Medicinsk service. Kvalitetsbokslut 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinsk service. Kvalitetsbokslut 2014"

Transkript

1 Medicinsk service Kvalitetsbokslut

2 2

3 MEDICINSK SERVICE LEDANDE AKTÖR MED KUNDFOKUS Medicinsk service Ledande aktör med kundfokus Medicinsk service svarar för IT, medicinsk teknik och provbunden laboratoriediagnostik inom Region Skåne. Våra ledord är leverans, kvalitet och utveckling Leveransen står i fokus för kundnyttan. Vår leverans ska vara säker och tillgänglig genom att ITsystem är användarvänliga och effektiva, support avseende medicinsk teknik finns när användaren behöver det och laboratoriesvaren levereras i tid. Kvalitet innebär att våra processer ska vara standardiserade och säkra, medarbetarna engagerade och motiverade samt att ledningssystemen är effektiva. Utveckling sker genom att ständigt förbättringsarbete präglar arbetet. Forskning, utveckling och utbildning sker i samverkan med lärosätena och förvaltningen arbetar för att säkra kompetensförsörjningen. Med de tre ledorden som bas utvecklar vi kontinuerligt våra verksamheter i dialog med våra kunder. I detta bokslut beskrivs hur vi under 2014 fortsatt arbetat med att formera vår verksamhet till att bli just det stöd inom Medicinsk service som Region Skåne behöver. Lars Kristensson Förvaltningschef Innehåll Medicinsk service Ledande aktör med kundfokus... 3 Säker verksamhet... 6 Patient- och kundfokuserad verksamhet... 8 Leverans i rimlig tid Effektiv verksamhet Kunskapsbaserad verksamhet: forskning, utveckling och utbildning Miljö Översiktliga produktionsdata Medarbetare

4 Det här är Medicinsk service Medicinsk service är en av Region Skånes sjukvårdsförvaltningar och tillhandahåller verksamhet inom IT, medicinsk teknik (MT) och laboratoriemedicin för Region Skåne samt erbjuder service och tjänster till privata vårdgivare med avtal. Förvaltningen har uppdraget att ge god och effektiv service till kunder och patienter samt aktivt medverka i och vara kunskapsstöd för regionala och lokala processer. Verksamheten ger därmed stöd till Region Skånes samlade uppdrag, är fysiskt belägen vid alla skånska sjukhusorter och har huvudsätet i Lund. IT ansvarar för alla regionens IT-system, såväl specifika system för hälso-och sjukvården, Skånetrafiken och Kultur Skåne, som generella system för olika typer av administration. IT arbetar med beställning, testning, införande och drift av IT-system. Nätdrift och telefoni ingår också i ITs uppdrag. Medicinsk teknik ansvarar för teknik som används vid diagnos, behandling och rehabilitering. Detta omfattar ett brett fält och inkluderar t ex röntgenutrustning och andningshjälpmedel. Medicinsk teknik ansvarar även för gaser som syrgas och lustgas. Labmedicin ansvarar för tjänster som stödjer patientens vård och behandling främst i form av laboratorieanalyser, framställning av blodkomponenter ur helblod och benmärg samt är expertfunktion inom laboratoriemedicin, arbets- och miljömedicin och klinisk genetik. Inom Labmedicin utförs obduktioner och här finns även Region Skånes biobank. Labmedicin ansvarar förutom för den egna laboratorieverksamheten för kvalitetssäkring, rådgivning, utbildning samt val av metoder och instrument i patientnära laboratorieverksamhet. Inom Medicinsk service bedrivs omfattande avancerad forskning i egen regi och i samarbete med externa aktörer, där Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet är den volymmässigt största samarbetspartnern, men forskning bedrivs även i samarbete med t ex Lunds Tekniska fakultet (LTH). Medicinsk service har ca 1600 medarbetare och omsätter cirka 2,5 miljarder kronor. 4

5 Organisation Organisation Förvaltningen Medicinsk service är organiserad i de två divisionerna IT/MT och Labmedicin. Inom vardera divisionen finns ett antal verksamhetsområden indelade i enheter. En samlad förvaltningsorganisation med förvaltningsstab, HR-, ekonomi- och kommunikationsfunktioner är placerad i Lund Division IT/MT IT/MT har verksamhet både centralt i Lund och lokalt utplacerad, främst vid akutsjukhusen. IT/MT service Kryh, Sund och SUS tillhandahåller tjänster till respektive vårdförvaltning. Detta innebär akut- och förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning samt teknisk kompetens vid investeringsplanering, upphandling, installation och utbildning. Övriga två verksamhetsområden stödjer samordning samt regionala verksamheter. IT/MT service Kryh ger stöd och service åt vårdförvaltning Kryh, Skånetrafiken och division Labmedicin inom Medicinsk service. Ansvarar för regional andningsutrustningsbank. Har ett regionalt ansvar för IT-system inom området vård och patientadministration. IT/MT service Sund ger stöd och service åt vårdförvaltning Sund. Har ett regionalt ITuppdrag för användarnära IT (PC-arbetsplats, telefoni, skrivare, kopiering mm). IT/MT service SUS ger stöd och service åt vårdförvaltning SUS samt ett regionalt ansvar för IT/MT-FoUU. Har också ett regionalt ansvar för IT-system inom områdena operation, obstetrik samt specialiserad vård. VO IT/MT Samordning Koordinerar och säkerställer att processen för nya system och förändringar i befintliga system hanteras på ett säkert och effektivt sätt samt att gällande regelverk följs. IT/MT service Regionala verksamheter Ger stöd och service åt Bild- och funktionsmedicin vid SUS, Sund och Kryh. Ger även stöd och service åt privata vårdgivare samt regionövergripande förvaltningar; Koncernkontoret, Kultur Skåne, Folktandvården och Regionservice. Har regionalt ansvar för IT- system inom vårddokumentation. Division Labmedicin Labmedicin har verksamhet vid alla skånska sjukhusorter. Verksamheten anpassas kontinuerligt efter sjukhusets vårdnivå. Samtliga specialiteter finns i Lund. Arbetet inom Labmedicin utförs i en matrisorganisation med chefer vid de olika laboratorierna i nära samarbete med processledare som har Skåneövergripande ansvar för definierade områden. Produktionsplattformen är modern och i hög grad automatiserad. VO Arbets- och miljömedicin utreder patienter/grupper med misstänkt arbetsmiljöeller arbetsrelaterad ohälsa. Arbetar för att förebygga ohälsa betingad av arbetsmiljön eller den allmänna miljön. VO Klinisk genetik och biobank ger underlag till diagnostik av medfödda och förvärvade genetiska avvikelser, ger genetisk vägledning samt ansvarar för samordning av Region Skånes biobanksverksamhet. VO Klinisk immunologi och transfusionsmedicin ger underlag till diagnostik, behandling och uppföljning inom immunologi, blodtransfusion samt cell- och organtransplantation. Här ingår även Blodcentralen Skåne. VO Klinisk kemi ger underlag för diagnostik, behandling och uppföljning genom undersökning av blod, urin m fl kroppsvätskor. VO Klinisk mikrobiologi ger underlag till infektionsdiagnostik genom påvisande av bakterier, virus, svamp och parasiter. VO Klinisk patologi ger underlag till diagnostik, behandling och uppföljning via förändringar i bortopererade organ, cellvätskor eller i små provbitar samt utför obduktioner 5

6 SÄKER VERKSAMHET Säker verksamhet Säker och effektiv IT är avgörande för hela Region Skånes uppdrag. På samma sätt är medicinsk teknik och laboratoriediagnostisk verksamhet avgörande komponenter inom hälso- och sjukvården. Division IT/MT arbetar med att utveckla den regiongemensamma sammanslagna IT- och medicintekniska verksamheten. Uppdraget innefattar både förebyggande underhåll och arbetssätt som exempelvis processer och avtal. Division Labmedicins samtliga verksamheter är ackrediterade, detta är ett led i ständigt förbättrad patientsäkerhet. Labmedicin deltar regelbundet i flera, såväl nationella, internationella och interna kontrollprogram där okända prover analyseras. Verksamheterna granskas av myndigheter och tillsynsorgan såsom Swedac, Inspektionen för vård och omsorg samt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inom Medicinsk service används en rad kvalitetsstandarder: Informationssäkerhet ISO Medicinteknisk kvalitet SS-EN ISO IT Information Technology Infrastructure Library (ITIL), en internationellt vedertagen samling principer för hantering av IT-tjänster, där fokus ligger på att IT-tjänsterna ska anpassas efter de behov som uppstår i verksamheten. Riskhantering ISO-EN Laboratorieanalys och diagnostik ISO 15189: provningsverksamheten vid områdena Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi, Klinisk genetik och större delen av Klinisk patologi. ISO/IEC 17025: provningsverksamhet vid områdena Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, samt en sektion inom Arbets- och miljömedicin. EFI: transplantationsimmunologi. Produktion GMP (Good Manufacturing Practice) omfattar blodgivning och framställning av blodkomponenter. ISO 9001: Tillverkning av odlingsmedier och reagens för mikrobiologisk diagnostik. 6

7 Exempel på standardiserad kvalitetskontroll temperaturkontroll och övervakning Rätt temperatur är väsentlig för provmaterialets kvalitet inför analys och därför görs: Temperaturkontroll av transportlådor för laboratorieprover. Temperaturövervakning av kylskåp, frysar och inkubatorer inom Labmedicin. 7

8 PATIENT- OCH KUNDFOKUSERAD VERKSAMHET Patient- och kundfokuserad verksamhet Patientsäkerhetsarbetet inom Medicinsk service Medicinsk service har: Standardiserade arbetssätt. Rutiner för avvikelsehantering. Rutiner för uppföljning av avvikelser. Identifiera Rätt från mig! Vi reagerar direkt när det inte blir som det var tänkt. Återföra Utvärdera Åtgärda Rapportera Vi skickar inte fel i processen Vi åtgärdar och återkopplar till den person/funktion som befinner sig tidigare i processen. Vi tar oss tid att skriva avvikelser. Vi ser på fel som viktiga möjligheter till förbättringar Rätt från mig tydliggör det enskilda ansvaret hos varje medarbetare Patientsäkerhetskultur För att nå en kultur av ständiga förbättringar inom patientsäkerheten förväntas alla medarbetare inom Medicinsk service utföra två uppdrag, dels sitt arbete, dels att utveckla detta arbete. Vägledande för både chefer och medarbetare är då att sträva efter värdeskapande beteende och eliminera patientsäkerhetsrisker Patientens kontaktmöjligheter Vid Region Skånes lokaler och sjukhusområden kan patienter och besökare använda trådlöst internet. Nätverket Region Skane Publikt är tillgängligt vid regionens sjukhusområden, i Regionhuset i Malmö och vid flertalet andra av Region Skånes lokaler. Detta är ett led i arbetet med e-hälsa och kan utnyttjas av samtliga patienter, medborgare och anhöriga. 8

9 Kunddialog och kundinflytande Verksamhetsstyrd styr och förvaltningsmodell för IT och medicintekniska system Verksamhetsstyrd styr- och förvaltningsmodell är ett ramverk och ger riktlinjer för förvaltningsarbetet med IT- och medicintekniska system. Målet är att ge nytta till den verksamhet som systemet ska stödja. Modellen innehåller bland annat: Rollbeskrivningar Beslutsforum Grupperingar av systemen i systemkategorier och ansvarsområden Verktyg för löpande systemförvaltning Budget och uppföljning Modellen är framtagen av en projektgrupp med deltagare från SUS, Sund, Kryh, Koncernkontoret, Regionservice och Medicinsk service. Verksamhetsstyrd styr- och förvaltningsmodell är beslutad av regiondirektören och gäller samtliga IT- och medicintekniska system inom Region Skåne. Införandet av modellen sker successivt med start från årsskiftet 2014/15. 9

10 IT/MT ServiceCenter ServiceCenter ska förstärka verksamhetsnära support inom IT och Medicinsk teknik och finns på sjukhusområdena i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad. Här erbjuds service och hjälp med: Toners och överskottsbehållare till skrivare vid problem med ordinarie leverans. Utlåning av tillbehör som laddare till smarta telefoner och läsplattor, konferenspuckar till Lyncmöten, bärbara datorer med Officepaket, bärbara projektorer och rådgivning vid specialbeställningar ServiceCentret fungerar som ett komplement till befintliga supportvägar. För felanmälan av IT gäller , precis som tidigare. Servicekoordinator IT/MT Servicekoordinatorerna ska tillgodose tvåvägskommunikationen med kunderna. Det finns servicekoordinatorer gentemot sjukvårdsförvaltningarna, de skåneövergripande förvaltningarna och för privata vårdgivare. Nyhetsbrev från Medicinsk service Nyhetsbrevet publiceras på VGI och sprids också per prenumeration. Kundenkät för utvecklad dialog Två större undersökningar är gjorda avseende kundkontakter. Undersökningarna som avser kunder till vardera divisionen IT/MT och Labmedicin genomfördes via intervjuer och webbaserade enkäter. Resultaten används till det fortlöpande arbetet med att utveckla kunddialogen. Information på webbar Medicinsk service har information på VGI, Vårdgivare i Skåne och Labmedicin.se. Det pågår ett stort arbete med att samla in idag utspridd information, så att den är tillgänglig både för medarbetare inom Region Skåne och för externa kunder. 10

11 Frågan hur var ditt besök idag hos oss idag gav 98 procent grön gubbe 91 procent 7 procent 1 procent 1 procent Blodcentralen Skåne genomförde under oktober-december 2014 en undersökning i Helsingborg, Kristianstad, Malmö och Lund. Detta resulterade i att 98 procent av blodgivarna tryckte på knappen för grön gubbe. Totalt besvarade 5,642 blodgivare frågan. Patientnära laboratorieanalys Ett stort arbete läggs på det patientnära analyserande, där vårdens medarbetare utför analyser med stöd av Labmedicin. Vårdens medarbetare får utbildning, stöd vid kvalitetskontroller och support vid eventuella problem. Läkarlunch Möt Labmedicin Klinisk kemi Labmedicin inbjuder sjukvårdsförvaltningarnas läkare till möten. Syftet är dialog och informationsutbyte. Funktionsbrevlåda för kundkontakt inom Labmedicin Via kan kunden få kontakt med verksamheten. Jour och konsultlinjer inom Labmedicin finns att tillgå för information, rådgivning och diagnostisk stöd. Medarbetare från Labmedicin deltar i ronder/konferenser där representanter för olika specialiteter inom hälso- och sjukvården samlas, för att diskuterar alla fynd som berör den enskilda patienten. Laboratoriemedicinska råd (LM-råd) förekommer för närvarande i nordväst och nordöst men det finns diskussion att utveckla i hela Skåne. Vid LM-råden möts medarbetare inom Labmedicin och övriga hälso- och sjukvården, fr a primärvården, för att bl a diskutera nyheter och ändrade rutiner. Minnesanteckningar publiceras. Transfusionsmedicinska kommittéer sammankallas vid respektive sjukhus, med syftet att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan transfusionsmedicin och vårdgivare. Här diskuteras bl a användning av blodkomponenter, gällande anvisningar samt sker granskning av inträffade avvikelser. Blodcentralen Skåne finns vid alla skånska sjukhus och i de ambulerande blodbussarna. Blodgivning på stan är införd i Malmö och är den första i sitt slag i Skåne. Modellen är en förebild för den fortsatta utvecklingen där målet att Skåne ska vara självförsörjande på blod. Referenslaboratorier Inom Labmedicin finns flera nationella/internationella referenslaboratorier. Exempel på detta är Laboratoriet för Blodgruppsgenomisk typning, HPV-laboratoriet, Miljöanalytiska laboratoriet och Genetiska laboratoriet. 11

12 LEVERANS I RIMLIG TID Leverans i rimlig tid Svar i tid Labmedicin arbetar för att leverera provsvaren när vården behöver dem. Alla analyssvar behövs inte omedelbart men det är kritisk för vården att veta när svaren kan förväntas för att planera patientens omhändertagande. Därför är dialog med vården nödvändig för att Labmedicin ska kunna ge det stöd som förväntas avseende underlag till diagnostik, vård och behandling Det finns fastställda svarstider för flertalet analyser och det är också möjligt att beställa snabb- eller akutsvar. Dessa går då före i hanteringen och besvaras vid behov per telefon. Dock finns en kontinuerlig strävan efter ett jämt flöde i hela processen, från inlämnade av prov till digital utlämning av svar. Målet är att så få analyssvar som möjligt dokumenteras för hand och besvaras per telefon. AQURE är ett nytt IT-stöd som införs för att även analyssvar från patientnära analysinstrument ska överföras digitalt till vårdsystemet. Arbete pågår inom IT/MT för att få data från analys- och övervakningsinstrument som hanteras utanför sjukhus- och primärvård, t ex i hemtjänst och i ambulanser att överföras digitalt. Vissa svarstider är för långa Bröstcancer Lungcancer Prostatacancer Coloncancer Gyncancer För att cancerpatienter ska få bättre vård och stöd behöver svarstiderna vara korta Problemen med långa svarstider förklaras främst av brist på specialistläkare inom klinisk patologi. Verksamheten arbetar därför med aktivt med rekryteringsåtgärder. Trots att uppsatta mål för svarstider ännu inte nås visar benchmarking att Region Skåne har goda resultat för remisshantering och svarstider inom patologi jämfört med andra regioner och landsting. 12

13 EFFEKTIV VERKSAMHET Effektiv verksamhet Målstyrning Under 2014 har Medicinsk service arbetat med att skapa gemensamma processer och samsyn kring målarbete för att ge maximal service och öka kundfokus. Det innebär att medarbetarna ska känna till den röda tråden, från koncern, till förvaltning och vidare till enhetens och individens mål. Gemensamma mallar för medarbetarsamtal med individuell utvecklingsplan och lönesamtal samt gemensamma lönekriterier är framtagna. Målrelaterad ersättning Medicinsk service har under 2014 nått uppsatta mål för målrelaterad ersättning. Divisionerna har tagit fram mätbara mål och aktiviteter för att uppnå målen. Arbetet har kommunicerats från ledningsgrupp till arbetsplatsträffar (APT). Strategier för en ekonomi i balans Inför 2015 har en ny modell för intäktsfinansiering av Medicinsk service tagits fram i samarbete med kundförvaltningarna och koncernledningen. Resultatet betyder att verksamheterna följt sina åtgärdsprogram och genomförd effektivisering motsvarade ett krav på 2 procent av omsättningen. 13

14 KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET: Forskning, utveckling och utbildning Kunskapsbaserad verksamhet: forskning, utveckling och utbildning Inom Medicinsk service sker en ständig utveckling där forskning och utbildning är väsentliga beståndsdelar. Nya e-hälsotjänster och utveckling av framtidens vårdinformationssystem är några pågående projekt. Region Skånes IT-infrastruktur ska möta de framtida behov som system, program och tjänster ställer. För de uppdrag som kräver djupare kompetens eller forskningsinsatser har division IT/MT ett nära samarbete och flera pågående projekt tillsammans med Lunds universitet. Huvuddelen av Labmedicins forskning bedrivs i Lund och Malmö i samarbete med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet vid Institutionerna för laboratoriemedicin och Institutionen för Kliniska vetenskaper. Forskningsresultat tillvaratas i den kliniska verksamheten. På samma sätt kan kliniska fynd utgöra underlag för forskning. Flera starka forskargrupper knutna till Labmedicin är internationellt etablerade och ingår i EU-nätverk och andra samarbeten med ledande internationella centra, såsomom Harvard, NCI, UCSF, Oxford, Trinity college Dublin, Singapore NTU mm. Antal medarbetare med forskningsanknytning 102 medarbetare (55 kvinnor och 47 män, är disputerade. Av dessa är. 17 professorer (4 kvinnor och 13 män). 30 docenter (14 kvinnor och 16 män). 5 lektorer (2 kvinnor och 3 män). Merparten medarbetare med forskningsanknytning finns inom Labmedicin. ALF- medel ,8 miljoner kronor 48 miljoner kronor 46 miljoner kronor Regionalt finansierad forskning ,9 miljoner kronor 22 miljoner kronor 22 miljoner kronor ALF = Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. 14

15 Vetenskapliga artiklar Under 2014 publicerades 266 vetenskapliga artiklar av medarbetare knutna till Medicinsk service. Av dessa utvaldes Ny kunskap om stamcellslikande celler i njurarna till Månadens artikel i mars 2014 vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Forskargruppen som leds av Martin Johansson, överläkare inom patolog, har hypotesen att de stamcellsliknande cellerna har lättare att överleva om det blir syrebrist, t.ex. på grund av hjärtbesvär eller en skada i kroppen som tillfälligt minskar blodflödet till njuren. Det är fortfarande grundforskning, men förhoppningen är att i framtiden kunna få fram kunskap som kan leda till nya behandlingar vid njursvikt. Originalartikeln Evidence for a morphologically distinct and functionally robust cell type in the proximal tubules of human kidney är publicerad i Human Pathology 2014 Feb:45(2): Läs mer på Aktuellt om vetenskap och hälsa Medicinteknik i Skåne Konferensen Medicinteknik i Skåne anordnades första gången 2014 och lockade över 200 deltagare. Syftet är att ge deltagarna möjligheter att skapa kontaktytor och få kunskap om medicinteknisk forskning och utveckling i regionen. Konferensen riktar sig till aktörer inom akademi, sjukvård och företag. Konferensen syftar även till en ökad förståelse för dessa olika aktörers problemställningar samt utbyte av idéer. Arrangörer för Medicinteknik i Skåne är Medicinteknikportalen LABIB, Lunds Universitet samt Region Skåne med Medicinsk service. Bulletin Nyhetsbrevet Bulletin från Arbets- och miljömedicin och Yrkes- och miljödermatologi vid SUS har 2300 prenumeranter. Under 2014 har 4 temanummer getts ut: Förskolemiljöer, Blandat nummer, Företagshälsovård, Pågående forskning Populärvetenskaplig om forskning Tidningen och webbplatsen Aktuellt om vetenskap och hälsa är ett samarbete mellan Region Skåne (Labmedicin, Skånes universitetssjukvård, Psykiatri) och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Forskningens dag Medarbetare inom Labmedicin deltar i Forskningens dag som årligen arrangeras av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne tillsammans med Eric K. Fernströms Stiftelse. Forskningens dag hålls i Malmö och Lund under november månad och riktar sig främst till allmänheten. Temat för 2014 var När hjärtat stannar. David Gisselsson Nord, specialistläkare i patologi, tilldelades det lokala Fernströmpriset för att genom utveckling av avancerade metoder ha kartlagt kromosomförändringar vid barncancer för förbättrad diagnostik, behandling och prognosbedömning. 15

16 Rapporter Arbets- och miljömedicinsk verksamhet sammanställs årligen i ett antal rapporter. Under 2014 skrevs 26 rapporter som finns tillgängliga via Rapporterna spänner ämnesmässigt över ett brett fält som t ex exponering för PFAS i dricksvatten, repetitivt arbete och blyexponering från förorenad mark. Nationella kvalitetsregister Labmedicin rapporterar analysresultat till nationella kvalitetsregister där syftet är att samla data för underlag. Detta resulterar i bl.a. publikationen Öppna jämförelser som ges ut av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Råd & Stöd Som komplement till andra riktlinjer för Labmedicin kunder publiceras Råd & Stöd på Labmedicins hemsida. Utbildning vid universitet och högskolor Medicinsk service samarbetar i utbildningsaktiviteter med lärosätena i Lund, Malmö och Kristianstad. Medarbetare inom Medicinsks service deltar i grund- och specialistutbildning, verksamhetsförlagd utbildning och handleder examensarbeten främst för blivande läkare, biomedicinska analytiker, biomedicinare och biologer, medicintekniska ingenjörer men även sjuksköterskor och undersköterskor. Utbildning för vårdens medarbetare Labmedicin ger regelbundet utbildning till övriga hälso- och sjukvården och har under 2014 anordnat utbildning i preanalytik, patientnära laborerande och informerat om nya metoder och analyser. Efter genomförds utbildning görs en utvärdering för att mäta utfall och få underlag till förbättring. En standardmall används för att kunna jämföra resultat år för år och mellan olika utbildningsaktiviteter. Utvärdering efter utbildning i preanalytik Utbildningen genomfördes vid 28 tillfällen. 447 deltagare av totalt 557 deltagare besvarade enkäten. Stämmer inte Stämmer delvis Stämmer Jag kan mer nu Jag har nytta Jag kan av kunskapen i rekommendera mitt arbetet utbildningen 16

17 MILJÖ Miljö En viktig del utvecklingsarbetet inom Medicinsk service är att värna om miljön och att integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten. Vi ska därmed minska klimatpåverkan, utnyttja resurserna effektivare och arbeta för att minimera miljöriskerna med laboratoriekemikalier. Region Skånes målsättning är att bli fossilbränslefritt år Tjänsteresor med bil och flyg påverkar miljön negativt genom koldioxidutsläpp och luftföroreningar En geografiskt utspridd verksamhet med många omvärldskontakter och nationella, nordiska samt internationella samarbeten genererar många resor. Under 2014 reste medarbetarna inom Medicinsk service drygt 7,4 varv runt jorden (ca mil) med privat bil i tjänsten. För att minska miljöpåverkan från tjänsteresor görs nu aktiva insatser som att medarbetarna kan låna resekort med Skånetrafiken. Dessutom uppmanas till mindre bilkörning med privat bil och vid behov välja regionens pool-bilar som drivs med förnyelsebara bränslen. Resande med tåg och flyg till Stockholm, fördelat på antalet medarbetare inom Medicinsk service och år Varje medarbetare åker 0,48 tågresor varav 0,17 st. till Stockholm. Totalt ger detta 348 km med tåg per medarbetare och år. Varje medarbetare åker 0,29 flygresor vara 0,17 st. till Stockholm. Totalt ger detta 513 km med flyg per medarbetare och år. Jämförelse med föregående år går inte att göra då medarbetarna inom Medicinsk service tidigare har tillhört olika förvaltningar. Den miljövänligaste resan är den som aldrig blir av Under 2014 har användandet av distanskonferenstjänsten Lync kommit igång på allvar och motsvarar för hela Region Skåne en ökning med 80 procent jämfört med Inom Medicinsk service finns videokonferensutrustning vid alla sjukhusorter. Utrustningarna används vid möten, utbildningar och när medarbetarna deltar i multidisciplinära ronder. Att lägga till möjligheten att delta via Lync i en mötesinbjudan har blivit ett naturligt inslag. Division Labmedicin är miljöcertifierad Labmedicin är miljöcertifierat enligt ISO sedan Miljöledningsarbetet ingår i det gemensamma arbetet inom Region Skåne. Här sker ett kontinuerligt arbete för att minska negativ miljöpåverkan. Miljöledningssystem är ett redskap för att på ett strukturerat och lätthanterligt sätt styra, genomföra och följa upp miljöarbete d.v.s. fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna. 17

18 ÖVERSIKTLIGA PRODUKTIONSDATA Översiktliga produktionsdata Verksamheten 2014 inte är direkt jämförbar med 2013 eftersom Medicinsk service består av en sammanslagning av verksamheter inom IT, medicinsk teknik och laboratoriemedicin som 2013 bedrevs inom olika förvaltningar. Vad är produktion inom IT/MT? Medicinsk service arbetar med att ta fram de produktionsdata som ska följas inom IT/MT, med start För IT ska dessa produktionsdata följas: Antal PC per anställd Antal anställda per PC Kostnad per PC (Hårdvara, mjukvara, support) Kostnad som andel av netto/omslutning Kostnad för IT-utveckling För den medicintekniska verksamheten ska dessa produktionsdata följas: Underhåll (förebyggande, avhjälpande underhåll) Kund (inom och utanför sjukhuset) och leverantörskontakter Upphandlingar Antal avvikelser 18

19 Antal datorer inom Region Skåne År Totalt Per anställd , ,00 Inom Region Skåne fanns under 2014, datorer vilket är 521 st. eller 1,6 procent fler än vid motsvarande tidpunkt Datormängd är i stort sett oförändrat. Utveckling , uppdelat på datortyp Datortyp Stationära Bärbara Paneldatorer Egenägda Läsplattor Summa Paneldatorer är t.ex. flexapparater och viss medicinteknisk utrustning. Egenägda datorer avser inköp som inte skett genom ordinarie IT-verksamhet. Dessa datorer avser oftast medicinteknik där leverantörerna ställer särskilda krav på vilka datorer som kan kombineras med den medicintekniska utrustningen. 19

20 Produktion inom Labmedicin Inom division Labmedicin produceras laboratorieanalyser, framställs blodkomponenter ur blodgivarnas donationer, omhändertas stamceller inför transplantation och utförs arbets- och miljömedicinska samt genetiska utredningar. Här utförs också kliniska obduktioner. Stort fokus läggs även på kunskapsproduktionen, se Forskning, utveckling och utbildning. Analyser Under 2014 utfördes analyser med ett genomsnitt på över en miljon analyser per månad. Antal analyser per år Den ökning som sågs 2012 har fortsatt och jämfört med 2013 är det en ökning på närmare analyser på årsbasis. I antalet ingår alla typer av analyser* och alla typer av provtagningsmaterial från den undersökta patienten (celler, vävnader och kroppsvätskor). * Av andelen analyser består 88 procent av kliniskt kemiska analyser. Antal Labmixpoäng per år Ett annat sätt att mäta produktion är via Labmixpoäng, där hela sortimentet är indelat i grupper efter pris. Labmixpoäng gör det enklare att mäta produktionsförändringar över tid. Att räkna förändring i antal produkter eller analyser ger alltså ingen bra bild av hur verksamheten påverkas, då sortimentet innehåller produkter och analyser av vitt skilda slag, med stor variation i kostnad och resursåtgång. * Labmixpoäng för kliniskt kemiska analyser är ca 35 av totalen, vilket beror på att dessa generellt sett har låga priser per analys och därmed får en låg viktpoäng. 20

21 Blodförsörjning Antal blodgivningar per år Antal transfunderade blodkomponenter per år Erytrocyter Plasma Trombocyter Efter blodgivning delas helblodet upp i sina beståndsdelar: Erytrocyter (röda blodkroppar), plasma och trombocyter (blodplättar). De olika komponenterna kan då förvaras på det sätt som passar innehållet bäst. När det är dags för transfusion ordinerar den behandlande läkaren vilka olika typer av blodkomponenter om ska ges till patienten. Inför detta har laboratoriet utfört blodgruppering och i förekommande fall förenlighetstest på blodprover från patienten. Under 2014 utfördes blodgrupperingar och förenlighetstester. Antal stamcellsskördar och transplantationer per år Leukaferes Transplantationer Blodstamceller skördas (utvinns via leukaferes) ur helblod. Cellerna ges antingen direkt till mottagaren eller förvaras fryst i flytande kväve tills det är aktuellt att använda skörden för transplantation. 21

22 Antal obduktioner Obduktion Antal prov i Biobankens provsamling BD En biobank är en samling prover blodprov, cellprov eller andra vävnadsprover som tas i vården och sparas längre tid än två månader efter avslutad analys och som kan härledas till en viss person. Region Skånes Biobank är den fysiska biobanken för hälso-och sjukvårdshuvudmannens biobanksprover. Proverna förvaras i antingen rumstemperatur eller vid olika fystemperaturer där den lägstra är minus 150 grader. Antal utförda provtagningar Labmedicin har Provtagningar vid alla skånska sjukhusområden dit patienter kan gå för att få de ordinerade proverna tagna. Ofta är det patienter som ordineras upprepade provtagningar som besöker dessa verksamheter. Framöver ska väntetid vid besöket inför provtagning också följas. 22

23 MEDARBETARE Medarbetare Antal anställda Under 2014 hade Medicinsk service 1571 heltidsanställda, fördelat på 271 personer vid division IT/MT, 1127 personer vid division Labmedicin och 36 personer inom förvaltningsledning och stab. Lika rättigheter och möjligheter Inom Medicinsk service har Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter tagits fram. Planen gäller och utgår från Regionen Skånes handlingsplan. Handlingsplanen har arbetats fram tillsammans med fackliga representanter och chefer. Systematiskt arbetsmiljöarbete Medicinsk service har tagit fram rutiner för att underlätta systematiskt arbete med arbetsmiljön. Det finns bland annat instruktion för ronder: arbetsmiljö, miljö, brandskydd samt checklistor för fyra typer av arbetsmiljöronder. Nya chefer och skyddsombud har erbjudits utbildning med diplomering i systematiskt arbetsmiljöarbete. Resultatet av förvaltningens årliga uppföljning av området visar bland annat att möjligheten för skyddsombud och medarbetare att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra. Det gör även rutiner och hantering av tillbud, olycksfall och arbetsskador på de arbetsplatser som svarat. Däremot behöver förvaltningen arbeta vidare med att göra policyn för hälsofrämjande arbetsmiljö känd av alla. Yrkesgrupper och funktioner Division IT/MT Handläggare IT Förvaltare IT-arkitekt Laboratorieingenjör Medicinskteknisk ingenjör Medicinsk sekreterare, IT-tekniker Servicekoordinator Systemansvarig Systemingenjör Systemtekniker Tjänsteförvaltare Division Labmedicin Biomedicinsk analytiker Biomedicinare Cytodiagnostiker Epidemiolog Ergonom Farmaceut Genetiker Handläggare Kemist Kurator Laboratoriebiträde Läkare Medicinsk sekreterare Mikrobiolog Molekylärbiologi Obduktionstekniker Psykolog Sjuksköterska Undersköterska Vaktmästare Yrkes- och miljöhygieniker. Biomedicinska analytiker utgör mer än hälften av medarbetarna, därefter kommer gruppen läkare. 23

24 Sjuktal 2014 Medicinsk service: 16,4 sjukdagar per anställd under Region Skåne: 18,9 dagar. Frisknärvaro 2014 Medicinsk service: 64 procent av de anställda har haft högst fem sjukdagar. Region Skåne: 63,7 procent. Åldersfördelning Åldersfördelningen inom Labmedicin uppvisar en stark dominans av åldersgruppen 55 till 60 dvs. pensionsavgångar närmar sig. Därför pågår ett större arbete kring kompetensförsörjning I detta sker en översyn avseende alla yrkesgrupper, roller, funktioner inklusive möjlighet att omfördela arbetsuppgifter Labmedicin IT/MT Könsfördelning Medicinsk service Division IT/MT Division Labmedicin Män Kvinnor 24

25 25

26 Medicinsk service Lund 26

Genvägen till en diagnos

Genvägen till en diagnos I framkant Genvägen till en diagnos Kundsamtal som ökar förståelsen s2 s 10 Mervärde med patogeninaktivering s 14 Vinnande koncept för säkrare väg i vården s 17 2014 2015 s c i l i f e l a b Genvägen till

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Fysiologlab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Tandvårdsförvaltningen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Landstingets vision och värdegrund... 3 1.2 Verksamhetsidé... 3 1.3 Utmaningar... 3 2 Medborgare och kund... 4 2.1

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernstab HR Lisa Davidsson HR-strateg 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGSPLAN Datum 2015-03-09 Dnr 0900843 1 (14) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2018 1. Inledning ska vara

Läs mer

Medicinsk revision, en del i internkontrollen

Medicinsk revision, en del i internkontrollen Medicinsk revision, en del i internkontrollen Stockholm 2009-10-13 Helseplan Consulting Group AB Kungsgatan 55, 111 22 Stockolm Telefon: 021-12 99 88 / Fax: 021-12 99 97 Organisationsnummer: 556763-1428

Läs mer

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING TRYGGARE ARBETSLIV UTVECKLING 4 MILJONER FÖRSÄKRADE 2011 var ett år då vi gjorde nytta för många människor.

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1 Årsredovisning 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Ledningskontoret HR-avdelningen 2014-03-17 Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Här växer kunskap och människor 2 (57) INNEHÅLL Sammanfattning HR-strategi sid 3 Landstingets

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Primärvårdsrehab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer