DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD"

Transkript

1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

2 Uppdrag: Nummer Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs Stad Status: Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: JM AB Jonas Håkansson Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare, ansvarig MKB: Tyréns AB Eva Sjödahl Cristiano Piga Tyréns AB Malmö Besök: Isbergs gata 15 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr:

3 Sammanfattning Den privata exploatören som köpt den aktuella fastigheten inom kv Böljan har begärt planändring och vill uppföra två flerbostadshus som ersättning för den gamla bensinmacken som tidigare legat på fastigheten. Platsen har bedömts ha goda förutsättningar för ett så kallat förtätningsprojekt eftersom den ligger i centralt läge, det är nära till havet och har god tillgång till service och kollektivtrafik. Planändringen har tidigare varit föremål för detaljplanläggning men Regeringen upphävde 2006 kommunfullmäktiges beslut från 2005 att anta detaljplanen och Mark- och miljööverdomstolen upphävde 2013 kommunfullmäktiges beslut från 2011 att anta detaljplanen. Skälen till dessa upphävanden baserades på frågeställningar kring buller från järnvägen och Drottninggatan. Länsstyrelsen i Skåne län har framfört att det inte går att utesluta att ett genomförande av detaljplanen skulle kunna medföra betydande miljöpåverkan varmed denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samråd om avgränsningen av MKB:n har hållits med länsstyrelsen. För denna MKB ligger tyngdpunkten på en beskrivning av effekter och konsekvenser på hälsa och säkerhet i form av buller och luftkvalitet samt även påverkan på kulturmiljö- och stadsbildsfrågor eftersom planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Förtätning av innerstadsmiljöer bidrar till ett ökat utnyttjande av befintlig infrastruktur i form av kommunikations- och uppvärmningssystem. Detta ligger i linje med miljömål som behandlar klimat och luftföroreningar. Under förutsättning att miljökvalitetsnormer och bullerriktvärden innehålls bedöms planen ligga i linje med miljömålen för god bebyggd miljö. På övriga miljömål bedöms planen ha ingen eller mycket begränsad påverkan. Utförda bullerberäkningar har visat att med den planerade utformningen av byggnaderna liksom dess planlösningar innehålls riktvärdet Leq 55 dba generellt för ca hälften av lägenheterna. För resterande lägenheter överskrids Leq 55 dba utanför vissa delar av lägenhetens fasad. Med visad utformning uppfylls Boverkets tillämpningsanvisningar (Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen). Det vill säga att för de bostäder som utanför någon fasad erhåller nivåer över Leq 55 dba har lägenheterna utformats så att Leg högst 50 dba/lmax 70 dba innehålls utanför åtminstone ett öppningsbart fönster till minst hälften av boningsrummen. Gemensamma uteplatser finns på gård där Leq högst 50 dba innehålls. Helsingborg är en stad med luftmiljöproblem längs vissa gator, varför ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för luft har fastställts av Länsstyrelsen. Några problem vid planområdet föreligger inte och bedöms inte heller uppkomma till följd av detaljplanen. Detaljplanen bedöms inte heller innebära negativ påverkan på någon av de åtgärder som vidtas i Helsingborg för att förbättra luftmiljön. Bevarandeintressena för kulturmiljön i anslutning till planområdet är främst kopplade till Helsingborgs utveckling från medeltiden fram till 1900-talets expansiva hamn- och industristad. Planförslaget innebär en komplettering av befintliga strukturer och läsbarheten av stadens historiska utveckling bedöms inte påverkas negativt. Den nya bebyggelsen kommer att påverka utblickarna mot Öresund från landborgen öster om planområdet. Påverkan varierar beroende på var man befinner sig och berör i första hand utblickar mot väster. 3(27)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Omfattning Avgränsning i sak Gällande planer Utredningar och beslut Riksintressen och förordnanden Planförslag och alternativ Sammanfattning av planförslag Nollalternativ Förutsättningar, konsekvenser och åtgärder Buller Kulturmiljö och stadsbild Grundvatten Uppfyllelse av mål och riktlinjer Samlad bedömning Uppföljning Källförteckning (27)

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Inom planområdet har en bensinmack funnits under en lång tid. Den tidigare ägaren bedömde att en miljöanpassning av macken inte var ekonomiskt möjlig då macken var omodern enligt gällande miljökrav. Därefter har marken sålts till en privat exploatör, som nu begär planändring för att kunna uppföra bostadshus inom området. Platsen har bedömts ha goda förutsättningar för ett så kallat förtätningsprojekt eftersom den ligger i ett centralt läge, det är nära till havet och har god tillgång till service och kollektivtrafik. Syftet med den aktuella detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra två flerbostadshus som ersättning för den bensinstation som tidigare legat inom planområdet. Ytan inom planområdet nyttjas idag som parkeringsyta. Planändringen har tidigare varit föremål för detaljplanläggning men Regeringen upphävde 2006 kommunfullmäktiges beslut från 2005 att anta detaljplanen och Mark- och miljööverdomstolen upphävde 2013 kommunfullmäktiges beslut från 2011 att anta detaljplanen. Skälen till dessa upphävanden baserades på frågeställningar kring buller från järnvägen och Drottninggatan. Denna MKB syftar till att belysa de miljökonsekvenser som kan tänkas uppstå vid genomförande av planen fullt ut samt att beskriva hur eventuella negativa miljökonsekvenser kan minimeras eller undvikas. 1.2 Omfattning Det föreslagna planområdet omfattar fastigheten Böljan 3 och en del av fastigheten Böljan 5. Även en ca 200 m lång sträcka av Drottninggatan ingår i planområdet. Området avgränsas av Drottninggatan i öster, Petter Pihls gata i söder, järnvägsviadukten i väster och i norr av Örestrandsbadets parkering. Se bild nedan. Översikt över planområdet 5(27)

6 1.3 Avgränsning i sak Länsstyrelsen i Skåne län har framfört att det inte går att utesluta att ett genomförande av detaljplanen skulle kunna medföra betydande miljöpåverkan. Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, ska redovisningen enligt plan- och bygglagen (PBL) i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som krävs enligt miljöbalken (MB), och denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed upprättats. Samråd om MKB:ns avgränsning har hållits med länsstyrelsen i Skåne län Vid samrådet rådde enighet om att MKB:n kunde avgränsas till att omfatta aspekter där tyngdpunkten ligger på en beskrivning av effekter och konsekvenser på hälsa och säkerhet, i form av buller och luftkvalitet, påverkan på grundvattennivån samt även kulturmiljö- och stadsbildsfrågor eftersom planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Beträffande stadsbilden gjordes bedömningen att det bara är påverkan på utblickar från landborgen som skulle kunna innebära en betydande miljöpåverkan och att påverkan på utblickar från andra platser därmed kan avgränsas bort och inte behandlas i denna MKB. 1.4 Gällande planer Översiktsplan Översiktsplan för Helsingborgs Stad - ÖP 2010 är en strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling som blickar framåt mot år I översiktsplanen redovisas planområdet som befintlig stadsbebyggelse vilken avses kompletteras och utvecklas till blandad stad Detaljplaner Planområdet omfattas dels av en detaljplan fastställd av länsstyrelsen 29 juli 1966 och dels en plan antagen av kommunfullmäktige 26 maj Större delen av planområdet är avsett för bensinstation, resterande område är avsett för parkering. 1.5 Utredningar och beslut Utredningar Trafikverket har 2010 tagit fram en förstudie där möjligheten att bygga ut Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg C till dubbelspår. Alternativen som studerades var antingen i markplan eller i tunnel, där ett av tunnelalternativen (alt. C) går under det nu aktuella planområdet. Se bild nedan. Efter förstudien har Trafikverket beslutat att gå vidare med utredningar för utbyggnad till dubbelspår på sträckan Maria station Romares väg. Det är i nuläget oklart när det fortsatta arbetet med utredning för utbyggnad till dubbelspår på hela sträckan kan påbörjas. Trafikverket har i sitt ställningstagande skrivit att i den kommande järnvägsutredningen måste alternativen utredas i ett brett perspektiv där både tunnel alt A och alt C samt utbyggnad i markplan ska studeras vidare liksom att även ett tunnelalternativ B som ingick i Helsingborgs Stads idéstudie bör ingå i det fortsatta arbetet. 6(27)

7 I planeringsarbetet inför planförslaget har följande utredningar tagits fram: Kv Böljan 3, Helsingborg, Trafikbullerutredning, Tyréns AB , kompletterad Riskanalys, Kv Böljan, Helsingborg, Tyréns AB, Mätning av magnetiska fält, Kv. Böljan, Helsingborg, Eladministration Turesson & Olsson AB, Översikt över tunnelalternativen. Röd linje illustrerar borrad tunnel och blå linje visar grävd tunnel. Bild ur förstudie Västkustbanan Maria Knutpunkten, Trafikverket Beslut Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet. 1.6 Riksintressen och förordnanden Planområdet omfattas av två områden av riksintresse; kulturmiljövård och kustzon. Riksintresset för kulturmiljö, se bild nedan, behandlas utförligare i förutsättnings- och konsekvenskapitlet under rubriken Kulturmiljö och stadsbild. Planområdet i sin helhet ingår i ett av områdena som enligt Miljöbalkens kapitel 4 omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser. Dessa områden är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det inte möter hinder enligt kap MB och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 7(27)

8 Bestämmelserna utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Eftersom den föreslagna utbyggnaden sker inom redan exploaterat område bedöms inte behov för ytterligare fördjupning i riksintresse för kustzon finnas. Västkustbanan, som planområdet gränsar mot i väster, är av riksintresse för kommunikation. Vid förändringar och exploatering i dess närhet ska hänsyn tas till järnvägen. Öster om planområdet ligger även ett riksintresse för naturvården; Pålsjö-Domsten. Riksintresset omfattar bland annat landborgen i Helsingborgs centrala delar och riksvärdena utgörs främst av geovetenskapliga värden samt naturbetesmark. I sina högre delar når landborgen ca 40 meter över havet men blir norrut allt lägre. Detta riksintresse bedöms inte påverkas annat än visuellt, vilket behandlas under rubriken Kulturmiljö och stadsbild. Utdrag ur regleringskarta i Helsingborgs stads Översiktsplan Riksintresse för kulturmiljön är markerat med turkos rastrering, riksintresse för natur är markerat med grön rastrering och järnvägen med svart linje med tvärgående streck. 2 Planförslag och alternativ 2.1 Sammanfattning av planförslag Planförslaget innebär uppförandet av två flerbostadshus där handel eller kontor ska finnas i bottenvåningen ut mot Drottninggatan. Befintlig allmän parkering, i västra delen av planområdet, övergår till kvartersmark för bostad. Parkering ska ske i underjordiskt garage på kvartersmark. Det nu gällande planförslaget medger uppförande av två nya flerbostadshus i uppdelade volymer. Det södra huset föreslås i två volymer, sex och sju våningar. Det norra huset föreslås också i två volymer, sex och nio våningar. Uppskattningsvis medger detta ca 50 lägenheter, se bild nedan. Bebyggelsen ligger placerad ut mot Drottninggatan i linje med angränsande bebyggelse. Bebyggelsen markerar kvartersstadens slut och ansluter till den nyare bebyggelse som finns uppförd norr om området. Gemensam uteplats ska anordnas inne i kvarteret. Innergården ligger upphöjd, i nivå med Drottninggatan, på ett planterbart bjälklag. I den västra kanten föreslås en mur i 8(27)

9 och med att innergården ligger högre än det angränsande området i väster. Detta behövs ur säkerhetssynpunkt mot slänten och garagenedfarten. Vidare innebär detaljplanen att Drottninggatans körbana föreslås smalas av för ökad trafiksäkerhet i enlighet med illustration på plankartan, se bild på nästa sida. Planförslaget innebär att en slänt ska anordnas mot angränsande fastighet i väster. Slänten ska utnyttjas för att ta upp höjd till bostadskvarteret. Anslutning med trappa mellan bostadkvarteret och Gröningen väster om planområdet är möjlig. Illustration av hur föreslagen bebyggelse kan komma att se ut, vy mot söder. (Möller Arkitekter). 2.2 Nollalternativ Konsekvenserna av planförslagets genomförande ska jämföras mot ett nollalternativ, d v s miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. Området är planlagt redan idag och den gällande detaljplanen medger användningen bensinstation och parkering. I denna miljökonsekvensbeskrivning antas att den huvudsakliga markanvändningen i nollalternativet fortsättningsvis kommer vara i enlighet med gällande plan, d v s parkering samt bensinstation. Det innebär i så fall att en ny bensinstation, som är anmälningspliktig verksamhet, uppförs inom planområdet om alla krav vid en lämplighetsprövning uppfylls. Som jämförelseår för nollalternativet gäller samma prognosår som för planalternativet, d v s år (27)

10 Illustrationsplan till detaljplanen. Tengbom arkitekter. 10(27)

11 3 Förutsättningar, konsekvenser och åtgärder 3.1 Buller Förutsättningar Riktvärden Följande riktvärden för trafikbuller gäller vid nybyggnad av bostadsbebyggelse enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97 Leq 30 dba inomhus i bostadsrum Lmax 45 dba inomhus i sovrum nattetid Leq 55 dba utanför fasad till bostadsrum samt på uteplats Lmax 70 dba på uteplats I Boverkets anvisningar, Boverkets byggregler samt Boverkets Allmänna råd 2008:1, lämnas anvisningar om hur riktvärdena kan tillämpas i de fall ursprungsvärdena, Leq 55 dba vid fasad samt Lmax 70 dba på uteplats, överskrids. Praxis är att tillämpa Boverkets allmänna råd från Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Av Boverkets allmänna råd gällande trafikbuller framgår att bebyggelse kan tillåtas även om Leq över 55 dba erhålles vid fasad längs kollektivstråk i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur. Boverkets råd har tagits fram som hjälpmedel vid planering av bostäder intill trafikerade vägar / järnvägar. Om trafikbullernivåerna utanför fasad överskrider Leq 55 dba gäller: Minst hälften av bostadsrummen skall lokaliseras mot en ljuddämpad sida. På den ljuddämpade sidan får den dygnsekvivalenta ljudnivån (frifältsvärde) orsakad av trafikbuller högst uppgå till 50 dba. (Detta innebär att minst ett fönster i bostadsrummet, med möjlighet till vädring, skall vara vänt mot sida med Leq högst 50 dba, medan andra fönster kan vara vända mot sidor med högre ljudnivå). Enligt Boverkets definition av ljuddämpad sida gäller att på den dämpade sidan bör Lmax högst 70 dba uppfyllas. Inga enkelsidiga lägenheter får finnas mot den bullerstörda sidan med Leq över 55 dba. Varje lägenhet skall ha tillgång till egen eller gemensam uteplats där riktvärdena innehålls, Leq 55 dba / Lmax 70 dba. För Leq över 60 dba anges att uteplats skall finnas med Leq högst 50 dba. Boverket menar att ljudklass C (Leq 30 dba inomhus i rum för sömn, vila och daglig samvaro respektive Lmax 45 dba nattetid i sovrum) skall innehållas. Som bostadsrum räknas rum för sömn, vila och daglig samvaro (vardagsrum). Rum som hall, wc, kök etc får lokaliseras mot bullerstörd sida. I Boverkets skrift Tillämpningar av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder Redovisning av regeringsuppdrag med Dnr-nummer_ (27)

12 4150/2004 går det att läsa följande formulering: Varje bostad bör ha tillgång till en uteplats eller balkong, gemensam eller privat, med god ljudmiljö i nära anslutning till bostaden. Finns det en uteplats som klarar riktvärdena så kan t ex en balkong på den bullriga sidan utgöras ett komplement. Utöver de ovan angivna riktvärdena finns även mer övergripande miljökvalitetsnormer för buller. Dessa innebär att kommuner med mer än invånare (som exempelvis Helsingborg) vart femte år ska ha kartlagt omgivningsbullret inom kommunen och ha tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen samt även vid behov upprätta förslag till åtgärdsprogram som ska fastställas. De bullerberäkningar som tas fram för detaljplanen, utifrån de ovan angivna riktvärdena, är dock på en betydligt mer detaljerad nivå och utgör bedömningsgrund för denna miljökonsekvensbeskrivning. Trafikering Planområdet gränsar till Drottninggatan i öster och Västkustbanan i väster. Vid den senaste trafikmätningen som gjordes 2012 för Drottninggatan (vid Margaretaplatsen) trafikerades gatan då av fordon per vardagsdygn (VaDT). Genomförandet av planen medför en viss trafikökning på Drottninggatan. Ökningen uppskattas till ca 150 fordon/vardagsmedeldygn (VaDT). Den allmänna trafikökningen på gatan bedöms bli betydligt större. Enligt Helsingborgs stads prognos beräknas den totala trafikbelastningen år 2035 på den aktuella delen av Drottninggatan uppgå till ca fordon per vardagsdygn (VaDT). Hastigheten på sträckan är 40 km/h. Västkustbanan trafikeras på den aktuella delen förbi planområdet idag (2013) av 56 pågatåg/dygn, 14 snabbtåg/dygn och 32 öresundståg/dygn. Enligt uppgift från Trafikverket gällande prognosår 2035 så förväntas banan då trafikeras av 70 pågatåg/dygn, 24 snabbtåg/dygn och 70 öresundståg/dygn. Hastigheten på banan förbi planområdet uppgår till max 70 km/h såväl idag som vid prognosåret En bullerberäkning avseende vägbuller respektive tågtrafikbuller har genomförts av Tyréns 2013 och uppdaterats Resultatet sammanfattas nedan Konsekvenser Nollalternativet Nollalternativet innebär att ingen ny bostadsbebyggelse uppförs inom planområdet varpå den reducering av tågbullernivåerna som bebyggelse inom planområdet skulle innebära för exempelvis förskolan Hamilton uteblir. Konsekvensen blir att bullersituationen inte förändras mer än till följd av den allmänna trafikökningen, vilket innebär att bullernivåerna kommer att öka i takt med att trafiken ökar. Utbyggnadsalternativet För de planerade byggnaderna inom planområdet har trafikbullernivåer utomhus beräknats enligt Nordiska trafikbullermodellen genom att använda beräkningsprogrammet Trivector väg II version samt Trivector tåg version (27)

13 Av beräkningarna (Tyréns 2013, uppdaterad 2014) framgår att: Utanför samtliga bostadrum mot järnvägen erhålls nivåer på högst Leq 55 dba, förutom ett vardagsrum på bottenvåningen med Leq 57 dba. Här finns dock tillgång till sk ljuddämpad sida med Leq högst 50 dba utanför fönster i hälften av bostadsrummen. För drygt hälften av lägenheterna innehålls grundkravet om Leq högst 55 dba. Mot Drottninggatan erhålls trafikbullernivåer på upp mot Leq 62 dba upp till vån 6, vilket ställer krav på att utanför fönster till hälften av lägenhetens boningsrum skall Leq högst 50 dba innehållas utanför minst ett öppningsbart fönster. Här bör även Lmax 70 dba uppfyllas. Med burspråk och täta 1,3 m höga balkongräcken, ljudabsorbenter på balkongers undersida, balkong mot norr som förses med helt tät sida mot Drottninggatan och en meter in från hörna samt en tät skärm mot järnvägen vid en lägenhet på bottenvåningen uppfylls detta krav för samtliga lägenheter. Med tätt plank på 1.6 m höjd mellan husen samt täta plank på 2.2 m höjd runt gemensam uteplats på gård innehålls Leq 50 dba där. De aktuella byggnaderna har utformats med planlösningar och avskärmande balkonger med tätt räcke respektive burspråk så att Boverkets tillämpningsanvisningar avseende trafikbuller uppfylls såväl utanför fasad som på gemensamma uteplatser. Det vill säga att för de bostäder som utanför någon fasad erhåller nivåer över Leq 55 dba har lägenheterna utformats så att Leg högst 50 dba/lmax 70 dba innehålls utanför åtminstone ett öppningsbart fönster till minst hälften av boningsrummen. Till boningsrum räknas rum för sömn, vila och daglig samvaro, d.v.s. ej kök, hall, wc etc. Principskiss burspråk. Genom att förse en byggnad med burspråk kan ljudnivån minskas med upp till 10 dba utanför fönster. 13(27)

14 Principskiss tätt balkongräcke. Genom att förse byggnaden med ett tätt räcke med en minsta höjd av 1.3 m utmed hela balkongräcket kan ljudnivån minskas med upp till 6 dba-enheter utanför dörr/fönster. Principskiss delvis inglasad balkong. Genom att förse balkonger med en tät glasskärm som är tät från golv till tak kan ljudnivån minskas med upp till 15 dba utanför fönster. Erforderlig ljudisolering hos fönster, eventuella friskluftsventiler samt yttervägg till bostadsrum som krävs för att riktvärdena ska innehålla beslutas och tillgodoses under den kommande detaljprojekteringen. Att utföra en låg bullerskyddsskärm på järnvägsbron för att dämpa tågbuller skulle bara ge en påtaglig effekt på bottenvåningen och en mindre effekt på våning 2-3. Med beaktande av att Leq högst 55 dba innehålls generellt mot järnvägen, förutom för ett rum på bottenvåningen, liksom att Leq 50dBA innehålls utanför fönster där balkonger med täta räcken finns bedöms det tveksamt att uppföra en skärm på järnvägsbron. Vad gäller den befintliga förskolan Hamilton, belägen mitt emot den planerade bebyggelsen på Drottninggatans östra sida, visar trafikbullerutredningen att bullerpåverkan från tågtrafiken blir 4 dba lägre i utbyggnadsalternativet än i nollalternativet beträffande såväl de ekvivalenta som de maximala nivåerna. Detta beror på den tillkommande bebyggelsens dämpande effekt. Vad gäller vägtrafikbuller beräknas såväl ekvivalentnivån som maxnivån komma att bli något högre i utbyggnadsalternativet än i nollalternativet till följd av att Drottninggatans vägmitt flyttas 1,5 m närmare förskolan. 14(27)

15 Skillnaden i ekvivalent ljudnivå vid förskolan är dock mindre än en decibel mellan utbyggnadsalternativet respektive nollalternativet. Avrundat till heltalsvärde erhålls samma ekvivalenta ljudnivå, medan maxnivån blir 1 db högre. En förändring av maxnivån med 1 db bedöms endast marginellt påverka den upplevda ljudnivån från vägtrafiken. Sammantaget, med den ovan nämnda planerade utformningen av husen och bullerskyddsskärmar kring uteplatser, beräknas gällande riktvärden (enligt Infrastrukturpropositionen) kunna innehållas för drygt hälften av lägenheterna och för resterande uppfylls Boverkets tillämpningsanvisningar (Boverkets Allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen). 3.2 Kulturmiljö och stadsbild Förutsättningar Drottninggatan är ett viktigt stråk som leder från Helsingborgs centrum norrut mot Pålsjö samt Sofiero. Gatan, som anlades under 1800-talet när staden skulle växa norrut, utformades som en bred och representativ esplanad kantad av påkostade fasader. Bebyggelse i kvarteret Viadukten, söder om planområdet. Vy från väster mot landborgen med kvarteret Viadukten till höger. 15(27)

16 Planområdet ligger utmed Drottninggatans västra sida som ett avslut på den befintliga ca sex våningar höga flerbostadshusbebyggelsen. Inom planområdet fanns tidigare en gammal bensinmacksbyggnad uppförd i en våning samt enstaka mindre byggnader. Idag är macken och byggnaderna rivna och ytan används som parkering. Vidare norrut finns en större öppen parkeringsyta, delvis kantad av vegetation, som sträcker sig till Västkustbanans korsningspunkt med Drottninggatan. Järnvägspassagen tillsammans med ett 8 våningar högt hus ligger som ett blickfång i norr. Planområdet avgränsas i väster av Västkustbanan. Järnvägen, placerad på en viadukt ca 2,3-3,5 m över marknivån, är en barriär som i första hand begränsar den visuella kontakten mellan området öster om järnvägen och strandområdet samt havet i väster. Helsingborgs centrala delar, där planområdet ingår, omfattas av riksintresse för kulturmiljövård (M:K15). Motiveringen är bl a att staden speglar de många utvecklingsskedena alltifrån den tidigmedeltida högstaden till det sena 1800-talets och 1900-talets expansiva hamnoch industristad. Det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets stadsbyggande, med kompakta stenstadskvarter, boulevardstråk, platsbildningar, parker och offentliga byggnader är exempelvis uttryck för riksintresset. Så även lokal byggnadstradition med mycket tegel och ljust putsade och rikt ornamenterade fasader. Planområdet ingår även i den av länsstyrelsen utpekade särskilt värdefulla kulturmiljön Helsingborg. Länsstyrelsens motiv för bevarande är att Helsingborgs stadsbebyggelse med gatunät, fastighetsindelning, torgbildningar, parker och planteringar och ett variationsrikt byggnadsbestånd avspeglar utvecklingen av medeltidens befästningsstad till talens industri-, handels- och sjöfartsstad. Planområdet ligger även inom Skånelinjen, även s k Per Albinlinjen, som är en 500 km lång försvarslinje som uppfördes längs den sydsvenska kusten under andra världskriget. Skånelinjen är av länsstyrelsen utpekat som kulturmiljöstråk. Motiv för bevarandet är att försvarslinjen är en unik Volymanalys. Bebyggelsestrukturen i området präglas av sammanhållen kvartersbebyggelse som på några ställen avslutas och markeras med högre byggnader. (Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitekter). 16(27)

17 företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör. Några värn i direkt anslutning till planområdet har inte kunnat identifieras. Bevarandeprogram för Drottninggatan-Pålsjö, fastställd av kommunfullmäktige 1998, togs fram för att klarlägga och redovisa de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena inom detta område. De byggnader som tidigare fanns inom planområdet, kvarteret Böljan, är utmärkta som övrig bebyggelse, d v s de bedömdes inte ha sådant värde att särskilt skydd erfordrades. Bebyggelsen inom kvarteret Viadukten, belägen direkt söder om planområdet, bedöms i bevarandeprogrammet vara särskilt värdefull enligt PBL 3:12. Husen närmast planområdet är uppförda i Art Deco-stil och är unika inslag i Helsinborgs bebyggelsemiljö. Längre söderut i kvarteret finns även hus uppförda i nyklassicistisk stil. Även bebyggelsen inom kvarteret Hamilton, uppförd delvis under 1930-talet och delvis i slutet av 1960-talet, bedöms vara särskilt värdefull. Husen från 1960-talet uppförda i betong är ett gott exempel på dåtidens prefabbyggande. Karaktäristiskt för kvarteret Hamilton är det ca 180 meter långa sexvåningshuset som ligger nedanför Landborgens branta sluttning. Sydost om planområdet, öster om Drottninggatan, ligger ett större sammanhängande grönområde, bestående av Margaretaplatsen och en grönyta tillhörande kvarteret Hamilton. Margaretaplatsen, som anlades i början av 1920-talet och speglar dåtidens arkitektur och parkideal, samt grönområdet/parkeringen norr om planområdet, är utpekade som värdefull miljö/grönyta för att markera att ytorna är av stor vikt för stadsbilden. Inom planområdet finns inga kända fornlämningar Konsekvenser Nollalternativet Nollalternativet innebär inte någon förändring av stadsbilden eller någon påverkan, vare sig negativ eller positiv, på de befintliga kulturmiljövärdena. Utbyggnadsalternativet Planförslaget innebär en komplettering av befintliga strukturer, se bild på föregående sida, och läsbarheten av stadens historiska utveckling bedöms inte påverkas negativt. Uppförandet av föreslagen bebyggelse ger ett naturligt avslut på den befintliga bebyggelsen inom innerstadens kvartersstruktur och utgör ett naturligt inslag i stadens utveckling med byggnader från olika epoker. Planförslaget bedöms inte innebära en negativ påverkan på kulturmiljövärdena i området eller på riksintresset för kulturmiljö. Den nya bebyggelsen kommer att påverka utblickarna mot Öresund från landborgen. Den norra byggnaden kommer i begränsad omfattning skymma horisonten i väst, se fotomontage nedan. Detta bedöms dock inte innebära negativ påverkan på landborgspromenadens rekreativa och estetiska kvaliteter. 17(27)

18 Föreslagen bebyggelse. Fotomontage som visar hur bebyggelsen kan komma att se ut, vy mot nordväst från landborgspromenaden vid Margaretaplatsen. (Möller Arkitekter). Vy från havssidan över stadssiluetten. Den planerade bebyggelsen, markerat med röd oval, i förhållande till landborgen och befintlig bebyggelse. Den i detaljplanen föreslagna högre bebyggelsen i planområdets norra del kommer att sticka upp något över landborgens kant betraktat från väster (från sundet). Bebyggelsen bedöms dock kunna smälta in bland den befintliga bebyggelsen på landborgen ur denna betraktningsvinkel, se bild ovan. Den tillkommande bebyggelsen innebär en skuggpåverkan både på kvarteret Hamilton och på förskolan Hamilton, belägna öster om Drottninggatan. Då skuggpåverkan är tidsmässigt begränsad bedöms varken bostadsmiljöerna eller förskolan Hamilton utsättas för skuggpåverkan som ger upphov till några påtagliga negativa effekter eller konsekvenser. Sammantaget bedöms planförslaget påverka utblickarna mot Öresund, i första hand från bostäder i kvarteret Hamilton, men totalt sett inte innebära en negativ påverkan på kulturmiljövärdena i området eller på riksintresset för kulturmiljö 18(27)

19 3.3 Grundvatten Förutsättningar Planområdet ligger enligt länsstyrelsernas vatteninformationssystem (VISS) inom huvudavrinningsområde för Råån och omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvatten. Enligt Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning tillhör planområdet ett mindre och mer diffust avrinningsområde. Vattenförekomsten som berörs är Helsingborgssandstenen. Denna är ett grundvattenmagasin i sedimentär berggrund Konsekvenser Nollalternativet Nollalternativet innebär inte någon förändring av planområdet som påverkar grundvattennivåerna. Utbyggnadsalternativet Byggande av underjordiskt garage innebär att all jord inom området för bostadsbyggnationen kommer schaktas ur, ner till ca 2,5-3,5 meter under nuvarande markytan (ner till ca +0,0 m). Detta kan innebära att en tillfällig grundvattensänkning behöver utföras vid fastigheten under själva byggskedet, med en bedömd varaktighet på ca 5 månader. Skulle inflödet av grundvatten bli för stort finns flera olika tekniska lösningar för detta, exempelvis kan tät spont att användas. För att minimera negativa miljöeffekter i Öresund ska länshållningsvatten och grundvatten från eventuella avsänkningsåtgärder kontrolleras och vid behov renas innan det återinfiltreras, släpps ut i dagvattennätet eller direkt i Öresund. En tillfällig grundvattensänkning under byggskedet bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för vegetation i omgivningen, eftersom den typ av vegetation som finns på platsen normalt inte bedöms vara beroende av grundvattenmagasinet för sin vattenupptagning. Då garaget utförs i vattentät betong kan grundvattennivån efter byggtiden återta sin tidigare nivå inom planområdet och någon påverkan på grundvattennivån till följd av utbyggnaden bedöms därmed inte uppkomma. Utbyggnaden bedöms inte heller innebära negativ påverkan på grundvattnets kvantitativa och kvalitativa status (se vidare under kap nedan). Sammantaget bedöms en eventuell tillfällig grundvattensänkning under byggtiden inte medföra några negativa effekter eller konsekvenser. Efter byggtiden kan grundvattennivån återta sin tidigare nivå inom planområdet, varmed ingen påverkan på grundvattennivån bedöms uppkomma till följd av utbyggnaden. 19(27)

20 3.4 Uppfyllelse av mål och riktlinjer Miljömål Nationella miljömål De 16 nationella miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Regionala miljömål De regionala miljömålen för Skåne följer i stort de nationella miljökvalitetsmålen (enligt länsstyrelsens beslut ), bortsett från målet Storslagen fjällmiljö som inte berör Skåne län. Lokala miljömål Helsingborg har tagit fram ett miljöprogram som antogs av kommunfullmäktige i maj Programmet är ett övergripande styrdokument inom miljöområdet och utgör en viktig del i stadens strävan mot en hållbar utveckling. Miljöprogrammet redovisar de lokala delmålen som i stort knyter an till de nationella miljökvalitetsmålen. Uppfyllelse av miljömålen Förtätning av innerstadsmiljöer bidrar till ett ökat utnyttjande av befintlig infrastruktur i form av kommunikations- och uppvärmningssystem. Detta ligger i linje med de mål som behandlar klimat och luftföroreningar (Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft i första hand). Eftersom miljökvalitetsnormer samt riktlinjer för bullernivåer innehålls bedöms planen ligga i linje med miljömålen för god bebyggd miljö. På övriga miljömål bedöms planen ha ingen eller mycket begränsad påverkan. 20(27)

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Ängelholm 5:3, Ängelholms kommun.

Ängelholm 5:3, Ängelholms kommun. 2013-04-03 Ängelholm 5:3, Ängelholms kommun. enligt situationsplan daterad 2013-04-03, reviderad 2013-04-11. Uppdragsgivare: Riksbyggen ekonomisk förening Järnvägsgatan 18 A 252 78 Helsingborg Att Tony

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-05-29 Uppdrag: 253489, Kv Embla, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-05-29 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Korskykan Jan Kollberg

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

12092 RAPPORT D 1 (7)

12092 RAPPORT D 1 (7) 12092 RAPPORT D 1 (7) Kund Peab Bostad AB Ingemar Ljungberg Box 808 169 28 Solna Datum Uppdragsnummer 12092 2013-04-30 Rapport D Messingen kv 5, Upplands Väsby Trafikbullerutredning Bilagor D01-D06 Rapport

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan 101495 2012-04-10 Bo Lindelöf Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf 031-727 25 00 Innehåll 1 Bakgrund och förutsättningar...4 2 Förslag...9

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun.

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun. RAPPORT 15048 A 1 (13) Kund 746 Entreprenad Bygg & El AB Anders Hedlund Västerängsvägen 16 746 34 Bålsta Datum Uppdragsnummer 15048 2015-04-21 Rapport A Lyckebo, Håbo kommun Trafikbullerutredning för bygglov

Läs mer

RAPPORT 13202 A 1 (13)

RAPPORT 13202 A 1 (13) RAPPORT 13202 A 1 (13) Kund Alfa SSM Bygg AB Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13202 2015-01-09 Rapport A Slingan, Solna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05 Rapport

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Rapport 14139 B Hagastaden

Rapport 14139 B Hagastaden RAPPORT 14139 B 1 (10) Kund Iterio Pernilla Troberg Östgötagatan 12 116 25 Stockholm Datum Uppdragsnummer 14139 Bilagor B01-B05 2015-08-27 Rapport B Norra Hagastaden i Solna och östra delen av Hagastaden

Läs mer

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12012 RAPPORT B 1 (11) Kund SW Projektutveckling AB Stig Mörtsjö Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm Datum Uppdragsnummer 12012 Bilagor B01, B02 2012-06-05 Rapport A Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun

Läs mer

RAPPORT 14174 A 1 (13)

RAPPORT 14174 A 1 (13) RAPPORT 14174 A 1 (13) Kund AB Sollentunahem Ulf Wedlund Box 6059 192 06 Sollentuna Datum Uppdragsnummer 14174 2015-01-30 Rapport A Esset, Sollentuna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12)

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) Kund HSB Bostad AB Karolina Rentzhog Box 8160 104 20 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2014-01-30 14005 Rapport A (Förhandskopia) Engelbrektshöjden, Järfälla Trafikbullerutredning

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Datum Uppdragsnr 564865 Leif Åkerlöf 2011-04-20 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-1845758 Realoption i Sverige AB Fax 010-5051183 Svartbäcksgatan 10

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

RAPPORT 14179 A 1 (12)

RAPPORT 14179 A 1 (12) RAPPORT 14179 A 1 (12) Kund Prenova Urban Öhman Datum Uppdragsnummer 14179 2015-02-04 Rapport A Runstenen, Gävle Bullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A02 Rapport 14179 A Runstenen, Gävle Bullerutredning

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15138 1 (12) Kund Riksbyggen Datum Uppdragsnummer 15138 2015-06-30 Rapport A Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A03 Rapport 15114 A Dragonvägen, Upplands

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Rapport R105001-2 Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8 Projekt: 105001 Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Valla Gränd, Haninge Beräkning

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid 613 81 Oxelösund Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2014-05-23 14072 Rapport A (Förhandskopia)

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller.

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller. Handläggare Olofsson Edvin Tel 010 505 84 86 Mobil Edvin.Olofsson@afconsult.com RAPPORT 1 (20) Datum Jan Wennberg Sommen Strand skogsgatan 10 Uppdragsnr 54581201 Kontaktperson: Birger Boström 0703 05 06

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer