Program Slussen. och. Saltsjöbanan. för Program. att Mkr. att Mkr inkl. index. Trafiknämnden. nden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Slussen. och. Saltsjöbanan. för Program. att. 1471 Mkr. att. 1257 Mkr inkl. index. Trafiknämnden. nden 2013-05-21."

Transkript

1 Projekt och Upphandling Handläggare Johan von Schantz TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. Trafiknämn nden , p 1 1(9) SL Förnyat inriktningsbeslutt avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan Ärendebeskrivning Slussen inom Trafikförvaltningen innehåller bl.a. åtgärder på Saltsjöbanan. Ärendet avser utökad totalram för program Slussen för att inrymma föreslagna upprustningsåtgärder på Saltsjöbanan. Ärendet avser även inriktnings- och genomförandebeslut avseende upprustning av Saltsjöbananss befintliga system i befintlig sträckning samt att vidare utreda införandet av ATC-system samt möjligheten till ökad turtäthet på banan. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 6 maj 213 Bilaga Åtgärdsplan Saltsjöbanan Bilaga Investeringskalkyl Saltsjöbanan n Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås, med stöd av och inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende AB SL, besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta att a föreslå landstingsfullmäktige besluta att att fatta förnyat inriktningsbeslut för Slussen avseende attt innefattaa planerade åtgärder påå Saltsjöbanan till en ny n total budget om 1471 Mkr inkl. index; samt fatta genomförandebeslut avseende upprustning och kapacitetshöjning av Saltsjöbanan i befintligt koncept och sträckning, inklusive införande av ATC-system samt Trafikförvaltningens programdrift till en budget av 1257 Mkr inkl. index

2 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 2(9) SL Trafiknämnden föreslås besluta, med stöd av och inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende AB SLL samt under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut enligt ovan, uppdra åt förvaltningschefen att att verkställa planeradee upprustningsåtgärder exklusive införande av ATC och trimningsåtgärder; samt under 213 efter fördjupade studier, återkomma till trafiknämndt den för verkställighetsbeslut avseende införande av ATC och trimningsåtgärder Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Planerade investeringar inom Slussen avser åtgärder på Saltsjöbanan, Söderströmsbron samt tillhörande övergripande programdrift. För att klara helheten behövs ett förnyatt inriktningsbeslut för Slussen där Upprustning av Saltsjöbanan ingår. Upprustnings och kapacitetshöjande åtgärder på Saltsjöbanan har tidigare legat utanför plan Det nya totala investeringsutrymmet för Slussen bedöms till 1471 Mkr inkl index. Saltsjöbanan är i behov av omfattandee upprustning för att dess drift skaa kunna säkras. I stort sett samtligaa anläggningsdelar behöver uppgraderas. I den utredning som genomförts har möjligheten till ökad turtäthet genom trimningsåtgärder studerats, vilket sess som genomförbart, men för att säkra kalkyl och effekter föreslås fördjupadee studier innan komplett beslut omm verkställighet tas. ATC-system bör införas på banan för att öka säkerheten. Även här föreslås fördjupade studier innan beslut om införande tas. Den totala kostnaden för upprustningen, inklusive trimningsåtgärder, införandet av ATC- till ca 1257 Mkr inkl. index.. Åtgärderna planeras att genomföras de kommande 15 åren med tyngdpunkt fram till 221. Med föreslagna upprustningsåtgärder på banan bedöms den tekniska livslängden fortleva ca 4-6 år, undantaget befintliga fordon som behöver bytas utt ca 23. Statlig medfinansieringg söks för system, åtgärderna inne vid Slussen samt tillhörande programdrift är beräknad 5 % av den totala investeringskostnaden, som en reviderad omfattningg av tidigare avsatta medel i Länsplanen för Tvärspårväg Ost. Stockholmsregionens utveckling avseende bebyggelse och infrastrukturr påverkar SaltsjöbananS ns trafikfunktion i Ostsektorn i ett långsiktigt perspektiv. Detta bör beaktas i framtida beslut (bortom 23) om Saltsjöbananss utveckling. I närtid ses en upprustning i kombinationn med möjlighet till kapacitetsökning och sammankoppling via en bytespunkt till Tvärbanan som en kostnadseffektiv lösning med hög trafiknytta.

3 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 3(9) SL Bakgrund Inom ramen för projektet Tvärbana Ost ingick en totalombyggnad av Saltsjöbanan tilll tvärbanestandard, förr sammankoppling med befintlig tvärbana vid Henriksdal och gemensam trafikering in till Slussen. Tvärbana Ost var en del av exploateringsprojektet Danvikslösen. 27 försökte SLL få till ettt genomförandeavtal mellan SLL, Nackaa kommun och Stockholms stad för att komma överens om medfinansiering för Tvärbana Ost, som utredningarna visade skulle bli mycket kostsamt, menn inget avtal slöts. Därefter har ettt flertal utredningar om kollektivtrafikförsörjningen av Ostsektorn genomförts genomförde Trafikförvaltningen en Idéstudie som belyser Saltsjöbanans utformning på kort och lång sikt i kombination med en eventuell framtida tunnelbana till Nacka, Tvärbanans koppling till Saltsjöbanann och Tunnelbanan samt busstrafikens utformning. Sammantaget gjordes då bedömningenn att en konvertering av a Saltsjöbanan till Tvärbanestandard med en fortsatt dragning in till Slussen ger en hög investeringskostnad per resenär i samtliga studerade alternativ. För att behålla banans nuvarande sträckning in till Slussen bedömdes det istället som mer kostnadseffektivt att genomföra en långsiktig upprustning avv det befintliga systemet. Trafiknämnden fattade i oktober 2122 beslut om att genomföra en fördjupad teknisk studie av en upprustning av Saltsjöbanan, innehållande en detaljerad utredning av en kostnadseffektiv upprustning på kort sikt samt en översiktlig plan för ett långsiktigt vidmakthållande, och därmed avvaktaa beslut omm konvertering av Saltsjöbanan till tvärbanestandard till efter genomförd g teknisk studie. Den fördjupade tekniska studien (nedan kallad Utredningen n) omfattar förslag till åtgärder för att upprusta banan de kommande 15 åren och vad som behöver göras på längre sikt (bortanför 15 år) för att bibehålla bananss tekniska status i ca 4-6 år. I Utredningen har tidigare utförda utredningar inom teknikområdena bana (mark, geoteknik, spår, tunnlar och konstbyggnader), bulleråtgärder, kraftförsörjning, kontaktledning, signalsäkerhet (inklusive vägskydd), v el 4V, hållplatser, depåer och fordon analyserats. I Utredningen har det även ingått att analysera möjligheten till t ökad kapacitet på banan (ökad turtäthet) genom trimningsåtgärder i befintlig infrastruktur. Överväganden Saltsjöbanan kan i dagsläget definieras som en bana med lågg standard och stort behov av upprustning. Delar av anläggningens tekniska system är nära eller har

4 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 4(9) SL passerat den tekniska eller ekonomiska livslängden. Saltsjöbanan har i dagsläget en låg marginal mot säkerhetsfel och driftstörande fel. Det behövs provisoriska lösningar för attt hålla uppe driften ochh det finns behov av extra besiktningar och inspektioner. Det är begränsad eller ingen tillgång till reservdelar för delar av anläggningen. Om ingenting görs i anläggningen kommer säkerhetsfel och driftstörande fel att öka. Följderna kann bli att banan under perioder p kommer att behöva gå med reducerad trafik t eller alternativt ha längre avstängningar för att kunna åtgärda akuta fel. Exempel på delar av befintligt system som är i behov av uppgradering: Danviksbron - Klaffbrodelen ärr rostig och har utmattningsproblem. Motviktsdelen har problem med rost. Betongdelen avv bron är sprucken rakt igenom. Det måste omgående genomföras omfattande renovering alternativ byten av de delarna som har brister. De befintliga likriktarna som förser tågen med elkraft bör bytas ut. De har i dagsläget reservdelsbrist, det råder kompetensb brist hos entreprenörerna och det finns många provisoriska lösningar. Kontaktledningen är i behov avv byte. Kontaktledningen är ca 1 år gammal, av låg standard och har en föråldrad konstruktion. Hängverk, bärlina och kontaktledningsstolpar är i dåligt skick. Igelboda signalställverk bör bytas ut. Ställverket har reläer av gammal typ som saknar reservdelar. Kablar börjarr bli utslitna. Ställverket är placerat i stationshuset (som har brunnit) och borde flyttas ut i ett eget teknikhus. Vägskyddsanläggningar som ärr byggda i början på 198-talet börjar bli i dåligt skick och bör bytas ut. Vägskyddsanläggningarr från mittenn och slutet av 198-talet bör bytas ut inom en 1-15 årsperiod för att inte bli säkerhetsfarliga. Det finns behov av att göra tillgänglighetsåtgärder på Saltsjöbanan. Målet för tillgänglighetsarbetet är attt SLs Allmänna kollektivtrafik skaa vara det mest attraktiva resealternativet för f resenärer med funktionsnedsättningar. Tillgänglighetenn ska vara så god att fler resenärerr med funktionsnedsättningar aktivt väljer den allmänna kollektivtra afiken framför andra färdsätt, somm t.ex. färdtjänst. Tillgänglighetenn på Saltsjöbanan är generellt dålig. Det behöver göras åtgärder på i princip alla stationerna. Under de närmaste åren kommer det i första hand att genomföras åtgärder av typen enkelt avhjälpa hinder. Inom de kommande 1 åren behövs det göras mer omfattande åtgärder r för att förbättra tillgängligheten. Det kan t.ex. vara behov av att bygga ramper och hissar vid stationerna. Utifrån Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller bör normalt inte utomhusbullret överstiga 7 dba vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad

5 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 5(9) SL av trafikinfrastruktur. För att uppnå en maximalnivå på 7 dba d vid uteplatser efter Saltsjöbanan kommerr det att behöva byggas totalt ca 111 km bullerskärm. Det kan även finnas behov av andra åtgärder t.ex. stabilare mur, inglasade uteplatser och/eller fönsteråtgärder. För att komma till rättaa med de bullerproblem som idag finns på sträckan mellan Storängen Saltsjö Järla kommer spårnära skärmar att monteras under sommaren 213. Bulleråtgärderna i Utredningen avser åtgärder utöver detta. Saltsjöbanan saknar i dagsläget ATC. En ATC anläggning börr installerass för att höja säkerheten på banan. Transportstyrelsen rekommenderar att banor med persontrafik innehar ATC-system, menn avsaknad av ATC på dagens Saltsjöbana påverkar inte tillståndet förr trafikering. Trafikförvaltningen har h tidigaree ingått en överenskommelse med Transportst tyrelsen om att införa ATC. A I början av 2-talet påbörjades en utbyggnad av ett ATC-system på Saltsjöbanan, vilket senare avbröts. Viss utrustning finns kvar i anläggningen och eventuellt kan den nyttjas vid en nyinstallation. Det finns ytterligaree parametrar som måste utredas, bland annat möjligheten att få befintligaa fordon godkända i en ATC-anläggning. Det ärr också viktigt att hitta ett ATC-system som är lämpligt för dagens bana och samtidigt kan fungera bra b på den typ av banaa och trafik som kommer att finnass i framtiden. För att säkerställa förutsättningarna och kostnaden för ett ATC-system A bör en fördjupad utredning och projektering göras innann beslut om införande (genomförandebeslut) tas. Inom Utredningen har det utförts översiktliga simuleringar och o tagits fram åtgärdsförslag för att se vilka möjligheter det finns till att ökaa kapaciteten på. Dessa studier visar på att det finns möjligt till att förtäta trafiken från 2- minuterstrafik ner till 1-15 minuterstrafik med trimningsåt gärder och måttliga investeringar i infrastrukturen. Nödvändiga åtgärder i infrastrukturen är: Mötesstation i Fisksätra eller Östervik. Utöka vagnsparken med 4-8 fordon. Viss hastighetshöjning på vissaa delsträckor. Hastighetshöjningenn kan åstadkommas med en kombination av åtgärder (t ex byta b till spårväxlar med högre hastighet i grenspår, justering av spårgeometrin, samtidig infart vid stationer) ) Ombyggnad av Neglingedepånn för mer effektiv underhållsverksamhet såsom ny vagnshall som klararr C1-C11 i par och ny uppställningu gshall. För att få en uppfattning om vilka effekter en ökad turtäthet ger har trafikanalyser utförts. Analysen har jämfört 2- och 1-minuters trafik för prognosåret 23, med eller utan tunnelbana till Nacka via östra ö Södermalm.

6 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 6(9) SL Analysen utan tunnelbana till Nacka visar på att antalet påstigande på hela banan mellan kl. 6-9 en vintervardag ökar från 571 till 754 vid 1 minuters trafik jämfört med 2-minuterstrafik, vilket är en ökning med 32 %. Med tunnelbana till Nacka ökar antalet påstigande från 556 till 725, 7 vilkett är en ökning med 3 %. Resultatet från analysen påvisar att antalet påstigande ökar väsentligt med en tätare trafik både med eller utan en tunnelbana till Nacka, vilket troligen kan förklarass med att Saltsjöbanann har ett stort upptagningsområde bortom Nacka C. Trimningsåtgärderna planeras att färdigställas i samband med att Saltsjöbanan kan köra hela vägen in till Slussen efter Staden ombyggnad, vilket v är beräknat till ca 219. För att säkerställa kostnad och trafiknyttor för trimningsåtgärderna börr en fördjupad utredning och projektering göras innann beslut om genomförande tas. De större investeringsarbeten som föreslås på Saltsjöbanan bör b samordnas med byggnationerna av Slussen och den planerade förlängningenn av tvärbanan till Sickla station. Det är speciellt viktigt på den del av sträckan som s kommer att vara stängd under byggnationen av nya Slussen. I kommande skede är det angeläget att analysera inriktningen för genomförandet och huruvida upprustningen ska ske under en e längre tidd under pågående trafik med kortare trafikstopp eller om upprustningen ska göras koncentrerat med längre trafikstopp. Utgångspunkten bör vara en kostnadseffektiv upprustning, som utifrån förutsättningarnaa minimerarr trafikavstängningarna och risken för trafikstörningar under byggtiden. Många av åtgärderna går att göra med både längre och kortare avstängningar av banan och till vissa delar under pågående trafikering. Generellt är det d mer kostnadseffektivt att samlaa ihop ett flertal åtgärder och genomföra dem m under ett längre trafikstopp. Danviksbron kommer att kräva en längre avstängning på sträckan väster om Henriksdal på ca ett par veckor till flera månader beroende på p produktionsmetod. Detta ska samordnas med Stadens behov av avstängning av banan. b Kontaktledningsbyte kan göras under flertal kortare stopp men är mer effektivt att genomföra under ett längre stopp upp till ett par månader, vilket påverkar trafiken på hela banan. Även byte av kanalisationn är effektivare att genomföra under längre sammanhängande trafikstopp, upp till en månad. Spårbytena bör genomföras under ett längre stopp på ca två veckor. Vid byten av likriktare måste trafiken gå med reducerad kapacitet i upp till 6 månader.

7 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 7(9) SL Vid inriktningenn att genomföra åtgärderna en längre period med avstängd bana bör arbetet förläggas sommartid med ersättande busstrafik. Förslag på fördelning av åtgärderna de kommande åren redovisas i tidplanen nedan. Åtgärd Spårbyte Spårväxelbyten Danviksbron Bro över värmdöleden Bro över Folkungagatan Bro vid Drevinge Fönsterundersökningar (Bro) Tattbytunneln tätning av läcka Byte av kanalisation Likriktare byten Kontaktledning El 4V Signalställverk Igelboda Vägskydd Byte av optokabel ATC Buller Tillgänglighet Trimningsåtgärder Neglinge depå Stationer byte av plattformar Slussenprojektet BEST Tabelll 1. Förslag på tidplan för genomförandett av föreslagnaa åtgärder Med föreslagna upprustningsåtgärder på banan bedöms denn tekniska livslängden fortleva ca 4-6 år. Dockk kommer befintliga fordon behövaa ersättas ca 23. De kommande 15 åren bedöms befintliga fordon kunna fortsätta trafikera banan, men bortom 15 års sikt bör det investeras i en n ny fordonspark. Kostnaderna för utbyte av fordon beror på om bytet sker till modifierade begagnade tunnelbanefordon eller upphandlingg av helt nyaa fordon. Vid byte av fordon kan ombyggnation av infrastruktur eller depå d också komma att behövas till följd av att moderna fordon med andra mått och o andra krav på t ex kraftförsörjning trafikerar banan. Stockholmsregionens utveckling, Nackas bebyggelseplaner och o närliggande planerade infrastrukturprojekt, såsom tunnelbana till Nackaa C och förlängning av Tvärbanan till Sickla station, påverkar Saltsjöbanans trafikfunktion i Ostsektorn i ett långsiktigt perspektiv.. Detta bör beaktas i framtida beslut (bortom 23) om Saltsjöbanans utveckling. I närtid ses en upprustning i kombination med möjlighet till kapacitetsökning och sammankoppling via en bytespunkt till Tvärbanan som en e kostnadseffektiv lösning med hög trafiknytta. Vid en eventuell tunnelbana tilll Nacka skapas en kollektivtrafiknod i Sickla där de tre banorna möts. Beslut om Tvärbanans förlängning till Sickla är planerat till maj/juni 213. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Planerade investeringar inom Slussen avser åtgärder på Saltsjöbanan, Söderströmsbron samt tillhörande övergripande programdrift till ett nytt totalt

8 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 8(9) SL investeringsutrymme om 1471 Mkr inkl index. I detta ärendee ingår genomförande av åtgärder på Saltsjöbanan samt tillhörande programdrift. Genomförande av åtgärderr på Söderströmsbron fattas i särskild ordning. Upprustnings och kapacitetshöjande åtgärder på Saltsjöbanan har tidigare legat utanför plan. Åtgärderna på Saltsjöbanann kan delas in i tre kategorier: Uppgradering av befintliga system (reinvesteringsåtgärder i bananss anläggning) Myndighets- och samhällskrav (buller, tillgänglighet ochh ATC) Utvecklings- och trimningsåtgärder (spåranläggning i nya Slussen, trimningsåtgärder i infrastrukturen, utökning av fordonsparken, nyy mötesstation och depåutbyggnad) ) Kategori Kostnadd (Mkr) Uppgraderingg av befintliga system Ca 35 Myndighets- och samhällskrav Ca 34 Utvecklings- och trimningsåtgärder Ca 39 Index Ca 15 Totalkostnad inkl. index Ca 123 Tabelll 2. Uppskattade kostnader för genomförandet av åtgärder 15 år framåt i tiden, Utöver fysiska åtgärder tillkommer Trafikförvaltningens programdriftsorganisationn på 27 Mkr inkl index. Uppgradering av befintliga system samt myndighets- och samhällskrav är en miniminivå om Saltsjöbanan ska kunna fortsätta fungera som i dagsläget. Föreslagen tidplan ovan innebär att caa 9 % av nvesteringarna görs de kommande åren fram till 221. Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna för uppgradering av befintligt system bör anläggningen fungera utann större åtgärder underr den kommande 4-6 årsperioden. Utförda åtgärder på Danviksbron ger enn livslängd på ca 4 år. Ett nytt kontaktledningssystem gerr en livslängd på ca 1 år (om stolparna byts ut). Nya likriktare, spår, spårväxlar, kanalisation, signalställverk och vägskydd ger en livslängd på ca 4-6 år. I Trafikförvaltningens förslag till investeringsplann finns, inomm Slussen, 63 Mkr avsatt för Saltsjöbanan. Under förutsättningg att ovan föreslagna genomförandetidplan skall gälla behöver 2 Mkr inarbetas inom planperioden och resterande i kommande planer.

9 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 9(9) SL Driftkostnadskonsekvensenn avseende upprustning av Saltsjöbanan (avskrivningar, räntekostnader, utökade trafikdriftskostander och ökade biljettintäkter) till följd av investeringei en är i medeltal de kommande 1 åren 85 Mkr/ /år (förutsatt statlig medfinansiering). Delar av åtgärderna på Saltsjöbanan kommer att bekostas avv Stockholms Stad, bland annat renoveringen av Danviksbron. I gällande Länsplan finns objektet Tvärspårväg Ost O (konvertering av Saltsjöbanan och sammankoppling med Tvärbanan in till Slussen). Trafikförvaltningen för i nuläget en dialog med Trafikverket/ /Länsstyrelsen om att revidera den tidigare omfattningenn och nyttja det statligaa bidraget till paketlösningen upprustning av Saltsjöbanan inkl. trimningsåtgärder och förlängning av Tvärbanan till t Sickla station. För Saltsjöbana n är inriktningen att få statlig medfinansiering för f 5 % av det indexerade totalbeloppet på123 Mkr. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingetss Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant medd en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Fördjupade miljöbedömningar kommer att genomföras i kommande skeden i enlighet med normalt projektgenomförande. Anders Lindström Förvaltningschef Johan von Schantz S Avdelningsc chef Projekt och Upphandling Bilagor: Åtgärdsplan Saltsjöbanan Investeringskalkyll Saltsjöbanan

10 Slussen Handläggare Malin Ingemarson Tomas Ramstedt Version 1. 1(64) SL Upprustningsutredning Saltsjöbanan Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 1 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org. nr: Besök oss: Lindhagensgatan 1. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

11 Slussen Sammanfattning Version 1. 2(64) SL Saltsjöbanan kan i dagsläget definieras som en bana med lågg standard och stort behov av upprustning. Saltsjöbanan har i dagsläget en för lågg marginal mot säkerhetsfel och driftstörande fel. Det behövs provisoriska lösningar förr att hålla uppe driften och det finns behov av extra besiktningar och inspektioner. Det är begränsad eller ingen tillgång till reservdelar för delar av anläggningen.. Om ingenting görs i anläggningen kommerr säkerhets och driftstörande fel att öka. Följderna kan bli att banann under perioder kommer att behöva gå med reducerad trafik eller alternativt ha längre avstängningar förr att kunna åtgärda akutaa fel. Detta leder även till t ökade drift- och underhållskostnader. Exempel på delar av anläggningen som är i behov av åtgärder: Danviksbron är i akut behov åtgärder. Klaffbrodelen har problemm med lokala areaförlusterr och materialutmattning. Motviktsdelen har problem med korrosion. Betongdelen avv bron är sprucken rakt igenom. Det måste genomföras omfattande renovering alternativ byten av a de delarna som har brister. De befintliga likriktarna som förser tågen med elkraft bör bytas ut. De har i dagsläget reservdelsbrist, det råder kompetensb brist hos entreprenörerna och det finns många provisoriska lösningar. Kontaktledningen är i behov avv byte. Kontaktledningen är ca 1 år gammal, av låg standard och har en föråldrad konstruktion. Hängverk, bärlina och kontaktledningsstolpar är i dåligt skick. Igelboda signalställverk bör bytas ut. Ställverket har reläer av gammal typ som saknar reservdelar. Kablar börjarr vara utslitna. Ställverket är placerat i stationshuset (som har brunnit) och borde flyttas ut i ett eget teknikhus. Vägskyddsanläggningar som ärr tillverkadee i början på 198-talet börjar vara dåligt skick och de bör bytas ut. Vägskyddsanläggningar från mitten och slutet av 198-talet bör bytas ut inom en 1-15 årsperiod. Om inte bytena sker kommer vägskyddsanläggningarna att bli säkerhetsfarliga. Saltsjöbanan saknar i dagsläget ATC. I början av 2-talet påbörjades s det att byggas ett ATC-system av systemet drog ut på tiden beslutade SL att avbryta a projektet. Den utrustning som installerades i projektet finns delvis kvar i anläggningen. Det är oklart om de går att nyttja den utrustning som fortfarande är kvar i på Saltsjöbana an. På grund av tekniska problem och att installationen anläggningen om ett nytt ATC-system ska installeras på Saltsjöbanan.

12 Slussen Version 1. 3(64) SL En ATC anläggning bör installeras för att höja säkerheten påå banan. Förutsättningar för ett nyttt ATC system på Saltsjöbanan bör utredas innan ett beslut tas. Det finns flera parametrar som måste utredas, bland annat möjligheten att få befintliga fordon godkända i en ATC-anläggning. Det t är också viktigt att hitta ett ATC-system som ärr lämpligt för dagens bana och samtidigt kan fungera bra på den typ av bana och trafik som kommer att a finnas i framtiden. Det finns behov av att göra tillgänglighetsåtgärder på Saltsjöbanan. Målet för tillgänglighetsarbetet är att Trafikförvaltningens allmänna kollektivtrafik ska vara det mest attraktiva resealternativet för resenärerr med funktionsnedsättningar. Tillgängligheten ska varaa så god att fler resenärer med funktionsnedsättningar aktivt väljer den allmänna kollektivtrafiken framför andra färdsätt, som t.ex. färdtjänst. Tillgängligheten på Saltsjöbanan ärr generellt dålig. Det behöverr göras åtgärder på i princip alla stationerna. s. Under de närmaste åren kommer det i första hand att genomföras åtgärder å av typen enkelt avhjälpaa hinder. Inom några år kommer det att behöva göras mer omfattande åtgärder för attt förbättra tillgängligheten. Det kan t.ex. varaa behov av att bygga ramper och hissar. Utifrån Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller bör normalt inte utomhus bullret överstiga 7 dba vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad avv trafikinfrastruktur. För attt uppnå en maximalnivå på 7 dbaa vid uteplatser efter saltsjöbanan kommer det att behöva byggas totalt ca 11 km skärm.. Det kan även finnas behov av andraa åtgärder t..ex. stabilare mur, inglasad uteplats eller fönsteråtgärder. I utredningen har det utförts simuleringar för att se vilka möjligheter det finns till att öka kapaciteten på banan med trimningsåtgärder. Simuleringarna visar på att det finns möjligt till att förtäta trafiken ner till 1-15 minuters trafik med trimningsåtgärder och måttliga investeringar i infrastrukturen. Nödvändiga åtgärder utifrån resultatet av simuleringen är: Mötesstation i Fisksätra eller Östervik Utöka vagnsparken med 4-8 fordon. Viss hastighetshöjning på delar av sträckan Hastighetshöjningar kan åstadkommas med en kombinationn av åtgärder (t ex byta till spårväxlar med högre hastighet i grenspår, justeringg av spårgeometrin, samtidig infart och skip-stop tåg ). Dett kan också finna behov av ytterligare en

13 Slussen Version 1. 4(64) SL mötesstation eller förlängning av någon av dubbelspårssträckorna för att få en bättre återhämtningsförmåga i systemet. Behoven av åtgärder kan delas in i tre kategorier: Uppgradering befintliga system (reinvesteringsåtgärder) Myndighets- och samhällskrav (buller, tillgänglighet, ochh ATC) Utvecklings- och trimningsåtgärder (BEST byggnationer nya Slussen, ökad kapacitet för infrastruktur, fordon,, depå och stationer) Kategori Kostnadd (Mkr) Uppgraderingg av befintliga system 349 Myndighets- och samhällskrav 338 Utvecklings- och trimningsåtgärder 389 Totalkostnad 176 Tabell 1. Uppskattade kostnader för 155 år framåt i tiden. 213 års prisnivå. Uppgradering av befintliga system, myndighetskrav och samhällskrav är en grund nivå om Saltsjöbanan ska kunnaa fortsätta fungera som i dagsläget. Om uppgradering av befintliga system, myndighetskrav och samhällskrav genomförs enligt föreslagen investeringsplan bör anläggningen fungera a under en 4-6 års period utan att det uppkommer några extra behov av investeringar som avviker från normalt reinvesteringsbehov. Som normalt reinvesterings- som har uppnått teknisk livslängd. Exempel kan vara bromålning, broisolering, ställverksbyten, vägskyddsbyten, spårbyten och spårväxelbyten. behov räknas större underhållsåtgärder och byten av system och komponenter Reinvesteringarna på Danviksbron bör ge en ökad livslängd på år beroende på val av åtgärder. Ett nytt kontaktlednings-system har normalt en livslängd upp till 1 år (om stolparnaa byts ut). Nya likriktare, spår, spårväxlar, kanalisation, signalställverk och vägskydd har normalt en livslängd på 4-6 år. Kostnaderna för att bygga en elektrifierad och signalregleradd tvåspårstation inne i Slussen med anslutningsspår från Stadsgårdsledstunneln till följdd av Stadens ombyggnadsprojekt samt TF:ss ökade krav på kapacitet är beräknat till 18 Mkr. De större investeringsarbeten som föreslås på Saltsjöbanan bör b samordnas med byggnationerna av Slussen och den planerade förlängningenn av Tvärbanan till

14 Slussen Version 1. 5(64) SL Sickla. Det är speciellt viktigt på den del av sträckan som kommer att vara stängd under byggnationenn av nya Slussen. Det är viktigt attt ta fram en bra strategi för hur en upprustning ska genomföras. Det är angeläget att bestämma sig om inriktningen ska vara att genomföra utrustningen under en längre tid under pågåendee trafik medd kortare trafikstopp eller ska upprustningen göras koncentrerat med längre trafikstopp. Utifrån strategin är det betydelsefullt att ta fram en bra projektplan som ger en kostnadseffektiv upprustning, som utifrån förutsättningarnaa minimerarr trafikavstängningarna och risken för trafikstörningar under byggtiden. Många av åtgärderna går att göra medd både längre och kortare avstängningar av banan och till vissa delar under pågående trafikering. Generellt är det mer kostnadseffektivt att samlaa ihop ett flertal åtgärder och genomföra dem m under ett längre trafikstopp. Danviksbron kommer att kräva en längre avstängning som kan k vara frånn ett par veckor till flera månader beroende på hur bytet/upprustningen kommerr att genomföras. Kontaktledningsbyte kann göras under flertal kortare stopp men är mer effektivt attt genomföra under ett längre stoppp (upp till ett e par månader beroende på val av metodik och antalet arbetslag) ). Byte av kanalisation är också effektivare att genomföra under längree sammanhängande trafikstopp (upp till en månad). Spårbytena börr också genomföras under ett längre stopp påå ca två veckor. Vid byten av likriktare måste trafiken gå med reducerad kapacitet i upp till 6 månader. Om det beslutass att åtgärderna ska göras under en längre period med avstängd banaa bör arbetet förläggas sommartid med ersättande busstrafik. Arbetet med att ta fram nya fordon bör påbörjas eftersom attt det på 15 års sikt bör investeras i nya fordon på Saltsjöbanan. Kostnaderna förr utbyte av fordon berorr på om bytet sker till modifierade e begagnadee tunnelbanefordon eller nya fordon. Kostnaden för modifiering av v begagnadee tunnelbanefordon är på 1-2 mkr beroende på omfattning. Kostnaden för nya fordon är på minst 6 mkr. I de kostnaderna ingår inte ombyggnation av infrastruktur eller depå till följd av nya fordon. Det är en fördel att ta in nya fordon som har ungefär samma måttt som dagens fast med modernare teknik. Fördelarna blir att befintliga plattformar, tunnlar och befintlig depåå kan fortsätta användas även för de nya fordonen. Kraftförsörjningen kommerr troligtvis att behöva uppgraderasu s för att kunna klara kraftbehovet från moderna fordon.

15 Slussen Version 1. 6(64) SL Stockholmsregionens utveckling, Nackas bebyggelseplaner och o närliggande planerade infrastrukturprojekt, såsom tunnelbana till Nackaa C och förlängning av Tvärbanan till Sickla station, påverkar Saltsjöbanans trafikfunktion i Ostsektorn i ett långsiktigt perspektiv.. Detta bör beaktas i framtida beslut (bortom 23) om Saltsjöbanans utveckling. I närtid ses en upprustning i kombination med möjlighet till kapacitetsökning och sammankoppling via en bytespunkt till Tvärbanan som en e kostnadseffektiv lösning med hög trafiknytta. Vid en eventuell tunnelbana tilll Nacka skapas en kollektivtrafiknod i Sickla där de tre banorna möts. Beslut om Tvärbanans förlängning till Sickla är planerat till maj/juni 213.

16 Slussen Innehållsförteckning Version 1. 7(64) SL Sammanfattning Bakgrund och syfte Befintlig standard på Saltsjöbanann Normal årlig underhållskostnad Drift och underhåll Övergripande funktion i nulägett...1 Spår Underbyggnad Kanalisation Konstbyggnader Tunnlar El 75V El 4V Signal ATC Tele Stationer och hållplatser Buller Tillgänglighet Neglinge Depå... 4 Fordon Trimningsåtgärder Pågående aktiviteter på TF:s sektion Lokalbana Angränsande projektt Upprustningsbehov Saltsjöbanan Övergripande funktion fram till Bana Underbyggnad Kanalisation... 48

17 Slussen Version 1. 8(64) SL Konstbyggnader Tunnlar El 75V El 4V Signal ATC Tele Stationer Buller Tillgänglighet Neglinge depå Fordon Trimningsåtgärder Slussenprojektet Reinvesteringsprognos för Sammanställning av kostnadsbedömningar... 6 Samhällsekonomisk bedömning g Genomförande av upprustningenn Saltsjöbanans framtid... 64

18 Slussen Version 1. 9(64) SL Bakgrund och syfte Trafiknämnden beslutade i oktober 212 att genomföra en fördjupad teknisk studie av en upprustning av Saltsjöbanan, innehållande en detaljerad d utredning av en kostnadseffektiv upprustning påå kort sikt samt en översiktlig plann för ett långsiktigt vidmakthållande, och därmed avvaktaa beslut om konvertering av Saltsjöbanan tilll tvärbanestandard till efter genomförd teknisk studie. Utredning har fokuserat på åtgärder för att upprusta banan de d kommande 15 åren och därmed bibehålla statusen påå banan i de kommande ca 4-6 åren samt förslag på vad som behöver görass på längre sikt (bortanför 15 år). I utredningen har tidigare utförda utredningar inom teknikområdena bana (mark, geoteknik, spår, tunnlar och konstbyggnader), bulleråtgärder, kraftförsörjning, kontaktledning, signalsäkerhet (inklusive vägskydd), v el 4V, hållplatser, depåer och fordon analyserats. I utredningen har det ingått att ta fram: Åtgärdsplan 151 år framått i tiden med kostnadskalkyler för r de olika teknikområdena Vilken kapacitet det kommer att behövas och vilka v möjligheter det finns till trimningsåtgärder (för att öka kapaciteten på banan). Behov av nya tekniska system i anläggningen Status på vad som gjort och bör göras för tillgängligheten Behov på längre sikt än 15 år framåt i tiden I utredningen har det genomförts intervjuer med sakkunnigaa inom Trafikförvaltningens avdelningar för Strategisk utveckling och Trafikavdelningen Lokalbana för att fåå en bild av nuläget ochh de framtida strategiska planerna. Det har även genomförts studiebesök ute u i anläggningen och intervjuer med nyckelpersoner hos de som trafikerar ochh underhåller anläggningen. 2 Befintlig standard påå Saltsjöbanan

19 Slussen Version 1. 1(64) SL Övergripande funktion i nuläget Saltsjöbanan är en järnväg som går mellan Slussen och Saltsjöbaden. Banan har 18 stationer, är 18,6 kilometer lång ochh trafikeras av lokaltågg på två linjer. Linje L25 Sträcka Slussen Saltsjöbaden Restid 3 min L26 Igelboda Solsidan 6 minn Totalt: Tabell 2. Beskrivning av restider och linjelängd. Längd 15,6 km 3, km 18,6 km Bandelarna är 15,6 respektive 3, kilometer långa. Banan är till största delen enkelspårig vilket begränsar möjligheterna att köra tätare trafik. Bild 1: schematisk skiss över Saltsjöbanans stationer och hållplatser. Saltsjöbanan ingår i SL:s spårtrafiksystem och trafikeras av två t olika linjer, från femtiden på morgonen till efter midnatt vid ettiden. Linje L25 går mellan Slussen och Saltsjöbaden, och L26 mellan Igelboda och Solsidan. Byte mellan de två linjerna sker över plattform vid Igelboda. Tågen stannar normalt t vid alla mellanliggande stationer och går i regelbunden 2-minuterstrafik under dagtid på vardagar och vanligtvis även på kvällar och helger. I rusningstrafik går tågen i oregelbunden 15-2 minuters trafik och vissa tåg är expresståg som endast stannar i Saltsjö-Järla mellan Fisksätra och Slussen. Saltsjöbanan har ca 19 påstigande per dygn en vardag på vintern.

20 Slussen Version 1. 11(64) SL Bild 2. Antal påstigande per station enn vardag på vinter halvåret. Saltsjöbanan kan i dagsläget definieras som en bana med lågg standard och stort behov av upprustning. Delar av anläggningens tekniska system är nära eller har passerat den tekniska eller ekonomiska livslängden. Saltsjöbanan har i dagsläget en för låg marginal mot säkerhets och driftstörand de fel. Det behövs en del provisoriska lösningar för f att hållaa uppe driften. Det finns behov av extra besiktningar och inspektioner. Det är begränsad eller ingen tillgång t till reservdelar för delar av anläggningen. Om ingenting görs i anläggningen kommer säkerhets och driftstörande fel att öka. Följderna kan bli att banan underr perioder kommer att behöva gå med reducerad trafik eller alternativt ha längre avstängningar förr att det ska gå att åtgärda akuta fel.

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

strafik på föreslås besluta Spårväg City inom 2013-03-11 med stöd att att Sammanfattning Spårvägstrafiken. I enlighet med Stockholms läns

strafik på föreslås besluta Spårväg City inom 2013-03-11 med stöd att att Sammanfattning Spårvägstrafiken. I enlighet med Stockholms läns Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämn nden 2013-04-16 6, punkt 5 1(5) Beslut om allmän trafikpl likt för spårvägs strafik på Spårväg City inom Stockholms stad och Lidingö

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

SSÄ Banbok för Saltsjöbanan

SSÄ Banbok för Saltsjöbanan 1(25) Upprättat av: Arne Grundberg Granskat av: Gun Eriksson Fastställd av: Gun Eriksson Stf Säkerhetsdirektör BANBOK 2013-03-21 Gäller fr o m Tom TV SSÄ Banbok för Saltsjöbanan 2(25) Versionshistorik

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje 1(21) Handläggare Stefan Persson 08-686 1688 Stefan.persson@sll.se Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner kompletteras här underhandsrapporten

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:38 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget Uppdaterad 2007-11-08 Uppdrag Investeringsdivisionens preliminära stidplan Haparandabanan bef del, Proj JP 4, mötesstation Bredviken Tjänst Luleå september -07 november -07 december -07 > 5 Umeå godsbangård,

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

2008-09-04. Vägverket

2008-09-04. Vägverket Hur kan vi skapa nya förbindelser och minska barriäreffekterna? Eller: Hur beroende är Göteborgsregionen av sina Älvförbindelser? Bertil Hallman, Vägverket Region Väst Samhällsutveckling Strategisk planerare

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Kabinbana i Västra Götalands region

Kabinbana i Västra Götalands region H Backa, 28/3 14 MPM Techno.HB/Mem Kabinbana i Västra Götalands region Kabinbana (K bana) under balk mellan Drottningtorget/Gbg C och Lindholmen löser vårt mest akuta transportbehov på ett ytterst miljösmart

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-06-21 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Ramavtal konsulttjänster bro, inspektion och besiktning Tjänst Stockholm juni -07 september -07 Uppgradering Ebicos NT för ERMTS Tjänst

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord 1(4) Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 13 Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord Ärendebeskrivning Miljöpartiet inkom till trafiknämnden

Läs mer

Riskidentifiering för detaljplanearbete Fisksätra station med anledning av ny mötesstation inom projekt Upprustning av Saltsjöbanan

Riskidentifiering för detaljplanearbete Fisksätra station med anledning av ny mötesstation inom projekt Upprustning av Saltsjöbanan Uppdragsnummer: 1023-102 PM Riskidentifiering för detaljplanearbete Fisksätra station med anledning av ny mötesstation inom projekt Upprustning av Saltsjöbanan Inledning Detta PM upprättas av Structor

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 14 Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker Ärendebeskrivning I syfte att göra det enklare för

Läs mer

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City, i folkmun kallat NK-express, är ett projekt som kantats av brister, oenighet, politiskt prestige och slarv med skattebetalarnas pengar.

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och tunnel reparationer. 2001 började Per på Vägverket/

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Svar på skrivelse av (V) om trafikförvaltningens insyn i Arrivas säkerhetsarbete

Svar på skrivelse av (V) om trafikförvaltningens insyn i Arrivas säkerhetsarbete 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Ragna Forslund 08 686 1959 ragna.forslund@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 Version Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 9 Ärende/Dok. id. TN 2014-0156 Infosäk. klass K1

Läs mer

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD?

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? Vad vet vi om åldersfördelningen av lekredskapen? Lekredskaps livslängd. Ett lekredskap i trä beräknas ha en livslängd vid normalt slitage på 15 år. Nästan 30% eller 108 lekredskap

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 14 Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Ärendebeskrivning

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi Investeringsstrategi Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Bakgrund I beslut om 2011 års budget gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att i samband med budget 2012

Läs mer

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar - Projektets totalkostnad ska uttrycktas i prisnivå 2008-06. - För objekt i

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Svar på skrivelse från (V) om turtäthet på busslinje 74

Svar på skrivelse från (V) om turtäthet på busslinje 74 1(2) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-678 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-22 Version Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 12 Ärende/Dok. id. TN 2015-0124 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp Socialdemokraterna i Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar Nyhetsklipp Kritiken mot bussterminalen fäller nya Slussen Svenska Dagbladet 2012-03-18 22:14 2 Kommunen ska rädda bollhallen Länstidningen Södertälje

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11

Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11 Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter Mats Ricknäs 2014-04-11 Agenda Kort presentation av projektet Beskrivning av projektets förutsättningar Entreprenader inom delområden

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Datum 2012-11-04. Beslut avseende Program Roslagsbanans fortsatta utbyggnad

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Datum 2012-11-04. Beslut avseende Program Roslagsbanans fortsatta utbyggnad Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3877 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-11-04 1(10) Identitet TN 1211-0231 i STYKClSESAMMANfKÄDE ÄlifilDf (JK 2012-11- 13 IX Beslut

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-09-05 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Drift och underhållsentreprenad, Norra Stambanan, dvs sträckan Storvik-Gävle, Gävle-Ånge. Upphandling av Totalentreprenad med funktionsinriktning

Läs mer

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik NACKA MILJÖVÅRDSRÅD Nacka 1997-03-14 Samråd kollektivtrafik Nacka kommun Granitvägen 15 131 81 NACKA Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik i Nacka kommun Dagens trafik är vår största miljöbov.

Läs mer