Den offentliga marknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den offentliga marknaden"

Transkript

1 Den Offentliga Marknaden Den offentliga marknaden RESEARCH

2 2011 Den offentliga marknaden Text och research: Svante Hjukström & Hans Perkiö Övriga skribenter Johan Delby Mats Edman Anna-Lena Immo Måns Wikstrand FORM Tomas Backelin Utgivare Dagens Samhälle AB 1

3 Innehåll Introduktion till rapporten... 3 En marknad värd 820 miljarder... 6 Offentlig marknad och offentligt näringsliv...6 de största företagen i-topp-företagen...8 De är mest beroende av offentlig marknad...13 Byggjättarna drar in mest pengar...15 utveckling och trender...16 Friskolereformen banar väg...16 LOU en omtvistad lag...17 Välfärdsföretagen etablerar sig...18 De stora blir allt större...19 Spaning in i framtiden...20 Internationalisering...21 Branscherna...21 BRANSCHer offentliga verksamheter...22 Skola och barnomsorg Omsorg...24 Sjukvård...26 Kollektivtrafik...27 Ambulanssjukvård, sjuktransporter Färdtjänst, skolskjutsar Läkemedel...31 Avfallshantering...32 BRANSCHer övriga verksamheter...34 Bygg Lokaluthyrning...36 Informationsteknik (IT)...36 Livsmedel, måltider...37 Städning och service Bilar Tvätteritjänster branscher övrigt...41 Bemanning...41 Konsulter arkitekter...41 Konsulter revisionstjänster...42 Medicinsk teknik...42 Tandvård...43 Energi...43 Försvarsmateriel/vapen...43 Resor...44 Telekom...44 Övriga...44 ROT och RUT...44 Den ideella sektorn...45 Riskkapital bolagen...47 Det offentliga näringslivet...49 Staten är kapitalisten nummer ett...50 Kommunernas och landstingens företag...53 Så har vi räknat metodik...58 Tillvägagångssätt och källor...58 Så räknade vi fram de 820 miljarderna...58 Några jämförelser...60 Källor av särskilt intresse...61 Textförfattare (om ej annat anges): Svante Hjukström & Hans Perkiö

4 Den Offentliga Marknaden Introduktion till rapporten Denna rapport, Den offentliga marknaden 2011, är den första i sitt slag i Sverige. Trots marknadens enorma omfattning, både i pengar och antal människor som den sysselsätter, är den minst sagt dåligt genomlyst. Ett mödosamt arbete under flera månader ligger bakom. Projektet har initierats av undertecknad, men för det praktiska arbetet svarar Dagens Samhälles researchgrupp och våra ekonomireportrar. Jag vill särskilt framhålla de researchinsatser som journalisterna Svante Hjukström och Hans Perkiö svarat för. Den offentliga marknaden 2011 bör ses som ett ambitiöst försök att kartlägga denna marknadsplats och dess delmängder. Eftersom statistiken är bristfällig och aktuella vetenskapliga studier saknas har Dagens Samhälle haft en grannlaga uppgift. Vi gör inte anspråk på att vara heltäckande eller vetenskapliga. Felaktigheter kan finnas. Den uppmärksamme får gärna påpeka sådana brister för oss. Statskontoret presenterade i oktober 2011 en rapport med rubriken Den offentliga sektorns utveckling. Det går inte att utvärdera den offentliga sektorns verksamheter på ett jämförbart sätt, enligt Statskontoret som skriver att det finns en brist på samlade och jämförbara data för en beskrivning av produktivitet, kvalitet och effekter. Undantag finns, exempelvis SKL:s Öppna jämförelser. Det är dock i grunden samma slags kritik som framfördes i den omdiskuterade SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser. I researcharbetet med Den offentliga marknaden 2011 har vi stött på likartade problem. Vad menar vi med den offentliga marknaden? Det är i huvudsak fråga om offentliga medel som används för att göra affärer med en mängd olika företag i alla tänkbara branscher. Vi har summerat totalvärdet av samhällets upphandling, inköp och finansiering av varor och tjänster. Vi har även inkluderat det offentliga näringslivet, det vill säga de över 2000 olika aktiebolag som drivs av stat, kommuner och landsting. Vi har också tagit reda på vilka de största privata aktörerna är. Kartan över den offentliga marknaden har klarnat. Ändå finns det ingen myn-

5 Den Offentliga Marknaden dighet som kan ge medborgarna tillfredsställande svar om den offentliga marknaden, eftersom den inte har kartlagts fullständigt. Följden är att skattemiljarder riskerar att hanteras utan tillräcklig kontroll, uppföljning och efterkalkyl. Allmänhetens insyn, och även politikernas, är begränsad. Bristande kontroll kan dölja misshushållning med gemensamma medel, eller korruption. Dagens Samhälle har inte fått fram allt, långtifrån, men vi kan se att växelverkan mellan det offentliga och privata är mer omfattande än vad folk känner till. Många reagerar med ett åfan när vi redovisar följande: Hälften av statens, kommunernas och landstingens samlade utgifter (exklusive transfereringar) spenderas på att köpa varor och tjänster från näringslivet. Den offentliga marknaden har ett värde på 820 miljarder (inköp som görs av myndigheter och offentligt ägda företag), pengar som blir omsättning i huvudsakligen privata företag. 820 miljarder är faktiskt 60 miljarder högre än kommunernas och landstingen samlade intäkter! Somliga brukar raljera om den ofantliga sektorn. Man kan lika gärna tala om en ofantlig, skattefinansierad, konjunkturokänslig inhemsk marknad som är vidöppen för det privata näringslivet. Ett ankare i en turbulent ekonomi. Nästan halva den statliga och kommunala sektorns budget exklusive transferingar (500 av cirka miljarder) skickas vidare till näringslivet via upphandling, inköp och finansiering av välfärdsproduktion. Resterande 500 miljarder används huvudsakligen till de offentliganställdas löner. Det senaste året har ordet vinstöverföring dykt upp i debatten om friskolor och privat drift av skattefinansierade vårdtjänster. Vinstöverföring är inget företagsekonomiskt vardagsbegrepp. Snarare ett politiskt hitte-på-ord som antyder att något skumt är i görningen. Men det handlar om att företag som jobbar med offentliga uppdrag kan tjäna pengar, gå med vinst. I sammanhanget kan man notera att ungefär lika mycket pengar som går till välfärdsföretagen (skola, vård och omsorg) används för att köpa relaterade välfärdstjänster som skolskjuts, läromedel, färdtjänst, ambulans, läkemedel, tandvård och medicinsk teknik utan att det förs någon diskussion alls om vinster. Kanske beror det på att vinstöverföring förekommer i alla delar

6 Den Offentliga Marknaden av den offentliga marknaden sedan urminnes tider. Om offentliga sektorn inte ska tillverka allting själv måste man förhålla sig realistisk till vinsten. Den är inte enda drivkraften, men är grundförutsättningen för att företag ska kunna utvecklas och överleva. Även om det offentliga skulle producera precis allt i egen regi förutsätter det vinstrika företag i näringslivet. Det är nämligen företagen, och deras anställda, som är basen för i stort sett alla skatteintäkter. Utan företagen blir det inga inkomstskatter, arbetsgivaravgifter eller löner till momsbelagd konsumtion. En intressant fråga är hur stor den totala vinstöverföringen är från det offentliga till det privata. Hur stor vinst gör näringslivet på offentliga uppdrag? Enligt SCB uppgick den genomsnittliga rörelsemarginalen (före skatt och avskrivningar) i hela näringslivet till drygt 10 procent av omsättningen. Leverantörerna på offentliga marknaden har sannolikt liknande vinstmarginaler. Dagens Samhälle skattar därför den årliga vinsten i det privata näringslivet på offentliga uppdrag till miljarder kronor. Ett enormt belopp, javisst. Men 2010 hade exempelvis de statliga koncernerna en genomsnittlig vinstmarginal på 17 procent och statens affärsverksamhet tjänade 80 miljarder på marknaden. Politiken måste kunna stå till svars för alla miljarder de kontrollerar. Därför behövs en professionell uppryckning när det gäller regler, kontroll, uppföljning och statistik för den offentliga marknaden. Det är även angeläget att privata företag som får leverera på den offentliga marknaden öppet redovisar sina affärer. Med stor sannolikhet kommer politikerna att tvingas engagera sig betydligt mer i upphandling, inköp och finansiering. Ju mer som läggs ut på entreprenad, desto viktigare att kunna följa och utvärdera hur pengarna används. MATS EDMAN Chefredaktör/vd Dagens Samhälle

7 Den Offentliga Marknaden En marknad värd 820 miljarder Den offentliga sektorn och det privata näringslivet är intimt sammanflätade. Ur produktionen tas skatterna som finansierar det offentliga. Och kommuner, landsting och stat köper varje år varor och tjänster för enorma belopp av företagen. Någon samlad bild har hittills inte funnits. Med den här rapporten försöker Dagens Samhälle fylla kunskapsluckan. Vi har beräknat hur mycket det offentliga köper varor och tjänster för av det privata näringslivet, eller på annat sätt står för finansieringen. Vi listar också de största branscherna och företagen som omsätter mest på den offentliga marknaden. En återkommande siffra är att offentlig sektor köper för 500 miljarder kronor varje år. Den har sitt ursprung i en rapport som nationalekonomen Mats Bergman gjorde 2008 på uppdrag av Konkurrensverket. Den summan handlar enbart om offentlig upphandling och täcker inte alls in allt som i övrigt köps eller finansieras av den offentliga sektorn. Vår uppskattning är att den offentliga marknaden kan värderas till cirka 820 miljarder kronor, inklusive de offentligägda bolagens inköp som i runda tal är 300 miljarder. Ungefär en fjärdedel av BNP och mer än landsting och kommuner omsätter totalt. Hur vi kommit fram till detta redovisas längre fram. Vi gör också en kartläggning av det vi kallar det offentliga näringslivet, det vill säga bolag som ägs av staten, kommuner eller landsting. Flera verkar på en helt kommersiell marknad, medan andra är sedvanlig offentlig verksamhet bedriven i bolagsform. Däremellan finns en gråzon. Även här rangordnar vi de större bolagen. Offentlig marknad och offentligt näringsliv Trots sin stora betydelse för ekonomin är den offentliga marknaden inget etablerat begrepp. Det är heller inte självklart vad som omfattas av det. Vad vi menar är hela den marknad som uppstår genom köp,

8 Den Offentliga Marknaden upphandling och finansiering från den offentliga sektorn. Eller uttryckt på ett annat sätt, alla de affärsmöjligheter som är tillgängliga för olika företag. Det innebär att vi betraktar offentliga upphandlingar som en del av den offentliga marknaden, även om det ibland är offentligt ägda företag som vinner dem. De kundval som finns på olika områden ingår också i den offentliga marknaden. Ibland är det knepiga gränsdragningar. I vissa verksamheter får företag som vinner upphandling intäkterna helt eller delvis via avgifter från medborgarna. Sophämtning och kollektivtrafik till exempel. Där räknar vi in avgifterna i den offentliga marknaden, inte bara den del som betalas av skattemedel. Det centrala är uppskatta marknadsvärdet, och därmed möjligheterna, för företagen. Vissa subventioner är också en del av den offentliga marknaden. Till exempel läkemedelsförmånen för receptbelagda mediciner och tandvårdssubventionen. Vi inkluderar även de offentligt ägda bolagen i den offentliga marknaden. Dessa behandlas även i ett eget avsnitt, om det offentliga näringslivet. Den offentliga marknaden har stor betydelse för den svenska ekonomin, vilket företagarorganisationen Almega har sammanfattat i uttrycket offentlig köpkraft som tillväxtmotor. Den har också en stabiliserande funktion i tider av försämrad konjunktur, även utan stimulansinsatser i Keynes anda. 820 MILJARDER TOTALT Så här fördelar sig den offentliga marknaden på 820 miljarder, på dels den egentliga offentliga sektorn och de offentligt ägda bolagen, dels upphandling och övriga inköp. 135 mdr 180 mdr 170 mdr 335 mdr Offentliga myndigheters upphandling Offentliga myndigheters övriga inköp Offentliga bolag upphandling Offentliga bolag övriga inköp

9 Den Offentliga Marknaden de största företagen Här är de 100 företag som har störst omsättning på den offentliga marknaden. En unik lista. Uppgifterna bygger på siffror från Bolagsverket och från företagen själva. I åtskilliga fall har vi fått göra uppskattningar, oftast därför att företagen inte velat eller kunnat uppge hur stora intäkter man har från offentlig sektor. Siffrorna gäller år 2010, när de varit tillgängliga, och avser i första hand omsättning från staten, kommunerna och landstingen. De offentligt ägda bolagens inköp är mycket svåra att få fram uppgifter om. Samma förutsättningar gäller även för de branschvisa listorna längre fram i rapporten. 100-i-topp-företagen Företagen är rangordnade efter deras omsättning på den offentliga marknaden. Siffrorna är avrundade och avser Orange cell = uppskattning Företag/Koncern Bransch Total omsättning i Sverige mkr Omsättning offentlig marknad, mkr Andel offentlig marknad 1 Skanska Bygg % 2 Peab Bygg % 3 NCC Bygg % 4 Carema Sjukvård, omsorg % 5 Nobina Sverige Kollektivtrafik % 6 Attendo Omsorg % 7 Telia Sonera Telekom % 8 Praktikertjänst Sjukvård, tandvård % 9 Capio Sjukvård % 10 Academedia (m. Pysslingen) Skolor/förskolor % 11 Keolis Kollektivtrafik %

10 Den Offentliga Marknaden i-topp fortsättning Företag/Koncern Bransch Total omsättning i Sverige mkr Omsättning offentlig marknad, mkr Andel offentlig marknad 12 Aleris (m. Proxima) Sjukvård, omsorg % 13 Pfizer Läkemedel % 14 Servera Livsmedel/ måltider % 15 Veolia Kollektivtrafik % 16 MTR Kollektivtrafik % 17 Hewlett-Packard IT % 18 ISS Service/måltider % 19 Humana (m. Assistansia) Omsorg % 20 Veidekke Bygg % 21 Volvo (PV) Bilar % 22 Logica IT % 23 Merck Sharp & Dohme Läkemedel % 24 Novartis Läkemedel % 25 Sweco Bygg % 26 Arriva Kollektivtrafik % 27 Astrazeneca Läkemedel % IBM IT % 30 Menigo Foodservice Livsmedel/ måltider % 31 Sodexo Service/måltider % 32 VW-koncernen Bilar % 33 WSP Bygg % 34 Bravida Bygg % 35 JB Education (John Bauer) Skolor/förskolor % 36 Frösunda LSS Omsorg % 37 Orifarm Läkemedel % 38 Roche Läkemedel % 39 Dustin IT % 40 Förenade Care Omsorg % 41 Glaxo Smith Kline Läkemedel %

11 Den Offentliga Marknaden i-topp fortsättning Företag/Koncern Bransch Total omsättning i Sverige mkr Omsättning offentlig marknad, mkr Andel offentlig marknad 42 Johnson & Johnson Läkemedel % 43 ÅF Bygg % 44 CapGemini IT % 45 Manpower Bemanning % 46 Tele2 Telekom % 47 Telenor Telekom % 48 Tieto IT % 49 YIT Bygg % 50 Olivia Omsorg % 51 Balfour Beatty Rail Bygg % 52 Arla Livsmedel % 53 Meda Läkemedel % 54 Microsoft IT % 55 Ramböll Bygg % 56 Sanofi-Aventis Läkemedel % 57 Strukton Rail Bygg % 58 Kunskapsskolan Skolor/förskolor % 59 EDB Ergogroup Systeam IT % 60 Nettbuss Kollektivtrafik % 61 TDC Telekom % 62 Samres Persontransporter % 63 Baggium Skolor/förskolor % 64 Ahlsell Bygg % 65 JM Entreprenad Bygg % 66 Oden Anläggningsentreprenad Bygg % 67 Procordia Livsmedel m m % 68 Sirius Humanum Persontransporter, ambulans % 69 Falck Ambulans, räddningstjänst mm % 70 Bergkvarabuss Skolskjuts/ kollektivtrafik % 71 Jensen Skolor/förskolor %

12 Den Offentliga Marknaden i-topp fortsättning Företag/Koncern Bransch Total omsättning i Sverige mkr Omsättning offentlig marknad, mkr Andel offentlig marknad 72 Addnode IT % 73 Atria Supply Livsmedel/ måltider % 74 Berendsen Textil Service Tvätteri % 75 Compass Group Livsmedel/ måltider % 76 Ford Bilar % 77 HI3G Access Telekom % 78 Ragn-Sells Avfallshantering % 79 Renault Bilar % 80 Toyota Bilar % 81 Samtrans Persontransporter % 82 Textilia Tvätteri % 83 Coor Service Management Service/städning % 84 Global Health Partner Sjukvård % 85 Addeco Bemanning % 86 Dafgård Livsmedel/ måltider % 87 Eltel Networks Telekom % Fazer Food Services Livsmedel/ måltider % 88 Poolia 89 (m. Dedicare) Bemanning % 90 Proffice Bemanning % 91 SITA Avfallshantering % 92 Omsorgshuset Omsorg % Power Planning 93 System Skolor/förskolor % 94 Diaverum Sjukvård % 95 Achima Care Vård % 96 IL Recycling Avfallshantering % 97 Liselotte Lööf Avfallshantering % 98 Softronic IT %

13 Den Offentliga Marknaden i-topp fortsättning Företag/Koncern Bransch Total omsättning i Sverige mkr Omsättning offentlig marknad, mkr Andel offentlig marknad 99 Svensk Cater Livsmedel/ måltider % 100 Särnmark Omsorg % 100 White Arkitekter Bygg %

14 Den Offentliga Marknaden De är mest beroende av offentlig marknad En del företag arbetar enbart på den offentliga marknaden eller i väldigt stor utsträckning. Utan skattefinansiering skulle många av dessa företag inte kunna existera. Företagen är rankade efter hur stor andel (%) av deras omsättning i Sverige som tas in på offentliga marknaden. Orange cell = uppskattning Företag/Koncern Bransch Total omsättning i Sverige mkr Omsättning offentlig marknad, mkr Andel offentlig marknad Carema Sjukvård, omsorg % Nobina Sverige Kollektivtrafik % Attendo Omsorg % Capio Sjukvård % Academedia (m. Pysslingen) Skolor/förskolor % Keolis Kollektivtrafik % Aleris (m. Proxima) Sjukvård, omsorg % Veolia Kollektivtrafik % MTR Kollektivtrafik % Humana (m. Assistansia) Omsorg % Arriva Kollektivtrafik % JB Education (John Bauer) Skolor/förskolor % Frösunda LSS Omsorg % Förenade Care Omsorg % Olivia Omsorg % Kunskapsskolan Skolor/förskolor % Samres Persontransporter % Baggium Skolor/förskolor % Sirius Humanum Persontransporter, ambulans % Jensen Skolor/förskolor % Samtrans Persontransporter % Omsorgshuset Omsorg % Power Planning System Skolor/förskolor % Diaverum Sjukvård %

15 Den Offentliga Marknaden Företag/Koncern Bransch Total omsättning i Sverige mkr Omsättning offentlig marknad, mkr Andel offentlig marknad Achima Care Vård % Särnmark Omsorg % Liselotte Lööf Avfallshantering % Pfizer Läkemedel % Merck Sharp & Dohme Läkemedel % Novartis Läkemedel % Astrazeneca Läkemedel % Orifarm Läkemedel % Roche Läkemedel % Glaxo Smith Kline Läkemedel % Johnson & Johnson Läkemedel % Meda Läkemedel % Sanofi-Aventis Läkemedel % Nettbuss Kollektivtrafik % Textilia Tvätteri % Bergkvarabuss Skolskjuts/ kollektivtrafik % Balfour Beatty Rail Bygg % Strukton Rail Bygg % Ramböll Bygg % Falck Ambulans, räddningstjänst mm % WSP Bygg % Veidekke Bygg % Global Health Partner Sjukvård % Sweco Bygg % Skanska Bygg % ISS Service/måltider % Sodexo Service/måltider % Oden Anläggningsentreprenad Bygg %

16 Den Offentliga Marknaden Byggjättarna drar in mest pengar De viktigaste branscherna omsätter cirka 400 miljarder på på den offentliga marknaden. Övriga inköp, värda cirka 120 miljarder, har inte gått att kartlägga i detalj. Utelämnat är också de offentligägda företagens inköp på cirka 300 miljarder, som inte heller gått att kartlägga detaljerat. Totalt handlas det årligen för 820 miljarder på den offentliga marknaden ( ). Bransch Mdr kr Offentliga verksamheter 159 Skola/barnomsorg 34 Läkemedel 33 Kollektivtrafik 30 Omsorg 27 Sjukvård 21 Färdtjänst o skolskjutsar 10 Avfallshantering 3 Ambulans- o sjuktransporter 1 Övriga verksamheter 244 Byggsektorn 90 Lokalhyror 35 Vapen o försvarsmateriel 25 IT 20 Energi 20 Medicinsk teknik 18 Livsmedel o måltider 9 Städning o service 8 Bilar 5 Telekom 5 Resor 4 Bemanning 3 Tvätteri 1 Revisionstjänster 1 SUMMA 403

17 Den Offentliga Marknaden utveckling och trender Stat och kapital har gått sida vid sida genom historien. Många storföretag har byggts upp i symbios med det offentliga, som Ericsson och Asea. Offentliga sektorn har alltid varit en stor kund hos företagen, och köpt allt från sjukhussängar och storköksmat till fordon och städmaskiner. Många av Sveriges stora exportindustrier har sedan 1900-talet utvecklats i nära samarbete med stat, kommun och landsting för att därefter expandera på de internationella marknaderna. I takt med att tjänstesamhället växt fram och politiken öppnat för privat drift har företag tagit över allt mer av verksamheter som traditionellt skötts av det offentliga. Till en början gällde det kringtjänster som städning och fastighetsservice. Sedan i allt högre grad det man brukar kalla kärnverksamheter; typ vård, skola, omsorg. Kollektivtrafiken, som förr sköttes av det offentliga, är i dag nästan helt på entreprenad. När offentliga sektorn outsourcar den löpande driften av verksamheter till privata företag brukar man tala om privatisering, även om det normalt sett bara är entreprenaden som är privat medan finansieringen är fortsatt offentlig. Det yttersta ansvaret för resultat och kvalitet ligger kvar hos det offentliga. Entreprenören har inte samma kontroll som i ett vanligt privat företag. Friskolereformen banar väg En testballong inom välfärdsområdet på 1980-talet var Pysslingen, som drev daghem (som man sa då) i privat regi. Sedan följde en livlig debatt och den dåvarande socialdemokratiska regeringen förbjöd vidare privatisering genom en ny lag, Lex Pysslingen. Annars brukar startpunkten för privatisering i större omfattning anges till början av 1990-talet. Med argument om att ökad konkurrens skulle öka effektivitet, kvalitet och mångfald öppnade den dåvarande borgerliga regeringen dörren för företagen. Friskolereformen 1992 är en milsten. Husläkarreformen två år senare en annan, där läkare och

18 Den Offentliga Marknaden sjukgymnaster fick fri etableringsrätt. Privatiseringen har varit en ideologiskt het potatis. Socialdemokraterna har ibland gjort återställare när de kommit till makten. Men allt mer har även Socialdemokraterna accepterat eller drivit på förändringarna. Avregleringen av elmarknaden skedde under Göran Perssons regeringstid. Det socialdemokratiskt styrda landstinget i Västmanland hade på 1990-talet nästan hälften av vårdcentralerna i privat regi. En av de största striderna var när det borgerliga styret i Stockholms läns landsting 1999 lade ut S:t Görans sjukhus på privat drift. S-regeringen svarade med en stopplag mot utförsäljning av akutsjukhus, som sedermera avskaffades av den borgerliga regeringen. Andra strider har gällt avknoppningar, att offentlig verksamhet lämnas över till privata intressen utan föregående upphandling. Ibland till reapris, som när Täby kommun så gott som skänkte bort Tibble gymnasium. Avknoppningar hade funnits i flera år utan att någon reagerat. Men nu blev det fart på både statsmakten och andra organisationer. Statskontoret och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kom fram till att den här typen av avknoppningar inte var förenliga med EU:s statsstödsregler. En annan debatt gäller välfärdsföretagens vinst. De borgerliga partierna ser inga problem med vinstdrivande företag inom vård, skola, omsorg. Däremot är Vänsterpartiet emot. Socialdemokraterna vacklar. Partiet har ett kongressbeslut om att tillåta vinst. Men i senaste skuggbudgeten passar Socialdemokraterna i frågan och vill se en bred utredning om vinst och konkurrens i välfärden. LOU en omtvistad lag Den offentliga marknaden har allt mer reglerats ersatte den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) en gammal lag med samma namn från Nya LOU baseras på EU-direktiv och är ett av de viktigaste medlen för EU att skapa en inre marknad. Alla företag ska kunna konkurrera om de offentliga uppdragen, oavsett vilket EU-land de kommer ifrån. Samtidigt inrättades lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Offentlig upphandling är ett komplext område. I allt högre grad går maskineriet i stå på grund av överklaganden. Särskilt när det gäller stora kontrakt och i branscher som domineras av ett par eller några aktörer, exempelvis inom livsmedel, tvätteritjänster och hörapparater.

19 Den Offentliga Marknaden Tunga organisationer som SKL hävdar att regelverket är allt för byråkratiskt och hindrar det offentliga att göra bra affärer. SKL varnar för att kommuner, landsting och andra offentliga aktörer återigen kommer att driva verksamheterna i egen regi i stället för att upphandla. Företrädare för statsmakten, exempelvis Konkurrensverket, menar att offentliga sektorn måste bli bättre på att sköta och följa upp sina upphandlingar. Den senaste trenden är kundvalssystem. Några kommuner var tidigt ute och hade kundval redan på 1990-talet. Allra längst har Nacka drivit modellen och i dag är exempelvis all hemtjänst i kommunen i privat drift och 42 företag konkurrerar med varandra. I landstingsvärlden var Halland först ut med vårdval inom primärvården I ett kundvalssystem har alla företag som lever upp till vissa minimikrav rätt att etablera sig. Brukaren/patienten får en offentligt finansierad peng som används för att betala producenten. Den borgerliga regeringen har sett kundval som både ett medel för ökad valfrihet för brukare/patienter och ett effektivt sätt att få in alternativa utförare och införde 2009 lagen om valfrihet (LOV). Den är frivillig för kommuner, men regeringen har anslagit 280 miljoner kronor som smörjmedel vilket kommuner som inför LOV kan ansöka om. Hittills har nästan 6 av 10 kommuner beslutat att införa kundval inom äldre- och handikappomsorg. Vårdföretagarna räknar med att minst 140 nya företag startats som följd av valfrihetssystemen. För landstingen blev vårdval inom primärvården obligatoriskt den 1 januari Vårdvalet har lett till att 230 nya vårdcentraler etablerats i landet, enligt Konkurrensverket. Man ska inte glömma bort den ideella, eller idéburna, sektorn. Det vill säga icke vinstdrivande företag som verkar inom vård, skola, omsorg och socialvård. Ideella föreningar eller stiftelser har till exempel en tredjedel av friskolorna. Många har lång historia, som Stadsmissionen, Röda korset och Ersta diakoni. Inom välfärdstjänsterna omsätter den ideella sektorn 14 miljarder kronor och detta har växt under de senare åren. Välfärdsföretagen etablerar sig Andelen privata utförare inom skola, vård och omsorg har ökat kraftigt, men från en låg nivå. I dag bedrivs ungefär 12 procent av sjukvården och 14 procent av äldreomsorgen i privat regi (räknat som andel av kostnaderna). På skol- och barnomsorgsområdet ligger andelen på

20 Den Offentliga Marknaden procent. I takt med den utvecklingen har det nya begreppet välfärdsföretag dykt upp som beskrivning av dem som verkar i de här branscherna. Inom vissa områden har privatiseringen gått längre. En fjärdedel av primärvården drivs privat. På området funktionshindrade har privata företag 55 procent inom personlig assistans, 28 procent av boendena för funktionshindrade och 23 procent av hemtjänsten (räknat som andel nyttjare eller timmar). Inom individ- och familjeomsorgen har andelen privata företag av tradition varit stor. Andelen friskolor är 24 procent inom gymnasiet och 12 procent i grundskolan (andel elever, se graf intill). De stora blir allt större Precis som inom det privata näringslivet i övrigt är det ofta ett par eller några företag som dominerar i de olika branscherna. Samtidigt är antalet småföretag stort, men tendensen är ökad koncentration. Stora utbildningsföretag och vård- och omsorgsföretag köper upp mindre aktörer. De fyra största inom sjukvården har 54 procent av den privata marknaden (inklusive de ideella företagen). Fyra omsorgsföretag har 43 procents marknadsandel. Tio koncerner dominerar på friskolemarknaden för grund- och gymnasieskolan och har 40 procent av eleverna. Utöver det som kallas välfärdstjänster finns andra stora branscher där privata företag säljer varor eller tjänster till det offentliga. En av de snabbaste förändringarna har skett inom kollektivtrafiken, där kommuner och landsting drev det mesta i egen regi för 20 år sedan, medan det omvända gäller nu. De fyra största trafikföretagen har nästan hälften av marknaden. Byggprojekt och infrastrukturprojekt har länge utförts av privata företag. Inom de här områdena har ett antal utländska företag slagit sig in på den svenska marknaden. Byggsektorn domineras tydligt av tre miljardföretag. De är även de i särklass största bolagen på hela den offentliga marknaden. Tillsammans omsätter branschen nästan 100 miljarder årligen inom offentlig marknad (se även listan över de 100 största företagen sid 9 13). ELEVFÖRDELNING GRUNDSKOLAN Fördelning elever offentliga och privata grundskolor. Privata 12% Offentliga 88% ELEVFÖRDELNING GYMNASIESKOLAN Fördelning elever offentliga och privata gymnasieskolor. Privata 24% Offentliga 76%

21 Den Offentliga Marknaden Spaning in i framtiden En trolig utveckling är att kundvalsmodeller och vårdval införs på allt fler områden. Ett tecken på det är att regeringen i budgetpropositionen för 2012 vill att landstingen utökar vårdvalet till den öppna specialiserade vården. Ett stimulansbidrag på 160 miljoner kronor utgår för 2012 och cirka 100 miljoner kronor årligen Om inte landstingen lystrar till detta kommer regeringen att överväga lagstiftning. Stockholms läns landsting som ofta gått i spetsen när det gäller privatisering i sjukvården har redan infört vårdval inom en rad verksamheter utöver primärvården, till exempel operationer av grå starr och höft- och knäprotesoperationer. Välfärdsutvecklingsrådet som regeringen inrättade i maj 2010 förespråkar också kundvalsmodeller, helst i riktning mot hur friskolereformen fungerar. Här finns många områden kvar att öppna upp som också ytterligare skulle främja tillväxten av nya företag, skriver rådet i en delrapport. Intresseorganisationer som Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna är också pådrivande när det gäller kundvalssystem. Huruvida ett maktskifte skulle begränsa kundvalen är oklart. Socialdemokraterna är inte emot valfrihetssystemen, men skeptiska till fri etablering. Vad som händer med offentliga upphandlingar i framtiden är en öppen fråga. Det finns en tendens till att endast stora företag kan tävla om uppdragen. Både regelverket i sig och hur det tillämpas hindrar små och medelstora företag att delta i upphandlingarna, och det har kritiserats skarpt av flera företagarorganisationer. SKL har varnat för att juridiskt krångel blir kontraproduktivt och hindrar vidare affärer. Välfärdsutvecklingsrådet konstaterar att rätt tillämpad kan LOU vara en möjlighet för mindre aktörer, men att de i praktiken har svårt att vinna uppdrag. Regeringen och Konkurrensverket hävdar att problemen i mångt och mycket hänger på att upphandling inte prioriteras tillräckligt högt av kommuner, landsting och andra offentliga aktörer. EU har tagit fram en grönbok om upphandling, där regelverket ska förenklas. Sammanfattningsvis kan det antingen bli bakslag för offentlig upphandling eller så fortsätter det att öka i omfattning. Har den nya sortens offentlig privat samverkan (OPS) en framtid i Sverige? Modellen var stort sett oprövad i Sverige när Stockholms läns landsting slog till med en OPS-upphandling av Nya Karolinska i Solna.

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal PM 2014-08-28 Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal Kunskapsresultaten faller och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskning visar att det enskilt viktigaste

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt Anders Morin December 2012 Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt En rapport från Framtidens vård, skola, omsorg För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs

Läs mer

Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden. Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius

Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden. Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius Reflektioner Svenska kyrkan och diakoni (anstalter) Gunnar Edqvists artikel i SKT

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket Vård och omsorg en bransch under omvandling Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket Förnyelse i företag och regioner Enklare för företag 3 Från Arjeplog till Malmö

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Innehåll Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Effekter på kostnader, kvalitet etc? Debatten efter SNS-boken Konkurrensens

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Köp av verksamhet. Kommuner, landsting och regioner 2006 2012

Köp av verksamhet. Kommuner, landsting och regioner 2006 2012 Köp av verksamhet Kommuner, landsting och regioner 26 212 Köp av verksamhet Kommuner, landsting och regioner 26 212 Generalla frågor om skriften besvaras av: Olle Olsson, olle.olsson@skl.se, tel. 8-452

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Köp av verksamhet. kommuner och landsting 2006 2010

Köp av verksamhet. kommuner och landsting 2006 2010 Köp av verksamhet kommuner och landsting 26 21 Köp av verksamhet kommuner och landsting 26 21 Generella frågor om skriften besvaras av: Olle Olsson, olle.olsson@skl.se, tel. 8-452 79 46 Frågor om kommunsektorn

Läs mer

Privata investeringar i friskolor

Privata investeringar i friskolor Privata investeringar i friskolor Slutsatser Den ackumulerade vinsten under perioden 2006-2010 var närmare 820 miljoner Extern finansiering via upplåning uppgick till omkring 670 miljoner Nyemissioner

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Vårdmarknad och företagsklimat

Vårdmarknad och företagsklimat Vårdmarknad och företagsklimat Stockholms läns landsting Projektet Företagande Ida Nyström 2012 Stockholms läns landsting Innehåll SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 METOD OCH DATA... 4 LEVERANTÖRER, AVTAL

Läs mer

Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser

Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Lärarnas

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser I detta kapitel redogör Socialstyrelsen för kostnadsutvecklingen för hela den svenska vård- och omsorgssektorn under en tioårsperiod, 2003 2012, respektive en femårsperiod, 2008 2012.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland?

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Professor i socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Är kommunen alltid bäst även när den är sämst?

Är kommunen alltid bäst även när den är sämst? Är kommunen alltid bäst även när den är sämst? En rapport från Malmöcentern om kvaliteten i kommunala och privata äldreboenden i Malmö. Juli 2014 www.malmocentern.se malmocentern Sammanfattning Socialdemokraterna

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Textilias byte av 2 oljepannor till 2 pelletspannor VI BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR

Textilias byte av 2 oljepannor till 2 pelletspannor VI BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR Textilias byte av 2 oljepannor till 2 pelletspannor VI BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR TEXTILIA ett svenskt facility management-företag inom textilservice Textilia i Sverige Svenskt facility management- företag

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Upphandling LOU och LOV. - Utgångspunkter och reflektioner

Upphandling LOU och LOV. - Utgångspunkter och reflektioner Upphandling LOU och LOV - Utgångspunkter och reflektioner Hur ser vårdmarknaden ut Vård, hälsa och omsorgstjänster ( social ) Offentlig marknad regleras av upphandlingslagar Valfrihetssystem Lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Einkarekstur sjúkrahúsa

Einkarekstur sjúkrahúsa Einkarekstur sjúkrahúsa Reynslan í Svíthjód Birgir Jakobsson 1 Översikt Svenska sjukvårdssystemet Capio/S:t Görans sjukhus AB Olika driftsformer i Sverige Jämförelser mellan driftsformer Personliga reflektioner

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst idéburen vård och omsorg

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Dagmar, City Akuten! Till detta kom de fackliga organisationernas

Dagmar, City Akuten! Till detta kom de fackliga organisationernas HUR GICK DET MED SYSTEMSKIFTET? ANDERS JOHNSON Sedan valet 1991 har stora delar av den offentliga sektorn iffektiviserats. Det har skettgenom bland annat privatiseringar och genom införande av konkurrens

Läs mer

Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010

Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010 Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010 Om Företagarna Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare, varav

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Sammanfattning 2014:1

Sammanfattning 2014:1 Sammanfattning Äldreomsorg är en viktig välfärdstjänst som tar betydande ekonomiska resurser i anspråk. I dag går var femte kommunal skattekrona till vård och omsorg om äldre. En tydlig trend är att allt

Läs mer

Stiftelsen NUDU KommITS 2003

Stiftelsen NUDU KommITS 2003 Stiftelsen NUDU KommITS 2003 NUDU Nätverket för dialog och utveckling i upphandlingsfrågor Startades av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenskt Näringsliv Syfte att skapa gemensamma förutsättningar

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Outsourcing Barometern - 2011

Outsourcing Barometern - 2011 Outsourcing Barometern - 2011 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner 2011-01-18 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer P-1520 630 1 Innehåll Resultat i sammandrag 3 Hur studien genomfördes 6 Attityder

Läs mer

Huvudmannaskap och utförare

Huvudmannaskap och utförare Sammanfattning Att offentligt finansierade välfärdstjänster håller hög kvalitet är viktigt både för medborgarna och för samhällsekonomin. Därför finns lagstiftning och föreskrifter för hur produktionen

Läs mer

Roadshow 2013. #4av5jobb

Roadshow 2013. #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Effektiv IT-drift inom staten

Effektiv IT-drift inom staten Effektiv IT-drift inom staten Bilaga 1 Kostnadsberäkningar för nuläge Version 1.0 Innehåll BILAGA 1 KOSTNADSBERÄKNINGAR FÖR NULÄGE... 3 KOSTNADER FÖR HELA DEN OFFENTLIGA IT-VERKSAMHETEN... 3 Reviderade

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Yttrande över Betänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Yttrande över Betänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Yttrande över Betänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Stockholms Stadsmission har inbjudits att yttra sig över rubricerad utredningen, och lämnar därför följande

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Rapport från Business Region Göteborg STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Matton Images Stora företag är viktiga för Göteborgsregionen och Sverige Göteborgsregionen har en lång historia av öppenhet mot

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Köp av verksamhet KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER 2006 2013

Köp av verksamhet KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER 2006 2013 Köp av verksamhet KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER 26 213 Köp av verksamhet KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER 26 213 Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna?

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Studie av företagen som etablerar sig i vårdval Halland, Stockholm, Kronoberg, respektive Västmanland Rapport 0076 Vårdcentraler

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer