DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD"

Transkript

1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

2 Uppdrag: Nummer Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs Stad Status: Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: JM AB Jonas Håkansson Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare, ansvarig MKB: Tyréns AB Eva Sjödahl Cristiano Piga Tyréns AB Malmö Besök: Isbergs gata 15 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr:

3 Sammanfattning Den privata exploatören som köpt den aktuella fastigheten inom kv Böljan har begärt planändring och vill uppföra två flerbostadshus som ersättning för den gamla bensinmacken som tidigare legat på fastigheten. Platsen har bedömts ha goda förutsättningar för ett så kallat förtätningsprojekt eftersom den ligger i centralt läge, det är nära till havet och har god tillgång till service och kollektivtrafik. Planändringen har tidigare varit föremål för detaljplanläggning men Regeringen upphävde 2006 kommunfullmäktiges beslut från 2005 att anta detaljplanen och Mark- och miljööverdomstolen upphävde 2013 kommunfullmäktiges beslut från 2011 att anta detaljplanen. Skälen till dessa upphävanden baserades på frågeställningar kring buller från järnvägen och Drottninggatan. Länsstyrelsen i Skåne län har framfört att det inte går att utesluta att ett genomförande av detaljplanen skulle kunna medföra betydande miljöpåverkan varmed denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samråd om avgränsningen av MKB:n har hållits med länsstyrelsen. För denna MKB ligger tyngdpunkten på en beskrivning av effekter och konsekvenser på hälsa och säkerhet i form av buller och luftkvalitet samt även påverkan på kulturmiljö- och stadsbildsfrågor eftersom planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Förtätning av innerstadsmiljöer bidrar till ett ökat utnyttjande av befintlig infrastruktur i form av kommunikations- och uppvärmningssystem. Detta ligger i linje med miljömål som behandlar klimat och luftföroreningar. Under förutsättning att miljökvalitetsnormer och bullerriktvärden innehålls bedöms planen ligga i linje med miljömålen för god bebyggd miljö. På övriga miljömål bedöms planen ha ingen eller mycket begränsad påverkan. Utförda bullerberäkningar har visat att med den planerade utformningen av byggnaderna liksom dess planlösningar innehålls riktvärdet Leq 55 dba generellt för ca hälften av lägenheterna. För resterande lägenheter överskrids Leq 55 dba utanför vissa delar av lägenhetens fasad. Med visad utformning uppfylls Boverkets tillämpningsanvisningar (Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen). Det vill säga att för de bostäder som utanför någon fasad erhåller nivåer över Leq 55 dba har lägenheterna utformats så att Leg högst 50 dba/lmax 70 dba innehålls utanför åtminstone ett öppningsbart fönster till minst hälften av boningsrummen. Gemensamma uteplatser finns på gård där Leq högst 50 dba innehålls. Helsingborg är en stad med luftmiljöproblem längs vissa gator, varför ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för luft har fastställts av Länsstyrelsen. Några problem vid planområdet föreligger inte och bedöms inte heller uppkomma till följd av detaljplanen. Detaljplanen bedöms inte heller innebära negativ påverkan på någon av de åtgärder som vidtas i Helsingborg för att förbättra luftmiljön. Bevarandeintressena för kulturmiljön i anslutning till planområdet är främst kopplade till Helsingborgs utveckling från medeltiden fram till 1900-talets expansiva hamn- och industristad. Planförslaget innebär en komplettering av befintliga strukturer och läsbarheten av stadens historiska utveckling bedöms inte påverkas negativt. Den nya bebyggelsen kommer att påverka utblickarna mot Öresund från landborgen öster om planområdet. Påverkan varierar beroende på var man befinner sig och berör i första hand utblickar mot väster. 3(27)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Omfattning Avgränsning i sak Gällande planer Utredningar och beslut Riksintressen och förordnanden Planförslag och alternativ Sammanfattning av planförslag Nollalternativ Förutsättningar, konsekvenser och åtgärder Buller Kulturmiljö och stadsbild Grundvatten Uppfyllelse av mål och riktlinjer Samlad bedömning Uppföljning Källförteckning (27)

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Inom planområdet har en bensinmack funnits under en lång tid. Den tidigare ägaren bedömde att en miljöanpassning av macken inte var ekonomiskt möjlig då macken var omodern enligt gällande miljökrav. Därefter har marken sålts till en privat exploatör, som nu begär planändring för att kunna uppföra bostadshus inom området. Platsen har bedömts ha goda förutsättningar för ett så kallat förtätningsprojekt eftersom den ligger i ett centralt läge, det är nära till havet och har god tillgång till service och kollektivtrafik. Syftet med den aktuella detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra två flerbostadshus som ersättning för den bensinstation som tidigare legat inom planområdet. Ytan inom planområdet nyttjas idag som parkeringsyta. Planändringen har tidigare varit föremål för detaljplanläggning men Regeringen upphävde 2006 kommunfullmäktiges beslut från 2005 att anta detaljplanen och Mark- och miljööverdomstolen upphävde 2013 kommunfullmäktiges beslut från 2011 att anta detaljplanen. Skälen till dessa upphävanden baserades på frågeställningar kring buller från järnvägen och Drottninggatan. Denna MKB syftar till att belysa de miljökonsekvenser som kan tänkas uppstå vid genomförande av planen fullt ut samt att beskriva hur eventuella negativa miljökonsekvenser kan minimeras eller undvikas. 1.2 Omfattning Det föreslagna planområdet omfattar fastigheten Böljan 3 och en del av fastigheten Böljan 5. Även en ca 200 m lång sträcka av Drottninggatan ingår i planområdet. Området avgränsas av Drottninggatan i öster, Petter Pihls gata i söder, järnvägsviadukten i väster och i norr av Örestrandsbadets parkering. Se bild nedan. Översikt över planområdet 5(27)

6 1.3 Avgränsning i sak Länsstyrelsen i Skåne län har framfört att det inte går att utesluta att ett genomförande av detaljplanen skulle kunna medföra betydande miljöpåverkan. Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, ska redovisningen enligt plan- och bygglagen (PBL) i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som krävs enligt miljöbalken (MB), och denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed upprättats. Samråd om MKB:ns avgränsning har hållits med länsstyrelsen i Skåne län Vid samrådet rådde enighet om att MKB:n kunde avgränsas till att omfatta aspekter där tyngdpunkten ligger på en beskrivning av effekter och konsekvenser på hälsa och säkerhet, i form av buller och luftkvalitet, påverkan på grundvattennivån samt även kulturmiljö- och stadsbildsfrågor eftersom planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Beträffande stadsbilden gjordes bedömningen att det bara är påverkan på utblickar från landborgen som skulle kunna innebära en betydande miljöpåverkan och att påverkan på utblickar från andra platser därmed kan avgränsas bort och inte behandlas i denna MKB. 1.4 Gällande planer Översiktsplan Översiktsplan för Helsingborgs Stad - ÖP 2010 är en strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling som blickar framåt mot år I översiktsplanen redovisas planområdet som befintlig stadsbebyggelse vilken avses kompletteras och utvecklas till blandad stad Detaljplaner Planområdet omfattas dels av en detaljplan fastställd av länsstyrelsen 29 juli 1966 och dels en plan antagen av kommunfullmäktige 26 maj Större delen av planområdet är avsett för bensinstation, resterande område är avsett för parkering. 1.5 Utredningar och beslut Utredningar Trafikverket har 2010 tagit fram en förstudie där möjligheten att bygga ut Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg C till dubbelspår. Alternativen som studerades var antingen i markplan eller i tunnel, där ett av tunnelalternativen (alt. C) går under det nu aktuella planområdet. Se bild nedan. Efter förstudien har Trafikverket beslutat att gå vidare med utredningar för utbyggnad till dubbelspår på sträckan Maria station Romares väg. Det är i nuläget oklart när det fortsatta arbetet med utredning för utbyggnad till dubbelspår på hela sträckan kan påbörjas. Trafikverket har i sitt ställningstagande skrivit att i den kommande järnvägsutredningen måste alternativen utredas i ett brett perspektiv där både tunnel alt A och alt C samt utbyggnad i markplan ska studeras vidare liksom att även ett tunnelalternativ B som ingick i Helsingborgs Stads idéstudie bör ingå i det fortsatta arbetet. 6(27)

7 I planeringsarbetet inför planförslaget har följande utredningar tagits fram: Kv Böljan 3, Helsingborg, Trafikbullerutredning, Tyréns AB , kompletterad Riskanalys, Kv Böljan, Helsingborg, Tyréns AB, Mätning av magnetiska fält, Kv. Böljan, Helsingborg, Eladministration Turesson & Olsson AB, Översikt över tunnelalternativen. Röd linje illustrerar borrad tunnel och blå linje visar grävd tunnel. Bild ur förstudie Västkustbanan Maria Knutpunkten, Trafikverket Beslut Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet. 1.6 Riksintressen och förordnanden Planområdet omfattas av två områden av riksintresse; kulturmiljövård och kustzon. Riksintresset för kulturmiljö, se bild nedan, behandlas utförligare i förutsättnings- och konsekvenskapitlet under rubriken Kulturmiljö och stadsbild. Planområdet i sin helhet ingår i ett av områdena som enligt Miljöbalkens kapitel 4 omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser. Dessa områden är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det inte möter hinder enligt kap MB och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 7(27)

8 Bestämmelserna utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Eftersom den föreslagna utbyggnaden sker inom redan exploaterat område bedöms inte behov för ytterligare fördjupning i riksintresse för kustzon finnas. Västkustbanan, som planområdet gränsar mot i väster, är av riksintresse för kommunikation. Vid förändringar och exploatering i dess närhet ska hänsyn tas till järnvägen. Öster om planområdet ligger även ett riksintresse för naturvården; Pålsjö-Domsten. Riksintresset omfattar bland annat landborgen i Helsingborgs centrala delar och riksvärdena utgörs främst av geovetenskapliga värden samt naturbetesmark. I sina högre delar når landborgen ca 40 meter över havet men blir norrut allt lägre. Detta riksintresse bedöms inte påverkas annat än visuellt, vilket behandlas under rubriken Kulturmiljö och stadsbild. Utdrag ur regleringskarta i Helsingborgs stads Översiktsplan Riksintresse för kulturmiljön är markerat med turkos rastrering, riksintresse för natur är markerat med grön rastrering och järnvägen med svart linje med tvärgående streck. 2 Planförslag och alternativ 2.1 Sammanfattning av planförslag Planförslaget innebär uppförandet av två flerbostadshus där handel eller kontor ska finnas i bottenvåningen ut mot Drottninggatan. Befintlig allmän parkering, i västra delen av planområdet, övergår till kvartersmark för bostad. Parkering ska ske i underjordiskt garage på kvartersmark. Det nu gällande planförslaget medger uppförande av två nya flerbostadshus i uppdelade volymer. Det södra huset föreslås i två volymer, sex och sju våningar. Det norra huset föreslås också i två volymer, sex och nio våningar. Uppskattningsvis medger detta ca 50 lägenheter, se bild nedan. Bebyggelsen ligger placerad ut mot Drottninggatan i linje med angränsande bebyggelse. Bebyggelsen markerar kvartersstadens slut och ansluter till den nyare bebyggelse som finns uppförd norr om området. Gemensam uteplats ska anordnas inne i kvarteret. Innergården ligger upphöjd, i nivå med Drottninggatan, på ett planterbart bjälklag. I den västra kanten föreslås en mur i 8(27)

9 och med att innergården ligger högre än det angränsande området i väster. Detta behövs ur säkerhetssynpunkt mot slänten och garagenedfarten. Vidare innebär detaljplanen att Drottninggatans körbana föreslås smalas av för ökad trafiksäkerhet i enlighet med illustration på plankartan, se bild på nästa sida. Planförslaget innebär att en slänt ska anordnas mot angränsande fastighet i väster. Slänten ska utnyttjas för att ta upp höjd till bostadskvarteret. Anslutning med trappa mellan bostadkvarteret och Gröningen väster om planområdet är möjlig. Illustration av hur föreslagen bebyggelse kan komma att se ut, vy mot söder. (Möller Arkitekter). 2.2 Nollalternativ Konsekvenserna av planförslagets genomförande ska jämföras mot ett nollalternativ, d v s miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. Området är planlagt redan idag och den gällande detaljplanen medger användningen bensinstation och parkering. I denna miljökonsekvensbeskrivning antas att den huvudsakliga markanvändningen i nollalternativet fortsättningsvis kommer vara i enlighet med gällande plan, d v s parkering samt bensinstation. Det innebär i så fall att en ny bensinstation, som är anmälningspliktig verksamhet, uppförs inom planområdet om alla krav vid en lämplighetsprövning uppfylls. Som jämförelseår för nollalternativet gäller samma prognosår som för planalternativet, d v s år (27)

10 Illustrationsplan till detaljplanen. Tengbom arkitekter. 10(27)

11 3 Förutsättningar, konsekvenser och åtgärder 3.1 Buller Förutsättningar Riktvärden Följande riktvärden för trafikbuller gäller vid nybyggnad av bostadsbebyggelse enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97 Leq 30 dba inomhus i bostadsrum Lmax 45 dba inomhus i sovrum nattetid Leq 55 dba utanför fasad till bostadsrum samt på uteplats Lmax 70 dba på uteplats I Boverkets anvisningar, Boverkets byggregler samt Boverkets Allmänna råd 2008:1, lämnas anvisningar om hur riktvärdena kan tillämpas i de fall ursprungsvärdena, Leq 55 dba vid fasad samt Lmax 70 dba på uteplats, överskrids. Praxis är att tillämpa Boverkets allmänna råd från Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Av Boverkets allmänna råd gällande trafikbuller framgår att bebyggelse kan tillåtas även om Leq över 55 dba erhålles vid fasad längs kollektivstråk i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur. Boverkets råd har tagits fram som hjälpmedel vid planering av bostäder intill trafikerade vägar / järnvägar. Om trafikbullernivåerna utanför fasad överskrider Leq 55 dba gäller: Minst hälften av bostadsrummen skall lokaliseras mot en ljuddämpad sida. På den ljuddämpade sidan får den dygnsekvivalenta ljudnivån (frifältsvärde) orsakad av trafikbuller högst uppgå till 50 dba. (Detta innebär att minst ett fönster i bostadsrummet, med möjlighet till vädring, skall vara vänt mot sida med Leq högst 50 dba, medan andra fönster kan vara vända mot sidor med högre ljudnivå). Enligt Boverkets definition av ljuddämpad sida gäller att på den dämpade sidan bör Lmax högst 70 dba uppfyllas. Inga enkelsidiga lägenheter får finnas mot den bullerstörda sidan med Leq över 55 dba. Varje lägenhet skall ha tillgång till egen eller gemensam uteplats där riktvärdena innehålls, Leq 55 dba / Lmax 70 dba. För Leq över 60 dba anges att uteplats skall finnas med Leq högst 50 dba. Boverket menar att ljudklass C (Leq 30 dba inomhus i rum för sömn, vila och daglig samvaro respektive Lmax 45 dba nattetid i sovrum) skall innehållas. Som bostadsrum räknas rum för sömn, vila och daglig samvaro (vardagsrum). Rum som hall, wc, kök etc får lokaliseras mot bullerstörd sida. I Boverkets skrift Tillämpningar av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder Redovisning av regeringsuppdrag med Dnr-nummer_ (27)

12 4150/2004 går det att läsa följande formulering: Varje bostad bör ha tillgång till en uteplats eller balkong, gemensam eller privat, med god ljudmiljö i nära anslutning till bostaden. Finns det en uteplats som klarar riktvärdena så kan t ex en balkong på den bullriga sidan utgöras ett komplement. Utöver de ovan angivna riktvärdena finns även mer övergripande miljökvalitetsnormer för buller. Dessa innebär att kommuner med mer än invånare (som exempelvis Helsingborg) vart femte år ska ha kartlagt omgivningsbullret inom kommunen och ha tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen samt även vid behov upprätta förslag till åtgärdsprogram som ska fastställas. De bullerberäkningar som tas fram för detaljplanen, utifrån de ovan angivna riktvärdena, är dock på en betydligt mer detaljerad nivå och utgör bedömningsgrund för denna miljökonsekvensbeskrivning. Trafikering Planområdet gränsar till Drottninggatan i öster och Västkustbanan i väster. Vid den senaste trafikmätningen som gjordes 2012 för Drottninggatan (vid Margaretaplatsen) trafikerades gatan då av fordon per vardagsdygn (VaDT). Genomförandet av planen medför en viss trafikökning på Drottninggatan. Ökningen uppskattas till ca 150 fordon/vardagsmedeldygn (VaDT). Den allmänna trafikökningen på gatan bedöms bli betydligt större. Enligt Helsingborgs stads prognos beräknas den totala trafikbelastningen år 2035 på den aktuella delen av Drottninggatan uppgå till ca fordon per vardagsdygn (VaDT). Hastigheten på sträckan är 40 km/h. Västkustbanan trafikeras på den aktuella delen förbi planområdet idag (2013) av 56 pågatåg/dygn, 14 snabbtåg/dygn och 32 öresundståg/dygn. Enligt uppgift från Trafikverket gällande prognosår 2035 så förväntas banan då trafikeras av 70 pågatåg/dygn, 24 snabbtåg/dygn och 70 öresundståg/dygn. Hastigheten på banan förbi planområdet uppgår till max 70 km/h såväl idag som vid prognosåret En bullerberäkning avseende vägbuller respektive tågtrafikbuller har genomförts av Tyréns 2013 och uppdaterats Resultatet sammanfattas nedan Konsekvenser Nollalternativet Nollalternativet innebär att ingen ny bostadsbebyggelse uppförs inom planområdet varpå den reducering av tågbullernivåerna som bebyggelse inom planområdet skulle innebära för exempelvis förskolan Hamilton uteblir. Konsekvensen blir att bullersituationen inte förändras mer än till följd av den allmänna trafikökningen, vilket innebär att bullernivåerna kommer att öka i takt med att trafiken ökar. Utbyggnadsalternativet För de planerade byggnaderna inom planområdet har trafikbullernivåer utomhus beräknats enligt Nordiska trafikbullermodellen genom att använda beräkningsprogrammet Trivector väg II version samt Trivector tåg version (27)

13 Av beräkningarna (Tyréns 2013, uppdaterad 2014) framgår att: Utanför samtliga bostadrum mot järnvägen erhålls nivåer på högst Leq 55 dba, förutom ett vardagsrum på bottenvåningen med Leq 57 dba. Här finns dock tillgång till sk ljuddämpad sida med Leq högst 50 dba utanför fönster i hälften av bostadsrummen. För drygt hälften av lägenheterna innehålls grundkravet om Leq högst 55 dba. Mot Drottninggatan erhålls trafikbullernivåer på upp mot Leq 62 dba upp till vån 6, vilket ställer krav på att utanför fönster till hälften av lägenhetens boningsrum skall Leq högst 50 dba innehållas utanför minst ett öppningsbart fönster. Här bör även Lmax 70 dba uppfyllas. Med burspråk och täta 1,3 m höga balkongräcken, ljudabsorbenter på balkongers undersida, balkong mot norr som förses med helt tät sida mot Drottninggatan och en meter in från hörna samt en tät skärm mot järnvägen vid en lägenhet på bottenvåningen uppfylls detta krav för samtliga lägenheter. Med tätt plank på 1.6 m höjd mellan husen samt täta plank på 2.2 m höjd runt gemensam uteplats på gård innehålls Leq 50 dba där. De aktuella byggnaderna har utformats med planlösningar och avskärmande balkonger med tätt räcke respektive burspråk så att Boverkets tillämpningsanvisningar avseende trafikbuller uppfylls såväl utanför fasad som på gemensamma uteplatser. Det vill säga att för de bostäder som utanför någon fasad erhåller nivåer över Leq 55 dba har lägenheterna utformats så att Leg högst 50 dba/lmax 70 dba innehålls utanför åtminstone ett öppningsbart fönster till minst hälften av boningsrummen. Till boningsrum räknas rum för sömn, vila och daglig samvaro, d.v.s. ej kök, hall, wc etc. Principskiss burspråk. Genom att förse en byggnad med burspråk kan ljudnivån minskas med upp till 10 dba utanför fönster. 13(27)

14 Principskiss tätt balkongräcke. Genom att förse byggnaden med ett tätt räcke med en minsta höjd av 1.3 m utmed hela balkongräcket kan ljudnivån minskas med upp till 6 dba-enheter utanför dörr/fönster. Principskiss delvis inglasad balkong. Genom att förse balkonger med en tät glasskärm som är tät från golv till tak kan ljudnivån minskas med upp till 15 dba utanför fönster. Erforderlig ljudisolering hos fönster, eventuella friskluftsventiler samt yttervägg till bostadsrum som krävs för att riktvärdena ska innehålla beslutas och tillgodoses under den kommande detaljprojekteringen. Att utföra en låg bullerskyddsskärm på järnvägsbron för att dämpa tågbuller skulle bara ge en påtaglig effekt på bottenvåningen och en mindre effekt på våning 2-3. Med beaktande av att Leq högst 55 dba innehålls generellt mot järnvägen, förutom för ett rum på bottenvåningen, liksom att Leq 50dBA innehålls utanför fönster där balkonger med täta räcken finns bedöms det tveksamt att uppföra en skärm på järnvägsbron. Vad gäller den befintliga förskolan Hamilton, belägen mitt emot den planerade bebyggelsen på Drottninggatans östra sida, visar trafikbullerutredningen att bullerpåverkan från tågtrafiken blir 4 dba lägre i utbyggnadsalternativet än i nollalternativet beträffande såväl de ekvivalenta som de maximala nivåerna. Detta beror på den tillkommande bebyggelsens dämpande effekt. Vad gäller vägtrafikbuller beräknas såväl ekvivalentnivån som maxnivån komma att bli något högre i utbyggnadsalternativet än i nollalternativet till följd av att Drottninggatans vägmitt flyttas 1,5 m närmare förskolan. 14(27)

15 Skillnaden i ekvivalent ljudnivå vid förskolan är dock mindre än en decibel mellan utbyggnadsalternativet respektive nollalternativet. Avrundat till heltalsvärde erhålls samma ekvivalenta ljudnivå, medan maxnivån blir 1 db högre. En förändring av maxnivån med 1 db bedöms endast marginellt påverka den upplevda ljudnivån från vägtrafiken. Sammantaget, med den ovan nämnda planerade utformningen av husen och bullerskyddsskärmar kring uteplatser, beräknas gällande riktvärden (enligt Infrastrukturpropositionen) kunna innehållas för drygt hälften av lägenheterna och för resterande uppfylls Boverkets tillämpningsanvisningar (Boverkets Allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen). 3.2 Kulturmiljö och stadsbild Förutsättningar Drottninggatan är ett viktigt stråk som leder från Helsingborgs centrum norrut mot Pålsjö samt Sofiero. Gatan, som anlades under 1800-talet när staden skulle växa norrut, utformades som en bred och representativ esplanad kantad av påkostade fasader. Bebyggelse i kvarteret Viadukten, söder om planområdet. Vy från väster mot landborgen med kvarteret Viadukten till höger. 15(27)

16 Planområdet ligger utmed Drottninggatans västra sida som ett avslut på den befintliga ca sex våningar höga flerbostadshusbebyggelsen. Inom planområdet fanns tidigare en gammal bensinmacksbyggnad uppförd i en våning samt enstaka mindre byggnader. Idag är macken och byggnaderna rivna och ytan används som parkering. Vidare norrut finns en större öppen parkeringsyta, delvis kantad av vegetation, som sträcker sig till Västkustbanans korsningspunkt med Drottninggatan. Järnvägspassagen tillsammans med ett 8 våningar högt hus ligger som ett blickfång i norr. Planområdet avgränsas i väster av Västkustbanan. Järnvägen, placerad på en viadukt ca 2,3-3,5 m över marknivån, är en barriär som i första hand begränsar den visuella kontakten mellan området öster om järnvägen och strandområdet samt havet i väster. Helsingborgs centrala delar, där planområdet ingår, omfattas av riksintresse för kulturmiljövård (M:K15). Motiveringen är bl a att staden speglar de många utvecklingsskedena alltifrån den tidigmedeltida högstaden till det sena 1800-talets och 1900-talets expansiva hamnoch industristad. Det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets stadsbyggande, med kompakta stenstadskvarter, boulevardstråk, platsbildningar, parker och offentliga byggnader är exempelvis uttryck för riksintresset. Så även lokal byggnadstradition med mycket tegel och ljust putsade och rikt ornamenterade fasader. Planområdet ingår även i den av länsstyrelsen utpekade särskilt värdefulla kulturmiljön Helsingborg. Länsstyrelsens motiv för bevarande är att Helsingborgs stadsbebyggelse med gatunät, fastighetsindelning, torgbildningar, parker och planteringar och ett variationsrikt byggnadsbestånd avspeglar utvecklingen av medeltidens befästningsstad till talens industri-, handels- och sjöfartsstad. Planområdet ligger även inom Skånelinjen, även s k Per Albinlinjen, som är en 500 km lång försvarslinje som uppfördes längs den sydsvenska kusten under andra världskriget. Skånelinjen är av länsstyrelsen utpekat som kulturmiljöstråk. Motiv för bevarandet är att försvarslinjen är en unik Volymanalys. Bebyggelsestrukturen i området präglas av sammanhållen kvartersbebyggelse som på några ställen avslutas och markeras med högre byggnader. (Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitekter). 16(27)

17 företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör. Några värn i direkt anslutning till planområdet har inte kunnat identifieras. Bevarandeprogram för Drottninggatan-Pålsjö, fastställd av kommunfullmäktige 1998, togs fram för att klarlägga och redovisa de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena inom detta område. De byggnader som tidigare fanns inom planområdet, kvarteret Böljan, är utmärkta som övrig bebyggelse, d v s de bedömdes inte ha sådant värde att särskilt skydd erfordrades. Bebyggelsen inom kvarteret Viadukten, belägen direkt söder om planområdet, bedöms i bevarandeprogrammet vara särskilt värdefull enligt PBL 3:12. Husen närmast planområdet är uppförda i Art Deco-stil och är unika inslag i Helsinborgs bebyggelsemiljö. Längre söderut i kvarteret finns även hus uppförda i nyklassicistisk stil. Även bebyggelsen inom kvarteret Hamilton, uppförd delvis under 1930-talet och delvis i slutet av 1960-talet, bedöms vara särskilt värdefull. Husen från 1960-talet uppförda i betong är ett gott exempel på dåtidens prefabbyggande. Karaktäristiskt för kvarteret Hamilton är det ca 180 meter långa sexvåningshuset som ligger nedanför Landborgens branta sluttning. Sydost om planområdet, öster om Drottninggatan, ligger ett större sammanhängande grönområde, bestående av Margaretaplatsen och en grönyta tillhörande kvarteret Hamilton. Margaretaplatsen, som anlades i början av 1920-talet och speglar dåtidens arkitektur och parkideal, samt grönområdet/parkeringen norr om planområdet, är utpekade som värdefull miljö/grönyta för att markera att ytorna är av stor vikt för stadsbilden. Inom planområdet finns inga kända fornlämningar Konsekvenser Nollalternativet Nollalternativet innebär inte någon förändring av stadsbilden eller någon påverkan, vare sig negativ eller positiv, på de befintliga kulturmiljövärdena. Utbyggnadsalternativet Planförslaget innebär en komplettering av befintliga strukturer, se bild på föregående sida, och läsbarheten av stadens historiska utveckling bedöms inte påverkas negativt. Uppförandet av föreslagen bebyggelse ger ett naturligt avslut på den befintliga bebyggelsen inom innerstadens kvartersstruktur och utgör ett naturligt inslag i stadens utveckling med byggnader från olika epoker. Planförslaget bedöms inte innebära en negativ påverkan på kulturmiljövärdena i området eller på riksintresset för kulturmiljö. Den nya bebyggelsen kommer att påverka utblickarna mot Öresund från landborgen. Den norra byggnaden kommer i begränsad omfattning skymma horisonten i väst, se fotomontage nedan. Detta bedöms dock inte innebära negativ påverkan på landborgspromenadens rekreativa och estetiska kvaliteter. 17(27)

18 Föreslagen bebyggelse. Fotomontage som visar hur bebyggelsen kan komma att se ut, vy mot nordväst från landborgspromenaden vid Margaretaplatsen. (Möller Arkitekter). Vy från havssidan över stadssiluetten. Den planerade bebyggelsen, markerat med röd oval, i förhållande till landborgen och befintlig bebyggelse. Den i detaljplanen föreslagna högre bebyggelsen i planområdets norra del kommer att sticka upp något över landborgens kant betraktat från väster (från sundet). Bebyggelsen bedöms dock kunna smälta in bland den befintliga bebyggelsen på landborgen ur denna betraktningsvinkel, se bild ovan. Den tillkommande bebyggelsen innebär en skuggpåverkan både på kvarteret Hamilton och på förskolan Hamilton, belägna öster om Drottninggatan. Då skuggpåverkan är tidsmässigt begränsad bedöms varken bostadsmiljöerna eller förskolan Hamilton utsättas för skuggpåverkan som ger upphov till några påtagliga negativa effekter eller konsekvenser. Sammantaget bedöms planförslaget påverka utblickarna mot Öresund, i första hand från bostäder i kvarteret Hamilton, men totalt sett inte innebära en negativ påverkan på kulturmiljövärdena i området eller på riksintresset för kulturmiljö 18(27)

19 3.3 Grundvatten Förutsättningar Planområdet ligger enligt länsstyrelsernas vatteninformationssystem (VISS) inom huvudavrinningsområde för Råån och omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvatten. Enligt Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning tillhör planområdet ett mindre och mer diffust avrinningsområde. Vattenförekomsten som berörs är Helsingborgssandstenen. Denna är ett grundvattenmagasin i sedimentär berggrund Konsekvenser Nollalternativet Nollalternativet innebär inte någon förändring av planområdet som påverkar grundvattennivåerna. Utbyggnadsalternativet Byggande av underjordiskt garage innebär att all jord inom området för bostadsbyggnationen kommer schaktas ur, ner till ca 2,5-3,5 meter under nuvarande markytan (ner till ca +0,0 m). Detta kan innebära att en tillfällig grundvattensänkning behöver utföras vid fastigheten under själva byggskedet, med en bedömd varaktighet på ca 5 månader. Skulle inflödet av grundvatten bli för stort finns flera olika tekniska lösningar för detta, exempelvis kan tät spont att användas. För att minimera negativa miljöeffekter i Öresund ska länshållningsvatten och grundvatten från eventuella avsänkningsåtgärder kontrolleras och vid behov renas innan det återinfiltreras, släpps ut i dagvattennätet eller direkt i Öresund. En tillfällig grundvattensänkning under byggskedet bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för vegetation i omgivningen, eftersom den typ av vegetation som finns på platsen normalt inte bedöms vara beroende av grundvattenmagasinet för sin vattenupptagning. Då garaget utförs i vattentät betong kan grundvattennivån efter byggtiden återta sin tidigare nivå inom planområdet och någon påverkan på grundvattennivån till följd av utbyggnaden bedöms därmed inte uppkomma. Utbyggnaden bedöms inte heller innebära negativ påverkan på grundvattnets kvantitativa och kvalitativa status (se vidare under kap nedan). Sammantaget bedöms en eventuell tillfällig grundvattensänkning under byggtiden inte medföra några negativa effekter eller konsekvenser. Efter byggtiden kan grundvattennivån återta sin tidigare nivå inom planområdet, varmed ingen påverkan på grundvattennivån bedöms uppkomma till följd av utbyggnaden. 19(27)

20 3.4 Uppfyllelse av mål och riktlinjer Miljömål Nationella miljömål De 16 nationella miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Regionala miljömål De regionala miljömålen för Skåne följer i stort de nationella miljökvalitetsmålen (enligt länsstyrelsens beslut ), bortsett från målet Storslagen fjällmiljö som inte berör Skåne län. Lokala miljömål Helsingborg har tagit fram ett miljöprogram som antogs av kommunfullmäktige i maj Programmet är ett övergripande styrdokument inom miljöområdet och utgör en viktig del i stadens strävan mot en hållbar utveckling. Miljöprogrammet redovisar de lokala delmålen som i stort knyter an till de nationella miljökvalitetsmålen. Uppfyllelse av miljömålen Förtätning av innerstadsmiljöer bidrar till ett ökat utnyttjande av befintlig infrastruktur i form av kommunikations- och uppvärmningssystem. Detta ligger i linje med de mål som behandlar klimat och luftföroreningar (Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft i första hand). Eftersom miljökvalitetsnormer samt riktlinjer för bullernivåer innehålls bedöms planen ligga i linje med miljömålen för god bebyggd miljö. På övriga miljömål bedöms planen ha ingen eller mycket begränsad påverkan. 20(27)

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Förslag till miljökonsekvensbeskrivning REMISSHANDLING 13 juni 28 november 2008 1 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering,

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer