GODMANS-NYTT. Nedan har vi tagit med de vanligaste frågorna och sådant vi särskilt vill uppmärksamma er på:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GODMANS-NYTT. Nedan har vi tagit med de vanligaste frågorna och sådant vi särskilt vill uppmärksamma er på:"

Transkript

1 December 2011 GODMANS-NYTT Vi är mycket glada. över att kvalitén på årsräkningarna har förbättras sedan föregående år! Det är överlag färre kompletteringar och bättre kvalitet på redovisningarna. Precis som tidigare skickar vi med brev till er som fått någon notering med information om vad ni kan tänka på framöver. Vi är i det närmaste klara med årsräkningarna för Nedan har vi tagit med de vanligaste frågorna och sådant vi särskilt vill uppmärksamma er på: Kontoutdrag från Internet? Vi har uppmärksammat era synpunkter kring internetutdrag och tagit detta till oss. När det är dags att lämna in kontoutdrag i samband med årsräkningarna för 2011 gäller följande: - Vi accepterar kontoutdrag i original eller från internet så länge bank, kontoinnehavare, kontonummer, samtliga transaktioner och saldo på samtliga konton framgår för hela året. - Observera att kontoutdrag ska lämnas in för hela året, ända fram till 31/ , för att årsräkningen ska kunna granskas. Varför ska B- och C-blanketten skickas med? Vi får ofta frågan varför god man ska fylla i blankett B-inkomster och C-utgifter när man ändå ska sända in kontoutdrag i samband med redovisning. Anledning är att ni genom att fylla i dessa blanketter kraftigt underlättar vårt arbete med granskningen och gör det möjligt för oss att få en överblick hur huvudmännens pengar disponeras. Det går att snabbt se om något sticker ut och förändrats från föregående år. Dessa blanketter ligger till grund för den rimlighetsbedömning vi gör när det gäller fickpengar mm. Detta är till nytta även för er som gode män då det påskyndar vår granskning och ni får en snabbare återkoppling i era uppdrag. 1

2 Varför ska man föra kassabok? Gällande kassabok får vi också frågor. Syftet med att god man för kassabok för sin huvudman, är att kunna styrka varje transaktion man utfört för sin huvudmans räkning. Överförmyndarnämnden kan när som helst under löpande uppdrag begära in en redovisning. Det är därför viktigt att ni som ställföreträdare noga dokumenterar era åtgärder vad avser ekonomin. En god man är skyldig att fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning. För att kunna fullfölja denna skyldighet är kassabok en nödvändighet. Beslut om habiliteringsersättning När det gäller habiliteringsersättningen kan ni vända er till Anneli Wallin, Socialkontoret (tel ) för att få en sammanställning av utbetald habiliteringsersättning för er huvudman/era huvudmän. Utmätning från Kronofogden Har Kronofogdemyndigheten (KFM) utmätning hos huvudmannen är det viktigt att beslut eller annat underlag för utmätningen skickas med tillsammans med årsräkningen. Skickas det inte med kan enheten inte se att utmätning skett och det kommer då fattas pengar i redovisningen. Har huvudmannen pension syns det i beslutet om utbetalning hur mycket som går till KFM i utmätning. Arvodesbesked och beslut I Linköping får ni som ställföreträdare ett förskott på arvode. För att förtydliga hur systemet fungerar och vad som gäller har vi utarbetat två olika dokument - ett preliminärt besked om arvode och ett beslut om arvode. Det preliminära arvodet beräknas med ledning av den skattning du som ställföreträdare gjort av framtida insatser i uppdraget. Utbetalning av preliminärt arvode sker i förskott och det är kommunen som betalar ut förskottet. Det preliminära arvodet betalas, precis som tidigare, ut med en tredjedel i slutet av april, augusti och december, under förutsättning att inga förändringar skett i uppdraget. Du har som ställföreträdare en skyldighet att snarast rapportera in eventuella förändringar i uppdraget till oss. Om uppdraget upphör eller ansvaret för ställföreträdarskapet under året överflyttas till annan kommun äger Linköpings kommun rätt att återkräva eventuellt felaktigt utbetalt arvode (andra kommuner kan ha andra arvodesrutiner). 2

3 I samband med granskning av årsräkning eller sluträkning beslutar och meddelar vi vem som ska bekosta arvode och ersättningar. Detta beslut är överklagningsbart. Vi hoppas att vi med dessa korrigeringar kan bli tydligare genom att ni får ett preliminärt besked för arvodet det kommande året och ett beslut i samband med att årsräkningen granskas. Nytt avtal ensamkommande barn Tidigare har kommunen haft ett avtal om 8 platser per år för ensamkommande barn. Kommunen har nu tecknat ett nytt avtal på 15 platser per år. Det innebär att behovet av gode män som kan ta sådana uppdrag ökar. Är du intresserad av att ta fler uppdrag eller vill få information om uppdraget, hör av dig till enheten! Särskild rekryteringssatsning Vi har på olika sätt arbetat med rekrytering under det gångna året. Trots detta har vi fortfarande svårigheter att rekrytera ställföreträdare i mer komplicerade ärenden. Våra rekryteringsinsatser kommer därför att intensifieras under första halvåret 2012 då vi anlitar medborgarkontoret till vår hjälp. Är du intresserad av att ta fler uppdrag, hör gärna av dig till enheten. Tips-rutan Här vill vi informera om lite av varje som vi tror kan vara till nytta för dig som god man/förvaltare: Förbehållsbelopp och individuellt förbehållsbelopp Med förbehållsbelopp avses ett belopp som ska täcka normalkostnader för en hemtjänsttagare under en månad, exempelvis livsmedel, kläder, skor, fritid, läkemedel, tandvård, resor, husgeråd mm. Avsikten med förbehållsbeloppet är att det ska avräknas från inkomsten innan avgiften för hemtjänsten fastställs. I vissa fall kan hemtjänsttagaren ha särskilda behov som inte täcks av förbehållsbeloppet. Det är då möjligheten finns att ansöka om ett individuellt förbehållsbelopp. Exempel på särskilda behov som kan berättiga till det individuella förbehållsbeloppet är fördyrad kost, kostnader för god man eller kostnader till följd av funktionshinder. Behovet ska vara varaktigt och överstiga 200 kr/månad. Förbehållsbeloppen innebär att man får en jämkning på sin totala avgift. Ansökan görs till Socialkontoret, Box 356, Linköping. Blankett finns på kommunens hemsida: (sök: Ansökan om individuellt förbehållsbelopp) 3

4 Kommunens äldrelotsar: Äldrelotsarna är kommunens informatörer i äldrefrågor. De kan svara på frågor eller vägleda inom äldreomsorgen samt informera om eget val inom hemtjänsten. Äldrelotsarna nås på tel vardagar mellan kl.09:00-15:00. Webbplats: Eget val inom hemtjänsten Den som har behov av hemtjänst kan välja olika utförare för de olika tjänsterna. Det gäller för tjänster som ex.vis städning, tvätt, inköp, omvårdnad, trygghetslarm samt leverans av matkorg. Det finns mer information om det egna valet på kommunens hemsida. Gå in på Medborgarkontoret Medborgarkontoret i Linköping är en central punkt för samhällsvägledning och finns på två platser, i Stifts- och landsbiblioteket och i Skäggetorps centrum. Där finns bl a bostadsinformation, konsumentvägledning och skuldrådgivning. Gå gärna in på hemsidan sök medborgarkontor. Fixartjänst Den som är över 65 år och bor i Linköpings kommun kan få hjälp i hemmet av kommunens Fixartjänst. Man kan få hjälp med enkla sysslor i hemmet, exempelvis att byta glödlampor, hänga upp gardiner, montera brandvarnare, hämta ner/ställa upp tunga saker på vinden eller i förråd. Fixartjänst kan även ge råd och tips när det gäller att förebygga olyckor. Tjänsten är gratis. Kommunens fixare heter Birgitta Jonasson och nås på tel , säkrast mellan kl.08:00-09:00. Anhörigcenter Anhörigcenter stödjer och stärker den som av olika anledningar har behov av stöd i sin roll som anhörig. Verksamheten vänder sig till anhöriga i alla åldrar. På anhörigcenter erbjuds stöd på många olika sätt genom samtalsgrupper, enskilda stödsamtal, föreläsningar, gemenskap och samvaro med andra. Det är Råd & Stöd, Leanlink som driver verksamheten på uppdrag av omsorgsnämnden och äldrenämnden. Besöksadress: Djurgårdsgatan 17 C, telefon:

5 Tänk på... att ditt förordnande startar först när Tingsrätten fattat beslut om förordnande att meddela överförmyndarenheten om huvudmannen avlider, då det är per dödsdagen som uppdraget upphör (enheten får inte per automatik denna uppgift) att meddela överförmyndarenheten om ansvaret för ställföreträdarskapet överflyttas till annan kommun att alltid ta kvitto från boendet eller huvudmannen när du överlämnar pengar att vara noga med att inte blanda samman huvudmannens ekonomi med den egna ekonomin. att inte skriva under vaccinationsintyg och andra "sjukvårdande" intyg för era huvudmän, det skall vårdpersonal ansvara för att meddela era huvudmäns hyresvärdar om era kontaktadresser att ni inte skall skriva under timrapporter om ni har huvudmän som har assistansersättning. Öppet hus på enheten januari 2012 Välkommen till öppet hus på Överförmyndarenheten, Drottninggatan 45, Linköping tisdagen den 31 januari mellan kl.16:00-18:00. Se även särskild inbjudan. Utbildningar våren 2012 I januari inbjuds alla till redovisningskurs. Utbildningen består av två tillfällen där deltagarna får en teoretisk och en praktisk genomgång av hur redovisningen går till. Se särskild inbjudan. I mars inbjuds främst nya ställföreträdare till en grundutbildning. Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen. De första två träffarna består av genomgång av uppdraget som god man/förvaltare. Den tredje träffen består av diskussionsforum kring vardagsfrågor som kan uppstå i uppdraget. Se särskild inbjudan. Under våren kommer två extra utbildningstillfällen att anordnas. En kväll kommer att ägnas åt information om skuldsanering och den andra åt information om psykiska sjukdomar och olika diagnoser där vi bjuder in externa föreläsare. Information och inbjudningar gällande dessa två kommer att gå ut närmare startdatum. Vi har uppmärksammat och är glada för att betydligt fler fullföljt utbildningen under det här året. De som haft förhinder att komma till utbildning har meddelat oss vilket underlättar planeringen. Tack! 5

6 Försäkring för gode män och förvaltare Riksförbundet Gode Män och Förvaltare erbjuder en försäkring för alla medlemmar i förbundet. Försäkringen har tagits fram för att tillmötesgå det behov av försäkringsskydd som ersätter skadeståndsanspråk som kan ställas mot en ställföreträdare. Eftersom det är huvudmannen som är den gode mannens arbetsgivare gäller varken kommunens försäkringar eller den hemförsäkring du kanske har som privatperson. Riksförbundets godmans-försäkring är därför speciellt framtagen för att skydda dig som är ställföreträdare och täcker tre områden: ren förmögenhetsskada, rättskydd och olycksfall o krishjälp. Det är förbundets respektive föreningar som administrerar försäkringen och respektive förening fattar också beslut om hur många prisbasbelopp försäkringen ska täcka, allt från 2 till 20 prisbasbelopp. Det är inte möjligt att teckna försäkringen om man inte är ansluten till en godmans-förening ansluten till Riksförbundet, däremot är det upp till varje medlem om man vill ha försäkringen det är frivilligt. Dock måste alla medlemmar i den lokala föreningen välja en gemensam prisbasbeloppsnivå. Frågan har diskuterats i Linköpings Godmans- och Förvaltarförening och kommer att behandlas på årsmötet som äger rum i mars Mer information finns på Bifogat material från Linköpings Godmans- och Förvaltarförening Vi bifogar i materialet information framtaget av Linköpings Godmans- och Förvaltarförenings styrelse, genom föreningens ordförande Håkan Larsson. Vi önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År och vi tackar er för det viktiga uppdrag som ni genomför för era huvudmän! Överförmyndarnämnden och Överförmyndarenheten 6

7 Kontaktvägar till Överförmyndarenheten och nämnden Postadress: Besöksadress (besök efter ö k): Linköpings kommun Drottninggatan 45 Överförmyndarenheten LINKÖPING LINKÖPING Telefon: månd-torsd kl.10:00-11:30, tel Fax: Hemsida: (där finns även länk till Linköpings Godmans- och Förvaltarförenings hemsida med information om de aktiviteter som föreningen planerar). E-post: Om du inte har möjlighet att ringa oss på telefontiden, skicka ett mail till vår funktionsbrevlåda som läses dagligen, så hör vi av oss till er så snart vi kan. Vår adress är: Bifogat material: Anvisningar till årsräkning. Där framgår vad som ska skickas med årsräkningen Årsräkningsblankett B- och C-bilaga Exempel på ifylld årsräkning Blankett: Begäran om ersättning för kostnader i uppdraget Inbjudan till öppet hus Inbjudan till utbildningar våren 2012 Kassabok 7

8 Välkommen till Öppet hus på Överförmyndarenheten, Drottninggatan 45, Linköping tisdagen den 31 januari 2012 kl.16:00-18:00 Förutom att det finns möjlighet att träffa oss som arbetar på enheten och några av nämndens ledamöter kommer information om vår verksamhet att finnas tillgänglig. Välkommen! 8

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Handbok för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Överförmyndarnämndens uppgifter I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap Kommunstyrelsen Godman/Förvaltarskap Godmanskap/Förvaltarskap Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare! Du har tidigare fått information om din huvudman, här kommer lite mera praktisk information

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

50 kortfrågor. Lycka till! PS. Om du inte vill skriva i boken kan du ladda ner formuläret utan kostnad från bokens webbplats (se kapitlet Om boken).

50 kortfrågor. Lycka till! PS. Om du inte vill skriva i boken kan du ladda ner formuläret utan kostnad från bokens webbplats (se kapitlet Om boken). Här följer nu 50 kortfrågor med fem svarsalternativ på varje fråga A, B, C, D, E. Det kan vara ett eller flera rätta svarsalternativ per fråga. Lösningarna hittar du längre fram i boken, med utförliga

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i 2011-11-11 Sida 2(30) Innehållsförteckning Inledning... 4 1 Ställföreträdarens skyldigheter... 5 2 Blanketter för förteckning, årsräkning

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten och ställföreträdarens roll i Linköpings kommun. Index Allmänna frågor om godmanskap och förvaltarskap Vad innebär

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Information från Överförmyndaren

Information från Överförmyndaren Information från Överförmyndaren Välkommen som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge Dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL

Läs mer