BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER"

Transkript

1 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999

2

3 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet Helsingfors Reviderad och ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Innehållsförteckning 1 Inledning Bestämmelser om avskrivningar Definition av begreppen Aktiebolag och andra samfund där kommunen har bestämmanderätt Avskrivningsplan Bas för avskrivningarna Anskaffningsutgift och restvärde för anläggningstillgångar Anskaffningsutgifter som täckts med bidrag, statsandel eller annan finansieringsandel Anskaffningsutgift som täckts genom upplösning av reserv eller fond Utgifter för grundförbättring av anläggningstillgångar Anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar tillverkade för eget bruk Avtal om finansieringsleasing Avskrivningstid Avskrivningstidens längd Påbörjande av avskrivningarna Avskrivningsmetod Gruppering av avskrivningsobjekt Ändring av avskrivningsplanen Ändrade förväntningar Nedskrivningar Uppkomsten av koncernförhållande Sammanslagning av kommuner och upplösning av bolag Bolagisering av kommunens verksamhet Grundande av kommunalt affärsverk Försäljning av anläggningstillgångar Bokföring över anläggningstillgångar Anläggningstillgångar vilka skall kostnadsföras genom avskrivningar Anläggningstillgångar vilka skall bokföras som årskostnader Avskrivningar som överskrider planen...19

4 LIITTEET Bilaga 1 Exempel på planenliga avskrivningstider och metoder...20 Bilaga 2 Exempel på beräkning av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar...21 Bilaga 3 Exempel på bokföring av linjära avskrivningar respektive restvärdesavskrivningar...22 Bilaga 4 Exempel på bokföring över anläggningstillgångar...24 Bilaga 5 Exempel på behandling av avskrivningar som överskrider planen Bilaga 6 Restvärdesavskrivningsmetodens avskrivningsprocenter...26 Bilaga 7 Det oavskrivna kapitalets värde som en funktion av avskrivningar och tid vid tillämpning av restvärdesavskrivningsmetoden...27 Bilaga 8 Värdeminskningen vid restvärdesavskrivningar...28 Bilaga 9 Statsandelens effekt på medlemskommunernas andelar i grundkapitalet och i nettoförmögenheten vid investeringar i en samkommun...29

5 5 1 Inledning 1.1 Bestämmelser om avskrivningar Bokföringen av avskrivningar regleras i 4 och 5 kap. i bokföringslagen (1336/1997). 4 kap. 4 Anläggnings-, omsättnings- och finansieringstillgångar. Enligt 1 mom. är anläggningstillgångar föremål samt rättigheter som kan överlåtas separat och andra tillgångar vilka hör till bestående aktiva. 5 Anskaffningsutgift. Paragrafen definierar utgifterna för anskaffning och tillverkning av en tillgång 5 kap. 5 Periodisering av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar. Enligt 1 mom. skall anskaffningsutgiften aktiveras och tas upp under sin verkningstid som kostnad genom avskrivningar enligt plan. 7 Periodisering av grundläggningsutgifter 8 Periodisering av utvecklingsutgifter 9 Periodisering av anskaffningsutgiften för goodwill 10 Kapitalrabatt och emissionsutgifter för lån 11 Periodisering av andra utgifter med lång verkningstid 12 Andra än planenliga avskrivningar 13 Nedskrivning 17 Uppskrivning Bestämmelser om avskrivningar och bokföring av dem ingår också i bokföringsförordningen (1339/1997): 2 kap. 2 Noter angående tillämpade bokslutsprinciper (1 mom. 1 punkten) 3 Noter till resultaträkningen (1 mom. 3 punkten) 4 Noter till balansräkningens aktiva 1 mom. 1 9 punkten samt 2 mom. 1 5 kap. 1 Balansspecifikationer Enligt resultaträkningsschemat för kommuner och samkommuner visas raden Avskrivningar och nedskrivningar efter årsbidraget. I kommunsektionens allmänna anvisning om balansräkning för kommuner och samkommuner beskrivs under punkt 2 Bestående aktiva indelningen av nyttigheter i anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid. Bokföringslagen iakttas i tillämpliga delar i kommunens bokföring. Kommunsektionen ger anvisningar om hur bestämmelserna i bokföringslagen skall tillämpas. Dessa anvisningar hör till de normer för god bokföringssed som enligt 1 kap. 3 i bokföringslagen skall tillämpas vid bokföring och bokslut. 1 Bestämmelsen i 2 kap. 4 7 punkten i bokföringsförordningen om meddelande av anskaffningsutgiften för maskiner och inventarier tillämpas inte i kommuner och samkommuner.

6 6 Bokföringsnämnden ger i denna anvisning, som skall tillämpas från och med , föreskrifter om avskrivningar enligt plan. Med kommun avses i denna anvisning även samkommun om inget annat sägs uttryckligen. Kommunfullmäktige godkänner en förvaltningsstadga som innehåller nödvändiga bestämmelser om hur kommunens ekonomi skall skötas. Motsvarande bestämmelser kan också ges i en särskild ekonomistadga. Fullmäktige kan ge särskilda föreskrifter om avskrivningar enligt plan. 1.2 Definition av begreppen Avskrivningar enligt plan innebär att anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid systematiskt bokförs som kostnader under sin ekonomiska verkningstid. Avskrivningar enligt plan kallas nedan planavskrivningar. Om en investeringsreservering tidigare har gjorts för investeringens anskaffningsutgift får avskrivningar som överskrider planen göras i bokslutet. Avskrivningar som överskrider planen upptas i resultaträkningen som ändring av avskrivningsdifferens. I balansräkningen kallas avskrivningar som överstiger planen avskrivningsdifferens. Det som i dessa anvisningar sägs om planavskrivningar på anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar gäller i tillämpliga delar också avskrivning på övriga utgifter med lång verkningstid. 1.3 Aktiebolag och andra samfund där kommunen har bestämmanderätt Enligt 5 kap mom. i bokföringslagen kan ett av kommunen ägt bolag, vars verksamhet baserar sig på besittning av fastighet eller en förening eller stiftelse i vilken kommunen har bestämmanderätt skriva av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar och andra utgifter med lång verkningstid utan någon på förhand uppgjord plan. Ett dylikt samfund måste dock räkna ut avskrivningar enligt plan för noterna till bokslutet och för kommunkoncernens bokslut. Sådana aktiebolag och andra samfund i vilka kommunen har bestämmanderätten och som bedriver rörelse inom en bransch där det också finns andra företag än sådana som ägs av offentligrättsliga samfund, skall iaktta bokföringsnämndens allmänna anvisning om avskrivningar enligt plan. [ ]. 2 2 Avskrivningsplan För att kunna göra planavskrivningar måste kommunen göra upp en avskrivningsplan, separat följa upp anläggningstillgångarna och upprätthålla ett system för beräk- 2 Fotnoten har slopats

7 7 ning av avskrivningarna. Bestämmelser om hur avskrivningsplanen skall godkännas tas med i förvaltningsstadgan eller en särskild ekonomistadga. När avskrivningsplanen görs upp rekommenderas att man i enlighet med väsentlighetsprincipen koncentrerar sig på att korrekt beräkna avskrivningar på de till sina belopp mest betydelsefulla posterna bland anläggningstillgångarna [ ]. Ett syfte med att kommunerna går över till bokslut enligt bokföringslagen är att förbättra jämförbarheten. Syftet med denna allmänna anvisning är att förenhetliga de avskrivningstider och avskrivningsförfaranden som används i kommunerna. En enskild kommun kan avvika från anvisningarna om det finns befogad anledning. Då skall de väsentliga avvikelserna beskrivas i noterna till bokslutet. 2.1 Bas för avskrivningarna Anskaffningsutgift och restvärde för anläggningstillgångar Basen för avskrivningarna i bokslutet är anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna. Med anskaffningsutgiften för en anläggningstillgång avses enligt huvudregeln i 4 kap. 5 1 mom. i bokföringslagen de rörliga utgifterna för anskaffning och tillverkning av anläggningstillgången. Förutsatt att den andel av de fasta utgifterna för anskaffning och tillverkning som kan hänföras till en anläggningstillgång till sin storlek är väsentlig, får den enligt 4 kap. 5 2 mom. i bokföringslagen räknas in i den anskaffningsutgift som utgör bas för avskrivningarna. Den mervärdesskatt som ingår i anskaffningspriset avdras innan anskaffningsutgiften upptas i bokföringen och avskrivningarna görs, frånsett de undantag som nämns i 114 och 130 i mervärdesskattelagen. Enligt 5 kap. 17 i bokföringslagen får uppskrivningar på byggnader inte göras efter Enligt 9 kap. 2 2 mom. i bokföringslagen kan uppskrivningar som gjorts eller tidigare redovisas under anläggningstillgångar, såvida uppskrivningarna inte visar sig vara obefogade. Inga avskrivningar görs på uppskrivningar av anläggningstillgångar. En uppskrivning måste dock återföras om förutsättningarna för den inte längre finns. Som planavskrivningar bokförs i princip som kostnad skillnaden mellan anskaffningsutgiften och beräknat restvärdet efter användningstiden för en nyttighet som hör till anläggningstillgångarna. Restvärdet kan bestämmas t.ex. utgående från det sannolika överlåtelsepriset på likadana anläggningstillgångar som redan har använts hela den planerade användningstiden. Restvärdet bestäms med iakttagande av försiktighetsprincipen. På grund av svårigheterna att förutse restvärdet kan man som bas för planavskrivningarna också använda tillgångens hela anskaffningsutgift. Som restvärde antecknas således noll, och avvikelse från detta görs bara i särskilt motiverade situationer. 3 Enligt kommunsektionens utlåtande nummer 1999/37 tillämpas bokföringslagens (1336/1997) paragraf 5:17 om uppskrivning på kommunernas och samkommunernas bokföring för åren 1998 och 1999 förutom stadgandet att uppskrivningarnas belopp skall bokföras som uppskrivningsfond på balansräkningens passiva sida. Detta innebär att uppskrivningar, med beaktande av de förutsättningar som nämns i paragrafen i fråga kan göras bara beträffande anskaffningsutgiften för till bestående aktiva hörande mark- och vattenområden eller värdepapper.

8 8 Kommunen kan för att förenkla bokföringen över anläggningstillgångarna och beräkningen av avskrivningar bokföra hela anskaffningsutgiften för en tillgång som kostnad för den räkenskapsperiod då anskaffningen gjordes, trots att tillgången medför intäkter eller används för serviceverksamheten under flera räkenskapsperioder, om anskaffningsutgiften understiger euro (småanskaffning), och detta inte väsentligt påverkar räkenskapsperiodens resultat eller bilden av kommunens ekonomiska ställning. Om en tillgång består av flera olika komponenter för vilka den sammanräknade anskaffningsutgiften överstiger euro, bokförs den bland anläggningstillgångarna och upptas normalt som kostnad genom avskrivningar under sin verkningstid. Kommunen kan också bokföra sina småanskaffningar som anläggningstillgångar och som kostnader genom planavskrivningar [ ]. Enligt 5 kap. 5 3 mom. i bokföringslagen får materiella tillgångar av samma slag bland anläggningstillgångarna, vars anskaffningsutgift är av underordnad betydelse i balansräkningen tas upp till samma belopp från en räkenskapsperiod till en annan, om de omsätts så att deras kvantitet och sammanlagda värde inte varierar väsentligt. I kommunernas bokföring är det i regel inte nödvändigt att tillämpa denna bestämmelse Anskaffningsutgifter som täckts med bidrag, statsandel eller annan finansieringsandel Om kommunen för anskaffning av en anläggningstillgång får statsandel, investeringsbidrag eller någon annan finansieringsandel, bokförs detta belopp som ett avdrag från anskaffningsutgiften. 4 Vid beräkning av avskrivningar betraktas anskaffningsutgiftens belopp minskad med finansieringsandelen som bas för avskrivningarna. I noterna till balansräkningen redovisas då med iakttagande av väsentlighetsprincipen hela anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna i fråga och det belopp av anskaffningsutgiften som täckts med investeringsbidrag, statsandel eller annan finansieringsandel. [ ] Den statsandel som erhållits för anläggningsprojekt i en samkommun minskas enligt ovan beskrivna huvudregel från anskaffningsutgiften. Den statsandel som erhållits för anläggningsprojekt i en samkommun påverkar inte beloppet av samkommunens grundkapital, men kan inverka på fördelningen av grundkapitalet mellan medlemskommunerna. Medlemskommunerna beslutar huruvida grundkapitalet skall omfördelas på basis av den statsandel som samkommunen erhållit. Ändringen av grundkapitalets kommunandelar som beror på statsandelen bokförs inte vare sig i resultat- eller balansräkningen i medlemskommunerna. Det grundkapital som finns upptaget i samkommunens balansräkning motsvarar efter detta inte den samkommunsandel som finns upptagen i medlemskommunens balansräkning. Väsentliga ändringar tas upp i noterna till kommunens bokslut. Noterna till samkommunens bokslut skall innehålla en utredning över grundkapitalets fördelning mellan medlemskommunerna Hur statsandelen för anläggningsprojekt i en samkommun inverkar på grundkapitalet och samkommunsandelarna beskrivs med bokföringsexempel i bilaga 9. 4 Anslutningsavgifter som kan överföras men inte återbäras bokförs fr.o.m som försäljningsintäkter. Sådana anslutningsavgifter kan inte avdras från anskaffningsutgiften. Anslutningsavgifter som avdragits från anskaffningsutgiften före rättas inte retroaktivt. [ ]

9 2.1.3 Anskaffningsutgift som täckts genom upplösning av reserv eller fond 9 Då anskaffningsutgiften täcks genom upplösning av en investeringsreserv eller en fond, används hela anskaffningsutgiften som bas för planavskrivningarna. Användningen av en investeringsreserv eller fond för att täcka anskaffningsutgiften för en anläggningstillgång innebär en ökning av avskrivningsdifferensen. Den avskrivningsdifferens som på så sätt uppstår minskar under senare räkenskapsperioder då planavskrivningar på basis av anskaffningsutgiften görs till ett belopp som är större än de avskrivningar som görs på basis av den del av anskaffningsutgiften som inte täckts med investeringsreserv eller fonder. Förfarandet i samband med avskrivningsdifferensen behandlas som helhet i kapitel 6. Föreskrifterna för bildande och utnyttjande av en investeringsreserv presenteras i kapitel 11 Ändringar i reserver och fonder, i kommunsektionens allmänna anvisning om resultaträkning för kommuner och samkommuner Utgifter för grundförbättring av anläggningstillgångar Utgifter för grundförbättring av anläggningstillgångar kan antingen adderas till den icke avskrivna anskaffningsutgiften eller upptas som en till anläggningstillgångarna hörande separat anskaffningsutgift med egen avskrivningsplan. Utgiften för grundförbättringen avskrivs under sin verkningstid som ofta sammanfaller med den återstående ekonomiska användningstiden för den grundförbättrade anläggningstillgången. Om grundförbättringen ökar inkomstförväntningarna på tillgången eller möjligheterna att använda den för serviceproduktionen genom att den återstående ekonomiska användningstiden väsentligt förlängs, skall avskrivningsplanen ändras i motsvarande mån Anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar tillverkade för eget bruk Om kommunen själv tillvekar en anläggningstillgång (t.ex. en byggnad eller en fast konstruktion) för eget bruk upptas som anskaffningsutgift de rörliga kostnaderna för tillverkningen. Dessa kostnader bör kunna utredas genom bokföring på basis av bokföringsverifikat eller genom en kostnadskalkyl. Köpta varor, förnödenheter och tjänster som använts vid tillverkningen samt underleveranser beaktas som en del av anskaffningsutgiften så att rabatter på inköpspriset och såväl avdragbar mervärdesskatt som mervärdesskatt som berättigar till återbäring minskar beloppet av de utgifter som skall räknas in i anskaffningsutgiften. Också till utgifterna hörande frakter och avgifter för byggnadstillstånd kan inkluderas i anskaffningsutgiften. 5 [ ] Löne- jämte socialkostnader för de personer bland kommunens anställda som tillverkar en anläggningstillgång kan inkluderas i anskaffningsutgiften om de arbetsprestationer som dessa personer har använt för tillverkningen i bokföringen har hänförts till den tillgång som tillverkats. Arbetsprestationerna kan prissättas enligt personernas genomsnittliga timlöner, i vilka räknats in de genomsnittliga personalbikostnaderna. 5 Se förutsättningar, Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner, fotnot 13.

10 10 I priset på en arbetstimme kan därtill en genomsnittlig andel av utgifterna för sociallöner (t.ex. semesterlöner) inkluderas. Enligt 4 kap. 5 2 mom. i bokföringslagen får den till anskaffningen hörande delen av fasta utgifter för anskaffning och tillverkning, samt enligt 3 mom. låneräntor som kan hänföras till anskaffningen, tas med i anskaffningsutgiften om beloppet av de fasta utgifterna för anskaffning och tillverkning är väsentligt i förhållande till anskaffningsutgiften. I kommunernas bokföring kan tillverkningens fasta utgifterna och ränteutgifter beaktas som en del av anskaffningsutgiften bara om särskilda skäl föreligger. I så fall iakttas bokföringsnämndens allmänna anvisning för företag beträffande aktivering av till anskaffning och tillverkning av en tillgång hörande fasta utgifter Avtal om finansieringsleasing Enligt 6 kap. 18 i bokföringslagen får en bokföringsskyldig hyrestagare som har slutit ett hyresavtal enligt vilket riskerna och fördelarna i anslutning till den tillgång som är föremålet för avtalet till väsentliga delar övergår på hyrestagaren i början av hyresperioden (finansieringsleasingavtal) i sitt koncernbokslut ta upp tillgången som om den vore köpt. Hanteringen av finansieringsleasing i kommunens koncernbalans har behandlats i den allmänna anvisningen om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner. 2.2 Avskrivningstid Avskrivningstidens längd Anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid, vilka har aktiverats, skall avskrivas under sin verkningstid. Med verkningstiden för en tillgång som hör till anläggningstillgångarna avses dess ekonomiska användningstid. Anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna periodiseras i regel genom avskrivningar till kostnad för hela den ekonomiska användningstiden. Efter den ekonomiska användningstidens slut skall anskaffningsutgiften för tillgången i sin helhet vara avskriven, med undantag för den del som motsvarar ett eventuellt restvärde. Den ekonomiska användningstiden för en anläggningstillgång beror på avkastningsförväntningarna i samband med tillgången. Med ekonomisk användningstid avses den tid under vilken anläggningstillgångarna förväntas gagna kommunen genom att generera inkomst eller den tid under vilken tillgångarna förväntas vara till nytta för kommunens serviceproduktion. Den ekonomiska användningstiden för en anläggningstillgång är i regel kortare än den tekniska användningstiden, som är beroende av huruvida tillgången är tekniskt användbar för kommunens verksamhet. När man fastställer de ekonomiska användningstiderna för anläggningstillgångar kan man dra nytta av erfarenheter av den ekonomiska användningstiden för motsvarande nyttighet i motsvarande verksamhet. Den ekonomiska användningstiden skall fastställas med iakttagande av försiktighetsprincipen. Om det förväntas att anläggningstillgångens inkomstgenererande verkan minskar väsentligt mot slutet av den ekonomiska användningstiden, är det motiverat att beakta

11 11 denna omständighet i avskrivningsplanen. Särskilt vid tillämpning av lineära avskrivningar är detta möjligt genom att som grund för planavskrivningarna använda en avskrivningstid som är kortare än anläggningstillgångarnas förväntade ekonomiska användningstid. Avskrivningstiden kan speciellt vid tillämpning av lineära avskrivningar, också av särskilda skäl vara kortare än den ekonomiska användningstiden för anläggningstillgången. Utöver anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar skall också övriga utgifter med lång verkningstid, såsom grundläggnings- och utvecklingsutgifter samt anskaffningsutgifter för goodwill avskrivas under sin verkningstid. Också i fråga om utgifterna med lång verkningstid avses med verkningstid den tidsperiod under vilken utgifterna förväntas generera inkomster eller vara till nytta för kommunens serviceproduktion. Grundläggningsutgifter måste enligt 5 kap. 7 i bokföringslagen alltid avskrivas inom högst 5 år. Utvecklingsutgifter kan enligt 5 kap. 8 i bokföringslagen avskrivas inom en längre tid än 5 år, dock inom högst 20 år om detta av särskild anledning kan anses vara förenligt med god bokföringssed. Anskaffningsutgiften för goodwill kan enligt 5 kap. 9 i bokföringslagen, ifall verkningstiden är längre än 5 år, avskrivas inom en längre tid än 5 år, dock inom högst 20 år. Enligt 5 kap. 10 i bokföringslagen kan kapitalrabatt som hänför sig till upptagande av lån och därmed jämförbara utgifter för emission av lån aktiveras med iakttagande av särskild försiktighet. De aktiverade posterna skall kostnadsföras enligt en plan som baserar sig på lånetiden, dock minst i samma förhållande som lånet återbetalas. Om övriga utgifter med lång verkningstid har aktiverats, skall dessa enligt 5 kap. 11 i bokföringslagen avskrivas enligt plan under högst fem år, om inte en längre avskrivningstid, högst 20 år, av särskild anledning kan anses vara förenlig med god bokföringssed. På grund av de särskilda värderingssvårigheterna i detta sammanhang borde avskrivningstiden för övriga utgifter med lång verkningstid i allmänhet fastställas till högst fem år Påbörjande av avskrivningarna Avskrivningarna på anskaffningsutgiften för en anläggningstillgång påbörjas när tillgången har tagits i bruk. T.ex. sedvanlig provkörningstid för maskiner som hör till anläggningstillgångarna räknas inte till avskrivningstiden. Om provkörningen fortgår exceptionellt länge berättigar detta däremot inte till uppskov med påbörjandet av avskrivningarna. I avskrivningsbeloppet för den räkenskapsperiod under vilken anläggningstillgångarna tas i bruk beaktas i allmänhet när under räkenskapsperioden ibruktagandet skett. Avskrivningarna görs då med beaktande av bland annat hur många månader tillgången har varit i bruk under räkenskapsperioden. Också ett sådant förenklat förfarande är möjligt, att planavskrivningen för den första räkenskapsperioden blir hälften av hela

12 12 den normala avskrivningen för räkenskapsperioden eller hela den normala avskrivningen för räkenskapsperioden, om detta inte väsentligt snedvrider totalbeloppet av räkenskapsperiodens planavskrivningar. Avskrivningarna på övriga utgifter med lång verkningstid påbörjas genast den räkenskapsperiod då utgifterna uppkommer. 2.3 Avskrivningsmetod Planavskrivningarna följer i princip nedgången i en anläggningstillgångs förmåga att generera inkomst eller i dess förmåga att producera tjänster. Denna är för sin del är ofta beroende antingen på hur mycket tillgången används eller på tiden eller på båda dessa faktorer. Avsikten med avskrivningarna är dock inte i första hand följa tillgångens fysiska slitage eller minskningen av dess sannolika överlåtelsepris. I fråga om byggnader som hör till kommunens anläggningstillgångar rekommenderas lineära avskrivningar. Fasta konstruktioner och anläggningar samt maskiner och inventarier kan avskrivas antingen genom lineära avskrivningar eller restvärdesavskrivningar. Om gator, vägar, torg, parker och motsvarande tillgångar avskrivs med lineära avskrivningar är det ändamålsenligt att slå ihop anskaffningar under samma år till en rubrik för varje huvudgrupp. Vid valet av avskrivningsmetod kan man också beakta att bokföringen skall ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Inom grupper av tillgångar för vilka det inte lönar sig att föra anläggningstillgångsregister objektvis (till exempel gator, vägar torg och parker) är restvärdesavskrivningar av praktiska skäl den bäst lämpade metoden, eftersom avskrivningarna då räknas på den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för hela gruppen. Också för tillgångar av mindre värde är restvärdesavskrivningar en lämplig avskrivningsmetod. Då minskningen av anläggningstillgångarnas förmåga att generera inkomst eller producera tjänster huvudsakligen är beroende av i vilken utsträckning tillgången används, kan avskrivningarna göras enligt användning. Då bygger avskrivningen på att man uppskattar hur mycket tillgången kommer att användas under hela den ekonomiska användningstiden och avskrivningen för varje räkenskapsperiod görs i proportion till den verkliga användningen under räkenskapsperioden. Beroende på användningsändamålet för en anläggningstillgång kan användningen mätas med körtid t.ex. maskintimmar, per prestation, t.ex. körkilometer, eller enligt utnyttjande. Det sistnämnda alternativet innebär s.k. substansavskrivningar, som tillämpas som planavskrivningar på anskaffningsutgiften för markområden från vilka man småningom lösgör marksubstans för tillverkning eller för överlåtelse som sådan. För anläggningstillgångar av mindre värde kan man beräkna degressiva avskrivningar på den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för hela gruppen av tillgångar enligt en och samma avskrivningsprocent. Avskrivningsprocenten skall då vara tillräckligt hög för att tillgångarna skall bli avskrivna under sin ekonomiska användningstid.

13 13 För avskrivningar på anskaffningsutgifter för olika slag av anläggningstillgångar används konsekvent en avskrivningsmetod som beaktar nedgången i tillgångarnas förmåga att generera inkomster eller producera service. Som grund för planavskrivningar får inte väljas en avskrivningsmetod som skulle leda till att avskrivningarna uppenbart görs i en takt som avviker från den i vilken tillgångens förmåga att generera inkomster eller producera service sjunker. För likartade anläggningstillgångar används samma avskrivningsmetod. Den valda avskrivningsmetoden tillämpas kontinuerligt från räkenskapsperiod till räkenskapsperiod om inte särskilda skäl för att ändra avskrivningsplanen i fråga föreligger. 2.4 Gruppering av avskrivningsobjekt Planavskrivningarna beräknas i princip separat för varje objekt. Avskrivningsplanen kan dock uppgöras så att anläggningstillgångar och andra tillgångar med lång verkningstid indelas i grupper enligt avskrivningstiden och avskrivningsmetoden, med iakttagande av väsentlighetsprincipen. Grunderna för planavskrivningarna fastställs då enbart gruppvis. I allmänhet är det skäl att gruppera avskrivningsobjekten med beaktande av att bestående aktiva i schemat för kommunernas balansräkning har grupperats på följande sätt: Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Adb-program Övriga utgifter med lång verkningstid Förskottsbetalningar Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Med bestående aktiva avses i 4 kap. 3 i bokföringslagen nämnda poster som är avsedda att ge intäkter under flera räkenskapsperioder. Enligt 4 kap. 4 1 mom. är anläggningstillgångar föremål samt rättigheter som kan överlåtas separat och andra tillgångar vilka hör till bestående aktiva. Till kommunens anläggningstillgångar hör också tillgångar som används för serviceproduktionen under flera än en räkenskapsperiod, oberoende av huruvida de är avsedda att ge inkomst. Bokföringslagen innehåller inga särskilda bestämmelser om avskrivningar på övriga långfristiga placeringar. Också anskaffningsutgiften för en långfristig placering måste kostnadsföras genom avskrivningar, om det är sannolikt att den inte längre ger motsvarande inkomst. Om t.ex. avkastningsförväntningarna på aktier som hör till de långfristiga placeringarna varaktigt är mindre än den bokförda anskaffningsutgiften

14 14 för aktierna och om denna skillnad enligt god bokföringssed bör anses vara väsentlig, skall anskaffningsutgiften för aktierna till den del som motsvarar de uteblivna avkastningsförväntningarna upptas som kostnad genom en avskrivning. 6 På anskaffningsutgifterna för aktier och andelar samt andra sådana långfristiga placeringar och för värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna görs i allmänhet inte planavskrivningar, eftersom de inte förväntas ha någon begränsad ekonomisk verkningstid. Om t.ex. den ekonomiska verkningstiden för anskaffningsutgiften för aktier som hör till anläggningstillgångarna i ett exceptionellt fall kan förväntas vara begränsad, skall anskaffningsutgiften avskrivas enligt en på förhand uppgjord plan. Kreditförluster till följd av förskottsbetalningar och lånefordringar som i balansräkningen hör till gruppen anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar skall inte bokföras som avskrivningar i resultaträkningen. I bilaga 1 till denna allmänna anvisning finns ett exempel på hur anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid har grupperats som avskrivningsobjekt samt på avskrivningstider och -metoder för dem. 3 Ändring av avskrivningsplanen 3.1 Ändrade förväntningar Om avkastningsförväntningarna för en anläggningstillgång eller dess förmåga att producera service förändras väsentligt, kan man bli tvungen att ändra avskrivningsplanen för tillgången i fråga. Avskrivningar gjorda under tidigare räkenskapsperioder korrigeras dock inte. Ändring i avskrivningsplanen gäller endast planavskrivningarna under den aktuella räkenskapsperioden och därpå följande räkenskapsperioder. Avskrivningsplanen skall ändras om avkastningsförväntningarna beträffande en anläggningstillgång eller dess förmåga att producera service försämras väsentligt. Då kan man också bli tvungen att göra en avskrivning av engångsnatur (tilläggsavskrivning) så att den icke avskrivna anskaffningsutgiften för tillgången kommer att svara mot de minskade avkastningsförväntningarna eller den försämrade förmågan att producera service. Också en förbättring av avkastningsförväntningarna kan kräva en ändring av avskrivningsplanen. Om förbättringen av avkastningsförväntningarna beror på att den ekonomiska användningstiden för en anläggningstillgång uppskattas bli väsentligt längre än vad man tidigare beräknat, ändras avskrivningsplanen så att den icke avskrivna anskaffningsutgiften som den gamla avskrivningsplanen resulterat i, periodiseras att bli avskriven under den nya användningstiden. 6 Också från aktier som hör till anläggningstillgångarna måste avskrivningar göras på ovan nämnda grund. Avkastningsförväntningarna på aktier som hör till anläggningstillgångarna begränsar sig dock vanligtvis inte till löpande dividendinkomster och vinst som realiseras vid överlåtelse. För aktier som hör till anläggningstillgångarna är det kännetecknande att de som en del av kommunens eller kommunkoncernens totala anläggningstillgångar ofta saknar ett (avkastnings)värde som går att utreda. Avkastningsförväntningarna i samband med dessa aktier ingår i värdet på hela investeringen i anläggningstillgången.

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-729-6 (haftad) ISBN 978-952-213-730-2

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-089-7 (häftad) ISBN 978-952-090-3

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2010 ISBN 978-952-213-647-3 (häftad) ISBN 978

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET DECEMBER 1999 1 2 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 5 DEFINITIONER 5 NÄR SKALL EN MATERIELL ANLÄGGNINGSTILLGÅNG REDOVISAS SOM TILLGÅNG I BALANSRÄKNINGEN?

Läs mer

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2002 FÖRFATTARE Oiva Myllyntaus ARBETSGRUPP Sisko Myöhänen Mauri Marjamäki Jaakko Paloposki Auli Valli-Lintu Karl-Erik Blomgren

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion, 8.12.1998 37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer