ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1

2

3 ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN 26 maj 2015

4 44 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (35) Dnr Ks Verksamhetsuppföljning per 30 april 2015 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Bakgrund Föreligger underlag till verksamhetsuppföljning och prognos per den 30 april Delges Samtliga verksamhetschefer Ekonomienheten Ordf sign Justerandes sign Vidl sign Sekr sign Uldragsbestyrkande

5 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsu Ombudgetering inom investeringsbudgeten för trafiksäkerhetsåtgärder kring Orbyhus skola Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1133 trafikmiljö Örbyhus, samt att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 089 arbetsmaskiner, projekt 1105 maskiner och med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1110 mur/karlholm samt med 800 tkr i statsbidrag som erhållits. Bakgrund Trafiksituationen vid Örbyhus skola medför trafiksäkerhetsrisker främst för elever som ska till och från skolan. Trafiksituationen har dokumenterats i form av en förstudie. Intervjuer har genomförts med skolans personal inkl. skyddsombud och elever och enkäter har skickats ut till föräldrar med frågor om trafikmiljön samt resebeteenden. Det har också genomförts en okulär studie vid kritiska tidpunkter där elever skjutsas med bil till skolan. Trafiksäkerhetsrisken är så pass allvarlig att ny utformning krävs för att undvika framtida personskador. Tierps kommun har med denna bakgrund sökt statlig medfinansiering för att utveckla trafiksäkerheten vid Örbyhus skola och beviljats kr. Den totala kostnaden för planering, projektering och utförande beräknas till kronor. Planerat genomförande är juni till och med augusti Ordf sign Justerandes sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

6 4 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Ombudgetering Sydvästra industriområdet Datum Diarienummer Adress Kommunstyrelsen Ombudgetering inom investeringsbudgeten för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet och för trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Bakgrund Chefen för Samhällsbyggnad har i skrivelser daterade inkommit med begäran om ombudgetering för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet, Tierp och för trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100, projekt 1127 sydvästra industriområdet att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1107 mur/bäck Tobo samt med 1000 tkr från verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1119 övergångspassager att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1133 trafikmiljö Örbyhus att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 089 arbetsmaskiner, projekt 1105 maskiner och med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1110 mur/ Karlholm samt med 800 tkr i statsbidrag som erhållits. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsen ordförande Co Rönnholm Ekonomichef Gemensam service Handläggare Ekonomienheten Conny Rönnholm Tierp Ekonomichef Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: Fax: E-post:

7 4 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Omfördelning investeringmedel Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(2) Trafiksäkerhetsåtgärder kring Örbyhus skola Förslag till beslut Att kommunstyrelsen godkänner omfördelning av beviljade investeringsanslag, totalt kr, inom Gata/Park-enheten för att möjliggöra byggnation av trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Bakgrund Trafiksituationen vid Örbyhusskola medför trafiksäkerhetsrisker för främst elever som skall till och från skolan. Trafiksituation har dokumenterats i form av förstudie, intervjuer med skolans personal inld, skyddsombud och elever, även enkäter till föräldrar för besvarande av trafikmiljön samt resebeteenden. Okulär studie vid kritiska tidpunkter där elever skjutsas med bil till skolan har genomförts. Vid den okulära studien inträffade två allvarliga tillbud, varvid ett skolbarn hamnade under ett backande fordon vid förskola-dock utan personskador. Trafiksäkerhetsrisken är så pass allvarlig att ny utformning krävs för att undvika framtida personskador. Tierps kommun har med denna bakgrund sökt statlig medfinansiering för att utveckla trafiksäkerheten vid Örbyhus skola och beviljats kr. Den totala kostnaden för planering, projektering och utförande beräknas till kr. Planerat genomförande är juni till och med augusti Produktion Handläggare Samhällsbyggnad Thomas Kihlström Tierp Gata/Park Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: E-post:

8 2(2) Omfördelade investeringsprojekt: Ans Vht-089 Proj-1105 Chef Tekniska Enheten Arbetsmaskiner Maskiner Totalt anslaget belopp år 2016 är kr. Förbrukat belopp är kr, varvid omfördelning begärs av kr till projekt Ansvar Vht-3180 Proj-1110 Chef Tekniska Enheten Övrig Gator/Vägar Mur/Karlholm Totalt anslaget belopp år 2016 är kr. Förbrukat belopp är 0kr, varvid omfördelning begärs av kr till projekt Mottagande investeringsprojekt, kr: Ans Vht Proj-1133 Chef Tekniska enheten Gator/Vägar Trafikmiljö Örbyhus Tidigare anslagna medel för proj-1133 har ej redovisat kostnader under 2015 och ej anslagits som tilläggsanslag till 2016, därutav krävs omfördelning av 2016 års investeringsmedel. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Uppskattad kostnad 1,8 miljoner. Kommunen har fått statligmedfinansiering på kr. Beslutsunderlag Bilaga 1, Skiss över åtgärder Örbyhusskola Beslut delges homas Kihlström Handläggare Chef Gata/Park Per Jonsson Verksamhetschef Chef Samhällsbygg. Samhällsbyggnad

9 ti 1j1 / LA,,..z. 3, g (--- _ - i -9-9"--_, ' ffj`k. 1 r L,' i;, i, AJ: i N.... uti_ N ' 1 å CD g Ir --4 I --" III :7», '\ _9 -g onmecnet a nkarförark" dragna s«a-att'gyicef'"r dei 4grnkeII4 ( Upp öjd I i_ L' CP e Cykelparkefing - \ - utyeckgsluppgradara, ! (I, ( \ 1 \ r--- i \ \ N. \,.. \ B usshmipilats ses över \i, \ av rörelse.stiålt i. sarrt räd. med5 avseende på.n, '''' ''"_73: :_ I. _ ng'a::54332"yut::::41:117' :27:56:tsä _., i-,--i-=-& " r,\ ''-"-- exern e" gad \ (i-- visar... t,_. 1.,_ e s t ", _ i ' An nat betong: material., fil, tp,i 0. s 1, i,,..., j K. 5 co~ 3 ö: " (g i. '2% g \N vart r Mpogifo tör hämta ochlämna. bly parkering - -., =-_-----, , ,---- = ,, =---.._, --"" _ _ wrot..gårgsställe `;-----, "\ --'. ---,,,, ---:. -i,--;---.^-"' \--7gelFgagls s Örbyhus ti:cola-- -,. _ 1:1000 (4),- --_ N " \ ä4,2å. 1,\

10 4 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutsk (15) Ombudgetering inom investeringsbudgeten för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100, projekt 1127 sydvästra industriområdet, samt att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1107 mur/bäck Tobo samt med 1000 tkr från verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1119 övergångspassager. Bakgrund En ny detaljplan (DP1045) håller på att tas fram för Sydvästra Industriområdet i Tierp på uppdrag av utskottet samhällsbyggnad. Syftet med planläggningen är att möjliggöra ytterligare etablering av verksamheter i Tierp såsom mindre producerande företag, handel, lagerverksamhet eventuellt kontor, motorcrossbana m.m. Samtliga tomter inom industriområdet är slutsålda och därför har detaljplanens lagakraftdatum tidigarelagts. Efterfrågan på industrimark är fortfarande hög. En del av infrastrukturen ska vara iordningställd under år 2015 för att tillmötesgå infrastrukturbehovet för de verksamheter som har för avsikt att etablera sig i området under innevarande år. För att omgående påbörja projektering, av detaljplanen i sin helhet, och därmed redovisa de tekniska specifikationerna för byggnation av infrastrukturen begärs anslag för projektering. Projektering innehåller, förutom tekniska specifikationer, även bygghandlingar samt mängdförteckning vilket kommer redovisa kostnaden mer exakt för det som ska genomföras år 2015 samt år Genomförandekostnaderna av infrastrukturens byggnation, som redovisas efter projektering, kommer delges kommunstyrelsen innan byggstart. Ordf sign Justerandes sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

11 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Ombudgetering Sydvästra industriområdet Datum Diarienummer Adress Kommunstyrelsen Ombudgetering inom investeringsbudgeten för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet och för trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Bakgrund Chefen för Samhällsbyggnad har i skrivelser daterade inkommit med begäran om ombudgetering för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet, Tierp och för trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100, projekt 1127 sydvästra industriområdet att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1107 mur/bäck Tobo samt med 1000 tkr från verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1119 övergångspassager att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1133 trafikmiljö Örbyhus att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 089 arbetsmaskiner, projekt 1105 maskiner och med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1110 mur/ Karlholm samt med 800 tkr i statsbidrag som erhållits. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsen ordförande Ekonomichef Gemensam service Handläggare Ekonomienheten Conny Flönnholm Tierp Ekonomichef Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: Fax: E-post: Conny.Ronnholm011erp.se

12 Å TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Sydvästra Industriområdet Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(4) Projektering av infrastrukturs etablering i Sydvästra industriområdet, Tierp Förslag till beslut Att kommunstyrelen godkänner omfördelning av beviljade investeringsanslag, totalt , kr inom Gata/Park-enheten för att skapa möjlighet till projektering av infrastrukturs behov enligt DP1045 Sydvästra industriområdet Tierp. Bakgrund En ny detaljplan på uppdrag av utskottet samhällsbyggnad, DP1045, håller på att tas fram för Sydvästra Industriområdet i Tierp. Syftet med planläggningen är att möjliggöra ytterligare etablering av verksamheter i Tierp såsom mindre producerande företag, handel, lagerverksamhet eventuellt kontor, motorcrossbana m.m. Samtliga tomter inom industriområdet är slutsåld och därför har detaljplanens lagakraftdatum tidigarelagts, efterfrågan är fortfarande hög av industrimark. Detta har medfört att en del av infrastrukturen skall vara iordningställd under år 2015, då för att tillmötesgå infrastrukturbehovet för de verksamheter som har för avsikt att etablera sig i området under innevarande år. Områdena av infrastuktursbehov år 2015, även nämnd som etapp 1 & 2, är beskrivna i bilaga 1. För att omgående påbörja projektering, av hela DP1045 i sin helhet, och därmed redovisa de tekniska specifikationerna för byggnation av infrastrukturen begärs omfördelning av redan beviljade investeringsanslag för att motsvara kommande projektringkostnad (Infrastrukturen innefattar - vägar, Vatten/Avlopp, belysning inom Sydvästra industriområdet samt trafiklösning av Sydvästra industriområdets anslutning till Industrigatan) Produktion Handläggare Samhällsbyggnad Thomas Kihlström Tierp Gata/Park Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: E-post: Thomas.KihIstrometierp.se

13 2(4) Följande omfördelningar begärs: Ans Vht-3180 Proj-1107 Chef Tekniska Enheten Övrigt gator/vägar Mur/Bäck Tobo Totalt anslaget belopp år 2016 är kr. Förbrukat belopp är 0 kr, varvid omfördelning begärs av kr till projekt 1127-Sydvästra Industri Området. Ans Vht-3100 Proj-1119 Chef Tekniska Enheten Gator/vägar Övergångspassager Totalt anslaget belopp år 2016 är kr. Förbrukat belopp är 0 kr, varvid omfördelning begärs av kr till projekt 1127-Sydvästra Industri Området. Mottagande investeringsprojekt är Ans Vht-3100 Proj-1127 Chef Tekniska Enheten Gator/vägar Sydvästra Industri Området. Tidigare beviljat anslag för projekt 1127 år 2016 är kr. Omfördelning från projekten 1107 och 1119 krävs för att tillmötesgå kostnaden för projektering, totalt kr, av Sydvästra Industriområdet. Projektering innehåller, förutom tekniska specifikationer, även bygghandlingar samt mängdförteckning vilket kommer redovisa kostnaden mer exakt för det som skall genomföras år 2015 samt år Genomförandekostnaderna av infrastrukturens byggnation, som redovisas efter projektering, kommer delges kommunstyrelsen innan start av byggnation. Samhällsbyggnad

14 3(4) Ekonomiska konsekvenser Kostnaderna för projektering av etapp 1 & 2 uppgår till kr, enligt bilaga 2. Utöver detta beräknas projektering för resterande del av området samt trafiklösning för ny anslutning till Sydvästra industriområdet från Industrigatan innebära en kostnad på kr. För att möjligöra projekteringen i sin helhet behövs omfördelning av redan beviljade investeringsmedel. Som information av uppskattade kostnader för projektering samt byggnation av Sydvästra Industriområdet i sin helhet (exklusive ny anslutning till Industrigatan) är enligt tabell: Kostnad Total kostnad Enhet Beskrivning etapp 1&2 för hela 2015 genomförandet VA Projektering Vatten/Spill/Dag VA Vatten/Spill/Dag Anläggningsmaterial/Tjänster G/P Projektering väg G/P Projektering Dagvattendamm G/P Geoteknisk undersökning G/P I n dustriväg ca m G/P Gång-cykel ca 9300 m G/P Dagvattendamm G/P Belysning 35m avstånd ca 55 ljuspunkter G/P Övrig dränering G/P-VA Huvudprojektledare G/P-VA Byggledare Totalt Den nya anslutningen till Sydvästra industriområdet från Industrivägen beräknas innebära en byggnationskostnad på kr kr beroende anslutnings alternativ. Alternativen kan vara lösning med av/påfarter eller cirkulationsplats. Beslutsunderlag Bilaga 1, Kartbeskrivning av etapp 1 & 2, med krav från verksamheter för ett genomförande Bilaga 2, Offert sydvästra industriområdet , projektering Etapp 1 & 2, exklusive dagvattenutredning. Samhällsbyggnad

15 4(4) Thomas Kihlström Handläggare Chef Gata/Park Per Jonsson Verksamhetschef Chef Samhällsbygg. Samhällsbyggnad

16 1' z 'Arun 1. vt lanoovrar PLANBESTÄMMELSER forts. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE \.,. Riskreducerande åtgärder '0. Utformning Ragemador och marko råden danar. ca all ortsdal Inb «pandas Mr ankor nån Ithmagan. Dat Motor* An 151rend, vanor dta omtydas: Byggnad Ok hk utondaa 'nota 40 rader eran damvipan. Omrider UNION 40 matad*, }Sambon år orkarnandrat 0 dankartan ebr011nad får d cropinacå Omutbar rondraionalatag placeras dåna do Vadd bod från t00,4544' dritartnin0 från byognadar eka ula bort hån jimrågon. fårthat golv i byggnad oka 5paro på an Kod co,,, 6, MIM; 32,5 matt (r3400) 43> POStpla bornanadahnd I metra PLANBESTÄMMELSER Fallande g5tiror Mom anoden mad nadanallando ledoclmkgar. Endeat onglam anrandnao och Utmaning ar Cbton. godeernmolocr utan holeconing ganar Mom bob plantanrbor GRÄNSER Plodaradmanka AmdraIntraregrano Egandoptc,rans F- Admentorralar gråna ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser NATUR 1 GATA INATURI I GATA I i 0A/46 I 1 'CYKEL I r-"a'rren i NaNtornoldo dar gång och c-m,004 dr anordnas Naturmark aorn onwerdlter ull anta den on trankpinitton I a toludloa ON anda fir tubrogel ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Gala arnrandbo 91 Mar Or pård- och cykelbank nk hata nattblind krom omalda iär talartad Genomförandetici Planområdel a dotal I två gwromiarandadatan en bold och en rådda bl Kvartersmark Får don 53.tra och aldala dalen ar go nomkkandelden Nrnton (15) N Mkr den dn planen Vorksarkelor venode k141 F enden vasr' a delen banar larandraldan hd, pipår i to (10)» Modala datum. RZ SportandgamIng kr motocross och annan idrou :ana radda ' milda Bednrsardangolng, handen kantar, norldarchator Ändrad lovpilkt, lov med villkor keizo... lår Ido con Mab åtgärd fra an motverka dok och olycka VorNavrthear, Malm banda har ordnars panda Jul yllamgar on Infanevng lo dosdel Oddbantogon ev Garlordgant har urbota oand dl on handaddron UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER tör dar tymagcltorsceng com då badda ha/ 1 Iil thaeordaers. MOldroadad bh anordnar Huvudmannaskap dåo ca. 03, avdra...en ~vd Chopartendarnm rening ah Iårdribåtte av degrand, Kommunan or howdman Ity almån data rv AnaCingsvarn IN anordnas an ~område dan Alut har giro mot 90ta. Gata Gammat, Orkolvåg UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING e25 Skrala trycanadannar I docera av loonahocuaron. Can Mandel Melon I moran on tanighet lönnolaa byngnadcaraan prepodaraa ideldeande t1 mkpoltdra 4~411 ardolaven3401. i tran 1. --,NATEJR_ BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE rirdd.d får le iswidm Marlon aludl vara NONA] 100 almannytepa modulen:luka Mdtbrgar MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) Mark och vegetation Malmros, Utfart, stängsel ik e 9 x trodarniark ror koturads la, arradmr. Koma, ond 000 ote rodd., "`".., ZIO-r PLANEKONOM Kreol komor all delokras I samband rad ale filade ab haglar TOK NORMALT PLANFORFARANDE ämna haryllundll Adael anrg Okanka anad! Iludrardcam Cadrknot otron-cg icorgooldeptagada SAMRÅDSHANDLING Repar intkatvånthig och byggank eda Pa L \ e Ny våg: 1, km (12 m ink C)... %Rustning av bet väg: 250 m, prioriterade område ; c to to to or Id ra 1t IN DETALJPLAN Or SYDVÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET Tierp köping TIERPS 4"' 4 KOMMUN' tardonaltarral Al inbehiehän.11, kdallieunuår

17 1 (3) igewsp Uppsala OFFERT Vi tackar för Er förfrågan och erbjuder oss att utföra projekteringsuppdrag enligt denna offert. g Förutsättningar Enligt genomgång av detaljplan för Sydvästra industriområdet vid möte Omfattning Enligt genomgång av detaljplan för Sydvästra industriområdet vid möte projektering av förfrågningsunderlag och bygghandling för nedanstående: -Projektering av 1400m ny gata samt upprustning av ca 250m befintlig gata. -Projektering av VA-ledningar i gata. Ej dagvattenledning, dagvatten hanteras i diken längs gator. -Geoteknisk undersökning enligt föreslaget borrprogram som bifogas. -Inmätning/avvägning av området. -Ledningssamordning i form av sammanställning av befintliga ledningar i området via samt samordning av eventuella nya ledningar. Respektive ledningsägare genomför själv projektering av sina nya ledningar. -Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P 1. -Gatubelysning P E -Mängdbeskrivning enligt Anl AMA 13 -AF Hantering av markavvattningsföretag och projektering av dagvattendammar ingår ej i 9, denna offert. ri " Uppskattad tidsåtgång för respektive arbetsmoment framgår enligt Bilaga 1. g 5 WSP Sverige AB Box Uppsala Besök: Kungsgatan 66 Tel: WSP Sverige AB Org nr Styrelsens säte: Stockholm

18 2 (3) fiews P Organisation Ombud: Jan-Erik Larsson Expert gata/mark samt uppdragsansvarig: Erik Persson Expert VA: Fredrik Lundin Expert geoteknik: David Stenman Expert BAS-P: Karoline Kristo Expert belysning: Per Karlsson Handläggare/projektmedarbetare gata: Emil Enarsson Handläggare/projektmedarbetare VA: Andreas Gustafsson Mätning: Johan Rosn, JR Mät AB Ersättning Rörligt arvode enligt kap. 6, 2a ABK 09. Budget kr Timpriser enligt ramavtal indexuppräknade för 2015 års nivå. Uppdragsansvarig/expert: 805 kr/tim, Handläggare/projektmedarbetare: 698 kr/tim Mätingenjör inkl mätutrustning: 1128 kr/tim Timpriser prisjusteras enligt ramavtal. Kostnader för uppskattad tidsåtgång (se även bilaga 1): fi Övergripande (uppdragsledning, möten, kvalitetssäkring, BAS-P): Kostnad: kr Inmätning Kostnad: kr E Projektering gata Kostnad: kr - Projektering VA och ledningssamordning Kostnad: kr Geotekniska undersökningar och redovisning Kostnad: kr

19 3 (3) iffiewsp Gatubelysning Kostnad: la Lagenlig mervärdeskatt tillkommer. Tider Geotekniska undersökningar och inmätning klart senast 10/ Bygghandling för etapp 1 levereras senast 11/ Bygghandling för etapp 2 levereras senast 28/ Ovanstående tider förutsätter att projektet kan påbörjas senast den 11/ Övriga villkor För uppdraget gäller Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009 (ABK 09) med nedan angivna ändringar och tillägg. Vår sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt kap. 5, 3 ABK 09 är begränsad till arvodets storlek, dock högst 120 basbelopp. Särskild ersättning enligt kap. 6, 5 a-f ABK 09 utgår enligt vår prislista eller, beträffande för kundens räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 10 %. Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. Vi hoppas att vår offert är intressant för Er och att det leder till ett samarbete i detta projekt. '13 Förfrågningar besvaras av undertecknad per telefon eller e-post Med vänlig hälsning WSP Sverige AB å e g i! -R g s Erik Persson Bilaga 1: Budget Bilaga 2: Geotekniska undersökningar

20 Sydvästra industriområdet, Tierp Budget Resurs Dagar Tim Timkosln. Kostnad UPPDRAGSLEDNING Uppdragsledning, 8 h/vecka 25 veckor Externa möten a Projekteringsmöten externt (4st x 4h x 2 pers) Ledningssamordningsmöten(2st x 4h x 2 persl jnterna möten Samgranskningsmöte (1 st x 8h x apers) Projekteringsmeten Internt (4st x 2h x 4pers) ntemgranskning (utomstående) Egenkontroll (ingår i resp TO) o Datasamordning Arbetsmiljöplan, BAS-P AF Ritningsförteckning (ingår i UL) översiktsritning (ingår i UL) 9 e GATA (660 m osta etapp 11 Höjdsättning- och utformningssplaner 1: Vägutrustningsplan 1:400 i s Profiter 1:1000, 1: Normalsektioner 1 a MB gata + sammanställning övriga TO GATA m gata etapp 2} Höjdsilttning- och utformningssplaner 1:400 2o Vägutrustningsplan 1: Profiler 1:1000, 1: Normaisektioner MB gata -F sammanställning övriga TO VA och ledningasamordnino etern) 1 Plan- och profilritningar e Ledningssamordningsplaner (bel och nytt) Underlag MB Da VA och ledningssamordning etapp 2 Plan- och profilritningar BOO Ledningssamordningsplaner (bef och nytt) a BBO Underlag MB a e21212 Enligt borrprogram inkl utsättning Geoteknisk rapport MUR, Geotekniska plan/profilritningar 1;400/1:100, Tekniskt PM geoteknik Inmåtninetayyåening Belysning SUMMA

21 Tierp Väg/VA - Geoundersökning Objekt 1400 m ny sträcka (12m ink GC) 250 m rustning av bef väg. Ytjord Åkermark med lite skog, en bäck korsar området. Jordartskarta Sand och silt samt tunt eller osammanhängande ytlager av torv. Jorddjup SGU Jorddjup till största del ca 10 ni, men externvärden från lm upptill m förekommer. Tidigare utföra undersökningar Vid tidigare utförd undersökning på motsatt sida industrigatan har ca 2 m lera påträffats ca 1 m under markytan. Enligt jordartskartan är det ett siltområde. Övrigt Området gränsar mot vattenskyddsområde Borrprogram Förväntade förhållanden är till största del friktionsjord, där djup till berg förväntas vara större än 3 m bortsett från ett mindre lokalt område. Eftersom lera har påträffats i närheten bedöms det vara nödvändigt att undersöka om lera även finns vid detta område. 1650m Gata/VA Metod Avstånd Antal tid Antagna förhållanden Vim+slb cc 20 ni 80 st 10 dagar (10 m till stopp) Skr cc 80 m 20 st 3 dagar (4 m).18 8 st 1 dagar (mindre område med ca 1-3 m till berg) Gv-rör 2 st 1 dag (10 m till fast friktionsjord) Vb 5 pkt 1 dag (ev lera, 2 nivåer/pkt) Summa tid: 16 dagar fält + 1 dag utsättning

22 Budget Aktivitet Fält Kontorsarbete * Budget kr kr Budget med rörligt arvode ca kr. * Handläggning, Redovisning, MUR, PMgeo, Granskning

23 4 Adress TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Infrastuktur Sydvästra Industriområdet Datum Diarienummer Ekonomichef 1(2) Uppdrag "Infrastruktur Sydvästra Industrimorådet" Behovsanalys och mål med investeringen Behovsanalys beskrivs med utdrag av "UNDERÄTTELSE OM SAMRÅD för detaljplan DP1045-Sydvästra Industriområdet, Tierp" 2013/841 UNDERRATTELSE OM SAMRAD för detaljplan DP1045- Sydvästra industriområdet, Tierp Bakgrund: Tierps köping är under utveckling. Ett flertal planläggningsprojekt pågår för att bereda plats för ytterligare bostäder, centrumverksamheter och pendlarparkeringar i ortens centrala delar. Detta förslag till detaljplan är ett led i det arbetet genom att skapa utrymme för verksamheter som inte är i behov av att ligga lika centralt, i anslutning till befintligt verksamhetsområde i utkanten av köpingen. Kommunen har köpt in ytterligare mark i sydvästra Tierp som angränsar till tidigare planlagd mark. Den 17 december 2013 gav utskottet samhällsbyggnad kommunens samhällsbyggnadsenhet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Tierp 1:1 m.fl. Ett förslag till en delvis ny, delvis ersättande detaljplan har nu tagits fram och hålls tillgänglig för samråd till och med den 27 maj För utbyte av information och synpunkter inbjuds ni härmed till samråd av detaljplaneförslaget. Detaljplanen DP1045 innebär att infrastruktur såsom väg, Vatten/Avlopp, dagvattenhantering, belysning behöver etableras inom området för kommande verksamheter. Även att ny anslutning till området från Industrigatan etableras. Mål med investeringen är etablerad infrastruktur enligt DP1045 är färdigställd augusti Handlingsalternativ Projektet kommer att genomföras främst med externa resurser i form av projektering och byggnation av infrastruktur. Tierps kommun kommer lägga fokus på att tillhandahålla kvalitetsbeställningar samt tydliga uppdragsbeskrivningar till utförare. Produktion Handläggare Samhällsbyggnad Thomas Kihlström Tierp Gata/Park Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: E-post:

24 2(2) Konsekvensanalys Genomförs under projektering Förutsättningar att genomföra projektet Att kommunstyrelsen anslår erforderliga medel för både tjänster och material för planering och genomförande av behövlig infrastruktur enligt DP1045. Tidsplan Planering/Projektering, start maj 2015, klar december 2015 Byggnation Etapp 1 & 2, start oktober 2015, klar maj 2016 Byggnation resterande område, start mars 2016, klar juli 2016 Byggnation ny anslutning till området, start april 2016, klar augusti 2016 Uppdragsgivare och berörd verksamhet Utskottet Samhällsbyggnad, Tierps Kommun Thomas KihIström Chef Gata/Park Per Jonsson Chef Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad

25 4, TIERPS KOMMUN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar Beslut Kommunstyrelsens beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson, kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Nyberg, kommunchef Yvette Axelsson, ekonomichef Conny Rönnholm, redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Arietta Melin och ekonomiassistent Lisa Darmell att två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar att beslutet träder ikraft den 1 juni 2015 samt att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen 67/2015 upphör att gälla från samma datum. Bakgrund Med anledning av nya befattningshavare vid ekonomienheten behöver nytt beslut avseende teckningsrätt fattas. Delges Berörda personer Ekonomienheten Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

26 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (43) 67 Dnr Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson, kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Nyberg, kommunchef Yvette Axelsson, ekonomichef Conny Rönnholm, redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Jan-Ola Helgesson och ekonomiassistent Arietta Melin att två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar samt att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan samt att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen 3/2015 upphör att gälla från samma datum. Bakgrund Med anledning av att befattningshavare vid ekonomienheten tillträtt på ny tjänst behöver nytt beslut avseende teckningsrätt fattas. Delges Berörda personer Ekonomienheten Ordf sign Justerandes sign Vldi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) [lltierps A ' 21 (39) Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) beslutar att bevilja Lars-Göran Birkehorn Karlsens framställan om entledigande.

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2015-05-12 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08.30-11.20 ande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Jonas Nyberg Paragrafer 30-38 Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av tekniska servicenämnden: 2008-09-10 128 Reviderad: 2011-06-09 78, 2014-03-13 33, 2015-02-12 14 Tekniska servicenämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE é Z. I Datum: 2011-05-30 Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523-61 31 02 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se REVIDERING

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Tjänsteutlåtande 0 Östei kontor Datum 2014-08-21 Dnr ZöM / Till Kommunstyrelsen Revidering av delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Sammanfattning Personalenheten har uppdaterat delegationsordning

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden 1 (7) Ärendenummer KS2013/16 Reglemente för tekniska nämnden Antaget av kommunfullmäktige den 11 juni 2013, paragraf 55, ärendenummer KS2013/16. 1 Nämndens ansvarsområden 1.1 Verksamhetsområde och speciella

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 1. ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1. Personalärenden - Anställning - Arbetsmiljöuppgifter - Uppsägning - Förhandlingar - Övrigt 1.2. Administrativa

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Regiondirektörens delegationsordning

Regiondirektörens delegationsordning 1/5 Regiondirektörens delegationsordning Innehåll Denna delegationsordning reglerar ansvarsfördelningen mellan regiondirektören och produktionsenhetschefer samt i vissa fall särskilt angivna tjänstemän.

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2015-02-02, 18 Nr: Ärendegrupp Lydelse Delegat A Allmänt A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/358 022 Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa

Läs mer