Hjärnskador i Stockholms läns landsting en vårdkedjeutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärnskador i Stockholms läns landsting en vårdkedjeutredning"

Transkript

1 Hjärnskador i Stockholms läns landsting en vårdkedjeutredning Vårdutnyttjande och vårdkostnader för patienter med traumatiska hjärnskador Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer:

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Jonas Hermansson

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 7 Syfte... 7 Metod... 8 Sammanfattande resultat... 9 Summering Förbättringsförslag Bilaga Bilaga Bilaga

4 Sammanfattning Under 2010 vårdades patienter för traumatisk hjärnskada inom SLL. Majoriteten av dessa patienter hade en lätt traumatisk hjärnskada. De läggs i mindre omfattning än tidigare in på sjukhus i enlighet med gällande riktlinjer. Patienter med lätt och medelsvår skada vårdades vid ett stort antal akutkliniker. Det saknas rutiner för uppföljning av dessa patienter. Det finns ett behov av centralisering av det akuta omhändertagandet av dessa patienter. Patienter med svår traumatisk hjärnskada vårdades primärt på neurointensivvårdsavdelning på Karolinska sjukhuset och därefter inom ramen för en överenskommen vårdkedja. Generellt påbörjas rehabiliteringsmedicinska insatser för sent. För majoriteten av patienterna med svår traumatisk hjärnskada fungerade vårdkedjan bra. Fördröjningar i vårdkedjan drabbar endast ett fåtal patienter. I genomsnitt väntade patienter med svår traumatisk hjärnskada åtta dygn på Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning i avvaktan på förflyttning till rehabiliteringsmedicinska kliniken. En femtedel av patienterna skrevs ut från Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning till för patienten mindre lämplig vårdgivare. Majoriteten av patienterna skrevs ut från rehabiliteringsmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus till eget boende vid planerad tidpunkt men en andel patienter med komplexa funktionshinder skrevs ut med stor tidsfördröjning. Efter utskrivning från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken hamnade ett antal patienter i boenden som riskerade att påverka deras prognos negativt. Vid ett år efter svår traumatisk hjärnskada hade hälften av patienterna god eller måttligt nedsatt global funktionsnivå, övriga hade kvarstående svår funktionsnedsättning. Observerade brister i vårdkedjan pekar på behovet av en bättre samordning mellan aktörerna för ett effektivare resursutnyttjande och förbättrat patientutfall. För den fortsatta utvecklingen av vårdkedjan skulle en ersättningsmodell baserad på vårdkedjan efter ryggmärgsskada med en vårdpeng kunna vara fördelaktig. 2

5 Fynden i denna rapport kommer ligga tillgrund för en organisatorisk hälsoekonomisk analys av ett möjligt scenario för en förbättrad rehabilitering i enlighet med rapporterade fynd. 3

6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 7 Syfte... 7 Metod... 8 Sammanfattande resultat... 9 Summering Förbättringsförslag Bilaga Bilaga Bilaga

7 Förklaring av termer Term Akutsjukvårdsbesök Förklaring Beskriver de öppenvårdsbesök, främst rehabiliteringsbesök som gjorts på sjukhus Dignoskoder Enligt ICD - 10 S06.0 Hjärnskakning S06.1 Traumatiskt cerebralt ödem S06.2 Diffus hjärnskada S06.3 Fokal hjärnskada S06.4 Epidural blödning S06.5 Traumatisk subduralblödning S06.6 Traumatisk subaraknoidalblödning S06.7 Intrakraniell skada med långvarigt koma S06.8 Andra specificerade intrakraniella skador S06.9 Intrakraniell skada, ospecificerad DS GCS Geriatrisk rehabilitering GOSE ICD - 10 Incidens KS Solna NIVA NKK ProBrain RMK SLL Svår traumatisk hjärnskada Traumatisk hjärnskada Övriga öppenvårdsbesök Danderyds sjukhus Glasgow Coma Scale är en skattningsskala för bedömning av vakenhet och metvetandegrad. En poängsumma tas fram genom att värdera ögonöppning, grad av rörlighet och verbalt svar. En patient vid fullt medvetande når en maxpoäng på 15 medan 3 är det lägsta poäng som går att erhålla och indikerar mycket djup medvetslöshet Neurologisk rehabilitering för patienter över 65 år Glasgow Outcome Scale (GOS) är en mätskala för värdering av rehabilitering hos patientgruppen i fråga, uppdelad i fem stadier från avliden till välrehabiliterad. Skalan finns även i en utökad form (GOSE) som använts i denna studie där de ingående kategorierna av rehabilitering har utökats International Clasification of Diseases, internationellt system för diagnoser, tionde versionen Visar antalet nya sjukdomsfall per tidsenhet i en befolkning Karolinska Universitetssjukhuset Solna Neurointensivvårdsavdelning Neurokirurgisk vårdavdelning ProBrain är en nationell studie om prognostiska faktorer efter svår traumatisk hjärnskada Rehabiliteringsmedicinsk universitetskliniken på Danderyds sjukhus Stockholms Läns Landsting Svårighetsgraden bedöms i akutskedet med Glasgow Coma Scale (se ovan) och svår traumatisk hjärnskada definieras som GCS < 8, vilket innebär medvetslöshet och kräver intubation och assisterad andning för att upprätthålla en adekvat syresättning av blodet (po2 >8 kp, SpO2 >90%) Beskriver skada överensstämmande med ICD-10 kod S06.1 till S06.9 Beskriver de öppenvårdsbesök som genomförts i primärvård som inte varit läkarbesök, exempelvis sjuksköterskebesök, sjukgymnastbesök och liknande 5

8 Projektorganisation för uppdraget Föreliggande rapport har gjorts inom avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin, enheten för Vådgivarstöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL. Rapporten genomfördes på uppdrag av landstingets Kommitté för kunskapsstyrning efter en förfrågan från regeringens Rehabiliteringsråd genom professor Åke Nygren. Projektledare har varit Jonas Hermansson. I en inledningsfas hade Torgny Nilsson den funktionen. Uppdragets genomförande har letts av en projektgrupp bestående av: Per Almqvist, överläkare, docent, Specialsakkunnig i neurokirurgi, Neurokirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Jörgen Borg, överläkare, professor, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet Kristian Borg, överläkare, professor, rehabiliteringsmedicin och neurologi, Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet Catharina Nygren Deboussard, överläkare, med.dr, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus Monica von Heijne, Specialsakkunnig i rehabilitering, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus Åke Nygren, professor em., Karolinska Institutet Niklas Zethraeus, ekon.dr., hälsoekonom, Karolinska Institutet Gunnar Ljunggren, överläkare, med.dr, Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL Elisabeth Persson, med. rådgivare, docent, ordförande Stockholms Medicinska Råd Projektgruppens medlemmar svarar för olika delar av uppdragets genomförande. - Övergripande beskrivning av populationen: Gunnar Ljunggren, Torgny Nilsson, Jonas Hermansson - Avstämning mot den prospektiva multicenterstudien (ProBrain): Jörgen Borg - Journalstudie: Per Almqvist, Jörgen Borg, Catharina Nygren Deboussard - Hälsoekonomisk studie: Niklas Zethraeus, Jörgen Borg, Gunnar Ljunggren, Jonas Hermansson - Uppföljning av patienterna efter ett år: Jörgen Borg, Catharina Nygren Deboussard 6

9 Bakgrund Traumatisk hjärnskada är den vanligaste orsaken till död och långvariga funktionshinder hos unga vuxna och betraktas globalt som ett folkhälsoproblem. 1 På senare tid har förekomsten ökat även bland äldre. 2,3 Incidensen av traumatisk hjärnskada uppskattas i Europa till 235 per invånare och år. 3 Baserat på neurologisk funktion vid skadetillfället klassificeras skadorna som lätta (hjärnskakning), medelsvåra eller svåra. 4 Av dessa skador uppskattas 90 procent vara lätta, 6 procent medelsvåra och 4 procent svåra. 3 Fram till början av 2000-talet vårdades årligen drygt patienter med traumatisk hjärnskada på svenska sjukhus varav cirka 70 procent hade hjärnskakning. 5,6 Internationella studier visar att de direkta kostnader för traumatisk hjärnskada är mycket stora. 7 Medan nyttan av och kostnaden för den akuta vården av patienter med lätta skador är väl dokumenterad 8-11 saknas motsvarande för vård av patienter med svår traumatisk hjärnskada i svensk sjukvård. Efter intensivvården för dessa patienter som sker på Karolinska Universitetssjukhuset (KS) i Solna saknas en sammanhängande tillgång till en obruten kvalificerad rehabiliteringsmedicinsk vårdkedja. Detta riskerar att påverka behandlingsutfall och kostnader för både patienter och samhälle negativt. Detta gäller speciellt unga patienter med svår traumatisk hjärnskada. Syfte Rapporten avser att: A. ge en beskrivning av akuta sjukvårdskontakter efter samtliga fall av traumatisk hjärnskada inom SLL under 2010 B. ge en detaljerad beskrivning av vårdkedjan för patienter med svår traumatisk hjärnskada som initialt vårdats på KS Solna genom att: beskriva vårdtider i samtliga vårdnivåer och vårdformer under ett år efter skadan beräkna kostnader för erhållen vård ett år efter skadan beskriva patienternas funktionsnivå ett år efter skadan 7

10 Metod A Samtliga patienter med traumatisk hjärnskada En övergripande analys av de patienter som vårdats för traumatisk hjärnskada under 2010 i SLL gjordes baserad på vårdstatistik. B Patienter med svår traumatisk hjärnskada I syfte att studera vårdkedjan för patienter år inom SLL genomfördes en fördjupad analys av patienter från i en nationell studie om prognostiska faktorer efter svår hjärnskada (ProBrain). 12 För att inkluderas i studien skulle patienten ha svår traumatisk hjärnskada med Glasgow Coma Scale (GCS) 8. Detta innebär medvetslöshet som kräver assisterad andning för att upprätthålla en adekvat syresättning av blodet. Patienter över 65 år med svår traumatisk hjärnskada inkluderades i rapporten via en regional studie med koppling till Pro Brain. 12 Med tillstånd av etikprövningsnämnden i Stockholm erhölls tillgång till journaler för samtliga 35 patienter mellan 20 och 74 år. Det var det totala antalet patienter som ådragit sig svår traumatisk hjärnskada under perioden till och som vårdats på neurointensivvårdsavdelning, KS Solna. Patienterna hade även uppfyllt kriterier för rehabilitering på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm vid Danderyds sjukhus (DS). På basis av uppgifter från ProBrain studien och övriga vårdkedjedata beräknades vårdtid och kostnad i sluten- och öppenvård för de 35 studerade patienterna. Enligt ett antal kliniska kriterier som redovisas i bilaga 1 registrerades uppgifter om när patienterna bedömts färdigbehandlade från respektive vårdnivå. Detta låg till grund för beräkningar av den tid som patienterna spenderat på respektive klinik efter det att de bedömts färdigbehandlade. Vidare beräknades de slutenvårdskostnader som uppstod till följd av väntetid på fel vårdnivå vilken ofta berodde på avsaknad av lediga rehabiliteringsplatser eller boenden. Patienterna följdes upp efter utskrivning från slutenvården med avseende på öppenvårdskonsumtion, boendeform, assistansbehov och sysselsättning. 8

11 Sammanfattande resultat A Samtliga patienter med traumatisk hjärnskada Under 2010 vårdades patienter med traumatisk hjärnskada inom SLL. Incidensen av traumatiska hjärnskador var cirka 150 skadade per invånare. Statistik rörande dessa patienter redovisas utförligare i bilaga 2. Hjärnskakning var den vanligaste diagnosen, patienter med lättare skador har de senaste åren lagts in i mindre omfattning för sjukhusvård än tidigare. Troligen har aktuella riktlinjer 10,11,18 för akut omhändertagande fått stort genomslag men utvärdering av detta saknas. För patienter som initialt vårdas på neurointensivvårdsavdelning finns en definierad vårdkedja som varit vägledande för den kliniska handläggningen. För övriga patienter saknas riktlinjer för det fortsatta omhändertagandet. Patienter med traumatisk hjärnskada handläggs vid alla länets akutsjukhus. Flertalet patienter vårdades vid allmänkirurgiska kliniker men också vid ett stort antal andra kliniker. Vård vid kliniker för hematologi eller kardiologi är inte uttryck för planerad verksamhet utan snarare för nödlösningar vid platsbrist. Den viktigaste uppgiften i akutskedet vid lätta och medelsvåra traumatiska hjärnskador är rutinmässig observation av patientens medvetandegrad och vitalfunktioner då det fortfarande finns risk för behandlingskrävande intrakraniella komplikationer. Sådan observation torde kunna erbjudas inom ramen för alla kliniker som handlägger patienter med akuta tillstånd. Antalet äldre patienter som har andra riskfaktorer, till exempel antikoagulantia behandling eller diabetes ökar. De patienterna har behov av mer kvalificerat akut omhändertagande vilket kommer att öka behovet av vårdplatser i framtiden då antalet äldre i samhället ökar. Patienter med medelsvåra skador som akut vårdas vid allmänkirurgiska kliniker och har behov av slutenvårdsbaserad rehabilitering remitteras till både rehabiliteringsmedicinska kliniken och externt upphandlade enheter (Stora Sköndahl, Stockholms sjukhem, Rehab station Stockholm) och vid behov för öppenvårdsuppföljning vid rehabiliteringsmedicinska kliniken. Det finns idag ingen klar bild av dessa patienters rehabiliteringsbehov. Patienter med lätta skador får vanligen information vid utskrivning från akutmottagningen eller akutvårdsavdelning att vid kvarstående besvär kontakta husläkare, som vid behov kan remittera för specialistbedömning. Det finns viss evidens för att strukturerad information om skadan och förväntat förlopp i samband med utskrivning minskar risken för långtidsbesvär. 19 I praktiken är det oklart i vilken omfattning sådan information ges och hur stort behovet av återkommande utbildningsinsatser inom området är. 9

12 Det är väl dokumenterat att en del av patienterna med lätta skador och majoriteten av de med medelsvåra skador har behov av uppföljande rehabiliteringsmedicinsk funktionsbedömning och intervention. Detta talar för att både akut övervakning och behandling liksom den tidiga rehabiliteringen också av patienter med medelsvår traumatisk hjärnskada bör centraliseras. B Patienter med svår traumatisk hjärnskada Hela studiepopulationen med svår traumatisk hjärnskada omfattade 35 patienter. De hade en medelålder på 48 år, 26 var män och nio var kvinnor. Tio stycken var mellan år, 19 stycken mellan år och sex stycken över 65 år. Ett mera utförligt resultat av dessa patienters vårdkonsumtion och vårdkostnader finns redovisat i bilaga 3. Vårdtider och utskrivning Vårdtiden på neurointensivvårdsavdelning var i genomsnitt 17 dygn och varierande mellan tre och 36 dygn. Totalt omfattade vården på neurointensivvårdsavdelning 598 dygn följt av totalt 339 dygn på Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning. Det registrerades 275 dygn på Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning efter att patienten bedömts vara färdig för utskrivning till rehabiliteringsmedicinska kliniken. Det innebär att tidiga rehabiliteringsmedicinska insatser går förlorade samt att vårdplatser på Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning används mindre effektivt. Här finns en mycket angelägen förändringspotential som kan förbättra rehabiliteringen och frigöra utrymme för andra patienter. Två patienter skrevs ut från neurointensivvårdsavdelning till intensivvårdsavdelning (IVA) på ett annat sjukhus. I det ena fallet var det på grund av platsbrist och i det andra fallet på grund av ett mycket stort övervakningsbehov. Detta indikerar ett behov av tillgång till planerad intensivvård i vårdkedjan på annan avdelning än neurointensivvårdsavdelning vilken med fördel skulle kunna förläggas nära rehabiliteringsmedicinska kliniken. En utbyggd sådan funktion torde kunna fungera som värdefull buffert och kunna bidra till samordningsvinster. En liten andel patienter skrevs av olika anledningar ut till annan akutklinik eller korttidsboende och vårdades där sammanlagt under 357 dygn utan kontinuerlig tillgång till rehabiliteringsmedicinsk kompetens. Det resulterar i att tidiga rehabiliteringsinsatser går förlorade. Även om det i enstaka fall funnits skäl för utskrivning till annan specialistklinik torde majoriteten av berörda patienter ha varit kvalificerade för vård vid rehabiliteringsmedicinska kliniken. Att minska denna mängd av dygn då patienterna är i behov rehabilitering skulle både ge positiva ekonomiska och medicinska resultat. 10

13 Vårdtider efter att patienter bedömts neurokirurgiskt färdigbehandlade på Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning var jämförbara för äldre och yngre patienter. Samtliga äldre patienter skrevs ut direkt till geriatrik rehabilitering vilket troligen påverkat deras rehabilitering på ett gynnsamt sätt. Om alla patienter flyttades till optimal vårdnivå sedan de bedömts vara neurokirurgiskt och rehabmedicinskt färdigbehandlad skulle tiden i slutenvård kunna kortas från 107 till 94 dygn (13 dygn) per patient, varav i genomsnitt 7,8 dygn på Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning och 5,2 dygn på rehabiliteringsmedicinska kliniken. Öppenvårdskonsumtion Patienter mellan år var den åldersgrupp som stod för flest öppenvårdskontakter. Fokal hjärnskada följt av diffus hjärnskada och traumatisk subduralblödning var de diagnoser som stod för flest öppenvårdskontakter. Vårdtider och utskrivning från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Vård vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken resulterade i totalt dygn fram till det att patienterna bedömts medicinskt färdigbehandlade. Medelvårdtiden inom Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken var cirka 70 dygn med en variation från 13 till 191 dygn vilket är generellt i god överensstämmelse med uppgifter från tidigare forskning. 20 I aktuell rapport skrevs majoriteten av patienterna ut från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid planerad tidpunkt (24 av 28 patienter) och vanligtvis till eget boende (23 av 28 patienter). Fördröjd utskrivning påverkade fyra patienter som i genomsnitt väntade 46 dygn (mellan 16 till 89 dygn och totalt 182 dygn) på utskrivning till korttidsboende i avvaktan på anpassat boende. Utskrivning till kommunalt boende eller annan vårdgivare Fem av 28 patienter skrevs, efter vård på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, ut till kommunalt korttidsboende i väntan på att bostadsanpassning eller beslut om personlig assistens. Av de som skrevs ut till korttidsboende kunde fyra efter en tid komma till eget boende med personlig assistans och en till LSS-boende. Tiden i korttidsboende var i genomsnitt 124 dygn med en variation från 57 till 151 dygn totalt omfattade 743 dygn. För dessa patienter är korttidsboende en nödlösning då de inte har rätt till insatser från landstingets rehabiliteringsteam. Patienternas dagliga behov av interventioner tillgodoses därmed inte och det medför en stor risk för försämring. Utskrivning till permanent sjukhem är av liknande skäl inte ett alternativ eftersom resurser för funktionsuppehållande åtgärder där ofta är otillräckliga för patienterna behov. Om samarbetet mellan rehabiliteringsteam i primärvården och Rehabiliteringsmedicinska universitetsklinikens team förbättrades jämfört med dagsläget skulle eventuell risk för funktionsnedsättningar minskas. 11

14 För patienter med svåra funktionshinder görs en bedömning avseende behov av hjälp i vardagen enligt Lagen om särskilt stöd och service (LSS-lagen). Målet är att behållen uppnådd funktionsnivå efter akuta och rehabiliteringsmedicinska insatserna. Det finns en sedan länge uppmärksammad brist på platser inom anpassat sjukhemsboende för denna patientgrupp. Exempelvis fick en patient vänta i 89 dygn på beslutet om personlig assistent och anpassning av eget boende. En annan patient fick vänta 40 dygn på plats på anpassat sjukhem. Dessa ärenden är ovanliga och kräver samordning mellan stat, landsting och kommun. Handläggningen av dessa ärenden skulle med fördel därför kunna centraliseras. Detta skulle säkerställa likvärdiga bedömningar, förkorta utskrivningsprocessen och effektivisera rehabiliteringsinsatsen under en fas då rehabiliteringsteamet också ska säkerställa att utbildningsbehovet för personliga assistenter tillgodoses. Det saknas idag en lämplig instans för patienter som efter avslutad rehabiliteringsmedicinsk insats i slutenvård behöver mer omfattande insatser än öppenvården kan erbjuda för att behålla eller förbättra funktionsnivån. Rapporten visar att det finns ett utrymme att effektivisera utnyttjandet av vårdplatser på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken genom att förbättra övergången från landstingsbaserade till kommunala insatser. Det skulle ge möjliggöra omhändertagande av fler patienter och minimera placering på enheter som inte kan ge patienterna adekvat hjälp och därmed inte ingår i den planerade vårdkedjan. Ofta finns ett stort behov av konsultationer med många specialiteter och av en noggrann avvägning av rehabiliteringsprogrammet och patientens andra medicinska behov. En del av de iakttagna bristerna i övergången från Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning till Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken återspeglar svårigheterna med denna avvägning vilket kan leda till att rehabiliteringsbehoven får stå tillbaka. Samarbete med Psykiatri En andel av patienterna med svår traumatisk hjärnskada utvecklar svåra förvirringstillstånd och beteendestörningar. Då bör farmakologisk behandling undvikas då det eventuellt hämmar den neurobiologiska läkningsprocessen. Detta ställer stora krav på adekvat bemötande, goda säkerhetsrutiner, lugn vårdmiljö och hög personaltäthet. Handläggning av dessa patienter sker ofta i samarbete med psykiater och ibland krävs tillfällig vård inom slutenvårdspsykiatrin. Ambitionen bör vara att kunna erbjuda en vårdform där den rehabiliteringsmedicinska kompetensen är optimalt samordnad med den psykiatriska. Funktionsnivå ett år efter skadan Utfallet ett år efter skadan enligt Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE) visar att omkring hälften av patienterna hade god funktionsnivå eller måttlig funktionsnedsättning vilket är i linje med internationella rapporter

15 Flera faktorer kan vara av betydelse för återgång till arbete eller studier. 22 patienterna fanns i arbete före sin skada, endast ett fåtal hade återgått i arbete eller studier efter ett år senare. Resultaten belyser behovet av kvalificerat långtidsstöd också med hänsyn till återgång i arbete eller studier. Summering Sammantaget finns flera skäl att utforma den tidiga rehabiliteringen inom ramarna för en sammanhållen verksamhet. Det finns idag starkt evidensstöd för nyttan av sådan rehabiliteringsinsats och för värdet av en fortsatt livslång tillgång till rehabiliteringsmedicinsk specialistkompetens efter avslutad slutenvård. 20 Verksamheten bör ha tillgång till bred medicinsk kompetens och ha väl upparbetade rutiner för samarbete med neurokirurgi och psykiatri. Förbättringsförslag Föreliggande rapport visar på ett antal punkter där vårdkedjan för dessa patienter skulle kunna förbättras. Eftersom majoriteten av patienterna är i åldern år utgår förslagen från dessa men torde i valda delar kunna vara vägledande också för äldre patienter. Dagens förändringsarbete bör beakta den kommande sjukvårdssituationen och utgår från att kravet på snabbt avflöde från Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning och Nya Karolinska Solna (NKS) kommer att öka. Aktuella trender i omvärlden bör uppmärksammas i form av goda exempel på organisation och arbetsmetoder från andra landsting och andra länder. 2 Flöde från Neurokirurgiska kliniken till Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken 1. Integrera akut- och rehabiliteringsmedicinsk kompetens En utbyggnad av den existerande konsultfunktionen till en permanent teamfunktion för daglig närvaro på neurokirurgiska klinikens vårdavdelning av rehabiliteringsmedicinsk kompetens. 2. Ökad övervaknings- och omvårdnadskapacitet inom rehabiliteringsmedicin Då NKS kommer att innebära ökade krav på förkortade vårdtider behöver förutsättningarna för att ta emot fler vårdkrävande patienter på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken utredas vidare. 3. Specificera kriterier för överflyttning från Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning till Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Avgörande för adekvat handläggning av patienter är gemensamt överenskomna kriterier för förflyttning mellan klinikerna. Kriterier bör fortlöpande anpassas till 13

16 förändrade förutsättningar vilket är ett gemensamt ansvar för berörda kliniker att utveckla vidare. Flöde från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken till kommuner Förbättra samordningen av överföringen från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken till kommunal nivå Ett möjligt scenario vore att Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken definierar en samordnarfunktion som fortlöpande koordinerar utskrivningsprocessen. Kommunerna inom SLL tillsammans med Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken ges då även i uppdrag att föreslå en process för smidigt mottagande till rätt kommunal nivå och garantera likvärdiga villkor för patienterna. Inrätta en slussfunktion mellan högspecialiserad sjukvård och kommun SLL och kommunerna föreslås inrättar en slussfunktion mellan Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken och eget boende vilket skulle kunna ske genom upphandling av neurorehabilitering vid externa enheter för rehabilitering i slutenvård. Specificera kriterier för överflyttning från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken till kommuner I övergången från SLL till kommunal nivå är det avgörande för smidig kommunikation och adekvat handläggning att det finns överenskomna kriterier och ansvarsfördelning i överföringsprocessen. Därav föreslås gemensam framtagning av sådana kriterier och struktur för implementering av dessa. Styrmodeller och utfallsmått Det skulle även kunna vara lämpligt att nya styrmodeller för den fortsatta utvecklingen av vårdkedjan tas fram baserat på rapportens slutsatser. En befintlig modell som kan vara informativ är den sedan länge prövade modellen för vårdkedjan efter ryggmärgsskada som bygger på en vårdpeng per patient att disponera av den centrala aktören i den tidiga rehabiliteringsfasen. 14

17 Bilaga 1 Definition av neurokirurgiskt färdigbehandlad patient vid Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning Efter avslutad neurointensivvård flyttas traumapatienten till Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning. Patienter som bedöms vara neurokirurgiskt färdigbehandlade har inga kliniska eller radiologiska tecken till ökat intrakraniellt tryck, har stabila vitalfunktioner och laboratorieparametrar och är utan aktuellt behov av neurokirurgisk behandling. Dessa patienter kan dock senare komma att behöva neurokirurgisk behandling i form av rekonstruktiv kraniofacial kirurgi, eller behandling av störning cirkulationen av hjärn- och ryggmärgsvätskan. Neurokirurgiskt färdigbehandlade patienter är utan: Ventrikeldränage, sårdränage Tracheostomi Syrgasbehov Ventrikelsond Central venkateter (CVK) Artärkateter Kliniskt signifikant elektrolytrubbning Sepsis, meningit, eller pneumoni Nutrieras per os, alternativt gastrostomi Mobiliseras fritt, ofta i samråd med sjukgymnast 15

18 Kriterier för förflyttning i vårdkedjan från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Utskrivning från slutenvård: Omvårdnadsbehov kräver ej slutenvård, det vill säga ej behov av dygnet runt tillgång till sjuksköterskekompetens. Medicinskt stabil, det vill säga fortsatta medicinska behov kan tillgodoses med patienten i hemmiljö eller motsvarande (till exempel med hänsyn till epilepsi, tonusrubbning, beteendestörning, depression). Avslutad, tidig intensiv funktionsförbättrande behandling/träning, som kräver daglig, multiprofessionell insats, det vill säga fortsatt funktionsträning kan vara mer lågintensiv och bedrivas i dagvård och/eller hemmiljö under ledning av rehabiliteringsmedicinskt team. Definierade, individuellt anpassade, rimliga och relevanta aktivitetsmål är uppnådda, kvarstående behov av hjälp i dagliga livet är klarlagda och kan tillgodoses, det vill säga konsensus med patient, anhöriga, eventuella personliga assistenter, kommun med mera föreligger liksom fortsatt kontakt med kliniken respektive primärvården. 16

19 Bilaga 2 A Vård av patienter med traumatisk hjärnskada inom Stockholms läns landsting under Under 2010 vårdades patienter med traumatisk hjärnskada inom SLL vilket motsvarar en årlig incidens på cirka 155 skadade per invånare. Siffran är något lägre än tidigare redovisade uppgifter 3 men rimlig med hänsyn till att allt färre patienter med lätta hjärnskador läggs in för observation i slutenvård i enlighet med nuvarande riktlinjer. 10,11,17 Hjärnskakning var den vanligaste diagnosen. Den dominerande skadeorsaker var fallolyckor (74 procent) och fler män än kvinnor var drabbade. Majoriteten av patienterna kom till sjukhus från hemmet och cirka en femtedel kom till sjukhus från annan sjukvårdsinrättning. Vårdtidens längd och sjukvårdskostnader varierade med skadediagnos, från 1,3 dygn i genomsnitt för hjärnskakning till i genomsnitt 29 dygn för patienter med diffus hjärnskada. Diagnosfördelning Tabell 2 visar att patienter med hjärnskakning var den vanligaste diagnosen följt av traumatisk subduralblödning. Övriga diagnoser var förhållandevis ovanliga. Tabell 1. Diagnosfördelning inom hjärnskador Diagnos Frekvens % Hjärnskakning ,9 Traumatiskt cerebralt ödem 10 0,4 Diffus hjärnskada 51 1,8 Fokal hjärnskada 71 2,6 Epidural blödning 43 1,5 Traumatisk subduralblödning ,4 Traumatisk subaraknoidalblödning 246 8,8 Intrakraniell skada * * Andra specificerade intrakraniella 64 2,3 skador Ospecificerade intrakraniella skador 37 1,3 * Färre än 5 Skadeorsak I Tabell 9 framgår att vanligaste skadeorsaken var fallolyckor av olika slag som svarade för 74 procent av vårdtillfällena under

20 Tabell 2. Skadeorsaker Skadeorsak Frekvens % Trafikolycka mm ,4 Fall ,6 Misshandel mm 90 3,2 Övriga ,8 Åldersfördelning Tabell 3 visar att patienter över 65 år svarade för 46 procent av de registrerade vårdtillfällena. Patienter i åldersgrupperna år respektive år svarade för cirka 20 procent vardera medan den yngsta gruppen stod för knappt 14 procent av vårdtillfällena. Åldersuppgift saknades för 39 patienter. Tabell 3. Åldersfördelning Ålder Frekvens % 0-17 år , år , år ,4 65- år och uppåt In- och utskrivningssätt Tabell 4 visar att av cirka kom in till sjukhus från hemmet medan 550 patienter kom från annan sjukvård. En majoritet av patienterna skrevs ut till eget boende efter vårdtillfället. 639 patienter skrevs ut till annan sjukvård, vid 85 av vårdtillfällena avled patienten. Tabell 4. In och utskrivningssätt Inskrivnina från: Utskrivnina till: Totalt Hem Annan sjukvård Avliden Hemmet Annan sjukvård Total Vårdtid, genomsnittsålder och kostnad per huvuddiagnos Den genomsnittliga vårdtiden skilde sig mellan de olika diagnoserna. För hjärnskakning var den 1,3 dygn medan traumatiskt ödem och fokal hjärnskada hade cirka 20 dygn i genomsnitt och diffus hjärnskada 29 dygn i genomsnitt. Patienter med hjärnskakning var yngst med en medelålder på 44 år medan patienter med övriga cerebrala skador hade högst medelålder med 90 år. Lägsta kostnaden per vårdtillfälle hade hjärnskakning med i genomsnitt strax över kronor. Då det totala antalet inträffade fall var stort blev den totala kostnaden 18

Rehabilitering efter stort trauma - med fokus på hjärnskaderehabiliteirng

Rehabilitering efter stort trauma - med fokus på hjärnskaderehabiliteirng Rehabilitering efter stort trauma - med fokus på hjärnskaderehabiliteirng Alison Godbolt, Överläkare, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus SweTrau möte nov 2016 Rehabiliteringsmedicinska

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin

Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin 2014-10-16 Köerna ökar på Neurokirurgen då 20-25% av vårddygnen upptas av färdigbehandlade patienter som kan tas om hand av annan vårdenhet Nuvarande situation

Läs mer

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat av 1-årig uppföljning Presentationsmaterial - Januari 2012 Sammanfattning (1) Sedan juni 2010 pågår å inom SLL två pilotstudier t för

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Hjärnskaderehabilitering - Introduktion Alison Godbolt och Catharina Nygren de Boussard,

Hjärnskaderehabilitering - Introduktion Alison Godbolt och Catharina Nygren de Boussard, Hjärnskaderehabilitering - Introduktion Alison Godbolt och Catharina Nygren de Boussard, 2017-03-13 Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm Remitterande sjukhus: Karolinska sjukhuset Solna

Läs mer

Prehospitalt triage av äldre patienter -

Prehospitalt triage av äldre patienter - Prehospitalt triage av äldre patienter - Från forskning till implementering! Veronica Vicente Rn, MSN, PhD student. Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education and Stockholm Prehospital

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Magda Marchioni Regionala barn- och ungdomshabiliteringen, Göteborg

Magda Marchioni Regionala barn- och ungdomshabiliteringen, Göteborg Vårdkedja för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada som utretts vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Regionala barn- och ungdomshabiliteringen CVU Rapportserie 2005:2 Projektledare: Magda

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Strokevårdkedjan i Stockholm

Strokevårdkedjan i Stockholm Strokevårdkedjan i Stockholm Lena Henricson Strokesamordnare lena.henricson@ds.se 08-123 568 35 070-737 30 43 Under rehabiliteringen var det som att gå på röda mattan men när den var slut ramlade jag

Läs mer

Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt (SVEA) Möte med styrgruppen för Vårdsamverkan i Solna 15 september 2015

Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt (SVEA) Möte med styrgruppen för Vårdsamverkan i Solna 15 september 2015 Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt () Möte med styrgruppen för Vårdsamverkan i Solna 15 september 2015 Agenda Bakgrund till och arbetet med sammanhållen vård Statistik för Solna stad Verktyg

Läs mer

Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar

Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar Controller: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 21--21 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21-4-28 PaN A12-6-43 Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar Ärendet I ärendet föreligger en redovisning av förvaltningens ärenden

Läs mer

Bedömning av prognos vid traumatisk hjärnskada, implikationer för hela vårdkedjan från akut sjukvård till avslutad rehabilitering. Diarienummer

Bedömning av prognos vid traumatisk hjärnskada, implikationer för hela vårdkedjan från akut sjukvård till avslutad rehabilitering. Diarienummer Bedömning av prognos vid traumatisk hjärnskada, implikationer för hela vårdkedjan från akut sjukvård till avslutad rehabilitering. Diarienummer 130095 Catharina de Boussard överläkare, MD Rehabiliteringsmedicinska

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget Framtidens hälso- och sjukvård Andra steget Sidan 2 Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms län ha fått ytterligare 350 000 invånare. Jämfört med 2010 är det en befolkningsökning

Läs mer

Den geriatriska patienten vem är det?

Den geriatriska patienten vem är det? Den geriatriska patienten vem är det? Jenny Österman Lars Sonde Oktober 2016 Geriatrisk klink Brommageriatriken AB Södertälje geriatriken Handengeriatriken Löwetgeriatriken Huddinge sjukhus Geriatriken

Läs mer

Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården. Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin

Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården. Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin Hur ser det ut idag för patienter med neurologiska symptom? Vanligaste sökorsakerna

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Korttidsvård. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (8)

Korttidsvård. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (8) Sida 1 (8) 2016-02-16 Korttidsvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Kriterier för korttidsvård...

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014

Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014 Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014 Version för patienter och närstående Uppföljning efter Intensivvård Patientanpassad resultatdata Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) presenterar en rapportversion

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

2. Dagens praxis i Sverige

2. Dagens praxis i Sverige 2. Dagens praxis i Sverige Under 1998 genomfördes av Socialstyrelsen i samarbete med SBU en enkätundersökning samt en registerstudie rörande diagnostik och behandling av lindrigt skalltrauma vid samtliga

Läs mer

Svår traumatisk hjärnskada kliniskt förlopp och prognostiska faktorer

Svår traumatisk hjärnskada kliniskt förlopp och prognostiska faktorer Svår traumatisk hjärnskada kliniskt förlopp och prognostiska faktorer Maud Stenberg PhD, överläkare, Neurorehabiliteringen NUS, Neuro-, Huvud-, Hals-, Center, Norrlands Universitets sjukhus, Umeå Institutionen

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Veronika Stemme Gudrun Jonsson Mats Karlsson Hector Reyes

Veronika Stemme Gudrun Jonsson Mats Karlsson Hector Reyes Journalgranskning avseende användande av tilläggskod T91 för rapportering av rehabiliteringsinsatser under 2012 vid Brommageriatriken och Danderydsgeriatriken i Stockholms läns landsting Veronika Stemme

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Resultat från Strokevården i Stockholms län

Resultat från Strokevården i Stockholms län Resultat från Strokevården i Stockholms län Faktafolder maj 2011 HSN-förvaltningen Box 69 09 102 39 Stockolm Tfn 08-123 132 00 Stroke är en av de stora folksjukdomarna och ca 3700 länsinvånare drabbas

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 2017-01-18 1 Kort om genomförandet Webbenkät Medlemmar med en sällsynt diagnos eller som har barn/anhörig med en

Läs mer

HLR Till vilket liv överlever patienterna? Gisela Lilja Skånes Universitets sjukhus VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin Lunds Universitet

HLR Till vilket liv överlever patienterna? Gisela Lilja Skånes Universitets sjukhus VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin Lunds Universitet HLR 2016 - Till vilket liv överlever patienterna? Gisela Lilja Skånes Universitets sjukhus VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin Lunds Universitet Inte bara överlevnad En lyckad återupplivning skall

Läs mer

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vård för äldre i Stockholms län Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-11-28 Antal äldre i Stockholms län -2015 65 år och äldre 346 617 personer 15, 7 % av befolkningen 80 år och

Läs mer

GERIATRISKT FORUM september Läkaresällskapet, Stockholm

GERIATRISKT FORUM september Läkaresällskapet, Stockholm GERIATRISKT FORUM 2012 13-14 september Läkaresällskapet, Stockholm Tack för inbjudan! 2 : En samverkan mellan ambulanssjukvården och geriatrik Berit Larsson, ST-läkare i Geriatrik och Akutsjukvård. Eva

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-04-28 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 PaN 2011-12-09 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms P R I U S Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms Doktorand: Robert Ivic, leg ssk, fil.mag Karolinska Institutet; Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset,

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT)

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT) Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) I den här rapporten presenteras vårdresultat riktade till patienter och/eller anhöriga. Innehåll Vad är elbehandling?... 3 Antal behandlade patienter... 3

Läs mer

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Ägarutskottet 2005-09-28 3 Bilaga 2 Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska universitetssjukhuset skall ansvara för landstingets riksoch regionsjukvård (exkl ögonsjukvård och

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset

Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset Göteborg >500 000 invånare 72 000 inv. > 65 år (~15%) 39 000 inv. > 75 år (~8%) > 65 år: 2004-2005 ökade åldersgruppen med 1.5%

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys 1 Efter LS 19/10 - Fortsatt analys Analysera behovet av förstärkningar inom akutsjukvården i Karlskrona och Kristianstad Analysera behovet av förstärkningar inom ambulanssjukvård och sekundärtransport

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen

Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen Presentation för Hälsoekonomiskt nätverk i VGR 1 mars 2012 Vårdsystem med fokus på patientnytta Väl kända

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm 1 Syfte: Målgrupper: Program: Dag 1, Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget,

Läs mer

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN PEDIATRISK NEUROREHABILITERING I TIDEN

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN PEDIATRISK NEUROREHABILITERING I TIDEN TILLBAKA TILL FRAMTIDEN PEDIATRISK NEUROREHABILITERING I TIDEN Rehabiliteringsteamen för barn/ungdomar med förvärvad hjärnskada vid Astrid Lindgrens barnsjukhus Ingrid van t Hooft utvecklingsledare Nationell

Läs mer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-20 1 (7) HSN 2016-4774 Handläggare: Mikaela Lingvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V)

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 14 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Rydberg Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D)

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) VIDARKLINIKEN 2014 Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Tobias Sundberg, Med dr I C The Integrative Care Science Center Järna, mars 2015 VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

3. Hemsjukvård i Sverige Omfattning och kostnader

3. Hemsjukvård i Sverige Omfattning och kostnader 3. Hemsjukvård i Sverige Omfattning och kostnader Definition I Sverige är det numera vedertaget att skilja mellan basal hemsjukvård och avancerad hemsjukvård, vilket behandlas i denna rapport [3]. En alternativ

Läs mer

Utredning - Palliativ vård i Region Halland

Utredning - Palliativ vård i Region Halland 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-11 HSS130096 Hälso- och sjukvård Utredning - Palliativ vård i Region Halland Bakgrund Palliativ vård, det vill säga symptomlindrande

Läs mer

Stroke = slaganfall WHO

Stroke = slaganfall WHO Stroke Katharina Stibrant Sunnerhagen Professor, överläkare Rehabiliteringsmedicin, Inst. Neurovetenskap och Fysiologi ESPRM Senior fellow FESO Gäst professor Sunnaas Sykehus Norge Stroke = slaganfall

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Bakgrund Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla patienter som bor permanent i särskilda boendeformer eller vistas tillfälligt

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

REMEO Stockholm. - Klinik för vård- och rehabilitering av patienter i behov av andningsstöd

REMEO Stockholm. - Klinik för vård- och rehabilitering av patienter i behov av andningsstöd REMEO Stockholm - Klinik för vård- och rehabilitering av patienter i behov av andningsstöd Agenda REMEO i ett globalt perspektiv REMEO Stockholm Förutsättningar, hinder och drömmar för framtiden Linde

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus

Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjen

Läs mer

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagrupp Mitt i Livet Oktober 2014 Bakgrund till rapporten Temagrupp Mitt i Livet spänner över ett antal olika målgrupper vilka

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Geriatrik Direkt. Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov. Seniordialogen

Geriatrik Direkt. Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov. Seniordialogen Geriatrik Direkt Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Seniordialogen 2012-11-07 Geriatrik direkt bakgrund vad är geriatrik direkt vad patienterna tycker hur vet vi att

Läs mer