1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN. Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN. Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet"

Transkript

1 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN ALLMÄN ÖVERSIKT Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet Lemland-Lumparlands församling gick från början av år 2014 med i Kyrkans servicecentral (Kipa). Församlingens hela ekonomi- och personalförvaltningsprogram förnyades därmed. Församlingens verksamhet utåt till sina medlemmar har fortsatt enligt samma linje som föregående år. Verksamheten vad gäller barn- och ungdomsarbetet har varit meningsfull och diakonin har uplevts mycket betydelsefull. Inom kyrkomusiken har en barnmusikgrupp samt piano- och flöjtövningar för barnen erbjudits. För vuxna sångentusiaster har kammarkören funnits. Sommarvikarier på gravgårdarna och kyrkguider till båda kyrkorna har anställts. I församlingen pågående projekt Torntaket på Lumparlands kyrka förnyades under året och kyrktornet fick därmed sin rätta form och stil. Arbetet gjordes av företaget Vanhat Talot som även utförde tjärning av kyrktaken både i Lemland och i Lumparland. Vattenläckan som uppdagades 2009 i Sta Birgitta kyrka är ännu inte åtgärdad. För byte av värmeledningsrör finns medel om ,00 upptaget i budgeten för Bidrag för reparationen har beviljats av kyrkostyrelsen. Museibyrån anlitades redan 2009, för att arbetena var av sådan karaktär att Kyrkostyrelsen måste ge sitt utlåtande. Omfattningen av reparationen har vuxit till ett projekt där byte av värmeledningsrör och element, efterputsning av väggarna, målning av bänkarna och breddning av grindhålet på södra sidan ingår. Hela projektet har kostnadsberäknats till över Hela projektet är en långdragen historia som i slutet av år 2014 verkade få en lösning då klartecken från Ålands museibyrå samt Museiverket i Helsingfors erhölls. Som sakkunnig i VVS-frågor och för ritarbetet har Turing Ab på Åland anlitats samt arkitekt Ulla Rahola från Helsingfors.

2 Översikt över ekonomin 2 År 2014 visar ett överskott på ,98 År 2013 visar ett överskott på ,99 År 2012 visade ett överskott på 560,54. År 2011 visade ett överskott på ,66 euro. År 2010 visade ett underskott på ,89 År 2009 visade ett underskott på ,53 Församlingens ekonomi börjar repa sig efter några tunga år. Skatteunderlaget inom församlingen har varit växande under många år vilket ger en stabil grund för församlingen. Skogsbruksplanen förverkligades genom gallringar, vilket gav intäkter totalt euro. Arbetet utfördes av Carl Rundberg. Serviceavgiften till Kyrkans servicecentral (Kipa) uppgår första året till euro 6221,67. Inklusive december månad 2014 som belastar år 2015 är summan 7 156,05. Detta är 15,5% högre än med ekonomi- och personalförvaltningssytemet som användes förut. För att hålla elkostnaderna har fortsättningsvis uppvärmningen av Lumparlands kyrka följts med noggrannt och justeringar gjorts. Detta kombinerat med en varm vinter har hållit elkostanderna nere, elinköpen uppgick till ,54 jämfört med ,90 totalt 16,7 minskning. Utgifterna för olja är lite högre för året, 9 548,35 mot 8 716,87 förra året. Till Trobergs minnesfond har församlingen fortfarande i slutet av 2014 en skuld på ,91. Under 2014 har det influtit ,38 i kyrkoskatt och ,00 i samfundsskatt, totalt ,38 vilket är ,38 mer än budgeterat för året. Budgeterat för år 2014 var i kyrkoskatt och i samfundsskatt. Skatteintäkterna ökade med ,60 jämfört med år Efter tre år med negativ skatteredovisning i november månad redovisade församlingen en skatteinkomst på 7 944,73 för november Skatteprocenten för uttaxering av kyrkoskatt har varit oförändrad, d v s 1,70%.

3 Väsentliga förändringar i församlingens ekonomi under och efter räkenskapsperioden 3 o De totala skatteinkomsterna för innevarande år har överskridit det budgeterade med ,38. o Den förväntade avkastningen från skogsavverkning för år 2014 var , denna underskreds för året och blev ,23. o Lönekostnaderna under året innefattar helårslöner för sju av nio ordinarie anställda. Husmor/städareanställningen lämnades vakant från 1.9 och byråsekreterarbefattningen var vakant under ca 4,5 månader. Totala lönekostnaden för år 2014 är ,65. Summan inkluderar lönebikostnader. o Kassalånet från Trobergs minnesfond kvarstår och är ,91. o Församlingens prislista justerades inför år 2015 och en genomsnittlig höjning på 1% gjordes, förutom gravgrävningen som höjdes med 3,4%. o Kostnaderna för uppvärmning (olja) har ökat med 9,5% medan kostnaderna för el minskat med 16,7%. o Diakonibidrag och övriga bidrag delades ut sammanlagt 1 786, beviljade bidrag totalt o Avskrivningarna minskade med 9,6% och är ,11 för år o Inköpet av flygel till församlingshemmet, vilket är budgeterat till år 2015 verkställdes de sista dagarna i december Summan var Försäkringar Lemland-Lumparlands församlings fastigheter och inventarier är försäkrade i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag; prästgården, kanslibyggnaden, församlingshemmet till fullvärde och övriga fastigheter och inventarier till ett fastställt försäkringsbelopp. Under 2009 gjordes en uppdatering och genomgång av församlingens försäkringar. De försäkrade byggnadernas totalvärde är den ,00 + fullvärdesförsäkringsvärdet. Inklusive verksamhetsförsäkringar och rättsskyddsförsäkringar uppgår värdet till totalt ,00. I byggnadernas totalvärde ingår värdet på Sta Birgitta kyrka; och St Andreas kyrka; I egendomsförsäkringar har totalt betalats. En detaljerad förteckning över försäkringsvärdena finns upptagen i noterna till bokslutet.

4 1.1.2 FÖRVALTNING 4 Här redogörs för förtroendeorganens sammansättning samt ges en kortfattad redogörelse för de viktigaste frågorna som behandlats. KYRKOFULLMÄKTIGE ORDINARIE MEDLEMMAR: SUPPLEANTER: 1. Wilhelms Brage, ordförande 1. Hovland Allan 2. Styrström Gun, viceordförande 2. Karlsson Jan-Ola 3. Ackren Sture 3. Roberts Bill 4. Blomqvist Majvor 4. Beckman Diana 6. Eriksson Traute 5. Fagerström Susanne 7. Eskills Karina 6. Andersson Torsten 8. Fagerholm Rainer 7. Roberts Bengt 9. Gustafsson Tryggve 10. de Haas Micael 11. Johansson Camilla 12. Johansson Peter ÖVRIGA: 13. Lindqvist Fredrik Andersson Inger, protokollförare 14. Sundblom Gunnar 15. Söderlund Bo-Erik 16. Westmark Teresa till den , från den till Allan Hovland De viktigaste ärendena i kyrkofullmäktige i korthet: Kyrkofullmäktige har under år 2014 haft tre protokollförda möten. De viktigaste ärendena på kyrkofullmäktiges sammanträden har varit: Den 2.4 förrättades val av ordförande och viceordförande till kyrkofullmäktige. Brage Wilhelms återvaldes till ordförande och Gun Styrström till vice ordförande för året Under samma möte valdes medlemmar till valnämnden och dessutom godkändes verksamhetsberättelsen och bokslutet för år På sammanträdet den fastställdes skatteprocenten för 2015 till 1,70 % och prislistan för 2015 justerades. Kyrkofullmäktige gav ekonomikansliet fullmakt att uppta ett lån för att finansiera renovering av Sta Birgitta kyrka. Samtidigt godkändes investeringsbudgeten och skogsbruksbudgeten för år På sammanträdet den 9.12 godkändes församlingens budget för år 2015 jämte verksamhetsplan.

5 5 KYRKORÅDET ORDINARIE MEDLEMMAR: PERSONLIGA SUPPLEANTER: 1. Kyrkoherde Andersson, Benny 1.Vikarierande präst 2.Poulsen Englund, Maiken vice ordförande 2. Åkerholm, Camilla 3. Eriksson, Traute 3. Andersson, Torsten 4. Eskills, Karina 4. Westmark, Teresa till från 1.11 Blomqvist, Majvor 5. Grönholm, Jesper 5. Ackrén, Sture 6. Häggblom, Johanna 6. Beckman, Diana 7. Pitzén, Ann-Christin 7. Holmström, Solveig 8. Sjöwall, Torolf 8. Söderlund, Bo-Erik 9. Sommarström, Jan-Erik 9. Andersson, Leif ÖVRIGA: Andersson, Inger protokollförare Ingen ekonomisektion har funnits under året. VALNÄMND ORDINARIE MEDLEMMAR: Kyrkoherde Andersson Benny, ordförande Karlsson Rafael, Nåtö, viceordförande Pero Milred, Krogstad Gabrielsson Peter, Prästgården Häggblom Johanna, Hellestorp PERSONLIGA SUPPLEANTER: vikarierande kyrkoherde Scott Rune, Järsö Eriksson-Paulson Birgitta, Lumparby Lundberg Börje, Söderby Welander Tuire, Granboda REVISORER ORDINARIE: SUPPLEANT: 1. Lundberg Magnus, GRM 2. Sjölund Erika FÖRSAMLINGSREPRESENTANTER VID ÅLANDS PROSTERIFÖRENING R.F Andersson Benny, kyrkorådets ordförande 2. Wilhelms Brage, kyrkofullmäktiges ordförande

6 PERSONAL ORDINARIE: Andersson Benny, kyrkoherde (100%), Semestervikarie Andersson Liisa Kiss Ádám, kantor (100%). Nordberg Willy, församlingsmästare (100%). Svanfelt Christina, städare/husmor (47%) till och med , avgick med pension Andersson Inger, ekonomichef (100%) Welander Tuire, byråsekreterare, (genom budgetbeslut 100%) fram till Westmark Teresa, byråsekreterare från den (100%) Linnanlehto Markus, församlingsvärd (80% av heltid) Santos Erika, ungdomsledare (40% av heltid) Sinisalo Karin, Diakonissa (60% av heltid) TILLFÄLLIG ARBETSKRAFT: Som tillfälliga kyrkoherdevikarier har Andersson Mårten och Andersson Liisa ställt upp enligt förrättningstaxa. Som kantorsvikarier har fungerat Gustafsson Lita och Syrén Roger. Som sommarvikarier på begravningsplatserna under ordinaries semester har Olsson Rickard och Mattsson Ellen fungerat. Som extra inhoppare för församlingsvärden har Andersson Viola och Ekstrand Gunvor fungerat. Som ledare för juniorklubben, storasyskon och hjälpledare har Abrahamsson Elin, de Haas Moa, Helin Erika, Johans Linda, Karlberg Linda, Mattsson Ellen, Rosenberg Dennis, Wikström Hanna och Wikström Jens fungerat. Som kyrkguider under sommarmånaderna har fungerat: Nygård Anna, Westerberg Adam, Liljeberg Sophie, Abrahamsson Elin, Karlsson Madelene, Midbjer Emmi, Blomqvist Melker, Larsson Henrik, Jansson Felicia, Söderlund Maria

7 FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR Församlingens närvarande medlemmar har under året minskat med 16 personer och utgör vid årets slut 1928 närvarande personer. Antalet bosatta i Lemland och Lumparland per den är sammanlagt 2361 pers. Detta ger att 81,7 % av befolkningen hör till församlingen. Se förändringen i tabellform och diagram nedan. Medlemsstatistik år döpta döda nettoflyttning* Netto +/- Medl. Totalt 2014* (Kor. 2014) (Kor. 2012) döpta döda nettoflytt netto *nettoflyttning inflyttade (67) utflyttade (80) + inträdda (7) utträdda (13) + överförda till närvarande (8) - överförda till frånvarande (18).

8 TABLÅ ÖVER BUDGETUTFALLET BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN I verksamhetsberättelsens Driftsekonomidel visas en specifikation över hur utgifter och inkomster för 2014 ligger i förhållande till de i budgeten fastställda anslagen. I budgeten har anslag för församlingens verksamhet upptagits för att finansiera målen i verksamhetsplanen. Specifikationen över hur de olika verksamhetsområdens ekonomiska mål uppnåtts är ett bra redskap för att ge en ekonomisk bedömning av församlingens verksamhet. Specifikationen ger samtidigt en insyn i hur den i budgeten planerade verksamheten har fullföljts. Den ger även en bra grund för följande års budget, verksamhets- och ekonomiplan. Som grund i 2014 års verksamhetsberättelse ligger den budget med verksamhetsplan för 2014 som godkänts av kyrkofullmäktige. I driftsekonomidelen redovisas verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter för år 2014 för de olika kostnadsställena. Som jämförelse finns bokslut 2013 samt budget 2014, samt avvikelsen från budget och bruksgrad vilken anger hur stor procent av de budgeterade medlen som förbrukats under året. Verksamhetsberättelsen kommenterar mycket kort hur den i verksamhetsplanen upptagna verksamheten uppnåtts. Under vissa kostnadsställen tas upp interna hyresintäkter och kostnader samt interna överföringsintäkter och kostnader. Detta i enlighet med kyrkostyrelsens anvisningar. Förkortningar som används i siffersammanställningen: BU = budget, BS = bokslut.

9 DRIFTSEKONOMIDELEN 9 Huvudtitel 1: ALLMÄN FÖRVALTNING FÖRVALTNINGSORGAN KYRKLIGA VAL Att verkställa eventuella val som valordningen förutsätter (VOK). Valnämnden och kyrkoherden Församlingsval förrättas hösten Det är nu andra gången som de som fyllt 16 år får delta i valet, vilket borde lyftas fram på ett speciellt sätt. Förändringar under planeringsperioden Församlings val förrättas inte under planeringsperioden. - Två listor lämnades in Samarbetslistan (12) och Naturens vänner. (4). - Församlingsvalet förrättades den 9 november ,7 % deltog i valet av 16 kandidater invaldes i kyrkofullmäktige. En kandidat från Naturens vänner blev suppleant. - För att ge valet lite extra synlighet skickades ett valbrev ut till församlingsmedlemmarna. Detta brev innehöll och ett valkort. Motiveringar för budgeten år 2014 Medel upptas för valarbetet, utskick och annonser. Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER ,0 VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG KYRKOFULLMÄKTIGE 15 förtroendevalda medlemmar. Sittande kyrkofullmäktige tillsattes den Har det övergripande ansvaret för församlingen (KL 9, KO 8). Ekonomichefen fungerar som protokollförare Besluta om de ekonomiska ramarna för församlingsarbetet med beaktande av de målsättningar som förtroendevalda och personalen gjort upp. Informations- och diskussionsträffar tillsammans med personalen, kring församlingsarbetet.

10 Förändringar under planeringsperioden Planperioden innehåller inte några planerade förändringar 10 Enligt verksamhetsplanen - Kyrkofullmäktige har under året sammanträtt tre gånger varvid behandlats Motiveringar för budgeten år 2014 Arvoden och löner (1 600 ) Kostnader för sammanträdesarvoden har beräknats enligt sammanträdesarvoden; 22,00 för medlem och 40,00 för ordförande samt för tjänsteman enl.kollektivavtal 64, KyrkTak, 30,35, sekreteraren med 50% förhöjning. 170,00 som årsarvode till ordförande i kyrkofullmäktige. Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMST VERKSAMHETSUTGIFTE VERKSAMHETSBIDRA REVISION OCH KONTROLL Övervakning av församlingens ekonomi, egendomar och förvaltning (KL15, KO 15). En revisor utsedd av kyrkofullmäktige, revisorn skall inneha revisorsexamen (OFR, CGR eller GRM). Inga förändringar. Förändringar under planeringsperioden Val av revisorer i slutet av Enligt plan Ordinarie revisorer: Magnus Lundberg, GRM Suppleanter: Erika Sjölund, GRM Motiveringar för budgeten år 2014 Inga förändringar. Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

11 KYRKORÅDET (och ekonomisektionen) 8 förtroendevalda medlemmar i Kyrkorådet. Sittande kyrkoråd tillsattes den Fungerar som församlingens styrelse och bereder ärenden för fullmäktige. Kyrkorådet verkställer kyrkofullmäktiges beslut och leder församlingsverksamheten och förvaltning av egendom enl. KL 10 och KO 9. Kyrkoherden fungerar som ordförande och ekonomichefen som protokollförare Att verkställa de mål som uppställts i budgeten. Att marknadsföra kyrkans verksamhet till församlingen Nytt reglemente för begravningsväsendet och åtgärder till följd av den nya begravningslagen med därtill hörande hänvisningar. Uppdatering av kyrkorådets reglemente med anledning av den nya tjänstemannalagen. Markanvändningsplan Förändringar under planeringsperioden Beroende av vilka satsningar inom församlingsverksamheten förtroendevalda beslutar. - Förnyandet av vämeledningssytemet i Sta Birgitta kyrka fortsatte med planeringsarbete. Kyrkorådet har under året haft tolv sammanträden varvid behandlats Fortsättningsvis var ingen ekonomisektion tillsatt i enlighet med kyrkorådets reglemente Motiveringar för budgeten år 2014 Löner och arvoden (3 150 ) Kostnader för sammanträdesarvoden är beräknade enligt: 22,00 för medlem och 40,00 för ordförande samt enl.kollektivavtal 64, KyrkTak för tjänsteman 30,35, sekreteraren med 50% förhöjning. 590,00 som årsarvode till kyrkorådets viceordförande. Medel för sakkunnigtjänster och handledning, totalt har upptagits. Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSD.% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG EKONOMI- OCH PERSONALFÖRVALTNING Handha ansvaret för personaladministration och församlingens ekonomi och egendomar enligt ekonomiförvaltningsstadga och lagstiftning. Ekonomichefen Upprätthålla och utveckla välfungerande ekonomifunktioner. Effektivt verkställande av kyrkorådets och kyrkofullmäktiges beslut angående ekonomi, jord- och skogsbruk samt byggnader och anläggningar. Fortsätta återbetalningen av fondlånet Effektivt nyttjande av personalen och dess kunnande

12 -Församlingen gick med i Kyrkans servicecentral (Kipa) från årsskiftet -Ekonomikontoret har tagit ibruk ekonomi- och personalförvaltningsprogrammen i de nya systemen, med personalförvaltning, löneräkning, bokföring, kontering, betalningar, fakturering mm. -Ekonomichefen deltog i skolningstillfällen angående KIPA. Fortsatt fokusering på arbete för att upprätta hållbara strukturer och rutiner vad gäller redovisnings- och bokföringsverksamhet. Fortsatt återhållsamhet vad gäller utgifter. Noggrann uppföljning av ekonomin med riktgivande mellanbokslut en har konterat fakturor i ekonomiprogrammet (Kipa) för sina egna verksamhetsområden 12 Motiveringar för budgeten år 2014 Löner och arvoden samt periodiserade löner ( ) Adb-tjänster: ASP-tjänst för bokföring och löneräkning ½ år (3 100 ) samt KIPA-kostnader (Kyrkans Servicecentrals avgifter ) 100 % bidrag för KIPA (Kyrkans servicecentrals kostnader) (8 000 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSD.% VERKSAMHETSINKOM VERKSAMHETSUTGIF VERKSAMHETSBID KYRKOBOKFÖRING Att upprätthålla medlemsregistret för Lemland-Lumparlands församling. Kyrkoherden är ansvarig för datautrustning och dataunderhåll, samt även annan teknisk utrustning som används. Kyrkoherde Byråsekreterare Verksamhetsplan 2014 Medlemsregisterföring med kyrkans medlemsregistersystem Kirjuri Fullt utnyttjande av gravbokföringsprogrammet Förändringar under planeringsperioden Medlemsregisterprogrammet för kyrkan (Kirjuri) är inte färdigt och kommer att kompletteras med digitaliserat material. Byråsekreterartjänsten har under året varit 80% med rätt till 100 %. - Under sommaren sade dåvarande byråsekreteraren upp sig och uppgifterna sköttes internt. Den 1 november tillträdde den nya byråsekreteraren. Församlingen upprätthåller församlingens medlemsregister genom medlemsregistersystemet Kirjuri och gör elektronisk överföring av sina befolkningsuppgifter till Befolkningsregistercentralen - Meta-konvertering av de digitaliserade kyrkböckerna färdigställdes under De digitaliserade böckerna var ännu inte i bruk i Kirjuri under år Gravbokföringsprogrammet är ännu inte fullt i användning.

13 Motiveringar för budgeten år 2014 Löner och arvoden ( ) Meta-data för Kirjuri folkbokföringsprogrammet (5 000, bidrag 38,5 % 3080,00 budgeteras på kto 5440) 13 Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELS BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRA KYRKOHERDEÄMBETET Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för förvaltningen samt församlingsverksamheten. Kyrkoherden är ansvarig för datautrustning och dataunderhåll, samt även annan teknisk utrustning som används i kansliet. Byråsekreteraren ansvarar för bokningar av församlingens lokaler och personal. Byråsekreteraren ansvarar för medlemsregistret, samt arkivering. Kyrkoherden Byråsekreterare Verksamhetsplan 2014 Medlemsregisteruppgifter och andra kansliuppgifter. Byråsekreteraren fungerar som semestervikarie för ekonomichefen och bistår i arbetet med bokföring samt övrigt kansliarbete. Arkivering och inventarieföring Förändringar under planeringsperioden Kansliet har hand om de uppgifter som hör till kyrkoherdeämbetet. -Arbetet utfört enligt verksamhetsplan. - Församlingsbibliotek har inte upprättats - Uppdatering av av arkivet påbörjades Motiveringar för budgeten år 2014 Löner och arvoden ( ) Kansliet har hand om de uppgifter som hör till kyrkoherdeämbetet Andel i Ålands Prosteri (2 320 ) MKAB (1 400 ) Rauhala (160 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

14 PERSONALVÅRD 14 Hälsovård och rekreation för alla anställda. Ansvarsperson Ekonomichefen Ordna rekreation och julmiddag för de anställda. Understöda anställda som går på någon form av motion eller träning hälsovård / Medimar Ansvarsförsäkring och lagstadgad olycksfallsförsäkring för de anställda. Förändringar under planeringsperioden Församlingen bör ha en långsiktig plan för de anställdas motivation vari ingår kurser och aktiviteter. - De anställdas hade en rekreationsdag den sista april med majbrasa på kvällen. en avnjöt julmiddag på Restaurang Nautical. - Medimar omhänderhar församlingens utökade företagshälsovård. en har givits möjlighet att söka ut 150 per person/år för friskvård/motion. Regelbundna personalmöten har hållits, varannan vecka. Motiveringar för budgeten år 2014 Understödet till anställda som går på träning eller motion 2014, 150 (150,- /anställd per år) Kurstillfällen, rekreation samt julmiddag för hela personalen, frivilliga lönebikostnader (1 650 ). Ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring hälsovården för de anställda hos Medimar omfattar den lagstadgade förebyggande verksamheten och verksamhet som upprätthåller arbetsförmåga, klass 1 och sjukvård klass 2, samt arbetarskyddssamarbete (2 200 ). Ersättning för företagshälsovården (1 000 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

15 Huvudtitel 2: FÖRSAMLINGSARBETE GUDSTJÄNSTLIV Att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten och utöva själavård samt verka för att det kristna budskapet och förverkligandet av kärleken till nästan sprids bland alla åldersgrupper i församlingen. Kyrkoherde,Kantor Bibeln skall finnas till för alla. Utföra högmässor och gudstjänster, samt upprätthålla bygudstjänster och friluftsgudstjänster. Ordna alternativa gudstjänster med sång och musik för barn samt andra målgruppsinriktade gudstjänster. Speciella kyrkogångsdagar. Ungdomsgudstjänster utspridda under skolterminerna med efterföljande samkväm. Kyrkkaffe efter vissa större högtider och vid andra speciella gudstjänsttillfällen. Förkunnelse och själavård för alla åldersgrupper. Understödsberedskap. I överenskommelse med institutionerna i Lemland och Lumparlands kommuner omhänderha andaktsliv och själavård i Stiftelsen Hemmet, Sveagården och Kapellhagen. Hålla kontakt med grundskolorna på församlingens område, så att församlingen förblir synlig bland barn och ungdom. Ordnande av kyrkskjuts vid behov. Förändringar under planeringsperioden Upprätthålla och vårda den församlingsverksamhet som föreligger. Speciell kyrkogångsdag har hållits för Marthorna i Lemland och Lumparland. Speciella ungdomsgudstjänster på kvällstid har inte ordnats. Ålands Unga Kyrka ordnar ungdomsgudstjänster i St Olofs kyrka i Jomala med efterföljande samkväm. Övrig verksamhet fullföljdes enligt plan. Gudstänster och nattvard i kyrkorna: - Huvudgudstjänsterna har varit 68 st (2013: 64 st), 1532 deltagare (2013: 1274 deltagare), därav 34 st (2013: 29 st) med nattvard i vilka 294 (2013: 308) personer deltog. Övriga gudstjänster (t ex skolgudstjänster) har hållits 10 st (2013: 15 st), 811 deltagare (2013: 1050 deltagare). Huvudgudstjänsterna hade i medeltal 22,5 deltagare (2013: 20 deltagare). Se tabell för huvudgudstjänsternas olika delar i relation till övriga gudstjänster Huvudgudstjänster och övriga gudstjänster Högmässor Predikogudstjänster Övriga gudstjänster Nattvard

16 Utanför kyrkorna: Friluftsgudstjänst vid Norrkulla hembygdsgård, den 21 juni, samlade 6 (2013: 2) deltagare. Friluftsgudstjänst på Rödhamn inställd pga avsaknad av transport. - Friluftsgudstjänst på Herrön, den 13 juli, samlade 15 (2013: 14) deltagare. Friluftsgudstjänst på Bussö inställd på begäran av markägaren. Norrkulla Hembygdsgård i Järsö 3 st högmässor med 18 deltagare. Solkulla 2 (2013: 4) gudstjänster varav en högmässa med 36 deltagare. 16 Speciella sammankomster: Inom ramen för huvudgudstjänsterna har församlingen under året också förrättat Taizégudstjänter. St Olofsmässa vid St Olofs sjöfararkapell, 27 juli, samlade 11 (2013: 0) deltagare. Institutionerna (OBS Innefattar inte diakonins andakter): - I Sveagården har det hållits 13 (2013: 14) andakter med totalt 72 (2013: 142) deltagare, varav 8 (2013: 11) andakter har firats med nattvard, där 72 (2013: 127) deltagare mottagit sakramentet. - I Kapellhagen har det hållits 13 (2013: 16) andakter med totalt 130 (2013: 113) deltagare, varav 12 (2013: 12) andakter har firats med nattvard, där 112 (2013: 76) deltagare mottagit sakramentet. - I Stiftelsen Hemmet har det hållits 13 (2013: 14) andakter med totalt 128 (2013: 98) deltagare, varav 8 (2013: 8) andakter har firats med nattvard, där 72 (2013:63) deltagare mottagit sakramentet. Motiveringar till budgeten år 2014 Löner och arvoden ( ) Albor (600 ) Nattvardsförnödenheter (350 ) Tryckning och annonsering (700 ) Hyror, för gudstjänstlokal i Lumparland under kallaste vintermånaderna (500 ) Understöd (200,- ). Kyrkskjutsar och församlingsresa (700 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG JORDFÄSTNING Förrätta jordfästning, begravning och urnenedläggning av de avlidna och i sammanhanget stöda, möta och välsigna de sörjande. Kyrkoherde Kantor Förrättningssamtal. Besöksverksamhet i sorgehuset. I samband med Alla helgons dag förrätta parentation över de döda.

17 Förändringar under planeringsperioden Upprätthålla den verksamhet som föreligger (2013: 9) jordfästningar har förrättats med 372 (2013: 437) deltagare. - 1 urnbisättning med 5 deltagare. - I övrigt enligt verksamhet. Motiveringar till budgeten år 2014 Löner och arvoden (6 820 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELS BRUKSG% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRA ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR Att förrätta vigslar där parterna välsignas till äktenskap inför Gud, och dop där barnet eller den vuxendöpta får Guds välsignelse, införlivas med Gud och blir medlem i församlingen. Kyrkoherde Kantor Förrättningssamtal Uppföljning av dopet genom att uppmärksamma barnet de tre första åren efter dopet. Utdelning Helgdagsboken till familjen då de låter döpa sitt första barn. Även då följande barn i familjen döps kan på begäran boken erhållas. Förändringar under planeringsperioden Upprätthålla verksamheten som föreligger. Helgdagsboken har delats ut till de hem där första barnet döpts. Dopen har följts upp genom en liten dopfolder som skickats till föräldrarna på ett-, två- och treårsdagen. Församlingen har till vigselparen givit en vigselbibel st (2013: 19) dop har förrättats med totalt 431 deltagare. - 9 st (2013: 5) vigslar har förrättats med 721 deltagare. - Ingen välsignelse av äktenskap har förrättats (2013: 2 st). Motiveringar till budgeten år 2014 Löner och arvoden ( ) Litteratur/biblar som gåva (250 ).

18 18 Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIKELSE BRUKSGR% VERKSAMHETSINKOMST VERKSAMHETSUTGIFTE VERKSAMHETSBIDRA INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Att sköta om församlingens interna och externa informationsverksamhet både med infoblad, personlig information och församlingens webbsida samt anslagstavlorna. Byråsekreterare Verksamhetsplan 2014 Underhåll och uppdatering av församlingens hemsida. Uppdatering av information till kyrkans webbportal. Kyrkpressen beställs till alla hushåll som önskar den och subventioneras med 50%. Församlingens info-blad till alla hushåll genom en gemensam distribution med kommunernas kommunblad. Informera om klubb- och annan ungdomsverksamhet, utskick till småbarnen, födelsedagskort och julhälsningar till församlingens äldre m.m. Förändringar under planeringsperioden Informationsverksamheten underhålls och utvecklas efter församlingens behov st församlingsbor erhåller Kyrkpressen enligt önskemål och subventioneras med 50%. - förtroendevalda får kyrkpressen gratis - Församlingens info-blad distribueras gemensamt med kommunernas info-blad. Övrigt enligt verksamhetsplan. Motiveringar för budgeten år 2014 Litteratur och biblar som gåvor (500 ) Kyrkpressen (2 000 ). Subventionering av Kyrkpressen till alla hem som önskar få den Arbets-, tryck- och distributionskostnader för församlingens programblad, inbjudningar, infoblad och annonsering (2 000 ). Kostnader för Kustens it, Katrina, hemsidan, KyrkInfo, Söderby antenn, internet och bredband upptas här samt alla e-postkostnader ( ) Löner och arvoden (2 610 ) Budgetutfall 2014 uppgiftsområde BS 2013 BU 2014 BS 2014 AVVIK BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET VERKSAMHETSPLAN. Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET VERKSAMHETSPLAN. Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014 0 Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014 INLEDNING 1 För varje räkenskapsår skall senast i december nästföregående år antas

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Grävning för installation av kylanläggnig vid Häverö gravkapell sommaren 2012 1 Inledning av Kyrkoherde Ulf Engström 2 Som kyrkoherde i Häverö-Edebo-Singö

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2009

Verksamhetsredovisning 2009 Verksamhetsredovisning 2009 för Lindbergs, Torpa, Valinge och Stamnareds församlingar -1 Inledning 2009 var ett år då mycket i samfälligheten var statt i förändring. En ny kyrkoherde och komminister var

Läs mer

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Godkänd av kommunfullmäktige den XX.6.2009 Geta kommun bokslut G E T A K O M M U N S B O K S L U T 2 0 0 8 B A L A N S B O K KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2008 www.svenskakyrkan.se/vastanfors Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning koncernen...

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Innehållsförteckning 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET... 5 1.1 Kommundirektörens

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Kyrkans svenska personalutbildning

Kyrkans svenska personalutbildning Kyrkans svenska personalutbildning 2014 Inledningsord Välkommen till Kyrkans svenska personalutbildning 2014! Vi lever i en tid av snabba förändringar i kyrka och samhälle. Nya uppgifter tillkommer och

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Bilder omslaget Fastigheten Kottlavägen 118, Lidingö Kapellet, invigt 1965 Missionsskolan byggdes

Läs mer

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Innehållsförteckning Huskvarna församling - centrum Musik sid 3 Barn- och ungdomsverksamhet sid 5 Vuxenverksamhet sid 11 Diakoni sid 14 Huskvarna

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 15.1.2015 HAMMARLANDS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ 2014 www.domkyrkan.fi Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska

domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ 2014 www.domkyrkan.fi Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska domkyrkobladet www.domkyrkan.fi nr 2/ 2014 Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska domkyrkoförsamling s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Engagera dig - rösta i församlingsvalet Domkyrkoförsamlingen

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla 2010 2011 Innehåll: Mellanrum Söndagsfröna Vatten Mötesplatser Musikaliska axplock Musik i sommarkväll Gemenskapsgruppen Vi formar framtiden

Läs mer

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte« »svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«[sedan hösten 2002 pågår ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet för

Läs mer