Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista)"

Transkript

1 Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista) Fem regionala projekt presenterar sig: Erik Palm, River stories River Stories är ett regionalt utvecklingsprojekt som omfattar flera olika delar och i ett första steg genomförs nu en förstudie. Med projektet River Stories har NorrlandsOperan för avsikt att driva ett tillväxtorienterat och konstnärligt baserat utvecklingsprojekt som ska engagera och stärka samverkan mellan det regionala kulturlivet och olika aktörer och kommuner i länet. NorrlandsOperan vill med projektet bidra till att aktörer i länets kommuner ges möjlighet att bli delaktiga i ett länsövergripande kulturprojekt som sträcker sig bortom Projektidén har sin utgångspunkt i ett karaktäristiskt inslag i det västerbottniska landskapet: de älvar som rör sig från fjällkedjan i väst till havet i öst. Under århundraden har älvarna haft en central funktion för människor som bor i Västerbottens län: som källa till energi, som kommunikationsled för transporter av människor, timmer och mat samt som rekreationsplats. Älvarna och deras historiska användningsområden är en stor del av vårt kulturarv och har medverkat till att forma de kulturer som växt fram utmed dem. Älvarna har inspirerat och gett upphov till berättelser och sånger från både förr och nu. Utmed älvarna har kulturmöten skett, och kulturutbyten och berättelser har gått i en öst-västlig riktning snarare än nord-sydlig. Under den första projekteringsfasen kommer möten anordnas med företrädare för föreningar, företag, kommuner och arrangörer. Vi söker berättelser (Stories) som berättar om regionen och som kan kopplas till, och ligga till grund för, utformningen av kommande föreställningar. Tillsammans med påtänkta och kommande samverkanspartners läggs grunden för ett kulturprogram med lokala inslag, turnerande artister etc. Kontakt: Erik Palm, Projektledare River Stories och avdelningschef NorrlandsOperan Musik Box 360, SE UMEÅ Tel: , Mobil: Linn Edlund, På tal om oss "På tal om oss" är ett projekt som drivs i Region Västerbottens regi som syftar till att öka ungdomars delaktighet och inflytande i länets kulturliv, och således också kulturpolitiken. Projektet innefattar bland annat ungdomskulturdialoger i länets samtliga kommuner och en regional Ung kultur konferens under våren Bakgrund: I samband med framtagandet av den regionala kulturplanen genomfördes tre enskilda ungdomskulturdialoger i tre av länets kommuner. En sammanfattad text baserad på dialogerna presenteras dels under rubriken Ungdomsperspektiv i kulturplanen men även i Region Västerbotten

2 (7) en mer omfattande rapport, Kulturens ungdomar ungdomarnas kultur. Rapporten syftar till att belysa hur olika ungdomar talar om kultur lokalt och regionalt, och presenteras i relation till aktuell forskning inom områdena ungdomar, identitet, regional utveckling, förebilder med mera. Det som visade sig vara den gemensamma nämnaren var att deltagarna på dialogerna ville ha större möjlighet att påverka och ha inflytande över kulturen i länet, och därmed också få känna sig mer delaktiga i länets kulturutveckling Vad menas egentligen med På tal om oss? Unga människor får ofta utgöra en grupp i samhället som många talar om och för. Vuxna har en tendens, både på gott och ont, att ställa frågor till varandra gällande ungdomar. Ofta är det just samma vuxna som då också får ge svar på frågorna. Svar som kanske inte alltid stämmer så väl överens med vad unga människor tycker. En följd i detta är att unga ofta förutsätts tycka likadant, trots att en 15 åring egentligen kan ha mer gemensamt med en 35 åring än en person i samma ålder. Det finns dock ett syfte med att tala om unga som grupp, då de på grund av sin ålder utgör en grupp som är marginaliserade i samhället vad gäller inflytande och delaktighet, i exempelvis politiska processer. Mer information om projektet hittar ni på samt på Facebook om ni söker på På tal om oss. Kontakt: Mobil: Jeanette Gustafsson, Regionalt resurscentrum för konstnärer Bakgrund: En förstudie genomfördes av Marielle Nylander 2010 rörande formerna för ett regionalt konstresurscentrum. Frågan om konstens behov i regionen lyfts i kulturplanen och här finns angivet att frågan om ett regionalt konstresurscentrum ska fortsätta utredas. Mitt uppdrag nu är att fördjupa förstudien, samla, förankra i dialog med kommunerna i länet, politiker och konstnärer, allmänhet och företag. Den framtida visionen är att resurser för konsten är en del i regionens utveckling, med konsten i centrum. Jag kommer vilja ha dialog om de behov och förväntningar ni har där ni är. Kontakt: Mobil: Anders Karlsson, Västerbotten berättarnas län Bakgrund: För nio år sedan träffades länets kulturverksamheter på Grand Hotel i Stockholm, där många av inslagen hade med berättande att göra. Detta var startskottet på en satsning på att lyfta Västerbotten som Berättarnas län, ett arbete som involverade många samverkansparter och resulterade i ett gemensamt visionsdokument (år 2006). Med visionsdokumentet kunde vi gå till Kulturrådet och få möjligheten att genomföra ett treårigt utvecklingsprojekt med start hösten Ett av resultaten blev att Västerbottens museum nu har landets enda tillsvidareanställda berättarantikvarie. Vilja bland samarbetsparterna att ta nästa steg, ett gigantiskt berättarprojekt på 50 miljoner kronor. Tyvärr fick vi inte EU-medel för hela projektet, dock ett bra kulturprojekt i alla fall. Under tre år ska vi tillsammans ta tillvara och utveckla den muntliga berättartradition som finns i vårt län. Med berättandets hjälp ska vi få fler turister till våra finaste historiska besöksmål, länets företagare ska med hjälp av berättandet ges möjlighet att stärka sina varumärken, berättarguider ska utbildas, berättarföreställningar ska produceras vid ett antal besöksmål, Skellefteå (som utropats sig till Berättarnas stad ) ska lyfta fram särskilda turistprodukter med berättandet som bas och marknadsföra dessa och mycket, mycket annat

3 (7) Samarbetet med kommunerna blir jätteviktigt, inte minst när det gäller att hitta goda berättare som kan komma att ingå i en framtida berättarpool, företag som vill stärka sina varumärken med hjälp av berättande och inte minst hur vi tillsammans kan arbeta för att hitta en långsiktigt hållbar struktur för det muntliga och litterära berättandet i Västerbottens län. Kontakt: Anders Karlsson, Projektkoordinator "Västerbotten berättarnas län" Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13 Box 443, Umeå Tel: Kristina Kalén, Rock Art in Sápmi Det huvudsakliga syftet med projektet är att vi alla som bor i Sápmi ska lära oss mer om våra nordliga kulturtraditioner genom hällkonsten och att vi på olika sätt ska föra in kunskapen in i vår tid och därmed lära oss mer om varandra. Syftet är också att pröva på ett gränsöverskridande arbetssätt i ordets egentliga mening när det gäller att förmedla den inhämtade kunskapen. Rock Art in Sápmi skrider över tidsgränser, från förhistoria till nutid, över landsgränser på ett sätt som var naturligt i Sápmi före nationsgränserna och över ämnesgränser: arkiv, arkeologi, etnologi, konst, musik, film, berättande, teater, dans, pedagogik. Ytterligare ett syfte är att pröva en ny museal arbetsmetodik, där den klassiska museiverksamheten samla, forska, vårda, visa integreras på ett nytt sätt: från att tidigare ha samlat kunskap och därefter forskat på materialet och vårdat det insamlade materialet för att sedan ställa ut det till beskådande kommer vi i detta projekt att integrera förmedlingsaspekten redan i samband med kunskapsinsamling och forskning. På så sätt tror vi att förmedlingen kommer att bli mer angelägen för många människor, särskilt som vi använder nya förmedlingsmetoder med olika konstformer samt samverkar med barn/skola och samebyar/sameföreningar. Projektet Rock Art in Sápmi vilar på tre ben; FORSKNING, FÖRMEDLING och KONST (scenbild-dans-musik m.m.). Dessa tre ben vilar i sin tur på tre huvudteman: den nordliga hällkonsten, arkeologen Gustav Hallströms forskning och dokumentation av hällbildsplatser samt den samiska kulturtraditionen. Styrkan i detta projekt ligger i när dessa tre ben och teman korsas inte minst i det dynamiska mötet mellan forskarvärlden och konstvärlden. Några samarbetsparter: Västerbottens museum, Skellefteå museum, Museum Anna Nordlander, Skogsmuseet i Lycksele, Umeå universitet (arkeologi, forskningsarkivet), Stiftelsen Nämforsen, Sameföreningar i Västerbottens län, Västerbottensteatern, Skellefteå, Giron Sámi Teáhter, Kiruna, Norrlandsoperan, Monica L Edmondsson, Love Ersare, Skuggteatern Klara finansiärer (förutom egenfinansiering från projektdeltagande institutioner) Umeå Kulturhuvudstad 2014, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten Kontakt: Kristina Kalén, Projektledare Rock Art in Sápmi, Västerbottens museum Tel: Mobil:

4 (7) Helene Brewer, Umeå 2014 Utgångspunkt: Kulturdriven samhällsutveckling är en hävstång för långsiktig utveckling/samarbeten. 30 jan 2 feb sker INVIGNING av 2014 (fredag/lördag) Ett exempel på samarbetsprojekt är Urban Forum (fokus på demokratiska dialoger, stadsutveckling, utformning och användning av offentliga rum) Kulturskjutsen: snabba pengar till föreningsliv och enskilda. Handläggs via Föreningsbyrån Umeå kommun. Vem som helst kan söka, förening eller privatperson, och man behöver inte bo eller vara verksam i Umeå. Regional medverkan: Det finns möjlighet att delta i program och programåret, flera gemensamma utvecklingsprojekt pågår och planeras (ex. turism), Logistiken rörande infrastruktur är komplex och kräver samordning mellan kommunerna (hotell bl.a.) Flera kommuner har bildat arbetsgrupper Nationell medverkan regleringsbrev för samverkan med statliga institutioner. Vi fick information om hur Umeå2014 jobbar mot näringslivet med olika koncept/lösningar. Kontakt: Helene Brewer, Administrativ chef, Umeå 2014 European Capital of Culture, Umeå Tel: , mobil: Rundabordssamtal enligt Open Space light Ca 50 medverkade i samtalen. Vi delade upp oss i grupper kring fem projekt och tre teman. Samtal i ca en timme därefter redovisningar från respektive grupp. Flera nyttjade möjligheten att gå emellan samtalsborden, och alla hade fått möjlighet att skicka med synpunkter och frågor till de olika samtalsgrupperna (genom post-it lappar). Gruppdiskussion På tal om oss Gruppsamtalet präglades till stor del av diskussioner kring normkritiska frågor och vilken typ av problematik man kan stöta på i samband med projekt som utgår från och med unga människor. Samt behovet av att vara medveten om detta. Vidare diskuterades nya ungdomsfullmäktige i Skellefteå samt behovet av återväxt av arrangörer och hur det unga arrangörskapet kanske behöver en annan typ av struktur för att främja just återväxten. Vid bordet deltog bland annat 3 projektassistenter kopplade till kulturhuvudstadsåret 2014, personer med olika specialkompetens inom information och kommunikation, tillgänglighet och arrangörskap. Diskussion fördes hur dessa kan agera bollplank åt den arbetsgrupp som kommer planera den regionala konferensen som ingår i projektet På tal om oss. Gruppdiskussion Umeå 2014 Ca 10 personer deltog i samtalet: kulturkonsulenter, kommunföreträdare och institutionsföreträdare. Vi gick igenom idéer och projekt som planeras av konsulenter och kommuner och institutioner. Infrastruktur diskuterades, finns mycket idéer om hur buss, tåg etc. kan nyttjas på olika sätt för kulturupplevelser under Idén med kulturflotte/flytande scen på älven lyftes. Västerbottens hemslöjdsförening arbetar för att få en nationell Vävmässa till Umeå 2014.

5 (7) Går detta att kombinera med vävutställningar på ex. museerna? Finns en idé om att anordna Kulturläger för integration och nätverksbyggande för ungdomar i länet (ex i Umeå 2014). Det betonades att det finns ett behov av hjälp med den regionala samordningen av programpunkter i länet och i Umeå 2014 bl.a. så att arrangemang inte krockar med varandra. RV arbetar med att ta fram en modell/form för samverkan mellan kommunerna. Hur vi ska arbeta för att publik/människor åker ut i länet? Besökare till länet, Umebor ut i länet etc. Det är möjligt att kommuner kan planera in arbetsvistelser på projektkontoret i Umeå, efter samråd/planering med Helene Brewer. Antecknat av Petra Rantatalo Gruppdiskussion om kulturplan Ola höll i samtalen om hur kulturplanen ska revideras. Postitlappar: Länet saknar en litteraturkonsulent, Infrastruktur för ungas kultur hitta former för delaktighet och samverkan, prioritera de kommuner som inte haft egen dialog, många små dialoger/prata om processen, fånga upp åsikter och prioriteringar, Meningsfull nyfikenhet driver samhället framåt. Gruppdiskussion om samverkansmodellen Nina höll i samtalet om samverkansmodellen och 2012 års kulturdialoger. Postitlappar: Gå på djupet med att nå andra än redan frälsta, Hur?, Diskutera med varje kommun hur man på bästa sätt når medborgarna, Vilka ska RV möta i kommunerna?, Se till att samordna RV:s kulturdialoger i kommunerna med projektaktörerna. RV ska ha dialog med kommunala företrädare (politiker och tjänstemän). Kommunen ansvarar för att prata med sitt föreningsliv. BUNGK och deras arbeta med Skapande skola bör lyftas mot kommunerna. Kontaktvägar till Linn:s projekt. Gruppdiskussion KRC KRC = Konstresurscentrum; Fet text = text på gul lapp Det var 5 personer som satte sig vid bordet och samtalade: två konstnärer, en teaterchef, en koordinator på Krenova, en kommunal tjänstekvinna - sedan kom det och gick en konstkonsulent, en annan kommunal tjänstekvinna. Ateljéfrågan - Ateljéer - nätverk av skaparspace för möten - utrymmen för uthyrning! Temporära rum, rörliga utrymmen där konstnärer kan möta andra konstnärer, intresserade företagare, andra aktörer inom konstområdet curators, projektledare, pedagoger. Där de kan sälja sin konst, sina tjänster. KRC En service att tillhandahålla lokaler till konstnärer och vara en förmedling av verksamheten till andra aktörer. Marknadsföring av konst från och i Västerbotten till andra orter, andra länder, andra konstaktörer med beslut ex. inom Statens konstråd är bristfällig. KRC - erbjuder en service där Västerbottens konstnärer kan vara med i ett nytt sammanhang där de syns, internationellt, i andra sammanhang, med utbyten med konstnärer.

6 (7) En fysisk plats för KRC? Galleri Verkligheten har varit en plats, en resurs för curators m.fl. som har vänt sig dit för att få reda på vilka konstnärer som finns, vilka som är intressanta mm. Det är någonting ett KRC kan ha som service - men mycket tydligare! Västerbottens Museum kommer att skapa den yta som samtidskonsten behöver, i de nya lokalerna där Bildmuseet tidigare låg. Så de kommer att satsa på det i större utsträckning! Men hur kommer det att se ut - intressant för KRC med samarbeten tillsammans med redan befintliga aktörer. En tillgänglig konstscen behövs i Umeå, men hur ser det ut i resten av länet? Titta på behovet av lokaler, ateljéer, Residence verksamhet mellan orter i länet Ett arkiv med länets alla konstnärer representerade, på en fysisk plats där man kan sätta sig ned och ta del av konstnärens arbeten i ett kreativt sammanhang. KRC kan titta på Iaspis, som form. Ett rykte finns om tjänsterna på KRC. I förstudien av KRC har vi tittat på hur andra resurscentrum inom film/ dans mm ser ut. Ställt oss frågan, vad kan KRC lära av det? Jo att tjänster behövs för att verksamheten ska vara kontinuerlig. Viktigt att vi tittar % hur fördelningen av ekonomin ska se ut. Ex är: 1/3 Marknadsföring, administration 1/3 - Produktionspengar som konstnärer kan söka 1/3 Förmedling, service, kompetensutveckling Att lokalen är liten Att samarbeten med redan befintliga institutioner är en post. Form, rörlig, tjänster ( Iaspis som bra modell) Förslag att titta på hur Iaspis jobbar som modell - hur dem är rörliga. Hur de har sitt huvudkontor i Stockholm men med gästspel i bl.a. Umeå. Då är det Bildmuseet, Konstnärligt Campus och Galleri Verkligheten som tar emot de har inte en given lokal. Att ha med Barn & Unga som målgrupp i KRC är någonting som vi måste hitta en bra form för. Konstnärerna ser inte att det är deras prioritet att vara till för barnverksamhet. Men KRC ska inte bli en barnkonstscen men med erfarenheten från Film i Västerbotten, dit unga vänder sig för att få råd, tips se hur det verksamma gör har vi ett bra exempel att se på. Hur kan vi skapa en yta mellan etablerade konstnärer och nyexaminerade konstnärer? Mellan semiproffs och konstintresserade, konstnärer mfl.? De nyexaminerade konstnärerna behöver resurser med kontaktytor för att kunna arbeta som konstnär, när de kommer ut i verkligheten. Hur kan det se ut? Vad finns det för exempel redan nu? Hur många stannar i Umeå? Vad beror det på? Hur kommer det sig att lokala konstnärer visar sin konst i ex. Stockholm/ Göteborg/Malmö och inte i Västerbotten? Finns det ingen aktör som tror på dem? Konstlådor för barn Turnera i länet med exempel av länets konstnärer som inspiration för skapande. I dag skapas utställningar som kan turnera, men mottagarna har inte ens råd att betala transporten. KRC: hur kan ekonomin se ut för ett turnerande av konst? Har KRC en mäklarfunktion?

7 (7) Anteckningar nedskrivna av Jeanette Gustafsson, Regional utvecklare - bild & form Kort utvärdering: PLUS och MINUS med dagens program: Bra sätt att engagera alla delar i regionen. Bra med genomgångar av de olika projekten, svårt sedan med gruppdiskussion jag är ensam från min kommun, hade behövt sitta med i samtliga grupper. Får man anteckningar i efterhand? Bra: så många engagerade och vi höll tiderna! Minus: Lokal ej riktigt bra för diskussioner, svårt att hitta intima diskussioner och rundabordsengagemang. Bra: Diskussioner möjligheter att prata. Minus: Mer tid. Bra diskussioner, högt i tak! Plus med att plattform att mötas på. Bra organiserat. Kommer inte på några minus. Bra program, Goda idéer och (god mat) kontakter. Hoppas fler kommuner kan delta. Bra: Korta projektintroduktioner, skulle kunna byggas vidare på som nätverksdagar. Bra: genomgångar av aktuella projekt. Minus: Önskar mig mer konkret runt Men bra att Petra ordnar en träff inom kort. Bra: Att alla höll tiden! Lagom långa presentationer (15 min). Minus: Teknisk utrustning saknades/mick. Svårt att höra en del personer. Bra: balans på dagen mellan intag av info och diskussion. Inbjudan till dialog är positivt. Minus: v kunde haft lite längre tid till gruppdiskussionerna, så att man hunnit cirkulera mer. Bra: Intressant innehåll. Soppan till lunchen! Bra temagrupper. Bra snabba korta presentationer av alla personer och grupper. Minus: Svår lokal. Svårt veta vad man borde ha läst på. Jättebra med projekten och open space. Även informationen runt det. Minus: För lite tid, hann bara ett bord. Borde vara två dagar så vi hinner med dialog. Bra att få info om vad som pågår, vilka man kan kontakta. Gillar organisationen av dagen, lite lös i kanten. Bra möjlighet att få både övergripande och specifik information. Trevlig dag, trevliga människor. Bra och intressanta diskussionsämnen varför man kände att man skulle behöva klyva på sig. Minus: Tydligare möblering i grupperna för att känna att det är enkelt att cirkulera. Kreativa möten. Trevligt och kamratligt. Bra upplägg, bra info på kort tid. Bra möjlighet att nätverka. Intressanta presentationer. Bra workshop där man möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter. God lunch. Bra: knyta nya kontakter, få info om vad som är på gång, positiv tro på framtiden=utveckling. Bra struktur. Trevlig stämning. Bästa mötet på lång tid. Ola+Nina+Petra=geni. Bra program och deltagare. Minus: en aning ostrukturerat emellanåt. Öppen och otvungen diskussionsform. Bra flyt på programpunkterna. Minus: vore bra med representation från samtliga kommuner. Till konferensen i Norsjö: En presentation om hur alla pengar fördelas per år. Och även gärna en presentation från institutioner och bolag av hur de använder sina pengar. Fortsätt med dialog. Lägg möten runt i länet. Umeå är kulturstarkt. Gör hela länet starkt i kulturfrågor tillsammans med oss. Minus: svårt att delta i mer än en grupp, vilket jag ju ville. Bra med bred blandning av deltagare. Fantastiskt bra tajming. Bra presentationer.

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Förstudie Breddkulturcenter

Förstudie Breddkulturcenter Förstudie Breddkulturcenter augusti 2012 - januari 2013 På uppdrag av Landstinget Västernorrland genomförd av Amatörteaterns Riksförbund - Västernorrland Uppdrag ATR-V (Amatörteaterns Riksförbund Västernorrland)

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

KONSTEN OCH PUBLIKEN

KONSTEN OCH PUBLIKEN KONSTEN OCH PUBLIKEN Regionalt konstpedagogiskt forum 2007: Konsten och publiken Välkommen till en dokumentation av seminariet Konsten och publiken på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn den 19 november

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Tisdag den 9 oktober 2007 Plats: Lunch, Rikskonserter, Nybrokajen 11. Därefter äger dialogen rum i Stallet, Stallgatan 7, Stockholm. Dialog

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR Fråga: Beskriv gärna vad som var positivt Afternoon Tea Arvika 111026 Nya ideer. Trevligt att umgås med andra företagate. Afternoon Tea Arvika 111118 Alltid bra med mötesplatser Engagerad

Läs mer

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket Minnesanteckningar LTS vårmöte 21-22 april 2010 i Visby LTS vårmöte 2010 inleddes med att naturen bjöd kulturen starkt motstånd. Detta är våren när vi har lärt oss åtminstone ett namn till på en isländsk

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen

Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen 1 Rapport från Kickoff med tobaksuppdraget 30-31 augusti 2010 på Kungsholmen Deltagare Bollnäs Jessica Ulvhag, folkhälsostrateg Gävle Johnny Gustavsson, drogsamordnare Kristina Mattson, skolsköterska Hofors

Läs mer