1(16) Delårsrapport Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(16) Delårsrapport 2013. Kommunalförbundet. Avancerad Strålbehandling"

Transkript

1 1(16) Delårsrapport 2013 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

2 2 av 16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Delårsrapport 4 Kommunalförbundet avancerad strålbehandling 4 Ändamål och uppgift 4 Direktion 4 Tjänstemannaråd 5 Medicinskt råd 5 Distribuerad kompetens 5 Forum Skandion 6 Taxesättningsmodell 6 Tidplan 6 Byggnad 7 Utrustning 7 Strålutrustning 7 Dosplaneringssystem 7 Övrig medicinteknisk utrustning 7 Inredning och övrig utrustning 8 Förberedelser inför klinisk verksamhet 8 Protokoll för kliniska studier 8 Dosplanering 8 Patientprocessflöde och riskanalys 8 Arbetsgrupper 8 Acceptance och inmätning 8 Planering driftsstart 9 IS/IT 9 Tillfälliga lokaler 9 Personal 9 HR 9 Hotell 10 Händelser av väsentlig betydelse under året 10 Force majeur 10 Övrigt 10 Tillstånd Strålsäkerhetsmyndigheten 10 Överläggningar med Norge 10

3 3 av 16 Försäkringsfrågor 11 Upphandling 11 Ekonomi 11 Ekonomiskt resultat löpande verksamhet 11 Investeringar 11 Finansiering 12 Pensionsmedel 12 Utvärdering av mål för god ekonomisk hushållning 12 Finansiella mål 12 Verksamhetsmål 12 Redovisningsprinciper 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 13 Finansieringsanalys 14 Noter 15

4 4 av 16 Delårsrapport Kommunalförbundet avancerad strålbehandling Kommunalförbundet avancerad strålbehandling konstituerades 31/ Kommunalförbundets medlemmar är de sju landsting/regioner som innehar universitetssjukhus: Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting. Bakgrunden till val av medlemmar var dels praktiska skäl, med samtliga 21 landsting/regioner skulle kommunalförbundet vara alltför tungrott, dels beräknas patienterna till anläggningen komma via universitetssjukhusen. Detta då verksamheten utgör en rikssjukvårdsverksamhet. Anläggningen kommer att kallas Skandionkliniken. Namnet syftar dels på att man använder s.k. skannade strålar dels att anläggningen blir den första i Skandinavien. ion syftar på att joner används i bestrålningen. Ändamål och uppgift Kommunalförbundets ändamål är enligt förbundsordningen att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, uppföra anläggningen och svara för driften av anläggningen. Förutsättningar för optimal strålbehandling, forskning, utveckling och utvärdering av behandlingsresultaten ska finnas, till gagn för patienterna. Verksamheten ska vara nationell och strålbehandlingen ska för aktuella indikationer vara likvärdigt tillgänglig för alla medborgare i Sverige oavsett bostadsort. Genom denna samverkan kan en högre vårdkvalitet och bättre ekonomisk effektivitet uppnås. Kommunalförbundet har till uppgift att uppföra och själv eller genom avtal med annan svara för drift av en anläggning för strålbehandling. Inom ramen för denna verksamhet ligger att svara för införskaffande och drift av en anläggning för behandling med protoner samt att svara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med driften av anläggningen. Eftersom patientunderlaget för strålningsbehandlingar kommer från hela landet kommer även hotell att förläggas i byggnaden. Verksamheten vid anläggningen skall bedrivas så att man utnyttjar möjligheterna att diagnostik, behandlingsplanering, del av behandling och eftervård utförs inom varje sjukvårdsregion enligt principen distribuerad kompetens. Förbundet har vidare till uppgift att svara för att möjligheterna till forskning och utveckling (FoU) gällande den på anläggningen bedrivna verksamheten tillvaratas och att medverka till finansiering av sådan FoU. Ca 80 % av de patienter som behandlas vid Skandionkliniken beräknas ingå i kliniska studier. Direktion Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion med normalt sex direktionsmöten per år varav tre hålls under våren och tre under hösten. Direktionshandlingarna

5 5 av 16 sänds ut 14 dagar före direktionsmöten. Direktionsmöten förläggs normalt till SKL s lokaler i Stockholm. Under första halvåret 2013 har direktionen haft tre ordinarie möten och ett extra möte inför beslut om att eventuellt utnyttja optionen om avrop att det tredje gantryt. Tjänstemannaråd Ett tjänstemannaråd finns knutet till Kommunalförbundet. Syftet med rådet är att tjänstemannasidan i medlemslandstingen/regionerna skall vara delaktiga och ge råd i viktiga frågor. Tjänstemannarådet skall utgöra kontaktorgan till respektive medlemslandstings tjänstemannaledning. En representant är utsedd av vardera medlemslandsting/region. Normalt är representanten på nivå biträdande landstingsdirektör eller landstingsöverläkare. Tjänstemannarådet sammanträder normalt via telefonmöten i anslutning till direktionsmöten och huvudfrågan är genomgång av direktionshandlingarna. Minnesanteckningar förs och tillställs direktionen före direktionsmötet som underlag. Under första halvåret 2013 har tjänstemannarådet haft tre ordinarie möten. Medicinskt råd Ett medicinskt råd är knutet till Kommunalförbundet. Syftet är att knyta professionell kompetens till förbundet inom områdena onkologi och sjukhusfysik och ge råd i viktiga frågor. Medicinska rådet ska utgöra kontaktorgan mellan respektive universitetssjukhus och Skandionkliniken i frågor som rör den gemensamma verksamheten. Rådet består av en onkolog och en sjukhusfysiker utsedd av vardera medlemslandsting/region. Medicinska rådet sammanträder normalt via telefonmöten i anslutning till direktionsmöten. Minnesanteckningar förs och tillställs direktionen före direktionsmötena som underlag. Dessutom arrangerar medicinska rådet två Forum Skandion (se nedan) per år. Under första halvåret 2013 har medicinska rådet haft tre ordinarie möten. Under 2012 inrättades ett arbetsutskott till Medicinska rådet vars främsta uppgift är att bereda ärenden inför rådets möten och att öka universitetssjukhusens involvering i Skandionklinikens arbete. AU sammanträder normalt var 4:e 6:e vecka via telefonmöten. Förutom förbundsdirektören och chefsfysikern, som permanent ingår i AU, deltar 2 onkologer och en sjukhusfysiker från universitetssjukhusen. Deltagandet sker enligt ett i förhand uppgjort rotationsschema som säkerställer respektive universitetssjukhus möjlighet till involvering. Under första halvåret 2013 har AU haft fem möten. Sedan 1 april ingår den medicinskt ledningsansvarige onkologen permanent i AU. Distribuerad kompetens Enligt beslut av medlemslandstingens fullmäktige skall verksamheten vid anläggningen bedrivas enligt principen distribuerad kompetens. Syftet är att få till stånd en nationell kompetenshöjning inom strålbehandlingsområdet för såväl

6 6 av 16 onkologer som sjukhusfysiker och onkologisjuksköterskor, samt att bygga upp ett gemensamt ansvarstagande för verksamheten vid anläggningen. Arbetssättet baseras på nationella telemedicinska konferenser där samtliga patienter aktuella för protonbehandling diskuteras under medverkan av samtliga universitetssjukhus. Forum Skandion Två gånger per år står Medicinska rådet som inbjudare till Forum Skandion. Forum Skandion har hittills varit i form av lunch-lunch-möten som på cirkulerande bas arrangeras av respektive universitetssjukhus. Till Forum Skandion inbjuds direktion, tjänstemannaråd, linjechefer inom onkologi, strålbehandlings- och sjukhusfysikeravdelningar på respektive sjukhus samt särskilt inbjudna. Årets första Forum Skandion hölls i Örebro. Exempel på programpunkter är: rapporter från diagnosgruppernas arbete, rapport från protonskolan, behov av MR på Skandionklinken, bildgivande system på Skandionkliniken, patientpositionering och fixation, användning av NPÖ och journalsystem på Skandion m.m. Taxesättningsmodell Medlemslandstingen i kommunalförbundet står som garanter för kommunalförbundet. Verksamheten skall dock bära sina egna kostnader dvs. patientavgifter avses att täcka kostnaderna. Alternativa taxemodeller har utretts med syfte att medicinska behov skall styra remittering och inte ekonomiska faktorer. Direktionen har efter dialog med landstingsledningar och landstingsdirektörer fastställt en modell där 50 % av årskostnaden betalas som ett abonnemang medan 50 % betalas som en kostnad per behandlingstillfälle (per fraktion). Abonnemangskostnaden betalas av samtliga 21 landsting/regioner med utgångspunkt från befolkningsunderlaget. Ett avtal med samtliga landsting/regioner avseende patientavgifter och ersättningssystem för behandlingarna vid Skandionkliniken har arbetats fram. Underlaget har slutligt förankrats hos landstingens ekonomichefer i början av 2012 och på landstingens ledningsseminarium under april Direktionen beslöt vid sitt möte den 13 juni 2012 att fastställa avtalet och att under hösten skicka ut detta för undertecknande till respektive landsting. Samtliga 21 landsting har godkänt avtalen. Tidplan Enligt tidplanen ska byggnaden vara färdigställd för att ta emot strålutrustningen för de två beslutade behandlingsrummen under maj Övrig för verksamheten nödvändig medicinteknisk utrustning kopplad till dessa behandlingsrum ska vara installerad, inmätt och godkänd i god tid innan januari Enligt tidplanen ska första patienten behandlas omkring halvårsskiftet Per juni 2013 följer arbetet uppgjord tidplan. Sålunda lyftes strålutrustningen in i byggnaden den 17 maj 2013, allt enligt tidplan. Tillsammans med Akademiska hus uppmärksammades denna viktiga milstolpe för projektet med ett särskilt arrangemang på byggarbetsplatsen dit särskilt inbjuda och press inviterades. Arrangemanget var välbesökt och uppmärksammades såväl i lokala som i nationella medier.

7 7 av 16 Byggnad Efter upphandling enligt LOU av hyreskontrakt uppförs nu byggnaden av Akademiska Hus Uppsala. Kommunalförbundet kommer att långtidshyra hela fastigheten. Genomförandeavtal och samverkansavtal slöts under 2010 för uppförande av Skandionkliniken. Tillsammans reglerar dessa avtal förutsättningar och ekonomiska mellanhavanden mellan parterna. Efter att avtal skrivits med leverantören av strålutrustningen färdigställdes byggnadshandlingarna och första spadtaget togs den 9 juni En slutkostnadsprognos för bygget och för hyran godkändes på kkr respektive kkr. Per juni 2013 pågår byggnationen av fastigheten enligt tidplan och uppföljning sker fortlöpande enligt fastställd genomförandeplan och i en fastställd mötesstruktur. Såväl byggnation som ekonomi följs upp. Arbetet med slutlig utformning, inredning och gestaltning av byggnaden pågår parallellt med byggnationen. En gränsdragningslista har upprättats som reglerar ansvarsförhållandena mellan parterna. Framtagandet av ett slutligt hyresavtal pågår. I samband med kvartalsrapport sänktes slutkostnadsprognosen för bygget från kkr till kkr vilket ger en hyresprognos på kkr. Utrustning Strålutrustning Ett avtal om leverans av strålutrustning till Skandionkliniken slöts med IBA den 17 mars Avtalet omfattar accelerator samt utrustning för två behandlingsrum till en kostnad av totalt 367 mkr, samt med en option för ett tredje behandlingsrum till en kostnad av 102 mkr. Fullservice inklusive operativ drift under 5,5 år upphandlades samtidigt till en kostnad av 30 mkr per år. Under hösten 2012 uppdrog direktionen åt förbundsdirektören och chefsfysikern att utreda möjligheterna att belägga det tredje behandlingsrummet och ekonomiska konsekvenser inför ställningstagande till ett tidigareläggande av avrop av den option som finns i kontraktet med leverantören av strålningsutrustningen. Utredningen presenterades för direktionen under januari I beredningen bidrog Medicinska rådets AU och Medicinska rådet. Vid ett särskilt möte i februari beslöt direktionen att avvakta avrop av det tredje gantryt till ett senare tillfälle. Dosplaneringssystem Arbete enligt distribuerad kompetens förutsätter att de sju universitetssjukhusen har tillgång till ett gemensamt dosplaneringssystem. Avtal om leverans av ett dosplaneringssystem tecknades i juli 2011 med Varian Aps och under hösten 2011 installerades och driftsattes systemet på de sju universitetssjukhusen och på Skandionkliniken. Övrig medicinteknisk utrustning Anskaffning av övrig medicinteknisk utrustning har påbörjats under våren 2013.

8 8 av 16 Inredning och övrig utrustning Anskaffning av inredning, möbler, AV-utrustning och övrig utrustning har påbörjats under första halvåret Förberedelser inför klinisk verksamhet Protokoll för kliniska studier Under 2012 nominerade klinikcheferna vid landets onkologiska kliniker ansvariga för de nio nationellt sammansatta grupper som ska ta fram protokoll för kliniska studier vid Skandionkliniken. Sammankallande för grupperna är den medicinskts ansvarige onkologen vid Skandionkliniken. Under första halvåret 2013 har de ansvariga för diagnosgrupperna haft två möten och respektive diagnosgrupp har träffats och kommit igång med arbetet. Respektive grupp lämnade rapport vid Forum Skandion i Örebro. Under våren har också en grupp för omvårdnadsforskning initierats. Parallellt pågår arbete kring nationella riktlinjer för protonstrålbehandling och nomenklatur vid strålbehandling. Dessa arbeten är av avgörande betydelse för att åstadkomma nationell enhetlighet i nomenklatur och informatik i diagnosgruppernas fortsatta arbete. Dosplanering Utbildning i dosplanering med protoner har fortsatt under perioden. Utbildningarna sker i huvudsak på distans enligt arbetssättet för distribuerad kompetens. Regelbundna telemedicinska träffar med gemensamma dosplaneringsfall hålls varannan vecka. En distribuerad systemadministratörsfunktion har inrättats tidigare. Patientprocessflöde och riskanalys Under 2012 startade arbetet med att ta fram en processbeskrivning av patientflödet och en riskanalys. Detta arbete har fortsatt under första halvåret Per juni 2013 finns ett arbetsmaterial framtaget som kommer att processas vidare under resten av året. Arbetsgrupper Arbetsgrupper med nationellt deltagande har bildats t.ex. för patientfixation och bildgivande system på Skandionkliniken. Nio diagnosgrupper har etablerats för arbetet med studieprotokoll för protonbehandlingarna vid Skandionkliniken (se ovan). Acceptance och inmätning Planeringen av acceptance och inmätningsarbetet påbörjades under Som en del i denna planering har ett samarbetsavtal träffats med ATrep- kliniken i Trento. Avtalet innebär att sjukhusfysiker från Sverige, som del i kompetensutvecklingen, kommer att medverka ATrep-klinikens motsvarande arbeteten som pågår under Under första halvåret 2013 har sjukhusfysiker från de olika universitetssjukhusen arbetat i omgångar på kliniken i Trento. Arbetet har dokumenterats fortlöpande och är tillgängligt för de sjukhusfysiker som inte för tillfället befinner sig på klinken i Trento. Samarbetet har hittills gett många värdefulla erfarenheter som kommer att vara till stor nytta i det fortsatta arbetet att etablera Skandionkliniken.

9 9 av 16 Planering driftsstart Arbetet med att ta fram en detaljerad tidplan inför driftsstarten 2015 har fortsatt under första halvåret IS/IT Arbetet med att strukturera IS/IT verksamheten inom Skandionkliniken fortsätter. Under våren har samtalen med Landstinget i Uppsala län samt Akademiska sjukhuset fortsatt. Avtal har träffats om sk. Svartfiber för datakommunikation mellan Skandionkliniken och Akademiska sjukhuset, om Internetleverans och om telefoni. Driftsättning av Internet och telefoni har skett under våren. Tillfälliga lokaler Under våren flyttade KAS administration från de tidigare tillfälliga lokalerna på Slottsgränd till en bodetablering i anslutning till byggplatsen för Skandionkliniken. Personal Antal anställda vid årsskiftet var 4, (1 kvinna och 3 män) vilket motsvarar 2,8 tjänster. Av de anställda var 2 heltidsanställda, 1 deltidsantälld (70 %) och en timanställd. Därutöver köptes administrativa tjänster från Landstinget i Uppsala län motsvarande 0,5 tjänster och onkologisjukskötersketjänster från Skånes universitetssjukhus motsvarande ca 25 %. Vid årsskiftet fanns följande yrkeskategorier: Kategori Omfattning Förbundsdirektör 70 % Chefsfysiker 100 % Sjukhusfysiker 100 % Ekonom/handläggare 50 % Finanschef timanställning I slutet av 2012 anställdes en heltids vårdenhetschef, som började sin tjänstgöring under februari 2013 och en kanslichef som började sin anställning den 1 mars. Under hösten gjordes också förberedelser för att under våren 2013 knyta en specialist inom onkologi och tillika medicinskt ansvarig till Skandionkliniken. Tillträdet skedde den 1 april 2013 med tjänstgöringsgrad på mellan 30 och 50 %. Från och med den 1 april ökade förbundsdirektören sin tjänstgöringsgrad till 80 %. HR Under första halvåret 2013 har överenskommelse träffats med Landstinget i Uppsala län om att nyttja landstingets HR-funktion.

10 10 av 16 Hotell Under 2012 upphandlades, i enligt med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), Hotell Charlotte AB i Uppsala som hotelloperatör. Hotellet kommer att öppnas sommaren Händelser av väsentlig betydelse under året Force majeur Oväder i södra Europa under maj juni försenade vissa leveranser av behandlingsutrustningen från IBA. IBA har överlämnat en Force majeur skrivelse med avseende på händelsen. Vår bedömning är att detta inte kommer att påverka den övergripande tidplanen. Under våren försattes en underleverantör av klinikens interna patienttransportsystem i konkurs. Systemet är en del av beställningen till IBA. Diskussioner pågår med IBA för att hitta en lösning. Övrigt Tillstånd Strålsäkerhetsmyndigheten I juni 2012 genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten en verksamhetsbevakning vid Skandionkliniken. Syftet var att inhämta kunskap om KAS förmåga att bedriva strålsäkerhetsarbete vid Skandionkliniken framförallt med avseende på kompetensförsörjning och samarbete mellan KAS och utrustningsleverantören samt att informera sig om tidplanen. Myndigheten ansåg att KAS har vidtagit relevanta åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen avseende acceptancetestning och inmätning och att ansvarsförhållandena mellan KAS och IBA Group behöver tydliggöras under tillståndsprocessens gång. SSM konstaterar att det finns bra förutsättningar för att byggnationen uppförs enligt plan. Kontakterna med SSM har fortsatt under KAS har fått en granskningsrapport över den ansökan om tillstånd för att bedriva strålbehandling som lämnades in under 2009 med begäran om förtydliganden och vissa kompletteringar. Dessa kommer att utarbetas under året. Parallellt har IBA ansökt om tillstånd under installationstiden. Ett tillstånd förväntas under juli. Överläggningar med Norge Överläggningar fördes med Norge under 2011 om förutsättningarna för en samverkan med Skandionkliniken. Under 2012 lades ett uppdrag i Norge att utreda etablering av en egen protonterapianläggning. De samverkansformer som tidigare diskuterats är troligen därför inte aktuella medan andra former för samverkan kan bli aktuella. Under första halvåret 2013 har Helsedirektoratet i Norge tagit initiativ till fortsatta diskussioner. Dessa kommer att äga rum med början i juli månad.

11 11 av 16 Försäkringsfrågor Under året har en utredning av KAS behov av försäkringar beställts. Utredningsarbetet kommer att pågå under resten av året. Upphandling Under våren har KAS anslutits till Kommentus upphandling och avtal har träffats med Affärskoncept AB för konsultinsatser avseende upphandlingsfrågor. Ekonomi Ekonomiskt resultat löpande verksamhet Periodens resultat för den löpande verksamheten är kkr som ska jämföras med ett budgeterat resultat på kkr. Resultatet visar ett underskott när det gäller personalkostnader vilket till största delen beror på att tjänsten som ekonom/handläggare, som tidigare köptes av Landstinget i Uppsala län, numera ingår i Skandionklinikens egna personal. Av samma skäl så visas då ett överskott på köpta tjänster. Dock är det ingen stor avvikelse på den totala budgeten utan KAS redovisar ett litet överskott på 23 kkr. Utfall per Budget Utfall Avvikelse Intäkter 0 kkr 0 kkr 0 kkr Kostnader kkr kkr 23 kkr Resultat kkr kkr 23 kkr Investeringar Huvuddelen av Kommunalförbundets kostnader de första åren avser att skapa förutsättningar för att bygga och utrusta kliniken. Dessa kostnader har betraktats som del av investeringen och därmed aktiverats. Till och med har totalt kkr aktiverats som pågående projekt strålutrustning och dosplanering. Under perioden har kkr aktiverats. Beloppet består av följande komponenter: Löner inklusive sociala avgifter kkr 60 % lön förbundsdirektör av 80 % tjänst 100 % lön chefsfysiker, sjukhusfysiker samt vårdenhetschef 100 % av lön vid arbetsinsatser från universitetssjukhusen Kostnader för möten, resor, utbildning m.m. Konsultarvoden Kostnader för inredning, larm m.m. på kliniken Finansiella kostnader 249 kkr kkr 559 kkr kkr

12 12 av 16 Finansiering En finansrapport bifogas delårsrapporten tillsammans med ett intyg från revisorerna som styrker att rapporten är granskad. Pensionsmedel Kommunalförbundet har inte gjort några placeringar för pensionsförpliktelser, vilket innebär att avsättningar och ansvarsförbindelser för pensioner om totalt 1,6 mkr (löneskatt om 24,26 % ingår i beloppet) har återlånats i verksamheten. Då ett nytt pensionsavtal väntas från 2014 så har placeringsfrågan skjutits upp i avvaktan på detta. Utvärdering av mål för god ekonomisk hushållning Kommunalförbundet har mål för god ekonomisk hushållning fastställda vid direktionsmöte Finansiella mål Kommunalförbundet skall bygga upp ett eget kapital motsvarande 10 % av omsättningen. Fram till driftstart beräknas ett ackumulerat negativt resultat om 30 mkr uppkomma. Det negativa egna kapitalet skall återställas inom 5 år efter driftstart. Ett eget kapital om 10 % av omsättningen kommer att byggas upp år 6-9 efter driftstart. Uppföljning av detta finansiella mål kommer att kunna ske först sedan driften startat. Första patient förväntas kunna behandlas under Verksamhetsmål Verksamhetsmålet att upphandlingen skall ske med beaktande av alla formella krav enligt LOU har uppnåtts. Begäran om överprövning av dosplaneringsupphandlingen skedde men förvaltningsrätten avvisade i juni 2011 yrkandena. Redovisningsprinciper Kommunalförbundet följer de redovisningsregler och lagar som gäller för kommunalförbund. Alla kostnader som avser byggnationen bokförs som investering och ligger som pågående projekt fram till verksamhetsstart Inga beloppsgränser tillämpas.

13 13 av 16 Resultaträkning Redovisning i kkr Not Verksamhetens intäkter 0 27 Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Medlemsbidrag 0 0 Finansiella intäkter 0 0 Finansiella kostnader Årets resultat Balansräkning Redovisning i kkr Not Tillgångar Pågående projekt, materiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde finansiell leasing Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital, ingående värde Periodens resultat Summa eget kapital Avsättning pensioner Summa avsättningar Lån i banker och kreditinstitut Långfristig leasingskuld Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättn. och skulder

14 14 av 16 Finansieringsanalys Redovisning i kkr Den löpande verksamheten Periodens resultat Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Förändring penssionsskuld Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Egna nettoinvesteringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Avrundningsdifferens -1-1 Förändring av kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

15 15 av 16 Noter Redovisning i kkr Not 1 Verksamhetens kostnader Konsultkostnader Personalkostnader Köpta tjänster Kostnader vid tjänsteresor IT-kostnader Revision Arvoden Lokalkostnader kansli Summa Not 2 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Redovisningskonto moms Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Övriga fordringar 0 40 Summa Not 3 Kassa och bank Swedbank Handelsbanken Nordea Summa Not 4 Eget kapital, ingående värde Ingående pensionsskuld Resultat Resultat Resultat Resultat Avrundningar -1-1 Summa Not 5 Avsättning pensioner Pensionsskuld Förändring Förändring Förändring Förändring Ingående pensionsskuld Avsättning period januari-juni - Nyintjänad pension Ränteuppräkning Förändring av löneskatt Summa förändring

16 16 av 16 Summa Not 6 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna semesterlöner och sociala avgifter Upplupna räntor obligationslån Övriga upplupna kostnader Övriga skulder Summa

17 Finansrapport per Inledning I enlighet med kommunallagen har direktionen för kommunalförbundet antagit en finanspolicy vars syfte är att begränsa olika finansiella risker i verksamheten. Enligt finanspolicyn ska en separat finansrapport upprättas och tillställas direktionen i anslutning till delårs och årsbokslut. Likviditet och placeringar Likvida medel uppgick per till 550,2 Mkr. Likviditeten var vid halvårskiftet placerad i bankräkning i svenska banker enligt följande. Swedbank Handelsbanken Nordea 300,0 Mkr 247,8 Mkr 2,4Mkr (transaktionskonto) Likviditeten har under första halvåret varit placerad på bankkonton med bättre förräntning än motsvarande korta placeringar i penningmarknaden (certifikat etc.). Snitträntan för placerade medel under första halvåret uppgår till ca 1,6%. Låneskuld Per var den räntebärande låneskulden 750,0 Mkr och utgjordes av det 20 åriga obligationslån som upptogs hösten Räntan i obligationslånet är bunden i 20 år och uppgår till 3,67%. Basen för räntesättningen utgjordes av den 20 åriga swapräntan med en tillkommande marginal om 1,5%. Det kan noteras att den 20 åriga swapräntan stigit med 1,06 procentenheter sedan lånet upptogs. Denna utveckling påverkar således inte räntesatsen i obligationslånet eftersom denna ligger fast. Riskhantering Finanspolicyn innehåller limiter för ränte och finansieringsrisker. Av nedanstående tabell framgår om finansieringsverksamheten bedrivits inom beslutade risklimiter. Finansieringsrisker Limit Ränterisk Genomsnittlig räntebindningstid Placeringar Max 2 år Ingen räntebindning

18 Låneskuld 1 3 år Gäller dock ej obligationslånet Valutarisk Ingen valutarisk Inga avtal har tecknats i tillåten utländsk valuta Finansieringsrisk Likviditet Likvida medel ska finnas om minst 25 Mkr. 550,2 Mkr Låneskuld Max 30% får förfalla Gäller ej obligationslånet Inom en 12 mån.period Kreditrisk Bankräkning hos svensk bank Rating A/A2. Max 500 Aktuella placeringar faller Mkr per bank. Löptid inom limiterna. max 1 vecka Derivatinstrument KAS får använda Inga derivatkontrakt har vissa derivatinstrument tecknats

Förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017

Förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017 1(8) Förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2 av 8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Kommunalförbundet

Läs mer

2014-03-15. Dnr /14. Årsredovisning. Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger årsredovisning för 2013

2014-03-15. Dnr /14. Årsredovisning. Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger årsredovisning för 2013 2014-03-15 Dnr /14 Årsredovisning 2013 Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger årsredovisning för 2013 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2014 02 03 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078)

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-03-2t 9 (16) 536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) Beslut Arbetsutskottet füreslår att:

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden 1(1) Trafiknämnden Identitet TN 1202-0034 Datum 2012-02-09 Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden har upprättats per 2011-12-31 avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 37 (38) 63 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning Folktandvården Gävleborg Årsredovisning Året i korthet Ny organisation beslutas Från och med 2012 förändras organisationen inom bolaget. Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker delas in i fyra distrikt

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer