DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD"

Transkript

1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

2 Uppdrag: Nummer Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs Stad Status: Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: JM AB Jonas Håkansson Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare, ansvarig MKB: Tyréns AB Eva Sjödahl Cristiano Piga Tyréns AB Malmö Besök: Isbergs gata 15 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr:

3 Sammanfattning Den privata exploatören som köpt den aktuella fastigheten inom kv Böljan har begärt planändring och vill uppföra två flerbostadshus som ersättning för den gamla bensinmacken som tidigare legat på fastigheten. Platsen har bedömts ha goda förutsättningar för ett så kallat förtätningsprojekt eftersom den ligger i centralt läge, det är nära till havet och har god tillgång till service och kollektivtrafik. Planändringen har tidigare varit föremål för detaljplanläggning men Regeringen upphävde 2006 kommunfullmäktiges beslut från 2005 att anta detaljplanen och Mark- och miljööverdomstolen upphävde 2013 kommunfullmäktiges beslut från 2011 att anta detaljplanen. Skälen till dessa upphävanden baserades på frågeställningar kring buller från järnvägen och Drottninggatan. Länsstyrelsen i Skåne län har framfört att det inte går att utesluta att ett genomförande av detaljplanen skulle kunna medföra betydande miljöpåverkan varmed denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samråd om avgränsningen av MKB:n har hållits med länsstyrelsen. För denna MKB ligger tyngdpunkten på en beskrivning av effekter och konsekvenser på hälsa och säkerhet i form av buller och luftkvalitet samt även påverkan på kulturmiljö- och stadsbildsfrågor eftersom planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Förtätning av innerstadsmiljöer bidrar till ett ökat utnyttjande av befintlig infrastruktur i form av kommunikations- och uppvärmningssystem. Detta ligger i linje med miljömål som behandlar klimat och luftföroreningar. Under förutsättning att miljökvalitetsnormer och bullerriktvärden innehålls bedöms planen ligga i linje med miljömålen för god bebyggd miljö. På övriga miljömål bedöms planen ha ingen eller mycket begränsad påverkan. Utförda bullerberäkningar har visat att med den planerade utformningen av byggnaderna liksom dess planlösningar innehålls riktvärdet Leq 55 dba generellt för ca hälften av lägenheterna. För resterande lägenheter överskrids Leq 55 dba utanför vissa delar av lägenhetens fasad. Med visad utformning uppfylls Boverkets tillämpningsanvisningar (Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen). Det vill säga att för de bostäder som utanför någon fasad erhåller nivåer över Leq 55 dba har lägenheterna utformats så att Leg högst 50 dba/lmax 70 dba innehålls utanför åtminstone ett öppningsbart fönster till minst hälften av boningsrummen. Gemensamma uteplatser finns på gård där Leq högst 50 dba innehålls. Helsingborg är en stad med luftmiljöproblem längs vissa gator, varför ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för luft har fastställts av Länsstyrelsen. Några problem vid planområdet föreligger inte och bedöms inte heller uppkomma till följd av detaljplanen. Detaljplanen bedöms inte heller innebära negativ påverkan på någon av de åtgärder som vidtas i Helsingborg för att förbättra luftmiljön. Bevarandeintressena för kulturmiljön i anslutning till planområdet är främst kopplade till Helsingborgs utveckling från medeltiden fram till 1900-talets expansiva hamn- och industristad. Planförslaget innebär en komplettering av befintliga strukturer och läsbarheten av stadens historiska utveckling bedöms inte påverkas negativt. Den nya bebyggelsen kommer att påverka utblickarna mot Öresund från landborgen öster om planområdet. Påverkan varierar beroende på var man befinner sig och berör i första hand utblickar mot väster. 3(27)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Omfattning Avgränsning i sak Gällande planer Utredningar och beslut Riksintressen och förordnanden Planförslag och alternativ Sammanfattning av planförslag Nollalternativ Förutsättningar, konsekvenser och åtgärder Buller Kulturmiljö och stadsbild Grundvatten Uppfyllelse av mål och riktlinjer Samlad bedömning Uppföljning Källförteckning (27)

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Inom planområdet har en bensinmack funnits under en lång tid. Den tidigare ägaren bedömde att en miljöanpassning av macken inte var ekonomiskt möjlig då macken var omodern enligt gällande miljökrav. Därefter har marken sålts till en privat exploatör, som nu begär planändring för att kunna uppföra bostadshus inom området. Platsen har bedömts ha goda förutsättningar för ett så kallat förtätningsprojekt eftersom den ligger i ett centralt läge, det är nära till havet och har god tillgång till service och kollektivtrafik. Syftet med den aktuella detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra två flerbostadshus som ersättning för den bensinstation som tidigare legat inom planområdet. Ytan inom planområdet nyttjas idag som parkeringsyta. Planändringen har tidigare varit föremål för detaljplanläggning men Regeringen upphävde 2006 kommunfullmäktiges beslut från 2005 att anta detaljplanen och Mark- och miljööverdomstolen upphävde 2013 kommunfullmäktiges beslut från 2011 att anta detaljplanen. Skälen till dessa upphävanden baserades på frågeställningar kring buller från järnvägen och Drottninggatan. Denna MKB syftar till att belysa de miljökonsekvenser som kan tänkas uppstå vid genomförande av planen fullt ut samt att beskriva hur eventuella negativa miljökonsekvenser kan minimeras eller undvikas. 1.2 Omfattning Det föreslagna planområdet omfattar fastigheten Böljan 3 och en del av fastigheten Böljan 5. Även en ca 200 m lång sträcka av Drottninggatan ingår i planområdet. Området avgränsas av Drottninggatan i öster, Petter Pihls gata i söder, järnvägsviadukten i väster och i norr av Örestrandsbadets parkering. Se bild nedan. Översikt över planområdet 5(27)

6 1.3 Avgränsning i sak Länsstyrelsen i Skåne län har framfört att det inte går att utesluta att ett genomförande av detaljplanen skulle kunna medföra betydande miljöpåverkan. Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, ska redovisningen enligt plan- och bygglagen (PBL) i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som krävs enligt miljöbalken (MB), och denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed upprättats. Samråd om MKB:ns avgränsning har hållits med länsstyrelsen i Skåne län Vid samrådet rådde enighet om att MKB:n kunde avgränsas till att omfatta aspekter där tyngdpunkten ligger på en beskrivning av effekter och konsekvenser på hälsa och säkerhet, i form av buller och luftkvalitet, påverkan på grundvattennivån samt även kulturmiljö- och stadsbildsfrågor eftersom planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Beträffande stadsbilden gjordes bedömningen att det bara är påverkan på utblickar från landborgen som skulle kunna innebära en betydande miljöpåverkan och att påverkan på utblickar från andra platser därmed kan avgränsas bort och inte behandlas i denna MKB. 1.4 Gällande planer Översiktsplan Översiktsplan för Helsingborgs Stad - ÖP 2010 är en strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling som blickar framåt mot år I översiktsplanen redovisas planområdet som befintlig stadsbebyggelse vilken avses kompletteras och utvecklas till blandad stad Detaljplaner Planområdet omfattas dels av en detaljplan fastställd av länsstyrelsen 29 juli 1966 och dels en plan antagen av kommunfullmäktige 26 maj Större delen av planområdet är avsett för bensinstation, resterande område är avsett för parkering. 1.5 Utredningar och beslut Utredningar Trafikverket har 2010 tagit fram en förstudie där möjligheten att bygga ut Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg C till dubbelspår. Alternativen som studerades var antingen i markplan eller i tunnel, där ett av tunnelalternativen (alt. C) går under det nu aktuella planområdet. Se bild nedan. Efter förstudien har Trafikverket beslutat att gå vidare med utredningar för utbyggnad till dubbelspår på sträckan Maria station Romares väg. Det är i nuläget oklart när det fortsatta arbetet med utredning för utbyggnad till dubbelspår på hela sträckan kan påbörjas. Trafikverket har i sitt ställningstagande skrivit att i den kommande järnvägsutredningen måste alternativen utredas i ett brett perspektiv där både tunnel alt A och alt C samt utbyggnad i markplan ska studeras vidare liksom att även ett tunnelalternativ B som ingick i Helsingborgs Stads idéstudie bör ingå i det fortsatta arbetet. 6(27)

7 I planeringsarbetet inför planförslaget har följande utredningar tagits fram: Kv Böljan 3, Helsingborg, Trafikbullerutredning, Tyréns AB , kompletterad Riskanalys, Kv Böljan, Helsingborg, Tyréns AB, Mätning av magnetiska fält, Kv. Böljan, Helsingborg, Eladministration Turesson & Olsson AB, Översikt över tunnelalternativen. Röd linje illustrerar borrad tunnel och blå linje visar grävd tunnel. Bild ur förstudie Västkustbanan Maria Knutpunkten, Trafikverket Beslut Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet. 1.6 Riksintressen och förordnanden Planområdet omfattas av två områden av riksintresse; kulturmiljövård och kustzon. Riksintresset för kulturmiljö, se bild nedan, behandlas utförligare i förutsättnings- och konsekvenskapitlet under rubriken Kulturmiljö och stadsbild. Planområdet i sin helhet ingår i ett av områdena som enligt Miljöbalkens kapitel 4 omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser. Dessa områden är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det inte möter hinder enligt kap MB och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 7(27)

8 Bestämmelserna utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Eftersom den föreslagna utbyggnaden sker inom redan exploaterat område bedöms inte behov för ytterligare fördjupning i riksintresse för kustzon finnas. Västkustbanan, som planområdet gränsar mot i väster, är av riksintresse för kommunikation. Vid förändringar och exploatering i dess närhet ska hänsyn tas till järnvägen. Öster om planområdet ligger även ett riksintresse för naturvården; Pålsjö-Domsten. Riksintresset omfattar bland annat landborgen i Helsingborgs centrala delar och riksvärdena utgörs främst av geovetenskapliga värden samt naturbetesmark. I sina högre delar når landborgen ca 40 meter över havet men blir norrut allt lägre. Detta riksintresse bedöms inte påverkas annat än visuellt, vilket behandlas under rubriken Kulturmiljö och stadsbild. Utdrag ur regleringskarta i Helsingborgs stads Översiktsplan Riksintresse för kulturmiljön är markerat med turkos rastrering, riksintresse för natur är markerat med grön rastrering och järnvägen med svart linje med tvärgående streck. 2 Planförslag och alternativ 2.1 Sammanfattning av planförslag Planförslaget innebär uppförandet av två flerbostadshus där handel eller kontor ska finnas i bottenvåningen ut mot Drottninggatan. Befintlig allmän parkering, i västra delen av planområdet, övergår till kvartersmark för bostad. Parkering ska ske i underjordiskt garage på kvartersmark. Det nu gällande planförslaget medger uppförande av två nya flerbostadshus i uppdelade volymer. Det södra huset föreslås i två volymer, sex och sju våningar. Det norra huset föreslås också i två volymer, sex och nio våningar. Uppskattningsvis medger detta ca 50 lägenheter, se bild nedan. Bebyggelsen ligger placerad ut mot Drottninggatan i linje med angränsande bebyggelse. Bebyggelsen markerar kvartersstadens slut och ansluter till den nyare bebyggelse som finns uppförd norr om området. Gemensam uteplats ska anordnas inne i kvarteret. Innergården ligger upphöjd, i nivå med Drottninggatan, på ett planterbart bjälklag. I den västra kanten föreslås en mur i 8(27)

9 och med att innergården ligger högre än det angränsande området i väster. Detta behövs ur säkerhetssynpunkt mot slänten och garagenedfarten. Vidare innebär detaljplanen att Drottninggatans körbana föreslås smalas av för ökad trafiksäkerhet i enlighet med illustration på plankartan, se bild på nästa sida. Planförslaget innebär att en slänt ska anordnas mot angränsande fastighet i väster. Slänten ska utnyttjas för att ta upp höjd till bostadskvarteret. Anslutning med trappa mellan bostadkvarteret och Gröningen väster om planområdet är möjlig. Illustration av hur föreslagen bebyggelse kan komma att se ut, vy mot söder. (Möller Arkitekter). 2.2 Nollalternativ Konsekvenserna av planförslagets genomförande ska jämföras mot ett nollalternativ, d v s miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. Området är planlagt redan idag och den gällande detaljplanen medger användningen bensinstation och parkering. I denna miljökonsekvensbeskrivning antas att den huvudsakliga markanvändningen i nollalternativet fortsättningsvis kommer vara i enlighet med gällande plan, d v s parkering samt bensinstation. Det innebär i så fall att en ny bensinstation, som är anmälningspliktig verksamhet, uppförs inom planområdet om alla krav vid en lämplighetsprövning uppfylls. Som jämförelseår för nollalternativet gäller samma prognosår som för planalternativet, d v s år (27)

10 Illustrationsplan till detaljplanen. Tengbom arkitekter. 10(27)

11 3 Förutsättningar, konsekvenser och åtgärder 3.1 Buller Förutsättningar Riktvärden Följande riktvärden för trafikbuller gäller vid nybyggnad av bostadsbebyggelse enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97 Leq 30 dba inomhus i bostadsrum Lmax 45 dba inomhus i sovrum nattetid Leq 55 dba utanför fasad till bostadsrum samt på uteplats Lmax 70 dba på uteplats I Boverkets anvisningar, Boverkets byggregler samt Boverkets Allmänna råd 2008:1, lämnas anvisningar om hur riktvärdena kan tillämpas i de fall ursprungsvärdena, Leq 55 dba vid fasad samt Lmax 70 dba på uteplats, överskrids. Praxis är att tillämpa Boverkets allmänna råd från Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Av Boverkets allmänna råd gällande trafikbuller framgår att bebyggelse kan tillåtas även om Leq över 55 dba erhålles vid fasad längs kollektivstråk i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur. Boverkets råd har tagits fram som hjälpmedel vid planering av bostäder intill trafikerade vägar / järnvägar. Om trafikbullernivåerna utanför fasad överskrider Leq 55 dba gäller: Minst hälften av bostadsrummen skall lokaliseras mot en ljuddämpad sida. På den ljuddämpade sidan får den dygnsekvivalenta ljudnivån (frifältsvärde) orsakad av trafikbuller högst uppgå till 50 dba. (Detta innebär att minst ett fönster i bostadsrummet, med möjlighet till vädring, skall vara vänt mot sida med Leq högst 50 dba, medan andra fönster kan vara vända mot sidor med högre ljudnivå). Enligt Boverkets definition av ljuddämpad sida gäller att på den dämpade sidan bör Lmax högst 70 dba uppfyllas. Inga enkelsidiga lägenheter får finnas mot den bullerstörda sidan med Leq över 55 dba. Varje lägenhet skall ha tillgång till egen eller gemensam uteplats där riktvärdena innehålls, Leq 55 dba / Lmax 70 dba. För Leq över 60 dba anges att uteplats skall finnas med Leq högst 50 dba. Boverket menar att ljudklass C (Leq 30 dba inomhus i rum för sömn, vila och daglig samvaro respektive Lmax 45 dba nattetid i sovrum) skall innehållas. Som bostadsrum räknas rum för sömn, vila och daglig samvaro (vardagsrum). Rum som hall, wc, kök etc får lokaliseras mot bullerstörd sida. I Boverkets skrift Tillämpningar av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder Redovisning av regeringsuppdrag med Dnr-nummer_ (27)

12 4150/2004 går det att läsa följande formulering: Varje bostad bör ha tillgång till en uteplats eller balkong, gemensam eller privat, med god ljudmiljö i nära anslutning till bostaden. Finns det en uteplats som klarar riktvärdena så kan t ex en balkong på den bullriga sidan utgöras ett komplement. Utöver de ovan angivna riktvärdena finns även mer övergripande miljökvalitetsnormer för buller. Dessa innebär att kommuner med mer än invånare (som exempelvis Helsingborg) vart femte år ska ha kartlagt omgivningsbullret inom kommunen och ha tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen samt även vid behov upprätta förslag till åtgärdsprogram som ska fastställas. De bullerberäkningar som tas fram för detaljplanen, utifrån de ovan angivna riktvärdena, är dock på en betydligt mer detaljerad nivå och utgör bedömningsgrund för denna miljökonsekvensbeskrivning. Trafikering Planområdet gränsar till Drottninggatan i öster och Västkustbanan i väster. Vid den senaste trafikmätningen som gjordes 2012 för Drottninggatan (vid Margaretaplatsen) trafikerades gatan då av fordon per vardagsdygn (VaDT). Genomförandet av planen medför en viss trafikökning på Drottninggatan. Ökningen uppskattas till ca 150 fordon/vardagsmedeldygn (VaDT). Den allmänna trafikökningen på gatan bedöms bli betydligt större. Enligt Helsingborgs stads prognos beräknas den totala trafikbelastningen år 2035 på den aktuella delen av Drottninggatan uppgå till ca fordon per vardagsdygn (VaDT). Hastigheten på sträckan är 40 km/h. Västkustbanan trafikeras på den aktuella delen förbi planområdet idag (2013) av 56 pågatåg/dygn, 14 snabbtåg/dygn och 32 öresundståg/dygn. Enligt uppgift från Trafikverket gällande prognosår 2035 så förväntas banan då trafikeras av 70 pågatåg/dygn, 24 snabbtåg/dygn och 70 öresundståg/dygn. Hastigheten på banan förbi planområdet uppgår till max 70 km/h såväl idag som vid prognosåret En bullerberäkning avseende vägbuller respektive tågtrafikbuller har genomförts av Tyréns 2013 och uppdaterats Resultatet sammanfattas nedan Konsekvenser Nollalternativet Nollalternativet innebär att ingen ny bostadsbebyggelse uppförs inom planområdet varpå den reducering av tågbullernivåerna som bebyggelse inom planområdet skulle innebära för exempelvis förskolan Hamilton uteblir. Konsekvensen blir att bullersituationen inte förändras mer än till följd av den allmänna trafikökningen, vilket innebär att bullernivåerna kommer att öka i takt med att trafiken ökar. Utbyggnadsalternativet För de planerade byggnaderna inom planområdet har trafikbullernivåer utomhus beräknats enligt Nordiska trafikbullermodellen genom att använda beräkningsprogrammet Trivector väg II version samt Trivector tåg version (27)

13 Av beräkningarna (Tyréns 2013, uppdaterad 2014) framgår att: Utanför samtliga bostadrum mot järnvägen erhålls nivåer på högst Leq 55 dba, förutom ett vardagsrum på bottenvåningen med Leq 57 dba. Här finns dock tillgång till sk ljuddämpad sida med Leq högst 50 dba utanför fönster i hälften av bostadsrummen. För drygt hälften av lägenheterna innehålls grundkravet om Leq högst 55 dba. Mot Drottninggatan erhålls trafikbullernivåer på upp mot Leq 62 dba upp till vån 6, vilket ställer krav på att utanför fönster till hälften av lägenhetens boningsrum skall Leq högst 50 dba innehållas utanför minst ett öppningsbart fönster. Här bör även Lmax 70 dba uppfyllas. Med burspråk och täta 1,3 m höga balkongräcken, ljudabsorbenter på balkongers undersida, balkong mot norr som förses med helt tät sida mot Drottninggatan och en meter in från hörna samt en tät skärm mot järnvägen vid en lägenhet på bottenvåningen uppfylls detta krav för samtliga lägenheter. Med tätt plank på 1.6 m höjd mellan husen samt täta plank på 2.2 m höjd runt gemensam uteplats på gård innehålls Leq 50 dba där. De aktuella byggnaderna har utformats med planlösningar och avskärmande balkonger med tätt räcke respektive burspråk så att Boverkets tillämpningsanvisningar avseende trafikbuller uppfylls såväl utanför fasad som på gemensamma uteplatser. Det vill säga att för de bostäder som utanför någon fasad erhåller nivåer över Leq 55 dba har lägenheterna utformats så att Leg högst 50 dba/lmax 70 dba innehålls utanför åtminstone ett öppningsbart fönster till minst hälften av boningsrummen. Till boningsrum räknas rum för sömn, vila och daglig samvaro, d.v.s. ej kök, hall, wc etc. Principskiss burspråk. Genom att förse en byggnad med burspråk kan ljudnivån minskas med upp till 10 dba utanför fönster. 13(27)

14 Principskiss tätt balkongräcke. Genom att förse byggnaden med ett tätt räcke med en minsta höjd av 1.3 m utmed hela balkongräcket kan ljudnivån minskas med upp till 6 dba-enheter utanför dörr/fönster. Principskiss delvis inglasad balkong. Genom att förse balkonger med en tät glasskärm som är tät från golv till tak kan ljudnivån minskas med upp till 15 dba utanför fönster. Erforderlig ljudisolering hos fönster, eventuella friskluftsventiler samt yttervägg till bostadsrum som krävs för att riktvärdena ska innehålla beslutas och tillgodoses under den kommande detaljprojekteringen. Att utföra en låg bullerskyddsskärm på järnvägsbron för att dämpa tågbuller skulle bara ge en påtaglig effekt på bottenvåningen och en mindre effekt på våning 2-3. Med beaktande av att Leq högst 55 dba innehålls generellt mot järnvägen, förutom för ett rum på bottenvåningen, liksom att Leq 50dBA innehålls utanför fönster där balkonger med täta räcken finns bedöms det tveksamt att uppföra en skärm på järnvägsbron. Vad gäller den befintliga förskolan Hamilton, belägen mitt emot den planerade bebyggelsen på Drottninggatans östra sida, visar trafikbullerutredningen att bullerpåverkan från tågtrafiken blir 4 dba lägre i utbyggnadsalternativet än i nollalternativet beträffande såväl de ekvivalenta som de maximala nivåerna. Detta beror på den tillkommande bebyggelsens dämpande effekt. Vad gäller vägtrafikbuller beräknas såväl ekvivalentnivån som maxnivån komma att bli något högre i utbyggnadsalternativet än i nollalternativet till följd av att Drottninggatans vägmitt flyttas 1,5 m närmare förskolan. 14(27)

15 Skillnaden i ekvivalent ljudnivå vid förskolan är dock mindre än en decibel mellan utbyggnadsalternativet respektive nollalternativet. Avrundat till heltalsvärde erhålls samma ekvivalenta ljudnivå, medan maxnivån blir 1 db högre. En förändring av maxnivån med 1 db bedöms endast marginellt påverka den upplevda ljudnivån från vägtrafiken. Sammantaget, med den ovan nämnda planerade utformningen av husen och bullerskyddsskärmar kring uteplatser, beräknas gällande riktvärden (enligt Infrastrukturpropositionen) kunna innehållas för drygt hälften av lägenheterna och för resterande uppfylls Boverkets tillämpningsanvisningar (Boverkets Allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen). 3.2 Kulturmiljö och stadsbild Förutsättningar Drottninggatan är ett viktigt stråk som leder från Helsingborgs centrum norrut mot Pålsjö samt Sofiero. Gatan, som anlades under 1800-talet när staden skulle växa norrut, utformades som en bred och representativ esplanad kantad av påkostade fasader. Bebyggelse i kvarteret Viadukten, söder om planområdet. Vy från väster mot landborgen med kvarteret Viadukten till höger. 15(27)

16 Planområdet ligger utmed Drottninggatans västra sida som ett avslut på den befintliga ca sex våningar höga flerbostadshusbebyggelsen. Inom planområdet fanns tidigare en gammal bensinmacksbyggnad uppförd i en våning samt enstaka mindre byggnader. Idag är macken och byggnaderna rivna och ytan används som parkering. Vidare norrut finns en större öppen parkeringsyta, delvis kantad av vegetation, som sträcker sig till Västkustbanans korsningspunkt med Drottninggatan. Järnvägspassagen tillsammans med ett 8 våningar högt hus ligger som ett blickfång i norr. Planområdet avgränsas i väster av Västkustbanan. Järnvägen, placerad på en viadukt ca 2,3-3,5 m över marknivån, är en barriär som i första hand begränsar den visuella kontakten mellan området öster om järnvägen och strandområdet samt havet i väster. Helsingborgs centrala delar, där planområdet ingår, omfattas av riksintresse för kulturmiljövård (M:K15). Motiveringen är bl a att staden speglar de många utvecklingsskedena alltifrån den tidigmedeltida högstaden till det sena 1800-talets och 1900-talets expansiva hamnoch industristad. Det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets stadsbyggande, med kompakta stenstadskvarter, boulevardstråk, platsbildningar, parker och offentliga byggnader är exempelvis uttryck för riksintresset. Så även lokal byggnadstradition med mycket tegel och ljust putsade och rikt ornamenterade fasader. Planområdet ingår även i den av länsstyrelsen utpekade särskilt värdefulla kulturmiljön Helsingborg. Länsstyrelsens motiv för bevarande är att Helsingborgs stadsbebyggelse med gatunät, fastighetsindelning, torgbildningar, parker och planteringar och ett variationsrikt byggnadsbestånd avspeglar utvecklingen av medeltidens befästningsstad till talens industri-, handels- och sjöfartsstad. Planområdet ligger även inom Skånelinjen, även s k Per Albinlinjen, som är en 500 km lång försvarslinje som uppfördes längs den sydsvenska kusten under andra världskriget. Skånelinjen är av länsstyrelsen utpekat som kulturmiljöstråk. Motiv för bevarandet är att försvarslinjen är en unik Volymanalys. Bebyggelsestrukturen i området präglas av sammanhållen kvartersbebyggelse som på några ställen avslutas och markeras med högre byggnader. (Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitekter). 16(27)

17 företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör. Några värn i direkt anslutning till planområdet har inte kunnat identifieras. Bevarandeprogram för Drottninggatan-Pålsjö, fastställd av kommunfullmäktige 1998, togs fram för att klarlägga och redovisa de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena inom detta område. De byggnader som tidigare fanns inom planområdet, kvarteret Böljan, är utmärkta som övrig bebyggelse, d v s de bedömdes inte ha sådant värde att särskilt skydd erfordrades. Bebyggelsen inom kvarteret Viadukten, belägen direkt söder om planområdet, bedöms i bevarandeprogrammet vara särskilt värdefull enligt PBL 3:12. Husen närmast planområdet är uppförda i Art Deco-stil och är unika inslag i Helsinborgs bebyggelsemiljö. Längre söderut i kvarteret finns även hus uppförda i nyklassicistisk stil. Även bebyggelsen inom kvarteret Hamilton, uppförd delvis under 1930-talet och delvis i slutet av 1960-talet, bedöms vara särskilt värdefull. Husen från 1960-talet uppförda i betong är ett gott exempel på dåtidens prefabbyggande. Karaktäristiskt för kvarteret Hamilton är det ca 180 meter långa sexvåningshuset som ligger nedanför Landborgens branta sluttning. Sydost om planområdet, öster om Drottninggatan, ligger ett större sammanhängande grönområde, bestående av Margaretaplatsen och en grönyta tillhörande kvarteret Hamilton. Margaretaplatsen, som anlades i början av 1920-talet och speglar dåtidens arkitektur och parkideal, samt grönområdet/parkeringen norr om planområdet, är utpekade som värdefull miljö/grönyta för att markera att ytorna är av stor vikt för stadsbilden. Inom planområdet finns inga kända fornlämningar Konsekvenser Nollalternativet Nollalternativet innebär inte någon förändring av stadsbilden eller någon påverkan, vare sig negativ eller positiv, på de befintliga kulturmiljövärdena. Utbyggnadsalternativet Planförslaget innebär en komplettering av befintliga strukturer, se bild på föregående sida, och läsbarheten av stadens historiska utveckling bedöms inte påverkas negativt. Uppförandet av föreslagen bebyggelse ger ett naturligt avslut på den befintliga bebyggelsen inom innerstadens kvartersstruktur och utgör ett naturligt inslag i stadens utveckling med byggnader från olika epoker. Planförslaget bedöms inte innebära en negativ påverkan på kulturmiljövärdena i området eller på riksintresset för kulturmiljö. Den nya bebyggelsen kommer att påverka utblickarna mot Öresund från landborgen. Den norra byggnaden kommer i begränsad omfattning skymma horisonten i väst, se fotomontage nedan. Detta bedöms dock inte innebära negativ påverkan på landborgspromenadens rekreativa och estetiska kvaliteter. 17(27)

18 Föreslagen bebyggelse. Fotomontage som visar hur bebyggelsen kan komma att se ut, vy mot nordväst från landborgspromenaden vid Margaretaplatsen. (Möller Arkitekter). Vy från havssidan över stadssiluetten. Den planerade bebyggelsen, markerat med röd oval, i förhållande till landborgen och befintlig bebyggelse. Den i detaljplanen föreslagna högre bebyggelsen i planområdets norra del kommer att sticka upp något över landborgens kant betraktat från väster (från sundet). Bebyggelsen bedöms dock kunna smälta in bland den befintliga bebyggelsen på landborgen ur denna betraktningsvinkel, se bild ovan. Den tillkommande bebyggelsen innebär en skuggpåverkan både på kvarteret Hamilton och på förskolan Hamilton, belägna öster om Drottninggatan. Då skuggpåverkan är tidsmässigt begränsad bedöms varken bostadsmiljöerna eller förskolan Hamilton utsättas för skuggpåverkan som ger upphov till några påtagliga negativa effekter eller konsekvenser. Sammantaget bedöms planförslaget påverka utblickarna mot Öresund, i första hand från bostäder i kvarteret Hamilton, men totalt sett inte innebära en negativ påverkan på kulturmiljövärdena i området eller på riksintresset för kulturmiljö 18(27)

19 3.3 Grundvatten Förutsättningar Planområdet ligger enligt länsstyrelsernas vatteninformationssystem (VISS) inom huvudavrinningsområde för Råån och omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvatten. Enligt Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning tillhör planområdet ett mindre och mer diffust avrinningsområde. Vattenförekomsten som berörs är Helsingborgssandstenen. Denna är ett grundvattenmagasin i sedimentär berggrund Konsekvenser Nollalternativet Nollalternativet innebär inte någon förändring av planområdet som påverkar grundvattennivåerna. Utbyggnadsalternativet Byggande av underjordiskt garage innebär att all jord inom området för bostadsbyggnationen kommer schaktas ur, ner till ca 2,5-3,5 meter under nuvarande markytan (ner till ca +0,0 m). Detta kan innebära att en tillfällig grundvattensänkning behöver utföras vid fastigheten under själva byggskedet, med en bedömd varaktighet på ca 5 månader. Skulle inflödet av grundvatten bli för stort finns flera olika tekniska lösningar för detta, exempelvis kan tät spont att användas. För att minimera negativa miljöeffekter i Öresund ska länshållningsvatten och grundvatten från eventuella avsänkningsåtgärder kontrolleras och vid behov renas innan det återinfiltreras, släpps ut i dagvattennätet eller direkt i Öresund. En tillfällig grundvattensänkning under byggskedet bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för vegetation i omgivningen, eftersom den typ av vegetation som finns på platsen normalt inte bedöms vara beroende av grundvattenmagasinet för sin vattenupptagning. Då garaget utförs i vattentät betong kan grundvattennivån efter byggtiden återta sin tidigare nivå inom planområdet och någon påverkan på grundvattennivån till följd av utbyggnaden bedöms därmed inte uppkomma. Utbyggnaden bedöms inte heller innebära negativ påverkan på grundvattnets kvantitativa och kvalitativa status (se vidare under kap nedan). Sammantaget bedöms en eventuell tillfällig grundvattensänkning under byggtiden inte medföra några negativa effekter eller konsekvenser. Efter byggtiden kan grundvattennivån återta sin tidigare nivå inom planområdet, varmed ingen påverkan på grundvattennivån bedöms uppkomma till följd av utbyggnaden. 19(27)

20 3.4 Uppfyllelse av mål och riktlinjer Miljömål Nationella miljömål De 16 nationella miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Regionala miljömål De regionala miljömålen för Skåne följer i stort de nationella miljökvalitetsmålen (enligt länsstyrelsens beslut ), bortsett från målet Storslagen fjällmiljö som inte berör Skåne län. Lokala miljömål Helsingborg har tagit fram ett miljöprogram som antogs av kommunfullmäktige i maj Programmet är ett övergripande styrdokument inom miljöområdet och utgör en viktig del i stadens strävan mot en hållbar utveckling. Miljöprogrammet redovisar de lokala delmålen som i stort knyter an till de nationella miljökvalitetsmålen. Uppfyllelse av miljömålen Förtätning av innerstadsmiljöer bidrar till ett ökat utnyttjande av befintlig infrastruktur i form av kommunikations- och uppvärmningssystem. Detta ligger i linje med de mål som behandlar klimat och luftföroreningar (Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft i första hand). Eftersom miljökvalitetsnormer samt riktlinjer för bullernivåer innehålls bedöms planen ligga i linje med miljömålen för god bebyggd miljö. På övriga miljömål bedöms planen ha ingen eller mycket begränsad påverkan. 20(27)

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Kv Handelsmannen, Glumslöv. Trafikbuller från vägar och tåg vid planerad ny bebyggelse

Kv Handelsmannen, Glumslöv. Trafikbuller från vägar och tåg vid planerad ny bebyggelse 1 (13). Trafikbuller från vägar och tåg vid planerad ny bebyggelse Uppdragsgivare HSB, Landskrona, ref: Johan Svedström Uppdrag Att belysa vilka trafikbullernivåer som erhålls vid planerad bebyggelse inom

Läs mer

KV UGGLAN, BURLÖVS KOMMUN TRAFIKBULLER

KV UGGLAN, BURLÖVS KOMMUN TRAFIKBULLER KV UGGLAN, BURLÖVS KOMMUN TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-10-28 Uppdrag 263 508 Titel på rapport: Kv Ugglan, Burlövs kommun. Trafikbuller Status: Slutrapport Datum: 2015-10-28 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-09-30 Uppdrag 265 378. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Trafikbuller Status: Datum: 2015-09-30

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

KV REPARATÖREN, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV REPARATÖREN, UMEÅ TRAFIKBULLER KV REPARATÖREN, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-11-04 Uppdrag: 256776, Kv Reparatören, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-11-04 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skanska Sverige

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. KOMPLETTERANDE PM TILL TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. RAPPORT 2014-03-20 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands-Bro kommun Titel på rapport: Kompletterande

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Kv Böljan 3, Helsingborg Utredning om trafikbuller och vibrationer till detaljplan Uppdrag 240 687

Kv Böljan 3, Helsingborg Utredning om trafikbuller och vibrationer till detaljplan Uppdrag 240 687 Kv Böljan 3, Helsingborg Trafikbuller och vibrationer 2013-12-11, rev 140113 Uppdragsnummer 240 687 1 (7) Kv Böljan 3, Helsingborg Utredning om trafikbuller och vibrationer till detaljplan Uppdrag 240

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Villabacken, Oxelösund

Villabacken, Oxelösund RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2013-11-27 Sweco Architects AB Att: Helena Hansson Box 8 721 03 Västerås Uppdragsnr 588691 Villabacken,

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan

Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan Rapport nummer: 2014-119 r03 rev01 Revideringsdatum:2016-05-18 Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan Bild: Kvarteret Hugin, vy mot väster genom Sandgärdsgatan och Stengärdsgatan.

Läs mer

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-05-29 Uppdrag: 253489, Kv Embla, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-05-29 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Korskykan Jan Kollberg

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning station Uppdragsgivare: Seniorgården AB Referens: Ebba Sääw årt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 14 Rapportdatum: 2013-11-28 Projektansvarig Kvalitetsansvarig Henrik Anréus

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

Björksätravägen, Stockholms stad. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Björksätravägen, Stockholms stad. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-085 r01 Datum: 2016-05-11 Björksätravägen, Stockholms stad Trafikbullerutredning L:\2016\2016-085 KO Björksätravägen, omgivningsbuller, NCC Boende AB\Rapporter mm\2016-085 r01 Trafikbullerutredning.docx

Läs mer

Uppdrag nr. 15U Kv Motorn 10. Samrådshandling. Trafikbullerutredning.

Uppdrag nr. 15U Kv Motorn 10. Samrådshandling. Trafikbullerutredning. Uppdrag nr. 15U28243 Kv Motorn 10 Samrådshandling Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 15U28243 Sida 1 (6) Samrådshandling Uppdragsnamn Kv Motorn 10 Stad Kv Motorn 10 JM AB Gustav III:s boulevard 64 169 Uppdragsgivare

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun Handläggare Åsa Lindkvist Telefon 010-505 60 41 Mobil 070-184 57 41 E-post Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-12-10 Uppdragsnummer 714886 Beställare Svenska Vårdbyggen AB Vårdboende Smedvägen, Järfälla

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

Sandstugan - Äldreboende, Botkyrka Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan

Sandstugan - Äldreboende, Botkyrka Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan 16099 RAPPORT C 1 (6) Kund ANOVA arkitekter ab Datum Uppdragsnummer1 16099 Bilagor 2016-06-01 Rapport C Sandstugan, Botkyrka Tillbyggnad av äldreboende - Trafikbuller Rapport 16099 C Sandstugan - Äldreboende,

Läs mer

12092 RAPPORT D 1 (7)

12092 RAPPORT D 1 (7) 12092 RAPPORT D 1 (7) Kund Peab Bostad AB Ingemar Ljungberg Box 808 169 28 Solna Datum Uppdragsnummer 12092 2013-04-30 Rapport D Messingen kv 5, Upplands Väsby Trafikbullerutredning Bilagor D01-D06 Rapport

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28 Källa: Eniro Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Fredrik Olausson Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Ängelholm 5:3, Ängelholms kommun.

Ängelholm 5:3, Ängelholms kommun. 2013-04-03 Ängelholm 5:3, Ängelholms kommun. enligt situationsplan daterad 2013-04-03, reviderad 2013-04-11. Uppdragsgivare: Riksbyggen ekonomisk förening Järnvägsgatan 18 A 252 78 Helsingborg Att Tony

Läs mer

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun RAPPORT A 1 (5) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-04-08 Håbo kommun Emma Sandelin Uppdragsnr 704840 E18 genom Bålsta

Läs mer

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53):

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53): 2008-04-27 1/7 Seniorgården AB Kv Porträttet, Tyresö strand Beräkning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av vägtrafikbuller med hänsyn till planerad nybyggnad av seniorbostäder inom

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

PM Bullerutredning på Söder för kv. Borgen och kv. Bagaren, Halmstad kommun.

PM Bullerutredning på Söder för kv. Borgen och kv. Bagaren, Halmstad kommun. Datum: 2012-12-12 1 (9) PM Bullerutredning på Söder för kv. Borgen och kv. Bagaren, Halmstad kommun. Sammanfattning Arbetet med en ny detaljplan för kv. Borgen och kv. Bagaren i Halmstad Kommun pågår.

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004.

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004. Rapport nummer: 2010-079 r01 Datum: 2010-07-08 rev 2011-04-18 Älta Centrum, Etapp 1, Oxelvägen Trafikbullerutredning L:\2010\2010-079 LG Älta Centrum, trafikbullerutredning, Nacka kommun\rapporter\2010-079

Läs mer

Kv. Nordstjärnan 13, Eskilstuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv. Nordstjärnan 13, Eskilstuna Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2015\2015-1 MB Kv_ Nordstjärnan, Trafikbuller, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2015-1_r01_Kv_Nordstjärnan_Trafikbullerutredning.docx Rapport nummer: 2015-1r01 Datum: 2015-08-10, Eskilstuna Trafikbullerutredning

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Utdrag ur beräkningsmodellen

Utdrag ur beräkningsmodellen HÄRRYDA KOMMUN Underlag till detaljplan för Landvetter centrum (Brattåsvägen) Landvetter, Härryda kommun Bullerutredning ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10

Läs mer

Norrtälje hamn, kvarter 3 och 4

Norrtälje hamn, kvarter 3 och 4 Kund Index Living AB Magnus Ekman Box 7744 103 95 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15087 2015-04-27 Rapport A Norrtälje hamn kvarter 3 och 4 Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A03 Rapport 15087

Läs mer

Beräknade trafikbullernivåer

Beräknade trafikbullernivåer 12009 PM D 1 (7) Kund Täby kommun Datum Uppdragsnummer 12009 Bilagor: D01-D03 2016-09-12 PM D Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerunderlag för fortsatt planering. I denna PM redovisas ekvivalenta och

Läs mer

BULLERUTREDNING GRÄNBY

BULLERUTREDNING GRÄNBY repo001.docx 2012-03-2914 3740043014 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR NYA BOSTÄDER I GRÄNBY I UPPSALA [Sweco Environment] [Rikard Sjöholm] [Ricardo Ocampo Daza] Sweco repo001.docx 2012-03-2914 Sammanfattning

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. JÄRNSKOG

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. JÄRNSKOG Rapport 15-069-R1 2015-08-31 7 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Söderbymalm 3:405, Haninge

Söderbymalm 3:405, Haninge Uppdrag: 547428 Rapport: 547428 B Datum: 2009-11-17 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-B03 Söderbymalm 3:405, Haninge Ombyggnad av kommunalhuset till bostäder Bullerutredning Uppdragsgivare: Peab Bostad AB Region

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182067000 2015-05-15 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182067000 2015-05-15 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping UPPDRAGSNUMMER 1182067000 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ RICARDO OCAMPO DAZA RIKARD SJÖHOLM Uppdragsledare, Akustiker

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning 1(7) 2012-04-05 Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 rev02: 2013-03-19 Uppdragsnummer: 241866 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt 010-452 25 50

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning

11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning Rapport 11671-16010800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping

Läs mer

Norra Kyrkogatan, Stranden 3:51, Mora

Norra Kyrkogatan, Stranden 3:51, Mora Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 14/09/2015 Projekt nr 711223 Rapport nr 711223-A Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fredsgatan

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer