruppen. Hon är uppmärksam på när hon har något att säga och låter henne säga det, en tyst och blyg tjej och det verkar som om hon upplever Karins stöd. Karin menar också att hon uppehållit sig betydligt längre vid ickeeuropeiska kulturer, till exempel egyptisk, babylonisk, persisk osv. än vad man normalt brukar göra. Detta för att de här eleverna ska känna sig viktiga och värdefulla. Deras hemtrakter har gamla kulturer och var t o m före de europeiska - det är det hon vill att de ska se och förstå. Det är genomtänkt och valt utifrån elevernas perspektiv och närvaro i undervisningen. Allt detta är gott och väl. I samma andetag kan man påstå, att hon är ganska låst till ämneskanon och till kollegornas tryck genom deras uttalade meningar och faktiska val. Hon vågar, eller vill, inte helt strunta i antiken, men hon försöker att inom detta avsnitts gränser erövra elevernas öron. De är förtjusta i sagor och myter, de pratar om hjältar utifrån Iliaden och Odyssén och hon visar att dessa antika texter är giltiga idag och har anknytning till den tid eleverna lever i, till nuet. 11

12 Hon tar upp grekiska lånord i svenskan men har också helt ovidkommande grammatiska blad som de får i läxa. Eftersom samhället är som det är, försvarar sig Karin, är det hennes uppgift som lärare att ge dem möjlighet att komma fram i samhället, att kunna studera vidare, att få jobb och att göra sin röst hörd. Ett demokratiskt uppdrag, alltså, för henne som lärare. Hon försöker fånga eleverna och gå med på deras önskemål om film och teater och tar med dem på detta. Hon ger dem meningserbjudanden i sitt innehållsval och i diskussionerna som är relativt symmetriska och dialogiska. Man kan nog påstå att eleverna och hon tillsammans konstruerar mening. Det finns också exempel på att enskilda elever skapar mening. En mening för dem är antagligen att behärska svenska språket så att de kan integreras i det svenska samhället. Men det finns också exempel på meningar som har med deras egna liv att göra. Karin är dubbel och ambivalent i sin inställning till stoff och innehåll. Hon tycker att somt måste läras ut och arbetas med: antiken, grammatik är exempel. Men hon försöker göra arbetet tilltalande och intresseväckande, inte bara metodiskt utan genom att föra in annat stoff från nutid (dikter av poeten M. Economou, artikel från Sydsvenskan och annat). Hon snappar snabbt upp elevers förslag och avvisar ingalunda deras tolkningar. Samtidigt är det hon som sätter ramarna, gränserna och dagordningen. Hon har ett demokratiskt förhållningssätt och hon problematiserar elevförslag som går på en hård linje och är odemokratiska. En möjlig utvecklingslinje för Karin är att hon, när hon blir varmare i kläderna, kommer att förhålla sig mera fritt till det som uppfattas som obligatoriskt innehåll, att hon kan komma att mera genomtänkt avvisa kursplaner och kolleger. Hon är stark och hon vågar och vet vad hon vill. Hennes val är reflekterat i förhållande till det kulturellt heterogena, till värdegrund och etik, men hennes reflektioner är fortfarande relativt traditionella och bundna. Litteraturreferenser Arfwedson & Arfwedson. (2002a) Didaktik för lärare. En bok om lärares yrke i teori och praktik: Didactica 8. Sthlm: HLS Arfwedson, G. (1998) Undervisningens teorier och praktiker. Sthlm: HLS Brown, J. S., Collins, A. & Duguid, P. (1989) Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 18, s Callewaert, S. (1998) Society, education and curriculum. University of Copenhagen Callewaert, S. (2003) Fra Bourdieus og Foucaults verden. Kbhvn: Akademisk forlag 12

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR?

VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR? VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR? Utgångspunkter för en studie med fokus på lärarstudenters sociokulturella bakgrund och dess betydelse för högskolestudier och yrkesval Birgitta Davidsson Marianne Dovemark Solveig

Läs mer

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Handledare:

Läs mer

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik nordisk barnehageforskning Nordisk Børnehaveforskning Norrænar Leikskólarannsóknir Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 1 nr 1 2008

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Södertörns högskola Lärarutbildningen Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap- Avancerad nivå vårterminen 2010 Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Av: Nancy Gergis Handledare: Bernt

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer

Rösten har vi inte fått för att prata med oss själva, utan för att skapa relationer till andra människor.

Rösten har vi inte fått för att prata med oss själva, utan för att skapa relationer till andra människor. 1 Handledningen till programserien Pedagogens retorik är avsedd att användas som ett stöd i lärarutbildningarnas retorik- och didaktikkurser samt i kurser som behandlar lärarrollen, dess grundläggande

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Samspelet lärarstuderande handledare Den verksamhetsförlagda utbildningen

Samspelet lärarstuderande handledare Den verksamhetsförlagda utbildningen Pedagogisk Forskning i Sverige 2011 årg 16 nr 2 s 118 137 ISSN 1401-6788 Samspelet lärarstuderande handledare Den verksamhetsförlagda utbildningen GLENN HULTMAN Institutionen för beteendevetenskap och

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 338 Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev Annika Lilja Abstract Title: Trustful relationships between teacher and student Language: Swedish, summary

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Helena Eckeskog Institutionen för språkstudier Studier i pedagogiskt arbete 7 Studier i språk och litteratur från Umeå universitet

Läs mer

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 5 Februari 2011 Lärare som praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller Björn Andersson, Ingrid Carlgren, Maria Hagberg-Ripellino, Sara Lundström, Ingrid

Läs mer

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Oktober 2014 Innehåll Inledning... 2 Kort om bakgrund och syfte... 2 Entreprenöriellt lärande,

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst Examensarbete KPU 15 högskolepoäng, grundnivå En didaktisk studie i bokföringens ädla konst The noble art of accounting - a didactic study Qun Du Andersson Jan-Erik Selenius Lärarexamen 210 hp Examinator:

Läs mer

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet Värt att notera Forskning pågår professioner ger en överblick av utbildningsvetenskaplig forskning om

Läs mer

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Examensarbete avancerad nivå 15 hp/ Utbildningsvetenskap/ Höstterminen 2012 Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer