Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar"

Transkript

1 RAPPORT Enheten för global handel Dnr: Nils Eric Persson Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1999 Bytesbalansen gav ett överskott på 50,3 miljarder kr Handelsnettot fortsatte att vara starkt, med ett överskott på 135,5 miljarder kr. Tjänstebalansen försvagades ytterligare och gav ett underskott på 21,6 miljarder kr. Den totala svenska exporten ökade med 4 % i värde och med 5 % i volym under Exporten till Europa svarar för 3/4 av det totala svenska exportvärdet. Handeln med EU ökade med 5 % i värde. Efter rubeldevalveringen i augusti 1998 har exporten till Ryssland sjunkit markant. Under 1999 minskade exporten till Ryssland med 32 % jämfört med Till Asien ökade exporten svagt. Den totala importen ökade med 4 % i värde, och med 3 % i volym, under Sveriges nettoexportintäkter kommer i huvudsak från länder utanför EU, trots att statistiken underskattar nettoexporten till EU. Tyskland, Storbritannien, Danmark och Nederländerna var våra största handelspartners inom EU. Exporten till länder utanför EU ökade med 3 % i värde under 1999, medan importen från dessa länder ökade med hela 10 %. Källa: Sveriges riksbank och SCB BOX 6803, STOCKHOLM BESÖKSADRESS : D ROTTNINGGATAN 89 TELEFON , FAX POSTGIRO INTERNET :

2 Rapport Sida 2(33) Bytesbalansöverskott på 50,3 miljarder kr För helåret 1999 visade bytesbalansen ett överskott på 50,3 miljarder kr, vilket är 5,0 miljarder lägre än för Handelsbalansen (f.o.b. f.o.b.) fortsatte att vara stark. Det positiva saldot minskade med 5,1 miljarder kr, medan utfallet för tjänstebalansen försämrades med 4,2 miljarder kr, bl.a. som följd av ett växande resevalutautflöde. Sveriges bytesbalans i procent av BNP 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% Underskottet i kapitalavkastningen minskade, med 6,2 miljarder kr, jämfört med ,0% Handelsbalans, tjänster och kapitalavkastning % av BNP Handelsbalans Kapitalavkastning Tjänster 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0%

3 Rapport Sida 3(33) Varuhandeln under helåret 1999 Under 1999 var värdet av Sveriges varuexport 701,2 miljarder kr och varuimporten uppgick till 565,8 miljarder kr. Motsvarande period 1998 var värdet 675,1 resp. 544,8 miljarder kr. Jämfört med 1998 ökade alltså både exportvärdet och importvärdet med 4 % i löpande priser. Varuexporten ökade i volym med 5,4 %, under Volymökningen för exporten mattades något jämfört med helåret 1998, då exportvolymen ökade med 7,4 %. Ökningstakten under tredje kvartalet (6,8 %) var däremot högre än under fjärde kvartalet (5,0 %). Sveriges varuimport ökade 1999 med 2,6 % i volym. Varuimporten tog rejäl fart uppåt under 1997 och fortsatte att stärkas under 1998 med en uppgång på 10,0 %. Under tredje kvartalet 1999 ökade importvolymen med 3,4 %, jämfört med 4,2 % under fjärde kvartalet. Exporten fördelad på varuområden visar att skogsvarorna ökade 2 % i värde men något mer i volym (3 %). Trävaru- och pappersexporten ökade i volym med 3 resp. 4 %. Exporten av pappersmassa ökade med 4 % i volym men med hela 8 % i värde. Mineralvaror minskade, stålexporten ökade i volym med 3 %. Järnmalmsexporten minskade med 25 % i volym och 34 % i värde. Kemivaror ökade med 8 % i både volym och värde, varav läkemedel ökade med 10 % i volym (värde 17 %). Verkstadsvaror, med över hälften av totala exportvärdet, ökade med 7 % i volym och 4 % i värde. Det starkaste bidraget till uppgången kom från exporten av elektroindustriprodukter (inkl tele- och dataprodukter) volymen ökade 23 % under året och exporten av personbilar som ökade ca 10 % både i volym och värde. Exporten av övriga varor (livsmedel, tekovaror, möbler m.m.) ökade med 5 % i både volym och i värde. Livsmedelsexporten ökade med 6 % i volym och 4 % i värde. Importen för olika varuområden visar att energivaror minskade 9 % i volym men ökade 20 % i värde, främst på grund av prisuppgång och ökad import under andra halvåret. Skogsvaror ökade importvolymen med 10 % (värdeförändring på 7 %). Stålimporten redovisade en volymnedgång på 1 %. För kemivaror var ökningen 9 % i volym och 8 % i värde. Verkstadsvaror, med drygt hälften av importvärdet, ökade i både värde och volym med 2 %. Elektroindustriprodukterna (inkl tele- och dataprodukter) ökade i volym med 2 %, medan fordonsimporten ökade med 7 % i volym och 9 % i värde. Importen av övriga varor, huvudsakligen olika typer av konsumtionsvaror, ökade 4 % i både volym och värde.

4 Rapport Sida 4(33) Exporten till Europa är fortsatt positiv, och värdet ökade med 3 %. De europeiska länderna utgör ¾ av svensk exportmarknad. Exporten till Polen ökade med 19 % i värde medan exporten till Ryssland ligger kvar på en låg nivå som följd av den ryska ekonomiska situationen. Under 1999 minskade värdet av den svenska exporten till Ryssland med 32 % jämfört med Exporten till Estland minskade med 9 % och till Lettland och Litauen med 14 resp. 23 %. Exporten till Sydostasien är fortsatt relativt svag som följd av den ekonomiska krisen där. Exporten till Kina ökade i värde med 4 %. Exporten till EU-länderna hade i stort sett oförändrad andel av total svensk varuexport, ca 58 % både 1998 och Exportvärdet till EU ökade med 5 % jämfört med förra året. Den svenska importen ökade med 4 % jämfört med Asienimporten ökade med 14 % i värde. Importvärdet från Kina ökade med 23 %. Det preliminära utfallet över handelsnettot för varuhandeln under januarifebruari 2000, som bygger på uppgifter från SCB:s snabbstatistik, visar ett handelsöverskott med utlandet på 18,8 miljarder kr 2,9 miljarder lägre än motsvarande period Varuexporten uppgick, enligt snabbstatistiken, under januari-februari 2000 till 117,8 miljarder kr. För samma period var varuimporten 99,0 miljarder kr. Tabell 1. Sveriges utrikeshandel. Värde i miljarder kr Förändring i % Export 388,3 471,6 567,7 569,2 632,8 675,1 701,2 4 intra-eu(15) 229,7 279,8 339,7 325,2 352,1 391,8 409,6 3 extra-eu(15) 158,6 191,8 228,0 244,0 280,7 283,3 291,6 3 Import 334,3 399,1 460,5 448,7 501,1 544,8 565,8 4 intra-eu(15) 209,7 279,4 325,3 315,7 347,4 383,3 388,8 3 extra-eu(15) 124,6 119,7 135,2 133,0 153,7 161,5 177,0 10 Anm.: Import från intra-eu(15) fr.o.m enligt avsändningsland. Källa: Statistiska centralbyrån Tabell 2. Utrikeshandelns volymutveckling. % förändring. Värdeandel 1999 Volymutveckling för Export Volymutveckling för Import Export Import År 98 3 kv 99 4 kv 99 År 99 År 98 3 kv 99 4 kv 99 År 99 13,4 3,4 Skogsvaror 1,5 8,5 7,0 3,4 11,9 12,8 15,0 10,5 7,7 7,6 Mineralvaror 0,0-3,0 9,2-0,6 9,6-3,7 9,0-0,7 10,4 12,3 Kemivaror 9,8 7,4 4,3 7,5 7,9-1,1 21,1 9,0 2,3 6,1 Energivaror -2,2 11,4 12,8 1,8-5,5 12,6-6,8-9,0 55,9 50,4 Verkstadsvaror 10,4 7,9 3,6 6,6 14,1 2,7 1,9 1,9 10,2 20,2 Övriga varor 6,3 4,6 6,8 4,6 7,2 6,0 0,6 4,1 Totalt, volym 7,4 6,8 5,0 5,4 10,0 3,4 4,2 2,6 100,0 100,0 Totalt, värde 6,4 3,0 4,8 3,9 8,3 4,4 5,8 3,9 Anm.: Förändring i % från motsvarande period föregående år. Källa: Statistiska centralbyrån

5 Rapport Sida 5(33) Den globala utvecklingen i svensk utrikeshandel Export Svensk export ökade med 4 procent i värde under 1999 jämfört med EU:s värdeandel av den svenska exporten uppgick till 58,4 procent, en uppgång med knappt ½ procentenhet jämfört med Exportandelarna ökade till Amerika medan exporten till Övriga Europa, Afrika och Asien minskade. 60,0 58,0 58,4 Svensk export 1998 resp 1999 Exportandelar fördelade på regioner efter bestämmelseland Procentandel 50,0 40,0 30,0 20,0 16,9 16,1 12,3 13,0 9,9 9,8 10,0 1,8 1,4 1,2 1,4 0,0 EU(15) Övriga Europa Afrika Amerika Asien Oceanien m fl För det svenska exportvärdet fördelat på varuområden ökar andelen för verkstadsvaror och kemivaror, särskilt läkemedel. Trävaror och papper minskade sin värdeandel, liksom järn och stål. Bland övriga varor ökade livsmedel och tekovaror sin andel något mellan åren. Svensk export 1998 resp 1999 Exportandelar fördelade på varuområden ,0 55,7 55,9 50,0 Procentandel 40,0 30,0 20,0 13,7 13,4 8,6 7,7 10,0 10,4 10,1 10,2 10,0 1,9 2,3 0,0 Skog Mineral Kemi Energi Verkstad Övrigt

6 Rapport Sida 6(33) Import Den svenska importen ökade med 4 % i värde under 1999 jämfört med EU:s värdeandel av importen sjönk något, och låg på knappt 69 procent. Importandelen från Övriga Europa och Asien ökade, medan importen från Afrika minskade som andel av det totala svenska importvärdet. Svensk import 1998 resp 1999 Importandelar fördelade på regioner efter avsändningsland ,0 70,4 68,7 70,0 Procentandel 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 13,4 14,4 7,4 7,4 8,1 8,9 10,0 0,5 0,4 0,2 0,2 0,0 EU(15) Övriga Europa Afrika Amerika Asien Oceanien m fl För det svenska importvärdet fördelat på viktigare varuområden har importandelen för verkstadsvaror minskat mellan åren. Maskiner samt elektrovaror och datorer minskade sin andel något. Personbilsimporten ökade. Energivaror redovisade också en ökad importandel. Svensk import 1998 resp 1999 Importandelar fördelade på varuområden ,0 51,2 50,4 50,0 Procentandel 40,0 30,0 20,2 20,2 20,0 11,8 12,3 10,0 3,3 3,4 8,2 7,6 5,3 6,1 0,0 Skog Mineral Kemi Energi Verkstad Övrigt

7 Rapport Sida 7(33) Sveriges nettoexport går till länder utanför EU Utvecklingen av den svenska nettoexporten (export - import) har varit mycket positiv under hela 90-talet. Från en nettoexport av varor 1990 på drygt 1 % av BNP förstärktes handelsbalansen kontinuerligt till och med Nettoexporten svarade 1999 för en andel på 6,6 % av BNP. 8% Sveriges handelsbalans % av BNP 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Sveriges nettoexportintäkter kommer i huvudsak från länder utanför EU. Statistiken visar att internhandeln med EU ger ett betydligt mindre exportöverskott. Till bilden hör emellertid att statistiska brister i Intrastat, som saknar redovisning av ursprungsland för den import som går till Sverige via EU, medför att vår nettoexport till EU underskattas med ca miljarder kr årligen efter 1994 (och nettoexporten till länder utanför EU överskattas i motsvarande mån). Import från tredje land via ett annat EU-land redovisas nämligen i importstatistiken med avsändningslandet i EU som svensk motpart. Sveriges nettoexport Mdr SEK Nettoexport intra-eu(15) extra-eu(15) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,

8 Rapport Sida 8(33) Skogs- och verkstadsvaror ger största exportintäkterna Det är våra traditionella exportvaror som ger Sverige de största nettoexportintäkterna. Verkstadsvaror, inkl. bilar och bildelar, svarar för den största nettoexporten. Det andra viktiga området är skogsvaror, dvs. trä, papper och pappersmassa. Verkstadsvaror exkl. bilar och bildelar är idag större exportintäktsgenerator än skogsvaror. Under 1999 gav skogsvarorna exportintäkter på netto 74,8 miljarder kr och verkstadsvaror, exkl. bilar, svarade för nettointäkter på 78,1 miljarder kr. Bilar och bildelar nettoexporterades för 28,5 miljarder kr under samma period. Mdr SEK 120,0 Sveriges nettoexport 1998 resp 1999 Fördelning på varuområden ,7 106,6 100,0 74,6 74,9 80,0 60,0 40,0 20,0 13,0 11,1 3,2 3,4 0,0-20,0-40,0-60,0-15,7-18,0 Skog Mineral Kemi Energi Verkstad (inkl bilar) -41,5-42,7 Övrigt Tabell 3. Viktiga varuområdens bidrag till nettoexporten. Miljarder kr Skogsvaror 71,7 75,4 74,6 74,8 Mineralvaror 15,0 15,8 13,0 11,2 Järn och stål 13,8 14,3 12,6 12,2 Kemivaror -0,5 2,3 3,2 3,4 Läkemedel 10,5 14,0 17,6 20,9 Energivaror -22,6-22,4-15,6-18,0 Verkstadsvaror 88,9 95,5 96,7 106,6 Maskiner 34,5 36,4 39,1 39,4 Elektrovaror, datorer 16,8 22,1 16,9 37,5 Vägfordon 31,2 28,4 31,3 28,5 Övriga varor -32,0-35,1-41,5-42,7 Livsmedel -17,7-17,7-20,8-21,8 TOTAL 120,5 131,7 130,4 135,4

9 Rapport Sida 9(33) Varuhandel med länder på inre marknaden - EU Utförsel Svensk utförsel till EU:s övriga medlemsländer, den inre marknaden, uppgick under 1999 till 58,4 procent, eller 409,6 miljarder kr, av vår totala export på 701,2 miljarder kr. Detta var knappt ½ procentenhet högre än andelen för Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Danmark är de största mottagarländerna inom EU, och utförselvärdet uppgick till 220,3 miljarder kr för dessa fyra länder tillsammans. De svarade för mer än hälften (54 %) av utförseln till EU. 20,0 Svensk utförsel till EU(15) 1998 resp 1999 Andelar av total utförsel till EU Andel 1998 Andel ,0 16,0 Procent 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tyskland Storbritannien Nederländerna Danmark Frankrike Finland Bleu Italien Spanien Österrike Grekland Irland Portugal Ej landfördelad I värde ökade den svenska utförseln till hälften av länderna i EU under Utförseln till Spanien, Italien, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike ökade mest. Danmark och Finland är fjärde resp. sjätte största mottagarland inom EU ,0 Svensk utförsel till EU(15) 1998 resp 1999 Värde för resp land Värde 1998 Värde ,0 Miljoner kr 60000, , , , , ,0 0,0 Tyskland Storbritannien Nederländerna Danmark Frankrike Finland Bleu Italien Spanien Österrike Grekland Irland Portugal Ej landfördelad

10 Rapport Sida 10(33) Tabell 4. Sveriges export till EU, EES och EFTA under 1999 Export till Exportvärde mdr SEK Exportandel i % av total export Värdeförändring i % från 1998 Tyskland 74,4 10,6 1 Storbritannien 65,3 9,3 5 Nederländerna 41,6 5,9 8 Danmark 38,9 5,6-1 Frankrike 36,5 5,2 9 Finland 35,5 5,1 2 Belgien/Luxemburg 30,0 4,3-1 Italien 25,4 3,6 6 Spanien 23,9 3,4 35 Österrike 7,3 1,0 4 Irland 4,6 0,7-6 Portugal 4,5 0,6 6 Grekland 5,1 0,7 22 Ej landfördelad 16,5 2,4-7 EU Totalt 409,6 58,4 5 Norge 54,7 7,8-5 Liechtenstein 0,0 0,0-74 Island 1,4 0,2 8 EES/EFTA-länder 56,1 8,0-5 Schweiz 10,1 1,4-12 EFTA-land 10,1 1,4-12 Övriga länder 225,4 32,1 6 Export Totalt 701,2 100,0 4 Sveriges exportandelar till EU, EES och EFTA Helåret 1999 Övriga 32,1% EFTA 1,4% EU/EES 66,5%

11 Rapport Sida 11(33) Införsel Svensk införsel från övriga medlemsländer inom EU, eller vad det egentligen är i det statistiska materialet - internhandel med varor avsända från annat medlemsland inom EU, svarade under 1999 för 68,7 procent eller 388,8 miljarder kr av vår totala import på 565,8 miljarder kr. Detta var en något minskad andel, men ett ökat värde med 1 procentenhet, av totalimporten jämfört med Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Danmark är största leverantörer inom EU för svensk införsel, och värdet var 230,0 miljarder kr. Dessa fyra länder tillsammans svarade för 59 procent av vår införsel från EU. 30,0 Svensk införsel från EU(15) 1998 resp 1999 Andelar av total införsel från EU Andel 1998 Andel ,0 Procent 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Tyskland Storbritannien Nederländerna Danmark Frankrike Finland Bleu Italien Spanien Irland Österrike Portugal Grekland Ej landfördelad Införseln ökade i värde under 1999 från flera av EU-länderna. Införseln från Tyskland minskade ,0 Svensk införsel från EU(15) 1998 resp 1999 Värde för resp avsändningsland Värde 1998 Värde , ,0 Miljoner kr 70000, , , , , , ,0 0,0 Tyskland Storbritannien Nederländerna Danmark Frankrike Finland Bleu Italien Spanien Irland Österrike Portugal Grekland Ej landfördelad

12 Rapport Sida 12(33) Tabell 5. Sveriges import från EU, EES och EFTA under 1999 Import från Importvärde mdr SEK Importandel i % av total import Värdeförändring i % från 1998 Tyskland 94,4 16,7-3 Storbritannien 55,0 9,7 2 Nederländerna 43,5 7,7 3 Danmark 37,1 6,6 10 Frankrike 33,6 5,9 5 Finland 29,5 5,2 10 Belgien/Luxemburg 21,3 3,8 4 Italien 17,6 3,1 1 Spanien 9,3 1,6 3 Irland 8,3 1,5 1 Österrike 5,3 0,9-29 Portugal 3,5 0,6 4 Grekland 0,9 0,2 6 Ej landfördelad 29,5 5,2-5 EU Totalt 388,8 68,7 1 Norge 42,2 7,5 9 Liechtenstein 0,0 0,0 0 Island 0,2 0,0-7 EES/EFTA-länder 42,4 7,5 8 Schweiz 9,4 1,7 9 EFTA-land 9,4 1,7 9 Övriga länder 125,2 22,1 10 Import Totalt 565,8 100,0 4 Sveriges import från EU, EES och EFTA Helåret 1999 Övriga 22,1% EFTA 1,7% EU/EES 76,2%

13 Rapport Sida 13(33) Sveriges varuhandel med länder utanför EU Sveriges varuhandel med länder utanför EU, dvs. med tredje land, svarade för nära 42 procent av det totala exportvärdet och drygt 31 procent av värdet av den totala importen 1 under Exportandelen till tredje land har varit oförändrad medan importandelen har ökat med knappt en procentenhet sedan förra året. Svensk export Regional fördelning av svensk export efter bestämmelseland Andel av total export 1999 EU(15) 58,4% Oceanien m fl 1,4% Asien 9,8% Amerika 13,0% Afrika 1,4% Övriga Europa 16,1% Inom Övriga Europa, som stod för 16,1 procent av den totala svenska exporten, var Norge och Schweiz största mottagarländerna med 7,8 resp. 1,4 procent av exportvärdet. Island hade en betydligt mindre andel, 0,2 procent. Exportvärdet till Norge minskade med 5 procent Schweiz minskade med 12 procent för samma period. Exportvärdet till Estland, Lettland och Litauen minskade med 9, 14 resp. 23 procent. Tabell 6. Svensk exportutveckling till övriga Europa utanför EU. Miljarder kr. Andel i % av total export. Värde Andel Värdeföränd ring i % Övriga Europa 113,8 112,6 16,9 16,1-1 varav: Norge 57,6 54,7 8,5 7,8-5 Schweiz 11,6 10,1 1,7 1,4-12 Island 1,3 1,4 0,2 0,2 8 Estland 3,5 3,2 0,5 0,5-9 Lettland 2,0 1,7 0,3 0,2-14 Litauen 1,8 1,4 0,3 0,2-23 Polen 10,7 12,7 1,6 1,8 19 Ryssland 6,0 4,1 0,9 0,6-32 Tjeckien 2,9 3,5 0,4 0,5 22 Turkiet 7,1 10,1 1,1 1,4 42 Ungern 2,5 2,6 0,4 0,4 6 1 Import enligt avsändningsland.

14 Rapport Sida 14(33) Ryssland var en intressant exportmarknad för svenska företag under Värdet på den svenska exporten till Ryssland ökade varje månad. Den ekonomiska och politiska krisen i Ryssland, som accentuerades under 1998, fick som följd att den svenska exportökningen avstannade. Efter rubeldevalveringen i augusti 1998 sjönk den svenska exporten markant. Under 1999 minskade exporten till Ryssland med 32 %, jämfört med En svag uppgång kan dock konstateras under slutet av Milj SEK Sveriges export till Ryssland Månadsvis M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11 Exporten till Amerika domineras helt av USA som mottagarland. Exportökningen till USA var 11 %, medan exportvärdet till Canada minskade med 2 %. Exporten till Central- och Sydamerika ökade något mindre än genomsnittet. Kraftig ökning konstaterades i exportvärdet till Mexico. Exporten till Brasilien, Colombia och Venezuela minskade mellan åren. Tabell 7. Svensk exportutveckling till Amerika. Miljarder kr. Andel i % av total export. Värde Andel Värdeföränd ring i % Nordamerika 64,7 71,1 9,6 10,1 10 varav: Canada 6,9 6,8 1,0 1,0-2 USA 57,8 64,3 8,6 9,2 11 Central- och Sydamerika 18,5 19,8 2,7 2,8 7 varav: Argentina 2,3 2,4 0,3 0,3 0 Brasilien 7,2 6,6 1,1 0,9-9 Chile 1,5 1,9 0,2 0,3 21 Colombia 1,0 0,6 0,1 0,1-37 Mexico 2,1 4,8 0,3 0,7 127 Venezuela 1,5 0,9 0,2 0,1-42 Totalt 83,2 90,9 12,3 13,0 9

15 Rapport Sida 15(33) Hongkong, Japan, Kina och Taiwan var största enskilda mottagarländer i Asien för svensk export under Den finansiella krisen i Sydostasien, som inleddes under 1997, avspeglas i minskad svensk export till flera av de drabbade länderna även om en viss återhämtning kan ses i exporten till några av länderna. Exportvärdet till Japan, Filippinerna, Kina, Sydkorea, Malaysia och Thailand ökade medan exporten till övriga länder i Sydostasien var oförändrad eller fortsatte att minska. Importen i flera av krisländerna har börjat stiga igen. Detta kan positivt påverka den svenska exportutvecklingen till regionen. Minskade exportandelar redovisades också för Mellanösternregionen sammantaget, där Förenade Arabemiraten, Israel, Iran och Saudiarabien var största enskilda mottagarländer för svensk export. Tabell 8. Svensk exportutveckling till Asien. Miljarder kr. Andel i % av total export. Värde Andel Värdeföränd ring i % Mellanöstern 12,1 11,5 1,8 1,6-5 varav: Förenade Arabemiraten 2,5 2,0 0,4 0,3-22 Israel 2,2 2,7 0,3 0,4 21 Iran 1,0 0,9 0,2 0,1-13 Saudiarabien 3,1 2,9 0,5 0,4-5 Övriga Asien 54,4 57,1 8,1 8,1 5 varav: Filippinerna 0,9 1,0 0,1 0,1 14 Hongkong 6,4 4,3 0,9 0,6-33 Indien 1,7 1,8 0,2 0,3-9 Indonesien 1,7 1,1 0,2 0,2-33 Japan 14,1 16,8 2,1 2,4 19 Kina 12,4 12,9 1,8 1,8 4 Malaysia 2,4 2,8 0,4 0,4 15 Singapore 3,9 3,9 0,6 0,6 0 Sydkorea 2,8 3,7 0,4 0,5 31 Taiwan 4,9 5,0 0,7 0,7 1 Thailand 1,4 1,8 0,2 0,3 33 Totalt 66,5 68,5 9,8 9,8 3

16 Rapport Sida 16(33) Asienkrisen gav kraftiga återverkningar på den svenska utrikeshandeln med enskilda länder i främst Sydostasien. Nedgången i exporten till mest utsatta länder var 50 % eller mera mellan 1998 och året innan. Nedan redovisas den svenska utrikeshandeln månadsvis med några av de länder som berörts djupast av krisen. (Importen redovisad efter ursprungsland.) Tkr Sveriges utrikeshandel Indonesien Export Import M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11 Tkr Sveriges utrikeshandel Malaysia Export Import M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11

17 Rapport Sida 17(33) M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11 Sveriges utrikeshandel Thailand Export Import Tkr M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11 Sveriges utrikeshandel Sydkorea Export Import Tkr

18 Rapport Sida 18(33) Svensk import Regional fördelning av svensk import efter avsändningsland Andel av total import 1999 EU(15) 68,7% Oceanien m fl 0,2% Asien 8,9% Amerika 7,4% Afrika 0,4% Övriga Europa 14,3% Övriga Europa, utanför EU, svarade för 14,3 procent av Sveriges import under I värde ökade den svenska importen från övriga Europa med 11 procent mellan åren. Norge, som ökade med 9 procent från 1998, var vår största leverantör med ett importvärde på 7,5 procent av den totala importen. Schweiz ökade med 9 procent, och låg på andra plats med 1,7 procent av totalimporten. I vårt importmönster från de baltiska staterna och Ryssland kan från statistiken dras slutsatser om att importen från Ryssland delvis tagits in till Sverige via Estland och Lettland. Import från Ryssland sker även via Finland, men kan inte statistiskt särskiljas, avseende ursprungsland, då gods införts till Sverige som gemenskapsvara från Finland. Tabell 9. Svensk importutveckling från övriga Europa utanför EU. Miljarder kr. Andel i % av total import. Avsändningsland Ursprungsland* Värde Andel Värdeförändring Värde i % Övriga Europa 73,0 81,2 13,4 14, ,7 79,9 varav Norge 38,8 42,2 7,1 7,5 9 37,3 40,6 Schweiz 8,7 9,4 1,6 1,7 9 8,2 8,9 Island 0,2 0,2 0,0 0,0-7 0,2 0,2 Estland 4,3 5,4 0,8 1,0 25 3,8 4,7 Lettland 2,7 3,3 0,5 0,6 19 1,9 2,0 Litauen 0,8 1,2 0,1 0,2 45 0,8 1,3 Polen 6,0 6,3 1,1 1,1 4 5,8 5,9 Ryssland 3,3 5,0 0,6 0,9 51 5,3 7,5 Tjeckien 2,8 2,7 0,5 0,5-5 2,8 2,7 Slovakien 0,5 0,5 0,1 0,1-4 0,5 0,5 Ungern 1,6 1,9 0,3 0,3 15 1,7 1,9 *) Den del av importen som införs från andra EU-länder har ingen uppgift om ursprungsland.

19 Rapport Sida 19(33) USA dominerar när det gäller Sveriges import från den amerikanska kontinenten. Importvärdet var emellertid högre med USA i rollen som ursprungsland jämfört med USA som avsändningsland. Sverige importerade alltså amerikanska varor som reexporterats från annat land än USA. För de amerikanska varor som införts från annat EU-land finns ingen uppgift om ursprungsland. Tabell 10. Svensk importutveckling från Amerika. Miljarder kr. Andel i % av total import. Avsändningsland Ursprungsland* Värde Andel Värdeförändring Värde i % Nordamerika 34,0 35,5 6,2 6,3 4 36,3 38,0 varav Canada 2,2 2,3 0,4 0,4 5 2,1 2,1 USA 31,9 33,2 5,9 5,9 4 34,1 36,0 Central- och Sydamerika 6,3 6,3 1,1 1,1 1 6,7 6,8 varav Brasilien 1,7 2,1 0,3 0,4 23 1,9 2,3 Chile 0,7 0,8 0,1 0,1 18 0,6 0,7 Colombia 0,7 0,5 0,1 0,1-34 0,8 0,6 Mexico 0,3 0,2 0,1 0,0-41 0,5 0,4 Panama 0,3 0,4 0,0 0,1 63 0,3 0,4 Venezuela 0,8 0,8 0,1 0,1 5 0,8 0,8 Totalt 40,3 41,8 7,4 7,4 4 43,0 44,8 *) Den del av importen som införs från andra EU-länder har ingen uppgift om ursprungsland. Japan var den största enskilda leverantören i Asien för svensk import under Varor med ursprung från Japan redovisade betydligt större värde än de leveranser som skedde med Japan som avsändningsland. Andra länder har därmed reexporterat japanska varor till Sverige i avsevärd omfattning. Vidare skedde införsel till Sverige av japanska varor via EU, som gemenskapsvara, vilket inte redovisats i importvärdet från Japan som ursprungsland. Kina, Taiwan och Hongkong är andra stora leverantörer av svensk import från Asien. Importen från Kina ökade med 23 % jämfört med Traditionellt har kinesisk export till stor del levererats via Hongkong, vilket också syns i den statistiska redovisningen vid värdejämförelser mellan avsändningsland och ursprungsland för dessa länder. Av den svenska importen 1994 från Hongkong svarade, enligt uppgifter i nationell statistik, reexport från Kina för uppskattningsvis 4/5 av totalimporten från Hongkong.

20 Rapport Sida 20(33) Importvärdet från Asien som helhet ökade relativt starkt under 1999, jämfört med förra året. Den svenska importen från många av de större leverantörsländerna ökade dessutom betydligt mer än genomsnittet för regionen. Delvis är detta ett resultat av omfattande deprecieringar i många länder i regionen i spåren av den finansiella krisen i Sydostasien. Från Japan, Kina, Sydkorea, Malaysia och Thailand redovisades importvärdeökningar som var betydligt större än genomsnittet. Tabell 11. Svensk importutveckling från Asien. Miljarder kr. Andel i % av total import. Avsändningsland Ursprungsland* Värde Andel Värdeförändring Värde i % Mellanöstern 3,7 3,5 0,7 0,6-5 4,6 4,8 Varav Iran 1,7 1,8 0,3 0,3 7 1,7 1,8 Israel 1,1 0,9 0,2 0,2-15 1,0 0,9 Saudiarabien 0,7 0,4 0,1 0,1-38 1,5 1,8 Övriga Asien 40,4 46,7 7,4 8, ,5 50,9 varav Hongkong 7,8 8,1 1,4 1,4 4 2,7 2,4 Indien 1,4 1,5 0,3 0,3 1 1,5 1,5 Japan 13,3 16,2 2,4 2, ,6 18,9 Kina 5,1 6,3 0,9 1, ,5 12,1 Malaysia 1,2 1,5 0,2 0,3 27 1,4 1,8 Singapore 1,1 1,0 0,2 0,2-12 1,0 0,8 Sydkorea 2,2 2,7 0,4 0,5 23 2,6 2,9 Taiwan 4,1 4,4 0,8 0,8 7 4,4 4,6 Thailand 1,6 2,1 0,3 0,4 35 1,8 2,4 Totalt 44,2 50,3 8,1 8, ,0 55,7 *) Den del av importen som införs från andra EU-länder har ingen uppgift om ursprungsland.

21 Rapport Sida 21(33) Tjänstehandeln gav underskott på 21,6 miljarder kr Handeln med tjänster gav under 1999 ett underskott på netto 21,6 miljarder kr. Sedan 1995 har tjänstenettot visat växande underskott. Den starka förbättring som inträffade efter övergången från fast växelkurs i november 1992, då den svenska kronan tilläts flyta, har försvunnit. Försämringen av tjänstehandeln förklaras i huvudsak av resevalutanettots svaga utveckling, och försvagningen fortsätter. Resevalutaposten uppvisade ett nettoutflöde på 27,9 miljarder kr under 1998 jämfört med 24,3 miljarder kr Under 1999 var resevalutaunderskottet 32,1 miljarder kr, en försvagning med 4,2 miljarder jämfört med Övriga tjänster gav ett nettoinflöde på 3,1 miljarder kr under Byggnadstjänster, försäkringar, finansiella tjänster, data/infotjänster, licenser/royalties, kultur och offentliga tjänster gav nettoinflöden på 10,3 miljarder kr. Kommunikationstjänster stod för ett utflöde. Övriga affärstjänster, som juridik, marknadsföring och tekniska tjänster m.m., svarade för det största utflödet på hela 5,4 miljarder kr under Övriga tjänster 1998 resp 1999, netto Mdr ,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 Kommunikation Byggnadstjänster Försäkringar Finansiella tjänster Data/infotjänster Licenser/royalties Övriga affärstjänster Pers. tjänster, kultur m.m. Offentliga tjänster Tjänsteexporten, exkl. kapitalavkastning, utgjorde 1999 knappt 19 % av Sveriges totala export av varor och tjänster. Tjänsteimportens andel var samma år drygt 24 % av total import av varor och tjänster.

22 Rapport Sida 22(33) Tabell 12. Sveriges tjänstehandel, netto, Miljarder kr Transporter 12,1 5,9 6,7 4,4 0,7 1,0 3,0 7,7 7,4 frakt av varor 17,4 11,6 15,3 14,2 12,7 13,6 14,0 13,1 12,7 personbefordran 0,2 0,8-1,2-3,0-4,4-4,6-4,0-1,0-0,6 övrigt -5,6-6,5-7,4-6,9-7,6-8,0-7,0-4,4-4,7 Resevaluta -21,7-22,8-14,2-15,8-15,7-18,8-24,3-27,9-32,1 Övriga tjänster 1,4 3,8 8,5 13,0 10,8 9,6 7,3 2,8 3,1 Total tjänstehandel, netto -8,2-13,1 1,0 1,6-4,1-8,2-14,0-17,4-21,6 Källa: Sveriges riksbank, Betalningsbalansen Tabell 13. Sveriges tjänsteexport Miljarder kr Transporter 32,5 29,0 33,2 33,2 34,1 32,6 38,0 37,0 36,0 frakt av varor 18,5 15,0 19,8 19,9 21,1 21,2 24,8 26,0 24,7 personbefordran 6,0 6,4 4,9 5,1 5,2 4,5 5,9 6,2 6,0 övrigt 8,0 7,5 8,6 8,3 7,8 6,9 7,3 4,8 5,3 Resevaluta 16,4 17,8 20,7 21,7 24,5 24,5 28,5 32,8 34,1 Övriga tjänster 43,0 45,9 45,9 54,6 56,7 57,9 69,9 81,3 93,0 Total tjänsteexport 91,8 92,7 99,8 109,6 115,4 114,9 136,4 151,1 163,2 Källa: Sveriges riksbank, Betalningsbalansen Tabell 14. Sveriges tjänsteimport Miljarder kr Transporter 20,4 23,1 26,6 28,9 33,4 31,6 35,1 29,3 28,6 frakt av varor 1,0 3,4 4,5 5,7 8,4 7,6 10,8 12,9 12,0 personbefordran 5,8 5,7 6,0 8,0 9,6 9,1 9,9 7,2 6,6 övrigt 13,6 14,1 16,0 15,1 15,4 14,9 14,3 9,1 10,0 Resevaluta 38,0 40,6 34,9 37,5 40,1 43,2 52,7 60,7 66,2 Övriga tjänster 41,6 42,0 37,3 41,6 45,9 48,3 62,6 78,5 90,0 Total tjänsteimport 100,0 105,7 98,8 108,0 119,4 123,1 150,4 168,5 184,8 Källa: Sveriges riksbank, Betalningsbalansen Anm.: Under 1997 har redovisningen av den svenska betalningsbalansen anpassats till nya internationella rekommendationer. Bl.a. redovisas nu den del av importvärdet som avser frakt m.m. av importvaror, den s.k. cif-komponenten, huvudsakligen som transporttjänster.

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2011 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2010 Enheten för internationell 2011-03-10

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 2013 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 Enheten för internationell 2013-03-19 Dnr: 2013/00386

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för första halvåret 2014

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för första halvåret 2014 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för första halvåret Enheten för internationell -09-23 Dnr: /00594 handelsutveckling Simon Falck Petter Stålenheim

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2015 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK. Direktinvesteringar 2003 tillgångar och avkastning

AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK. Direktinvesteringar 2003 tillgångar och avkastning AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Direktinvesteringar 2003 tillgångar och avkastning FEBRUARI 2005 S V E R I G E S R I K S B A N K Direktinvesteringar 2003 tillgångar och avkastning FEBRUARI 2005 Sammanfattning

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2005

Svenskt portföljinnehav 2005 Avdelningen för penningpolitik Svenskt portföljinnehav 2005 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Oktober 2006 INFORMATION om denna publikation lämnas av Camilla Hagman Falkler, tel 08-787 02 56

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen Konjunkturläget mars 11 1 FÖRDJUPNING Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen På år har den svenska bytesbalansen gått från att visa ett underskott på nära miljarder

Läs mer

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr Tjänstehandel 1 Tabellen visar Sveriges utrikeshandel med tjänster för åren 2006-. Under ökade Sveriges export av tjänster med 8,4 procent jämfört med 2013. Tjänsteimporten ökade med 14 procent. Värdet

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2013

Svenskt portföljinnehav 2013 BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Svenskt portföljinnehav 2013 Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper 2013 Statistiska

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 2011 Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Direct investment Assets and income 2011 Statistics Sweden 2012 Tidigare

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013 Till minskningen av Finlands nettoställning mot utlandet år 2013 bidrog mest ökningen

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014 Korrigering Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 1892014 De korrigerade

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

INDUSTRINS ARBETSKRAFTS- KOSTNADER INTERNATIONELLT

INDUSTRINS ARBETSKRAFTS- KOSTNADER INTERNATIONELLT INDUSTRINS ARBETSKRAFTS- KOSTNADER INTERNATIONELLT Teknikföretagens analys 2015 KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FÖRORD Vid beslut om var i världen produktion ska ske är arbetskraftskostnaderna en viktig

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Utvecklingen av Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2002

Utvecklingen av Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2002 YTTRANDE Enheten för global handel Dnr 1193-2899-02 Kristina Olofsson Sändlista: Lars-Olof Lindgren, UD Anders Ahnlid, UD-IH Claes Hammar, UD-IH Kajsa B. Olofsgård, UD-IH Daniel Blockert, UD-IH Christer

Läs mer

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter TEMA UTBILDNING RAPPORT 23:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Producent Producer SCB, enheten för utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and jobs SE-7 89 Örebro +46

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 Jan Bohlin Ekonomisk-historiska institutionen Handelshögskolan Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Sverige E-post: Jan.Bohlin@econhist.gu.se Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 1. Källor

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter Utrikeshandel med tjänster, preliminära uppgifter Handeln med tjänster och den internationella produktionen inhämtade nästan 4 miljarder i intäkter till Finland år Överskottet i utrikeshandeln med tjänster

Läs mer

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb OKTOBER 2015 Konkurrenskraft för välstånd och jobb Redaktör: Edel Karlsson Håål Författare: Jimmy Boumediene, Bo Ekegren, Susanne Spector Förord Denna skrift beskriver kortfattat några utgångspunkter och

Läs mer

Industrins arbetskraftskostnader internationellt

Industrins arbetskraftskostnader internationellt Industrins arbetskraftskostnader internationellt Teknikföretagens analys 2014 Förord En av de viktigaste faktorerna, vid beslut om var i världen produktion ska ske, är arbetskraftskostnadsläget. Teknikföretagen

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Swedish Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Sammanfattning på svenska OECD:s utbildningsöversikt Education at a Glance

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer