1(16) Delårsrapport Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(16) Delårsrapport 2013. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling"

Transkript

1 1(16) Delårsrapport 2013 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

2 2 av 16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Delårsrapport 4 Kommunalförbundet avancerad strålbehandling 4 Ändamål och uppgift 4 Direktion 4 Tjänstemannaråd 5 Medicinskt råd 5 Distribuerad kompetens 5 Forum Skandion 6 Taxesättningsmodell 6 Tidplan 6 Byggnad 7 Utrustning 7 Strålutrustning 7 Dosplaneringssystem 7 Övrig medicinteknisk utrustning 7 Inredning och övrig utrustning 8 Förberedelser inför klinisk verksamhet 8 Protokoll för kliniska studier 8 Dosplanering 8 Patientprocessflöde och riskanalys 8 Arbetsgrupper 8 Acceptance och inmätning 8 Planering driftsstart 9 IS/IT 9 Tillfälliga lokaler 9 Personal 9 HR 9 Hotell 10 Händelser av väsentlig betydelse under året 10 Force majeur 10 Övrigt 10 Tillstånd Strålsäkerhetsmyndigheten 10 Överläggningar med Norge 10

3 3 av 16 Försäkringsfrågor 11 Upphandling 11 Ekonomi 11 Ekonomiskt resultat löpande verksamhet 11 Investeringar 11 Finansiering 12 Pensionsmedel 12 Utvärdering av mål för god ekonomisk hushållning 12 Finansiella mål 12 Verksamhetsmål 12 Redovisningsprinciper 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 13 Finansieringsanalys 14 Noter 15

4 4 av 16 Delårsrapport Kommunalförbundet avancerad strålbehandling Kommunalförbundet avancerad strålbehandling konstituerades 31/ Kommunalförbundets medlemmar är de sju landsting/regioner som innehar universitetssjukhus: Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting. Bakgrunden till val av medlemmar var dels praktiska skäl, med samtliga 21 landsting/regioner skulle kommunalförbundet vara alltför tungrott, dels beräknas patienterna till anläggningen komma via universitetssjukhusen. Detta då verksamheten utgör en rikssjukvårdsverksamhet. Anläggningen kommer att kallas Skandionkliniken. Namnet syftar dels på att man använder s.k. skannade strålar dels att anläggningen blir den första i Skandinavien. ion syftar på att joner används i bestrålningen. Ändamål och uppgift Kommunalförbundets ändamål är enligt förbundsordningen att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, uppföra anläggningen och svara för driften av anläggningen. Förutsättningar för optimal strålbehandling, forskning, utveckling och utvärdering av behandlingsresultaten ska finnas, till gagn för patienterna. Verksamheten ska vara nationell och strålbehandlingen ska för aktuella indikationer vara likvärdigt tillgänglig för alla medborgare i Sverige oavsett bostadsort. Genom denna samverkan kan en högre vårdkvalitet och bättre ekonomisk effektivitet uppnås. Kommunalförbundet har till uppgift att uppföra och själv eller genom avtal med annan svara för drift av en anläggning för strålbehandling. Inom ramen för denna verksamhet ligger att svara för införskaffande och drift av en anläggning för behandling med protoner samt att svara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med driften av anläggningen. Eftersom patientunderlaget för strålningsbehandlingar kommer från hela landet kommer även hotell att förläggas i byggnaden. Verksamheten vid anläggningen skall bedrivas så att man utnyttjar möjligheterna att diagnostik, behandlingsplanering, del av behandling och eftervård utförs inom varje sjukvårdsregion enligt principen distribuerad kompetens. Förbundet har vidare till uppgift att svara för att möjligheterna till forskning och utveckling (FoU) gällande den på anläggningen bedrivna verksamheten tillvaratas och att medverka till finansiering av sådan FoU. Ca 80 % av de patienter som behandlas vid Skandionkliniken beräknas ingå i kliniska studier. Direktion Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion med normalt sex direktionsmöten per år varav tre hålls under våren och tre under hösten. Direktionshandlingarna

5 5 av 16 sänds ut 14 dagar före direktionsmöten. Direktionsmöten förläggs normalt till SKL s lokaler i Stockholm. Under första halvåret 2013 har direktionen haft tre ordinarie möten och ett extra möte inför beslut om att eventuellt utnyttja optionen om avrop att det tredje gantryt. Tjänstemannaråd Ett tjänstemannaråd finns knutet till Kommunalförbundet. Syftet med rådet är att tjänstemannasidan i medlemslandstingen/regionerna skall vara delaktiga och ge råd i viktiga frågor. Tjänstemannarådet skall utgöra kontaktorgan till respektive medlemslandstings tjänstemannaledning. En representant är utsedd av vardera medlemslandsting/region. Normalt är representanten på nivå biträdande landstingsdirektör eller landstingsöverläkare. Tjänstemannarådet sammanträder normalt via telefonmöten i anslutning till direktionsmöten och huvudfrågan är genomgång av direktionshandlingarna. Minnesanteckningar förs och tillställs direktionen före direktionsmötet som underlag. Under första halvåret 2013 har tjänstemannarådet haft tre ordinarie möten. Medicinskt råd Ett medicinskt råd är knutet till Kommunalförbundet. Syftet är att knyta professionell kompetens till förbundet inom områdena onkologi och sjukhusfysik och ge råd i viktiga frågor. Medicinska rådet ska utgöra kontaktorgan mellan respektive universitetssjukhus och Skandionkliniken i frågor som rör den gemensamma verksamheten. Rådet består av en onkolog och en sjukhusfysiker utsedd av vardera medlemslandsting/region. Medicinska rådet sammanträder normalt via telefonmöten i anslutning till direktionsmöten. Minnesanteckningar förs och tillställs direktionen före direktionsmötena som underlag. Dessutom arrangerar medicinska rådet två Forum Skandion (se nedan) per år. Under första halvåret 2013 har medicinska rådet haft tre ordinarie möten. Under 2012 inrättades ett arbetsutskott till Medicinska rådet vars främsta uppgift är att bereda ärenden inför rådets möten och att öka universitetssjukhusens involvering i Skandionklinikens arbete. AU sammanträder normalt var 4:e 6:e vecka via telefonmöten. Förutom förbundsdirektören och chefsfysikern, som permanent ingår i AU, deltar 2 onkologer och en sjukhusfysiker från universitetssjukhusen. Deltagandet sker enligt ett i förhand uppgjort rotationsschema som säkerställer respektive universitetssjukhus möjlighet till involvering. Under första halvåret 2013 har AU haft fem möten. Sedan 1 april ingår den medicinskt ledningsansvarige onkologen permanent i AU. Distribuerad kompetens Enligt beslut av medlemslandstingens fullmäktige skall verksamheten vid anläggningen bedrivas enligt principen distribuerad kompetens. Syftet är att få till stånd en nationell kompetenshöjning inom strålbehandlingsområdet för såväl

6 6 av 16 onkologer som sjukhusfysiker och onkologisjuksköterskor, samt att bygga upp ett gemensamt ansvarstagande för verksamheten vid anläggningen. Arbetssättet baseras på nationella telemedicinska konferenser där samtliga patienter aktuella för protonbehandling diskuteras under medverkan av samtliga universitetssjukhus. Forum Skandion Två gånger per år står Medicinska rådet som inbjudare till Forum Skandion. Forum Skandion har hittills varit i form av lunch-lunch-möten som på cirkulerande bas arrangeras av respektive universitetssjukhus. Till Forum Skandion inbjuds direktion, tjänstemannaråd, linjechefer inom onkologi, strålbehandlings- och sjukhusfysikeravdelningar på respektive sjukhus samt särskilt inbjudna. Årets första Forum Skandion hölls i Örebro. Exempel på programpunkter är: rapporter från diagnosgruppernas arbete, rapport från protonskolan, behov av MR på Skandionklinken, bildgivande system på Skandionkliniken, patientpositionering och fixation, användning av NPÖ och journalsystem på Skandion m.m. Taxesättningsmodell Medlemslandstingen i kommunalförbundet står som garanter för kommunalförbundet. Verksamheten skall dock bära sina egna kostnader dvs. patientavgifter avses att täcka kostnaderna. Alternativa taxemodeller har utretts med syfte att medicinska behov skall styra remittering och inte ekonomiska faktorer. Direktionen har efter dialog med landstingsledningar och landstingsdirektörer fastställt en modell där 50 % av årskostnaden betalas som ett abonnemang medan 50 % betalas som en kostnad per behandlingstillfälle (per fraktion). Abonnemangskostnaden betalas av samtliga 21 landsting/regioner med utgångspunkt från befolkningsunderlaget. Ett avtal med samtliga landsting/regioner avseende patientavgifter och ersättningssystem för behandlingarna vid Skandionkliniken har arbetats fram. Underlaget har slutligt förankrats hos landstingens ekonomichefer i början av 2012 och på landstingens ledningsseminarium under april Direktionen beslöt vid sitt möte den 13 juni 2012 att fastställa avtalet och att under hösten skicka ut detta för undertecknande till respektive landsting. Samtliga 21 landsting har godkänt avtalen. Tidplan Enligt tidplanen ska byggnaden vara färdigställd för att ta emot strålutrustningen för de två beslutade behandlingsrummen under maj Övrig för verksamheten nödvändig medicinteknisk utrustning kopplad till dessa behandlingsrum ska vara installerad, inmätt och godkänd i god tid innan januari Enligt tidplanen ska första patienten behandlas omkring halvårsskiftet Per juni 2013 följer arbetet uppgjord tidplan. Sålunda lyftes strålutrustningen in i byggnaden den 17 maj 2013, allt enligt tidplan. Tillsammans med Akademiska hus uppmärksammades denna viktiga milstolpe för projektet med ett särskilt arrangemang på byggarbetsplatsen dit särskilt inbjuda och press inviterades. Arrangemanget var välbesökt och uppmärksammades såväl i lokala som i nationella medier.

7 7 av 16 Byggnad Efter upphandling enligt LOU av hyreskontrakt uppförs nu byggnaden av Akademiska Hus Uppsala. Kommunalförbundet kommer att långtidshyra hela fastigheten. Genomförandeavtal och samverkansavtal slöts under 2010 för uppförande av Skandionkliniken. Tillsammans reglerar dessa avtal förutsättningar och ekonomiska mellanhavanden mellan parterna. Efter att avtal skrivits med leverantören av strålutrustningen färdigställdes byggnadshandlingarna och första spadtaget togs den 9 juni En slutkostnadsprognos för bygget och för hyran godkändes på kkr respektive kkr. Per juni 2013 pågår byggnationen av fastigheten enligt tidplan och uppföljning sker fortlöpande enligt fastställd genomförandeplan och i en fastställd mötesstruktur. Såväl byggnation som ekonomi följs upp. Arbetet med slutlig utformning, inredning och gestaltning av byggnaden pågår parallellt med byggnationen. En gränsdragningslista har upprättats som reglerar ansvarsförhållandena mellan parterna. Framtagandet av ett slutligt hyresavtal pågår. I samband med kvartalsrapport sänktes slutkostnadsprognosen för bygget från kkr till kkr vilket ger en hyresprognos på kkr. Utrustning Strålutrustning Ett avtal om leverans av strålutrustning till Skandionkliniken slöts med IBA den 17 mars Avtalet omfattar accelerator samt utrustning för två behandlingsrum till en kostnad av totalt 367 mkr, samt med en option för ett tredje behandlingsrum till en kostnad av 102 mkr. Fullservice inklusive operativ drift under 5,5 år upphandlades samtidigt till en kostnad av 30 mkr per år. Under hösten 2012 uppdrog direktionen åt förbundsdirektören och chefsfysikern att utreda möjligheterna att belägga det tredje behandlingsrummet och ekonomiska konsekvenser inför ställningstagande till ett tidigareläggande av avrop av den option som finns i kontraktet med leverantören av strålningsutrustningen. Utredningen presenterades för direktionen under januari I beredningen bidrog Medicinska rådets AU och Medicinska rådet. Vid ett särskilt möte i februari beslöt direktionen att avvakta avrop av det tredje gantryt till ett senare tillfälle. Dosplaneringssystem Arbete enligt distribuerad kompetens förutsätter att de sju universitetssjukhusen har tillgång till ett gemensamt dosplaneringssystem. Avtal om leverans av ett dosplaneringssystem tecknades i juli 2011 med Varian Aps och under hösten 2011 installerades och driftsattes systemet på de sju universitetssjukhusen och på Skandionkliniken. Övrig medicinteknisk utrustning Anskaffning av övrig medicinteknisk utrustning har påbörjats under våren 2013.

8 8 av 16 Inredning och övrig utrustning Anskaffning av inredning, möbler, AV-utrustning och övrig utrustning har påbörjats under första halvåret Förberedelser inför klinisk verksamhet Protokoll för kliniska studier Under 2012 nominerade klinikcheferna vid landets onkologiska kliniker ansvariga för de nio nationellt sammansatta grupper som ska ta fram protokoll för kliniska studier vid Skandionkliniken. Sammankallande för grupperna är den medicinskts ansvarige onkologen vid Skandionkliniken. Under första halvåret 2013 har de ansvariga för diagnosgrupperna haft två möten och respektive diagnosgrupp har träffats och kommit igång med arbetet. Respektive grupp lämnade rapport vid Forum Skandion i Örebro. Under våren har också en grupp för omvårdnadsforskning initierats. Parallellt pågår arbete kring nationella riktlinjer för protonstrålbehandling och nomenklatur vid strålbehandling. Dessa arbeten är av avgörande betydelse för att åstadkomma nationell enhetlighet i nomenklatur och informatik i diagnosgruppernas fortsatta arbete. Dosplanering Utbildning i dosplanering med protoner har fortsatt under perioden. Utbildningarna sker i huvudsak på distans enligt arbetssättet för distribuerad kompetens. Regelbundna telemedicinska träffar med gemensamma dosplaneringsfall hålls varannan vecka. En distribuerad systemadministratörsfunktion har inrättats tidigare. Patientprocessflöde och riskanalys Under 2012 startade arbetet med att ta fram en processbeskrivning av patientflödet och en riskanalys. Detta arbete har fortsatt under första halvåret Per juni 2013 finns ett arbetsmaterial framtaget som kommer att processas vidare under resten av året. Arbetsgrupper Arbetsgrupper med nationellt deltagande har bildats t.ex. för patientfixation och bildgivande system på Skandionkliniken. Nio diagnosgrupper har etablerats för arbetet med studieprotokoll för protonbehandlingarna vid Skandionkliniken (se ovan). Acceptance och inmätning Planeringen av acceptance och inmätningsarbetet påbörjades under Som en del i denna planering har ett samarbetsavtal träffats med ATrep- kliniken i Trento. Avtalet innebär att sjukhusfysiker från Sverige, som del i kompetensutvecklingen, kommer att medverka ATrep-klinikens motsvarande arbeteten som pågår under Under första halvåret 2013 har sjukhusfysiker från de olika universitetssjukhusen arbetat i omgångar på kliniken i Trento. Arbetet har dokumenterats fortlöpande och är tillgängligt för de sjukhusfysiker som inte för tillfället befinner sig på klinken i Trento. Samarbetet har hittills gett många värdefulla erfarenheter som kommer att vara till stor nytta i det fortsatta arbetet att etablera Skandionkliniken.

9 9 av 16 Planering driftsstart Arbetet med att ta fram en detaljerad tidplan inför driftsstarten 2015 har fortsatt under första halvåret IS/IT Arbetet med att strukturera IS/IT verksamheten inom Skandionkliniken fortsätter. Under våren har samtalen med Landstinget i Uppsala län samt Akademiska sjukhuset fortsatt. Avtal har träffats om sk. Svartfiber för datakommunikation mellan Skandionkliniken och Akademiska sjukhuset, om Internetleverans och om telefoni. Driftsättning av Internet och telefoni har skett under våren. Tillfälliga lokaler Under våren flyttade KAS administration från de tidigare tillfälliga lokalerna på Slottsgränd till en bodetablering i anslutning till byggplatsen för Skandionkliniken. Personal Antal anställda vid årsskiftet var 4, (1 kvinna och 3 män) vilket motsvarar 2,8 tjänster. Av de anställda var 2 heltidsanställda, 1 deltidsantälld (70 %) och en timanställd. Därutöver köptes administrativa tjänster från Landstinget i Uppsala län motsvarande 0,5 tjänster och onkologisjukskötersketjänster från Skånes universitetssjukhus motsvarande ca 25 %. Vid årsskiftet fanns följande yrkeskategorier: Kategori Omfattning Förbundsdirektör 70 % Chefsfysiker 100 % Sjukhusfysiker 100 % Ekonom/handläggare 50 % Finanschef timanställning I slutet av 2012 anställdes en heltids vårdenhetschef, som började sin tjänstgöring under februari 2013 och en kanslichef som började sin anställning den 1 mars. Under hösten gjordes också förberedelser för att under våren 2013 knyta en specialist inom onkologi och tillika medicinskt ansvarig till Skandionkliniken. Tillträdet skedde den 1 april 2013 med tjänstgöringsgrad på mellan 30 och 50 %. Från och med den 1 april ökade förbundsdirektören sin tjänstgöringsgrad till 80 %. HR Under första halvåret 2013 har överenskommelse träffats med Landstinget i Uppsala län om att nyttja landstingets HR-funktion.

10 10 av 16 Hotell Under 2012 upphandlades, i enligt med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), Hotell Charlotte AB i Uppsala som hotelloperatör. Hotellet kommer att öppnas sommaren Händelser av väsentlig betydelse under året Force majeur Oväder i södra Europa under maj juni försenade vissa leveranser av behandlingsutrustningen från IBA. IBA har överlämnat en Force majeur skrivelse med avseende på händelsen. Vår bedömning är att detta inte kommer att påverka den övergripande tidplanen. Under våren försattes en underleverantör av klinikens interna patienttransportsystem i konkurs. Systemet är en del av beställningen till IBA. Diskussioner pågår med IBA för att hitta en lösning. Övrigt Tillstånd Strålsäkerhetsmyndigheten I juni 2012 genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten en verksamhetsbevakning vid Skandionkliniken. Syftet var att inhämta kunskap om KAS förmåga att bedriva strålsäkerhetsarbete vid Skandionkliniken framförallt med avseende på kompetensförsörjning och samarbete mellan KAS och utrustningsleverantören samt att informera sig om tidplanen. Myndigheten ansåg att KAS har vidtagit relevanta åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen avseende acceptancetestning och inmätning och att ansvarsförhållandena mellan KAS och IBA Group behöver tydliggöras under tillståndsprocessens gång. SSM konstaterar att det finns bra förutsättningar för att byggnationen uppförs enligt plan. Kontakterna med SSM har fortsatt under KAS har fått en granskningsrapport över den ansökan om tillstånd för att bedriva strålbehandling som lämnades in under 2009 med begäran om förtydliganden och vissa kompletteringar. Dessa kommer att utarbetas under året. Parallellt har IBA ansökt om tillstånd under installationstiden. Ett tillstånd förväntas under juli. Överläggningar med Norge Överläggningar fördes med Norge under 2011 om förutsättningarna för en samverkan med Skandionkliniken. Under 2012 lades ett uppdrag i Norge att utreda etablering av en egen protonterapianläggning. De samverkansformer som tidigare diskuterats är troligen därför inte aktuella medan andra former för samverkan kan bli aktuella. Under första halvåret 2013 har Helsedirektoratet i Norge tagit initiativ till fortsatta diskussioner. Dessa kommer att äga rum med början i juli månad.

11 11 av 16 Försäkringsfrågor Under året har en utredning av KAS behov av försäkringar beställts. Utredningsarbetet kommer att pågå under resten av året. Upphandling Under våren har KAS anslutits till Kommentus upphandling och avtal har träffats med Affärskoncept AB för konsultinsatser avseende upphandlingsfrågor. Ekonomi Ekonomiskt resultat löpande verksamhet Periodens resultat för den löpande verksamheten är kkr som ska jämföras med ett budgeterat resultat på kkr. Resultatet visar ett underskott när det gäller personalkostnader vilket till största delen beror på att tjänsten som ekonom/handläggare, som tidigare köptes av Landstinget i Uppsala län, numera ingår i Skandionklinikens egna personal. Av samma skäl så visas då ett överskott på köpta tjänster. Dock är det ingen stor avvikelse på den totala budgeten utan KAS redovisar ett litet överskott på 23 kkr. Utfall per Budget Utfall Avvikelse Intäkter 0 kkr 0 kkr 0 kkr Kostnader kkr kkr 23 kkr Resultat kkr kkr 23 kkr Investeringar Huvuddelen av Kommunalförbundets kostnader de första åren avser att skapa förutsättningar för att bygga och utrusta kliniken. Dessa kostnader har betraktats som del av investeringen och därmed aktiverats. Till och med har totalt kkr aktiverats som pågående projekt strålutrustning och dosplanering. Under perioden har kkr aktiverats. Beloppet består av följande komponenter: Löner inklusive sociala avgifter kkr 60 % lön förbundsdirektör av 80 % tjänst 100 % lön chefsfysiker, sjukhusfysiker samt vårdenhetschef 100 % av lön vid arbetsinsatser från universitetssjukhusen Kostnader för möten, resor, utbildning m.m. Konsultarvoden Kostnader för inredning, larm m.m. på kliniken Finansiella kostnader 249 kkr kkr 559 kkr kkr

12 12 av 16 Finansiering En finansrapport bifogas delårsrapporten tillsammans med ett intyg från revisorerna som styrker att rapporten är granskad. Pensionsmedel Kommunalförbundet har inte gjort några placeringar för pensionsförpliktelser, vilket innebär att avsättningar och ansvarsförbindelser för pensioner om totalt 1,6 mkr (löneskatt om 24,26 % ingår i beloppet) har återlånats i verksamheten. Då ett nytt pensionsavtal väntas från 2014 så har placeringsfrågan skjutits upp i avvaktan på detta. Utvärdering av mål för god ekonomisk hushållning Kommunalförbundet har mål för god ekonomisk hushållning fastställda vid direktionsmöte Finansiella mål Kommunalförbundet skall bygga upp ett eget kapital motsvarande 10 % av omsättningen. Fram till driftstart beräknas ett ackumulerat negativt resultat om 30 mkr uppkomma. Det negativa egna kapitalet skall återställas inom 5 år efter driftstart. Ett eget kapital om 10 % av omsättningen kommer att byggas upp år 6-9 efter driftstart. Uppföljning av detta finansiella mål kommer att kunna ske först sedan driften startat. Första patient förväntas kunna behandlas under Verksamhetsmål Verksamhetsmålet att upphandlingen skall ske med beaktande av alla formella krav enligt LOU har uppnåtts. Begäran om överprövning av dosplaneringsupphandlingen skedde men förvaltningsrätten avvisade i juni 2011 yrkandena. Redovisningsprinciper Kommunalförbundet följer de redovisningsregler och lagar som gäller för kommunalförbund. Alla kostnader som avser byggnationen bokförs som investering och ligger som pågående projekt fram till verksamhetsstart Inga beloppsgränser tillämpas.

13 13 av 16 Resultaträkning Redovisning i kkr Not Verksamhetens intäkter 0 27 Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Medlemsbidrag 0 0 Finansiella intäkter 0 0 Finansiella kostnader Årets resultat Balansräkning Redovisning i kkr Not Tillgångar Pågående projekt, materiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde finansiell leasing Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital, ingående värde Periodens resultat Summa eget kapital Avsättning pensioner Summa avsättningar Lån i banker och kreditinstitut Långfristig leasingskuld Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättn. och skulder

14 14 av 16 Finansieringsanalys Redovisning i kkr Den löpande verksamheten Periodens resultat Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Förändring penssionsskuld Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Egna nettoinvesteringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Avrundningsdifferens -1-1 Förändring av kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

15 15 av 16 Noter Redovisning i kkr Not 1 Verksamhetens kostnader Konsultkostnader Personalkostnader Köpta tjänster Kostnader vid tjänsteresor IT-kostnader Revision Arvoden Lokalkostnader kansli Summa Not 2 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Redovisningskonto moms Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Övriga fordringar 0 40 Summa Not 3 Kassa och bank Swedbank Handelsbanken Nordea Summa Not 4 Eget kapital, ingående värde Ingående pensionsskuld Resultat Resultat Resultat Resultat Avrundningar -1-1 Summa Not 5 Avsättning pensioner Pensionsskuld Förändring Förändring Förändring Förändring Ingående pensionsskuld Avsättning period januari-juni - Nyintjänad pension Ränteuppräkning Förändring av löneskatt Summa förändring

16 16 av 16 Summa Not 6 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna semesterlöner och sociala avgifter Upplupna räntor obligationslån Övriga upplupna kostnader Övriga skulder Summa

17 Finansrapport per Inledning I enlighet med kommunallagen har direktionen för kommunalförbundet antagit en finanspolicy vars syfte är att begränsa olika finansiella risker i verksamheten. Enligt finanspolicyn ska en separat finansrapport upprättas och tillställas direktionen i anslutning till delårs och årsbokslut. Likviditet och placeringar Likvida medel uppgick per till 550,2 Mkr. Likviditeten var vid halvårskiftet placerad i bankräkning i svenska banker enligt följande. Swedbank Handelsbanken Nordea 300,0 Mkr 247,8 Mkr 2,4Mkr (transaktionskonto) Likviditeten har under första halvåret varit placerad på bankkonton med bättre förräntning än motsvarande korta placeringar i penningmarknaden (certifikat etc.). Snitträntan för placerade medel under första halvåret uppgår till ca 1,6%. Låneskuld Per var den räntebärande låneskulden 750,0 Mkr och utgjordes av det 20 åriga obligationslån som upptogs hösten Räntan i obligationslånet är bunden i 20 år och uppgår till 3,67%. Basen för räntesättningen utgjordes av den 20 åriga swapräntan med en tillkommande marginal om 1,5%. Det kan noteras att den 20 åriga swapräntan stigit med 1,06 procentenheter sedan lånet upptogs. Denna utveckling påverkar således inte räntesatsen i obligationslånet eftersom denna ligger fast. Riskhantering Finanspolicyn innehåller limiter för ränte och finansieringsrisker. Av nedanstående tabell framgår om finansieringsverksamheten bedrivits inom beslutade risklimiter. Finansieringsrisker Limit Ränterisk Genomsnittlig räntebindningstid Placeringar Max 2 år Ingen räntebindning

18 Låneskuld 1 3 år Gäller dock ej obligationslånet Valutarisk Ingen valutarisk Inga avtal har tecknats i tillåten utländsk valuta Finansieringsrisk Likviditet Likvida medel ska finnas om minst 25 Mkr. 550,2 Mkr Låneskuld Max 30% får förfalla Gäller ej obligationslånet Inom en 12 mån.period Kreditrisk Bankräkning hos svensk bank Rating A/A2. Max 500 Aktuella placeringar faller Mkr per bank. Löptid inom limiterna. max 1 vecka Derivatinstrument KAS får använda Inga derivatkontrakt har vissa derivatinstrument tecknats

1(17) Årsredovisning 2012. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning 2012 slutversion 130306.doc

1(17) Årsredovisning 2012. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning 2012 slutversion 130306.doc 1(17) Årsredovisning 2012 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2 av 17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Årsredovisning 4 Kommunalförbundet avancerad strålbehandling 4 Skandionkliniken

Läs mer

Förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017

Förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017 1(8) Förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2 av 8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Kommunalförbundet

Läs mer

1(17) Årsrapport 2013. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Årsrapport 2013 fastställd 140312x.doc

1(17) Årsrapport 2013. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Årsrapport 2013 fastställd 140312x.doc 1(17) Årsrapport 2013 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2 av 17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Årsrapport 2013 4 Kommunalförbundet avancerad strålbehandling 4 Ändamål och uppgift

Läs mer

Budget 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2015-2016

Budget 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2015-2016 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-05-22 LS 1302-0207 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-06- 1 8 00006 Landstingsstyrelsen Budget 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:44 LS 1303-0430 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 Föredragande

Läs mer

1(17) Delårsrapport 2014. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Delårsrapport 2014 KAS fastställd.doc

1(17) Delårsrapport 2014. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Delårsrapport 2014 KAS fastställd.doc 1(17) Delårsrapport 2014 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2 av 17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Delårsrapport 2014 4 Kommunalförbundet avancerad strålbehandling 4 Ändamål och uppgift

Läs mer

1 4-05- 2 0 0,0 0 1 2 1

1 4-05- 2 0 0,0 0 1 2 1 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1403-0410 Landstingsstyrelse]! LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 0 0,0 0 1 2 1 Budget 2015 för Kommunalförbundet Avancerad

Läs mer

1(18) Årsrapport 2014. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Årsrapport 2014 ver 3.doc

1(18) Årsrapport 2014. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Årsrapport 2014 ver 3.doc 1(18) Årsrapport 2014 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2 av 18 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Årsrapport 2014 4 Kommunalförbundet avancerad strålbehandling 4 Ändamål och uppgift

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-15 LS 2015-0421 Landstingsstyrelsen Årsrapport 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt fråga om ansvarsfrihet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2014:39 LS 1403-0409 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Årsredovisning 2013 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 Föredragande

Läs mer

Skandionkliniken för avancerad strålbehandling

Skandionkliniken för avancerad strålbehandling 1(2) 2012-09-25 LJ 2012/1254 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Skandionkliniken för avancerad strålbehandling Bakgrund De sju landsting som driver universitetssjukhus, Landstingen i Uppsala,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 1 (2) FÖRSLAG 212:33 LS 123-513 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Budget 213 samt plan för verksamhet och ekonomi 214-215 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Anmälan av delårsrapport januari juni 2014 och revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Anmälan av delårsrapport januari juni 2014 och revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2014-11-11 LS 1410-1176 Anmälan av delårsrapport januari juni 2014 och revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Skandionklmiken 2014-10-20 Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Avtal avseende taxesättning vid Skandionkliniken

Avtal avseende taxesättning vid Skandionkliniken HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2012-12-06 p 07 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-13 HSN 1211-1338 Handläggare: Tore Johansson Avtal avseende taxesättning vid Skandionkliniken

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Anmälan av delårsrapport januari juni 2016 och revisorernas utlåtande för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Anmälan av delårsrapport januari juni 2016 och revisorernas utlåtande för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ANMÄLAN 2016-11-15 LS 2016-1204 Anmälan av delårsrapport januari juni 2016 och revisorernas utlåtande för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Underlag 1 Kanslichef/Tf förbundsdir. för Kommunalförbundet

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

1(18) Delårsrapport Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Delårsrapport 2015 slutlig.doc

1(18) Delårsrapport Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling. Delårsrapport 2015 slutlig.doc 1(18) Delårsrapport 2015 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2 av 18 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Introduktion 4 Sammanfattning 4 Kommunalförbundet avancerad strålbehandling 4 Direktion

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:45 LS 2016-0445 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Budget med plan för verksamhet och ekonomi 2017 samt plan för ekonomi 2018-2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 20

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Skandionkliniken - en nationell utmaning Olle Mattsson Förbundsdirektör Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling

Skandionkliniken - en nationell utmaning Olle Mattsson Förbundsdirektör Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling Skandionkliniken - en nationell utmaning Olle Mattsson Förbundsdirektör Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling - medicinsk Skandionklinikens utmaningar - politisk - medicinteknisk - byggteknisk -

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

arr godkänna årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

arr godkänna årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1203-0512 2012-04-11 LANDST^STYRaSEN Landstingsstyrelsen! 1 2 *fl^ 1 7 0001 7 Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Avancerad

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer