Med ajournering , och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00"

Transkript

1 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset Med ajournering , och Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S) Fredrik Bäckström (S) Catja Moberg (MP) Margareta Tjärnlund (M) Christine Sprinzl (MP) tjänstgörande för Fredrik Bäckström (S) Leif Åhman (V) tjänstgörande för Andreas Sjölander (S) Marie-Louise Nilsing (KD) tjänstgörande för Maria Häggblad (SJVP) Camilla Nilsson (FP) tjänstgörande för Maj-Lis Domeij (SJVP) Birgitta Bolander Lundström (M) tjänstgörande för Curt Johansson (C) Övriga närvarande Jeanette George, sekreterare Hans Fälldin, förvaltningschef Lisbet Sander, programområdeschef Agneta Nordström, programområdeschef Berit Jonsson, programområdeschef Katarina Ågren, enhetschef Ingrid Fagerström, utbildnings- och kvalitetssamordnare Jonas Lundgren, ekonom Pernilla Löfstrand, ekonom Ann Kristofersson, ekonom Eva Ehn, kvalitetscontroller 271, Jenny Borg, projektledare Barbro Ekevärn, enhetschef barn och familj 272 Sofia Pettersson, kommundirektör Mia Asplund, socialsekreterare Justerare Hans Sefbom (M) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 9 september klockan Underskrifter Sekreterare Jeanette George Paragrafer varav 280, 291 och 292 är omedelbart justerad Ordförande Ann-Christine Myrgren Justerare Hans Sefbom (M)

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Sekr Jeanette George

3 3 Ärendelista Val av ledamot att justera dagens protokoll... 5 Fastställande av föredragningslista... 6 Information Rik hemtjänst Information Kostnad Per Brukare,KPB Dnr SOC Information om ändringar i socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 gällande ekonomiskt bistånd Dnr SOC Delegation i ärenden gällande Alkohollagen, Tobakslagen, Lagen om vissa receptfria läkemedel samt Lotterilagen Dnr SOC Ändringar/tillägg i Delegationsordning Dnr SOC Budgetuppföljning juli Dnr SOC Handlingsplan utifrån ekonomiskt resultat juli Dnr SOC Återrapportering av statsbidrag Dnr SOC Handlingsplan för implementering av äldreomsorgens värdegrund och värdegrundsgarantier Dnr SOC Hemsjukvårdens organisation Härnösands kommun Dnr SOC Synpunktshantering Socialförvaltningen under perioden 1/1 30/ Dnr SOC Planerade ärenden 2013 socialnämnden Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av protokoll Skrivelser, meddelanden, beslut Domar och beslut Information från förvaltningen... 24

4 Information från ordförande Strukturer angående utredning av barns situation med föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa Skrivelse från Härnösands arbetarkommunsstyrelse Ansökan om serveringstillstånd gällande Julshow Sekretessbelagda ärenden

5 5 269 Val av ledamot att justera dagens protokoll s beslut beslutar att utse Hans Sefbom (M) till justerare, samt att protokollet justeras den 9 september 2013 klockan

6 6 270 Fastställande av föredragningslista s beslut s beslutar att fastställa föreliggande föredragningslista med föreslagna ändringar. Sammanfattning av ärendet Ordförande Ann-Christine Myrgren går igenom upprättad föredragningslista. Ändringar i föredragningslistan Allmänna ärenden: Punkt 7 b, handlingsplan utifrån ekonomiskt resultat juli 2013, tillkommer. Punkt 19, Struktur angående utredning av barns situation med föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa, tillkommer. Punkt 20, skrivelse från Härnösands arbetarkommuns styrelse , tillkommer Punkt 21, Ansökan om serveringstillstånd gällande Julshow 2013, tillkommer. Socialförvaltningen, föredragningslista

7 7 271 Information Rik hemtjänst s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Lotta Prytz och Malin Åberg från Rik Hemtjänst informerar om hur det är att vara privat utförare i Härnösands kommun Kundval inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. De delgav synpunkter till nämnden angående larm, betalningsmodellen och de geografiska områdena. Lotta Prytz, muntlig redovisning. Malin Åberg, muntlig redovisning.

8 8 272 Information Kostnad Per Brukare,KPB s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna, samt att lyfta KPB materialet vid nästa presidiemöte i september för diskussion om eventuella åtgärder. Sammanfattning av ärendet Rikard Stenvall från Ensolution informerar under sammanträdet om Kostnad per brukare, KPB, Härnösands kommun Rikard Stenvall presenterar resultatpresentation utfallet Sammanfattningen av analysen är; Hög genomsnittlig dygnskostnad för externa HVB-placeringar och konsulentstödda familjehem. Bra nyttjande av interna HVB-placeringar, dock höga uppföljningskostnader. Låg genomsnittlig dygnskostnad för de interna familjehemmen. Låg genomsnittlig utredningskostnad. Tillfälligheter att konsumtionen fördelat per åldersgrupp och kön är något ojämn? (Pojkar betydligt mer resurskrävande upp till 12 år, mer brukare och resurser riktade till kvinnor år) Rikard Stenvall, muntlig information.

9 9 273 Dnr SOC Information om ändringar i socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 gällande ekonomiskt bistånd s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna, samt att förändringen i lagen ska ligga under den befintliga budgetramen. Sammanfattning av ärendet Regeringen har fattat beslut om ändringar i Socialtjänstlagen inom området ekonomiskt bistånd. De ändringar som genomförts från 1 juli 2013 är följande: 1. Särskild beräkningsregel för inkomster av anställning jobbstimulans - införs genom en ny bestämmelse i lagen, 4 kap. 1 b SoL. Syftet med jobbstimulansen är enligt regeringen att det ska löna sig att ta ett arbete eller att utöka sin arbetstid när man får ekonomiskt bistånd. 2. får ökade möjligheter att anvisa biståndsmottagare till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet genom att åldersgränsen i 4 kap. 4 SoL tas bort. Målsättningen är att öka möjligheterna för alla att få ett arbete. Krav på deltagande för rätt till ekonomiskt bistånd ska inte skilja sig åt med hänsyn till sökandes ålder. 3. Fribeloppet för barns och skolungdomars inkomster av eget arbete i 4 kap. 1 a SoL höjs till ett prisbasbelopp per kalenderår. Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse

10 Dnr SOC Delegation i ärenden gällande Alkohollagen, Tobakslagen, Lagen om vissa receptfria läkemedel samt Lotterilagen s beslut beslutar att delegera beslut enligt Tobakslagen 19b, 21 samt 22 till alkoholhandläggare, att delegera beslut enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 21 samt 23 till alkoholhandläggare, samt att delegera beslut enligt Lotterilagen 48 till alkoholhandläggare. Sammanfattning av ärendet I nuvarande delegationsordning finns inte beslut enligt Tobakslagen, Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt Lotterilagen delegerade till tjänsteman. Länsstyrelsen har i egenskap av tillsynsmyndighet påtalat detta vid den senaste tillsynen. Enligt 6 kap 33 Kommunallagen (1991:900) får en nämnd, med vissa undantag, uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare, eller åt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som inte får delegeras regleras i 6 kap 34 Kommunallagen. Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse

11 Dnr SOC Ändringar/tillägg i Delegationsordning s beslut beslutar att anta de föreslagna ändringar/tillägg enligt förteckning som sina. Sammanfattning av ärendet För att säkerställa att delegationsordningen är uppdaterad bör en översyn av denna ske med regelbundenhet. Programområdescheferna har tillsammans med utbildnings- och kvalitetssamornaren identifierat de punkter som är aktuella för ändringar eller för att tas bort. Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse

12 Dnr SOC Budgetuppföljning juli 2013 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna, samt att en ny och tydligare redovisning presenteras vid nästa sammanträde där förtydligande av åtgärder och resultat av dessa framgår. Sammanfattning av ärendet Ekonom Jonas Lundgren presenterar en redovisning av intäkter, kostnader och resultat per juli Resultatet visar ett underskott på 7.5 mnkr. Ajournering Sammanträdet ajourneras Ekonom Jonas Lundgren, muntlig information.

13 Dnr SOC Handlingsplan utifrån ekonomiskt resultat juli 2013 s beslut beslutar att återremittera ärendet till socialnämndenssammanträde den 26 september 2013, där även förtydligande av åtgärder och resultat redovisas. Sammanfattning av ärendet Efter årets sju första månader redovisar socialnämnden ett underskott på 7.5 mnkr. har efter årets fyra första månader beslutat om en handlingsplan som behöver ses över och kompletteras. Ajournering Sammanträdet ajourneras Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse Förvaltningschef Hans Fälldin, muntlig redovisning.

14 Dnr SOC Återrapportering av statsbidrag s beslut beslutar att anta den ekonomiska redovisningen som sin, samt att återrapportera kvarvarande medel till Socialstyrelsen enligt redovisning. Sammanfattning av ärendet Socialstyrelsen har enligt regeringsbeslut fördelat 520 mnkr till samtliga kommuner för att förstärka sociala insatser i samband med den nya vårdformen inom den psykiatriska tvångsvården. Statsbidraget fördelades mellan Härnösands kommun erhöll totalt 1,4 mnkr fördelade på dessa år. Kommunerna fick använda tilldelade medel till och med december 2012, kvarvarande medel ska redovisas till Socialstyrelsen. Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse

15 Dnr SOC Handlingsplan för implementering av äldreomsorgens värdegrund och värdegrundsgarantier s beslut beslutar att handlingsplanen återremitteras med förtydligande av förvaltningsledningens roll i värdegrundsarbetet där även individ och familjeomsorgen samt särskilda omsorgen skall ingå, samt att ny handlingsplan presenteras till socialnämndenssammanträde den 26 september Sammanfattning av ärendet har beviljats stimulansmedel från socialstyrelsen för att stödja implementeringen av den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Med värdigt liv menas att värna och respektera var och ens rätt till privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Insatser ska vara av god kvalitet med ett gott bemötande. Välbefinnande tar sikte på en subjektiv känsla av trygghet och meningsfullhet. Värdegrunden omfattar vanligtvis personer fyllda 65 år och äldre. Den gäller för offentligt och enskilt bedriven verksamhet, vid handläggning av ärenden och utförande av insatser. Från och med juni 2013 har kommunstyrelseförvaltningen övertagit arbetsledningsansvaret för projektledaren, med syftet att bredda arbetet med värdegrund att omfatta alla kommunens förvaltningar. I överenskommelse med kommundirektören ska socialförvaltningen få fortsatt stöd av projektledaren för att genomföra beslutade handlingsplaner. Ajournering Sammanträdet ajourneras Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse

16 Dnr SOC Hemsjukvårdens organisation Härnösands kommun s beslut beslutar att inrätta en självständig verksamhet för hälso- och sjukvård organisatoriskt placerad under förvaltningschef, enligt bilaga 1, att ställa sig bakom förslaget att omreglera nuvarande enhetschefstjänst för hälso- och sjukvård till tjänst som verksamhetschef för densamma, att överlämna förslag om att omreglera nuvarande enhetschefstjänst för hälso- och sjukvård till tjänst som verksamhetschef för densamma till kommunstyrelsen för beslut, samt att paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet s övertar från och med 3 februari 2014 ansvaret, från Landstinget Västernorrland, att för Härnösands kommun att utföra sammanhållen hemsjukvård inom kommunens geografiska område. I och med detta utökade ansvarsområde som omfattar all hemsjukvård enligt gjord överenskommelse, behöver hälso- och sjukvården få en självständig organisatorisk ställning för att kunna utföra sitt uppdrag. Som en följd av det utökade hälso- och sjukvårdsuppdraget behöver nuvarande enhetschefsbefattning omregleras till en verksamhetschefsbefattning, organisatoriskt placerad direkt under förvaltningschef. Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse

17 Dnr SOC Synpunktshantering Socialförvaltningen under perioden 1/1 30/ s beslut beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Under perioden inkom 9 synpunkter till socialförvaltningen varav 3 gällande individ- och familjeomsorgen, 5 gällande äldreomsorgen och 1 gällande omsorg om funktionshindrade. Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse

18 Dnr SOC Planerade ärenden 2013 socialnämnden s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Socialförvaltningen, planerade ärenden till nämnd 2013,

19 Anmälan av delegeringsbeslut s beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. Socialförvaltningen, delegeringsbeslut numrerade 1-42

20 Anmälan av protokoll Nedanstående protokoll anmäls och läggs till handlingarna. s protokoll, s utskott protokoll, s utskott protokoll, s utskott protokoll,

21 Skrivelser, meddelanden, beslut Nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut delges och läggs till handlingarna. Statistik, fördelning av uppdrag till privata hemtjänstutförare. Revision, på uppdrag av revisorerna i Härnösands kommun, har Deloitte granskat styrmodellen inom Härnösands kommun. Inspektion av vård och omsorg (IVO) beslut Inspektion av Carema Äldreomsorg AB. Justitieombudsmannen (JO), beslut Klagomål mot socialförvaltningen i Härnösands kommun. Regeringskansliet, Socialdepartement, skrivelse Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. 13:30, Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar. 13:31, Preliminär kostnadsutjämning för LSS år :35, Åhlensbranden kommuners ansvar vid LVU-placeringar _

22 Domar och beslut Domar och beslut delges och läggs till handingarna. Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX, Stöd och service till vissa funktionshindrade Förvaltningsrätten i Härnösand dom Mål nr XXXX-XX E, XXXX-XX E, Bistånd enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX E, Bistånd enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XX-XX E, Bistånd enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrätten i Härnösand dom Mål nr XXXX-XXE, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453); fråga om avskrivning Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX E, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX E, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX, Kontaktperson och ledsagare enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX, Kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX, Kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX E, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX, Bistånd i form av särskilt boende enligt socialtjänstlagen (2001:453)

23 23 286, forts Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX E, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX, Stöd och service till vissa funktionshindrade Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX, Stöd och service till vissa funktionshindrade Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXX-XX E, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXXX-XX, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrätten i Härnösand dom , Mål nr XXX-XX E, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrätten i Härnösand beslut , Mål nr XXXX-XX, Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM Förvaltningsrätten i Härnösand beslut , Mål nr XXXX-XX E, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453); nu fråga om avskrivning Kammarrätten i Sundsvall dom , Mål nr XXXX-XX, Bistånd enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL Kammarrätten i Sundsvall dom , Mål nr XXXX-XX, Personlig assistans Kammarrätten i Sundsvall protokoll , Mål nr XXXX-XX, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453); fråga om prövningstillstånd Högsta förvaltningsdomstolen beslut , Mål nr XXXX-XX, Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om prövningstillstånd Högsta förvaltningsdomstolen beslut , Mål nr XXXX-XX, Bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga om prövningstillstånd _

24 Information från förvaltningen s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Förvaltningschef Hans Fälldin informerar om följande. - Chefssituation inom särskiltboende. - Chefssituation inom hemtjänst. - Avtalsdiskussion om verkställighet av LSS beslut med avtalspart.

25 Information från ordförande s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ordförande Ann-Christine Myrgren informerar om följande. - Överläggning med 2:e vice ordf. i SN Hans Sefbom inför träff med Jacomina B Landstinget fm. - SN presidieberedning fm. - Länets SN ordf. träff ang. barn och unga em. - Majoritetsmöte Möte Café Trägården Träff med Fred och Sara Överläggning med Jacomina och Yvonne S ang. psykiatrifrågor Träff med förvaltningschef Hans F Besök på Tellus, HVB hem med fackl. Repr. ang. arbetsmiljön Socialnämnd Besök Kvinnojouren Majoritetsmöte Överläggning Soc-Skolan Träff med Migrationsverket och ALF Träff med näringslivet ang. alkoholtillstånd m.m Besök Kvinnojouren Protokolljustering SN Extra SN AU

26 26 288, forts - Träff Dan Nordin, IFO Extra SN AU Bev. Tillståndsärende Extra SN AU Samtal med anhörig. Agneta Nordström deltog tf. chef Samtal med utv. Ansvarig Tomas Eriksson Frösunda Samtal med Fred och Sofia ang. anhörigträff Majoritetsmöte Utbildningsdag i offentlig upphandling i Ö-vik Träff med förvaltningschef Hans F Träff med Catrine Rehnström, Samhall med fl Föreläsning med Jonas Reinholdsson, Kommun Lex ang. SOSFS 2013: Träff med AK:s ord. Anders Byqvist Träff med Eva Ehn SN presidieberedning _

27 Strukturer angående utredning av barns situation med föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa s beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram strukturer angående utredning av barns situation med föräldrar med missbruk och psykiskt ohälsa. Ordförande Ann-Christine Myrgren, muntlig information.

28 Skrivelse från Härnösands arbetarkommunsstyrelse s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Ordförande Ann-Christine Myrgren delger socialnämnden skrivelsen från Härnösands arbetarkommuns styrelse Vid Härnösands Arbetarkommuns styrelsemöte beslutades uppdra till samtliga förtroendevalda att ställa krav och följa upp att kommunen kontrollerar att det finns giltiga kollektivavtal i de företag som anlitas. Det här gäller som komplement till beslutade Riktlinjer vid upphandlingar, som håller på att förtydligas. Ordförande Ann-Christine Myrgren, muntlig information.

29 Ansökan om serveringstillstånd gällande Julshow 2013 s beslut beslutar att torsdagen den 12 december gäller det för Com Hem och deras personalfest och är då slutet sällskap. Fredagen den 13 december gäller det för företagare kvällen med Julshow där samtliga biljetter säljs i förväg. Lördagen den 14 december servering av vin och öl då det riktar sig mot privat marknad och då mer en konsert kväll, att serveringstiden ska gälla tidigast kl. 16:00 och avslutas senast kl. 02:00, att skatter och avgifter ska betalas i rätt tid, vid annat fall kommer detta att vara ett hinder för tillståndsgivning vid kommande år, att upprättade beslutsunderlag samt beslut överlämnas till Länsstyrelsen enligt 9 kap. 2 Alkohollagen, att genom att använda kassaapparater vid varje försäljningstillfälle ska tillståndshavaren kunna hålla en ordnad bokföring av försäljningen för den delredovisning av försäljningsresultatet, som ska ske till tillståndsmyndigheten senast den 15 februari 2014, samt att paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Härnö Event AB, har ansökt om tillfälligt tillstånd att den december 2013 servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Evenemangsarenan Högslätten/Curlinghallen IP på Högslätten, Härnösand. Socialförvaltningen, skrivelse

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Aniette Lindvall. Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera

Aniette Lindvall. Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40 ande Övriga deltagande Utses att justera Christina Pettersson (c) ordförande Tuula Marjeta (c) Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer