Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010"

Transkript

1 Ura 2008:4 ISSN Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

2 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning... 3 Uppföljning av tidigare prognoser Internationell översikt Finansiella marknader Svensk ekonomi Efterfrågan på arbetskraft Sysselsättningen Näringsgrenar Jord- och skogsbruk Industri Byggnadsverksamhet Privata tjänster Offentliga tjänster Utbudet av arbetskraft Arbetslöshet Arbetsmarknadspolitiska program Arbetsmarknadspolitiska utmaningar Regional utveckling Bilaga 1 Kodförklaring till länsbokstäverna Bilaga 2 Metod och urval

3 2

4 Sammanfattning Dystra framtidsutsikter Den ekonomiska nedgången får nu ett allt tydligare genomslag på arbetsmarknaden. Arbetslösheten ökar kraftigt åren 2009 och 2010 beroende på en fallande sysselsättning inom samtliga sektorer. Prognosen grundar sig bland annat på en intervjuundersökning av drygt arbetsställen inom det privata näringslivet. Den visar på den dystraste bilden sedan nuvarande undersökningsmetodik startade i slutet på 1990-talet. Därtill kommer intervjuer med nästan samtliga kommuner och landsting vilka också planerar för en minskning av verksamheten. Recession i världsekonomin Den ekonomiska aktiviteten i den globala ekonomin har dämpats stadigt under 2008 och nedgången övergår nu till en recession 1. Fallet i konjunkturen förutses komma att bli det kraftigaste sedan andra världskriget. Världskonjunkturen har uppvisat en nedåtgående utveckling under längre tid, men krisen i den finansiella sektorn under hösten försämrade läget dramatiskt. Trots en rad kraftfulla åtgärder från centralbankernas sida samt från olika regeringar runt om i världen för att motverka den finansiella krisen bedöms lågkonjunkturen komma att fördjupas år 2009, och en konjunkturvändning väntas tidigast år Detta bygger dock på antagandet att krisen i den finansiella sektorn ebbar ut, vilket leder till att det blir både lättare och billigare att låna pengar till investeringar och till privat konsumtion. Försvagningen av den globala ekonomin har sina rötter i Förenta staterna och det var också där den finansiella krisen startade. Det är i och för sig en process som pågått länge, men den formligen exploderade under hösten med en akut kris i den finansiella sektorn. Bakom detta låg ett stort fall i huspriser. Det har fått till följd att investeringskonjunkturen rasat och allt detta har dragit ned hushållens framtidstro rejält. Pessimismen hos hushållen har dessutom förstärkts påtagligt av att arbetslösheten stiger. Detta bedöms leda till att ekonomin i Förenta 1 En global tillväxt på 3 procent eller mindre definieras av IMF (Internationella valutafonden) som recession. Den bygger på att befolkningstillväxten kräver en tillväxt på mer än 3 procent för att den samlade levnadsstandarden i världen inte skall sjunka. 3

5 staterna går in i recession 2 och BNP-tillväxten bedöms komma att minska med cirka 1 procent mellan åren 2008 och Konjunkturnedgången har spridit sig runt om i världen och sedan våren 2008 har en kraftig försvagning skett i eurozonen. Det ledde till att euroområdet snabbt gick in i en recession och detsamma gäller den japanska ekonomin. Det som delvis håller upp tillväxten i världen är relativt höga tillväxttal i Kina och Indien, även om dessa länder går in i en påtagligt dämpad konjunktur. Den samlade bedömningen är att den globala BNP-tillväxten faller från cirka 5 procent år 2007 till cirka 1 procent år Recessionen har även nått Sverige Den svenska ekonomin har försvagats påtagligt och BNP minskade om än svagt under både andra och tredje kvartalet i säsongrensade siffror och jämfört med kvartalet närmast innan. Det betyder att konjunkturnedgången i praktiken övergått till en recession. Alla framåtriktade indikatorer pekar på en fortsatt försämring under fjärde kvartalet och ett stycke in på år Företagen rapporterar samtidigt om sämre framtidsutsikter och detsamma gäller hushållens tilltro till framtiden. Konjunkturinstitutets förtroendeindikator rörande hushållen har i oktobermätningen fallit till den lägsta nivån sedan indikatorn lanserades år 1993 och utfallet blev lika svagt i novembermätningen. Exporten tvärstannar Den svaga globala konjunkturen fortsätter att dra ned exporten till låga nivåer. Dessutom hämmas den svenska exporten av att inslaget av investeringsvaror är relativt stort, detta i ett läge då de globala investeringarna minskar kraftigt. Även importen försvagas till följd av svag investeringskonjunktur och minskat behov av insatsvaror samt en svag privat konsumtion. Investeringskonjunkturen som varit stark i fyra år i rad har försämrats påtagligt under 2008, en utveckling som förstärks under det kommande året, varvid investeringarna bedöms minska mellan åren 2008 och Hushållen har trots högkonjunkturen varit försiktiga och prioriterat sparande framför konsumtion, och mot bakgrund av att hushållen blivit alltmer pessimistiska kring både landets ekonomi och sin egen ekonomi samt att arbetslöshetsrisken har ökat, blir sparandet än högre nästa år. Den privata konsumtionen bedöms därför komma att öka blygsamt under år 2009 trots att hushållens inkomster fortsätter att förstärkas. Den offentliga konsumtionen bedöms öka svagt, vilket sammanhänger med minskade ekonomiska möjligheter att expandera verksamhetsområdena. 2 Tillväxten minskar två kvartal i rad. 4

6 Det finns trots allt några positiva faktorer att redovisa för år Den ena är att inflationstakten dämpas påtagligt genom fallande råvarupriser, vilket är gynnsamt för utvecklingen av hushållens realinkomster och ökar möjligheterna för Riksbanken att ytterligare sänka styrräntan. Hittills har Riksbanken agerat kraftfullt för att motverka konjunkturnedgången. Styrräntan har sänkts från 4,25 procent i september 2008 till 2 procent i början av december Dessutom är de offentliga finanserna starka i utgångsläget vilket ökar möjligheterna att föra en expansiv finanspolitik. Därutöver har den lägre kronkursen gentemot andra valutor ökat industrins konkurrenskraft. BNP-tillväxten beräknas växla ned från 2,7 procent 2007 till 1,2 procent 2008 och 2009 faller BNP med 0,9 procent. Det finns sedan mycket som talar för att BNP åter kan komma att växa något under 2010, driven av en viss återhämtning i världsekonomin och av expansiv finansoch penningpolitik. Ovanligt kraftig varselökning Fallet i lediga platser under det senaste året och den kraftiga ökningen av varsel om uppsägningar indikerar att arbetsmarknaden kommer att försämras kraftigt år Hittills under år 2008 har antalet varsel uppgått till personer, vilket är en ökning med personer på ett år. Merparten av ökningen har skett under hösten och enbart under månaderna september till november uppgick antalet varslade till drygt personer vilket kan jämföras med knappt personer under motsvarande månader Det är också den snabbaste ökningen av antalet varslade som redovisats historiskt och varselnivåerna under oktober och november överträffas bara av tre månader år jobb faller bort Antalet sysselsatta som ökade med ovanligt mycket år 2007, eller med personer, stiger med personer år Mellan 2008 och 2009 beräknas sysselsättningen minska med personer. Sysselsättningen försvagas särskilt för ungdomar och för utomnordiskt födda. Männens sysselsättning bedöms minska med mera än kvinnornas. Sysselsättningen kommer att minska med än mer år 2010 och nedgången kan då skattas till personer. Det betyder att vi åtminstone har två mycket kärva år på arbetsmarknaden framför oss. Under år 2007 ökade antalet arbetade timmar kraftigt, eller med 3,2 procent, men för år 2008 beräknas ökningen reduceras till 1,9 procent. Det betyder också att produktivitetsutvecklingen varit negativ två år i följd. Ökningen av arbetade timmar har därmed stått för hela BNPtillväxten. Det innebär att enhetsarbetskostnaderna stigit, vilket för- 5

7 sämrat företagens konkurrenskraft. Bara detta faktum talar för att företagen måste anpassa antalet anställda för att dämpa kostnadsökningen, och till detta kan nu läggas ett omfattande efterfrågebortfall från omvärlden. Det talar för att arbetade timmar kommer att minska mera än antalet sysselsatta och nedgången för år 2009 beräknas till 1,7 procent. Det innebär växande produktivitet under år 2009 och att tempot tilltar under året. Även 2010 förutses en kraftig nedgång av antalet arbetade timmar. Något lägre utbud av arbetskraft 2009 Utbudet av arbetskraft har ökat mycket kraftigt sedan vändningen Under åren beräknas därmed uppgången utgöra personer. I höst har ökningen börjat bromsa in och väntas övergå i en viss minskning under loppet av år Det finns ett starkt samband mellan förändringen av sysselsättningen och förändringen av arbetskraften. Under hela den senaste högkonjunkturen har den kopplingen varit osedvanligt stark. Som genomsnitt har utbudsökningen utgjort närmare 80 procent av sysselsättningsökningen under dessa goda konjunkturår. En viktig förklaring är att utbudet drivits upp av en stark tillströmning av ungdomar och utomnordiskt födda samt att arbetskraftsutbudet höjts bland äldre i arbetskraften. Det sker en påtaglig ökning av ungdomar i befolkningen (18-24 år) åren 2009 och 2010 medan de äldre i befolkningen (55-64 år) minskar markant. Den kärva arbetsmarknaden leder till att fler unga kommer att söka sig till utbildning och att de som redan går i utbildning stannar kvar samt att de arbetsmarknadspolitiska programmen ökar i volym, vilket betyder att utbudet av arbetskraft minskar med personer år Utbildningseffekten får ökat genomslag år 2010 och arbetskraftsutbudet kan komma att minska med cirka personer under det året färre industrisysselsatta 2009 Industrikonjunkturen har försämrats markant och Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar på en rejäl avmattning under det kommande året. Under hösten har industrin varslat många om uppsägning och tyngden har legat på transportmedelsindustrin. Fordonstillverkningen har drabbats hårt av ett kraftigt efterfrågebortfall i Förenta staterna och genom finanskrisen. Redan före konjunkturfallet stod bilindustrin inför en strukturomvandling, vilken nu kommer att påskyndas och slå igenom med stor kraft. Den svaga investeringskonjunkturen runt om i världen kommer att drabba den största exportindustrigrenen maskinindustrin och dess stora företag tydligt, vilket bland annat märks genom höga varseltal. Även andra delar av industrin står inför omfattande strukturförändringar samtidigt som konjunkturned- 6

8 gången slår hårt. Underleverantörer i alla led, ofta mindre företag, kommer att drabbas hårt och konjunktureffekten bland dessa har ännu inte nått arbetsmarknaden fullt ut. Det innebär att nedgången i industrikonjunkturen kommer att fördjupas och sprida sig till samtliga industribranscher och företagsstorlekar. Industrin tvingas till omfattande produktionsanpassningar framöver och det kommer även att märkas i kraftigt fallande sysselsättning. Denna beräknas minska med år 2009 och med än mer under år Byggandet tvärbromsar Byggkonjunkturen försvagas nu i rask takt. Detta är ett område där konjunkturen snabbt vänt nedåt, dock från ett starkt utgångsläge. Framtidsbedömningarna från företagen på ett års sikt har blivit mycket negativa under hösten. Igångsättandet av bostadsbyggande har minskat påtagligt och det är en utveckling som förstärks Bristen på arbetskraft har fallit tillbaka i snabb takt och de huvudsakliga hindren för att öka produktionen är otillräcklig efterfrågan och ökade svårigheter att få krediter. Konjunkturnedgången slår mot de områden inom branschen som är relativt arbetskraftsintensiva. Däremot står anläggningssektorn emot konjunkturförsvagningen bättre och det är de offentliga investeringarna i järnvägar och vägar som kommer att öka. Detta område är emellertid kapitalintensivt och får därför en begränsad effekt på sysselsättningen. Sysselsättningen inom bygg- och anläggningssektorn som helhet beräknas minska med cirka personer under Minskad sysselsättning inom privata tjänster Den privata tjänstesektorn som varit sysselsättningsmotorn under flera år har gått in i en lugnare period. Under hösten har sysselsättningsökningen bromsat in tydligt och området har blivit dystrare i sina framtidsförväntningar. Området är dock mycket heterogent. Det mest expansiva området har varit uppdragsverksamheten inklusive datakonsulterna, men denna sektor har också känt av konjunkturförsvagningen under hösten och framtidsförväntningarna har blivit mer försiktiga. Det finns dock fortfarande en tydlig positiv grundsyn. Nedgången i framför allt industrin men också byggnadsverksamheten påverkar emellertid området genom färre uppdrag. Det rör områden såsom ekonomisk, juridisk, organisatorisk och teknisk rådgivning med mera. En del uppdrag ligger inom bland annat produktutveckling. Bemanningsföretagen ingår här och de känner av den vikande efterfrågan på arbetskraft. Mest positiva är datakonsulterna men även där har en dämpning skett. Detta är en utveckling som kommer att förstärkas, enligt vår bedömning. 7

9 Banksektorn är inne i en mycket turbulent period och personalneddragningar är att vänta. Dessutom förstärker den finansiella krisen redan pågående strukturella förändringar. Detaljhandeln kommer att känna av hushållens minskade köplust och det gäller i synnerhet sällanköpshandeln och bilhandeln. Dagligvaruhandeln är inte så konjunkturkänslig men området kännetecknas av strukturella förändringar till mer personalsnåla anläggningar såsom stormarknader. Den försvagning av konjunkturen som pågår drabbar även partihandeln och det medför att antalet anställda sammantaget inom handeln bedöms komma att minska under Hotell- och restaurangnäringen drabbas tidigt när hushållen håller hårt i plånboken och företagen drar ned på sin konferensverksamhet, vilket medför att färre anställda är att vänta. Den försvagning som sker inom industrin och byggnadsverksamheten påverkar transportnäringen negativt. Sammantaget beräknas antalet sysselsatta inom det privata tjänsteområdet komma att minska med personer under Färre kommunalt anställda Den kommunala sektorn har uppvisat starka budgetar flera år i följd. Nu sker dock en omsvängning, dels genom att skatteunderlaget eroderas via en nedgång av antalet arbetade timmar dels genom att kostnaderna stiger, bland annat på grund av ökad arbetslöshet. Den kommunala sektorn planerar också för en viss neddragning inom sina verksamhetsområden, vilket till viss del kan bero på ett ökat inslag av privat huvudman. Det innebär också en neddragning av antalet anställda under Man räknar med färre anställda inom grundskolan och gymnasieskolan med anledning av den demografiska förändringen med färre elever. Dock planeras för fler anställda inom barnomsorgen, också på grund av demografiska förändringar. Vidare planeras för en viss neddragning av antalet anställda inom vuxenutbildningen under första halvåret 2009, men däremot en utökning under andra halvåret. Kommunerna planerar vidare för något färre anställda inom handikapp- och äldreomsorgen och nedskärningar även inom övriga verksamhetsområden inklusive administrationen. Landstingen, vars ekonomi är svagare än primärkommunernas, planerar också för färre anställda. Man räknar med en viss neddragning av antalet anställda inom lasaretten medan neddragningarna inom primärvården bromsar in. En viss utbyggnad av tandvården planeras medan färre anställda beräknas för bland annat administrationen. Antalet statligt anställda bedöms komma att bli något färre under det närmaste året. Det betyder att den offentliga tjänstesektorn bedöms komma att sysselsätta färre personer

10 Arbetslösheten ökar till 9,0 procent 2010 Arbetslösheten upphörde att minska under första halvåret 2008 och sedan sensommaren har en ökning iakttagits i åldrarna år. De olika statistikmåtten ger här samma resultat, det vill säga arbetskraftsundersökningens (AKU) nya definition och tidigare definition samt statistik över arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är inflödet i arbetslöshet som svarar för hela ökningen och denna drabbar ny- och återinträdande på arbetsmarknaden. Procentuellt har ungdomsarbetslösheten ökat mest jämfört med den i övriga åldrar och även arbetslösheten för utomnordiskt födda har ökat. Männens arbetslöshet har ökat tydligare än kvinnornas 3 vilket kan härledas till att det framför allt är mansdominerade områden som drabbats av den ekonomiska nedgången. De många varslen inom framför allt industrin indikerar att skillnaden mellan mäns och kvinnors arbetslöshet kommer att fortsätta växa. Arbetslösheten beräknas 2008 till 4,5 procent enligt tidigare definition och till 6,2 procent enligt den nya definitionen, vilket är samma nivå som Under 2009 ökar sedan arbetslösheten kraftigt, till 5,8 procent enligt tidigare definition och till 7,6 procent enligt den nya definitionen. För år 2010 beräknas arbetslösheten till 7,0 procent enligt tidigare definition och till 9,0 procent enligt ny definition. Andelen av de arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar arbetslöshetsersättning har ökat kraftigt under senare år. Den andelen uppgick till 15 procent år 2006 och har ökat till närmare 32 procent i program 2010 Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program 4 kommer år 2008 att uppgå till i genomsnitt personer per månad eller 1,9 procent av arbetskraften. Det är något färre än under år För år 2009 har Regeringen beviljat medel för personer vilket motsvarar 2,3 procent av arbetskraften. År 2010 har Regeringen budgeterat för personer, eller 2,5 procent. År 2009 kommer att kännetecknas av snabbt stigande arbetslöshet. De tidigare uttalade rekryteringsproblemen bleknar och istället blir arbetslösheten en huvudfråga. Den kan förväntas stiga mer eller mindre i samtliga grupper på arbetsmarknaden oavsett kön, ålder, etniskt ursprung med mera. Det kommer dock att vara vissa grupper som drabbas av högre och mer långvarig arbetslöshet än andra grupper. 3 Statistik från Arbetsförmedlingen avseende arbetssökande som är inskrivna som arbetslösa. Arbetskraftsundersökningen ger ett annat resultat. 4 Konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program, det vill säga exklusive de stöd som riktar sig till funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. 9

11 Fler med långa inskrivningstider 2009 och 2010 Antalet arbetslösa med långa tider kommer att öka markant i ett brett fält av arbetslöshetsgrupper. Det finns begränsade resurser inom arbetsmarknadspolitiken för att korta arbetslöshetstiderna innan personerna är kvalificerade för jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Anledningen till att antalet med långa tider ökar är att många nya med svårlösta problem tillkommer och att de som redan är arbetslösa med en svag ställning på arbetsmarknaden kommer allt längre bak i arbetslöshetskön. Arbetslöshetstiderna ökar också genom att huvuddelen av resurserna kommer att gå till nämnda garantier. Tillflödet av nya i dessa garantier kan förväntas stiga under åren 2009 och 2010, men särskilt kraftigt från och med andra halvåret 2009 och framåt. Följande grupper bedöms få svårast att snabbt finna ett arbete: Ungdomar under 25 år Utomeuropeiskt födda Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga Arbetslösa personer år Personer med högst förgymnasial utbildning Det kommer att ske en kraftig ökning av arbetslösheten inom alla ovannämnda grupper. Samtliga ungdomar oavsett kön och utbildningsnivå får svårare att snabbt finna ett jobb när det träder ut på arbetsmarknaden. Dock blir situationen särskilt utsatt för dem som har en kort utbildning. Andra utsatta grupper i en liknande situation är äldre i arbetskraften, det vill säga personer i åldrarna år, samt funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. Utomeuropeiskt födda har också generellt svårare att snabbt komma i arbete jämfört med andra grupper. I våra tidigare analyser rörande utomeuropeiskt födda har det främst rört sig om personer som saknar akademisk utbildning men genom den kraftigt försämrade arbetsmarknaden kommer nu utlandsfödda på samtliga utbildningsnivåer att drabbas hårt. Dessutom ökar antalet nyanlända som ska ut på arbetsmarknaden framöver och många av dem kommer att få svårt att snabbt finna arbete på grund av att de kan sakna erforderlig utbildning och/eller arbetslivserfarenhet. Svårt för kottidsarbetsutbildade En gemensam nämnare för många inom ovannämnda grupper är kort skolutbildning. På en arbetsmarknad med stigande arbetslöshet och ökad tillgång på arbetskraft skärps alltid kraven på utbildning vid re- 10

12 kryteringar. Vid de anställningar som sker har eftergymnasialt utbildade störst möjligheter att konkurrera, men också arbetssökande med god gymnasieutbildning. Arbetssökande med grundskoleutbildning eller lägre får mycket svårt att konkurrera om jobben. Det finns nu en rad faktorer som tyder på att tillflödet av korttidsutbildade som är arbetslösa blir ovanligt stort under de kommande åren, och dessa är: Fler blir uppsagda från sina arbeten. Fler tvingas sluta sina visstidsanställningar. Rekordstor invandring åren Fortsatt tillskott av ungdomar som inte klarat skolan. Uppgången av antalet arbetslösa med kort skolutbildning blir säkerligen den största sedan början av 1990-talet och på ett års sikt är det inte uteslutet att antalet arbetslösa mer än fördubblas. Därmed kan antalet arbetslösa plus deltagare i program med aktivitetsstöd som har kort utbildning nå en bra bit över , det vill säga det högsta talet på tio år. År 2010 ökar antalet ytterligare. De industritunga länen drabbas värst Redan i år syns i flera av länen tendenser till minskad sysselseättning, och under 2009 sprids nedgången till alla län. Då kommer också arbetslösheten att gå upp överlag, efter en nedgång 2008 i de flesta länen. Värst drabbas de län som har ett stort inslag av tillverkningsindustri. Till dessa hör bland annat Västra Götaland, som under hösten 2008 haft flera stora varsel inom transportmedelsindustrin. Detta län beräknas nästa år minska sin sysselsättning med personer och öka sin arbetslöshet med 1,4 procentenheter. En i relativa tal lika stor sysselsättningsnedgång väntas i Västerbotten, och där beräknas arbetslösheten stiga ännu mer, eller med 1,9 procentenheter. Andra län mestadels industritunga som bedöms få en kraftigt försämrad arbetsmarknad är Gävleborg, Jönköping, Blekinge och Kronoberg. De län som drabbas minst av nedgången väntas bli Skåne, Halland, Dalarna och Örebro. 11

13 Valda indikatorer BNP, till marknadspris, procentuell förändring 2,2 1,9 4,1 3,3 4,1 2,7 1,2-0,9 Antal arbetade timmar 6, procentuell förändring -1,4-1,4 0,8 0,2 1,4 3,2 1,9-1,7 Produktivitetstillväxt, procentuell förändring. 3,8 3,3 3,3 3,1 2,7-0,5-0,7 0,8 KPIX, inflation, årsgenomsnitt, procentuell förändring. 2,3 2,2 0,8 0,8 1,2 1,2 2,6 1,5 Timlön, procentuell förändring 7 4,1 3,5 3,3 3,1 3,1 3,2 3,9 3,6 Hushållens reala disp. inkomster, procentuell förändring 3,6 1,4 1,3 1,2 2,6 4,3 3 2,1 Privat konsumtion, procentuell förändring 2,6 2,0 2,6 2,7 2,5 3 1,3 1,0 Sparkvot, inkl. avtalspension 9,1 9,0 7,7 6,8 7,1 8,3 9,8 10,9 5 Talen är ej kalenderkorrigerade. 6 Kalenderkorrigerat ökar arbetade timmar med 1,2 % 2008 och minskar med 0,1 % Preliminär statistik från Medlingsinstitutet. KI har beräknat ökningen till 3,4 %. 12

14 Nyckeltal 8 Tusental personer Förändring Utfall Prognos Utfall Prognos Arbetskraften Sysselsatta Arbetslösa Procent av AK (ny def) 7,8 7,1 6,2 6,2 7,6 9,0 - -0,7-0,9-1,4 1,4 Procent av AK 9 6,0 5,4 4,6 4,5 5,8 7,0 0-0,6-0,7-0,1 1,3 1,2 Arb.marknadspolitiskaprogram Procent av AK 2,7 3,0 1,9 1,9 2,3 2,5 0,3 0,3-1,1 0,0 0,5 0,2 8 Summeringen stämmer inte alltid pga. avrundningar. 9 Tidigare definition. 13

15 Uppföljning av tidigare prognoser Arbetsmarknaden var fortfarande god under de första månaderna 2008, men därefter har en markant omsvängning till det sämre ägt rum. Denna förändring har förutsetts i våra tidigare prognoser, dock inte i fråga om styrkan i nedgången. För året 2008 som helhet är det dock alltjämt fråga om en tydlig sysselsättningsuppgång, mycket tack vare överhänget från Uppgången beräknades i höstprognosen 2007 till och i vårprognosen 2008 till , och i föreliggande prognos har ökningen fastställts till personer. Däremot är det tydligt att vårens prognos för 2009 en sysselsättningsminskning med endast personer var för optimistisk, med tanke på den massiva konjunkturnedgången i höst, och nu beräknar vi istället att nedgången kommer att uppgå till personer. När det gäller arbetskraften angavs ökningen mellan 2007 och 2008 till respektive i de två närmast föregående prognoserna. Det har emellertid visat sig att den till en början starka arbetsmarknaden stimulerat ännu fler människor att söka sig ut i arbetslivet. Nu räknar vi med en ökning på personer. Bedömningen för nästa år är en nedgång med 6 000, vilket innebär en nedskrivning från i våras, då vi förutsåg en uppgång med Arbetslöshetens nedgång har nu vänts i uppgång, men för helåret 2008 blir det ändå en viss minskning. I höstprognosen 2007 förutsågs den genomsnittliga nivån för året till 4,3 procent, vilket i våras skrevs ned till 4,2 procent. De senaste månadernas uppgång i arbetslösheten medför emellertid att vi reviderar upp årets förväntade nivå till 4,5 procent. En ännu större revision görs för 2009, vars arbetslöshet i vårprognosen förutsades till 4,7 procent. Nu bedömer vi att den i genomsnitt kommer att uppgå till 5,8 procent Enligt tidigare definition i AKU. 14

16 Internationell översikt Recession i världen Den globala konjunkturavmattningen ökade tempot påtagligt under hösten i spåren av den akuta finanskrisen, vilket beskrivs närmare i avsnittet finansiell ekonomi. Det har fått till följd att prognoser över den internationella konjunkturen har reviderats ned påtagligt för de kommande åren i alla lagda prognoser under hösten Osäkerheten är dock osedvanligt stor och nedåtriskerna dominerar. Den svåra frågan är hur pass mycket finanskrisen har skadat den reala ekonomin, det vill säga tillväxtaktiviteten. Denna prognos bygger på att de insatser som satts i sjön i många länder för att minska den finansiella oron får avsedd effekt men att det kommer att ta tid innan finanssektorn normaliseras. Det finns mycket som talar för att BNP minskar i flertalet för Sverige viktiga exportländer. Det gäller exempelvis euroområdet, Storbritannien och Förenta staterna. Den globala BNP-tillväxten bedöms växla ned från cirka 5 procent 2007 till tydligt under 4 procent 2008 och till cirka 1 procent Det innebär att den globala ekonomin går in i en recession enligt den definition som Internationella valutafonden (IMF) använder 11. Bakom detta ligger att tillväxten inom OECD-området 12 dämpas kraftigt och att hela området riskerar att gå in i en recession. Det som motverkar en ännu större nedgång är utvecklingen i Kina och Indien. Även där dämpas tillväxten påtagligt men trots det blir den förhållandevis hög. Den svaga konjunkturen leder till att arbetsmarknaden kommer att försvagas markant i flertalet av världens länder vilket ytterligare påverkar konjunkturen negativt. Det finns emellertid också några ljuspunkter. De är att länderna gemensamt sjösätter krispaket för att komma till rätta med finanskrisen, att centralbankerna runt om i världen sänker sin ränta kraftigt och att olje- och övriga råvarupriser sjunker. Det innebär också att inflationstakten kommer att växla ned påtagligt framöver. 11 En global tillväxt på 3 procent eller mindre definieras av IMF som recession. Den bygger på att befolkningstillväxten kräver en tillväxt på mer än 3 procent för att den samlade levnadsstandarden i världen inte skall sjunka. 12 Länder som klassas som I-länder. Där återfinns flertalet av de europeiska länderna, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland, Japan och Turkiet. 15

17 Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2008 och 2009 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent Källa: Arbetsförmedlingen, IMF, KI Förenta staternas ekonomi på lågvarv Den ekonomiska aktiviteten har stadigt avtagit i Förenta staterna under det senaste året. Mellan andra och tredje kvartalet 2008 minskade BNP-tillväxten med 0,3 procent i säsongrensade tal och uppräknat till årstakt. Inom bostadssektorn där de ekonomiska problemen en gång började, redan i slutet av 2005, går det fortfarande inte att spåra någon vändning. Byggloven har fortsatt att försvagas vilket indikerar att igångsättningen av bostäder fortsätter att falla. Dessutom fortsätter bostadspriserna att försvagas. Det är också bakgrunden till den finansiella krisen som har drabbat den amerikanska ekonomin hårt vilket har förmörkat de ekonomiska utsikterna påtagligt. Detta avspeglas i att de amerikanska hushållen tappat köplusten och att nedgången i investeringskonjunkturen fördjupats, vilket kan kopplas till förutom bostadsmarknaden även ökad ledig kapacitet i företagen och inte minst ökade svårigheter att få kredit. Hushållen plågas också av att de är mycket skuldtyngda och det tillsammans med den svaga framtidstron som nått en rekordlåg nivå leder till att hushållen bedöms hålla igen på konsumtionen under lång tid. Under tredje kvartalet 2008 skedde också en tydlig minskning av den privata konsumtionen. Hushållen har också påbörjat att sanera sin ekonomi och under tredje kvartalet minskade hushållens skuldsättning för första gången sedan tidigt 80-tal 13. Till detta kan läggas en mycket stort budgetunderskott i den federala budgeten samt fortsatt stort underskott i utrikeshandeln. Enligt NBER (National Bureau of Economic Research) startade recessionen redan i december 2007 och har alltså pågått i tolv månader. Det 13 SEB, Nordic Outlook, november

18 är en expertgrupp i NBER som har till uppgift att fastställa när högoch lågkonjunkturer börjar och slutar. Det innebär att lågkonjunkturen blir betydligt längre än vad som bedömdes så sent som sommaren De kraftfulla räntesänkningarna från amerikanska centralbanken (FED) och de stora åtgärdspaketen för att lösa upp finanskrisen bedöms få en tydlig motverkande effekt på konjunkturnedgången. BNPtillväxten bedöms växla ned från 2 procent 2007 till drygt 1 procent 2008 och för 2009 beräknas BNP komma att minska med cirka 1 procent. Inköpschefsindex för USA juli oktober 2008 Industrin Privat tjänstesektor Index Källa: EcoWin Arbetsmarknaden försvagas stadigt i Förenta staterna, vilket har en tydlig negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten. Sysselsättningen (exklusive jordbruket) har sedan slutet av 2007 och fram till november 2008 minskat med drygt 1,9 miljoner personer, motsvarande 1,4 procent. Tyngdpunkten i nedgången ligger på september-november 2008 då nästan 1,3 miljoner jobb försvann, vilket indikerar att sysselsättningen kommer att försvagas tydligt framöver. Det finns mycket som talar för att sysselsättningsnedgången kommer att tillta i styrka under det kommande året. Arbetslösheten har ökat påtagligt eller från 4,4 procent våren 2007 till 6,7 procent i november , vilket är den högsta nivån sedan oktober Det är en utveckling som fortsätter och vi bedömer att arbetslösheten kan komma att uppgå till cirka 8,5 procent under slutet av Arbetslöshetstalen är säsongrensade. 17

19 12 Arbetslöshet USA januari oktober Källa: EcoWin Japans ekonomi bromsar in Den japanska ekonomin försvagas på bred front vilket är en följd av markant försvagad omvärldsefterfrågan och inhemsk kreditåtstramning. Den japanska exportindustrin lider av ett stort efterfrågebortfall från den amerikanska ekonomin men även handeln med övriga asiatiska länder dämpas. Dessutom plågas den japanska exportindustrin av en markant förstärkt yen-kurs och framtidsbedömningarna från företagen har blivit allt dystrare. Allt detta medför att de japanska hushållen uppvisat en tilltagande pessimism vilket bedöms komma att dämpa den inhemska efterfrågan ytterligare. Vidare talar allt för att den redan nu svaga investeringskonjunkturen fortsätter att dämpas. Arbetslösheten är i ökande och det är en utveckling som fortgår åtminstone under Den japanska arbetslösheten är dock förhållandevis låg. Arbetslösheten bottnade i fjol på 3,6 procent och har därefter legat på en i stort sett oförändrad nivå. Sysselsättningen har försvagats sedan våren 2008 och det är en utveckling som förstärks framöver vilket talar för att arbetslösheten ökar tydligare under det kommande året. BNP krympte under både andra och tredje kvartalet 2008, vilket betyder att ekonomin har gått in i en recession. Det är också en utveckling som fortsätter en tid. Sammantaget bedöms den japanska BNP-tillväxten bromsa in från 2 procent 2007 till cirka 0,5 procent 2008 varefter BNP minskar med drygt 1 procent nästa år. BNP dämpas tydligt i Kina, men är ändå en motkraft i den globala ekonomin Den kinesiska ekonomin har uppvisat en mycket starkt utveckling under senare år, men nu pekar olika indikatorer att en avmattning sker från den höga nivån. Bakom detta ligger inbromsningen av världseko- 18

20 nomin och den finansiella turbulensen. Det har lett till en stadigt minskad export och en avmattning av utländska investeringar. Fortfarande är dock den inhemska efterfrågan hög, och dämpningen där motverkas av nyligen lagda stora stimulanspaket från den kinesiska regeringen, både för att stimulera privat konsumtion och för att stärka investeringarna. Bland annat lades i november ett infrastrukturpaket fördelat på två år till en kostnad av nästan 590 miljarder dollar. Till detta kommer räntesänkningar som bedöms fortsätta. Det innebär att vi bedömer att investeringarna och den privata konsumtionen, trots att de dämpas, kommer att upprätthålla den kinesiska BNP-tillväxten på en hygglig nivå. Denna dämpas från 11,8 procent 2007 till cirka 9,5 procent 2008 och till 6-7 procent 2009, enlig vår bedömning. Den indiska ekonomin har utvecklats starkt och till skillnad från i Kina är det främst den inhemska efterfrågan som drivit upp tillväxten. Den hämmas dock av en hög inflation som lett till stigande räntor och till detta kommer den globala finanskrisen. Penningpolitiken lades dock om för att bli mer expansiv under hösten som en följd av kraftiga försvagningar i olika konjunkturbarometrar. Förra året uppgick BNPtillväxten till starka 9,3 procent och i år stannar tillväxten på mellan 7 och 8 procent. För 2009 bedöms tillväxten till cirka 5-6 procent. Det betyder att det är dessa två länder som är motorerna i världsekonomin under Recessionen når eurozonen Konjunkturen har försvagats påtagligt inom eurozonen sedan våren 2008 och de ekonomiska korttidsindikatorerna har gett en allt dystrare bild under hösten Det finns flera faktorer bakom denna utveckling. Exporten har drabbats, dels av inbromsningen i världskonjunkturen dels av att värdet på euron förstärkts påtagligt. Vidare har den inhemska efterfrågan dämpats markant och den utvecklingen lär fortsätta till följd av allt mer pessimistiska hushåll. Dessutom försvagas investeringskonjunkturen. Detta har bland annat sin bakgrund i att räntenivån är förhållandevis hög även om ECB sänkt sin styrränta. Till detta kommer att flera länder har haft svårt att stimulera ekonomin genom finanspolitik. Det sammanhänger med svaga offentliga finanser samt stabilitets- och tillväxtpaktens krav att budgetunderskottet inte får överstiga 3 procent av BNP, vilket begränsar handlingsfriheten. Dessa har dock mjukats upp och öppnat dörren för att tillåta ett större budgetunderskott än 3 procent under perioder med kraftigt försvagad tillväxt, och nyligen föreslog EU-kommissionen att medlemsländerna skulle avsätta åtminstone 1,5 procent av BNP för att motverka konjunkturförsvagningen. Statsbudgetarna är mest ansträngda i Frankrike, Italien, Portugal och Irland, men fler länder lär tillkomma. Exempelvis Spanien men även Tyskland kommer att få en kraftigt 19

Arbetsmarknadsutsikterna för 2009 och 2010

Arbetsmarknadsutsikterna för 2009 och 2010 1 (7) Arbetsmarknadsutsikterna för 2009 och 2010 Nedgången större än väntat Den finansiella krisen har slagit hårdare och snabbare mot den reala världsekonomin än vad alla prognosmakare förutsåg vid slutet

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för åren

Arbetsmarknadsprognos för åren Arbetsmarknadsprognos för åren 2009-2010 Angeles Bermudez-Svankvist Tord Strannefors 2009-06-09 Prognosantaganden Att den globala ekonomin minskar med cirka1,5 procent 2009 och växer med cirka 1,5 procent

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Pressträff 3 juni 2008 Lena Liljebäck, tf GD Tord Strannefors, prognoschef Helene Dahlström Prognosantaganden PROGNOSANTAGANDEN Att den globala ekonomin växer

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden SAMMANFATTNING

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden SAMMANFATTNING Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2016 2018 SAMMANFATTNING Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 1 Arbetsmarknadsutsikterna i korthet Fortsatt stark arbetsmarknad Åren 2016-2018

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Prognos Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006

Prognos Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006 1 Prognos 2007 Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006 Prognosantaganden 2 Att den globala ekonomin växer med drygt 5 procent 2006 och med knappt 4,5 procent 2007 Att oljepriset uppgår

Läs mer

Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2008 och 2009 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent 7

Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2008 och 2009 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent 7 6 5 4 3 2 1 Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 28 och 29 Heldragen linje = historiskt genomsnitt 197-27 Procent 7 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 1972 1976

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande.

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. 1 Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. Företagens framtidsutsikter fortsätter att bli mer negativa.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2010 och 2011

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2010 och 2011 Ura 2009:2 ISBN 978-91-977809-5-7 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2010 och 2011 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor Välkommen till Q4-presentation Cecilia 1 och Robert, Järna Rosor Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, fjärde kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen

Läs mer

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden Fördjupning i Konjunkturläget januari 8 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden I denna fördjupning används världsmodellen NiGEM och Konjunkturinstitutets

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Kraftig ökning av antalet som fått arbete Under februari påbörjade 800 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 Ura 2007:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen ANFÖRANDE DATUM: 2008-08-21 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Svante Öberg Malmö SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Spångvandring Det ekonomiska läget, mars 2013

Spångvandring Det ekonomiska läget, mars 2013 Spångvandring Det ekonomiska läget, mars 2013 1 Den finansiella turbulensen har mojnat i Europa Statsskuldräntor (10 år) i PIIGS Procent 2 Spång lagts över de omfattande problemen i Europa Finansmarknaderna

Läs mer