1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN. Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN. Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet"

Transkript

1 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN ALLMÄN ÖVERSIKT Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet Lemland-Lumparlands församling gick från början av år 2014 med i Kyrkans servicecentral (Kipa). Församlingens hela ekonomi- och personalförvaltningsprogram förnyades därmed. Församlingens verksamhet utåt till sina medlemmar har fortsatt enligt samma linje som föregående år. Verksamheten vad gäller barn- och ungdomsarbetet har varit meningsfull och diakonin har uplevts mycket betydelsefull. Inom kyrkomusiken har en barnmusikgrupp samt piano- och flöjtövningar för barnen erbjudits. För vuxna sångentusiaster har kammarkören funnits. Sommarvikarier på gravgårdarna och kyrkguider till båda kyrkorna har anställts. I församlingen pågående projekt Torntaket på Lumparlands kyrka förnyades under året och kyrktornet fick därmed sin rätta form och stil. Arbetet gjordes av företaget Vanhat Talot som även utförde tjärning av kyrktaken både i Lemland och i Lumparland. Vattenläckan som uppdagades 2009 i Sta Birgitta kyrka är ännu inte åtgärdad. För byte av värmeledningsrör finns medel om ,00 upptaget i budgeten för Bidrag för reparationen har beviljats av kyrkostyrelsen. Museibyrån anlitades redan 2009, för att arbetena var av sådan karaktär att Kyrkostyrelsen måste ge sitt utlåtande. Omfattningen av reparationen har vuxit till ett projekt där byte av värmeledningsrör och element, efterputsning av väggarna, målning av bänkarna och breddning av grindhålet på södra sidan ingår. Hela projektet har kostnadsberäknats till över Hela projektet är en långdragen historia som i slutet av år 2014 verkade få en lösning då klartecken från Ålands museibyrå samt Museiverket i Helsingfors erhölls. Som sakkunnig i VVS-frågor och för ritarbetet har Turing Ab på Åland anlitats samt arkitekt Ulla Rahola från Helsingfors.

2 Översikt över ekonomin 2 År 2014 visar ett överskott på ,98 År 2013 visar ett överskott på ,99 År 2012 visade ett överskott på 560,54. År 2011 visade ett överskott på ,66 euro. År 2010 visade ett underskott på ,89 År 2009 visade ett underskott på ,53 Församlingens ekonomi börjar repa sig efter några tunga år. Skatteunderlaget inom församlingen har varit växande under många år vilket ger en stabil grund för församlingen. Skogsbruksplanen förverkligades genom gallringar, vilket gav intäkter totalt euro. Arbetet utfördes av Carl Rundberg. Serviceavgiften till Kyrkans servicecentral (Kipa) uppgår första året till euro 6221,67. Inklusive december månad 2014 som belastar år 2015 är summan 7 156,05. Detta är 15,5% högre än med ekonomi- och personalförvaltningssytemet som användes förut. För att hålla elkostnaderna har fortsättningsvis uppvärmningen av Lumparlands kyrka följts med noggrannt och justeringar gjorts. Detta kombinerat med en varm vinter har hållit elkostanderna nere, elinköpen uppgick till ,54 jämfört med ,90 totalt 16,7 minskning. Utgifterna för olja är lite högre för året, 9 548,35 mot 8 716,87 förra året. Till Trobergs minnesfond har församlingen fortfarande i slutet av 2014 en skuld på ,91. Under 2014 har det influtit ,38 i kyrkoskatt och ,00 i samfundsskatt, totalt ,38 vilket är ,38 mer än budgeterat för året. Budgeterat för år 2014 var i kyrkoskatt och i samfundsskatt. Skatteintäkterna ökade med ,60 jämfört med år Efter tre år med negativ skatteredovisning i november månad redovisade församlingen en skatteinkomst på 7 944,73 för november Skatteprocenten för uttaxering av kyrkoskatt har varit oförändrad, d v s 1,70%.

3 Väsentliga förändringar i församlingens ekonomi under och efter räkenskapsperioden 3 o De totala skatteinkomsterna för innevarande år har överskridit det budgeterade med ,38. o Den förväntade avkastningen från skogsavverkning för år 2014 var , denna underskreds för året och blev ,23. o Lönekostnaderna under året innefattar helårslöner för sju av nio ordinarie anställda. Husmor/städareanställningen lämnades vakant från 1.9 och byråsekreterarbefattningen var vakant under ca 4,5 månader. Totala lönekostnaden för år 2014 är ,65. Summan inkluderar lönebikostnader. o Kassalånet från Trobergs minnesfond kvarstår och är ,91. o Församlingens prislista justerades inför år 2015 och en genomsnittlig höjning på 1% gjordes, förutom gravgrävningen som höjdes med 3,4%. o Kostnaderna för uppvärmning (olja) har ökat med 9,5% medan kostnaderna för el minskat med 16,7%. o Diakonibidrag och övriga bidrag delades ut sammanlagt 1 786, beviljade bidrag totalt o Avskrivningarna minskade med 9,6% och är ,11 för år o Inköpet av flygel till församlingshemmet, vilket är budgeterat till år 2015 verkställdes de sista dagarna i december Summan var Försäkringar Lemland-Lumparlands församlings fastigheter och inventarier är försäkrade i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag; prästgården, kanslibyggnaden, församlingshemmet till fullvärde och övriga fastigheter och inventarier till ett fastställt försäkringsbelopp. Under 2009 gjordes en uppdatering och genomgång av församlingens försäkringar. De försäkrade byggnadernas totalvärde är den ,00 + fullvärdesförsäkringsvärdet. Inklusive verksamhetsförsäkringar och rättsskyddsförsäkringar uppgår värdet till totalt ,00. I byggnadernas totalvärde ingår värdet på Sta Birgitta kyrka; och St Andreas kyrka; I egendomsförsäkringar har totalt betalats. En detaljerad förteckning över försäkringsvärdena finns upptagen i noterna till bokslutet.

4 1.1.2 FÖRVALTNING 4 Här redogörs för förtroendeorganens sammansättning samt ges en kortfattad redogörelse för de viktigaste frågorna som behandlats. KYRKOFULLMÄKTIGE ORDINARIE MEDLEMMAR: SUPPLEANTER: 1. Wilhelms Brage, ordförande 1. Hovland Allan 2. Styrström Gun, viceordförande 2. Karlsson Jan-Ola 3. Ackren Sture 3. Roberts Bill 4. Blomqvist Majvor 4. Beckman Diana 6. Eriksson Traute 5. Fagerström Susanne 7. Eskills Karina 6. Andersson Torsten 8. Fagerholm Rainer 7. Roberts Bengt 9. Gustafsson Tryggve 10. de Haas Micael 11. Johansson Camilla 12. Johansson Peter ÖVRIGA: 13. Lindqvist Fredrik Andersson Inger, protokollförare 14. Sundblom Gunnar 15. Söderlund Bo-Erik 16. Westmark Teresa till den , från den till Allan Hovland De viktigaste ärendena i kyrkofullmäktige i korthet: Kyrkofullmäktige har under år 2014 haft tre protokollförda möten. De viktigaste ärendena på kyrkofullmäktiges sammanträden har varit: Den 2.4 förrättades val av ordförande och viceordförande till kyrkofullmäktige. Brage Wilhelms återvaldes till ordförande och Gun Styrström till vice ordförande för året Under samma möte valdes medlemmar till valnämnden och dessutom godkändes verksamhetsberättelsen och bokslutet för år På sammanträdet den fastställdes skatteprocenten för 2015 till 1,70 % och prislistan för 2015 justerades. Kyrkofullmäktige gav ekonomikansliet fullmakt att uppta ett lån för att finansiera renovering av Sta Birgitta kyrka. Samtidigt godkändes investeringsbudgeten och skogsbruksbudgeten för år På sammanträdet den 9.12 godkändes församlingens budget för år 2015 jämte verksamhetsplan.

5 5 KYRKORÅDET ORDINARIE MEDLEMMAR: PERSONLIGA SUPPLEANTER: 1. Kyrkoherde Andersson, Benny 1.Vikarierande präst 2.Poulsen Englund, Maiken vice ordförande 2. Åkerholm, Camilla 3. Eriksson, Traute 3. Andersson, Torsten 4. Eskills, Karina 4. Westmark, Teresa till från 1.11 Blomqvist, Majvor 5. Grönholm, Jesper 5. Ackrén, Sture 6. Häggblom, Johanna 6. Beckman, Diana 7. Pitzén, Ann-Christin 7. Holmström, Solveig 8. Sjöwall, Torolf 8. Söderlund, Bo-Erik 9. Sommarström, Jan-Erik 9. Andersson, Leif ÖVRIGA: Andersson, Inger protokollförare Ingen ekonomisektion har funnits under året. VALNÄMND ORDINARIE MEDLEMMAR: Kyrkoherde Andersson Benny, ordförande Karlsson Rafael, Nåtö, viceordförande Pero Milred, Krogstad Gabrielsson Peter, Prästgården Häggblom Johanna, Hellestorp PERSONLIGA SUPPLEANTER: vikarierande kyrkoherde Scott Rune, Järsö Eriksson-Paulson Birgitta, Lumparby Lundberg Börje, Söderby Welander Tuire, Granboda REVISORER ORDINARIE: SUPPLEANT: 1. Lundberg Magnus, GRM 2. Sjölund Erika FÖRSAMLINGSREPRESENTANTER VID ÅLANDS PROSTERIFÖRENING R.F Andersson Benny, kyrkorådets ordförande 2. Wilhelms Brage, kyrkofullmäktiges ordförande

6 PERSONAL ORDINARIE: Andersson Benny, kyrkoherde (100%), Semestervikarie Andersson Liisa Kiss Ádám, kantor (100%). Nordberg Willy, församlingsmästare (100%). Svanfelt Christina, städare/husmor (47%) till och med , avgick med pension Andersson Inger, ekonomichef (100%) Welander Tuire, byråsekreterare, (genom budgetbeslut 100%) fram till Westmark Teresa, byråsekreterare från den (100%) Linnanlehto Markus, församlingsvärd (80% av heltid) Santos Erika, ungdomsledare (40% av heltid) Sinisalo Karin, Diakonissa (60% av heltid) TILLFÄLLIG ARBETSKRAFT: Som tillfälliga kyrkoherdevikarier har Andersson Mårten och Andersson Liisa ställt upp enligt förrättningstaxa. Som kantorsvikarier har fungerat Gustafsson Lita och Syrén Roger. Som sommarvikarier på begravningsplatserna under ordinaries semester har Olsson Rickard och Mattsson Ellen fungerat. Som extra inhoppare för församlingsvärden har Andersson Viola och Ekstrand Gunvor fungerat. Som ledare för juniorklubben, storasyskon och hjälpledare har Abrahamsson Elin, de Haas Moa, Helin Erika, Johans Linda, Karlberg Linda, Mattsson Ellen, Rosenberg Dennis, Wikström Hanna och Wikström Jens fungerat. Som kyrkguider under sommarmånaderna har fungerat: Nygård Anna, Westerberg Adam, Liljeberg Sophie, Abrahamsson Elin, Karlsson Madelene, Midbjer Emmi, Blomqvist Melker, Larsson Henrik, Jansson Felicia, Söderlund Maria

7 FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR Församlingens närvarande medlemmar har under året minskat med 16 personer och utgör vid årets slut 1928 närvarande personer. Antalet bosatta i Lemland och Lumparland per den är sammanlagt 2361 pers. Detta ger att 81,7 % av befolkningen hör till församlingen. Se förändringen i tabellform och diagram nedan. Medlemsstatistik år döpta döda nettoflyttning* Netto +/- Medl. Totalt 2014* (Kor. 2014) (Kor. 2012) döpta döda nettoflytt netto *nettoflyttning inflyttade (67) utflyttade (80) + inträdda (7) utträdda (13) + överförda till närvarande (8) - överförda till frånvarande (18).

8 TABLÅ ÖVER BUDGETUTFALLET BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN I verksamhetsberättelsens Driftsekonomidel visas en specifikation över hur utgifter och inkomster för 2014 ligger i förhållande till de i budgeten fastställda anslagen. I budgeten har anslag för församlingens verksamhet upptagits för att finansiera målen i verksamhetsplanen. Specifikationen över hur de olika verksamhetsområdens ekonomiska mål uppnåtts är ett bra redskap för att ge en ekonomisk bedömning av församlingens verksamhet. Specifikationen ger samtidigt en insyn i hur den i budgeten planerade verksamheten har fullföljts. Den ger även en bra grund för följande års budget, verksamhets- och ekonomiplan. Som grund i 2014 års verksamhetsberättelse ligger den budget med verksamhetsplan för 2014 som godkänts av kyrkofullmäktige. I driftsekonomidelen redovisas verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter för år 2014 för de olika kostnadsställena. Som jämförelse finns bokslut 2013 samt budget 2014, samt avvikelsen från budget och bruksgrad vilken anger hur stor procent av de budgeterade medlen som förbrukats under året. Verksamhetsberättelsen kommenterar mycket kort hur den i verksamhetsplanen upptagna verksamheten uppnåtts. Under vissa kostnadsställen tas upp interna hyresintäkter och kostnader samt interna överföringsintäkter och kostnader. Detta i enlighet med kyrkostyrelsens anvisningar. Förkortningar som används i siffersammanställningen: BU = budget, BS = bokslut.

9 DRIFTSEKONOMIDELEN 9 Huvudtitel 1: ALLMÄN FÖRVALTNING FÖRVALTNINGSORGAN KYRKLIGA VAL Att verkställa eventuella val som valordningen förutsätter (VOK). Valnämnden och kyrkoherden Församlingsval förrättas hösten Det är nu andra gången som de som fyllt 16 år får delta i valet, vilket borde lyftas fram på ett speciellt sätt. Förändringar under planeringsperioden Församlings val förrättas inte under planeringsperioden. - Två listor lämnades in Samarbetslistan (12) och Naturens vänner. (4). - Församlingsvalet förrättades den 9 november ,7 % deltog i valet av 16 kandidater invaldes i kyrkofullmäktige. En kandidat från Naturens vänner blev suppleant. - För att ge valet lite extra synlighet skickades ett valbrev ut till församlingsmedlemmarna. Detta brev innehöll och ett valkort. Motiveringar för budgeten år 2014 Medel upptas för valarbetet, utskick och annonser. Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER ,0 VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG KYRKOFULLMÄKTIGE 15 förtroendevalda medlemmar. Sittande kyrkofullmäktige tillsattes den Har det övergripande ansvaret för församlingen (KL 9, KO 8). Ekonomichefen fungerar som protokollförare Besluta om de ekonomiska ramarna för församlingsarbetet med beaktande av de målsättningar som förtroendevalda och personalen gjort upp. Informations- och diskussionsträffar tillsammans med personalen, kring församlingsarbetet.

10 Förändringar under planeringsperioden Planperioden innehåller inte några planerade förändringar 10 Enligt verksamhetsplanen - Kyrkofullmäktige har under året sammanträtt tre gånger varvid behandlats Motiveringar för budgeten år 2014 Arvoden och löner (1 600 ) Kostnader för sammanträdesarvoden har beräknats enligt sammanträdesarvoden; 22,00 för medlem och 40,00 för ordförande samt för tjänsteman enl.kollektivavtal 64, KyrkTak, 30,35, sekreteraren med 50% förhöjning. 170,00 som årsarvode till ordförande i kyrkofullmäktige. Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMST VERKSAMHETSUTGIFTE VERKSAMHETSBIDRA REVISION OCH KONTROLL Övervakning av församlingens ekonomi, egendomar och förvaltning (KL15, KO 15). En revisor utsedd av kyrkofullmäktige, revisorn skall inneha revisorsexamen (OFR, CGR eller GRM). Inga förändringar. Förändringar under planeringsperioden Val av revisorer i slutet av Enligt plan Ordinarie revisorer: Magnus Lundberg, GRM Suppleanter: Erika Sjölund, GRM Motiveringar för budgeten år 2014 Inga förändringar. Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

11 KYRKORÅDET (och ekonomisektionen) 8 förtroendevalda medlemmar i Kyrkorådet. Sittande kyrkoråd tillsattes den Fungerar som församlingens styrelse och bereder ärenden för fullmäktige. Kyrkorådet verkställer kyrkofullmäktiges beslut och leder församlingsverksamheten och förvaltning av egendom enl. KL 10 och KO 9. Kyrkoherden fungerar som ordförande och ekonomichefen som protokollförare Att verkställa de mål som uppställts i budgeten. Att marknadsföra kyrkans verksamhet till församlingen Nytt reglemente för begravningsväsendet och åtgärder till följd av den nya begravningslagen med därtill hörande hänvisningar. Uppdatering av kyrkorådets reglemente med anledning av den nya tjänstemannalagen. Markanvändningsplan Förändringar under planeringsperioden Beroende av vilka satsningar inom församlingsverksamheten förtroendevalda beslutar. - Förnyandet av vämeledningssytemet i Sta Birgitta kyrka fortsatte med planeringsarbete. Kyrkorådet har under året haft tolv sammanträden varvid behandlats Fortsättningsvis var ingen ekonomisektion tillsatt i enlighet med kyrkorådets reglemente Motiveringar för budgeten år 2014 Löner och arvoden (3 150 ) Kostnader för sammanträdesarvoden är beräknade enligt: 22,00 för medlem och 40,00 för ordförande samt enl.kollektivavtal 64, KyrkTak för tjänsteman 30,35, sekreteraren med 50% förhöjning. 590,00 som årsarvode till kyrkorådets viceordförande. Medel för sakkunnigtjänster och handledning, totalt har upptagits. Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSD.% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG EKONOMI- OCH PERSONALFÖRVALTNING Handha ansvaret för personaladministration och församlingens ekonomi och egendomar enligt ekonomiförvaltningsstadga och lagstiftning. Ekonomichefen Upprätthålla och utveckla välfungerande ekonomifunktioner. Effektivt verkställande av kyrkorådets och kyrkofullmäktiges beslut angående ekonomi, jord- och skogsbruk samt byggnader och anläggningar. Fortsätta återbetalningen av fondlånet Effektivt nyttjande av personalen och dess kunnande

12 -Församlingen gick med i Kyrkans servicecentral (Kipa) från årsskiftet -Ekonomikontoret har tagit ibruk ekonomi- och personalförvaltningsprogrammen i de nya systemen, med personalförvaltning, löneräkning, bokföring, kontering, betalningar, fakturering mm. -Ekonomichefen deltog i skolningstillfällen angående KIPA. Fortsatt fokusering på arbete för att upprätta hållbara strukturer och rutiner vad gäller redovisnings- och bokföringsverksamhet. Fortsatt återhållsamhet vad gäller utgifter. Noggrann uppföljning av ekonomin med riktgivande mellanbokslut en har konterat fakturor i ekonomiprogrammet (Kipa) för sina egna verksamhetsområden 12 Motiveringar för budgeten år 2014 Löner och arvoden samt periodiserade löner ( ) Adb-tjänster: ASP-tjänst för bokföring och löneräkning ½ år (3 100 ) samt KIPA-kostnader (Kyrkans Servicecentrals avgifter ) 100 % bidrag för KIPA (Kyrkans servicecentrals kostnader) (8 000 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSD.% VERKSAMHETSINKOM VERKSAMHETSUTGIF VERKSAMHETSBID KYRKOBOKFÖRING Att upprätthålla medlemsregistret för Lemland-Lumparlands församling. Kyrkoherden är ansvarig för datautrustning och dataunderhåll, samt även annan teknisk utrustning som används. Kyrkoherde Byråsekreterare Verksamhetsplan 2014 Medlemsregisterföring med kyrkans medlemsregistersystem Kirjuri Fullt utnyttjande av gravbokföringsprogrammet Förändringar under planeringsperioden Medlemsregisterprogrammet för kyrkan (Kirjuri) är inte färdigt och kommer att kompletteras med digitaliserat material. Byråsekreterartjänsten har under året varit 80% med rätt till 100 %. - Under sommaren sade dåvarande byråsekreteraren upp sig och uppgifterna sköttes internt. Den 1 november tillträdde den nya byråsekreteraren. Församlingen upprätthåller församlingens medlemsregister genom medlemsregistersystemet Kirjuri och gör elektronisk överföring av sina befolkningsuppgifter till Befolkningsregistercentralen - Meta-konvertering av de digitaliserade kyrkböckerna färdigställdes under De digitaliserade böckerna var ännu inte i bruk i Kirjuri under år Gravbokföringsprogrammet är ännu inte fullt i användning.

13 Motiveringar för budgeten år 2014 Löner och arvoden ( ) Meta-data för Kirjuri folkbokföringsprogrammet (5 000, bidrag 38,5 % 3080,00 budgeteras på kto 5440) 13 Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELS BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRA KYRKOHERDEÄMBETET Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för förvaltningen samt församlingsverksamheten. Kyrkoherden är ansvarig för datautrustning och dataunderhåll, samt även annan teknisk utrustning som används i kansliet. Byråsekreteraren ansvarar för bokningar av församlingens lokaler och personal. Byråsekreteraren ansvarar för medlemsregistret, samt arkivering. Kyrkoherden Byråsekreterare Verksamhetsplan 2014 Medlemsregisteruppgifter och andra kansliuppgifter. Byråsekreteraren fungerar som semestervikarie för ekonomichefen och bistår i arbetet med bokföring samt övrigt kansliarbete. Arkivering och inventarieföring Förändringar under planeringsperioden Kansliet har hand om de uppgifter som hör till kyrkoherdeämbetet. -Arbetet utfört enligt verksamhetsplan. - Församlingsbibliotek har inte upprättats - Uppdatering av av arkivet påbörjades Motiveringar för budgeten år 2014 Löner och arvoden ( ) Kansliet har hand om de uppgifter som hör till kyrkoherdeämbetet Andel i Ålands Prosteri (2 320 ) MKAB (1 400 ) Rauhala (160 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

14 PERSONALVÅRD 14 Hälsovård och rekreation för alla anställda. Ansvarsperson Ekonomichefen Ordna rekreation och julmiddag för de anställda. Understöda anställda som går på någon form av motion eller träning hälsovård / Medimar Ansvarsförsäkring och lagstadgad olycksfallsförsäkring för de anställda. Förändringar under planeringsperioden Församlingen bör ha en långsiktig plan för de anställdas motivation vari ingår kurser och aktiviteter. - De anställdas hade en rekreationsdag den sista april med majbrasa på kvällen. en avnjöt julmiddag på Restaurang Nautical. - Medimar omhänderhar församlingens utökade företagshälsovård. en har givits möjlighet att söka ut 150 per person/år för friskvård/motion. Regelbundna personalmöten har hållits, varannan vecka. Motiveringar för budgeten år 2014 Understödet till anställda som går på träning eller motion 2014, 150 (150,- /anställd per år) Kurstillfällen, rekreation samt julmiddag för hela personalen, frivilliga lönebikostnader (1 650 ). Ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring hälsovården för de anställda hos Medimar omfattar den lagstadgade förebyggande verksamheten och verksamhet som upprätthåller arbetsförmåga, klass 1 och sjukvård klass 2, samt arbetarskyddssamarbete (2 200 ). Ersättning för företagshälsovården (1 000 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

15 Huvudtitel 2: FÖRSAMLINGSARBETE GUDSTJÄNSTLIV Att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten och utöva själavård samt verka för att det kristna budskapet och förverkligandet av kärleken till nästan sprids bland alla åldersgrupper i församlingen. Kyrkoherde,Kantor Bibeln skall finnas till för alla. Utföra högmässor och gudstjänster, samt upprätthålla bygudstjänster och friluftsgudstjänster. Ordna alternativa gudstjänster med sång och musik för barn samt andra målgruppsinriktade gudstjänster. Speciella kyrkogångsdagar. Ungdomsgudstjänster utspridda under skolterminerna med efterföljande samkväm. Kyrkkaffe efter vissa större högtider och vid andra speciella gudstjänsttillfällen. Förkunnelse och själavård för alla åldersgrupper. Understödsberedskap. I överenskommelse med institutionerna i Lemland och Lumparlands kommuner omhänderha andaktsliv och själavård i Stiftelsen Hemmet, Sveagården och Kapellhagen. Hålla kontakt med grundskolorna på församlingens område, så att församlingen förblir synlig bland barn och ungdom. Ordnande av kyrkskjuts vid behov. Förändringar under planeringsperioden Upprätthålla och vårda den församlingsverksamhet som föreligger. Speciell kyrkogångsdag har hållits för Marthorna i Lemland och Lumparland. Speciella ungdomsgudstjänster på kvällstid har inte ordnats. Ålands Unga Kyrka ordnar ungdomsgudstjänster i St Olofs kyrka i Jomala med efterföljande samkväm. Övrig verksamhet fullföljdes enligt plan. Gudstänster och nattvard i kyrkorna: - Huvudgudstjänsterna har varit 68 st (2013: 64 st), 1532 deltagare (2013: 1274 deltagare), därav 34 st (2013: 29 st) med nattvard i vilka 294 (2013: 308) personer deltog. Övriga gudstjänster (t ex skolgudstjänster) har hållits 10 st (2013: 15 st), 811 deltagare (2013: 1050 deltagare). Huvudgudstjänsterna hade i medeltal 22,5 deltagare (2013: 20 deltagare). Se tabell för huvudgudstjänsternas olika delar i relation till övriga gudstjänster Huvudgudstjänster och övriga gudstjänster Högmässor Predikogudstjänster Övriga gudstjänster Nattvard

16 Utanför kyrkorna: Friluftsgudstjänst vid Norrkulla hembygdsgård, den 21 juni, samlade 6 (2013: 2) deltagare. Friluftsgudstjänst på Rödhamn inställd pga avsaknad av transport. - Friluftsgudstjänst på Herrön, den 13 juli, samlade 15 (2013: 14) deltagare. Friluftsgudstjänst på Bussö inställd på begäran av markägaren. Norrkulla Hembygdsgård i Järsö 3 st högmässor med 18 deltagare. Solkulla 2 (2013: 4) gudstjänster varav en högmässa med 36 deltagare. 16 Speciella sammankomster: Inom ramen för huvudgudstjänsterna har församlingen under året också förrättat Taizégudstjänter. St Olofsmässa vid St Olofs sjöfararkapell, 27 juli, samlade 11 (2013: 0) deltagare. Institutionerna (OBS Innefattar inte diakonins andakter): - I Sveagården har det hållits 13 (2013: 14) andakter med totalt 72 (2013: 142) deltagare, varav 8 (2013: 11) andakter har firats med nattvard, där 72 (2013: 127) deltagare mottagit sakramentet. - I Kapellhagen har det hållits 13 (2013: 16) andakter med totalt 130 (2013: 113) deltagare, varav 12 (2013: 12) andakter har firats med nattvard, där 112 (2013: 76) deltagare mottagit sakramentet. - I Stiftelsen Hemmet har det hållits 13 (2013: 14) andakter med totalt 128 (2013: 98) deltagare, varav 8 (2013: 8) andakter har firats med nattvard, där 72 (2013:63) deltagare mottagit sakramentet. Motiveringar till budgeten år 2014 Löner och arvoden ( ) Albor (600 ) Nattvardsförnödenheter (350 ) Tryckning och annonsering (700 ) Hyror, för gudstjänstlokal i Lumparland under kallaste vintermånaderna (500 ) Understöd (200,- ). Kyrkskjutsar och församlingsresa (700 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG JORDFÄSTNING Förrätta jordfästning, begravning och urnenedläggning av de avlidna och i sammanhanget stöda, möta och välsigna de sörjande. Kyrkoherde Kantor Förrättningssamtal. Besöksverksamhet i sorgehuset. I samband med Alla helgons dag förrätta parentation över de döda.

17 Förändringar under planeringsperioden Upprätthålla den verksamhet som föreligger (2013: 9) jordfästningar har förrättats med 372 (2013: 437) deltagare. - 1 urnbisättning med 5 deltagare. - I övrigt enligt verksamhet. Motiveringar till budgeten år 2014 Löner och arvoden (6 820 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELS BRUKSG% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRA ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR Att förrätta vigslar där parterna välsignas till äktenskap inför Gud, och dop där barnet eller den vuxendöpta får Guds välsignelse, införlivas med Gud och blir medlem i församlingen. Kyrkoherde Kantor Förrättningssamtal Uppföljning av dopet genom att uppmärksamma barnet de tre första åren efter dopet. Utdelning Helgdagsboken till familjen då de låter döpa sitt första barn. Även då följande barn i familjen döps kan på begäran boken erhållas. Förändringar under planeringsperioden Upprätthålla verksamheten som föreligger. Helgdagsboken har delats ut till de hem där första barnet döpts. Dopen har följts upp genom en liten dopfolder som skickats till föräldrarna på ett-, två- och treårsdagen. Församlingen har till vigselparen givit en vigselbibel st (2013: 19) dop har förrättats med totalt 431 deltagare. - 9 st (2013: 5) vigslar har förrättats med 721 deltagare. - Ingen välsignelse av äktenskap har förrättats (2013: 2 st). Motiveringar till budgeten år 2014 Löner och arvoden ( ) Litteratur/biblar som gåva (250 ).

18 18 Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGR% VERKSAMHETSINKOMST VERKSAMHETSUTGIFTE VERKSAMHETSBIDRA INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Att sköta om församlingens interna och externa informationsverksamhet både med infoblad, personlig information och församlingens webbsida samt anslagstavlorna. Byråsekreterare Verksamhetsplan 2014 Underhåll och uppdatering av församlingens hemsida. Uppdatering av information till kyrkans webbportal. Kyrkpressen beställs till alla hushåll som önskar den och subventioneras med 50%. Församlingens info-blad till alla hushåll genom en gemensam distribution med kommunernas kommunblad. Informera om klubb- och annan ungdomsverksamhet, utskick till småbarnen, födelsedagskort och julhälsningar till församlingens äldre m.m. Förändringar under planeringsperioden Informationsverksamheten underhålls och utvecklas efter församlingens behov st församlingsbor erhåller Kyrkpressen enligt önskemål och subventioneras med 50%. - förtroendevalda får kyrkpressen gratis - Församlingens info-blad distribueras gemensamt med kommunernas info-blad. Övrigt enligt verksamhetsplan. Motiveringar för budgeten år 2014 Litteratur och biblar som gåvor (500 ) Kyrkpressen (2 000 ). Subventionering av Kyrkpressen till alla hem som önskar få den Arbets-, tryck- och distributionskostnader för församlingens programblad, inbjudningar, infoblad och annonsering (2 000 ). Kostnader för Kustens it, Katrina, hemsidan, KyrkInfo, Söderby antenn, internet och bredband upptas här samt alla e-postkostnader ( ) Löner och arvoden (2 610 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIK BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

2. ALLMÄNNA MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN 2015

2. ALLMÄNNA MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN 2015 1 1. INLEDNING 1.1 Budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen Kyrkostyrelsen har gett anvisningar för budgetplaneringen. 1.1. Budgetering och bokföring Årligen skall kyrkofullmäktige, förutom budgeten

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 13.01.2015 18.30 20.03 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Birney Julia Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom

Läs mer

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. NUMMER 1/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 9 januari kl.13.00 på Kapellhagen. Lumparlands

Läs mer

Kallelsedatum Nr 2/2015 25.05.2015 Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida Lemböte lägergård 02.06.2015 18.30 21.35 2

Kallelsedatum Nr 2/2015 25.05.2015 Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida Lemböte lägergård 02.06.2015 18.30 21.35 2 Lemböte lägergård 02.06.2015 18.30 21.35 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom Siv Gammals Bror

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i

Läs mer

Kallelsedatum Nr 4/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 4/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 16.12.2015 18.30 21.15 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian kyrkofullmäktiges ordförande Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2017 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2017 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 23.1.2017 1 / 11 Sammanträdestid: Måndagen den 23.1.2017 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby 1 Sammanträdets öppnande 2 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Torsdagen den 8.1.2015 kl. 12.00 Sammanträdesplats: E-mötesförfarande Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets laglighet

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET

FÖRSAMLINGSRÅDET FÖRSAMLINGSRÅDET 130211 11.2.2013 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.00 19.05 Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. NUMMER 8/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Pensionärsträff på Kapellhagen Torsdagen den 14 augusti

Läs mer

Kvistofta Församling

Kvistofta Församling Verksamhetsuppföljning 2013 Kvistofta Församling 2 Verksamhetsuppföljning Innehåll Kyrkoherden har ordet sidan 3 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 4 Mål för Kvistofta Församling sidan 5 Ekonomisk

Läs mer

INFOBLAD V23~MÅNDAGEN 4 JUNI 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V23~MÅNDAGEN 4 JUNI 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V23~MÅNDAGEN 4 JUNI 2012. NUMMER 6/2012 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 14 juni kl 13.00 träffas vi på Kapellhagen

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling.

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. NUMMER 9/2012 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Nu är det Bingodags igen. Kom till Kapellhagen torsdagen

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 5/2013 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 5/2013 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 5/2013 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 172, textläsning ur 1 kor. 12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 82 Konstaterades att sammanträdet

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 16.2.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

REKOMMENDATIONSAVTAL OM FÖRRÄTTNINGSARVODEN

REKOMMENDATIONSAVTAL OM FÖRRÄTTNINGSARVODEN REKOMMENDATIONSAVTAL OM FÖRRÄTTNINGSARVODEN 1 Tillämpningsområde mom. 1 Kyrkans arbetsmarknadsverk samt Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och Kyrkliga sektorns fackorganisation

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 2 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 4/2016 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 4/2016 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1.12.2016 1 / 9 Sammanträdestid: Torsdagen den 1.12.2016 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby 46 Sammanträdets öppnande 47 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma kl. 18:00

ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma kl. 18:00 ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma 25.04.2016 kl. 18:00 Plats Alandica Kultur och Kongress, Mariehamn. Röstlängd Enligt bilaga 1. 1 Andelsstämmans öppnande Förvaltningsrådets

Läs mer

INFOBLAD V6~MÅNDAG 2 FEBRUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF

INFOBLAD V6~MÅNDAG 2 FEBRUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF INFOBLAD V6~MÅNDAG 2 FEBRUARI 2015. NUMMER 2/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Pensionärsträff torsdagen den 12 februari kl. 13.30 på Kapellhagen.

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET

FÖRSAMLINGSRÅDET FÖRSAMLINGSRÅDET 130903 3.9.2013 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.30-20.40 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv

Läs mer

MARIABLADET Må söndagens vila stärka dig, må söndagens frid vila över dig, må söndagens gudstjänst helga dig.

MARIABLADET Må söndagens vila stärka dig, må söndagens frid vila över dig, må söndagens gudstjänst helga dig. MARIABLADET 1.6-30.8.2015 Må söndagens vila stärka dig, må söndagens frid vila över dig, må söndagens gudstjänst helga dig. 7.6 2 sön efter pingst Gudstjänst kl. 11 Knut Jensen predikar, Jouni Sinisalo,

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Christel Lax och Merja Piipponen. Fastighetsdirektionens protokoll 2/ läggs fram.

Till protokolljusterare valdes Christel Lax och Merja Piipponen. Fastighetsdirektionens protokoll 2/ läggs fram. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 8.5.2015 klo 15.30 Sivu 1 77 Sammanträdet öppnas och beslutsförhet konstateras Gemensamma kyrkorådet har utöver ordförande 11 medlemmar, och det är beslutfört när mer än

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och BUDGET Sunnersbergs församling År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och 2017 2014-09-22 Budget för verksamhetsåret 2015 141015 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. NUMMER 1/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF God fortsättning på det nya året! Årets första pensionärsträff

Läs mer

kyrkofullmäktiges vice ordförande suppleant för Uunila Sissi

kyrkofullmäktiges vice ordförande suppleant för Uunila Sissi S:t Görans församlingshem 04.11.2014 18.30 20.55 2 NÄRVARANDE Beijar Christian Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom Siv Gammals Bror Grönlund Sandra Isaksson

Läs mer

PARAGRAFER 1-9. MARIEHAMNS FÖRSAMLING PROTOKOLL Kyrkofullmäktige

PARAGRAFER 1-9. MARIEHAMNS FÖRSAMLING PROTOKOLL Kyrkofullmäktige S:t Görans församlingshem 13.02.2012 18.30 19.28 2 NÄRVARANDE Andersson Ulla Beijar Christian Eriksson Karl-Göran Eriksson Hans Erik Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Funck Ann-Charlotte Gammals Bror

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2014:1 21.1.2014 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Oförändrade intäkter och kostnader Inför 2014 förväntar

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdeskallelse 18.2.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdeskallelse 18.2.2015 1/2015 Sammanträdeskallelse 18.2.2015 1 / 16 Sammanträdestid: Onsdagen den 18.2.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Gerd Wahlström ANSLAG/BEVIS. Silleruds församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kyrkorådet 0 Sammanträdesdatum Kyrkorådet.

Gerd Wahlström ANSLAG/BEVIS. Silleruds församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kyrkorådet 0 Sammanträdesdatum Kyrkorådet. Kyrkorådet 0 Plats och tid: Sockenstugan, Sillerud kl. 18.30 Beslutande: Nils-Erik Thorell Ordförande Gerd Wahlström Britta Nilsson Peter Ring Birgitta Rolöf Kyrkoherde Ulla-Britt Svensson Tjänstg. ers.

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

MARIEHAMNS FÖRSAMLING BESLUTSFÖRTECKNING Kyrkorådet NÄRVARANDE. Donning Stig Gammals Bror. Nylund Berit Öfverström Clas FRÅNVARANDE

MARIEHAMNS FÖRSAMLING BESLUTSFÖRTECKNING Kyrkorådet NÄRVARANDE. Donning Stig Gammals Bror. Nylund Berit Öfverström Clas FRÅNVARANDE Prästgårdssalen 13.10.2015 18.30 19.14 2 NÄRVARANDE Karlström Jan-Erik Donning Stig Gammals Bror Lindfors Nina Nylund Berit Öfverström Clas kyrkoherde vice ordförande FRÅNVARANDE Andersson Ulla Forsbom

Läs mer

Enligt kyrkostyrelsens anvisningar skall lönekostnader och vissa andra kostnader fördelas till de kostnadsställen dit de verkligen hör.

Enligt kyrkostyrelsens anvisningar skall lönekostnader och vissa andra kostnader fördelas till de kostnadsställen dit de verkligen hör. 1 1. INLEDNING 1.1 Budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen Kyrkostyrelsen har gett anvisningar för budgetplaneringen. 1. Budgetering och bokföring Årligen skall kyrkofullmäktige, förutom budgeten godkänna

Läs mer

kyrkofullmäktiges vice ordförande

kyrkofullmäktiges vice ordförande Prästgårdssalen 09.12.2014 19.00 19.45 2 NÄRVARANDE Karlström Jan-Erik Donning Stig Liewendahl Robert Gammals Bror Holmberg Karin Nylund Berit Westmark Ulf-Peter kyrkoherde suppleant för Eriksson Karl-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 07.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga - Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 BUDGET Sunnersbergs församling År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 Budget för verksamhetsåret 2014 130919 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

~;s... ~;(~;~;. ~...~~:~~... U~~~uu.~.uuu. - ~:bi~:~vm.~ MARKARYDS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. ordförande vice ordf. kyrkoherde ersättare

~;s... ~;(~;~;. ~...~~:~~... U~~~uu.~.uuu. - ~:bi~:~vm.~ MARKARYDS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. ordförande vice ordf. kyrkoherde ersättare SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kyrkorådets arbetsutskott 2007-06-07 107(14) Plats och tid Gennundsgården, kl. 18.30-20.20 ande Göran Giselsson Else-Gerd Andersson Sonja Schmidt ordförande vice ordf. kyrkoherde

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 1/2014 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 1/2014 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 1/2014 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång psb 202, textläsning ur Johannesevangeliet 4 samt bön. Ledande diakonitjänsteinnehavare Lena Streng berättade om aktuella

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande GUSTAFSSON, Siv

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande GUSTAFSSON, Siv 120314 FÖRSAMLINGSRÅDET 14.3.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.00 20.25 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel HERMANSSON, Jonas

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Enligt kyrkostyrelsens anvisningar skall lönekostnader och vissa andra kostnader fördelas till de kostnadsställen dit de verkligen hör.

Enligt kyrkostyrelsens anvisningar skall lönekostnader och vissa andra kostnader fördelas till de kostnadsställen dit de verkligen hör. 1 1. INLEDNING 1.1 Budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen Kyrkostyrelsen har gett anvisningar för budgetplaneringen. 1.1. Budgetering och bokföring Årligen skall kyrkofullmäktige, förutom budgeten

Läs mer

INFOBLAD V10~MÅNDAGEN 5 MARS 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V10~MÅNDAGEN 5 MARS 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V10~MÅNDAGEN 5 MARS 2012. NUMMER 3/2012 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 8 mars kl 13.00 träffas vi på Kapellhagen.

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

INFOBLAD V41~MÅNDAG 6 OKTOBER 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V41~MÅNDAG 6 OKTOBER 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V41~MÅNDAG 6 OKTOBER 2014. NUMMER 10/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 9 oktober kl:13.00 skall vi på Kapellhagen

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5)

KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5) KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5) Plats och tid Garvargården kl 18.30 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Kristina Söder, ordförande Anna Eriksson Thomas Linder Beatrice Söder Sven-Evert

Läs mer

MARIEHAMNS FÖRSAMLING PROTOKOLL Kyrkofullmäktige. NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla. Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt.

MARIEHAMNS FÖRSAMLING PROTOKOLL Kyrkofullmäktige. NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla. Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt. Lemböte lägergård 09.02.2016 18.30 21.00 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Öfverström Clas Ahlström Peter Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Wirta Inga-Britt Gammals Bror

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (3) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 23 oktober 2013, kl 18.00 20.30 Iréne Pierazzi,

Läs mer

De ledande tjänsteinnehavarna är underställda gemensamma kyrkorådet. 2.2 Tjänstens ansvarsområde och arbetsuppgifterna

De ledande tjänsteinnehavarna är underställda gemensamma kyrkorådet. 2.2 Tjänstens ansvarsområde och arbetsuppgifterna HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET INSTRUKTION FÖR DE LEDANDE TJÄNSTEINNEHAVARNA Godkänd av gemensamma kyrkofullmäktige den 29 september 1994 (ändrad i kfmge 15.11.2001, ikraftträdelse 1.1.2002, kfmge 4.11.2004

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.9.2014 klo 16.30 Sivu 1 112 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Till gemensamma kyrkorådet hör ordförande och 11 medlemmar, och det är beslutfört, då mera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Musikens Hus Akademin får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2010. Styrelse Styrelsen för Musikens Hus Akademin har haft följande sammansättning

Läs mer

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING GODKÄND I FÖRSAMLINGSRÅDET 4.10.2016 FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 1. Esbo kyrkliga samfällighets verksamhetsidé för Kyrkan i Esbo är enligt den strategi som blivit godkänd

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 Verksamhetsidé (ur strategin): Grunden för verksamheten i Esbo församlingar utgörs av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 Bilaga 1 till budget 2014 Osby pastorat verksamhetsplan 1 VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 INLEDNING Enligt kyrkoordningen, KO 47:4, skall budgeten innehålla en plan för verksamheten och

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Esbo församlingar DOP AV BARN

Esbo församlingar DOP AV BARN Esbo församlingar DOP AV BARN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 7/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 9.9.2015 kl. 18 20.20. Plats: Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 7/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 9.9.2015 kl. 18 20.20. Plats: Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 7/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 9.9.2015 kl. 18 20.20 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 128 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 129 Sammanträdets

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Andersson Ulla Donning Stig Eriksson Karl-Göran kommer kl 18.38 under 192 Gammals Bror Holmberg Karin. kyrkorådets vice ordförande

Andersson Ulla Donning Stig Eriksson Karl-Göran kommer kl 18.38 under 192 Gammals Bror Holmberg Karin. kyrkorådets vice ordförande S:t Görans församlingshem 27.11.2012 18.30-22.21 2 NÄRVARANDE Karlström Jan-Erik kyrkoherde Andersson Ulla Donning Stig Eriksson Karl-Göran kommer kl 18.38 under 192 Gammals Bror Holmberg Karin Lindfors

Läs mer

Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat.

Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat. Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat. Sammanträdesdatum 2017-11-13. Tid och plats kl 18. 30-20. 30 i Tvän-eds församlingshem. Beslutande: Gun-Britt Boger, Matts Hedberg,

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson. Margareta Edholm

Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson. Margareta Edholm Kyrkorådet 0 Plats och tid: Sockenstugan, Sillerud kl. 18.30 Beslutande: Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson Birgitta Rolöf Margareta Edholm Kerstin Klumpp Kyrkoherde Tjänstg. ers. Tjänstg.

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA

PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA PEDERSÖRE PROSTERI JÄMFÖRELSE AV ANTALET ANSTÄLLDA INOM FÖRSAMLINGARNA OCH SAMFÄLLIGHETERNA 2 MEDLEMSANTAL 2006...4 FÖRDELNING AV PERSONALEN I DE EKONOMISKA ENHETERNA...5 FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN...7 LAGSTADGADE

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer