Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal"

Transkript

1 Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Dagordning 3 Beslut om årsavgift och annan avgift (pkt 13) Konfirmering av stadgeändringar (pkt 14) Val av styrelse (pktna 15, 16, och 17). 13 Val av revisorer (pktna 18 och 19) Val av ledamöter till valnämnden (pkt 20) Bilagor: * * * Årsredovisning för ÖVF ÖVF:s stadgar i gällande lydelse från Protokoll från föreningsstämma Information om fullmakt 36 Formulär för fullmakt. 37 2

3 Dagordning vid ordinarie Föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. den 12 mars Mötets öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Val av sekreterare/protokollförare vid stämman 4 Val av två justerare och rösträknare 5 Beslut om fastställande av röstlängd 6 Fråga om kallelse utgått i behörig ordning 7 Fastställande av dagordning 8 Föredragning av årsredovisning för Föredragning av Revisorernas berättelse 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 12 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 13 Beslut om årsavgift och annan avgift 14 Konfirmering av stadgeändringar 15 Val av styrelseordförande 16 Val av övriga styrelseledamöter 17 Val av styrelsesuppleanter 18 Val av revisorer 19 Val av revisorssuppleanter 3

4 20 Val ledamöter till valnämnden ÖVF 21 Information om Budget 2008 Pågående projekt Planerade projekt och aktiviteter 22 Övriga frågor 23 Avslutning * * * 4

5 Styrelsens förslag till beslut om årsavgift och annan avgift under pkt 13 1 Bakgrund Enligt föreningens stadgar 5, 3:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa årsavgift om högst 1/200 av basbeloppet för nästföljande verksamhetsår (2009). Enligt stadgarna 5, 4:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa avgift för särskild tillhandahållen förmån, t.ex bryggavgift. Sådan avgift får enligt stadgarnas gällande lydelse ej överstiga 1/20 av basbeloppet. 2 Styrelsens förslag till beslut Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för nästa verksamhetsår (2009) utom vad gäller tilläggsavgiften för el vid Bryggvägsbryggan som föreslås häjd med 100 kr till 200 kr, den nivå som gäller för el vid övriga bryggor. Styrelsen föreslår föreningsstämman: 1 att fastställa årsavgiften för nästa verksamhetsår (2009) till SEK 200 kr 2 att fastställa att bryggavgift för nästa verksamhetsår (2009) skall utgå enligt följande: grundavgift SEK 200 tillägg för bredd/meter SEK 200 tillägg för deplacement 3-5 ton SEK 300 tillägg för Y-bom eller akterförtöjning SEK 300 tillägg för el vid Bryggvägsbryggan SEK 200 tillägg för el vid övriga bryggor SEK 200 5

6 Konfirmering av 2007 års stämmobeslut om vissa revideringar av ÖVF: s stadgar (punkt 14) Vid förra årets ordinarie föreningsstämma (21 februari 2007) beslutades på styrelsens förslag om vissa stadgeändringar. Bakgrunden till förslagen, ändringarnas huvudsakliga innebörd samt stadgarna med de beslutade ändringarna markerade i kursiv stil framgår av närmast följande sidor (7-13) som är identiska med de som förelades stämman Enligt lagen om ekonomiska föreningar är ett beslut om stadgeändring giltigt först om det har fattats av två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Beslutet om stadgeändring får inte verkställas förrän det registrerats hos Bolagsverket. Styrelsens förslag till beslut Styrelsen föreslår föreningsstämman 2008 att biträda det beslut om stadgeändringar som fattades vid stämman år

7 Styrelsens förslag till föreningsstämman 21 februari 2007 till stadgeändringar. Ändringarna har markerats med kursiv stil. STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr ) antagna år Firma Föreningens firma är Österskärs Villaägareförening u p a. Föreningen är en ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Österskär, Österåkers kommun i Stockholms län. 3 Ändamål Föreningens ändamål är att förvalta föreningens egendom, verka för den allmänna trevnaden i Österskär samt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som boende i Österskär. 4 Medlemskap mm Var och en som bor i fastighet med registerbeteckning Tuna belägen inom det område, vilket markerats i Bilaga 1, har rätt att bli medlem i föreningen. Ansökan om medlemskap prövas av föreningens styrelse. Varje medlem har en röst. Styrelsen äger besluta att medlem, på grund av lång tids medlemskap, på grund av särskilda insatser för föreningen eller på grund av särskilda skäl, skall utnämnas till hedersmedlem. Hedersmedlem äger samma rättigheter och skyldigheter som annan medlem med undantag dock för att heders-medlem är befriad från att erlägga årsavgift. Ett hedersmedlemskap är personligt och kan ej övergå till annan genom överlåtelse, bodelning, gåva eller arv. Maka/e äger dock träda i avliden makes/as ställe såsom hedersmedlem. Den rösträtt som är förenad med ett hedersmedlemskap upphör automatiskt då hedersmedlemmen upphör att vara boende i det område som anges i första stycket. 7

8 5 Insats och avgifter ÖVF Varje medlem skall deltaga i föreningen med en insats av 10 (10) kronor. Medlem får deltaga endast med enkel insats. Inbetalning av insats skall ske inom en månad efter anfordran. Årsavgift om högst 1/200 av basbeloppet fastställes på ordinarie föreningsstämma för nästföljande verksamhetsår. Betalning av årsavgift skall erläggas inom en månad efter erhållen avi om inbetalning. Medlem som inte inbetalt aviserad avgift före årets utgång får uteslutas av styrelsen. Avgift för särskild av föreningen tillhandahållen förmån, t.ex. bryggavgift, fastställes på ordinarie föreningsstämma. Den skall betalas i den ordning styrelsen bestämmer. Sådan avgift får inte överstiga 1/20 av basbeloppet per år. Medlem som inte har betalt aviserad avgift före årets utgång får inte behålla sin båtplats. 6 Styrelse Föreningens styrelse består av ordförande och sex eller åtta övriga ledamöter med två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter utses på ordinarie föreningsstämma. Ordförande utses för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma samt övriga styrelseledamöter för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet med växelvis avgång för halva antalet vartannat år. Utöver dessa väljer ordinarie föreningsstämma två suppleanter för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma. Styrelsen är beslutför om mer än halva antalet styrelseledamöter är tillstädes samt av de närvarande så många är ense om beslutet som motsvarar hälften av samtliga styrelseledamöter. Styrelsen äger ej utan särskilt bemyndigande från senaste extra eller ordinarie föreningsstämma förvärva fast egendom pantsätta fast egendom sälja fast egendom upplåta fast egendom genom t.ex. nyttjanderätt, arrende eller servitut upptaga större rörelsekredit än SEK upptaga andra lån än rörelsekredit. Styrelsearvode skall utgå endast efter beslut av föreningsstämma. 8

9 7 Revisorer För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall på ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma utses två revisorer jämte två suppleanter. 8 Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser. 9 Valnämnd Ordinarie föreningsstämma utser valnämnd, bestående av tre ledamöter. Valnämnden har till uppgift att på nästa ordinarie föreningsstämma framlägga förslag till ordförande och de övriga styrelseledamöter som då skall utses samt suppleanter. Ledamot i valnämnd kan omväljas högst två gånger i följd. 10 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december. 11 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år före juni månads utgång. Följande frågor skall därvid förekomma: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 5. Styrelsens berättelse med årsredovisning 6. Revisorernas berättelse 7. Fastställelse av resultat- och balansräkning 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Bestämmande av årsavgift och annan avgift 11. Val av ordförande 12. Val av övriga styrelseledamöter 13. Val av styrelsesuppleanter 9

10 14. Val av revisorer 15. Val av revisorssuppleanter 16. Val av ledamöter i valnämnden 17. Övriga frågor Motioner till ordinarie föreningsstämma skall inlämnas till styrelsen före december månads utgång. 12 Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar med angivande av skäl påkallar detta. 13 Kallelse Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna skall ske skriftligen minst två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse kan ske via till den som anmält sin e- mailadress till styrelsen. I annat fall skall kallelse ske med post. 14 Medlemskaps upphörande Medlem som upphör att bo i Österskär upphör automatiskt att vara medlem i föreningen. Detta gäller dock ej hedersmedlem. Vill medlem utträda ur föreningen skall han skriftligen anmäla detta hos styrelsen. Medlem som efter anmälan utträtt ur föreningen ansvarar för samtliga avgifter till föreningen för det år varunder utträdet skett. Erlagda avgifter till föreningen återbetalas inte Erlagd insats återbetalas inte utom i fall som anges i 7 Kap.15 andra stycket och 12 Kap. 4 andra stycket i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Medlem som avsiktligt motverkar föreningens intressen får uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen. Beslutet kan inom 14 dagar från delfåendet överklagas av den uteslutne genom skrivelse ställd till föreningen. Ärendet skall upptagas i kallelsen till nästa föreningsstämma. Därvid kan styrelsens beslut upphävas eller fastställas. 15 Vinst m.m. Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till 10

11 reservfonden, fonderas. 16 Föreningens upplösning Uppkommer överskott vid föreningens upplösning tillfaller i förekommande fall, med enahanda rättigheter och skyldigheter som nu tillkommer föreningen, dess fast egendom det eller de organ som för villasamfällighetens räkning handhar förvaltningen av berört område. Övriga tillgångar fördelas lika mellan föreningsmedlemmarna. 11

12 12 ÖVF

13 Valnämndens förslag till val av styrelse under pktna 15, 16 och 17 1 Bakgrund Föreningens styrelse skall enligt stadgarna bestå av en ordförande och sex eller åtta övriga ledamöter med två suppleanter. Vid föreningsstämman 2007 beslöts om nyval av Lena Mark som ordförande för ett år (mandatperioden för styrelsens ordförande är enligt stadgarna ett år). Av styrelsens övriga ledamöter hade vid 2007 års stämma endast Christer Lefrell ett år kvar av sin tvååriga mandatperiod varför fem eller sju ledamöter då skulle väljas. Stämman valde sex personer: Jan Carell (omval), Tom Rissel (omval), Magnus Viberg (nyval), Johan Nuder (nyval) och Leif Svensson(nyval) till styrelseledamöter för 2 år samt Göran Palm (nyval) till styrelseledamot för ett år. Genom valet av 6 personer kom antalet övriga styrelseledamöter att uppgå till icke stadgeenliga 7 ledamöter. Till styrelsesuppleanter för tiden fram till nästa föreningsstämma valdes Göran Byqvist och Christina Widar. 2 Valnämndens förslag Lena Mark har förklarat sig beredd att fortsätta ytterligare ett år som ÖVF: s ordförande. Även Göran Palm har meddelat att han är beredd att fortsatt medverka i styrelsearbetet. Christer Lefrell har anmält att han önskar frånträda styrelsen i och med föreningsstämman Övriga ledamöter har ett år kvar på sina mandatperioder. Valnämnden föreslår föreningsstämman att välja nedan angivna personer för angiven tid och till angivna positioner: Namn Position Tid Omval/nyval Lena Mark ordförande 1 år omval Göran Palm styrelseledamot 2 år omval Göran Byqvist styrelsesuppleant 1 år omval Christina Widar styrelsesuppleant 1år omval 13

14 Styrelsens förslag till val revisorer under pktna 18 och 19 1 Bakgrund Enligt föreningens stadgar skall revisorer och revisorssuppleanter väljas för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Vid föreningsstämman 2007 valdes Owe Mårtensson (godkänd revisor) och Lars Berg till revisorer och Len Blomgren samt Ragnar Poijes till revisorssuppleanter. 2 Styrelsens förslag Styrelsen föreslår 2008 års föreningsstämma att till revisorer välja Owe Mårtensson och Lars Berg samt att till revisorssuppleanter välja Len Blomgren och Ragnar Poijes. 14

15 Val av valnämnd under pkt 20 1 Bakgrund Ordinarie föreningsstämma skall utse en valnämnd bestående av tre ledamöter. Valnämnden har till uppgift att på nästa ordinarie föreningsstämma föreslå ordförande för ÖVF samt de övriga styrelseledamöter som då skall utses samt suppleanter. Ledamot i valnämnden kan omväljas högst två gånger i följd. Stämman 2007 beslutade att välja Ove Jansson (sammankallande), Marie Nygren-Bonnier samt Paulina Illman till ledamöter i valnämnden för tiden intill årets föreningsstämma. Av dessa hade Marie Nygren-Bonnier varit vald i denna funktion under närmast föregående mandatperiod. 2 Styrelsens uttalande Styrelsen lämnar av principiella skäl inga förslag till föreningsstämmans val av ledamöter i valnämnden. 15

16 Bilagor 16

17 Årsredovisning för Österskärs Villaägareförening upa Räkenskapsåret

18 Styrelsen för Österskärs Villaägareförening upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetsberättelse Styrelsen har under perioden mars 2007 februari 2008 sammanträtt 10 gånger Under året har en de traditionella aktiviteterna genomförts vilket innebär Städdag i april, tyvärr med relativt få deltagare Midsommarfirande, med relativt fint väder och rekordmånga deltagare Österskärspromenad i samarbete med Hembygdsföreningen Julgransplundring i fint väder med många deltagande både barn och vuxna. Det samarbetsprojekt som föreningen haft med Österskärsskolan har under året slutförts och resulterat i att ÖVF har inköpt ett utomhus pingisbord till skolans elever. Under året har också avtal blivit klart med Österskärs tennisklubb för deras arrende av marken för tennisbanan. Vidare har överenskommelse träffats med ytterligare en fastighetsägare vid Strandvägen om servitut för den befintliga bryggan. Servitutet följer tidigare modell. För att förbättra informationen från föreningen har hemsidan etablerats. Arbete pågår nu löpande för att vidareutveckla sidan. Arbetet med projekt Lindholmsviken har fortsatt under året, vilket har inneburit en hel del kontakter med myndigheter men också en presentation för de kringboende. Vi har också i enlighet med beslut på föreningsstämman 2006 drivit stämmans krav kring Gröna huset genom diverse kontakter med och skrivelser till kommunen. Diskussioner har under vintern inletts med kommunen kring skötseln av baden. Ambitionen är att Österåkers kommun ska känna ansvar för den totala skötseln av våra badplatser. Under året har en del investeringar gjorts för bryggorna. Den största förändringen är påbyggnad med en ponton till Sätterfjärdsbryggan med 11 nya platser. Den mest synbara ändringen är flaggstänger och flaggor vid alla bryggor. Till två bryggor har vi också dragit fram el. En elplint har installerats vid Strandängen. Antalet medlemmar 2007 var 730, vilket är ungefär detsamma som föregående år. Några styrelsearvoden har ej utgått under året. 18

19 Förslag till vinstdisposition ÖVF Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst Balanserad vinst disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 0 0 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

20 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1, Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fritt eget kapital Markfond Reparationsfond Gåvofond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder 0 0 Leverantörsskulder 0 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder

21 Noter Tilläggsupplysningar Mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Servitutsbelastning mark Servitutsbelastning mark Utgående redovisat värde Fastigheter: Tuna 7:6, 7:78, 8:1, 8:2, 8:4, 8:5, 9:13, 9:14, 9:20, 9:25, 9:41, 10:30, 10:36, 10:37, 10:44,10:45, 11:8, 11:10, 11:12, 11:29, 11:30, 11:31, 11:32, 11:33, 11:35, 10:39, 10:40 2 Bryggor Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Anskaffad brygga under året Sättraviken Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Bryggor: Bryggvägen, Båtvägen, Källvägen, Järnvägsbryggan, Lindholmsviken yttre, Lindholmsviken inre, Södra Åsvägen, Badholmen nya, Badholmen ponton, Sättraviken 3 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

22 Österskär ÖVF.. Lena Mark Christer Lefrell Björn Fischer.. Göran Palm Jan Carell Magnus Viberg.. Christina Widar Tom Rissel Leif Svensson Göran Byqvist. Johan Nuder Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har avgivits Owe Mårtensson. Lars Berg 22

23 STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr ) antagna år Firma Föreningens firma är Österskärs Villaägareförening u p a. Föreningen är en ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Österskär, Österåkers kommun i Stockholms län. 3 Ändamål Föreningens ändamål är att förvalta föreningens egendom, verka för den allmänna trevnaden inom Österskärs-området samt tillvarata medlemmarnas gemensamma ekonomiska och övriga intressen i deras egenskap av villaägare. 4 Medlemskap mm Medlem kan den bli som äger fastighet med registerbeteckning Tuna belägen öster om Tuna-fjärden och väster om Margaretelundsvägen fram till Säterfjärden. Ansökan om medlemskap göres hos och prövas av föreningens styrelse. Varje medlem har en röst. Om medlemmar samäger fastighet, har de dock endast en röst tillsammans. 5 Insats och avgifter Varje medlem skall deltaga i föreningen med en insats av 10 (10) kronor. Medlem får deltaga endast med enkel insats. 23

24 Inbetalning av insats skall ske inom en månad efter anfordran. Årsavgift om högst 1/200 av basbeloppet fastställes på ordinarie föreningsstämma för nästföljande verksamhetsår. Betalning av årsavgift skall erläggas inom en månad efter erhållen avi om inbetalning. Medlem som inte inbetalt aviserad avgift före årets utgång får uteslutas av styrelsen. Avgift för särskild av föreningen tillhandahållen förmån, t.ex. bryggavgift, fastställes på ordinarie föreningsstämma. Den skall betalas i den ordning styrelsen bestämmer. Sådan avgift får inte överstiga 1/20 av basbeloppet per år. Medlem som inte har betalt aviserad avgift före årets utgång får inte behålla sin båtplats. 6 Styrelse Föreningens styrelse består av ordförande och sex eller åtta övriga ledamöter med två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter utses på ordinarie föreningsstämma. Ordförande utses för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma samt övriga styrelseledamöter för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet med växelvis avgång för halva antalet vartannat år. Utöver dessa väljer ordinarie föreningsstämma två suppleanter för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma. Styrelsen är beslutför om mer än halva antalet styrelseledamöter är tillstädes samt av de närvarande så många är ense om beslutet som motsvarar hälften av samtliga styrelseledamöter. 7 Revisorer För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall på ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma utses två revisorer jämte två suppleanter. 8 Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser. 9 Valnämnd 24

25 Ordinarie föreningsstämma utser valnämnd, bestående av tre ledamöter. Valnämnden har till uppgift att på nästa ordinarie föreningsstämma framlägga förslag till ordförande och de övriga styrelseledamöter som då skall utses samt suppleanter. Ledamot i valnämnd kan omväljas högst två gånger i följd. 10 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december. 11 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år före juni månads utgång. Följande frågor skall därvid förekomma: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 5. Styrelsens berättelse med årsredovisning 6. Revisorernas berättelse 7. Fastställelse av resultat- och balansräkning 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Bestämmande av årsavgift och annan avgift 11. Val av ordförande 12. Val av övriga styrelseledamöter 13. Val av styrelsesuppleanter 14. Val av revisorer 15. Val av revisorssuppleanter 16. Val av ledamöter i valnämnden 17. Övriga frågor 12 Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar med angivande av skäl påkallar detta. 25

26 13 Kallelse Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna skall ske skriftligen minst två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma. 14 Medlemskaps upphörande Medlem som upphör att äga fastighet upphör automatiskt att vara medlem i föreningen. Vill medlem utträda ur föreningen skall han skriftligen anmäla detta hos styrelsen. Medlem som efter anmälan utträtt ur föreningen ansvarar för samtliga avgifter till föreningen för det år varunder utträdet skett. Erlagda avgifter till föreningen återbetalas inte Erlagd insats återbetalas inte utom i fall som anges i 7 Kap.15 andra stycket och 12 Kap. 4 andra stycket i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Medlem som avsiktligt motverkar föreningens intressen får uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen. Beslutet kan inom 14 dagar från delfåendet överklagas av den uteslutne genom skrivelse ställd till föreningen. Ärendet skall upptagas i kallelsen till nästa föreningsstämma. Därvid kan styrelsens beslut upphävas eller fastställas. 15 Vinst m.m. Uppkommer vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, fonderas. 16 Föreningens upplösning Uppkommer överskott vid föreningens upplösning tillfaller i förekommande fall, med enahanda rättigheter och skyldigheter som nu tillkommer föreningen, dess fast egendom det eller de organ som för villasamfällighetens räkning handhar förvaltningen av berört område. Övriga tillgångar fördelas lika mellan föreningsmedlemmarna. 26

27 Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. ( ) hållen den 21 februari 2007 i Folkets Hus, (Bergasalen) Åkersberga 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av styrelsens ordförande, Christer Pehrson. 2 Val av ordförande vid stämman Leif Pettersson föreslogs och valdes till ordförande för stämman. Leif Pettersson föreslog vissa ordningsregler bland annat att varje talare skulle begränsa sitt inlägg till 1 minut, att streck i debatten skulle tillämpas och att eventuella motförslag till styrelsens förslag till beslut i en viss fråga skulle formuleras skriftligen och lämnas till honom under behandlingen av den aktuella frågan. Stämman beslutade enligt Leif Petterssons förslag. 3 Val av sekreterare/protokollförare vid stämman Till sekreterare och protokollförare vid stämman föreslogs Christer Lefrell. Stämman beslutade att välja Christer Lefrell till sekreterare och protokollförare. 4 Val av två justerare och rösträknare Till justerare och rösträknare föreslogs Tommy Metz och Ove Jansson. Stämman beslutade att välja Tommy Metz och Ove Jansson till justerare och rösträknare för stämman. 27

28 5 Beslut om fastställande av röstlängd Det antecknades att 45 medlemmar var närvarande vid stämman samt att ytterligare 2 medlemmar var företrädda genom fullmakt. Stämman beslutade att fastställa röstlängd. 6 Fråga om kallelse utgått i behörig ordning Det upplystes att kallelse till dagens stämma hade lämnats till postbefordran den 5 februari 2007, d.v.s. senare än 4 veckor och tidigare än 2 veckor före stämman. Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad 7 Fastställande av dagordning Mötesordföranden konstaterade att styrelsens förslag till dagordning funnits med i det skriftliga underlag till stämman som i förväg tillhandahållits medlemmarna Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till dagordning 8 Föredragning av årsberättelsen för år 2006 (bilaga 2) Christer Pehrson föredrog förvaltningsberättelsen och upplyste att, utöver vad som framgår av denna, styrelsen tillskrivit kommunstyrelsen med begäran om kommunalt övertagande av vägnätet i Österskär. Han upplyste vidare att Länsstyrelsen i dagarna avgett ett yttrande över Projekt Lindholmsviken som får tolkas som positivt för projektets fortsatta utveckling. Björn Fischer föredrog resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen. 9 Föredragning av revisorernas berättelse Lars Berg föredrog revisionsberättelsen. 28

29 Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för år 2006 Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för år Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade att bevilja styrelsens medlemmar ansvarfrihet. 12 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslog att till förfogande stående vinstmedel om SEK skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 13 Beslut om årsavgift och annan avgift Christer Pehrson redogjorde för att enligt föreningens stadgar 5, 3:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa årsavgift om högst 1/200 av basbeloppet för nästföljande verksamhetsår. Enligt stadgarna 5, 4:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa avgift för särskild förmån. Sådan avgift får enligt stadgarnas gällande lydelse ej överstiga 1/20 av basbeloppet. Styrelsen föreslog föreningsstämman att 29

30 1 besluta att årsavgiften för nästa verksamhetsår (2008) höjs med SEK 50 och fastställs till SEK 200. Som motiv till den föreslagna höjningen anfördes att kostnaderna för gemensam administration och gemensamma aktiviteter, exempelvis midsommarfirande, numera inte helt kan täckas av årsavgifter utan till en del får bekostas av båtplatsavgifter. 2 fastställa oförändrad båtplatsavgift för nästa verksamhetsår dvs: grundavgift SEK 200 tillägg för bredd/meter SEK 200 tillägg för deplacement 3-5 ton SEK 300 tillägg för Y-bom eller akterförtöjning SEK 300 tillägg för el vid Bryggvägsbryggan SEK 100 tillägg för el vid övriga bryggor SEK 200 Stämman beslutade att fastställa årsavgift och båtplatsavgift i enlighet med styrelsens förslag. 14 Beslut om stadgeändringar Styrelsen har vid ett antal föreningsstämmor under senare år fått uppdraget att lämna förslag till revidering av föreningens stadgar. Ett genomgripande förslag lämnades senast till föreningsstämman år Denna stämma beslutade att inte anta förslaget. Vid föreningsstämman 2006 fick styrelsen på nytt uppdraget att se över stadgarna och lämna förslag till stämman Styrelsen har denna gång valt att begränsa sitt förslag till de bestämmelser som bedömts vara mest angelägna att revidera. Christer Lefrell redogjorde för de överväganden som legat till grund för styrelsens revideringsarbete. Styrelsen föreslog stämman att besluta om de ändringar i stadgarna som framgår av bilaga 3 och som i huvudsak innebär följande: Föreningen skall verka för den allmänna trevnaden och medlemmarnas gemensamma intressen, inte uttryckligen några gemensamma ekonomiska intressen. Man måste inte äga en fastighet i Österskär för att kunna vara medlem; det räcker med att man bor i Österskär. Föreningens geografiska upptagningsområde begränsas något och markeras på en kartbild som fogas till stadgarna. 30

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

STADGAR OK ekonomisk förening

STADGAR OK ekonomisk förening STADGAR OK ekonomisk förening Stadgar för OK ekonomisk förening 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att göra en ansvarsfull och effektiv bil- och

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening...

GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... Föreningen

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Stadgar. 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örebrohus 21.

Stadgar. 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örebrohus 21. Stadgar 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örebrohus 21. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus,

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Stadgar för Brf Kylen

Stadgar för Brf Kylen Organisationsnummer 716415-1263 Stadgar för Brf Kylen 1 Firma, ändamål och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kylen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Sida 1 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Antagna vid Föreningsstämma 2011-03-26 Sida 2 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen. 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är Fritidsföreningen

Läs mer

Stadgar. för Bostadsföreningen Södern utan personlig ansvarighet. 1 Namn och ändamål

Stadgar. för Bostadsföreningen Södern utan personlig ansvarighet. 1 Namn och ändamål Stadgar för Bostadsföreningen Södern utan personlig ansvarighet 1 Namn och ändamål Föreningens firma är "Bostadsföreningen Södern u.p.a.". Föreningen har till ändamål att förvalta fastigheten Dagakarlen

Läs mer

Stadgar för Boo SeniorHem Kooperativ hyresrättsförening

Stadgar för Boo SeniorHem Kooperativ hyresrättsförening Stadgar för Boo SeniorHem Kooperativ hyresrättsförening 1 Firma Föreningens firma är Boo SeniorHem kooperativ hyresrättsförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. för. Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening. Box 82 179 03 STENHAMRA. Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015

Stadgar. för. Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening. Box 82 179 03 STENHAMRA. Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015 Stadgar för Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening Box 82 179 03 STENHAMRA Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015 (Förändringar mot tidigare stadgar är markerade med gult färg) 1 Konsumentkooperationens

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening.

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Innehållsförteckning Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening... 1 1. Namn... 1 2. Säte... 1 3. Ändamål... 1 4. Organ... 1 5. Medlemskap... 2 6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stora Mossen 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer