ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1

2

3 ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN 26 maj 2015

4 44 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (35) Dnr Ks Verksamhetsuppföljning per 30 april 2015 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Bakgrund Föreligger underlag till verksamhetsuppföljning och prognos per den 30 april Delges Samtliga verksamhetschefer Ekonomienheten Ordf sign Justerandes sign Vidl sign Sekr sign Uldragsbestyrkande

5 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsu Ombudgetering inom investeringsbudgeten för trafiksäkerhetsåtgärder kring Orbyhus skola Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1133 trafikmiljö Örbyhus, samt att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 089 arbetsmaskiner, projekt 1105 maskiner och med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1110 mur/karlholm samt med 800 tkr i statsbidrag som erhållits. Bakgrund Trafiksituationen vid Örbyhus skola medför trafiksäkerhetsrisker främst för elever som ska till och från skolan. Trafiksituationen har dokumenterats i form av en förstudie. Intervjuer har genomförts med skolans personal inkl. skyddsombud och elever och enkäter har skickats ut till föräldrar med frågor om trafikmiljön samt resebeteenden. Det har också genomförts en okulär studie vid kritiska tidpunkter där elever skjutsas med bil till skolan. Trafiksäkerhetsrisken är så pass allvarlig att ny utformning krävs för att undvika framtida personskador. Tierps kommun har med denna bakgrund sökt statlig medfinansiering för att utveckla trafiksäkerheten vid Örbyhus skola och beviljats kr. Den totala kostnaden för planering, projektering och utförande beräknas till kronor. Planerat genomförande är juni till och med augusti Ordf sign Justerandes sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

6 4 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Ombudgetering Sydvästra industriområdet Datum Diarienummer Adress Kommunstyrelsen Ombudgetering inom investeringsbudgeten för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet och för trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Bakgrund Chefen för Samhällsbyggnad har i skrivelser daterade inkommit med begäran om ombudgetering för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet, Tierp och för trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100, projekt 1127 sydvästra industriområdet att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1107 mur/bäck Tobo samt med 1000 tkr från verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1119 övergångspassager att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1133 trafikmiljö Örbyhus att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 089 arbetsmaskiner, projekt 1105 maskiner och med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1110 mur/ Karlholm samt med 800 tkr i statsbidrag som erhållits. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsen ordförande Co Rönnholm Ekonomichef Gemensam service Handläggare Ekonomienheten Conny Rönnholm Tierp Ekonomichef Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: Fax: E-post:

7 4 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Omfördelning investeringmedel Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(2) Trafiksäkerhetsåtgärder kring Örbyhus skola Förslag till beslut Att kommunstyrelsen godkänner omfördelning av beviljade investeringsanslag, totalt kr, inom Gata/Park-enheten för att möjliggöra byggnation av trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Bakgrund Trafiksituationen vid Örbyhusskola medför trafiksäkerhetsrisker för främst elever som skall till och från skolan. Trafiksituation har dokumenterats i form av förstudie, intervjuer med skolans personal inld, skyddsombud och elever, även enkäter till föräldrar för besvarande av trafikmiljön samt resebeteenden. Okulär studie vid kritiska tidpunkter där elever skjutsas med bil till skolan har genomförts. Vid den okulära studien inträffade två allvarliga tillbud, varvid ett skolbarn hamnade under ett backande fordon vid förskola-dock utan personskador. Trafiksäkerhetsrisken är så pass allvarlig att ny utformning krävs för att undvika framtida personskador. Tierps kommun har med denna bakgrund sökt statlig medfinansiering för att utveckla trafiksäkerheten vid Örbyhus skola och beviljats kr. Den totala kostnaden för planering, projektering och utförande beräknas till kr. Planerat genomförande är juni till och med augusti Produktion Handläggare Samhällsbyggnad Thomas Kihlström Tierp Gata/Park Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: E-post:

8 2(2) Omfördelade investeringsprojekt: Ans Vht-089 Proj-1105 Chef Tekniska Enheten Arbetsmaskiner Maskiner Totalt anslaget belopp år 2016 är kr. Förbrukat belopp är kr, varvid omfördelning begärs av kr till projekt Ansvar Vht-3180 Proj-1110 Chef Tekniska Enheten Övrig Gator/Vägar Mur/Karlholm Totalt anslaget belopp år 2016 är kr. Förbrukat belopp är 0kr, varvid omfördelning begärs av kr till projekt Mottagande investeringsprojekt, kr: Ans Vht Proj-1133 Chef Tekniska enheten Gator/Vägar Trafikmiljö Örbyhus Tidigare anslagna medel för proj-1133 har ej redovisat kostnader under 2015 och ej anslagits som tilläggsanslag till 2016, därutav krävs omfördelning av 2016 års investeringsmedel. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Uppskattad kostnad 1,8 miljoner. Kommunen har fått statligmedfinansiering på kr. Beslutsunderlag Bilaga 1, Skiss över åtgärder Örbyhusskola Beslut delges homas Kihlström Handläggare Chef Gata/Park Per Jonsson Verksamhetschef Chef Samhällsbygg. Samhällsbyggnad

9 ti 1j1 / LA,,..z. 3, g (--- _ - i -9-9"--_, ' ffj`k. 1 r L,' i;, i, AJ: i N.... uti_ N ' 1 å CD g Ir --4 I --" III :7», '\ _9 -g onmecnet a nkarförark" dragna s«a-att'gyicef'"r dei 4grnkeII4 ( Upp öjd I i_ L' CP e Cykelparkefing - \ - utyeckgsluppgradara, ! (I, ( \ 1 \ r--- i \ \ N. \,.. \ B usshmipilats ses över \i, \ av rörelse.stiålt i. sarrt räd. med5 avseende på.n, '''' ''"_73: :_ I. _ ng'a::54332"yut::::41:117' :27:56:tsä _., i-,--i-=-& " r,\ ''-"-- exern e" gad \ (i-- visar... t,_. 1.,_ e s t ", _ i ' An nat betong: material., fil, tp,i 0. s 1, i,,..., j K. 5 co~ 3 ö: " (g i. '2% g \N vart r Mpogifo tör hämta ochlämna. bly parkering - -., =-_-----, , ,---- = ,, =---.._, --"" _ _ wrot..gårgsställe `;-----, "\ --'. ---,,,, ---:. -i,--;---.^-"' \--7gelFgagls s Örbyhus ti:cola-- -,. _ 1:1000 (4),- --_ N " \ ä4,2å. 1,\

10 4 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutsk (15) Ombudgetering inom investeringsbudgeten för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100, projekt 1127 sydvästra industriområdet, samt att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1107 mur/bäck Tobo samt med 1000 tkr från verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1119 övergångspassager. Bakgrund En ny detaljplan (DP1045) håller på att tas fram för Sydvästra Industriområdet i Tierp på uppdrag av utskottet samhällsbyggnad. Syftet med planläggningen är att möjliggöra ytterligare etablering av verksamheter i Tierp såsom mindre producerande företag, handel, lagerverksamhet eventuellt kontor, motorcrossbana m.m. Samtliga tomter inom industriområdet är slutsålda och därför har detaljplanens lagakraftdatum tidigarelagts. Efterfrågan på industrimark är fortfarande hög. En del av infrastrukturen ska vara iordningställd under år 2015 för att tillmötesgå infrastrukturbehovet för de verksamheter som har för avsikt att etablera sig i området under innevarande år. För att omgående påbörja projektering, av detaljplanen i sin helhet, och därmed redovisa de tekniska specifikationerna för byggnation av infrastrukturen begärs anslag för projektering. Projektering innehåller, förutom tekniska specifikationer, även bygghandlingar samt mängdförteckning vilket kommer redovisa kostnaden mer exakt för det som ska genomföras år 2015 samt år Genomförandekostnaderna av infrastrukturens byggnation, som redovisas efter projektering, kommer delges kommunstyrelsen innan byggstart. Ordf sign Justerandes sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

11 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Ombudgetering Sydvästra industriområdet Datum Diarienummer Adress Kommunstyrelsen Ombudgetering inom investeringsbudgeten för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet och för trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Bakgrund Chefen för Samhällsbyggnad har i skrivelser daterade inkommit med begäran om ombudgetering för projektering av infrastruktur i Sydvästra industriområdet, Tierp och för trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100, projekt 1127 sydvästra industriområdet att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1107 mur/bäck Tobo samt med 1000 tkr från verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1119 övergångspassager att anslå tkr på ansvar chef tekniska enheten, verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1133 trafikmiljö Örbyhus att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från verksamhet 089 arbetsmaskiner, projekt 1105 maskiner och med 500 tkr från verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, projekt 1110 mur/ Karlholm samt med 800 tkr i statsbidrag som erhållits. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsen ordförande Ekonomichef Gemensam service Handläggare Ekonomienheten Conny Flönnholm Tierp Ekonomichef Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: Fax: E-post: Conny.Ronnholm011erp.se

12 Å TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Sydvästra Industriområdet Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(4) Projektering av infrastrukturs etablering i Sydvästra industriområdet, Tierp Förslag till beslut Att kommunstyrelen godkänner omfördelning av beviljade investeringsanslag, totalt , kr inom Gata/Park-enheten för att skapa möjlighet till projektering av infrastrukturs behov enligt DP1045 Sydvästra industriområdet Tierp. Bakgrund En ny detaljplan på uppdrag av utskottet samhällsbyggnad, DP1045, håller på att tas fram för Sydvästra Industriområdet i Tierp. Syftet med planläggningen är att möjliggöra ytterligare etablering av verksamheter i Tierp såsom mindre producerande företag, handel, lagerverksamhet eventuellt kontor, motorcrossbana m.m. Samtliga tomter inom industriområdet är slutsåld och därför har detaljplanens lagakraftdatum tidigarelagts, efterfrågan är fortfarande hög av industrimark. Detta har medfört att en del av infrastrukturen skall vara iordningställd under år 2015, då för att tillmötesgå infrastrukturbehovet för de verksamheter som har för avsikt att etablera sig i området under innevarande år. Områdena av infrastuktursbehov år 2015, även nämnd som etapp 1 & 2, är beskrivna i bilaga 1. För att omgående påbörja projektering, av hela DP1045 i sin helhet, och därmed redovisa de tekniska specifikationerna för byggnation av infrastrukturen begärs omfördelning av redan beviljade investeringsanslag för att motsvara kommande projektringkostnad (Infrastrukturen innefattar - vägar, Vatten/Avlopp, belysning inom Sydvästra industriområdet samt trafiklösning av Sydvästra industriområdets anslutning till Industrigatan) Produktion Handläggare Samhällsbyggnad Thomas Kihlström Tierp Gata/Park Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: E-post: Thomas.KihIstrometierp.se

13 2(4) Följande omfördelningar begärs: Ans Vht-3180 Proj-1107 Chef Tekniska Enheten Övrigt gator/vägar Mur/Bäck Tobo Totalt anslaget belopp år 2016 är kr. Förbrukat belopp är 0 kr, varvid omfördelning begärs av kr till projekt 1127-Sydvästra Industri Området. Ans Vht-3100 Proj-1119 Chef Tekniska Enheten Gator/vägar Övergångspassager Totalt anslaget belopp år 2016 är kr. Förbrukat belopp är 0 kr, varvid omfördelning begärs av kr till projekt 1127-Sydvästra Industri Området. Mottagande investeringsprojekt är Ans Vht-3100 Proj-1127 Chef Tekniska Enheten Gator/vägar Sydvästra Industri Området. Tidigare beviljat anslag för projekt 1127 år 2016 är kr. Omfördelning från projekten 1107 och 1119 krävs för att tillmötesgå kostnaden för projektering, totalt kr, av Sydvästra Industriområdet. Projektering innehåller, förutom tekniska specifikationer, även bygghandlingar samt mängdförteckning vilket kommer redovisa kostnaden mer exakt för det som skall genomföras år 2015 samt år Genomförandekostnaderna av infrastrukturens byggnation, som redovisas efter projektering, kommer delges kommunstyrelsen innan start av byggnation. Samhällsbyggnad

14 3(4) Ekonomiska konsekvenser Kostnaderna för projektering av etapp 1 & 2 uppgår till kr, enligt bilaga 2. Utöver detta beräknas projektering för resterande del av området samt trafiklösning för ny anslutning till Sydvästra industriområdet från Industrigatan innebära en kostnad på kr. För att möjligöra projekteringen i sin helhet behövs omfördelning av redan beviljade investeringsmedel. Som information av uppskattade kostnader för projektering samt byggnation av Sydvästra Industriområdet i sin helhet (exklusive ny anslutning till Industrigatan) är enligt tabell: Kostnad Total kostnad Enhet Beskrivning etapp 1&2 för hela 2015 genomförandet VA Projektering Vatten/Spill/Dag VA Vatten/Spill/Dag Anläggningsmaterial/Tjänster G/P Projektering väg G/P Projektering Dagvattendamm G/P Geoteknisk undersökning G/P I n dustriväg ca m G/P Gång-cykel ca 9300 m G/P Dagvattendamm G/P Belysning 35m avstånd ca 55 ljuspunkter G/P Övrig dränering G/P-VA Huvudprojektledare G/P-VA Byggledare Totalt Den nya anslutningen till Sydvästra industriområdet från Industrivägen beräknas innebära en byggnationskostnad på kr kr beroende anslutnings alternativ. Alternativen kan vara lösning med av/påfarter eller cirkulationsplats. Beslutsunderlag Bilaga 1, Kartbeskrivning av etapp 1 & 2, med krav från verksamheter för ett genomförande Bilaga 2, Offert sydvästra industriområdet , projektering Etapp 1 & 2, exklusive dagvattenutredning. Samhällsbyggnad

15 4(4) Thomas Kihlström Handläggare Chef Gata/Park Per Jonsson Verksamhetschef Chef Samhällsbygg. Samhällsbyggnad

16 1' z 'Arun 1. vt lanoovrar PLANBESTÄMMELSER forts. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE \.,. Riskreducerande åtgärder '0. Utformning Ragemador och marko råden danar. ca all ortsdal Inb «pandas Mr ankor nån Ithmagan. Dat Motor* An 151rend, vanor dta omtydas: Byggnad Ok hk utondaa 'nota 40 rader eran damvipan. Omrider UNION 40 matad*, }Sambon år orkarnandrat 0 dankartan ebr011nad får d cropinacå Omutbar rondraionalatag placeras dåna do Vadd bod från t00,4544' dritartnin0 från byognadar eka ula bort hån jimrågon. fårthat golv i byggnad oka 5paro på an Kod co,,, 6, MIM; 32,5 matt (r3400) 43> POStpla bornanadahnd I metra PLANBESTÄMMELSER Fallande g5tiror Mom anoden mad nadanallando ledoclmkgar. Endeat onglam anrandnao och Utmaning ar Cbton. godeernmolocr utan holeconing ganar Mom bob plantanrbor GRÄNSER Plodaradmanka AmdraIntraregrano Egandoptc,rans F- Admentorralar gråna ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser NATUR 1 GATA INATURI I GATA I i 0A/46 I 1 'CYKEL I r-"a'rren i NaNtornoldo dar gång och c-m,004 dr anordnas Naturmark aorn onwerdlter ull anta den on trankpinitton I a toludloa ON anda fir tubrogel ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Gala arnrandbo 91 Mar Or pård- och cykelbank nk hata nattblind krom omalda iär talartad Genomförandetici Planområdel a dotal I två gwromiarandadatan en bold och en rådda bl Kvartersmark Får don 53.tra och aldala dalen ar go nomkkandelden Nrnton (15) N Mkr den dn planen Vorksarkelor venode k141 F enden vasr' a delen banar larandraldan hd, pipår i to (10)» Modala datum. RZ SportandgamIng kr motocross och annan idrou :ana radda ' milda Bednrsardangolng, handen kantar, norldarchator Ändrad lovpilkt, lov med villkor keizo... lår Ido con Mab åtgärd fra an motverka dok och olycka VorNavrthear, Malm banda har ordnars panda Jul yllamgar on Infanevng lo dosdel Oddbantogon ev Garlordgant har urbota oand dl on handaddron UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER tör dar tymagcltorsceng com då badda ha/ 1 Iil thaeordaers. MOldroadad bh anordnar Huvudmannaskap dåo ca. 03, avdra...en ~vd Chopartendarnm rening ah Iårdribåtte av degrand, Kommunan or howdman Ity almån data rv AnaCingsvarn IN anordnas an ~område dan Alut har giro mot 90ta. Gata Gammat, Orkolvåg UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING e25 Skrala trycanadannar I docera av loonahocuaron. Can Mandel Melon I moran on tanighet lönnolaa byngnadcaraan prepodaraa ideldeande t1 mkpoltdra 4~411 ardolaven3401. i tran 1. --,NATEJR_ BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE rirdd.d får le iswidm Marlon aludl vara NONA] 100 almannytepa modulen:luka Mdtbrgar MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) Mark och vegetation Malmros, Utfart, stängsel ik e 9 x trodarniark ror koturads la, arradmr. Koma, ond 000 ote rodd., "`".., ZIO-r PLANEKONOM Kreol komor all delokras I samband rad ale filade ab haglar TOK NORMALT PLANFORFARANDE ämna haryllundll Adael anrg Okanka anad! Iludrardcam Cadrknot otron-cg icorgooldeptagada SAMRÅDSHANDLING Repar intkatvånthig och byggank eda Pa L \ e Ny våg: 1, km (12 m ink C)... %Rustning av bet väg: 250 m, prioriterade område ; c to to to or Id ra 1t IN DETALJPLAN Or SYDVÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET Tierp köping TIERPS 4"' 4 KOMMUN' tardonaltarral Al inbehiehän.11, kdallieunuår

17 1 (3) igewsp Uppsala OFFERT Vi tackar för Er förfrågan och erbjuder oss att utföra projekteringsuppdrag enligt denna offert. g Förutsättningar Enligt genomgång av detaljplan för Sydvästra industriområdet vid möte Omfattning Enligt genomgång av detaljplan för Sydvästra industriområdet vid möte projektering av förfrågningsunderlag och bygghandling för nedanstående: -Projektering av 1400m ny gata samt upprustning av ca 250m befintlig gata. -Projektering av VA-ledningar i gata. Ej dagvattenledning, dagvatten hanteras i diken längs gator. -Geoteknisk undersökning enligt föreslaget borrprogram som bifogas. -Inmätning/avvägning av området. -Ledningssamordning i form av sammanställning av befintliga ledningar i området via samt samordning av eventuella nya ledningar. Respektive ledningsägare genomför själv projektering av sina nya ledningar. -Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P 1. -Gatubelysning P E -Mängdbeskrivning enligt Anl AMA 13 -AF Hantering av markavvattningsföretag och projektering av dagvattendammar ingår ej i 9, denna offert. ri " Uppskattad tidsåtgång för respektive arbetsmoment framgår enligt Bilaga 1. g 5 WSP Sverige AB Box Uppsala Besök: Kungsgatan 66 Tel: WSP Sverige AB Org nr Styrelsens säte: Stockholm

18 2 (3) fiews P Organisation Ombud: Jan-Erik Larsson Expert gata/mark samt uppdragsansvarig: Erik Persson Expert VA: Fredrik Lundin Expert geoteknik: David Stenman Expert BAS-P: Karoline Kristo Expert belysning: Per Karlsson Handläggare/projektmedarbetare gata: Emil Enarsson Handläggare/projektmedarbetare VA: Andreas Gustafsson Mätning: Johan Rosn, JR Mät AB Ersättning Rörligt arvode enligt kap. 6, 2a ABK 09. Budget kr Timpriser enligt ramavtal indexuppräknade för 2015 års nivå. Uppdragsansvarig/expert: 805 kr/tim, Handläggare/projektmedarbetare: 698 kr/tim Mätingenjör inkl mätutrustning: 1128 kr/tim Timpriser prisjusteras enligt ramavtal. Kostnader för uppskattad tidsåtgång (se även bilaga 1): fi Övergripande (uppdragsledning, möten, kvalitetssäkring, BAS-P): Kostnad: kr Inmätning Kostnad: kr E Projektering gata Kostnad: kr - Projektering VA och ledningssamordning Kostnad: kr Geotekniska undersökningar och redovisning Kostnad: kr

19 3 (3) iffiewsp Gatubelysning Kostnad: la Lagenlig mervärdeskatt tillkommer. Tider Geotekniska undersökningar och inmätning klart senast 10/ Bygghandling för etapp 1 levereras senast 11/ Bygghandling för etapp 2 levereras senast 28/ Ovanstående tider förutsätter att projektet kan påbörjas senast den 11/ Övriga villkor För uppdraget gäller Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009 (ABK 09) med nedan angivna ändringar och tillägg. Vår sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt kap. 5, 3 ABK 09 är begränsad till arvodets storlek, dock högst 120 basbelopp. Särskild ersättning enligt kap. 6, 5 a-f ABK 09 utgår enligt vår prislista eller, beträffande för kundens räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 10 %. Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. Vi hoppas att vår offert är intressant för Er och att det leder till ett samarbete i detta projekt. '13 Förfrågningar besvaras av undertecknad per telefon eller e-post Med vänlig hälsning WSP Sverige AB å e g i! -R g s Erik Persson Bilaga 1: Budget Bilaga 2: Geotekniska undersökningar

20 Sydvästra industriområdet, Tierp Budget Resurs Dagar Tim Timkosln. Kostnad UPPDRAGSLEDNING Uppdragsledning, 8 h/vecka 25 veckor Externa möten a Projekteringsmöten externt (4st x 4h x 2 pers) Ledningssamordningsmöten(2st x 4h x 2 persl jnterna möten Samgranskningsmöte (1 st x 8h x apers) Projekteringsmeten Internt (4st x 2h x 4pers) ntemgranskning (utomstående) Egenkontroll (ingår i resp TO) o Datasamordning Arbetsmiljöplan, BAS-P AF Ritningsförteckning (ingår i UL) översiktsritning (ingår i UL) 9 e GATA (660 m osta etapp 11 Höjdsättning- och utformningssplaner 1: Vägutrustningsplan 1:400 i s Profiter 1:1000, 1: Normalsektioner 1 a MB gata + sammanställning övriga TO GATA m gata etapp 2} Höjdsilttning- och utformningssplaner 1:400 2o Vägutrustningsplan 1: Profiler 1:1000, 1: Normaisektioner MB gata -F sammanställning övriga TO VA och ledningasamordnino etern) 1 Plan- och profilritningar e Ledningssamordningsplaner (bel och nytt) Underlag MB Da VA och ledningssamordning etapp 2 Plan- och profilritningar BOO Ledningssamordningsplaner (bef och nytt) a BBO Underlag MB a e21212 Enligt borrprogram inkl utsättning Geoteknisk rapport MUR, Geotekniska plan/profilritningar 1;400/1:100, Tekniskt PM geoteknik Inmåtninetayyåening Belysning SUMMA

21 Tierp Väg/VA - Geoundersökning Objekt 1400 m ny sträcka (12m ink GC) 250 m rustning av bef väg. Ytjord Åkermark med lite skog, en bäck korsar området. Jordartskarta Sand och silt samt tunt eller osammanhängande ytlager av torv. Jorddjup SGU Jorddjup till största del ca 10 ni, men externvärden från lm upptill m förekommer. Tidigare utföra undersökningar Vid tidigare utförd undersökning på motsatt sida industrigatan har ca 2 m lera påträffats ca 1 m under markytan. Enligt jordartskartan är det ett siltområde. Övrigt Området gränsar mot vattenskyddsområde Borrprogram Förväntade förhållanden är till största del friktionsjord, där djup till berg förväntas vara större än 3 m bortsett från ett mindre lokalt område. Eftersom lera har påträffats i närheten bedöms det vara nödvändigt att undersöka om lera även finns vid detta område. 1650m Gata/VA Metod Avstånd Antal tid Antagna förhållanden Vim+slb cc 20 ni 80 st 10 dagar (10 m till stopp) Skr cc 80 m 20 st 3 dagar (4 m).18 8 st 1 dagar (mindre område med ca 1-3 m till berg) Gv-rör 2 st 1 dag (10 m till fast friktionsjord) Vb 5 pkt 1 dag (ev lera, 2 nivåer/pkt) Summa tid: 16 dagar fält + 1 dag utsättning

22 Budget Aktivitet Fält Kontorsarbete * Budget kr kr Budget med rörligt arvode ca kr. * Handläggning, Redovisning, MUR, PMgeo, Granskning

23 4 Adress TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Infrastuktur Sydvästra Industriområdet Datum Diarienummer Ekonomichef 1(2) Uppdrag "Infrastruktur Sydvästra Industrimorådet" Behovsanalys och mål med investeringen Behovsanalys beskrivs med utdrag av "UNDERÄTTELSE OM SAMRÅD för detaljplan DP1045-Sydvästra Industriområdet, Tierp" 2013/841 UNDERRATTELSE OM SAMRAD för detaljplan DP1045- Sydvästra industriområdet, Tierp Bakgrund: Tierps köping är under utveckling. Ett flertal planläggningsprojekt pågår för att bereda plats för ytterligare bostäder, centrumverksamheter och pendlarparkeringar i ortens centrala delar. Detta förslag till detaljplan är ett led i det arbetet genom att skapa utrymme för verksamheter som inte är i behov av att ligga lika centralt, i anslutning till befintligt verksamhetsområde i utkanten av köpingen. Kommunen har köpt in ytterligare mark i sydvästra Tierp som angränsar till tidigare planlagd mark. Den 17 december 2013 gav utskottet samhällsbyggnad kommunens samhällsbyggnadsenhet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Tierp 1:1 m.fl. Ett förslag till en delvis ny, delvis ersättande detaljplan har nu tagits fram och hålls tillgänglig för samråd till och med den 27 maj För utbyte av information och synpunkter inbjuds ni härmed till samråd av detaljplaneförslaget. Detaljplanen DP1045 innebär att infrastruktur såsom väg, Vatten/Avlopp, dagvattenhantering, belysning behöver etableras inom området för kommande verksamheter. Även att ny anslutning till området från Industrigatan etableras. Mål med investeringen är etablerad infrastruktur enligt DP1045 är färdigställd augusti Handlingsalternativ Projektet kommer att genomföras främst med externa resurser i form av projektering och byggnation av infrastruktur. Tierps kommun kommer lägga fokus på att tillhandahålla kvalitetsbeställningar samt tydliga uppdragsbeskrivningar till utförare. Produktion Handläggare Samhällsbyggnad Thomas Kihlström Tierp Gata/Park Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: E-post:

24 2(2) Konsekvensanalys Genomförs under projektering Förutsättningar att genomföra projektet Att kommunstyrelsen anslår erforderliga medel för både tjänster och material för planering och genomförande av behövlig infrastruktur enligt DP1045. Tidsplan Planering/Projektering, start maj 2015, klar december 2015 Byggnation Etapp 1 & 2, start oktober 2015, klar maj 2016 Byggnation resterande område, start mars 2016, klar juli 2016 Byggnation ny anslutning till området, start april 2016, klar augusti 2016 Uppdragsgivare och berörd verksamhet Utskottet Samhällsbyggnad, Tierps Kommun Thomas KihIström Chef Gata/Park Per Jonsson Chef Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad

25 4, TIERPS KOMMUN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar Beslut Kommunstyrelsens beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson, kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Nyberg, kommunchef Yvette Axelsson, ekonomichef Conny Rönnholm, redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Arietta Melin och ekonomiassistent Lisa Darmell att två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar att beslutet träder ikraft den 1 juni 2015 samt att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen 67/2015 upphör att gälla från samma datum. Bakgrund Med anledning av nya befattningshavare vid ekonomienheten behöver nytt beslut avseende teckningsrätt fattas. Delges Berörda personer Ekonomienheten Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

26 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (43) 67 Dnr Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson, kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Nyberg, kommunchef Yvette Axelsson, ekonomichef Conny Rönnholm, redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Jan-Ola Helgesson och ekonomiassistent Arietta Melin att två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar samt att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan samt att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen 3/2015 upphör att gälla från samma datum. Bakgrund Med anledning av att befattningshavare vid ekonomienheten tillträtt på ny tjänst behöver nytt beslut avseende teckningsrätt fattas. Delges Berörda personer Ekonomienheten Ordf sign Justerandes sign Vldi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun Delegationsordning Socialtjänsten, Piteå kommun Reviderad 2012-05-25 Socialtjänstlagen m m Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1 1.1 Socialtjänstlagen Boende Beslut om särskilt boende - jämkning av avgifter

Läs mer

Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) [lltierps A ' 21 (39) Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) beslutar att bevilja Lars-Göran Birkehorn Karlsens framställan om entledigande.

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-05-13 ON 2014/0047 Tfn: 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Antagen Delegationsordning Delegationsordning för kommun-styrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 1 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 12 mars 2015, 20 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-09-27 Dnr: TN 2016/226 Tekniska nämnden Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner ny delegationsordning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning 2015-09-17 Tekniska nämndens delegationsordning Antagen av tekniska nämnden den 17 september 2015 114 Ersätter tidigare delegationsordning TN 2014/0083 TEKNISKA KONTORET Information Beslut ska fattas av

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Delegeringsregler för tekniska nämnden

Delegeringsregler för tekniska nämnden www.hassleholm.se S Delegeringsregler för tekniska nämnden Reglemente Se bilaga. Diarienummer: TN Fastställt den: 2015-01-22 6 Fastställt av: Tekniska nämnden För revidering ansvarar: Tekniska nämnden

Läs mer

REGLEMENTE gäller fr 2012-01-30 33.1.3

REGLEMENTE gäller fr 2012-01-30 33.1.3 REGLEMENTE FÖR TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN samt delegationsordning antagna av kommunfullmäktige 2012-01-30, 4. Teknik- och fritidsnämndens uppgifter 1 Teknik- och fritidsnämnden är kommunens samordnande

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 5 TEKNIK 5.1. Mark & fastigheter 5.2. Trafiknämndsärenden 5.3. Säkerhetsfrågor 5.4. Övrigt 5 TEKNIK 5.1 Mark och fastigheter Nr. Delegationens

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Therese Larsson Datum 2015-02-10 Diarienummer GSN-2015-0027 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst Förslag till beslut

Läs mer

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning 1(7) Vidaredelegering från kommunchef enligt kommunstyrelsens delegationsordning Beslutad av kommunchefen, c:\users\kommun\desktop\delegationsordning ks av kc.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM DELEGATION...3 Inledning... 3 Anmälan av beslut och överklagande... 3 Skillnad mellan

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ... modell plan policy regel Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Samverkansnämnden arbetsmarknad Beslutandedatum:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Sida 2009-09-23 1(6) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-09-23, 109. Delegationsregler Allmänt - Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen till delegaten,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN

KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN Enligt kommunstyrelsens beslut den 5 december 2016 Bemyndigandena träder ikraft den 1 januari 2017 1 KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN BETRÄFFANDE VISSA FÖRVALTNINGSÅTGÄRDER

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) C. 6 DELEGATIONSORDNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I LOMMA KOMMUN Delegation till samhällsbyggnadsförvaltningen Ärende/Ärendegrupp 1. Deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda.

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden för trafik- och fastighetsnämnden Antagen av trafik- och fastighetsnämnden 2011-01-13, 8 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden 2011-03-31, 26, punkten A.4.6 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämnden beslutar delegera beslutande rätten i nedanstående grupper av ärenden enligt följande: Ärendegrupp 1. Upphandlingsbeslut

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17)

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Delegationsförteckning för teknisk nämnd antagen av teknisk nämnd 2015-03-10, 35 1 Gäller från 2015-04-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDEN Teknik- och servicenämnden beslutar delegera beslutanderätten i nedanstående grupper av ärenden enligt följande: Ärendegrupp Delegat 1. Upphandlingsbeslut

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 50577 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2016-03-01, KS 95 Gäller från och med 2016-03-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling delegationsordning ÖFS 2013:34 Reviderad av Kommunstyrelsen: 2015-09-28, KS 11:25 Dnr KS 2015/0299 delegationsordning Reviderad av Kommunstyrelsen 2015-09-28, KS 11:25 Dnr:

Läs mer

DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN. ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20

DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN. ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20 Bestämmelser för delegation Allmänt Delegation innebär

Läs mer

Delegering Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i kommunallagen 6 kapitlet.

Delegering Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i kommunallagen 6 kapitlet. FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 Ks 158 2010-09-01 Ks 214 2011-11-03 Ks 123 2013-06-26 Kf 224 2016-01-01 Ks 197 2016-09-14

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2017:2 Infördes i författningssamlingen den19 januari 2017 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69, reviderad 2015-11-03, 128. Förvaltningss vidaredelegation beslutad 2015-11-11, KS-D 2015:84. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer