Delårsrapport Januari juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari juni 2011"

Transkript

1 Delårsrapport Januari juni 2011

2 delårsrapport jan - jun 2011 För kundernas skull sedan 1826 Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och det första fröet till den sparbank som finns idag sattes den 25 mars Under vår 185-åriga historia har vi funnits till för alla de som har sina liv här och hjälpt våra kunder till en bättre ekonomi. Omtanken om bygdens invånare är fortfarande en viktig del, men idag är banken även en naturlig affärspartner till företagarna. Sedan 1969-års sparbankslag, som gjorde företagsmarknaden tillgänglig även för sparbankerna, har Sparbanken 1826 utvecklats till en komplett företagsbank och vi vill vara det självklara alternativet som företagsbank inom vår region. Därför erbjuder vi mer än bank- och försäkringstjänster, vi vill vara affärspartnern till våra kunder och oljan i företagsmaskineriet inom vårt verksamhetsområde. Därför engagerar vi oss också i frågor som, vi bedömer, kan gynna företagen i vårt område. Det har bland annat varit Handbolls-VM, Siesta i Hässleholm, Sweden Rock, Pågatåg Nordost och Kristianstadsdagarna. Årets stora händelse är dock World Scout Jamboree i Rinkaby, som innebär att kanske uppemot besökare kommer till vår region, och detta tror vi kommer att påverka våra företagskunder positivt. På så vis drar vi vårt strå till stacken. Helhetserbjudandet gör Sparbanken 1826 helt unik i vårt verksamhetsområde och som Sveriges äldsta sparbank har vi skaffat oss värdefull kunskap och kännedom om den lokala företagsmarknaden. Bara i Kristianstad har företagsrådgivarna tillsammans längre erfarenhet än de 185 år som banken funnits. Ja, det ligger nog närmare staden Kristianstads ålder, alltså snart 400 år. I samband med bankens 185-års jubileum i mars gav banken ut en jubileumsbok, som finns att få på någon av bankens kontor eller laddas ned som PDF-dokument från bankens webbplats, sparbanken1826.se. Privatmarknad Riksbanken har höjt reporäntan tre gånger hittills i år och den skrivs nu till 2,0 %. Riksbanken menar på att tillväxttakten i den svenska ekonomin är god, även om utvecklingen i omvärlden präglas av osäkerhet, och att det är för att stabilisera inflationen runt målet 2 procent som gjort att reporäntan höjts. Höjningen av reporäntan har medfört höjda boräntor och tillsammans med 85 % -regeln från Finansinspektionen har det inneburit att bomarknaden dämpats lite. 85 % -regeln ställer större krav på köparens egna kontantinsats, varför vi informerar och hjälper speciellt våra yngre kunder kring sparande med tanke på framtida bostadsköp. Även inlåningsräntorna har höjts och i maj återinförde vi ränta på lönekontot som en av de första bankerna i Sverige. Under våren har den ekonomiska krisen i Grekland påverkat Europas aktiemarknad negativt då oro har funnits att krisen ska sprida sig till de övriga länderna med ansträngd ekonomi i Europa. Sparbanken 1826 samarbetar med Swedbanks Investment Center, som bl. a ansvarar för Swedbank Roburs placeringsstrategier, och de följer utvecklingen kontinuerligt och förändrar innehaven i sina portföljer regelbundet för att minimera risken på den europeiska aktiemarknaden. För att öka våra kunders möjlighet att samla sitt fondinnehav hos oss utökas antalet fonder på Fondtorget hela tiden och i dagsläget har Fondtorget närmare 500 fonder. Genom att samla sina fonder får man som kund en bättre överblick på sitt sparande och som bank kan vi ge kunden en bättre rådgivning. På flera av bankens kontor erbjuds privatkunderna Internetbanksutbildning. Kurserna är uppdelade i två nivåer, en grundkurs och en fortsättningskurs och riktar sig, på så vis, både till nya och befintliga användare. Det är sparbankens egna medarbetare som håller i kurserna, vilket upplevs som positivt. Internetbanken har mycket fler funktioner än att betala räkningar och utbildningarna ger oss möjlighet att förmedla alla andra tjänster våra kunder kan ha nytta av. Att känna sig trygg och säker i användandet av Internetbanken är viktigt för såväl kunder som för banken. Sparbanken 1826 har funnits på Facebook sedan maj 2010 och från och med den 15 mars i år kan man här även få svar på generella frågor om ränteläge, priser, öppettider och allmänna råd om placeringar samt bankens syn på framtiden. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla och utveckla sin ekonomi, och via Facebook gör vi detta genom att publicera tips och nyheter kring våra tjänster och produkter på ett lättsamt sätt. För oss är det viktigt att vara tillgänglig, när och varifrån kunden än väljer att nå våra tjänster. Inför Siestafestivalen genomfördes en tävling på Facebook, där man kunde vinna festivalpass. Tävlingen gick ut på att via ledtrådar på Facebook hitta till rätt kontor och vara först på plats vid ett speciellt klockslag. Här kombinerade vi en gammal mötesplats med en ny. En uppskattad tävling med flera kunder som springande tog sig till våra kontor. Sparbankerna och Swedbank fortsätter utvecklingen av mobila banktjänster och lanserade tillsammans, i februari, en heltäckande mobiltjänst för handel med värdepapper. Med den nya mobiltjänsten kan bankens kunder lägga order på aktier, börshandlade fonder, SPAX, warranter och optioner direkt med en mobiltelefon. Senare under våren infördes dessutom möjlighet att logga in med dosa, vilket tillför fler tjänster som t ex att betala räkningar. Under juni månad genomfördes ca inloggningar, vilket är en fördubbling sedan årsskiftet. För att ge både kunder och medarbetare en bättre miljö har bankens kontor i Osby genomgått en omfattande renovering och i juni var det dags för husesyn och invigningsfest. En rejäl översyn av säkerheten har även genomförts och ny säkerhetsutrustning och slutna kontantsystem har installerats. För att ytterligare förbättra säkerheten i uttagsautomaterna införs successivt en ny avancerad skyddsteknik för att förhindra kopiering av kortuppgifter, så kallad skimming. Aktiviteten sker efter beslut i Svenska Bankföreningen och innebär att samtliga bankers uttagsautomater utrustas med den nya tekniken. Företagsmarknad Huvudparten av våra kunder andas en optimism och vi ser en tydlig fortsatt ökad investeringsvilja. Ett stort antal av våra kunder har, med stöd av Sparbanken 1826, också genomfört både större och mindre satsningar. Vi har sett att dessa har skett inom de flesta sektorer, och är inte bara relaterade till ett fåtal branscher. Dock har vi upplevt en mycket svår tid inom delar av lantbruksnäringen, och 2011 kommer att bli ett mycket tufft år för svinproducenterna. Vi har från bankens sida försökt att hjälpa till att hitta lösningar för att dessa företag ska kunna överbrygga den besvärliga situationen. Den svenska kronan har varit mycket stark under våren och detta skapar olika förutsättningar för våra kunder beroende på bransch och utlandsberoende. Vi har även upplevt relativt stora svängningar i valutakurserna beroende på krisen i de så 2

3 delårsrapport jan jun 2011 kallade PIGS-länderna. Detta understryker hur viktigt det är att arbeta med valutasäkringar också i mindre företag, och detta är ett område som prioriteras från bankens sida i våra kundmöten. Oron i södra Europa och även hanteringen av underskotten i USA påverkar hela världens ekonomier och givetvis drabbas också vi i vår region. Även räntemarknaden har påverkats och vi har sett relativt kraftigt stigande räntor under våren. Delvis beroende på marknadens prissättning av risk, relaterat till oron i vissa länder, men även genom Riksbankens höjningar av Reporäntan. Givetvis kan den internationella utvecklingen bromsa den optimism som vi upplever bland våra kunder för närvande, men dock förefaller det som om flertalet kunder upplever fyllda orderböcker och en fortsatt stark tro på att hösten ska bli bra. För företagsmarknaden i Sparbanken 1826 har 2011 startat positivt och fler kunder vill göra affärer med oss. Det har tillkommit ett stort antal nystartade företag, men också många etablerade företag har valt oss som ny bankpartner. Vi fortsätter att öka vår affärsvolym inom företagssegmentet och vi ser en tillväxt inom både låna- och sparaområdet. Inom Sparaområdet har samarbetet med vår Private Banking-enhet och vårt dotterbolag 1826 Försäkra varit mycket framgångsrikt och uppskattat av våra kunder. Inom betalaområdet fortsätter vi med att bidra till en minskad kontanthantering, både utifrån en miljö- och en säkerhetsaspekt. Detta har medfört många gemensamma aktiviteter med handeln på flertalet orter inom vårt verksamhetsområde. Speciellt understryker vi vikten av att öka andelen korttransaktioner på bekostnad av kontantförsäljning. Kortbetalningar är både säkrare, snabbare och billigare för alla parter. Personal Sparbanken 1826 har idag ca 300 tillsvidareanställda medarbetare, där utöver förstärker 35 sommararbetare vår verksamhet under semesterperioden. Under första halvåret 2011 har fem nya medarbetare börjat på banken och nio tillsvidareanställda medarbetare har slutat, varav fem har gått i pension. Den 10 februari medverkade Sparbanken1826 på högskolans Framtidsdagar som en av huvudsponsorerna. Vi fick där möjlighet att presentera vår verksamhet och knyta kontakter med framtida arbetskraft. En utbildningsinsats för de medarbetare som möter våra spontankunder har genomförts. Fokus var här att ge medarbetaren verktyg i hur man ska agera för att lugna en obekväm eller obehaglig situation. Flera av bankens interna enheter, Compliance, Säkerhet och Personal, medverkade vid varje tillfälle för att informera om bankens stöd. Ca 60 medarbetare, Bankkassörer och Rådgivare, deltog i utbildningen, men även en stor del av Sparbankscheferna närvarade. Sparbankens resultat Intjäningen i bankrörelsen har varit fortsatt god under första halvåret Rörelseresultatet för första halvåret 2011 uppgick till 80,3 (11,7 ). Räntenettot har haft en god utveckling det första halvåret 2011 och uppgick till 185,5 (135,6 ). Reporäntan har höjts med 0,50 procentenheter och uppgick vid halvårsskiftet till 1,75 %. I juli 2011 höjde Riksbanken reporäntan med ytterligare 0,25 procentenheter till 2,0 %. Det stigande ränteläget har haft en positiv effekt på räntenettot. Kostnaden för den statliga insättningsgarantin har belastat räntenettot med 6,3 (5,5 ) samt stabilitetsavgiften med 2,6 (1,2 ). Utdelning har erhållits med 4,0 (0,2 ). De totala provisionsintäkterna ökade med 3 % jämfört med samma period föregående år och uppgick till 114,7 (111,6 ). Värdepappersprovisionerna är i nivå med samma period föregående år och uppgick till 41,0 (40,7 ). Utlåningsprovisionerna har ökat jämfört med samma period föregående år och uppgick till 26,8 (23,0 ). Den goda utvecklingen på volymerna i Swedbank Hypotek är främsta förklaringen till ökningen. Övriga provisionsintäkter har minskat något och uppgick till 46,9 (47,9 ). Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 2,1 (-9,1 ). De totala rörelsekostnaderna uppgick till 196,4 (192,5 ). Personalkostnaderna ökade 1 % och uppgick till 94,1 (93,3 ). IT-kostnaderna uppgick till 28,3 (28,2 ), vilket var i nivå med motsvarande period föregående år. Periodens resultat har belastats med avskrivning av goodwill med 21,5 (21,5 ). Kreditförlusterna uppgick under första halvåret till 17,7 (21,3 ). Kreditförlusterna under årets första halvår är till största delen att hänföra till företagssidan. Detta innebär en kreditförlustnivå på 0,3 % (0,3 %). Sparbankens ställning Inlåningen från allmänheten har sedan årsskiftet ökat med 274 eller 2 % och uppgick vid halvårsskiftet till Marknadsvärdet på de totalt förmedlade volymerna till Robur och Robur Försäkring uppgick till , vilket är en minskning med 178 under perioden. Utlåningen till allmänheten uppgick vid halvårsskiftet till , vilket är i nivå med årsskiftet Den totalt förmedlade lånestocken till Swedbank Hypotek och Swedbank Finans ökade med 194 och uppgick till Den totala affärsvolymen (av sparbanken förvaltade och förmedlade volymer) uppgick vid periodens slut till , vilket är en ökning med 205 sedan årsskiftet. Sparbankens kapitalbas uppgick vid halvårsskiftet till 1,552 (kapitalbas per 31/ uppgick till 1,501 ). Det lagstadgade kapitalkravet uppgick till 975 (926 ). Kapitaltäckningskvoten uppgick därmed till 1,59 (1,62). Prognos 2011 Vår prognos för helåret 2011 uppgår till ca 150 i rörelseresultat med en tro på fortsatt god konjunktur och en positiv utveckling av börsen andra halvåret Prognosen utgår också från en kreditförlustnivå för helåret 2011 som ligger i nivå med första halvåret Koncernen Koncernen omfattar Sparbanken 1826 samt dotterbolagen 1826 Försäkra AB och 1826 Förvaltning AB. Dotterbolagen äger i sin tur 1826 Försäkra HB Försäkra AB ägs till 91 % av Sparbanken 1826 och till 9 % av Sölvesborg-Mjällby Sparbank Förvaltning AB ägs till 100 % av Sparbanken Inga förändringar har skett i koncernens struktur under

4 Resultaträkning Resultaträkning Sparbanken 1826 Not Ränteintäkter 311,7 191,5 Räntekostnader -126,2-55,9 Räntenetto 185,5 135,6 Erhållna utdelningar 4,0 0,2 Provisionsintäkter 114,7 111,6 Provisionskostnader -12,8-13,6 Nettoresultat av finansiella transaktioner 2,1-9,1 Övriga rörelseintäkter 0,9 0,9 Summa räntenetto och rörelseintäkter 294,4 225,6 Allmänna administrationskostnader 149,9 148,0 Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 27,8 26,5 Övriga rörelsekostnader 18,7 18,0 Summa kostnader 196,4 192,5 Resultat före kreditförluster 98,0 33,1 Kreditförluster netto Not 1 17,7 21,3 Nedskrivning finansiella tillgångar - 0,1 Rörelseresultat 80,3 11,7 Bokslutsdispositioner - - Skatt på periodens resultat -22,7-3,3 Periodens resultat 57,6 8,4 Rapport över totalresultat Periodens resultat 57,6 8,4 Övrigt totalresultat Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 13,8-5,3 Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till periodens resultat -6,5-0,6 Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 0,1 2,2 Periodens övrigt totalresultat 7,4-3,7 Periodens totalresultat 65,0 4,7 4

5 Balansräkning Balansräkning Sparbanken 1826 Not 30 jun dec jun 2010 Tillgångar Kassa 89,8 108,0 94,3 Utlåning till kreditinstitut 1 710, , ,7 Utlåning till allmänheten Not , , ,1 Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring 20,8 16,4 49,3 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 381,2 980,3 323,3 Aktier och andelar 308,6 209,9 194,0 Aktier i koncernföretag 14,6 14,6 15,2 Immateriella anläggningstillgångar 75,0 96,4 118,0 Materiella tillgångar 149,5 151,8 146,5 Övriga tillgångar 178,3 61,7 145,5 Uppskjuten skattefordran 22,9 45,5 60,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107,7 108,2 87,5 Summa tillgångar , , ,0 Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut 143,8 208,5 82,9 Inlåning från allmänheten , , ,9 Emitterade värdepapper m m 346,8 248,5 199,0 Övriga skulder 75,5 113,8 127,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 144,7 50,0 70,6 Avsättningar - 4,9 5,9 Efterställda skulder 383,0 383,0 383,0 Summa skulder , , ,2 Obeskattade reserver Reservfond 1 225, , ,5 Fond för verkligt värde 71,0 63,6 32,9 Resultat för perioden 57,6 34,8 8,4 Eget kapital Not , , ,8 Summa skulder och eget kapital , , ,0 5

6 resultaträkning Resultaträkning Koncernen Not Ränteintäkter 311,7 191,5 Räntekostnader -126,2-55,9 Räntenetto 185,5 135,6 Erhållna utdelningar 4,0 0,2 Provisionsintäkter 126,3 119,7 Provisionskostnader -12,8-13,1 Nettoresultat av finansiella transaktioner 2,1-9,1 Övriga rörelseintäkter 0,6 0,6 Summa räntenetto och rörelseintäkter 305,7 233,9 Allmänna administrationskostnader 158,9 154,1 Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 6,5 5,0 Övriga rörelsekostnader 19,0 18,1 Summa kostnader 184,4 177,2 Resultat före kreditförluster 121,3 56,7 Kreditförluster netto Not 1 17,7 21,3 Rörelseresultat 103,6 35,4 Bokslutsdispositioner - - Skatt på periodens resultat -28,2-9,3 Periodens resultat 75,4 26,1 Periodens resultat hänförlig till Sparbanken ,2 26,1 Periodens resultat hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande 0,2 - Rapport över totalresultat Periodens resultat 75,4 26,1 Övrigt totalresultat Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 13,8-5,3 Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till periodens resultat -6,5-0,6 Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 0,1 2,2 Övriga intäkter/kostnader redovisat i övrigt totalresulat -1 - Periodens övrigt totalresultat 6,4-3,7 Periodens totalresultat 81,8 22,4 6

7 balansräkning Balansräkning Koncernen Not 30 jun dec jun 2010 Tillgångar Kassa 89,8 108,0 94,3 Utlåning till kreditinstitut 1 712, , ,0 Utlåning till allmänheten Not , , ,1 Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring 20,8 16,4 49,3 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 381,2 980,3 323,3 Aktier och andelar 308,6 209,9 194,0 Immateriella anläggningstillgångar 227,8 227,9 227,0 Materiella tillgångar 149,7 152,0 146,6 Övriga tillgångar 181,9 64,2 147,3 Uppskjuten skattefordran - 23,7 52,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107,7 108,3 87,5 Summa tillgångar , , ,2 Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut 143,8 208,5 82,9 Inlåning från allmänheten , , ,9 Emitterade värdepapper m m 346,8 248,5 199,0 Övriga skulder 79,9 114,2 128,3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 147,5 52,3 72,8 Avsättningar 35,5 40,3 49,7 Efterställda skulder 383,0 383,0 383,0 Summa skulder , , ,6 Obeskattade reserver Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 0,2 - Reservfond 1 225, , ,5 Fond för verkligt värde 71,0 63,6 32,9 Bundna reserver 0,2 0,2 0,0 Fria reserver 60,8 22,8 27,1 Resultat för perioden 75,2 73,8 26,1 Summa eget kapital hänförligt till moderbolaget 1 432, , ,6 Summa Eget kapital Not , , ,6 Summa skulder och eget kapital , , ,2 7

8 Kassaflödesanalys och noter Kassaflödesanalys (indirekt metod) Sparbanken Sparbanken 1826 Helår 2010 Koncernen 2011 Koncernen Helår 2010 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 80,3 51,4 103,7 104,7 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner 6,0 15,7 6,0 15,7 Avskrivningar 27,8 53,4 6,5 10,5 Kreditförluster 17,9 76,9 17,9 76,9 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet ,6 Betald inkomstskatt -2,2-5,3-2,6-5,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 129,8 192,1 131,5 193,7 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten -10,2 543,9-10,2 543,9 Ökning/minskning av värdepapper ,8 119, ,8 119,1 Ökning/minskning av inlåning från allmänheten 274,3 654,7 274,3 654,7 Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut -64,7-378,5-64,7-379,1 Förändring av övriga tillgångar -97,9 59,8-97,8 68,9 Förändring av övriga skulder 45,0-3,4 43,3-9,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -765, ,7-765, ,6 Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar 636,7 26,4 636,7 25,8 Investering i finansiella tillgångar -107,1-729,4-107,1-729,4 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar ,9 Försäljning av materiella tillgångar 0,2 2,8 0,2 2,8 Förvärv av materiella tillgångar -4,4-15,9-4,4-16,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 525,4-716,1 525,4-717,8 Finansieringsverksamheten Emission av räntebärande värdepapper 98,3 248,5 98,3 248,5 Utbetalt anslag -6,0-7,5-6,0-7,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 92,3 241,0 92,3 241,0 Årets kassaflöde -147,8 712,6-147,7 714,8 Likvida medel vid periodens början * 1 947, , , ,2 Likvida medel vid periodens slut * 1 799, , , ,0 * I likvida medel ingår kassa- och bankmedel 1 Kreditförluster netto Sparbanken Sparbanken Specifik nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster 50,6 17,1 Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster -24,6-14,4 Periodens nedskrivning för kreditförluster 10,4 16,0 Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster -8,2-0,7 Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster -12,7-2,0 Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar 15,5 16,0 Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad kreditrisk Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster 2,4 2,3 Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster 0,0-0,1 Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster -0,2 3,1 Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar 2,2 5,3 Periodens nettokostnad för kreditförluster 17,7 21,3 8

9 noter 2 Utlåning till allmänheten Lånefordringar, brutto Sparbanken jun 2011 Sparbanken jun 2010 offentlig sektor 10,3 5,6 företagssektor 5 106, ,9 hushållssektor 7 397, ,2 övriga 2,3 5,4 Summa , ,1 varav: Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar företagssektor 86,0 64,1 hushållssektor 68,2 86,2 Osäkra lånefordringar företagssektor 92,3 79,2 hushållssektor 68,2 86,2 Avgår: Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar företagssektor 46,1 49,0 hushållssektor 23,2 24,2 Nedskrivningar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar hushållssektor 6,0 5,8 Lånefordringar, nettobokfört värde , ,1 Definitioner: Oreglerad lånefordran är fordran för vilken räntor, amorteringar och övertrasseringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker lånefordran är en fordran för vilken det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och räntor, inkl ersättning för ev förseningar. 3 Rapport över förändring i eget kapital SPARBANKEN 1826 Reservfond Fond för verkligt värde Periodens resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,5 63,6 34, ,9 Periodens resultat 57,6 57,6 Periodens övrigt totalresultat 7,4 7,4 Periodens totalresultat 7,4 57,6 65,0 Vinstdisposition 28,8-28,8 0,0 Anslag till allmännyttiga ändamål -6,0-6,0 Utgående eget kapital ,3 71,0 57, ,9 KONCERNEN Reservfond Bundna Fond för reserver verkligt värde Fria reserver Periodens resultat Eget kapital hänförligt till Sparbanken 1826 Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,5 0,2 63,6 22,8 73, ,9 0, ,1 Periodens resultat 75,2 75,2 0,2 75,4 Periodens övrigt totalresultat 7,4-1,0 6,4 0,0 6,4 Periodens totalresultat 0,0 0,0 7,4-1,0 75,2 81,6 0,2 81,8 Vinstdisposition 28,8 39,0-67,8 0,0 0,0 0,0 Anslag till allmännyttiga ändamål -6,0-6,0 0,0-6,0 Utgående eget kapital ,3 0,2 71,0 60,8 75, ,5 0, ,9 9

10 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Kapitaltäckning - Sparbanken 1826 Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5). För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Kapitalbas Primärt kapital, brutto Avdragsposter inkl belopp enligt begränsningsregler Primärt kapital, netto Supplementärt kapital, brutto Avdragsposter inkl belopp enligt begränsningsregler Supplementärt kapital, netto Total kapitalbas 30 jun dec , ,9-183,3-220, , ,8 453,9 446,6-14,6-14,6 439,3 432, , ,8 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, delårsrapportering och Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). Sparbanken tillämpar s k lagbegränsad IFRS för moderbolaget och IFRS för koncernen. För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för Nyckeltal - Sparbanken jun jun jun 2009 Affärsvolym, Kapitaltäckningskvot 1,6 1,5 1,4 Placeringsmarginal 2,3% 1,8% 1,8% Räntabilitet 9,0% 1,4% 4,1% K/I-tal före kreditförluster 0,67 0,85 0,75 K/I-tal efter kreditförluster 0,73 0,95 0,87 Rörelseresultat/genomsnittlig affärsvolym 0,3% 0,0% 0,1% Kreditförlustnivå 0,3% 0,3% 0,4% Andel osäkra fordringar 0,7% 0,7% 0,9% Medelantal anställda Kapitalkrav Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Kapitalkrav för risker i handelslagret Kapitalkrav för operativ risk Kapitalkrav för valutarisk 854,9 834,3 51,9 23,2 67,9 67,9 0,3 0,3 Totalt minimikapitalkrav 975,0 925,7 Kapitaltäckningskvot 1,59 1,62 Kristianstad i augusti 2011 Bo Bengtsson Verkställande direktör 10

11 diagram Utlåning, Affärsvolym, SWB Hypotek Egen port Inlåning, Fonder, Delårsrapporten har inte granskats av sparbankens revisorer. 11

12 Sparbanken 1826 Box Kristianstad Telefon: sparbanken1826.se

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Årsredovisning 2007 1

Årsredovisning 2007 1 Årsredovisning 2007 1 Innehåll Innehåll SID 3 5 6 8 12 14 19 20 21 22 23 24 50 51 52 53 54 55 56 57 Viktiga händelser VD har ordet Omvärlden Om Kristianstads Sparbank Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamheten jan jun 2014 4 Resultaträkning koncernen 7 Rapport över totalresultatet koncernen 7 Rapport över finansiell ställning

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

2 Produktion: abse media AB

2 Produktion: abse media AB Årsredovisning 2008 2 Produktion: abse media AB Årsredovisning 2008 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum onsdagen den 22 april kl 18.00 i Folkets Hus, Heby 3 Innehåll Vd:s kommentar 5 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2011 Innehåll VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2007-2011 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28 Årsredovisning 2014 Innehåll VD-kommentar... 4 Förvaltningsberättelse... 12 Fem år i sammandrag... 22 Resultaträkning... 26 Balansräkning... 28 Rapport förändringar i eget kapital... 30 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Sparbanken Öresund AB (publ) Org. Nr. 516406-0088 Swedbank köpte i maj 2014 Sparbanken Öresund, en del av banken (cirka 47 procent av volymen) avyttrades därefter till nybildade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 2 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2013 INNEHÅLL 3 Året i korthet 5 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Förvaltningberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport 12 Fem

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden Årsredovisning En visionär bank i bygden årsredovisning innehållsförteckning sid 3 årsredovisning innehållsförteckning vd har ordet sid 4 närproducerad bank sid 6 lilla banken med stora bankens resurser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639)

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks första halvår 2014 präglas av en lugn utveckling i positiv riktning, utan egentliga

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten.

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. Årsredovisning 2008 Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. 1 VD:s kommentar: Ägarstruktur Vimmerby Sparbank ägs till 60 % av den lokala Sparbanksstiftelsen

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer