Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Joel Edding Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad Förslag till beslut Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Skrivelse enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2015 överlämnas till Stockholms trafikkontor som Huddinge kommuns svar på remiss om Gångplan för Stockholm. Sammanfattning Stockholms stad har tagit fram en remissversion av en gångplan för Stockholm. Syftet med gångplanen är att beskriva vad staden vet om den nuvarande situationen för Stockholms fotgängare, presentera en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren En av de föreslagna åtgärderna är att förbättra gångvänligheten på ett antal stråk med hög potential. Tre pilotprojekt föreslås varav ett av dem är Fruängen Älvsjö Hagsätra. Förvaltningen anser att intentionerna i gångplanen är bra och att kommunen bör driva på för att tillsammans med Stockholm förbättra kopplingarna mellan kommunerna. Beskrivning av ärendet Stockholms stad har tagit fram en remissversion av en gångplan för Stockholm. Syftet med gångplanen är att beskriva vad staden vet om den nuvarande situationen för Stockholms fotgängare, presentera en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren Gångplanen innehåller en faktadel om gångtrafiken så som att det är två faktorer i närområdets utformning bebyggelsetäthet och funktionsblandning som visat sig spela roll för dess gångvänlighet. Detta gällde oavsett var i staden området låg. Ett kapitel redovisar en målbild för ett gångvänligt Stockholm som bla slår fast att det i ytterstaden ofta är svårt att som POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) fotgängare ta sig till närliggande stadsdelar på grund av barriärer, till exempel spår, större vägar, otrygga grönområden eller vattendrag. Det sista kapitlet är en handlingsplan till år En av de föreslagna åtgärderna är att förbättra gångvänligheten på ett antal stråk med hög potential. Tre pilotprojekt föreslås varav ett av dem är Fruängen Älvsjö Hagsätra. Gångplan för Stockholm, remissversion finns att läsa i sin helhet på: Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att intentionerna och ambitionerna i Gångplan för Stockholm är bra. I Huddinge kommuns översiktsplan pekas flera kopplingar mellan kommunerna ut som viktiga att stärka så som mellan Kungens kurva och Skärholmen, Segeltorp och Fruängen, Stuvsta och Hagsätra och Älvsjö samt mellan Trångsund och Farsta. Förvaltningen anser att kommunen bör driva på för att tillsammans med Stockholm förbättra kopplingarna mellan kommunerna. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Joel Edding Samhällsplanerare Bilagor Bilaga 1: Remissvar Bilaga 2: Remisshandlingar Beslutet delges Stockholms stad trafikkontoret

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS SIDA KS-2014/ (1) ERT DATUM ER REFERENS T HANDLÄGGARE Joel Edding Trafikkontoret Registraturen Box Stockholm Remiss av gångplan för Stockholm - yttrande Stockholms trafikkontor har översänt Gångplan för Stockholm, remisshandling , till Huddinge kommun för synpunkter. Huddinge kommun anser att intentionerna och ambitionerna i Gångplan för Stockholm är bra. I Huddinge kommuns översiktsplan pekas flera kopplingar mellan kommunerna ut som viktiga att stärka så som mellan Kungens kurva och Skärholmen, Segeltorp och Fruängen, Stuvsta och Hagsätra och Älvsjö samt mellan Trångsund och Farsta. En av de föreslagna åtgärderna i Gångplan för Stockholm är att förbättra gångvänligheten på ett antal stråk med hög potential. Tre pilotprojekt föreslås varav ett av dem är Fruängen Älvsjö Hagsätra. Huddinge kommun ser fram mot ett gott samarbete med Stockholm att förbättra kopplingarna mellan kommunerna, gärna bland annat i detta pilotprojekt. Beslut i detta ärende har tagits i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 19 februari 2015 (protokollsutdrag bifogas). Huddinge kommun Malin Danielsson Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts ordförande POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 _ Stockholms V stad Trafikkontoret T raf.kplanering i I I Remiss av G!ingplan för Stockholm DnrT Sida 1 (2) _19, " i Remiss av Gångplan för Stockholm Gångplan (lr Stockholm syf\ar lill att beskriva IbTllI~1iUning.arna och dra upp riktlinjerna för stadens arbete med gånglrafikfrägor for perioden Vi ser fram emot dina synpunkter på hela planens innehåll, men frumfor allt på handlingsplanen for de kommande fem åren. Den 21 januari hålls en rernisskonfcrcns om förslaget, Bakgrund Stockholmsregionen växer i snabb (akl 20 l J heslutade Kommunfullmäktige om en Fra11lkomlighctsstrategi filr Stockholms stad, som beskriver hur fler människor och mer gods ska kunna transporteras inom vårt existerande väg- och gatunät. Detta ska ske genom att fler,li1vänder kapucitdsstarka och energisnål<! färdmcdel, gång, cykel och kollektivtnlfik, sumt godsfordon med hlig beläggning. Gångplanen utgör en inriktningsplan under Framkomlighetsstrategin. Den beskriver dagens situation filr fotgängare i Stockhohn, en målbild tbr arbetet med gångtrafik~ll, sumt en handlingsplan tbr åren , Målsältningen ~r alt öka andelen lokala rcsor som sker till fots i staden. Inom innerstaden ska andelen resor till fots öka från 54 till 60 procent, och inom Söder- respektivc Västerort frän 35 till 50 procent. At( ner människor tbrtlyuar sig till fots bi<jmr till ökad kapacitet i transportsystemet. Det kan också ge htilsovinsler alt ner m~nniskor använder sä kallade aktiva transportsätt, till exempel gång och cykel. Goda forutsättningar for gangtl'8fiken är vitalt for att kollekti \'trafiken ska fllnger~, eftersom dessa resor olla inled s oeh avslutas liled förn)1tning till fots, lrofi,konlo,,' T""kplanen"'l Flom;f1jJ~atan 4 110' 5311 '04 20 Slock~o:m Telelon 08-oOll,,~.~ V.xel Oa 5~a 2/:ol{H},ar. O,~ nr ~1~I)IlO_D142,\ocl<l>olm" Remisskonferens Staden bjuder intill remisskonterel1s diir förslagelliil gångplan presenteras och kommenteras. Ulf Eriksson, doktor i ämne! hälsa oeh stadsbyggnad, kommer at! bcrmtta om vilka faktorer i stadens utformning som skapar goda forutsiittningar for gång. och vilka hiilsofordelar som ett ökat gående kan ge. Det kommer också alt finnas möjlighet,m lämna synpunkter och stiilla frågor till stadens representanter,

5 Stockholms stad Trafi ~~ont ore t Trafikplanering Remiss av Gångplan for Stockholm DnrT201Hl0917 Sida 2 (2) Konferensen hiiils i llörsnlen i Tckniska NämJldhuset, Fleminggatan 4, ol1sdagcn den 21 januari mellan klockan 9 och 12, AlUnMlan skickas till Remissen Den 20:e november 2014 beslutade trafiknämnden al1 forslaget till glingplall skulic skickas ut pli remiss, Remissversionen av Gångplan for Stockholm sänds nt till berörda forvaltningar oeh m)'ndighet!.'r i Slockholrns stad, öl'figa myndigheter och kommuner i Stockholms liin, intresseorganisationer och smnarbetsorgan samt Iii I näringslivet Remissvar ska mlirkas med d ifll'icnu 111 mer TIO och skickas, semsi fred ag 27 feb ruari 2015 till: Trafikkolltorct Regislrlllllrct Bo,: Stockholm eller a nge TIO i li mnesru la n, Remissmaterialet finns även digitalt på: Efter remisspcriodell kommer de inkomna s)'npunkterna a1\ sammanställas och presenteras i en TIIpport, och glinbplanens innehåll kommer an bearbetas Ulifrån synpunktema, En slull ig version av gångplancn fastställs i trafiknämndcn, Frågor om fors laget kan besvaras av Sara Malm (sara.malmr!llstqckholm,sc), projektledare på Trafikkontoret. T.. n~ ' on'",, ' T"U.pl...,;"g F""'''W''on 4 80> & Stodhokn r... lon 08-5M 178 og Vt.. 1 OS = '._m,im:.loc>.holm. Iroril<k"""".. «.I~... Org.. lllooo-ll102. 'OCk/IOI'n.H i n c 1cd vänlig hlllsl ng 'erknn. Mattias Lundbe A vde Ini n gsehef trafik p lan c ring Bilaga l : Gångplan for Stockholm

6 Gångplan för Stockholm Remisshandling... Stockholms V stad

7 Plats för Irycklnformation

8 Innehåll Inledning 4 Stockholm idag - nulägesbeskrivning 8 Vad är ett gångvänligt Stockholm? 16 Handlingsplan 22

9 Inledning

10 Det finns m6ngo fördelar med att fler människor völier att gå, blide för den enskilda personen och för samhället I stort. Gångplanen är en fördjupning av Stockholms stads Framkomlighetsstrategi och beskriver hur Stockholms stod sko arbeta och planera för att bli en mer gångvänlig stod. B,a p4 m40gg.ött Au Il1inp mlllnis\;(lr >'11je, 111 g! gol ffi il.ld 11Inkli". I>tn som Pr bli. en dd l" sladsli"et och bidr. groom sin niln'lro lill,n(hen ocb till I U glk1i u~m iljon Il)'" "",h ;nt,"$ant fbr Indra &'ende. P.n "Orre andel fol' glngarc ; lrafiksyslemet if' mindre phemn pi klimal "",h miijo. lllldc pi ;ndiv;dnivl och pi u mhl llsn ivl ger eu ökl l gaende "",hl h~ lliov in sk: f. A Il andelen gående ökar kan frigora bpacilcl i l",f,h yslemel, d Itrsom e n person som gar tar mindre pills I n exempelvis e n person som kol bil. 'I ' *-!~ ' r,o"""omtlgh.tlotfgt. be.kr",-< hlk do kgp<>< It.t.. tcnko I~'dmodl." g4ng,..",,, och koiioktmroflk.ko prl... ltoro.l'lodon. gatunöt

11 Oangplantn. $ammanhang O ångpl anen utgår från S tod,hol ms t ra fi \:strategi, Framt om t ighetsstrateg i n, som angermåt fljrlrafikenictl ~bande Stockholm. FramkomlighetSSI rategin ~and l ar till slor dd om prioriteringar fl\r att a nv ~nda dettillglnghga ga tu_ utry mmet!j cffc kt ;~t som mojl igt, De tre kapae itclsstarka flirdmcdtcn kollekli vlraf,k, gllng och cykel har'li nyckelroll i sladens transportsystem. Planer fl\r ywlgn!tels kol1cktiylrafik och for p<ndlingscy kling ar franttagna, lik som planer och st rategicr for bland annal parkering, levcranstrafik och trafiksakerhct.l1l1sammans sk. planerna utgora priori teringshjlllp vid både genolllforande a ~ for!ndringar inom dcn be fmlliga slade ll och vid det for1salla byggandel IV el! allra kl i~ t och ~Axandc Stockholm. Efte rsom gatuulryunnet oft. Ir begrllnsat, bolde i den befintlig. staden och ~ id byg_ gandet a" ny siad, bli r den flirdiga trafiklösningen en sammanvbgni ng av olika trafi kanlers intressen och behov pä den akluel la plalsen. Kunskap maste darfor finnas om alla trafikanters behov Rlr all 1"411 avv11lllingar ska kunna göra. i varje projekt FramkomlighctS!;trategin ftr bascmd på Stockholms ovcrsi ktsplan, dar utgångspunkten Ir III det ska "ara möjligt all pä ell lryggt sli tt rlira sig i Sladen till (ols eller pä cyke l. Detta ska Isladkommas genom all fortsalla starka och utvidga Sladens «ntrala delar, l!it&a på Rlrtltnins i nio.ttraktiva lyngdpunkter som rcdan har god koltel;ti vtrafiklillgång. koppla samman.tadens delar med fokus pa glng, cykel och kolle ktivtrafik, och (lintis en levande Sladsm iljo i hel. ' laden. mln.1 85% UpplOVl' nad,n. ea!urum...,., att,oktlvt min,! 50% av d, lo~olo,"01110 I ytt, mo<l, n <><:h mln.t 60% av d,lo~ola """Ila Ilnno"ladl n.ki " '" 1I0lO sytt. och mal Sy ft e1!ned gångplanen I r att beskriva "ad ~i vet 0111 den nuvarande simalionen RIT Stock h(>lms fotsanga~, presentera en målbild for Okad gångvlnlighct i Stockholm och cn handliogsplan Rlr stadens arbete med gjngfragor under Aren 20 1,S O~nsplan c n s o,'orgripandc mai Ar all stadens ofromliga rum ska ge W ll~ forutslltningat fl\r invlloama all kunn., vi lja, vel. och vaga gå. Handlingsplanen innehilller nio ålgardcr som b idmr lill all uppfylla e ll e ll er flera av dessa fy m nyckelord. T, J av milen i Framkom lighetsslralegin Ir vik liga ur ell gängpcrspekli v och "m'ands som indikatorer Rlr arbetet med gangfrllgor i Stockholm. Den Rlrsla indikatom Ar all andden lokala resor (inom innerstaden respekt ive sgder. eller, astcror1) som ske r med gang sh vari minst 60 procent i innersladen och SO p~n l i )' Ilerstaden Ir Idag Ir andel arna S4 ~.pe kli ve 3S procent.' Den andm indikalorn Ir alt andelen minniskor SOm upp!e"., 'ladens galun,m som allraktivt sh beha llas pa minsl 85 pr~nl år 2030, vil ket ar samma andel SOm IOOi k.lorern8 och mllnivån for gångtrofiken ska fasislalias under

12 Vision 2030 En övergripande bild av hur Stockholm ska vara 6r 2030,, Oversiktsplanen - Promenadstaden En planeringsinriktning för ott n6 m61en Framkomlighetsstrategi f - c.!i '6 &.2 'ii ~ g> c o 'o ~ ~ o. 'c 15. L ~ ~ ~ g>.. ] fr. S '" ~ '" lo '6 '"

13 Stockholm idag - nulägesbeskrivning '- & r--' - r I 6 o 'I Il ~ '

14 Stockholm \'Öxer snabbare ön rlögonsin. Det stöller högo krav p6 hur stoden utvecklas. En g6ngvönlig stod kon locka mönnlskor som 6ker bil eller kollektivt att g6 istöllet. Stockholmore g6r redan idog mycket och 16ngt men stoden hor godo förutsöttningor för att ytterligare öka andelen g6ende, - - Stockholm hor godo fllruhllttnlngor fil, g~ng 3S procenl ay alla resor ioom Slockholll\J ".d SOr.i lill fots, vilket A. en,'mu b6g Indel;tmfllrt med and.. tw.opcisb.. 1def.GlngKsoma liosi i \k co:ntrlll, dcl!ll1l1 l Y iiiiden, I innmladrn Ir andeltn n&slan 54 proctni, mcdanden i y ll n~ laden 8rH p~nt' Sklkl lill den ojlmna flirdelninscn hn von au innel'$llden i Stockholm OIlaS I Kr tai. re bebyggd och Imr fonklionsblandad In yi~/!jadm. Eftnwm dcl l. nlnnan: Ii Il de mllpunkl(' ""'n yin nj i inllhllado:n" sannolikheten " <kre III min gir dir In i yutf1ladtn. All tg.l\shpcma hos nli.om.ldet plvtfkar hur fysiskl, kliva dc boende Ir hu viws i tn dollotsavhandl ing IV Ul f F.riksson. Enligl I vhandlingen bar pcrso_ 10m bor; QfI1rldcn i Slockholm mcd goda mojligheler lill tång en hogn: gnod Iv f)'$i.k ak livilel, mcd mer gätnd.lill vardags, In personer som bor i omd den mcd,jllmn mojlighcl lill gang. Deu" 1111., Q,lVKII indi,'idemu inkonw, kon, " dn och bil innthav. Tvi fhlom' i nlronddru utformning - bcbyggtlsci llhcl och funktion.blandning - visade iig opela ' 011 flir dess gangvlnlighct Dena gj llde oavsen va. I "adcll området Ug.' Slockholm vbt. b.\dc som i lad och som UIOfU~gion ni. 1 _bbast i Vlsleuropa mcd 2 proccjiij befolkni lllsti ll vlx1.' FOr all bchlolla tn god framkomrigllel måste glnganddto vara foruall litor, och helsl,"lxa, flir an galuulryrnmtlskljl.k.o liii ni, berolkll;ligen IIh" liod1t101m.....an.1wii>ba.. lvlhi... m... u b.foiknlng.iiimha p.6.2% An<f.I Of...,.h, IWIIOI.I "'~."I_n... kitwo yti. "loden

15 aarogr.. orroallllrogd Stockholm I r hyggt sa au invånarna har n~rma re till kollekti, tratiken lin i manga andra 8tO/StAder. Dct gllller både ft\'s!and fran arbetsplats och fran bostad.' Dct innth!r au många rcser kollekli>1 1ill och frln a,belc!. D ~,mcd går de korta str!ekor mel lan kollektivtrafiken och målponkten. on \l6n".. 0 Gr un~ o f'" l,6km l genomsniu gå, en stockholmare 0,3 km till eller fran kollektivtrafike n. Den hoga kollcktivtrafihndelcn i Stockholm, andelen Ir 34 procent av va<dagsresorna inom Stockholms siad, fbr alltsa med sig mer ~!ende An om in"anama t;ll exempel hade kgr! hit' ondel inv600re '00 00 '"., <o " ",.,,., V'lt OO A">land I.-.)n boolad 1111.p6 rb"ndo n konoklh1roflk>lcnlon/l\all plat. ~ ~ -" i_,. ~ ~., ro ", i >, 1.1 l to,uldo r oc ~ arboloplauor Inom soom 1«1 Il kollo klh1ralikolcjtlmlh6ttptal1'

16 NAr IItla resan ske, liii rols If medianllngdtn pl, csion tl n~lli r 1,6 km. Rcsllngdtn skiljer si, nlwon inte alls mdl,n inllfb... dtn och )'Itcnladrn. K ~;nnor sw fik Mg~ i!ane ljlikl 'v glngrnoma In minnen, umlidigl lofl\ mlnllfns ~5Of I r nllo! I.ngre.' 19 pro<:cnl Iv all. vl.da~rew. I Slockholm und.::. 2 km sh. mcd kol. k:klivllllfik och bil. f ör ko/li felor bn dc! l Il lsl filllll\s en ~isl potenl;11 all öka andelen "ngm«. Andelen ml!\sb. dock knll;gl!br fcsllngdt. liver 2-2,S km.' Om d.t lor "'.. In 5 min 011,6 ojunk.r und.l ~U.,cm~' Myck«.v slatisliken ov... If h&mt.od rrin RVU S, m~, som If en tes nneundcnoknin, 10m om(.liaf slun'pmlnigl u1v.i"- individer lom bot I S' crige och Ir mellan 6 och 84lr gamla. RVU ;n Irell komplex t verktyg mu flngar inle alla resor.om ggn lill fol S. Foku, liuer på resor me llan hcmm<:t och sludier eller ' ~IC. TiU exempcl kna$ ulllndsk. k"gk""," resande: i Ila!;Slihn.

17 R,kr,atlvg6ng Kesor me<! samma 018rt och m!lpunkt räknas inte som huvud~sor i RVU :n och f{\~v i nner därmed från en del av stati stiken. Exempel på en typ DV ~rflynning som ooa har S8mm~ Sl~"- och mil Ipunk! ar laprundor och prornen~der. Ur en glngpcrspck!iv kan det vora imrcssanl au la reda pli var m~nniskor vlljer an springa dler promenera, eocrsom del Ir vanligt alt vä lj a n a l u~ k öllll vlgar e ller,'ligar som ar anraktj,'a pl nlg01 annal slut. Kort... a... r olfentll~a &rio "an ",omtnm, a<h.a"",n4or W... do... <1 _n lunkuper med otortpunkt r nom St a<ki>oim, Till viin,le, pramena<le, a<h III h&gorlöp",...,.." ~ ~a '''''' kort... ""..... I~ p<i lir I nto en. ep,ehntat"" Urvtlt '" hu< bololknlngen I Stockholm onvllnde, utemlu&n I~,ekreallon, Kart.,...,ka darlöunda.th om en liiu.l'atlon. '!Va ob.. rvotion.. ii<,," koj.. och ot,and"... rko, """0 att,aku..., mlukr iii< 16pnln1 a<h p,,,,,,e,,,,.s.,, men <rh na,ton hla galul'llltn onvond.11i< IIpnlng <>< h ",om,,,,,d,,' '*ton utmlk:ktllng "

18 06ntfllld. n F." III undersö'" &lngii&kt pi ell,~ i fikt s'råk kilon plluspmfi.... mlulinpr av slnglt1llfiken. Koolin Uf.lig mluunglv gang... ~ken Il... " idas eddas. pi en plals i Slockholm, Drouninggll8n. Of(}llninllllalln (milli eu Iniu i höjd med Brygga.galan) lratlkeras av 1 genomsnill personer en vildag (mlndas- londa&), pclsolif. en f~dj,g, 5(1 000 pcrsone. en 111rdaloch personer en IÖndIg. SOI11 jlm~lsc,.. neras SVClvlgcn Iv dru mcmorfo«lon ~..anlig Y,fllas. Mal<.imrnm pi DroIlninwtan inrallerpl fredag cftcnnlddlg mellan 160cb 17, med eill< personer. Pl helgen Inr.ller maa.immen pi 11InJ.gen mellan 14 och 15, med pctsooer.' Kurvan Ir ell uempcl pi en gala som In>,ands ly minni skol lom soopp-,r och lom.raro keras mejilinder dc,ickr på dygnel då bulikcr och c8f~r har (lppcl. Anllkl folgangarc sjunker branl nar bulikcma Ilar Illng', Topparna pi.'udagaml un<kr IllOI'gOO, lunch och kvlll visar III galan Inn &/IYlnds Iv mimiskor pi... g lill och frin. rbelet prom... rorp6 Dr onn lng~on en ""rdog [m6n.t or.) N M~ n (lilrdogl er d /,o 00 o' '1<,...;. h,,_...,' ""... "". ii;.,... ~, '... 'lo " 'lo " 'lo '. " '. ~ ",. "" o;., '.'" "" '".:O:.'.'.'l.+to....-.,..... '"....~ Vorlclllon I g6nllmcle p6 Dronnlngllll!.On I u niroio 5loekhor",

19 oangvonor IXI vant,ga!c: Irende! flir gingresor i Slockhotm Jr III la 118 1,11 a.belt l die., kolan, IXI I. hen g. ns.i;,., liigl allla l illitt roll 1,11 hanlkts, och (e~rwnomr6dtn Rlr au handla. TOIaII 26 prott~ IV alta 10m besöker tu handcb(lnulde pronlroefjf hell " lgcn, li l!ldelsomrldc~ i innerstaden om handclsonulden som ligger nlra bosil<isoou!dcn hl. h08" Indel bcjökue som tltli, d,tlill f 011, ' 2012 liordcl en undersökning bland boende i Stockholm inklu! i. ( grannkommuner. Ilär I t~li dcl rrigan varfl)r man illle liick nagra tlngre itrlåor lill f 011. De vafl liplle lvaren (l9 r~pc kt "'c 36 proccnl).'ar.u ~litidcn eller Itrlebn vlr Rlr Ung flk au g.l.lktlredjc vlnli SlStt IV.~I var däligt vllder (12 procent), och del fjllldc vantigaste var Itl dcllntt var trynl.u,l ensam/liar ekl I r ml\rkl ute ( li procem).' 68% kiiot_ifi«l'ko r "'.,.bl...,......, In "'... ""... tijb Sl(M;kholnu IlIds try8&hclsenklt, som görs Vin ImI;C l r, vi... au ekn upplevda Irygghc~ ur 6ka! i Sl(M;kbolm under dc ~nl$ l e 'ren. Ar 2008 var ekl 10 pnx:cm som v.. myckeioroliga Ibr INoII cller som inte gick ul pj pund IV oro fl)rbrotl hade.iftran mini kli lill8 procem. SlockhohlllJ'e Jr ochi gansk.a nojda med lillgånge n pj glng- och cykel_ banof IIIm t koll ek ti.'lrafik I sin 51ad~1. 68 I'l'OC<nl av stockho lmarna I r gamkl e ller mycket nojda med si n utomhusmiljo! Enligt en ftlt,tydundcrsökning "trlrd av Tnofikkontorel upplever 64 procenl IV kvinooml och 59 procent av minnen OIry"hct [trafi ken. MAnga f 01- giingare upplever IU ilrlikilt cyklisler "isar ekm mindre hinsyn i t nofi k ~n In "I d dc nr IV folglng_ren. CyklislU uppleve. i.in... Itt W.Ik b i l i5~ r, rotg5ngok och Indra ey kl;' l ~r, isar... m ind~ hlniyn In v.d dc flr." 2011 genomrlrdes en intcrvjuunden6bliflg om g.t,,,,vlnor [ Liljeholmcn. 1 undcrs6kningcn rraml:om6nskcmitoch Rln.lag /lir l " RkbIltra Ibr slerik:, blaiid annat;" -+ Her, gonan: och bmlarc glnglb<bindclscr -) leparert ng av gang. ocb cykchrafik -) blu~ bely.nins -) likra, lydii,. och lier 6vergängssUJlkn -) Ikuillplalscr -)... gvisning -) "",to< ocb mi nslnin,lv ytor Rlr billrafik -+ lyd!igg6r1 vilb ylor lom Ir flit g!cndc.

20 Olyckor 2(11) VI' dd H8 rolglnp«: i SlIKkboIm M>ID s.kadad.. i kollilion mtd nlgon 1yp IV fordon. T.. IV fk»io ~ lwnc' fdos p! ""rw.liv kolliliomn. ~ 57% n ~S 1 1 olyåor Iv dcnn. 1yp ~ kt. i inn ~11 1.d~ n, p! sn,"d Iv 8H dc. finns en s. /I~ andel f01g1ngare dlr. onas. sku cknnalyp I v olycka p;i IIlor...d "/leko ly fonlon och mlmiskor.... ollokollolon.oiycltgr..., """"todo-nj4",ii"..., Ant. le1 gaej>dc 10m sk. dadfl i ~ i nselolyckor, ali 1SA ~ I. n inblandnins 8V IIndn..nfihmtcr,. If 1482 ~ l"$orc r. 66lv dc:$$ii hkv Ilh.,IISI Jkldt.ck. En tredjedel... de skadade hl. haltlt p;i ""rw.liy is och i n/!. S; n8dol~koml Iktf I ll ka stor ut5trlcknlng i yunsllodcn 10m i innerstaden. Tvl trcdjedclar IV ck roislog... 5OII1,kl das i singelolyckor I f kvinnor. Slalisti k~ n, is.of III rd,tö!"«: Indel IV de oskyddade tnfikantcm SA glende, cyklister, nloj>fflisto. och mot~y k ll"e., il. $vlno.. skidor h de.om! kor i bil. " for gnoppw lida: bo Cn l ; n~lolyckl som folglngarcgc. livl,lill konse h cnscr. SpecieIII de äldre kvinnorna bclltlvcr olll llnga vårdlidcr flir l in. skador. De singelolyckor 10m rolgllngl" I S1ockhohn rika. ut tbr kosta.. mh.lll.. en halv miljard kronor ligeo. " 35%, yttlrolockn 8%... ohn" potition iwrivo oioodo<io 1I101i""" 101l1li"9"'" ""'dode t lo::>/liiionoolvtloor lot~li"90 r e.\;qdodl l.i"ljotolyekor 00 0, o o o.g 2 ~ ~ -, o ~ 0 E., o, ~ ~.~ " " " ", ~ ~, ~ ~ ~ o ~ - ~ E o E E o o v """Il"'" dlldadl ""h... otyc... t... "... RI_lOt l... dlmlrdl Ik6rlo I0 lj """,",_... mangd.

21 Vad är ett gångvänligt Stockholm? o

22 I ett göngvönligt Stockholm finns ett finmaskigt göngnöt. Fler väljer att gö istället för att ta bilen. Det ör lött att hitta och medborgarna könner sig trygga. Platser och mötespunkter ör väl amhändertagna och inbjuder till möten och Yistelse. Stodens offentliga rum ger förutsättningar för att Invönarna ska KUNNA, VILJA, VETA och VAGA gö. Flera projekt I linje med glingplonens mölbild har genomförts el ler pögör idog inom stoden. Det finns ocksö arbetsomröden som behöver utvecklas mer för att möibilden sko kunna uppnös I hela staden. kunna vilja veta våga G O, a. $yfu och funktion l <ku. kapi telp",... tlt~ra $ ~n ",!Ibild fl!r ~n glngvlnligl SlOXl;holm. best! ~nde Iv f)'nl nycblord. Mllbikkn hlr 8Cf11 sy n ~ n : -+ Samonanfana Stockholms vision om den g!nav.nliga lwkn -+ UtgOOl to ulg.\nglpookl!lir I U im'e n t~n gllli\-inligheten pi. en btfintlis plats jlmrlrt nled Idc:altillståndet -) Vara eu verktyg ~ au ~ k a pa goda RlrutslluninSlr fl!r gang inom, tadens 'tadsutvec klin&lproj ckt MAl bil<knl nydelord: KUNNA. YIUA. VETA och VAOA btslui\'s nedan. Samllip e~ nsk lper hos Ylrje nyt"kdojd kommer dllan an kunna uppl)tl1as pi. ~ och SlII1Im [)Im. M'isluningcn I U IIppl)tlla d mj.ng;o cgcnsl:l~ som,n{\j ligl, Ar <kl Il egensbper som gir att uppfyll a mls t~ dct.s.i fl exlra god tv, lilel. Som exempel kan eu glngl.rlk lned dålig (lhrol",kbarhct frln omsi.'ningcn behov. 11 C ~ L ra god btlyinins fl!r.u m ~nn i, k(}r sh vago gl d~r. ial1kilt under de lider pi dy8"et da gang8ödc:t I r litet.

23 G6ngstr6ket ska finna s, vara tillräckligt brett och fysiskt möj ligt att använda för alla. G6ngnötet ska vara gent, innehölla alternativa vögar och vara utan barriörer som gör det svört eller omöjligt att to sig fram. kunna paaaende orb"e ~ St"lkn'. rbele med tillgl"gligh<:t fl),. pe"o,,<,r med fun~ ti onsn«l. $luning har plgån under 15 Ar. Vatje tl!rvlllnlng har idag ""-.var mr tillglngligh<:tsfrlgoma ioom, iu vcrkanlhetsomrlode. 100m Tr1OfiH.ontofCI har Irbeltt i den befinlliga galumi1j!kl till 1\Or del handlat om Illt. bort» bilade ~~th.vhjllpt. hinder, lill t~empd hinoinodc holer. brisuondt kont~lowke ri ngu och ojlnln bell ggninpmatc rial, ocb alt bevab In nya hinclc-r inle Iillkom...:r. SIaokns handbok R!r,od lillglngjighellnvlod. i t.lad:!byggnadsprojekl R!r In sl k ~rsl1l l a I II ~ Iu ltlle l blir IiiiglIngliga och anvllldba,. offentliga film. -t Tmliklwnton:I.. belar på Ile.. d ll nled. 11 fllui h allttlen på vinter"'g_ h~lini ngcn i I taokn. Illand 8M.1 "tbild", ~ntr~prenclrem~ tl!r a ll fika kunskapcn om beho, cn hos de oskyddade t.. fohntema, mcd &lrs~ ilt foku, på l idr., och personer med funklionsnedstllning. Nyn upphand_ linglr har ockd Iliorts mod mer!pe<: ifo ccrlide krllv oc h en Okad kontroll IV hur upjk!r1ogcn ulflkl. Nya nlttodcr Rlr ln&oj ning tcsim och utvlrdcnis Rlr'll uppllt ökad kvalltct och fmmkomlighct. Utveeld l Ilfl.pOt, ntlo1 ~ GMom I II ta reda pållltf om o U, i har """il rolglnguc i iiidm 1;111 vi ligga mer ~surser på de o ikligast. "fflkcn. liii uempcl pi ptudrifl och taluundtrhtoll. Ami kontroll IV upplilc1ser ocb In... I 10m bd!il' c"'. folg5ng.orn rramkomliglltl. -t Nlr Iladen vbxer och ny~ invlnare flyttar in blir l" ngld på g.lngl>llnor vanligare nha o iktiga malpunkter och i de tent,,11 delarna ftv iladen. Vi b<:hö v~r la red. på nltr om var t"ngsdn Ir '!l1it och hur vi undviker en ohlllbar Imfik.! ituat ion flir fotg.'ngama. -) I yllcr'lladen Ir det onalo Art au som fotglngll~ II 11g till narliggandc "IdsdciII på grund.v I>IIrri l rtr, till ex~mptl spår IÖfTe 0 1g11. otrygga 8}"Gnomrldcn.11«vaUendmg. Vi MMo n I'beu med III mimkl eller önrbryua isoknondc... lfil... 1br I U,kipa rn mer int~grc...:l.lad. II G60~, to<~-lon..t~f()\ho 1O

24 G6ngstr6ket ör befolkat, innetkillsrikt. hor mötesplatser och ör utformat med kvalitet. G6ngnötets egenskaper motiverar valet att g6 framför andra sött att förflytta sig. vilja P.!Sl6. nd. orb. t. ~ Stockholms " " ~IS; k tspla n tydligöl' viktt n IV funktionsbl! ndning vid pllomri", IV ny btbyggdse. Rlf I U "'.pa btfolklde och 'n",,"'lisriu olyalllisa " nn...ro levande bollrndning... Pllnen btskri. t r ca tn fikhirrar\:i dir rolii","~. cykli ster och kolkk!;" lnillk lir vj ~ t 'p5 1. An.bilionen.U by"" Illt i Jlrlk oom kopplar Un"nln ludell$ delar ger ocw Rlnnslnni ngar Rlr en befolkld och inneu IIsrik SLlldlmilj". ~ Hand boken Gata Stockholm ska skapa goda Rlrul51nnl ngar Rlr en enhetlig JLandlrd!lir indelningen av gator i ytor IVKdda!lir olika tmfiksl_g, trldpllnlcrin, mcd men. och ijtg(ln,. n Ilad vid pcionte,ing mdlan oi,u ru""tiomr. Ib ndbokcn Klj och SInInd Sl<KkhoIm I r t n dllk-doing Il:k viurnnln miljlkr i ~ 1r1I 1a 'liden, fon' ofta "'gör "Okt,p promenad och, ir.td sestrllk. ~ Opcn Strccts inneba r i Stockholm att vanligivis biltrafik erade gator ti ll flllli gl görs bil fria, Rlr, n bli mer attrakth'l fl:ir gilnglra fik an l. r och ge Ulrymme Rlr aktivil eter SOlll vanligiv;, inte ryms pi l! a l~n. SyO.l Ir I II shpa ~n attiliktiv glng. och viste!scmi lja, 11" stockholm.re och bt56kare uppleva gat.n p1 tu nytt.1111, och I II uppmun lra till fysisk,kli, ild. Utv.ckl lng,pot entlal ~ Vi bthli.'er hlcnlificfl pills«och slråk som hat potenti,l l u kunna bli glgllor d l ~ r glngr.tuomrtden. J lu r galan ~g!crlll r ~ U ocrhört potenl ve rktyg fl:ir au ~ k lpa lev.nde g.tu","', Omfl:lrddni ng IV gatuulry lolllel kl n vam anlingen.n.ill fllllig 6lgArd, till ~ xem pe l under w tll mamlå nldemo. eller ~n pen " a~ n l fl:irindrinll som ock$l. hn Rllja, ly en g8luombyggnad Il:k all ylttrlipre "h l11rak lil'ilt(cn. ~I6t Stoc_-"";_"''IIIQI4 l(l.to 19

25 Gångnötet är orienterbart, överblickbart och skyltat sö att det ör lött att förstö vart göngströken leder och vilka mölpunkter som finns längs vögen. Det är lätt att förstö vilka ytor som ör till för göende och vilka som ör till för andra trofikslog. veta paghnd.orb. t. -+ Stockholm. gato- och parl:miljdcr har et! s.mmanh5ngande fonnsprik där samma belaggning,material iterl:ommer ra gångytor i hda staden, D<::tta gör de t ellkeh att fllrstå vilka ylor SOI11 Ar till fiir gående. Ilet fi nns typri tni ngar fiir till exempel livergångsställen, g.l.ngpassagcr och genomgaende gånsbanor som ~ k.ma lk r au utformningen blir likadan i hela, t.""n. Del hj Mpcr invinarna an kanna igen sig och flirstå vilket beteende som f!jrvantas av dem och livriga trafik anter, -+ Ett.rbet<: med ell skyl tprognom fiir Stockholm har inlett s. Syflet Ar all sbpa enhet lig skyltning flk fotgängare som,,'.rar upp mot del beho, Dv orienteringshj!llp som "adens besokan: och boende har. Ett pilot_ projekt inom e n del av itaden planeri' under ) Stockholms gang"ägnat Ar digitali ",,,,t sedan några lir till baka inom ell projekt som ska underlätta orientering flir personer med synnedsllttning. eadept. u tv k II ng ipot. ntl 01..) Ibland går den genaste vagen fiir fotgangare liver fa,t ighet.mark ell er till och med inomhus, till exemp..! O"cr en 10mt med ".rfam iljshu. eller vi. en galleri. Vi bllr a,beta tillsam mans med fastighcl~gare och andra aktorer, lill exempel TRlfikflln'ahn ingen, fil, fitt genvlgar och moj ligglka fil, flera all anvftnda dem, genom vigvisning...) De t digilaliscn.de gång,'agng(( t bll, goras tillglngligt for utveålare vi. stadens 5a(sning r!! öppna d.ta. Syftet ar all fl fram v5gvisn insslj!n,te, och andra Ij an,te, som kan va,a tiu nytta for all m!nheten.

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Gångplan för Stockholm. 2014-08-26 Remisshandling

Gångplan för Stockholm. 2014-08-26 Remisshandling Gångplan för Stockholm 2014-08-26 Remisshandling Plats för tryckinformaon Innehåll Inledning 4 Stockholm idag nulägesbeskrivning 8 Vad är ett gångvänligt Stockholm? 16 Handlingsplan 22 1 Inledning Det

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-28 KS-2014/1589.317 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kmmunstyrelsen Samråd för ny- ch mbyggnad

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 2012-12-12 ~.tj,,(i : Mats Wallin ordförande BUN Styrande lagar och dokument som bildar underlag för handlingsplanen FN:s konv ention

Läs mer

ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr. 889201-5937

ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr. 889201-5937 - förvaltningsberättelse - undcrskrifter ÅRsRED0vIsNING för Ung Företagsamhet i Västernorriand Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-O1-O1--2013-12-31. Innehåll Sida 2 - resultaträkning

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-29 KS-2014/1199.142 1 (4) HANDLÄGGARE Tillman, Sven Sven.Tillman@huddinge.se Kommunstyrelsen Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer