Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst , 17:00, Halmstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad"

Transkript

1 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst , 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Jesper Berglund valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare David Gustavsson valdes till mötessekreterare. 4. Val av två justerare Vargman Bjärsborn och Mikael Ölmestig valdes till justerare och tillika rösträknare på mötet. 5. Mötets behörighet Man fann att mötet var utlyst och behörigt. 6. Fastställande av röstlängd 1. Rasmus Palm, Eldar 2. Mikael Ölmestig, HUG 3. Jimmy Jonasson, Hemska Monster 4. Kristian Svensson, Airsoft Varberg 5. Aron Albäck, Sennans Spelgrotta 6. Tommy Nilsson, Airsoft Varberg 7. Johan Cronquist, Airsoft Varberg 8. Anton Fors, Bolg Drau 9. Jennie Carlsson, Eldar 10. Erik Stärnå, Dize 11. Michael Reason, FLUFF 12. Samuel Karlsson, Hikari-Kai 13. Christian Haag, Grottcon 14. Alfred Andersson, SSG 15. Willhelm Sundström, SSG 16. Johanna Jäderberg, EvE 17. Nicole Schneider, SF Blotet 7. Adjungeringar Samtliga närvarande adjungerades med yttrande- och förslagsrätt. 8. Dagordning Man fastställde dagordningen. 9. Verksamhetsberättelse 2009 Distriktsordförande Johan Herrnsdorf redogjorde för verksamhetsberättelsen och mötet lade den till handlingarna (bilaga 1). Sid 1 (av 4)

2 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 10. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning Mötet lade den ekonomiska berättelsen till handlingarna (bilaga 2). 11. Revisionsberättelse Frida Aronsson läste upp revisionsberättelsen och mötet la den till handlingarna (bilaga 3). 12. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Mötet beslutade att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 13. Stadgemässiga val Mötet beslutade att 9 personer skall väljas till styrelsen. Mötet beslutade att genomföra valet på samma sätt som förbundsstyrelsen väljs på Sveroks Riksmöte. Mötet beslutade att Jesper Berglund och David Gustavsson under punkten övertar rösträkningen. Styrelse Robert Tiinus valdes till ordförande. Rasmus Palm valdes till kassör. Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn, Anton Fors, Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig, Kristian Svensson och Tommy Nilsson valdes till ledamöter. Revisorer och suppleanter Mötet beslutade att välja Frida Aronsson till revisor med Annika Persson som personlig ersättare samt Anna Malmer till revisor med Melinda Lundquister som personlig ersättare. Valberedning Mötet beslutade att välja Alv Wassfeldt (Sammankallande), Johanna Jäderberg (Vice sammankallande), Jonathan Rhodin, Johan Lindh och Nicklas Johansson. I en ordningsfråga beslutade mötet att kommentarer från närvarande inte skall läggas till protokollet. 14. Motion om distriktets geografiska gränsdragning Mötet beslutade att ta upp motionen trots att den inte lagts av en medlemsförening utan från distriktsstyrelsen i SKuD. Mötet beslutade att bordlägga motionen till nästa årsmöte. 15. Fastställande av verksamhetsplan för 2010 Mötet fastställde verksamhetsplanen (bilaga 4). Tillägg till förslaget i handlingarna: -Verka för att identifiera och arbeta med/mot sponsorer som kan bistå föreningar och distriktet i sin verksamhet genom att bistå med resurser i olika former. 16. Fastställande av budget Mötet fastställde budget för 2010 (bilaga 5). 17. Fastställande av avgifter Sid 2 (av 4)

3 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Mötet fastställde att inga avgifter skall tas ut från medlemsföreningarna. 18. Motion angående stadgeparagraf 9 Mötet beslutade att paragraf 9 i stadgarna stryks med 2/3 majoritet. 19. Motion angående ändring av paragraf 12 Mötet beslutade att avslå motionen. 20. Motion angående utslagsröster på möten Mötet beslutade med 2/3 majoritet i enlighet med förslagen i handlingarna. Att 18 ändras till: "Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst minst hälften (avrundat uppåt), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal skall slumpen avgöra. Kallelsen skall skickas senast en vecka innan mötet." Att 35 ändras till: "Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver något annat. Nedlagda röster räknas inte. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet. Vid ekonomiska beslut under övriga frågor krävs ett enhälligt distriktsårsmöte. Vid lika röstetal avgörs frågan med slumpens hjälp." 21. Motion 1 angående ändring av paragraf 25 Mötet beslutade att avslå motionen. 22. Motion 2 angående ändring av paragraf 25 Mötet beslutade att avslå motionen. 23. Motion angående ändring av paragraf 27 Mötet beslutade med 2/3 majoritet i enlighet med förslaget i handlingarna. Att 27 ändras till: "Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år senast 31 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer." 24. Motion angående ändring av paragraf 28 Mötet beslutade att bifalla Robert Tiinus förslag med 2/3 majoritet. Att 28 ändras till: "Distriktsårsmötet skall ge tillfälle till samvaro och kontakt mellan föreningarnas medlemmar och distriktets representanter" 25. Motion angående ändring av paragraf 30 Mötet beslutade att bifalla motionen med 2/3 majoritet i enlighet med förslaget i handlingarna. Att 30 ändras till: "Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 1 ombud för upp till och med 9 medlemmar Sid 3 (av 4)

4 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2 ombud för medlemmar 3 ombud för medlemmar 4 ombud för medlemmar 5 ombud för 145 medlemmar Till grund för denna räkning ligger det medlemsantal, som vid föregående års utgång meddelats till förbundet." 26. Motion angående ändring av paragraf 31 Mötet beslutade att avslå motionen. 27. Motion angående ändring av paragraf 34 Mötet beslutade med 2/3 majoritet i enlighet med förslag från Robert Tiinus. Att 34 ändras till: "Inför distriktsårsmötet har medlemsföreningar och dess medlemmar, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit senast tre veckor före distriktsårsmötet." 28. Övriga frågor Inga övriga frågor hade inkommit. 29. Mötets avslutande Mötesordförande Mötessekreterare Jesper Berglund Justerare David Gustavsson Justerare Vargman Bjärsborn Mikael Ölmestig Sid 4 (av 4)

5 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Sverok Väst Styrelsen för Sverok Väst har under 2009 Ekonomi Sökt verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen och Halland för 2008 Förberett inför sökning av verksamhetsbidragen för 2009 Information Byggt om hemsidan Skickat ut ett nyhetsbrev våra föreningar Haft ett bord på Majornadagen - Majornadagen arrangeras för att lyfta fram föreningslivet i Majorna och vi var där för att spela spel och informera om Sverok Haft en monter på Science Fictionmässan - för att informera om Sverok Haft ett bord på "Den Magiska Biodagen" i Alingsås - för att informera om Sverok Skapat en grafisk verkstad med inköp av vår nya skrivare Deltagit på Geekmeet Externa samarbeten Samarbetat med följande organisationer: 1. Majornas Samverkansförening 2. Göteborgs Stadsbibliotek Interna samarbeten Lånat ut kansliet till Spelveckan Lånat ut radioutrustning och kansliet till Gothcon Lånat ut kansliet till föreningar Samarbetat med flera av våra föreningar för att arrangera CON-Trole 2010 Hjälpt till att starta upp en förening i Alingsås då de ville ha någon som såg till att det gick rätt till Utvecklingsarbete Anordnat en visionshelg, där vi pratade om vad Sverok Väst är och bör vara. Detta låg sedan till grund för verksamhetsplanen. Distriktsresor Satt ihop en ny typ av distriktsresor efter ett beslut från årsmötet 2009 och har efter denna mall arrangerat ett antal resor till olika lajv och spelkonvent Göteborg, den 11 januari 2010 Johan Herrnsdorf Sid 1 (av 1)

6 Bilaga 2 Ekonomisk berättelse för Sverok Väst Med resultat och balansräkning Följande sidor är sammanställda av Andreas Hellberg, ekonom på Sveroks kansli. Göteborg, den 28 januari 2010 Robert Tiinus Sid 1 (av 4)

7 Resultatrapport Sid 1 (av 2) Sverok Väst, (Väst1) Utskrifts-ID: 231 Period: Senast reg verifikat: A:98 Utskriven: :22 av ah Jämförelsen med föregående år är preliminär. Bilaga 2 Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Övriga rörelseintäkter 3989 Landstingsbidrag 376,2-25% , , Övr ersättn och intäkter 0,1-100% 0,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter 376,3-25% , ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 376,3-25% , ,00 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 376,3-25% , ,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -51,5-2% , , El hyrd lokal -1,8 96% , , Reparation/underhåll lokaler 0,0 0% -295,00-295, Övr kostnader hyrd lokal 0,0 0% -808,00-808, Hyra inventarier -2,5-100% 0,00 0, Förbrukningsinventarier 0,0 0% , , Förbrukningsmaterial -2,8 240% , , Övriga personbilskostnader -0,3 918% , , Resekostnader 0,0 0% , , Biljetter -0,8-40% -456,00-456, Kost och logi Sverige -2,4 974% , , Reklamtrycksaker/direktreklam -3,6-100% 0,00 0, Utställningar och mässor -7,0-50% , , Trycksaker -1,0-100% 0,00 0, Fast telefoni -0,1-100% 0,00 0, Mobiltelefoni 0,0 0% , , Porto -1,7 136% , , Övr kostnader -1,1-100% 0,00 0, Förvaltningskostnader 0,0-100% 0,00 0, Redovisningstjänster -5,5-100% 0,00 0, Bankkostnader 0,0 0% -975,00-975, Årsmötet 0,0 0% -250,00-250, Föreningsavg, ej avdragsgilla -0,8 279% , , Övriga ej avdr gill kostn -3,4-100% 0,00 0,00 Summa övriga externa kostnader -86,5 56% , ,46 Personalkostnader 7370 Representationsersättning -1,7-100% 0,00 0,00 Summa personalkostnader -1,7-100% 0,00 0,00 Avskrivningar/nedskrivningar 7832 Avskrivn inventarier/verktyg -3,5 328% , ,00 Summa avskrivningar/nedskrivningar -3,5 328% , ,00 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -91,7 63% , ,46 RÖRELSERESULTAT 284,6-54% , ,54 Resultat från finansiella investeringar 8300 Ränteintäkter 6,7-100% 0,00 0,00 Summa resultat från finansiella investeringar 6,7-100% 0,00 0,00 RES EFTER FINANSIELLA POSTER 291,3-55% , ,54 Sid 2 (av 4)

8 Bilaga 2 Resultatrapport Sid 2 (av 2) Sverok Väst, (Väst1) Utskrifts-ID: 231 Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) Extarordinära intäkter 8710 Extraordinär intäkt 267,5-100% 0,00 0,00 Summa extarordinära intäkter 267,5-100% 0,00 0,00 RES FÖRE BOKSLUTSDISP & SKATT 558,8-77% , ,54 ÅRETS RESULTAT 558,8-77% , ,54 Sid 3 (av 4)

9 Balansrapport Sid 1 (av 1) Sverok Väst, (Väst1) Utskrifts-ID: 232 Period: Senast reg verifikat: A:98 Utskriven: :22 av ah Ingående balanser är preliminära. Bilaga 2 Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 1210 Maskiner och andra tekn anl 0, , , Inventarier ,00 0, , Ack avskrivn inventarier , , ,00 Summa materiella anläggningstillgångar 0, , ,00 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0, , ,00 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar 1680 Andra kortfristiga fordringar 0,00 234,75 234, Förutbetalda hyror 4 209, ,00 0,00 Summa kortfristiga fordringar 4 209, ,25 234,75 Kassa och bank 1930 Bank, Checkräkningskonto , , ,76 Summa kassa och bank , , ,76 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR , , ,51 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,51 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2010 Eget kapital ,16 0, ,16 EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT ,16 0, ,16 EGET KAPITAL 2069 Årets resultat , , ,67 SUMMA EGET KAPITAL , , ,67 Kortfristiga skulder 2820 Kortfr skulder till anställda 0,00-221,00-221, interimsskulder -896,00 896,00 0,00 Summa kortfristiga skulder -896,00 675,00-221,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,51 Sid 4 (av 4)

10 Bilaga 3 Revisionsberättelse för Sverok Väst Verksamhetsåret 2009 Undertecknade revisorer, av föreningen utsedda att granska räkenskaper och förvaltning, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. Vi har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår utförda revision. Vi har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Upprättade räkenskaper är förda med ordning och noggrannhet, samt styrkta med verifikationer. Vi har inte funnit någon anledning till att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Vi föreslår därför att årsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 Falkenberg resp Göteborg, den 26 januari 2010 Jesper Berglund Frida Aronsson Sid 1 (av 1)

11 Bilaga 4 Verksamhetsplan Styrelsen för Sverok Väst ska under 2010 Öka samarbete med föreningar Färdigställa arrangemangsmodellen Färdigställa informationsmaterial om Sverok Väst riktat till föreningar Samarbeta med våra föreningar och ge dessa praktisk och ekonomisk hjälp Öka synligheten bland våra föreningar Se över våra kommunikationskanaler och verka för att öka medvetenheten om vad som händer i distriktet Öka Sverok Västs närvaro bland våra föreningar och dess arrangemang Öka våra resurser gentemot våra föreningar Se över efterfrågan på utbildningar och eftersträva att genomföra de som har stor efterfrågan Öka antalet prylar som föreningar kan låna av distriktet Fortsätta undersöka möjligheten att skapa ett spelets hus i Göteborg Öka samarbetet med andra distrikt Se över vilka resurser som går att dela på mellan Sveroks olika distrikt Se över möjlighet till gemensamma projekt mellan distrikten Öka samarbetet med förbundet Följa med och vara en aktiv del i Sveroks arbete med att förtydliga distriktens roll i förbundet Därutöver skall styrelsen också Söka verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen och Region Halland Arrangera distriktsresor till arrangemang som våra medlemmar vill åka på Arrangera Con-Trole 2011 Arrangera en visonshelg inför årsmötet 2011 Styrelsen för Sverok Väst bör under 2010 Medverka på marknadsförande event och mässor Arbeta för att kommuner och landsting får en större förståelse för Sverok Väst och vår verksamhet Öka samarbetet med andra organisationer Verka för att identifiera och arbeta med/mot sponsorer som kan bistå föreningar och distriktet i sin verksamhet genom att bistå med resurser i olika former. Sid 1 (av 1)

12 Bilaga 5 Budget 2010 Budget 2009 Inkomster Regionsbidrag: Distriktsresor Sponsring Utgifter Löpande utgifter Hyra Kansli El Internet Telefon Förbrukningsvaror Försäkringar Verksamhet Årsmöte och Konvent (CON-Trole 2011) Samarbetsmodellen Riktat arrangemangsstöd Distriktsresor Utbildningar Sponsring Information och kommunikation Nyhetsbrev Visionsmöte Föreningsmöten Profilmaterial Mässor och Event Mässmaterial Regionskontakter Styrelse och övrigt ideellt arbete Ersättning för mat, resor o dyl i samband med arbete för Sverok Väst Möteskostnader Möteskostnader Hallandsgruppen Styrelsevård och kickoff Inventarier Skrivare Inköp av inventarier för utlåning Utgifter totalt Summa Sid 1 (av 1)

13 Bilaga 6 Stadgar Distriktet, dess syfte, verksamhet och verksamhetsområde 1 Sverok Väst är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Distriktet är en ideell organisation. 2 Distriktets syfte är att genom organiserad fritidsverksamhet främja intresset för sällskapsspel, med tonvikt på rollspel och konfliktspel. 3 Distriktet är religiöst och politiskt obundet och tar inte emot medlemskap från politiska eller religiösa organisationer. 4 Distriktets verksamhetsområde är Västra Götalands län och Hallands län. 5 Bidrag från landsting skall i första hand stanna inom länsgränserna för att gynna distriktsverksamhet inom det länet. Verksamhetsår 6 Verksamhetsår för distriktet är kalenderår. Föreningar och medlemmar 7 Distriktets medlemmar är föreningar, som är anslutna till Sveriges roll och konfliktspelsförbund med säte i distriktets verksamhetsområde. 8 Varje förening ska föra register över sina medlemmar och ta ut medlemsavgift av dessa. Medlemsavgiften beslutas av föreningen. 9 Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från föreningarna. Avgiften bestäms av distriktsårsmötet. 10 Föreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar. 11 Efter förslag från distriktsstyrelsen kan distriktsårsmötet för att hedra personer utse dem till hedersmedlemmar i distriktet. Styrelsen 12 Styrelsens säte är Göteborg kommun. 13 Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och kassör bestå av fem till tio ledamöter. 14 Styrelsen fördelar de övriga styrelseposterna inom sig. Posterna vice ordförande och sekreterare måste alltid utses. Samma person kan inte ha mer än en av posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör. 15 Valbar är straffmyndig person skriven eller bosatt inom distriktet. 16 Styrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet. Sid 1 (av 4)

14 Bilaga 6 17 Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst minst hälften (avrundat uppåt), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal skall slumpen avgöra. Kallelsen skall skickas senast en vecka innan mötet. 18 Styrelsen utser två personer som tecknar distriktets firma, var för sig. 19 Distriktsstyrelsen bör ha en god geografisk och intressemässig spridning. 20 Alla i styrelsen måste ange vilka sverokanslutna föreningar de är medlemmar i, oavsett om de sitter i föreningens styrelse eller inte. De anses sedan jäviga i frågor som specifikt berör dessa föreningar. Tjänstemän 21 Distriktsårsmötet utser två revisorer, jämte personliga suppleanter. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar. Revisorsberättelsen skall finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan distriktsårsmötet. 22 Till revisor är myndig person bosatt i Sverige, som ej ingår i distriktsstyrelsen, valbar. 23 Valberedningen består av fem ledamöter, varav en är sammankallande och en är vice sammankallande, utsedda av distriktsårsmötet. 24 Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen. Förslagen skall vara distrikts styrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor innan distriktsårsmötet. 25 Valbar till valberedningen är straffmyndig person bosatt i distriktet, som ej ingår i distriktsstyrelsen. Distriktsårsmötet 26 Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år senast 31 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. 27 Distriktsårsmötet skall ge tillfälle till samvaro och kontakt mellan föreningarnas medlemmar och distriktets representanter. 28 Vid distriktsårsmötet har alla medlemsföreningars ombud, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Övriga medlemmar i distriktets föreningar äger rätt att närvara i mån av plats. Mötet kan besluta att ge ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig och eller ställa förslag. 29 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 1 ombud för upp till och med 9 medlemmar 2 ombud för medlemmar 3 ombud för medlemmar 4 ombud för medlemmar 5 ombud för 145 medlemmar Till grund för denna räkning ligger det medlemsantal, som vid föregående års utgång meddelats till förbundet. 30 Endast befullmäktiga ombud med giltigt röstkort är röstberättigade vid distriktsårsmöte. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte Sid 2 (av 4)

15 Bilaga 6 tillåten. 31 Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse via brev eller epost sänts till föreningarna 4 till 8 veckor före mötet. Möteshandlingarna skall sänts till föreningarna två veckor före mötet. 32 Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet: Mötets öppnande Mötets behörighet Fastställande av röstlängd Fastställande av dagordning Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justeringsmän och två rösträknare Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning Revisionsberättelse Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Stadgemässiga val Fastställande av verksamhetsplan Fastställande av budget Fastställande av avgifter Motioner Övriga frågor Mötets avslutande 33 Inför distriktsårsmötet har medlemsföreningar och dess medlemmar, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit senast tre veckor före distriktsårsmötet. 34 Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver något annat. Nedlagda röster räknas inte. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet. Vid ekonomiska beslut under övriga frågor krävs ett enhälligt distriktsårsmöte. Vid lika röstetal avgörs frågan med slumpens hjälp. 35 Mötesprotokollet bör finnas tillgängligt senast en månad efter mötet och ska då också vara rikskansliet tillhanda. Extra årsmöte 36 Extra distriktsårsmöte ska utlysas av styrelsen om denna beslutar det, om revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna kräver det. 37 Extra distriktsårsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till föreningarna senast fyra veckor i förväg. Stadgetolkning och stadgeändring 38 Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs av distriktsårsmöte. 39 Ändring av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på distriktsårsmötet, undantaget 4 som kan ändras även på extra årsmöte. 40 Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i handlingarna, samt i de ärenden som enhälligt årsmöte beslutar uppta. Sid 3 (av 4)

16 Bilaga 6 41 Vid ändring av paragraferna om ideellt distrikt ( 1), syfte ( 2), stadgeändring ( 41) eller upplösning ( 42, 43, 44 och 45), krävs att likalydande beslut antas med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande distriktsårsmöten. Upplösning 42 Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på distriktsårsmöte och ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktsårsmötet. Fråga om upplösning ska uttryckligen anges i kallelsen. 43 Distriktet kan inte upplösas så länge minst 1/20 av ombuden motsäger sig upplösningen. 44 Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Efter detta skiftas kvarvarande tillgångar till föreningarna i proportion till medlemsantal vid föregående årsskifte eller går till ett av Sveroks riksmöte bestämt ändamål. 45 Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen. Sid 4 (av 4)

17 Bilaga 7 Kallelse till Sverok Västs Årsmöte samt visionshelg Dagarna blir kortare, kylan kryper närmre och man vill helst bara sova en eller ett par timmar längre när man väcks av väckarklockan och det fortfarande är svart ute Julen närmar sig med stora steg och det är snart dags att panikhandla julklappar till alla släktingar om man inte varit duktig och gjort detta redan. Året närmar sig alltså sitt slut och så gör även vår tid som styrelse för Sverok Väst Kallelse till Sverok Västs visionsmöte Förra årets visionshelg låg till stor grund för den verksamhetsberättelse som framställdes till årsmötet Söndagen den tredje januari klockan Sverok Väst det nya året med en ny visionsmöte där vi vill att ni säger vad ni vill att distriktet skall göra under året. Distriktet bjuder under detta möte på fika och hoppas få många idéer. Vi vill nu kalla alla föreningar i distriktet till årsmöte för Ett årsmöte som likt föregående år omfattar konventet CON-Trole som i år arrangeras tillsammans med föreningen Sennans Spelgrotta och konventet Grottcon. Konventet är gratis för samtliga besökare. Datumet för konventet är satt till januari 2010 och förlagt till Folkets hus i Halmstad. Datumet för själva årsmötet är på eftermiddagen lördagen den 30/ Vi vet att detta datum bryter mot stadgarna som säger att årsmötet skall hållas mellan 1 februari och 31 april men p.g.a. lokalens popularitet var det svårt att hitta ett datum inom det tidsspann som passade. Visst hade vi kunnat flytta till en annan lokal eller en annan stad men då vi i år har hört att SkuD har planer på att lägga en motion angående Hallands distriktstillhörighet vill vi i styrelsen ge hallänningarna chansen att säga sin mening om detta då det är deras distrikts-framtid som avgörs. Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 1 ombud för upp till och med 25 medlemmar 2 ombud för medlemmar 3 ombud för medlemmar 4 ombud för medlemmar 5 ombud för 101 medlemmar och därutöver Till grund för denna räkning ligger det medlemsantal, som vid föregående års utgång meddelats till förbundet. Alla ombud skall anmälas via hemsidan (www.vast.sverok.se) minst tre veckor innan mötet. Anmälda besökare och ombud som har anmält sig senast den nionde januari bjuds på mat innan årsmötet. Sista datum för att skicka in motioner är den 9 januari 2010 och dessa skickas till Alla handlingar (dagordning, motioner, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt budget) kommer att läggas upp på hemsidan: senast två veckor före årsmötet. Sid 1 (av 2)

18 Bilaga 7 Vill ni vara med och arrangera någonting under konventet är ni välkomna att maila och informera om vad er förening vill göra. Förutom arrangemang så söker vi en del medhjälpare för olika delar under konventet. Valberedningen söker folk till olika uppdrag. Vill du ha chansen att sitta med i nästa års styrelse? Valberedning eller som revisor? Tag kontakt med valberedningen på och nominera dig själv eller någon annan som du vet är intresserad. Hälsningar Styrelsen 2009 Genom Johan Bjärsborn Vice ordförande och ansvarig för CON-Trole Sid 2 (av 2)

19 Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst Kulturhuset i Folkets Park, Halmstad Sid 1 (av 29)

20 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av mötesordförande 6. Val av mötessekreterare 7. Val av två justeringsmän och två rösträknare 8. Verksamhetsberättelse 9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning 10. Revisionsberättelse 11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 12. Stadgemässiga val 13. Fastställande av verksamhetsplan 14. Fastställande av budget 15. Fastställande av avgifter 16. Motioner 1. Motion om distriktets geografiska gränsdragning 2. Motion ang stadgeparagraf 9 3. Motion angående ändring av stadgarnas paragraf Motion om utslagsröster på möten 5. Motion angående ändring av stadgarnas paragraf 25 - Valberedningens uppgift 6. Motion angående ändring av stadgarnas paragraf 25 - Valberedningens uppgift 7. Motion ang stadgeparagraf Motion angående strykning av stadgarnas paragraf Motion om remitterad motion ang. föreningarnas ombud 10. Motion ang ändring av stadgeparagraf Motion ang stadgeändring av paragraf Övriga frågor 18. Mötets avslutande Sid 2 (av 29)

21 Stadgar Distriktet, dess syfte, verksamhet och verksamhetsområde 1 Sverok Väst är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll och konfliktspelsförbund. Distriktet är en ideell organisation. 2 Distriktets syfte är att genom organiserad fritidsverksamhet främja intresset för sällskapsspel, med tonvikt på rollspel och konfliktspel. 3 Distriktet är religiöst och politiskt obundet och tar inte emot medlemskap från politiska eller religiösa organisationer. 4 Distriktets verksamhetsområde är Västra Götalands län och Hallands län. 5 Bidrag från landsting skall i första hand stanna inom länsgränserna för att gynna distriktsverksamhet inom det länet. Verksamhetsår 6 Verksamhetsår för distriktet är kalenderår. Föreningar och medlemmar 7 Distriktets medlemmar är föreningar, som är anslutna till Sveriges roll och konfliktspelsförbund med säte i distriktets verksamhetsområde. 8 Varje förening ska föra register över sina medlemmar och ta ut medlemsavgift av dessa. Medlemsavgiften beslutas av föreningen. 9 Varje förening skall hålla distriktet underrättat om sin styrelses sammansättning, medlemsantal och stadgar. Distriktsstyrelsen får från föreningen inhämta de upplysningar som behövs för att distriktet skall kunna genomföra sin verksamhet. 10 Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från föreningarna. Avgiften bestäms av distriktsårsmötet. 11 Föreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar. 12 Efter förslag från distriktsstyrelsen kan distriktsårsmötet för att hedra personer utse dem till hedersmedlemmar i distriktet. Styrelsen 13 Styrelsens säte är Göteborg kommun. 14 Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och kassör bestå av fem till tio ledamöter. 15 Styrelsen fördelar de övriga styrelseposterna inom sig. Posterna vice ordförande och sekreterare måste alltid utses. Samma person kan inte ha mer än en av posterna ordförande, viceordförande, sekreterare eller kassör. Sid 3 (av 29)

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Protokoll Årsmöte, Sverok Väst 2008-03-16

Protokoll Årsmöte, Sverok Väst 2008-03-16 Protokoll Årsmöte, Sverok Väst 2008-03-16 1 Mötet öppnades. 2 Mötet beslutades vara behörigt kallat. 3 Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1. 4 Dagordning fastställdes med följande ändringar: 4.a 15

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Björn Södergren, Wilhelm Andersson, Peter Sahlin, Mårten Lagerstedt, Anneli Henriksson, Sara Karlsson,

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer