Tid och plats Kl Bällstarummet. Kallade tjänstemän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän"

Transkript

1 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Helena Åhman, T.f. socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare David Matscheck, utredare Siw Hansson, MAS Anna Löwing, nämndsekreterare Kristina Malmberg, enhetschef Vårljus AB Vallentuna den 14 september 2012 Gunnel Orselius-Dahl Ordförande Anna Löwing Sekreterare Tfn:

2 2 (25) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Information om boendet för ensamkommande flyktingbarn Information om socialnämndens svar på remiss om strukturplanen för centrala Vallentuna Ekonomisk redovisning - Månadsuppföljning per den 30 juni 2012 (SN ) Tertialuppföljningar 2012 (VaSaRu) (SN ) Uppräkning av hemtjänstpeng 2013 (SN ) Reviderade och nya riktlinjer för hälso- och sjukvården (SN ) Delredovisning av uppföljning av Internkontrollplan 2012 (SN ) Förfrågningsunderlag för upphandling av verksamhetssystem (SN ) Svar på motion (SD) förnya inte avtal med Migrationsverket (SN ) Uppföljning av särskilt boende för äldre personer på Vårdbo (SN ) Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen (SN ) Länsgemensamt resurscentrum mot hedersförtryck och våld (SN ) Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL (SN ) Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal (SN ) Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 2013 (SN ) Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2013 (SN ) Enskilt ärende () Anmälningslista ()...21 Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 3 (25) 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning

4 4 (25) 3. Information om boendet för ensamkommande flyktingbarn Avdelningschef Monika Fernlund samt Kristina Malmberg, enhetschef på Vårljus AB, informerar om boendet för ensamkommande flyktingbarn.

5 5 (25) 4. Information om socialnämndens svar på remiss om strukturplanen för centrala Vallentuna Utredare David Matscheck informerar om socialnämndens remissvar gällande strukturplan för centrala Vallentuna.

6 6 (25) 5. Ekonomisk redovisning - Månadsuppföljning per den 30 juni 2012 (SN ) Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna ekonomiska uppföljning per den 30 juni Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar kontinuerligt en ekonomisk uppföljning till socialnämnden. Socialnämndens budgetram för 2012 uppgår till tkr och prognosen per den 30 juni uppvisar ett underskott på tkr. Ärendets tidigare behandling Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Handlingar 1. SN Månadsuppföljning juni Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 juni Tjänsteskrivelse Expedieras till Akten KS

7 7 (25) 6. Tertialuppföljningar 2012 (VaSaRu) (SN ) Handlingar i ärendet skickas ut separat till socialnämndens sammanträde.

8 8 (25) 7. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013 (SN ) Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen med 0,9% fr.o.m. 1 januari Ärendet i korthet Både kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa leverantörer utgår en momskompensation på ca 4%, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer. Enligt kommunplanen beräknas pris- och lönekostnadsökningar till 2,45%. Med ett effektiviseringskrav på 50% innebär det en uppräkning med 1,225% jämfört med 2012 års nivå. Eftersom kostnaderna för sociala avgifter i kommunen sänks med 0,5 procentenheter och internräntan justeras ned från 4% till 3% har hänsyn tagits även till detta vid beräkning av hemtjänstpeng för Justeringen av internräntan påverkar dock i stort sett inte alls kostnaden för hemtjänsten. De få lokaler som den kommunala hemtjänsten använder är inhyrda och hyran påverkas därmed inte av denna justering. Kapitalkostnaderna inom verksamheten är också mycket liten och justeringen av internräntan får här endast en marginell effekt. En beräkning med hänsyn till nämnda faktorer ger en uppräkning med 0,9 % av hemtjänstpengen för år 2013 jämfört med 2012 års nivå. Uppräkning: 1,1% 1,3% 0,9% År Service, privat 291 kr 294 kr 298 kr 301 kr Service, kommunal 280 kr 283 kr 287 kr 290 kr Omvårdnad, privat 322 kr 326 kr 330 kr 333 kr Omvårdnad, kommunal 310 kr 313 kr 317 kr 320 kr Handlingar 1. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013 Expedieras till Akten KS

9 9 (25) 8. Reviderade och nya riktlinjer för hälso- och sjukvården (SN ) Beslut Medicinskt ansvarig sjuksköterska föreslår Socialnämnden att fastställa de reviderade och nya riktlinjerna för hälso- och sjukvård Ärendet i korthet Riktlinjer är styrdokument för den hälso- och sjukvård som Socialnämnden är huvudman för och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal att förhålla sig till. Riktlinjerna är reviderade efter nya lagar, socialstyrelsens författningar samt efter olika överenskommelser med andra vårdgivare. Ärendets tidigare behandling Socialnämndens arbetsutskott Handlingar 1. RIKTLINJER för kommunens Hälso- och sjukvård Vallentuna 2. RIKTLINJER Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården 3. Reviderade och nya riktlinjer för hälso- och sjukvården - Tjänsteskrivelse 4. RIKTLINJER Dokumentation för Hälso- och sjukvård Vallentuna 5. RIKTLINJER för Delegering 6. RIKTLINJER för kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal 7. RIKTLINJER för läkemedelshantering i den kommunala Hälso- och sjukvården Expedieras till Akt

10 10 (25) 9. Delredovisning av uppföljning av Internkontrollplan 2012 (SN ) Beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen såsom delrapport av internkontrollen Ärendet i korthet Enligt internkontrollplanen 2012 som beslutades av Socialnämnden skulle internkontroll ske av Avgifter, hur säkerhetsställa att vi tar ut de avgifter som regleras i lagstiftningen? Avtal, hur hanteras avtal och följsamhet av ramavtal i förvaltningen? Ersättning från Migrationsverket, sker eftersökning av alla de medel som kommunen har rätt till? Redovisning av delegationsbeslut till Socialnämnden. Handlingar 1. Delredovisning av uppföljning av Internkontrollplan 2012 Expedieras till Akt KS

11 11 (25) 10. Förfrågningsunderlag för upphandling av verksamhetssystem (SN ) Beslut 1. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av nytt verksamhetssystem till socialförvaltningen. 2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att underteckna avtal och andra handlingar som sammanhänger med upphandlingen. Paragrafen justeras omedelbart. Handlingar i ärendet skickas ut separat till socialnämndens sammanträde då sekretess råder. Ärendet i korthet Socialförvaltningen ska upphandla ett nytt verksamhetssystem och förfrågningsunderlag för upphandlingen har tagits fram. Socialförvaltningen är i stort behov av ett nytt verksamhetssystem då det nuvarande systemet är omodernt och håller på att avvecklas av leverantören. Socialförvaltningens verksamhetssystem är det datasystem som anställda inom förvaltningen arbetar i. Från handläggning, utredning och beslut till utförardokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. Handlingar 1. Förfrågningsunderlag för upphandling av verksamhetssystem Expedieras till Akt

12 12 (25) 11. Svar på motion (SD) förnya inte avtal med Migrationsverket (SN ) Beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen. Ärendet i korthet I motionen föreslås att Vallentuna kommun inte ska förnya nuvarande avtal, samt om möjligt avsluta samtliga avtal med Migrationsverket. Sverige har, som många andra länder, skrivit under FN:s flyktingkonvention från 1958 och därmed påtagit sig ett ansvar att ta emot personer i behov av skydd. Den mottagande staten har även ett ansvar gentemot de asylsökande att säkerställa de grundläggande behoven såsom boende, arbete, utbildning, hälso-o sjukvård mm och därmed möjliggöra integration i samhället. För närvarande har 268 av landets kommuner tecknat överenskommelse att ta emot asylsökande och 235 kommuner en överenskommelse om att erbjuda boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn. Vallentuna har en överenskommelse om mottagande av 25 asylsökande samt 6 platser för ensamkommande barn. Detta är ett relativt litet antal i förhållande till folkmängden i kommunen. Socialnämnden tror att det gagnar och berikar Vallentuna att fortsätta att ta emot asylsökande. Socialnämnden anser därför att Vallentuna ska fortsätta ta det ansvar som åvilar Sveriges kommuner att erbjuda en trygg tillvaro för människor på flykt från andra länder. Handlingar 1. Motion (SD) Förnya inte avtal med Migrationsverket 2. Svar på motion (SD) förnya inte avtal med Migrationsverket Expedieras till Akt Kommunstyrelsen

13 13 (25) 12. Uppföljning av särskilt boende för äldre personer på Vårdbo (SN ) Handlingar i ärendet skickas ut separat till socialnämndens sammanträde.

14 14 (25) 13. Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen (SN ) Handlingar i ärendet skickas ut separat till socialnämndens sammanträde.

15 15 (25) 14. Länsgemensamt resurscentrum mot hedersförtryck och våld (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. ansluta sig till avtalet om ett länsgemensamt resurscentrum mot hedersförtryck och våld 2. uppdra åt socialchefen att teckna avtalet. Ärendet i korthet Kommunförbundet i Stockholms län har samordnat arbetet med forma ett förslag på ett länsgemensamt Resurscenter mot hedersrelaterat våld och förtryck. Centret har getts namnet "Origo". I förslaget har hänsyn tagits till kommunernas synpunkter enligt tidigare remissrunda. En representant från socialförvaltningen har deltagit i flera möten i ärendet hos Kommunförbundet. Stockholms stad har påtagit sig ansvaret för verksamheten. Målet med resurscentret är att länets kommuner, landstinget, polismyndigheten och frivilliga organisationer ska samverka kring stöd och rådgivning för den enskilde och kring kunskaps- och kompetensutveckling för professionen. Centret finansieras gemensamt genom att landstinget och polismyndigheten skall svara för 25% av kostnaderna var för sig och att kommunerna tillsammans svarar för 50% av kostnaderna med fördelning enligt antalet invånare. För Vallentuna innebär detta en kostnad av c:a 40 tkr/år. Handlingar 1. Rekommendation till länets kommuner att underteckna avtal om länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo 2. Bilaga till rekommendation om avtal oml länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo 3. Länsgemensamt resurscentrum mot hedersförtryck och våld Expedieras till Akten Kommunförbundet i Stockholms län

16 16 (25) 15. Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt Beslut 4 kap 1 SoL (SN ) Socialnämnden lämnar förvaltningens rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 2, 2012 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen för kvartal Bifall enligt 4 kap 1 SoL kontaktperson, beviljad Verkställd Verkställigheten dröjde då lämplig kontaktperson var svår att finna. Bifall enligt 4 kap 1 SoL kontaktperson, beviljad Ej verkställd då lämplig kontaktperson ej har gått att finna, arbetet med att verkställa beslutet fortsätter. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställighet om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling Socialnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 2 Expedieras till akt kommunstyrelsen

17 17 (25) 16. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal (SN ) Beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. Socialförvaltningen har ett icke verkställt beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen för andra kavartalet Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Det finns i nuläget ingen bestämmelse som säger att innehållet i rapporten ska delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling Socialnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal Expedieras till Akten

18 18 (25) 17. Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 2013 (SN ) Beslut Socialnämnden i Vallentuna beslutar att godkänna taxan för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel och att överlämna taxan för fastställande av kommunfullmäktige. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet i korthet Förslaget på taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel från och med 2013 innehåller en hel del förändringar jämfört med den nu gällande taxan. Taxan har kompletterats med ett antal paragrafer som reglerar hur taxan får tillämpas. Bland annat paragrafer som reglerar vad som är ett avgiftsår, att avgiften får indexuppräknas och stöd för att avgiften kan sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl för detta. Taxan för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel är inte risk- eller storleksbaserad. Alla företag betalar lika för kontrollen. I avgiften för återkommande kontroll ingår ett kontrollbesök. I kontrollen ingår bland annat kontroll av märkning, förvaring, exponering och egenkontroll. För att bättre täcka kostnaderna för kontrollen har avgiften höjts från i nuvarande taxa till kr. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors erfarenhet av kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel visar att det i de flesta fall krävs återbesök för att följa upp allvarliga brister. Taxan har därför kompletteras med en avgift för extra kontrollbesök. I avgiften för extra kontrollbesök ingår förutom kontroll, alla kontakter som kontoret har med Läkemedelsverket med anledning av den extra kontrollen. Avgiften för extra kontrollbesök är kr. I kommunallagen finns uttalat att kommunen för avgiftsfinansierade verksamheter inte får ta mer betalt än vad den faktiska insatsen kostat kommunen. Det är då de totala omkostnaderna såsom löner, lokal, administrativt stöd, ledningsfunktioner, kontroller m.m som ska räknas in. En taxa medger alltså möjligheter för nämnden att finansiera verksamheten med avgifter men får inte innebära att för höga avgifter tas ut. En konstruktion i taxan som innebär att de företag som fordrar mer tillsyn t.ex. i form av extra tillsyn, betalar en högre avgift är därför i linje med kommunallagens intentioner. Samma beräkningsgrund har använts för att räkna ut avgiften i denna taxa som för beräkning av timavgiften i taxan inom miljöbalkens område. Förslaget på taxa är identiskt för Täby kommun, Vaxholms stad, Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutade den 29 augusti 2012 att anta förslaget. Handlingar 1. Förslag på taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 2. Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 2013 Expedieras till Akt Kommunfullmäktige SRMH

19 19 (25) 18. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2013 (SN ) Beslut Socialnämnden i Vallentuna beslutar att godkänna taxan för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och att överlämna taxan för fastställande av kommunfullmäktige. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet i korthet Förslaget på taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen från och med 2013 innehåller en del förändringar jämfört med den nu gällande taxan. Taxan har kompletterats med ett antal paragrafer som reglerar hur taxan får tillämpas. Bland annat paragrafer som reglerar vad som är ett avgiftsår, att avgiften får indexuppräknas och stöd för att avgiften kan sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl för detta. Taxan för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen har fasta avgifter för tillstånds- och anmälningsärenden. Taxan är storleksbaserad i den del som avser årliga tillsynsavgifter för verksamheter med serveringstillstånd. De företag som säljer folköl- och/eller tobak betalar samma avgift för den återkommande tillsynen oavsett storlek eller omfattning av försäljning. I avgiften ingår ett tillsynsbesök per år. Tillsynen omfattar bland annat kontroll av märkning, förvaring, exponering och egenkontroll. Avgiften är oförändrad i förslaget till taxa jämfört med den nuvarande taxan för företag som endast säljer folköl eller tobak. Taxan innebär dock en ökning med 500 kr för företag som säljer folköl och tobak. Detta för att bättre täcka kostnaderna för tillsynen. En nyhet i taxan är att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor nu ges möjlighet att ta ut timavgift för extra tillsyn om sådan tillsyn behövs. I de flesta fall är det tillräckligt med tillsyn en gång per år men det förekommer verksamheter som har så allvarliga brister att det är nödvänd gt att följa upp att åtgärder genomförs. Även uppföljning av bifogade klagomål kan innebära att extra tillsyn krävs. Genom den här konstruktionen i taxan kan kostnader för sådan tillsyn täckas. I kommunallagen finns uttalat att kommunen för avgiftsfinansierade verksamheter inte får ta mer betalt än vad den faktiska insatsen kostat kommunen. Det är de totala omkostnaderna såsom löner, lokal, administrativt stöd, ledningsfunktioner, inspektioner m.m. som ska räknas in. En taxa medger alltså möjligheter för nämnden att finansiera verksamheten med avgifter men får inte innebära att för höga avgifter tas ut. En konstruktion i taxan som innebär att de företag som fordrar mer tillsyn t.ex. i form av extra tillsyn, betalar en högre avgift är därför i linje med kommunallagens intentioner. Samma beräkningsgrund har använts för att räkna ut timavgiften i denna taxa som för beräkning av timavgiften i taxan inom miljöbalkens område. Förslaget på taxa är identiskt for Täby kommun, Vaxholms stad, Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutade den 29 augusti 2012 att anta förslaget. Handlingar 1. Förslag till taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Vallentuna kommun 2. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2013 Expedieras till Akt Kommunfullmäktige SRMH

20 20 (25) 19. Enskilt ärende Sekretess Handlingar delas ut på socialnämndens sammanträde.

21 21 (25) 20. Anmälningslista Beslut Socialnämnden godkänner anmälningslistan och rapporteringen av delegationsbeslut. Anmälda skrivelser Reg datum Diarienr Initierare Rubrik SN SN SN SN Arbetsmiljöverket Socialstyrelsen Kommunfullmäktige Länsstyrelsen i Stockholms län Registrator SF Karin Peters Karin Peters Patientnämnden i Stockholms län Socialstyrelsen Karin Strömvall Delgivning av beslut om avskrivning av ärende, Hemvård Rosengården Beslut att avslå Vallentunas ansökan om stimulansbodrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem i enlighet med LOV KF 48, , Avsägelser och fyllnadsval Beslut om avskrivning av ärende om bingospel utan tillstånd Protokoll årsstämma AB Vårljus Blankett för revidering av budget och aktiviteter för statsbidrag för att implementera nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom Ansökan om att föra över ej utnyttjade stimulansmedel till 2013 Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården - information om möjlighet till förlängd användningstid av medel Svar från socialförvaltningen på skrivelse från KFR med frågor om sophantering/avfallshantering i biståndsbedömning för hemtjänst

22 22 (25) Protokoll från krogtillsyn , Restaurang Nya Våning Ett Protokoll från krogtillsyn , Vallentuna Gästgiveri Protokoll från krogtillsyn , Restaurang M&G Samverkansöverenskommelse gällande förebyggande och behandling av missbruk och beroende Anmälda försäljningsställen för receptfria läkemedel per 6 augusti 2012, följebrev Frågor om intresse för samarbete kring fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning Tillförordnad socialchef under pågående rekrytering Plan för implementering av insatser för att förstärka kompetens i ordinarie verksamhet Återrapportering, projekt Psykopedagogisk kompetens samt Ett självständigt liv Vallentuna 2009,2010, 2011 Synpunkter till samråd på strukturplanen för centrala Vallentuna. Tillståndsbevis, tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Restaurang Fredsgatan Cirkulär 12:39 från Sveriges Kommuner och Landsting: Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år 2013 Tillförordnad socialchef under ordinaries tjänsteresa Verksamhetsberättelse och informationsbrev 2011, Vallbostrand omsorger AB SN SN SN SN SN Polismyndigheten i Stockholms län Polismyndigheten i Stockholms län Polismyndigheten i Stockholms län Inga-Lill Björklund Läkemedelsverket Upplands Väsby kommun Kommunstyrelsen David Matscheck David Matscheck David Matscheck Helena Åhman Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Kommunledningskontoret Vallbostrand omsorger AB, Solhagagruppen Patientnämnden Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård

23 23 (25) SN SN SN Roland Beijer Kommun) Socialförvaltningen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Socialstyrelsen Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Socialstyrelsen kommun och Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut om insatser enligt LSS 9 p 8 Beslutsattestanter år 2012, komplettering 714 socialjouren från Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre - information om inrapportering av grundläggande krav för att ta del av prestationsersättning 2012 Information om tillsyn, vård och omsorg om äldre personer 2012, med kallelse och information om inspektion Information om intresseanmälan för deltagande i nationellt utvecklingsarbete om samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk Information om möjlighet att delta i projekt Kvalitetssäkrad välfärd??? SN ? Beslut om tilldelning av medel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik SN Inga-Lill Björklund Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt LOV - Solskens hemtjänst service SN Helena Åhman Tilldelningsbeslut Ekonomikonsult SN Roland Beijer Kommun) Tilldelningsbeslut LSS Nordost

24 24 (25) SN Roland Beijer Kommun) SN Roland Beijer Kommun) SN Roland Beijer Kommun) SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla SN Pernilla Tilldelningsbeslut LSS Nordost Tilldelningsbeslut - LSS Nordost Tilldelningsbeslut LSS Nordost kommun och Utvecklingspedagogik Sverige AB om insatser enligt LSS 9 p 8 kommun och Utvecklingspedagogik Sverige AB om insatser enligt LSS 9 p 7 kommun och Tiohundra AB om insatser enligt LSS 9 p 6 kommun och Enigma omsorg AB om insatser enligt LSS 9 p 9 kommun och Frösunda LSS AB om insatser enligt LSS 9 p 9 kommun och Ikasus AB om insatser enligt LSS 9 p 6 kommun och Enigma omsorg AB om insatser enligt LSS 9 p 6 kommun och Ikasus AB om insatser enligt LSS 9 p 7 kommun och Enigma Omsorg AB om insatser enligt LSS 9 p 7 kommun och Enigma Omsorg AB om insatser enligt LSS 9 p 8 kommun och Attendo LSS AB om insatser enligt LSS 9 p 8

25 25 (25) SN Pernilla Karin Peters SN Malin Winge SN Helena Åhman SN Helena Åhman SN Pernilla SN Anne Egnell SN Ann Brundin SN Helena Åhman SN Agneta Sandström kommun och Min Omsorg, Stockholm AB om insatser enligt LSS 9 p 6 Vikarierande avdelningschef under ordinaries semester Avtal om rekrytering och matchning av familjehem, fosterhem, jourfamilj, kontaktfamilj, avlastningshem mellan Vallentuna kommun och Sposit Familjehemsguiden Tillståndsbevis för tillfälligt serveringstillstånd på Kårstavallen , Kårsta del Sol Avtal mellan Vallentuna kommun och PwC om ekonomikonsult kommun och Stöd och Resursgruppen i Stockholm AB om insatser enligt LSS 9 p 6 Konsultavtal grupphandledning hösten 2012 mellan Vallentuna kommun och Mats Jonson Diversehandel Avtal om handledning av personal på öppenvården mellan Vallentuna kommun och Janne Wendin Avtal om bedrivande av hemtjänst enligt LOV - OC Vård och Sällskap AB Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 juni Tjänsteskrivelse

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl 18.30 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M),

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer