Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista)"

Transkript

1 Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista) Fem regionala projekt presenterar sig: Erik Palm, River stories River Stories är ett regionalt utvecklingsprojekt som omfattar flera olika delar och i ett första steg genomförs nu en förstudie. Med projektet River Stories har NorrlandsOperan för avsikt att driva ett tillväxtorienterat och konstnärligt baserat utvecklingsprojekt som ska engagera och stärka samverkan mellan det regionala kulturlivet och olika aktörer och kommuner i länet. NorrlandsOperan vill med projektet bidra till att aktörer i länets kommuner ges möjlighet att bli delaktiga i ett länsövergripande kulturprojekt som sträcker sig bortom Projektidén har sin utgångspunkt i ett karaktäristiskt inslag i det västerbottniska landskapet: de älvar som rör sig från fjällkedjan i väst till havet i öst. Under århundraden har älvarna haft en central funktion för människor som bor i Västerbottens län: som källa till energi, som kommunikationsled för transporter av människor, timmer och mat samt som rekreationsplats. Älvarna och deras historiska användningsområden är en stor del av vårt kulturarv och har medverkat till att forma de kulturer som växt fram utmed dem. Älvarna har inspirerat och gett upphov till berättelser och sånger från både förr och nu. Utmed älvarna har kulturmöten skett, och kulturutbyten och berättelser har gått i en öst-västlig riktning snarare än nord-sydlig. Under den första projekteringsfasen kommer möten anordnas med företrädare för föreningar, företag, kommuner och arrangörer. Vi söker berättelser (Stories) som berättar om regionen och som kan kopplas till, och ligga till grund för, utformningen av kommande föreställningar. Tillsammans med påtänkta och kommande samverkanspartners läggs grunden för ett kulturprogram med lokala inslag, turnerande artister etc. Kontakt: Erik Palm, Projektledare River Stories och avdelningschef NorrlandsOperan Musik Box 360, SE UMEÅ Tel: , Mobil: Linn Edlund, På tal om oss "På tal om oss" är ett projekt som drivs i Region Västerbottens regi som syftar till att öka ungdomars delaktighet och inflytande i länets kulturliv, och således också kulturpolitiken. Projektet innefattar bland annat ungdomskulturdialoger i länets samtliga kommuner och en regional Ung kultur konferens under våren Bakgrund: I samband med framtagandet av den regionala kulturplanen genomfördes tre enskilda ungdomskulturdialoger i tre av länets kommuner. En sammanfattad text baserad på dialogerna presenteras dels under rubriken Ungdomsperspektiv i kulturplanen men även i Region Västerbotten

2 (7) en mer omfattande rapport, Kulturens ungdomar ungdomarnas kultur. Rapporten syftar till att belysa hur olika ungdomar talar om kultur lokalt och regionalt, och presenteras i relation till aktuell forskning inom områdena ungdomar, identitet, regional utveckling, förebilder med mera. Det som visade sig vara den gemensamma nämnaren var att deltagarna på dialogerna ville ha större möjlighet att påverka och ha inflytande över kulturen i länet, och därmed också få känna sig mer delaktiga i länets kulturutveckling Vad menas egentligen med På tal om oss? Unga människor får ofta utgöra en grupp i samhället som många talar om och för. Vuxna har en tendens, både på gott och ont, att ställa frågor till varandra gällande ungdomar. Ofta är det just samma vuxna som då också får ge svar på frågorna. Svar som kanske inte alltid stämmer så väl överens med vad unga människor tycker. En följd i detta är att unga ofta förutsätts tycka likadant, trots att en 15 åring egentligen kan ha mer gemensamt med en 35 åring än en person i samma ålder. Det finns dock ett syfte med att tala om unga som grupp, då de på grund av sin ålder utgör en grupp som är marginaliserade i samhället vad gäller inflytande och delaktighet, i exempelvis politiska processer. Mer information om projektet hittar ni på samt på Facebook om ni söker på På tal om oss. Kontakt: Mobil: Jeanette Gustafsson, Regionalt resurscentrum för konstnärer Bakgrund: En förstudie genomfördes av Marielle Nylander 2010 rörande formerna för ett regionalt konstresurscentrum. Frågan om konstens behov i regionen lyfts i kulturplanen och här finns angivet att frågan om ett regionalt konstresurscentrum ska fortsätta utredas. Mitt uppdrag nu är att fördjupa förstudien, samla, förankra i dialog med kommunerna i länet, politiker och konstnärer, allmänhet och företag. Den framtida visionen är att resurser för konsten är en del i regionens utveckling, med konsten i centrum. Jag kommer vilja ha dialog om de behov och förväntningar ni har där ni är. Kontakt: Mobil: Anders Karlsson, Västerbotten berättarnas län Bakgrund: För nio år sedan träffades länets kulturverksamheter på Grand Hotel i Stockholm, där många av inslagen hade med berättande att göra. Detta var startskottet på en satsning på att lyfta Västerbotten som Berättarnas län, ett arbete som involverade många samverkansparter och resulterade i ett gemensamt visionsdokument (år 2006). Med visionsdokumentet kunde vi gå till Kulturrådet och få möjligheten att genomföra ett treårigt utvecklingsprojekt med start hösten Ett av resultaten blev att Västerbottens museum nu har landets enda tillsvidareanställda berättarantikvarie. Vilja bland samarbetsparterna att ta nästa steg, ett gigantiskt berättarprojekt på 50 miljoner kronor. Tyvärr fick vi inte EU-medel för hela projektet, dock ett bra kulturprojekt i alla fall. Under tre år ska vi tillsammans ta tillvara och utveckla den muntliga berättartradition som finns i vårt län. Med berättandets hjälp ska vi få fler turister till våra finaste historiska besöksmål, länets företagare ska med hjälp av berättandet ges möjlighet att stärka sina varumärken, berättarguider ska utbildas, berättarföreställningar ska produceras vid ett antal besöksmål, Skellefteå (som utropats sig till Berättarnas stad ) ska lyfta fram särskilda turistprodukter med berättandet som bas och marknadsföra dessa och mycket, mycket annat

3 (7) Samarbetet med kommunerna blir jätteviktigt, inte minst när det gäller att hitta goda berättare som kan komma att ingå i en framtida berättarpool, företag som vill stärka sina varumärken med hjälp av berättande och inte minst hur vi tillsammans kan arbeta för att hitta en långsiktigt hållbar struktur för det muntliga och litterära berättandet i Västerbottens län. Kontakt: Anders Karlsson, Projektkoordinator "Västerbotten berättarnas län" Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13 Box 443, Umeå Tel: Kristina Kalén, Rock Art in Sápmi Det huvudsakliga syftet med projektet är att vi alla som bor i Sápmi ska lära oss mer om våra nordliga kulturtraditioner genom hällkonsten och att vi på olika sätt ska föra in kunskapen in i vår tid och därmed lära oss mer om varandra. Syftet är också att pröva på ett gränsöverskridande arbetssätt i ordets egentliga mening när det gäller att förmedla den inhämtade kunskapen. Rock Art in Sápmi skrider över tidsgränser, från förhistoria till nutid, över landsgränser på ett sätt som var naturligt i Sápmi före nationsgränserna och över ämnesgränser: arkiv, arkeologi, etnologi, konst, musik, film, berättande, teater, dans, pedagogik. Ytterligare ett syfte är att pröva en ny museal arbetsmetodik, där den klassiska museiverksamheten samla, forska, vårda, visa integreras på ett nytt sätt: från att tidigare ha samlat kunskap och därefter forskat på materialet och vårdat det insamlade materialet för att sedan ställa ut det till beskådande kommer vi i detta projekt att integrera förmedlingsaspekten redan i samband med kunskapsinsamling och forskning. På så sätt tror vi att förmedlingen kommer att bli mer angelägen för många människor, särskilt som vi använder nya förmedlingsmetoder med olika konstformer samt samverkar med barn/skola och samebyar/sameföreningar. Projektet Rock Art in Sápmi vilar på tre ben; FORSKNING, FÖRMEDLING och KONST (scenbild-dans-musik m.m.). Dessa tre ben vilar i sin tur på tre huvudteman: den nordliga hällkonsten, arkeologen Gustav Hallströms forskning och dokumentation av hällbildsplatser samt den samiska kulturtraditionen. Styrkan i detta projekt ligger i när dessa tre ben och teman korsas inte minst i det dynamiska mötet mellan forskarvärlden och konstvärlden. Några samarbetsparter: Västerbottens museum, Skellefteå museum, Museum Anna Nordlander, Skogsmuseet i Lycksele, Umeå universitet (arkeologi, forskningsarkivet), Stiftelsen Nämforsen, Sameföreningar i Västerbottens län, Västerbottensteatern, Skellefteå, Giron Sámi Teáhter, Kiruna, Norrlandsoperan, Monica L Edmondsson, Love Ersare, Skuggteatern Klara finansiärer (förutom egenfinansiering från projektdeltagande institutioner) Umeå Kulturhuvudstad 2014, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten Kontakt: Kristina Kalén, Projektledare Rock Art in Sápmi, Västerbottens museum Tel: Mobil:

4 (7) Helene Brewer, Umeå 2014 Utgångspunkt: Kulturdriven samhällsutveckling är en hävstång för långsiktig utveckling/samarbeten. 30 jan 2 feb sker INVIGNING av 2014 (fredag/lördag) Ett exempel på samarbetsprojekt är Urban Forum (fokus på demokratiska dialoger, stadsutveckling, utformning och användning av offentliga rum) Kulturskjutsen: snabba pengar till föreningsliv och enskilda. Handläggs via Föreningsbyrån Umeå kommun. Vem som helst kan söka, förening eller privatperson, och man behöver inte bo eller vara verksam i Umeå. Regional medverkan: Det finns möjlighet att delta i program och programåret, flera gemensamma utvecklingsprojekt pågår och planeras (ex. turism), Logistiken rörande infrastruktur är komplex och kräver samordning mellan kommunerna (hotell bl.a.) Flera kommuner har bildat arbetsgrupper Nationell medverkan regleringsbrev för samverkan med statliga institutioner. Vi fick information om hur Umeå2014 jobbar mot näringslivet med olika koncept/lösningar. Kontakt: Helene Brewer, Administrativ chef, Umeå 2014 European Capital of Culture, Umeå Tel: , mobil: Rundabordssamtal enligt Open Space light Ca 50 medverkade i samtalen. Vi delade upp oss i grupper kring fem projekt och tre teman. Samtal i ca en timme därefter redovisningar från respektive grupp. Flera nyttjade möjligheten att gå emellan samtalsborden, och alla hade fått möjlighet att skicka med synpunkter och frågor till de olika samtalsgrupperna (genom post-it lappar). Gruppdiskussion På tal om oss Gruppsamtalet präglades till stor del av diskussioner kring normkritiska frågor och vilken typ av problematik man kan stöta på i samband med projekt som utgår från och med unga människor. Samt behovet av att vara medveten om detta. Vidare diskuterades nya ungdomsfullmäktige i Skellefteå samt behovet av återväxt av arrangörer och hur det unga arrangörskapet kanske behöver en annan typ av struktur för att främja just återväxten. Vid bordet deltog bland annat 3 projektassistenter kopplade till kulturhuvudstadsåret 2014, personer med olika specialkompetens inom information och kommunikation, tillgänglighet och arrangörskap. Diskussion fördes hur dessa kan agera bollplank åt den arbetsgrupp som kommer planera den regionala konferensen som ingår i projektet På tal om oss. Gruppdiskussion Umeå 2014 Ca 10 personer deltog i samtalet: kulturkonsulenter, kommunföreträdare och institutionsföreträdare. Vi gick igenom idéer och projekt som planeras av konsulenter och kommuner och institutioner. Infrastruktur diskuterades, finns mycket idéer om hur buss, tåg etc. kan nyttjas på olika sätt för kulturupplevelser under Idén med kulturflotte/flytande scen på älven lyftes. Västerbottens hemslöjdsförening arbetar för att få en nationell Vävmässa till Umeå 2014.

5 (7) Går detta att kombinera med vävutställningar på ex. museerna? Finns en idé om att anordna Kulturläger för integration och nätverksbyggande för ungdomar i länet (ex i Umeå 2014). Det betonades att det finns ett behov av hjälp med den regionala samordningen av programpunkter i länet och i Umeå 2014 bl.a. så att arrangemang inte krockar med varandra. RV arbetar med att ta fram en modell/form för samverkan mellan kommunerna. Hur vi ska arbeta för att publik/människor åker ut i länet? Besökare till länet, Umebor ut i länet etc. Det är möjligt att kommuner kan planera in arbetsvistelser på projektkontoret i Umeå, efter samråd/planering med Helene Brewer. Antecknat av Petra Rantatalo Gruppdiskussion om kulturplan Ola höll i samtalen om hur kulturplanen ska revideras. Postitlappar: Länet saknar en litteraturkonsulent, Infrastruktur för ungas kultur hitta former för delaktighet och samverkan, prioritera de kommuner som inte haft egen dialog, många små dialoger/prata om processen, fånga upp åsikter och prioriteringar, Meningsfull nyfikenhet driver samhället framåt. Gruppdiskussion om samverkansmodellen Nina höll i samtalet om samverkansmodellen och 2012 års kulturdialoger. Postitlappar: Gå på djupet med att nå andra än redan frälsta, Hur?, Diskutera med varje kommun hur man på bästa sätt når medborgarna, Vilka ska RV möta i kommunerna?, Se till att samordna RV:s kulturdialoger i kommunerna med projektaktörerna. RV ska ha dialog med kommunala företrädare (politiker och tjänstemän). Kommunen ansvarar för att prata med sitt föreningsliv. BUNGK och deras arbeta med Skapande skola bör lyftas mot kommunerna. Kontaktvägar till Linn:s projekt. Gruppdiskussion KRC KRC = Konstresurscentrum; Fet text = text på gul lapp Det var 5 personer som satte sig vid bordet och samtalade: två konstnärer, en teaterchef, en koordinator på Krenova, en kommunal tjänstekvinna - sedan kom det och gick en konstkonsulent, en annan kommunal tjänstekvinna. Ateljéfrågan - Ateljéer - nätverk av skaparspace för möten - utrymmen för uthyrning! Temporära rum, rörliga utrymmen där konstnärer kan möta andra konstnärer, intresserade företagare, andra aktörer inom konstområdet curators, projektledare, pedagoger. Där de kan sälja sin konst, sina tjänster. KRC En service att tillhandahålla lokaler till konstnärer och vara en förmedling av verksamheten till andra aktörer. Marknadsföring av konst från och i Västerbotten till andra orter, andra länder, andra konstaktörer med beslut ex. inom Statens konstråd är bristfällig. KRC - erbjuder en service där Västerbottens konstnärer kan vara med i ett nytt sammanhang där de syns, internationellt, i andra sammanhang, med utbyten med konstnärer.

6 (7) En fysisk plats för KRC? Galleri Verkligheten har varit en plats, en resurs för curators m.fl. som har vänt sig dit för att få reda på vilka konstnärer som finns, vilka som är intressanta mm. Det är någonting ett KRC kan ha som service - men mycket tydligare! Västerbottens Museum kommer att skapa den yta som samtidskonsten behöver, i de nya lokalerna där Bildmuseet tidigare låg. Så de kommer att satsa på det i större utsträckning! Men hur kommer det att se ut - intressant för KRC med samarbeten tillsammans med redan befintliga aktörer. En tillgänglig konstscen behövs i Umeå, men hur ser det ut i resten av länet? Titta på behovet av lokaler, ateljéer, Residence verksamhet mellan orter i länet Ett arkiv med länets alla konstnärer representerade, på en fysisk plats där man kan sätta sig ned och ta del av konstnärens arbeten i ett kreativt sammanhang. KRC kan titta på Iaspis, som form. Ett rykte finns om tjänsterna på KRC. I förstudien av KRC har vi tittat på hur andra resurscentrum inom film/ dans mm ser ut. Ställt oss frågan, vad kan KRC lära av det? Jo att tjänster behövs för att verksamheten ska vara kontinuerlig. Viktigt att vi tittar % hur fördelningen av ekonomin ska se ut. Ex är: 1/3 Marknadsföring, administration 1/3 - Produktionspengar som konstnärer kan söka 1/3 Förmedling, service, kompetensutveckling Att lokalen är liten Att samarbeten med redan befintliga institutioner är en post. Form, rörlig, tjänster ( Iaspis som bra modell) Förslag att titta på hur Iaspis jobbar som modell - hur dem är rörliga. Hur de har sitt huvudkontor i Stockholm men med gästspel i bl.a. Umeå. Då är det Bildmuseet, Konstnärligt Campus och Galleri Verkligheten som tar emot de har inte en given lokal. Att ha med Barn & Unga som målgrupp i KRC är någonting som vi måste hitta en bra form för. Konstnärerna ser inte att det är deras prioritet att vara till för barnverksamhet. Men KRC ska inte bli en barnkonstscen men med erfarenheten från Film i Västerbotten, dit unga vänder sig för att få råd, tips se hur det verksamma gör har vi ett bra exempel att se på. Hur kan vi skapa en yta mellan etablerade konstnärer och nyexaminerade konstnärer? Mellan semiproffs och konstintresserade, konstnärer mfl.? De nyexaminerade konstnärerna behöver resurser med kontaktytor för att kunna arbeta som konstnär, när de kommer ut i verkligheten. Hur kan det se ut? Vad finns det för exempel redan nu? Hur många stannar i Umeå? Vad beror det på? Hur kommer det sig att lokala konstnärer visar sin konst i ex. Stockholm/ Göteborg/Malmö och inte i Västerbotten? Finns det ingen aktör som tror på dem? Konstlådor för barn Turnera i länet med exempel av länets konstnärer som inspiration för skapande. I dag skapas utställningar som kan turnera, men mottagarna har inte ens råd att betala transporten. KRC: hur kan ekonomin se ut för ett turnerande av konst? Har KRC en mäklarfunktion?

7 (7) Anteckningar nedskrivna av Jeanette Gustafsson, Regional utvecklare - bild & form Kort utvärdering: PLUS och MINUS med dagens program: Bra sätt att engagera alla delar i regionen. Bra med genomgångar av de olika projekten, svårt sedan med gruppdiskussion jag är ensam från min kommun, hade behövt sitta med i samtliga grupper. Får man anteckningar i efterhand? Bra: så många engagerade och vi höll tiderna! Minus: Lokal ej riktigt bra för diskussioner, svårt att hitta intima diskussioner och rundabordsengagemang. Bra: Diskussioner möjligheter att prata. Minus: Mer tid. Bra diskussioner, högt i tak! Plus med att plattform att mötas på. Bra organiserat. Kommer inte på några minus. Bra program, Goda idéer och (god mat) kontakter. Hoppas fler kommuner kan delta. Bra: Korta projektintroduktioner, skulle kunna byggas vidare på som nätverksdagar. Bra: genomgångar av aktuella projekt. Minus: Önskar mig mer konkret runt Men bra att Petra ordnar en träff inom kort. Bra: Att alla höll tiden! Lagom långa presentationer (15 min). Minus: Teknisk utrustning saknades/mick. Svårt att höra en del personer. Bra: balans på dagen mellan intag av info och diskussion. Inbjudan till dialog är positivt. Minus: v kunde haft lite längre tid till gruppdiskussionerna, så att man hunnit cirkulera mer. Bra: Intressant innehåll. Soppan till lunchen! Bra temagrupper. Bra snabba korta presentationer av alla personer och grupper. Minus: Svår lokal. Svårt veta vad man borde ha läst på. Jättebra med projekten och open space. Även informationen runt det. Minus: För lite tid, hann bara ett bord. Borde vara två dagar så vi hinner med dialog. Bra att få info om vad som pågår, vilka man kan kontakta. Gillar organisationen av dagen, lite lös i kanten. Bra möjlighet att få både övergripande och specifik information. Trevlig dag, trevliga människor. Bra och intressanta diskussionsämnen varför man kände att man skulle behöva klyva på sig. Minus: Tydligare möblering i grupperna för att känna att det är enkelt att cirkulera. Kreativa möten. Trevligt och kamratligt. Bra upplägg, bra info på kort tid. Bra möjlighet att nätverka. Intressanta presentationer. Bra workshop där man möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter. God lunch. Bra: knyta nya kontakter, få info om vad som är på gång, positiv tro på framtiden=utveckling. Bra struktur. Trevlig stämning. Bästa mötet på lång tid. Ola+Nina+Petra=geni. Bra program och deltagare. Minus: en aning ostrukturerat emellanåt. Öppen och otvungen diskussionsform. Bra flyt på programpunkterna. Minus: vore bra med representation från samtliga kommuner. Till konferensen i Norsjö: En presentation om hur alla pengar fördelas per år. Och även gärna en presentation från institutioner och bolag av hur de använder sina pengar. Fortsätt med dialog. Lägg möten runt i länet. Umeå är kulturstarkt. Gör hela länet starkt i kulturfrågor tillsammans med oss. Minus: svårt att delta i mer än en grupp, vilket jag ju ville. Bra med bred blandning av deltagare. Fantastiskt bra tajming. Bra presentationer.

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

En undersökning om konstnärskap i Västmanland

En undersökning om konstnärskap i Västmanland Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland 2014-04-08 Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär.

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och interaktion mellan människor med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Ämnet handlar om att tolka budskap som

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-03-14, p 10 KUN 2013/100 Handläggare: Margareta Wennerberg Projektstöd Kultur i Vården 2013 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

Läs mer

Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete

Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete Bakgrund Under 2012 har medarbetarna på Länsstyrelsen genom bland annat diskussioner, föredrag, personaldagar och enhetsmöten tagit fram en

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Slutrapport Promet(H)eo

Slutrapport Promet(H)eo Slutrapport Promet(H)eo PROMET(H)EO (Promote Education and Training in Europe) har varit ett projekt inom Grundtvig partnerskap inom programmet för livslångt lärande. Sju deltagande länder, Spanien, Frankrike,

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Region Västerbotten Västerbottens läns kulturplan 2012 2015. Västerbottens läns kulturplan

Region Västerbotten Västerbottens läns kulturplan 2012 2015. Västerbottens läns kulturplan Västerbottens läns kulturplan 2012 2015 1 WWW.REGIONVASTERBOTTEN.SE Omslagsbild: Ur dansföreställningen Warriors på NorrlandsOperan. Nyskapad dans och nyskriven musik i ett unikt samarbete mellan koreografen

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer