1(16) Delårsrapport Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(16) Delårsrapport 2013. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling"

Transkript

1 1(16) Delårsrapport 2013 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

2 2 av 16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Delårsrapport 4 Kommunalförbundet avancerad strålbehandling 4 Ändamål och uppgift 4 Direktion 4 Tjänstemannaråd 5 Medicinskt råd 5 Distribuerad kompetens 5 Forum Skandion 6 Taxesättningsmodell 6 Tidplan 6 Byggnad 7 Utrustning 7 Strålutrustning 7 Dosplaneringssystem 7 Övrig medicinteknisk utrustning 7 Inredning och övrig utrustning 8 Förberedelser inför klinisk verksamhet 8 Protokoll för kliniska studier 8 Dosplanering 8 Patientprocessflöde och riskanalys 8 Arbetsgrupper 8 Acceptance och inmätning 8 Planering driftsstart 9 IS/IT 9 Tillfälliga lokaler 9 Personal 9 HR 9 Hotell 10 Händelser av väsentlig betydelse under året 10 Force majeur 10 Övrigt 10 Tillstånd Strålsäkerhetsmyndigheten 10 Överläggningar med Norge 10

3 3 av 16 Försäkringsfrågor 11 Upphandling 11 Ekonomi 11 Ekonomiskt resultat löpande verksamhet 11 Investeringar 11 Finansiering 12 Pensionsmedel 12 Utvärdering av mål för god ekonomisk hushållning 12 Finansiella mål 12 Verksamhetsmål 12 Redovisningsprinciper 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 13 Finansieringsanalys 14 Noter 15

4 4 av 16 Delårsrapport Kommunalförbundet avancerad strålbehandling Kommunalförbundet avancerad strålbehandling konstituerades 31/ Kommunalförbundets medlemmar är de sju landsting/regioner som innehar universitetssjukhus: Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting. Bakgrunden till val av medlemmar var dels praktiska skäl, med samtliga 21 landsting/regioner skulle kommunalförbundet vara alltför tungrott, dels beräknas patienterna till anläggningen komma via universitetssjukhusen. Detta då verksamheten utgör en rikssjukvårdsverksamhet. Anläggningen kommer att kallas Skandionkliniken. Namnet syftar dels på att man använder s.k. skannade strålar dels att anläggningen blir den första i Skandinavien. ion syftar på att joner används i bestrålningen. Ändamål och uppgift Kommunalförbundets ändamål är enligt förbundsordningen att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, uppföra anläggningen och svara för driften av anläggningen. Förutsättningar för optimal strålbehandling, forskning, utveckling och utvärdering av behandlingsresultaten ska finnas, till gagn för patienterna. Verksamheten ska vara nationell och strålbehandlingen ska för aktuella indikationer vara likvärdigt tillgänglig för alla medborgare i Sverige oavsett bostadsort. Genom denna samverkan kan en högre vårdkvalitet och bättre ekonomisk effektivitet uppnås. Kommunalförbundet har till uppgift att uppföra och själv eller genom avtal med annan svara för drift av en anläggning för strålbehandling. Inom ramen för denna verksamhet ligger att svara för införskaffande och drift av en anläggning för behandling med protoner samt att svara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med driften av anläggningen. Eftersom patientunderlaget för strålningsbehandlingar kommer från hela landet kommer även hotell att förläggas i byggnaden. Verksamheten vid anläggningen skall bedrivas så att man utnyttjar möjligheterna att diagnostik, behandlingsplanering, del av behandling och eftervård utförs inom varje sjukvårdsregion enligt principen distribuerad kompetens. Förbundet har vidare till uppgift att svara för att möjligheterna till forskning och utveckling (FoU) gällande den på anläggningen bedrivna verksamheten tillvaratas och att medverka till finansiering av sådan FoU. Ca 80 % av de patienter som behandlas vid Skandionkliniken beräknas ingå i kliniska studier. Direktion Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion med normalt sex direktionsmöten per år varav tre hålls under våren och tre under hösten. Direktionshandlingarna

5 5 av 16 sänds ut 14 dagar före direktionsmöten. Direktionsmöten förläggs normalt till SKL s lokaler i Stockholm. Under första halvåret 2013 har direktionen haft tre ordinarie möten och ett extra möte inför beslut om att eventuellt utnyttja optionen om avrop att det tredje gantryt. Tjänstemannaråd Ett tjänstemannaråd finns knutet till Kommunalförbundet. Syftet med rådet är att tjänstemannasidan i medlemslandstingen/regionerna skall vara delaktiga och ge råd i viktiga frågor. Tjänstemannarådet skall utgöra kontaktorgan till respektive medlemslandstings tjänstemannaledning. En representant är utsedd av vardera medlemslandsting/region. Normalt är representanten på nivå biträdande landstingsdirektör eller landstingsöverläkare. Tjänstemannarådet sammanträder normalt via telefonmöten i anslutning till direktionsmöten och huvudfrågan är genomgång av direktionshandlingarna. Minnesanteckningar förs och tillställs direktionen före direktionsmötet som underlag. Under första halvåret 2013 har tjänstemannarådet haft tre ordinarie möten. Medicinskt råd Ett medicinskt råd är knutet till Kommunalförbundet. Syftet är att knyta professionell kompetens till förbundet inom områdena onkologi och sjukhusfysik och ge råd i viktiga frågor. Medicinska rådet ska utgöra kontaktorgan mellan respektive universitetssjukhus och Skandionkliniken i frågor som rör den gemensamma verksamheten. Rådet består av en onkolog och en sjukhusfysiker utsedd av vardera medlemslandsting/region. Medicinska rådet sammanträder normalt via telefonmöten i anslutning till direktionsmöten. Minnesanteckningar förs och tillställs direktionen före direktionsmötena som underlag. Dessutom arrangerar medicinska rådet två Forum Skandion (se nedan) per år. Under första halvåret 2013 har medicinska rådet haft tre ordinarie möten. Under 2012 inrättades ett arbetsutskott till Medicinska rådet vars främsta uppgift är att bereda ärenden inför rådets möten och att öka universitetssjukhusens involvering i Skandionklinikens arbete. AU sammanträder normalt var 4:e 6:e vecka via telefonmöten. Förutom förbundsdirektören och chefsfysikern, som permanent ingår i AU, deltar 2 onkologer och en sjukhusfysiker från universitetssjukhusen. Deltagandet sker enligt ett i förhand uppgjort rotationsschema som säkerställer respektive universitetssjukhus möjlighet till involvering. Under första halvåret 2013 har AU haft fem möten. Sedan 1 april ingår den medicinskt ledningsansvarige onkologen permanent i AU. Distribuerad kompetens Enligt beslut av medlemslandstingens fullmäktige skall verksamheten vid anläggningen bedrivas enligt principen distribuerad kompetens. Syftet är att få till stånd en nationell kompetenshöjning inom strålbehandlingsområdet för såväl

6 6 av 16 onkologer som sjukhusfysiker och onkologisjuksköterskor, samt att bygga upp ett gemensamt ansvarstagande för verksamheten vid anläggningen. Arbetssättet baseras på nationella telemedicinska konferenser där samtliga patienter aktuella för protonbehandling diskuteras under medverkan av samtliga universitetssjukhus. Forum Skandion Två gånger per år står Medicinska rådet som inbjudare till Forum Skandion. Forum Skandion har hittills varit i form av lunch-lunch-möten som på cirkulerande bas arrangeras av respektive universitetssjukhus. Till Forum Skandion inbjuds direktion, tjänstemannaråd, linjechefer inom onkologi, strålbehandlings- och sjukhusfysikeravdelningar på respektive sjukhus samt särskilt inbjudna. Årets första Forum Skandion hölls i Örebro. Exempel på programpunkter är: rapporter från diagnosgruppernas arbete, rapport från protonskolan, behov av MR på Skandionklinken, bildgivande system på Skandionkliniken, patientpositionering och fixation, användning av NPÖ och journalsystem på Skandion m.m. Taxesättningsmodell Medlemslandstingen i kommunalförbundet står som garanter för kommunalförbundet. Verksamheten skall dock bära sina egna kostnader dvs. patientavgifter avses att täcka kostnaderna. Alternativa taxemodeller har utretts med syfte att medicinska behov skall styra remittering och inte ekonomiska faktorer. Direktionen har efter dialog med landstingsledningar och landstingsdirektörer fastställt en modell där 50 % av årskostnaden betalas som ett abonnemang medan 50 % betalas som en kostnad per behandlingstillfälle (per fraktion). Abonnemangskostnaden betalas av samtliga 21 landsting/regioner med utgångspunkt från befolkningsunderlaget. Ett avtal med samtliga landsting/regioner avseende patientavgifter och ersättningssystem för behandlingarna vid Skandionkliniken har arbetats fram. Underlaget har slutligt förankrats hos landstingens ekonomichefer i början av 2012 och på landstingens ledningsseminarium under april Direktionen beslöt vid sitt möte den 13 juni 2012 att fastställa avtalet och att under hösten skicka ut detta för undertecknande till respektive landsting. Samtliga 21 landsting har godkänt avtalen. Tidplan Enligt tidplanen ska byggnaden vara färdigställd för att ta emot strålutrustningen för de två beslutade behandlingsrummen under maj Övrig för verksamheten nödvändig medicinteknisk utrustning kopplad till dessa behandlingsrum ska vara installerad, inmätt och godkänd i god tid innan januari Enligt tidplanen ska första patienten behandlas omkring halvårsskiftet Per juni 2013 följer arbetet uppgjord tidplan. Sålunda lyftes strålutrustningen in i byggnaden den 17 maj 2013, allt enligt tidplan. Tillsammans med Akademiska hus uppmärksammades denna viktiga milstolpe för projektet med ett särskilt arrangemang på byggarbetsplatsen dit särskilt inbjuda och press inviterades. Arrangemanget var välbesökt och uppmärksammades såväl i lokala som i nationella medier.

7 7 av 16 Byggnad Efter upphandling enligt LOU av hyreskontrakt uppförs nu byggnaden av Akademiska Hus Uppsala. Kommunalförbundet kommer att långtidshyra hela fastigheten. Genomförandeavtal och samverkansavtal slöts under 2010 för uppförande av Skandionkliniken. Tillsammans reglerar dessa avtal förutsättningar och ekonomiska mellanhavanden mellan parterna. Efter att avtal skrivits med leverantören av strålutrustningen färdigställdes byggnadshandlingarna och första spadtaget togs den 9 juni En slutkostnadsprognos för bygget och för hyran godkändes på kkr respektive kkr. Per juni 2013 pågår byggnationen av fastigheten enligt tidplan och uppföljning sker fortlöpande enligt fastställd genomförandeplan och i en fastställd mötesstruktur. Såväl byggnation som ekonomi följs upp. Arbetet med slutlig utformning, inredning och gestaltning av byggnaden pågår parallellt med byggnationen. En gränsdragningslista har upprättats som reglerar ansvarsförhållandena mellan parterna. Framtagandet av ett slutligt hyresavtal pågår. I samband med kvartalsrapport sänktes slutkostnadsprognosen för bygget från kkr till kkr vilket ger en hyresprognos på kkr. Utrustning Strålutrustning Ett avtal om leverans av strålutrustning till Skandionkliniken slöts med IBA den 17 mars Avtalet omfattar accelerator samt utrustning för två behandlingsrum till en kostnad av totalt 367 mkr, samt med en option för ett tredje behandlingsrum till en kostnad av 102 mkr. Fullservice inklusive operativ drift under 5,5 år upphandlades samtidigt till en kostnad av 30 mkr per år. Under hösten 2012 uppdrog direktionen åt förbundsdirektören och chefsfysikern att utreda möjligheterna att belägga det tredje behandlingsrummet och ekonomiska konsekvenser inför ställningstagande till ett tidigareläggande av avrop av den option som finns i kontraktet med leverantören av strålningsutrustningen. Utredningen presenterades för direktionen under januari I beredningen bidrog Medicinska rådets AU och Medicinska rådet. Vid ett särskilt möte i februari beslöt direktionen att avvakta avrop av det tredje gantryt till ett senare tillfälle. Dosplaneringssystem Arbete enligt distribuerad kompetens förutsätter att de sju universitetssjukhusen har tillgång till ett gemensamt dosplaneringssystem. Avtal om leverans av ett dosplaneringssystem tecknades i juli 2011 med Varian Aps och under hösten 2011 installerades och driftsattes systemet på de sju universitetssjukhusen och på Skandionkliniken. Övrig medicinteknisk utrustning Anskaffning av övrig medicinteknisk utrustning har påbörjats under våren 2013.

8 8 av 16 Inredning och övrig utrustning Anskaffning av inredning, möbler, AV-utrustning och övrig utrustning har påbörjats under första halvåret Förberedelser inför klinisk verksamhet Protokoll för kliniska studier Under 2012 nominerade klinikcheferna vid landets onkologiska kliniker ansvariga för de nio nationellt sammansatta grupper som ska ta fram protokoll för kliniska studier vid Skandionkliniken. Sammankallande för grupperna är den medicinskts ansvarige onkologen vid Skandionkliniken. Under första halvåret 2013 har de ansvariga för diagnosgrupperna haft två möten och respektive diagnosgrupp har träffats och kommit igång med arbetet. Respektive grupp lämnade rapport vid Forum Skandion i Örebro. Under våren har också en grupp för omvårdnadsforskning initierats. Parallellt pågår arbete kring nationella riktlinjer för protonstrålbehandling och nomenklatur vid strålbehandling. Dessa arbeten är av avgörande betydelse för att åstadkomma nationell enhetlighet i nomenklatur och informatik i diagnosgruppernas fortsatta arbete. Dosplanering Utbildning i dosplanering med protoner har fortsatt under perioden. Utbildningarna sker i huvudsak på distans enligt arbetssättet för distribuerad kompetens. Regelbundna telemedicinska träffar med gemensamma dosplaneringsfall hålls varannan vecka. En distribuerad systemadministratörsfunktion har inrättats tidigare. Patientprocessflöde och riskanalys Under 2012 startade arbetet med att ta fram en processbeskrivning av patientflödet och en riskanalys. Detta arbete har fortsatt under första halvåret Per juni 2013 finns ett arbetsmaterial framtaget som kommer att processas vidare under resten av året. Arbetsgrupper Arbetsgrupper med nationellt deltagande har bildats t.ex. för patientfixation och bildgivande system på Skandionkliniken. Nio diagnosgrupper har etablerats för arbetet med studieprotokoll för protonbehandlingarna vid Skandionkliniken (se ovan). Acceptance och inmätning Planeringen av acceptance och inmätningsarbetet påbörjades under Som en del i denna planering har ett samarbetsavtal träffats med ATrep- kliniken i Trento. Avtalet innebär att sjukhusfysiker från Sverige, som del i kompetensutvecklingen, kommer att medverka ATrep-klinikens motsvarande arbeteten som pågår under Under första halvåret 2013 har sjukhusfysiker från de olika universitetssjukhusen arbetat i omgångar på kliniken i Trento. Arbetet har dokumenterats fortlöpande och är tillgängligt för de sjukhusfysiker som inte för tillfället befinner sig på klinken i Trento. Samarbetet har hittills gett många värdefulla erfarenheter som kommer att vara till stor nytta i det fortsatta arbetet att etablera Skandionkliniken.

9 9 av 16 Planering driftsstart Arbetet med att ta fram en detaljerad tidplan inför driftsstarten 2015 har fortsatt under första halvåret IS/IT Arbetet med att strukturera IS/IT verksamheten inom Skandionkliniken fortsätter. Under våren har samtalen med Landstinget i Uppsala län samt Akademiska sjukhuset fortsatt. Avtal har träffats om sk. Svartfiber för datakommunikation mellan Skandionkliniken och Akademiska sjukhuset, om Internetleverans och om telefoni. Driftsättning av Internet och telefoni har skett under våren. Tillfälliga lokaler Under våren flyttade KAS administration från de tidigare tillfälliga lokalerna på Slottsgränd till en bodetablering i anslutning till byggplatsen för Skandionkliniken. Personal Antal anställda vid årsskiftet var 4, (1 kvinna och 3 män) vilket motsvarar 2,8 tjänster. Av de anställda var 2 heltidsanställda, 1 deltidsantälld (70 %) och en timanställd. Därutöver köptes administrativa tjänster från Landstinget i Uppsala län motsvarande 0,5 tjänster och onkologisjukskötersketjänster från Skånes universitetssjukhus motsvarande ca 25 %. Vid årsskiftet fanns följande yrkeskategorier: Kategori Omfattning Förbundsdirektör 70 % Chefsfysiker 100 % Sjukhusfysiker 100 % Ekonom/handläggare 50 % Finanschef timanställning I slutet av 2012 anställdes en heltids vårdenhetschef, som började sin tjänstgöring under februari 2013 och en kanslichef som började sin anställning den 1 mars. Under hösten gjordes också förberedelser för att under våren 2013 knyta en specialist inom onkologi och tillika medicinskt ansvarig till Skandionkliniken. Tillträdet skedde den 1 april 2013 med tjänstgöringsgrad på mellan 30 och 50 %. Från och med den 1 april ökade förbundsdirektören sin tjänstgöringsgrad till 80 %. HR Under första halvåret 2013 har överenskommelse träffats med Landstinget i Uppsala län om att nyttja landstingets HR-funktion.

10 10 av 16 Hotell Under 2012 upphandlades, i enligt med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), Hotell Charlotte AB i Uppsala som hotelloperatör. Hotellet kommer att öppnas sommaren Händelser av väsentlig betydelse under året Force majeur Oväder i södra Europa under maj juni försenade vissa leveranser av behandlingsutrustningen från IBA. IBA har överlämnat en Force majeur skrivelse med avseende på händelsen. Vår bedömning är att detta inte kommer att påverka den övergripande tidplanen. Under våren försattes en underleverantör av klinikens interna patienttransportsystem i konkurs. Systemet är en del av beställningen till IBA. Diskussioner pågår med IBA för att hitta en lösning. Övrigt Tillstånd Strålsäkerhetsmyndigheten I juni 2012 genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten en verksamhetsbevakning vid Skandionkliniken. Syftet var att inhämta kunskap om KAS förmåga att bedriva strålsäkerhetsarbete vid Skandionkliniken framförallt med avseende på kompetensförsörjning och samarbete mellan KAS och utrustningsleverantören samt att informera sig om tidplanen. Myndigheten ansåg att KAS har vidtagit relevanta åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen avseende acceptancetestning och inmätning och att ansvarsförhållandena mellan KAS och IBA Group behöver tydliggöras under tillståndsprocessens gång. SSM konstaterar att det finns bra förutsättningar för att byggnationen uppförs enligt plan. Kontakterna med SSM har fortsatt under KAS har fått en granskningsrapport över den ansökan om tillstånd för att bedriva strålbehandling som lämnades in under 2009 med begäran om förtydliganden och vissa kompletteringar. Dessa kommer att utarbetas under året. Parallellt har IBA ansökt om tillstånd under installationstiden. Ett tillstånd förväntas under juli. Överläggningar med Norge Överläggningar fördes med Norge under 2011 om förutsättningarna för en samverkan med Skandionkliniken. Under 2012 lades ett uppdrag i Norge att utreda etablering av en egen protonterapianläggning. De samverkansformer som tidigare diskuterats är troligen därför inte aktuella medan andra former för samverkan kan bli aktuella. Under första halvåret 2013 har Helsedirektoratet i Norge tagit initiativ till fortsatta diskussioner. Dessa kommer att äga rum med början i juli månad.

11 11 av 16 Försäkringsfrågor Under året har en utredning av KAS behov av försäkringar beställts. Utredningsarbetet kommer att pågå under resten av året. Upphandling Under våren har KAS anslutits till Kommentus upphandling och avtal har träffats med Affärskoncept AB för konsultinsatser avseende upphandlingsfrågor. Ekonomi Ekonomiskt resultat löpande verksamhet Periodens resultat för den löpande verksamheten är kkr som ska jämföras med ett budgeterat resultat på kkr. Resultatet visar ett underskott när det gäller personalkostnader vilket till största delen beror på att tjänsten som ekonom/handläggare, som tidigare köptes av Landstinget i Uppsala län, numera ingår i Skandionklinikens egna personal. Av samma skäl så visas då ett överskott på köpta tjänster. Dock är det ingen stor avvikelse på den totala budgeten utan KAS redovisar ett litet överskott på 23 kkr. Utfall per Budget Utfall Avvikelse Intäkter 0 kkr 0 kkr 0 kkr Kostnader kkr kkr 23 kkr Resultat kkr kkr 23 kkr Investeringar Huvuddelen av Kommunalförbundets kostnader de första åren avser att skapa förutsättningar för att bygga och utrusta kliniken. Dessa kostnader har betraktats som del av investeringen och därmed aktiverats. Till och med har totalt kkr aktiverats som pågående projekt strålutrustning och dosplanering. Under perioden har kkr aktiverats. Beloppet består av följande komponenter: Löner inklusive sociala avgifter kkr 60 % lön förbundsdirektör av 80 % tjänst 100 % lön chefsfysiker, sjukhusfysiker samt vårdenhetschef 100 % av lön vid arbetsinsatser från universitetssjukhusen Kostnader för möten, resor, utbildning m.m. Konsultarvoden Kostnader för inredning, larm m.m. på kliniken Finansiella kostnader 249 kkr kkr 559 kkr kkr

12 12 av 16 Finansiering En finansrapport bifogas delårsrapporten tillsammans med ett intyg från revisorerna som styrker att rapporten är granskad. Pensionsmedel Kommunalförbundet har inte gjort några placeringar för pensionsförpliktelser, vilket innebär att avsättningar och ansvarsförbindelser för pensioner om totalt 1,6 mkr (löneskatt om 24,26 % ingår i beloppet) har återlånats i verksamheten. Då ett nytt pensionsavtal väntas från 2014 så har placeringsfrågan skjutits upp i avvaktan på detta. Utvärdering av mål för god ekonomisk hushållning Kommunalförbundet har mål för god ekonomisk hushållning fastställda vid direktionsmöte Finansiella mål Kommunalförbundet skall bygga upp ett eget kapital motsvarande 10 % av omsättningen. Fram till driftstart beräknas ett ackumulerat negativt resultat om 30 mkr uppkomma. Det negativa egna kapitalet skall återställas inom 5 år efter driftstart. Ett eget kapital om 10 % av omsättningen kommer att byggas upp år 6-9 efter driftstart. Uppföljning av detta finansiella mål kommer att kunna ske först sedan driften startat. Första patient förväntas kunna behandlas under Verksamhetsmål Verksamhetsmålet att upphandlingen skall ske med beaktande av alla formella krav enligt LOU har uppnåtts. Begäran om överprövning av dosplaneringsupphandlingen skedde men förvaltningsrätten avvisade i juni 2011 yrkandena. Redovisningsprinciper Kommunalförbundet följer de redovisningsregler och lagar som gäller för kommunalförbund. Alla kostnader som avser byggnationen bokförs som investering och ligger som pågående projekt fram till verksamhetsstart Inga beloppsgränser tillämpas.

13 13 av 16 Resultaträkning Redovisning i kkr Not Verksamhetens intäkter 0 27 Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Medlemsbidrag 0 0 Finansiella intäkter 0 0 Finansiella kostnader Årets resultat Balansräkning Redovisning i kkr Not Tillgångar Pågående projekt, materiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde finansiell leasing Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital, ingående värde Periodens resultat Summa eget kapital Avsättning pensioner Summa avsättningar Lån i banker och kreditinstitut Långfristig leasingskuld Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättn. och skulder

14 14 av 16 Finansieringsanalys Redovisning i kkr Den löpande verksamheten Periodens resultat Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Förändring penssionsskuld Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Egna nettoinvesteringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Avrundningsdifferens -1-1 Förändring av kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

15 15 av 16 Noter Redovisning i kkr Not 1 Verksamhetens kostnader Konsultkostnader Personalkostnader Köpta tjänster Kostnader vid tjänsteresor IT-kostnader Revision Arvoden Lokalkostnader kansli Summa Not 2 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Redovisningskonto moms Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Övriga fordringar 0 40 Summa Not 3 Kassa och bank Swedbank Handelsbanken Nordea Summa Not 4 Eget kapital, ingående värde Ingående pensionsskuld Resultat Resultat Resultat Resultat Avrundningar -1-1 Summa Not 5 Avsättning pensioner Pensionsskuld Förändring Förändring Förändring Förändring Ingående pensionsskuld Avsättning period januari-juni - Nyintjänad pension Ränteuppräkning Förändring av löneskatt Summa förändring

16 16 av 16 Summa Not 6 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna semesterlöner och sociala avgifter Upplupna räntor obligationslån Övriga upplupna kostnader Övriga skulder Summa

17 Finansrapport per Inledning I enlighet med kommunallagen har direktionen för kommunalförbundet antagit en finanspolicy vars syfte är att begränsa olika finansiella risker i verksamheten. Enligt finanspolicyn ska en separat finansrapport upprättas och tillställas direktionen i anslutning till delårs och årsbokslut. Likviditet och placeringar Likvida medel uppgick per till 550,2 Mkr. Likviditeten var vid halvårskiftet placerad i bankräkning i svenska banker enligt följande. Swedbank Handelsbanken Nordea 300,0 Mkr 247,8 Mkr 2,4Mkr (transaktionskonto) Likviditeten har under första halvåret varit placerad på bankkonton med bättre förräntning än motsvarande korta placeringar i penningmarknaden (certifikat etc.). Snitträntan för placerade medel under första halvåret uppgår till ca 1,6%. Låneskuld Per var den räntebärande låneskulden 750,0 Mkr och utgjordes av det 20 åriga obligationslån som upptogs hösten Räntan i obligationslånet är bunden i 20 år och uppgår till 3,67%. Basen för räntesättningen utgjordes av den 20 åriga swapräntan med en tillkommande marginal om 1,5%. Det kan noteras att den 20 åriga swapräntan stigit med 1,06 procentenheter sedan lånet upptogs. Denna utveckling påverkar således inte räntesatsen i obligationslånet eftersom denna ligger fast. Riskhantering Finanspolicyn innehåller limiter för ränte och finansieringsrisker. Av nedanstående tabell framgår om finansieringsverksamheten bedrivits inom beslutade risklimiter. Finansieringsrisker Limit Ränterisk Genomsnittlig räntebindningstid Placeringar Max 2 år Ingen räntebindning

18 Låneskuld 1 3 år Gäller dock ej obligationslånet Valutarisk Ingen valutarisk Inga avtal har tecknats i tillåten utländsk valuta Finansieringsrisk Likviditet Likvida medel ska finnas om minst 25 Mkr. 550,2 Mkr Låneskuld Max 30% får förfalla Gäller ej obligationslånet Inom en 12 mån.period Kreditrisk Bankräkning hos svensk bank Rating A/A2. Max 500 Aktuella placeringar faller Mkr per bank. Löptid inom limiterna. max 1 vecka Derivatinstrument KAS får använda Inga derivatkontrakt har vissa derivatinstrument tecknats

1(17) Årsredovisning 2012. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning 2012 slutversion 130306.doc

1(17) Årsredovisning 2012. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning 2012 slutversion 130306.doc 1(17) Årsredovisning 2012 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2 av 17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Årsredovisning 4 Kommunalförbundet avancerad strålbehandling 4 Skandionkliniken

Läs mer

Förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017

Förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017 1(8) Förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2 av 8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Kommunalförbundet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:44 LS 1303-0430 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 Föredragande

Läs mer

1(17) Delårsrapport 2014. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Delårsrapport 2014 KAS fastställd.doc

1(17) Delårsrapport 2014. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Delårsrapport 2014 KAS fastställd.doc 1(17) Delårsrapport 2014 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2 av 17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Delårsrapport 2014 4 Kommunalförbundet avancerad strålbehandling 4 Ändamål och uppgift

Läs mer

1 4-05- 2 0 0,0 0 1 2 1

1 4-05- 2 0 0,0 0 1 2 1 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1403-0410 Landstingsstyrelse]! LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 0 0,0 0 1 2 1 Budget 2015 för Kommunalförbundet Avancerad

Läs mer

1(18) Årsrapport 2014. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Årsrapport 2014 ver 3.doc

1(18) Årsrapport 2014. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Årsrapport 2014 ver 3.doc 1(18) Årsrapport 2014 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2 av 18 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Årsrapport 2014 4 Kommunalförbundet avancerad strålbehandling 4 Ändamål och uppgift

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 1 (2) FÖRSLAG 212:33 LS 123-513 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Budget 213 samt plan för verksamhet och ekonomi 214-215 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer