Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst , 17:00, Halmstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad"

Transkript

1 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst , 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Jesper Berglund valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare David Gustavsson valdes till mötessekreterare. 4. Val av två justerare Vargman Bjärsborn och Mikael Ölmestig valdes till justerare och tillika rösträknare på mötet. 5. Mötets behörighet Man fann att mötet var utlyst och behörigt. 6. Fastställande av röstlängd 1. Rasmus Palm, Eldar 2. Mikael Ölmestig, HUG 3. Jimmy Jonasson, Hemska Monster 4. Kristian Svensson, Airsoft Varberg 5. Aron Albäck, Sennans Spelgrotta 6. Tommy Nilsson, Airsoft Varberg 7. Johan Cronquist, Airsoft Varberg 8. Anton Fors, Bolg Drau 9. Jennie Carlsson, Eldar 10. Erik Stärnå, Dize 11. Michael Reason, FLUFF 12. Samuel Karlsson, Hikari-Kai 13. Christian Haag, Grottcon 14. Alfred Andersson, SSG 15. Willhelm Sundström, SSG 16. Johanna Jäderberg, EvE 17. Nicole Schneider, SF Blotet 7. Adjungeringar Samtliga närvarande adjungerades med yttrande- och förslagsrätt. 8. Dagordning Man fastställde dagordningen. 9. Verksamhetsberättelse 2009 Distriktsordförande Johan Herrnsdorf redogjorde för verksamhetsberättelsen och mötet lade den till handlingarna (bilaga 1). Sid 1 (av 4)

2 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 10. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning Mötet lade den ekonomiska berättelsen till handlingarna (bilaga 2). 11. Revisionsberättelse Frida Aronsson läste upp revisionsberättelsen och mötet la den till handlingarna (bilaga 3). 12. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Mötet beslutade att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 13. Stadgemässiga val Mötet beslutade att 9 personer skall väljas till styrelsen. Mötet beslutade att genomföra valet på samma sätt som förbundsstyrelsen väljs på Sveroks Riksmöte. Mötet beslutade att Jesper Berglund och David Gustavsson under punkten övertar rösträkningen. Styrelse Robert Tiinus valdes till ordförande. Rasmus Palm valdes till kassör. Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn, Anton Fors, Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig, Kristian Svensson och Tommy Nilsson valdes till ledamöter. Revisorer och suppleanter Mötet beslutade att välja Frida Aronsson till revisor med Annika Persson som personlig ersättare samt Anna Malmer till revisor med Melinda Lundquister som personlig ersättare. Valberedning Mötet beslutade att välja Alv Wassfeldt (Sammankallande), Johanna Jäderberg (Vice sammankallande), Jonathan Rhodin, Johan Lindh och Nicklas Johansson. I en ordningsfråga beslutade mötet att kommentarer från närvarande inte skall läggas till protokollet. 14. Motion om distriktets geografiska gränsdragning Mötet beslutade att ta upp motionen trots att den inte lagts av en medlemsförening utan från distriktsstyrelsen i SKuD. Mötet beslutade att bordlägga motionen till nästa årsmöte. 15. Fastställande av verksamhetsplan för 2010 Mötet fastställde verksamhetsplanen (bilaga 4). Tillägg till förslaget i handlingarna: -Verka för att identifiera och arbeta med/mot sponsorer som kan bistå föreningar och distriktet i sin verksamhet genom att bistå med resurser i olika former. 16. Fastställande av budget Mötet fastställde budget för 2010 (bilaga 5). 17. Fastställande av avgifter Sid 2 (av 4)

3 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Mötet fastställde att inga avgifter skall tas ut från medlemsföreningarna. 18. Motion angående stadgeparagraf 9 Mötet beslutade att paragraf 9 i stadgarna stryks med 2/3 majoritet. 19. Motion angående ändring av paragraf 12 Mötet beslutade att avslå motionen. 20. Motion angående utslagsröster på möten Mötet beslutade med 2/3 majoritet i enlighet med förslagen i handlingarna. Att 18 ändras till: "Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst minst hälften (avrundat uppåt), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal skall slumpen avgöra. Kallelsen skall skickas senast en vecka innan mötet." Att 35 ändras till: "Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver något annat. Nedlagda röster räknas inte. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet. Vid ekonomiska beslut under övriga frågor krävs ett enhälligt distriktsårsmöte. Vid lika röstetal avgörs frågan med slumpens hjälp." 21. Motion 1 angående ändring av paragraf 25 Mötet beslutade att avslå motionen. 22. Motion 2 angående ändring av paragraf 25 Mötet beslutade att avslå motionen. 23. Motion angående ändring av paragraf 27 Mötet beslutade med 2/3 majoritet i enlighet med förslaget i handlingarna. Att 27 ändras till: "Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år senast 31 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer." 24. Motion angående ändring av paragraf 28 Mötet beslutade att bifalla Robert Tiinus förslag med 2/3 majoritet. Att 28 ändras till: "Distriktsårsmötet skall ge tillfälle till samvaro och kontakt mellan föreningarnas medlemmar och distriktets representanter" 25. Motion angående ändring av paragraf 30 Mötet beslutade att bifalla motionen med 2/3 majoritet i enlighet med förslaget i handlingarna. Att 30 ändras till: "Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 1 ombud för upp till och med 9 medlemmar Sid 3 (av 4)

4 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2 ombud för medlemmar 3 ombud för medlemmar 4 ombud för medlemmar 5 ombud för 145 medlemmar Till grund för denna räkning ligger det medlemsantal, som vid föregående års utgång meddelats till förbundet." 26. Motion angående ändring av paragraf 31 Mötet beslutade att avslå motionen. 27. Motion angående ändring av paragraf 34 Mötet beslutade med 2/3 majoritet i enlighet med förslag från Robert Tiinus. Att 34 ändras till: "Inför distriktsårsmötet har medlemsföreningar och dess medlemmar, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit senast tre veckor före distriktsårsmötet." 28. Övriga frågor Inga övriga frågor hade inkommit. 29. Mötets avslutande Mötesordförande Mötessekreterare Jesper Berglund Justerare David Gustavsson Justerare Vargman Bjärsborn Mikael Ölmestig Sid 4 (av 4)

5 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Sverok Väst Styrelsen för Sverok Väst har under 2009 Ekonomi Sökt verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen och Halland för 2008 Förberett inför sökning av verksamhetsbidragen för 2009 Information Byggt om hemsidan Skickat ut ett nyhetsbrev våra föreningar Haft ett bord på Majornadagen - Majornadagen arrangeras för att lyfta fram föreningslivet i Majorna och vi var där för att spela spel och informera om Sverok Haft en monter på Science Fictionmässan - för att informera om Sverok Haft ett bord på "Den Magiska Biodagen" i Alingsås - för att informera om Sverok Skapat en grafisk verkstad med inköp av vår nya skrivare Deltagit på Geekmeet Externa samarbeten Samarbetat med följande organisationer: 1. Majornas Samverkansförening 2. Göteborgs Stadsbibliotek Interna samarbeten Lånat ut kansliet till Spelveckan Lånat ut radioutrustning och kansliet till Gothcon Lånat ut kansliet till föreningar Samarbetat med flera av våra föreningar för att arrangera CON-Trole 2010 Hjälpt till att starta upp en förening i Alingsås då de ville ha någon som såg till att det gick rätt till Utvecklingsarbete Anordnat en visionshelg, där vi pratade om vad Sverok Väst är och bör vara. Detta låg sedan till grund för verksamhetsplanen. Distriktsresor Satt ihop en ny typ av distriktsresor efter ett beslut från årsmötet 2009 och har efter denna mall arrangerat ett antal resor till olika lajv och spelkonvent Göteborg, den 11 januari 2010 Johan Herrnsdorf Sid 1 (av 1)

6 Bilaga 2 Ekonomisk berättelse för Sverok Väst Med resultat och balansräkning Följande sidor är sammanställda av Andreas Hellberg, ekonom på Sveroks kansli. Göteborg, den 28 januari 2010 Robert Tiinus Sid 1 (av 4)

7 Resultatrapport Sid 1 (av 2) Sverok Väst, (Väst1) Utskrifts-ID: 231 Period: Senast reg verifikat: A:98 Utskriven: :22 av ah Jämförelsen med föregående år är preliminär. Bilaga 2 Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Övriga rörelseintäkter 3989 Landstingsbidrag 376,2-25% , , Övr ersättn och intäkter 0,1-100% 0,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter 376,3-25% , ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 376,3-25% , ,00 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 376,3-25% , ,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -51,5-2% , , El hyrd lokal -1,8 96% , , Reparation/underhåll lokaler 0,0 0% -295,00-295, Övr kostnader hyrd lokal 0,0 0% -808,00-808, Hyra inventarier -2,5-100% 0,00 0, Förbrukningsinventarier 0,0 0% , , Förbrukningsmaterial -2,8 240% , , Övriga personbilskostnader -0,3 918% , , Resekostnader 0,0 0% , , Biljetter -0,8-40% -456,00-456, Kost och logi Sverige -2,4 974% , , Reklamtrycksaker/direktreklam -3,6-100% 0,00 0, Utställningar och mässor -7,0-50% , , Trycksaker -1,0-100% 0,00 0, Fast telefoni -0,1-100% 0,00 0, Mobiltelefoni 0,0 0% , , Porto -1,7 136% , , Övr kostnader -1,1-100% 0,00 0, Förvaltningskostnader 0,0-100% 0,00 0, Redovisningstjänster -5,5-100% 0,00 0, Bankkostnader 0,0 0% -975,00-975, Årsmötet 0,0 0% -250,00-250, Föreningsavg, ej avdragsgilla -0,8 279% , , Övriga ej avdr gill kostn -3,4-100% 0,00 0,00 Summa övriga externa kostnader -86,5 56% , ,46 Personalkostnader 7370 Representationsersättning -1,7-100% 0,00 0,00 Summa personalkostnader -1,7-100% 0,00 0,00 Avskrivningar/nedskrivningar 7832 Avskrivn inventarier/verktyg -3,5 328% , ,00 Summa avskrivningar/nedskrivningar -3,5 328% , ,00 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -91,7 63% , ,46 RÖRELSERESULTAT 284,6-54% , ,54 Resultat från finansiella investeringar 8300 Ränteintäkter 6,7-100% 0,00 0,00 Summa resultat från finansiella investeringar 6,7-100% 0,00 0,00 RES EFTER FINANSIELLA POSTER 291,3-55% , ,54 Sid 2 (av 4)

8 Bilaga 2 Resultatrapport Sid 2 (av 2) Sverok Väst, (Väst1) Utskrifts-ID: 231 Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) Extarordinära intäkter 8710 Extraordinär intäkt 267,5-100% 0,00 0,00 Summa extarordinära intäkter 267,5-100% 0,00 0,00 RES FÖRE BOKSLUTSDISP & SKATT 558,8-77% , ,54 ÅRETS RESULTAT 558,8-77% , ,54 Sid 3 (av 4)

9 Balansrapport Sid 1 (av 1) Sverok Väst, (Väst1) Utskrifts-ID: 232 Period: Senast reg verifikat: A:98 Utskriven: :22 av ah Ingående balanser är preliminära. Bilaga 2 Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 1210 Maskiner och andra tekn anl 0, , , Inventarier ,00 0, , Ack avskrivn inventarier , , ,00 Summa materiella anläggningstillgångar 0, , ,00 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0, , ,00 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar 1680 Andra kortfristiga fordringar 0,00 234,75 234, Förutbetalda hyror 4 209, ,00 0,00 Summa kortfristiga fordringar 4 209, ,25 234,75 Kassa och bank 1930 Bank, Checkräkningskonto , , ,76 Summa kassa och bank , , ,76 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR , , ,51 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,51 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2010 Eget kapital ,16 0, ,16 EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT ,16 0, ,16 EGET KAPITAL 2069 Årets resultat , , ,67 SUMMA EGET KAPITAL , , ,67 Kortfristiga skulder 2820 Kortfr skulder till anställda 0,00-221,00-221, interimsskulder -896,00 896,00 0,00 Summa kortfristiga skulder -896,00 675,00-221,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,51 Sid 4 (av 4)

10 Bilaga 3 Revisionsberättelse för Sverok Väst Verksamhetsåret 2009 Undertecknade revisorer, av föreningen utsedda att granska räkenskaper och förvaltning, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. Vi har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår utförda revision. Vi har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Upprättade räkenskaper är förda med ordning och noggrannhet, samt styrkta med verifikationer. Vi har inte funnit någon anledning till att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Vi föreslår därför att årsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 Falkenberg resp Göteborg, den 26 januari 2010 Jesper Berglund Frida Aronsson Sid 1 (av 1)

11 Bilaga 4 Verksamhetsplan Styrelsen för Sverok Väst ska under 2010 Öka samarbete med föreningar Färdigställa arrangemangsmodellen Färdigställa informationsmaterial om Sverok Väst riktat till föreningar Samarbeta med våra föreningar och ge dessa praktisk och ekonomisk hjälp Öka synligheten bland våra föreningar Se över våra kommunikationskanaler och verka för att öka medvetenheten om vad som händer i distriktet Öka Sverok Västs närvaro bland våra föreningar och dess arrangemang Öka våra resurser gentemot våra föreningar Se över efterfrågan på utbildningar och eftersträva att genomföra de som har stor efterfrågan Öka antalet prylar som föreningar kan låna av distriktet Fortsätta undersöka möjligheten att skapa ett spelets hus i Göteborg Öka samarbetet med andra distrikt Se över vilka resurser som går att dela på mellan Sveroks olika distrikt Se över möjlighet till gemensamma projekt mellan distrikten Öka samarbetet med förbundet Följa med och vara en aktiv del i Sveroks arbete med att förtydliga distriktens roll i förbundet Därutöver skall styrelsen också Söka verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen och Region Halland Arrangera distriktsresor till arrangemang som våra medlemmar vill åka på Arrangera Con-Trole 2011 Arrangera en visonshelg inför årsmötet 2011 Styrelsen för Sverok Väst bör under 2010 Medverka på marknadsförande event och mässor Arbeta för att kommuner och landsting får en större förståelse för Sverok Väst och vår verksamhet Öka samarbetet med andra organisationer Verka för att identifiera och arbeta med/mot sponsorer som kan bistå föreningar och distriktet i sin verksamhet genom att bistå med resurser i olika former. Sid 1 (av 1)

12 Bilaga 5 Budget 2010 Budget 2009 Inkomster Regionsbidrag: Distriktsresor Sponsring Utgifter Löpande utgifter Hyra Kansli El Internet Telefon Förbrukningsvaror Försäkringar Verksamhet Årsmöte och Konvent (CON-Trole 2011) Samarbetsmodellen Riktat arrangemangsstöd Distriktsresor Utbildningar Sponsring Information och kommunikation Nyhetsbrev Visionsmöte Föreningsmöten Profilmaterial Mässor och Event Mässmaterial Regionskontakter Styrelse och övrigt ideellt arbete Ersättning för mat, resor o dyl i samband med arbete för Sverok Väst Möteskostnader Möteskostnader Hallandsgruppen Styrelsevård och kickoff Inventarier Skrivare Inköp av inventarier för utlåning Utgifter totalt Summa Sid 1 (av 1)

13 Bilaga 6 Stadgar Distriktet, dess syfte, verksamhet och verksamhetsområde 1 Sverok Väst är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Distriktet är en ideell organisation. 2 Distriktets syfte är att genom organiserad fritidsverksamhet främja intresset för sällskapsspel, med tonvikt på rollspel och konfliktspel. 3 Distriktet är religiöst och politiskt obundet och tar inte emot medlemskap från politiska eller religiösa organisationer. 4 Distriktets verksamhetsområde är Västra Götalands län och Hallands län. 5 Bidrag från landsting skall i första hand stanna inom länsgränserna för att gynna distriktsverksamhet inom det länet. Verksamhetsår 6 Verksamhetsår för distriktet är kalenderår. Föreningar och medlemmar 7 Distriktets medlemmar är föreningar, som är anslutna till Sveriges roll och konfliktspelsförbund med säte i distriktets verksamhetsområde. 8 Varje förening ska föra register över sina medlemmar och ta ut medlemsavgift av dessa. Medlemsavgiften beslutas av föreningen. 9 Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från föreningarna. Avgiften bestäms av distriktsårsmötet. 10 Föreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar. 11 Efter förslag från distriktsstyrelsen kan distriktsårsmötet för att hedra personer utse dem till hedersmedlemmar i distriktet. Styrelsen 12 Styrelsens säte är Göteborg kommun. 13 Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och kassör bestå av fem till tio ledamöter. 14 Styrelsen fördelar de övriga styrelseposterna inom sig. Posterna vice ordförande och sekreterare måste alltid utses. Samma person kan inte ha mer än en av posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör. 15 Valbar är straffmyndig person skriven eller bosatt inom distriktet. 16 Styrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet. Sid 1 (av 4)

14 Bilaga 6 17 Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst minst hälften (avrundat uppåt), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal skall slumpen avgöra. Kallelsen skall skickas senast en vecka innan mötet. 18 Styrelsen utser två personer som tecknar distriktets firma, var för sig. 19 Distriktsstyrelsen bör ha en god geografisk och intressemässig spridning. 20 Alla i styrelsen måste ange vilka sverokanslutna föreningar de är medlemmar i, oavsett om de sitter i föreningens styrelse eller inte. De anses sedan jäviga i frågor som specifikt berör dessa föreningar. Tjänstemän 21 Distriktsårsmötet utser två revisorer, jämte personliga suppleanter. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar. Revisorsberättelsen skall finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan distriktsårsmötet. 22 Till revisor är myndig person bosatt i Sverige, som ej ingår i distriktsstyrelsen, valbar. 23 Valberedningen består av fem ledamöter, varav en är sammankallande och en är vice sammankallande, utsedda av distriktsårsmötet. 24 Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen. Förslagen skall vara distrikts styrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor innan distriktsårsmötet. 25 Valbar till valberedningen är straffmyndig person bosatt i distriktet, som ej ingår i distriktsstyrelsen. Distriktsårsmötet 26 Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år senast 31 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. 27 Distriktsårsmötet skall ge tillfälle till samvaro och kontakt mellan föreningarnas medlemmar och distriktets representanter. 28 Vid distriktsårsmötet har alla medlemsföreningars ombud, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Övriga medlemmar i distriktets föreningar äger rätt att närvara i mån av plats. Mötet kan besluta att ge ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig och eller ställa förslag. 29 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 1 ombud för upp till och med 9 medlemmar 2 ombud för medlemmar 3 ombud för medlemmar 4 ombud för medlemmar 5 ombud för 145 medlemmar Till grund för denna räkning ligger det medlemsantal, som vid föregående års utgång meddelats till förbundet. 30 Endast befullmäktiga ombud med giltigt röstkort är röstberättigade vid distriktsårsmöte. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte Sid 2 (av 4)

15 Bilaga 6 tillåten. 31 Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse via brev eller epost sänts till föreningarna 4 till 8 veckor före mötet. Möteshandlingarna skall sänts till föreningarna två veckor före mötet. 32 Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet: Mötets öppnande Mötets behörighet Fastställande av röstlängd Fastställande av dagordning Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justeringsmän och två rösträknare Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning Revisionsberättelse Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Stadgemässiga val Fastställande av verksamhetsplan Fastställande av budget Fastställande av avgifter Motioner Övriga frågor Mötets avslutande 33 Inför distriktsårsmötet har medlemsföreningar och dess medlemmar, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit senast tre veckor före distriktsårsmötet. 34 Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver något annat. Nedlagda röster räknas inte. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet. Vid ekonomiska beslut under övriga frågor krävs ett enhälligt distriktsårsmöte. Vid lika röstetal avgörs frågan med slumpens hjälp. 35 Mötesprotokollet bör finnas tillgängligt senast en månad efter mötet och ska då också vara rikskansliet tillhanda. Extra årsmöte 36 Extra distriktsårsmöte ska utlysas av styrelsen om denna beslutar det, om revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna kräver det. 37 Extra distriktsårsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till föreningarna senast fyra veckor i förväg. Stadgetolkning och stadgeändring 38 Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs av distriktsårsmöte. 39 Ändring av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på distriktsårsmötet, undantaget 4 som kan ändras även på extra årsmöte. 40 Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i handlingarna, samt i de ärenden som enhälligt årsmöte beslutar uppta. Sid 3 (av 4)

16 Bilaga 6 41 Vid ändring av paragraferna om ideellt distrikt ( 1), syfte ( 2), stadgeändring ( 41) eller upplösning ( 42, 43, 44 och 45), krävs att likalydande beslut antas med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande distriktsårsmöten. Upplösning 42 Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på distriktsårsmöte och ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktsårsmötet. Fråga om upplösning ska uttryckligen anges i kallelsen. 43 Distriktet kan inte upplösas så länge minst 1/20 av ombuden motsäger sig upplösningen. 44 Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Efter detta skiftas kvarvarande tillgångar till föreningarna i proportion till medlemsantal vid föregående årsskifte eller går till ett av Sveroks riksmöte bestämt ändamål. 45 Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen. Sid 4 (av 4)

17 Bilaga 7 Kallelse till Sverok Västs Årsmöte samt visionshelg Dagarna blir kortare, kylan kryper närmre och man vill helst bara sova en eller ett par timmar längre när man väcks av väckarklockan och det fortfarande är svart ute Julen närmar sig med stora steg och det är snart dags att panikhandla julklappar till alla släktingar om man inte varit duktig och gjort detta redan. Året närmar sig alltså sitt slut och så gör även vår tid som styrelse för Sverok Väst Kallelse till Sverok Västs visionsmöte Förra årets visionshelg låg till stor grund för den verksamhetsberättelse som framställdes till årsmötet Söndagen den tredje januari klockan Sverok Väst det nya året med en ny visionsmöte där vi vill att ni säger vad ni vill att distriktet skall göra under året. Distriktet bjuder under detta möte på fika och hoppas få många idéer. Vi vill nu kalla alla föreningar i distriktet till årsmöte för Ett årsmöte som likt föregående år omfattar konventet CON-Trole som i år arrangeras tillsammans med föreningen Sennans Spelgrotta och konventet Grottcon. Konventet är gratis för samtliga besökare. Datumet för konventet är satt till januari 2010 och förlagt till Folkets hus i Halmstad. Datumet för själva årsmötet är på eftermiddagen lördagen den 30/ Vi vet att detta datum bryter mot stadgarna som säger att årsmötet skall hållas mellan 1 februari och 31 april men p.g.a. lokalens popularitet var det svårt att hitta ett datum inom det tidsspann som passade. Visst hade vi kunnat flytta till en annan lokal eller en annan stad men då vi i år har hört att SkuD har planer på att lägga en motion angående Hallands distriktstillhörighet vill vi i styrelsen ge hallänningarna chansen att säga sin mening om detta då det är deras distrikts-framtid som avgörs. Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 1 ombud för upp till och med 25 medlemmar 2 ombud för medlemmar 3 ombud för medlemmar 4 ombud för medlemmar 5 ombud för 101 medlemmar och därutöver Till grund för denna räkning ligger det medlemsantal, som vid föregående års utgång meddelats till förbundet. Alla ombud skall anmälas via hemsidan (www.vast.sverok.se) minst tre veckor innan mötet. Anmälda besökare och ombud som har anmält sig senast den nionde januari bjuds på mat innan årsmötet. Sista datum för att skicka in motioner är den 9 januari 2010 och dessa skickas till Alla handlingar (dagordning, motioner, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt budget) kommer att läggas upp på hemsidan: senast två veckor före årsmötet. Sid 1 (av 2)

18 Bilaga 7 Vill ni vara med och arrangera någonting under konventet är ni välkomna att maila och informera om vad er förening vill göra. Förutom arrangemang så söker vi en del medhjälpare för olika delar under konventet. Valberedningen söker folk till olika uppdrag. Vill du ha chansen att sitta med i nästa års styrelse? Valberedning eller som revisor? Tag kontakt med valberedningen på och nominera dig själv eller någon annan som du vet är intresserad. Hälsningar Styrelsen 2009 Genom Johan Bjärsborn Vice ordförande och ansvarig för CON-Trole Sid 2 (av 2)

19 Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst Kulturhuset i Folkets Park, Halmstad Sid 1 (av 29)

20 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av mötesordförande 6. Val av mötessekreterare 7. Val av två justeringsmän och två rösträknare 8. Verksamhetsberättelse 9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning 10. Revisionsberättelse 11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 12. Stadgemässiga val 13. Fastställande av verksamhetsplan 14. Fastställande av budget 15. Fastställande av avgifter 16. Motioner 1. Motion om distriktets geografiska gränsdragning 2. Motion ang stadgeparagraf 9 3. Motion angående ändring av stadgarnas paragraf Motion om utslagsröster på möten 5. Motion angående ändring av stadgarnas paragraf 25 - Valberedningens uppgift 6. Motion angående ändring av stadgarnas paragraf 25 - Valberedningens uppgift 7. Motion ang stadgeparagraf Motion angående strykning av stadgarnas paragraf Motion om remitterad motion ang. föreningarnas ombud 10. Motion ang ändring av stadgeparagraf Motion ang stadgeändring av paragraf Övriga frågor 18. Mötets avslutande Sid 2 (av 29)

21 Stadgar Distriktet, dess syfte, verksamhet och verksamhetsområde 1 Sverok Väst är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll och konfliktspelsförbund. Distriktet är en ideell organisation. 2 Distriktets syfte är att genom organiserad fritidsverksamhet främja intresset för sällskapsspel, med tonvikt på rollspel och konfliktspel. 3 Distriktet är religiöst och politiskt obundet och tar inte emot medlemskap från politiska eller religiösa organisationer. 4 Distriktets verksamhetsområde är Västra Götalands län och Hallands län. 5 Bidrag från landsting skall i första hand stanna inom länsgränserna för att gynna distriktsverksamhet inom det länet. Verksamhetsår 6 Verksamhetsår för distriktet är kalenderår. Föreningar och medlemmar 7 Distriktets medlemmar är föreningar, som är anslutna till Sveriges roll och konfliktspelsförbund med säte i distriktets verksamhetsområde. 8 Varje förening ska föra register över sina medlemmar och ta ut medlemsavgift av dessa. Medlemsavgiften beslutas av föreningen. 9 Varje förening skall hålla distriktet underrättat om sin styrelses sammansättning, medlemsantal och stadgar. Distriktsstyrelsen får från föreningen inhämta de upplysningar som behövs för att distriktet skall kunna genomföra sin verksamhet. 10 Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från föreningarna. Avgiften bestäms av distriktsårsmötet. 11 Föreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar. 12 Efter förslag från distriktsstyrelsen kan distriktsårsmötet för att hedra personer utse dem till hedersmedlemmar i distriktet. Styrelsen 13 Styrelsens säte är Göteborg kommun. 14 Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och kassör bestå av fem till tio ledamöter. 15 Styrelsen fördelar de övriga styrelseposterna inom sig. Posterna vice ordförande och sekreterare måste alltid utses. Samma person kan inte ha mer än en av posterna ordförande, viceordförande, sekreterare eller kassör. Sid 3 (av 29)

Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst

Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst Kulturhuset i Folkets Park, Halmstad 2010-01-30 Sid 1 (av 29) Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst

Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst Kulturhuset i Folkets Park, Halmstad 2010-01-30 Sid 1 (av 18) Verksamhetsberättelse Styrelsen för Sverok Väst har under 2009 Ekonomi Sökt verksamhetsbidrag från Västra

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Sverok Väst 2009

Årsmöteshandlingar för Sverok Väst 2009 Årsmöteshandlingar för Sverok Väst 2009 Årsmötet Årsmötet är inplanerat till den 28/2 klockan 18:00-21:00. Även detta kommer att vara i Fängelsets lokaler. I samband med årsmötet kommer det serveras middag,

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. Valsätra Egnahems - & Fruktodlareförening stadgar

Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. Valsätra Egnahems - & Fruktodlareförening stadgar Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. 2009-02-26 Årsmöte Förslag att ändra föreningens namn till Södra Norby Villaförening antaget i första läsningen. 2009-10-21 Extra Medlemsmöte Förslag att ändra

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer