Medicinsk service. Kvalitetsbokslut 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinsk service. Kvalitetsbokslut 2014"

Transkript

1 Medicinsk service Kvalitetsbokslut

2 2

3 MEDICINSK SERVICE LEDANDE AKTÖR MED KUNDFOKUS Medicinsk service Ledande aktör med kundfokus Medicinsk service svarar för IT, medicinsk teknik och provbunden laboratoriediagnostik inom Region Skåne. Våra ledord är leverans, kvalitet och utveckling Leveransen står i fokus för kundnyttan. Vår leverans ska vara säker och tillgänglig genom att ITsystem är användarvänliga och effektiva, support avseende medicinsk teknik finns när användaren behöver det och laboratoriesvaren levereras i tid. Kvalitet innebär att våra processer ska vara standardiserade och säkra, medarbetarna engagerade och motiverade samt att ledningssystemen är effektiva. Utveckling sker genom att ständigt förbättringsarbete präglar arbetet. Forskning, utveckling och utbildning sker i samverkan med lärosätena och förvaltningen arbetar för att säkra kompetensförsörjningen. Med de tre ledorden som bas utvecklar vi kontinuerligt våra verksamheter i dialog med våra kunder. I detta bokslut beskrivs hur vi under 2014 fortsatt arbetat med att formera vår verksamhet till att bli just det stöd inom Medicinsk service som Region Skåne behöver. Lars Kristensson Förvaltningschef Innehåll Medicinsk service Ledande aktör med kundfokus... 3 Säker verksamhet... 6 Patient- och kundfokuserad verksamhet... 8 Leverans i rimlig tid Effektiv verksamhet Kunskapsbaserad verksamhet: forskning, utveckling och utbildning Miljö Översiktliga produktionsdata Medarbetare

4 Det här är Medicinsk service Medicinsk service är en av Region Skånes sjukvårdsförvaltningar och tillhandahåller verksamhet inom IT, medicinsk teknik (MT) och laboratoriemedicin för Region Skåne samt erbjuder service och tjänster till privata vårdgivare med avtal. Förvaltningen har uppdraget att ge god och effektiv service till kunder och patienter samt aktivt medverka i och vara kunskapsstöd för regionala och lokala processer. Verksamheten ger därmed stöd till Region Skånes samlade uppdrag, är fysiskt belägen vid alla skånska sjukhusorter och har huvudsätet i Lund. IT ansvarar för alla regionens IT-system, såväl specifika system för hälso-och sjukvården, Skånetrafiken och Kultur Skåne, som generella system för olika typer av administration. IT arbetar med beställning, testning, införande och drift av IT-system. Nätdrift och telefoni ingår också i ITs uppdrag. Medicinsk teknik ansvarar för teknik som används vid diagnos, behandling och rehabilitering. Detta omfattar ett brett fält och inkluderar t ex röntgenutrustning och andningshjälpmedel. Medicinsk teknik ansvarar även för gaser som syrgas och lustgas. Labmedicin ansvarar för tjänster som stödjer patientens vård och behandling främst i form av laboratorieanalyser, framställning av blodkomponenter ur helblod och benmärg samt är expertfunktion inom laboratoriemedicin, arbets- och miljömedicin och klinisk genetik. Inom Labmedicin utförs obduktioner och här finns även Region Skånes biobank. Labmedicin ansvarar förutom för den egna laboratorieverksamheten för kvalitetssäkring, rådgivning, utbildning samt val av metoder och instrument i patientnära laboratorieverksamhet. Inom Medicinsk service bedrivs omfattande avancerad forskning i egen regi och i samarbete med externa aktörer, där Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet är den volymmässigt största samarbetspartnern, men forskning bedrivs även i samarbete med t ex Lunds Tekniska fakultet (LTH). Medicinsk service har ca 1600 medarbetare och omsätter cirka 2,5 miljarder kronor. 4

5 Organisation Organisation Förvaltningen Medicinsk service är organiserad i de två divisionerna IT/MT och Labmedicin. Inom vardera divisionen finns ett antal verksamhetsområden indelade i enheter. En samlad förvaltningsorganisation med förvaltningsstab, HR-, ekonomi- och kommunikationsfunktioner är placerad i Lund Division IT/MT IT/MT har verksamhet både centralt i Lund och lokalt utplacerad, främst vid akutsjukhusen. IT/MT service Kryh, Sund och SUS tillhandahåller tjänster till respektive vårdförvaltning. Detta innebär akut- och förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning samt teknisk kompetens vid investeringsplanering, upphandling, installation och utbildning. Övriga två verksamhetsområden stödjer samordning samt regionala verksamheter. IT/MT service Kryh ger stöd och service åt vårdförvaltning Kryh, Skånetrafiken och division Labmedicin inom Medicinsk service. Ansvarar för regional andningsutrustningsbank. Har ett regionalt ansvar för IT-system inom området vård och patientadministration. IT/MT service Sund ger stöd och service åt vårdförvaltning Sund. Har ett regionalt ITuppdrag för användarnära IT (PC-arbetsplats, telefoni, skrivare, kopiering mm). IT/MT service SUS ger stöd och service åt vårdförvaltning SUS samt ett regionalt ansvar för IT/MT-FoUU. Har också ett regionalt ansvar för IT-system inom områdena operation, obstetrik samt specialiserad vård. VO IT/MT Samordning Koordinerar och säkerställer att processen för nya system och förändringar i befintliga system hanteras på ett säkert och effektivt sätt samt att gällande regelverk följs. IT/MT service Regionala verksamheter Ger stöd och service åt Bild- och funktionsmedicin vid SUS, Sund och Kryh. Ger även stöd och service åt privata vårdgivare samt regionövergripande förvaltningar; Koncernkontoret, Kultur Skåne, Folktandvården och Regionservice. Har regionalt ansvar för IT- system inom vårddokumentation. Division Labmedicin Labmedicin har verksamhet vid alla skånska sjukhusorter. Verksamheten anpassas kontinuerligt efter sjukhusets vårdnivå. Samtliga specialiteter finns i Lund. Arbetet inom Labmedicin utförs i en matrisorganisation med chefer vid de olika laboratorierna i nära samarbete med processledare som har Skåneövergripande ansvar för definierade områden. Produktionsplattformen är modern och i hög grad automatiserad. VO Arbets- och miljömedicin utreder patienter/grupper med misstänkt arbetsmiljöeller arbetsrelaterad ohälsa. Arbetar för att förebygga ohälsa betingad av arbetsmiljön eller den allmänna miljön. VO Klinisk genetik och biobank ger underlag till diagnostik av medfödda och förvärvade genetiska avvikelser, ger genetisk vägledning samt ansvarar för samordning av Region Skånes biobanksverksamhet. VO Klinisk immunologi och transfusionsmedicin ger underlag till diagnostik, behandling och uppföljning inom immunologi, blodtransfusion samt cell- och organtransplantation. Här ingår även Blodcentralen Skåne. VO Klinisk kemi ger underlag för diagnostik, behandling och uppföljning genom undersökning av blod, urin m fl kroppsvätskor. VO Klinisk mikrobiologi ger underlag till infektionsdiagnostik genom påvisande av bakterier, virus, svamp och parasiter. VO Klinisk patologi ger underlag till diagnostik, behandling och uppföljning via förändringar i bortopererade organ, cellvätskor eller i små provbitar samt utför obduktioner 5

6 SÄKER VERKSAMHET Säker verksamhet Säker och effektiv IT är avgörande för hela Region Skånes uppdrag. På samma sätt är medicinsk teknik och laboratoriediagnostisk verksamhet avgörande komponenter inom hälso- och sjukvården. Division IT/MT arbetar med att utveckla den regiongemensamma sammanslagna IT- och medicintekniska verksamheten. Uppdraget innefattar både förebyggande underhåll och arbetssätt som exempelvis processer och avtal. Division Labmedicins samtliga verksamheter är ackrediterade, detta är ett led i ständigt förbättrad patientsäkerhet. Labmedicin deltar regelbundet i flera, såväl nationella, internationella och interna kontrollprogram där okända prover analyseras. Verksamheterna granskas av myndigheter och tillsynsorgan såsom Swedac, Inspektionen för vård och omsorg samt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inom Medicinsk service används en rad kvalitetsstandarder: Informationssäkerhet ISO Medicinteknisk kvalitet SS-EN ISO IT Information Technology Infrastructure Library (ITIL), en internationellt vedertagen samling principer för hantering av IT-tjänster, där fokus ligger på att IT-tjänsterna ska anpassas efter de behov som uppstår i verksamheten. Riskhantering ISO-EN Laboratorieanalys och diagnostik ISO 15189: provningsverksamheten vid områdena Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi, Klinisk genetik och större delen av Klinisk patologi. ISO/IEC 17025: provningsverksamhet vid områdena Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, samt en sektion inom Arbets- och miljömedicin. EFI: transplantationsimmunologi. Produktion GMP (Good Manufacturing Practice) omfattar blodgivning och framställning av blodkomponenter. ISO 9001: Tillverkning av odlingsmedier och reagens för mikrobiologisk diagnostik. 6

7 Exempel på standardiserad kvalitetskontroll temperaturkontroll och övervakning Rätt temperatur är väsentlig för provmaterialets kvalitet inför analys och därför görs: Temperaturkontroll av transportlådor för laboratorieprover. Temperaturövervakning av kylskåp, frysar och inkubatorer inom Labmedicin. 7

8 PATIENT- OCH KUNDFOKUSERAD VERKSAMHET Patient- och kundfokuserad verksamhet Patientsäkerhetsarbetet inom Medicinsk service Medicinsk service har: Standardiserade arbetssätt. Rutiner för avvikelsehantering. Rutiner för uppföljning av avvikelser. Identifiera Rätt från mig! Vi reagerar direkt när det inte blir som det var tänkt. Återföra Utvärdera Åtgärda Rapportera Vi skickar inte fel i processen Vi åtgärdar och återkopplar till den person/funktion som befinner sig tidigare i processen. Vi tar oss tid att skriva avvikelser. Vi ser på fel som viktiga möjligheter till förbättringar Rätt från mig tydliggör det enskilda ansvaret hos varje medarbetare Patientsäkerhetskultur För att nå en kultur av ständiga förbättringar inom patientsäkerheten förväntas alla medarbetare inom Medicinsk service utföra två uppdrag, dels sitt arbete, dels att utveckla detta arbete. Vägledande för både chefer och medarbetare är då att sträva efter värdeskapande beteende och eliminera patientsäkerhetsrisker Patientens kontaktmöjligheter Vid Region Skånes lokaler och sjukhusområden kan patienter och besökare använda trådlöst internet. Nätverket Region Skane Publikt är tillgängligt vid regionens sjukhusområden, i Regionhuset i Malmö och vid flertalet andra av Region Skånes lokaler. Detta är ett led i arbetet med e-hälsa och kan utnyttjas av samtliga patienter, medborgare och anhöriga. 8

9 Kunddialog och kundinflytande Verksamhetsstyrd styr och förvaltningsmodell för IT och medicintekniska system Verksamhetsstyrd styr- och förvaltningsmodell är ett ramverk och ger riktlinjer för förvaltningsarbetet med IT- och medicintekniska system. Målet är att ge nytta till den verksamhet som systemet ska stödja. Modellen innehåller bland annat: Rollbeskrivningar Beslutsforum Grupperingar av systemen i systemkategorier och ansvarsområden Verktyg för löpande systemförvaltning Budget och uppföljning Modellen är framtagen av en projektgrupp med deltagare från SUS, Sund, Kryh, Koncernkontoret, Regionservice och Medicinsk service. Verksamhetsstyrd styr- och förvaltningsmodell är beslutad av regiondirektören och gäller samtliga IT- och medicintekniska system inom Region Skåne. Införandet av modellen sker successivt med start från årsskiftet 2014/15. 9

10 IT/MT ServiceCenter ServiceCenter ska förstärka verksamhetsnära support inom IT och Medicinsk teknik och finns på sjukhusområdena i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad. Här erbjuds service och hjälp med: Toners och överskottsbehållare till skrivare vid problem med ordinarie leverans. Utlåning av tillbehör som laddare till smarta telefoner och läsplattor, konferenspuckar till Lyncmöten, bärbara datorer med Officepaket, bärbara projektorer och rådgivning vid specialbeställningar ServiceCentret fungerar som ett komplement till befintliga supportvägar. För felanmälan av IT gäller , precis som tidigare. Servicekoordinator IT/MT Servicekoordinatorerna ska tillgodose tvåvägskommunikationen med kunderna. Det finns servicekoordinatorer gentemot sjukvårdsförvaltningarna, de skåneövergripande förvaltningarna och för privata vårdgivare. Nyhetsbrev från Medicinsk service Nyhetsbrevet publiceras på VGI och sprids också per prenumeration. Kundenkät för utvecklad dialog Två större undersökningar är gjorda avseende kundkontakter. Undersökningarna som avser kunder till vardera divisionen IT/MT och Labmedicin genomfördes via intervjuer och webbaserade enkäter. Resultaten används till det fortlöpande arbetet med att utveckla kunddialogen. Information på webbar Medicinsk service har information på VGI, Vårdgivare i Skåne och Labmedicin.se. Det pågår ett stort arbete med att samla in idag utspridd information, så att den är tillgänglig både för medarbetare inom Region Skåne och för externa kunder. 10

11 Frågan hur var ditt besök idag hos oss idag gav 98 procent grön gubbe 91 procent 7 procent 1 procent 1 procent Blodcentralen Skåne genomförde under oktober-december 2014 en undersökning i Helsingborg, Kristianstad, Malmö och Lund. Detta resulterade i att 98 procent av blodgivarna tryckte på knappen för grön gubbe. Totalt besvarade 5,642 blodgivare frågan. Patientnära laboratorieanalys Ett stort arbete läggs på det patientnära analyserande, där vårdens medarbetare utför analyser med stöd av Labmedicin. Vårdens medarbetare får utbildning, stöd vid kvalitetskontroller och support vid eventuella problem. Läkarlunch Möt Labmedicin Klinisk kemi Labmedicin inbjuder sjukvårdsförvaltningarnas läkare till möten. Syftet är dialog och informationsutbyte. Funktionsbrevlåda för kundkontakt inom Labmedicin Via kan kunden få kontakt med verksamheten. Jour och konsultlinjer inom Labmedicin finns att tillgå för information, rådgivning och diagnostisk stöd. Medarbetare från Labmedicin deltar i ronder/konferenser där representanter för olika specialiteter inom hälso- och sjukvården samlas, för att diskuterar alla fynd som berör den enskilda patienten. Laboratoriemedicinska råd (LM-råd) förekommer för närvarande i nordväst och nordöst men det finns diskussion att utveckla i hela Skåne. Vid LM-råden möts medarbetare inom Labmedicin och övriga hälso- och sjukvården, fr a primärvården, för att bl a diskutera nyheter och ändrade rutiner. Minnesanteckningar publiceras. Transfusionsmedicinska kommittéer sammankallas vid respektive sjukhus, med syftet att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan transfusionsmedicin och vårdgivare. Här diskuteras bl a användning av blodkomponenter, gällande anvisningar samt sker granskning av inträffade avvikelser. Blodcentralen Skåne finns vid alla skånska sjukhus och i de ambulerande blodbussarna. Blodgivning på stan är införd i Malmö och är den första i sitt slag i Skåne. Modellen är en förebild för den fortsatta utvecklingen där målet att Skåne ska vara självförsörjande på blod. Referenslaboratorier Inom Labmedicin finns flera nationella/internationella referenslaboratorier. Exempel på detta är Laboratoriet för Blodgruppsgenomisk typning, HPV-laboratoriet, Miljöanalytiska laboratoriet och Genetiska laboratoriet. 11

12 LEVERANS I RIMLIG TID Leverans i rimlig tid Svar i tid Labmedicin arbetar för att leverera provsvaren när vården behöver dem. Alla analyssvar behövs inte omedelbart men det är kritisk för vården att veta när svaren kan förväntas för att planera patientens omhändertagande. Därför är dialog med vården nödvändig för att Labmedicin ska kunna ge det stöd som förväntas avseende underlag till diagnostik, vård och behandling Det finns fastställda svarstider för flertalet analyser och det är också möjligt att beställa snabb- eller akutsvar. Dessa går då före i hanteringen och besvaras vid behov per telefon. Dock finns en kontinuerlig strävan efter ett jämt flöde i hela processen, från inlämnade av prov till digital utlämning av svar. Målet är att så få analyssvar som möjligt dokumenteras för hand och besvaras per telefon. AQURE är ett nytt IT-stöd som införs för att även analyssvar från patientnära analysinstrument ska överföras digitalt till vårdsystemet. Arbete pågår inom IT/MT för att få data från analys- och övervakningsinstrument som hanteras utanför sjukhus- och primärvård, t ex i hemtjänst och i ambulanser att överföras digitalt. Vissa svarstider är för långa Bröstcancer Lungcancer Prostatacancer Coloncancer Gyncancer För att cancerpatienter ska få bättre vård och stöd behöver svarstiderna vara korta Problemen med långa svarstider förklaras främst av brist på specialistläkare inom klinisk patologi. Verksamheten arbetar därför med aktivt med rekryteringsåtgärder. Trots att uppsatta mål för svarstider ännu inte nås visar benchmarking att Region Skåne har goda resultat för remisshantering och svarstider inom patologi jämfört med andra regioner och landsting. 12

13 EFFEKTIV VERKSAMHET Effektiv verksamhet Målstyrning Under 2014 har Medicinsk service arbetat med att skapa gemensamma processer och samsyn kring målarbete för att ge maximal service och öka kundfokus. Det innebär att medarbetarna ska känna till den röda tråden, från koncern, till förvaltning och vidare till enhetens och individens mål. Gemensamma mallar för medarbetarsamtal med individuell utvecklingsplan och lönesamtal samt gemensamma lönekriterier är framtagna. Målrelaterad ersättning Medicinsk service har under 2014 nått uppsatta mål för målrelaterad ersättning. Divisionerna har tagit fram mätbara mål och aktiviteter för att uppnå målen. Arbetet har kommunicerats från ledningsgrupp till arbetsplatsträffar (APT). Strategier för en ekonomi i balans Inför 2015 har en ny modell för intäktsfinansiering av Medicinsk service tagits fram i samarbete med kundförvaltningarna och koncernledningen. Resultatet betyder att verksamheterna följt sina åtgärdsprogram och genomförd effektivisering motsvarade ett krav på 2 procent av omsättningen. 13

14 KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET: Forskning, utveckling och utbildning Kunskapsbaserad verksamhet: forskning, utveckling och utbildning Inom Medicinsk service sker en ständig utveckling där forskning och utbildning är väsentliga beståndsdelar. Nya e-hälsotjänster och utveckling av framtidens vårdinformationssystem är några pågående projekt. Region Skånes IT-infrastruktur ska möta de framtida behov som system, program och tjänster ställer. För de uppdrag som kräver djupare kompetens eller forskningsinsatser har division IT/MT ett nära samarbete och flera pågående projekt tillsammans med Lunds universitet. Huvuddelen av Labmedicins forskning bedrivs i Lund och Malmö i samarbete med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet vid Institutionerna för laboratoriemedicin och Institutionen för Kliniska vetenskaper. Forskningsresultat tillvaratas i den kliniska verksamheten. På samma sätt kan kliniska fynd utgöra underlag för forskning. Flera starka forskargrupper knutna till Labmedicin är internationellt etablerade och ingår i EU-nätverk och andra samarbeten med ledande internationella centra, såsomom Harvard, NCI, UCSF, Oxford, Trinity college Dublin, Singapore NTU mm. Antal medarbetare med forskningsanknytning 102 medarbetare (55 kvinnor och 47 män, är disputerade. Av dessa är. 17 professorer (4 kvinnor och 13 män). 30 docenter (14 kvinnor och 16 män). 5 lektorer (2 kvinnor och 3 män). Merparten medarbetare med forskningsanknytning finns inom Labmedicin. ALF- medel ,8 miljoner kronor 48 miljoner kronor 46 miljoner kronor Regionalt finansierad forskning ,9 miljoner kronor 22 miljoner kronor 22 miljoner kronor ALF = Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. 14

15 Vetenskapliga artiklar Under 2014 publicerades 266 vetenskapliga artiklar av medarbetare knutna till Medicinsk service. Av dessa utvaldes Ny kunskap om stamcellslikande celler i njurarna till Månadens artikel i mars 2014 vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Forskargruppen som leds av Martin Johansson, överläkare inom patolog, har hypotesen att de stamcellsliknande cellerna har lättare att överleva om det blir syrebrist, t.ex. på grund av hjärtbesvär eller en skada i kroppen som tillfälligt minskar blodflödet till njuren. Det är fortfarande grundforskning, men förhoppningen är att i framtiden kunna få fram kunskap som kan leda till nya behandlingar vid njursvikt. Originalartikeln Evidence for a morphologically distinct and functionally robust cell type in the proximal tubules of human kidney är publicerad i Human Pathology 2014 Feb:45(2): Läs mer på Aktuellt om vetenskap och hälsa Medicinteknik i Skåne Konferensen Medicinteknik i Skåne anordnades första gången 2014 och lockade över 200 deltagare. Syftet är att ge deltagarna möjligheter att skapa kontaktytor och få kunskap om medicinteknisk forskning och utveckling i regionen. Konferensen riktar sig till aktörer inom akademi, sjukvård och företag. Konferensen syftar även till en ökad förståelse för dessa olika aktörers problemställningar samt utbyte av idéer. Arrangörer för Medicinteknik i Skåne är Medicinteknikportalen LABIB, Lunds Universitet samt Region Skåne med Medicinsk service. Bulletin Nyhetsbrevet Bulletin från Arbets- och miljömedicin och Yrkes- och miljödermatologi vid SUS har 2300 prenumeranter. Under 2014 har 4 temanummer getts ut: Förskolemiljöer, Blandat nummer, Företagshälsovård, Pågående forskning Populärvetenskaplig om forskning Tidningen och webbplatsen Aktuellt om vetenskap och hälsa är ett samarbete mellan Region Skåne (Labmedicin, Skånes universitetssjukvård, Psykiatri) och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Forskningens dag Medarbetare inom Labmedicin deltar i Forskningens dag som årligen arrangeras av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne tillsammans med Eric K. Fernströms Stiftelse. Forskningens dag hålls i Malmö och Lund under november månad och riktar sig främst till allmänheten. Temat för 2014 var När hjärtat stannar. David Gisselsson Nord, specialistläkare i patologi, tilldelades det lokala Fernströmpriset för att genom utveckling av avancerade metoder ha kartlagt kromosomförändringar vid barncancer för förbättrad diagnostik, behandling och prognosbedömning. 15

16 Rapporter Arbets- och miljömedicinsk verksamhet sammanställs årligen i ett antal rapporter. Under 2014 skrevs 26 rapporter som finns tillgängliga via Rapporterna spänner ämnesmässigt över ett brett fält som t ex exponering för PFAS i dricksvatten, repetitivt arbete och blyexponering från förorenad mark. Nationella kvalitetsregister Labmedicin rapporterar analysresultat till nationella kvalitetsregister där syftet är att samla data för underlag. Detta resulterar i bl.a. publikationen Öppna jämförelser som ges ut av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Råd & Stöd Som komplement till andra riktlinjer för Labmedicin kunder publiceras Råd & Stöd på Labmedicins hemsida. Utbildning vid universitet och högskolor Medicinsk service samarbetar i utbildningsaktiviteter med lärosätena i Lund, Malmö och Kristianstad. Medarbetare inom Medicinsks service deltar i grund- och specialistutbildning, verksamhetsförlagd utbildning och handleder examensarbeten främst för blivande läkare, biomedicinska analytiker, biomedicinare och biologer, medicintekniska ingenjörer men även sjuksköterskor och undersköterskor. Utbildning för vårdens medarbetare Labmedicin ger regelbundet utbildning till övriga hälso- och sjukvården och har under 2014 anordnat utbildning i preanalytik, patientnära laborerande och informerat om nya metoder och analyser. Efter genomförds utbildning görs en utvärdering för att mäta utfall och få underlag till förbättring. En standardmall används för att kunna jämföra resultat år för år och mellan olika utbildningsaktiviteter. Utvärdering efter utbildning i preanalytik Utbildningen genomfördes vid 28 tillfällen. 447 deltagare av totalt 557 deltagare besvarade enkäten. Stämmer inte Stämmer delvis Stämmer Jag kan mer nu Jag har nytta Jag kan av kunskapen i rekommendera mitt arbetet utbildningen 16

17 MILJÖ Miljö En viktig del utvecklingsarbetet inom Medicinsk service är att värna om miljön och att integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten. Vi ska därmed minska klimatpåverkan, utnyttja resurserna effektivare och arbeta för att minimera miljöriskerna med laboratoriekemikalier. Region Skånes målsättning är att bli fossilbränslefritt år Tjänsteresor med bil och flyg påverkar miljön negativt genom koldioxidutsläpp och luftföroreningar En geografiskt utspridd verksamhet med många omvärldskontakter och nationella, nordiska samt internationella samarbeten genererar många resor. Under 2014 reste medarbetarna inom Medicinsk service drygt 7,4 varv runt jorden (ca mil) med privat bil i tjänsten. För att minska miljöpåverkan från tjänsteresor görs nu aktiva insatser som att medarbetarna kan låna resekort med Skånetrafiken. Dessutom uppmanas till mindre bilkörning med privat bil och vid behov välja regionens pool-bilar som drivs med förnyelsebara bränslen. Resande med tåg och flyg till Stockholm, fördelat på antalet medarbetare inom Medicinsk service och år Varje medarbetare åker 0,48 tågresor varav 0,17 st. till Stockholm. Totalt ger detta 348 km med tåg per medarbetare och år. Varje medarbetare åker 0,29 flygresor vara 0,17 st. till Stockholm. Totalt ger detta 513 km med flyg per medarbetare och år. Jämförelse med föregående år går inte att göra då medarbetarna inom Medicinsk service tidigare har tillhört olika förvaltningar. Den miljövänligaste resan är den som aldrig blir av Under 2014 har användandet av distanskonferenstjänsten Lync kommit igång på allvar och motsvarar för hela Region Skåne en ökning med 80 procent jämfört med Inom Medicinsk service finns videokonferensutrustning vid alla sjukhusorter. Utrustningarna används vid möten, utbildningar och när medarbetarna deltar i multidisciplinära ronder. Att lägga till möjligheten att delta via Lync i en mötesinbjudan har blivit ett naturligt inslag. Division Labmedicin är miljöcertifierad Labmedicin är miljöcertifierat enligt ISO sedan Miljöledningsarbetet ingår i det gemensamma arbetet inom Region Skåne. Här sker ett kontinuerligt arbete för att minska negativ miljöpåverkan. Miljöledningssystem är ett redskap för att på ett strukturerat och lätthanterligt sätt styra, genomföra och följa upp miljöarbete d.v.s. fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna. 17

18 ÖVERSIKTLIGA PRODUKTIONSDATA Översiktliga produktionsdata Verksamheten 2014 inte är direkt jämförbar med 2013 eftersom Medicinsk service består av en sammanslagning av verksamheter inom IT, medicinsk teknik och laboratoriemedicin som 2013 bedrevs inom olika förvaltningar. Vad är produktion inom IT/MT? Medicinsk service arbetar med att ta fram de produktionsdata som ska följas inom IT/MT, med start För IT ska dessa produktionsdata följas: Antal PC per anställd Antal anställda per PC Kostnad per PC (Hårdvara, mjukvara, support) Kostnad som andel av netto/omslutning Kostnad för IT-utveckling För den medicintekniska verksamheten ska dessa produktionsdata följas: Underhåll (förebyggande, avhjälpande underhåll) Kund (inom och utanför sjukhuset) och leverantörskontakter Upphandlingar Antal avvikelser 18

19 Antal datorer inom Region Skåne År Totalt Per anställd , ,00 Inom Region Skåne fanns under 2014, datorer vilket är 521 st. eller 1,6 procent fler än vid motsvarande tidpunkt Datormängd är i stort sett oförändrat. Utveckling , uppdelat på datortyp Datortyp Stationära Bärbara Paneldatorer Egenägda Läsplattor Summa Paneldatorer är t.ex. flexapparater och viss medicinteknisk utrustning. Egenägda datorer avser inköp som inte skett genom ordinarie IT-verksamhet. Dessa datorer avser oftast medicinteknik där leverantörerna ställer särskilda krav på vilka datorer som kan kombineras med den medicintekniska utrustningen. 19

20 Produktion inom Labmedicin Inom division Labmedicin produceras laboratorieanalyser, framställs blodkomponenter ur blodgivarnas donationer, omhändertas stamceller inför transplantation och utförs arbets- och miljömedicinska samt genetiska utredningar. Här utförs också kliniska obduktioner. Stort fokus läggs även på kunskapsproduktionen, se Forskning, utveckling och utbildning. Analyser Under 2014 utfördes analyser med ett genomsnitt på över en miljon analyser per månad. Antal analyser per år Den ökning som sågs 2012 har fortsatt och jämfört med 2013 är det en ökning på närmare analyser på årsbasis. I antalet ingår alla typer av analyser* och alla typer av provtagningsmaterial från den undersökta patienten (celler, vävnader och kroppsvätskor). * Av andelen analyser består 88 procent av kliniskt kemiska analyser. Antal Labmixpoäng per år Ett annat sätt att mäta produktion är via Labmixpoäng, där hela sortimentet är indelat i grupper efter pris. Labmixpoäng gör det enklare att mäta produktionsförändringar över tid. Att räkna förändring i antal produkter eller analyser ger alltså ingen bra bild av hur verksamheten påverkas, då sortimentet innehåller produkter och analyser av vitt skilda slag, med stor variation i kostnad och resursåtgång. * Labmixpoäng för kliniskt kemiska analyser är ca 35 av totalen, vilket beror på att dessa generellt sett har låga priser per analys och därmed får en låg viktpoäng. 20

21 Blodförsörjning Antal blodgivningar per år Antal transfunderade blodkomponenter per år Erytrocyter Plasma Trombocyter Efter blodgivning delas helblodet upp i sina beståndsdelar: Erytrocyter (röda blodkroppar), plasma och trombocyter (blodplättar). De olika komponenterna kan då förvaras på det sätt som passar innehållet bäst. När det är dags för transfusion ordinerar den behandlande läkaren vilka olika typer av blodkomponenter om ska ges till patienten. Inför detta har laboratoriet utfört blodgruppering och i förekommande fall förenlighetstest på blodprover från patienten. Under 2014 utfördes blodgrupperingar och förenlighetstester. Antal stamcellsskördar och transplantationer per år Leukaferes Transplantationer Blodstamceller skördas (utvinns via leukaferes) ur helblod. Cellerna ges antingen direkt till mottagaren eller förvaras fryst i flytande kväve tills det är aktuellt att använda skörden för transplantation. 21

22 Antal obduktioner Obduktion Antal prov i Biobankens provsamling BD En biobank är en samling prover blodprov, cellprov eller andra vävnadsprover som tas i vården och sparas längre tid än två månader efter avslutad analys och som kan härledas till en viss person. Region Skånes Biobank är den fysiska biobanken för hälso-och sjukvårdshuvudmannens biobanksprover. Proverna förvaras i antingen rumstemperatur eller vid olika fystemperaturer där den lägstra är minus 150 grader. Antal utförda provtagningar Labmedicin har Provtagningar vid alla skånska sjukhusområden dit patienter kan gå för att få de ordinerade proverna tagna. Ofta är det patienter som ordineras upprepade provtagningar som besöker dessa verksamheter. Framöver ska väntetid vid besöket inför provtagning också följas. 22

23 MEDARBETARE Medarbetare Antal anställda Under 2014 hade Medicinsk service 1571 heltidsanställda, fördelat på 271 personer vid division IT/MT, 1127 personer vid division Labmedicin och 36 personer inom förvaltningsledning och stab. Lika rättigheter och möjligheter Inom Medicinsk service har Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter tagits fram. Planen gäller och utgår från Regionen Skånes handlingsplan. Handlingsplanen har arbetats fram tillsammans med fackliga representanter och chefer. Systematiskt arbetsmiljöarbete Medicinsk service har tagit fram rutiner för att underlätta systematiskt arbete med arbetsmiljön. Det finns bland annat instruktion för ronder: arbetsmiljö, miljö, brandskydd samt checklistor för fyra typer av arbetsmiljöronder. Nya chefer och skyddsombud har erbjudits utbildning med diplomering i systematiskt arbetsmiljöarbete. Resultatet av förvaltningens årliga uppföljning av området visar bland annat att möjligheten för skyddsombud och medarbetare att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra. Det gör även rutiner och hantering av tillbud, olycksfall och arbetsskador på de arbetsplatser som svarat. Däremot behöver förvaltningen arbeta vidare med att göra policyn för hälsofrämjande arbetsmiljö känd av alla. Yrkesgrupper och funktioner Division IT/MT Handläggare IT Förvaltare IT-arkitekt Laboratorieingenjör Medicinskteknisk ingenjör Medicinsk sekreterare, IT-tekniker Servicekoordinator Systemansvarig Systemingenjör Systemtekniker Tjänsteförvaltare Division Labmedicin Biomedicinsk analytiker Biomedicinare Cytodiagnostiker Epidemiolog Ergonom Farmaceut Genetiker Handläggare Kemist Kurator Laboratoriebiträde Läkare Medicinsk sekreterare Mikrobiolog Molekylärbiologi Obduktionstekniker Psykolog Sjuksköterska Undersköterska Vaktmästare Yrkes- och miljöhygieniker. Biomedicinska analytiker utgör mer än hälften av medarbetarna, därefter kommer gruppen läkare. 23

24 Sjuktal 2014 Medicinsk service: 16,4 sjukdagar per anställd under Region Skåne: 18,9 dagar. Frisknärvaro 2014 Medicinsk service: 64 procent av de anställda har haft högst fem sjukdagar. Region Skåne: 63,7 procent. Åldersfördelning Åldersfördelningen inom Labmedicin uppvisar en stark dominans av åldersgruppen 55 till 60 dvs. pensionsavgångar närmar sig. Därför pågår ett större arbete kring kompetensförsörjning I detta sker en översyn avseende alla yrkesgrupper, roller, funktioner inklusive möjlighet att omfördela arbetsuppgifter Labmedicin IT/MT Könsfördelning Medicinsk service Division IT/MT Division Labmedicin Män Kvinnor 24

25 25

26 Medicinsk service Lund 26

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse januari december 2014 Medicinsk service Sammanfattning Medicinsk service Ledande aktör med kundfokus Medicinsk service uttrycker sitt fokus inom områdena leverans, kvalitet och utveckling.

Läs mer

Strategisk plan med mål för 2011

Strategisk plan med mål för 2011 Strategisk plan med mål för 2011 1(12) Den röda tråden Här i vår strategiska plan för 2011 fortsätter den röda tråden, från Region Skånes strategikarta till vår vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål

Läs mer

Kvalitetsbokslut Labmedicin - Medicinsk service 2013

Kvalitetsbokslut Labmedicin - Medicinsk service 2013 Kvalitetsbokslut Labmedicin - Medicinsk service 2013 Labmedicin - Medicinsk service Labmedicin ansvarar för den samlade, offentligt finansierade laboratorieverksamheten i Region Skåne. Under 2013 genomfördes

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (7) REGION SKÅNE 2013 ÅRS UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM) För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetets effektivitet, funktion och utveckling måste det regelbundet

Läs mer

Solidariskt finansierade verksamheter 2013

Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Verksamheter Yrkes- och miljödermatologi Arbets- och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi

Läs mer

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 1 Agenda Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 2 Referensgrupp Kunder Staffan Banke, Centralsjukhuset i Kristianstad Eva

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (5) BILAGA 3 RESPEKTIVE FÖRVALTNINGS ÖVERGRIPANDE SYSTEMFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER FOLKTANDVÅRDEN Analys: Nejsvaren finns huvudsakligen på kliniker där chefen är ny och inte hunnit gå grundutbildning i arbetsmiljö.

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Centrala funktioner på region Öst

Centrala funktioner på region Öst Välkomna! Centrala funktioner på region Öst Samordning av information och tillsyn av Blod- och Vävnadsverksamheter + organ - författningsreglerad Inspektion (2 år) - kontaktpersoner på regionerna - händelser

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LABORATORIEMEDICIN I SKÅNE

HANDLINGSPLAN FÖR LABORATORIEMEDICIN I SKÅNE HANDLINGSPLAN FÖR LABORATORIEMEDICIN I SKÅNE Bakgrund Inför bildandet av Region Skåne genomfördes en översyn av den laboratoriemedicinska verksamheten hos de tre dåvarande sjukvårdshuvudmännen under gemensam

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Kostnadskontroll, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet inom vårdvalen och den förvaltningsdrivna vården

Kostnadskontroll, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet inom vårdvalen och den förvaltningsdrivna vården Medicinsk service Ekonomiavdelningen SKRIVELSE Thomas Risberg Ekonomichef +46 (0) 768 89 00 20 thomas.risberg@skane.se Datum 2017-03-02 1 (8) Kostnadskontroll, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet inom

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Klinisk immunologi transfusionsmedicin Inledning Den xx 2014 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter allmänna råd (SOSFS 201X:xx) om läkares specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Lena Dillner Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi Labmedicin Skåne Labmedicin Skåne Ny organisation från 1/1 2009 All laboratoriemedicin i samma

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Välkomna till Dialogmöte 23/ Avdelning för Digitalisering och IT

Välkomna till Dialogmöte 23/ Avdelning för Digitalisering och IT Välkomna till Dialogmöte 23/5-2017 Avdelning för Digitalisering och IT Agenda 17.00-17.05 Introduktion - Isabel Nilsson, Leveransansvarig privata vårdgivare 17.05-17.30 Information om nya IT-organisationen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Klinisk patologi Obduktioner Diagnostik av sjukdomar, tumörsjukdomar Viktig del av

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Klinisk kemi 2.0 6

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Klinisk kemi 2.0 6 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Klinisk kemi 2.0 6 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Medicinskt sakkunnig Mathias Karlsson Landstingsdirektör Gunilla

Läs mer

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Sjukvårdsnämnd Kryh Katarina Jonasson Förvaltningsstabchef 046-77 08 93 katarina.jonasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-18 Dnr 1601578 1 (5) Sjukvårdsnämnd Kryh Åtgärder med anledning av det ekonomiska

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Nutritionsdagen 2015

Nutritionsdagen 2015 Nutritionsdagen 2015 Agneta Andersson Sveriges Kommuner och Landsting agneta.andersson@skl.se Nutritionsdagen 5 maj i Umeå Föreskrift om förebyggande av och behandling vid undernäring Vad svarade SKL:

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Medicinsk service 2015

Patientsäkerhetsberättelse Medicinsk service 2015 Patientsäkerhetsberättelse Medicinsk service 2015 2016-02-12 Matz Widerström Chefläkare Innehåll Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier... 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter 1(5) Datum 2014-05-07 Diarienummer Förslag Till Region Hallands revisorer För kännedom: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter Driftnämnden

Läs mer

Mall för avrapportering av förvaltningens årliga uppföljning av SRSA

Mall för avrapportering av förvaltningens årliga uppföljning av SRSA 1 Region Skåne Datum: 161219 ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SYSTEMATISKT RISK- OCH SÅRBARHETSARBETE I REGION SKÅNE (SRSA). Bilaga SRSA Årlig redovisning Förvaltning/verksamhet: SUS Skånes Universitetssjukvård Datum:

Läs mer

Agneta Colliander. Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf.

Agneta Colliander. Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. Agneta Colliander Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. IBL 2017-04-21 Biomedicinsk analytiker Nu och i framtiden Laboratoriemedicins

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Vårdhygien LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN

Vårdhygien LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN 1097 Kompetensbeskrivning Specialiteten vårdhygien karaktäriseras av fördjupad kunskap om prevention av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vården. Kompetensområdet omfattar även färdigheter

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Laboratoriemedicinskt regionmöte nummer 1 den 7-8 november 2013

Laboratoriemedicinskt regionmöte nummer 1 den 7-8 november 2013 Laboratoriemedicinsk samverkan i ppsala-örebroregionen (LÖ) Laboratoriemedicinskt regionmöte nummer 1 den 7-8 november 2013 Per Bjellerup Ordförande Regionalt pecialitetsråd för Laboratoriemedicin (RL)

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patologi samverkan i Norra Regionen. Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se

Patologi samverkan i Norra Regionen. Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se Patologi samverkan i Norra Regionen Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se Samverkansarbete inom Patologin i de 4 nordligaste Landstingen: Bakgrund /problembeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Eva Johannesson, kommunikationschef Johanna Davander, kommunikatör Kommunikationsdagarna i Båstad 2009 Fakta om oss 6 700 medarbetare 5,9 miljarder i

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2013:2 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1(5) MAH/Rektor Datum: Dnr: 12- Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från till Namn. Namn I min egenskap av fördelar jag arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön

Läs mer

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören Version: 1 Beslutsinstans: Regiondirektören 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-06-30 Nyutgåva Regiondirektören 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 ANSVAR FÖR INFORMATIONSSÄKERHET...4

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Nordost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Nordost Revisorsgrupp Nordost Eva Tency Nilsson Yrkesrevisor 044-309 33 07 evatency.nilsson@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-03-09 1 (5) Tid 2012-03-09, kl 9.00 11.30 inkl verksamhetsbesök Klinisk kemi Plats

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Laboratoriemedicin Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Allmänkemi på akuten Konsekvenser för patienten, akuten och lab

Allmänkemi på akuten Konsekvenser för patienten, akuten och lab Allmänkemi på akuten Konsekvenser för patienten, akuten och lab Mattias Jönsson Per Simonsson 1 2 Hälso- och sjukvårdslagen Snarast ge en medicinsk bedömning 3 Triage på akutmottagningen Alla som kommer

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEULÅTANDE DNR 105-243/2007 SID 1 (5) 2007-10-19 Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 15 november 2007 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer