Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010"

Transkript

1 Ura 2008:4 ISSN Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

2 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning... 3 Uppföljning av tidigare prognoser Internationell översikt Finansiella marknader Svensk ekonomi Efterfrågan på arbetskraft Sysselsättningen Näringsgrenar Jord- och skogsbruk Industri Byggnadsverksamhet Privata tjänster Offentliga tjänster Utbudet av arbetskraft Arbetslöshet Arbetsmarknadspolitiska program Arbetsmarknadspolitiska utmaningar Regional utveckling Bilaga 1 Kodförklaring till länsbokstäverna Bilaga 2 Metod och urval

3 2

4 Sammanfattning Dystra framtidsutsikter Den ekonomiska nedgången får nu ett allt tydligare genomslag på arbetsmarknaden. Arbetslösheten ökar kraftigt åren 2009 och 2010 beroende på en fallande sysselsättning inom samtliga sektorer. Prognosen grundar sig bland annat på en intervjuundersökning av drygt arbetsställen inom det privata näringslivet. Den visar på den dystraste bilden sedan nuvarande undersökningsmetodik startade i slutet på 1990-talet. Därtill kommer intervjuer med nästan samtliga kommuner och landsting vilka också planerar för en minskning av verksamheten. Recession i världsekonomin Den ekonomiska aktiviteten i den globala ekonomin har dämpats stadigt under 2008 och nedgången övergår nu till en recession 1. Fallet i konjunkturen förutses komma att bli det kraftigaste sedan andra världskriget. Världskonjunkturen har uppvisat en nedåtgående utveckling under längre tid, men krisen i den finansiella sektorn under hösten försämrade läget dramatiskt. Trots en rad kraftfulla åtgärder från centralbankernas sida samt från olika regeringar runt om i världen för att motverka den finansiella krisen bedöms lågkonjunkturen komma att fördjupas år 2009, och en konjunkturvändning väntas tidigast år Detta bygger dock på antagandet att krisen i den finansiella sektorn ebbar ut, vilket leder till att det blir både lättare och billigare att låna pengar till investeringar och till privat konsumtion. Försvagningen av den globala ekonomin har sina rötter i Förenta staterna och det var också där den finansiella krisen startade. Det är i och för sig en process som pågått länge, men den formligen exploderade under hösten med en akut kris i den finansiella sektorn. Bakom detta låg ett stort fall i huspriser. Det har fått till följd att investeringskonjunkturen rasat och allt detta har dragit ned hushållens framtidstro rejält. Pessimismen hos hushållen har dessutom förstärkts påtagligt av att arbetslösheten stiger. Detta bedöms leda till att ekonomin i Förenta 1 En global tillväxt på 3 procent eller mindre definieras av IMF (Internationella valutafonden) som recession. Den bygger på att befolkningstillväxten kräver en tillväxt på mer än 3 procent för att den samlade levnadsstandarden i världen inte skall sjunka. 3

5 staterna går in i recession 2 och BNP-tillväxten bedöms komma att minska med cirka 1 procent mellan åren 2008 och Konjunkturnedgången har spridit sig runt om i världen och sedan våren 2008 har en kraftig försvagning skett i eurozonen. Det ledde till att euroområdet snabbt gick in i en recession och detsamma gäller den japanska ekonomin. Det som delvis håller upp tillväxten i världen är relativt höga tillväxttal i Kina och Indien, även om dessa länder går in i en påtagligt dämpad konjunktur. Den samlade bedömningen är att den globala BNP-tillväxten faller från cirka 5 procent år 2007 till cirka 1 procent år Recessionen har även nått Sverige Den svenska ekonomin har försvagats påtagligt och BNP minskade om än svagt under både andra och tredje kvartalet i säsongrensade siffror och jämfört med kvartalet närmast innan. Det betyder att konjunkturnedgången i praktiken övergått till en recession. Alla framåtriktade indikatorer pekar på en fortsatt försämring under fjärde kvartalet och ett stycke in på år Företagen rapporterar samtidigt om sämre framtidsutsikter och detsamma gäller hushållens tilltro till framtiden. Konjunkturinstitutets förtroendeindikator rörande hushållen har i oktobermätningen fallit till den lägsta nivån sedan indikatorn lanserades år 1993 och utfallet blev lika svagt i novembermätningen. Exporten tvärstannar Den svaga globala konjunkturen fortsätter att dra ned exporten till låga nivåer. Dessutom hämmas den svenska exporten av att inslaget av investeringsvaror är relativt stort, detta i ett läge då de globala investeringarna minskar kraftigt. Även importen försvagas till följd av svag investeringskonjunktur och minskat behov av insatsvaror samt en svag privat konsumtion. Investeringskonjunkturen som varit stark i fyra år i rad har försämrats påtagligt under 2008, en utveckling som förstärks under det kommande året, varvid investeringarna bedöms minska mellan åren 2008 och Hushållen har trots högkonjunkturen varit försiktiga och prioriterat sparande framför konsumtion, och mot bakgrund av att hushållen blivit alltmer pessimistiska kring både landets ekonomi och sin egen ekonomi samt att arbetslöshetsrisken har ökat, blir sparandet än högre nästa år. Den privata konsumtionen bedöms därför komma att öka blygsamt under år 2009 trots att hushållens inkomster fortsätter att förstärkas. Den offentliga konsumtionen bedöms öka svagt, vilket sammanhänger med minskade ekonomiska möjligheter att expandera verksamhetsområdena. 2 Tillväxten minskar två kvartal i rad. 4

6 Det finns trots allt några positiva faktorer att redovisa för år Den ena är att inflationstakten dämpas påtagligt genom fallande råvarupriser, vilket är gynnsamt för utvecklingen av hushållens realinkomster och ökar möjligheterna för Riksbanken att ytterligare sänka styrräntan. Hittills har Riksbanken agerat kraftfullt för att motverka konjunkturnedgången. Styrräntan har sänkts från 4,25 procent i september 2008 till 2 procent i början av december Dessutom är de offentliga finanserna starka i utgångsläget vilket ökar möjligheterna att föra en expansiv finanspolitik. Därutöver har den lägre kronkursen gentemot andra valutor ökat industrins konkurrenskraft. BNP-tillväxten beräknas växla ned från 2,7 procent 2007 till 1,2 procent 2008 och 2009 faller BNP med 0,9 procent. Det finns sedan mycket som talar för att BNP åter kan komma att växa något under 2010, driven av en viss återhämtning i världsekonomin och av expansiv finansoch penningpolitik. Ovanligt kraftig varselökning Fallet i lediga platser under det senaste året och den kraftiga ökningen av varsel om uppsägningar indikerar att arbetsmarknaden kommer att försämras kraftigt år Hittills under år 2008 har antalet varsel uppgått till personer, vilket är en ökning med personer på ett år. Merparten av ökningen har skett under hösten och enbart under månaderna september till november uppgick antalet varslade till drygt personer vilket kan jämföras med knappt personer under motsvarande månader Det är också den snabbaste ökningen av antalet varslade som redovisats historiskt och varselnivåerna under oktober och november överträffas bara av tre månader år jobb faller bort Antalet sysselsatta som ökade med ovanligt mycket år 2007, eller med personer, stiger med personer år Mellan 2008 och 2009 beräknas sysselsättningen minska med personer. Sysselsättningen försvagas särskilt för ungdomar och för utomnordiskt födda. Männens sysselsättning bedöms minska med mera än kvinnornas. Sysselsättningen kommer att minska med än mer år 2010 och nedgången kan då skattas till personer. Det betyder att vi åtminstone har två mycket kärva år på arbetsmarknaden framför oss. Under år 2007 ökade antalet arbetade timmar kraftigt, eller med 3,2 procent, men för år 2008 beräknas ökningen reduceras till 1,9 procent. Det betyder också att produktivitetsutvecklingen varit negativ två år i följd. Ökningen av arbetade timmar har därmed stått för hela BNPtillväxten. Det innebär att enhetsarbetskostnaderna stigit, vilket för- 5

7 sämrat företagens konkurrenskraft. Bara detta faktum talar för att företagen måste anpassa antalet anställda för att dämpa kostnadsökningen, och till detta kan nu läggas ett omfattande efterfrågebortfall från omvärlden. Det talar för att arbetade timmar kommer att minska mera än antalet sysselsatta och nedgången för år 2009 beräknas till 1,7 procent. Det innebär växande produktivitet under år 2009 och att tempot tilltar under året. Även 2010 förutses en kraftig nedgång av antalet arbetade timmar. Något lägre utbud av arbetskraft 2009 Utbudet av arbetskraft har ökat mycket kraftigt sedan vändningen Under åren beräknas därmed uppgången utgöra personer. I höst har ökningen börjat bromsa in och väntas övergå i en viss minskning under loppet av år Det finns ett starkt samband mellan förändringen av sysselsättningen och förändringen av arbetskraften. Under hela den senaste högkonjunkturen har den kopplingen varit osedvanligt stark. Som genomsnitt har utbudsökningen utgjort närmare 80 procent av sysselsättningsökningen under dessa goda konjunkturår. En viktig förklaring är att utbudet drivits upp av en stark tillströmning av ungdomar och utomnordiskt födda samt att arbetskraftsutbudet höjts bland äldre i arbetskraften. Det sker en påtaglig ökning av ungdomar i befolkningen (18-24 år) åren 2009 och 2010 medan de äldre i befolkningen (55-64 år) minskar markant. Den kärva arbetsmarknaden leder till att fler unga kommer att söka sig till utbildning och att de som redan går i utbildning stannar kvar samt att de arbetsmarknadspolitiska programmen ökar i volym, vilket betyder att utbudet av arbetskraft minskar med personer år Utbildningseffekten får ökat genomslag år 2010 och arbetskraftsutbudet kan komma att minska med cirka personer under det året färre industrisysselsatta 2009 Industrikonjunkturen har försämrats markant och Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar på en rejäl avmattning under det kommande året. Under hösten har industrin varslat många om uppsägning och tyngden har legat på transportmedelsindustrin. Fordonstillverkningen har drabbats hårt av ett kraftigt efterfrågebortfall i Förenta staterna och genom finanskrisen. Redan före konjunkturfallet stod bilindustrin inför en strukturomvandling, vilken nu kommer att påskyndas och slå igenom med stor kraft. Den svaga investeringskonjunkturen runt om i världen kommer att drabba den största exportindustrigrenen maskinindustrin och dess stora företag tydligt, vilket bland annat märks genom höga varseltal. Även andra delar av industrin står inför omfattande strukturförändringar samtidigt som konjunkturned- 6

8 gången slår hårt. Underleverantörer i alla led, ofta mindre företag, kommer att drabbas hårt och konjunktureffekten bland dessa har ännu inte nått arbetsmarknaden fullt ut. Det innebär att nedgången i industrikonjunkturen kommer att fördjupas och sprida sig till samtliga industribranscher och företagsstorlekar. Industrin tvingas till omfattande produktionsanpassningar framöver och det kommer även att märkas i kraftigt fallande sysselsättning. Denna beräknas minska med år 2009 och med än mer under år Byggandet tvärbromsar Byggkonjunkturen försvagas nu i rask takt. Detta är ett område där konjunkturen snabbt vänt nedåt, dock från ett starkt utgångsläge. Framtidsbedömningarna från företagen på ett års sikt har blivit mycket negativa under hösten. Igångsättandet av bostadsbyggande har minskat påtagligt och det är en utveckling som förstärks Bristen på arbetskraft har fallit tillbaka i snabb takt och de huvudsakliga hindren för att öka produktionen är otillräcklig efterfrågan och ökade svårigheter att få krediter. Konjunkturnedgången slår mot de områden inom branschen som är relativt arbetskraftsintensiva. Däremot står anläggningssektorn emot konjunkturförsvagningen bättre och det är de offentliga investeringarna i järnvägar och vägar som kommer att öka. Detta område är emellertid kapitalintensivt och får därför en begränsad effekt på sysselsättningen. Sysselsättningen inom bygg- och anläggningssektorn som helhet beräknas minska med cirka personer under Minskad sysselsättning inom privata tjänster Den privata tjänstesektorn som varit sysselsättningsmotorn under flera år har gått in i en lugnare period. Under hösten har sysselsättningsökningen bromsat in tydligt och området har blivit dystrare i sina framtidsförväntningar. Området är dock mycket heterogent. Det mest expansiva området har varit uppdragsverksamheten inklusive datakonsulterna, men denna sektor har också känt av konjunkturförsvagningen under hösten och framtidsförväntningarna har blivit mer försiktiga. Det finns dock fortfarande en tydlig positiv grundsyn. Nedgången i framför allt industrin men också byggnadsverksamheten påverkar emellertid området genom färre uppdrag. Det rör områden såsom ekonomisk, juridisk, organisatorisk och teknisk rådgivning med mera. En del uppdrag ligger inom bland annat produktutveckling. Bemanningsföretagen ingår här och de känner av den vikande efterfrågan på arbetskraft. Mest positiva är datakonsulterna men även där har en dämpning skett. Detta är en utveckling som kommer att förstärkas, enligt vår bedömning. 7

9 Banksektorn är inne i en mycket turbulent period och personalneddragningar är att vänta. Dessutom förstärker den finansiella krisen redan pågående strukturella förändringar. Detaljhandeln kommer att känna av hushållens minskade köplust och det gäller i synnerhet sällanköpshandeln och bilhandeln. Dagligvaruhandeln är inte så konjunkturkänslig men området kännetecknas av strukturella förändringar till mer personalsnåla anläggningar såsom stormarknader. Den försvagning av konjunkturen som pågår drabbar även partihandeln och det medför att antalet anställda sammantaget inom handeln bedöms komma att minska under Hotell- och restaurangnäringen drabbas tidigt när hushållen håller hårt i plånboken och företagen drar ned på sin konferensverksamhet, vilket medför att färre anställda är att vänta. Den försvagning som sker inom industrin och byggnadsverksamheten påverkar transportnäringen negativt. Sammantaget beräknas antalet sysselsatta inom det privata tjänsteområdet komma att minska med personer under Färre kommunalt anställda Den kommunala sektorn har uppvisat starka budgetar flera år i följd. Nu sker dock en omsvängning, dels genom att skatteunderlaget eroderas via en nedgång av antalet arbetade timmar dels genom att kostnaderna stiger, bland annat på grund av ökad arbetslöshet. Den kommunala sektorn planerar också för en viss neddragning inom sina verksamhetsområden, vilket till viss del kan bero på ett ökat inslag av privat huvudman. Det innebär också en neddragning av antalet anställda under Man räknar med färre anställda inom grundskolan och gymnasieskolan med anledning av den demografiska förändringen med färre elever. Dock planeras för fler anställda inom barnomsorgen, också på grund av demografiska förändringar. Vidare planeras för en viss neddragning av antalet anställda inom vuxenutbildningen under första halvåret 2009, men däremot en utökning under andra halvåret. Kommunerna planerar vidare för något färre anställda inom handikapp- och äldreomsorgen och nedskärningar även inom övriga verksamhetsområden inklusive administrationen. Landstingen, vars ekonomi är svagare än primärkommunernas, planerar också för färre anställda. Man räknar med en viss neddragning av antalet anställda inom lasaretten medan neddragningarna inom primärvården bromsar in. En viss utbyggnad av tandvården planeras medan färre anställda beräknas för bland annat administrationen. Antalet statligt anställda bedöms komma att bli något färre under det närmaste året. Det betyder att den offentliga tjänstesektorn bedöms komma att sysselsätta färre personer

10 Arbetslösheten ökar till 9,0 procent 2010 Arbetslösheten upphörde att minska under första halvåret 2008 och sedan sensommaren har en ökning iakttagits i åldrarna år. De olika statistikmåtten ger här samma resultat, det vill säga arbetskraftsundersökningens (AKU) nya definition och tidigare definition samt statistik över arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är inflödet i arbetslöshet som svarar för hela ökningen och denna drabbar ny- och återinträdande på arbetsmarknaden. Procentuellt har ungdomsarbetslösheten ökat mest jämfört med den i övriga åldrar och även arbetslösheten för utomnordiskt födda har ökat. Männens arbetslöshet har ökat tydligare än kvinnornas 3 vilket kan härledas till att det framför allt är mansdominerade områden som drabbats av den ekonomiska nedgången. De många varslen inom framför allt industrin indikerar att skillnaden mellan mäns och kvinnors arbetslöshet kommer att fortsätta växa. Arbetslösheten beräknas 2008 till 4,5 procent enligt tidigare definition och till 6,2 procent enligt den nya definitionen, vilket är samma nivå som Under 2009 ökar sedan arbetslösheten kraftigt, till 5,8 procent enligt tidigare definition och till 7,6 procent enligt den nya definitionen. För år 2010 beräknas arbetslösheten till 7,0 procent enligt tidigare definition och till 9,0 procent enligt ny definition. Andelen av de arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar arbetslöshetsersättning har ökat kraftigt under senare år. Den andelen uppgick till 15 procent år 2006 och har ökat till närmare 32 procent i program 2010 Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program 4 kommer år 2008 att uppgå till i genomsnitt personer per månad eller 1,9 procent av arbetskraften. Det är något färre än under år För år 2009 har Regeringen beviljat medel för personer vilket motsvarar 2,3 procent av arbetskraften. År 2010 har Regeringen budgeterat för personer, eller 2,5 procent. År 2009 kommer att kännetecknas av snabbt stigande arbetslöshet. De tidigare uttalade rekryteringsproblemen bleknar och istället blir arbetslösheten en huvudfråga. Den kan förväntas stiga mer eller mindre i samtliga grupper på arbetsmarknaden oavsett kön, ålder, etniskt ursprung med mera. Det kommer dock att vara vissa grupper som drabbas av högre och mer långvarig arbetslöshet än andra grupper. 3 Statistik från Arbetsförmedlingen avseende arbetssökande som är inskrivna som arbetslösa. Arbetskraftsundersökningen ger ett annat resultat. 4 Konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program, det vill säga exklusive de stöd som riktar sig till funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. 9

11 Fler med långa inskrivningstider 2009 och 2010 Antalet arbetslösa med långa tider kommer att öka markant i ett brett fält av arbetslöshetsgrupper. Det finns begränsade resurser inom arbetsmarknadspolitiken för att korta arbetslöshetstiderna innan personerna är kvalificerade för jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Anledningen till att antalet med långa tider ökar är att många nya med svårlösta problem tillkommer och att de som redan är arbetslösa med en svag ställning på arbetsmarknaden kommer allt längre bak i arbetslöshetskön. Arbetslöshetstiderna ökar också genom att huvuddelen av resurserna kommer att gå till nämnda garantier. Tillflödet av nya i dessa garantier kan förväntas stiga under åren 2009 och 2010, men särskilt kraftigt från och med andra halvåret 2009 och framåt. Följande grupper bedöms få svårast att snabbt finna ett arbete: Ungdomar under 25 år Utomeuropeiskt födda Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga Arbetslösa personer år Personer med högst förgymnasial utbildning Det kommer att ske en kraftig ökning av arbetslösheten inom alla ovannämnda grupper. Samtliga ungdomar oavsett kön och utbildningsnivå får svårare att snabbt finna ett jobb när det träder ut på arbetsmarknaden. Dock blir situationen särskilt utsatt för dem som har en kort utbildning. Andra utsatta grupper i en liknande situation är äldre i arbetskraften, det vill säga personer i åldrarna år, samt funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. Utomeuropeiskt födda har också generellt svårare att snabbt komma i arbete jämfört med andra grupper. I våra tidigare analyser rörande utomeuropeiskt födda har det främst rört sig om personer som saknar akademisk utbildning men genom den kraftigt försämrade arbetsmarknaden kommer nu utlandsfödda på samtliga utbildningsnivåer att drabbas hårt. Dessutom ökar antalet nyanlända som ska ut på arbetsmarknaden framöver och många av dem kommer att få svårt att snabbt finna arbete på grund av att de kan sakna erforderlig utbildning och/eller arbetslivserfarenhet. Svårt för kottidsarbetsutbildade En gemensam nämnare för många inom ovannämnda grupper är kort skolutbildning. På en arbetsmarknad med stigande arbetslöshet och ökad tillgång på arbetskraft skärps alltid kraven på utbildning vid re- 10

12 kryteringar. Vid de anställningar som sker har eftergymnasialt utbildade störst möjligheter att konkurrera, men också arbetssökande med god gymnasieutbildning. Arbetssökande med grundskoleutbildning eller lägre får mycket svårt att konkurrera om jobben. Det finns nu en rad faktorer som tyder på att tillflödet av korttidsutbildade som är arbetslösa blir ovanligt stort under de kommande åren, och dessa är: Fler blir uppsagda från sina arbeten. Fler tvingas sluta sina visstidsanställningar. Rekordstor invandring åren Fortsatt tillskott av ungdomar som inte klarat skolan. Uppgången av antalet arbetslösa med kort skolutbildning blir säkerligen den största sedan början av 1990-talet och på ett års sikt är det inte uteslutet att antalet arbetslösa mer än fördubblas. Därmed kan antalet arbetslösa plus deltagare i program med aktivitetsstöd som har kort utbildning nå en bra bit över , det vill säga det högsta talet på tio år. År 2010 ökar antalet ytterligare. De industritunga länen drabbas värst Redan i år syns i flera av länen tendenser till minskad sysselseättning, och under 2009 sprids nedgången till alla län. Då kommer också arbetslösheten att gå upp överlag, efter en nedgång 2008 i de flesta länen. Värst drabbas de län som har ett stort inslag av tillverkningsindustri. Till dessa hör bland annat Västra Götaland, som under hösten 2008 haft flera stora varsel inom transportmedelsindustrin. Detta län beräknas nästa år minska sin sysselsättning med personer och öka sin arbetslöshet med 1,4 procentenheter. En i relativa tal lika stor sysselsättningsnedgång väntas i Västerbotten, och där beräknas arbetslösheten stiga ännu mer, eller med 1,9 procentenheter. Andra län mestadels industritunga som bedöms få en kraftigt försämrad arbetsmarknad är Gävleborg, Jönköping, Blekinge och Kronoberg. De län som drabbas minst av nedgången väntas bli Skåne, Halland, Dalarna och Örebro. 11

13 Valda indikatorer BNP, till marknadspris, procentuell förändring 2,2 1,9 4,1 3,3 4,1 2,7 1,2-0,9 Antal arbetade timmar 6, procentuell förändring -1,4-1,4 0,8 0,2 1,4 3,2 1,9-1,7 Produktivitetstillväxt, procentuell förändring. 3,8 3,3 3,3 3,1 2,7-0,5-0,7 0,8 KPIX, inflation, årsgenomsnitt, procentuell förändring. 2,3 2,2 0,8 0,8 1,2 1,2 2,6 1,5 Timlön, procentuell förändring 7 4,1 3,5 3,3 3,1 3,1 3,2 3,9 3,6 Hushållens reala disp. inkomster, procentuell förändring 3,6 1,4 1,3 1,2 2,6 4,3 3 2,1 Privat konsumtion, procentuell förändring 2,6 2,0 2,6 2,7 2,5 3 1,3 1,0 Sparkvot, inkl. avtalspension 9,1 9,0 7,7 6,8 7,1 8,3 9,8 10,9 5 Talen är ej kalenderkorrigerade. 6 Kalenderkorrigerat ökar arbetade timmar med 1,2 % 2008 och minskar med 0,1 % Preliminär statistik från Medlingsinstitutet. KI har beräknat ökningen till 3,4 %. 12

14 Nyckeltal 8 Tusental personer Förändring Utfall Prognos Utfall Prognos Arbetskraften Sysselsatta Arbetslösa Procent av AK (ny def) 7,8 7,1 6,2 6,2 7,6 9,0 - -0,7-0,9-1,4 1,4 Procent av AK 9 6,0 5,4 4,6 4,5 5,8 7,0 0-0,6-0,7-0,1 1,3 1,2 Arb.marknadspolitiskaprogram Procent av AK 2,7 3,0 1,9 1,9 2,3 2,5 0,3 0,3-1,1 0,0 0,5 0,2 8 Summeringen stämmer inte alltid pga. avrundningar. 9 Tidigare definition. 13

15 Uppföljning av tidigare prognoser Arbetsmarknaden var fortfarande god under de första månaderna 2008, men därefter har en markant omsvängning till det sämre ägt rum. Denna förändring har förutsetts i våra tidigare prognoser, dock inte i fråga om styrkan i nedgången. För året 2008 som helhet är det dock alltjämt fråga om en tydlig sysselsättningsuppgång, mycket tack vare överhänget från Uppgången beräknades i höstprognosen 2007 till och i vårprognosen 2008 till , och i föreliggande prognos har ökningen fastställts till personer. Däremot är det tydligt att vårens prognos för 2009 en sysselsättningsminskning med endast personer var för optimistisk, med tanke på den massiva konjunkturnedgången i höst, och nu beräknar vi istället att nedgången kommer att uppgå till personer. När det gäller arbetskraften angavs ökningen mellan 2007 och 2008 till respektive i de två närmast föregående prognoserna. Det har emellertid visat sig att den till en början starka arbetsmarknaden stimulerat ännu fler människor att söka sig ut i arbetslivet. Nu räknar vi med en ökning på personer. Bedömningen för nästa år är en nedgång med 6 000, vilket innebär en nedskrivning från i våras, då vi förutsåg en uppgång med Arbetslöshetens nedgång har nu vänts i uppgång, men för helåret 2008 blir det ändå en viss minskning. I höstprognosen 2007 förutsågs den genomsnittliga nivån för året till 4,3 procent, vilket i våras skrevs ned till 4,2 procent. De senaste månadernas uppgång i arbetslösheten medför emellertid att vi reviderar upp årets förväntade nivå till 4,5 procent. En ännu större revision görs för 2009, vars arbetslöshet i vårprognosen förutsades till 4,7 procent. Nu bedömer vi att den i genomsnitt kommer att uppgå till 5,8 procent Enligt tidigare definition i AKU. 14

16 Internationell översikt Recession i världen Den globala konjunkturavmattningen ökade tempot påtagligt under hösten i spåren av den akuta finanskrisen, vilket beskrivs närmare i avsnittet finansiell ekonomi. Det har fått till följd att prognoser över den internationella konjunkturen har reviderats ned påtagligt för de kommande åren i alla lagda prognoser under hösten Osäkerheten är dock osedvanligt stor och nedåtriskerna dominerar. Den svåra frågan är hur pass mycket finanskrisen har skadat den reala ekonomin, det vill säga tillväxtaktiviteten. Denna prognos bygger på att de insatser som satts i sjön i många länder för att minska den finansiella oron får avsedd effekt men att det kommer att ta tid innan finanssektorn normaliseras. Det finns mycket som talar för att BNP minskar i flertalet för Sverige viktiga exportländer. Det gäller exempelvis euroområdet, Storbritannien och Förenta staterna. Den globala BNP-tillväxten bedöms växla ned från cirka 5 procent 2007 till tydligt under 4 procent 2008 och till cirka 1 procent Det innebär att den globala ekonomin går in i en recession enligt den definition som Internationella valutafonden (IMF) använder 11. Bakom detta ligger att tillväxten inom OECD-området 12 dämpas kraftigt och att hela området riskerar att gå in i en recession. Det som motverkar en ännu större nedgång är utvecklingen i Kina och Indien. Även där dämpas tillväxten påtagligt men trots det blir den förhållandevis hög. Den svaga konjunkturen leder till att arbetsmarknaden kommer att försvagas markant i flertalet av världens länder vilket ytterligare påverkar konjunkturen negativt. Det finns emellertid också några ljuspunkter. De är att länderna gemensamt sjösätter krispaket för att komma till rätta med finanskrisen, att centralbankerna runt om i världen sänker sin ränta kraftigt och att olje- och övriga råvarupriser sjunker. Det innebär också att inflationstakten kommer att växla ned påtagligt framöver. 11 En global tillväxt på 3 procent eller mindre definieras av IMF som recession. Den bygger på att befolkningstillväxten kräver en tillväxt på mer än 3 procent för att den samlade levnadsstandarden i världen inte skall sjunka. 12 Länder som klassas som I-länder. Där återfinns flertalet av de europeiska länderna, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland, Japan och Turkiet. 15

17 Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2008 och 2009 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent Källa: Arbetsförmedlingen, IMF, KI Förenta staternas ekonomi på lågvarv Den ekonomiska aktiviteten har stadigt avtagit i Förenta staterna under det senaste året. Mellan andra och tredje kvartalet 2008 minskade BNP-tillväxten med 0,3 procent i säsongrensade tal och uppräknat till årstakt. Inom bostadssektorn där de ekonomiska problemen en gång började, redan i slutet av 2005, går det fortfarande inte att spåra någon vändning. Byggloven har fortsatt att försvagas vilket indikerar att igångsättningen av bostäder fortsätter att falla. Dessutom fortsätter bostadspriserna att försvagas. Det är också bakgrunden till den finansiella krisen som har drabbat den amerikanska ekonomin hårt vilket har förmörkat de ekonomiska utsikterna påtagligt. Detta avspeglas i att de amerikanska hushållen tappat köplusten och att nedgången i investeringskonjunkturen fördjupats, vilket kan kopplas till förutom bostadsmarknaden även ökad ledig kapacitet i företagen och inte minst ökade svårigheter att få kredit. Hushållen plågas också av att de är mycket skuldtyngda och det tillsammans med den svaga framtidstron som nått en rekordlåg nivå leder till att hushållen bedöms hålla igen på konsumtionen under lång tid. Under tredje kvartalet 2008 skedde också en tydlig minskning av den privata konsumtionen. Hushållen har också påbörjat att sanera sin ekonomi och under tredje kvartalet minskade hushållens skuldsättning för första gången sedan tidigt 80-tal 13. Till detta kan läggas en mycket stort budgetunderskott i den federala budgeten samt fortsatt stort underskott i utrikeshandeln. Enligt NBER (National Bureau of Economic Research) startade recessionen redan i december 2007 och har alltså pågått i tolv månader. Det 13 SEB, Nordic Outlook, november

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Ura 2011:8 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...3

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna

Arbetsmarknadsutsikterna Ura 2010:3 ISBN 978-91-977809-8-8 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010 Text: Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Text-och bildredigering: Gun Westberg Grafisk

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 Ura 2006:2 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 Ura 2006:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Mohammad Taslimi Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Ura 2001:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Katarina Berggren Torbjörn Israelsson Said Maroufkhani Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

Konjunktur- och Strukturrapport

Konjunktur- och Strukturrapport Konjunktur- och Strukturrapport Swedbank bedömer svensk ekonomi 22 januari 2008 Svensk ekonomi minskar farten men undviker tvärnit Finansoron och den svagare omvärldskonjunkturen dämpar tillväxten i svensk

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Maj 1 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which affects

Läs mer

Konjunkturläget Mars 2009

Konjunkturläget Mars 2009 Konjunktur laget Mars 9 Konjunkturläget Mars 9 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 1 1, BOX 311, SE-13 STOCKHOLM TEL: 8-3 9, FAX: 8-3 9 8 E-POST: KI@KONJ.SE, HEMSIDA: WWW.KONJ.SE ISSN 3-33, ISBN 978-91-831--9

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012. Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft

KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012. Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012 Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft Almega är de svenska tjänsteföretagarnas arbetsgivar- och intresseorganisation. Almega

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 Innehåll Sid Förord 3 1 Sammanfattning 5 2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 2.1 Den finansiella krisens spridningsmekanismer 9 2.2 Krisåtgärder på bred front inom den ekonomiska

Läs mer

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Redaktörer Jessica Bylund tfn 08-452 7718 Annika Wallenskog

Läs mer