Hjärnskador i Stockholms läns landsting en vårdkedjeutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärnskador i Stockholms läns landsting en vårdkedjeutredning"

Transkript

1 Hjärnskador i Stockholms läns landsting en vårdkedjeutredning Vårdutnyttjande och vårdkostnader för patienter med traumatiska hjärnskador Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer:

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Jonas Hermansson

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 7 Syfte... 7 Metod... 8 Sammanfattande resultat... 9 Summering Förbättringsförslag Bilaga Bilaga Bilaga

4 Sammanfattning Under 2010 vårdades patienter för traumatisk hjärnskada inom SLL. Majoriteten av dessa patienter hade en lätt traumatisk hjärnskada. De läggs i mindre omfattning än tidigare in på sjukhus i enlighet med gällande riktlinjer. Patienter med lätt och medelsvår skada vårdades vid ett stort antal akutkliniker. Det saknas rutiner för uppföljning av dessa patienter. Det finns ett behov av centralisering av det akuta omhändertagandet av dessa patienter. Patienter med svår traumatisk hjärnskada vårdades primärt på neurointensivvårdsavdelning på Karolinska sjukhuset och därefter inom ramen för en överenskommen vårdkedja. Generellt påbörjas rehabiliteringsmedicinska insatser för sent. För majoriteten av patienterna med svår traumatisk hjärnskada fungerade vårdkedjan bra. Fördröjningar i vårdkedjan drabbar endast ett fåtal patienter. I genomsnitt väntade patienter med svår traumatisk hjärnskada åtta dygn på Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning i avvaktan på förflyttning till rehabiliteringsmedicinska kliniken. En femtedel av patienterna skrevs ut från Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning till för patienten mindre lämplig vårdgivare. Majoriteten av patienterna skrevs ut från rehabiliteringsmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus till eget boende vid planerad tidpunkt men en andel patienter med komplexa funktionshinder skrevs ut med stor tidsfördröjning. Efter utskrivning från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken hamnade ett antal patienter i boenden som riskerade att påverka deras prognos negativt. Vid ett år efter svår traumatisk hjärnskada hade hälften av patienterna god eller måttligt nedsatt global funktionsnivå, övriga hade kvarstående svår funktionsnedsättning. Observerade brister i vårdkedjan pekar på behovet av en bättre samordning mellan aktörerna för ett effektivare resursutnyttjande och förbättrat patientutfall. För den fortsatta utvecklingen av vårdkedjan skulle en ersättningsmodell baserad på vårdkedjan efter ryggmärgsskada med en vårdpeng kunna vara fördelaktig. 2

5 Fynden i denna rapport kommer ligga tillgrund för en organisatorisk hälsoekonomisk analys av ett möjligt scenario för en förbättrad rehabilitering i enlighet med rapporterade fynd. 3

6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 7 Syfte... 7 Metod... 8 Sammanfattande resultat... 9 Summering Förbättringsförslag Bilaga Bilaga Bilaga

7 Förklaring av termer Term Akutsjukvårdsbesök Förklaring Beskriver de öppenvårdsbesök, främst rehabiliteringsbesök som gjorts på sjukhus Dignoskoder Enligt ICD - 10 S06.0 Hjärnskakning S06.1 Traumatiskt cerebralt ödem S06.2 Diffus hjärnskada S06.3 Fokal hjärnskada S06.4 Epidural blödning S06.5 Traumatisk subduralblödning S06.6 Traumatisk subaraknoidalblödning S06.7 Intrakraniell skada med långvarigt koma S06.8 Andra specificerade intrakraniella skador S06.9 Intrakraniell skada, ospecificerad DS GCS Geriatrisk rehabilitering GOSE ICD - 10 Incidens KS Solna NIVA NKK ProBrain RMK SLL Svår traumatisk hjärnskada Traumatisk hjärnskada Övriga öppenvårdsbesök Danderyds sjukhus Glasgow Coma Scale är en skattningsskala för bedömning av vakenhet och metvetandegrad. En poängsumma tas fram genom att värdera ögonöppning, grad av rörlighet och verbalt svar. En patient vid fullt medvetande når en maxpoäng på 15 medan 3 är det lägsta poäng som går att erhålla och indikerar mycket djup medvetslöshet Neurologisk rehabilitering för patienter över 65 år Glasgow Outcome Scale (GOS) är en mätskala för värdering av rehabilitering hos patientgruppen i fråga, uppdelad i fem stadier från avliden till välrehabiliterad. Skalan finns även i en utökad form (GOSE) som använts i denna studie där de ingående kategorierna av rehabilitering har utökats International Clasification of Diseases, internationellt system för diagnoser, tionde versionen Visar antalet nya sjukdomsfall per tidsenhet i en befolkning Karolinska Universitetssjukhuset Solna Neurointensivvårdsavdelning Neurokirurgisk vårdavdelning ProBrain är en nationell studie om prognostiska faktorer efter svår traumatisk hjärnskada Rehabiliteringsmedicinsk universitetskliniken på Danderyds sjukhus Stockholms Läns Landsting Svårighetsgraden bedöms i akutskedet med Glasgow Coma Scale (se ovan) och svår traumatisk hjärnskada definieras som GCS < 8, vilket innebär medvetslöshet och kräver intubation och assisterad andning för att upprätthålla en adekvat syresättning av blodet (po2 >8 kp, SpO2 >90%) Beskriver skada överensstämmande med ICD-10 kod S06.1 till S06.9 Beskriver de öppenvårdsbesök som genomförts i primärvård som inte varit läkarbesök, exempelvis sjuksköterskebesök, sjukgymnastbesök och liknande 5

8 Projektorganisation för uppdraget Föreliggande rapport har gjorts inom avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin, enheten för Vådgivarstöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL. Rapporten genomfördes på uppdrag av landstingets Kommitté för kunskapsstyrning efter en förfrågan från regeringens Rehabiliteringsråd genom professor Åke Nygren. Projektledare har varit Jonas Hermansson. I en inledningsfas hade Torgny Nilsson den funktionen. Uppdragets genomförande har letts av en projektgrupp bestående av: Per Almqvist, överläkare, docent, Specialsakkunnig i neurokirurgi, Neurokirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Jörgen Borg, överläkare, professor, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet Kristian Borg, överläkare, professor, rehabiliteringsmedicin och neurologi, Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet Catharina Nygren Deboussard, överläkare, med.dr, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus Monica von Heijne, Specialsakkunnig i rehabilitering, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus Åke Nygren, professor em., Karolinska Institutet Niklas Zethraeus, ekon.dr., hälsoekonom, Karolinska Institutet Gunnar Ljunggren, överläkare, med.dr, Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL Elisabeth Persson, med. rådgivare, docent, ordförande Stockholms Medicinska Råd Projektgruppens medlemmar svarar för olika delar av uppdragets genomförande. - Övergripande beskrivning av populationen: Gunnar Ljunggren, Torgny Nilsson, Jonas Hermansson - Avstämning mot den prospektiva multicenterstudien (ProBrain): Jörgen Borg - Journalstudie: Per Almqvist, Jörgen Borg, Catharina Nygren Deboussard - Hälsoekonomisk studie: Niklas Zethraeus, Jörgen Borg, Gunnar Ljunggren, Jonas Hermansson - Uppföljning av patienterna efter ett år: Jörgen Borg, Catharina Nygren Deboussard 6

9 Bakgrund Traumatisk hjärnskada är den vanligaste orsaken till död och långvariga funktionshinder hos unga vuxna och betraktas globalt som ett folkhälsoproblem. 1 På senare tid har förekomsten ökat även bland äldre. 2,3 Incidensen av traumatisk hjärnskada uppskattas i Europa till 235 per invånare och år. 3 Baserat på neurologisk funktion vid skadetillfället klassificeras skadorna som lätta (hjärnskakning), medelsvåra eller svåra. 4 Av dessa skador uppskattas 90 procent vara lätta, 6 procent medelsvåra och 4 procent svåra. 3 Fram till början av 2000-talet vårdades årligen drygt patienter med traumatisk hjärnskada på svenska sjukhus varav cirka 70 procent hade hjärnskakning. 5,6 Internationella studier visar att de direkta kostnader för traumatisk hjärnskada är mycket stora. 7 Medan nyttan av och kostnaden för den akuta vården av patienter med lätta skador är väl dokumenterad 8-11 saknas motsvarande för vård av patienter med svår traumatisk hjärnskada i svensk sjukvård. Efter intensivvården för dessa patienter som sker på Karolinska Universitetssjukhuset (KS) i Solna saknas en sammanhängande tillgång till en obruten kvalificerad rehabiliteringsmedicinsk vårdkedja. Detta riskerar att påverka behandlingsutfall och kostnader för både patienter och samhälle negativt. Detta gäller speciellt unga patienter med svår traumatisk hjärnskada. Syfte Rapporten avser att: A. ge en beskrivning av akuta sjukvårdskontakter efter samtliga fall av traumatisk hjärnskada inom SLL under 2010 B. ge en detaljerad beskrivning av vårdkedjan för patienter med svår traumatisk hjärnskada som initialt vårdats på KS Solna genom att: beskriva vårdtider i samtliga vårdnivåer och vårdformer under ett år efter skadan beräkna kostnader för erhållen vård ett år efter skadan beskriva patienternas funktionsnivå ett år efter skadan 7

10 Metod A Samtliga patienter med traumatisk hjärnskada En övergripande analys av de patienter som vårdats för traumatisk hjärnskada under 2010 i SLL gjordes baserad på vårdstatistik. B Patienter med svår traumatisk hjärnskada I syfte att studera vårdkedjan för patienter år inom SLL genomfördes en fördjupad analys av patienter från i en nationell studie om prognostiska faktorer efter svår hjärnskada (ProBrain). 12 För att inkluderas i studien skulle patienten ha svår traumatisk hjärnskada med Glasgow Coma Scale (GCS) 8. Detta innebär medvetslöshet som kräver assisterad andning för att upprätthålla en adekvat syresättning av blodet. Patienter över 65 år med svår traumatisk hjärnskada inkluderades i rapporten via en regional studie med koppling till Pro Brain. 12 Med tillstånd av etikprövningsnämnden i Stockholm erhölls tillgång till journaler för samtliga 35 patienter mellan 20 och 74 år. Det var det totala antalet patienter som ådragit sig svår traumatisk hjärnskada under perioden till och som vårdats på neurointensivvårdsavdelning, KS Solna. Patienterna hade även uppfyllt kriterier för rehabilitering på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm vid Danderyds sjukhus (DS). På basis av uppgifter från ProBrain studien och övriga vårdkedjedata beräknades vårdtid och kostnad i sluten- och öppenvård för de 35 studerade patienterna. Enligt ett antal kliniska kriterier som redovisas i bilaga 1 registrerades uppgifter om när patienterna bedömts färdigbehandlade från respektive vårdnivå. Detta låg till grund för beräkningar av den tid som patienterna spenderat på respektive klinik efter det att de bedömts färdigbehandlade. Vidare beräknades de slutenvårdskostnader som uppstod till följd av väntetid på fel vårdnivå vilken ofta berodde på avsaknad av lediga rehabiliteringsplatser eller boenden. Patienterna följdes upp efter utskrivning från slutenvården med avseende på öppenvårdskonsumtion, boendeform, assistansbehov och sysselsättning. 8

11 Sammanfattande resultat A Samtliga patienter med traumatisk hjärnskada Under 2010 vårdades patienter med traumatisk hjärnskada inom SLL. Incidensen av traumatiska hjärnskador var cirka 150 skadade per invånare. Statistik rörande dessa patienter redovisas utförligare i bilaga 2. Hjärnskakning var den vanligaste diagnosen, patienter med lättare skador har de senaste åren lagts in i mindre omfattning för sjukhusvård än tidigare. Troligen har aktuella riktlinjer 10,11,18 för akut omhändertagande fått stort genomslag men utvärdering av detta saknas. För patienter som initialt vårdas på neurointensivvårdsavdelning finns en definierad vårdkedja som varit vägledande för den kliniska handläggningen. För övriga patienter saknas riktlinjer för det fortsatta omhändertagandet. Patienter med traumatisk hjärnskada handläggs vid alla länets akutsjukhus. Flertalet patienter vårdades vid allmänkirurgiska kliniker men också vid ett stort antal andra kliniker. Vård vid kliniker för hematologi eller kardiologi är inte uttryck för planerad verksamhet utan snarare för nödlösningar vid platsbrist. Den viktigaste uppgiften i akutskedet vid lätta och medelsvåra traumatiska hjärnskador är rutinmässig observation av patientens medvetandegrad och vitalfunktioner då det fortfarande finns risk för behandlingskrävande intrakraniella komplikationer. Sådan observation torde kunna erbjudas inom ramen för alla kliniker som handlägger patienter med akuta tillstånd. Antalet äldre patienter som har andra riskfaktorer, till exempel antikoagulantia behandling eller diabetes ökar. De patienterna har behov av mer kvalificerat akut omhändertagande vilket kommer att öka behovet av vårdplatser i framtiden då antalet äldre i samhället ökar. Patienter med medelsvåra skador som akut vårdas vid allmänkirurgiska kliniker och har behov av slutenvårdsbaserad rehabilitering remitteras till både rehabiliteringsmedicinska kliniken och externt upphandlade enheter (Stora Sköndahl, Stockholms sjukhem, Rehab station Stockholm) och vid behov för öppenvårdsuppföljning vid rehabiliteringsmedicinska kliniken. Det finns idag ingen klar bild av dessa patienters rehabiliteringsbehov. Patienter med lätta skador får vanligen information vid utskrivning från akutmottagningen eller akutvårdsavdelning att vid kvarstående besvär kontakta husläkare, som vid behov kan remittera för specialistbedömning. Det finns viss evidens för att strukturerad information om skadan och förväntat förlopp i samband med utskrivning minskar risken för långtidsbesvär. 19 I praktiken är det oklart i vilken omfattning sådan information ges och hur stort behovet av återkommande utbildningsinsatser inom området är. 9

12 Det är väl dokumenterat att en del av patienterna med lätta skador och majoriteten av de med medelsvåra skador har behov av uppföljande rehabiliteringsmedicinsk funktionsbedömning och intervention. Detta talar för att både akut övervakning och behandling liksom den tidiga rehabiliteringen också av patienter med medelsvår traumatisk hjärnskada bör centraliseras. B Patienter med svår traumatisk hjärnskada Hela studiepopulationen med svår traumatisk hjärnskada omfattade 35 patienter. De hade en medelålder på 48 år, 26 var män och nio var kvinnor. Tio stycken var mellan år, 19 stycken mellan år och sex stycken över 65 år. Ett mera utförligt resultat av dessa patienters vårdkonsumtion och vårdkostnader finns redovisat i bilaga 3. Vårdtider och utskrivning Vårdtiden på neurointensivvårdsavdelning var i genomsnitt 17 dygn och varierande mellan tre och 36 dygn. Totalt omfattade vården på neurointensivvårdsavdelning 598 dygn följt av totalt 339 dygn på Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning. Det registrerades 275 dygn på Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning efter att patienten bedömts vara färdig för utskrivning till rehabiliteringsmedicinska kliniken. Det innebär att tidiga rehabiliteringsmedicinska insatser går förlorade samt att vårdplatser på Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning används mindre effektivt. Här finns en mycket angelägen förändringspotential som kan förbättra rehabiliteringen och frigöra utrymme för andra patienter. Två patienter skrevs ut från neurointensivvårdsavdelning till intensivvårdsavdelning (IVA) på ett annat sjukhus. I det ena fallet var det på grund av platsbrist och i det andra fallet på grund av ett mycket stort övervakningsbehov. Detta indikerar ett behov av tillgång till planerad intensivvård i vårdkedjan på annan avdelning än neurointensivvårdsavdelning vilken med fördel skulle kunna förläggas nära rehabiliteringsmedicinska kliniken. En utbyggd sådan funktion torde kunna fungera som värdefull buffert och kunna bidra till samordningsvinster. En liten andel patienter skrevs av olika anledningar ut till annan akutklinik eller korttidsboende och vårdades där sammanlagt under 357 dygn utan kontinuerlig tillgång till rehabiliteringsmedicinsk kompetens. Det resulterar i att tidiga rehabiliteringsinsatser går förlorade. Även om det i enstaka fall funnits skäl för utskrivning till annan specialistklinik torde majoriteten av berörda patienter ha varit kvalificerade för vård vid rehabiliteringsmedicinska kliniken. Att minska denna mängd av dygn då patienterna är i behov rehabilitering skulle både ge positiva ekonomiska och medicinska resultat. 10

13 Vårdtider efter att patienter bedömts neurokirurgiskt färdigbehandlade på Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning var jämförbara för äldre och yngre patienter. Samtliga äldre patienter skrevs ut direkt till geriatrik rehabilitering vilket troligen påverkat deras rehabilitering på ett gynnsamt sätt. Om alla patienter flyttades till optimal vårdnivå sedan de bedömts vara neurokirurgiskt och rehabmedicinskt färdigbehandlad skulle tiden i slutenvård kunna kortas från 107 till 94 dygn (13 dygn) per patient, varav i genomsnitt 7,8 dygn på Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning och 5,2 dygn på rehabiliteringsmedicinska kliniken. Öppenvårdskonsumtion Patienter mellan år var den åldersgrupp som stod för flest öppenvårdskontakter. Fokal hjärnskada följt av diffus hjärnskada och traumatisk subduralblödning var de diagnoser som stod för flest öppenvårdskontakter. Vårdtider och utskrivning från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Vård vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken resulterade i totalt dygn fram till det att patienterna bedömts medicinskt färdigbehandlade. Medelvårdtiden inom Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken var cirka 70 dygn med en variation från 13 till 191 dygn vilket är generellt i god överensstämmelse med uppgifter från tidigare forskning. 20 I aktuell rapport skrevs majoriteten av patienterna ut från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid planerad tidpunkt (24 av 28 patienter) och vanligtvis till eget boende (23 av 28 patienter). Fördröjd utskrivning påverkade fyra patienter som i genomsnitt väntade 46 dygn (mellan 16 till 89 dygn och totalt 182 dygn) på utskrivning till korttidsboende i avvaktan på anpassat boende. Utskrivning till kommunalt boende eller annan vårdgivare Fem av 28 patienter skrevs, efter vård på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, ut till kommunalt korttidsboende i väntan på att bostadsanpassning eller beslut om personlig assistens. Av de som skrevs ut till korttidsboende kunde fyra efter en tid komma till eget boende med personlig assistans och en till LSS-boende. Tiden i korttidsboende var i genomsnitt 124 dygn med en variation från 57 till 151 dygn totalt omfattade 743 dygn. För dessa patienter är korttidsboende en nödlösning då de inte har rätt till insatser från landstingets rehabiliteringsteam. Patienternas dagliga behov av interventioner tillgodoses därmed inte och det medför en stor risk för försämring. Utskrivning till permanent sjukhem är av liknande skäl inte ett alternativ eftersom resurser för funktionsuppehållande åtgärder där ofta är otillräckliga för patienterna behov. Om samarbetet mellan rehabiliteringsteam i primärvården och Rehabiliteringsmedicinska universitetsklinikens team förbättrades jämfört med dagsläget skulle eventuell risk för funktionsnedsättningar minskas. 11

14 För patienter med svåra funktionshinder görs en bedömning avseende behov av hjälp i vardagen enligt Lagen om särskilt stöd och service (LSS-lagen). Målet är att behållen uppnådd funktionsnivå efter akuta och rehabiliteringsmedicinska insatserna. Det finns en sedan länge uppmärksammad brist på platser inom anpassat sjukhemsboende för denna patientgrupp. Exempelvis fick en patient vänta i 89 dygn på beslutet om personlig assistent och anpassning av eget boende. En annan patient fick vänta 40 dygn på plats på anpassat sjukhem. Dessa ärenden är ovanliga och kräver samordning mellan stat, landsting och kommun. Handläggningen av dessa ärenden skulle med fördel därför kunna centraliseras. Detta skulle säkerställa likvärdiga bedömningar, förkorta utskrivningsprocessen och effektivisera rehabiliteringsinsatsen under en fas då rehabiliteringsteamet också ska säkerställa att utbildningsbehovet för personliga assistenter tillgodoses. Det saknas idag en lämplig instans för patienter som efter avslutad rehabiliteringsmedicinsk insats i slutenvård behöver mer omfattande insatser än öppenvården kan erbjuda för att behålla eller förbättra funktionsnivån. Rapporten visar att det finns ett utrymme att effektivisera utnyttjandet av vårdplatser på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken genom att förbättra övergången från landstingsbaserade till kommunala insatser. Det skulle ge möjliggöra omhändertagande av fler patienter och minimera placering på enheter som inte kan ge patienterna adekvat hjälp och därmed inte ingår i den planerade vårdkedjan. Ofta finns ett stort behov av konsultationer med många specialiteter och av en noggrann avvägning av rehabiliteringsprogrammet och patientens andra medicinska behov. En del av de iakttagna bristerna i övergången från Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning till Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken återspeglar svårigheterna med denna avvägning vilket kan leda till att rehabiliteringsbehoven får stå tillbaka. Samarbete med Psykiatri En andel av patienterna med svår traumatisk hjärnskada utvecklar svåra förvirringstillstånd och beteendestörningar. Då bör farmakologisk behandling undvikas då det eventuellt hämmar den neurobiologiska läkningsprocessen. Detta ställer stora krav på adekvat bemötande, goda säkerhetsrutiner, lugn vårdmiljö och hög personaltäthet. Handläggning av dessa patienter sker ofta i samarbete med psykiater och ibland krävs tillfällig vård inom slutenvårdspsykiatrin. Ambitionen bör vara att kunna erbjuda en vårdform där den rehabiliteringsmedicinska kompetensen är optimalt samordnad med den psykiatriska. Funktionsnivå ett år efter skadan Utfallet ett år efter skadan enligt Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE) visar att omkring hälften av patienterna hade god funktionsnivå eller måttlig funktionsnedsättning vilket är i linje med internationella rapporter

15 Flera faktorer kan vara av betydelse för återgång till arbete eller studier. 22 patienterna fanns i arbete före sin skada, endast ett fåtal hade återgått i arbete eller studier efter ett år senare. Resultaten belyser behovet av kvalificerat långtidsstöd också med hänsyn till återgång i arbete eller studier. Summering Sammantaget finns flera skäl att utforma den tidiga rehabiliteringen inom ramarna för en sammanhållen verksamhet. Det finns idag starkt evidensstöd för nyttan av sådan rehabiliteringsinsats och för värdet av en fortsatt livslång tillgång till rehabiliteringsmedicinsk specialistkompetens efter avslutad slutenvård. 20 Verksamheten bör ha tillgång till bred medicinsk kompetens och ha väl upparbetade rutiner för samarbete med neurokirurgi och psykiatri. Förbättringsförslag Föreliggande rapport visar på ett antal punkter där vårdkedjan för dessa patienter skulle kunna förbättras. Eftersom majoriteten av patienterna är i åldern år utgår förslagen från dessa men torde i valda delar kunna vara vägledande också för äldre patienter. Dagens förändringsarbete bör beakta den kommande sjukvårdssituationen och utgår från att kravet på snabbt avflöde från Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning och Nya Karolinska Solna (NKS) kommer att öka. Aktuella trender i omvärlden bör uppmärksammas i form av goda exempel på organisation och arbetsmetoder från andra landsting och andra länder. 2 Flöde från Neurokirurgiska kliniken till Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken 1. Integrera akut- och rehabiliteringsmedicinsk kompetens En utbyggnad av den existerande konsultfunktionen till en permanent teamfunktion för daglig närvaro på neurokirurgiska klinikens vårdavdelning av rehabiliteringsmedicinsk kompetens. 2. Ökad övervaknings- och omvårdnadskapacitet inom rehabiliteringsmedicin Då NKS kommer att innebära ökade krav på förkortade vårdtider behöver förutsättningarna för att ta emot fler vårdkrävande patienter på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken utredas vidare. 3. Specificera kriterier för överflyttning från Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning till Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Avgörande för adekvat handläggning av patienter är gemensamt överenskomna kriterier för förflyttning mellan klinikerna. Kriterier bör fortlöpande anpassas till 13

16 förändrade förutsättningar vilket är ett gemensamt ansvar för berörda kliniker att utveckla vidare. Flöde från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken till kommuner Förbättra samordningen av överföringen från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken till kommunal nivå Ett möjligt scenario vore att Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken definierar en samordnarfunktion som fortlöpande koordinerar utskrivningsprocessen. Kommunerna inom SLL tillsammans med Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken ges då även i uppdrag att föreslå en process för smidigt mottagande till rätt kommunal nivå och garantera likvärdiga villkor för patienterna. Inrätta en slussfunktion mellan högspecialiserad sjukvård och kommun SLL och kommunerna föreslås inrättar en slussfunktion mellan Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken och eget boende vilket skulle kunna ske genom upphandling av neurorehabilitering vid externa enheter för rehabilitering i slutenvård. Specificera kriterier för överflyttning från Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken till kommuner I övergången från SLL till kommunal nivå är det avgörande för smidig kommunikation och adekvat handläggning att det finns överenskomna kriterier och ansvarsfördelning i överföringsprocessen. Därav föreslås gemensam framtagning av sådana kriterier och struktur för implementering av dessa. Styrmodeller och utfallsmått Det skulle även kunna vara lämpligt att nya styrmodeller för den fortsatta utvecklingen av vårdkedjan tas fram baserat på rapportens slutsatser. En befintlig modell som kan vara informativ är den sedan länge prövade modellen för vårdkedjan efter ryggmärgsskada som bygger på en vårdpeng per patient att disponera av den centrala aktören i den tidiga rehabiliteringsfasen. 14

17 Bilaga 1 Definition av neurokirurgiskt färdigbehandlad patient vid Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning Efter avslutad neurointensivvård flyttas traumapatienten till Neurokirurgiska klinikens vårdavdelning. Patienter som bedöms vara neurokirurgiskt färdigbehandlade har inga kliniska eller radiologiska tecken till ökat intrakraniellt tryck, har stabila vitalfunktioner och laboratorieparametrar och är utan aktuellt behov av neurokirurgisk behandling. Dessa patienter kan dock senare komma att behöva neurokirurgisk behandling i form av rekonstruktiv kraniofacial kirurgi, eller behandling av störning cirkulationen av hjärn- och ryggmärgsvätskan. Neurokirurgiskt färdigbehandlade patienter är utan: Ventrikeldränage, sårdränage Tracheostomi Syrgasbehov Ventrikelsond Central venkateter (CVK) Artärkateter Kliniskt signifikant elektrolytrubbning Sepsis, meningit, eller pneumoni Nutrieras per os, alternativt gastrostomi Mobiliseras fritt, ofta i samråd med sjukgymnast 15

18 Kriterier för förflyttning i vårdkedjan från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Utskrivning från slutenvård: Omvårdnadsbehov kräver ej slutenvård, det vill säga ej behov av dygnet runt tillgång till sjuksköterskekompetens. Medicinskt stabil, det vill säga fortsatta medicinska behov kan tillgodoses med patienten i hemmiljö eller motsvarande (till exempel med hänsyn till epilepsi, tonusrubbning, beteendestörning, depression). Avslutad, tidig intensiv funktionsförbättrande behandling/träning, som kräver daglig, multiprofessionell insats, det vill säga fortsatt funktionsträning kan vara mer lågintensiv och bedrivas i dagvård och/eller hemmiljö under ledning av rehabiliteringsmedicinskt team. Definierade, individuellt anpassade, rimliga och relevanta aktivitetsmål är uppnådda, kvarstående behov av hjälp i dagliga livet är klarlagda och kan tillgodoses, det vill säga konsensus med patient, anhöriga, eventuella personliga assistenter, kommun med mera föreligger liksom fortsatt kontakt med kliniken respektive primärvården. 16

19 Bilaga 2 A Vård av patienter med traumatisk hjärnskada inom Stockholms läns landsting under Under 2010 vårdades patienter med traumatisk hjärnskada inom SLL vilket motsvarar en årlig incidens på cirka 155 skadade per invånare. Siffran är något lägre än tidigare redovisade uppgifter 3 men rimlig med hänsyn till att allt färre patienter med lätta hjärnskador läggs in för observation i slutenvård i enlighet med nuvarande riktlinjer. 10,11,17 Hjärnskakning var den vanligaste diagnosen. Den dominerande skadeorsaker var fallolyckor (74 procent) och fler män än kvinnor var drabbade. Majoriteten av patienterna kom till sjukhus från hemmet och cirka en femtedel kom till sjukhus från annan sjukvårdsinrättning. Vårdtidens längd och sjukvårdskostnader varierade med skadediagnos, från 1,3 dygn i genomsnitt för hjärnskakning till i genomsnitt 29 dygn för patienter med diffus hjärnskada. Diagnosfördelning Tabell 2 visar att patienter med hjärnskakning var den vanligaste diagnosen följt av traumatisk subduralblödning. Övriga diagnoser var förhållandevis ovanliga. Tabell 1. Diagnosfördelning inom hjärnskador Diagnos Frekvens % Hjärnskakning ,9 Traumatiskt cerebralt ödem 10 0,4 Diffus hjärnskada 51 1,8 Fokal hjärnskada 71 2,6 Epidural blödning 43 1,5 Traumatisk subduralblödning ,4 Traumatisk subaraknoidalblödning 246 8,8 Intrakraniell skada * * Andra specificerade intrakraniella 64 2,3 skador Ospecificerade intrakraniella skador 37 1,3 * Färre än 5 Skadeorsak I Tabell 9 framgår att vanligaste skadeorsaken var fallolyckor av olika slag som svarade för 74 procent av vårdtillfällena under

20 Tabell 2. Skadeorsaker Skadeorsak Frekvens % Trafikolycka mm ,4 Fall ,6 Misshandel mm 90 3,2 Övriga ,8 Åldersfördelning Tabell 3 visar att patienter över 65 år svarade för 46 procent av de registrerade vårdtillfällena. Patienter i åldersgrupperna år respektive år svarade för cirka 20 procent vardera medan den yngsta gruppen stod för knappt 14 procent av vårdtillfällena. Åldersuppgift saknades för 39 patienter. Tabell 3. Åldersfördelning Ålder Frekvens % 0-17 år , år , år ,4 65- år och uppåt In- och utskrivningssätt Tabell 4 visar att av cirka kom in till sjukhus från hemmet medan 550 patienter kom från annan sjukvård. En majoritet av patienterna skrevs ut till eget boende efter vårdtillfället. 639 patienter skrevs ut till annan sjukvård, vid 85 av vårdtillfällena avled patienten. Tabell 4. In och utskrivningssätt Inskrivnina från: Utskrivnina till: Totalt Hem Annan sjukvård Avliden Hemmet Annan sjukvård Total Vårdtid, genomsnittsålder och kostnad per huvuddiagnos Den genomsnittliga vårdtiden skilde sig mellan de olika diagnoserna. För hjärnskakning var den 1,3 dygn medan traumatiskt ödem och fokal hjärnskada hade cirka 20 dygn i genomsnitt och diffus hjärnskada 29 dygn i genomsnitt. Patienter med hjärnskakning var yngst med en medelålder på 44 år medan patienter med övriga cerebrala skador hade högst medelålder med 90 år. Lägsta kostnaden per vårdtillfälle hade hjärnskakning med i genomsnitt strax över kronor. Då det totala antalet inträffade fall var stort blev den totala kostnaden 18

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av det arbete

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER STRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt

Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt Ett projekt med inriktning öppna prioriteringar vid Geriatriskt centrum, Norrlands Universitetssjukhus

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen De mest sjuka äldre Avgränsning av gruppen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 4b BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 Befolkningsstatistik Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga 3 Nationell patientsäkerhetssatsning 2014 Bilaga

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur

Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling. De innehåller

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Vaxholm 1:an. Utvärdering av Turboprojektet i Vaxholm 22 fallstudier av multisjuka 75+ Ulla Gurner Johan Fastbom

Vaxholm 1:an. Utvärdering av Turboprojektet i Vaxholm 22 fallstudier av multisjuka 75+ Ulla Gurner Johan Fastbom Husläkarmottagningen Vaxholm Vaxholm 1:an Utvärdering av Turboprojektet i Vaxholm 22 fallstudier av multisjuka 75+ Ulla Gurner Johan Fastbom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2002:2, ISSN

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus 9 april 2015 2 (28) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning av tidigare utredningar om långsiktig lokalplanering

Läs mer

Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg

Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg Ärende 4 Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg Ledningsbolaget September 2011 Jan Carlson John Domenstam Mårten Hallberg Lena Olsson Jan Thorling Ledningsbolaget i Skandinavien ADRESS Lilla Hälla

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014 Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem 2015-05 Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer