Hur uppfattar företagsledare vid svenska företag Litauen som land att driva företag i?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur uppfattar företagsledare vid svenska företag Litauen som land att driva företag i?"

Transkript

1 Södertörns Högskola Företagsekonomi Kandidatuppsats VT2001 Handledare: Hans Hyrenius Eron Oxing Hur uppfattar företagsledare vid svenska företag Litauen som land att driva företag i? Marijus Sabalas Johan Nilsson E-post: E-post: Telefon: Telefon:

2 SAMMANFATTNING I denna uppsats beskriver vi hur företagsledare vid svenska företag uppfattar affärsklimatet i Litauen. Som inledning beskriver vi lite om Litauens historia och ekonomiska utveckling. Likaså har vi ett teoretiskt avsnitt där vi lyft fram ett antal teoretiska modeller utifrån vilka vi ställt frågor om det internationella företagandet. De tillfrågade är anställda nyckelpersoner vid tolv olika företag, och vi beskriver deras syn på litauisk lagstiftning, statliga myndigheter och andra faktorer som påverkar verksamheten. I mars 2001 besökte vi Litauen för att träffa de tolv företagsledarna samt medverka vid en träff företagare emellan vid Sveriges ambassad. I princip varje respondent har besökts vid sin arbetsplats. Intervjuerna har varit cirka en timme långa. De mest förekommande problemen som anförs av de tillfrågade berör den omfattande byråkratin i landet samt problem med tull och skattemyndigheter. Men det är inte bara problem som behandlas i uppsatsen. Alla tillfrågade ser med positiv syn på det framtida företagandet i Litauen, de flesta trivs mycket bra med att bo och leva i landet. ABSTRACT The primary purpose of this paper is to describe the business climate in Lithuania from the point of view of those that have the best insight in it and have to deal with it in their work the people that run companies in Lithuania. The businessmen that shared their experience and opinion on this subject are the owners or hold key positions in Swedish capital companies. The paper presents the point of view on Lithuanian laws, govermental institutions and authorities and other factors that even affect the multinational companies. The most common problems that comes up while doing business in Lithuania, and that are described in the research, have to do with a quite high level of bureaucracy and curruption in the customs and the tax inspection. The paper not only presents the problems but also deals with the solutions that different companies applied. The conclution presented is that despite of the problems, all of the respondents are satisfied with and optimistic about the development and future of business situation. They like living in Lithuania as well. The country that is still developing and rapidly growing and if you act right you have a great chance to make your own way to success. But to achieve that you will probably need a good local partner or consultant, the right amount of patience and to settle in Lithuania. NYCKELORD: Lithuania, business climate, business opinion, Swedish companies, investment, Vilnius, Litauen, affärsklimat, litauisk lagstiftning, företagandet, företagsledarna, byråkratin, investering FÖRORD Det här projektet har givit oss förståelse om den litauiska marknaden, samt de problem och möjligheter som finns där. Vi vill tacka alla de som har hjälpt oss med denna uppsats. Särskilt tack vill vi ge till de besökta företagsledare som tagit sin tid i anspråk för att besvara våra frågeställningar. Även tack till Exportrådet och Sveriges ambassad i Vilnius för information och ett trevligt möte med Näringslivsgruppen. Den värdefulla handledning vi har fått från våra två handledare Hans Hyrenius och Eron Oxing är mycket uppskattad. 2

3 1. BAKGRUND PROBLEM AVGRÄNSNINGAR Definitioner SYFTE TEORETISK REFERENSRAM Sociokulturell miljö Företagskultur Charles Handys typologier Deals och Kennedys typologier Hofstedes modell för nationell kultur Finansiella risker vid investering i utlandet METOD Urval och frågekonstruktion Beskrivning av de företag där de intervjuade är anställda ALLMÄNT OM LITAUEN Historia, befolkning, språk och religion Politik, Ekonomi, Investeringar FRÅGESTÄLLNINGAR RESULTAT/EMPIRI ANALYS Företagskulturer HOFSTEDES MODELL Att verka som företagare i Litauen SLUTSATS OCH DISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING

4 1. Bakgrund De baltiska staterna har haft kraftig tillväxt i sina ekonomier under de senaste åren och fler och fler utländska - därav många svenska - företag väljer att ta sig in på de "nya" marknaderna i öst. Mycket inom finans- och medievärlden i Baltikum ägs idag av svenska intressen. Enligt Sveriges Exportråd ökar de svenska företagens handel med de baltiska staterna kraftigt, som exempel nästan 30% under första halvåret år 2000 i jämförelse med samma period år I allmänna ordalag talas en del om snabbt växande verksamheter och vinster, och som det ser ut i dagsläget sker fler och fler företagsetableringar i Baltikum. 2. Problem Men hur är det att verka som svensk företagare i Baltikum? Är det ett enkelt och riskfritt uppdrag att starta upp affärsverksamhet hos dessa grannländer i öst? Går allt enkelt och smidigt och genererar snabbt stora vinster? Det talas sällan om svenska företags svårigheter på den baltiska marknaden. Vi vill därför ta reda på hur företagsledare representanter för helt eller delvis svenskägda företag uppfattar affärsklimatet i Baltikum, samt vad som gör affärsrörelsen enklare eller svårare. Förhoppningsvis kan uppsatsens resultat vara till användning för den som har planer på utvidgning eller nystart av verksamhet i Baltikum. 3. Avgränsningar För att kunna koncentrera oss djupare på de enskilda företagen och deras etableringar, begränsar vi vår studie till att bara omfatta Litauen. Vi begränsar även antalet företag som studeras. Målet är ändock att antalet studerade företag skall vara så många att det går att dra välgrundade slutsatser av våra resultat. 4

5 3.1. Definitioner Med ordet "affärsklimat" menar vi följande: Den omvärld och de yttre faktorer specifika för landet eller området, vilka påverkar ett företags etablering och verksamhet. Med "svenska företag" menar vi företag som själva eller på något sätt finansierats av företag som i sin tur till stor del ägs av svenska intressen. 4. Syfte Vårt syfte med denna uppsats är att besvara följande frågor: 1) Hur uppfattar företagsledare vid svenska företag Litauen som land att driva affärsverksamhet i? 2) Vad i det litauiska affärsklimatet är svårast att hantera för ett svenskägt företag med verksamhet i Litauen? 5. Teoretisk referensram Vi har valt att utgå från ett par teorier som dels beskriver viktiga faktorer vid investering utomlands, och som dels ger olika bilder av hur företag styrs. Vi misstänker nämligen att det kan vara skillnader mellan Sverige och Litauen i de anställdas syn på rollen som arbetare/-tjänsteman i ett privat företag, och vill därför jämföra verkligheten mot ett par modeller som behandlar just detta. 5.1 Sociokulturell miljö Gerald Albaum m.fl. presenterar en modell (se nästa sida) för den sociokulturella miljön vid internationella affärer. Modellen visar olika aspekter där skillnader mellan olika kulturer kan utgöras. 5

6 Modellen kan användas som en slags karta för att påminna en investerare om alla de viktiga faktorer som är av vikt att ta hänsyn till vid utlandsaffärer. 5.2 Företagskultur En tänkbar orsak till svåra samarbeten eller möten mellan företag i Sverige och Litauen skulle kunna vara olikheterna i företagskulturen, likväl som svårigheter med att anställa lokal personal vilka är vana vid den inhemska företagskulturen. 6

7 Schein skriver följande definition av kultur, översatt till svenska i boken Integrerad organisationslära (Bruzelius & Skärvad, 1995). Ett mönster av gemensamma antaganden som gruppen lärt sig när den löst sina problem med extern anpassning och intern integration och som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som fungerande och som därför bör överföras till nya medlemmar som det korrekta sättet att uppfatta, tänka och känna i förhållande till dessa problem. Vidare skriver Bruzelius och Skärvad hur olika kulturer påtagligt påverkar de olika individerna och organisationens effektivitet. Kotter och Heskett (Bruzelius & Skärvad, 1995) menar att en stark kultur kan ha större betydelse än strategi, organisationsstruktur, styrsystem, finansiella verktyg, ledarskap etc. Såväl extremt framgångsrika som extremt dåliga företag har starka kulturer. Det räcker således inte med att kulturen är stark; den måste också vara affärs- (verksamhets-) stödjande och föränderlig. Framgångsrika företag lägger ner mycket tid på att skapa, forma och underhålla sin organisationskultur. Framgång och kultur är sammanlänkade genom målmedvetenhet, motivation och struktur Charles Handys typologier Med utgångspunkt från olika former av styrning i ett företag hoppas vi kunna finna den ledningsform som arbetstagarna i Litauen är vana att arbeta efter. Charles Handy (Bruzelius & Skärvad, 1995) delar in de olika organisationskulturerna i typologier enligt följande: Maktkulturen, där makten är centrerad till en person, vilken fungerar som navet i ett hjul med flera olika ekrar. Maktkulturen kännetecknas av obyråkratisk ledning, snabba beslut, kommunikation samt centralstyrning. Det är personen med resurser som har makt, inte i första hand personer med karisma. Maktkulturen är tuff och resultatinriktad. 7

8 Rollkulturen är byråkratisk, logisk och rationell. Funktionalism, definierade roller, procedurer och formalisering kännetecknar den interna miljön. Position ger större makt än kunskap i denna kultur. Uppgiftskulturen kännetecknas av att makten utgår från den som har kunskap eller expertis på det område inom vilket organisationen verkar. Kulturen är projektinriktad och fokuserar på uppgifter. Strukturen är av nätverksliknande karaktär, och den är vanligen flexibel, anpassningsbar, individuell och byggd på ömsesidig respekt. Personkulturen kännetecknas av starka individer som samlats under gemensamt tak och delar på olika bördor, men är inriktade på sin egen verksamhet. Exempel kan vara advokatbyråer eller läkarmottagningar. Här är individen, inte gruppen, det viktiga. Individerna sköter sig själva och maktutövning, om det förekommer, tenderar att baseras på fackkunskap Deals och Kennedys typologier Deal och Kennedy (Bruzelius & Skärvad, 1995) har presenterat fyra olika kulturer, med utgångspunkt på riskexponering och hur snabb återföring av resultatet som kan ske med olika handlingar (feedback). Ursprungligen togs dessa typologier fram för att representera olika former av företag inom en och samma nation. Vi tycker dock denna modell är mycket intressant att tillämpa över en hel nation. Det är nämligen vår tro att så är möjligt, och att vi kan finna en något generaliserad bild av hur arbetstagarna i Litauen har för vana att arbeta. Machokulturen, kännetecknas av stor riskexponering och snabb återföring på utförda strategier och handlingar. Denna kultur präglas av snabbhet, stress och stor press på individerna i kulturen. Interna konflikter och spänningar är vanliga. Kulturerna fungerar bra i miljöer som präglas av kortsiktighet, men sämre på lång sikt där det oftare är frågan om att bygga för framtiden etc. Konsultation och nöjesbranschen liksom valutahandel är tre exempel på denna typkultur. 8

9 Work hard/play hard kulturen bygger på att sätta kunden och kundens behov i centrum. Marknaden och den yttre omvärlden är viktig för kulturen. Motivationen hålls uppe med hjälp av jippon, tävlingar, konferenser etc. Här är risken lägre men återföringen snabb. Bet your company-kulturen kännetecknas av hög risk och långsam återföring. Här utvecklas verksamheten långsamt och är ofta beroende av att stora investeringar faller väl ut. Identifikationen med företaget är i regel stark, och chefer är ofta personer med lång bakgrund i företaget. Oljebolag och byggföretag är exempel på företag med denna typkultur. Processkulturen kännetecknas av låg risk och långsam återföring. Detta leder till fokusering på processer snarare än på mål. Dokumentation och PM-skrivande uppskattas, liksom teknisk perfektion. Verksamheten utvecklas vanligen i starkt reglerade miljöer. Exempel på företag som ofta har denna organisationskultur är banker och försäkringsbolag Hofstedes modell för nationell kultur Även Hofstede (1991) har en intressant modell för vilken typ av arbetstagare som finns i landet. Hofstedes modell för nationell kultur representerar 5 dimensioner av kulturer. En dimension är en kulturell aspekt som kan mätas i förhållande till andra kulturers motsvarande aspekt. 1. "Maktdistans" - hur hög grad de mindre kraftfulla medlemmarna av institutioner och företag inom ett land förväntar sig eller accepterar att makt fördelas ojämlikt. Hur makten fördelas förklaras snarare av ledarna än de ledda (från liten till stor). I länder med låg maktdistans är de underordnades beroende av cheferna begränsat, och man föredrar konsultation, dvs. ömsesidigt beroende mellan chef och underordnad. I länder med stor maktdistans är de underordnade oerhört beroende av sina chefer. 9

10 2. "Kollektivism" gentemot "individualism". Kollektivism står för ett samhälle i vilket människorna från födelsen och framåt är integrerade i starkt sammanhållna grupper, vilka genom hela individernas livstider fortsätter att skydda dem i utbyte mot en icke ifrågasättande lojalitet. Individualism är motsatsen till kollektivism och står för ett samhälle i vilket banden mellan individerna är lösa. Var och en förväntas att bara sköta sig själv och sin familj. Arbetsmål för den kollektivistiska ytterligheten associeras starkast till följande arbetsmål: utbildning, fysiska arbetsförhållanden, nytta av färdigheter. Arbetsmål för den individualistiska ytterligheten gäller följande arbetsmål: fritid, frihet, utmaning. 3. "Femininet" gentemot "maskulinitet". Femininet står för ett samhälle där de sociala könsrollerna överlappar varandra, där både män och kvinnor förutsätts vara blygsamma, ömma och intresserade av livskvalitet. Ett samhälle med stark femininitet har en väl utvecklad social infrastruktur. Maskulinitet är motsatsen till femininet och står för ett samhälle där de sociala könsrollerna är klart särskilda. Männen fostras att vara självhävdande, tuffa och inriktade mot materiell framgång. Kvinnorna fostras att vara blygsamma, ömma och inriktade på livskvalitet. Den maskulina polen är starkast kopplad till att följande saker och förhållanden uppfattades som viktiga: förtjänster, erkänsla, avancemang, utmaning. Den feminina polen är kopplad till: chefsrelation, samarbete, boendeområde, anställningstrygghet. 4. "Osäkerhetsundvikande" - i hur hög grad medlemmarna i en kultur känner sig hotade av osäkra eller okända situationer. Den beskriver typiska reaktioner till det som är annorlunda och riskabelt. Kulturer med högt osäkerhetsundvikande söker för ordning, (disciplin), och lagen bör följas och konflikter undvikas. Tvetydiga situationer avskys. 10

11 5. "Korttidsinriktning" gentemot "långtidsinriktning". Korttidsinriktning står för odlandet av dygder relaterade till det förflutna och nuet, särskild respekt för traditionen, för "bevarande av ansikte" och för uppfyllande av sociala förpliktelser. Långtidsinriktning är motsatsen till korttidsinriktning och står för en hög värdering av dygder som ger belöningar i framtiden, i synnerhet uthållighet och sparsamhet. 5.3 Finansiella risker vid investering i utlandet Arbetet med att investera och etablera sig utomlands är naturligtvis starkt beroende av riskerna att förlora satsat kapital. Detta kan säkerligen vara det viktigaste att ha i åtanke när man väljer att göra satsningar i andra länder. Vi tycker därför det är nödvändigt att granska de finansiella riskerna i Litauen, med utgångspunkt från vad Kirt C. Butler (2000) anför. Butler skriver att finansiella risker uppstår på grund av oförväntade förändringar för ett lands finansiella-, ekonomiska- eller affärsverksamhetsområden. Till de huvudsakliga riskerna hör: Valutarisk nivån och förändringarna i ett lands valuta Ränterisk nivån och förändringarna i bankräntor Inflationsrisk lokala kunsument- och producentindex, och förändringar i dessa Dessa tre makorekonomiska faktorer förändras också av ett lands regering och då bl.a. av dess policy i monetära frågor och handelsfrågor. Följande kvalitativa faktorer, som påverkar den finansiella miljön i respektive land, bör beaktas vid invsteringar i nya länder: Villkor och restriktioner för banklån Betalningsförseningar En regerings förmåga att bryta affärskontrakt Förluster från exchange controls Expropriation av privata investeringar 11

12 6. Metod Vi började vår undersökning med en allmän granskning av den företagsekonomiska situationen i Litauen. Detta gjordes genom att studera olika medier, t.ex. tidningsarkiv (litauiska, engelska, svenska) och andra skriftliga medel, för att få en klar bakgrund till våra vidare undersökningar. Därefter beslutade vi oss för att tillfråga verksamma företagsledare i Litauen om deras syn på Litauen som land att driva företag i. I slutet av mars 2001 åkte vi till Vilnius för att träffa ett antal företagsledare samt deltaga på ett möte med Näringslivsgruppen vid Svenska Ambassaden i Vilnius. Denna resa finansierades med egna medel. Tolv personer som vi personligen träffade representerar företag som är helt eller delvis ägda av svenska intressen nämligen: Ericsson, Ernst & Young, Glimstedts Advokatbyrå, Ilsanta, Langen-Langen, Carl Berneheim/NCC, Nordea, SCA Hygiene, Scania, Tele 2, Vilnius Bank, och Zürich (f.d. Trygg-Hansa). Dessa representanter är företrädesvis företagsledare eller andra nyckelpersoner i företagens verksamhet. De flesta representanterna för företagen har besökts vid sina respektive kontor varav elva i Vilnius, och det tolfte i en annan av Litauens större städer; Kaunas, cirka 100 km väster om Vilnius. Med något enstaka undantag har varje möte spelats in för att inte under själva diskussionen behöva koncentrera sig på att anteckna, utan istället kunna vara aktiv i dialogen kring aktuella ämnen. Vi har också fört diskussioner med Sveriges Exportråd i Vilnius. Detta för att bilda oss en allmän uppfattning om den litauiska marknaden. Under resultat har vi sammanställt de intervjuades berättelser. Här redovisas objektivt de tillfrågades syn på det litauiska affärsklimatet, vilka problem som uppstår och vilka åtgärder och lösningar man tagit fram för att förbättra situationen. 12

13 6.1 Urval och frågekonstruktion Att klargöra vilka företag som finns och är verksamma i Litauen var lite problematiskt eftersom statistik vilken kunde ge oss pålitlig information saknades. Därför valdes företagen ut ur Svenska Exportrådets folder Companies with Swedish capital operating in Lithuania, en förteckning med 124 stycken svenska företag i Litauen. Ur foldern valdes slumpmässigt tjugo företag ut. Företagens representanter tillfrågades per e-post utan påminnelser. Som komplement till detta har vi använt oss av bekvämlighetsurval, där vi fått kontakt med två företagsledare. Anledningen till detta var att täcka upp ett större spektrum av företag vars representanter vi träffat. Anledningen till att vi valt ett större antal personer framför att genomföra riktigt uttömmande djupintervjuer med ett färre antal tillfrågade är att vi anser att de frågeställningar vi tagit fram är tillräckligt täckande i sig för att besvara uppsatsens syfte. Dessutom är det viktigt att få fram åsikter och synpunkter från så många som möjligt. Med andra ord anser vi att våra frågor räcker för att ge oss nödvändiga svar, och med dessa frågor som grund är det inte nödvändigt med djupare intervjuer. Vi har använt en kvalitativ datainsamlingsmetod med företagsledarna där frågorna varit halvstrukturerade. Detta innebär enligt Hartman (1998) att man följer ett fast ordningsmönster med frågor men ger möjlighet till viss grad av öppenhet för den intervjuade att komma med ytterligare åsikter. Utifrån vår teoretiska referensram byggde vi upp ett antal frågeställningar vilka var strukturerade, men vi har inte erbjudit några svarsalternativ. Under de samtal som förts har ofta olika följdfrågor dykt upp, vilka inte funnits nedskrivna från början. De svar på olika följdfrågor som är av intresse för uppsatsens syfte redovisas. Intervjuerna har därför varit halvstrukturerade. Diskussionerna har skett ganska fritt kring frågor som att driva företag i Litauen, och som stöd har vi bett om åsikter och synpunkter på bl.a. arbetsmarknaden, skattesystemet, upphovsrätt, tillgång till material, prisläge, export och import etc. 13

14 6.2 Beskrivning av de företag där de intervjuade är anställda Ericsson Lietuva är ett bolag som ingår i Ericssonkoncernen och som säljer varor och tjänster till det fasta telefonnätet i Litauen. Företaget öppnade ett representationskontor 1993 och det litauiska bolaget bildades Ernst & Young UAB arbetar med redovisning och revision och ägs av Ernst & Young i Danmark, Norge och Sverige. Bolaget etablerades i Litauen för att följa efterfrågan hos de internationella kunderna. Innan introduktionen i Litauen fanns man redan i Estland och Lettland. Glimstedts advokatbyrå är precis som namnet antyder, en advokatbyrå med främst internationella företag på sin kundlista. Glimstedts startade i Vilnius under 1997 och är nu den näst största advokatfirman i Litauen. Ilsanta är ett läkemedelsföretag som startats genom en utvecklingsfond i Sverige. Bolaget har byggt upp en läkemedelsfabrik och säljer nu främst olika former av flytande lösningar till den offentliga sektorn där man står för nästan 90% av marknaden. Langen Langen ger ut telefonkataloger; Yellow pages, i Litauen och ägs av företagaren Ola Langen. Verksamheten startade tidigt under 90-talet. Carl Berneheim/NCC. Carl Berneheim har arbetat i Litauen i över tio år, bland annat hos byggnadsföretaget NCC. Idag arbetar Carl Berneheim med privat utbildningsverksamhet m.m. Merita Bank Plc Vilniaus skyrius / Nordea är en filial av MeritaNordbanken och ingår i Nordea gruppen. I maj 2000 köpte de även en bank i Litauen, vilken man nu håller på att etablera. OY SCA Hygiene Products säljer olika former av pappersprodukter (toalettpapper, hushållspapper, näsdukar etc.). Företaget har endast marknadsföringsavdelning i Litauen och importerar sina produkter till landet. 14

15 UAB Vilskana är ett bolag inom Scaniakoncernen som säljer och reparerar lastbilar i Litauen. UAB TELE 2 ägs av Tele 2 i Sverige och förvärvade 1999 ett estniskt bolag som hade licens till mobilnätet GSM1800 i Litauen. Inom detta nät säljer man nu teletrafik till företag och privatkunder. Företaget står i startgroparna för såväl andra mobilnät som det fasta telenätet. Vilniaus Bankas är sedan september 2000 ett dotterbolag inom SEB-koncernen. Banken har 1800 anställda och en marknadsandel på runt 50%. Hälften av alla betalkort i Litauen går genom banken. UADB Zürich Draudimas, tidigare Trygg-Hansa, är ett försäkringsbolag som ägs nu av schweiziskt försäkringsbolag Zürich. Vid starten 1996 var Trygg-Hansa det första utländska försäkringsbolag i Litauen. Man har främst företag som kunder. 7. Allmänt om Litauen För att få en liten inblick i Litauen som land tycker vi det är relevant att ge en kortare beskrivning av landets historia, kultur, politik och ekonomiska utveckling. 7.1 Historia, befolkning, språk och religion Litauens namn dateras tillbaka till 1009, och huvudstaden Vilnius noteras först Under medeltiden var Litauen till stor del ett storfurstendöme. Under en lång period på och 1700-talet var Litauen i union med Polen, trots att man hela tiden bibehöll sin egen regeringsapparat och armé. Litauen tilldelades åt Ryssland 1797och under hela och 1900-talet kontrollerade ryssarna Litauen. Under första världskriget hamnade landet under tysk ockupation. År 1918 deklarerade Litauen självständighet men redan 1920 blev de anfallna av Polen som annekterade Vilnius under hela mellankrigsperioden ockuperades Litauen av Sovjetunionen. Redan 1978 etablerades folkrörelsen för Litauens frihet och 1990 förklarade sig Litauen självständigt. 15

16 Vilnius stormades 1991av sovjetiska specialtrupper som tog kontroll över TV-tornet i Vilnius. 14 personer dog i striderna. Ett år senare fick Litauen världens erkännande och 1993 lämnade den siste sovjetsoldaten landet. Före andra världskriget var en stor del av den litauiska befolkningen judisk och polsk, varav den judiska delen var ca personer. Med den tyska ockupationen förintades nästan hela den judiska befolkningen. Under den sovjetiska ockupationen dödades eller deporterades fler än litauer. Vid självständigheten 1991 utfärdade Litauen medborgarskap åt alla bofasta invånare som önskade, oavsett etnisk tillhörighet. Nu utgörs den litauiska befolkningen på 3,7 miljoner av 80% litauer, 9,7% ryssar, 7% polacker och 3,.3% andra nationaliteter (Advantage Lithuania, 2001). Litauiska är sedan 1988 statsspråket. All officiell dokumentation och korrespondens i Litauen måste vara på korrekt litauiska, annars riskerar publicisten att bötfällas. Litauen har varit ett katolskt land sedan 1400-talet och intresset för religionen var stort även under ockupationsperioden. Idag beskrivs litauer som katoliker men katolicismen har inte så starkt fäste som i grannlandet Polen, utan även rysk-ortodoxa kyrkan, lutherska, reformerta och judiska församlingar är etablerade i Litauen. 7.2 Politik, Ekonomi, Investeringar 14 partier delar 141 platser i Seimas (Litauens parlament). En koalition som bildades förra året mellan det liberala partiet och det socialliberala partiet är ganska svag. Egentligen är det, enligt politiska observatörer, en union mellan personer: Rolandas Paksas, premiärminister, och Arturas Paulauskas, talman för parlamentet (Financial Times. Survey: Lithuania preparing for the EU, ). I januari 1998 valdes Valdas Adamkus till Litauens president. Han är idag en av de mest populära politikerna i Litauen och anses vara den bästa presidenten Litauen haft efter frigörelsen (Exportrådet i Vilnius; marknadsintroduktion ). På den inrikespolitiska dagordningen återfinns knappt de etniska problem som förekommer i de andra baltiska staterna. 16

17 Litauens två främsta utrikespolitiska mål är medlemskap i EU och NATO. I övriga avseenden deltar man aktivt i internationella samarbetsorgan av olika slag, t.ex. Baltiska Rådet och NATO:s Partnerskap för fred (PFP). Litauen var det första baltiska landet som lämnade in en medlemsansökan till NATO. Levnadsstandarden har förbättrats betydligt under de senaste åren, även om den officiella genomsnittslönen 1999 låg kring LTL, eller ca SEK per månad brutto. Priserna på ett flertal konsumentvaror och tjänster håller en nivå under världsmarknadens, vilket gör att levnadsstandarden inte är fullt så låg som genomsnittslönen indikerar. Litauen var fram till den sovjetiska annekteringen 1940 huvudsakligen en jordbruksnation. En snabb industrialisering genomfördes av den sovjetiska ockupationsmakten och med självständighet ökade företagandet och tjänstesektorn avsevärt. Den ekonomiska utvecklingen är mest koncentrerad till huvudstaden Vilnius och det snabbt växande Klaipeda hamn som har blivit ett viktigt avsättningsområde för varulaster från centrala Asien och t.ex. stål från Kazakstan (Financial Times. Survey: Lithuania preparing for the EU, ). Tjänster, lätt industri och turism förväntas vara de största tillväxtområdena i framtiden. Financial Times (Survey: Lithuania preparing for the EU, ) beskriver landet på följande sätt: As the most populous of the Baltic states, Lithuania is an attractive market for retail banks. Inflationen har minskat under de senaste åren från en situation med hyperinflation i början av 90-talet till 1999 års siffra på 0,3%. För 2000 hamnade inflationen på knappt över 1%. Den ryska krisen har påverkat Litauens ekonomi starkt. Handeln med Ryssland, som utgjorde största delen av den litauiska exporten, minskade kraftigt. En omständighet som dämpar farten i ekonomin är valutan (litas) som är kopplad till den amerikanska dollarn. Detta har, i och med dollarns allt starkare ställning, skapat ofördelaktiga villkor för de litauiska exportföretagen. Nyligen beslutade den litauiska centralbanken att valutan istället ska kopplas till euron kring januari (Financial Times. Survey: Lithuania preparing for the EU, ) 17

18 Ekonomiska nyckeltal för Litauen år % 1998 % 1999 % 2000 % 2001* % 2002* % Inflation 8,4% 2,4% 0,3% 1,4% 1,8% 2,8% BNP-tillväxt 7,3 4,1-3,9 3,3 4,2 4,5 Investering n/a n/a Medellön Lt 984,7 27,2 1152, ,8-2,6 1137,8 1, , ,2 Import 2 24,949 25,1 25,393 1,8 21,350-15,9 23,331 9,3 n/a n/a Export 2 20,897 24,1 20,283-2,9 16,953-16,4 20,437 20,5 n/a n/a Deficit i löp. 7,0 Konto 3 10,2 12,1 11,2 6,0 Arbetslöshet 6,7 6, , ,5 * förväntade siffror 1 i millioner Lt 2 i milliarder Lt 3 i jämförelse med BNP Uppgifterna kommer från Statistik departementet vid Litauiska regeringen och International Monetary Fund. Sverige ligger nu på första plats på den litauiska investeringslistan med 22 % av de totala utländska investeringarna i landet. De största svenska investeringarna hittills har gjorts av Telia och SEB. Det finns över 250 företag registrerade i Litauen med helt eller delvis svenskt kapital. Handelsutbytet mellan Sverige och Litauen är fortfarande blygsamt, men Sveriges import från Litauen ökade med över 50 % 1999 jämfört med Svensk export till Litauen minskade med 23% under samma period (Lithuanian Development Agency, 2001). 8.0 Frågeställningar Frågeställningarna är uppbyggda för att ta hänsyn till de modeller och typologier som vi presenterar i den teoretiska referensramen. Vi har dock begränsat frågorna för att fokusera mer på syftet med uppsatsen. Om vi sneglar på Gerald Albaums modell för den sociokulturella miljön är den indelad i åtta områden; språk, religion, värderingar och attityder, lagar/juridik, utbildning, politik, teknologi och materiell infrastruktur samt social organisering. Dessa områden påverkar naturligtvis miljön i vilket ett företag verkar. De tillfrågade företagsledarna har fått frågor som täcker in de viktigaste av dessa områden. 18

19 De grundfrågor vi ställt vid mötena med företagsledarna och diskuterat kring är följande: 1. Varför har ni valt att investera i Litauen? 2. Hur gick själva introduktionen till? 3. Hur mycket visste ni om Litauen innan ni började planera er verksamhet? 4. Har ni verksamhet i andra baltiska länder? 5. Innan du skapade kontakter på den litauiska marknaden, vände du dig någonstans för råd och tips? 6. Vad har ni för erfarenhet av tullen? 7. Vad har ni för erfarenhet av skattesystemet? 8. Vad har ni för åsikt om kreditmarknaden? 9. Hur är tillgången till kompetent arbetskraft? 10. Hur ser regler och lagar ut inom arbetsrätten? 11. Hur är tillgången till olika former av materiella tillgångar inklusive verksamhetslokaler? 12. Hur skulle du beskriva företagskulturen i Litauen? 13. Vilka är de största skillnaderna mellan att verka som företagare i Sverige och i Litauen? 14. Vad i den litauiska affärsstrukturen har varit svårast för er att hantera? 15. Hur uppfattar ni inställningen hos litauiska myndigheter gentemot svenska företag? 16. Vad skulle du ge för råd till någon som planerar att starta upp verksamhet i Litauen? 19

20 9.0 Resultat/Empiri Här presenterar vi en sammanställning av svaren från de företagsledare vi mött. Svaren presenteras efter varje fråga. 1. Varför har ni valt att investera i Litauen? De flesta av företagen vi träffat har valt att investera i Litauen som ett led i sin naturliga expansion. I ett par fall startades verksamhet först upp i något eller båda av grannländerna Estland och Lettland, vilket gjort att Litauen blivit en naturlig utvidgning. Några företag har gjort utvärderingar av expansiva marknader i Sveriges närhet och då funnit Litauen som ett intressant område. Några av de vi träffat hamnade i Litauen nästan av en slump då de i ett annat baltiskt land förvärvat ett bolag vilket även bedrev eller hade nära kontakter med företag i Litauen. Ett par företag har följt sina kunder då dessa efterfrågade företagens tjänster från Sverige, eftersom motsvarande kompetens inte bedömdes finnas tillgänglig i Litauen. 2. Hur gick själva introduktionen till? Av de företag som valt ut Litauen som land för sin verksamhet har själva introduktionen till den litauiska marknaden av ett flertal skett genom förvärv av befintliga företag. Som exempel kan nämnas de båda bankerna Vilnius Bank/SEB och Nordea vilka båda tog över befintliga banker i landet, vilket givit ett försprång in på den Litauiska finansmarknaden. För Vilnius Bank/SEB:s del innebär detta att man idag har en marknadsandel på 50 %. Majoriteten av företagen har dock startats upp från början, vilket av samtliga beskrivs som en lång process. De flesta påpekar vikten av att ha goda kontakter med ett befintligt litauiskt företag dvs. en partner - för att få in en fot på marknaden i Litauen. Detta poängteras även av Sveriges Exportråd i Vilnius, som ser detta som det viktigaste rådet att ge företag som planerar intåg på den litauiska marknaden. Det är, enligt de tillfrågade, viktigt att få kontakt med en partner för att kunna få hjälp med kontakter hos såväl myndigheter som andra företag. Flera av de vi träffat säger att det kan vara mycket svårt att få en första kontakt med en tilltänkt partner. Misstänksamheten är ibland stor, men när man väl lärt känna varandra uppstår oftast en mycket frodig och långvarig vänskap företagen emellan. 20

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Vi kan aldrig bli japaner

Vi kan aldrig bli japaner Vi kan aldrig bli japaner Vad betyder utlandsägande för svenskt arbetsliv? Margareta Oudhuis och Anders Olsson arbetslivsrapport nr 2007:18 issn 1401-2928 Tema: Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Generös föräldraledighetspolicy. En konkurrensfördel? Kandidatuppsats Företagsekonomiska institutionen Juni 2002

Generös föräldraledighetspolicy. En konkurrensfördel? Kandidatuppsats Företagsekonomiska institutionen Juni 2002 Kandidatuppsats Företagsekonomiska institutionen Juni 2002 Generös föräldraledighetspolicy En konkurrensfördel? Kan en generös föräldraledighetspolicy bidra till att skapa konkurrensfördelar? Handledare

Läs mer

INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ

INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ MARKNADEN OCH DRIVKRAFTER BAKOM VALET ATT STARTA EGET Magisteruppsats i Företagsekonomi Albertino Junior Lopes Livramento 850604 Ronza Mousa 880707 VT 2011:

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap på landsbygden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Entreprenörskap på landsbygden En studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck Entrepreneurship in rural areas A study about conditions for

Läs mer

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Madeleine Eklund & Eva-Lena Örtengren Kandidatuppsats 15 Hp Hösttermin 2009 Handledare: Roland Almqvist och Olle Högberg English title:

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden?

Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT 2007 Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden? Författare: Kevin Ong Handledare: Bengt-Göran

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förmögenhetsredovisning inom ideella sektorn

EXAMENSARBETE. Förmögenhetsredovisning inom ideella sektorn EXAMENSARBETE 2005:167 SHU Förmögenhetsredovisning inom ideella sektorn En fallstudie av tre ideella föreningar Maria Kaati Mei-Lin Yang Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Vilka krav ställer revisionsbyråerna på nyutexaminerade studenter vid rekrytering? Vilka krav väger tyngst?

Vilka krav ställer revisionsbyråerna på nyutexaminerade studenter vid rekrytering? Vilka krav väger tyngst? KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:KF54 Vilka krav ställer revisionsbyråerna på nyutexaminerade studenter vid rekrytering? Vilka krav väger

Läs mer

[STYRELSERUMMETS DOLDA PROCESSER]

[STYRELSERUMMETS DOLDA PROCESSER] VT 2010 Sebastian Toro (820915) & Ervin Alić (871224) Kandidatuppsats 2EB00E Linnéuniversitetet, Växjö 2010-08-16 Handledare: Frederic Bill Examinator: Richard Nakamura [STYRELSERUMMETS DOLDA PROCESSER]

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

C-UPPSATS. Social trygghet att starta företag tillsammans. Ellen Nyström Helena Ström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Social trygghet att starta företag tillsammans. Ellen Nyström Helena Ström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:213 Social trygghet att starta företag tillsammans Ellen Nyström Helena Ström Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsmiljö Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell

Läs mer