Tid och plats Kl Bällstarummet. Kallade tjänstemän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän"

Transkript

1 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Helena Åhman, T.f. socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare David Matscheck, utredare Siw Hansson, MAS Anna Löwing, nämndsekreterare Kristina Malmberg, enhetschef Vårljus AB Vallentuna den 14 september 2012 Gunnel Orselius-Dahl Ordförande Anna Löwing Sekreterare Tfn:

2 2 (25) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Information om boendet för ensamkommande flyktingbarn Information om socialnämndens svar på remiss om strukturplanen för centrala Vallentuna Ekonomisk redovisning - Månadsuppföljning per den 30 juni 2012 (SN ) Tertialuppföljningar 2012 (VaSaRu) (SN ) Uppräkning av hemtjänstpeng 2013 (SN ) Reviderade och nya riktlinjer för hälso- och sjukvården (SN ) Delredovisning av uppföljning av Internkontrollplan 2012 (SN ) Förfrågningsunderlag för upphandling av verksamhetssystem (SN ) Svar på motion (SD) förnya inte avtal med Migrationsverket (SN ) Uppföljning av särskilt boende för äldre personer på Vårdbo (SN ) Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen (SN ) Länsgemensamt resurscentrum mot hedersförtryck och våld (SN ) Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL (SN ) Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal (SN ) Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 2013 (SN ) Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2013 (SN ) Enskilt ärende () Anmälningslista ()...21 Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 3 (25) 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning

4 4 (25) 3. Information om boendet för ensamkommande flyktingbarn Avdelningschef Monika Fernlund samt Kristina Malmberg, enhetschef på Vårljus AB, informerar om boendet för ensamkommande flyktingbarn.

5 5 (25) 4. Information om socialnämndens svar på remiss om strukturplanen för centrala Vallentuna Utredare David Matscheck informerar om socialnämndens remissvar gällande strukturplan för centrala Vallentuna.

6 6 (25) 5. Ekonomisk redovisning - Månadsuppföljning per den 30 juni 2012 (SN ) Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna ekonomiska uppföljning per den 30 juni Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar kontinuerligt en ekonomisk uppföljning till socialnämnden. Socialnämndens budgetram för 2012 uppgår till tkr och prognosen per den 30 juni uppvisar ett underskott på tkr. Ärendets tidigare behandling Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Handlingar 1. SN Månadsuppföljning juni Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 juni Tjänsteskrivelse Expedieras till Akten KS

7 7 (25) 6. Tertialuppföljningar 2012 (VaSaRu) (SN ) Handlingar i ärendet skickas ut separat till socialnämndens sammanträde.

8 8 (25) 7. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013 (SN ) Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen med 0,9% fr.o.m. 1 januari Ärendet i korthet Både kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa leverantörer utgår en momskompensation på ca 4%, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer. Enligt kommunplanen beräknas pris- och lönekostnadsökningar till 2,45%. Med ett effektiviseringskrav på 50% innebär det en uppräkning med 1,225% jämfört med 2012 års nivå. Eftersom kostnaderna för sociala avgifter i kommunen sänks med 0,5 procentenheter och internräntan justeras ned från 4% till 3% har hänsyn tagits även till detta vid beräkning av hemtjänstpeng för Justeringen av internräntan påverkar dock i stort sett inte alls kostnaden för hemtjänsten. De få lokaler som den kommunala hemtjänsten använder är inhyrda och hyran påverkas därmed inte av denna justering. Kapitalkostnaderna inom verksamheten är också mycket liten och justeringen av internräntan får här endast en marginell effekt. En beräkning med hänsyn till nämnda faktorer ger en uppräkning med 0,9 % av hemtjänstpengen för år 2013 jämfört med 2012 års nivå. Uppräkning: 1,1% 1,3% 0,9% År Service, privat 291 kr 294 kr 298 kr 301 kr Service, kommunal 280 kr 283 kr 287 kr 290 kr Omvårdnad, privat 322 kr 326 kr 330 kr 333 kr Omvårdnad, kommunal 310 kr 313 kr 317 kr 320 kr Handlingar 1. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013 Expedieras till Akten KS

9 9 (25) 8. Reviderade och nya riktlinjer för hälso- och sjukvården (SN ) Beslut Medicinskt ansvarig sjuksköterska föreslår Socialnämnden att fastställa de reviderade och nya riktlinjerna för hälso- och sjukvård Ärendet i korthet Riktlinjer är styrdokument för den hälso- och sjukvård som Socialnämnden är huvudman för och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal att förhålla sig till. Riktlinjerna är reviderade efter nya lagar, socialstyrelsens författningar samt efter olika överenskommelser med andra vårdgivare. Ärendets tidigare behandling Socialnämndens arbetsutskott Handlingar 1. RIKTLINJER för kommunens Hälso- och sjukvård Vallentuna 2. RIKTLINJER Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården 3. Reviderade och nya riktlinjer för hälso- och sjukvården - Tjänsteskrivelse 4. RIKTLINJER Dokumentation för Hälso- och sjukvård Vallentuna 5. RIKTLINJER för Delegering 6. RIKTLINJER för kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal 7. RIKTLINJER för läkemedelshantering i den kommunala Hälso- och sjukvården Expedieras till Akt

10 10 (25) 9. Delredovisning av uppföljning av Internkontrollplan 2012 (SN ) Beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen såsom delrapport av internkontrollen Ärendet i korthet Enligt internkontrollplanen 2012 som beslutades av Socialnämnden skulle internkontroll ske av Avgifter, hur säkerhetsställa att vi tar ut de avgifter som regleras i lagstiftningen? Avtal, hur hanteras avtal och följsamhet av ramavtal i förvaltningen? Ersättning från Migrationsverket, sker eftersökning av alla de medel som kommunen har rätt till? Redovisning av delegationsbeslut till Socialnämnden. Handlingar 1. Delredovisning av uppföljning av Internkontrollplan 2012 Expedieras till Akt KS

11 11 (25) 10. Förfrågningsunderlag för upphandling av verksamhetssystem (SN ) Beslut 1. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av nytt verksamhetssystem till socialförvaltningen. 2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att underteckna avtal och andra handlingar som sammanhänger med upphandlingen. Paragrafen justeras omedelbart. Handlingar i ärendet skickas ut separat till socialnämndens sammanträde då sekretess råder. Ärendet i korthet Socialförvaltningen ska upphandla ett nytt verksamhetssystem och förfrågningsunderlag för upphandlingen har tagits fram. Socialförvaltningen är i stort behov av ett nytt verksamhetssystem då det nuvarande systemet är omodernt och håller på att avvecklas av leverantören. Socialförvaltningens verksamhetssystem är det datasystem som anställda inom förvaltningen arbetar i. Från handläggning, utredning och beslut till utförardokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. Handlingar 1. Förfrågningsunderlag för upphandling av verksamhetssystem Expedieras till Akt

12 12 (25) 11. Svar på motion (SD) förnya inte avtal med Migrationsverket (SN ) Beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen. Ärendet i korthet I motionen föreslås att Vallentuna kommun inte ska förnya nuvarande avtal, samt om möjligt avsluta samtliga avtal med Migrationsverket. Sverige har, som många andra länder, skrivit under FN:s flyktingkonvention från 1958 och därmed påtagit sig ett ansvar att ta emot personer i behov av skydd. Den mottagande staten har även ett ansvar gentemot de asylsökande att säkerställa de grundläggande behoven såsom boende, arbete, utbildning, hälso-o sjukvård mm och därmed möjliggöra integration i samhället. För närvarande har 268 av landets kommuner tecknat överenskommelse att ta emot asylsökande och 235 kommuner en överenskommelse om att erbjuda boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn. Vallentuna har en överenskommelse om mottagande av 25 asylsökande samt 6 platser för ensamkommande barn. Detta är ett relativt litet antal i förhållande till folkmängden i kommunen. Socialnämnden tror att det gagnar och berikar Vallentuna att fortsätta att ta emot asylsökande. Socialnämnden anser därför att Vallentuna ska fortsätta ta det ansvar som åvilar Sveriges kommuner att erbjuda en trygg tillvaro för människor på flykt från andra länder. Handlingar 1. Motion (SD) Förnya inte avtal med Migrationsverket 2. Svar på motion (SD) förnya inte avtal med Migrationsverket Expedieras till Akt Kommunstyrelsen

13 13 (25) 12. Uppföljning av särskilt boende för äldre personer på Vårdbo (SN ) Handlingar i ärendet skickas ut separat till socialnämndens sammanträde.

14 14 (25) 13. Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen (SN ) Handlingar i ärendet skickas ut separat till socialnämndens sammanträde.

15 15 (25) 14. Länsgemensamt resurscentrum mot hedersförtryck och våld (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. ansluta sig till avtalet om ett länsgemensamt resurscentrum mot hedersförtryck och våld 2. uppdra åt socialchefen att teckna avtalet. Ärendet i korthet Kommunförbundet i Stockholms län har samordnat arbetet med forma ett förslag på ett länsgemensamt Resurscenter mot hedersrelaterat våld och förtryck. Centret har getts namnet "Origo". I förslaget har hänsyn tagits till kommunernas synpunkter enligt tidigare remissrunda. En representant från socialförvaltningen har deltagit i flera möten i ärendet hos Kommunförbundet. Stockholms stad har påtagit sig ansvaret för verksamheten. Målet med resurscentret är att länets kommuner, landstinget, polismyndigheten och frivilliga organisationer ska samverka kring stöd och rådgivning för den enskilde och kring kunskaps- och kompetensutveckling för professionen. Centret finansieras gemensamt genom att landstinget och polismyndigheten skall svara för 25% av kostnaderna var för sig och att kommunerna tillsammans svarar för 50% av kostnaderna med fördelning enligt antalet invånare. För Vallentuna innebär detta en kostnad av c:a 40 tkr/år. Handlingar 1. Rekommendation till länets kommuner att underteckna avtal om länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo 2. Bilaga till rekommendation om avtal oml länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo 3. Länsgemensamt resurscentrum mot hedersförtryck och våld Expedieras till Akten Kommunförbundet i Stockholms län

16 16 (25) 15. Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt Beslut 4 kap 1 SoL (SN ) Socialnämnden lämnar förvaltningens rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 2, 2012 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen för kvartal Bifall enligt 4 kap 1 SoL kontaktperson, beviljad Verkställd Verkställigheten dröjde då lämplig kontaktperson var svår att finna. Bifall enligt 4 kap 1 SoL kontaktperson, beviljad Ej verkställd då lämplig kontaktperson ej har gått att finna, arbetet med att verkställa beslutet fortsätter. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställighet om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling Socialnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 2 Expedieras till akt kommunstyrelsen

17 17 (25) 16. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal (SN ) Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. Socialförvaltningen har ett icke verkställt beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen för andra kavartalet Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Det finns i nuläget ingen bestämmelse som säger att innehållet i rapporten ska delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling Socialnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal Expedieras till Akten

18 18 (25) 17. Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 2013 (SN ) Beslut Socialnämnden i Vallentuna beslutar att godkänna taxan för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel och att överlämna taxan för fastställande av kommunfullmäktige. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet i korthet Förslaget på taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel från och med 2013 innehåller en hel del förändringar jämfört med den nu gällande taxan. Taxan har kompletterats med ett antal paragrafer som reglerar hur taxan får tillämpas. Bland annat paragrafer som reglerar vad som är ett avgiftsår, att avgiften får indexuppräknas och stöd för att avgiften kan sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl för detta. Taxan för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel är inte risk- eller storleksbaserad. Alla företag betalar lika för kontrollen. I avgiften för återkommande kontroll ingår ett kontrollbesök. I kontrollen ingår bland annat kontroll av märkning, förvaring, exponering och egenkontroll. För att bättre täcka kostnaderna för kontrollen har avgiften höjts från i nuvarande taxa till kr. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors erfarenhet av kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel visar att det i de flesta fall krävs återbesök för att följa upp allvarliga brister. Taxan har därför kompletteras med en avgift för extra kontrollbesök. I avgiften för extra kontrollbesök ingår förutom kontroll, alla kontakter som kontoret har med Läkemedelsverket med anledning av den extra kontrollen. Avgiften för extra kontrollbesök är kr. I kommunallagen finns uttalat att kommunen för avgiftsfinansierade verksamheter inte får ta mer betalt än vad den faktiska insatsen kostat kommunen. Det är då de totala omkostnaderna såsom löner, lokal, administrativt stöd, ledningsfunktioner, kontroller m.m som ska räknas in. En taxa medger alltså möjligheter för nämnden att finansiera verksamheten med avgifter men får inte innebära att för höga avgifter tas ut. En konstruktion i taxan som innebär att de företag som fordrar mer tillsyn t.ex. i form av extra tillsyn, betalar en högre avgift är därför i linje med kommunallagens intentioner. Samma beräkningsgrund har använts för att räkna ut avgiften i denna taxa som för beräkning av timavgiften i taxan inom miljöbalkens område. Förslaget på taxa är identiskt för Täby kommun, Vaxholms stad, Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutade den 29 augusti 2012 att anta förslaget. Handlingar 1. Förslag på taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 2. Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 2013 Expedieras till Akt Kommunfullmäktige SRMH

19 19 (25) 18. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2013 (SN ) Beslut Socialnämnden i Vallentuna beslutar att godkänna taxan för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och att överlämna taxan för fastställande av kommunfullmäktige. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet i korthet Förslaget på taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen från och med 2013 innehåller en del förändringar jämfört med den nu gällande taxan. Taxan har kompletterats med ett antal paragrafer som reglerar hur taxan får tillämpas. Bland annat paragrafer som reglerar vad som är ett avgiftsår, att avgiften får indexuppräknas och stöd för att avgiften kan sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl för detta. Taxan för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen har fasta avgifter för tillstånds- och anmälningsärenden. Taxan är storleksbaserad i den del som avser årliga tillsynsavgifter för verksamheter med serveringstillstånd. De företag som säljer folköl- och/eller tobak betalar samma avgift för den återkommande tillsynen oavsett storlek eller omfattning av försäljning. I avgiften ingår ett tillsynsbesök per år. Tillsynen omfattar bland annat kontroll av märkning, förvaring, exponering och egenkontroll. Avgiften är oförändrad i förslaget till taxa jämfört med den nuvarande taxan för företag som endast säljer folköl eller tobak. Taxan innebär dock en ökning med 500 kr för företag som säljer folköl och tobak. Detta för att bättre täcka kostnaderna för tillsynen. En nyhet i taxan är att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor nu ges möjlighet att ta ut timavgift för extra tillsyn om sådan tillsyn behövs. I de flesta fall är det tillräckligt med tillsyn en gång per år men det förekommer verksamheter som har så allvarliga brister att det är nödvänd gt att följa upp att åtgärder genomförs. Även uppföljning av bifogade klagomål kan innebära att extra tillsyn krävs. Genom den här konstruktionen i taxan kan kostnader för sådan tillsyn täckas. I kommunallagen finns uttalat att kommunen för avgiftsfinansierade verksamheter inte får ta mer betalt än vad den faktiska insatsen kostat kommunen. Det är de totala omkostnaderna såsom löner, lokal, administrativt stöd, ledningsfunktioner, inspektioner m.m. som ska räknas in. En taxa medger alltså möjligheter för nämnden att finansiera verksamheten med avgifter men får inte innebära att för höga avgifter tas ut. En konstruktion i taxan som innebär att de företag som fordrar mer tillsyn t.ex. i form av extra tillsyn, betalar en högre avgift är därför i linje med kommunallagens intentioner. Samma beräkningsgrund har använts för att räkna ut timavgiften i denna taxa som för beräkning av timavgiften i taxan inom miljöbalkens område. Förslaget på taxa är identiskt for Täby kommun, Vaxholms stad, Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutade den 29 augusti 2012 att anta förslaget. Handlingar 1. Förslag till taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Vallentuna kommun 2. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2013 Expedieras till Akt Kommunfullmäktige SRMH

20 20 (25) 19. Enskilt ärende Sekretess Handlingar delas ut på socialnämndens sammanträde.

21 21 (25) 20. Anmälningslista Beslut Socialnämnden godkänner anmälningslistan och rapporteringen av delegationsbeslut. Anmälda skrivelser Reg datum Diarienr Initierare Rubrik SN SN SN SN Arbetsmiljöverket Socialstyrelsen Kommunfullmäktige Länsstyrelsen i Stockholms län Registrator SF Karin Peters Karin Peters Patientnämnden i Stockholms län Socialstyrelsen Karin Strömvall Delgivning av beslut om avskrivning av ärende, Hemvård Rosengården Beslut att avslå Vallentunas ansökan om stimulansbodrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem i enlighet med LOV KF 48, , Avsägelser och fyllnadsval Beslut om avskrivning av ärende om bingospel utan tillstånd Protokoll årsstämma AB Vårljus Blankett för revidering av budget och aktiviteter för statsbidrag för att implementera nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom Ansökan om att föra över ej utnyttjade stimulansmedel till 2013 Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården - information om möjlighet till förlängd användningstid av medel Svar från socialförvaltningen på skrivelse från KFR med frågor om sophantering/avfallshantering i biståndsbedömning för hemtjänst

22 22 (25) Protokoll från krogtillsyn , Restaurang Nya Våning Ett Protokoll från krogtillsyn , Vallentuna Gästgiveri Protokoll från krogtillsyn , Restaurang M&G Samverkansöverenskommelse gällande förebyggande och behandling av missbruk och beroende Anmälda försäljningsställen för receptfria läkemedel per 6 augusti 2012, följebrev Frågor om intresse för samarbete kring fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning Tillförordnad socialchef under pågående rekrytering Plan för implementering av insatser för att förstärka kompetens i ordinarie verksamhet Återrapportering, projekt Psykopedagogisk kompetens samt Ett självständigt liv Vallentuna 2009,2010, 2011 Synpunkter till samråd på strukturplanen för centrala Vallentuna. Tillståndsbevis, tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Restaurang Fredsgatan Cirkulär 12:39 från Sveriges Kommuner och Landsting: Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år 2013 Tillförordnad socialchef under ordinaries tjänsteresa Verksamhetsberättelse och informationsbrev 2011, Vallbostrand omsorger AB SN SN SN SN SN Polismyndigheten i Stockholms län Polismyndigheten i Stockholms län Polismyndigheten i Stockholms län Inga-Lill Björklund Läkemedelsverket Upplands Väsby kommun Kommunstyrelsen David Matscheck David Matscheck David Matscheck Helena Åhman Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Kommunledningskontoret Vallbostrand omsorger AB, Solhagagruppen Patientnämnden Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård

23 23 (25) SN SN SN Roland Beijer Kommun) Socialförvaltningen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Socialstyrelsen Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Socialstyrelsen kommun och Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut om insatser enligt LSS 9 p 8 Beslutsattestanter år 2012, komplettering 714 socialjouren från Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre - information om inrapportering av grundläggande krav för att ta del av prestationsersättning 2012 Information om tillsyn, vård och omsorg om äldre personer 2012, med kallelse och information om inspektion Information om intresseanmälan för deltagande i nationellt utvecklingsarbete om samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk Information om möjlighet att delta i projekt Kvalitetssäkrad välfärd??? SN ? Beslut om tilldelning av medel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik SN Inga-Lill Björklund Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt LOV - Solskens hemtjänst service SN Helena Åhman Tilldelningsbeslut Ekonomikonsult SN Roland Beijer Kommun) Tilldelningsbeslut LSS Nordost

24 24 (25) SN Roland Beijer Kommun) SN Roland Beijer Kommun) SN Roland Beijer Kommun) SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla Tilldelningsbeslut LSS Nordost Tilldelningsbeslut - LSS Nordost Tilldelningsbeslut LSS Nordost kommun och Utvecklingspedagogik Sverige AB om insatser enligt LSS 9 p 8 kommun och Utvecklingspedagogik Sverige AB om insatser enligt LSS 9 p 7 kommun och Tiohundra AB om insatser enligt LSS 9 p 6 kommun och Enigma omsorg AB om insatser enligt LSS 9 p 9 kommun och Frösunda LSS AB om insatser enligt LSS 9 p 9 kommun och Ikasus AB om insatser enligt LSS 9 p 6 kommun och Enigma omsorg AB om insatser enligt LSS 9 p 6 kommun och Ikasus AB om insatser enligt LSS 9 p 7 kommun och Enigma Omsorg AB om insatser enligt LSS 9 p 7 kommun och Enigma Omsorg AB om insatser enligt LSS 9 p 8 kommun och Attendo LSS AB om insatser enligt LSS 9 p 8

25 25 (25) SN Pernilla Karin Peters SN Malin Winge SN Helena Åhman SN Helena Åhman SN Pernilla SN Anne Egnell SN Ann Brundin SN Helena Åhman SN Agneta Sandström kommun och Min Omsorg, Stockholm AB om insatser enligt LSS 9 p 6 Vikarierande avdelningschef under ordinaries semester Avtal om rekrytering och matchning av familjehem, fosterhem, jourfamilj, kontaktfamilj, avlastningshem mellan Vallentuna kommun och Sposit Familjehemsguiden Tillståndsbevis för tillfälligt serveringstillstånd på Kårstavallen , Kårsta del Sol Avtal mellan Vallentuna kommun och PwC om ekonomikonsult kommun och Stöd och Resursgruppen i Stockholm AB om insatser enligt LSS 9 p 6 Konsultavtal grupphandledning hösten 2012 mellan Vallentuna kommun och Mats Jonson Diversehandel Avtal om handledning av personal på öppenvården mellan Vallentuna kommun och Janne Wendin Avtal om bedrivande av hemtjänst enligt LOV - OC Vård och Sällskap AB Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 juni Tjänsteskrivelse

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16 Tid och plats 17.30 Väsbygården Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Inger Jakobsson, avdelningschef Vildana Zorlak, avdelningschef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-24

Socialnämnden 2012-01-24 1 (18) Plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Vallentuna. Kl 18.30-21.00 ande Ersättare Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Malin Edberg (M), Leif Öhman (M),

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26 Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 26 januari 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-05-17

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-05-17 Socialnämnden 2010-05-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 25 maj 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar kl. 17.30.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-05-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.30 20.20 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl 18.30 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M),

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

PriceWaterHouseCoo pers AB (Carin Hultgren) Torbjörn Nyqvist (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

PriceWaterHouseCoo pers AB (Carin Hultgren) Torbjörn Nyqvist (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SOCIALNÄMNDENS DIARIUM 12-06 SID 1/4 Datum Diarienr Initierare Rubrik 11-21 Information, Anmälningsskyldighet när barn far illa 11-19 PriceWaterHouseCoo pers AB (Carin Hultgren) Revisorsintyg om projekt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20) Socialnämndens arbetsutskott 2015-04-14 38 Tillsynsplan för Vallentuna kommun 2015-2016 enligt alkohollagen och tobakslagen (SN 2015.009) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset 1(18) 2012-06-05 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Lizanne Byström Lennart Larsson, 1 Inger Karlsson Sigbritt Lundin, 1 Sirpa Ljung, 1. Inga-Lill Thim Socialförvaltningen 2010-01-28

Lizanne Byström Lennart Larsson, 1 Inger Karlsson Sigbritt Lundin, 1 Sirpa Ljung, 1. Inga-Lill Thim Socialförvaltningen 2010-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-01-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2010-03-23. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2010-03-23. Plats och tid för sammanträdet Socialnämnden 2010-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 23 mars 2010 kl. 18.30 20.20 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 4 juni 2008 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna onsdagen den 4 juni 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19 KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-11-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-14 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Plats och tid Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:30 Beslutande Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist (V) Ulla Jinneland

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-03-28 2 SN 43 Dnr 144.11 730 Arbetslagsutbildning för Lessebo hemtjänstområde Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal inom Lessebo

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-10 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl. 9.00-15.50 Beslutande Övriga deltagande Lis Melin (M), förste vice ordförande Ann-Britt Larsson (C) ersätter

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-17

Sammanträdesdatum Sida 1-17 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Socialnämnden 2013-12-18 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat.

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat. Socialnämnden 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30 OBS! Arbetsutskottets

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-08-09 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen i Stadshuset kl. 13:00-15:15 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Marcus Läth (S) ledamot Eivor

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24 ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 02-6 03-24 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 02- Kommunstyrelsens arbetsutskott 02-2 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 02-0 Delegationsbeslut

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer