GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA"

Transkript

1 GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

2 GRAFISK MANUAL

3 MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från början särskilt betonade uppgifter. Vi skulle vara en öppen högskola öppen för studenter från miljöer där högskolestudier inte är tradition, öppen för samarbeten, nya pedagogiska former och gränsöverskridande ämneskunskaper. Med läget på Universitetsholmen mitt i staden spelar vi en central roll i den förvandling från industristad till kunskapsstad som Malmö genomgår. De uppgifter vi gavs har påverkat allt från organisation till utbildningsinnehåll. Malmö högskolas sex utbildningsområden är samtliga flervetenskapliga. Flera vetenskaper möts och berikar varandra. Utbildningarna ger en bredare inblick än vanligt i den kommande yrkesverksamheten. Detta kombineras dessutom med tre perspektiv som ska genomsyra vår verksamhet: Migration och etnicitet, genus samt miljö. UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSOMRÅDEN Hälsa och samhälle genomsyras av en helhetssyn på människan. Här utbildas sjuksköterskor, socionomer, äldrepedagoger, folkhälsovetare, och biomedicinska analytiker yrkesgrupper som arbetar med att stödja människors fysiska, psykiska och sociala hälsa. Utbildningarna vid högskolan sträcker sig från naturvetenskap, teknik och medicin till samhällsvetenskap. Forskning bedrivs inom biomedicinsk laboratorievetenskap, omvårdnad och socialt arbete. Internationell Migration och Etniska Relationer IMER utbildar studenter som ska kunna ta till vara de utmaningar och möjligheter som det mångkulturella samhället erbjuder, vare sig arenan för förändringar är global, regional eller lokal. Utbildningarna handlar om grundläggande globala samhällsprocesser och de konkreta och skiftande konsekvenser de kan ha på samhälle och individer. Vi utbildar och forskar i frågor som: demokrati, mänskliga rättigheter, migration, etnicitet, integration, fred och krig, kultur, moral, etik, mänsklig kommunikation och språk. Konst, kultur och kommunikation K3 är en skola som vill använda den nya informations- och kommunikationstekniken. I mötet mellan konst och ny teknik uppstår något som är både praktiskt och genomtänkt. Ändamålsenligt och just därför vackert och konstfärdigt. Men vad händer med människan i den sköna nya digitala världen? Kan den lekande människan rymmas i en dator? På K3 söker studenterna sig fram till svar. Den nya tekniken förminskar inte människan, gör henne inte maktlös, utan ger henne nya möjligheter och verktyg. Ny teknik kan, i motsats till vad många tror, göra avståndet mellan människa och människa kortare. Lärarutbildningen gjordes om 2001 och numera är all grundutbildning, forskning och fortbildning organiserad i fem breda kunskapsfält. Målet är att skapa en modern lärarutbildning som kan möta behoven i dagens samhälle och som har en bred kunskapssyn som utgångspunkt. Studenterna skapar själv sin utbildning genom att välja ett huvudämne och ett eller flera sidoämnen. Redan under den första terminen kommer studenten i närkontakt med sitt framtida yrke genom att kontinuerligt arbeta ute på en s.k. partnerskola. Lärarutbildningen står för mer än hälften av Malmö högskolas forskningsvolym inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Odontologiska fakulteten har under åren utbildat ca 3500 tandläkare. Dess invigning 1949 var det första uttrycket för att Malmö är en högskolestad. Pressarkiven vittnar om att både politiker och invånare i alla år har värnat sin skola. Malmöborna ser den inte bara som en högskola här har stadens invånare i nästan femtio år också erbjudits kvalificerad tandvård. Här bedrivs också både grundforskning och direkt tillämpbar forskning. Skolan är del i ett vitt förgrenat nätverk som sträcker sig bland annat till internationella kolleger, företag, myndigheter och den kliniska vardagen. Teknik och samhälle ger grundutbildning i form av ämnesoch programstudier. Teknik och teknikutveckling påverkar samhället på en mängd områden och nivåer. På samma sätt påverkar och driver samhället den tekniska utvecklingen i olika riktningar. För att förstå samspelet mellan teknik och samhälle måste utbildningarna integrera olika aspekter av teknik och samhällsvetenskap. Forskningen tar sin utgångspunkt i aktuella problemområden i samhället men också i de frågeställningar som uppkommer inom etablerade forskningsområden. 6 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 7

4 MALMÖ HÖGSKOLA KONCEPT DEN ÖPPNA MÖTESPLATSEN Det vi säger måste stämma med det vi gör. Därför går vår grundläggande kommunikationsfilosofi tillbaka till högskolans uppdrag. När högskolan förväntades hitta en egen väg var det nödvändigt att också kommunikationen bröt ramarna. Inte som ett självändamål, utan för att det är det bästa sättet att beskriva Malmö högskola. Vi är annorlunda. Vårt gemensamma grafiska tilltal är en viktig del av konceptet. Det ingår i en stark fokusering på trovärdighet. Media är därför en huvudsaklig kanal för oss att arbeta med, liksom en journalistiskt inriktad webbplats. Vi ska säga som det är även när vi inte är nöjda med oss själva. Först då blir vi trodda när vi berättar vad vi lyckats med. Vi ska vara helt öppna med information och använda högskolans innehåll för att understryka vårt budskap. När exempelvis Skiftesföreläsningarna gång på gång erbjuder ett forum för idéer och kunskap kan vi rakt och med pondus också säga att vi är en mötesplats. Då kan vi då måste vi visa detta. Ofta är det subtilt. Men allt påverkar hur vi uppfattas. Med utgångspunkt från tanken på den öppna mötes - plat sen har vårt grafiska tilltal tagit form. Tolkningen av öppenhet handlar i detta sammanhang framförallt om tillgänglighet. Vårt publicerade material ska bjuda in män niskor, det ska inkludera de vi vill nå. Varje enskild detalj i konceptet syftar till att skapa denna enkelhet. Och seriositet. För många av våra studenter är högskolestudier inget självklart val. De måste tas på allvar och vi måste visa att vi förstår deras synsätt. Vårt bildmanér är ett tydligt exempel på detta. I den finns inget av den traditionella, stereotypa bilden av ett studentliv som väldigt få vill eller har möjlighet att ta del av. I stället är det individers skilda livshistorier som bär fram oss. Den öppna mötesplatsen är vårt åtagande och löfte. Först och främst i högskolans innehåll, och just därför också i vår kommunikation. De följande sidorna beskriver hur vi med grafiska verktyg lever upp till löftet. 8 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 9

5 VARUMÄRKE VARUMÄRKE ELLER VARUMÄRKE? När vi pratar om varumärken dröjer det inte länge innan det svenska språket börjar kännas en smula begränsat. Olyckligtvis har termen kommit att betyda ett antal olika saker, som i mångt och mycket är ganska skilda från varandra. Om vi börjar från början så kan ett varumärke vara ett namn som vi ger till en viss produkt eller tjänst. Detta bör istället kallas för just namn. Det kan också referera till den distinkta och särpräglade form som vi knyter till detta namn, eller en kombination av dem båda. Vi pratar då om en logotyp. En logotyp kan också innehålla en symbol som knyts till ordbilden. Nästa innebörd härrör mer till den juridiska sidan av ett varumärke, då tolkningen inbegriper det rättsliga skydd som namnet/symbolen/logotypen åtnjuter efter registrering hos Patent- och registreringsverket. Du kan då också sätta ett efter namnet/symbolen/logotypen. Om vi använder engelsk terminologi pratar vi om ett trademark. Den sista tolkningen är den som brukar vara svårast att definiera. Det är också det som är den vanligaste innebörden idag när man pratar om varumärkesbyggande. Den syftar på det som engelskan benämner brand och handlar mer om de associationer man får av ett visst företag, en viss person, en viss vara eller en viss tjänst, samt de värden man förknippar med dessa. Det brukar också definieras som ett löfte från det levererande företaget till dig; ett löfte som de lovar att leva upp till varje gång du kommer i kontakt med eller köper deras produkt. Det handlar således om något som inte går att ta på rent konkret. Något som egentligen bara existerar i våra medvetanden. Något immateriellt. Eller som man säger på engelska: intangible. VARFÖR VARUMÄRKEN? I en värld där de flesta produkter och tjänster tenderar att vara identiska spelar ett starkt varumärke, med de associationer det ger hos människor, en allt viktigare roll. Om associationerna är positiva och stämmer överens med konsumentens egna tankar och åsikter, inleder de gärna en relation tillsammans med varumärket. Förhoppningsvis en långsiktig sådan. Och det är i denna relation potentialen för framgång finns. En framgång som bygger på en lojalitet mellan kund och varumärke och som förhoppningsvis leder till en lång rad återköp. Och till en rad stängda dörrar för andra varumärken och produkter inom samma segment, då konsumenten föredrar att vara sitt märke trogen. Denna trohet är också det som gör att man kan ta ut ett högre pris för sina varor och bli mindre sårbar vid eventuella priskrig. Konsumenten väljer sin vara, oavsett. Det är därför de som äger varumärken satsar stora summor på att skapa positiva associationer till sina varumärken genom olika former av marknadskommunikation. HUR SKYDDAR MAN ETT VARUMÄRKE? Skydd för ett varumärke erhålls antingen genom registrering hos PRV eller genom inarbetning. Enligt 2 varumärkeslagen är ett kännetecken inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilket det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Svårigheten med detta är att bevisa att märket är inarbetat och tidpunkten när inarbetningen inträffade. VAD KAN MAN REGISTRERA SOM ETT VARUMÄRKE? Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särkilt ord inklusive personnamn, figurer, siffror, bokstäver och formen av en vara eller dess förpackning. Allt under förutsättning att tecknen kan särskilja innehavarens varor och tjänster från andras. Malmö högskolas varumärke är skyddat och får inte användas av andra eller förändras och förvanskas. 10 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 11

6 GRUNDREGLER FRIHET UNDER ANSVAR MED TRE UNDANTAG Denna manual syftar till att ge dig en hjälpande hand i att skapa tydlighet och enhetlighet i vår kommunikation. Den handleder dig i stort och smått och visar hur du ska kommunicera med omvärlden på ett tydligt, enhetligt och konsekvent sätt. Det betyder inte att den strävar efter att ge dig en absolut och heltäckande bild eller begränsa din handlingsfrihet. Snarare tvärtom. Den ger dig stor frihet och ska både inspirera och hjälpa dig att förvalta såväl vårt visuella som vårt verbala kapital på bästa sätt. Och att sprida distinkta signaler som skärper bilden av oss, av Malmö högskola. En handfull regler står emellertid över alla individuella åsikter och initiativ. Dessa får inte tolkas utifrån ens personliga tycke och smak, utan är ett antal högst medvetna och designstrategiska val. Och måste därför följas till punkt och pricka. Det gäller de så kallade grundelementen i vår visuella identitet: vår logotyp, våra färger och våra typsnitt. Kreativa sätt att kringgå dessa leder bara till förvirring, inkonsekvens och i slutänden en otydlig bild av oss och vårt varumärke. Vilket är raka motsatsen till vad vi eftersträvar! Skänk därför grundelementen den respekt de förtjänar. Förutom att ta upp övergripande riktlinjer för vår kommunikation, erbjuder manualen generöst med exempel och applikationer. Dessutom hänvisar den till de mallar som finns framtagna från centralt håll och som kan laddas ner från internet, Låt dig inspireras! Och är det något du undrar över eller har synpunkter på, så tveka inte att kontakta informationsavdelningen. Lycka till! VÅRA GRUNDELEMENT Vår visuella identitet bygger på tre enkla beståndsdelar som genomsyrar all vår kommunikation och som aldrig får bytas ut. Dessa är logotypen, färgerna och typsnitten. Det är det vi kallar för grundelementen i vår grafiska profil. Nära kopplat till dessa är vårt bildmanér, som i princip är att betrakta som ett fjärde grundelement. Mer information om våra bilder och hur du arbetar med dem finner du längre fram i manualen. Den grafiska profilen ger dig ganska fria händer att utforma starka och tydliga budskap i fråga om grafisk formgivning. Det enda den egentligen kräver av dig som formgivare och kommunikatör är att du respekterar grundelementen. Använd rätt logotyp, rätt färger, och rätt typsnitt och respektera de regler som gäller för respektive, så kan du i princip aldrig göra fel. Är du osäker och behöver hjälp eller råd kontakta informationsavdelningen direkt. 12 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 13

7 LOGOTYP LOGOTYP MALMÖ HÖGSKOLAS LOGOTYP Vår logotyp är en av våra mest dyrbara tillgångar. Det är dessutom den viktigaste beståndsdelen i vår visuella identitet. Den fungerar som en kvalitetsstämpel på allt vi företar oss och bidrar till en snabb identifikation på allt kommunikationsmaterial vi erbjuder vår omgivning. Därför ska vi inte vara rädda för att använda den så mycket som möjligt. Det viktiga är dock att vi använder den på rätt sätt! Det här är Malmö högskolas huvudlogotyp. Det är det märke vi ska använda som avsändare och garant i all vår kommunikation, både tryckt och elektronisk. Inga andra logotyper är tillåtna. Däremot har vi ett antal varianter som kompletterar huvudlogotypen (se nästa sida). Logotypen består av dels en symbol, det stiliserade M:et, dels en ordbild, MALMÖ HÖGSKOLA. Dessa delar får aldrig skiljas åt, utan ska alltid sitta tillsammans när logotypen används. Huvudlogotypens utformning eller de ingående elementens inbördes förhållande får överhuvudtaget inte ändras. Det gäller för ordbilden (texten) också, som alltid ska vara svart. Enda undantaget är när logotypen i sin helhet läggs i negativt, då texten också blir negativ. Däremot får logotypens storlek ändras proportionerligt. Logotypen har starka färger, tydliga former och god läsbarhet, vilket gör att den inte behöver göras överdrivet stor för att väcka uppmärksamhet. Men gör den inte så liten att texten Malmö högskola inte går att läsa. Den bör i görligaste mån placeras i det nedre högra hörnet på våra kommunikationsbärare, med generösa fria ytor omkring sig. Låt exemplen i manualen vägleda och inspirera dig. Se till att du alltid använder godkända färdiga original för tryck och övrig reproduktion. De olika logotyperna finns att ladda ner från vår hemsida. Är du osäker så kontakta informationsavdelningen. 14 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 15

8 LOGOTYP LOGOTYP VÅRA LOGOTYPVARIANTER I görligaste mån ska du använda vår huvudlogotyp. Men ibland tillåter inte teknik (fax/skrivare med varierande kvalitet) eller bakgrund (färger/bilder som konkurrerar med våra logotype-färger) att vår huvudlogotyp kommer till sin fulla rätt. Ibland känner vi att huvudlogotypen och dess utseende är fel av andra anledningar. Därför har vi tagit fram tre stycken alternativ som kan vara till din hjälp när omständigheterna så kräver och som fungerar som komplement till huvudlogotypen. Fungerar inte huvudlogotypen av någon anledning, väljer du den av varianterna som passar bäst ihop med omgivningen i fråga om färg och tydlighet. Inga andra varianter än dessa tre får användas. Se till att du alltid använder godkända färdiga original för tryck och övrig reproduktion. De olika logotyperna finns att ladda ner på vår hemsida, i olika format. Är du osäker så kontakta informationsavdelningen. LOGOTYP, RÖD symbol i rött, text i svart. LOGOTYP, SVART samtliga beståndsdelar i logotypen ska vara svarta. LOGOTYP, NEGATIV/VIT samtliga beståndsdelar i logotypen ska vara negativa/vita. LOGOTYP, NEGATIV/VIT samtliga beståndsdelar i logotypen ska vara negativa/vita. LOGOTYP, NEGATIV/VIT samtliga beståndsdelar i logotypen ska vara negativa/vita. 16 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 17

9 LOGOTYP LOGOTYP S I G N E L L LOGOTYP, ENGELSKA Logotypen finns också framtagen med en engelsk ordbild (Malmö University). Samma regler gäller för denna som för våra svenska varianter. EXEMPEL: _ÄGG _ILL KUN_KAP SOM _ER DIG NYA PERS_EKTIV Beställ höstens utbildningskatalog på eller via 2X FRIZON Vår logotyp ska alltid få den generösa yta den förtjänar, med mycket luft omkring sig. Ibland kan det emellertid bli trångt och då har vi definierat en minsta gräns runtomkring som inte får överträdas. Denna gräns, frizonen, definieras utifrån symbolens stiliserade M och illustreras här intill som 2X, där X är stapeln i vårt stiliserade M och följer den storlek som logotypen har. 2X 2X X 2X SÖKER DU KUNSKAP SOM GER NYA PERSPEKTIV? SYMBOL OCH ORDBILD Symbolen får aldrig skiljas från ordbilden, vårt namn. Inte heller får avståndet dem emellan ändras. Avståndet ska alltid vara detsamma och definieras utifrån logotypens storlek och symbolens stiliserade M som i illustrationen här intill. Reglerna om frizon gäller alltid. X S I G N E L L BESTÄLL HÖSTENS UTBILDNINGSKATALOG PÅ ELLER VIA PS. Det rätta svaret på uppgiften på föregående sida är att det inte finns något rätt svar. Båda alternativen är möjliga. Vilket av dem du väljer beror på hur du ser på utmaningen. X LOGOTYPENS BESTÅNDSDELAR SOM DEKORELEMENT Logotypen får aldrig förändras eller manipuleras. Däremot är det tillåtet att nyttja delar av den som grafiska dekorelement i vår visuella kommunikation. Till exempel kan delar av det stiliserade M:et användas för att anspela på och leda tankarna till vår logotyp. Givetvis gäller alla övriga regler för vår visuella identitet. Och du ska alltid se till att ha en formellt korrekt logotyp som avsändare. 18 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 19

10 FÄRGSÄTTNING VÅRA FÄRGER Färg är ett av våra grundelement och utgör således en mycket viktig del i vår visuella identitet. Vår huvudfärg är en ockratonad röd nyans som framkallar en känsla av forntidens anrika runor. Tonen är mjuk och harmonisk, men samtidigt rejäl och solid och fungerar tack vare sin tydliga, distinkta karaktär som en klart särskiljande och stark signalfärg. Tillsammans med de kompletterande färgerna svart och grått samma färger som de olika logotypvarianterna och det karaktäristiska, svarvita bildmanéret skapar vi en harmonisk och tydlig helhet i den visuella framtoningen. Våra färger kan, bör och ska användas som förstärkning i primärt grafisk formgivning men också i andra sammanhang. Komplettera gärna med vitt så får du en bra kontrast som gör att våra färger och därmed vår identitet förstärks ytterligare. Beroende av vilket papper du ska trycka på, kan färgåtergivningen påverkas och avvika från idealläget. Låt dina ögon avgöra om nyansen är i linje med våra färger. Avviker den alltför mycket bör du överväga ett annat pappersval. Är du osäker så kontakta informationsavdelningen. Även vid färgsättning på väggar, plank, skyltar, bilar och andra tredimensionella material ska stor noggrannhet iakttas. CMYK/EUROPASKALAN CMYK står för Cyan, Magenta, Yellow och Black och används vid tryckning och fyrfärgsutskrifter. En färgnyans anges då som ett blandningsförhållande (i %) mellan de fyra grundfärgerna cyanblått, magentarött, gult och svart. RGB RGB står för Rött, Grönt och Blått och är ett kulörsystem som används för digitala bilder och visning på skärm. Om du ska publicera våra färger på internet (som dekor, bakgrund eller liknande) kan du också definiera färger enligt HTML-standard, genom så kallad hexadecimal kod, som utgår från RGB. Är du osäker så kontakta informationsavdelningen. PMS (PANTONE MATCHING SYSTEM) PMS är ett smidigt och användbart kulörsystem, men ibland något inexakt. Det bygger på blandningar av nio olika färger. Används främst för dekorfärger i tryck. NCS (NATURAL COLOUR SYSTEM) Ett svenskt kulörsystem som bygger på en indelning i ljushet, kulör, och mättnad och som anpassats efter ögats sätt att uppfatta kulörer. NCS används mest inom textil- respektive måleribranschen. FÄRGERNA OCH DESS NYANSER Vill du utöka dina möjligheter i fråga om kulörer går det alldeles utmärkt att arbeta med olika nyanser av våra färger. Titta på exemplen för inspiration och vägledning. Fråga informationsavdelningen om du är osäker. FÄRGKARTA Våra färger definieras på följande sätt enligt de olika färgsystemen: EXEMPEL: RÖD CMYK: 0% cyan, 100% magenta, 100% gul, 30% svart RGB: 147, 40, 35 PMS: 1807 NCS: 3070 Y90R FOLIE: 923 QM Burgundy _ÄGG _ILL KUN_KAP SOM _ER DIG NYA PERS_EKTIV GRÅ CMYK: 0% cyan, 0% magenta, 0% gul, 30% svart RGB: 179, 179, 179 NCS: 40% svart FOLIE: 961 QM Pearl Grey Beställ höstens utbildningskatalog på eller via SVART CMYK: 0% cyan, 0% magenta, 0% gul, 100% svart RGB: 0, 0, 0 PMS: 100% svart NCS: Skotte 7 FOLIE: 901 QM Black, 921 QM Black matt 20 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 21

11 TYPSNITT TYPSNITT FUTURA LIGHT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!,.+- %*() FUTURA LIGHT OBLIQUE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!,.+- %*() FUTURA BOOK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!,.+- %*() TYPSNITT Typsnitt, eller teckensnitt, är ytterst viktiga beståndsdelar i vår visuella identitet och bidrar i allra högsta grad till att sända signaler ut mot omvärlden. Genom god typografi och genom våra val av typsnitt har vi också möjligheten att påverka vad vi kommunicerar, strukturera budskap, förmedla en viss känsla, eller skicka en specifik signal, så att våra målgrupper uppfattar oss på ett visst sätt. I vårt fall har vi valt två tämligen enkla, klassiska och tydliga typsnitt som skapar en bild av tydlighet, trovärdighet och seriositet. Det ena är Futura. Det andra är Sabon. Dessa finns i ett antal olika typsnittsvarianter och ska användas i allt material som produceras, riktas och används externt för alla typer av produktioner, texter och textelement, inklusive OH och PowerPoint. För PowerPoint och andra digitala applikationer som ska användas i datorer som inte har typsnitten installerade rekommenderar vi Arial, av praktiska skäl. För allt material som produceras, riktas och används internt för alla typer av texter och textelement, inklusive OH & PowerPoint, kan du också använda Times New Roman respektive Arial. På webben använder vi Verdana och Arial. Dessa typsnitt finns som standard i publiceringsverktyget EpiServer med vilket vi publicerar på webben. För mer information, se sidan 40. FUTURA Futura tecknades av Paul Renner på 1920-talet och är en så kallad sans serif, eller linjär/grotesk. Främsta kännetecken är att det inte har några klackar/fötter. Dessutom är det ett mycket rent typsnitt. Det har en tämligen enkel bokstavskonstruktion, där alla linjer är optiskt lika, vilket gör att tydligheten bibehålls även i små storlekar. Används primärt till texter med större grad, där man eftersöker uppmärksamhet, t.ex. rubriker och underrubriker. Men fungerar ypperligt även till kortare texter och text i ganska små grader, t.ex. bildtexter, tabelltexter och liknande. Stilmässigt förmedlar det värden som enkelhet, kraftfullhet och tydlighet. FUTURA MEDIUM ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!,.+- %*() FUTURA DEMI BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!,.+- %*() FUTURA BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!,.+- %*() FUTURA EXTRA BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!,.+- %*() 22 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 23

12 TYPSNITT TYPSNITT SABON Sabon är ett relativt ungt typsnitt. Det tecknades av den kände formgivaren och typografen Jan Tschichold på 1960-talet. Det är en så kallad antikva, vars främsta kännemärke är att staplar, tvärstreck och rundlar är av varierande tjocklek och att den har serifer små klackar/fötter som hjälper läsarens öga att följa raden på ett enkelt sätt. Den är således mycket lättläst, vilket gör den till ett mycket gott val för större mängder löpande text. Stilmässigt förmedlar den värden som mänskligt, klassiskt och pålitligt. SABON ROMAN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!,.+- %*() TYPOGRAFI Vi använder klassiskt rena och luftiga typsnitt i alla sammanhang där vi sätter ord på pränt om Malmö högskola. Det ger ett tidsobundet intryck med den tydlighet vi strävar efter ska prägla all vår information. RUBRIKER Rubriker har typsnittet Futura Bold. Vänsterställd. Versaler eller versaler och gemena. Kägel 20% över grad. Ökat teckenmellanrum 10 enheter i programmet QuarkXpress. MELLANRUBRIKER Mellanrubriker har typsnittet Futura Demi Bold. Vänsterställd. Versaler. Samma grad som brödtext. Kägel 60% över grad. Ökat teckenmellanrum 10 enheter i programmet QuarkXpress. ESTIO CONSEQUI ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ Estio consequi Em aliqui blan henim eugueriurem incilit, conulput niametu ercidui et wis nonum vercipit ipsum nullaor erilis do ea facil ip Utpatet loborero do cor adiate ming ea ad molorer aesequi blaore tie mod dio dolor. Exempel Exempel SABON ITALIC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!,.+- %*() UNDERRUBRIKER Typsnittet Futura Book kursiv. Vänsterställd. Versalgemena. Grad 30% under brödtext. Kägel 40% över grad. Ökat teckenmellanrum 10 enheter i programmet QuarkXpress. ESTIO CONSEQUI Em aliqui blan henim eugueriurem incilit, conulput niametu ercidui et wis nonum vercipit ipsum nullaor erilis do ea facil ip. Utpatet loborero do cor adiate ming ea ad molorer aesequi blaore tie mod dio dolor iustrud. Exempel VERDANA Verdana är en så kallad linjär eller sans serif och tecknades 1996 av amerikanen Matthew Carter på uppdrag av Microsoft. Det är skapat för att fungera så bra som möjligt på bildskärm. Det ska användas för allt material och alla texter som publiceras i html-format på webben. INGRESS Typsnittet Sabon kursiv. Vänsterställd. Versaler och gemena. Grad 20% över brödtext. Kägel 30% över grad. Ökat teckenmellanrum 5 enheter i programmet QuarkXpress. Em aliqui blan henim eugueriurem incilit, conulput niametu ercidui et wis nonum vercipit ipsum nullaor erilis do ea facil ip. Utpatet loborero do cor adiate ming ea ad molorer. Exempel ARIAL För digitala presentationer som produceras och används internt föreslår vi att du använder Arial. Arial kan du också använda istället för Futura för applikationer som produceras och används internt. TIMES NEW ROMAN Times New Roman kan ersätta Sabon i applikationer som produceras och används internt. BRÖDTEXT Brödtext har typsnittet Sabon. Vänsterställd med öppen höger, eller utsluten och helfyrkants indrag. Versaler och gemena. Kägel 60% över grad. Ökat teckenmellanrum 5 enheter i QuarkXpress. För att betona ord eller meningar i brödtext används alltid Sabon kursiv, aldrig understrykningar eller fet text. Em aliqui blan henim eugueriurem incilit, conulput niametu ercidui et wis nonum vercipit ipsum nullaor erilis do ea facil ip Utpatet loborero do cor adiate ming ea ad molorer aesequi blaore tie mod dio dolor iustrud doloreet. Torumusquam. Sidesim enicaut L. Muludem, faudeti ia? Condam nons conium nonfere scisulto atimil. Exempel BILDTEXT Typsnittet Futura Book. Vänsterställd. Versalgemena. Grad 20% under brödtext. Kägel 30% över grad. Ökat teckenmellanrum 5 enheter i programmet QuarkXpress. Em aliqui blan henim eugueriurem incilit, conulput niametu ercidui et wis nonum vercipit ipsum nullaor erilis do ea facil ip Utpatet loborero do cor adiate ming ea ad molorer aesequi blaore tie mod dio dolor iustrud doloreet. Exempel 24 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 25

13 BILDSPRÅK EXEMPEL: Symbolbilder BILDSPRÅK Bildspråket är en viktig del i Malmö högskolas visuella identitet. I möjligaste mån ska våra bilder vara svartvita. Vi vill förmedla en enkel, okonstlad och dokumentär känsla, som skapar en bild av trovärdighet och seriositet kring Malmö högskola. Det svartvita och dokumentära manéret förmedlar också en känsla av nerv och dynamik. Dessutom rimmar den mycket väl med våra företagsfärger, rött, svart och grått. Vi har tre olika kategorier av bilder som vi använder i vår kommunikation. Porträtt, situationer och symboliska stilleben. Oavsett kategori ska bilderna vara professionella och av hög kvalitet. De ska vidare aldrig kännas arrangerade, utan förmedla naturlighet. Likaså ska modellerna inte posera, utan agera naturligt. Använd med fördel människor i vår närmiljö, lärare, studenter, besökare och liknande. Symbolbilder Situationer Porträttbilder Porträttbilder Porträtt Situation Symbol Gruppbilder Gruppbilder 26 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 27

14 BILDSPRÅK BILDSPRÅK SÄG MYCKET, MEN INTE ALLT Ibland är det enkelt att använda bilder. Ibland inte. Allt hänger på motiven och dess kvalitet. Bra, starka, konceptuella bilder berättar mycket. Sådana ska vi försöka använda så mycket som möjligt. Vi strävar efter att använda en bärande bild per uppslag. Som hjälper till att sätta såväl tonläge som stämning i de budskap vi försöker förmedla. Men försök inte säga allt med foto. Låt texten samspela och stå för det konkreta innehållet. Variera gärna mellan de olika bildtyperna. Variera också gärna mellan små och stora bilder, det ger trycksaken en bättre dynamik. Är du osäker på hur du ska arbeta med bilder i våra trycksaker, kontakta informationsavdelningen. EXEMPEL: VÅRT MÅL ÄR ATT BLI VÄRLDSLEDANDE INOM VÅRT FORSKNINGSFÄLT GUNNEL SVENSÄTER, PROFESSOR PÅ ODONTOLOGISKA FAKULTETEN MALMÖ HÖGSKOLA, SVERIGES SNABBAST VÄXANDE HÖGSKOLA. NU FEM ÅR STUDENTER. BESTÄLL KATALOGEN PÅ STUDENTERNA FÅR VIA MENTORSKAP INBLICK I EN ANNAN VÄRLD ÄN SIN EGEN CARINA SILD LÖNROTH, MENTORSPROJEKTET NÄKTERGALEN MALMÖ HÖGSKOLA, SVERIGES SNABBAST VÄXANDE HÖGSKOLA. NU FEM ÅR STUDENTER. BESTÄLL KATALOGEN PÅ MALMÖ HÖGSKOLA ÄR EN SMÄLTDEGEL SPRÅKLIGT, SOCIALT OCH KULTURELLT CARL HENRIK SVENSTEDT, PROFESSOR PÅ K3 MALMÖ HÖGSKOLA, SVERIGES SNABBAST VÄXANDE HÖGSKOLA. NU FEM ÅR STUDENTER. BESTÄLL KATALOGEN PÅ 28 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 29

15 KONTORSMATERIAL KONTORSMATERIAL KUVERT Våra kuvert ska ha logotypen i det vänstra hörnet, officiell adress, med högskolans namn, fakultet, postadress och land. KONTORSMATERIAL Våra olika kontorstryck, såsom brevpapper, kuvert, visitkort med mera, hör till våra allra viktigaste identitetsbärare. Varje interaktion med dessa påverkar omvärldens bild av oss. Därför är det av största vikt att de följer vår grafiska profil och inte är individuellt utformade. Glöm inte grundelementen, rätt logotyp, rätt färger och rätt typsnitt! ANDRA SPRÅK När du ska ta fram kontorstryck på andra språk än svenska, måste du se till att texten är rätt översatt, till exempel när det gäller namnet på Malmö högskola samt titlar och adressuppgifter. PAPPERSVAL När du väljer papper för vårt kontortstryck ska du se till att välja ett papper av god kvalitet. Vi rekommenderar att du väljer ett miljövänligt, klorfritt papper med en ytvikt på 90 g., som passar för flera olika ändamål, inklusive laserskrivare och kopiatorer. Ett sådant papper ger dessutom ett bättre intryck och visar att vi tänker på kvalitet i detaljer. Ska du trycka i färg är det absolut nödvändigt att papprets ytvikt är minst 90 g. Annars kommer trycket att gå igenom, vilket ger ett slarvigt och dåligt intryck. FAX Faxen är fortfarande ett av våra viktigaste arbetsredskap. Därför måste vi också säkerställa att våra faxblad följer vår grafiska profil. Då de flesta faxar fortfarande bara skriver ut i svart, ska du helst använda den svarta varianten av huvudlogotypen. Det blir tydligast. VISITKORT & KORRESPONDENSKORT Papper för visit- och korrespondenskort bör vara kraftigare än vanligt brevpapper; det ger bättre stabilitet. Välj ett papper med en ytvikt på 270 g. Namn, följt av titel, fakultet, fullständig adress och växeltelefon, samt relevant personlig kontaktinformation, d.v.s. telefon, mobil, e-post- och webbadress. Beställning av kontorstryck i övrigt ska göras i samråd med informationsavdelningen, se information på vår hemsida. KONTORSMALLAR (OFFICE-MALLAR) Särskilda mallar för Microsoft Office finns framtagna och kan laddas ner från vår hemsida. Kuvert Kuvert Visitkort EXEMPEL: Klisterdekaler BREVPAPPER Brev är mycket viktiga identitetsbärare och bidrar till omvärldens syn på oss. Följ våra regler och använd de mallar som är framtagna. Brevpapper Etiketter Korrespondenskort 30 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 31

16 SKRIVREGLER SKRIVREGLER SKRIVREGLER Hur vi uttrycker oss i skrift påverkar i väldigt hög grad hur folk uppfattar oss. Få saker är så irriterande som att läsa texter som är besudlade med fel av olika slag. Förutom uppenbara faktafel retar vi oss ofta på stavfel, grammatiska fel, syftningsfel och mycket annat. Vi retar oss också på alltför byråkratiskt formulerad och komplicerad text. I värsta fall kan alla dessa hinder leda till att vi inte lyckas ta till oss det budskap som texten försöker förmedla! För att undvika detta dilemma har vi tagit fram en enkel språkguide med ett antal enkla skrivregler som kan vara till god hjälp. Förhoppningsvis finner du ett antal tips som kan eliminera de värsta fallgroparna och bidra till att göra din text både lättläst och förståelig. Språkguiden hittar du på vår hemsida, där du också kan ladda ner en pdf-fil med våra rekommendationer. Några viktiga regler tas upp på detta uppslag. NAMN Namn på områden, fakulteter, avdelningar, nämnder, program, ämnen och liknande bör på svenska skrivas med versal begynnelsebokstav. Men i löpande text använder vi liten begynnelsebokstav om vi talar om ämnet som en beskrivning. Vi skriver högskolan med litet h i löpande text, eftersom det fullständiga namnet är Malmö högskola. På engelska skrivs versala begynnelsebokstäver på alla ord utom vissa småord som prepositioner och bindeord. Odontologiska fakulteten Teknik och samhälle Områdesstyrelsen för Lärarutbildning Forum för IT och lärande (Utbildningsprogrammet) Interaktionsdesign Engelska, Filosofi, Mekanik; men: Cilla läser filosofi på högskolan. School of Arts and Communication ADMINISTRATIVA, AKADEMISKA TITLAR Titlar kan vålla problem särskilt på engelska där det ofta förekommer olika traditioner inom brittisk respektive amerikansk engelska. En bok som rekommenderas är Svensk-engelsk ordbok för utbildningsområdet utgiven av Engelska institutionen vid Stockholms universitet och Högskoleverket. Titlar framför personnamn står i regel i obestämd form: universitetsadjunkt Anna Andersson. När två titlar står tillsammans, sätts den första i bestämd form och den andra i obestämd form: professorn fil. dr Bo Bengtsson. Tänk på att dr är en sammandragning (första plus sista bokstaven) och skrivs utan punkt. Däremot skrivs t.ex. med. kand. med punkt efter båda orden eftersom de är s.k. avbrytningar. Titel som har en bestämning sätts i bestämd form när den står före personnamnet och i obestämd form när den står efter personnamnet: rektorn vid högskolan Carl Carlsson; Disa Davidsson, informationschef vid högskolan. (Inget kommatecken i det förra fallet!) STAVNING När det gäller stavning är det säkrast att du använder den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Ordlistans första form är att föredra. Undvik böjningsformer och stavningsvarianter som är märkta äv. (även) i ordlistan. De fullständiga namnen på svenska myndigheter hittar man i Sveriges statskalender. Där finns även enskilda institutioner och tidningar listade. AVSTAVNING Den enklaste regeln är att man inte ska avstava om det inte är nödvändigt. För texter som skrivs med raka högermarginaler är det nödvändigt att avstava för att ordmellanrummen inte ska bli för stora. Hur ord avstavas är en rent praktisk angelägenhet. Främst gäller det att ta hänsyn till tydligheten. Regler för avstavning hittar du i vår Språkguide. VÄGEN TILL EN BÄTTRE TEXT Nedan får du några enkla grundregler som kan hjälpa dig att nå fram till din läsare. I vår Språkguide, som du kan ladda ner från vår hemsida, finner du ännu fler tips för hur du ska göra din text bättre och mer lättillgänglig för din publik. TÄNK PÅ MÅLGRUPPEN Varje gång du ska skriva en text är det viktigt att du tänker efter: Vilket syfte har texten? Vem ska läsa den? Detta är huvudfrågorna oavsett om du skriver beslut, yttranden, rapporter, brev eller andra texter. PRECISERA! Det räcker inte att svara att syftet är att informera. Du måste precisera vad du vill uppnå, hur du vill att texten ska påverka läsarna. TÄNK PÅ SPRÅKET! Det ligger ett stort PR-värde i felfria, rätt uppställda och genomtänkta texter. ANPASSA SPRÅKET EFTER ÄMNET OCH MOTTAGAREN! Felaktig stil skymmer budskapet i en text. Detta är onödiga störningar som man bör undvika: slarvigt talspråk, kanslisvenska, jargong, flåshurtighet, för personlig eller för formell stil. SKRIV RÄTT! Stavfel och språkfel innebär ofta att mottagaren misstror skribentens kompetens även när det gäller innehållet. Dessutom kan ju vissa språkfel ge texten en helt annan betydelse än den avsedda. Låt alltid någon annan läsa igenom viktiga skrivelser. SKRIV ENKELT! Man kan skriva ledigt och levande med enkla medel prova t.ex. att byta ut endast och beträffande mot bara och om. Undvik långa och svåra ord och meningar. SKRIV KORT! Alltför ordrika skrivelser tar tid att traggla sig igenom och motarbetar alla skribenters syfte att väcka intresse. PRESENTATIONSTEXT (BOILERPLATE) En boilerplate är den officiella text med fakta som beskriver Malmö högskola och som kan användas på alla våra kommunikationsenheter. "Malmö högskola. Sveriges snabbast växande högskola. Nu fem år studenter." 32 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 33

17 KATALOGER KATALOGER KATALOGER Utbildningskatalogerna är våra viktigaste informations- och identitetsbärare ut mot Malmö högskolas olika målgrupper och bidrar i allra högsta grad till folks uppfattning om oss och vårt varumärke. Därför är det av yttersta vikt att dessa är professionellt utformade i fråga om både grafisk form och innehåll. Lika viktigt är det att de följer riktlinjerna för vår visuella identitet. Höst 1998 Vår 1999 Höst 2000 Vår 2001 Höst 2001 Vår 2002 Höst 1999 Vår GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 35

18 KATALOGER KATALOGER Höst 2002 Vår 2003 Höst 2004 Vår 2005 Höst 2003 Vår 2004 Höst 2005 Vår GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 37

19 TRYCKSAKER TRYCKSAKER ÖVRIGA TRYCKSAKER Även vår övriga kommunikation med omvärlden ska följa vår grafiska profil. Oavsett användningsområde och målgrupp. Vykort och julkort Som illustreras av exemplen, så begränsas inte din möjlighet till kreativitet av våra grundregler. Snarare tvärtom. Kom bara ihåg reglerna för logotypen, färgerna och typsnittet. I görligaste mån ska logotypen högerställas på samtliga våra kommunikationsenheter. S I G N E L L Kataloger Affischer Mappar 38 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 39

20 44 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 45 KOMMUNIKATION EXEMPEL: KOMMUNIKATION DET LIVSLÅNGA LÄRANDET Minns du hur det kändes när du lärde dig att cykla? Pirret i magen, triumfen när cykeln tog fart och den märkliga känslan av att du ägde en kunskap som skulle vara livet ut. Den känslan uppstår allt mera sällan. Idag är det inte längre möjligt att under några ungdomsår inhämta den kunskap som behövs under en livstid. Kunskap har i allt högre grad blivit en färskvara som ständigt måste fyllas på under vår resa från vaggan till graven. Det livslånga lärandet är därmed själva förutsättningen för kunskapssamhället. Kunskapsexplosionen och den snabba tekniska utvecklingen har fått stora konsekvenser för arbetslivet. För 90 år sedan var det inte ovanligt att en fabriksarbetare arbetade timmar per år. En mansålder senare har årsarbetstiden nära nog halverats. Ändå producerar dagens industriarbetare 50 gånger mer per timme än vad farfarsfar gjorde Kort sagt: allt färre med allt större kunskap producerar allt mer på allt kortare tid. Samtidigt som behovet av arbetskraft minskar inom tillverkningsindustrin och lantbruket ökar det kraftigt inom yrken som går ut på att samla in, tolka, förädla och sprida information och kunskap. Fler och fler behövs också inom service och omsorg. I denna nya ekonomi är det varken tillgången till kapital eller mark som är den främsta resursen för länder, företag, organisationer och individer. Helt avgörande är istället tillgången till kunskap. Skiftet i världsekonomin har inte gått Europas makthavare förbi. Vid ett extra möte i Lissabon för två år sedan satte Europeiska rådet upp ett nytt strategiskt mål för EU: år 2010 ska unionen vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Beslutet kan också ses som inskriptionen på industrisamhällets gravsten. KONSTEN ATT LÄRA SIG ATT LÄRA. I kunskapssamhället har varje människa ett eget ansvar för att kontinuerligt fylla på med vetande. För att lyckas med det måste man ha lärt sig hur man lär sig. Ett viktigt mål för Malmö Högskola är att lära ut metoder för detta. Därför lägger vi stor vikt vid olika former av aktivt lärande. Vissa utbildningar har avskaffat tentorna och bygger istället på projektarbeten i grupp. Kunskaperna kontrolleras genom hur projekten genomförs. Andra utbildningar ger studenterna i uppgift att lösa olika problem. En handledare ger tips och råd om vilken kunskap och information som behöver inhämtas. Sedan söker studenterna kunskapen på egen hand. I processen tas informationsteknikens möjligheter till vara. Förmågan att aktivt tillgodogöra sig kunskap har studenterna nytta och glädje av under ett långt liv av lärande. LÄRANDE OCH LUST TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT. Ska man lära hela livet är det lika bra att man har roligt under tiden. Det gör lust, motivation och nyfikenhet till viktiga bitar i det livslånga lärandepusslet. Mycket av glädjen föds ur möjligheten att lära genom att göra. Inom Malmö Högskolas område för konst, kultur och kommunikation varvas produktion och reflektion. Studenterna skriver, filmar, programmmerar, designar och bygger scendekor - allt i samspel med kvalificerat analysarbete.tandvårdsutbildningarna växlar också mellan teori och praktik. Varje år behandlar studenterna vid Tandvårdshögskolan patienter. KUNSKAP MED DJUP OCH BREDD I kunskapssamhället sker förändringar och utveckling kors och tvärs över traditionella ämnesgränser. Den som vill förstå hur saker och ting hänger ihop kan inte nöja sig med ett snävt synsätt. Studenterna på Malmö Högskola läser vid ett av sex mångvetenskapliga områden från Hälsa och samhälle till Internationell migration och etniska relationer. Grundtanken är enkel: korsbefruktning ger kunskap med både bredd och djup. Den som arbetar med mänskliga rättigheter kan ju inte bortse från politiska, juridiska och kulturella skillnader mellan länder. Och en interaktionsdesigner måste dels förstå tekniken, dels hur människor använder tekniken. Den här verkligheten möter studenterna i arbetslivet. Målet är att efterlikna den så mycket som möjligt. DET FINNS ALLTID NÅGOT NYTT ATT LÄRA Livslångt lärande förutsätter att varje människa har möjlighet att förkovra sig under hela sin livscykel. Malmö Högskola erbjuder en omfattande kompetensutveckling för den som redan är i arbetslivet. En sjuksköterska kan välja att läsa kurser inom omvårdnad. En tjänsteman på försäkringskassan kan gå en kurs i ledarskap eller handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. En invandrare med teknisk utbildning kan komplettera sin utbildning och få en svensk lärarexamen. Och 90 rektorer kan fördjupa sig i värdegrundsfrågor för att bli ännu bättre skolledare. Men kompetensutveckling är inte enbart att utvecklas inom sitt yrke. Lika viktigt är att kunna läsa enbart för att berika sig. En brandman kan läsa en kurs i kommunikativ svenska. En kokerska kan studera släktforskning. Och en svetsare kan lära sig mer om miljöekonomi. Möjligheterna att hitta en passande studieform och studietakt är goda. Det går att läsa på dagtid eller kvällstid, på helfart, halvfart eller kvartsfart. Distansstudier är ett annat alternativ. EN NYFIKEN FYRAÅRING I ett samhälle med hög förändringstakt måste även högskolan förnyas med jämna mellanrum, dels för att möta behoven inom nya verksamhetsområden och yrken, dels för att anpassa traditionella utbildningar till en förändrad verklighet. Malmö Högskola är en ung högskola med många nystartade utbildningar. Pionjärklimatet ger en jord mån där studenter och lärare vågar prova och utvärdera nya mångvetenskapliga angreppssätt och alternativa metoder att lära. Förnyelsen pågår även inom de områden som har rötter i tidigare högskoleutbildning i Malmö. Ett exempel är den helt förändrade lärarutbildningen. Åtta examina har ersatts av en enda med olika inriktningar. Kopplingen till blivande arbetsplatser har förstärkts, liksom möjligheten för varje student att skräddarsy sin lärarutbildning. NYA KONTAKTER BERIKAR En stor del av det livslånga lärandet sker utanför högskolans väggar. En viktig uppgift för Malmö Högskola är därför att ge möjlighet för studenterna att få kontakter och praktiska erfarenheter som underlättar övergången till arbetslivet. Studenterna inom Teknik och samhälle får tidigt nya intryck genom studiebesök och projekt. De avslutande examensarbetena vid de tekniska utbildningarna genomförs i samarbete med företag. Dessutom finns ett mentorsprojekt där studenterna har externa kontaktpersoner som finns till hands under utbildningens gång. Praktik är ett annat bra sätt att få kontakter och erfarenheter utanför högskolan. Möjligheten att skapa nya kontakter finns inte bara för studenter. En särskild enhet ser till att Malmöbor, företag, förvaltningar och organisationer kommer i kontakt med lärare, forskare och andra medarbetare vid högskolan. EN HÖGSKOLA SOM ALDRIG TAR EXAMEN Innebär det här att Malmö Högskola är en fix och färdig länk i det livslånga lärandets kedja? Nej, långt därifrån. Men vi har påbörjat en resa som förhoppningsvis gör oss och våra studenter lite klokare för varje dag. Villkoret för det livslånga lärandet är ju att man lär så länge man lever. Och lever så länge man lär. SÖKER DU KUNSKAP SOM GER NYA PERSPEKTIV? BESTÄLL HÖSTENS UTBILDNINGS- KATALOG PÅ ELLER VIA SÖKER DU ETT NYTT PERSPEKTIV PÅ DITT LIV? KRYSSA BLAND HÖSTENS UTBUD. HÄLSA OCH SAMHÄLLE PROGRAM Biomedicinsk analytikerutbildning, 120/160 p Folkhälsovetenskapligt program, 160 p Sjuksköterskeutbildning, 120 p Socionomutbildning, inriktning social omsorg, 140 p Socionomutbildning, mångkulturell inriktning, 140 p Socionomutbildning, socialpedagogisk inriktning, 140 p KURSER Barns och kvinnors hälsa (magisterkurs), 5 p, kvartsfart/dagtid (HS2201 Biomedicinsk laboratorievetenskap, (magisternivå), 10 p, halvfart/dagtid (HS1201) Biostatistik och epidemiologisk metodik (magisterkurs), 5 p, kvartsfart/dagtid (HS1008) Grundläggande juridik med socialrätt - kompletteringskurs, 20 p, halvfart/dagtid (SA2001) Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, 1-20 p, helfart/dagtid (HS1121) Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, p, helfart/dagtid (HS1222) Handledarutbildning, 5 p, kvartsfart/dagtid (HS2203) Introduktion till digitala bilder, 5 p, kvartsfart/dagtid (MB1031) Klinisk biokemisk metodik I, 5 p, helfart/dagtid (HS6301) Klinisk biokemisk metodik II, 5 p, helfart/dagtid (HS6302) Klinisk fysiologisk metodik, 5 p, helfart/dagtid (HS6303) Kulturmöten och social omsorg, 10 p, helfart/dagtid (HS5152) Kvantitativ forskningsmetod inom omvårdnad (magisterkurs), 5 p, kvartsfart/dagtid (HS2204) Ledarskap och organisation, p, halvfart/dagtid (HS2511) Ledarskap och organisation, 1-20 p, halvfart/dagtid (HS2520) Ledarskap och organisation, 10 p, helfart/dagtid (HS5363) Medicinska bildinformationssystem, 5 p, kvartsfart/dagtid (MB3050) Mikrobiologisk metodik I, 5 p, helfart/dagtid (HS6304) Mikrobiologisk metodik II, 5 p, helfart/dagtid (HS6305) Molekylärbiologisk metodik, 5 p, helfart/dagtid (HS6306) Morfologisk metodik I, 5 p, helfart/dagtid (HS6307) Morfologisk metodik II, 5 p, helfart/dagtid (HS6308) MR och nuklearmedicinska metoder, 4 p, halvfart/dagtid (MB3020) Neurofysiologisk metodik, 5 p, helfart/dagtid (HS6309) Nuklearmedicin, ultraljud, 5 p, helfart/dagtid (HS6310) Omvårdnad- examensarbete (magisternivå), 10 p, kvartsfart/dagtid (HS2024) Omvårdnad vid inkontinens, 5 p, kvartsfart/dagtid (HS2202) Pedagogik och socialpedagogik - kompletteringskurs, 20 p, halvfart/dagtid (SA2002) Röntgensystem, 5 p, kvartsfart/dagtid (MB3010) Sexologi, 10 p, helfart/dagtid (HS5154) Social omsorg och avvikande beteende med inriktning mot missbruk och kriminalitet, 10 p, helfart/dagtid (HS5151) Traumatiserade flyktingar i vård och omsorg, 5 p, kvartsfart/kvällstid (HS1051) Utbildning till sjuksköterska med specialisering i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 40 p, halvfart/dagtid (HS2040) Utvärdering inom hälso- och sjukvård med inriktning mot evidensbaserad omvårdnad (magisternivå), 5 p, kvartsfart/dagtid (HS2047) Verksamhetsstyrning - budget och ekonomi, 1-5 p, kvartsfart/distans (HS1052) Yrkesinriktad rehabilitering, 5 p, kvartsfart/kvällstid (HS2531) Äldre och funktionshindrade - kompletteringskurs, p, halvfart/dagtid (SA2003) INTERNATIONELL MIGRATION OCH ETNISKA RELATIONER PROGRAM Fred - Konflikt - Internationella relationer, 120/160 p Migration and Language, 120/160 p Språk - Migration - Globalisering inriktning kommunikativ engelska, 120/160 p Språk - Migration - Globalisering inriktning kommunikativ svenska, 120/160 p KURSER Internationell Migration och Etniska Relationer, 1-20 p, helfart/dagtid (IM1101) Internationell Migration och Etniska Relationer, 1-20 p, helfart/dagtid (IM1001) Internationell Migration och Etniska Relationer, 1-20 p, halvfart/kvällstid (IM1001) Internationell Migration och Etniska Relationer, p, helfart/dagtid (IM1002) Internationell Migration och Etniska Relationer, p, helfart/dagtid (IM1003) Internationell Migration och Etniska Relationer, p, helfart/dagtid (IM1005) Internationell Migration och Etniska Relationer, p, helfart/dagtid (IM1004) Mänskliga rättigheter, 1-20 p, helfart/dagtid (MR1101) Mänskliga rättigheter, 1-20 p, helfart/dagtid (MR1001) Mänskliga rättigheter, 1-20 p, halvfart/kvällstid (MR1001) Mänskliga rättigheter, p, helfart/dagtid (MR1002) Mänskliga rättigheter, p, helfart/dagtid (MR1003) Mänskliga rättigheter, p, helfart/dagtid (MR1005) Mänskliga rättigheter, p, helfart/dagtid (MR1004) Freds- och konfliktvetenskap, 1-20 p, helfart/dagtid (FK1101) Freds- och konfliktvetenskap, 1-20 p, helfart/dagtid (FK1001) Freds- och konfliktvetenskap, p, helfart/dagtid (FK1002) Freds- och konfliktvetenskap, p, helfart/dagtid (FK1003) Nutidshistoria, 1-20 p, helfart/dagtid (Nutidshistoria) Communication in English, 1-20 p, helfart/dagtid (EN1001) Communication in English, p, helfart/dagtid (EN1002) Communication in English, p, helfart/dagtid (EN1003) Communication in English, p, helfart/dagtid (EN1005) Communication in English, p, helfart/dagtid (EN1004) Practical English in Cross-cultural Communication, 1-10 p, halvfart/dagtid (kurskod319) Practical English in Cross-cultural Communication, 1-10 p, halvfart/kvällstid (kurskod319) Kommunikativ svenska, 1-20 p, helfart/dagtid (SV1001) Kommunikativ svenska, 1-20 p, halvfart/kvällstid (SV1001) Kommunikativ svenska, p, helfart/dagtid (SV1002) Kommunikativ svenska, p, helfart/dagtid (SV1003) Kommunikativ svenska, p, helfart/dagtid (SV1005) Kommunikativ svenska, p, helfart/dagtid (SV1004) Introduktionsutbildning i svenska med engelska och samhällskunskap, 1-40 p, helfart/dagtid (IM2001) Svenska för högskolestudier, 10 p, halvfart/kvällstid (kurskod321) Retorik och kommunikation, 10 p, halvfart/dagtid (kurskod326) Förvaltningsrätt, 10 p, halvfart/kvällstid (kurskod325) KONST, KULTUR OCH KOMMUNIKATION PROGRAM Interaktionsdesign, 80 p Interaktionsteknologi, 120 p Kreativ producent, 80 p Materiell och virtuell design, 120 p Medie- och kommunikationsvetenskap, 120 p Scen- och teaterteknologi, 120 Teknik - design - kommunikation, 40 p Europaprogram med inriktning på humaniora och kommunikation, 120 p KURSER Communication for Development, 40 p, halvfart/distans (KK3030) Designteori, 10 p, helfart/dagtid (KK3041) Ensemblespel, körsång och kommunikation, 10 p, kvartsfart/kvällstid (kurskod309) Imagineering (konst och teknik), 40 p, helfart/dagtid (kurskod311) Kultur, medier och globalisering, 10 p, halvfart/dagtid (KK3080) Kulturvetenskap med samtidsinriktning, 1-20 poäng, 1-20 p, helfart/dagtid (KK3090) Kulturvetenskap med samtidsinriktning, poäng, 20 p, helfart/dagtid (kurskod260) LÄRARUTBILDNINGEN PROGRAM Gymnasielärarutbildningen praktisk-pedagogisk utbildning, 40 p Gymnasielärarutbildningen praktisk-pedagogisk utbildning, distans, 40 p Idrottsvetenskapligt program 120p, 120 p Lärarexamen, 140/220 p Lärarutbildning 60 p, 60 p Naturvetenskapligt basår med platsgaranti på Lärarutbildningen, p Programmet för specialpedagogexamen, 60 p Studie- och yrkesvägledarutbildningen, 120 p Naturvetenskapligt / Tekniskt Basår, 0 p KURSER Arbeta matematiskt - utveckla taluppfattning och problemlösningsförmåga hos elever, 1-10 p, halvfart/dagtid (LÄ3059) Arbetsmarknadens nya förutsättningar, 10 p, halvfart/kvällstid (LÄ5007) Ateljeristautbildning/kulturpedagogik i förskola och skola, 1-10 p, kvartsfart/kvällstid (LÄ3221) Att utnyttja närmiljön i undervisningen, 10 p, halvfart/dagtid (LÄ3058) Barns och ungdomars livsvillkor, 1-10 p, 1-10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3351) Berättandets former, 10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3251) Bild i skolan, p, p, halvfart/kvällstid (LÄ3009) Biologi grundkurs, 10 p, helfart/dagtid (LÄ3073) Datorn som skapande verktyg - publicering på Internet, 10 p, kvartsfart/kvällstid (LÄ3225) De rörliga bilderna - estetik, kultur och didaktik, 1-10 p, 1-10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3053) Den svenska populärkulturens historia, 10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3224) Den svenska välfärdsstaten: Exemplet - Folkhemmet, 10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3262) Det pedagogiska ledarskapet, 10 p, halvfart/dagtid (LÄ2058) Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare, 20 p, halvfart/kvällstid (LÄ3120) Digital bild i skolan, 10 p, halvfart/distans (LÄ2063) Distans- och nätbaserad utbildning, 5 p, kvartsfart/distans (LÄ3054) Engelska i de tidiga skolåren, 10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3172) Ett undersökande arbetssätt - Reggio Emiliainspirerad pedagogik, 1-10 p, kvartsfart/kvällstid (LÄ2005) Ett undersökande arbetssätt - Reggio Emiliainspirerad pedagogik, p, kvartsfart/kvällstid (LÄ2006) Europa - en svårfångad historia, 5 p, kvartsfart/kvällstid (kurskod259)europastudier med historisk inriktning I, 1-20 poäng, 1-20 p, helfart/ (KK4001) Europastudier med historisk inriktning II, poäng, p, helfart/dagtid (KK4002) Europastudier med historisk inriktning III, poäng, 20 p, helfart/dagtid (kurskod261) European Studies with a historical focus I, 1-20 credits, 20 p, helfart/dagtid (KK4101) Fenomenbaserad fysik och kemi, 10 p, helfart/dagtid (LÄ3074) Film och medier i förskola och skola, 10 p, kvartsfart/kvällstid (LÄ3226) Fritids- och kulturvetenskap, 1-20 p, helfart/dagtid (LÄ3803) Historia med kulturanalys, 1-20 p, 1-20 p, helfart/dagtid (LÄ3229) Historia med kulturanalys, p, p, helfart/dagtid (LÄ3230) Historia med kulturanalys, p, p, helfart/dagtid (LÄ3231) Idrott och hälsa, p, p, halvfart/dagtid (LÄ3796) Idrotts- och föreningsekonomi, 10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3793) Idrottsjuridik och idrottsetik, 10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3792) Idrottsledaren i samhället, (I), 5 p, kvartsfart/kvällstid (LÄ3797) Idrottsledaren i samhället (II), 5 p, kvartsfart/kvällstid (LÄ3798) Idrottspsykologi, 10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3791) IT i skola och distansutbildning, 10 p, halvfart/distans (LÄ2062) IT i skolan, 5 p, kvartsfart/distans (LÄ2061) Magisterkurs i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktisk pedagogik, 40 p, halvfart/kvällstid (LÄ3304) Matematik för lärare, 1-20 p, 1-20 p, halvfart/distans (LÄ3062) Matematik för lärare, p, p, halvfart/distans (LÄ3067) Matematik för lärare, p, p, halvfart/distans (LÄ3069) Medieanalys, 10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3223) Miljöfysik, 10 p, kvartsfart/kvällstid (LÄ3060) Miljöfysik, 10 p, kvartsfart/distans (LÄ3060) Miljöfysik med skolprojekt, 10 p, helfart/dagtid (LÄ3075) Montessoripedagogik, 1-10 p, halvfart/kvällstid (LÄ2001) Montessoripedagogik p, p, halvfart/kvällstid (LÄ2003) Musik i ett specialpedagogiskt perspektiv, 10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3015) Människa och samhälle - om grundläggande värderingar i världen, 10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3252) NO för de första skolåren, 10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3057) Pedagogik, magisterkurs, p, halvfart/kvällstid (LÄ2044) Pedagogik med forskningsföreberedande inriktning (kandidatkurs), p, halvfart/kvällstid (LÄ2042) Pedagogik med inriktning mot handledning och undervisning av vuxna, 1-20 p, 1-20 p, halvfart/kvällstid (LÄ2053) Pedagogik med inriktning mot handledning och undervisning av vuxna, p, p, halvfart/distans (LÄ2054) Pedagogiskt drama, 1-20 p, 1-20 p, halvfart/kvällstid (LÄ2111) Pedagogiskt drama, p, p, halvfart/kvällstid (LÄ2112) Pedagogiskt drama, 41-60p, p, halvfart/kvällstid (LÄ2113) Praktisk-pedagogisk utbildning för lärare i yrkesämnen, 40 p, halvfart/kvällstid (LÄ5070) Rektorsutbildningens påbyggnadskurs, p, halvfart/kvällstid (RC2102) Retorik, 5 p, kvartsfart/kvällstid (LÄ3112) Skolutveckling, 20 p, halvfart/kvällstid (RC1012) Släktforskning - Modern socialhistoria samt käll- och arkivkunskap, 20 p, halvfart/kvällstid (LÄ3227) Specialpedagogik, 10 p, halvfart/dagtid (LÄ2056) Stadens historia; Malmö, 1-10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3253) Teaching for Sustainability, 10 p, helfart/dagtid (LÄ3071) Teckenspråk, grundkurs för hörande, 1-20 p, helfart/dagtid (LÄ3113) Tio frågor till livet, 1-10 p, 1-10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3103) Training for Teaching in Multicultural Institutions, 10 p, helfart/dagtid (LÄ3160) Urbana livsvillkor, 10 p, halvfart/kvällstid (LÄ3260) Utbildning och ledarskap, 10 p, halvfart/distans (LÄ3202) Vardagskemi, 10 p, kvartsfart/distans (LÄ3068) Vardagskemi med skolprojekt, 10 p, helfart/dagtid (LÄ3076) ODONTOLOGI PROGRAM Tandhygienistutbildning, 80 p Tandläkarutbildning, 200 p Tandteknikerutbildning, 120 p KURSER Munhälsa hos den åldrande individen, 5 p, kvartsfart/distans (TV9906) TEKNIK OCH SAMHÄLLE PROGRAM Transportprogrammet, 80 p Naturvetenskapligt / Tekniskt Basår, 0 p Arbetsvetenskap med inriktning mot kompetensutveckling, 120 Bebyggelseutveckling/Byggteknik, 120/140 p Bebyggelseutveckling/Byggdesign, 120/140 p Data- och elektroteknik, 120/140 p Datateknik, 120/140 p Datateknik med bildanalys, 120/140 p Fastighetsföretagande - Service Manager, 80 p Fastighetsföretagande - Property Manager, 120 p Fastighetsmäklarprogrammet, 80 p Fastighetsmäklarprogrammet - påbyggnadsutbildning, 40 p Grafisk teknik och medieproduktion, 120 p Kemiteknik, 120/140 p Maskinteknik, 120/140 p Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle, 120 p Produktutveckling och design, 120 p Programvaruteknik, 120 p Högskoletekniker, 80 p Entreprenörskap, 40 p Intellectual Property, 40 p Urban utveckling och planering, 40 p KURSER 3D CAD för verkstadsindustrin, 5 p, kvartsfart/kvällstid (TE1014) Affärs- och marknadsjuridisk grundkurs, 5 p, kvartsfart/kvällstid (TE1031) Allmän juridik, 10 p, helfart/dagtid (TE1060) Arbetsvetenskap med inriktning mot kompetensutveckling, 1-20 p, 1-20 p, halvfart/distans (CK0013) Arbetsvetenskap med inriktning mot kompetensutveckling, 1-20 p, helfart/dagtid (CK0012) Arbetsvetenskap med inriktning mot kompetensutveckling, p, halvfart/distans (CK0022) Beräkningsmatematik med MATLAB, 1 p, kvartsfart/distans (MA7130) Bildgivande system, 4 p, halvfart/dagtid (DB7060) Biokemisk och immunbiologisk metodikkurs, 20 p, helfart/dagtid (KE7160) Centraleuropeisk samhällsförändring, 20 p, halvfart/distans (CK2340) Databasteknik, 5 p, kvartsfart/kvällstid (TE1039) Datorgrafik och visualisering, 5 p, kvartsfart/kvällstid (TE1011) Den nya astronomin, 5 p, kvartsfart/kvällstid (FY7000) Digital signalbehandling, 5 p, kvartsfart/dagtid (EL7120) DSP-projekt, 4 p, kvartsfart/dagtid (EL7130) EG:s maskindirektiv och CE-märkning, 5 p, kvartsfart/kvällstid (TE1032) Environment and Development, 10 p, halvfart/dagtid (NR1045) Europeisk politik och integration, 1-20 p, halvfart/kvällstid (CK2321) Fastighetsförmedling, 20 p, halvfart/dagtid (FF7100) Fastighetsvärdering, 5 p, kvartsfart/dagtid (FF7140) Fuzzy control, 3 p, kvartsfart/distans (TE1041) Fysik för ingenjörer, 5 p, kvartsfart/kvällstid (TE1047) Förändringsarbete i projekt, grundkurs, 5 p, halvfart/distans (CK1090) Förändringsarbetets grunder, 20 p, helfart/distans (CK1080) Maskulinitetens former, 20 p, helfart/dagtid (GV1020) Genusrelationer i förändring: Genus, organisation och jämställdhet, 10 p, halvfart/kvällstid (GV1112) Genusvetenskap, 1-20 p, helfart/dagtid (GV1101) Genusvetenskap, p, helfart/dagtid (GV1202) Genusvetenskap, p, helfart/dagtid (GV1003) Genusvetenskap, p, helfart/dagtid (GV1004) Geografiska informationssystem (GIS), 3 p, kvartsfart/kvällstid (FT8300) Grundläggande multimediaproduktion, 5 p, kvartsfart/kvällstid (PV7160) Grundläggande programmering med Java, 5 p, kvartsfart/kvällstid (TE1061) Grundläggande programmering med Java, 5 p, kvartsfart/distans (TE1061) Javaprogrammering - fortsättningskurs, 5 p, kvartsfart/kvällstid (DA7720) Javaprogrammering - fortsättningskurs, 5 p, kvartsfart/distans (DA7720) Grundläggande programmering med Visual Basic, 5 p, halvfart/dagtid/sommar (DA7130) Grundläggande programmering med Visual Basic, 5 p, kvartsfart/kvällstid (DA7130) Grundläggande programmering med Visual Basic, 5 p, kvartsfart/distans (DA7130) Programmering med Visual Basic, fortsättningskurs, 5 p, kvartsfart/kvällstid (DA7140) Humankapitalteori, 10 p, halvfart/kvällstid (CK2140) Inbyggda system, 4 p, kvartsfart/dagtid (EL7081) Industriell ekonomi, grundkurs, 5 p, kvartsfart/kvällstid (TE1025) Introduktion till matematisk modellering, 3 p, kvartsfart/dagtid (MA7120) IT och statistik i samhället, 20 p, helfart/dagtid (TS7060) Knowledge management, grundkurs, 5 p, halvfart/distans (CK1610) Kompetensanalys, grundkurs, 5 p, halvfart/distans (CK1710) Kunskap, teknik och samhälle, 5 p, kvartsfart/distans (CK7020) Kvalitet i teori och praktik, 5 p, kvartsfart/kvällstid (TE1017) Miljödriven produktutveckling, 5 p, kvartsfart/kvällstid (NR2020) Miljöekonomi och företagande, 20 p, helfart/dagtid (NR2030) Miljöledning, 5 p, kvartsfart/kvällstid (NR2006) Miljöproblemens komplexitet introduktion, 20 p, helfart/dagtid (NR3020) Miljörätt, 10 p, helfart/dagtid (NR1060) Naturvetenskaplig och teknisk översiktskurs, 10 p, helfart/dagtid (NT7010) Objektorienterad programmering med C++, 5 p, kvartsfart/kvällstid (TE1001) Omvärldsanalys, 1-20 p, helfart/dagtid (CK1038) Organisation, ledarskap och utvecklingsarbete, påbyggnadskurs, 20 p, halvfart/kvällstid (CK2610) Organisation, ledarskap och utvecklingsarbete, påbyggnadskurs, 20 p, helfart/dagtid (CK2610) Projektkunskap, 5 p, kvartsfart/ (TE1055) Projektledning, 1-20 p, helfart/dagtid (CK2126) Statsvetenskap, 1-20 p, helfart/dagtid (CK2301) Statsvetenskap, 1-20 p, halvfart/kvällstid (CK2301) Statsvetenskap, 1-20 p, halvfart/distans (CK2301) Statsvetenskap, p, helfart/dagtid (CK2304) Statsvetenskap, p, helfart/dagtid (CK2310) Teknikutveckling och användare: ur genusperspektiv, 10 p, halvfart/distans (kurskod338) Teknisk fysik för ingenjörer, 5 p, kvartsfart/kvällstid (TE1O47) Tekniska beräkningar med MATLAB, 3 p, kvartsfart/dagtid (MA7000) Transportbranschens grundläggande logistik, 5 p, halvfart/dagtid (LÄ4010) Transportinriktad grundläggande företagsekonomi, 5 p, halvfart/dagtid (LÄ4011) Transportinriktad miljökunskap, 5 p, halvfart/dagtid (LÄ4012) Transportmetodik, arbetsmiljö och kvalitetssäkring, 5 p, halvfart/dagtid (LÄ4013) Utvecklingsmetodik i organisationer, grundkurs, 5 p, halvfart/distans (CK2710) Webbutveckling - grundkurs, 5 p, halvfart/dagtid/sommar (DA7710) Webbutveckling - grundkurs, 5 p, kvartsfart/kvällstid (DA7710) Webbutveckling - grundkurs, 5 p, kvartsfart/distans (DA7710) Webbprogrammering, (DA7731) SÖKER DU KUNSKAP SOM GER NYA PERSPEKTIV? BESTÄLL HÖSTENS KURSKATALOG PÅ ELLER VIA PROGRAM/KURSER PER UTBILDNINGSOMRÅDE KOMMUNIKATION Annonsering är en viktig del i vårt varumärkesbyggande och måste givetvis följa de riktlinjer vi tagit fram för vårt varumärke och vår visuella identitet. Våra informationsannonser, eller utbudsannonser, berättar om vad vi har att erbjuda mer konkret. Det vill säga vilka kurser och utbildningar vi erbjuder. Platsannonser pratar om eventuella lediga tjänster. Vi har ett antal olika annonsnivåer att välja mellan. Gemensamt för samtliga är att de måste respektera våra grundelement, d.v.s. logotypen, färgerna och typsnitten. Profilannonser, eller imageannonser, är den övergripande konceptuella nivån som ska väcka uppmärksamhet, förmedla våra kärnvärden och bygga vårt varumärke. Informationen utgår från vår övergripande strategi och berättar om vårt övergripande erbjudande. Tiden börjar rinna ut när det gäller ansökan till vårens program och kurser. Det visar inte minst vår visuella klurighet. Men varför ska du välja Malmö högskola? Ett viktigt skäl är den flervetenskapliga inriktningen. Grundtanken är enkel: korsbefruktning ger kunskap med både bredd och djup. Så ser verkligheten ut. Beställ vårens utbildningskatalog på eller via Sista ansökningsdag är som sagt den 15 oktober. SÖKER DU KUNSKAP SOM GER NYA PERSPEKTIV? LÄGG DATUMET OVAN PÅ MINNET. Det börjar brinna i knutarna för dig som är på jakt efter kunskap som gör att du ser dig själv, tillvaron och världen i ett nytt perspektiv. Förhoppningsvis löste du den visuella klurigheten och är redan i full färd med att ansöka till vårens flervetenskapliga program och kurser. Om inte så rekommenderar vi att du beställer utbildningskatalogen på eller via redan idag. UPPMANING TILL DIG SOM SÖKER NYA PERSPEKTIV PÅ TILLVARON: FÖLJ RÅDET OVAN. Ju större utbyte av intryck och uttryck, desto fler intressanta tankar och idéer. Så kan grundtanken bakom Konst, kultur och kommunikation, K3, vid Malmö högskola sammanfattas i 13 ord. Vårterminen 2003 väljer du mellan 19 gränsöverskridande kurser från Kulturproduktion och Journalistik i digitala medier till Visuell kultur och Synen på eliten och massan. Men det finns en hake: bäst före-datumet för ansökan som kan ge dig nya perspektiv närmar sig med stormsteg. Beställ därför vårens utbildningskatalog på eller via redan idag. Sista ansökningsdag är den 15 oktober. PS. Det står kurser i den visuella klurigheten. Fast det har du förmodligen redan sett. SÖKER DU NYA PERSPEKTIV PÅ KONST, KULTUR OCH KOMMUNIKATION? OVAN FINNER DU 19 APTITRETARE. Fristående kurser vid Konst, kultur och kommunikation, K3, våren 2003: Corporate identity och organisationskommunikation, 5 p. Culture, Time and Philosophy, 10 p. Den tredje dimensionen, 10 p. Den tredje kulturen: Konst och vetenskap, 10 p. Designing with Illustrator, 5p. Designteori, 10 p. Digital Imagery from input to output, 5 p. Fiktiva framtidsbilder, 10 p. Journalistik i digitala medier, 5p. Journalistisk redigering och webbutveckling, 5 p. Kulturproduktion, 5 p. Kulturvetenskap med samtidsinriktning, 1 20 p. Kulturvetenskap med samtidsinriktning, p. Medier, globalisering och internationellt utvecklingsarbete, 10 p. Möten med det främmande, sekelskiftet 1900 och 2000, 5 p. Praktisk filmkurs, 5 p. Svensk kulturpolitik med utblick mot omvärlden, 5 p. Synen på eliten och massan, 5 p. Visuell kultur, 10 p. Malmö högskola, Sveriges snabbast växande högskola. Nu fem år studenter. ALLT ÄR MÖJLIGT PÅ MALMÖ HÖGSKOLA. DET VISAR DESSA ENKLA FAKTA. g Malmö Stad: anställda Region Skåne: anställda Skanska: anställda Posten: anställda Malmö högskola: anställda Polisen: anställda Samhall: 900 anställda Pågen: 800 anställda PNB Entreprenad: 700 anställda Coop: 600 anställda SJ: 600 anställda Sydsvenskan: 500 anställda Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorpor suscipit laboris nisi ut aliguip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum est irure dolor in reprehenderit in volutate velit esse molestaie. 67,9 69,5 69,7 68,8 69, Kvinnor Män 32,1 30,5 30,3 31,2 31,0 % Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorpor suscipit laboris nisi ut aliguip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum est irure dolor in reprehenderit in volutate velit esse molestaie consequat, vel illum dolore eu flugiat nulla pariatur. At vero eos et accusam et iusto odogio dignissum quiblandit. Vår webbplats får unika besökare varje månad. Det visar på ett stort intresse för högskolan. Vill du också veta något om studentlivet i Malmö, gå in på vår nya webbplats Det går åt många koppar kaffe för den som pluggar... och vill du äta i studentmiljö är du välkommen till någon av våra sex caféer och restauranger... kanske kan du känna pirret inför tentorna du också? ( g g) ,9 30,9 31,1 31,2 31,2 Det är aldrig för sent att börja studera. Medelåldern på våra studenter i grund-utbildning är 31,2 år Det innebär att det finns flera medelålders personer som pluggar hos oss. Vi utbildar bland annat lärare, ingenjörer, sjuksköterskor, socionomer, tandläkare och tandhygienister. Det går också att få en examen i till exempel Arbetsvetenskap, Folkhälsovetenskap och Pedagogik , , , Heltidsstudier motsvarar 20 poäng per termin, det blir ungefär en poäng i veckan. De som studerar halvtid ska klara 10 poäng och kvarttidarna 5 poäng. Våra kortaste kurser är på 5 poäng. I år kommer våra studenter att ta poäng vilket motsvarar lika många veckors studier! Antal p og am pe å Malmö högskola präglas av flexibilitet, vi utbildar för framtiden. Därför erbjuder vi 65 olika program inom våra sex områden, program som leder till yrkesexamen eller kan fungera som en plattform för den som vill studera vidare p Malmö högskola växer snabbast i landet. Första året hittade personer till oss, i dag är vi 50 procent fler om några år räknar vi med att vara närmare Generell examina Yrkesexamen Första året var de tolv, i år är de tio gånger fler... frågan är hur många utländska studenter vi har om fem år... blir de tolvhundra...? Från Malmö 28,9% Övriga Skåne 42,8% Resten av landet 28,3% Det är kanske naturligt att nästan tre fjärdedelar av våra studenter kommer från Skåne. Vi tycker att det är spännande att notera att en dryg fjärdedel sökt sig hit från andra delar av landet. Malmö och högskolan lockar allt fler Lån Bidrag Mkr tom Allt fler av våra studenter är berättigade till studiemedel. Prognosen visar att våra studenter kommer att ha lånat närmare 330 miljoner kronor och fått 210 miljoner kronor i studiebidrag vid årets slut! Antal kurser per år Är du sugen på ett läsa hos oss? Bland våga kurser kan du säkert hitta något som passar dig. Vi erbjuder kurser på heltid, deltid, kvartstid, dagtid, kvällstid och på distans för att du ska kunna plugga när det passar dig. De utbytesstudenter som studerar vid Malmö Högskola hösten 2003 kommer från: Australien Belgien Danmark Finland Frankrike Hong Kong Island Makedonien Nederländerna Norge Polen Schweiz Skottland Slovenien Spanien Tyskland USA Österrike Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorpor susc ipit laboris nisi ut aliguip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum est irure dolor in reprehenderit in volutate velit esse molestaie consequat, vel illum dolore eu. Pit laboris nisi ut aliguip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum est irure dolor in reprehenderit in volutate velit esse molestaie consequat, vel illum dolore eu flugiat nulla pariatur. De studerande på Lärarutbildningen är de som tycks låna böcker flitigast, med tanke på vilka titlar som lånas ut mest. Eller är kanske förklaringen att deras litteratur är så dyr att de drar sig för att köpa böckerna? Till studier hör givetvis att läsa... och våra studenter hittar till våra bibliotek. I Hälsa och samhälles nya hus finns vårt nyaste bibliotek. På fem år har Malmö högskola blivit landets åttonde största högskola med mer än studenter. Vi erbjuder program och kurser inom sex flervetenskapliga områden; Hälsa och samhälle, Internationell Migration och Etniska Relationer, IMER, Konst, kultur och kommunikation, K3, Lärarutbildningen, Odontologiska fakulteten samt Teknik och samhälle. Hos oss kan du välja mellan många yrkesutbildningar bland annat sjuksköterska, tandläkare, lärare, ingenjör eller socionom. Här kan du läsa enstaka kurser på dagar, kvällar eller på distans. På Malmö högskola kan du också forska. Eftersom vi lever i en föränderlig värld, i smältdegeln Malmö, väljer vi att tillföra perspektiven miljö, genus samt migration och etnicitet i våra utbildningar. Visste du förresten detta om Malmö högskola? Det här är bara början. Vad har hänt om ytterligare fem år? 2005 finns lärarutbildningen i nya lokaler vid Hjälmarekajen på Universitetsholmen. Då är båda campusområdena klara, det på Universitetsholmen och det vid Universitetssjukhuset MAS. Närmare personer studerar vid Malmö högskola. Då är vi antagligen universitet och får därmed statliga forskningsanslag. Då har vårt samarbete med människor, myndigheter, organisationer och näringslivet i regionen utvecklats. Vill du bli en av oss? Beställ vårkatalogen redan i dag! MALMÖ HÖGSKOLA har drygt 200 aktiva forskarstuderande. Datorerna är fler än kopiatorerna... och antalet forskarstuderande fler än de som doktorerar. Det visar att vi snabbt ökar antalet doktorander som examineras på Malmö högskola. MALMÖ HÖGSKOLA har ett 50-tal verksamma professorer. Antal som tar examen per år Antal tagna poäng per år Tio i topp på Malmö högskolas bibliotek Krock eller möte om den mångkulturella skolan: delbetänkande av Skolkommittén Pedagogik för 2000-talet. Henry Egidius, Henry 1925 Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand. Björk, Liberg Björk,1939 Gruppen som grogrunden arbetsmetod som utvecklar av Gunilla O Wahlström Människans fysiologi. Haug, Sand, Sjaastad; med ill: Kari C Toverud Gruppsykologi; om grupper, organisationer och ledarskap. Lars Svedberg Rapporter och uppsatser Jarl Backman. Backman, Jarl Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Läroplan för de frivilliga skolformerna. Forskningsmetodikens grunder; att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Det flerstämmiga klassrummet att skriva och samtala för att lära. Olga Dysthe Könsfördelning i grundutbildningen De största arbetsgivarna i Malmö är: Omslutning (mätt i intäkter) Antal utländska studenter Antal utlånade böcker på Malmö högskolas bibliotek Antal kurser per år Antal studenter per år Antal program per år Utbetalda studiemedel till studerande vid Malmö högskola Genomsnittsålder (i grundutbildning) Andel nybörjare vid Malmö högskola mkr köper in 750 nya datorer om året. MALMÖ HÖGSKOLA Specifika yrken som utbildningarna vid Malmö högskola leder till: Biomedicinsk analytiker Högskoleingenjör Lärare Sjuksköterska Socionom Specialistsjuksköterska Specialpedagog Studie- och yrkesvägledare Tandhygienist Tandläkare Tandtekniker MALMÖ HÖGSKOLAS hemsida: har unika besökare per månad MALMÖ HÖGSKOLA har 49 kaffeautomater som levererar koppar varm dryck/år Pit laboris nisi ut aliguip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum est irure dolor in reprehenderit in volutate velit esse molestaie consequat, vel illum dolore eu flugiat nulla pariatur. At vero eos et accusam et iusto odogio dignissum quiblandit. PILDAMMSPARKEN SÖDERVÄRN Spårvägsgatan Pildammsvägen Carl Gustafs Väg John Ericssons väg DAL APL AN Trelleborgsv Fö Bergsgatan ra Förstadsgatan Södra Förstadsgatan John Ericssons väg Kronborgsvägen HÄLSA OCH SAMHÄLLE ODENTOLOGISKA FAKULTETEN UNIVERSITETSJUKHUSET MAS Östra Rönneholmsvägen NU ÖPPNAR VI HÄLSA OCH SAMHÄLLES NYA HUS Nu invigs utbildningsområdet Hälsa och samhälles nya hus på sjukhusområdet mitt i Malmö. Det är ett hus fyllt av studenter, lärare och forskare, av aktiviteter och möten. Huset vetter mot Pildammsparken, en av stadens lungor som kan ses som en symbol för livet. I huset samlas alla de som studerar och forskar vid Hälsa och samhälle. Restaurangen, aulan och biblioteket som finns i mittbyggnaden skapar en öppen atmosfär som bidrar till att skapa möten mellan människor. Nya möten öppnar för nya perspektiv på utbildning, på livet och på samhället. Utbildningen och forskningen vid Hälsa och samhälle genomsyras av en helhetssyn på människan och handlar om olika aspekter på livet. Här samlas bland annat blivande sjuksköterskor, socionomer, folkhälsovetare och biomedicinska analytiker som arbetar med att stödja människors fysiska, psykiska och sociala hälsa. Hälsa och samhälle bygger ut sin forskning för att hitta nya sanningar om livet och skapa nya möjligheter för dig som bor i Malmö. Tillsammans med Odontologiska fakulteten, som ligger ett stenkast härifrån, bildas ett nytt och livaktigt campusområde, på cykelavstånd från verksamheten vid Universitetsholmen och Lärarutbildningen. På fem år har Malmö högskola blivit landets åttonde största högskola inom grundutbildning. Den flervetenskapliga inriktningen lockar studenter, lärare, forskare och samarbetspartners i regionen. Hälsa och samhälle kan erbjuda yrkesutbildningar, forskningsförberedande utbildning och enstaka kurser för alla, oavsett ålder eller studievana. Nu finns allt under ett tak. Mitt i Malmö. - EN DEL AV MALMÖ HÖGSKOLA, MITT I STADEN, MITT I VERKLIGHETEN Malmö högskola, Sveriges snabbast växande högskola. Nu fem år studenter ,9 28,5 28,4 28,2 34,2 Fristående kurs Program 33,9 33,9 33, ,9 69,5 69,7 68,8 69, Kvinnor Män 32,1 30,5 30,3 31,2 31,0 % Malmö högskola lockar många kvinnor mer än två tredjedelar av våra studenter i grundutbildningen är kvinnor. Kanske är det kursutbudet tillsammans med möjligheten att kombinera arbete med studier som lockar så många? Vår webbplats har unika besökare varje månad. Det visar på ett stort intresse för högskolan. Vill du också veta något om studentlivet i Malmö, gå in på vår nya webbplats Det går åt många koppar kaffe för den som pluggar... och vill du äta i studentmiljö är du välkommen till något av våra sex caféer och restauranger... kanske kan du känna pirret inför tentorna du också? Könsfördelning i grundutbildningen köper in 750 nya datorer om året MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLAS hemsida: har unika besökare per månad MALMÖ HÖGSKOLA har 49 kaffeautomater som levererar koppar varm dryck/år Malmö högskola växer snabbast i landet. Första året hittade personer till oss, i dag om några år räknar vi med att vara närmare studenter vid högskolan. Studenter per år Malmö högskola lockar både unga och gamla studenter. Ett resultat av att allt fler ser studier som en del av det livslånga lärandet. Helt naturligt är det fler yngre som börjar läsa på de mer yrkesrelaterade programmen och fler något äldre som läser våra enstaka kurser. En slutsats vi kan dra: Det är aldrig för sent att börja studera. Genomsnittsålder (i grundutbildning) Australien Belgien Danmark Finland Frankrike Hong Kong Island Makedonien Nederländerna Norge Polen Schweiz Skottland Slovenien Spanien Tyskland USA Österrike Till Malmö högskola kommer 110 utbytesstudenter från fyra världsdelar som representerar 18 länder, de flesta av dem europeiska. Samtidigt gör vi det möjligt för våra studenter att genom utbyte genomföra delar av sin utbildning på annat håll. Vi har samarbetsavtal med 116 universitet världen över. Tagna poäng per år , , , Biomedicinsk analytiker Högskoleingenjör Lärare Sjuksköterska Socionom Specialistsjuksköterska Specialpedagog Studie- och yrkesvägledare Tandhygienist Tandläkare Tandtekniker Malmö högskola utbildar till många specifika yrken. Kända som okända. Till exempel utbildar Odontologiska fakulteten; tandläkare, Hälsa och samhälle; sjuksköterskor och socionomer, Teknik och samhälle; högskoleingenjörer, Lärarutbildningen; lärare och yrkesvägledare, Konst, kultur och kommunikation för jobb inom kultur och media och IMER för arbeten inom nationella och internationella myndigheter, företag och organisationer. Heltidsstudier motsvarar 20 poäng per termin, det blir ungefär en poäng i veckan. Våra kortaste kurser är på 5 poäng. I år kommer högskolans studenter att ta sammanlagt poäng vilket motsvarar lika många veckors studier! Malmö högskola är inte bara en samlingsplats för studenter, vi har också blivit en av Malmös största arbetsgivare med anställda. Det är bara kommunen, Region Skåne, Skanska och Posten som har fler anställda än högskolan. De största arbetsgivarna i Malmö är: Malmö högskola erbjuder 65 olika program inom våra sex flervetenskapliga utbildningsområden, program som leder till en yrkesexamen eller kan fungera som en plattform för den som vill forska. Program per år Malmö högskolas fem bibliotek är uppskattade mötesplatser. Här läser du tidskrifter, söker i databaser och får hjälp i ditt kunskaps- och informationssökande. Men du kan naturligtvis också låna böcker. Biblioteken är öppna för alla och har ett utvecklat samarbete med bibliotek i Malmö och i resten av världen. MALMÖ HÖGSKOLA har drygt 200 forskarstuderande Redan i dag har vi mer än 50 professorer anställda och drygt 200 forskarstuderande. Eftersom vi satsar mycket på forskning kommer antalet professorer och forskarstuderande att öka ytterligare de kommande åren. MALMÖ HÖGSKOLA har ett 50-tal professorer Antal besök per dag på Malmö högskolas bibliotek Är du sugen på ett läsa hos oss? Bland våra kurser kan du säkert hitta något som passar dig. Vi erbjuder kurser på heltid, deltid, kvartstid, dagtid, kvällstid och på distans för att du ska kunna plugga när det passar dig. Kurser per år Ett mått på hur snabbt vi växer är hur stora intäkter högskolan har om året. Första året, 1999, var omslutningen 552 miljoner kronor, i år är den 880 miljoner kronor. Ökningarna gör det möjligt för oss att satsa offensivt på fler kurser, nya byggnader och fler professurer. Omslutning (mätt i intäkter) Malmö 28,9% övriga Skåne 42,8% resten av landet 28,3% Det är kanske naturligt att nästan tre fjärdedelar av våra studenter kommer från Skåne. Vi tycker att det är spännande att en dryg fjärdedel sökt sig hit från andra delar av landet. Malmö och högskolan lockar allt fler. Nybörjare vid Malmö högskola 2003 kommer ifrån: Mkr Vid Malmö högskola kan du till exempel ta en tandläkarexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, ingenjörsexamen eller lärarexamen. Men det går också att läsa ett huvudämne i kombination med ett sidoämne och nå en kandidatexamen i till exempel Arbetsvetenskap, Folkhälsovetenskap, Interaktionsdesign eller Medie- och kommunikationsvetenskap. Alternativt en magisterexamen i Biomedicinsk laboratorievetenskap, Mänskliga rättigheter eller Pedagogik Generell examina Yrkesexamen Utexaminerade studenter per år Till studier hör givetvis att läsa... och våra studenter hittar till våra bibliotek. I Hälsa och samhälles nya hus finns vårt nyaste bibliotek med utsikt över Pildammsparken. Utlånade böcker på Malmö högskolas bibliotek FÖRDEL; MALMÖ HÖGSKOLA På fem år har Malmö högskola blivit landets åttonde största högskola med mer än studenter. Vi erbjuder program och kurser inom sex flervetenskapliga utbildningsområden; Hälsa och samhälle, Internationell Migration och Etniska Relationer, IMER, Konst, kultur och kommunikation, K3, Lärarutbildningen, Odontologiska fakulteten och Teknik och samhälle. Eftersom vi lever i en föränderlig värld, i smältdegeln Malmö, väljer vi att tillföra perspektiven miljö, genus samt migration och etnicitet i våra utbildningar. Det här är bara början. Vad har hänt om ytterligare fem år? Då studerar närmare personer vid Malmö högskola. Då är vi nog universitet och får därmed ordentliga statliga forskningsanslag. Redan nästa år har Universitetsholmen vuxit ytterligare med Lärarutbildningens nya hus och ett nytt bibliotek. Då har också vårt samarbete med människor, myndigheter, organisationer och näringslivet i regionen utvecklats ännu mer. Det ger ytterligare fördelar för dig att läsa på Malmö högskola. Vill du bli en av oss? Sök nu! Specifika yrken som utbildningarna vid Malmö högskola leder till: De utbytesstudenter som studerar vid Malmö högskola hösten 2003 kommer från: g Malmö stad: anställda Region Skåne: anställda Skanska: anställda Posten: anställda Malmö högskola: anställda Polisen: anställda Samhall: 900 anställda Pågen: 800 anställda PNB Entreprenad: 700 anställda Coop: 600 anställda SJ: 600 anställda Sydsvenskan: 500 anställda p Malmö högskola. Sveriges snabbast växande högskola. Nu fem år studenter

21 KOMMUNIKATION EXEMPEL: STUDENTERNA FÅR VIA MENTORSKAP INBLICK I EN ANNAN VÄRLD ÄN SIN EGEN CARINA SILD LÖNROTH, MENTORSPROJEKTET NÄKTERGALEN MALMÖ HÖGSKOLA, SVERIGES SNABBAST VÄXANDE HÖGSKOLA. NU FEM ÅR STUDENTER. BESTÄLL KATALOGEN PÅ ATT HA TILLGÅNG TILL STORSTADENS UTBUD ÄR EN FÖRDEL NÄR MAN ÄR STUDENT NICLAS SANDÉN, LÄSER TILL SJUKSKÖTERSKA PÅ HÄLSA OCH SAMHÄLLE MALMÖ HÖGSKOLA, SVERIGES SNABBAST VÄXANDE HÖGSKOLA. NU FEM ÅR STUDENTER. BESTÄLL KATALOGEN PÅ MALMÖ HÖGSKOLA ÄR EN SMÄLTDEGEL SPRÅKLIGT, SOCIALT OCH KULTURELLT CARL HENRIK SVENSTEDT, PROFESSOR PÅ K3 MALMÖ HÖGSKOLA, SVERIGES SNABBAST VÄXANDE HÖGSKOLA. NU FEM ÅR STUDENTER. BESTÄLL KATALOGEN PÅ VÅRT MÅL ÄR ATT BLI VÄRLDSLEDANDE INOM VÅRT FORSKNINGSFÄLT GUNNEL SVENSÄTER, PROFESSOR PÅ ODONTOLOGISKA FAKULTETEN MALMÖ HÖGSKOLA, SVERIGES SNABBAST VÄXANDE HÖGSKOLA. NU FEM ÅR STUDENTER. BESTÄLL KATALOGEN PÅ ÄVEN OM MAN HAR FAMILJ BEHÖVER MAN INTE VÄLJA BORT ATT LÄSA MAGGIE LINDEBERG, LÄSER TILL SOCIONOM PÅ HÄLSA OCH SAMHÄLLE MALMÖ HÖGSKOLA, SVERIGES SNABBAST VÄXANDE HÖGSKOLA. NU FEM ÅR STUDENTER. BESTÄLL KATALOGEN PÅ FÖR MER INFO OM PRO- KURSER OCH PROGRAM BEFINNER SIG DEN VITA PRICKEN FRAMFÖR, BAKOM ELLER INUTI KUBEN? SÖKER DU KUNSKAP SOM GER NYA PERSPEKTIV? BESTÄLL HÖSTENS UTBILDNINGSKATALOG PÅ ELLER VIA KURSER OCH PROGRAM FÖR MER INFO OM PROGRAMMEN ÄR BOKEN SEDD FRÅN INSIDAN ELLER FRÅN UTSIDAN? SÖKER DU KUNSKAP SOM GER NYA PERSPEKTIV? BESTÄLL HÖSTENS UTBILDNINGSKATALOG PÅ ELLER VIA PROGRAM VID MALMÖ HÖGSKOLA HT 1999 PROGRAM VID PS. Det rätta svaret på uppgiften på föregående sida är att det inte finns något rätt svar. Samtliga tre alternativ är möjliga. Vilket av dem du väljer beror på hur du ser på utmaningen. PS. Det rätta svaret på uppgiften på föregående sida är att det inte finns något rätt svar. Båda alternativen är möjliga. Vilket av dem du väljer beror på hur du ser på utmaningen. KURSER OCH PROGRAM KURSER OCH PROGRAM FÖR MER INFO OM PRO- ÄR TRAPPAN SEDD OVANIFRÅN ELLER UNDERIFRÅN? SÖKER DU KUNSKAP SOM GER NYA PERSPEKTIV? BESTÄLL HÖSTENS UTBILDNINGSKATALOG PÅ ELLER VIA FÖR MER INFO OM PROGRAMM- BESTÅR FIGUREN AV EN, TVÅ ELLER TRE KUBER? SÖKER DU KUNSKAP SOM GER NYA PERSPEKTIV? BESTÄLL HÖSTENS UTBILDNINGSKATALOG PÅ ELLER VIA PROGRAM PROGRAM VID PS. Det rätta svaret på uppgiften på före- PS. Det rätta svaret gående sida är att på uppgiften på före- det inte finns något gående sida är att det rätt svar. Trappan inte finns något rätt kan ses både ovanifrån svar. Figuren består av och underifrån. en, två eller tre kuber. Vilket alternativ du Vilket alternativ du väljer beror på hur väljer beror på hur du ser på utmaningen. du ser på utmaningen. 46 GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 47

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Webbredaktörens ABC. Av Fredrik Wackå www.wpr.se

Webbredaktörens ABC. Av Fredrik Wackå www.wpr.se Webbredaktörens ABC Av Fredrik Wackå www.wpr.se 2 Bra innehåll ger bra RESULTAT Det du skriver avgör hur väl er webbplats eller ert intranät lyckas. Enstaka ordval kan innebära att informationen når fram.

Läs mer

Kommunikationshandbok

Kommunikationshandbok Linköpings kyrkliga samfällighet Kommunikationshandbok strategi manualer mallar Innehåll 1 Begreppsförklaringar. Telefonnummer mm Strategidokument 2 Vision och kärnvärden. Övergripande kommunikationsmål

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

INFOGRAPHICS I REKLAM

INFOGRAPHICS I REKLAM INFOGRAPHICS I REKLAM - Om informationsvisualisering som metod i reklamkommunikation Infographics in advertising Information visualization as a method of advertising Klara Abrahamsson Examensarbete i grafisk

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Ett arbete om att ta fram kärnvärden i ett företag och utformningen av en ny grafisk profil. Designing a new graphic identity for Swedish Export

Läs mer

På läsarens sida. Språkhandbok för Skellefteå kommun

På läsarens sida. Språkhandbok för Skellefteå kommun På läsarens sida Språkhandbok för Skellefteå kommun juni 2012 På läsarens sida Klarspråksgrupp På läsarens sida utvecklas och kompletteras av en så kallad klarspråksgrupp, bestående av representanter från

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Jag bara lärde mig! En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Tove Martens Jonatan Svennered Reklam, grafisk design och visuell

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Gör din egen bok. Bengt Kjöllerström. Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign

Gör din egen bok. Bengt Kjöllerström. Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign Bengt Kjöllerström Gör din egen bok Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign Turningpoint AB Innehåll Gör din egen bok Handledning för att skriva,

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer