Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Joel Edding Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad Förslag till beslut Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Skrivelse enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2015 överlämnas till Stockholms trafikkontor som Huddinge kommuns svar på remiss om Gångplan för Stockholm. Sammanfattning Stockholms stad har tagit fram en remissversion av en gångplan för Stockholm. Syftet med gångplanen är att beskriva vad staden vet om den nuvarande situationen för Stockholms fotgängare, presentera en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren En av de föreslagna åtgärderna är att förbättra gångvänligheten på ett antal stråk med hög potential. Tre pilotprojekt föreslås varav ett av dem är Fruängen Älvsjö Hagsätra. Förvaltningen anser att intentionerna i gångplanen är bra och att kommunen bör driva på för att tillsammans med Stockholm förbättra kopplingarna mellan kommunerna. Beskrivning av ärendet Stockholms stad har tagit fram en remissversion av en gångplan för Stockholm. Syftet med gångplanen är att beskriva vad staden vet om den nuvarande situationen för Stockholms fotgängare, presentera en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren Gångplanen innehåller en faktadel om gångtrafiken så som att det är två faktorer i närområdets utformning bebyggelsetäthet och funktionsblandning som visat sig spela roll för dess gångvänlighet. Detta gällde oavsett var i staden området låg. Ett kapitel redovisar en målbild för ett gångvänligt Stockholm som bla slår fast att det i ytterstaden ofta är svårt att som POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) fotgängare ta sig till närliggande stadsdelar på grund av barriärer, till exempel spår, större vägar, otrygga grönområden eller vattendrag. Det sista kapitlet är en handlingsplan till år En av de föreslagna åtgärderna är att förbättra gångvänligheten på ett antal stråk med hög potential. Tre pilotprojekt föreslås varav ett av dem är Fruängen Älvsjö Hagsätra. Gångplan för Stockholm, remissversion finns att läsa i sin helhet på: Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att intentionerna och ambitionerna i Gångplan för Stockholm är bra. I Huddinge kommuns översiktsplan pekas flera kopplingar mellan kommunerna ut som viktiga att stärka så som mellan Kungens kurva och Skärholmen, Segeltorp och Fruängen, Stuvsta och Hagsätra och Älvsjö samt mellan Trångsund och Farsta. Förvaltningen anser att kommunen bör driva på för att tillsammans med Stockholm förbättra kopplingarna mellan kommunerna. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Joel Edding Samhällsplanerare Bilagor Bilaga 1: Remissvar Bilaga 2: Remisshandlingar Beslutet delges Stockholms stad trafikkontoret

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS SIDA KS-2014/ (1) ERT DATUM ER REFERENS T HANDLÄGGARE Joel Edding Trafikkontoret Registraturen Box Stockholm Remiss av gångplan för Stockholm - yttrande Stockholms trafikkontor har översänt Gångplan för Stockholm, remisshandling , till Huddinge kommun för synpunkter. Huddinge kommun anser att intentionerna och ambitionerna i Gångplan för Stockholm är bra. I Huddinge kommuns översiktsplan pekas flera kopplingar mellan kommunerna ut som viktiga att stärka så som mellan Kungens kurva och Skärholmen, Segeltorp och Fruängen, Stuvsta och Hagsätra och Älvsjö samt mellan Trångsund och Farsta. En av de föreslagna åtgärderna i Gångplan för Stockholm är att förbättra gångvänligheten på ett antal stråk med hög potential. Tre pilotprojekt föreslås varav ett av dem är Fruängen Älvsjö Hagsätra. Huddinge kommun ser fram mot ett gott samarbete med Stockholm att förbättra kopplingarna mellan kommunerna, gärna bland annat i detta pilotprojekt. Beslut i detta ärende har tagits i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 19 februari 2015 (protokollsutdrag bifogas). Huddinge kommun Malin Danielsson Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts ordförande POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 _ Stockholms V stad Trafikkontoret T raf.kplanering i I I Remiss av G!ingplan för Stockholm DnrT Sida 1 (2) _19, " i Remiss av Gångplan för Stockholm Gångplan (lr Stockholm syf\ar lill att beskriva IbTllI~1iUning.arna och dra upp riktlinjerna för stadens arbete med gånglrafikfrägor for perioden Vi ser fram emot dina synpunkter på hela planens innehåll, men frumfor allt på handlingsplanen for de kommande fem åren. Den 21 januari hålls en rernisskonfcrcns om förslaget, Bakgrund Stockholmsregionen växer i snabb (akl 20 l J heslutade Kommunfullmäktige om en Fra11lkomlighctsstrategi filr Stockholms stad, som beskriver hur fler människor och mer gods ska kunna transporteras inom vårt existerande väg- och gatunät. Detta ska ske genom att fler,li1vänder kapucitdsstarka och energisnål<! färdmcdel, gång, cykel och kollektivtnlfik, sumt godsfordon med hlig beläggning. Gångplanen utgör en inriktningsplan under Framkomlighetsstrategin. Den beskriver dagens situation filr fotgängare i Stockhohn, en målbild tbr arbetet med gångtrafik~ll, sumt en handlingsplan tbr åren , Målsältningen ~r alt öka andelen lokala rcsor som sker till fots i staden. Inom innerstaden ska andelen resor till fots öka från 54 till 60 procent, och inom Söder- respektivc Västerort frän 35 till 50 procent. At( ner människor tbrtlyuar sig till fots bi<jmr till ökad kapacitet i transportsystemet. Det kan också ge htilsovinsler alt ner m~nniskor använder sä kallade aktiva transportsätt, till exempel gång och cykel. Goda forutsättningar for gangtl'8fiken är vitalt for att kollekti \'trafiken ska fllnger~, eftersom dessa resor olla inled s oeh avslutas liled förn)1tning till fots, lrofi,konlo,,' T""kplanen"'l Flom;f1jJ~atan 4 110' 5311 '04 20 Slock~o:m Telelon 08-oOll,,~.~ V.xel Oa 5~a 2/:ol{H},ar. O,~ nr ~1~I)IlO_D142,\ocl<l>olm" Remisskonferens Staden bjuder intill remisskonterel1s diir förslagelliil gångplan presenteras och kommenteras. Ulf Eriksson, doktor i ämne! hälsa oeh stadsbyggnad, kommer at! bcrmtta om vilka faktorer i stadens utformning som skapar goda forutsiittningar for gång. och vilka hiilsofordelar som ett ökat gående kan ge. Det kommer också alt finnas möjlighet,m lämna synpunkter och stiilla frågor till stadens representanter,

5 Stockholms stad Trafi ~~ont ore t Trafikplanering Remiss av Gångplan for Stockholm DnrT201Hl0917 Sida 2 (2) Konferensen hiiils i llörsnlen i Tckniska NämJldhuset, Fleminggatan 4, ol1sdagcn den 21 januari mellan klockan 9 och 12, AlUnMlan skickas till Remissen Den 20:e november 2014 beslutade trafiknämnden al1 forslaget till glingplall skulic skickas ut pli remiss, Remissversionen av Gångplan for Stockholm sänds nt till berörda forvaltningar oeh m)'ndighet!.'r i Slockholrns stad, öl'figa myndigheter och kommuner i Stockholms liin, intresseorganisationer och smnarbetsorgan samt Iii I näringslivet Remissvar ska mlirkas med d ifll'icnu 111 mer TIO och skickas, semsi fred ag 27 feb ruari 2015 till: Trafikkolltorct Regislrlllllrct Bo,: Stockholm eller a nge TIO i li mnesru la n, Remissmaterialet finns även digitalt på: Efter remisspcriodell kommer de inkomna s)'npunkterna a1\ sammanställas och presenteras i en TIIpport, och glinbplanens innehåll kommer an bearbetas Ulifrån synpunktema, En slull ig version av gångplancn fastställs i trafiknämndcn, Frågor om fors laget kan besvaras av Sara Malm (sara.malmr!llstqckholm,sc), projektledare på Trafikkontoret. T.. n~ ' on'",, ' T"U.pl...,;"g F""'''W''on 4 80> & Stodhokn r... lon 08-5M 178 og Vt.. 1 OS = '._m,im:.loc>.holm. Iroril<k"""".. «.I~... Org.. lllooo-ll102. 'OCk/IOI'n.H i n c 1cd vänlig hlllsl ng 'erknn. Mattias Lundbe A vde Ini n gsehef trafik p lan c ring Bilaga l : Gångplan for Stockholm

6 Gångplan för Stockholm Remisshandling... Stockholms V stad

7 Plats för Irycklnformation

8 Innehåll Inledning 4 Stockholm idag - nulägesbeskrivning 8 Vad är ett gångvänligt Stockholm? 16 Handlingsplan 22

9 Inledning

10 Det finns m6ngo fördelar med att fler människor völier att gå, blide för den enskilda personen och för samhället I stort. Gångplanen är en fördjupning av Stockholms stads Framkomlighetsstrategi och beskriver hur Stockholms stod sko arbeta och planera för att bli en mer gångvänlig stod. B,a p4 m40gg.ött Au Il1inp mlllnis\;(lr >'11je, 111 g! gol ffi il.ld 11Inkli". I>tn som Pr bli. en dd l" sladsli"et och bidr. groom sin niln'lro lill,n(hen ocb till I U glk1i u~m iljon Il)'" "",h ;nt,"$ant fbr Indra &'ende. P.n "Orre andel fol' glngarc ; lrafiksyslemet if' mindre phemn pi klimal "",h miijo. lllldc pi ;ndiv;dnivl och pi u mhl llsn ivl ger eu ökl l gaende "",hl h~ lliov in sk: f. A Il andelen gående ökar kan frigora bpacilcl i l",f,h yslemel, d Itrsom e n person som gar tar mindre pills I n exempelvis e n person som kol bil. 'I ' *-!~ ' r,o"""omtlgh.tlotfgt. be.kr",-< hlk do kgp<>< It.t.. tcnko I~'dmodl." g4ng,..",,, och koiioktmroflk.ko prl... ltoro.l'lodon. gatunöt

11 Oangplantn. $ammanhang O ångpl anen utgår från S tod,hol ms t ra fi \:strategi, Framt om t ighetsstrateg i n, som angermåt fljrlrafikenictl ~bande Stockholm. FramkomlighetSSI rategin ~and l ar till slor dd om prioriteringar fl\r att a nv ~nda dettillglnghga ga tu_ utry mmet!j cffc kt ;~t som mojl igt, De tre kapae itclsstarka flirdmcdtcn kollekli vlraf,k, gllng och cykel har'li nyckelroll i sladens transportsystem. Planer fl\r ywlgn!tels kol1cktiylrafik och for p<ndlingscy kling ar franttagna, lik som planer och st rategicr for bland annal parkering, levcranstrafik och trafiksakerhct.l1l1sammans sk. planerna utgora priori teringshjlllp vid både genolllforande a ~ for!ndringar inom dcn be fmlliga slade ll och vid det for1salla byggandel IV el! allra kl i~ t och ~Axandc Stockholm. Efte rsom gatuulryunnet oft. Ir begrllnsat, bolde i den befintlig. staden och ~ id byg_ gandet a" ny siad, bli r den flirdiga trafiklösningen en sammanvbgni ng av olika trafi kanlers intressen och behov pä den akluel la plalsen. Kunskap maste darfor finnas om alla trafikanters behov Rlr all 1"411 avv11lllingar ska kunna göra. i varje projekt FramkomlighctS!;trategin ftr bascmd på Stockholms ovcrsi ktsplan, dar utgångspunkten Ir III det ska "ara möjligt all pä ell lryggt sli tt rlira sig i Sladen till (ols eller pä cyke l. Detta ska Isladkommas genom all fortsalla starka och utvidga Sladens «ntrala delar, l!it&a på Rlrtltnins i nio.ttraktiva lyngdpunkter som rcdan har god koltel;ti vtrafiklillgång. koppla samman.tadens delar med fokus pa glng, cykel och kolle ktivtrafik, och (lintis en levande Sladsm iljo i hel. ' laden. mln.1 85% UpplOVl' nad,n. ea!urum...,., att,oktlvt min,! 50% av d, lo~olo,"01110 I ytt, mo<l, n <><:h mln.t 60% av d,lo~ola """Ila Ilnno"ladl n.ki " '" 1I0lO sytt. och mal Sy ft e1!ned gångplanen I r att beskriva "ad ~i vet 0111 den nuvarande simalionen RIT Stock h(>lms fotsanga~, presentera en målbild for Okad gångvlnlighct i Stockholm och cn handliogsplan Rlr stadens arbete med gjngfragor under Aren 20 1,S O~nsplan c n s o,'orgripandc mai Ar all stadens ofromliga rum ska ge W ll~ forutslltningat fl\r invlloama all kunn., vi lja, vel. och vaga gå. Handlingsplanen innehilller nio ålgardcr som b idmr lill all uppfylla e ll e ll er flera av dessa fy m nyckelord. T, J av milen i Framkom lighetsslralegin Ir vik liga ur ell gängpcrspekli v och "m'ands som indikatorer Rlr arbetet med gangfrllgor i Stockholm. Den Rlrsla indikatom Ar all andden lokala resor (inom innerstaden respekt ive sgder. eller, astcror1) som ske r med gang sh vari minst 60 procent i innersladen och SO p~n l i )' Ilerstaden Ir Idag Ir andel arna S4 ~.pe kli ve 3S procent.' Den andm indikalorn Ir alt andelen minniskor SOm upp!e"., 'ladens galun,m som allraktivt sh beha llas pa minsl 85 pr~nl år 2030, vil ket ar samma andel SOm IOOi k.lorern8 och mllnivån for gångtrofiken ska fasislalias under

12 Vision 2030 En övergripande bild av hur Stockholm ska vara 6r 2030,, Oversiktsplanen - Promenadstaden En planeringsinriktning för ott n6 m61en Framkomlighetsstrategi f - c.!i '6 &.2 'ii ~ g> c o 'o ~ ~ o. 'c 15. L ~ ~ ~ g>.. ] fr. S '" ~ '" lo '6 '"

13 Stockholm idag - nulägesbeskrivning '- & r--' - r I 6 o 'I Il ~ '

14 Stockholm \'Öxer snabbare ön rlögonsin. Det stöller högo krav p6 hur stoden utvecklas. En g6ngvönlig stod kon locka mönnlskor som 6ker bil eller kollektivt att g6 istöllet. Stockholmore g6r redan idog mycket och 16ngt men stoden hor godo förutsöttningor för att ytterligare öka andelen g6ende, - - Stockholm hor godo fllruhllttnlngor fil, g~ng 3S procenl ay alla resor ioom Slockholll\J ".d SOr.i lill fots, vilket A. en,'mu b6g Indel;tmfllrt med and.. tw.opcisb.. 1def.GlngKsoma liosi i \k co:ntrlll, dcl!ll1l1 l Y iiiiden, I innmladrn Ir andeltn n&slan 54 proctni, mcdanden i y ll n~ laden 8rH p~nt' Sklkl lill den ojlmna flirdelninscn hn von au innel'$llden i Stockholm OIlaS I Kr tai. re bebyggd och Imr fonklionsblandad In yi~/!jadm. Eftnwm dcl l. nlnnan: Ii Il de mllpunkl(' ""'n yin nj i inllhllado:n" sannolikheten " <kre III min gir dir In i yutf1ladtn. All tg.l\shpcma hos nli.om.ldet plvtfkar hur fysiskl, kliva dc boende Ir hu viws i tn dollotsavhandl ing IV Ul f F.riksson. Enligl I vhandlingen bar pcrso_ 10m bor; QfI1rldcn i Slockholm mcd goda mojligheler lill tång en hogn: gnod Iv f)'$i.k ak livilel, mcd mer gätnd.lill vardags, In personer som bor i omd den mcd,jllmn mojlighcl lill gang. Deu" 1111., Q,lVKII indi,'idemu inkonw, kon, " dn och bil innthav. Tvi fhlom' i nlronddru utformning - bcbyggtlsci llhcl och funktion.blandning - visade iig opela ' 011 flir dess gangvlnlighct Dena gj llde oavsen va. I "adcll området Ug.' Slockholm vbt. b.\dc som i lad och som UIOfU~gion ni. 1 _bbast i Vlsleuropa mcd 2 proccjiij befolkni lllsti ll vlx1.' FOr all bchlolla tn god framkomrigllel måste glnganddto vara foruall litor, och helsl,"lxa, flir an galuulryrnmtlskljl.k.o liii ni, berolkll;ligen IIh" liod1t101m.....an.1wii>ba.. lvlhi... m... u b.foiknlng.iiimha p.6.2% An<f.I Of...,.h, IWIIOI.I "'~."I_n... kitwo yti. "loden

15 aarogr.. orroallllrogd Stockholm I r hyggt sa au invånarna har n~rma re till kollekti, tratiken lin i manga andra 8tO/StAder. Dct gllller både ft\'s!and fran arbetsplats och fran bostad.' Dct innth!r au många rcser kollekli>1 1ill och frln a,belc!. D ~,mcd går de korta str!ekor mel lan kollektivtrafiken och målponkten. on \l6n".. 0 Gr un~ o f'" l,6km l genomsniu gå, en stockholmare 0,3 km till eller fran kollektivtrafike n. Den hoga kollcktivtrafihndelcn i Stockholm, andelen Ir 34 procent av va<dagsresorna inom Stockholms siad, fbr alltsa med sig mer ~!ende An om in"anama t;ll exempel hade kgr! hit' ondel inv600re '00 00 '"., <o " ",.,,., V'lt OO A">land I.-.)n boolad 1111.p6 rb"ndo n konoklh1roflk>lcnlon/l\all plat. ~ ~ -" i_,. ~ ~., ro ", i >, 1.1 l to,uldo r oc ~ arboloplauor Inom soom 1«1 Il kollo klh1ralikolcjtlmlh6ttptal1'

16 NAr IItla resan ske, liii rols If medianllngdtn pl, csion tl n~lli r 1,6 km. Rcsllngdtn skiljer si, nlwon inte alls mdl,n inllfb... dtn och )'Itcnladrn. K ~;nnor sw fik Mg~ i!ane ljlikl 'v glngrnoma In minnen, umlidigl lofl\ mlnllfns ~5Of I r nllo! I.ngre.' 19 pro<:cnl Iv all. vl.da~rew. I Slockholm und.::. 2 km sh. mcd kol. k:klivllllfik och bil. f ör ko/li felor bn dc! l Il lsl filllll\s en ~isl potenl;11 all öka andelen "ngm«. Andelen ml!\sb. dock knll;gl!br fcsllngdt. liver 2-2,S km.' Om d.t lor "'.. In 5 min 011,6 ojunk.r und.l ~U.,cm~' Myck«.v slatisliken ov... If h&mt.od rrin RVU S, m~, som If en tes nneundcnoknin, 10m om(.liaf slun'pmlnigl u1v.i"- individer lom bot I S' crige och Ir mellan 6 och 84lr gamla. RVU ;n Irell komplex t verktyg mu flngar inle alla resor.om ggn lill fol S. Foku, liuer på resor me llan hcmm<:t och sludier eller ' ~IC. TiU exempcl kna$ ulllndsk. k"gk""," resande: i Ila!;Slihn.

17 R,kr,atlvg6ng Kesor me<! samma 018rt och m!lpunkt räknas inte som huvud~sor i RVU :n och f{\~v i nner därmed från en del av stati stiken. Exempel på en typ DV ~rflynning som ooa har S8mm~ Sl~"- och mil Ipunk! ar laprundor och prornen~der. Ur en glngpcrspck!iv kan det vora imrcssanl au la reda pli var m~nniskor vlljer an springa dler promenera, eocrsom del Ir vanligt alt vä lj a n a l u~ k öllll vlgar e ller,'ligar som ar anraktj,'a pl nlg01 annal slut. Kort... a... r olfentll~a &rio "an ",omtnm, a<h.a"",n4or W... do... <1 _n lunkuper med otortpunkt r nom St a<ki>oim, Till viin,le, pramena<le, a<h III h&gorlöp",...,.." ~ ~a '''''' kort... ""..... I~ p<i lir I nto en. ep,ehntat"" Urvtlt '" hu< bololknlngen I Stockholm onvllnde, utemlu&n I~,ekreallon, Kart.,...,ka darlöunda.th om en liiu.l'atlon. '!Va ob.. rvotion.. ii<,," koj.. och ot,and"... rko, """0 att,aku..., mlukr iii< 16pnln1 a<h p,,,,,,e,,,,.s.,, men <rh na,ton hla galul'llltn onvond.11i< IIpnlng <>< h ",om,,,,,d,,' '*ton utmlk:ktllng "

18 06ntfllld. n F." III undersö'" &lngii&kt pi ell,~ i fikt s'råk kilon plluspmfi.... mlulinpr av slnglt1llfiken. Koolin Uf.lig mluunglv gang... ~ken Il... " idas eddas. pi en plals i Slockholm, Drouninggll8n. Of(}llninllllalln (milli eu Iniu i höjd med Brygga.galan) lratlkeras av 1 genomsnill personer en vildag (mlndas- londa&), pclsolif. en f~dj,g, 5(1 000 pcrsone. en 111rdaloch personer en IÖndIg. SOI11 jlm~lsc,.. neras SVClvlgcn Iv dru mcmorfo«lon ~..anlig Y,fllas. Mal<.imrnm pi DroIlninwtan inrallerpl fredag cftcnnlddlg mellan 160cb 17, med eill< personer. Pl helgen Inr.ller maa.immen pi 11InJ.gen mellan 14 och 15, med pctsooer.' Kurvan Ir ell uempcl pi en gala som In>,ands ly minni skol lom soopp-,r och lom.raro keras mejilinder dc,ickr på dygnel då bulikcr och c8f~r har (lppcl. Anllkl folgangarc sjunker branl nar bulikcma Ilar Illng', Topparna pi.'udagaml un<kr IllOI'gOO, lunch och kvlll visar III galan Inn &/IYlnds Iv mimiskor pi... g lill och frin. rbelet prom... rorp6 Dr onn lng~on en ""rdog [m6n.t or.) N M~ n (lilrdogl er d /,o 00 o' '1<,...;. h,,_...,' ""... "". ii;.,... ~, '... 'lo " 'lo " 'lo '. " '. ~ ",. "" o;., '.'" "" '".:O:.'.'.'l.+to....-.,..... '"....~ Vorlclllon I g6nllmcle p6 Dronnlngllll!.On I u niroio 5loekhor",

19 oangvonor IXI vant,ga!c: Irende! flir gingresor i Slockhotm Jr III la 118 1,11 a.belt l die., kolan, IXI I. hen g. ns.i;,., liigl allla l illitt roll 1,11 hanlkts, och (e~rwnomr6dtn Rlr au handla. TOIaII 26 prott~ IV alta 10m besöker tu handcb(lnulde pronlroefjf hell " lgcn, li l!ldelsomrldc~ i innerstaden om handclsonulden som ligger nlra bosil<isoou!dcn hl. h08" Indel bcjökue som tltli, d,tlill f 011, ' 2012 liordcl en undersökning bland boende i Stockholm inklu! i. ( grannkommuner. Ilär I t~li dcl rrigan varfl)r man illle liick nagra tlngre itrlåor lill f 011. De vafl liplle lvaren (l9 r~pc kt "'c 36 proccnl).'ar.u ~litidcn eller Itrlebn vlr Rlr Ung flk au g.l.lktlredjc vlnli SlStt IV.~I var däligt vllder (12 procent), och del fjllldc vantigaste var Itl dcllntt var trynl.u,l ensam/liar ekl I r ml\rkl ute ( li procem).' 68% kiiot_ifi«l'ko r "'.,.bl...,......, In "'... ""... tijb Sl(M;kholnu IlIds try8&hclsenklt, som görs Vin ImI;C l r, vi... au ekn upplevda Irygghc~ ur 6ka! i Sl(M;kbolm under dc ~nl$ l e 'ren. Ar 2008 var ekl 10 pnx:cm som v.. myckeioroliga Ibr INoII cller som inte gick ul pj pund IV oro fl)rbrotl hade.iftran mini kli lill8 procem. SlockhohlllJ'e Jr ochi gansk.a nojda med lillgånge n pj glng- och cykel_ banof IIIm t koll ek ti.'lrafik I sin 51ad~1. 68 I'l'OC<nl av stockho lmarna I r gamkl e ller mycket nojda med si n utomhusmiljo! Enligt en ftlt,tydundcrsökning "trlrd av Tnofikkontorel upplever 64 procenl IV kvinooml och 59 procent av minnen OIry"hct [trafi ken. MAnga f 01- giingare upplever IU ilrlikilt cyklisler "isar ekm mindre hinsyn i t nofi k ~n In "I d dc nr IV folglng_ren. CyklislU uppleve. i.in... Itt W.Ik b i l i5~ r, rotg5ngok och Indra ey kl;' l ~r, isar... m ind~ hlniyn In v.d dc flr." 2011 genomrlrdes en intcrvjuunden6bliflg om g.t,,,,vlnor [ Liljeholmcn. 1 undcrs6kningcn rraml:om6nskcmitoch Rln.lag /lir l " RkbIltra Ibr slerik:, blaiid annat;" -+ Her, gonan: och bmlarc glnglb<bindclscr -) leparert ng av gang. ocb cykchrafik -) blu~ bely.nins -) likra, lydii,. och lier 6vergängssUJlkn -) Ikuillplalscr -)... gvisning -) "",to< ocb mi nslnin,lv ytor Rlr billrafik -+ lyd!igg6r1 vilb ylor lom Ir flit g!cndc.

20 Olyckor 2(11) VI' dd H8 rolglnp«: i SlIKkboIm M>ID s.kadad.. i kollilion mtd nlgon 1yp IV fordon. T.. IV fk»io ~ lwnc' fdos p! ""rw.liv kolliliomn. ~ 57% n ~S 1 1 olyåor Iv dcnn. 1yp ~ kt. i inn ~11 1.d~ n, p! sn,"d Iv 8H dc. finns en s. /I~ andel f01g1ngare dlr. onas. sku cknnalyp I v olycka p;i IIlor...d "/leko ly fonlon och mlmiskor.... ollokollolon.oiycltgr..., """"todo-nj4",ii"..., Ant. le1 gaej>dc 10m sk. dadfl i ~ i nselolyckor, ali 1SA ~ I. n inblandnins 8V IIndn..nfihmtcr,. If 1482 ~ l"$orc r. 66lv dc:$$ii hkv Ilh.,IISI Jkldt.ck. En tredjedel... de skadade hl. haltlt p;i ""rw.liy is och i n/!. S; n8dol~koml Iktf I ll ka stor ut5trlcknlng i yunsllodcn 10m i innerstaden. Tvl trcdjedclar IV ck roislog... 5OII1,kl das i singelolyckor I f kvinnor. Slalisti k~ n, is.of III rd,tö!"«: Indel IV de oskyddade tnfikantcm SA glende, cyklister, nloj>fflisto. och mot~y k ll"e., il. $vlno.. skidor h de.om! kor i bil. " for gnoppw lida: bo Cn l ; n~lolyckl som folglngarcgc. livl,lill konse h cnscr. SpecieIII de äldre kvinnorna bclltlvcr olll llnga vårdlidcr flir l in. skador. De singelolyckor 10m rolgllngl" I S1ockhohn rika. ut tbr kosta.. mh.lll.. en halv miljard kronor ligeo. " 35%, yttlrolockn 8%... ohn" potition iwrivo oioodo<io 1I101i""" 101l1li"9"'" ""'dode t lo::>/liiionoolvtloor lot~li"90 r e.\;qdodl l.i"ljotolyekor 00 0, o o o.g 2 ~ ~ -, o ~ 0 E., o, ~ ~.~ " " " ", ~ ~, ~ ~ ~ o ~ - ~ E o E E o o v """Il"'" dlldadl ""h... otyc... t... "... RI_lOt l... dlmlrdl Ik6rlo I0 lj """,",_... mangd.

21 Vad är ett gångvänligt Stockholm? o

22 I ett göngvönligt Stockholm finns ett finmaskigt göngnöt. Fler väljer att gö istället för att ta bilen. Det ör lött att hitta och medborgarna könner sig trygga. Platser och mötespunkter ör väl amhändertagna och inbjuder till möten och Yistelse. Stodens offentliga rum ger förutsättningar för att Invönarna ska KUNNA, VILJA, VETA och VAGA gö. Flera projekt I linje med glingplonens mölbild har genomförts el ler pögör idog inom stoden. Det finns ocksö arbetsomröden som behöver utvecklas mer för att möibilden sko kunna uppnös I hela staden. kunna vilja veta våga G O, a. $yfu och funktion l <ku. kapi telp",... tlt~ra $ ~n ",!Ibild fl!r ~n glngvlnligl SlOXl;holm. best! ~nde Iv f)'nl nycblord. Mllbikkn hlr 8Cf11 sy n ~ n : -+ Samonanfana Stockholms vision om den g!nav.nliga lwkn -+ UtgOOl to ulg.\nglpookl!lir I U im'e n t~n gllli\-inligheten pi. en btfintlis plats jlmrlrt nled Idc:altillståndet -) Vara eu verktyg ~ au ~ k a pa goda RlrutslluninSlr fl!r gang inom, tadens 'tadsutvec klin&lproj ckt MAl bil<knl nydelord: KUNNA. YIUA. VETA och VAOA btslui\'s nedan. Samllip e~ nsk lper hos Ylrje nyt"kdojd kommer dllan an kunna uppl)tl1as pi. ~ och SlII1Im [)Im. M'isluningcn I U IIppl)tlla d mj.ng;o cgcnsl:l~ som,n{\j ligl, Ar <kl Il egensbper som gir att uppfyll a mls t~ dct.s.i fl exlra god tv, lilel. Som exempel kan eu glngl.rlk lned dålig (lhrol",kbarhct frln omsi.'ningcn behov. 11 C ~ L ra god btlyinins fl!r.u m ~nn i, k(}r sh vago gl d~r. ial1kilt under de lider pi dy8"et da gang8ödc:t I r litet.

23 G6ngstr6ket ska finna s, vara tillräckligt brett och fysiskt möj ligt att använda för alla. G6ngnötet ska vara gent, innehölla alternativa vögar och vara utan barriörer som gör det svört eller omöjligt att to sig fram. kunna paaaende orb"e ~ St"lkn'. rbele med tillgl"gligh<:t fl),. pe"o,,<,r med fun~ ti onsn«l. $luning har plgån under 15 Ar. Vatje tl!rvlllnlng har idag ""-.var mr tillglngligh<:tsfrlgoma ioom, iu vcrkanlhetsomrlode. 100m Tr1OfiH.ontofCI har Irbeltt i den befinlliga galumi1j!kl till 1\Or del handlat om Illt. bort» bilade ~~th.vhjllpt. hinder, lill t~empd hinoinodc holer. brisuondt kont~lowke ri ngu och ojlnln bell ggninpmatc rial, ocb alt bevab In nya hinclc-r inle Iillkom...:r. SIaokns handbok R!r,od lillglngjighellnvlod. i t.lad:!byggnadsprojekl R!r In sl k ~rsl1l l a I II ~ Iu ltlle l blir IiiiglIngliga och anvllldba,. offentliga film. -t Tmliklwnton:I.. belar på Ile.. d ll nled. 11 fllui h allttlen på vinter"'g_ h~lini ngcn i I taokn. Illand 8M.1 "tbild", ~ntr~prenclrem~ tl!r a ll fika kunskapcn om beho, cn hos de oskyddade t.. fohntema, mcd &lrs~ ilt foku, på l idr., och personer med funklionsnedstllning. Nyn upphand_ linglr har ockd Iliorts mod mer!pe<: ifo ccrlide krllv oc h en Okad kontroll IV hur upjk!r1ogcn ulflkl. Nya nlttodcr Rlr ln&oj ning tcsim och utvlrdcnis Rlr'll uppllt ökad kvalltct och fmmkomlighct. Utveeld l Ilfl.pOt, ntlo1 ~ GMom I II ta reda pållltf om o U, i har """il rolglnguc i iiidm 1;111 vi ligga mer ~surser på de o ikligast. "fflkcn. liii uempcl pi ptudrifl och taluundtrhtoll. Ami kontroll IV upplilc1ser ocb In... I 10m bd!il' c"'. folg5ng.orn rramkomliglltl. -t Nlr Iladen vbxer och ny~ invlnare flyttar in blir l" ngld på g.lngl>llnor vanligare nha o iktiga malpunkter och i de tent,,11 delarna ftv iladen. Vi b<:hö v~r la red. på nltr om var t"ngsdn Ir '!l1it och hur vi undviker en ohlllbar Imfik.! ituat ion flir fotg.'ngama. -) I yllcr'lladen Ir det onalo Art au som fotglngll~ II 11g till narliggandc "IdsdciII på grund.v I>IIrri l rtr, till ex~mptl spår IÖfTe 0 1g11. otrygga 8}"Gnomrldcn.11«vaUendmg. Vi MMo n I'beu med III mimkl eller önrbryua isoknondc... lfil... 1br I U,kipa rn mer int~grc...:l.lad. II G60~, to<~-lon..t~f()\ho 1O

24 G6ngstr6ket ör befolkat, innetkillsrikt. hor mötesplatser och ör utformat med kvalitet. G6ngnötets egenskaper motiverar valet att g6 framför andra sött att förflytta sig. vilja P.!Sl6. nd. orb. t. ~ Stockholms " " ~IS; k tspla n tydligöl' viktt n IV funktionsbl! ndning vid pllomri", IV ny btbyggdse. Rlf I U "'.pa btfolklde och 'n",,"'lisriu olyalllisa " nn...ro levande bollrndning... Pllnen btskri. t r ca tn fikhirrar\:i dir rolii","~. cykli ster och kolkk!;" lnillk lir vj ~ t 'p5 1. An.bilionen.U by"" Illt i Jlrlk oom kopplar Un"nln ludell$ delar ger ocw Rlnnslnni ngar Rlr en befolkld och inneu IIsrik SLlldlmilj". ~ Hand boken Gata Stockholm ska skapa goda Rlrul51nnl ngar Rlr en enhetlig JLandlrd!lir indelningen av gator i ytor IVKdda!lir olika tmfiksl_g, trldpllnlcrin, mcd men. och ijtg(ln,. n Ilad vid pcionte,ing mdlan oi,u ru""tiomr. Ib ndbokcn Klj och SInInd Sl<KkhoIm I r t n dllk-doing Il:k viurnnln miljlkr i ~ 1r1I 1a 'liden, fon' ofta "'gör "Okt,p promenad och, ir.td sestrllk. ~ Opcn Strccts inneba r i Stockholm att vanligivis biltrafik erade gator ti ll flllli gl görs bil fria, Rlr, n bli mer attrakth'l fl:ir gilnglra fik an l. r och ge Ulrymme Rlr aktivil eter SOlll vanligiv;, inte ryms pi l! a l~n. SyO.l Ir I II shpa ~n attiliktiv glng. och viste!scmi lja, 11" stockholm.re och bt56kare uppleva gat.n p1 tu nytt.1111, och I II uppmun lra till fysisk,kli, ild. Utv.ckl lng,pot entlal ~ Vi bthli.'er hlcnlificfl pills«och slråk som hat potenti,l l u kunna bli glgllor d l ~ r glngr.tuomrtden. J lu r galan ~g!crlll r ~ U ocrhört potenl ve rktyg fl:ir au ~ k lpa lev.nde g.tu","', Omfl:lrddni ng IV gatuulry lolllel kl n vam anlingen.n.ill fllllig 6lgArd, till ~ xem pe l under w tll mamlå nldemo. eller ~n pen " a~ n l fl:irindrinll som ock$l. hn Rllja, ly en g8luombyggnad Il:k all ylttrlipre "h l11rak lil'ilt(cn. ~I6t Stoc_-"";_"''IIIQI4 l(l.to 19

25 Gångnötet är orienterbart, överblickbart och skyltat sö att det ör lött att förstö vart göngströken leder och vilka mölpunkter som finns längs vögen. Det är lätt att förstö vilka ytor som ör till för göende och vilka som ör till för andra trofikslog. veta paghnd.orb. t. -+ Stockholm. gato- och parl:miljdcr har et! s.mmanh5ngande fonnsprik där samma belaggning,material iterl:ommer ra gångytor i hda staden, D<::tta gör de t ellkeh att fllrstå vilka ylor SOI11 Ar till fiir gående. Ilet fi nns typri tni ngar fiir till exempel livergångsställen, g.l.ngpassagcr och genomgaende gånsbanor som ~ k.ma lk r au utformningen blir likadan i hela, t.""n. Del hj Mpcr invinarna an kanna igen sig och flirstå vilket beteende som f!jrvantas av dem och livriga trafik anter, -+ Ett.rbet<: med ell skyl tprognom fiir Stockholm har inlett s. Syflet Ar all sbpa enhet lig skyltning flk fotgängare som,,'.rar upp mot del beho, Dv orienteringshj!llp som "adens besokan: och boende har. Ett pilot_ projekt inom e n del av itaden planeri' under ) Stockholms gang"ägnat Ar digitali ",,,,t sedan några lir till baka inom ell projekt som ska underlätta orientering flir personer med synnedsllttning. eadept. u tv k II ng ipot. ntl 01..) Ibland går den genaste vagen fiir fotgangare liver fa,t ighet.mark ell er till och med inomhus, till exemp..! O"cr en 10mt med ".rfam iljshu. eller vi. en galleri. Vi bllr a,beta tillsam mans med fastighcl~gare och andra aktorer, lill exempel TRlfikflln'ahn ingen, fil, fitt genvlgar och moj ligglka fil, flera all anvftnda dem, genom vigvisning...) De t digilaliscn.de gång,'agng(( t bll, goras tillglngligt for utveålare vi. stadens 5a(sning r!! öppna d.ta. Syftet ar all fl fram v5gvisn insslj!n,te, och andra Ij an,te, som kan va,a tiu nytta for all m!nheten.

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe NR 1 2008 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Tema yngre demenssjuka LSS-lagen 4 Jag miste min mamma

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) \. HABO KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ank. 2010-08- O 9 Dnr Dl/\\t \. \5L{ I Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3 Många syns inte men finns ändå B O :S RAPPORT TILL REGERINGEN 2002 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 4 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 5 Innehåll F

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

G ra nskning av landstingets arbete med att förebygga hot och våld

G ra nskning av landstingets arbete med att förebygga hot och våld Landstingets rev iso rer 03 32 20 10-02- 15 Land stingsstyrelsen G ra nskning av landstingets arbete med att förebygga hot och våld Vi har under 2009 genomfört en granskning som bl a haft till syfte att

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer