Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista)"

Transkript

1 Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista) Fem regionala projekt presenterar sig: Erik Palm, River stories River Stories är ett regionalt utvecklingsprojekt som omfattar flera olika delar och i ett första steg genomförs nu en förstudie. Med projektet River Stories har NorrlandsOperan för avsikt att driva ett tillväxtorienterat och konstnärligt baserat utvecklingsprojekt som ska engagera och stärka samverkan mellan det regionala kulturlivet och olika aktörer och kommuner i länet. NorrlandsOperan vill med projektet bidra till att aktörer i länets kommuner ges möjlighet att bli delaktiga i ett länsövergripande kulturprojekt som sträcker sig bortom Projektidén har sin utgångspunkt i ett karaktäristiskt inslag i det västerbottniska landskapet: de älvar som rör sig från fjällkedjan i väst till havet i öst. Under århundraden har älvarna haft en central funktion för människor som bor i Västerbottens län: som källa till energi, som kommunikationsled för transporter av människor, timmer och mat samt som rekreationsplats. Älvarna och deras historiska användningsområden är en stor del av vårt kulturarv och har medverkat till att forma de kulturer som växt fram utmed dem. Älvarna har inspirerat och gett upphov till berättelser och sånger från både förr och nu. Utmed älvarna har kulturmöten skett, och kulturutbyten och berättelser har gått i en öst-västlig riktning snarare än nord-sydlig. Under den första projekteringsfasen kommer möten anordnas med företrädare för föreningar, företag, kommuner och arrangörer. Vi söker berättelser (Stories) som berättar om regionen och som kan kopplas till, och ligga till grund för, utformningen av kommande föreställningar. Tillsammans med påtänkta och kommande samverkanspartners läggs grunden för ett kulturprogram med lokala inslag, turnerande artister etc. Kontakt: Erik Palm, Projektledare River Stories och avdelningschef NorrlandsOperan Musik Box 360, SE UMEÅ Tel: , Mobil: Linn Edlund, På tal om oss "På tal om oss" är ett projekt som drivs i Region Västerbottens regi som syftar till att öka ungdomars delaktighet och inflytande i länets kulturliv, och således också kulturpolitiken. Projektet innefattar bland annat ungdomskulturdialoger i länets samtliga kommuner och en regional Ung kultur konferens under våren Bakgrund: I samband med framtagandet av den regionala kulturplanen genomfördes tre enskilda ungdomskulturdialoger i tre av länets kommuner. En sammanfattad text baserad på dialogerna presenteras dels under rubriken Ungdomsperspektiv i kulturplanen men även i Region Västerbotten

2 (7) en mer omfattande rapport, Kulturens ungdomar ungdomarnas kultur. Rapporten syftar till att belysa hur olika ungdomar talar om kultur lokalt och regionalt, och presenteras i relation till aktuell forskning inom områdena ungdomar, identitet, regional utveckling, förebilder med mera. Det som visade sig vara den gemensamma nämnaren var att deltagarna på dialogerna ville ha större möjlighet att påverka och ha inflytande över kulturen i länet, och därmed också få känna sig mer delaktiga i länets kulturutveckling Vad menas egentligen med På tal om oss? Unga människor får ofta utgöra en grupp i samhället som många talar om och för. Vuxna har en tendens, både på gott och ont, att ställa frågor till varandra gällande ungdomar. Ofta är det just samma vuxna som då också får ge svar på frågorna. Svar som kanske inte alltid stämmer så väl överens med vad unga människor tycker. En följd i detta är att unga ofta förutsätts tycka likadant, trots att en 15 åring egentligen kan ha mer gemensamt med en 35 åring än en person i samma ålder. Det finns dock ett syfte med att tala om unga som grupp, då de på grund av sin ålder utgör en grupp som är marginaliserade i samhället vad gäller inflytande och delaktighet, i exempelvis politiska processer. Mer information om projektet hittar ni på samt på Facebook om ni söker på På tal om oss. Kontakt: Mobil: Jeanette Gustafsson, Regionalt resurscentrum för konstnärer Bakgrund: En förstudie genomfördes av Marielle Nylander 2010 rörande formerna för ett regionalt konstresurscentrum. Frågan om konstens behov i regionen lyfts i kulturplanen och här finns angivet att frågan om ett regionalt konstresurscentrum ska fortsätta utredas. Mitt uppdrag nu är att fördjupa förstudien, samla, förankra i dialog med kommunerna i länet, politiker och konstnärer, allmänhet och företag. Den framtida visionen är att resurser för konsten är en del i regionens utveckling, med konsten i centrum. Jag kommer vilja ha dialog om de behov och förväntningar ni har där ni är. Kontakt: Mobil: Anders Karlsson, Västerbotten berättarnas län Bakgrund: För nio år sedan träffades länets kulturverksamheter på Grand Hotel i Stockholm, där många av inslagen hade med berättande att göra. Detta var startskottet på en satsning på att lyfta Västerbotten som Berättarnas län, ett arbete som involverade många samverkansparter och resulterade i ett gemensamt visionsdokument (år 2006). Med visionsdokumentet kunde vi gå till Kulturrådet och få möjligheten att genomföra ett treårigt utvecklingsprojekt med start hösten Ett av resultaten blev att Västerbottens museum nu har landets enda tillsvidareanställda berättarantikvarie. Vilja bland samarbetsparterna att ta nästa steg, ett gigantiskt berättarprojekt på 50 miljoner kronor. Tyvärr fick vi inte EU-medel för hela projektet, dock ett bra kulturprojekt i alla fall. Under tre år ska vi tillsammans ta tillvara och utveckla den muntliga berättartradition som finns i vårt län. Med berättandets hjälp ska vi få fler turister till våra finaste historiska besöksmål, länets företagare ska med hjälp av berättandet ges möjlighet att stärka sina varumärken, berättarguider ska utbildas, berättarföreställningar ska produceras vid ett antal besöksmål, Skellefteå (som utropats sig till Berättarnas stad ) ska lyfta fram särskilda turistprodukter med berättandet som bas och marknadsföra dessa och mycket, mycket annat

3 (7) Samarbetet med kommunerna blir jätteviktigt, inte minst när det gäller att hitta goda berättare som kan komma att ingå i en framtida berättarpool, företag som vill stärka sina varumärken med hjälp av berättande och inte minst hur vi tillsammans kan arbeta för att hitta en långsiktigt hållbar struktur för det muntliga och litterära berättandet i Västerbottens län. Kontakt: Anders Karlsson, Projektkoordinator "Västerbotten berättarnas län" Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13 Box 443, Umeå Tel: Kristina Kalén, Rock Art in Sápmi Det huvudsakliga syftet med projektet är att vi alla som bor i Sápmi ska lära oss mer om våra nordliga kulturtraditioner genom hällkonsten och att vi på olika sätt ska föra in kunskapen in i vår tid och därmed lära oss mer om varandra. Syftet är också att pröva på ett gränsöverskridande arbetssätt i ordets egentliga mening när det gäller att förmedla den inhämtade kunskapen. Rock Art in Sápmi skrider över tidsgränser, från förhistoria till nutid, över landsgränser på ett sätt som var naturligt i Sápmi före nationsgränserna och över ämnesgränser: arkiv, arkeologi, etnologi, konst, musik, film, berättande, teater, dans, pedagogik. Ytterligare ett syfte är att pröva en ny museal arbetsmetodik, där den klassiska museiverksamheten samla, forska, vårda, visa integreras på ett nytt sätt: från att tidigare ha samlat kunskap och därefter forskat på materialet och vårdat det insamlade materialet för att sedan ställa ut det till beskådande kommer vi i detta projekt att integrera förmedlingsaspekten redan i samband med kunskapsinsamling och forskning. På så sätt tror vi att förmedlingen kommer att bli mer angelägen för många människor, särskilt som vi använder nya förmedlingsmetoder med olika konstformer samt samverkar med barn/skola och samebyar/sameföreningar. Projektet Rock Art in Sápmi vilar på tre ben; FORSKNING, FÖRMEDLING och KONST (scenbild-dans-musik m.m.). Dessa tre ben vilar i sin tur på tre huvudteman: den nordliga hällkonsten, arkeologen Gustav Hallströms forskning och dokumentation av hällbildsplatser samt den samiska kulturtraditionen. Styrkan i detta projekt ligger i när dessa tre ben och teman korsas inte minst i det dynamiska mötet mellan forskarvärlden och konstvärlden. Några samarbetsparter: Västerbottens museum, Skellefteå museum, Museum Anna Nordlander, Skogsmuseet i Lycksele, Umeå universitet (arkeologi, forskningsarkivet), Stiftelsen Nämforsen, Sameföreningar i Västerbottens län, Västerbottensteatern, Skellefteå, Giron Sámi Teáhter, Kiruna, Norrlandsoperan, Monica L Edmondsson, Love Ersare, Skuggteatern Klara finansiärer (förutom egenfinansiering från projektdeltagande institutioner) Umeå Kulturhuvudstad 2014, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten Kontakt: Kristina Kalén, Projektledare Rock Art in Sápmi, Västerbottens museum Tel: Mobil:

4 (7) Helene Brewer, Umeå 2014 Utgångspunkt: Kulturdriven samhällsutveckling är en hävstång för långsiktig utveckling/samarbeten. 30 jan 2 feb sker INVIGNING av 2014 (fredag/lördag) Ett exempel på samarbetsprojekt är Urban Forum (fokus på demokratiska dialoger, stadsutveckling, utformning och användning av offentliga rum) Kulturskjutsen: snabba pengar till föreningsliv och enskilda. Handläggs via Föreningsbyrån Umeå kommun. Vem som helst kan söka, förening eller privatperson, och man behöver inte bo eller vara verksam i Umeå. Regional medverkan: Det finns möjlighet att delta i program och programåret, flera gemensamma utvecklingsprojekt pågår och planeras (ex. turism), Logistiken rörande infrastruktur är komplex och kräver samordning mellan kommunerna (hotell bl.a.) Flera kommuner har bildat arbetsgrupper Nationell medverkan regleringsbrev för samverkan med statliga institutioner. Vi fick information om hur Umeå2014 jobbar mot näringslivet med olika koncept/lösningar. Kontakt: Helene Brewer, Administrativ chef, Umeå 2014 European Capital of Culture, Umeå Tel: , mobil: Rundabordssamtal enligt Open Space light Ca 50 medverkade i samtalen. Vi delade upp oss i grupper kring fem projekt och tre teman. Samtal i ca en timme därefter redovisningar från respektive grupp. Flera nyttjade möjligheten att gå emellan samtalsborden, och alla hade fått möjlighet att skicka med synpunkter och frågor till de olika samtalsgrupperna (genom post-it lappar). Gruppdiskussion På tal om oss Gruppsamtalet präglades till stor del av diskussioner kring normkritiska frågor och vilken typ av problematik man kan stöta på i samband med projekt som utgår från och med unga människor. Samt behovet av att vara medveten om detta. Vidare diskuterades nya ungdomsfullmäktige i Skellefteå samt behovet av återväxt av arrangörer och hur det unga arrangörskapet kanske behöver en annan typ av struktur för att främja just återväxten. Vid bordet deltog bland annat 3 projektassistenter kopplade till kulturhuvudstadsåret 2014, personer med olika specialkompetens inom information och kommunikation, tillgänglighet och arrangörskap. Diskussion fördes hur dessa kan agera bollplank åt den arbetsgrupp som kommer planera den regionala konferensen som ingår i projektet På tal om oss. Gruppdiskussion Umeå 2014 Ca 10 personer deltog i samtalet: kulturkonsulenter, kommunföreträdare och institutionsföreträdare. Vi gick igenom idéer och projekt som planeras av konsulenter och kommuner och institutioner. Infrastruktur diskuterades, finns mycket idéer om hur buss, tåg etc. kan nyttjas på olika sätt för kulturupplevelser under Idén med kulturflotte/flytande scen på älven lyftes. Västerbottens hemslöjdsförening arbetar för att få en nationell Vävmässa till Umeå 2014.

5 (7) Går detta att kombinera med vävutställningar på ex. museerna? Finns en idé om att anordna Kulturläger för integration och nätverksbyggande för ungdomar i länet (ex i Umeå 2014). Det betonades att det finns ett behov av hjälp med den regionala samordningen av programpunkter i länet och i Umeå 2014 bl.a. så att arrangemang inte krockar med varandra. RV arbetar med att ta fram en modell/form för samverkan mellan kommunerna. Hur vi ska arbeta för att publik/människor åker ut i länet? Besökare till länet, Umebor ut i länet etc. Det är möjligt att kommuner kan planera in arbetsvistelser på projektkontoret i Umeå, efter samråd/planering med Helene Brewer. Antecknat av Petra Rantatalo Gruppdiskussion om kulturplan Ola höll i samtalen om hur kulturplanen ska revideras. Postitlappar: Länet saknar en litteraturkonsulent, Infrastruktur för ungas kultur hitta former för delaktighet och samverkan, prioritera de kommuner som inte haft egen dialog, många små dialoger/prata om processen, fånga upp åsikter och prioriteringar, Meningsfull nyfikenhet driver samhället framåt. Gruppdiskussion om samverkansmodellen Nina höll i samtalet om samverkansmodellen och 2012 års kulturdialoger. Postitlappar: Gå på djupet med att nå andra än redan frälsta, Hur?, Diskutera med varje kommun hur man på bästa sätt når medborgarna, Vilka ska RV möta i kommunerna?, Se till att samordna RV:s kulturdialoger i kommunerna med projektaktörerna. RV ska ha dialog med kommunala företrädare (politiker och tjänstemän). Kommunen ansvarar för att prata med sitt föreningsliv. BUNGK och deras arbeta med Skapande skola bör lyftas mot kommunerna. Kontaktvägar till Linn:s projekt. Gruppdiskussion KRC KRC = Konstresurscentrum; Fet text = text på gul lapp Det var 5 personer som satte sig vid bordet och samtalade: två konstnärer, en teaterchef, en koordinator på Krenova, en kommunal tjänstekvinna - sedan kom det och gick en konstkonsulent, en annan kommunal tjänstekvinna. Ateljéfrågan - Ateljéer - nätverk av skaparspace för möten - utrymmen för uthyrning! Temporära rum, rörliga utrymmen där konstnärer kan möta andra konstnärer, intresserade företagare, andra aktörer inom konstområdet curators, projektledare, pedagoger. Där de kan sälja sin konst, sina tjänster. KRC En service att tillhandahålla lokaler till konstnärer och vara en förmedling av verksamheten till andra aktörer. Marknadsföring av konst från och i Västerbotten till andra orter, andra länder, andra konstaktörer med beslut ex. inom Statens konstråd är bristfällig. KRC - erbjuder en service där Västerbottens konstnärer kan vara med i ett nytt sammanhang där de syns, internationellt, i andra sammanhang, med utbyten med konstnärer.

6 (7) En fysisk plats för KRC? Galleri Verkligheten har varit en plats, en resurs för curators m.fl. som har vänt sig dit för att få reda på vilka konstnärer som finns, vilka som är intressanta mm. Det är någonting ett KRC kan ha som service - men mycket tydligare! Västerbottens Museum kommer att skapa den yta som samtidskonsten behöver, i de nya lokalerna där Bildmuseet tidigare låg. Så de kommer att satsa på det i större utsträckning! Men hur kommer det att se ut - intressant för KRC med samarbeten tillsammans med redan befintliga aktörer. En tillgänglig konstscen behövs i Umeå, men hur ser det ut i resten av länet? Titta på behovet av lokaler, ateljéer, Residence verksamhet mellan orter i länet Ett arkiv med länets alla konstnärer representerade, på en fysisk plats där man kan sätta sig ned och ta del av konstnärens arbeten i ett kreativt sammanhang. KRC kan titta på Iaspis, som form. Ett rykte finns om tjänsterna på KRC. I förstudien av KRC har vi tittat på hur andra resurscentrum inom film/ dans mm ser ut. Ställt oss frågan, vad kan KRC lära av det? Jo att tjänster behövs för att verksamheten ska vara kontinuerlig. Viktigt att vi tittar % hur fördelningen av ekonomin ska se ut. Ex är: 1/3 Marknadsföring, administration 1/3 - Produktionspengar som konstnärer kan söka 1/3 Förmedling, service, kompetensutveckling Att lokalen är liten Att samarbeten med redan befintliga institutioner är en post. Form, rörlig, tjänster ( Iaspis som bra modell) Förslag att titta på hur Iaspis jobbar som modell - hur dem är rörliga. Hur de har sitt huvudkontor i Stockholm men med gästspel i bl.a. Umeå. Då är det Bildmuseet, Konstnärligt Campus och Galleri Verkligheten som tar emot de har inte en given lokal. Att ha med Barn & Unga som målgrupp i KRC är någonting som vi måste hitta en bra form för. Konstnärerna ser inte att det är deras prioritet att vara till för barnverksamhet. Men KRC ska inte bli en barnkonstscen men med erfarenheten från Film i Västerbotten, dit unga vänder sig för att få råd, tips se hur det verksamma gör har vi ett bra exempel att se på. Hur kan vi skapa en yta mellan etablerade konstnärer och nyexaminerade konstnärer? Mellan semiproffs och konstintresserade, konstnärer mfl.? De nyexaminerade konstnärerna behöver resurser med kontaktytor för att kunna arbeta som konstnär, när de kommer ut i verkligheten. Hur kan det se ut? Vad finns det för exempel redan nu? Hur många stannar i Umeå? Vad beror det på? Hur kommer det sig att lokala konstnärer visar sin konst i ex. Stockholm/ Göteborg/Malmö och inte i Västerbotten? Finns det ingen aktör som tror på dem? Konstlådor för barn Turnera i länet med exempel av länets konstnärer som inspiration för skapande. I dag skapas utställningar som kan turnera, men mottagarna har inte ens råd att betala transporten. KRC: hur kan ekonomin se ut för ett turnerande av konst? Har KRC en mäklarfunktion?

7 (7) Anteckningar nedskrivna av Jeanette Gustafsson, Regional utvecklare - bild & form Kort utvärdering: PLUS och MINUS med dagens program: Bra sätt att engagera alla delar i regionen. Bra med genomgångar av de olika projekten, svårt sedan med gruppdiskussion jag är ensam från min kommun, hade behövt sitta med i samtliga grupper. Får man anteckningar i efterhand? Bra: så många engagerade och vi höll tiderna! Minus: Lokal ej riktigt bra för diskussioner, svårt att hitta intima diskussioner och rundabordsengagemang. Bra: Diskussioner möjligheter att prata. Minus: Mer tid. Bra diskussioner, högt i tak! Plus med att plattform att mötas på. Bra organiserat. Kommer inte på några minus. Bra program, Goda idéer och (god mat) kontakter. Hoppas fler kommuner kan delta. Bra: Korta projektintroduktioner, skulle kunna byggas vidare på som nätverksdagar. Bra: genomgångar av aktuella projekt. Minus: Önskar mig mer konkret runt Men bra att Petra ordnar en träff inom kort. Bra: Att alla höll tiden! Lagom långa presentationer (15 min). Minus: Teknisk utrustning saknades/mick. Svårt att höra en del personer. Bra: balans på dagen mellan intag av info och diskussion. Inbjudan till dialog är positivt. Minus: v kunde haft lite längre tid till gruppdiskussionerna, så att man hunnit cirkulera mer. Bra: Intressant innehåll. Soppan till lunchen! Bra temagrupper. Bra snabba korta presentationer av alla personer och grupper. Minus: Svår lokal. Svårt veta vad man borde ha läst på. Jättebra med projekten och open space. Även informationen runt det. Minus: För lite tid, hann bara ett bord. Borde vara två dagar så vi hinner med dialog. Bra att få info om vad som pågår, vilka man kan kontakta. Gillar organisationen av dagen, lite lös i kanten. Bra möjlighet att få både övergripande och specifik information. Trevlig dag, trevliga människor. Bra och intressanta diskussionsämnen varför man kände att man skulle behöva klyva på sig. Minus: Tydligare möblering i grupperna för att känna att det är enkelt att cirkulera. Kreativa möten. Trevligt och kamratligt. Bra upplägg, bra info på kort tid. Bra möjlighet att nätverka. Intressanta presentationer. Bra workshop där man möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter. God lunch. Bra: knyta nya kontakter, få info om vad som är på gång, positiv tro på framtiden=utveckling. Bra struktur. Trevlig stämning. Bästa mötet på lång tid. Ola+Nina+Petra=geni. Bra program och deltagare. Minus: en aning ostrukturerat emellanåt. Öppen och otvungen diskussionsform. Bra flyt på programpunkterna. Minus: vore bra med representation från samtliga kommuner. Till konferensen i Norsjö: En presentation om hur alla pengar fördelas per år. Och även gärna en presentation från institutioner och bolag av hur de använder sina pengar. Fortsätt med dialog. Lägg möten runt i länet. Umeå är kulturstarkt. Gör hela länet starkt i kulturfrågor tillsammans med oss. Minus: svårt att delta i mer än en grupp, vilket jag ju ville. Bra med bred blandning av deltagare. Fantastiskt bra tajming. Bra presentationer.

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Minnesanteckningar från seminariet Samtidskonsten ur ett regionalt perspektiv, Kulturforum Lycksele, 16 oktober 2013

Minnesanteckningar från seminariet Samtidskonsten ur ett regionalt perspektiv, Kulturforum Lycksele, 16 oktober 2013 Minnesanteckningar från seminariet Samtidskonsten ur ett regionalt perspektiv, Kulturforum Lycksele, 16 oktober 2013 Generellt så handlar alla fyra seminarier om hur vi tillsammans kan skapa platser för

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Dokumentation från World Cafésamtalen World Café: Bordssamtal 1-4 Omgång 1: Tankar och reflektioner om grundidén om

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Kalmar November 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för, i bland annat kulturplanerna, själva ska få komma till tals.

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Norrbottens läns landsting (NLL)

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Sörmland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer och

Läs mer

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna.

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna. The Art Of Sweden är en unik länsövergripande intresseorganisation för alla fria professionella kulturskapare i Örebro län musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer,

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län PROTOKOLL 1 (6) BILAGOR Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län 2011-2013 Västerbottens kulturliv regional infrastruktur och särdrag Västerbottens län har idag flera starka

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Nätverksdag samordnare

Nätverksdag samordnare Nätverksdag samordnare Deltagare: se bifogad anmälningslista Möte: 22 september 2011 kl 9-12 (lunch 12-13) Plats: Bohusläns museum, Spisrummet 1. Disa Hansson, från Fyrbodals kommunalförbund hälsade välkomna

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Projektbeskrivning Black/North SEAS i Västra Götaland

Projektbeskrivning Black/North SEAS i Västra Götaland Projektbeskrivning Black/North SEAS i Västra Götaland Projektpresentation Black/North SEAS är ett 3,5 årigt Europeisk konstnärligt samarbetsprojekt med grundfinanisering från EU Culture 2007-2013 som kopplar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Upplägget för strategikonferensen 2011 kan sammanfattas såhär:

Upplägget för strategikonferensen 2011 kan sammanfattas såhär: KFUK-KFUM CENTRALS STRATEGIKONFERENS 2011 Plats: Helsingfors 21-23 oktober Moderator och protokoll: Hanna Hallin, Sektor3 Bilagor: Program, deltagarlista, utvärdering OM STRATKO 2011 Strategikonferensen

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 DISPOSITION STYRDOKUMENT KULTURENS INFRASTRUKTUR KULTURNÄMNDENS ARBETSSÄTT KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING UTVECKLING KONST- OCH

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Uppföljning Inspirationsträff den 24 september 14, kl 9. 15. Medborgarhuset, Lycksele Målgrupp: civila samhället med representanter för pensionärsföreningar,

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Alla barns rätt till kultur i Örebro län fokus asylsökande/nyanlända

Alla barns rätt till kultur i Örebro län fokus asylsökande/nyanlända Tjänsteställe, handläggare Datum Kultur och ideell sektor, Lena Adem 2016-06-28 Alla barns rätt till kultur i Örebro län fokus asylsökande/nyanlända Kultur är läkande och skapar meningsfullhet i tillvaron.

Läs mer

BILAGA till Västerbottens läns KULTURPLAN

BILAGA till Västerbottens läns KULTURPLAN BILAGA till Västerbottens läns KULTURPLAN 2012 2015 FOKUSOMRÅDEN 2015 FÖR REGIONAL KULTURVERKSAMHET FOKUSOMRÅDEN 2015 FÖR REGIONAL KULTURVERKSAMHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kulturell mångfald genom samverkan!

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna oss? Regional handlingsplan för Kronobergs län Dokumentation från klimatanpassningsmöte, Alvesta 14 november 2012 Seminariet är en del av Länsstyrelsens

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer