Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde klockan 15:00 Sjöallén 9D, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A 2. Tema: Metodutvecklarnas arbete klockan 16 Lena Svensson Malmén och Linda Forsell 3. Månadsrapport maj Jonas Gustafsson 4. Åtgärdsplan i samband med budgetuppföljning april Eva Apelvi, Jonas Gustafsson, Anita Zetterman 5. Hantering av höga hyror i bostäder med särskild service Bo Rundberg 6. Genomlysning personlig assistans rapport Diana Brovall FS/2015:60 Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Nämnden för Funktionsstöd beslutar att tillstyrka att hyrorna för servicelägenheterna på Södertrappan höjs årligen under tre år fr.o.m med 850 kronor, samt med 850 kronor och 850 kronor i enlighet med förslag från Serviceområde Fastigheter. Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Maria Löwenadler Funktionsstöd Direkt: Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 2 (2) Ärende Beteckning Förslag 7. Konkurrensutsättning av det kommunala utförandet av personlig assistans Bo Rundberg FS/2015:59 Nämnden beslutar att inte konkurrensutsätta den av kommunen utförda personliga assistansen Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra den av förvaltningen redogjorda handlingsplanen för att sänka verksamhetskostnaderna inom personlig assistans 8. Information Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen 9. Anmälan av delegeringsbeslut Nämnden för Funktionsstöd godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 11 juni Redovisning av inkomna skrivelser Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen 11. Övriga frågor Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen /Kristina Karlsson/ Ordförande Maria Löwenadler Sekreterare

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FS/2015:60 Hantering av höga hyror i bostäder med särskild service Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd beslutar att tillstyrka att hyrorna för servicelägenheterna på Södertrappan höjs årligen under tre år fr.o.m med 850 kronor, samt med 850 kronor och 850 kronor i enlighet med förslag från Serviceområde Fastigheter. Sammanfattning Sedan servicelägenheterna på Södertrappan byggdes 2008 har Förvaltningen för Funktionsstöd genom en riktad hyresfördelning mellan brukarlägenheterna och personal/- gemensamhetslägenhet betalt en större del av totala hyresbeloppet för lägenheterna. Detta berodde från början på att lägenheterna på Södertrappan byggdes större än vad Funktionsstöd hade önskat/ beställt. Den nu alltmer höjda nivån på hyrorna i nyproduktionen av gruppbostäder och servicelägenheter har medfört att Södertrappan inte kan särbehandlas med någon form av hyressubventioner. Serviceområde Fastigheter har tagit fram ett förslag på en treårig successiv avvecklingsplan för Södertrappans hyresreducering. Samtidigt framhåller Funktionsstöd att det finns ett behov av att Kungsbacka kommun inrättar ett bidrag som kompletterar det bostadstillägg som finns för att brukare med låga inkomster (framför allt aktivitetsersättning), som kan sökas av den som bor i bostad med särskild service. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Förvaltningen för Service Beskrivning av ärendet Bakgrund, historik Funktionsstöd Bo Rundberg (3) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

4 2 (3) Tidigare har de brukare i Kungsbacka kommun som bott i bostäder med särskild service utan undantag haft ekonomiska möjligheter att med egna inkomster klara av att betala hyran för sin bostad med särskild service. Enda undantaget har varit Södertrappans boendeenhet, en enhet med sju servicelägenheter. När Södertrappan byggdes 2008 blev lägenheterna större än vad dåvarande Handikappomsorgen hade önskat; istället för att bli kvadratmeter blev de 57 (1 lägenhet) och 59(6 lägenheter) kvadratmeter. I samråd med kommunens Fastighetskontor fastställdes då hyresnivåerna per kvadratmeter lägre för brukarnas lägenheter och en del av hyreskostnaderna har istället burits av förvaltningen/ nämnden för Handikappomsorg/ Funktionsstöd är hyresnivån för lägenheterna på Södertrappan cirka 5600 kronor/ månad. Om hyran hade fastställts i nivå med övriga lägenheter i området och följt hyreshöjningarna under åren skulle hyran 2015 legat på c:a 7500 kronor/ månad. Förvaltningen för service fastighetsenhet har räknat fram ett förslag till utfasning av den subventionering som idag finns av bostäderna för särskild service på Söderstaden/ Södertrappan. Förslaget är att hyrorna höjs med 850 kronor/ månad vid tre tillfällen, , och Därefter ligger hyrorna per kvadratmeter på samma nivå som övriga hyresgäster i fastigheten. Högre hyresnivåer från 2014 Från och med 2014, då gruppbostäder och servicelägenheter togs i bruk på Onyxvägen på Kolla Parkstad har Funktionsstöd nu bostäder med särskild service som har hyror i nivåer som brukarna har svårigheter att betala med egna inkomster. (1640 kronor/ kvadratmeter och år) Detta förhållande kommer att ses även för de lägenheter som tas i bruk 2016 på Mååvägen i Fjärås. Där kommer vi att se hyresnivåer på över 2000 kronor/ kvadratmeter och år. De nya hyresnivåerna gör att hyressättningen på Södertrappans lägenheter inte fortsättningsvis kan vara justerade så att Funktionsstöd tar en större del av hyrorna. Serviceförvaltningens fastighetsenhet har arbetat fram ett förslag till anpassning av hyrorna på Södertrappan till principerna för hyressättningen på alla övriga bostäder med särskild service som Funktionsstöd anvisar. Det innebär en successiv hyreshöjning i tre etapper under tre år med början då hyrorna höjs 850 kronor/ månad och därefter med ett års mellanrum i ytterligare två omgångar om kronor inkluderat en beräknad "vanlig" hyreshöjning på 1,5 % årligen. Lägenheterna på BoDa, i en klass för sig Lägenheterna som byggs i Gällinge, Boda, kommer att bli större, dyrare och vara anpassade mer avancerat än något annan gruppbostad som byggts i Kungabacka, för att kunna möte de särskilda behov de boende har där. Hyreskostnaden kommer att bli preliminärt 2560 kronor/ kvadratmeter bruksarea plus 70 kronor/ kvadratmeter för el= 2630 kronor/ kvadratmeter och år och eftersom lägenheterna är på 53 kvadratmeter blir hyran kronor/ månad. Det innebär att hyresnivån behöver hanteras särskilt då den enskilde brukaren inte normalt sett har förmågan att betala en sådan hyra. Att komma till rätta med höga hyresnivåer

5 3 (3) Förvaltningen för Funktionsstöd bedömer att det behöver införas någon form av dämpning av hyrorna i bostäder med särskild service. Bedömningen är att de brukare som flyttat in i nyproduktionen av bostäder med särskild service inte utan ekonomiskt tillskott klarar hyror över c:a 6500 kronor/ månad. Förvaltningen för Funktionsstöd anser att kommunen ska inrätta ett bostadstillägg som kan sökas av de brukare som har höga hyror för sin bostad med särskild service och som inte har andra inkomster än sin aktivitetsersättning eller motsvarande inkomst från försäkringskassan Administrationen av bostadstillägget föreslås hanteras av Förvaltningen för Service. Presidieöverläggning i frågan har hållits och nämndernas presidier har förslagit att fortsätta diskussionen med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Eva Apelvi Förvaltningschef Bo Rundberg Utvecklingsledare

6 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FS/2015:59 Om konkurrensutsättning av det kommunala utförandet av personlig assistans Förslag till beslut Nämnden beslutar att inte konkurrensutsätta den av kommunen utförda personliga assistansen Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra den av förvaltningen redogjorda handlingsplanen för att sänka verksamhetskostnaderna inom personlig assistans Sammanfattning Det finns ett direktiv i 2015 års budget att Förvaltningen för Funktionsstöd ska under 2015 utreda förutsättningarna för att konkurrensutsätta den av kommunen idag drivna verksamheten för utförande av personlig assistans. Det huvudsakliga skälet till att vilja konkurrensutsätta den personliga assistansen är för att sänka kostnaderna, då Kungsbacka kommun har en relativt hög timkostnad för den av kommunen utförda assistansen. Inom Förvaltningen för Funktionsstöd har man, med konsultstöd, under 2015 genomfört en genomlysning av den av kommunen utförda personliga assistansen. Genomlysningen har resulterat i en handlingsplan som med insatser för att påverka problemområden, på kort och längre sikt ska skapa förutsättningar för besparingar inom verksamheten. Utredningen visar att det även vid en konkurrensutsättning av assistansen kommer att finnas kostnader som kvarligger på kommunen, t.ex. ansvaret för vikarieinsatser hos privata utförare. Funktionsstöd har med bistånd av SKL beräknat effekterna i det interkommunala kostandsutjämningssystemet för LSS vid en konkurrensutsättning, och kommit fram till att det uppstår en ökad kostnad för Kungsbacka vid en konkurrensutsättning, då förvaltningen får minskade personalkostnader och därmed ett minskat personalkostnadsindex och får betala mer till utjämningssystemet. Förvaltningen för Funktionsstöd bedömer att vid en vägning av de olika konsekvenser som uppstår vid en konkurrensutsättning bör inte personlig assistans konkurrensutsättas. Funktionsstöd Bo Rundberg (15) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

7 2 (15) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beskrivning av ärendet Bakgrund: Det finns ett direktiv i 2015 års budget att Förvaltningen för Funktionsstöd ska under 2015 utreda förutsättningarna för att konkurrensutsätta den av kommunen idag drivna verksamheten för utförande av personlig assistans. Det finns kommuner som har genomfört detta. Som Karlstad och Falkenberg. Och det finns kommuner som efter utredning avstått från att konkurrensutsätta den egna assistansen, som Tyresö, Ale och Hofors De höga kostnaderna i Kungsbacka för personlig assistans är en faktor som spelat in när det gäller nämndens direktiv. Kan kostnaderna sänkas genom konkurrensutsättning av verksamheten? Har man lyckats med det i de kommuner där man konkurrensutsatt personlig assistans? Om personlig assistans Personlig assistans regleras genom lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Med personlig assistans enligt LSS avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Den enskilde kan ha rätt till statlig assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken om behovet av grundläggande hjälp enligt LSS överstiger 20 tim. per vecka. Det är försäkringskassan som bedömer behov och fattar beslut om assistans över 20 tim/ vecka. Om det grundläggande behovet understiger 20 tim./ vecka är det kommunen som bedömer behov och fattar beslut om assistans enligt LSS. Den som har beviljats personlig assistans enligt LSS eller socialförsäkringsbalken har rätt att själv välja vem som ska utföra assistansen. Den enskilde kan välja att själv vara arvbetsgivare och anställa sina assistenter, att anlita ett privat företag eller kooperativ eller låta kommunen vara utförare. Kommunen kan utföra assistansen i egen regi eller ge uppdrag åt annan utförare. Kostnaderna för den personliga assistansen har ökat kraftigt varje år sedan LSS-lagstiftningen infördes, och personlig assistans blev en ny insats. Sedan 1997 har de samlade kostnaderna för personlig assistans stigit med c:a 16 % per år. De samlade kostnaderna för assistansersättning var ,1 miljarder, 23,8 miljarder 2010 och 25 miljarder hade 6100 personer personlig assistans med i genomsnitt 66 beviljade assistanstimmar per vecka var det genomsnittliga antalet timmar 113 per vecka har personer i Sverige assistans

8 3 (15) efter beslut från Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken. Genomsnittligt antal timmar/ vecka i dessa ärenden är 124,52. Samtidigt har 4100 personer beslut om assistans enligt 9:2 LSS med genomsnittlig insats 42 timmar/ vecka. Kommunens basansvar Kommunen har alltid kostnadsansvar för de första 20 timmarna per vecka, oavsett utförare. D.v.s. om de grundläggande behoven inte uppnår 20 timmar per vecka har kommunen hela ansvaret, både för beslut och kostnader. Om det utgår statlig assistansersättning (de grundläggande behoven överstiger 20 tim per vecka) har kommunen kostnadsansvaret för de första 20 timmarna. Kommunen ska således alltid ombesörja personlig assistans eller ge ekonomisk ersättning för att den enskilde ska kunna anordna assistansen på annat sätt än genom kommunen om assistansen understiger 20 tim per vecka (grundläggande behov). Kommunen är också skyldig att på den enskildes begäran anordna/ utföra assistans även om den enskilde fått assistansersättning från Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken. Kommunen kan då ta ut en avgift motsvarande ersättningen från Försäkringskassan. Vidare ansvarar kommunen för tillfälligt utökat behov av assistans, till exempel vid resa, samt för att tillhandhålla vikarie eller stå för ersättning för vikarie vid ordinarie assistents sjukdom (prop 1992/93:159 s.73) Utbetalning av assistansersättning Om en person har personlig assistans som utförs av kommunen kan Försäkringskassan besluta att assistansersättningen (över 20 tim per vecka) ska utbetalas till kommunen i den utsträckning som den motsvarar utgiften till kommunen för sådan hjälp. Om den enskilde inte själv kan ta hand om assistansersättningen kan Försäkringskassan besluta att ersättningen ska betalas ut till någon annan person eller till kommunen för att användas till kostnader för den enskildes assistans. Utöver detta kan Försäkringskassan också på begäran från den enskilde besluta att assistansersättningen ska betalas ut till annan fysisk person, eller till en juridisk person eller till en kommun. Tillståndskrav Från och med den 1 januari 2011 måste bolag, stiftelser, föreningar och andra privata aktörer som vill driva enskild verksamhet i form av personlig assistans enligt LSS få tillstånd från Socialstyrelsen innan verksamheten startar. Detta gäller även de som har valt att anordna sin egen assistans inom ramen för en juridisk person, exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller kooperativ. Ett beviljat tillstånd gäller för hela landet. Handläggningstiderna hos Socialstyrelsen ligger på 4-6 månader, men kan variera. Vid upphandling kan krav om att utföraren ska ha ett giltigt tillstånd för hela avtalsperioden ställas. Assistansberättigade som själva anställer sina personliga asistenter behöver inte söka tillstånd, men är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen. Anmälningsplikten omfattar endast de assistansberättigade som valt att anställa sina assistenter i eget namn, d.v.s. utan att bilda aktiebolag,

9 4 (15) handelsbolag, förening eller kooperativ. Detsamma gäller för de vårdnadshavare som organiserar assistansen för sitt minderåriga barn. Verksamhetens omfattning i Kungsbacka kommun Antal brukare och assistanstimmar 2013 års siffror, enligt kpb: Nyckeltal Personlig assistans LSS 9:2 Personlig assistans SFB Antal timmar Antal brukare Kronor/ tim brutto, kommunal regi Kronor/ brukare, brutto, kommunal kostnad : Tim/ v per brukare Andel % av LSS totalkostnad i kommunen 9 14 I Kungsbacka kommun hade brukare personlig assistans med beslut enligt socialförsäkringsbalken, varav 29 personer hade utförandet i kommunal regi. Det kommunala utförandet för dessa ärenden uppgår till totalt timmar på årsbasis. Kommunen hade för ärenden med beslut enligt socialförsäkringsbalken år 2014 kostnadsansvar för cirka timmar, oavsett utförare (kostnadsansvaret för de första 20 timmarna i veckan). Utöver ovanstående hade 30 personer personlig assistans med beslut enligt LSS 9:2, vilket omfattar cirka timmar. Av dessa har 8 personer utförandet i kommunal regi, vilket uppgick till timmar. Sammanlagt har därmed 116 personer i kommunen personlig assistans beviljad enligt LSS och socialförsäkringsbalken. Av dessa har 37 personer utförandet i kommunal regi, vilket omfattar timmar. Fördelning mellan assistansanordnare 2014 Anordnare Riket, %, Halland, %,

10 5 (15) Kommun 34,3 42,8 Företag 53,2 49,9 Kooperativ 9,3 5,3 Egen 2,2 2,0 Statlig assistansersättning och kommunalt kostnadsansvar Schablonbeloppet för assistansersättning per timme enligt 51 kap 11 första stycket socialförsäkringsbalken, det s.k. timbeloppet, fastställs årligen av regeringen och uppgår till 284 kronor år Om det finns särskilda skäl kan ett högre belopp beviljas, dock högst upp till 12 procent över timbeloppet, 318:-. Enligt bokslut 2014 medförde det förhöjda timbeloppet en total ersättning till kommunen om xxx kr per timme. Ersättningen från försäkringskassan uppgick år 2014 totalt till tkr, inklusive förhöjt timbelopp. Ersättningen till försäkringskassan, kostnadsansvaret för de 20 första timmarna för personer med statlig assistansersättning, uppgick till tkr för de av kommunen utförda SFB-ärendena och tkr för av andra utförda SFB-ärenden Denna kostnad kommer att kvarstå för kommunen oavsett om konkurrensutsättning genomförs eller ej, men kan variera något från år till år beroende på antal beslut. Kommunen har utöver ovanstående också kostnadsansvar för alla ärenden med beslut enligt LSS. Kostnaden för LSS-ärenden uppgick 2014 till tkr, varav kostnaden för det kommunala utförandet av LSS-ärenden uppgick till xxx tkr. Nettokostnaden för personlig assistans uppgick 2014 till tkr enligt bokslut. Personal 2014 Befattning Antal helårsanställda Antal personer Enhetschefer 5 5 Administratörer 5 Personliga assistenter 162 PAN-anställda Endast timanställda 31 Möjliga former av konkurrensutsättning En konkurrensutsättning skulle gälla det kommunala utförandet av personlig assistans. Två former av konkurrensutsättning är möjliga när det gäller utförandet av kommunala insatser

11 6 (15) Vid konkurrensutsättning enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, uppstår konkurrens först när avtal har tecknats och godkända aktörer ska konkurrera om att brukarna ska välja dem som utförare av beviljad assistans. Priset är fastställt på förhand och leverantörer konkurrerar med kvalitet. Kommunens kravspecifikation ska fortlöpande annonseras på Kammarkollegiets nationella webbplats, Valfrihetswebben. Alla utförare som uppfyller dc krav som kommunen har ställt i sin kravspecifikation har rätt att delta i systemet. Antalet utförare kan således inte begränsas. En leverantör kan när som helst begära att få prövning hos kommunen om att få delta i systemet. Vid konkurrensutsättning enligt LOV krävs ett s.k. ickevalsalternativ, dvs. en på förhand utsedd utförare som används i de fall där den enskilde inte aktivt själv väljer utförare. Ickevalsalternativet kan utses genom offentlig upphandling eller genom att en turordningslista bland de godkända utförarna tillämpas så att ickevalsalternativet roterar. Vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, råder konkurrens fram till dess att kommunen har tecknat avtal med en eller flera utförare (enligt ett på förhand bestämt antal). Den eller de som lämnar bästa anbud i förhållande till kommunens kravspecifikation/ förfrågningsunderlag vinner anbudet. Bästa anbud kan beräknas utifrån pris och/ eller kvalitet beroende på hur kravspecifikationen har utformats. Bedömning Brukaren har enligt nuvarande lagstiftning redan möjlighet att välja utförare av assistansen. Konkurrensutsättning enligt LOV bedöms därmed inte ge någon större effekt gällande brukarens valfrihetsmöjligheter. Vidare skulle ett valfrihetssystem enligt LOV medföra att kommunen behöver utföra granskning/tillsyn av fler utförare än vid upphandling enligt LOU. Uppföljning, granskning och tillsyn vid LOV ökar också med antalet leverantörer. Om valfrihet enligt LOV införs måste det också finnas en större administrativ beredskap än vid LOU eftersom ansökningar löpande ska granskas och avtal tecknas och följas upp. Mot denna bakgrund bedöms det inte vara lämpligt att genomföra konkurrensutsättning enligt LOV. Resterande del av utredningen kommer därför endast att göras utifrån bedömning av möjligheten till upphandling enligt LOU. Funktionsstöds handlingsplan för att sänka kostnaderna inom personlig assistans Inom kommunens egen personliga assistans i Kungsbacka har man för att sänka de idag höga enhetskostnaderna inom personlig assistans, upprättat en handlingsplan för att skapa förutsättningar på längre sikt och för att skapa besparingseffekter på kort sikt.

12 7 (15) De problemområden som handlingsplanen avser att påverka är följande: På längre sikt Klargöra roller chef/ administratör Utreda personalbehov av chefer och administratörer Säkerställa rätt kompetens hos administratörerna (utbildning/ nyrekrytering) Skapa en budgetmodell som är tydlig att följa Upprätta rutiner för ekonomiprocesser samt utbilda enhetscheferna Arbeta med personalkulturen Schemaläggningsprocessen (både på kort och lång sikt) Se över bemanningspoolen Förändring av rekryteringsprocessen Utveckla IT-system (Medvind, Magna Cura etc) På kort sikt Schemaläggningsprocessen Ta bort all överrapporteringstid Dra ner på dubbelbemanning som är av arbetsmiljöskäl Minska inköpta timmar av omsorgsteamet (hemtjänsten) Ta bort all inköpt nattinsats av ÄO Ta över omsorgsteamets insatser på samma sätt som natten Minska sjukskrivningstalen Minska övertid Vid en konkurrensutsättning minskar valfriheten för brukaren, eftersom kommunen som utförare av assistans inte kommer att finnas kvar, förutsatt att inte kommunen kommer att lägga eget anbud på utförande vid en ev. konkurrensutsättning. Erfarenheter från andra kommuner: Falkenberg: Falkenberg har haft som utgångspunkt vid beslut om att konkurrensutsätta kommunens personliga assistans att ett bra avtal ger förutsättningar för en bättre styrning av assistansen. Man har inte sett att det funnits förutsättningar inom den egna verksamheten att sänka kostnaderna för en för dyr assistans. När man beslutat om konkurrensutsättning började brukare söka sig från kommunens assistans till privata utförare. Från tidigare upp mot 60 kommunalt utförda assistanser har enheten inom Frösunda som nu utför kommunens assistansdel, endast c:a 15 brukare/ ärenden. Entreprenaden är på fyra år, men det är troligt att Frösunda inte är intresserade av en förlängning av entreprenaden med mindre än

13 8 (15) att man ges en förhöjd ersättning för dyra ärenden. Det är de dyra ärendena (för utföraren) som finns kvar i Frösundas entreprenaddel. Under tiden entreprenaden pågått har också en del av tidigare kommunalt utförda assistanser sökt sig över till Frösundas privata assistansenhet. Karlstad Samtal med beställarchef Mikael Lindh, Karlstad kommun Karlstad har haft höga enhetskostnader för opersonlig assistans. I kostnad per brukare, utfall 2013 har Karlstad en nettotimkostnad för personlig assistans i egen regin på 113:-/ tim. Kungsbacka hade då 119:-/ tim., medan medelnettokostnaden för de 56 kommunerna i Ensolutions mätning var 82:-/ tim. Karlstad kommun beslöt att konkurrensutsätta den av kommunen utförda personliga assistansen och från drivs den av Frösunda. Kontraktet är på fyra år. Anmärkningsvärt är att det inte gjordes någon mer ingående utredning eller analys innan konkurrensutsättningen. ( Andra kommuner har kontaktat Karlstad, för att få del av en sådan analys, men det finns ingen sådan gjord.) Däremot föregicks beslutet av en politisk debatt. Medarbetarna inom assistansen som gick med till Frösunda gick på kommunens avtal första året, (s.k. inträdesförhandling) men i princip hade de inget annat kommunalt jobb att går tillbaka till om man inte ville fortsätta hos Frösunda. Frösunda får i ersättning den statliga ersättningen som Försäkringskassan fastställer. Den skall även täcka kostnader för sjukfrånvaro/ vikariekostnader. Den ekonomiska målsättningen med konkurrensutsättningen var att spara 6 miljoner årligen. Det handlar om c:a 100 brukare som får assistans. Det har inte varit några större rörelser av brukare mellan olika utförare. Vid utvärderingen av anbuden fanns andra aktörer också med, men Frösunda framstod som i en kategori för sig. Dock ser man nu att Frösunda troligen undervärderade behovet av arbetsledning, men det har man får korrigera, och fått anställa fler chefer. Det har varit problem med kvalitén under den första tiden, och kommunen har fått göra extra uppföljningar av verksamheten. Hofors Hofors kommun genomförde en utredning för att klargöra förutsättningarna inför beslut om att upphandla den av kommunen utförda personliga assistansen. Utredningen mynnade i att det för närvarande inte går att försvara ett genomförande av en upphandling av kommunens ansvar som assistansanordnare. Motivet är att effekterna inom det statliga utjämningssystemet för LSS ger ett mycket negativt utfall för Hofors kommun vid ett genomförande. Man ansåg det vara bättre att arbetet inriktas på att utreda alternativa möjligheter för att minska kostnaderna för personlig assistans.

14 9 (15) Ale kommun Även Ale kommun bedömde, likt Hofors att en konkurrensutsättning av den personliga assistansen som utförs i kommunen skulle innebära för kommunen ogynnsamma effekter i det statliga systemet för kostnadsutjämning mellan kommunerna inom LSS-området. Tyresö I Tyresö beslutade Socialnämnden 2012 att inte konkurrensutsätta den personliga assistansen efter att socialförvaltningen utrett och avrått från konkurrensutsättning. Som skäl anför man att man istället förordar att man bl.a. skall omstrukturera budgeten för att uppnå en tydligare beställar- och utförarorganisation. Man vill därigenom tydliggöra förutsättningarna för egenregin att utföra assistansen inom ramen för en av kommunen fastställd timersätning. Tyresö har inte beaktat eventuella ekonomiska konsekvenser för kommunen av förändringar i underlaget för LSS kostnadsutjämningssystem. Konsekvensanalys Ansvar och uppföljning Till skillnad från övriga utförare som den assistansberättigade kan välja och där kommunen inte kan reglera utförandets kvalitet skulle ett kommunalt upphandlat alternativ vara föremål för reglering genom avtal och kvalitetsuppföljning. Kommunen har vid upphandling fortsatt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för utförandet och i enlighet med det avtal som tecknas med kommunen. Vid upphandling enligt LOU kan den enskilde i praktiken välja den upphandlade utföraren som privat utförare av assistansen utanför ramen för det uppdrag som utföraren har genom avtal med kommunen. I det fall den enskilde väljer samma företag utan att ha preciserat att den väljer kommunen/kommunens utförare som utförare av assistansen omfattas inte utförandet av de villkor och kvalitetskrav som tecknades vid upphandlingen. Utifrån den erfarenhet som Funktionsstöd har idag av fördelningen av den idag beslutade assistansen, är det sannolikt att det finns brukare som inte är intressanta som kunder hos privata utförare av personlig assistans. Det är de brukare vars insatser är dyrare än den ersättning för assistans som utbetalas från kommun och Försäkringskassan, främst de ärenden som har dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl.

15 10 (15) Utjämningssystemet för LSS-kostnader Utjämningssystemet syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett strukturella förhållanden. För Kungsbacka kommun beräknar SCB en avgift om cirka 51 mkr för utjämningsåret 2015, totalt för LSS-verksamheterna. Inför ställningstagande om konkurrensutsättning bör det beaktas om en konkurrensutsättning skulle medföra några ekonomiska konsekvenser utifrån utjämningssystemet för LSS-kostnader. Om det kommunala utförandet av personlig assistans skulle konkurrensutsättas kan det medföra en viss avgiftsökning för kommunen med anledning av att personalkostnadsindex sjunker. Kungsbacka har ett relativt högt personalkostnadsindex. Det är dock inte storleken på detta index som är intressant för att belysa de ekonomiska effekterna av en konkurrensutsättning, Det är istället skillnaden mellan tidigare index och det som framräknas när entreprenaden är igång. SKL uppger att generellt kan man beräkna att förändringen i underlaget för LSS-utjämningen som blir följden av en konkurrensutsättning innebär en reducering av beräknad kostnadssänkning med %. Insats prislista Antal beslut Standardkostnad Kungsbacka 2013 personlig assistans LSS Avgift till FK för LSS LASS-beslut Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice korttidsvistelse korttidstillsyn Särskilt boende, barn Familjehem Särskilt boende, vuxna daglig verksamhet Summa Justering

16 11 (15) Summa Antal invånare Standardkostnad per inv riket 4238 Standardkostnad per inv Kungsbacka 3585 Skillnad riket-kungsbacka per inv -652 Då många parametrar påverkar utfallet i utjämningssystemet, såsom det totala antalet beviljade insatser enligt LSS, antalet beslut enligt socialförsäkringsbalken, folkmängd, övriga kommuners omfattning av omsorgen osv. är det dock svårt att med exakthet beräkna vilka kostnadseffekter en konkurrensutsättning skulle medföra utifrån utjämningssystemet. Frågan om personalkostnadsindex påverkan behöver studeras innan vi kan säga hur det påverkar en ev konkurrensutsättning. Ekonomi En upphandling beräknas kunna ge minskade kostnader i relation till de överkostnader som nu föreligger i förhållande till ersättningen från Försäkringskassan. Detta genom att kommunen i en upphandling kan sätta ett maximalt pris som är satt i relation till ersättningen från Försäkringskassan. Summan bör inkludera utförarens kostnader för sjuklöneinträde och administrativ ersättning för eventuella tilläggsuppdrag enligt LSS, exempelvis vid resor. Vid en konkurrensutsättning kommer Funktionsstöd även fortsättningsvis att ha kostnader för personlig assistans utöver de som utgör ersättning till utföraren: Kommunen har alltid ansvaret för de första 20 tim/ v för ärenden enl. socialförsäkringsbalken. Kommunen har ansvar för sjuklöneinträde Kommunen kommer att ha en kostnad för uppföljning/ kontroll av den konkurrensutsatt verksamheten Sammantaget bedöms kommunens kostnader kunna minska med minst 2,4 miljoner kronor årligen vid konkurrensutsättning av personlig assistans. (37:-/ tim x timmar x o,3) Vid konkurrensutsättning bör kommunen betala ut en subvention per utförd assistanstimme till den upphandlade utföraren under det första år som den nya utföraren är skyldig att tillämpa det kommunala kollektivavtalets villkor (se avsnitt om personal nedan). Detta för att ge entreprenören möjligheten att klara de merkostnader som en verksamhetsövergång kommer att innebära. Besparingarna är därmed möjlig först från och med konkurrensutsättningens andra år.

17 12 (15) Orsaker till kostnadsskillnader mellan kommunal och privat verksamhet Kommuner har enligt kollektivavtal en högre kostnad för nattbemanning än de flesta privata utförare. Detta då kommunen för åtta timmars nattbemanning betalar ut fyra timmars lön med OB-ersättning + fyra timmars jourersättning medan en privat utförare ofta kan betala ut åtta timmars jourersättning genom tillämpning av annat avtal. Kommuner har i regel också ett lägre heltidsmått än privata utförare. Det kommunala kollektivavtalet medger fler semesterdagar utöver de lagstadgade 25 i takt med arbetstagarens stigande ålder, något som oftast inte medges vid privata företag. Vidare har kommuner i regel också en högre omställningskostnad än privata företag till följd av längre uppsägningstider. Privata företag har betydligt större andel PAN-anställningar än vad kommunen har. Dessa anställningar upphör när uppdraget (assistansen) upphör. Det innebär att kommunen som arbetsgivare oftare hamnar i situationer av att behöva omplacera/ omdisponera personalresurser, vilket ibland medför extrakostnader. Sjuklönekostnaderna uppgick år 2014 för egen regi till tkr och för privata utförare till 624 tkr. Då det inte kan krävas att en upphandlad utförare ska stå för sjuklönekostnader för andra privata utförare (annan utförare som brukaren själv har valt eller assistenter som brukaren själv har anställt) kvarstår kostnaden om ca 624 tkr för kommunen även efter konkurrensutsättning. Kommunens egna sjuklönekostnader för personlig assistans, upphör dock då krav om att utföraren ska stå för sina egna sjuklönekostnader, även vid ordinarie assistents sjukdom, kan ställas vid upphandlingen. Den av kommunen utförda personliga assistansen har haft relativt få ärenden med förhöjd ersättning. Det är troligt att de privata utförarna, i varje fall de större företagen, mer systematiskt arbetar med att argumentera hos Fk för förhöjd ersättning i de ärenden det kan bli aktuellt. Statistik på detta saknas. Den av kommunen utförda personliga assistansen har i några ärenden tvingats sätta in dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl. Då utgår ingen förhöjd ersättning från FK (enbart när brukarens behov motiverar dubbelbemanning). Hos privata utförare förekommer inte dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl. Företagen nekar till att åta sig dessa assistansuppdrag, även vid direkt förfrågan/ ansökan. Kommunens personliga assistans har mer punktinsatser, som tar tid, men genererar lite ersättning, t.ex. vändningar på natten. Privata utförare kan välja bort dessa ärenden, dock inte vid en konkurrensutsättning Personal Totalt berörs 162 tillsvidareanställda personliga assistenter samt 31 timanställda assistenter enligt PAN (på begäran av brukaren). Vidare berörs också fyra enhetschefer och fem administratörer. Av 6 b lagen om anställningsskydd (LAS) framgår att vid verksamhetsövergång övergår de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Förvärvaren är skyldig att tillämpa

18 13 (15) kollektivavtalets villkor under ett år. Arbetstagaren är, enligt 6 b LAS, inte skyldig att gå över till den nya arbetsgivaren. Risk för övertalighet inom kommunen kan därmed uppstå. Vid verksamhetsövergång undantas i regel arbetsledning och administrativ personal från den automatiska övergången. Den nya arbetsgivaren kan eventuellt vilja ta över någon av de berörda efter särskilda förhandlingar, i övrigt finns risk för arbetsbrist och övertalighet gällande denna grupp. Gällande PAN-anställda omfattas de inte av LAS utan det är upp till den nya utföraren att anställa dessa personer. De som är anställda enligt PAN omfattas således inte av övergångsbestämmelserna vid verksamhetsövergång till följd av konkurrensutsättning. Exakt vilka konsekvenser som kan uppstå för de anställda som omfattas av verksamhetsövergång vid konkurrensutsättning går inte att uppskatta innan dess att det står klart vilken utförare som skulle bli aktuell. Nämnas bör dock att jourersättningen kan påverkas då vissa anställningsformer och kollektivavtal medger lägre jourersättning än det kommunala kollektivavtalet. I vissa fall tillämpas också kortare uppsägningstider samt högre heltidsmått Vidare medger det kommunala kollektivavtalet fler semesterdagar utöver de lagstadgade 25 i takt med stigande ålder, vilket inte alltid är fallet vid tillämpning av andra kollektivavtal. Arbetstagarnas ålders-, invaliditets- och efterlevandeförmåner som upparbetats hos kommunen undantas från principen om automatisk verksamhetsövergång. Ansvaret för pensionsförmåner enligt kollektivavtal övergår dock på den nya utföraren. För närvarande, våren 2015, genomför man införandet av årsarbetstid inom kommunens personliga assistans. Arbetstagarorganisationer ska fortlöpande informeras enligt 19 Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Om frågan avser konkurrensutsättning ska MBL-förhandling ske enligt 11 MBL. Nämnden eller den som nämnden utsett som ansvarig ska genomföra förhandling innan dess att beslut fattas. Brukare Om det kommunala utförandet av personlig assistans konkurrensutsätts berörs 37 brukare. Målsättningen skulle vid en upphandling vara att alla brukare får behålla sina assistenter som följer med till den nya utföraren. Att all personal väljer att gå över till en ny arbetsgivare kan dock inte garanteras och en del brukare kan tvingas byta assistent/ assistenter. Det kan därmed inte uteslutas att en konkurrensutsättning kan medföra negativa konsekvenser för en del brukare. I sammanhanget bör dock nämnas att brukaren, liksom i nuläget, alltid har möjlighet att byta assistansanordnare om han/hon inte är nöjd med utförandet. Beslut om personlig assistans och antal beviljade timmar påverkas inte. Inte heller brukarens inflytande och styrning över assistansen. Tänkbart scenario vid konkurrensutsättning resp. om man inte konkurrensutsätter kommunens utförande av personlig assistans Vid en konkurrensutsättning av den personliga assistansen i Kungsbacka kan vi förvänta oss följande:

19 14 (15) Ersättningen fastställs till det timbelopp fk utbetalar Brukarnas valfrihet, avseendet att kunna välja kommunal utförare av personlig assistans minskar En betydande andel av de brukare som haft kommunen som utförare går över till privata utförare Få av de som jobbat inom personlig assistans, kommunal verksamhet kommer att anställas i annan del av socialtjänsten (är inte anställningsbara) Dubbelbemanning i ärenden av arbetsmiljöskäl kommer att minska, eller upphöra Efter ett år kommer de som tidigare varit anställda på kommunens huvudavtal, att få försämrade anställningsvillkor, större heltidsmått (40 tim istället för 37 tim ger en skillnad i lönekostnader på 16 :-/ tim, och annat jouravtal, t.ex. Det företag som erhåller entreprenaden (troligen på 4 år) kommer efter hand att bli allt mindre intresserad av att fortsätta entreprenaden, allt eftersom färre brukare kommer att vara kvar som kunder inom den kommunala delen, och de som är kvar, i många fall genererar höga kostnader för utföraren (De enhetschefer som finns inom verksamheten (den kommunala) kommer att drabbas av övertalighet) (De administratörer som verksamheten (kommunala) haft kommer att drabbas av övertalighet) Kommunens nettokostnader för personlig assistans kommer att minska (besparing) Kommunens beräkningsgrund för LSS-kostnadsutjämningen kommer att påverkas ogynnsamt för kommunen (ändring i personalkostnadsindex minskar möjligheterna till minskning av kostnaderna). Kommunen förlorar inflytandet över personliga assistansen avs. möjligheten att skapa heltidstjänster inom verksamheten Kommunen kommer att ha kvar kostnader för vikarier och för tillfälliga, ej förutsedda insatser, samt för de första 20 timmarna inom personlig assistans, Socialförsäkringsbalken samt kostnaden för personlig assistans enl. LSS 9:2 på en kostnadsnivå motsvarande FK s ersättning Om man väljer att inte konkurrensutsätta kan följande scenario förväntas: Förvaltningen genomför den åtgärdsplan som planerats för att sänka kostnaderna inom personlig assistans. Se beskrivning ovan. Viss dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl kommer att finnas kvar inom verksamheten Enhetskostnaden inom verksamheten kommer att sjunka jämfört med verksamhetsåret 2014

20 15 (15) Valfriheten kommer att behållas avs. att kunna välja kommunen som utförare Kontinuiteten bibehålls för brukarna som har kommunen som utförare av assistansen Inflytandet över strävan att erbjuda heltidstjänster inom kommunen behålls inom området personlig assistans Förvaltningens bedömning Socialförvaltningen bedömer att kostnaderna för utförandet av personlig assistans kan minskas med ca 2,4 mkr årligen genom konkurrensutsättning av det kommunala utförandet, jämfört med kostnadsläget Kostnadsbesparingar är möjliga först från och med år två. Men en sammantagen bedömning av de konsekvenser som kan tänkas uppstå vid en upphandling av kommunens ansvar som assistansanordnare ger som resultat att inte föreslå en upphandling. Det främsta skälet till detta är att det statliga kostnadsutjämningssystemet för LSS-verksamheter har en konstruktion som gör att Kungsbacka skulle förlora så pass mycket på en upphandling att kostnadssänkningen för kommunen vid en upphandling minskas avsevärt. Därför föreslås istället att inrikta ansträngningarna på att genomföra den åtgärdsplan som formulerats efter belysningen av den av kommunen utförda assistansen. Bo Rundberg Utvecklingsledare

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-19.04 Ajournering 16.45-17.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.20 Ajournering 16.30-16.47 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll 1. Beskrivning av utjämningssystemet för LSS... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning av utfallet i LSS-utjämningen... 5 1.3 Historik... 6 Förfrågningar

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Nämnden för Funktionsstöd. Sammanträde 26 mars 2015 klockan 15 Sjöallén 9D, Kungsbacka

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Nämnden för Funktionsstöd. Sammanträde 26 mars 2015 klockan 15 Sjöallén 9D, Kungsbacka KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-18 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 26 mars 2015 klockan 15 Sjöallén 9D, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Ingrid

Läs mer

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm Cirkulärnr: 1998:157 Diarienr: 1998/2396 Handläggare: Sektion/Enhet: Ingrid Söderström Andreas Hagnell Datum: 1998-09-29 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Finanssektionen Handikappomsorg Individ-och

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan 15-18.52 Ajournering 16.20-16.40. Kungsbacka. Heidi Sjöstedt (M) Kristina Karlsson (C) Heidi Sjöstedt (M)

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan 15-18.52 Ajournering 16.20-16.40. Kungsbacka. Heidi Sjöstedt (M) Kristina Karlsson (C) Heidi Sjöstedt (M) Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-18.52 Ajournering 16.20-16.40 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C),

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-16.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning; RAR 2002:6 beslutade den 4 juli 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Entreprenaddrift personlig assistans

Entreprenaddrift personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2015-12-02 SN 2015/0530.11.01 0480-453891 Socialnämnden Entreprenaddrift personlig assistans Förslag till beslut Socialnämnden föreslår

Läs mer

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNKONTORET 2011-11-10 Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNSTYRELSEN Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom äldrenämnden för hemtjänst från och

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Återrapportering förvaltningsbudget Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet.

TJÄNSTESKRIVELSE. Återrapportering förvaltningsbudget Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-02-23 Diarienummer FS/2017:10 Återrapportering förvaltningsbudget 2017 Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Verksamhet Budget 2017 Boende

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Promemoria 2016-12-20 S2016/07902/FST Socialdepartementet Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken 1. Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändring i 51 kap. 11 andra

Läs mer

Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum Socialförvaltningen 2009-11-08 Sonja Holm, controller/utredare Tel 08/57829179 Mobil 070-4889179 Diarienummer Socialnämnden Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan 13-16.03 Ajournering 14.50-15.15 ONSALA

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan 13-16.03 Ajournering 14.50-15.15 ONSALA KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Gottskär Hotell, Landstormsvägen 31, ONSALA Klockan 13-16.03 Ajournering 14.50-15.15 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Utredning ny LSS-ersättning

Utredning ny LSS-ersättning Utredning ny LSS-ersättning Bakgrund En person som beviljats personlig assistans enligt LSS har också rätt att välja vem som ska anordna den personliga assistansen. Brukaren kan, precis som den som beviljas

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Ajournering Kristina Karlsson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Ajournering Kristina Karlsson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Åhuset, Sjöallén 2A, Kungsbacka Klockan 15.30-18.25 Ajournering 17-17.20 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Bilaga 284 INTERPELLATIONSSVAR 2007-11-26 Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Ledamoten Tommy Gardell (s) har i en interpellation till mig ställt frågor om upphandlingsregler

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Avdelningen för stadsövergipande sociala frågor, Strategiska enheten Information Sida 1 (7) 2013-07-03 Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Den 1 juli

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Konsekvensutredning att lägga ut personlig assistans på entreprenad

Konsekvensutredning att lägga ut personlig assistans på entreprenad 2016-10-28 Lena Frygne 0322-617265 Förvaltningscontroller Konsekvensutredning att lägga ut personlig assistans på entreprenad Socialnämnden fattade 2016-08-30 beslut om Handlingsplan för att ha ekonomi

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans

Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 82 Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans Dnr 2016-000166 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-12-15 Avdelningen för juridik Ellinor Englund Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Vissa förslag om personlig assistans Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07, 2015-11-23, 2015-12-23 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo Dahlström (M) Heidi Sjöstedt (M) Harri Lötjönen (MP))

Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo Dahlström (M) Heidi Sjöstedt (M) Harri Lötjönen (MP)) Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-13 Plats och tid Säröhus, Säröhusvägen 12, Särö Klockan 13-16.35 Ajournering 14.40-15.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd

Nämnden för Funktionsstöd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 22 januari 2014, klockan 15 Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka 1 (2) Datum 2014-01-10 Ärende Sid Beslutsförslag 1 Val av justerare

Läs mer

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter BILAGA 1 (6) Författningsförslag Förslag till föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. Promemoria 2016-05-11 S2016/03419/FST Socialdepartementet Förslag till ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Lagtext Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs att

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m.

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m. Cirkulärnr: 2004:32 Diarienr: 2004/0830 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Datum: 2004-04-06 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Handikappomsorg Äldreomsorg

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Ulrika Landergren (L)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Ulrika Landergren (L) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-01-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 26 januari 2016 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Ulrika Landergren

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 138 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Nämnden för Äldreomsorg

Nämnden för Äldreomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Äldreomsorg Sammanträde onsdagen den 28 januari 2015, klockan 14 i Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka 1 (2) Ärende 1 Val av justerare och bestämmande av tid för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.50 Ajournering 16.50-17.10 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:1338 Utkom från trycket den 30 november

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 december 2016 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB Frösunda Omsorg AB Box 1021 212 10 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0184 011 Socialnämnden Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge 2013-09-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/112 Fritidsnämnden Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att avtalsperioden för kommande upphandling

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 Nr 61 Upphandling av bostad med särskild service - LSS Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 2009-05-25 2007/KS0795 1 (2) Kommunfullmäktige Upphandling av bostad med särskild service - LSS På Kommunfullmäktiges

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Bo Dahlström (M)

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Bo Dahlström (M) Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 16-17.50 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer