Delårsrapport Januari juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari juni 2011"

Transkript

1 Delårsrapport Januari juni 2011

2 delårsrapport jan - jun 2011 För kundernas skull sedan 1826 Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och det första fröet till den sparbank som finns idag sattes den 25 mars Under vår 185-åriga historia har vi funnits till för alla de som har sina liv här och hjälpt våra kunder till en bättre ekonomi. Omtanken om bygdens invånare är fortfarande en viktig del, men idag är banken även en naturlig affärspartner till företagarna. Sedan 1969-års sparbankslag, som gjorde företagsmarknaden tillgänglig även för sparbankerna, har Sparbanken 1826 utvecklats till en komplett företagsbank och vi vill vara det självklara alternativet som företagsbank inom vår region. Därför erbjuder vi mer än bank- och försäkringstjänster, vi vill vara affärspartnern till våra kunder och oljan i företagsmaskineriet inom vårt verksamhetsområde. Därför engagerar vi oss också i frågor som, vi bedömer, kan gynna företagen i vårt område. Det har bland annat varit Handbolls-VM, Siesta i Hässleholm, Sweden Rock, Pågatåg Nordost och Kristianstadsdagarna. Årets stora händelse är dock World Scout Jamboree i Rinkaby, som innebär att kanske uppemot besökare kommer till vår region, och detta tror vi kommer att påverka våra företagskunder positivt. På så vis drar vi vårt strå till stacken. Helhetserbjudandet gör Sparbanken 1826 helt unik i vårt verksamhetsområde och som Sveriges äldsta sparbank har vi skaffat oss värdefull kunskap och kännedom om den lokala företagsmarknaden. Bara i Kristianstad har företagsrådgivarna tillsammans längre erfarenhet än de 185 år som banken funnits. Ja, det ligger nog närmare staden Kristianstads ålder, alltså snart 400 år. I samband med bankens 185-års jubileum i mars gav banken ut en jubileumsbok, som finns att få på någon av bankens kontor eller laddas ned som PDF-dokument från bankens webbplats, sparbanken1826.se. Privatmarknad Riksbanken har höjt reporäntan tre gånger hittills i år och den skrivs nu till 2,0 %. Riksbanken menar på att tillväxttakten i den svenska ekonomin är god, även om utvecklingen i omvärlden präglas av osäkerhet, och att det är för att stabilisera inflationen runt målet 2 procent som gjort att reporäntan höjts. Höjningen av reporäntan har medfört höjda boräntor och tillsammans med 85 % -regeln från Finansinspektionen har det inneburit att bomarknaden dämpats lite. 85 % -regeln ställer större krav på köparens egna kontantinsats, varför vi informerar och hjälper speciellt våra yngre kunder kring sparande med tanke på framtida bostadsköp. Även inlåningsräntorna har höjts och i maj återinförde vi ränta på lönekontot som en av de första bankerna i Sverige. Under våren har den ekonomiska krisen i Grekland påverkat Europas aktiemarknad negativt då oro har funnits att krisen ska sprida sig till de övriga länderna med ansträngd ekonomi i Europa. Sparbanken 1826 samarbetar med Swedbanks Investment Center, som bl. a ansvarar för Swedbank Roburs placeringsstrategier, och de följer utvecklingen kontinuerligt och förändrar innehaven i sina portföljer regelbundet för att minimera risken på den europeiska aktiemarknaden. För att öka våra kunders möjlighet att samla sitt fondinnehav hos oss utökas antalet fonder på Fondtorget hela tiden och i dagsläget har Fondtorget närmare 500 fonder. Genom att samla sina fonder får man som kund en bättre överblick på sitt sparande och som bank kan vi ge kunden en bättre rådgivning. På flera av bankens kontor erbjuds privatkunderna Internetbanksutbildning. Kurserna är uppdelade i två nivåer, en grundkurs och en fortsättningskurs och riktar sig, på så vis, både till nya och befintliga användare. Det är sparbankens egna medarbetare som håller i kurserna, vilket upplevs som positivt. Internetbanken har mycket fler funktioner än att betala räkningar och utbildningarna ger oss möjlighet att förmedla alla andra tjänster våra kunder kan ha nytta av. Att känna sig trygg och säker i användandet av Internetbanken är viktigt för såväl kunder som för banken. Sparbanken 1826 har funnits på Facebook sedan maj 2010 och från och med den 15 mars i år kan man här även få svar på generella frågor om ränteläge, priser, öppettider och allmänna råd om placeringar samt bankens syn på framtiden. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla och utveckla sin ekonomi, och via Facebook gör vi detta genom att publicera tips och nyheter kring våra tjänster och produkter på ett lättsamt sätt. För oss är det viktigt att vara tillgänglig, när och varifrån kunden än väljer att nå våra tjänster. Inför Siestafestivalen genomfördes en tävling på Facebook, där man kunde vinna festivalpass. Tävlingen gick ut på att via ledtrådar på Facebook hitta till rätt kontor och vara först på plats vid ett speciellt klockslag. Här kombinerade vi en gammal mötesplats med en ny. En uppskattad tävling med flera kunder som springande tog sig till våra kontor. Sparbankerna och Swedbank fortsätter utvecklingen av mobila banktjänster och lanserade tillsammans, i februari, en heltäckande mobiltjänst för handel med värdepapper. Med den nya mobiltjänsten kan bankens kunder lägga order på aktier, börshandlade fonder, SPAX, warranter och optioner direkt med en mobiltelefon. Senare under våren infördes dessutom möjlighet att logga in med dosa, vilket tillför fler tjänster som t ex att betala räkningar. Under juni månad genomfördes ca inloggningar, vilket är en fördubbling sedan årsskiftet. För att ge både kunder och medarbetare en bättre miljö har bankens kontor i Osby genomgått en omfattande renovering och i juni var det dags för husesyn och invigningsfest. En rejäl översyn av säkerheten har även genomförts och ny säkerhetsutrustning och slutna kontantsystem har installerats. För att ytterligare förbättra säkerheten i uttagsautomaterna införs successivt en ny avancerad skyddsteknik för att förhindra kopiering av kortuppgifter, så kallad skimming. Aktiviteten sker efter beslut i Svenska Bankföreningen och innebär att samtliga bankers uttagsautomater utrustas med den nya tekniken. Företagsmarknad Huvudparten av våra kunder andas en optimism och vi ser en tydlig fortsatt ökad investeringsvilja. Ett stort antal av våra kunder har, med stöd av Sparbanken 1826, också genomfört både större och mindre satsningar. Vi har sett att dessa har skett inom de flesta sektorer, och är inte bara relaterade till ett fåtal branscher. Dock har vi upplevt en mycket svår tid inom delar av lantbruksnäringen, och 2011 kommer att bli ett mycket tufft år för svinproducenterna. Vi har från bankens sida försökt att hjälpa till att hitta lösningar för att dessa företag ska kunna överbrygga den besvärliga situationen. Den svenska kronan har varit mycket stark under våren och detta skapar olika förutsättningar för våra kunder beroende på bransch och utlandsberoende. Vi har även upplevt relativt stora svängningar i valutakurserna beroende på krisen i de så 2

3 delårsrapport jan jun 2011 kallade PIGS-länderna. Detta understryker hur viktigt det är att arbeta med valutasäkringar också i mindre företag, och detta är ett område som prioriteras från bankens sida i våra kundmöten. Oron i södra Europa och även hanteringen av underskotten i USA påverkar hela världens ekonomier och givetvis drabbas också vi i vår region. Även räntemarknaden har påverkats och vi har sett relativt kraftigt stigande räntor under våren. Delvis beroende på marknadens prissättning av risk, relaterat till oron i vissa länder, men även genom Riksbankens höjningar av Reporäntan. Givetvis kan den internationella utvecklingen bromsa den optimism som vi upplever bland våra kunder för närvande, men dock förefaller det som om flertalet kunder upplever fyllda orderböcker och en fortsatt stark tro på att hösten ska bli bra. För företagsmarknaden i Sparbanken 1826 har 2011 startat positivt och fler kunder vill göra affärer med oss. Det har tillkommit ett stort antal nystartade företag, men också många etablerade företag har valt oss som ny bankpartner. Vi fortsätter att öka vår affärsvolym inom företagssegmentet och vi ser en tillväxt inom både låna- och sparaområdet. Inom Sparaområdet har samarbetet med vår Private Banking-enhet och vårt dotterbolag 1826 Försäkra varit mycket framgångsrikt och uppskattat av våra kunder. Inom betalaområdet fortsätter vi med att bidra till en minskad kontanthantering, både utifrån en miljö- och en säkerhetsaspekt. Detta har medfört många gemensamma aktiviteter med handeln på flertalet orter inom vårt verksamhetsområde. Speciellt understryker vi vikten av att öka andelen korttransaktioner på bekostnad av kontantförsäljning. Kortbetalningar är både säkrare, snabbare och billigare för alla parter. Personal Sparbanken 1826 har idag ca 300 tillsvidareanställda medarbetare, där utöver förstärker 35 sommararbetare vår verksamhet under semesterperioden. Under första halvåret 2011 har fem nya medarbetare börjat på banken och nio tillsvidareanställda medarbetare har slutat, varav fem har gått i pension. Den 10 februari medverkade Sparbanken1826 på högskolans Framtidsdagar som en av huvudsponsorerna. Vi fick där möjlighet att presentera vår verksamhet och knyta kontakter med framtida arbetskraft. En utbildningsinsats för de medarbetare som möter våra spontankunder har genomförts. Fokus var här att ge medarbetaren verktyg i hur man ska agera för att lugna en obekväm eller obehaglig situation. Flera av bankens interna enheter, Compliance, Säkerhet och Personal, medverkade vid varje tillfälle för att informera om bankens stöd. Ca 60 medarbetare, Bankkassörer och Rådgivare, deltog i utbildningen, men även en stor del av Sparbankscheferna närvarade. Sparbankens resultat Intjäningen i bankrörelsen har varit fortsatt god under första halvåret Rörelseresultatet för första halvåret 2011 uppgick till 80,3 (11,7 ). Räntenettot har haft en god utveckling det första halvåret 2011 och uppgick till 185,5 (135,6 ). Reporäntan har höjts med 0,50 procentenheter och uppgick vid halvårsskiftet till 1,75 %. I juli 2011 höjde Riksbanken reporäntan med ytterligare 0,25 procentenheter till 2,0 %. Det stigande ränteläget har haft en positiv effekt på räntenettot. Kostnaden för den statliga insättningsgarantin har belastat räntenettot med 6,3 (5,5 ) samt stabilitetsavgiften med 2,6 (1,2 ). Utdelning har erhållits med 4,0 (0,2 ). De totala provisionsintäkterna ökade med 3 % jämfört med samma period föregående år och uppgick till 114,7 (111,6 ). Värdepappersprovisionerna är i nivå med samma period föregående år och uppgick till 41,0 (40,7 ). Utlåningsprovisionerna har ökat jämfört med samma period föregående år och uppgick till 26,8 (23,0 ). Den goda utvecklingen på volymerna i Swedbank Hypotek är främsta förklaringen till ökningen. Övriga provisionsintäkter har minskat något och uppgick till 46,9 (47,9 ). Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 2,1 (-9,1 ). De totala rörelsekostnaderna uppgick till 196,4 (192,5 ). Personalkostnaderna ökade 1 % och uppgick till 94,1 (93,3 ). IT-kostnaderna uppgick till 28,3 (28,2 ), vilket var i nivå med motsvarande period föregående år. Periodens resultat har belastats med avskrivning av goodwill med 21,5 (21,5 ). Kreditförlusterna uppgick under första halvåret till 17,7 (21,3 ). Kreditförlusterna under årets första halvår är till största delen att hänföra till företagssidan. Detta innebär en kreditförlustnivå på 0,3 % (0,3 %). Sparbankens ställning Inlåningen från allmänheten har sedan årsskiftet ökat med 274 eller 2 % och uppgick vid halvårsskiftet till Marknadsvärdet på de totalt förmedlade volymerna till Robur och Robur Försäkring uppgick till , vilket är en minskning med 178 under perioden. Utlåningen till allmänheten uppgick vid halvårsskiftet till , vilket är i nivå med årsskiftet Den totalt förmedlade lånestocken till Swedbank Hypotek och Swedbank Finans ökade med 194 och uppgick till Den totala affärsvolymen (av sparbanken förvaltade och förmedlade volymer) uppgick vid periodens slut till , vilket är en ökning med 205 sedan årsskiftet. Sparbankens kapitalbas uppgick vid halvårsskiftet till 1,552 (kapitalbas per 31/ uppgick till 1,501 ). Det lagstadgade kapitalkravet uppgick till 975 (926 ). Kapitaltäckningskvoten uppgick därmed till 1,59 (1,62). Prognos 2011 Vår prognos för helåret 2011 uppgår till ca 150 i rörelseresultat med en tro på fortsatt god konjunktur och en positiv utveckling av börsen andra halvåret Prognosen utgår också från en kreditförlustnivå för helåret 2011 som ligger i nivå med första halvåret Koncernen Koncernen omfattar Sparbanken 1826 samt dotterbolagen 1826 Försäkra AB och 1826 Förvaltning AB. Dotterbolagen äger i sin tur 1826 Försäkra HB Försäkra AB ägs till 91 % av Sparbanken 1826 och till 9 % av Sölvesborg-Mjällby Sparbank Förvaltning AB ägs till 100 % av Sparbanken Inga förändringar har skett i koncernens struktur under

4 Resultaträkning Resultaträkning Sparbanken 1826 Not Ränteintäkter 311,7 191,5 Räntekostnader -126,2-55,9 Räntenetto 185,5 135,6 Erhållna utdelningar 4,0 0,2 Provisionsintäkter 114,7 111,6 Provisionskostnader -12,8-13,6 Nettoresultat av finansiella transaktioner 2,1-9,1 Övriga rörelseintäkter 0,9 0,9 Summa räntenetto och rörelseintäkter 294,4 225,6 Allmänna administrationskostnader 149,9 148,0 Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 27,8 26,5 Övriga rörelsekostnader 18,7 18,0 Summa kostnader 196,4 192,5 Resultat före kreditförluster 98,0 33,1 Kreditförluster netto Not 1 17,7 21,3 Nedskrivning finansiella tillgångar - 0,1 Rörelseresultat 80,3 11,7 Bokslutsdispositioner - - Skatt på periodens resultat -22,7-3,3 Periodens resultat 57,6 8,4 Rapport över totalresultat Periodens resultat 57,6 8,4 Övrigt totalresultat Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 13,8-5,3 Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till periodens resultat -6,5-0,6 Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 0,1 2,2 Periodens övrigt totalresultat 7,4-3,7 Periodens totalresultat 65,0 4,7 4

5 Balansräkning Balansräkning Sparbanken 1826 Not 30 jun dec jun 2010 Tillgångar Kassa 89,8 108,0 94,3 Utlåning till kreditinstitut 1 710, , ,7 Utlåning till allmänheten Not , , ,1 Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring 20,8 16,4 49,3 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 381,2 980,3 323,3 Aktier och andelar 308,6 209,9 194,0 Aktier i koncernföretag 14,6 14,6 15,2 Immateriella anläggningstillgångar 75,0 96,4 118,0 Materiella tillgångar 149,5 151,8 146,5 Övriga tillgångar 178,3 61,7 145,5 Uppskjuten skattefordran 22,9 45,5 60,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107,7 108,2 87,5 Summa tillgångar , , ,0 Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut 143,8 208,5 82,9 Inlåning från allmänheten , , ,9 Emitterade värdepapper m m 346,8 248,5 199,0 Övriga skulder 75,5 113,8 127,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 144,7 50,0 70,6 Avsättningar - 4,9 5,9 Efterställda skulder 383,0 383,0 383,0 Summa skulder , , ,2 Obeskattade reserver Reservfond 1 225, , ,5 Fond för verkligt värde 71,0 63,6 32,9 Resultat för perioden 57,6 34,8 8,4 Eget kapital Not , , ,8 Summa skulder och eget kapital , , ,0 5

6 resultaträkning Resultaträkning Koncernen Not Ränteintäkter 311,7 191,5 Räntekostnader -126,2-55,9 Räntenetto 185,5 135,6 Erhållna utdelningar 4,0 0,2 Provisionsintäkter 126,3 119,7 Provisionskostnader -12,8-13,1 Nettoresultat av finansiella transaktioner 2,1-9,1 Övriga rörelseintäkter 0,6 0,6 Summa räntenetto och rörelseintäkter 305,7 233,9 Allmänna administrationskostnader 158,9 154,1 Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 6,5 5,0 Övriga rörelsekostnader 19,0 18,1 Summa kostnader 184,4 177,2 Resultat före kreditförluster 121,3 56,7 Kreditförluster netto Not 1 17,7 21,3 Rörelseresultat 103,6 35,4 Bokslutsdispositioner - - Skatt på periodens resultat -28,2-9,3 Periodens resultat 75,4 26,1 Periodens resultat hänförlig till Sparbanken ,2 26,1 Periodens resultat hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande 0,2 - Rapport över totalresultat Periodens resultat 75,4 26,1 Övrigt totalresultat Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 13,8-5,3 Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till periodens resultat -6,5-0,6 Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 0,1 2,2 Övriga intäkter/kostnader redovisat i övrigt totalresulat -1 - Periodens övrigt totalresultat 6,4-3,7 Periodens totalresultat 81,8 22,4 6

7 balansräkning Balansräkning Koncernen Not 30 jun dec jun 2010 Tillgångar Kassa 89,8 108,0 94,3 Utlåning till kreditinstitut 1 712, , ,0 Utlåning till allmänheten Not , , ,1 Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring 20,8 16,4 49,3 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 381,2 980,3 323,3 Aktier och andelar 308,6 209,9 194,0 Immateriella anläggningstillgångar 227,8 227,9 227,0 Materiella tillgångar 149,7 152,0 146,6 Övriga tillgångar 181,9 64,2 147,3 Uppskjuten skattefordran - 23,7 52,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107,7 108,3 87,5 Summa tillgångar , , ,2 Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut 143,8 208,5 82,9 Inlåning från allmänheten , , ,9 Emitterade värdepapper m m 346,8 248,5 199,0 Övriga skulder 79,9 114,2 128,3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 147,5 52,3 72,8 Avsättningar 35,5 40,3 49,7 Efterställda skulder 383,0 383,0 383,0 Summa skulder , , ,6 Obeskattade reserver Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 0,2 - Reservfond 1 225, , ,5 Fond för verkligt värde 71,0 63,6 32,9 Bundna reserver 0,2 0,2 0,0 Fria reserver 60,8 22,8 27,1 Resultat för perioden 75,2 73,8 26,1 Summa eget kapital hänförligt till moderbolaget 1 432, , ,6 Summa Eget kapital Not , , ,6 Summa skulder och eget kapital , , ,2 7

8 Kassaflödesanalys och noter Kassaflödesanalys (indirekt metod) Sparbanken Sparbanken 1826 Helår 2010 Koncernen 2011 Koncernen Helår 2010 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 80,3 51,4 103,7 104,7 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner 6,0 15,7 6,0 15,7 Avskrivningar 27,8 53,4 6,5 10,5 Kreditförluster 17,9 76,9 17,9 76,9 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet ,6 Betald inkomstskatt -2,2-5,3-2,6-5,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 129,8 192,1 131,5 193,7 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten -10,2 543,9-10,2 543,9 Ökning/minskning av värdepapper ,8 119, ,8 119,1 Ökning/minskning av inlåning från allmänheten 274,3 654,7 274,3 654,7 Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut -64,7-378,5-64,7-379,1 Förändring av övriga tillgångar -97,9 59,8-97,8 68,9 Förändring av övriga skulder 45,0-3,4 43,3-9,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -765, ,7-765, ,6 Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar 636,7 26,4 636,7 25,8 Investering i finansiella tillgångar -107,1-729,4-107,1-729,4 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar ,9 Försäljning av materiella tillgångar 0,2 2,8 0,2 2,8 Förvärv av materiella tillgångar -4,4-15,9-4,4-16,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 525,4-716,1 525,4-717,8 Finansieringsverksamheten Emission av räntebärande värdepapper 98,3 248,5 98,3 248,5 Utbetalt anslag -6,0-7,5-6,0-7,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 92,3 241,0 92,3 241,0 Årets kassaflöde -147,8 712,6-147,7 714,8 Likvida medel vid periodens början * 1 947, , , ,2 Likvida medel vid periodens slut * 1 799, , , ,0 * I likvida medel ingår kassa- och bankmedel 1 Kreditförluster netto Sparbanken Sparbanken Specifik nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster 50,6 17,1 Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster -24,6-14,4 Periodens nedskrivning för kreditförluster 10,4 16,0 Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster -8,2-0,7 Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster -12,7-2,0 Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar 15,5 16,0 Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad kreditrisk Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster 2,4 2,3 Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster 0,0-0,1 Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster -0,2 3,1 Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar 2,2 5,3 Periodens nettokostnad för kreditförluster 17,7 21,3 8

9 noter 2 Utlåning till allmänheten Lånefordringar, brutto Sparbanken jun 2011 Sparbanken jun 2010 offentlig sektor 10,3 5,6 företagssektor 5 106, ,9 hushållssektor 7 397, ,2 övriga 2,3 5,4 Summa , ,1 varav: Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar företagssektor 86,0 64,1 hushållssektor 68,2 86,2 Osäkra lånefordringar företagssektor 92,3 79,2 hushållssektor 68,2 86,2 Avgår: Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar företagssektor 46,1 49,0 hushållssektor 23,2 24,2 Nedskrivningar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar hushållssektor 6,0 5,8 Lånefordringar, nettobokfört värde , ,1 Definitioner: Oreglerad lånefordran är fordran för vilken räntor, amorteringar och övertrasseringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker lånefordran är en fordran för vilken det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och räntor, inkl ersättning för ev förseningar. 3 Rapport över förändring i eget kapital SPARBANKEN 1826 Reservfond Fond för verkligt värde Periodens resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,5 63,6 34, ,9 Periodens resultat 57,6 57,6 Periodens övrigt totalresultat 7,4 7,4 Periodens totalresultat 7,4 57,6 65,0 Vinstdisposition 28,8-28,8 0,0 Anslag till allmännyttiga ändamål -6,0-6,0 Utgående eget kapital ,3 71,0 57, ,9 KONCERNEN Reservfond Bundna Fond för reserver verkligt värde Fria reserver Periodens resultat Eget kapital hänförligt till Sparbanken 1826 Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,5 0,2 63,6 22,8 73, ,9 0, ,1 Periodens resultat 75,2 75,2 0,2 75,4 Periodens övrigt totalresultat 7,4-1,0 6,4 0,0 6,4 Periodens totalresultat 0,0 0,0 7,4-1,0 75,2 81,6 0,2 81,8 Vinstdisposition 28,8 39,0-67,8 0,0 0,0 0,0 Anslag till allmännyttiga ändamål -6,0-6,0 0,0-6,0 Utgående eget kapital ,3 0,2 71,0 60,8 75, ,5 0, ,9 9

10 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Kapitaltäckning - Sparbanken 1826 Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5). För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Kapitalbas Primärt kapital, brutto Avdragsposter inkl belopp enligt begränsningsregler Primärt kapital, netto Supplementärt kapital, brutto Avdragsposter inkl belopp enligt begränsningsregler Supplementärt kapital, netto Total kapitalbas 30 jun dec , ,9-183,3-220, , ,8 453,9 446,6-14,6-14,6 439,3 432, , ,8 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, delårsrapportering och Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). Sparbanken tillämpar s k lagbegränsad IFRS för moderbolaget och IFRS för koncernen. För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för Nyckeltal - Sparbanken jun jun jun 2009 Affärsvolym, Kapitaltäckningskvot 1,6 1,5 1,4 Placeringsmarginal 2,3% 1,8% 1,8% Räntabilitet 9,0% 1,4% 4,1% K/I-tal före kreditförluster 0,67 0,85 0,75 K/I-tal efter kreditförluster 0,73 0,95 0,87 Rörelseresultat/genomsnittlig affärsvolym 0,3% 0,0% 0,1% Kreditförlustnivå 0,3% 0,3% 0,4% Andel osäkra fordringar 0,7% 0,7% 0,9% Medelantal anställda Kapitalkrav Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Kapitalkrav för risker i handelslagret Kapitalkrav för operativ risk Kapitalkrav för valutarisk 854,9 834,3 51,9 23,2 67,9 67,9 0,3 0,3 Totalt minimikapitalkrav 975,0 925,7 Kapitaltäckningskvot 1,59 1,62 Kristianstad i augusti 2011 Bo Bengtsson Verkställande direktör 10

11 diagram Utlåning, Affärsvolym, SWB Hypotek Egen port Inlåning, Fonder, Delårsrapporten har inte granskats av sparbankens revisorer. 11

12 Sparbanken 1826 Box Kristianstad Telefon: sparbanken1826.se

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 -

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Virserums Sparbank 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport. Virserums Sparbank 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport Virserums Sparbank 2015-01-01 2015-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2007-06-30

DELÅRSRAPPORT 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT 2007-06-30 Ölands Bank AB 516401-0034 Ölands Bank AB Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten Framgångarna för Ölands Bank fortsätter. Lönsamhetsmässigt är första halvåret

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Allmänt om verksamheten januari-juni 2013 Banken har under våren presenterat flera offensiva satsningar på bland annat skog- och lantbruksmarknaden,

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2014 I bankens arbete med att hjälpa sina kunder till en sund och hållbar ekonomi, är bokade möten med

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Resurs Banks Förvaltningsberättelse

Resurs Banks Förvaltningsberättelse Delårsrapport januari augusti 2013 Delårsrapport 2013-08-31 Resurs Banks Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB (publ.), organisationsnummer 516401-0208, får härmed

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport. Ölands Bank AB (516401-0034) 2009-06-30. Jordhamn, västra Öland, 30 juli 21:08

Delårsrapport. Ölands Bank AB (516401-0034) 2009-06-30. Jordhamn, västra Öland, 30 juli 21:08 Delårsrapport Ölands Bank AB (516401-0034) 2009-06-30 Jordhamn, västra Öland, 30 juli 21:08 Allmänt om verksamheten Ledstjärna för bankens verksamhet är den av styrelsen fastställda visionen och affärsidén:

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013

Delårsrapport januari juni 2013 Delårsrapport januari juni 2013 Kristianstad den 14 augusti 2013 Genom stabil utveckling och god intjäning kan uppvisa ett starkt första halvår med ett rörelseresultat på 101,8 mkr. Ett lågt ränteläge

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 Kristianstad den 26 februari 2013

Bokslutskommuniké 2012 Kristianstad den 26 februari 2013 Bokslutskommuniké 2012 Kristianstad den 26 februari 2013 redovisar för 2012 en affärsvolymtillväxt på 5 % och ett av de bästa rörelseresultaten i bankens historia, 150 mkr. För att premiera bankens trogna

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamheten jan jun 2014 4 Resultaträkning koncernen 7 Rapport över totalresultatet koncernen 7 Rapport över finansiell ställning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB (publ) Delårsrapport

Carnegie Investment Bank AB (publ) Delårsrapport Carnegie Investment Bank AB (publ) (Org. nr 516406-0138) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period 201103 Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Institutnummer 41515 Org.nummer

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov.

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Annica Lundblad, vd Delårsrapport januari juni 2015 SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Kommentarer till delårsrapporten januari

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6 DELÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernen Resultaträkning 5 Rapport över totalresultat 5 Balansräkning 6 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Moderbolaget

Läs mer

VD-ord. Susanne Kallur VD

VD-ord. Susanne Kallur VD DELÅRSRAPPORT 2014 VD-ord Efter de uppköp och fusioner som skett på den skånska bankmarknaden är Sparbanken Syd idag Sveriges äldsta, äkta sparbank och den åttonde största i landet. Vi har främjat sparande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader Pressmeddelande 2003-09-04 Information från SBAB SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2003 ökar med 36 mnkr till 371 mnkr (335 mnkr) SBAB ökar rörelseresultatet första halvåret med 11 procent jämfört

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Carnegie Holding AB. Delårsrapport. Januari mars 2012

Carnegie Holding AB. Delårsrapport. Januari mars 2012 Finansiella data för koncernen1 Carnegie Holding AB Delårsrapport Januari mars 2012 o Rörelseintäkterna uppgick till 449 (497) MSEK. o Rörelsekostnaderna uppgick till 435 MSEK (451). o Resultatet före

Läs mer

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab 2005:3 Delårsrapport Januari september 2005 Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER 2005 Spintab JANUARI SEPTEMBER 2005 I SAMMANDRAG Utlåningen ökade under perioden med 26 807 (22 622) Rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer