ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1

2

3 ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN 26 maj 2015

4 44 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (35) Dnr Ks Verksamhetsuppföljning per 30 april 2015 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Bakgrund Föreligger underlag till verksamhetsuppföljning och prognos per den 30 april Delges Samtliga verksamhetschefer Ekonomienheten Ordf sign Justerandes sign Vidl sign Sekr sign Uldragsbestyrkande

5 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsu Ombudgetering inom investeringsbudgeten för trafiksäkerhetsåtgärder kring Orbyhus skola Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1133 trafikmiljö Örbyhus, samt att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 089 arbetsmaskiner, projekt 1105 maskiner och med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1110 mur/karlholm samt med 800 tkr i statsbidrag som erhållits. Bakgrund Trafiksituationen vid Örbyhus skola medför trafiksäkerhetsrisker främst för elever som ska till och från skolan. Trafiksituationen har dokumenterats i form av en förstudie. Intervjuer har genomförts med skolans personal inkl. skyddsombud och elever och enkäter har skickats ut till föräldrar med frågor om trafikmiljön samt resebeteenden. Det har också genomförts en okulär studie vid kritiska tidpunkter där elever skjutsas med bil till skolan. Trafiksäkerhetsrisken är så pass allvarlig att ny utformning krävs för att undvika framtida personskador. Tierps kommun har med denna bakgrund sökt statlig medfinansiering för att utveckla trafiksäkerheten vid Örbyhus skola och beviljats kr. Den totala kostnaden för planering, projektering och utförande beräknas till kronor. Planerat genomförande är juni till och med augusti Ordf sign Justerandes sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

6 4 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Ombudgetering Sydvästra industriområdet Datum Diarienummer Adress Kommunstyrelsen Ombudgetering inom investeringsbudgeten för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet och för trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Bakgrund Chefen för Samhällsbyggnad har i skrivelser daterade inkommit med begäran om ombudgetering för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet, Tierp och för trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100, projekt 1127 sydvästra industriområdet att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1107 mur/bäck Tobo samt med 1000 tkr från verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1119 övergångspassager att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1133 trafikmiljö Örbyhus att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 089 arbetsmaskiner, projekt 1105 maskiner och med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1110 mur/ Karlholm samt med 800 tkr i statsbidrag som erhållits. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsen ordförande Co Rönnholm Ekonomichef Gemensam service Handläggare Ekonomienheten Conny Rönnholm Tierp Ekonomichef Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: Fax: E-post:

7 4 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Omfördelning investeringmedel Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(2) Trafiksäkerhetsåtgärder kring Örbyhus skola Förslag till beslut Att kommunstyrelsen godkänner omfördelning av beviljade investeringsanslag, totalt kr, inom Gata/Park-enheten för att möjliggöra byggnation av trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Bakgrund Trafiksituationen vid Örbyhusskola medför trafiksäkerhetsrisker för främst elever som skall till och från skolan. Trafiksituation har dokumenterats i form av förstudie, intervjuer med skolans personal inld, skyddsombud och elever, även enkäter till föräldrar för besvarande av trafikmiljön samt resebeteenden. Okulär studie vid kritiska tidpunkter där elever skjutsas med bil till skolan har genomförts. Vid den okulära studien inträffade två allvarliga tillbud, varvid ett skolbarn hamnade under ett backande fordon vid förskola-dock utan personskador. Trafiksäkerhetsrisken är så pass allvarlig att ny utformning krävs för att undvika framtida personskador. Tierps kommun har med denna bakgrund sökt statlig medfinansiering för att utveckla trafiksäkerheten vid Örbyhus skola och beviljats kr. Den totala kostnaden för planering, projektering och utförande beräknas till kr. Planerat genomförande är juni till och med augusti Produktion Handläggare Samhällsbyggnad Thomas Kihlström Tierp Gata/Park Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: E-post:

8 2(2) Omfördelade investeringsprojekt: Ans Vht-089 Proj-1105 Chef Tekniska Enheten Arbetsmaskiner Maskiner Totalt anslaget belopp år 2016 är kr. Förbrukat belopp är kr, varvid omfördelning begärs av kr till projekt Ansvar Vht-3180 Proj-1110 Chef Tekniska Enheten Övrig Gator/Vägar Mur/Karlholm Totalt anslaget belopp år 2016 är kr. Förbrukat belopp är 0kr, varvid omfördelning begärs av kr till projekt Mottagande investeringsprojekt, kr: Ans Vht Proj-1133 Chef Tekniska enheten Gator/Vägar Trafikmiljö Örbyhus Tidigare anslagna medel för proj-1133 har ej redovisat kostnader under 2015 och ej anslagits som tilläggsanslag till 2016, därutav krävs omfördelning av 2016 års investeringsmedel. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Uppskattad kostnad 1,8 miljoner. Kommunen har fått statligmedfinansiering på kr. Beslutsunderlag Bilaga 1, Skiss över åtgärder Örbyhusskola Beslut delges homas Kihlström Handläggare Chef Gata/Park Per Jonsson Verksamhetschef Chef Samhällsbygg. Samhällsbyggnad

9 ti 1j1 / LA,,..z. 3, g (--- _ - i -9-9"--_, ' ffj`k. 1 r L,' i;, i, AJ: i N.... uti_ N ' 1 å CD g Ir --4 I --" III :7», '\ _9 -g onmecnet a nkarförark" dragna s«a-att'gyicef'"r dei 4grnkeII4 ( Upp öjd I i_ L' CP e Cykelparkefing - \ - utyeckgsluppgradara, ! (I, ( \ 1 \ r--- i \ \ N. \,.. \ B usshmipilats ses över \i, \ av rörelse.stiålt i. sarrt räd. med5 avseende på.n, '''' ''"_73: :_ I. _ ng'a::54332"yut::::41:117' :27:56:tsä _., i-,--i-=-& " r,\ ''-"-- exern e" gad \ (i-- visar... t,_. 1.,_ e s t ", _ i ' An nat betong: material., fil, tp,i 0. s 1, i,,..., j K. 5 co~ 3 ö: " (g i. '2% g \N vart r Mpogifo tör hämta ochlämna. bly parkering - -., =-_-----, , ,---- = ,, =---.._, --"" _ _ wrot..gårgsställe `;-----, "\ --'. ---,,,, ---:. -i,--;---.^-"' \--7gelFgagls s Örbyhus ti:cola-- -,. _ 1:1000 (4),- --_ N " \ ä4,2å. 1,\

10 4 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutsk (15) Ombudgetering inom investeringsbudgeten för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100, projekt 1127 sydvästra industriområdet, samt att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1107 mur/bäck Tobo samt med 1000 tkr från verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1119 övergångspassager. Bakgrund En ny detaljplan (DP1045) håller på att tas fram för Sydvästra Industriområdet i Tierp på uppdrag av utskottet samhällsbyggnad. Syftet med planläggningen är att möjliggöra ytterligare etablering av verksamheter i Tierp såsom mindre producerande företag, handel, lagerverksamhet eventuellt kontor, motorcrossbana m.m. Samtliga tomter inom industriområdet är slutsålda och därför har detaljplanens lagakraftdatum tidigarelagts. Efterfrågan på industrimark är fortfarande hög. En del av infrastrukturen ska vara iordningställd under år 2015 för att tillmötesgå infrastrukturbehovet för de verksamheter som har för avsikt att etablera sig i området under innevarande år. För att omgående påbörja projektering, av detaljplanen i sin helhet, och därmed redovisa de tekniska specifikationerna för byggnation av infrastrukturen begärs anslag för projektering. Projektering innehåller, förutom tekniska specifikationer, även bygghandlingar samt mängdförteckning vilket kommer redovisa kostnaden mer exakt för det som ska genomföras år 2015 samt år Genomförandekostnaderna av infrastrukturens byggnation, som redovisas efter projektering, kommer delges kommunstyrelsen innan byggstart. Ordf sign Justerandes sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

11 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Ombudgetering Sydvästra industriområdet Datum Diarienummer Adress Kommunstyrelsen Ombudgetering inom investeringsbudgeten för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet och för trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Bakgrund Chefen för Samhällsbyggnad har i skrivelser daterade inkommit med begäran om ombudgetering för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet, Tierp och för trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100, projekt 1127 sydvästra industriområdet att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1107 mur/bäck Tobo samt med 1000 tkr från verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1119 övergångspassager att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1133 trafikmiljö Örbyhus att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 089 arbetsmaskiner, projekt 1105 maskiner och med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1110 mur/ Karlholm samt med 800 tkr i statsbidrag som erhållits. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsen ordförande Ekonomichef Gemensam service Handläggare Ekonomienheten Conny Flönnholm Tierp Ekonomichef Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: Fax: E-post: Conny.Ronnholm011erp.se

12 Å TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Sydvästra Industriområdet Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(4) Projektering av infrastrukturs etablering i Sydvästra industriområdet, Tierp Förslag till beslut Att kommunstyrelen godkänner omfördelning av beviljade investeringsanslag, totalt , kr inom Gata/Park-enheten för att skapa möjlighet till projektering av infrastrukturs behov enligt DP1045 Sydvästra industriområdet Tierp. Bakgrund En ny detaljplan på uppdrag av utskottet samhällsbyggnad, DP1045, håller på att tas fram för Sydvästra Industriområdet i Tierp. Syftet med planläggningen är att möjliggöra ytterligare etablering av verksamheter i Tierp såsom mindre producerande företag, handel, lagerverksamhet eventuellt kontor, motorcrossbana m.m. Samtliga tomter inom industriområdet är slutsåld och därför har detaljplanens lagakraftdatum tidigarelagts, efterfrågan är fortfarande hög av industrimark. Detta har medfört att en del av infrastrukturen skall vara iordningställd under år 2015, då för att tillmötesgå infrastrukturbehovet för de verksamheter som har för avsikt att etablera sig i området under innevarande år. Områdena av infrastuktursbehov år 2015, även nämnd som etapp 1 & 2, är beskrivna i bilaga 1. För att omgående påbörja projektering, av hela DP1045 i sin helhet, och därmed redovisa de tekniska specifikationerna för byggnation av infrastrukturen begärs omfördelning av redan beviljade investeringsanslag för att motsvara kommande projektringkostnad (Infrastrukturen innefattar - vägar, Vatten/Avlopp, belysning inom Sydvästra industriområdet samt trafiklösning av Sydvästra industriområdets anslutning till Industrigatan) Produktion Handläggare Samhällsbyggnad Thomas Kihlström Tierp Gata/Park Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: E-post: Thomas.KihIstrometierp.se

13 2(4) Följande omfördelningar begärs: Ans Vht-3180 Proj-1107 Chef Tekniska Enheten Övrigt gator/vägar Mur/Bäck Tobo Totalt anslaget belopp år 2016 är kr. Förbrukat belopp är 0 kr, varvid omfördelning begärs av kr till projekt 1127-Sydvästra Industri Området. Ans Vht-3100 Proj-1119 Chef Tekniska Enheten Gator/vägar Övergångspassager Totalt anslaget belopp år 2016 är kr. Förbrukat belopp är 0 kr, varvid omfördelning begärs av kr till projekt 1127-Sydvästra Industri Området. Mottagande investeringsprojekt är Ans Vht-3100 Proj-1127 Chef Tekniska Enheten Gator/vägar Sydvästra Industri Området. Tidigare beviljat anslag för projekt 1127 år 2016 är kr. Omfördelning från projekten 1107 och 1119 krävs för att tillmötesgå kostnaden för projektering, totalt kr, av Sydvästra Industriområdet. Projektering innehåller, förutom tekniska specifikationer, även bygghandlingar samt mängdförteckning vilket kommer redovisa kostnaden mer exakt för det som skall genomföras år 2015 samt år Genomförandekostnaderna av infrastrukturens byggnation, som redovisas efter projektering, kommer delges kommunstyrelsen innan start av byggnation. Samhällsbyggnad

14 3(4) Ekonomiska konsekvenser Kostnaderna för projektering av etapp 1 & 2 uppgår till kr, enligt bilaga 2. Utöver detta beräknas projektering för resterande del av området samt trafiklösning för ny anslutning till Sydvästra industriområdet från Industrigatan innebära en kostnad på kr. För att möjligöra projekteringen i sin helhet behövs omfördelning av redan beviljade investeringsmedel. Som information av uppskattade kostnader för projektering samt byggnation av Sydvästra Industriområdet i sin helhet (exklusive ny anslutning till Industrigatan) är enligt tabell: Kostnad Total kostnad Enhet Beskrivning etapp 1&2 för hela 2015 genomförandet VA Projektering Vatten/Spill/Dag VA Vatten/Spill/Dag Anläggningsmaterial/Tjänster G/P Projektering väg G/P Projektering Dagvattendamm G/P Geoteknisk undersökning G/P I n dustriväg ca m G/P Gång-cykel ca 9300 m G/P Dagvattendamm G/P Belysning 35m avstånd ca 55 ljuspunkter G/P Övrig dränering G/P-VA Huvudprojektledare G/P-VA Byggledare Totalt Den nya anslutningen till Sydvästra industriområdet från Industrivägen beräknas innebära en byggnationskostnad på kr kr beroende anslutnings alternativ. Alternativen kan vara lösning med av/påfarter eller cirkulationsplats. Beslutsunderlag Bilaga 1, Kartbeskrivning av etapp 1 & 2, med krav från verksamheter för ett genomförande Bilaga 2, Offert sydvästra industriområdet , projektering Etapp 1 & 2, exklusive dagvattenutredning. Samhällsbyggnad

15 4(4) Thomas Kihlström Handläggare Chef Gata/Park Per Jonsson Verksamhetschef Chef Samhällsbygg. Samhällsbyggnad

16 1' z 'Arun 1. vt lanoovrar PLANBESTÄMMELSER forts. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE \.,. Riskreducerande åtgärder '0. Utformning Ragemador och marko råden danar. ca all ortsdal Inb «pandas Mr ankor nån Ithmagan. Dat Motor* An 151rend, vanor dta omtydas: Byggnad Ok hk utondaa 'nota 40 rader eran damvipan. Omrider UNION 40 matad*, }Sambon år orkarnandrat 0 dankartan ebr011nad får d cropinacå Omutbar rondraionalatag placeras dåna do Vadd bod från t00,4544' dritartnin0 från byognadar eka ula bort hån jimrågon. fårthat golv i byggnad oka 5paro på an Kod co,,, 6, MIM; 32,5 matt (r3400) 43> POStpla bornanadahnd I metra PLANBESTÄMMELSER Fallande g5tiror Mom anoden mad nadanallando ledoclmkgar. Endeat onglam anrandnao och Utmaning ar Cbton. godeernmolocr utan holeconing ganar Mom bob plantanrbor GRÄNSER Plodaradmanka AmdraIntraregrano Egandoptc,rans F- Admentorralar gråna ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser NATUR 1 GATA INATURI I GATA I i 0A/46 I 1 'CYKEL I r-"a'rren i NaNtornoldo dar gång och c-m,004 dr anordnas Naturmark aorn onwerdlter ull anta den on trankpinitton I a toludloa ON anda fir tubrogel ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Gala arnrandbo 91 Mar Or pård- och cykelbank nk hata nattblind krom omalda iär talartad Genomförandetici Planområdel a dotal I två gwromiarandadatan en bold och en rådda bl Kvartersmark Får don 53.tra och aldala dalen ar go nomkkandelden Nrnton (15) N Mkr den dn planen Vorksarkelor venode k141 F enden vasr' a delen banar larandraldan hd, pipår i to (10)» Modala datum. RZ SportandgamIng kr motocross och annan idrou :ana radda ' milda Bednrsardangolng, handen kantar, norldarchator Ändrad lovpilkt, lov med villkor keizo... lår Ido con Mab åtgärd fra an motverka dok och olycka VorNavrthear, Malm banda har ordnars panda Jul yllamgar on Infanevng lo dosdel Oddbantogon ev Garlordgant har urbota oand dl on handaddron UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER tör dar tymagcltorsceng com då badda ha/ 1 Iil thaeordaers. MOldroadad bh anordnar Huvudmannaskap dåo ca. 03, avdra...en ~vd Chopartendarnm rening ah Iårdribåtte av degrand, Kommunan or howdman Ity almån data rv AnaCingsvarn IN anordnas an ~område dan Alut har giro mot 90ta. Gata Gammat, Orkolvåg UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING e25 Skrala trycanadannar I docera av loonahocuaron. Can Mandel Melon I moran on tanighet lönnolaa byngnadcaraan prepodaraa ideldeande t1 mkpoltdra 4~411 ardolaven3401. i tran 1. --,NATEJR_ BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE rirdd.d får le iswidm Marlon aludl vara NONA] 100 almannytepa modulen:luka Mdtbrgar MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) Mark och vegetation Malmros, Utfart, stängsel ik e 9 x trodarniark ror koturads la, arradmr. Koma, ond 000 ote rodd., "`".., ZIO-r PLANEKONOM Kreol komor all delokras I samband rad ale filade ab haglar TOK NORMALT PLANFORFARANDE ämna haryllundll Adael anrg Okanka anad! Iludrardcam Cadrknot otron-cg icorgooldeptagada SAMRÅDSHANDLING Repar intkatvånthig och byggank eda Pa L \ e Ny våg: 1, km (12 m ink C)... %Rustning av bet väg: 250 m, prioriterade område ; c to to to or Id ra 1t IN DETALJPLAN Or SYDVÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET Tierp köping TIERPS 4"' 4 KOMMUN' tardonaltarral Al inbehiehän.11, kdallieunuår

17 1 (3) igewsp Uppsala OFFERT Vi tackar för Er förfrågan och erbjuder oss att utföra projekteringsuppdrag enligt denna offert. g Förutsättningar Enligt genomgång av detaljplan för Sydvästra industriområdet vid möte Omfattning Enligt genomgång av detaljplan för Sydvästra industriområdet vid möte projektering av förfrågningsunderlag och bygghandling för nedanstående: -Projektering av 1400m ny gata samt upprustning av ca 250m befintlig gata. -Projektering av VA-ledningar i gata. Ej dagvattenledning, dagvatten hanteras i diken längs gator. -Geoteknisk undersökning enligt föreslaget borrprogram som bifogas. -Inmätning/avvägning av området. -Ledningssamordning i form av sammanställning av befintliga ledningar i området via samt samordning av eventuella nya ledningar. Respektive ledningsägare genomför själv projektering av sina nya ledningar. -Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P 1. -Gatubelysning P E -Mängdbeskrivning enligt Anl AMA 13 -AF Hantering av markavvattningsföretag och projektering av dagvattendammar ingår ej i 9, denna offert. ri " Uppskattad tidsåtgång för respektive arbetsmoment framgår enligt Bilaga 1. g 5 WSP Sverige AB Box Uppsala Besök: Kungsgatan 66 Tel: WSP Sverige AB Org nr Styrelsens säte: Stockholm

18 2 (3) fiews P Organisation Ombud: Jan-Erik Larsson Expert gata/mark samt uppdragsansvarig: Erik Persson Expert VA: Fredrik Lundin Expert geoteknik: David Stenman Expert BAS-P: Karoline Kristo Expert belysning: Per Karlsson Handläggare/projektmedarbetare gata: Emil Enarsson Handläggare/projektmedarbetare VA: Andreas Gustafsson Mätning: Johan Rosn, JR Mät AB Ersättning Rörligt arvode enligt kap. 6, 2a ABK 09. Budget kr Timpriser enligt ramavtal indexuppräknade för 2015 års nivå. Uppdragsansvarig/expert: 805 kr/tim, Handläggare/projektmedarbetare: 698 kr/tim Mätingenjör inkl mätutrustning: 1128 kr/tim Timpriser prisjusteras enligt ramavtal. Kostnader för uppskattad tidsåtgång (se även bilaga 1): fi Övergripande (uppdragsledning, möten, kvalitetssäkring, BAS-P): Kostnad: kr Inmätning Kostnad: kr E Projektering gata Kostnad: kr - Projektering VA och ledningssamordning Kostnad: kr Geotekniska undersökningar och redovisning Kostnad: kr

19 3 (3) iffiewsp Gatubelysning Kostnad: la Lagenlig mervärdeskatt tillkommer. Tider Geotekniska undersökningar och inmätning klart senast 10/ Bygghandling för etapp 1 levereras senast 11/ Bygghandling för etapp 2 levereras senast 28/ Ovanstående tider förutsätter att projektet kan påbörjas senast den 11/ Övriga villkor För uppdraget gäller Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009 (ABK 09) med nedan angivna ändringar och tillägg. Vår sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt kap. 5, 3 ABK 09 är begränsad till arvodets storlek, dock högst 120 basbelopp. Särskild ersättning enligt kap. 6, 5 a-f ABK 09 utgår enligt vår prislista eller, beträffande för kundens räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 10 %. Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. Vi hoppas att vår offert är intressant för Er och att det leder till ett samarbete i detta projekt. '13 Förfrågningar besvaras av undertecknad per telefon eller e-post Med vänlig hälsning WSP Sverige AB å e g i! -R g s Erik Persson Bilaga 1: Budget Bilaga 2: Geotekniska undersökningar

20 Sydvästra industriområdet, Tierp Budget Resurs Dagar Tim Timkosln. Kostnad UPPDRAGSLEDNING Uppdragsledning, 8 h/vecka 25 veckor Externa möten a Projekteringsmöten externt (4st x 4h x 2 pers) Ledningssamordningsmöten(2st x 4h x 2 persl jnterna möten Samgranskningsmöte (1 st x 8h x apers) Projekteringsmeten Internt (4st x 2h x 4pers) ntemgranskning (utomstående) Egenkontroll (ingår i resp TO) o Datasamordning Arbetsmiljöplan, BAS-P AF Ritningsförteckning (ingår i UL) översiktsritning (ingår i UL) 9 e GATA (660 m osta etapp 11 Höjdsättning- och utformningssplaner 1: Vägutrustningsplan 1:400 i s Profiter 1:1000, 1: Normalsektioner 1 a MB gata + sammanställning övriga TO GATA m gata etapp 2} Höjdsilttning- och utformningssplaner 1:400 2o Vägutrustningsplan 1: Profiler 1:1000, 1: Normaisektioner MB gata -F sammanställning övriga TO VA och ledningasamordnino etern) 1 Plan- och profilritningar e Ledningssamordningsplaner (bel och nytt) Underlag MB Da VA och ledningssamordning etapp 2 Plan- och profilritningar BOO Ledningssamordningsplaner (bef och nytt) a BBO Underlag MB a e21212 Enligt borrprogram inkl utsättning Geoteknisk rapport MUR, Geotekniska plan/profilritningar 1;400/1:100, Tekniskt PM geoteknik Inmåtninetayyåening Belysning SUMMA

21 Tierp Väg/VA - Geoundersökning Objekt 1400 m ny sträcka (12m ink GC) 250 m rustning av bef väg. Ytjord Åkermark med lite skog, en bäck korsar området. Jordartskarta Sand och silt samt tunt eller osammanhängande ytlager av torv. Jorddjup SGU Jorddjup till största del ca 10 ni, men externvärden från lm upptill m förekommer. Tidigare utföra undersökningar Vid tidigare utförd undersökning på motsatt sida industrigatan har ca 2 m lera påträffats ca 1 m under markytan. Enligt jordartskartan är det ett siltområde. Övrigt Området gränsar mot vattenskyddsområde Borrprogram Förväntade förhållanden är till största del friktionsjord, där djup till berg förväntas vara större än 3 m bortsett från ett mindre lokalt område. Eftersom lera har påträffats i närheten bedöms det vara nödvändigt att undersöka om lera även finns vid detta område. 1650m Gata/VA Metod Avstånd Antal tid Antagna förhållanden Vim+slb cc 20 ni 80 st 10 dagar (10 m till stopp) Skr cc 80 m 20 st 3 dagar (4 m).18 8 st 1 dagar (mindre område med ca 1-3 m till berg) Gv-rör 2 st 1 dag (10 m till fast friktionsjord) Vb 5 pkt 1 dag (ev lera, 2 nivåer/pkt) Summa tid: 16 dagar fält + 1 dag utsättning

22 Budget Aktivitet Fält Kontorsarbete * Budget kr kr Budget med rörligt arvode ca kr. * Handläggning, Redovisning, MUR, PMgeo, Granskning

23 4 Adress TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Infrastuktur Sydvästra Industriområdet Datum Diarienummer Ekonomichef 1(2) Uppdrag "Infrastruktur Sydvästra Industrimorådet" Behovsanalys och mål med investeringen Behovsanalys beskrivs med utdrag av "UNDERÄTTELSE OM SAMRÅD för detaljplan DP1045-Sydvästra Industriområdet, Tierp" 2013/841 UNDERRATTELSE OM SAMRAD för detaljplan DP1045- Sydvästra industriområdet, Tierp Bakgrund: Tierps köping är under utveckling. Ett flertal planläggningsprojekt pågår för att bereda plats för ytterligare bostäder, centrumverksamheter och pendlarparkeringar i ortens centrala delar. Detta förslag till detaljplan är ett led i det arbetet genom att skapa utrymme för verksamheter som inte är i behov av att ligga lika centralt, i anslutning till befintligt verksamhetsområde i utkanten av köpingen. Kommunen har köpt in ytterligare mark i sydvästra Tierp som angränsar till tidigare planlagd mark. Den 17 december 2013 gav utskottet samhällsbyggnad kommunens samhällsbyggnadsenhet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Tierp 1:1 m.fl. Ett förslag till en delvis ny, delvis ersättande detaljplan har nu tagits fram och hålls tillgänglig för samråd till och med den 27 maj För utbyte av information och synpunkter inbjuds ni härmed till samråd av detaljplaneförslaget. Detaljplanen DP1045 innebär att infrastruktur såsom väg, Vatten/Avlopp, dagvattenhantering, belysning behöver etableras inom området för kommande verksamheter. Även att ny anslutning till området från Industrigatan etableras. Mål med investeringen är etablerad infrastruktur enligt DP1045 är färdigställd augusti Handlingsalternativ Projektet kommer att genomföras främst med externa resurser i form av projektering och byggnation av infrastruktur. Tierps kommun kommer lägga fokus på att tillhandahålla kvalitetsbeställningar samt tydliga uppdragsbeskrivningar till utförare. Produktion Handläggare Samhällsbyggnad Thomas Kihlström Tierp Gata/Park Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: E-post:

24 2(2) Konsekvensanalys Genomförs under projektering Förutsättningar att genomföra projektet Att kommunstyrelsen anslår erforderliga medel för både tjänster och material för planering och genomförande av behövlig infrastruktur enligt DP1045. Tidsplan Planering/Projektering, start maj 2015, klar december 2015 Byggnation Etapp 1 & 2, start oktober 2015, klar maj 2016 Byggnation resterande område, start mars 2016, klar juli 2016 Byggnation ny anslutning till området, start april 2016, klar augusti 2016 Uppdragsgivare och berörd verksamhet Utskottet Samhällsbyggnad, Tierps Kommun Thomas KihIström Chef Gata/Park Per Jonsson Chef Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad

25 4, TIERPS KOMMUN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar Beslut Kommunstyrelsens beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson, kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Nyberg, kommunchef Yvette Axelsson, ekonomichef Conny Rönnholm, redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Arietta Melin och ekonomiassistent Lisa Darmell att två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar att beslutet träder ikraft den 1 juni 2015 samt att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen 67/2015 upphör att gälla från samma datum. Bakgrund Med anledning av nya befattningshavare vid ekonomienheten behöver nytt beslut avseende teckningsrätt fattas. Delges Berörda personer Ekonomienheten Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

26 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (43) 67 Dnr Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson, kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Nyberg, kommunchef Yvette Axelsson, ekonomichef Conny Rönnholm, redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Jan-Ola Helgesson och ekonomiassistent Arietta Melin att två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar samt att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan samt att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen 3/2015 upphör att gälla från samma datum. Bakgrund Med anledning av att befattningshavare vid ekonomienheten tillträtt på ny tjänst behöver nytt beslut avseende teckningsrätt fattas. Delges Berörda personer Ekonomienheten Ordf sign Justerandes sign Vldi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden Individ- och familjeförvaltningen Delegationsordning dnr 2014/00120 015 700 Ansvarig Utfärdad av Berörd verksamhet IoF Nämnd Sara Lantz Hela IoF Utfärdad Reviderad Revideras senast Upphörd rutin 2015-01-02

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10.

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10. BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Tid Plats Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10.00) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188.

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. Ändringar har skett 2012-04-03 ks 65 och 85; 2012-10-09 ks 192; 2012-10-16 ks

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 2013-02-21 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina Sukurica

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Innehållsförteckning Inledning... 2 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen... 3 Del

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Innehållsförteckning Inledning... 2 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 7 Del 3 Personal... 10 Del 4 Vuxenutbildning... 13 Del 5

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer

Ärende nr 3. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning

Ärende nr 3. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning Ärende nr 3 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 1 Tingsryds '\!!V kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Il Au 276 Dm2014/360 002 Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-01-08

Kommunstyrelsen 2013-01-08 Kommunstyrelsen 2013-01-08 Ks 1 Delegationsordning för kommunstyrelsen... 2 Ks 2 Samråd detaljplan för Storhaga 7:4... 3 Ks 3 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar... 4 Ks 4 Förslag

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 1(17) Reglemente för kommunstyrelsen För kommunstyrelsen och dess verksamhet ska följande gälla i anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 2 december 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-12-02 5 (47) Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till

Läs mer