Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar"

Transkript

1 RAPPORT Enheten för global handel Dnr: Nils Eric Persson Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1999 Bytesbalansen gav ett överskott på 50,3 miljarder kr Handelsnettot fortsatte att vara starkt, med ett överskott på 135,5 miljarder kr. Tjänstebalansen försvagades ytterligare och gav ett underskott på 21,6 miljarder kr. Den totala svenska exporten ökade med 4 % i värde och med 5 % i volym under Exporten till Europa svarar för 3/4 av det totala svenska exportvärdet. Handeln med EU ökade med 5 % i värde. Efter rubeldevalveringen i augusti 1998 har exporten till Ryssland sjunkit markant. Under 1999 minskade exporten till Ryssland med 32 % jämfört med Till Asien ökade exporten svagt. Den totala importen ökade med 4 % i värde, och med 3 % i volym, under Sveriges nettoexportintäkter kommer i huvudsak från länder utanför EU, trots att statistiken underskattar nettoexporten till EU. Tyskland, Storbritannien, Danmark och Nederländerna var våra största handelspartners inom EU. Exporten till länder utanför EU ökade med 3 % i värde under 1999, medan importen från dessa länder ökade med hela 10 %. Källa: Sveriges riksbank och SCB BOX 6803, STOCKHOLM BESÖKSADRESS : D ROTTNINGGATAN 89 TELEFON , FAX POSTGIRO INTERNET :

2 Rapport Sida 2(33) Bytesbalansöverskott på 50,3 miljarder kr För helåret 1999 visade bytesbalansen ett överskott på 50,3 miljarder kr, vilket är 5,0 miljarder lägre än för Handelsbalansen (f.o.b. f.o.b.) fortsatte att vara stark. Det positiva saldot minskade med 5,1 miljarder kr, medan utfallet för tjänstebalansen försämrades med 4,2 miljarder kr, bl.a. som följd av ett växande resevalutautflöde. Sveriges bytesbalans i procent av BNP 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% Underskottet i kapitalavkastningen minskade, med 6,2 miljarder kr, jämfört med ,0% Handelsbalans, tjänster och kapitalavkastning % av BNP Handelsbalans Kapitalavkastning Tjänster 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0%

3 Rapport Sida 3(33) Varuhandeln under helåret 1999 Under 1999 var värdet av Sveriges varuexport 701,2 miljarder kr och varuimporten uppgick till 565,8 miljarder kr. Motsvarande period 1998 var värdet 675,1 resp. 544,8 miljarder kr. Jämfört med 1998 ökade alltså både exportvärdet och importvärdet med 4 % i löpande priser. Varuexporten ökade i volym med 5,4 %, under Volymökningen för exporten mattades något jämfört med helåret 1998, då exportvolymen ökade med 7,4 %. Ökningstakten under tredje kvartalet (6,8 %) var däremot högre än under fjärde kvartalet (5,0 %). Sveriges varuimport ökade 1999 med 2,6 % i volym. Varuimporten tog rejäl fart uppåt under 1997 och fortsatte att stärkas under 1998 med en uppgång på 10,0 %. Under tredje kvartalet 1999 ökade importvolymen med 3,4 %, jämfört med 4,2 % under fjärde kvartalet. Exporten fördelad på varuområden visar att skogsvarorna ökade 2 % i värde men något mer i volym (3 %). Trävaru- och pappersexporten ökade i volym med 3 resp. 4 %. Exporten av pappersmassa ökade med 4 % i volym men med hela 8 % i värde. Mineralvaror minskade, stålexporten ökade i volym med 3 %. Järnmalmsexporten minskade med 25 % i volym och 34 % i värde. Kemivaror ökade med 8 % i både volym och värde, varav läkemedel ökade med 10 % i volym (värde 17 %). Verkstadsvaror, med över hälften av totala exportvärdet, ökade med 7 % i volym och 4 % i värde. Det starkaste bidraget till uppgången kom från exporten av elektroindustriprodukter (inkl tele- och dataprodukter) volymen ökade 23 % under året och exporten av personbilar som ökade ca 10 % både i volym och värde. Exporten av övriga varor (livsmedel, tekovaror, möbler m.m.) ökade med 5 % i både volym och i värde. Livsmedelsexporten ökade med 6 % i volym och 4 % i värde. Importen för olika varuområden visar att energivaror minskade 9 % i volym men ökade 20 % i värde, främst på grund av prisuppgång och ökad import under andra halvåret. Skogsvaror ökade importvolymen med 10 % (värdeförändring på 7 %). Stålimporten redovisade en volymnedgång på 1 %. För kemivaror var ökningen 9 % i volym och 8 % i värde. Verkstadsvaror, med drygt hälften av importvärdet, ökade i både värde och volym med 2 %. Elektroindustriprodukterna (inkl tele- och dataprodukter) ökade i volym med 2 %, medan fordonsimporten ökade med 7 % i volym och 9 % i värde. Importen av övriga varor, huvudsakligen olika typer av konsumtionsvaror, ökade 4 % i både volym och värde.

4 Rapport Sida 4(33) Exporten till Europa är fortsatt positiv, och värdet ökade med 3 %. De europeiska länderna utgör ¾ av svensk exportmarknad. Exporten till Polen ökade med 19 % i värde medan exporten till Ryssland ligger kvar på en låg nivå som följd av den ryska ekonomiska situationen. Under 1999 minskade värdet av den svenska exporten till Ryssland med 32 % jämfört med Exporten till Estland minskade med 9 % och till Lettland och Litauen med 14 resp. 23 %. Exporten till Sydostasien är fortsatt relativt svag som följd av den ekonomiska krisen där. Exporten till Kina ökade i värde med 4 %. Exporten till EU-länderna hade i stort sett oförändrad andel av total svensk varuexport, ca 58 % både 1998 och Exportvärdet till EU ökade med 5 % jämfört med förra året. Den svenska importen ökade med 4 % jämfört med Asienimporten ökade med 14 % i värde. Importvärdet från Kina ökade med 23 %. Det preliminära utfallet över handelsnettot för varuhandeln under januarifebruari 2000, som bygger på uppgifter från SCB:s snabbstatistik, visar ett handelsöverskott med utlandet på 18,8 miljarder kr 2,9 miljarder lägre än motsvarande period Varuexporten uppgick, enligt snabbstatistiken, under januari-februari 2000 till 117,8 miljarder kr. För samma period var varuimporten 99,0 miljarder kr. Tabell 1. Sveriges utrikeshandel. Värde i miljarder kr Förändring i % Export 388,3 471,6 567,7 569,2 632,8 675,1 701,2 4 intra-eu(15) 229,7 279,8 339,7 325,2 352,1 391,8 409,6 3 extra-eu(15) 158,6 191,8 228,0 244,0 280,7 283,3 291,6 3 Import 334,3 399,1 460,5 448,7 501,1 544,8 565,8 4 intra-eu(15) 209,7 279,4 325,3 315,7 347,4 383,3 388,8 3 extra-eu(15) 124,6 119,7 135,2 133,0 153,7 161,5 177,0 10 Anm.: Import från intra-eu(15) fr.o.m enligt avsändningsland. Källa: Statistiska centralbyrån Tabell 2. Utrikeshandelns volymutveckling. % förändring. Värdeandel 1999 Volymutveckling för Export Volymutveckling för Import Export Import År 98 3 kv 99 4 kv 99 År 99 År 98 3 kv 99 4 kv 99 År 99 13,4 3,4 Skogsvaror 1,5 8,5 7,0 3,4 11,9 12,8 15,0 10,5 7,7 7,6 Mineralvaror 0,0-3,0 9,2-0,6 9,6-3,7 9,0-0,7 10,4 12,3 Kemivaror 9,8 7,4 4,3 7,5 7,9-1,1 21,1 9,0 2,3 6,1 Energivaror -2,2 11,4 12,8 1,8-5,5 12,6-6,8-9,0 55,9 50,4 Verkstadsvaror 10,4 7,9 3,6 6,6 14,1 2,7 1,9 1,9 10,2 20,2 Övriga varor 6,3 4,6 6,8 4,6 7,2 6,0 0,6 4,1 Totalt, volym 7,4 6,8 5,0 5,4 10,0 3,4 4,2 2,6 100,0 100,0 Totalt, värde 6,4 3,0 4,8 3,9 8,3 4,4 5,8 3,9 Anm.: Förändring i % från motsvarande period föregående år. Källa: Statistiska centralbyrån

5 Rapport Sida 5(33) Den globala utvecklingen i svensk utrikeshandel Export Svensk export ökade med 4 procent i värde under 1999 jämfört med EU:s värdeandel av den svenska exporten uppgick till 58,4 procent, en uppgång med knappt ½ procentenhet jämfört med Exportandelarna ökade till Amerika medan exporten till Övriga Europa, Afrika och Asien minskade. 60,0 58,0 58,4 Svensk export 1998 resp 1999 Exportandelar fördelade på regioner efter bestämmelseland Procentandel 50,0 40,0 30,0 20,0 16,9 16,1 12,3 13,0 9,9 9,8 10,0 1,8 1,4 1,2 1,4 0,0 EU(15) Övriga Europa Afrika Amerika Asien Oceanien m fl För det svenska exportvärdet fördelat på varuområden ökar andelen för verkstadsvaror och kemivaror, särskilt läkemedel. Trävaror och papper minskade sin värdeandel, liksom järn och stål. Bland övriga varor ökade livsmedel och tekovaror sin andel något mellan åren. Svensk export 1998 resp 1999 Exportandelar fördelade på varuområden ,0 55,7 55,9 50,0 Procentandel 40,0 30,0 20,0 13,7 13,4 8,6 7,7 10,0 10,4 10,1 10,2 10,0 1,9 2,3 0,0 Skog Mineral Kemi Energi Verkstad Övrigt

6 Rapport Sida 6(33) Import Den svenska importen ökade med 4 % i värde under 1999 jämfört med EU:s värdeandel av importen sjönk något, och låg på knappt 69 procent. Importandelen från Övriga Europa och Asien ökade, medan importen från Afrika minskade som andel av det totala svenska importvärdet. Svensk import 1998 resp 1999 Importandelar fördelade på regioner efter avsändningsland ,0 70,4 68,7 70,0 Procentandel 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 13,4 14,4 7,4 7,4 8,1 8,9 10,0 0,5 0,4 0,2 0,2 0,0 EU(15) Övriga Europa Afrika Amerika Asien Oceanien m fl För det svenska importvärdet fördelat på viktigare varuområden har importandelen för verkstadsvaror minskat mellan åren. Maskiner samt elektrovaror och datorer minskade sin andel något. Personbilsimporten ökade. Energivaror redovisade också en ökad importandel. Svensk import 1998 resp 1999 Importandelar fördelade på varuområden ,0 51,2 50,4 50,0 Procentandel 40,0 30,0 20,2 20,2 20,0 11,8 12,3 10,0 3,3 3,4 8,2 7,6 5,3 6,1 0,0 Skog Mineral Kemi Energi Verkstad Övrigt

7 Rapport Sida 7(33) Sveriges nettoexport går till länder utanför EU Utvecklingen av den svenska nettoexporten (export - import) har varit mycket positiv under hela 90-talet. Från en nettoexport av varor 1990 på drygt 1 % av BNP förstärktes handelsbalansen kontinuerligt till och med Nettoexporten svarade 1999 för en andel på 6,6 % av BNP. 8% Sveriges handelsbalans % av BNP 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Sveriges nettoexportintäkter kommer i huvudsak från länder utanför EU. Statistiken visar att internhandeln med EU ger ett betydligt mindre exportöverskott. Till bilden hör emellertid att statistiska brister i Intrastat, som saknar redovisning av ursprungsland för den import som går till Sverige via EU, medför att vår nettoexport till EU underskattas med ca miljarder kr årligen efter 1994 (och nettoexporten till länder utanför EU överskattas i motsvarande mån). Import från tredje land via ett annat EU-land redovisas nämligen i importstatistiken med avsändningslandet i EU som svensk motpart. Sveriges nettoexport Mdr SEK Nettoexport intra-eu(15) extra-eu(15) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,

8 Rapport Sida 8(33) Skogs- och verkstadsvaror ger största exportintäkterna Det är våra traditionella exportvaror som ger Sverige de största nettoexportintäkterna. Verkstadsvaror, inkl. bilar och bildelar, svarar för den största nettoexporten. Det andra viktiga området är skogsvaror, dvs. trä, papper och pappersmassa. Verkstadsvaror exkl. bilar och bildelar är idag större exportintäktsgenerator än skogsvaror. Under 1999 gav skogsvarorna exportintäkter på netto 74,8 miljarder kr och verkstadsvaror, exkl. bilar, svarade för nettointäkter på 78,1 miljarder kr. Bilar och bildelar nettoexporterades för 28,5 miljarder kr under samma period. Mdr SEK 120,0 Sveriges nettoexport 1998 resp 1999 Fördelning på varuområden ,7 106,6 100,0 74,6 74,9 80,0 60,0 40,0 20,0 13,0 11,1 3,2 3,4 0,0-20,0-40,0-60,0-15,7-18,0 Skog Mineral Kemi Energi Verkstad (inkl bilar) -41,5-42,7 Övrigt Tabell 3. Viktiga varuområdens bidrag till nettoexporten. Miljarder kr Skogsvaror 71,7 75,4 74,6 74,8 Mineralvaror 15,0 15,8 13,0 11,2 Järn och stål 13,8 14,3 12,6 12,2 Kemivaror -0,5 2,3 3,2 3,4 Läkemedel 10,5 14,0 17,6 20,9 Energivaror -22,6-22,4-15,6-18,0 Verkstadsvaror 88,9 95,5 96,7 106,6 Maskiner 34,5 36,4 39,1 39,4 Elektrovaror, datorer 16,8 22,1 16,9 37,5 Vägfordon 31,2 28,4 31,3 28,5 Övriga varor -32,0-35,1-41,5-42,7 Livsmedel -17,7-17,7-20,8-21,8 TOTAL 120,5 131,7 130,4 135,4

9 Rapport Sida 9(33) Varuhandel med länder på inre marknaden - EU Utförsel Svensk utförsel till EU:s övriga medlemsländer, den inre marknaden, uppgick under 1999 till 58,4 procent, eller 409,6 miljarder kr, av vår totala export på 701,2 miljarder kr. Detta var knappt ½ procentenhet högre än andelen för Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Danmark är de största mottagarländerna inom EU, och utförselvärdet uppgick till 220,3 miljarder kr för dessa fyra länder tillsammans. De svarade för mer än hälften (54 %) av utförseln till EU. 20,0 Svensk utförsel till EU(15) 1998 resp 1999 Andelar av total utförsel till EU Andel 1998 Andel ,0 16,0 Procent 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tyskland Storbritannien Nederländerna Danmark Frankrike Finland Bleu Italien Spanien Österrike Grekland Irland Portugal Ej landfördelad I värde ökade den svenska utförseln till hälften av länderna i EU under Utförseln till Spanien, Italien, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike ökade mest. Danmark och Finland är fjärde resp. sjätte största mottagarland inom EU ,0 Svensk utförsel till EU(15) 1998 resp 1999 Värde för resp land Värde 1998 Värde ,0 Miljoner kr 60000, , , , , ,0 0,0 Tyskland Storbritannien Nederländerna Danmark Frankrike Finland Bleu Italien Spanien Österrike Grekland Irland Portugal Ej landfördelad

10 Rapport Sida 10(33) Tabell 4. Sveriges export till EU, EES och EFTA under 1999 Export till Exportvärde mdr SEK Exportandel i % av total export Värdeförändring i % från 1998 Tyskland 74,4 10,6 1 Storbritannien 65,3 9,3 5 Nederländerna 41,6 5,9 8 Danmark 38,9 5,6-1 Frankrike 36,5 5,2 9 Finland 35,5 5,1 2 Belgien/Luxemburg 30,0 4,3-1 Italien 25,4 3,6 6 Spanien 23,9 3,4 35 Österrike 7,3 1,0 4 Irland 4,6 0,7-6 Portugal 4,5 0,6 6 Grekland 5,1 0,7 22 Ej landfördelad 16,5 2,4-7 EU Totalt 409,6 58,4 5 Norge 54,7 7,8-5 Liechtenstein 0,0 0,0-74 Island 1,4 0,2 8 EES/EFTA-länder 56,1 8,0-5 Schweiz 10,1 1,4-12 EFTA-land 10,1 1,4-12 Övriga länder 225,4 32,1 6 Export Totalt 701,2 100,0 4 Sveriges exportandelar till EU, EES och EFTA Helåret 1999 Övriga 32,1% EFTA 1,4% EU/EES 66,5%

11 Rapport Sida 11(33) Införsel Svensk införsel från övriga medlemsländer inom EU, eller vad det egentligen är i det statistiska materialet - internhandel med varor avsända från annat medlemsland inom EU, svarade under 1999 för 68,7 procent eller 388,8 miljarder kr av vår totala import på 565,8 miljarder kr. Detta var en något minskad andel, men ett ökat värde med 1 procentenhet, av totalimporten jämfört med Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Danmark är största leverantörer inom EU för svensk införsel, och värdet var 230,0 miljarder kr. Dessa fyra länder tillsammans svarade för 59 procent av vår införsel från EU. 30,0 Svensk införsel från EU(15) 1998 resp 1999 Andelar av total införsel från EU Andel 1998 Andel ,0 Procent 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Tyskland Storbritannien Nederländerna Danmark Frankrike Finland Bleu Italien Spanien Irland Österrike Portugal Grekland Ej landfördelad Införseln ökade i värde under 1999 från flera av EU-länderna. Införseln från Tyskland minskade ,0 Svensk införsel från EU(15) 1998 resp 1999 Värde för resp avsändningsland Värde 1998 Värde , ,0 Miljoner kr 70000, , , , , , ,0 0,0 Tyskland Storbritannien Nederländerna Danmark Frankrike Finland Bleu Italien Spanien Irland Österrike Portugal Grekland Ej landfördelad

12 Rapport Sida 12(33) Tabell 5. Sveriges import från EU, EES och EFTA under 1999 Import från Importvärde mdr SEK Importandel i % av total import Värdeförändring i % från 1998 Tyskland 94,4 16,7-3 Storbritannien 55,0 9,7 2 Nederländerna 43,5 7,7 3 Danmark 37,1 6,6 10 Frankrike 33,6 5,9 5 Finland 29,5 5,2 10 Belgien/Luxemburg 21,3 3,8 4 Italien 17,6 3,1 1 Spanien 9,3 1,6 3 Irland 8,3 1,5 1 Österrike 5,3 0,9-29 Portugal 3,5 0,6 4 Grekland 0,9 0,2 6 Ej landfördelad 29,5 5,2-5 EU Totalt 388,8 68,7 1 Norge 42,2 7,5 9 Liechtenstein 0,0 0,0 0 Island 0,2 0,0-7 EES/EFTA-länder 42,4 7,5 8 Schweiz 9,4 1,7 9 EFTA-land 9,4 1,7 9 Övriga länder 125,2 22,1 10 Import Totalt 565,8 100,0 4 Sveriges import från EU, EES och EFTA Helåret 1999 Övriga 22,1% EFTA 1,7% EU/EES 76,2%

13 Rapport Sida 13(33) Sveriges varuhandel med länder utanför EU Sveriges varuhandel med länder utanför EU, dvs. med tredje land, svarade för nära 42 procent av det totala exportvärdet och drygt 31 procent av värdet av den totala importen 1 under Exportandelen till tredje land har varit oförändrad medan importandelen har ökat med knappt en procentenhet sedan förra året. Svensk export Regional fördelning av svensk export efter bestämmelseland Andel av total export 1999 EU(15) 58,4% Oceanien m fl 1,4% Asien 9,8% Amerika 13,0% Afrika 1,4% Övriga Europa 16,1% Inom Övriga Europa, som stod för 16,1 procent av den totala svenska exporten, var Norge och Schweiz största mottagarländerna med 7,8 resp. 1,4 procent av exportvärdet. Island hade en betydligt mindre andel, 0,2 procent. Exportvärdet till Norge minskade med 5 procent Schweiz minskade med 12 procent för samma period. Exportvärdet till Estland, Lettland och Litauen minskade med 9, 14 resp. 23 procent. Tabell 6. Svensk exportutveckling till övriga Europa utanför EU. Miljarder kr. Andel i % av total export. Värde Andel Värdeföränd ring i % Övriga Europa 113,8 112,6 16,9 16,1-1 varav: Norge 57,6 54,7 8,5 7,8-5 Schweiz 11,6 10,1 1,7 1,4-12 Island 1,3 1,4 0,2 0,2 8 Estland 3,5 3,2 0,5 0,5-9 Lettland 2,0 1,7 0,3 0,2-14 Litauen 1,8 1,4 0,3 0,2-23 Polen 10,7 12,7 1,6 1,8 19 Ryssland 6,0 4,1 0,9 0,6-32 Tjeckien 2,9 3,5 0,4 0,5 22 Turkiet 7,1 10,1 1,1 1,4 42 Ungern 2,5 2,6 0,4 0,4 6 1 Import enligt avsändningsland.

14 Rapport Sida 14(33) Ryssland var en intressant exportmarknad för svenska företag under Värdet på den svenska exporten till Ryssland ökade varje månad. Den ekonomiska och politiska krisen i Ryssland, som accentuerades under 1998, fick som följd att den svenska exportökningen avstannade. Efter rubeldevalveringen i augusti 1998 sjönk den svenska exporten markant. Under 1999 minskade exporten till Ryssland med 32 %, jämfört med En svag uppgång kan dock konstateras under slutet av Milj SEK Sveriges export till Ryssland Månadsvis M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11 Exporten till Amerika domineras helt av USA som mottagarland. Exportökningen till USA var 11 %, medan exportvärdet till Canada minskade med 2 %. Exporten till Central- och Sydamerika ökade något mindre än genomsnittet. Kraftig ökning konstaterades i exportvärdet till Mexico. Exporten till Brasilien, Colombia och Venezuela minskade mellan åren. Tabell 7. Svensk exportutveckling till Amerika. Miljarder kr. Andel i % av total export. Värde Andel Värdeföränd ring i % Nordamerika 64,7 71,1 9,6 10,1 10 varav: Canada 6,9 6,8 1,0 1,0-2 USA 57,8 64,3 8,6 9,2 11 Central- och Sydamerika 18,5 19,8 2,7 2,8 7 varav: Argentina 2,3 2,4 0,3 0,3 0 Brasilien 7,2 6,6 1,1 0,9-9 Chile 1,5 1,9 0,2 0,3 21 Colombia 1,0 0,6 0,1 0,1-37 Mexico 2,1 4,8 0,3 0,7 127 Venezuela 1,5 0,9 0,2 0,1-42 Totalt 83,2 90,9 12,3 13,0 9

15 Rapport Sida 15(33) Hongkong, Japan, Kina och Taiwan var största enskilda mottagarländer i Asien för svensk export under Den finansiella krisen i Sydostasien, som inleddes under 1997, avspeglas i minskad svensk export till flera av de drabbade länderna även om en viss återhämtning kan ses i exporten till några av länderna. Exportvärdet till Japan, Filippinerna, Kina, Sydkorea, Malaysia och Thailand ökade medan exporten till övriga länder i Sydostasien var oförändrad eller fortsatte att minska. Importen i flera av krisländerna har börjat stiga igen. Detta kan positivt påverka den svenska exportutvecklingen till regionen. Minskade exportandelar redovisades också för Mellanösternregionen sammantaget, där Förenade Arabemiraten, Israel, Iran och Saudiarabien var största enskilda mottagarländer för svensk export. Tabell 8. Svensk exportutveckling till Asien. Miljarder kr. Andel i % av total export. Värde Andel Värdeföränd ring i % Mellanöstern 12,1 11,5 1,8 1,6-5 varav: Förenade Arabemiraten 2,5 2,0 0,4 0,3-22 Israel 2,2 2,7 0,3 0,4 21 Iran 1,0 0,9 0,2 0,1-13 Saudiarabien 3,1 2,9 0,5 0,4-5 Övriga Asien 54,4 57,1 8,1 8,1 5 varav: Filippinerna 0,9 1,0 0,1 0,1 14 Hongkong 6,4 4,3 0,9 0,6-33 Indien 1,7 1,8 0,2 0,3-9 Indonesien 1,7 1,1 0,2 0,2-33 Japan 14,1 16,8 2,1 2,4 19 Kina 12,4 12,9 1,8 1,8 4 Malaysia 2,4 2,8 0,4 0,4 15 Singapore 3,9 3,9 0,6 0,6 0 Sydkorea 2,8 3,7 0,4 0,5 31 Taiwan 4,9 5,0 0,7 0,7 1 Thailand 1,4 1,8 0,2 0,3 33 Totalt 66,5 68,5 9,8 9,8 3

16 Rapport Sida 16(33) Asienkrisen gav kraftiga återverkningar på den svenska utrikeshandeln med enskilda länder i främst Sydostasien. Nedgången i exporten till mest utsatta länder var 50 % eller mera mellan 1998 och året innan. Nedan redovisas den svenska utrikeshandeln månadsvis med några av de länder som berörts djupast av krisen. (Importen redovisad efter ursprungsland.) Tkr Sveriges utrikeshandel Indonesien Export Import M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11 Tkr Sveriges utrikeshandel Malaysia Export Import M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11

17 Rapport Sida 17(33) M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11 Sveriges utrikeshandel Thailand Export Import Tkr M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11 Sveriges utrikeshandel Sydkorea Export Import Tkr

18 Rapport Sida 18(33) Svensk import Regional fördelning av svensk import efter avsändningsland Andel av total import 1999 EU(15) 68,7% Oceanien m fl 0,2% Asien 8,9% Amerika 7,4% Afrika 0,4% Övriga Europa 14,3% Övriga Europa, utanför EU, svarade för 14,3 procent av Sveriges import under I värde ökade den svenska importen från övriga Europa med 11 procent mellan åren. Norge, som ökade med 9 procent från 1998, var vår största leverantör med ett importvärde på 7,5 procent av den totala importen. Schweiz ökade med 9 procent, och låg på andra plats med 1,7 procent av totalimporten. I vårt importmönster från de baltiska staterna och Ryssland kan från statistiken dras slutsatser om att importen från Ryssland delvis tagits in till Sverige via Estland och Lettland. Import från Ryssland sker även via Finland, men kan inte statistiskt särskiljas, avseende ursprungsland, då gods införts till Sverige som gemenskapsvara från Finland. Tabell 9. Svensk importutveckling från övriga Europa utanför EU. Miljarder kr. Andel i % av total import. Avsändningsland Ursprungsland* Värde Andel Värdeförändring Värde i % Övriga Europa 73,0 81,2 13,4 14, ,7 79,9 varav Norge 38,8 42,2 7,1 7,5 9 37,3 40,6 Schweiz 8,7 9,4 1,6 1,7 9 8,2 8,9 Island 0,2 0,2 0,0 0,0-7 0,2 0,2 Estland 4,3 5,4 0,8 1,0 25 3,8 4,7 Lettland 2,7 3,3 0,5 0,6 19 1,9 2,0 Litauen 0,8 1,2 0,1 0,2 45 0,8 1,3 Polen 6,0 6,3 1,1 1,1 4 5,8 5,9 Ryssland 3,3 5,0 0,6 0,9 51 5,3 7,5 Tjeckien 2,8 2,7 0,5 0,5-5 2,8 2,7 Slovakien 0,5 0,5 0,1 0,1-4 0,5 0,5 Ungern 1,6 1,9 0,3 0,3 15 1,7 1,9 *) Den del av importen som införs från andra EU-länder har ingen uppgift om ursprungsland.

19 Rapport Sida 19(33) USA dominerar när det gäller Sveriges import från den amerikanska kontinenten. Importvärdet var emellertid högre med USA i rollen som ursprungsland jämfört med USA som avsändningsland. Sverige importerade alltså amerikanska varor som reexporterats från annat land än USA. För de amerikanska varor som införts från annat EU-land finns ingen uppgift om ursprungsland. Tabell 10. Svensk importutveckling från Amerika. Miljarder kr. Andel i % av total import. Avsändningsland Ursprungsland* Värde Andel Värdeförändring Värde i % Nordamerika 34,0 35,5 6,2 6,3 4 36,3 38,0 varav Canada 2,2 2,3 0,4 0,4 5 2,1 2,1 USA 31,9 33,2 5,9 5,9 4 34,1 36,0 Central- och Sydamerika 6,3 6,3 1,1 1,1 1 6,7 6,8 varav Brasilien 1,7 2,1 0,3 0,4 23 1,9 2,3 Chile 0,7 0,8 0,1 0,1 18 0,6 0,7 Colombia 0,7 0,5 0,1 0,1-34 0,8 0,6 Mexico 0,3 0,2 0,1 0,0-41 0,5 0,4 Panama 0,3 0,4 0,0 0,1 63 0,3 0,4 Venezuela 0,8 0,8 0,1 0,1 5 0,8 0,8 Totalt 40,3 41,8 7,4 7,4 4 43,0 44,8 *) Den del av importen som införs från andra EU-länder har ingen uppgift om ursprungsland. Japan var den största enskilda leverantören i Asien för svensk import under Varor med ursprung från Japan redovisade betydligt större värde än de leveranser som skedde med Japan som avsändningsland. Andra länder har därmed reexporterat japanska varor till Sverige i avsevärd omfattning. Vidare skedde införsel till Sverige av japanska varor via EU, som gemenskapsvara, vilket inte redovisats i importvärdet från Japan som ursprungsland. Kina, Taiwan och Hongkong är andra stora leverantörer av svensk import från Asien. Importen från Kina ökade med 23 % jämfört med Traditionellt har kinesisk export till stor del levererats via Hongkong, vilket också syns i den statistiska redovisningen vid värdejämförelser mellan avsändningsland och ursprungsland för dessa länder. Av den svenska importen 1994 från Hongkong svarade, enligt uppgifter i nationell statistik, reexport från Kina för uppskattningsvis 4/5 av totalimporten från Hongkong.

20 Rapport Sida 20(33) Importvärdet från Asien som helhet ökade relativt starkt under 1999, jämfört med förra året. Den svenska importen från många av de större leverantörsländerna ökade dessutom betydligt mer än genomsnittet för regionen. Delvis är detta ett resultat av omfattande deprecieringar i många länder i regionen i spåren av den finansiella krisen i Sydostasien. Från Japan, Kina, Sydkorea, Malaysia och Thailand redovisades importvärdeökningar som var betydligt större än genomsnittet. Tabell 11. Svensk importutveckling från Asien. Miljarder kr. Andel i % av total import. Avsändningsland Ursprungsland* Värde Andel Värdeförändring Värde i % Mellanöstern 3,7 3,5 0,7 0,6-5 4,6 4,8 Varav Iran 1,7 1,8 0,3 0,3 7 1,7 1,8 Israel 1,1 0,9 0,2 0,2-15 1,0 0,9 Saudiarabien 0,7 0,4 0,1 0,1-38 1,5 1,8 Övriga Asien 40,4 46,7 7,4 8, ,5 50,9 varav Hongkong 7,8 8,1 1,4 1,4 4 2,7 2,4 Indien 1,4 1,5 0,3 0,3 1 1,5 1,5 Japan 13,3 16,2 2,4 2, ,6 18,9 Kina 5,1 6,3 0,9 1, ,5 12,1 Malaysia 1,2 1,5 0,2 0,3 27 1,4 1,8 Singapore 1,1 1,0 0,2 0,2-12 1,0 0,8 Sydkorea 2,2 2,7 0,4 0,5 23 2,6 2,9 Taiwan 4,1 4,4 0,8 0,8 7 4,4 4,6 Thailand 1,6 2,1 0,3 0,4 35 1,8 2,4 Totalt 44,2 50,3 8,1 8, ,0 55,7 *) Den del av importen som införs från andra EU-länder har ingen uppgift om ursprungsland.

21 Rapport Sida 21(33) Tjänstehandeln gav underskott på 21,6 miljarder kr Handeln med tjänster gav under 1999 ett underskott på netto 21,6 miljarder kr. Sedan 1995 har tjänstenettot visat växande underskott. Den starka förbättring som inträffade efter övergången från fast växelkurs i november 1992, då den svenska kronan tilläts flyta, har försvunnit. Försämringen av tjänstehandeln förklaras i huvudsak av resevalutanettots svaga utveckling, och försvagningen fortsätter. Resevalutaposten uppvisade ett nettoutflöde på 27,9 miljarder kr under 1998 jämfört med 24,3 miljarder kr Under 1999 var resevalutaunderskottet 32,1 miljarder kr, en försvagning med 4,2 miljarder jämfört med Övriga tjänster gav ett nettoinflöde på 3,1 miljarder kr under Byggnadstjänster, försäkringar, finansiella tjänster, data/infotjänster, licenser/royalties, kultur och offentliga tjänster gav nettoinflöden på 10,3 miljarder kr. Kommunikationstjänster stod för ett utflöde. Övriga affärstjänster, som juridik, marknadsföring och tekniska tjänster m.m., svarade för det största utflödet på hela 5,4 miljarder kr under Övriga tjänster 1998 resp 1999, netto Mdr ,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 Kommunikation Byggnadstjänster Försäkringar Finansiella tjänster Data/infotjänster Licenser/royalties Övriga affärstjänster Pers. tjänster, kultur m.m. Offentliga tjänster Tjänsteexporten, exkl. kapitalavkastning, utgjorde 1999 knappt 19 % av Sveriges totala export av varor och tjänster. Tjänsteimportens andel var samma år drygt 24 % av total import av varor och tjänster.

22 Rapport Sida 22(33) Tabell 12. Sveriges tjänstehandel, netto, Miljarder kr Transporter 12,1 5,9 6,7 4,4 0,7 1,0 3,0 7,7 7,4 frakt av varor 17,4 11,6 15,3 14,2 12,7 13,6 14,0 13,1 12,7 personbefordran 0,2 0,8-1,2-3,0-4,4-4,6-4,0-1,0-0,6 övrigt -5,6-6,5-7,4-6,9-7,6-8,0-7,0-4,4-4,7 Resevaluta -21,7-22,8-14,2-15,8-15,7-18,8-24,3-27,9-32,1 Övriga tjänster 1,4 3,8 8,5 13,0 10,8 9,6 7,3 2,8 3,1 Total tjänstehandel, netto -8,2-13,1 1,0 1,6-4,1-8,2-14,0-17,4-21,6 Källa: Sveriges riksbank, Betalningsbalansen Tabell 13. Sveriges tjänsteexport Miljarder kr Transporter 32,5 29,0 33,2 33,2 34,1 32,6 38,0 37,0 36,0 frakt av varor 18,5 15,0 19,8 19,9 21,1 21,2 24,8 26,0 24,7 personbefordran 6,0 6,4 4,9 5,1 5,2 4,5 5,9 6,2 6,0 övrigt 8,0 7,5 8,6 8,3 7,8 6,9 7,3 4,8 5,3 Resevaluta 16,4 17,8 20,7 21,7 24,5 24,5 28,5 32,8 34,1 Övriga tjänster 43,0 45,9 45,9 54,6 56,7 57,9 69,9 81,3 93,0 Total tjänsteexport 91,8 92,7 99,8 109,6 115,4 114,9 136,4 151,1 163,2 Källa: Sveriges riksbank, Betalningsbalansen Tabell 14. Sveriges tjänsteimport Miljarder kr Transporter 20,4 23,1 26,6 28,9 33,4 31,6 35,1 29,3 28,6 frakt av varor 1,0 3,4 4,5 5,7 8,4 7,6 10,8 12,9 12,0 personbefordran 5,8 5,7 6,0 8,0 9,6 9,1 9,9 7,2 6,6 övrigt 13,6 14,1 16,0 15,1 15,4 14,9 14,3 9,1 10,0 Resevaluta 38,0 40,6 34,9 37,5 40,1 43,2 52,7 60,7 66,2 Övriga tjänster 41,6 42,0 37,3 41,6 45,9 48,3 62,6 78,5 90,0 Total tjänsteimport 100,0 105,7 98,8 108,0 119,4 123,1 150,4 168,5 184,8 Källa: Sveriges riksbank, Betalningsbalansen Anm.: Under 1997 har redovisningen av den svenska betalningsbalansen anpassats till nya internationella rekommendationer. Bl.a. redovisas nu den del av importvärdet som avser frakt m.m. av importvaror, den s.k. cif-komponenten, huvudsakligen som transporttjänster.

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2011 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2010 Enheten för internationell 2011-03-10

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 2012 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 Enheten för internationell 2012-09-19 Dnr: 2012/00412 handelsutveckling

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2009

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2009 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret WTO och handelsutvecklingen -09-14 Dnr: 190-217- Petter Stålenheim

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011 2011 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011 Enheten för internationell 2011-12-16 Dnr: 2011/00279

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 2013 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 Enheten för internationell 2013-06-19 Dnr: 2013/00386 handelsutveckling

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2012 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2011 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 2013 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 Enheten för internationell 2013-03-19 Dnr: 2013/00386

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015 2016 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Helåret 2015 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012 2012 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012 2012-12-18 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2013 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret Enheten för internationell -09-18 Dnr: /00386 handelsutveckling Anna Graneli

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för första halvåret 2014

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för första halvåret 2014 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för första halvåret Enheten för internationell -09-23 Dnr: /00594 handelsutveckling Simon Falck Petter Stålenheim

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Första kvartalet Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för 1-3 kvartalen 2014

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för 1-3 kvartalen 2014 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för artalen Sveriges utrikeshandel och direktinvesteringar Utrikeshandel 2011 2012 Varor Värde (Mdr SEK) Export

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Kvartal 1-3 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import av varor

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för kvartal

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för kvartal 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för kvartal 1-3 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första halvåret 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första halvåret 2015 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Första halvåret Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2015 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2016

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2016 2016 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Första kvartalet 2016 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2011

Utrikeshandel med tjänster 2011 Handel 20 Utrikeshandel med tjänster Överskottet i utrikeshandeln med tjänster fortsatte att öka år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick exporten av tjänster till omkring 15,1 miljarder

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Rapport 2001:16 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Internationella enheten 2001-08-31 Referens Håkan Loxbo

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2002

Svenskt portföljinnehav 2002 AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Undersökning Svenskt portföljinnehav 2002 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Johanna Nahkuri Högfeldt NOVEMBER 2003 S V E R I G E S R I K S B A N K Svenskt portföljinnehav

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2012

Utrikeshandel med tjänster 2012 Handel 201 Utrikeshandel med tjänster 20 Utrikeshandeln med tjänster visade ett överskott trots ökad import år 20 Enligt de slutliga uppgifterna för år 20 i Statistikcentralens statistik över utrikeshandel

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 21 Utrikeshandel med tjänster 2 Preliminära resultater Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper Utrikeshandel med varor och tjänster, Skillnaden mellan export och import av tjänster minskade under första kvartalet Nedgången i importen av tjänster gjorde att skillnaden mellan importen

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 26 Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 26 Statistiska centralbyrån 27 Foreign Direct Investment Assets and income 26 Statistics Sweden 27 Tidigare

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Större överskott i tjänste- än i varuhandeln med utlandet viktigt värna konkurrenskraften

Större överskott i tjänste- än i varuhandeln med utlandet viktigt värna konkurrenskraften Swedbank Analys Nr 4 24 mars 2011 Större överskott i tjänste- än i varuhandeln med utlandet viktigt värna konkurrenskraften Tjänsteexportens betydelse i Sveriges handelsutbyte med omvärlden ökar. Sedan

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK. Direktinvesteringar 2003 tillgångar och avkastning

AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK. Direktinvesteringar 2003 tillgångar och avkastning AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Direktinvesteringar 2003 tillgångar och avkastning FEBRUARI 2005 S V E R I G E S R I K S B A N K Direktinvesteringar 2003 tillgångar och avkastning FEBRUARI 2005 Sammanfattning

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Handel 2009 Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de preliminära uppgifter

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Stålåret 2016 diagrambilaga

Stålåret 2016 diagrambilaga Stålåret 216 diagrambilaga 217-1-27 Stål formar en bättre framtid BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Kina Indien USA Euroområdet -5 25 27 29 211 213 215 Källa:

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper 2016 Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Exporten av tjänster minskade under andra 2016 Exporten av tjänster fortsatte att minska under andra 2016 och stannade på en nivå som

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2005

Svenskt portföljinnehav 2005 Avdelningen för penningpolitik Svenskt portföljinnehav 2005 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Oktober 2006 INFORMATION om denna publikation lämnas av Camilla Hagman Falkler, tel 08-787 02 56

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Svenskt portföljinnehav. Utländska aktier och räntebärande värdepapper

Svenskt portföljinnehav. Utländska aktier och räntebärande värdepapper Svenskt portföljinnehav Utländska aktier och räntebärande värdepapper 2011 Svenskt portföljinnehav Utländska aktier och räntebärande värdepapper 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Swedish portfolio holdings

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2013

Svenskt portföljinnehav 2013 BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Svenskt portföljinnehav 2013 Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper 2013 Statistiska

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008

Utrikeshandel med tjänster 2008 Handel 2010 Utrikeshandel med tjänster 2008 Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken över

Läs mer

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 ÅRSPUBLICERING: detaljerade uppgifter EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik

Läs mer

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång tradition av internationellt företagande Göteborg har alltid varit en internationell stad. Sedan staden grundades år 1621 har utrikeshandeln

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer