Program Slussen. och. Saltsjöbanan. för Program. att Mkr. att Mkr inkl. index. Trafiknämnden. nden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Slussen. och. Saltsjöbanan. för Program. att. 1471 Mkr. att. 1257 Mkr inkl. index. Trafiknämnden. nden 2013-05-21."

Transkript

1 Projekt och Upphandling Handläggare Johan von Schantz TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. Trafiknämn nden , p 1 1(9) SL Förnyat inriktningsbeslutt avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan Ärendebeskrivning Slussen inom Trafikförvaltningen innehåller bl.a. åtgärder på Saltsjöbanan. Ärendet avser utökad totalram för program Slussen för att inrymma föreslagna upprustningsåtgärder på Saltsjöbanan. Ärendet avser även inriktnings- och genomförandebeslut avseende upprustning av Saltsjöbananss befintliga system i befintlig sträckning samt att vidare utreda införandet av ATC-system samt möjligheten till ökad turtäthet på banan. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 6 maj 213 Bilaga Åtgärdsplan Saltsjöbanan Bilaga Investeringskalkyl Saltsjöbanan n Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås, med stöd av och inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende AB SL, besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta att a föreslå landstingsfullmäktige besluta att att fatta förnyat inriktningsbeslut för Slussen avseende attt innefattaa planerade åtgärder påå Saltsjöbanan till en ny n total budget om 1471 Mkr inkl. index; samt fatta genomförandebeslut avseende upprustning och kapacitetshöjning av Saltsjöbanan i befintligt koncept och sträckning, inklusive införande av ATC-system samt Trafikförvaltningens programdrift till en budget av 1257 Mkr inkl. index

2 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 2(9) SL Trafiknämnden föreslås besluta, med stöd av och inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende AB SLL samt under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut enligt ovan, uppdra åt förvaltningschefen att att verkställa planeradee upprustningsåtgärder exklusive införande av ATC och trimningsåtgärder; samt under 213 efter fördjupade studier, återkomma till trafiknämndt den för verkställighetsbeslut avseende införande av ATC och trimningsåtgärder Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Planerade investeringar inom Slussen avser åtgärder på Saltsjöbanan, Söderströmsbron samt tillhörande övergripande programdrift. För att klara helheten behövs ett förnyatt inriktningsbeslut för Slussen där Upprustning av Saltsjöbanan ingår. Upprustnings och kapacitetshöjande åtgärder på Saltsjöbanan har tidigare legat utanför plan Det nya totala investeringsutrymmet för Slussen bedöms till 1471 Mkr inkl index. Saltsjöbanan är i behov av omfattandee upprustning för att dess drift skaa kunna säkras. I stort sett samtligaa anläggningsdelar behöver uppgraderas. I den utredning som genomförts har möjligheten till ökad turtäthet genom trimningsåtgärder studerats, vilket sess som genomförbart, men för att säkra kalkyl och effekter föreslås fördjupadee studier innan komplett beslut omm verkställighet tas. ATC-system bör införas på banan för att öka säkerheten. Även här föreslås fördjupade studier innan beslut om införande tas. Den totala kostnaden för upprustningen, inklusive trimningsåtgärder, införandet av ATC- till ca 1257 Mkr inkl. index.. Åtgärderna planeras att genomföras de kommande 15 åren med tyngdpunkt fram till 221. Med föreslagna upprustningsåtgärder på banan bedöms den tekniska livslängden fortleva ca 4-6 år, undantaget befintliga fordon som behöver bytas utt ca 23. Statlig medfinansieringg söks för system, åtgärderna inne vid Slussen samt tillhörande programdrift är beräknad 5 % av den totala investeringskostnaden, som en reviderad omfattningg av tidigare avsatta medel i Länsplanen för Tvärspårväg Ost. Stockholmsregionens utveckling avseende bebyggelse och infrastrukturr påverkar SaltsjöbananS ns trafikfunktion i Ostsektorn i ett långsiktigt perspektiv. Detta bör beaktas i framtida beslut (bortom 23) om Saltsjöbananss utveckling. I närtid ses en upprustning i kombinationn med möjlighet till kapacitetsökning och sammankoppling via en bytespunkt till Tvärbanan som en kostnadseffektiv lösning med hög trafiknytta.

3 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 3(9) SL Bakgrund Inom ramen för projektet Tvärbana Ost ingick en totalombyggnad av Saltsjöbanan tilll tvärbanestandard, förr sammankoppling med befintlig tvärbana vid Henriksdal och gemensam trafikering in till Slussen. Tvärbana Ost var en del av exploateringsprojektet Danvikslösen. 27 försökte SLL få till ettt genomförandeavtal mellan SLL, Nackaa kommun och Stockholms stad för att komma överens om medfinansiering för Tvärbana Ost, som utredningarna visade skulle bli mycket kostsamt, menn inget avtal slöts. Därefter har ettt flertal utredningar om kollektivtrafikförsörjningen av Ostsektorn genomförts genomförde Trafikförvaltningen en Idéstudie som belyser Saltsjöbanans utformning på kort och lång sikt i kombination med en eventuell framtida tunnelbana till Nacka, Tvärbanans koppling till Saltsjöbanann och Tunnelbanan samt busstrafikens utformning. Sammantaget gjordes då bedömningenn att en konvertering av a Saltsjöbanan till Tvärbanestandard med en fortsatt dragning in till Slussen ger en hög investeringskostnad per resenär i samtliga studerade alternativ. För att behålla banans nuvarande sträckning in till Slussen bedömdes det istället som mer kostnadseffektivt att genomföra en långsiktig upprustning avv det befintliga systemet. Trafiknämnden fattade i oktober 2122 beslut om att genomföra en fördjupad teknisk studie av en upprustning av Saltsjöbanan, innehållande en detaljerad utredning av en kostnadseffektiv upprustning på kort sikt samt en översiktlig plan för ett långsiktigt vidmakthållande, och därmed avvaktaa beslut omm konvertering av Saltsjöbanan till tvärbanestandard till efter genomförd g teknisk studie. Den fördjupade tekniska studien (nedan kallad Utredningen n) omfattar förslag till åtgärder för att upprusta banan de kommande 15 åren och vad som behöver göras på längre sikt (bortanför 15 år) för att bibehålla bananss tekniska status i ca 4-6 år. I Utredningen har tidigare utförda utredningar inom teknikområdena bana (mark, geoteknik, spår, tunnlar och konstbyggnader), bulleråtgärder, kraftförsörjning, kontaktledning, signalsäkerhet (inklusive vägskydd), v el 4V, hållplatser, depåer och fordon analyserats. I Utredningen har det även ingått att analysera möjligheten till t ökad kapacitet på banan (ökad turtäthet) genom trimningsåtgärder i befintlig infrastruktur. Överväganden Saltsjöbanan kan i dagsläget definieras som en bana med lågg standard och stort behov av upprustning. Delar av anläggningens tekniska system är nära eller har

4 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 4(9) SL passerat den tekniska eller ekonomiska livslängden. Saltsjöbanan har i dagsläget en låg marginal mot säkerhetsfel och driftstörande fel. Det behövs provisoriska lösningar för attt hålla uppe driften ochh det finns behov av extra besiktningar och inspektioner. Det är begränsad eller ingen tillgång till reservdelar för delar av anläggningen. Om ingenting görs i anläggningen kommer säkerhetsfel och driftstörande fel att öka. Följderna kann bli att banan under perioder p kommer att behöva gå med reducerad trafik t eller alternativt ha längre avstängningar för att kunna åtgärda akuta fel. Exempel på delar av befintligt system som är i behov av uppgradering: Danviksbron - Klaffbrodelen ärr rostig och har utmattningsproblem. Motviktsdelen har problem med rost. Betongdelen avv bron är sprucken rakt igenom. Det måste omgående genomföras omfattande renovering alternativ byten av de delarna som har brister. De befintliga likriktarna som förser tågen med elkraft bör bytas ut. De har i dagsläget reservdelsbrist, det råder kompetensb brist hos entreprenörerna och det finns många provisoriska lösningar. Kontaktledningen är i behov avv byte. Kontaktledningen är ca 1 år gammal, av låg standard och har en föråldrad konstruktion. Hängverk, bärlina och kontaktledningsstolpar är i dåligt skick. Igelboda signalställverk bör bytas ut. Ställverket har reläer av gammal typ som saknar reservdelar. Kablar börjarr bli utslitna. Ställverket är placerat i stationshuset (som har brunnit) och borde flyttas ut i ett eget teknikhus. Vägskyddsanläggningar som ärr byggda i början på 198-talet börjar bli i dåligt skick och bör bytas ut. Vägskyddsanläggningarr från mittenn och slutet av 198-talet bör bytas ut inom en 1-15 årsperiod för att inte bli säkerhetsfarliga. Det finns behov av att göra tillgänglighetsåtgärder på Saltsjöbanan. Målet för tillgänglighetsarbetet är attt SLs Allmänna kollektivtrafik skaa vara det mest attraktiva resealternativet för f resenärer med funktionsnedsättningar. Tillgänglighetenn ska vara så god att fler resenärerr med funktionsnedsättningar aktivt väljer den allmänna kollektivtra afiken framför andra färdsätt, somm t.ex. färdtjänst. Tillgänglighetenn på Saltsjöbanan är generellt dålig. Det behöver göras åtgärder på i princip alla stationerna. Under de närmaste åren kommer det i första hand att genomföras åtgärder av typen enkelt avhjälpa hinder. Inom de kommande 1 åren behövs det göras mer omfattande åtgärder r för att förbättra tillgängligheten. Det kan t.ex. vara behov av att bygga ramper och hissar vid stationerna. Utifrån Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller bör normalt inte utomhusbullret överstiga 7 dba vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad

5 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 5(9) SL av trafikinfrastruktur. För att uppnå en maximalnivå på 7 dba d vid uteplatser efter Saltsjöbanan kommerr det att behöva byggas totalt ca 111 km bullerskärm. Det kan även finnas behov av andra åtgärder t.ex. stabilare mur, inglasade uteplatser och/eller fönsteråtgärder. För att komma till rättaa med de bullerproblem som idag finns på sträckan mellan Storängen Saltsjö Järla kommer spårnära skärmar att monteras under sommaren 213. Bulleråtgärderna i Utredningen avser åtgärder utöver detta. Saltsjöbanan saknar i dagsläget ATC. En ATC anläggning börr installerass för att höja säkerheten på banan. Transportstyrelsen rekommenderar att banor med persontrafik innehar ATC-system, menn avsaknad av ATC på dagens Saltsjöbana påverkar inte tillståndet förr trafikering. Trafikförvaltningen har h tidigaree ingått en överenskommelse med Transportst tyrelsen om att införa ATC. A I början av 2-talet påbörjades en utbyggnad av ett ATC-system på Saltsjöbanan, vilket senare avbröts. Viss utrustning finns kvar i anläggningen och eventuellt kan den nyttjas vid en nyinstallation. Det finns ytterligaree parametrar som måste utredas, bland annat möjligheten att få befintligaa fordon godkända i en ATC-anläggning. Det ärr också viktigt att hitta ett ATC-system som är lämpligt för dagens bana och samtidigt kan fungera bra b på den typ av banaa och trafik som kommer att finnass i framtiden. För att säkerställa förutsättningarna och kostnaden för ett ATC-system A bör en fördjupad utredning och projektering göras innann beslut om införande (genomförandebeslut) tas. Inom Utredningen har det utförts översiktliga simuleringar och o tagits fram åtgärdsförslag för att se vilka möjligheter det finns till att ökaa kapaciteten på. Dessa studier visar på att det finns möjligt till att förtäta trafiken från 2- minuterstrafik ner till 1-15 minuterstrafik med trimningsåt gärder och måttliga investeringar i infrastrukturen. Nödvändiga åtgärder i infrastrukturen är: Mötesstation i Fisksätra eller Östervik. Utöka vagnsparken med 4-8 fordon. Viss hastighetshöjning på vissaa delsträckor. Hastighetshöjningenn kan åstadkommas med en kombination av åtgärder (t ex byta b till spårväxlar med högre hastighet i grenspår, justering av spårgeometrin, samtidig infart vid stationer) ) Ombyggnad av Neglingedepånn för mer effektiv underhållsverksamhet såsom ny vagnshall som klararr C1-C11 i par och ny uppställningu gshall. För att få en uppfattning om vilka effekter en ökad turtäthet ger har trafikanalyser utförts. Analysen har jämfört 2- och 1-minuters trafik för prognosåret 23, med eller utan tunnelbana till Nacka via östra ö Södermalm.

6 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 6(9) SL Analysen utan tunnelbana till Nacka visar på att antalet påstigande på hela banan mellan kl. 6-9 en vintervardag ökar från 571 till 754 vid 1 minuters trafik jämfört med 2-minuterstrafik, vilket är en ökning med 32 %. Med tunnelbana till Nacka ökar antalet påstigande från 556 till 725, 7 vilkett är en ökning med 3 %. Resultatet från analysen påvisar att antalet påstigande ökar väsentligt med en tätare trafik både med eller utan en tunnelbana till Nacka, vilket troligen kan förklarass med att Saltsjöbanann har ett stort upptagningsområde bortom Nacka C. Trimningsåtgärderna planeras att färdigställas i samband med att Saltsjöbanan kan köra hela vägen in till Slussen efter Staden ombyggnad, vilket v är beräknat till ca 219. För att säkerställa kostnad och trafiknyttor för trimningsåtgärderna börr en fördjupad utredning och projektering göras innann beslut om genomförande tas. De större investeringsarbeten som föreslås på Saltsjöbanan bör b samordnas med byggnationerna av Slussen och den planerade förlängningenn av tvärbanan till Sickla station. Det är speciellt viktigt på den del av sträckan som s kommer att vara stängd under byggnationen av nya Slussen. I kommande skede är det angeläget att analysera inriktningen för genomförandet och huruvida upprustningen ska ske under en e längre tidd under pågående trafik med kortare trafikstopp eller om upprustningen ska göras koncentrerat med längre trafikstopp. Utgångspunkten bör vara en kostnadseffektiv upprustning, som utifrån förutsättningarnaa minimerarr trafikavstängningarna och risken för trafikstörningar under byggtiden. Många av åtgärderna går att göra med både längre och kortare avstängningar av banan och till vissa delar under pågående trafikering. Generellt är det d mer kostnadseffektivt att samlaa ihop ett flertal åtgärder och genomföra dem m under ett längre trafikstopp. Danviksbron kommer att kräva en längre avstängning på sträckan väster om Henriksdal på ca ett par veckor till flera månader beroende på p produktionsmetod. Detta ska samordnas med Stadens behov av avstängning av banan. b Kontaktledningsbyte kan göras under flertal kortare stopp men är mer effektivt att genomföra under ett längre stopp upp till ett par månader, vilket påverkar trafiken på hela banan. Även byte av kanalisationn är effektivare att genomföra under längre sammanhängande trafikstopp, upp till en månad. Spårbytena bör genomföras under ett längre stopp på ca två veckor. Vid byten av likriktare måste trafiken gå med reducerad kapacitet i upp till 6 månader.

7 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 7(9) SL Vid inriktningenn att genomföra åtgärderna en längre period med avstängd bana bör arbetet förläggas sommartid med ersättande busstrafik. Förslag på fördelning av åtgärderna de kommande åren redovisas i tidplanen nedan. Åtgärd Spårbyte Spårväxelbyten Danviksbron Bro över värmdöleden Bro över Folkungagatan Bro vid Drevinge Fönsterundersökningar (Bro) Tattbytunneln tätning av läcka Byte av kanalisation Likriktare byten Kontaktledning El 4V Signalställverk Igelboda Vägskydd Byte av optokabel ATC Buller Tillgänglighet Trimningsåtgärder Neglinge depå Stationer byte av plattformar Slussenprojektet BEST Tabelll 1. Förslag på tidplan för genomförandett av föreslagnaa åtgärder Med föreslagna upprustningsåtgärder på banan bedöms denn tekniska livslängden fortleva ca 4-6 år. Dockk kommer befintliga fordon behövaa ersättas ca 23. De kommande 15 åren bedöms befintliga fordon kunna fortsätta trafikera banan, men bortom 15 års sikt bör det investeras i en n ny fordonspark. Kostnaderna för utbyte av fordon beror på om bytet sker till modifierade begagnade tunnelbanefordon eller upphandlingg av helt nyaa fordon. Vid byte av fordon kan ombyggnation av infrastruktur eller depå d också komma att behövas till följd av att moderna fordon med andra mått och o andra krav på t ex kraftförsörjning trafikerar banan. Stockholmsregionens utveckling, Nackas bebyggelseplaner och o närliggande planerade infrastrukturprojekt, såsom tunnelbana till Nackaa C och förlängning av Tvärbanan till Sickla station, påverkar Saltsjöbanans trafikfunktion i Ostsektorn i ett långsiktigt perspektiv.. Detta bör beaktas i framtida beslut (bortom 23) om Saltsjöbanans utveckling. I närtid ses en upprustning i kombination med möjlighet till kapacitetsökning och sammankoppling via en bytespunkt till Tvärbanan som en e kostnadseffektiv lösning med hög trafiknytta. Vid en eventuell tunnelbana tilll Nacka skapas en kollektivtrafiknod i Sickla där de tre banorna möts. Beslut om Tvärbanans förlängning till Sickla är planerat till maj/juni 213. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Planerade investeringar inom Slussen avser åtgärder på Saltsjöbanan, Söderströmsbron samt tillhörande övergripande programdrift till ett nytt totalt

8 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 8(9) SL investeringsutrymme om 1471 Mkr inkl index. I detta ärendee ingår genomförande av åtgärder på Saltsjöbanan samt tillhörande programdrift. Genomförande av åtgärderr på Söderströmsbron fattas i särskild ordning. Upprustnings och kapacitetshöjande åtgärder på Saltsjöbanan har tidigare legat utanför plan. Åtgärderna på Saltsjöbanann kan delas in i tre kategorier: Uppgradering av befintliga system (reinvesteringsåtgärder i bananss anläggning) Myndighets- och samhällskrav (buller, tillgänglighet ochh ATC) Utvecklings- och trimningsåtgärder (spåranläggning i nya Slussen, trimningsåtgärder i infrastrukturen, utökning av fordonsparken, nyy mötesstation och depåutbyggnad) ) Kategori Kostnadd (Mkr) Uppgraderingg av befintliga system Ca 35 Myndighets- och samhällskrav Ca 34 Utvecklings- och trimningsåtgärder Ca 39 Index Ca 15 Totalkostnad inkl. index Ca 123 Tabelll 2. Uppskattade kostnader för genomförandet av åtgärder 15 år framåt i tiden, Utöver fysiska åtgärder tillkommer Trafikförvaltningens programdriftsorganisationn på 27 Mkr inkl index. Uppgradering av befintliga system samt myndighets- och samhällskrav är en miniminivå om Saltsjöbanan ska kunna fortsätta fungera som i dagsläget. Föreslagen tidplan ovan innebär att caa 9 % av nvesteringarna görs de kommande åren fram till 221. Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna för uppgradering av befintligt system bör anläggningen fungera utann större åtgärder underr den kommande 4-6 årsperioden. Utförda åtgärder på Danviksbron ger enn livslängd på ca 4 år. Ett nytt kontaktledningssystem gerr en livslängd på ca 1 år (om stolparna byts ut). Nya likriktare, spår, spårväxlar, kanalisation, signalställverk och vägskydd ger en livslängd på ca 4-6 år. I Trafikförvaltningens förslag till investeringsplann finns, inomm Slussen, 63 Mkr avsatt för Saltsjöbanan. Under förutsättningg att ovan föreslagna genomförandetidplan skall gälla behöver 2 Mkr inarbetas inom planperioden och resterande i kommande planer.

9 Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTL LÅTANDE Version 1. 9(9) SL Driftkostnadskonsekvensenn avseende upprustning av Saltsjöbanan (avskrivningar, räntekostnader, utökade trafikdriftskostander och ökade biljettintäkter) till följd av investeringei en är i medeltal de kommande 1 åren 85 Mkr/ /år (förutsatt statlig medfinansiering). Delar av åtgärderna på Saltsjöbanan kommer att bekostas avv Stockholms Stad, bland annat renoveringen av Danviksbron. I gällande Länsplan finns objektet Tvärspårväg Ost O (konvertering av Saltsjöbanan och sammankoppling med Tvärbanan in till Slussen). Trafikförvaltningen för i nuläget en dialog med Trafikverket/ /Länsstyrelsen om att revidera den tidigare omfattningenn och nyttja det statligaa bidraget till paketlösningen upprustning av Saltsjöbanan inkl. trimningsåtgärder och förlängning av Tvärbanan till t Sickla station. För Saltsjöbana n är inriktningen att få statlig medfinansiering för f 5 % av det indexerade totalbeloppet på123 Mkr. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingetss Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant medd en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Fördjupade miljöbedömningar kommer att genomföras i kommande skeden i enlighet med normalt projektgenomförande. Anders Lindström Förvaltningschef Johan von Schantz S Avdelningsc chef Projekt och Upphandling Bilagor: Åtgärdsplan Saltsjöbanan Investeringskalkyll Saltsjöbanan

10 Slussen Handläggare Malin Ingemarson Tomas Ramstedt Version 1. 1(64) SL Upprustningsutredning Saltsjöbanan Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 1 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org. nr: Besök oss: Lindhagensgatan 1. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

11 Slussen Sammanfattning Version 1. 2(64) SL Saltsjöbanan kan i dagsläget definieras som en bana med lågg standard och stort behov av upprustning. Saltsjöbanan har i dagsläget en för lågg marginal mot säkerhetsfel och driftstörande fel. Det behövs provisoriska lösningar förr att hålla uppe driften och det finns behov av extra besiktningar och inspektioner. Det är begränsad eller ingen tillgång till reservdelar för delar av anläggningen.. Om ingenting görs i anläggningen kommerr säkerhets och driftstörande fel att öka. Följderna kan bli att banann under perioder kommer att behöva gå med reducerad trafik eller alternativt ha längre avstängningar förr att kunna åtgärda akutaa fel. Detta leder även till t ökade drift- och underhållskostnader. Exempel på delar av anläggningen som är i behov av åtgärder: Danviksbron är i akut behov åtgärder. Klaffbrodelen har problemm med lokala areaförlusterr och materialutmattning. Motviktsdelen har problem med korrosion. Betongdelen avv bron är sprucken rakt igenom. Det måste genomföras omfattande renovering alternativ byten av a de delarna som har brister. De befintliga likriktarna som förser tågen med elkraft bör bytas ut. De har i dagsläget reservdelsbrist, det råder kompetensb brist hos entreprenörerna och det finns många provisoriska lösningar. Kontaktledningen är i behov avv byte. Kontaktledningen är ca 1 år gammal, av låg standard och har en föråldrad konstruktion. Hängverk, bärlina och kontaktledningsstolpar är i dåligt skick. Igelboda signalställverk bör bytas ut. Ställverket har reläer av gammal typ som saknar reservdelar. Kablar börjarr vara utslitna. Ställverket är placerat i stationshuset (som har brunnit) och borde flyttas ut i ett eget teknikhus. Vägskyddsanläggningar som ärr tillverkadee i början på 198-talet börjar vara dåligt skick och de bör bytas ut. Vägskyddsanläggningar från mitten och slutet av 198-talet bör bytas ut inom en 1-15 årsperiod. Om inte bytena sker kommer vägskyddsanläggningarna att bli säkerhetsfarliga. Saltsjöbanan saknar i dagsläget ATC. I början av 2-talet påbörjades s det att byggas ett ATC-system av systemet drog ut på tiden beslutade SL att avbryta a projektet. Den utrustning som installerades i projektet finns delvis kvar i anläggningen. Det är oklart om de går att nyttja den utrustning som fortfarande är kvar i på Saltsjöbana an. På grund av tekniska problem och att installationen anläggningen om ett nytt ATC-system ska installeras på Saltsjöbanan.

12 Slussen Version 1. 3(64) SL En ATC anläggning bör installeras för att höja säkerheten påå banan. Förutsättningar för ett nyttt ATC system på Saltsjöbanan bör utredas innan ett beslut tas. Det finns flera parametrar som måste utredas, bland annat möjligheten att få befintliga fordon godkända i en ATC-anläggning. Det t är också viktigt att hitta ett ATC-system som ärr lämpligt för dagens bana och samtidigt kan fungera bra på den typ av bana och trafik som kommer att a finnas i framtiden. Det finns behov av att göra tillgänglighetsåtgärder på Saltsjöbanan. Målet för tillgänglighetsarbetet är att Trafikförvaltningens allmänna kollektivtrafik ska vara det mest attraktiva resealternativet för resenärerr med funktionsnedsättningar. Tillgängligheten ska varaa så god att fler resenärer med funktionsnedsättningar aktivt väljer den allmänna kollektivtrafiken framför andra färdsätt, som t.ex. färdtjänst. Tillgängligheten på Saltsjöbanan ärr generellt dålig. Det behöverr göras åtgärder på i princip alla stationerna. s. Under de närmaste åren kommer det i första hand att genomföras åtgärder å av typen enkelt avhjälpaa hinder. Inom några år kommer det att behöva göras mer omfattande åtgärder för attt förbättra tillgängligheten. Det kan t.ex. varaa behov av att bygga ramper och hissar. Utifrån Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller bör normalt inte utomhus bullret överstiga 7 dba vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad avv trafikinfrastruktur. För attt uppnå en maximalnivå på 7 dbaa vid uteplatser efter saltsjöbanan kommer det att behöva byggas totalt ca 11 km skärm.. Det kan även finnas behov av andraa åtgärder t..ex. stabilare mur, inglasad uteplats eller fönsteråtgärder. I utredningen har det utförts simuleringar för att se vilka möjligheter det finns till att öka kapaciteten på banan med trimningsåtgärder. Simuleringarna visar på att det finns möjligt till att förtäta trafiken ner till 1-15 minuters trafik med trimningsåtgärder och måttliga investeringar i infrastrukturen. Nödvändiga åtgärder utifrån resultatet av simuleringen är: Mötesstation i Fisksätra eller Östervik Utöka vagnsparken med 4-8 fordon. Viss hastighetshöjning på delar av sträckan Hastighetshöjningar kan åstadkommas med en kombinationn av åtgärder (t ex byta till spårväxlar med högre hastighet i grenspår, justeringg av spårgeometrin, samtidig infart och skip-stop tåg ). Dett kan också finna behov av ytterligare en

13 Slussen Version 1. 4(64) SL mötesstation eller förlängning av någon av dubbelspårssträckorna för att få en bättre återhämtningsförmåga i systemet. Behoven av åtgärder kan delas in i tre kategorier: Uppgradering befintliga system (reinvesteringsåtgärder) Myndighets- och samhällskrav (buller, tillgänglighet, ochh ATC) Utvecklings- och trimningsåtgärder (BEST byggnationer nya Slussen, ökad kapacitet för infrastruktur, fordon,, depå och stationer) Kategori Kostnadd (Mkr) Uppgraderingg av befintliga system 349 Myndighets- och samhällskrav 338 Utvecklings- och trimningsåtgärder 389 Totalkostnad 176 Tabell 1. Uppskattade kostnader för 155 år framåt i tiden. 213 års prisnivå. Uppgradering av befintliga system, myndighetskrav och samhällskrav är en grund nivå om Saltsjöbanan ska kunnaa fortsätta fungera som i dagsläget. Om uppgradering av befintliga system, myndighetskrav och samhällskrav genomförs enligt föreslagen investeringsplan bör anläggningen fungera a under en 4-6 års period utan att det uppkommer några extra behov av investeringar som avviker från normalt reinvesteringsbehov. Som normalt reinvesterings- som har uppnått teknisk livslängd. Exempel kan vara bromålning, broisolering, ställverksbyten, vägskyddsbyten, spårbyten och spårväxelbyten. behov räknas större underhållsåtgärder och byten av system och komponenter Reinvesteringarna på Danviksbron bör ge en ökad livslängd på år beroende på val av åtgärder. Ett nytt kontaktlednings-system har normalt en livslängd upp till 1 år (om stolparnaa byts ut). Nya likriktare, spår, spårväxlar, kanalisation, signalställverk och vägskydd har normalt en livslängd på 4-6 år. Kostnaderna för att bygga en elektrifierad och signalregleradd tvåspårstation inne i Slussen med anslutningsspår från Stadsgårdsledstunneln till följdd av Stadens ombyggnadsprojekt samt TF:ss ökade krav på kapacitet är beräknat till 18 Mkr. De större investeringsarbeten som föreslås på Saltsjöbanan bör b samordnas med byggnationerna av Slussen och den planerade förlängningenn av Tvärbanan till

14 Slussen Version 1. 5(64) SL Sickla. Det är speciellt viktigt på den del av sträckan som kommer att vara stängd under byggnationenn av nya Slussen. Det är viktigt attt ta fram en bra strategi för hur en upprustning ska genomföras. Det är angeläget att bestämma sig om inriktningen ska vara att genomföra utrustningen under en längre tid under pågåendee trafik medd kortare trafikstopp eller ska upprustningen göras koncentrerat med längre trafikstopp. Utifrån strategin är det betydelsefullt att ta fram en bra projektplan som ger en kostnadseffektiv upprustning, som utifrån förutsättningarnaa minimerarr trafikavstängningarna och risken för trafikstörningar under byggtiden. Många av åtgärderna går att göra medd både längre och kortare avstängningar av banan och till vissa delar under pågående trafikering. Generellt är det mer kostnadseffektivt att samlaa ihop ett flertal åtgärder och genomföra dem m under ett längre trafikstopp. Danviksbron kommer att kräva en längre avstängning som kan k vara frånn ett par veckor till flera månader beroende på hur bytet/upprustningen kommerr att genomföras. Kontaktledningsbyte kann göras under flertal kortare stopp men är mer effektivt attt genomföra under ett längre stoppp (upp till ett e par månader beroende på val av metodik och antalet arbetslag) ). Byte av kanalisation är också effektivare att genomföra under längree sammanhängande trafikstopp (upp till en månad). Spårbytena börr också genomföras under ett längre stopp påå ca två veckor. Vid byten av likriktare måste trafiken gå med reducerad kapacitet i upp till 6 månader. Om det beslutass att åtgärderna ska göras under en längre period med avstängd banaa bör arbetet förläggas sommartid med ersättande busstrafik. Arbetet med att ta fram nya fordon bör påbörjas eftersom attt det på 15 års sikt bör investeras i nya fordon på Saltsjöbanan. Kostnaderna förr utbyte av fordon berorr på om bytet sker till modifierade e begagnadee tunnelbanefordon eller nya fordon. Kostnaden för modifiering av v begagnadee tunnelbanefordon är på 1-2 mkr beroende på omfattning. Kostnaden för nya fordon är på minst 6 mkr. I de kostnaderna ingår inte ombyggnation av infrastruktur eller depå till följd av nya fordon. Det är en fördel att ta in nya fordon som har ungefär samma måttt som dagens fast med modernare teknik. Fördelarna blir att befintliga plattformar, tunnlar och befintlig depåå kan fortsätta användas även för de nya fordonen. Kraftförsörjningen kommerr troligtvis att behöva uppgraderasu s för att kunna klara kraftbehovet från moderna fordon.

15 Slussen Version 1. 6(64) SL Stockholmsregionens utveckling, Nackas bebyggelseplaner och o närliggande planerade infrastrukturprojekt, såsom tunnelbana till Nackaa C och förlängning av Tvärbanan till Sickla station, påverkar Saltsjöbanans trafikfunktion i Ostsektorn i ett långsiktigt perspektiv.. Detta bör beaktas i framtida beslut (bortom 23) om Saltsjöbanans utveckling. I närtid ses en upprustning i kombination med möjlighet till kapacitetsökning och sammankoppling via en bytespunkt till Tvärbanan som en e kostnadseffektiv lösning med hög trafiknytta. Vid en eventuell tunnelbana tilll Nacka skapas en kollektivtrafiknod i Sickla där de tre banorna möts. Beslut om Tvärbanans förlängning till Sickla är planerat till maj/juni 213.

16 Slussen Innehållsförteckning Version 1. 7(64) SL Sammanfattning Bakgrund och syfte Befintlig standard på Saltsjöbanann Normal årlig underhållskostnad Drift och underhåll Övergripande funktion i nulägett...1 Spår Underbyggnad Kanalisation Konstbyggnader Tunnlar El 75V El 4V Signal ATC Tele Stationer och hållplatser Buller Tillgänglighet Neglinge Depå... 4 Fordon Trimningsåtgärder Pågående aktiviteter på TF:s sektion Lokalbana Angränsande projektt Upprustningsbehov Saltsjöbanan Övergripande funktion fram till Bana Underbyggnad Kanalisation... 48

17 Slussen Version 1. 8(64) SL Konstbyggnader Tunnlar El 75V El 4V Signal ATC Tele Stationer Buller Tillgänglighet Neglinge depå Fordon Trimningsåtgärder Slussenprojektet Reinvesteringsprognos för Sammanställning av kostnadsbedömningar... 6 Samhällsekonomisk bedömning g Genomförande av upprustningenn Saltsjöbanans framtid... 64

18 Slussen Version 1. 9(64) SL Bakgrund och syfte Trafiknämnden beslutade i oktober 212 att genomföra en fördjupad teknisk studie av en upprustning av Saltsjöbanan, innehållande en detaljerad d utredning av en kostnadseffektiv upprustning påå kort sikt samt en översiktlig plann för ett långsiktigt vidmakthållande, och därmed avvaktaa beslut om konvertering av Saltsjöbanan tilll tvärbanestandard till efter genomförd teknisk studie. Utredning har fokuserat på åtgärder för att upprusta banan de d kommande 15 åren och därmed bibehålla statusen påå banan i de kommande ca 4-6 åren samt förslag på vad som behöver görass på längre sikt (bortanför 15 år). I utredningen har tidigare utförda utredningar inom teknikområdena bana (mark, geoteknik, spår, tunnlar och konstbyggnader), bulleråtgärder, kraftförsörjning, kontaktledning, signalsäkerhet (inklusive vägskydd), v el 4V, hållplatser, depåer och fordon analyserats. I utredningen har det ingått att ta fram: Åtgärdsplan 151 år framått i tiden med kostnadskalkyler för r de olika teknikområdena Vilken kapacitet det kommer att behövas och vilka v möjligheter det finns till trimningsåtgärder (för att öka kapaciteten på banan). Behov av nya tekniska system i anläggningen Status på vad som gjort och bör göras för tillgängligheten Behov på längre sikt än 15 år framåt i tiden I utredningen har det genomförts intervjuer med sakkunnigaa inom Trafikförvaltningens avdelningar för Strategisk utveckling och Trafikavdelningen Lokalbana för att fåå en bild av nuläget ochh de framtida strategiska planerna. Det har även genomförts studiebesök ute u i anläggningen och intervjuer med nyckelpersoner hos de som trafikerar ochh underhåller anläggningen. 2 Befintlig standard påå Saltsjöbanan

19 Slussen Version 1. 1(64) SL Övergripande funktion i nuläget Saltsjöbanan är en järnväg som går mellan Slussen och Saltsjöbaden. Banan har 18 stationer, är 18,6 kilometer lång ochh trafikeras av lokaltågg på två linjer. Linje L25 Sträcka Slussen Saltsjöbaden Restid 3 min L26 Igelboda Solsidan 6 minn Totalt: Tabell 2. Beskrivning av restider och linjelängd. Längd 15,6 km 3, km 18,6 km Bandelarna är 15,6 respektive 3, kilometer långa. Banan är till största delen enkelspårig vilket begränsar möjligheterna att köra tätare trafik. Bild 1: schematisk skiss över Saltsjöbanans stationer och hållplatser. Saltsjöbanan ingår i SL:s spårtrafiksystem och trafikeras av två t olika linjer, från femtiden på morgonen till efter midnatt vid ettiden. Linje L25 går mellan Slussen och Saltsjöbaden, och L26 mellan Igelboda och Solsidan. Byte mellan de två linjerna sker över plattform vid Igelboda. Tågen stannar normalt t vid alla mellanliggande stationer och går i regelbunden 2-minuterstrafik under dagtid på vardagar och vanligtvis även på kvällar och helger. I rusningstrafik går tågen i oregelbunden 15-2 minuters trafik och vissa tåg är expresståg som endast stannar i Saltsjö-Järla mellan Fisksätra och Slussen. Saltsjöbanan har ca 19 påstigande per dygn en vardag på vintern.

20 Slussen Version 1. 11(64) SL Bild 2. Antal påstigande per station enn vardag på vinter halvåret. Saltsjöbanan kan i dagsläget definieras som en bana med lågg standard och stort behov av upprustning. Delar av anläggningens tekniska system är nära eller har passerat den tekniska eller ekonomiska livslängden. Saltsjöbanan har i dagsläget en för låg marginal mot säkerhets och driftstörand de fel. Det behövs en del provisoriska lösningar för f att hållaa uppe driften. Det finns behov av extra besiktningar och inspektioner. Det är begränsad eller ingen tillgång t till reservdelar för delar av anläggningen. Om ingenting görs i anläggningen kommer säkerhets och driftstörande fel att öka. Följderna kan bli att banan underr perioder kommer att behöva gå med reducerad trafik eller alternativt ha längre avstängningar förr att det ska gå att åtgärda akuta fel.

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station 1(4) Projekt och Upphandling Programsektionen Pendeltåg Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-22 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 23 Ärende/Dok. id. SL-2014-0538 Infosäk. klass

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Genomförandebeslut för 2016.

Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Genomförandebeslut för 2016. Trafikkontoret Tjänsteutlåtande Dnr Dnr T2013-420-04250 Sida 1 (7) 2016-01-19 Handläggare Michael Åhström 08-508 264 21 Till Trafiknämnden 2016-02-04 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Informations PM om Idéstudie Kollektivtrafiklösning för Ostsektorn

Informations PM om Idéstudie Kollektivtrafiklösning för Ostsektorn 1(28) Dokumenttyp PM Handläggare Bo Svedlund Informations PM om Idéstudie Kollektivtrafiklösning för Ostsektorn Postadress Leveransadress Telefon vx E-post Bankgiro AB Storstockholms Lokaltrafik Lindhagensgatan

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens arbetsutskott Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling Ärendebeskrivning Förslag till godkännande

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 070-786 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-22 Trafiknämnden 2015-01-19, punkt 5 Ärende/Dok. id. TN 2015-0993 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Beslut om fortsatt arbete med behovsanalys och åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet samt information om det pågående arbetet

Beslut om fortsatt arbete med behovsanalys och åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet samt information om det pågående arbetet 1(5) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-04, punkt 7 Beslut om fortsatt arbete med behovsanalys och åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 8 Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar beskrivning Upphandling av drift

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 Projekt med trafik och resenärspåverkan

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen Ärende 2 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 LS 2017-0389 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedningen Landstingsstyrelsens beredning

Läs mer

Förstudie om tunnelbana till Nacka och idéstudie om utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort

Förstudie om tunnelbana till Nacka och idéstudie om utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort Stockholms läns landsting 1(9) Förvaltningen för utbyggd tunnelbana Handläggare: Stefan Persson Ankom Stockholms läns landsting 2014-03- 2 8 Landstingsstyrelsens arbetsutskott wisiivmtilt^ IIMllllllll

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3788 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1 ( 4 ) 2012-10-02 TN 1210-0206 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 201JHO- 16 A. Genomförande-

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen 1(4) Slussen Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 10 0577 Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen Bakgrund Miljöpartiet

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Yttrande över remiss avseende överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn

Yttrande över remiss avseende överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn 1(5) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 11 Yttrande över remiss avseende överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn

Läs mer

Tvärbanans förlängning till Sickla station Christina Gerremo, Nacka kommun och Ulf Westlund, Trafikförvaltningen

Tvärbanans förlängning till Sickla station Christina Gerremo, Nacka kommun och Ulf Westlund, Trafikförvaltningen Tvärbanans förlängning till Sickla station Christina Gerremo, Nacka kommun och Ulf Westlund, Trafikförvaltningen 2 STOCK- HOLMS STAD NACKA KOMMUN 3 Stockholms stad Nacka kommun 4 Varför förlängs Tvärbanan

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Trafikförbättrande åtgärder 2016 Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Koordinering i Stockholm TSA-bild Skärmdump ur det s.k. TSA-verktyget Regional trafikgrupp

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka Foto: Susanne Walstrom, Istockphoto, rubiphoto Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 1(5) Handläggare Sara Catoni 46 8 6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 12 Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 2016-2020 Ärendebeskrivning

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum

Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum 2008-xx-xx x PM Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun 1(3) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-19 Version Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 10 Diarienummer SL 2014-1889 Infosäk. klass K1

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med bilaga 1.

godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med bilaga 1. 1(3) Handläggare 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-19 Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 12 TN 2013-0483 Trafikförvaltningens förslag till yttrande på remissversionerna av Länsplan

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport kraftförsörjning av järnväg Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport kraftförsörjning

Läs mer

2011-08-17 LS 1010-0799

2011-08-17 LS 1010-0799 Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) Ankom Stockholms läns landsting 2011-08-17 LS 1010-0799 2011-08- 1 7 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr: 1 1-08- 1 7 * 02 5 Motion 2010:9 av Nanna Wikholm

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 08-686 3907 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka På uppdrag

Läs mer

Förstudie om tunnelbana till Nacka och idéstudie om utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort

Förstudie om tunnelbana till Nacka och idéstudie om utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1403-0406 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-05- 2 0 0 00 09 ' Förstudie om tunnelbana till Nacka och idéstudie

Läs mer

Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City

Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City 1(5) Projekt och upphandling Handläggare Johan von Schantz 08-868 38 77 johan.vonschantz@sll.se Trafiknämnden 2014-02-11, info-punkt 24 Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City

Läs mer

Renovering av Södra Danviksbron. Slutredovisning

Renovering av Södra Danviksbron. Slutredovisning Dnr Sida 1 (5) 2014-02-12 Handläggare Lars Matz 08-508 266 43 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-03-20 Renovering av Södra Danviksbron. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h PM Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96

Läs mer

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:37 RI (Dnr 003-1065/2014) Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

Verkställighets- och anskaffningsbeslut avseende upprustning av tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg

Verkställighets- och anskaffningsbeslut avseende upprustning av tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg 1(3) Projekt och Upphandling Handläggare Stefan Lindqvist 08-686 40 47 stefan.lindqvist@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-27 Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 4 Diarienummer TN 2013-0693 Infosäk. klass K1

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Söderströmsbroarna

Inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Söderströmsbroarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-08-28 LS 1306-0889 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 13-09- 03 00020 Inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av

Läs mer

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse 2016-11-22 Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse Parter 1. Staten, genom Stockholmsförhandlingen 2. Stockholms läns landsting

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion (2016:32) av Vivianne Gunnarsson (MP) om toaletter på Östra station och Slussen

Förslag till yttrande över motion (2016:32) av Vivianne Gunnarsson (MP) om toaletter på Östra station och Slussen 1(4) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2017-01-31, punkt 14 Förslag till yttrande över motion (2016:32) av Vivianne Gunnarsson (MP) om toaletter på Östra station och Slussen beskrivning

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 5 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster Ärendebeskrivning

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

2012-10-01. Beslutsunderlag Gamla Lidingöbron TN/2012:292

2012-10-01. Beslutsunderlag Gamla Lidingöbron TN/2012:292 2012-10-01 Beslutsunderlag Gamla Lidingöbron TN/2012:292 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Lidingö stad Stockholmsvägen 50 08-731 30 00 vx lidingo.stad@lidingo.se Stadshuset FAX INTERNET 181 82 Lidingö

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Samlad strategi för spårsystemet PLAN Rapport 2008:2

Samlad strategi för spårsystemet PLAN Rapport 2008:2 Tvärbanan/Saltsjöbanan Vi erbjuder alla i Stockholms län en väl utbyggd, attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik på spår och väg. Vi möter olika kunders behov av enkla, pålitliga och prisvärda resor.

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

Informationsmöte om SL:s utbyggnad av Roslagsbanan 16 maj

Informationsmöte om SL:s utbyggnad av Roslagsbanan 16 maj Informationsmöte om SL:s utbyggnad av Roslagsbanan 16 maj 2011 2011-05-16 1 Deltagare från SL Johan von Schantz Teknisk Direktör/ Programsponsor Ulf Brandt Sektionschef Fastighetsutveckling Stefan Wallin

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013

Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013 1 Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013 Stefan Persson, Stockholms läns landsting 2014-03-07 1. Stockholmsförhandlingen 2013 2. Tunnelbana till Nacka och till Gullmarsplan/Söderort

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment 1 (2) FÖRSLAG 2013:85 LS 1311-1436 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendebeskrivning

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Information angående utveckling av Access

Information angående utveckling av Access In Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se INFORMATIONSÄRENDE Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 20 1(5) Information angående utveckling av Access Bakgrund I förstudien Förstudie gällande inriktning

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-03-17 Handläggare Agneta Pernu Olofsson Telefon: 08-508 13 034 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-04-10 Trafikförändringar

Läs mer

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017 Tjänsteutlåtande Handläggares titel 2016-11-23 Peter Gidlund 08-590 976 31 Dnr: Peter.gidlund@upplandsvasby.se KSTFU/2016:208 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan, Gator

Läs mer

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon 1(5) Handläggare Ragna Forslund 070-786 19 59 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 10 Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon Ärendebeskrivning Med detta ärende föreslås

Läs mer

Ansvars- och beslutsordning

Ansvars- och beslutsordning 0 Ansvars- och beslutsordning Investeringsstrategin Reviderad 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 2. Definition av investeringsbegrepp...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:30 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförande av Kistagrenens spårtunnel under ny E18 Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendet Styrelsen för AB Storstockholms

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare)

Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare) PM Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Handläggare: Ingela Erneholm Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning fak* EL Motion 2015:49

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Signal Sammanfattning Produktivitetsprogram för signal Arbeten med signal har en årlig entreprenadkostnad

Läs mer

Remissvar avseende Framkomlighetsprogram Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt (TRV 2014/24179)

Remissvar avseende Framkomlighetsprogram Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt (TRV 2014/24179) 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-10-13, info punkt 9 Remissvar avseende Framkomlighetsprogram Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen

Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen 1(11) Handläggare Johan von Schantz 08-686 38 77 Johan.vonschantz@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 6 Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD?

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? Vad vet vi om åldersfördelningen av lekredskapen? Lekredskaps livslängd. Ett lekredskap i trä beräknas ha en livslängd vid normalt slitage på 15 år. Nästan 30% eller 108 lekredskap

Läs mer

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsen Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms

Läs mer

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2015-10-27 LS 2015-1122 Handläggare: Maja Eliason Landstingsstyrelsens ägarutskott Fusion av vilande dotterbolag

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer