1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN. Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN. Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet"

Transkript

1 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN ALLMÄN ÖVERSIKT Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet Lemland-Lumparlands församling gick från början av år 2014 med i Kyrkans servicecentral (Kipa). Församlingens hela ekonomi- och personalförvaltningsprogram förnyades därmed. Församlingens verksamhet utåt till sina medlemmar har fortsatt enligt samma linje som föregående år. Verksamheten vad gäller barn- och ungdomsarbetet har varit meningsfull och diakonin har uplevts mycket betydelsefull. Inom kyrkomusiken har en barnmusikgrupp samt piano- och flöjtövningar för barnen erbjudits. För vuxna sångentusiaster har kammarkören funnits. Sommarvikarier på gravgårdarna och kyrkguider till båda kyrkorna har anställts. I församlingen pågående projekt Torntaket på Lumparlands kyrka förnyades under året och kyrktornet fick därmed sin rätta form och stil. Arbetet gjordes av företaget Vanhat Talot som även utförde tjärning av kyrktaken både i Lemland och i Lumparland. Vattenläckan som uppdagades 2009 i Sta Birgitta kyrka är ännu inte åtgärdad. För byte av värmeledningsrör finns medel om ,00 upptaget i budgeten för Bidrag för reparationen har beviljats av kyrkostyrelsen. Museibyrån anlitades redan 2009, för att arbetena var av sådan karaktär att Kyrkostyrelsen måste ge sitt utlåtande. Omfattningen av reparationen har vuxit till ett projekt där byte av värmeledningsrör och element, efterputsning av väggarna, målning av bänkarna och breddning av grindhålet på södra sidan ingår. Hela projektet har kostnadsberäknats till över Hela projektet är en långdragen historia som i slutet av år 2014 verkade få en lösning då klartecken från Ålands museibyrå samt Museiverket i Helsingfors erhölls. Som sakkunnig i VVS-frågor och för ritarbetet har Turing Ab på Åland anlitats samt arkitekt Ulla Rahola från Helsingfors.

2 Översikt över ekonomin 2 År 2014 visar ett överskott på ,98 År 2013 visar ett överskott på ,99 År 2012 visade ett överskott på 560,54. År 2011 visade ett överskott på ,66 euro. År 2010 visade ett underskott på ,89 År 2009 visade ett underskott på ,53 Församlingens ekonomi börjar repa sig efter några tunga år. Skatteunderlaget inom församlingen har varit växande under många år vilket ger en stabil grund för församlingen. Skogsbruksplanen förverkligades genom gallringar, vilket gav intäkter totalt euro. Arbetet utfördes av Carl Rundberg. Serviceavgiften till Kyrkans servicecentral (Kipa) uppgår första året till euro 6221,67. Inklusive december månad 2014 som belastar år 2015 är summan 7 156,05. Detta är 15,5% högre än med ekonomi- och personalförvaltningssytemet som användes förut. För att hålla elkostnaderna har fortsättningsvis uppvärmningen av Lumparlands kyrka följts med noggrannt och justeringar gjorts. Detta kombinerat med en varm vinter har hållit elkostanderna nere, elinköpen uppgick till ,54 jämfört med ,90 totalt 16,7 minskning. Utgifterna för olja är lite högre för året, 9 548,35 mot 8 716,87 förra året. Till Trobergs minnesfond har församlingen fortfarande i slutet av 2014 en skuld på ,91. Under 2014 har det influtit ,38 i kyrkoskatt och ,00 i samfundsskatt, totalt ,38 vilket är ,38 mer än budgeterat för året. Budgeterat för år 2014 var i kyrkoskatt och i samfundsskatt. Skatteintäkterna ökade med ,60 jämfört med år Efter tre år med negativ skatteredovisning i november månad redovisade församlingen en skatteinkomst på 7 944,73 för november Skatteprocenten för uttaxering av kyrkoskatt har varit oförändrad, d v s 1,70%.

3 Väsentliga förändringar i församlingens ekonomi under och efter räkenskapsperioden 3 o De totala skatteinkomsterna för innevarande år har överskridit det budgeterade med ,38. o Den förväntade avkastningen från skogsavverkning för år 2014 var , denna underskreds för året och blev ,23. o Lönekostnaderna under året innefattar helårslöner för sju av nio ordinarie anställda. Husmor/städareanställningen lämnades vakant från 1.9 och byråsekreterarbefattningen var vakant under ca 4,5 månader. Totala lönekostnaden för år 2014 är ,65. Summan inkluderar lönebikostnader. o Kassalånet från Trobergs minnesfond kvarstår och är ,91. o Församlingens prislista justerades inför år 2015 och en genomsnittlig höjning på 1% gjordes, förutom gravgrävningen som höjdes med 3,4%. o Kostnaderna för uppvärmning (olja) har ökat med 9,5% medan kostnaderna för el minskat med 16,7%. o Diakonibidrag och övriga bidrag delades ut sammanlagt 1 786, beviljade bidrag totalt o Avskrivningarna minskade med 9,6% och är ,11 för år o Inköpet av flygel till församlingshemmet, vilket är budgeterat till år 2015 verkställdes de sista dagarna i december Summan var Försäkringar Lemland-Lumparlands församlings fastigheter och inventarier är försäkrade i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag; prästgården, kanslibyggnaden, församlingshemmet till fullvärde och övriga fastigheter och inventarier till ett fastställt försäkringsbelopp. Under 2009 gjordes en uppdatering och genomgång av församlingens försäkringar. De försäkrade byggnadernas totalvärde är den ,00 + fullvärdesförsäkringsvärdet. Inklusive verksamhetsförsäkringar och rättsskyddsförsäkringar uppgår värdet till totalt ,00. I byggnadernas totalvärde ingår värdet på Sta Birgitta kyrka; och St Andreas kyrka; I egendomsförsäkringar har totalt betalats. En detaljerad förteckning över försäkringsvärdena finns upptagen i noterna till bokslutet.

4 1.1.2 FÖRVALTNING 4 Här redogörs för förtroendeorganens sammansättning samt ges en kortfattad redogörelse för de viktigaste frågorna som behandlats. KYRKOFULLMÄKTIGE ORDINARIE MEDLEMMAR: SUPPLEANTER: 1. Wilhelms Brage, ordförande 1. Hovland Allan 2. Styrström Gun, viceordförande 2. Karlsson Jan-Ola 3. Ackren Sture 3. Roberts Bill 4. Blomqvist Majvor 4. Beckman Diana 6. Eriksson Traute 5. Fagerström Susanne 7. Eskills Karina 6. Andersson Torsten 8. Fagerholm Rainer 7. Roberts Bengt 9. Gustafsson Tryggve 10. de Haas Micael 11. Johansson Camilla 12. Johansson Peter ÖVRIGA: 13. Lindqvist Fredrik Andersson Inger, protokollförare 14. Sundblom Gunnar 15. Söderlund Bo-Erik 16. Westmark Teresa till den , från den till Allan Hovland De viktigaste ärendena i kyrkofullmäktige i korthet: Kyrkofullmäktige har under år 2014 haft tre protokollförda möten. De viktigaste ärendena på kyrkofullmäktiges sammanträden har varit: Den 2.4 förrättades val av ordförande och viceordförande till kyrkofullmäktige. Brage Wilhelms återvaldes till ordförande och Gun Styrström till vice ordförande för året Under samma möte valdes medlemmar till valnämnden och dessutom godkändes verksamhetsberättelsen och bokslutet för år På sammanträdet den fastställdes skatteprocenten för 2015 till 1,70 % och prislistan för 2015 justerades. Kyrkofullmäktige gav ekonomikansliet fullmakt att uppta ett lån för att finansiera renovering av Sta Birgitta kyrka. Samtidigt godkändes investeringsbudgeten och skogsbruksbudgeten för år På sammanträdet den 9.12 godkändes församlingens budget för år 2015 jämte verksamhetsplan.

5 5 KYRKORÅDET ORDINARIE MEDLEMMAR: PERSONLIGA SUPPLEANTER: 1. Kyrkoherde Andersson, Benny 1.Vikarierande präst 2.Poulsen Englund, Maiken vice ordförande 2. Åkerholm, Camilla 3. Eriksson, Traute 3. Andersson, Torsten 4. Eskills, Karina 4. Westmark, Teresa till från 1.11 Blomqvist, Majvor 5. Grönholm, Jesper 5. Ackrén, Sture 6. Häggblom, Johanna 6. Beckman, Diana 7. Pitzén, Ann-Christin 7. Holmström, Solveig 8. Sjöwall, Torolf 8. Söderlund, Bo-Erik 9. Sommarström, Jan-Erik 9. Andersson, Leif ÖVRIGA: Andersson, Inger protokollförare Ingen ekonomisektion har funnits under året. VALNÄMND ORDINARIE MEDLEMMAR: Kyrkoherde Andersson Benny, ordförande Karlsson Rafael, Nåtö, viceordförande Pero Milred, Krogstad Gabrielsson Peter, Prästgården Häggblom Johanna, Hellestorp PERSONLIGA SUPPLEANTER: vikarierande kyrkoherde Scott Rune, Järsö Eriksson-Paulson Birgitta, Lumparby Lundberg Börje, Söderby Welander Tuire, Granboda REVISORER ORDINARIE: SUPPLEANT: 1. Lundberg Magnus, GRM 2. Sjölund Erika FÖRSAMLINGSREPRESENTANTER VID ÅLANDS PROSTERIFÖRENING R.F Andersson Benny, kyrkorådets ordförande 2. Wilhelms Brage, kyrkofullmäktiges ordförande

6 PERSONAL ORDINARIE: Andersson Benny, kyrkoherde (100%), Semestervikarie Andersson Liisa Kiss Ádám, kantor (100%). Nordberg Willy, församlingsmästare (100%). Svanfelt Christina, städare/husmor (47%) till och med , avgick med pension Andersson Inger, ekonomichef (100%) Welander Tuire, byråsekreterare, (genom budgetbeslut 100%) fram till Westmark Teresa, byråsekreterare från den (100%) Linnanlehto Markus, församlingsvärd (80% av heltid) Santos Erika, ungdomsledare (40% av heltid) Sinisalo Karin, Diakonissa (60% av heltid) TILLFÄLLIG ARBETSKRAFT: Som tillfälliga kyrkoherdevikarier har Andersson Mårten och Andersson Liisa ställt upp enligt förrättningstaxa. Som kantorsvikarier har fungerat Gustafsson Lita och Syrén Roger. Som sommarvikarier på begravningsplatserna under ordinaries semester har Olsson Rickard och Mattsson Ellen fungerat. Som extra inhoppare för församlingsvärden har Andersson Viola och Ekstrand Gunvor fungerat. Som ledare för juniorklubben, storasyskon och hjälpledare har Abrahamsson Elin, de Haas Moa, Helin Erika, Johans Linda, Karlberg Linda, Mattsson Ellen, Rosenberg Dennis, Wikström Hanna och Wikström Jens fungerat. Som kyrkguider under sommarmånaderna har fungerat: Nygård Anna, Westerberg Adam, Liljeberg Sophie, Abrahamsson Elin, Karlsson Madelene, Midbjer Emmi, Blomqvist Melker, Larsson Henrik, Jansson Felicia, Söderlund Maria

7 FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR Församlingens närvarande medlemmar har under året minskat med 16 personer och utgör vid årets slut 1928 närvarande personer. Antalet bosatta i Lemland och Lumparland per den är sammanlagt 2361 pers. Detta ger att 81,7 % av befolkningen hör till församlingen. Se förändringen i tabellform och diagram nedan. Medlemsstatistik år döpta döda nettoflyttning* Netto +/- Medl. Totalt 2014* (Kor. 2014) (Kor. 2012) döpta döda nettoflytt netto *nettoflyttning inflyttade (67) utflyttade (80) + inträdda (7) utträdda (13) + överförda till närvarande (8) - överförda till frånvarande (18).

8 TABLÅ ÖVER BUDGETUTFALLET BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN I verksamhetsberättelsens Driftsekonomidel visas en specifikation över hur utgifter och inkomster för 2014 ligger i förhållande till de i budgeten fastställda anslagen. I budgeten har anslag för församlingens verksamhet upptagits för att finansiera målen i verksamhetsplanen. Specifikationen över hur de olika verksamhetsområdens ekonomiska mål uppnåtts är ett bra redskap för att ge en ekonomisk bedömning av församlingens verksamhet. Specifikationen ger samtidigt en insyn i hur den i budgeten planerade verksamheten har fullföljts. Den ger även en bra grund för följande års budget, verksamhets- och ekonomiplan. Som grund i 2014 års verksamhetsberättelse ligger den budget med verksamhetsplan för 2014 som godkänts av kyrkofullmäktige. I driftsekonomidelen redovisas verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter för år 2014 för de olika kostnadsställena. Som jämförelse finns bokslut 2013 samt budget 2014, samt avvikelsen från budget och bruksgrad vilken anger hur stor procent av de budgeterade medlen som förbrukats under året. Verksamhetsberättelsen kommenterar mycket kort hur den i verksamhetsplanen upptagna verksamheten uppnåtts. Under vissa kostnadsställen tas upp interna hyresintäkter och kostnader samt interna överföringsintäkter och kostnader. Detta i enlighet med kyrkostyrelsens anvisningar. Förkortningar som används i siffersammanställningen: BU = budget, BS = bokslut.

9 DRIFTSEKONOMIDELEN 9 Huvudtitel 1: ALLMÄN FÖRVALTNING FÖRVALTNINGSORGAN KYRKLIGA VAL Att verkställa eventuella val som valordningen förutsätter (VOK). Valnämnden och kyrkoherden Församlingsval förrättas hösten Det är nu andra gången som de som fyllt 16 år får delta i valet, vilket borde lyftas fram på ett speciellt sätt. Förändringar under planeringsperioden Församlings val förrättas inte under planeringsperioden. - Två listor lämnades in Samarbetslistan (12) och Naturens vänner. (4). - Församlingsvalet förrättades den 9 november ,7 % deltog i valet av 16 kandidater invaldes i kyrkofullmäktige. En kandidat från Naturens vänner blev suppleant. - För att ge valet lite extra synlighet skickades ett valbrev ut till församlingsmedlemmarna. Detta brev innehöll och ett valkort. Motiveringar för budgeten år 2014 Medel upptas för valarbetet, utskick och annonser. Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER ,0 VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG KYRKOFULLMÄKTIGE 15 förtroendevalda medlemmar. Sittande kyrkofullmäktige tillsattes den Har det övergripande ansvaret för församlingen (KL 9, KO 8). Ekonomichefen fungerar som protokollförare Besluta om de ekonomiska ramarna för församlingsarbetet med beaktande av de målsättningar som förtroendevalda och personalen gjort upp. Informations- och diskussionsträffar tillsammans med personalen, kring församlingsarbetet.

10 Förändringar under planeringsperioden Planperioden innehåller inte några planerade förändringar 10 Enligt verksamhetsplanen - Kyrkofullmäktige har under året sammanträtt tre gånger varvid behandlats Motiveringar för budgeten år 2014 Arvoden och löner (1 600 ) Kostnader för sammanträdesarvoden har beräknats enligt sammanträdesarvoden; 22,00 för medlem och 40,00 för ordförande samt för tjänsteman enl.kollektivavtal 64, KyrkTak, 30,35, sekreteraren med 50% förhöjning. 170,00 som årsarvode till ordförande i kyrkofullmäktige. Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMST VERKSAMHETSUTGIFTE VERKSAMHETSBIDRA REVISION OCH KONTROLL Övervakning av församlingens ekonomi, egendomar och förvaltning (KL15, KO 15). En revisor utsedd av kyrkofullmäktige, revisorn skall inneha revisorsexamen (OFR, CGR eller GRM). Inga förändringar. Förändringar under planeringsperioden Val av revisorer i slutet av Enligt plan Ordinarie revisorer: Magnus Lundberg, GRM Suppleanter: Erika Sjölund, GRM Motiveringar för budgeten år 2014 Inga förändringar. Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

11 KYRKORÅDET (och ekonomisektionen) 8 förtroendevalda medlemmar i Kyrkorådet. Sittande kyrkoråd tillsattes den Fungerar som församlingens styrelse och bereder ärenden för fullmäktige. Kyrkorådet verkställer kyrkofullmäktiges beslut och leder församlingsverksamheten och förvaltning av egendom enl. KL 10 och KO 9. Kyrkoherden fungerar som ordförande och ekonomichefen som protokollförare Att verkställa de mål som uppställts i budgeten. Att marknadsföra kyrkans verksamhet till församlingen Nytt reglemente för begravningsväsendet och åtgärder till följd av den nya begravningslagen med därtill hörande hänvisningar. Uppdatering av kyrkorådets reglemente med anledning av den nya tjänstemannalagen. Markanvändningsplan Förändringar under planeringsperioden Beroende av vilka satsningar inom församlingsverksamheten förtroendevalda beslutar. - Förnyandet av vämeledningssytemet i Sta Birgitta kyrka fortsatte med planeringsarbete. Kyrkorådet har under året haft tolv sammanträden varvid behandlats Fortsättningsvis var ingen ekonomisektion tillsatt i enlighet med kyrkorådets reglemente Motiveringar för budgeten år 2014 Löner och arvoden (3 150 ) Kostnader för sammanträdesarvoden är beräknade enligt: 22,00 för medlem och 40,00 för ordförande samt enl.kollektivavtal 64, KyrkTak för tjänsteman 30,35, sekreteraren med 50% förhöjning. 590,00 som årsarvode till kyrkorådets viceordförande. Medel för sakkunnigtjänster och handledning, totalt har upptagits. Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSD.% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG EKONOMI- OCH PERSONALFÖRVALTNING Handha ansvaret för personaladministration och församlingens ekonomi och egendomar enligt ekonomiförvaltningsstadga och lagstiftning. Ekonomichefen Upprätthålla och utveckla välfungerande ekonomifunktioner. Effektivt verkställande av kyrkorådets och kyrkofullmäktiges beslut angående ekonomi, jord- och skogsbruk samt byggnader och anläggningar. Fortsätta återbetalningen av fondlånet Effektivt nyttjande av personalen och dess kunnande

12 -Församlingen gick med i Kyrkans servicecentral (Kipa) från årsskiftet -Ekonomikontoret har tagit ibruk ekonomi- och personalförvaltningsprogrammen i de nya systemen, med personalförvaltning, löneräkning, bokföring, kontering, betalningar, fakturering mm. -Ekonomichefen deltog i skolningstillfällen angående KIPA. Fortsatt fokusering på arbete för att upprätta hållbara strukturer och rutiner vad gäller redovisnings- och bokföringsverksamhet. Fortsatt återhållsamhet vad gäller utgifter. Noggrann uppföljning av ekonomin med riktgivande mellanbokslut en har konterat fakturor i ekonomiprogrammet (Kipa) för sina egna verksamhetsområden 12 Motiveringar för budgeten år 2014 Löner och arvoden samt periodiserade löner ( ) Adb-tjänster: ASP-tjänst för bokföring och löneräkning ½ år (3 100 ) samt KIPA-kostnader (Kyrkans Servicecentrals avgifter ) 100 % bidrag för KIPA (Kyrkans servicecentrals kostnader) (8 000 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSD.% VERKSAMHETSINKOM VERKSAMHETSUTGIF VERKSAMHETSBID KYRKOBOKFÖRING Att upprätthålla medlemsregistret för Lemland-Lumparlands församling. Kyrkoherden är ansvarig för datautrustning och dataunderhåll, samt även annan teknisk utrustning som används. Kyrkoherde Byråsekreterare Verksamhetsplan 2014 Medlemsregisterföring med kyrkans medlemsregistersystem Kirjuri Fullt utnyttjande av gravbokföringsprogrammet Förändringar under planeringsperioden Medlemsregisterprogrammet för kyrkan (Kirjuri) är inte färdigt och kommer att kompletteras med digitaliserat material. Byråsekreterartjänsten har under året varit 80% med rätt till 100 %. - Under sommaren sade dåvarande byråsekreteraren upp sig och uppgifterna sköttes internt. Den 1 november tillträdde den nya byråsekreteraren. Församlingen upprätthåller församlingens medlemsregister genom medlemsregistersystemet Kirjuri och gör elektronisk överföring av sina befolkningsuppgifter till Befolkningsregistercentralen - Meta-konvertering av de digitaliserade kyrkböckerna färdigställdes under De digitaliserade böckerna var ännu inte i bruk i Kirjuri under år Gravbokföringsprogrammet är ännu inte fullt i användning.

13 Motiveringar för budgeten år 2014 Löner och arvoden ( ) Meta-data för Kirjuri folkbokföringsprogrammet (5 000, bidrag 38,5 % 3080,00 budgeteras på kto 5440) 13 Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELS BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRA KYRKOHERDEÄMBETET Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för förvaltningen samt församlingsverksamheten. Kyrkoherden är ansvarig för datautrustning och dataunderhåll, samt även annan teknisk utrustning som används i kansliet. Byråsekreteraren ansvarar för bokningar av församlingens lokaler och personal. Byråsekreteraren ansvarar för medlemsregistret, samt arkivering. Kyrkoherden Byråsekreterare Verksamhetsplan 2014 Medlemsregisteruppgifter och andra kansliuppgifter. Byråsekreteraren fungerar som semestervikarie för ekonomichefen och bistår i arbetet med bokföring samt övrigt kansliarbete. Arkivering och inventarieföring Förändringar under planeringsperioden Kansliet har hand om de uppgifter som hör till kyrkoherdeämbetet. -Arbetet utfört enligt verksamhetsplan. - Församlingsbibliotek har inte upprättats - Uppdatering av av arkivet påbörjades Motiveringar för budgeten år 2014 Löner och arvoden ( ) Kansliet har hand om de uppgifter som hör till kyrkoherdeämbetet Andel i Ålands Prosteri (2 320 ) MKAB (1 400 ) Rauhala (160 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

14 PERSONALVÅRD 14 Hälsovård och rekreation för alla anställda. Ansvarsperson Ekonomichefen Ordna rekreation och julmiddag för de anställda. Understöda anställda som går på någon form av motion eller träning hälsovård / Medimar Ansvarsförsäkring och lagstadgad olycksfallsförsäkring för de anställda. Förändringar under planeringsperioden Församlingen bör ha en långsiktig plan för de anställdas motivation vari ingår kurser och aktiviteter. - De anställdas hade en rekreationsdag den sista april med majbrasa på kvällen. en avnjöt julmiddag på Restaurang Nautical. - Medimar omhänderhar församlingens utökade företagshälsovård. en har givits möjlighet att söka ut 150 per person/år för friskvård/motion. Regelbundna personalmöten har hållits, varannan vecka. Motiveringar för budgeten år 2014 Understödet till anställda som går på träning eller motion 2014, 150 (150,- /anställd per år) Kurstillfällen, rekreation samt julmiddag för hela personalen, frivilliga lönebikostnader (1 650 ). Ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring hälsovården för de anställda hos Medimar omfattar den lagstadgade förebyggande verksamheten och verksamhet som upprätthåller arbetsförmåga, klass 1 och sjukvård klass 2, samt arbetarskyddssamarbete (2 200 ). Ersättning för företagshälsovården (1 000 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

15 Huvudtitel 2: FÖRSAMLINGSARBETE GUDSTJÄNSTLIV Att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten och utöva själavård samt verka för att det kristna budskapet och förverkligandet av kärleken till nästan sprids bland alla åldersgrupper i församlingen. Kyrkoherde,Kantor Bibeln skall finnas till för alla. Utföra högmässor och gudstjänster, samt upprätthålla bygudstjänster och friluftsgudstjänster. Ordna alternativa gudstjänster med sång och musik för barn samt andra målgruppsinriktade gudstjänster. Speciella kyrkogångsdagar. Ungdomsgudstjänster utspridda under skolterminerna med efterföljande samkväm. Kyrkkaffe efter vissa större högtider och vid andra speciella gudstjänsttillfällen. Förkunnelse och själavård för alla åldersgrupper. Understödsberedskap. I överenskommelse med institutionerna i Lemland och Lumparlands kommuner omhänderha andaktsliv och själavård i Stiftelsen Hemmet, Sveagården och Kapellhagen. Hålla kontakt med grundskolorna på församlingens område, så att församlingen förblir synlig bland barn och ungdom. Ordnande av kyrkskjuts vid behov. Förändringar under planeringsperioden Upprätthålla och vårda den församlingsverksamhet som föreligger. Speciell kyrkogångsdag har hållits för Marthorna i Lemland och Lumparland. Speciella ungdomsgudstjänster på kvällstid har inte ordnats. Ålands Unga Kyrka ordnar ungdomsgudstjänster i St Olofs kyrka i Jomala med efterföljande samkväm. Övrig verksamhet fullföljdes enligt plan. Gudstänster och nattvard i kyrkorna: - Huvudgudstjänsterna har varit 68 st (2013: 64 st), 1532 deltagare (2013: 1274 deltagare), därav 34 st (2013: 29 st) med nattvard i vilka 294 (2013: 308) personer deltog. Övriga gudstjänster (t ex skolgudstjänster) har hållits 10 st (2013: 15 st), 811 deltagare (2013: 1050 deltagare). Huvudgudstjänsterna hade i medeltal 22,5 deltagare (2013: 20 deltagare). Se tabell för huvudgudstjänsternas olika delar i relation till övriga gudstjänster Huvudgudstjänster och övriga gudstjänster Högmässor Predikogudstjänster Övriga gudstjänster Nattvard

16 Utanför kyrkorna: Friluftsgudstjänst vid Norrkulla hembygdsgård, den 21 juni, samlade 6 (2013: 2) deltagare. Friluftsgudstjänst på Rödhamn inställd pga avsaknad av transport. - Friluftsgudstjänst på Herrön, den 13 juli, samlade 15 (2013: 14) deltagare. Friluftsgudstjänst på Bussö inställd på begäran av markägaren. Norrkulla Hembygdsgård i Järsö 3 st högmässor med 18 deltagare. Solkulla 2 (2013: 4) gudstjänster varav en högmässa med 36 deltagare. 16 Speciella sammankomster: Inom ramen för huvudgudstjänsterna har församlingen under året också förrättat Taizégudstjänter. St Olofsmässa vid St Olofs sjöfararkapell, 27 juli, samlade 11 (2013: 0) deltagare. Institutionerna (OBS Innefattar inte diakonins andakter): - I Sveagården har det hållits 13 (2013: 14) andakter med totalt 72 (2013: 142) deltagare, varav 8 (2013: 11) andakter har firats med nattvard, där 72 (2013: 127) deltagare mottagit sakramentet. - I Kapellhagen har det hållits 13 (2013: 16) andakter med totalt 130 (2013: 113) deltagare, varav 12 (2013: 12) andakter har firats med nattvard, där 112 (2013: 76) deltagare mottagit sakramentet. - I Stiftelsen Hemmet har det hållits 13 (2013: 14) andakter med totalt 128 (2013: 98) deltagare, varav 8 (2013: 8) andakter har firats med nattvard, där 72 (2013:63) deltagare mottagit sakramentet. Motiveringar till budgeten år 2014 Löner och arvoden ( ) Albor (600 ) Nattvardsförnödenheter (350 ) Tryckning och annonsering (700 ) Hyror, för gudstjänstlokal i Lumparland under kallaste vintermånaderna (500 ) Understöd (200,- ). Kyrkskjutsar och församlingsresa (700 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG JORDFÄSTNING Förrätta jordfästning, begravning och urnenedläggning av de avlidna och i sammanhanget stöda, möta och välsigna de sörjande. Kyrkoherde Kantor Förrättningssamtal. Besöksverksamhet i sorgehuset. I samband med Alla helgons dag förrätta parentation över de döda.

17 Förändringar under planeringsperioden Upprätthålla den verksamhet som föreligger (2013: 9) jordfästningar har förrättats med 372 (2013: 437) deltagare. - 1 urnbisättning med 5 deltagare. - I övrigt enligt verksamhet. Motiveringar till budgeten år 2014 Löner och arvoden (6 820 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELS BRUKSG% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRA ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR Att förrätta vigslar där parterna välsignas till äktenskap inför Gud, och dop där barnet eller den vuxendöpta får Guds välsignelse, införlivas med Gud och blir medlem i församlingen. Kyrkoherde Kantor Förrättningssamtal Uppföljning av dopet genom att uppmärksamma barnet de tre första åren efter dopet. Utdelning Helgdagsboken till familjen då de låter döpa sitt första barn. Även då följande barn i familjen döps kan på begäran boken erhållas. Förändringar under planeringsperioden Upprätthålla verksamheten som föreligger. Helgdagsboken har delats ut till de hem där första barnet döpts. Dopen har följts upp genom en liten dopfolder som skickats till föräldrarna på ett-, två- och treårsdagen. Församlingen har till vigselparen givit en vigselbibel st (2013: 19) dop har förrättats med totalt 431 deltagare. - 9 st (2013: 5) vigslar har förrättats med 721 deltagare. - Ingen välsignelse av äktenskap har förrättats (2013: 2 st). Motiveringar till budgeten år 2014 Löner och arvoden ( ) Litteratur/biblar som gåva (250 ).

18 18 Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGR% VERKSAMHETSINKOMST VERKSAMHETSUTGIFTE VERKSAMHETSBIDRA INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Att sköta om församlingens interna och externa informationsverksamhet både med infoblad, personlig information och församlingens webbsida samt anslagstavlorna. Byråsekreterare Verksamhetsplan 2014 Underhåll och uppdatering av församlingens hemsida. Uppdatering av information till kyrkans webbportal. Kyrkpressen beställs till alla hushåll som önskar den och subventioneras med 50%. Församlingens info-blad till alla hushåll genom en gemensam distribution med kommunernas kommunblad. Informera om klubb- och annan ungdomsverksamhet, utskick till småbarnen, födelsedagskort och julhälsningar till församlingens äldre m.m. Förändringar under planeringsperioden Informationsverksamheten underhålls och utvecklas efter församlingens behov st församlingsbor erhåller Kyrkpressen enligt önskemål och subventioneras med 50%. - förtroendevalda får kyrkpressen gratis - Församlingens info-blad distribueras gemensamt med kommunernas info-blad. Övrigt enligt verksamhetsplan. Motiveringar för budgeten år 2014 Litteratur och biblar som gåvor (500 ) Kyrkpressen (2 000 ). Subventionering av Kyrkpressen till alla hem som önskar få den Arbets-, tryck- och distributionskostnader för församlingens programblad, inbjudningar, infoblad och annonsering (2 000 ). Kostnader för Kustens it, Katrina, hemsidan, KyrkInfo, Söderby antenn, internet och bredband upptas här samt alla e-postkostnader ( ) Löner och arvoden (2 610 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIK BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

INFOBLAD V6~MÅNDAG 2 FEBRUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF

INFOBLAD V6~MÅNDAG 2 FEBRUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF INFOBLAD V6~MÅNDAG 2 FEBRUARI 2015. NUMMER 2/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Pensionärsträff torsdagen den 12 februari kl. 13.30 på Kapellhagen.

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

INFOBLAD V41~MÅNDAG 6 OKTOBER 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V41~MÅNDAG 6 OKTOBER 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V41~MÅNDAG 6 OKTOBER 2014. NUMMER 10/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 9 oktober kl:13.00 skall vi på Kapellhagen

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA

PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA 2 MEDLEMSANTAL 2006...4 FÖRDELNING AV PERSONALEN I DE EKONOMISKA ENHETERNA...5 FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN...7 LAGSTADGADE

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

INFOBLAD V49~MÅNDAG 2 DECEMBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V49~MÅNDAG 2 DECEMBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V49~MÅNDAG 2 DECEMBER 2013. NUMMER 12/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 12 december på Kapellhagen kl.13.00. Skolans

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. NUMMER 3/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 13 mars kl.13.00 på Kapellhagen. Nu spelar vi

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. NUMMER 10/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 10 oktober kl. 13.00 på Kapellhagen. Nu spelar

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

INFOBLAD V32~MÅNDAG 3 AUGUSTI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V32~MÅNDAG 3 AUGUSTI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V32~MÅNDAG 3 AUGUSTI 2015. NUMMER 08/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Pensionärsträff torsdagen den 13 augusti kl. 13:30 på Kapellhagen.

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

1 kap. Allmänt. 1) församling(en) de församlingar som enligt grundstadgan hör till Helsingfors kyrkliga samfällighet

1 kap. Allmänt. 1) församling(en) de församlingar som enligt grundstadgan hör till Helsingfors kyrkliga samfällighet HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET Godkänd i gemensamma kyrkofullmäktige den 25.4.2002 (ändrad 11.12.2003/dk 5.2.2004, 4.11.2004/dk 12.1.2005 och 14.10.2010/15.12.2010

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Adbo Jerry Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma.

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma. Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Datum 2011-05-23 Plats Mora Parken kl: 19.00 Kallelse Mora jordägares

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 DE KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETERNAS EKONOMIFÖRVALTNING FR.O.M. 1.1.2005 Till följd av ändringen i kyrkolagen 20.8.2004/821 följer alla kyrkliga samfälligheter från

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

INFOBLAD V49~MÅNDAGEN 5 DECEMBER 2011. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V49~MÅNDAGEN 5 DECEMBER 2011. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V49~MÅNDAGEN 5 DECEMBER 2011 NUMMER 12/2011 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF OCH GENTLEMANNATRÄFF Kom och njut av skolans lucia med

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016

Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016 Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016 1 ADMINISTRATIVA KOSTNADER inkomster utgifter 5 Verksamhetsledare /personalkostnader Personalens lön -6630 Pensionskostnader -1190 Lagstadgade personalkostnader

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 Budgetdirektiv 2012-2013... 2 Del 1 - övergripande... 2 Förutsättningar 2012-2013... 2 Målkapitalet... 2 Allmänna direktiv för pastoraten... 2 Direktiv för kyrkoförvaltningen...

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

INFOBLAD V45~MÅNDAG 4 NOVEMBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFLUENSAVACCINERING

INFOBLAD V45~MÅNDAG 4 NOVEMBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFLUENSAVACCINERING INFOBLAD V45~MÅNDAG 4 NOVEMBER 2013. NUMMER 11/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen 14 november kl.13.00 på Kapellhagen. Allsång

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Ordförande... Johannes Lundén. Justerande... Kyrkonämnden i Vara kyrkliga samfällighet

Ordförande... Johannes Lundén. Justerande... Kyrkonämnden i Vara kyrkliga samfällighet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2013-10-16 Plats och tid: Vara Kansliet kl. 18.00 20.30 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 84-97 Paragraf

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan Borgå svenska domkyrkoförsamling Utarbetad av informationskommissionen, utsedd av församlingsrådet: Stefan Vikström, ordförande, Jan-Erik Andelin, Stina Lindgård, Fred Wilén, Lucas Snellman, Gunvor Haddas.

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2011-11-30 1 (15) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum onsdagen den 30 november 19.30 21.30 Ledamöter Tjänstgörande ers Leif Törnquist, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

INFOBLAD V10~MÅNDAG 2 MARS 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V10~MÅNDAG 2 MARS 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V10~MÅNDAG 2 MARS 2015. NUMMER 03/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 12 mars kl:13.30 Nu spelar vi Bingo! Kaffeservering

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer