Budget- och verksamhetsplan Antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget- och verksamhetsplan 2009-2011 Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15"

Transkript

1 - och verksamhetsplan Antagen av kommunfullmäktige

2 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning, omvärldsanalys, översikt Inledning Omvärldsanalys Läget för Nybro kommun Ekonomiska förutsättningar Nybro kommun en översikt Vision, mål och uppdrag Övergripande vision för Nybro kommun och dess bolag Övergripande inriktningsmål för Nybro kommun och dess bolag Uppdrag för perioden Ekonomisk översikt Finansiell analys kommunen Finansiell analys RK-modellen Sammanfattande kommentar till finansiella analysen Finansiella planer Finansiella nyckeltal Resultatplan Balansplan Finasieringsplan Investeringsplan Exploateringsbudget Driftbudget Nämndsredovisning Överförmyndarnämnd Revisionsnämnd Kommunstyrelse Teknisk nämnd Vattenförsörjning och avloppsvattenrening Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Barn- och utbildningsnämnd Tio anvisningar för budget Tio huvudprinciper Ordlista Sidan

4 Inledning Inledning Den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen för Nybro kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni ramarna till planen som omfattar mål och ekonomiska resurser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Denna budget omfattar: Huvudprinciper för styrning Anvisningar för budgeten Uppdrag till nämnder, kommunstyrelse samt bolag Ekonomisk översikt för nämnderna, kommunstyrelse för drift och investeringar Övergripande mål Utdebitering, resultat-, balans- och finansieringsbudget för tre år Utifrån denna övergripande planering arbetar sedan nämnderna och styrelsen fram egna planeringar för verksamhet, ekonomi samt målformuleringar. Dessa planeringar ska utgöra, i enlighet med de tio huvudprinciperna, en återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Uppföljning av den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen sker löpande under året samt särskilt i delårsrapporten samt vid årets slut i årsredovisningen. När det gäller målarbetet har omstart gjorts. Ett särskilt uppdrag gavs i samband med budgetberedningens arbete inför perioden 2009 och framåt, att skapa förutsättning för ett realistiskt måldokument, som med avseende på politikens, förvaltningens och medborgarnas behov och krav, uppfyller rätt kvalitet på uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter och ansvar. Vidare omfattade uppdraget att formulera förutsättningar för god ekonomisk hushållning ur verksamhetsperspektiv för nämnder och styrelsen utifrån kommunfullmäktiges styrprinciper. Översyn och samordning av måldokumentens kvalitativa krav omfattades också av uppdraget. Uppdraget har genomförts vilket har genererat att kommunen gör en omstart där reviderade övergripande mål har processats. Dessa mål ska sedan genomsyra mål för nämnder och kommunstyrelse samt bolagen. 4

5 Omvärldsanalys Omvärldsanalys Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan komma att påverka Nybro kommun. Faktorer som exempelvis påverkar kommunen och dess verksamheter samt ekonomi är samhällsekonomins utveckling, statliga beslut, demografiska förändringar, förändringar i näringsliv och sysselsättning, inflations- och löneutveckling samt ränteläge. Samhällsekonomin Svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur, enligt Konjunkturinstitutet i augusti. En svagare utveckling av såväl export som konsumtion och investeringar dämpar svensk tillväxt 2008 och Sysselsättningen minskar nästa år, framför allt i industrin, och arbetslösheten stiger. En internationell konjunkturåterhämtning, svenska räntesänkningar och en expansiv finanspolitik bidrar till att konjunkturen börjar vända uppåt igen Riksbanken sänker räntan till 3,75 procent 2009 och till 3,50 procent I år och nästa år utvecklas BNP-tillväxten svagt och svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Försvagningen beror till stor del på den snabba konjunkturnedgången i OECD-området, som tar emot 80 procent av svensk export, men också på minskad inhemsk efterfrågan. Den internationella konjunkturåterhämtningen, svenska räntesänkningar och en expansiv finanspolitik bidrar till att konjunkturen börjar vända uppåt Lågkonjunkturen har nått OECD-området OECD-området befinner sig nu i en markant konjunkturnedgång. Den statistik och de indikatorer som kommit in om euroområdet de senaste månaderna har varit svagare än väntat. USA befinner sig redan i en lågkonjunktur och den fördjupas i år och första halvåret Tillväxten utanför OECD fortsätter att vara hög. Därför är den globala tillväxten betydligt starkare jämfört med den förra konjunkturnedgången Den internationella konjunkturen bedöms långsamt börja vända uppåt i slutet av Vändningen kommer först i USA där konjunkturuppgången blir förhållandevis snabb bland annat beroende på den expansiva ekonomiska politiken. Inflationen i OECD-området uppgår i år till närmare 4 procent, dämpas framöver när råvarupriserna inte längre ökar. Arbetslösheten stiger till 6,7 procent 2010 Sysselsättningen minskar nästa år, framför allt inom industrin, och den sysselsättningstillväxt som pågått inom tjänstebranscherna stannar av. Sysselsättningsnedgången motverkas i viss mån av att den expansiva finanspolitiken bidrar till högre sysselsättning bland annat genom fler anställda i den offentliga sektorn 2009 och När konjunkturen vänder upp 2010 ökar sysselsättningen återigen något i näringslivet. Arbetslösheten stiger under prognosperioden, från 5,9 procent i år till 6,7 procent Reporäntan sänks till 3,75 procent 2009 och till 3,50 procent 2010 Inflationen har stigit kraftigt under det senaste året. Prisstegringarna på livsmedel och energi bedöms avstanna i slutet av året. Inflationen faller sedan tillbaka i snabb takt. Konjunkturinstitutets bedömning är att Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på 4,50 procent fram till en bit in på När det blivit tydligt att inflationen har börjat falla sänks reporäntan i tre steg till 3,75 under 2009 och vidare till 3,50 procent Räntesänkningarna bromsar konjunkturnedgången och bidrar till att inflationen (KPIF) hamnar nära 2 procent Expansiv finanspolitik 2009 och 2010 De offentliga finanserna försvagas till följd av konjunkturavmattningen men är trots det jämförelsevis starka. Starka finanser i kombination med en svagare konjunktur ger regeringen ut- 5

6 Omvärldsanalys rymme att fatta beslut om nya reformer om cirka 35 miljarder kronor för 2009 (utöver de 6 miljarder som redan aviserats för nedsättning av socialavgifter för yngre). Även för 2010 finns det, enligt Konjunkturinstitutets preliminära bedömning, ett reformutrymme på ytterligare 30 miljarder. Reformerna stimulerar efterfrågan i ekonomin och BNP bedöms bli drygt 1 procent högre och sysselsättningen cirka 0,5 procent högre 2010 än vad som hade blivit fallet med hittills beslutad finanspolitik. Trots konjunkturavmattningen och den expansiva finanspolitiken överskrids överskottsmålet 2009 och

7 Omvärldsanalys Läget för Nybro kommun År 2008 har på flera sätt varit ett innehållsrikt men också ett dramatiskt år. Vi har ett starkt internationaliserat näringsliv som länge gynnats av den uthålliga internationella högkonjunkturen. Sysselsättningsgraden har de senaste åren varit hög. Den tillverkande industrin har uppvisat många goda exempel på framgångar. I en värld med snabbt tilltagande globalisering är naturligtvis händelser på den internationella arenan av stor betydelse för utvecklingen i vår kommun. Under senare delen av året har världsekonomin hamnat i kris. Mot bakgrund av bland annat denna kris och minskad orderingång hos våra företag med mera, så råder det ett extra ordinärt läge i vår kommun. Många varsel om uppsägningar är lagda. För att klara olika typer av kriser har kommunen en fastställd organisation som träder i kraft. Det finns anledning att åstadkomma en liknande beredskapsgrad, när den typen av situation uppstår, när en stor del av vår kommuns arbetsmarknad hamnar i mycket stora svårigheter. De varsel som är lagda som träder i kraft i början av 2009 kommer sannolikt att få effekter långt utanför den privatekonomiska sfären hela kommunen kommer att påverkas ekonomiskt, mentalt och socialt. En kraftsamling har blivit nödvändig för att möta de problem som vi har framför oss. En grupp har bildats hösten 2008 för att så långt som det är möjligt vända nuvarande läge till möjligheter med bibehållen framtidstro. Projekt som kommer att arbetas med är bland annat följande: Orrefors, - Centrum för natur- och kulturupplevelser i Glasriket Pukeberg - ett nationellt och internationellt designcentrum Nybro - Transportcentrum i södra Sverige Yrkeshögskolan i Kalmar län Tjänstesektorn nya jobb. Upplevelseindustrin - Digital boknings- och säljplattform för upplevelsepaket i Glasriket och sydöstra Sverige Nybros läge mitt i den ekonomiska kraftlinjen mellan Kalmar och Växjö ger oss möjligheter. Stora infrastruktursatsningar förstärker denna situation. Banverket genomför investeringar för effektivare och snabbare person- och godstransporter. Flera stora kommunala investeringsobjekt har färdigställts under de senaste åren och inför den kommande planeringsperioden återfinns projekt såsom Hanemålaskolan, simhallsrenovering, satsning på Transtorpsområdet med trafikövningsbana, utbildningslokaler med mera. En av våra utmaningar är att skapa en attraktiv miljö för inflyttning och permanentboende i vår kommun. Befolkningsstruktur Befolkningens struktur och förändringar över tiden är viktiga planeringsförutsättningar för en god samhällsutbyggnad. I nedanstående diagram (som är ett utdrag ur en långsiktig statistik) redovisas på ett översiktligt sätt åldersgrupperingar och antal för de aktuella åren. 7

8 Omvärldsanalys Befolkning per åldersgrupp Regeringens höstproposition hur påverkar den kommunernas ekonomi i stort? Den 22 september presenterade regeringen 2009 års budgetproposition. En kort sammanfattning av hur höstpropositionens innehåll påverkar vår kommun på olika sätt för åren är exempelvis: arbetsgivaravgiften sänks med 1 procentenhet vilket beräknas ge motsvarande 3 miljarder lägre kostnader för kommuner och landsting. Sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar under 26 år innebär drygt 1 miljard i lägre kostnader satsning för att förbättra för de människor som drabbas av psykisk sjukdom och ohälsa pengar avsätts för att bryta nyanlända invandrares bidragsberoende och ge dem utökat eget ansvar och starkare drivkrafter för en snabb arbetsmarknadsetablering. Ytterligare en dryg miljard anslås till en rad andra integrationsåtgärder barnomsorgspeng införs från halvårsskiftet 2009 och allmän förskola för treåringar från halvårsskiftet 2010 för att stärka det pedagogiska uppdraget i förskolan avsätts 200 miljoner per år för att skapa fler platser på yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen avsätts 124 miljoner 2009, 250 miljoner 2010 samt 376 miljoner 2011 nivåerna på de generella statsbidragen räknas inte upp Hur detta och andra hittills kända faktorer påverkar Nybro kommuns ekonomi återfinns i budgetdokumentet. 8

9 Omvärldsanalys Ekonomiska förutsättningar förutsättningarna omfattar de ekonomiska planeringsförutsättningarna som finns för ekonomin i Nybro kommun. I kommunallagen anges att det ska finnas en god ekonomisk hushållning vilket i lagen definieras som balans mellan resultaträkningens intäkter och kostnader. Nybro kommun kommer med budgeterade resultaten för åren att klara det lagstadgade balanskravet. Intäkter och kostnader Löne- och prisantagande En viktig förutsättning vid upprättandet av kommunens budget och plan är vilka antaganden som gjorts om löne- och prisutvecklingen. Inför har följande antaganden gjorts: Personalkostnader, exkl Omsorgen 3,1* % 0 % 0 % Personalkostnad Omsorgen 4,2* % 0 % 0 % Övriga kostnader 1,0 % 0 % 0 % Intäkter 1,5 % 0 % 0 % Internränta 5,0 % 5,0 % 5,0 % Central fastighetsförvaltning, intäkter -0,27 % 0 % 0 % Städ, intäkter 2,53 % 0 % 0 % Måltidsservice, intäkter 1,5 % 0 % 0 % * Personalkostnaderna, exkl Omsorgen för 2009 är uppräknade med 3,0 % (2008 års löneökning) och 9 månader med 3,3 % och för Omsorgen 3,3 % respektive 4,5 %. Där 0 % angivits innebär det att beloppen ligger på 2008 års nivå. Bedömningen av lönekostnadsutvecklingen utgår i grunden från Sveriges kommuner och landstings bedömning av timlönekostnadsutvecklingen eftersom denna ligger till grund för kommunens tillgängliga resurser i form av skatte- och utjämningsintäkter. Sedan har en bedömning gjorts av löneutvecklingen inom den kommunala sektorn. Kompensation har gjorts till nämnderna och styrelsen för ökade kostnader för lokaler, städ och måltider enligt ovanstående tabell. Avskrivningskostnad och kapitaltjänstkostnader är beräknade på förändrat förslag till investeringsplan samt tilläggsbudget för investeringar från år Ekonomiska driftsramar till nämnder och styrelse I budgeten får respektive nämnd och styrelse ekonomiska driftramar för perioden Dessa har beräknats utifrån aktuell ram 2008 uppräknad med den antagna löne- och prisutvecklingen. Pensioner Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt utgår från SPP:s prognos från

10 Omvärldsanalys Skatteintäkter och utjämning Skatte- och statsbidragsintäkterna i budgeten är beräknad på skattesats; 22,24 kr. Sveriges kommuner och landsting presenterar löpande prognoser över skatte- och statsbidragsutvecklingen. Bedömningen av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter bygger på prognosen enligt cirkulär 08:70 från oktober I budgeten används invånarantalet per den 31 december Sveriges kommuner och landsting gör bedömningen att det kommunala skatteunderlaget ökar med 5,4 procent år Under perioden fram till 2010 beräknas ökningen uppgå till i genomsnitt 4,9 procent med variationer mellan åren. Regeringen räknar med en svagare skatteunderlagsutveckling 2009, vilket framförallt beror på ett minskat antal arbetade timmar och en ökning av grundavdragen. För perioden bidrar i första hande en ökning av sysselsättningen till att skatteunderlaget åter växer något snabbare. Investeringar I budgeten och verksamhetsplanen för uppgår den totala investeringsnivån till drygt 249 mnkr. För år 2009 uppgår investeringsbudgeten till drygt 83 mnkr, för år 2010 uppgår investeringsplanen till drygt 106 mnkr och för år 2011 uppgår investerings planen till 60 mnkr. Dessa investeringar är fördelade inom de olika nämndernas ansvarsområden. Den nämnd som tar i anspråk högst andel av investeringarna är tekniska nämnden med drygt 84 % av den totala investeringsbudgeten eller ramen. Finansiering Skuldförvaltning Kommunens långfristiga lån uppgick vid utgången av år 2007 till 347 mnkr. Enligt kommunens beslutade effektmål ska den långfristiga låneskulden amorteras med 2 % per år. Detta innebär att amorteringar ska göras med 7 mnkr för att nå det uppsatta målet. För år 2008 har nyupplåning skett med 100,7 (per 7 november 2008). Den budgeterade nyupplåningen är beräknad på investeringsplanen för den aktuella perioden. Den budgeterade upplåningsräntan under perioden ligger 2009 på 4,0 procent, 2010 och 2011 på 3,5 procent. Amortering av upptagna lån motsvarar 2 procent av låneskulden. Kapitalförvaltning Kommunens pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) uppgick till 484 mnkr för år I budgeten för år 2008 fanns som effektmål att avsätta minst 6 mnkr årligen för kommande pensioner, vilket hittills har uppfyllts. Pensionsutbetalningarna kommer att bli en likviditetsmässig påfrestning i framtiden. På sikt kommer pensionerna både likviditetsmässigt och kostnadsmässigt att trängas med det ekonomiska utrymmet för verksamheten. 10

11 Omvärldsanalys Nybro kommun en översikt Folkmängden har sedan Kommunfullmäktige beslutade om budget och verksamhetsplan i juni 2008 sjunkit med 20 invånare, i vecka 43 var det invånare i kommunen. Invånare Totalt år år år år w år Antalet invånare per den 31 december (källa: SCB statistik) har under 5-årsperioden först ökat från 2002 till 2003 och därefter minskat. Den största procentuella ökningen under perioden är i gruppen 85-w år och den största minskningen är i gruppen 7-18 år. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen för verksamheterna. Kommunfullmäktige har också utvärderingsansvar. Större verksamhetsförändringar inom nämnderna ska beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi, verksamheter och utveckling. Kommunstyrelsen ska ge kommunfullmäktige underlag för de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Arbetet ska kännetecknas av strategisk inriktning och helhetsperspektiv och sker genom direktiv och riktlinjer direkt mot nämnderna och bolagens styrelse. Nämnder Nämnderna utformar sin verksamhet inom ramen för respektive verksamhetsplan och reglementen. Kommunfullmäktige Revision Valberedning Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Barn- och utbildningsnämnd 11

12 Omvärldsanalys Politisk ställning 1 november oktober 2010 Röstfördelning 2008 och mandat i kommunfullmäktige Röstfördelning 2008 Antal Andel Mandat S Socialdemokraterna ,65 21 C Centerpartiet ,31 10 M Moderata Samlingspartiet ,44 7 Kd Kristdemokraterna 787 6,42 3 V Vänsterpartiet 741 6,05 3 SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 479 3,91 2 Fp Folkpartiet liberalerna 307 2,50 1 Sd Sverigedemokraterna 228 1,86 vakant Mp Miljöpartiet de gröna 214 1,75 1 Övr Övriga partier 14 0,

13 Vision, mål och uppdrag Övergripande vision för Nybro kommun och dess bolag Nybro kommun ska bli en långsiktigt hållbar kommun. Vi ska ta vara på människors goda kreativa drivkrafter för att ständigt utveckla de kvalitéer som den moderna småstaden och den levande landsbygden erbjuder. Övergripande inriktningsmål för Nybro kommun och dess bolag Vår kommun ska erbjuda god utbildning, omsorg och övrig service som ständigt utvecklas. Vi ska ligga på den övre halvan av landets kommuner i jämförelseprojekt, avseende kvalitet och service. Vår kommuns verksamheter i förvaltning och bolag ska genomsyras av uthållighet och långsiktig hållbarhet. Vår kommuns näringslivsarbete ska ge goda förutsättningar för utvecklingen av ett brett, expansivt och modernt näringsliv. Vi ska ligga på den övre halvan av landets kommuner i de jämförelser som görs av nä - ringslivsklimatet. Vår kommuns demokrati är viktig. Kommuninvånarna ska ges möjlighet att påverka före beslut och vara delaktiga i kommunens utveckling. Vi ska ligga över medelvärdet i medborgarundersökningar. Vår kommun ska som arbetsgivare erbjuda medarbetarna goda möjligheter till eget engagemang, karriär och medverkan i verksamhetsutveckling i syfte att åstadkomma den goda arbetsplatsen. Minst 75 % ska vara nöjda i våra medarbetarundersökningar. 13

14 Vision, mål och uppdrag Uppdrag för perioden Uppdragstagare Uppdrag Ansvarig/klardatum Gemensamt att ta fram ett lokalförsörjningsprogram för de närmaste fem åren med beaktande av behov av lokaler för förskola, utbildning, administration m.m. Chefsgruppen, Gemensamt att utreda för- och nackdelar med tillskapande av internserviceavdelning med ansvar för städ, måltidsservice, vaktmästeri m.m. Chefsgruppen, Gemensamt att bostadsförsörjningsprogram upprättas SAMHBchef Kommunstyrelsen att inför budgetarbetet 2010 redovisa förslag KSF/ADM, på hur den samhällsbetalda trafiken i kommunen kan utvecklas till en kollektivtrafik för alla. Kommunstyrelsen att modernisera ekonomisystemet i kommunen KSF/EK, och berörda bolag Kommunstyrelsen att anvisa kommunstyrelsen årligen kr i en klimatpott i syfte att åstadkomma klimatförbättrande åtgärder, tillsammans med kommunens medborgare, kommunala KSF/Kommundirektör, redovisning årligen i samband med årsredovisningen. bolag, näringsliv, föreningsliv och övriga organisationer. Kommunstyrelsen att slutredovisa projektet Bra arbetsplats Nybro KSF/PA, Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden och Nybro Bostad AB att under planperioden ha inriktningen att minska antalet barn i förskolegrupperna, ökad personaltäthet att informera organisationer och föreningar som söker och erhåller bidrag, aktivitetsstöd och dylikt att bidrag villkoras till att organisationen, föreningen aktivt bedriver aktivitet mot mobbning, droger och främlingsfientlighet. att undersöka och redovisa alternativ till nya arbetsformer och ansvarsfördelning för bostadsanpassningar. att arbeta fram en avvecklingsplan av kommunala fastigheter att ge tekniska nämnden och Nybro Bostad AB gemensamt uppdrag att utreda förutsättningarna för att bolaget övertar kommunens hyresfastighetsbestånd FC, barn- och utbildningsförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning, Omsorgschef och samhällsbyggnadschef TKNchef, TKNchef och Nybro Bostads VD, Omarkerade uppdrag härrör sig från budget Mörkt gråmarkerade uppdrag är tillkommande härrör sig från budget Ljust gråmarkerade uppdrag är tillkommande uppdrag fr. o. m. budgetberedningens arbete 2008 inför budgetramen

15 Ekonomisk översikt Finansiell analys kommunen Resultat och kapacitet Årets resultat Nybro kommuns resultat budgeteras under perioden till 16,4 mnkr, 11,5 mnkr respektive 13,5 mnkr. Det genomsnittliga budgeterade resultatet under perioden är 13,8 mnkr och ligger därmed under nivån för de finansiella effektmålen som bland annat innebär att kommunen under perioden ska nå ett resultat per år om 15,0 mnkr Årets resultat Bokslut Tkr Under perioden är det genomsnittliga budgeterade resultatet i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag 1,4 %. Många kommuner använder detta nyckeltal för att mäta att kommunen inte förbrukar mer än vad som kommunen får i intäkter. Ett positivt resultat behövs för att parera osäkerheter och risker i ekonomin och för att skapa utrymme för investeringar. En vanlig nivå på nyckeltalet bland kommuner är 2 %, vilket Nybro kommun därmed inte når upp till under perioden. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen krävs god ekonomisk hushållning. För Nybro kommun innebär god ekonomisk hushållning följande definition och effektmål: Kommunen ska under perioden nå ett ekonomiskt resultat per år om minst 15 miljoner kr. Nuvarande långfristiga låneskuld ska amorteras med minst 2 % per år. Avsättning ska göras för kommande pensioner med ett belopp motsvarande minst 6 mnkr per år. Kostnads- och intäktsutveckling och verksamhetsplan utgår från ett invånarantal på för skattemedelsberäkning under perioden. Invånarantalet baseras på den 31 december Under hösten 2008 har Sveriges Kommuner och Landsting avgivit två nya prognoser vad gäller skatter och bidrag, vilka innebär att Nybro kommun 2009 får 14,5 mnkr lägre skatter och bidrag. Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2008 att reducera nämndernas ramar med totalt 20,0 mnkr, vilket har inneburit att kommunen ändå har ett positivt resultat på 16,4 mnkr för Under 2008 har skatteunderlaget minskat med mer än vad regeringen antog i sina prognoser. Detta medför att kommunerna erhåller lägre skattemedel i efterhand (slutavräkning) för 2008 än vad som budgeterats. 15

16 Ekonomisk översikt Preliminärt utfall för LSS-utjämning har också förändrats under hösten 2008, bland annat på grund av att prislapparna för insatserna räknats om utifrån uppgifterna i räkenskapssammandraget. Bokslut 2007 Skatteintäkter och generella 2008 statsbidrag LSS, tkr Skatteintäkter och generella statsbidrag Bokslut Tkr Under 2007 och 2008 pågår en utredning av utjämningssystemet som därmed kan medföra att det förändras. Förslag ligger från regeringens utredare att korrigera systemet med lönekostnadsutjämning och byggkostnadsutjämning mellan kommuner p.g.a. strukturellt betingade faktorer. För Nybro kommun skulle detta vid en preliminär beräkning innebära 3,6 mnkr för lönekostnadsutjämningen och +0,5 mnkr för byggkostnadsutjämning (beräknat på invånarantal per 31 december 2007). För perioden ökar verksamhetens budgeterade nettokostnader i något snabbare takt än budgeterade skatteintäkter Verksamhetens och generella statsbidrag, nettokostnad vilket medför att kommunens resultat minskar i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Verksamhetens nettokostnad Bokslut Tkr Bokslut Nettokostnadsutveckling 7,3% 3,9% 2,5% 3,5% 3,3% Skatte- och statsbidragsutveckling 5,3% 6,5% 2,5% 2,7% 3,6% Viktigt för kommunens ekonomi är hur nettokostnaderna utvecklar sig i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Nyckeltalet speglar hur stor del av skatteintäkter och statsbidrag som den löpande driftsverksamheten tar i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan användas till amorteringar av långfristiga lån, finansiering av investeringar och/eller sparande inför kom-

17 Ekonomisk översikt mande/förväntade kostnader. En vanlig nivå på nyckeltalet bland kommuner är 98%, vilket Nybro kommun inte beräknas överstiga under perioden Bokslut Verksamheternas nettokostnad i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag 99% 100% 96% 97% 97% Årets investeringar De investeringar som planeras i kommunen är framför allt i skolor, idrottsanläggningar och infrastruktur. Investeringsvolymen är högst under början av perioden för att sedan minska under Skattefinansieringsgraden eller självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. En självfinansieringsgrad av investeringarna på 100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar, vilket innebär i sin tur att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks är skattefinansieringsgraden 45 % och minskar till 30 % 2010 för att åter öka till 62 % 2011 vilket beror på att den planerade investeringsvolymen minskar i förhållande till det budgeterade resultat detta år. Bokslut Investeringsvolym nettoinvesteringar medel från den löpande verks(fp) amortering av låneskuld skattefinansieringsgrad 15% 30% 45% 27% 61% Soliditet Soliditet är ett mått på den finansiella styrkan, betalningsförmågan, på lång sikt. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel, d.v.s. med skatteintäkter, eller hur stor del av kommunens tillgångar som inte motsvaras av skulder. Soliditeten (de totala tillgångarna i relation till det egna kapitalet) presenteras både inkl och exkl pensionsskulden utom linjen i balansräkningen. Fr o m 1998 redovisas tidigare intjänad pensionsskuld som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och enbart nyintjänad pensionsskuldökning bokförs som avsättning i balansräkningen. Bokslut Soliditet, exkl pensionsskuld 41% 40% 39% 38% 38% Soliditet, inkl pensionsskuld -12% 1% -5% -6% -6% Den genomsnittliga soliditeten i riket 2006 uppgick till 55% resp 18% och för kommunerna i Kalmar län till 47% resp -4%. Nybro kommun hade 2007 en soliditet på 41 % resp 12 %. Under perioden ligger soliditeten för kommunen fortfarande under riks- och länsgenomsnittet. 17

18 Ekonomisk översikt Finansnetto Nybro kommun har följande budgeterade utveckling för finansnetto. Finansnettoutveckling Finansnettoutveckling Bokslut Tkr Finansnettots utveckling är intressant ur finansieringssynpunkt. Ett negativt finansnetto innebär att räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Det påverkar kommunens handlingsutrymme negativt i fråga om kommunens möjligheter att betala investeringar med egna medel. Den budgeterade investeringstakten 2009 och 2010 förutsätter nyupplåning, vilket innebär en negativ trend för finansnettot. Skuldsättningsgrad Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden är ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet. Skuldsättningsgraden har en nära koppling till nyckeltalet soliditet. En hög skuldsättningsgrad medför en låg soliditet, och tvärtom. En hög skuldsättningsgrad medför en ökad risknivå i verksamheten. Kommunen ökar då sin känslighet för ränteändringar och sitt beroende av kreditgivarna. Skuldsättningsgrad är balansräkningens avsättningar i förhållande till totala tillgångar, kortfristig skuldsättningsgrad är de kortfristiga skulderna i förhållande till totala tillgångar och långfristig skuldsättningsgrad är de långfristiga skulderna i förhållande till totala tillgångar. Kommunens skuldsättningsgrad under perioden ökar till följd av att investeringar som finansieras med upplåning ökar under samma period. Bokslut skuldsättningsgrad 59% 60% 61% 61% 62% - varav avsättningsgrad 3% 3% 2% 2% 2% - varav kortfristig 19% 20% 17% 18% 16% - varav långfristig 37% 36% 41% 42% 44% Kommunalskatt utdebitering En viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att påverka sina inkomstkällor. En låg kommunalskatt ger t.ex. ett större handlingsutrymme att generera en intäktsökning denna väg. Den totala skattesatsen inklusive landstingsskatten uppgick år 2008 till 32,45 %, vilket var 0,35 procentenheter högre än genomsnittet i Kalmar län och 1,01 procentenheter högre jämfört med 18

19 Ekonomisk översikt rikets genomsnitt. Nybro kommuns utdebitering på 32,45 % ger ett större finansiellt handlingsutrymme för kommunen jämfört med genomsnittliga utdebiteringen i Kalmar län och i riket Nybro 2009 Nybro 2008 Kalmar län 2008 Hela riket Skattesats totalt 32,45% 32,45% 32,10% 31,44% Kommunalskatt 22,24% 22,24% 21,89% 20,71% Landstingsskatt 10.21% 10.21% 10,21% 10,73% Risk och kontroll Likviditet ur ett riskperspektiv Ett mått som mäter den kortsiktiga betalningsberedskapen är likviditeten (omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder). Om måttet är 100 procent innebär det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna och räcker till att betala de skulder som förfaller inom den närmaste tiden. Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) är ett mått som avspeglar kommunens finansiella styrka. Orsaken till att rörelsekapitalet är negativt är att kortfristiga tillgångar används till att betala långfristiga investeringar och anläggningstillgångar. Bokslut Likvida medel vid årets slut, tkr Balanslikviditet 82% 69% 74% 46% 52% Rörelsekapital, mnkr Finansiella risker Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränte- och valutarisker. Med ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån och med valutarisk avses risk för eventuella kursförluster vid utlandslån. En ökad genomsnittlig ränta med 1 procent på hela låneskulden medför en ökad nettokostnad vilket påverkar årets resultat med motsvarande belopp. För närvarande har kommunen en hög andel lån med kort bindningstid, vilket ger en lägre kostnad men en högre risk jämfört med en längre genomsnittlig bindningstid. Bokslut Långfristig låneskuld (mnkr) 339,3 336,6 440,0 430,9 483,8 erad genomsnittsränta 4,5% 4,0% 3,5% 3,5% Ränteförändring +/- 1 % (mnkr) 2,9 4,0 4,9 5,7 Lån i svenska kr (mnkr) 333,2 330,5 433,9 424,8 477,7 Utlandslån (mnkr) 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 Borgensåtaganden och koncernens resultat Stora borgensåtagande kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt ägartillskott. Bedömningen är att borgensåtagandet för kommunens bolag för närvarande har låg risk och för egna hem/småhus och föreningar låg till måttlig. 19

20 Ekonomisk översikt Bokslut 2007 Kommunägda företag: - varav AB Nybro Brunn 0,0 - varav Nybro Elnät AB 13,0 - varav Nybro Energi AB 57,5 - varav Nybro Bostads AB 277,5 Egna hem och småhus 6,3 Föreningar Summa borgensåtaganden, mnkr 354,3 Koncernens resultat (mnkr) - varav AB Nybro Brunn Bokslut ,1 - varav Nybro Elnät AB 6,4 - varav Nybro Energi AB - varav Nybro Bostads AB 2,4 - varav kommunen 3,7 Pensionsåtaganden Enligt den prognos kommunen har fått från SPP under februari 2008 om kommunens kommande pensionsåtaganden ökar den totala pensionsskulden under perioden enligt nedan. Pensionsåtaganden, tkr Bokslut Avsättningar intjänade före Avsättningar intjänade efter Löneskatt Total pensionsskuld Pensionsskuld kr per invånare Nybro kommun Kalmar län Hela riket Nybro kommun har en pensionsskuld på drygt kr per invånare 2007, vilket vid en jämförelse med Kalmar län och hela riket är högre i kr per invånare. Den totala pensionsskulden för kommunen kommer enligt SPP:s prognos vara 12 mnkr högre 2011 än vad den var vid bokslutet Från träder nya riktlinjer i kraft (RIPS07) vilka är föranledda av det kommunala pensionsavtalet KAP-KL. De innebär förändringar i de försäkringstekniska antagandena i pensionsskuldberäkningen, vilket har ekonomiska effekter för kommuner och landsting i form av en ökad pensionsskuld. Ändringen innebär dels att den förväntade livslängden höjs, dels att en modell med generationsspecifik dödighet ska användas vilket innebär att förändringar i livslängden mer successivt 20

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2010-2012 KF 20091130

Budget- och verksamhetsplan 2010-2012 KF 20091130 Budget- och verksamhetsplan 2010-2012 KF 20091130 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Viljeinriktning Omvärldsanalys Läget för Nybro kommun Övergripande vision för Nybro kommun och dess bolag

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 11 22 Innehållsförteckning Kommentar, organisation och översikt

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:63 Diarienr: 1999/1114 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:63 Diarienr: 1999/1114 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Mottagare: Cirkulärnr: 1999:63 Diarienr: 1999/1114 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 1999-04-29 Mottagare: Ekonomi/Finans 1999:63 Sektionen för ekonomistyrning 1999-04-29

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer