Vi har startat ett Närigslivsråd för att ta tillvara företagarnas intressen i kommunen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har startat ett Närigslivsråd för att ta tillvara företagarnas intressen i kommunen."

Transkript

1 Lägesrapport för majoriteten i Karlstad Det är mindre än ett år kvar till valet i september år Vi tycker att det finns anledning att göra en sammanställning över vad som har hänt under mandatperioden fram till nu. Vi beskriver här politiska frågor, ambitioner och beslut som vår politiska majoritet drivit under de tre år av mandatperioden som har passerat. Vi kan konstatera att det har hänt otroligt mycket i kommunen och att vi har genomfört mycket av det vi enades om när vi bildade majoritet år Det finns även frågor som pågår, där vi ännu inte är framme, med andra ord det finns mer att göra. Se detta som en lägesrapport hösten Den kommer garanterat att fyllas på med fler punkter fram till nästa höst. Per-Samuel Nisser Marlene Lund Kopparklint Maria Frisk Per-Inge Lidén Niklas Wikström Henrik Lander Peter Kullgren Tillväxt Företagande Vi har startat ett Närigslivsråd för att ta tillvara företagarnas intressen i kommunen. Vi har utvecklat och intensifierat dialogen med företag genom fler företagsbesök. Drygt 300 besök har genomförts Vi har infört servicegarantier, för att tydliggöra vad Karlstadsbor och företag kan förvänta sig av kommunens service. Vi har bildat Karlstad Business Region - KBR, för att få till ett bättre samarbete i Karlstadsregionen inom etablering, näringsliv, besöksnäring och marknadsföring. Vi har satsat resurser för att korta handläggningstider för bygglov och planarbete för att bättre svara upp på önskemål från intressenter som vill bygga bostäder och utveckla företag i Karlstad. Tillväxtcentrum har fått förstärkning med ytterligare en företagslots som ska serva företag som tar kontakt med kommunen. 1

2 Vi har tagit fram en ny modell för hur kommunen arbetar med planprocesser, för att göra dem enklare, snabbare och mer transparenta. Vi arbetar med en strategi för enklare och effektivare upphandlingar. Vi vill underlätta för lokala och regionala företag att vara med och lämna anbud i kommunala upphandlingar. En ny livsmedelspolicy för att få mer närproducerade och ekologiska råvaror i maten vi serverar i våra skolor och vårdboenden. Universitetsstaden Vi har skapat en kontaktgaranti mellan studenter på universitetet och arbetsgivare lokalt och regionalt för att skapa fler vägar till arbete och säkerställa kompetensförsörjningen till företag och organisationer i länet. Vi har breddat samarbetet mellan kommunen och universitetet för att mer strategiskt arbeta för att utveckla Karlstad både som universitets- och studentstad. Uppbyggnaden av en Innovation Park Karlstad, en plats som ska erbjuda kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk, och affärsutveckling. Infrastruktur Kommunen har tagit över ansvaret för flygplatsen från staten och både Norwegian och Ryanair har etablerat sig där och börjat flyga till flera nya destinationer från Karlstad. Vi har fått med en ny Karlstad Central och utbyggnad av flera dubbelspår längst med Värmlandsbanan i den nationella planen för infrastruktur. Vi har fått till en tidigareläggning av ombyggnation av E 18 västerut över Sörmon i den nationella planen för infrastruktur. Byggstarten för en utbyggnad av dubbelspår ut ur Karlstad och planerande av en helt ny Karlstad Central. 2

3 Under år påbörjas ombyggnation av E 18 västerut över Sörmon för att säkra Karlstads och Hammarös huvudvattentäkt och öka trafiksäkerheten på en olycksdrabbad vägsträcka. Den fortsatta utbyggnaden av Fiber till byn, idag har 17 nya fiberföreningar är bildats i kommunen. Jobb Projektet Horisont, som hjälper unga ur utanförskap, har blivit permanent verksamhet i kommunen och vi har fördubblat antalet platser. Vi har satsat på 100 tillfälliga jobb inom kommunen för att människor som idag står utanför ska få chansen att komma in eller komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vi har gjort en utbildningssatsning där personer med försörjningsstöd får chans att läsa till undersköterskor. Det ger dem möjlighet till försörjning och en ny karriär och det säkrar en viktig del av kommunens kompetensförsörjning. Vi har gjort en satsning på Sommarlovsentreprenörer. Det ger ungdomar chansen att prova jobbet som egenföretagare och skapa sitt eget drömjobb. Vi har satsat på projektet Porten som hjälper ungdomar med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Vi har satsat på Grön Arena, som handlar om att erbjuda meningsfull sysselsättning/arbetsträning i form av daglig verksamhet på lantgård för barn- och ungdom, personer med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller äldre med tidig demenssjukdom. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Swedbank om en temavecka med fokus på jobb och praktikplatser för ungdomar. Attraktiv stad Besöksnäring 3

4 Vi har varit med och möjliggjort öppnandet av Lars Lerins nya konsthall på Sandgrund. Karlstad har varit värd för Melodifestivalen, ett nationellt arrangemang som lockar både Karlstadsbor och besökare. Musikfestivalen Putte i Parken har flyttat till Karlstad och lockar nu tusentals besökare varje sommar. Vi har utvecklat skärgården och ökat tillgängligheten med bland annat fler båtturer till Kristinehamn och Hammarö samt nya bryggor och angöringsplatser. Karlstads kommun har varit med och möjliggjort öppnandet av Karlstads nya kultur och kongressanläggning, KCCC. Världsutställningen 1001 Inventions gästar Karlstad och Värmlands Museum hösten och vintern Vi har varit med och möjliggjort öppnandet av Infanteribrigadmuseet genom att bidra med både investerings- och driftbidrag från kommunen. Karlstadsregionen har samlats under ett destinationsvarumärke, grader Karlstad (Karlstad varmt välkommen) och en ny webbplats, visitkarlsztad.se. Här samlas all information om Karlstadsregionen, boende, event, turist- och konferensinformation mm. Färdigställandet av Karlstads nya badhus med upplevelsebad på Sundsta. Stadsutveckling Vi har tagit fram en ny översiktsplan som visar på hur Karlstad ska växa och utvecklas framåt. Vi har utvecklat ett helt nytt handelsområde i Välsviken. Vi har börjat planera för utbyggnaden av Bergvik med Eriksberg. Centrum har förtätats med nybyggnation på Tingvallahöjden, delar av Kvarteret Freja, Kanoten och Bryggudden. Tillsammans med exploatörer har kommunen påbörjat ombyggnaden av Inre hamn som nu är ett attraktivt område med bostäder, kontor, butiker och restauranger. 4

5 Vi har genomfört en stor gemensam workshop om Karlstads utveckling, Go Karlstad go. Vi har påbörjat utbyggnaden av ett nytt industriområde i Bråtebäcken som ger möjligheter för att frigöra verksamhetsmark i centralare lägen för fortsatt utveckling av staden. Vi fortsätter planerna för Karlstadsstråket, busstråket som ska knyta ihop Kronoparken och Bergviksområdet med snabbusstrafik. Strandpromenaden Älvpromenaden kommer att upp öppna staden mot Klarälven och ge nya möjligheter till stadsutveckling vid Älvgatan. Tankar om staden, en föreläsningsserie för att lyfta stadsutvecklingsfrågor. Stolthet och förtroende Medborgardialog är en viktig del i en attraktiv stad som växer. Vi har tagit Karlstadsborna till hjälp i arbetet med bland annat med utformandet av Älvpromenaden längst med Klarälven. Karlstadsborna bedömer att Karlstads kommun är den tredje bästa kommunen att bo i av landets 290 kommuner. Vi har gjort det mer attraktivt att friköpa tomträtt och på så sett givit fler villaägare möjligheten att äga sin tomt. Vi har gjort en stor satsning på att rusta upp centrummiljöerna i vår mindre tätorter, Edsvalla, Molkom och Väse. Karlstad fick år 2012 Sveapriset som är en utmärkelse som uppmärksammar IT-innovationer i vården. Karlstad har klättrat från femtonde till fjärde bästa idrottskommun år Karlstad fick ta emot pris för den Seniorvänligaste kommunen år Karlstad är rankad som tionde bästa miljökommun år 2013 enligt tidningen Miljöaktuellt. Karlstad är nominerat till utmärkelsen årets IT-kommun Vård och stöd 5

6 Vi har öppnat Nordeuropas modernaste demensboende på Zakrisdal med 48 platser. Vi har öppnat ett nytt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar på Nordby. Vi infört fixarservice utan biståndsbedömning till alla i kommunen som är 75 år och äldre. Vi har, tillsammans med företagare inom restaurangbranschen, möjliggjort seniorluncher på flera av stadens restauranger. Vi har lagt ut gruppboenden inom LSS-verksamheten på entreprenad för att öka valfriheten för våra kunder och skapa jämförelseobjekt för den egna verksamheten. För att modernisera vård- och omsorg har vi satsat på e-hemtjänst, bland annat projektet nattfrid tillsammans med andra tekniska lösningar som skapar valmöjligheter för våra kunder att få insatser på distans om de själva vill ha det. Där ytterligare stöd ska finnas till hands vid behov och där man snabbt ska kunna agera om något händer. Vi har genom resurstillskott utökat tiden för sociala aktiviteter, promenader, besök i parken eller en fika på stan, för äldre som har hemtjänst. Vi har satsat på fler händer i vården och ökat bemanningen på kommunens vårdboenden. Vi har genomfört en kvalitetsupphandling inom området personlig assistans och lägger ut personlig assistans på entreprenad. Frösunda tar över utförandet samtidigt som kommunen finns kvar som huvudman. Vi har infört lagen om valfrihetssystem (LOV) i hela kommunen. Vi har satsat på fler upplevelseträdgårdar i anknytning till vårdboenden och vårdhunden Doris har anställts för att öka trivseln för de äldre. Vi har tagit ett politiskt initiativ som heter Julafton för alla där vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med andra aktörer och seniorernas hus ska anordna aktiviteter för våra kunder på julafton. För att motverka ensamhet. Vi har infört barnchecklista enligt FN:s barnkonvention i Karlstads kommun. För att ytterligare säkerställa att barn och ungdomars bästa kommer i främsta rummet vid alla beslut och åtgärder som fattas nu och i framtiden. Vi har förstärkt tillsynen över vård och omsorg med en tjänst, såväl i egen regi som privat regi. Vi har gjort en förstudie kring äldres boendemiljö. 6

7 Ett nytt vårdboende med ca 96 platser på Oskarslund. Förnyade upphandlingar på två av våra vårdboenden. Vi ska prova en ny modell, i samarbete med KBAB, för att få till ett första trygghetsboende i ett av kommunens ytterområden. Först ut är Molkom. Vi ska vidareutveckla samarbetet med företag för att skapa fler företagsplaceringar för personer som har daglig verksamhet. Detta för att öka deras möjligheter att i en framtid få en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Vi utreder förutsättningarna för att kunna införa LOV inom daglig verksamhet. Vi utreder möjligheterna att helt eller delvis lägga hjälpmedelsverksamheten på entreprenad. Utbildning och kunskap Grundskolan Vi har permanentat verksamheten Tummen som ger ett utökat stöd till barn och familjer med särskilda behov. Vi har stärkt stödet i skola och förskola för barn med särskilda behov. För att stärka elever i ett globalt perspektiv har vi startat undervisning i mandarin på grundskolan. Tillsammans med Edbergsstiftelsen har vi skapat ett kompetenscenter för att höja undervisningen inom naturvetenskap och matematik. Vi har genomfört satsningar på matematik, genom att delta i nationella projekt för att öka kvalitén på undervisningen. Vi genomför en omfattande satsning för att öka användandet av it och it- pedagogik. Vi har förstärkt elevhälsan. 7

8 Vi gjort en välkommen och nödvändig satsning på upprustning av högstadieskolor för att ge elever och lärare en bra arbetsmiljö. Vi har prioriterat arbetsmiljö och stängt skolor som inte klara kraven på god miljö, bygget av nya Hagborgsskolan och nya förskolan i Alster är exempel på det. Vi har målmedvetet arbetat för att effektivisera organisation och lokalanvändning för att styra så mycket resursers som möjligt till undervisning. Vi inför karriärtjänster i grundskolan. Gymnasieskolan Vi har satsat på digitala läromedel och alla elever i kommunens gymnasieskolor har fått en egen dator. Kommunen har stärkt samarbetet med Karlstads universitet inom naturvetenskap och teknik, för att höja intresset för eftergymnasiala utbildningar. Vi har påbörjat en översyn av lärarnas administrativa arbete med syftet att lärarna ska beredas möjlighet att undervisa mer och administrera mindre. Karriärtjänster och ökad individuell kompetensutveckling för gymnasielärare. Ett samarbete mellan gymnasieelever och stadsbyggnadsförvaltningen för att skapa en applikation för medborgardialog vid stadsutvecklingsprojekt. En stad för alla Bostäder Vad har vi gjort? Attraktiva livsmiljöer är en förutsättning för Karlstads tillväxt. Vi har lanserat en årlig Bostadsmarknadsdag för att samla alla aktörer inom byggbranschen och diskutera Karlstads utveckling utifrån ett bostadsperspektiv. 8

9 Vi har möjliggjort utbyggnaden på Sjögången med bland annat Karlstads första flytande bostäder. Vi har satsat på bostad först, för att stötta utsatta människor i att få en första bostad. Vi har infört en Tak över huvudetgaranti, ingen ska behöva sova ute i Karlstad. Vi har startat Tellus som är boendestöd för ensamkommande flyktingbarn. KBAB bygger ett nytt studentboende med kompisboende, ett nytt koncept där de boende delar på kök, badrum och vardagsrum, på Kronoparken. KBAB har tillsammans med Moälven tagit fram ett nytt byggkoncept i träkonstruktion med syfte att bygga mer kostnadseffektivt och klimatsmartare. Ett koncept som nu ska provas först här i Karlstad för att förhoppningsvis spridas i hela Sverige. Hälsa Vi har hbtq-certifierat elevhälsan i grundskolan och gymnasieskolan. Vi har ökat stödet till ideella föreningar för att på så sätt nå fler Karlstadsbor som kanske inte primärt vänder sig till kommunen för stöd och hjälp. Vi har tagit fram rutiner för hur kommunen kan vara delaktig i utåtriktat arbetet för att synliggöra hbtq-frågor och stärka hbtq-personers rättigheter i samhället. Ett bildande av ett kommunalt naturreservat på Skutberget säkra tillgängligheten till natur och friluftsliv för Karlstadsborna. En satsning för att förstärka arbetet med att förebygga alkohol- och droganvändning bland grundskole- och gymnasieelever. Trygghet Vi har utökat samarbetet med polisen för att gemensamt öka tryggheten i kommunen, stävja extremism och samarbeta mot organiserad brottslighet. 9

10 För att stärka Räddningstjänsten och förbättra arbetsmiljön för våra brandmän har vi satsat på en helrenovering av brandstationen i Vålberg. Byggnationen av en helt ny brandstation i Väse. Vidareutveckling av Trygghetscenters arbete med särskilt fokus på hbtq-, jämställdhets-, och mångfaldsfrågor. Tillgänglighet Vi har öppnat ett nytt kontaktcenter i Bibliotekshuset. Dit kan Karlstadsborna vända sig med alla frågor som rör kommunen. Vi har startat en gemensam drifts o servicenämnd i länet, en 24 timmars myndighet med bland annat e-tjänster och samlad e-förvaltning Vi har bytt ut stadsbussarna och nu har samtliga låggolv och flera av båtbusslinjerna har anpassats för att passa även personer med funktionsnedsättningar. Vi har förbättrat informationen från vård och omsorgsförvaltningen, nu arrangeras informationsträffar om verksamheten på flera språk och informationsmaterial och blanketter finns numer på fler språk, däribland albanska, arabiska, bosniska, kroatiska, persiska, serbiska, somaliska och sorani. Vi ska samla teknik- och fastighet, stadsbyggnad- och miljöförvaltningen på ett och samma ställe och förbättra Karlstadsbornas tillgänglighet till de förvaltningarna. Vi håller successivt på att tillgänglighetsanpassa samtliga busshållplatser. Den goda gröna staden Hållbarhet Vi har gjort en historisk satsning på att öka underhållet av våra fastigheter, gator och cykelvägar. 10

11 Vi har genomfört en upptrappning av underhåll för en förbättrad hushållning av våra tillgångar. Vi har antagit tre nya hållbarhetsstrategier som ska vara vägledande i kommunens arbete för livskvalitet för Karlstadsbor, miljö- och klimatstrategin, tillväxtstrategin och folkhälsostrategin. Karlstad har utvecklats som cykelstad. Vi fortsätter att prioritera att bygga ut och knyta ihop kommunen cykelvägar och vi prioriterar cykelvägar vid snöröjning. Det ska vara lätt och prisvärt att välja klimatsmart resande. Vi har infört pensionärs-, studentoch familjerabatter på stadsbussarna. Vi har infört en ny modell för samfinansiering av gatuprojekt. Nu bygger vi om Östra Torggatan tillsammans med fastighetsägarna längst gatan. Vi har varit med och möjliggjort kommunkoncernens hittills största investeringsprojekt. Nu byggs en ny fjärrvärmepanna på Heden för att säkerställa hållbar uppvärmning till hushållen runt om i Karlstad. Klimat Från och med första juli 2013 körs stadsbussarna på biogas. Det bidrar till minskat buller och bättre luft i staden. Karlstad blev årets millenniekommun år Vi har satsat 100 miljoner under mandatperioden på klimat- och miljöinvesteringar, till exempel för att genomföra LED-projekt och energieffektiviseringslösningar. Vi har gjort investeringar i klimatsmartare alternativ för fastigheter och transporter har gett en minskad miljöpåverkan. Det ska vara snabbt och lätt att välja bussen, därför för den köra före. Vi har infört signalprioritering av bussar i centrumtrafiken för att få snabbare kollektivtrafik. 11

12 Vi kommer att införa samordnad varudistribution för att minska antalet transporter till kommunens verksamheter. Uppbyggnad av den nya Solareturen, invigning under hösten år

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

Moderaterna i Mark Valmanifest

Moderaterna i Mark Valmanifest VALMANIFEST MARK Moderaterna i Mark Valmanifest Möjligheternas Mark 3 Blomstrande näringsliv 4 En växande kommun 6 Bra kommunikationer 7 Barnen är framtiden 8 Förskolan 10 Grundskolan 11 Gymnasie- och

Läs mer

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016 2017 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015

Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Innehåll Årsplanen en vägledning.............................................. 3 En stad i utveckling

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Budget 2012 Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Kommunfullmäktige 20 juni 2011 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA - TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT Budget för 2012 samt ramar för 2013 och 2014 Karlskrona den 17 maj 2011 För mer än 300 år sedan föddes idén om att ianspråkta

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Budget 2011 med plan 2012-2013 samt budget för nämnderna 2011-2012 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Sundbybergs stads vision 2020 Sundbyberg - där staden är som bäst både

Läs mer