Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Joel Edding Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad Förslag till beslut Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Skrivelse enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2015 överlämnas till Stockholms trafikkontor som Huddinge kommuns svar på remiss om Gångplan för Stockholm. Sammanfattning Stockholms stad har tagit fram en remissversion av en gångplan för Stockholm. Syftet med gångplanen är att beskriva vad staden vet om den nuvarande situationen för Stockholms fotgängare, presentera en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren En av de föreslagna åtgärderna är att förbättra gångvänligheten på ett antal stråk med hög potential. Tre pilotprojekt föreslås varav ett av dem är Fruängen Älvsjö Hagsätra. Förvaltningen anser att intentionerna i gångplanen är bra och att kommunen bör driva på för att tillsammans med Stockholm förbättra kopplingarna mellan kommunerna. Beskrivning av ärendet Stockholms stad har tagit fram en remissversion av en gångplan för Stockholm. Syftet med gångplanen är att beskriva vad staden vet om den nuvarande situationen för Stockholms fotgängare, presentera en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren Gångplanen innehåller en faktadel om gångtrafiken så som att det är två faktorer i närområdets utformning bebyggelsetäthet och funktionsblandning som visat sig spela roll för dess gångvänlighet. Detta gällde oavsett var i staden området låg. Ett kapitel redovisar en målbild för ett gångvänligt Stockholm som bla slår fast att det i ytterstaden ofta är svårt att som POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) fotgängare ta sig till närliggande stadsdelar på grund av barriärer, till exempel spår, större vägar, otrygga grönområden eller vattendrag. Det sista kapitlet är en handlingsplan till år En av de föreslagna åtgärderna är att förbättra gångvänligheten på ett antal stråk med hög potential. Tre pilotprojekt föreslås varav ett av dem är Fruängen Älvsjö Hagsätra. Gångplan för Stockholm, remissversion finns att läsa i sin helhet på: Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att intentionerna och ambitionerna i Gångplan för Stockholm är bra. I Huddinge kommuns översiktsplan pekas flera kopplingar mellan kommunerna ut som viktiga att stärka så som mellan Kungens kurva och Skärholmen, Segeltorp och Fruängen, Stuvsta och Hagsätra och Älvsjö samt mellan Trångsund och Farsta. Förvaltningen anser att kommunen bör driva på för att tillsammans med Stockholm förbättra kopplingarna mellan kommunerna. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Joel Edding Samhällsplanerare Bilagor Bilaga 1: Remissvar Bilaga 2: Remisshandlingar Beslutet delges Stockholms stad trafikkontoret

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS SIDA KS-2014/ (1) ERT DATUM ER REFERENS T HANDLÄGGARE Joel Edding Trafikkontoret Registraturen Box Stockholm Remiss av gångplan för Stockholm - yttrande Stockholms trafikkontor har översänt Gångplan för Stockholm, remisshandling , till Huddinge kommun för synpunkter. Huddinge kommun anser att intentionerna och ambitionerna i Gångplan för Stockholm är bra. I Huddinge kommuns översiktsplan pekas flera kopplingar mellan kommunerna ut som viktiga att stärka så som mellan Kungens kurva och Skärholmen, Segeltorp och Fruängen, Stuvsta och Hagsätra och Älvsjö samt mellan Trångsund och Farsta. En av de föreslagna åtgärderna i Gångplan för Stockholm är att förbättra gångvänligheten på ett antal stråk med hög potential. Tre pilotprojekt föreslås varav ett av dem är Fruängen Älvsjö Hagsätra. Huddinge kommun ser fram mot ett gott samarbete med Stockholm att förbättra kopplingarna mellan kommunerna, gärna bland annat i detta pilotprojekt. Beslut i detta ärende har tagits i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 19 februari 2015 (protokollsutdrag bifogas). Huddinge kommun Malin Danielsson Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts ordförande POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 _ Stockholms V stad Trafikkontoret T raf.kplanering i I I Remiss av G!ingplan för Stockholm DnrT Sida 1 (2) _19, " i Remiss av Gångplan för Stockholm Gångplan (lr Stockholm syf\ar lill att beskriva IbTllI~1iUning.arna och dra upp riktlinjerna för stadens arbete med gånglrafikfrägor for perioden Vi ser fram emot dina synpunkter på hela planens innehåll, men frumfor allt på handlingsplanen for de kommande fem åren. Den 21 januari hålls en rernisskonfcrcns om förslaget, Bakgrund Stockholmsregionen växer i snabb (akl 20 l J heslutade Kommunfullmäktige om en Fra11lkomlighctsstrategi filr Stockholms stad, som beskriver hur fler människor och mer gods ska kunna transporteras inom vårt existerande väg- och gatunät. Detta ska ske genom att fler,li1vänder kapucitdsstarka och energisnål<! färdmcdel, gång, cykel och kollektivtnlfik, sumt godsfordon med hlig beläggning. Gångplanen utgör en inriktningsplan under Framkomlighetsstrategin. Den beskriver dagens situation filr fotgängare i Stockhohn, en målbild tbr arbetet med gångtrafik~ll, sumt en handlingsplan tbr åren , Målsältningen ~r alt öka andelen lokala rcsor som sker till fots i staden. Inom innerstaden ska andelen resor till fots öka från 54 till 60 procent, och inom Söder- respektivc Västerort frän 35 till 50 procent. At( ner människor tbrtlyuar sig till fots bi<jmr till ökad kapacitet i transportsystemet. Det kan också ge htilsovinsler alt ner m~nniskor använder sä kallade aktiva transportsätt, till exempel gång och cykel. Goda forutsättningar for gangtl'8fiken är vitalt for att kollekti \'trafiken ska fllnger~, eftersom dessa resor olla inled s oeh avslutas liled förn)1tning till fots, lrofi,konlo,,' T""kplanen"'l Flom;f1jJ~atan 4 110' 5311 '04 20 Slock~o:m Telelon 08-oOll,,~.~ V.xel Oa 5~a 2/:ol{H},ar. O,~ nr ~1~I)IlO_D142,\ocl<l>olm" Remisskonferens Staden bjuder intill remisskonterel1s diir förslagelliil gångplan presenteras och kommenteras. Ulf Eriksson, doktor i ämne! hälsa oeh stadsbyggnad, kommer at! bcrmtta om vilka faktorer i stadens utformning som skapar goda forutsiittningar for gång. och vilka hiilsofordelar som ett ökat gående kan ge. Det kommer också alt finnas möjlighet,m lämna synpunkter och stiilla frågor till stadens representanter,

5 Stockholms stad Trafi ~~ont ore t Trafikplanering Remiss av Gångplan for Stockholm DnrT201Hl0917 Sida 2 (2) Konferensen hiiils i llörsnlen i Tckniska NämJldhuset, Fleminggatan 4, ol1sdagcn den 21 januari mellan klockan 9 och 12, AlUnMlan skickas till Remissen Den 20:e november 2014 beslutade trafiknämnden al1 forslaget till glingplall skulic skickas ut pli remiss, Remissversionen av Gångplan for Stockholm sänds nt till berörda forvaltningar oeh m)'ndighet!.'r i Slockholrns stad, öl'figa myndigheter och kommuner i Stockholms liin, intresseorganisationer och smnarbetsorgan samt Iii I näringslivet Remissvar ska mlirkas med d ifll'icnu 111 mer TIO och skickas, semsi fred ag 27 feb ruari 2015 till: Trafikkolltorct Regislrlllllrct Bo,: Stockholm eller a nge TIO i li mnesru la n, Remissmaterialet finns även digitalt på: Efter remisspcriodell kommer de inkomna s)'npunkterna a1\ sammanställas och presenteras i en TIIpport, och glinbplanens innehåll kommer an bearbetas Ulifrån synpunktema, En slull ig version av gångplancn fastställs i trafiknämndcn, Frågor om fors laget kan besvaras av Sara Malm (sara.malmr!llstqckholm,sc), projektledare på Trafikkontoret. T.. n~ ' on'",, ' T"U.pl...,;"g F""'''W''on 4 80> & Stodhokn r... lon 08-5M 178 og Vt.. 1 OS = '._m,im:.loc>.holm. Iroril<k"""".. «.I~... Org.. lllooo-ll102. 'OCk/IOI'n.H i n c 1cd vänlig hlllsl ng 'erknn. Mattias Lundbe A vde Ini n gsehef trafik p lan c ring Bilaga l : Gångplan for Stockholm

6 Gångplan för Stockholm Remisshandling... Stockholms V stad

7 Plats för Irycklnformation

8 Innehåll Inledning 4 Stockholm idag - nulägesbeskrivning 8 Vad är ett gångvänligt Stockholm? 16 Handlingsplan 22

9 Inledning

10 Det finns m6ngo fördelar med att fler människor völier att gå, blide för den enskilda personen och för samhället I stort. Gångplanen är en fördjupning av Stockholms stads Framkomlighetsstrategi och beskriver hur Stockholms stod sko arbeta och planera för att bli en mer gångvänlig stod. B,a p4 m40gg.ött Au Il1inp mlllnis\;(lr >'11je, 111 g! gol ffi il.ld 11Inkli". I>tn som Pr bli. en dd l" sladsli"et och bidr. groom sin niln'lro lill,n(hen ocb till I U glk1i u~m iljon Il)'" "",h ;nt,"$ant fbr Indra &'ende. P.n "Orre andel fol' glngarc ; lrafiksyslemet if' mindre phemn pi klimal "",h miijo. lllldc pi ;ndiv;dnivl och pi u mhl llsn ivl ger eu ökl l gaende "",hl h~ lliov in sk: f. A Il andelen gående ökar kan frigora bpacilcl i l",f,h yslemel, d Itrsom e n person som gar tar mindre pills I n exempelvis e n person som kol bil. 'I ' *-!~ ' r,o"""omtlgh.tlotfgt. be.kr",-< hlk do kgp<>< It.t.. tcnko I~'dmodl." g4ng,..",,, och koiioktmroflk.ko prl... ltoro.l'lodon. gatunöt

11 Oangplantn. $ammanhang O ångpl anen utgår från S tod,hol ms t ra fi \:strategi, Framt om t ighetsstrateg i n, som angermåt fljrlrafikenictl ~bande Stockholm. FramkomlighetSSI rategin ~and l ar till slor dd om prioriteringar fl\r att a nv ~nda dettillglnghga ga tu_ utry mmet!j cffc kt ;~t som mojl igt, De tre kapae itclsstarka flirdmcdtcn kollekli vlraf,k, gllng och cykel har'li nyckelroll i sladens transportsystem. Planer fl\r ywlgn!tels kol1cktiylrafik och for p<ndlingscy kling ar franttagna, lik som planer och st rategicr for bland annal parkering, levcranstrafik och trafiksakerhct.l1l1sammans sk. planerna utgora priori teringshjlllp vid både genolllforande a ~ for!ndringar inom dcn be fmlliga slade ll och vid det for1salla byggandel IV el! allra kl i~ t och ~Axandc Stockholm. Efte rsom gatuulryunnet oft. Ir begrllnsat, bolde i den befintlig. staden och ~ id byg_ gandet a" ny siad, bli r den flirdiga trafiklösningen en sammanvbgni ng av olika trafi kanlers intressen och behov pä den akluel la plalsen. Kunskap maste darfor finnas om alla trafikanters behov Rlr all 1"411 avv11lllingar ska kunna göra. i varje projekt FramkomlighctS!;trategin ftr bascmd på Stockholms ovcrsi ktsplan, dar utgångspunkten Ir III det ska "ara möjligt all pä ell lryggt sli tt rlira sig i Sladen till (ols eller pä cyke l. Detta ska Isladkommas genom all fortsalla starka och utvidga Sladens «ntrala delar, l!it&a på Rlrtltnins i nio.ttraktiva lyngdpunkter som rcdan har god koltel;ti vtrafiklillgång. koppla samman.tadens delar med fokus pa glng, cykel och kolle ktivtrafik, och (lintis en levande Sladsm iljo i hel. ' laden. mln.1 85% UpplOVl' nad,n. ea!urum...,., att,oktlvt min,! 50% av d, lo~olo,"01110 I ytt, mo<l, n <><:h mln.t 60% av d,lo~ola """Ila Ilnno"ladl n.ki " '" 1I0lO sytt. och mal Sy ft e1!ned gångplanen I r att beskriva "ad ~i vet 0111 den nuvarande simalionen RIT Stock h(>lms fotsanga~, presentera en målbild for Okad gångvlnlighct i Stockholm och cn handliogsplan Rlr stadens arbete med gjngfragor under Aren 20 1,S O~nsplan c n s o,'orgripandc mai Ar all stadens ofromliga rum ska ge W ll~ forutslltningat fl\r invlloama all kunn., vi lja, vel. och vaga gå. Handlingsplanen innehilller nio ålgardcr som b idmr lill all uppfylla e ll e ll er flera av dessa fy m nyckelord. T, J av milen i Framkom lighetsslralegin Ir vik liga ur ell gängpcrspekli v och "m'ands som indikatorer Rlr arbetet med gangfrllgor i Stockholm. Den Rlrsla indikatom Ar all andden lokala resor (inom innerstaden respekt ive sgder. eller, astcror1) som ske r med gang sh vari minst 60 procent i innersladen och SO p~n l i )' Ilerstaden Ir Idag Ir andel arna S4 ~.pe kli ve 3S procent.' Den andm indikalorn Ir alt andelen minniskor SOm upp!e"., 'ladens galun,m som allraktivt sh beha llas pa minsl 85 pr~nl år 2030, vil ket ar samma andel SOm IOOi k.lorern8 och mllnivån for gångtrofiken ska fasislalias under

12 Vision 2030 En övergripande bild av hur Stockholm ska vara 6r 2030,, Oversiktsplanen - Promenadstaden En planeringsinriktning för ott n6 m61en Framkomlighetsstrategi f - c.!i '6 &.2 'ii ~ g> c o 'o ~ ~ o. 'c 15. L ~ ~ ~ g>.. ] fr. S '" ~ '" lo '6 '"

13 Stockholm idag - nulägesbeskrivning '- & r--' - r I 6 o 'I Il ~ '

14 Stockholm \'Öxer snabbare ön rlögonsin. Det stöller högo krav p6 hur stoden utvecklas. En g6ngvönlig stod kon locka mönnlskor som 6ker bil eller kollektivt att g6 istöllet. Stockholmore g6r redan idog mycket och 16ngt men stoden hor godo förutsöttningor för att ytterligare öka andelen g6ende, - - Stockholm hor godo fllruhllttnlngor fil, g~ng 3S procenl ay alla resor ioom Slockholll\J ".d SOr.i lill fots, vilket A. en,'mu b6g Indel;tmfllrt med and.. tw.opcisb.. 1def.GlngKsoma liosi i \k co:ntrlll, dcl!ll1l1 l Y iiiiden, I innmladrn Ir andeltn n&slan 54 proctni, mcdanden i y ll n~ laden 8rH p~nt' Sklkl lill den ojlmna flirdelninscn hn von au innel'$llden i Stockholm OIlaS I Kr tai. re bebyggd och Imr fonklionsblandad In yi~/!jadm. Eftnwm dcl l. nlnnan: Ii Il de mllpunkl(' ""'n yin nj i inllhllado:n" sannolikheten " <kre III min gir dir In i yutf1ladtn. All tg.l\shpcma hos nli.om.ldet plvtfkar hur fysiskl, kliva dc boende Ir hu viws i tn dollotsavhandl ing IV Ul f F.riksson. Enligl I vhandlingen bar pcrso_ 10m bor; QfI1rldcn i Slockholm mcd goda mojligheler lill tång en hogn: gnod Iv f)'$i.k ak livilel, mcd mer gätnd.lill vardags, In personer som bor i omd den mcd,jllmn mojlighcl lill gang. Deu" 1111., Q,lVKII indi,'idemu inkonw, kon, " dn och bil innthav. Tvi fhlom' i nlronddru utformning - bcbyggtlsci llhcl och funktion.blandning - visade iig opela ' 011 flir dess gangvlnlighct Dena gj llde oavsen va. I "adcll området Ug.' Slockholm vbt. b.\dc som i lad och som UIOfU~gion ni. 1 _bbast i Vlsleuropa mcd 2 proccjiij befolkni lllsti ll vlx1.' FOr all bchlolla tn god framkomrigllel måste glnganddto vara foruall litor, och helsl,"lxa, flir an galuulryrnmtlskljl.k.o liii ni, berolkll;ligen IIh" liod1t101m.....an.1wii>ba.. lvlhi... m... u b.foiknlng.iiimha p.6.2% An<f.I Of...,.h, IWIIOI.I "'~."I_n... kitwo yti. "loden

15 aarogr.. orroallllrogd Stockholm I r hyggt sa au invånarna har n~rma re till kollekti, tratiken lin i manga andra 8tO/StAder. Dct gllller både ft\'s!and fran arbetsplats och fran bostad.' Dct innth!r au många rcser kollekli>1 1ill och frln a,belc!. D ~,mcd går de korta str!ekor mel lan kollektivtrafiken och målponkten. on \l6n".. 0 Gr un~ o f'" l,6km l genomsniu gå, en stockholmare 0,3 km till eller fran kollektivtrafike n. Den hoga kollcktivtrafihndelcn i Stockholm, andelen Ir 34 procent av va<dagsresorna inom Stockholms siad, fbr alltsa med sig mer ~!ende An om in"anama t;ll exempel hade kgr! hit' ondel inv600re '00 00 '"., <o " ",.,,., V'lt OO A">land I.-.)n boolad 1111.p6 rb"ndo n konoklh1roflk>lcnlon/l\all plat. ~ ~ -" i_,. ~ ~., ro ", i >, 1.1 l to,uldo r oc ~ arboloplauor Inom soom 1«1 Il kollo klh1ralikolcjtlmlh6ttptal1'

16 NAr IItla resan ske, liii rols If medianllngdtn pl, csion tl n~lli r 1,6 km. Rcsllngdtn skiljer si, nlwon inte alls mdl,n inllfb... dtn och )'Itcnladrn. K ~;nnor sw fik Mg~ i!ane ljlikl 'v glngrnoma In minnen, umlidigl lofl\ mlnllfns ~5Of I r nllo! I.ngre.' 19 pro<:cnl Iv all. vl.da~rew. I Slockholm und.::. 2 km sh. mcd kol. k:klivllllfik och bil. f ör ko/li felor bn dc! l Il lsl filllll\s en ~isl potenl;11 all öka andelen "ngm«. Andelen ml!\sb. dock knll;gl!br fcsllngdt. liver 2-2,S km.' Om d.t lor "'.. In 5 min 011,6 ojunk.r und.l ~U.,cm~' Myck«.v slatisliken ov... If h&mt.od rrin RVU S, m~, som If en tes nneundcnoknin, 10m om(.liaf slun'pmlnigl u1v.i"- individer lom bot I S' crige och Ir mellan 6 och 84lr gamla. RVU ;n Irell komplex t verktyg mu flngar inle alla resor.om ggn lill fol S. Foku, liuer på resor me llan hcmm<:t och sludier eller ' ~IC. TiU exempcl kna$ ulllndsk. k"gk""," resande: i Ila!;Slihn.

17 R,kr,atlvg6ng Kesor me<! samma 018rt och m!lpunkt räknas inte som huvud~sor i RVU :n och f{\~v i nner därmed från en del av stati stiken. Exempel på en typ DV ~rflynning som ooa har S8mm~ Sl~"- och mil Ipunk! ar laprundor och prornen~der. Ur en glngpcrspck!iv kan det vora imrcssanl au la reda pli var m~nniskor vlljer an springa dler promenera, eocrsom del Ir vanligt alt vä lj a n a l u~ k öllll vlgar e ller,'ligar som ar anraktj,'a pl nlg01 annal slut. Kort... a... r olfentll~a &rio "an ",omtnm, a<h.a"",n4or W... do... <1 _n lunkuper med otortpunkt r nom St a<ki>oim, Till viin,le, pramena<le, a<h III h&gorlöp",...,.." ~ ~a '''''' kort... ""..... I~ p<i lir I nto en. ep,ehntat"" Urvtlt '" hu< bololknlngen I Stockholm onvllnde, utemlu&n I~,ekreallon, Kart.,...,ka darlöunda.th om en liiu.l'atlon. '!Va ob.. rvotion.. ii<,," koj.. och ot,and"... rko, """0 att,aku..., mlukr iii< 16pnln1 a<h p,,,,,,e,,,,.s.,, men <rh na,ton hla galul'llltn onvond.11i< IIpnlng <>< h ",om,,,,,d,,' '*ton utmlk:ktllng "

18 06ntfllld. n F." III undersö'" &lngii&kt pi ell,~ i fikt s'råk kilon plluspmfi.... mlulinpr av slnglt1llfiken. Koolin Uf.lig mluunglv gang... ~ken Il... " idas eddas. pi en plals i Slockholm, Drouninggll8n. Of(}llninllllalln (milli eu Iniu i höjd med Brygga.galan) lratlkeras av 1 genomsnill personer en vildag (mlndas- londa&), pclsolif. en f~dj,g, 5(1 000 pcrsone. en 111rdaloch personer en IÖndIg. SOI11 jlm~lsc,.. neras SVClvlgcn Iv dru mcmorfo«lon ~..anlig Y,fllas. Mal<.imrnm pi DroIlninwtan inrallerpl fredag cftcnnlddlg mellan 160cb 17, med eill< personer. Pl helgen Inr.ller maa.immen pi 11InJ.gen mellan 14 och 15, med pctsooer.' Kurvan Ir ell uempcl pi en gala som In>,ands ly minni skol lom soopp-,r och lom.raro keras mejilinder dc,ickr på dygnel då bulikcr och c8f~r har (lppcl. Anllkl folgangarc sjunker branl nar bulikcma Ilar Illng', Topparna pi.'udagaml un<kr IllOI'gOO, lunch och kvlll visar III galan Inn &/IYlnds Iv mimiskor pi... g lill och frin. rbelet prom... rorp6 Dr onn lng~on en ""rdog [m6n.t or.) N M~ n (lilrdogl er d /,o 00 o' '1<,...;. h,,_...,' ""... "". ii;.,... ~, '... 'lo " 'lo " 'lo '. " '. ~ ",. "" o;., '.'" "" '".:O:.'.'.'l.+to....-.,..... '"....~ Vorlclllon I g6nllmcle p6 Dronnlngllll!.On I u niroio 5loekhor",

19 oangvonor IXI vant,ga!c: Irende! flir gingresor i Slockhotm Jr III la 118 1,11 a.belt l die., kolan, IXI I. hen g. ns.i;,., liigl allla l illitt roll 1,11 hanlkts, och (e~rwnomr6dtn Rlr au handla. TOIaII 26 prott~ IV alta 10m besöker tu handcb(lnulde pronlroefjf hell " lgcn, li l!ldelsomrldc~ i innerstaden om handclsonulden som ligger nlra bosil<isoou!dcn hl. h08" Indel bcjökue som tltli, d,tlill f 011, ' 2012 liordcl en undersökning bland boende i Stockholm inklu! i. ( grannkommuner. Ilär I t~li dcl rrigan varfl)r man illle liick nagra tlngre itrlåor lill f 011. De vafl liplle lvaren (l9 r~pc kt "'c 36 proccnl).'ar.u ~litidcn eller Itrlebn vlr Rlr Ung flk au g.l.lktlredjc vlnli SlStt IV.~I var däligt vllder (12 procent), och del fjllldc vantigaste var Itl dcllntt var trynl.u,l ensam/liar ekl I r ml\rkl ute ( li procem).' 68% kiiot_ifi«l'ko r "'.,.bl...,......, In "'... ""... tijb Sl(M;kholnu IlIds try8&hclsenklt, som görs Vin ImI;C l r, vi... au ekn upplevda Irygghc~ ur 6ka! i Sl(M;kbolm under dc ~nl$ l e 'ren. Ar 2008 var ekl 10 pnx:cm som v.. myckeioroliga Ibr INoII cller som inte gick ul pj pund IV oro fl)rbrotl hade.iftran mini kli lill8 procem. SlockhohlllJ'e Jr ochi gansk.a nojda med lillgånge n pj glng- och cykel_ banof IIIm t koll ek ti.'lrafik I sin 51ad~1. 68 I'l'OC<nl av stockho lmarna I r gamkl e ller mycket nojda med si n utomhusmiljo! Enligt en ftlt,tydundcrsökning "trlrd av Tnofikkontorel upplever 64 procenl IV kvinooml och 59 procent av minnen OIry"hct [trafi ken. MAnga f 01- giingare upplever IU ilrlikilt cyklisler "isar ekm mindre hinsyn i t nofi k ~n In "I d dc nr IV folglng_ren. CyklislU uppleve. i.in... Itt W.Ik b i l i5~ r, rotg5ngok och Indra ey kl;' l ~r, isar... m ind~ hlniyn In v.d dc flr." 2011 genomrlrdes en intcrvjuunden6bliflg om g.t,,,,vlnor [ Liljeholmcn. 1 undcrs6kningcn rraml:om6nskcmitoch Rln.lag /lir l " RkbIltra Ibr slerik:, blaiid annat;" -+ Her, gonan: och bmlarc glnglb<bindclscr -) leparert ng av gang. ocb cykchrafik -) blu~ bely.nins -) likra, lydii,. och lier 6vergängssUJlkn -) Ikuillplalscr -)... gvisning -) "",to< ocb mi nslnin,lv ytor Rlr billrafik -+ lyd!igg6r1 vilb ylor lom Ir flit g!cndc.

20 Olyckor 2(11) VI' dd H8 rolglnp«: i SlIKkboIm M>ID s.kadad.. i kollilion mtd nlgon 1yp IV fordon. T.. IV fk»io ~ lwnc' fdos p! ""rw.liv kolliliomn. ~ 57% n ~S 1 1 olyåor Iv dcnn. 1yp ~ kt. i inn ~11 1.d~ n, p! sn,"d Iv 8H dc. finns en s. /I~ andel f01g1ngare dlr. onas. sku cknnalyp I v olycka p;i IIlor...d "/leko ly fonlon och mlmiskor.... ollokollolon.oiycltgr..., """"todo-nj4",ii"..., Ant. le1 gaej>dc 10m sk. dadfl i ~ i nselolyckor, ali 1SA ~ I. n inblandnins 8V IIndn..nfihmtcr,. If 1482 ~ l"$orc r. 66lv dc:$$ii hkv Ilh.,IISI Jkldt.ck. En tredjedel... de skadade hl. haltlt p;i ""rw.liy is och i n/!. S; n8dol~koml Iktf I ll ka stor ut5trlcknlng i yunsllodcn 10m i innerstaden. Tvl trcdjedclar IV ck roislog... 5OII1,kl das i singelolyckor I f kvinnor. Slalisti k~ n, is.of III rd,tö!"«: Indel IV de oskyddade tnfikantcm SA glende, cyklister, nloj>fflisto. och mot~y k ll"e., il. $vlno.. skidor h de.om! kor i bil. " for gnoppw lida: bo Cn l ; n~lolyckl som folglngarcgc. livl,lill konse h cnscr. SpecieIII de äldre kvinnorna bclltlvcr olll llnga vårdlidcr flir l in. skador. De singelolyckor 10m rolgllngl" I S1ockhohn rika. ut tbr kosta.. mh.lll.. en halv miljard kronor ligeo. " 35%, yttlrolockn 8%... ohn" potition iwrivo oioodo<io 1I101i""" 101l1li"9"'" ""'dode t lo::>/liiionoolvtloor lot~li"90 r e.\;qdodl l.i"ljotolyekor 00 0, o o o.g 2 ~ ~ -, o ~ 0 E., o, ~ ~.~ " " " ", ~ ~, ~ ~ ~ o ~ - ~ E o E E o o v """Il"'" dlldadl ""h... otyc... t... "... RI_lOt l... dlmlrdl Ik6rlo I0 lj """,",_... mangd.

21 Vad är ett gångvänligt Stockholm? o

22 I ett göngvönligt Stockholm finns ett finmaskigt göngnöt. Fler väljer att gö istället för att ta bilen. Det ör lött att hitta och medborgarna könner sig trygga. Platser och mötespunkter ör väl amhändertagna och inbjuder till möten och Yistelse. Stodens offentliga rum ger förutsättningar för att Invönarna ska KUNNA, VILJA, VETA och VAGA gö. Flera projekt I linje med glingplonens mölbild har genomförts el ler pögör idog inom stoden. Det finns ocksö arbetsomröden som behöver utvecklas mer för att möibilden sko kunna uppnös I hela staden. kunna vilja veta våga G O, a. $yfu och funktion l <ku. kapi telp",... tlt~ra $ ~n ",!Ibild fl!r ~n glngvlnligl SlOXl;holm. best! ~nde Iv f)'nl nycblord. Mllbikkn hlr 8Cf11 sy n ~ n : -+ Samonanfana Stockholms vision om den g!nav.nliga lwkn -+ UtgOOl to ulg.\nglpookl!lir I U im'e n t~n gllli\-inligheten pi. en btfintlis plats jlmrlrt nled Idc:altillståndet -) Vara eu verktyg ~ au ~ k a pa goda RlrutslluninSlr fl!r gang inom, tadens 'tadsutvec klin&lproj ckt MAl bil<knl nydelord: KUNNA. YIUA. VETA och VAOA btslui\'s nedan. Samllip e~ nsk lper hos Ylrje nyt"kdojd kommer dllan an kunna uppl)tl1as pi. ~ och SlII1Im [)Im. M'isluningcn I U IIppl)tlla d mj.ng;o cgcnsl:l~ som,n{\j ligl, Ar <kl Il egensbper som gir att uppfyll a mls t~ dct.s.i fl exlra god tv, lilel. Som exempel kan eu glngl.rlk lned dålig (lhrol",kbarhct frln omsi.'ningcn behov. 11 C ~ L ra god btlyinins fl!r.u m ~nn i, k(}r sh vago gl d~r. ial1kilt under de lider pi dy8"et da gang8ödc:t I r litet.

23 G6ngstr6ket ska finna s, vara tillräckligt brett och fysiskt möj ligt att använda för alla. G6ngnötet ska vara gent, innehölla alternativa vögar och vara utan barriörer som gör det svört eller omöjligt att to sig fram. kunna paaaende orb"e ~ St"lkn'. rbele med tillgl"gligh<:t fl),. pe"o,,<,r med fun~ ti onsn«l. $luning har plgån under 15 Ar. Vatje tl!rvlllnlng har idag ""-.var mr tillglngligh<:tsfrlgoma ioom, iu vcrkanlhetsomrlode. 100m Tr1OfiH.ontofCI har Irbeltt i den befinlliga galumi1j!kl till 1\Or del handlat om Illt. bort» bilade ~~th.vhjllpt. hinder, lill t~empd hinoinodc holer. brisuondt kont~lowke ri ngu och ojlnln bell ggninpmatc rial, ocb alt bevab In nya hinclc-r inle Iillkom...:r. SIaokns handbok R!r,od lillglngjighellnvlod. i t.lad:!byggnadsprojekl R!r In sl k ~rsl1l l a I II ~ Iu ltlle l blir IiiiglIngliga och anvllldba,. offentliga film. -t Tmliklwnton:I.. belar på Ile.. d ll nled. 11 fllui h allttlen på vinter"'g_ h~lini ngcn i I taokn. Illand 8M.1 "tbild", ~ntr~prenclrem~ tl!r a ll fika kunskapcn om beho, cn hos de oskyddade t.. fohntema, mcd &lrs~ ilt foku, på l idr., och personer med funklionsnedstllning. Nyn upphand_ linglr har ockd Iliorts mod mer!pe<: ifo ccrlide krllv oc h en Okad kontroll IV hur upjk!r1ogcn ulflkl. Nya nlttodcr Rlr ln&oj ning tcsim och utvlrdcnis Rlr'll uppllt ökad kvalltct och fmmkomlighct. Utveeld l Ilfl.pOt, ntlo1 ~ GMom I II ta reda pållltf om o U, i har """il rolglnguc i iiidm 1;111 vi ligga mer ~surser på de o ikligast. "fflkcn. liii uempcl pi ptudrifl och taluundtrhtoll. Ami kontroll IV upplilc1ser ocb In... I 10m bd!il' c"'. folg5ng.orn rramkomliglltl. -t Nlr Iladen vbxer och ny~ invlnare flyttar in blir l" ngld på g.lngl>llnor vanligare nha o iktiga malpunkter och i de tent,,11 delarna ftv iladen. Vi b<:hö v~r la red. på nltr om var t"ngsdn Ir '!l1it och hur vi undviker en ohlllbar Imfik.! ituat ion flir fotg.'ngama. -) I yllcr'lladen Ir det onalo Art au som fotglngll~ II 11g till narliggandc "IdsdciII på grund.v I>IIrri l rtr, till ex~mptl spår IÖfTe 0 1g11. otrygga 8}"Gnomrldcn.11«vaUendmg. Vi MMo n I'beu med III mimkl eller önrbryua isoknondc... lfil... 1br I U,kipa rn mer int~grc...:l.lad. II G60~, to<~-lon..t~f()\ho 1O

24 G6ngstr6ket ör befolkat, innetkillsrikt. hor mötesplatser och ör utformat med kvalitet. G6ngnötets egenskaper motiverar valet att g6 framför andra sött att förflytta sig. vilja P.!Sl6. nd. orb. t. ~ Stockholms " " ~IS; k tspla n tydligöl' viktt n IV funktionsbl! ndning vid pllomri", IV ny btbyggdse. Rlf I U "'.pa btfolklde och 'n",,"'lisriu olyalllisa " nn...ro levande bollrndning... Pllnen btskri. t r ca tn fikhirrar\:i dir rolii","~. cykli ster och kolkk!;" lnillk lir vj ~ t 'p5 1. An.bilionen.U by"" Illt i Jlrlk oom kopplar Un"nln ludell$ delar ger ocw Rlnnslnni ngar Rlr en befolkld och inneu IIsrik SLlldlmilj". ~ Hand boken Gata Stockholm ska skapa goda Rlrul51nnl ngar Rlr en enhetlig JLandlrd!lir indelningen av gator i ytor IVKdda!lir olika tmfiksl_g, trldpllnlcrin, mcd men. och ijtg(ln,. n Ilad vid pcionte,ing mdlan oi,u ru""tiomr. Ib ndbokcn Klj och SInInd Sl<KkhoIm I r t n dllk-doing Il:k viurnnln miljlkr i ~ 1r1I 1a 'liden, fon' ofta "'gör "Okt,p promenad och, ir.td sestrllk. ~ Opcn Strccts inneba r i Stockholm att vanligivis biltrafik erade gator ti ll flllli gl görs bil fria, Rlr, n bli mer attrakth'l fl:ir gilnglra fik an l. r och ge Ulrymme Rlr aktivil eter SOlll vanligiv;, inte ryms pi l! a l~n. SyO.l Ir I II shpa ~n attiliktiv glng. och viste!scmi lja, 11" stockholm.re och bt56kare uppleva gat.n p1 tu nytt.1111, och I II uppmun lra till fysisk,kli, ild. Utv.ckl lng,pot entlal ~ Vi bthli.'er hlcnlificfl pills«och slråk som hat potenti,l l u kunna bli glgllor d l ~ r glngr.tuomrtden. J lu r galan ~g!crlll r ~ U ocrhört potenl ve rktyg fl:ir au ~ k lpa lev.nde g.tu","', Omfl:lrddni ng IV gatuulry lolllel kl n vam anlingen.n.ill fllllig 6lgArd, till ~ xem pe l under w tll mamlå nldemo. eller ~n pen " a~ n l fl:irindrinll som ock$l. hn Rllja, ly en g8luombyggnad Il:k all ylttrlipre "h l11rak lil'ilt(cn. ~I6t Stoc_-"";_"''IIIQI4 l(l.to 19

25 Gångnötet är orienterbart, överblickbart och skyltat sö att det ör lött att förstö vart göngströken leder och vilka mölpunkter som finns längs vögen. Det är lätt att förstö vilka ytor som ör till för göende och vilka som ör till för andra trofikslog. veta paghnd.orb. t. -+ Stockholm. gato- och parl:miljdcr har et! s.mmanh5ngande fonnsprik där samma belaggning,material iterl:ommer ra gångytor i hda staden, D<::tta gör de t ellkeh att fllrstå vilka ylor SOI11 Ar till fiir gående. Ilet fi nns typri tni ngar fiir till exempel livergångsställen, g.l.ngpassagcr och genomgaende gånsbanor som ~ k.ma lk r au utformningen blir likadan i hela, t.""n. Del hj Mpcr invinarna an kanna igen sig och flirstå vilket beteende som f!jrvantas av dem och livriga trafik anter, -+ Ett.rbet<: med ell skyl tprognom fiir Stockholm har inlett s. Syflet Ar all sbpa enhet lig skyltning flk fotgängare som,,'.rar upp mot del beho, Dv orienteringshj!llp som "adens besokan: och boende har. Ett pilot_ projekt inom e n del av itaden planeri' under ) Stockholms gang"ägnat Ar digitali ",,,,t sedan några lir till baka inom ell projekt som ska underlätta orientering flir personer med synnedsllttning. eadept. u tv k II ng ipot. ntl 01..) Ibland går den genaste vagen fiir fotgangare liver fa,t ighet.mark ell er till och med inomhus, till exemp..! O"cr en 10mt med ".rfam iljshu. eller vi. en galleri. Vi bllr a,beta tillsam mans med fastighcl~gare och andra aktorer, lill exempel TRlfikflln'ahn ingen, fil, fitt genvlgar och moj ligglka fil, flera all anvftnda dem, genom vigvisning...) De t digilaliscn.de gång,'agng(( t bll, goras tillglngligt for utveålare vi. stadens 5a(sning r!! öppna d.ta. Syftet ar all fl fram v5gvisn insslj!n,te, och andra Ij an,te, som kan va,a tiu nytta for all m!nheten.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Gångplan för Stockholm. 2014-08-26 Remisshandling

Gångplan för Stockholm. 2014-08-26 Remisshandling Gångplan för Stockholm 2014-08-26 Remisshandling Plats för tryckinformaon Innehåll Inledning 4 Stockholm idag nulägesbeskrivning 8 Vad är ett gångvänligt Stockholm? 16 Handlingsplan 22 1 Inledning Det

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/189/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/189/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/189/1 1 (l) 2013-08-21 YITRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samhällsbyggnadskontoret YTTRANDE Remiss: Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgslän 2014-2025 Sala kommun har

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Motion 1975176:800. av herr Sven G ustafson i Götebor~ om åtgärder för att främja cykeltrafiken

Motion 1975176:800. av herr Sven G ustafson i Götebor~ om åtgärder för att främja cykeltrafiken 9 Motion 1975176:800 av herr Sven G ustafson i Götebor~ om åtgärder för att främja cykeltrafiken "Cykeln är ett billigt, energisnålt och miljövänli gt samt föga ytkrävande transportmedel och erbjuder därmed

Läs mer

Trafiksäkerhetsutveckling

Trafiksäkerhetsutveckling Trafiksäkerhetsutveckling Trafiknämndens mål: Med hänsyn till nollvisionen inom trafiksäkerheten bör snabba och effektiva åtgärder genomföras så att antalet dödade och svårt skadade på sikt minskar till

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

TJÄNSTEUTLATANDE. El-ljusspår runt hästhagarna i Vista- medborgarförslag. Beskrivning av lirendet. Kultur- och fritidsnämnden

TJÄNSTEUTLATANDE. El-ljusspår runt hästhagarna i Vista- medborgarförslag. Beskrivning av lirendet. Kultur- och fritidsnämnden HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-07 KFN-2015/1 00.382 SIDA 1 (2) HANDLAGGARE Johansson, Kicki 08-535 31730 kicki.johansson@huddinge.se El-ljusspår runt hästhagarna

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

RAPPORT öve r schaktkontroll i kva rteret Öde t S Sundsva l ls stad, Medelpad

RAPPORT öve r schaktkontroll i kva rteret Öde t S Sundsva l ls stad, Medelpad RAPPORT öve r schaktkontroll i kva rteret Öde t S Sundsva l ls stad Medelpad Januari 1989 Anders Wallander Länsmuseet i Västernorrlands län 1 RAPPORT öv ER SCHAK TK ONTROLL KVARTERET öoe T 5 SUNDSVALLS

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 0-0- --, - 0- och - 0- () Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Konsekvensutredning enligt

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) DATUM REFERENS SIDA 2017-04-10 KS-2017/1048 1 (1) ERT DATUM ER REFERENS 2017-03-22 FI2017/01289/DF Finansdepartementet Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Huddinge

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer