Strategisk plan och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder"

Transkript

1 .I......"."...\;. ~ R " :: ",.:~"", SALA KOMMUN e v i d e r a d KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande Bilaga KS 2012/141/1 112) SALA KOMMUN s förvaltning Ink O Dlarienr ) I.' IAktbllaga ~Oi2. \ '"i. L-. I 8: Strategisk plan och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta följande: 1. Samverka/samordning av verksamheter med andra komm\'ner jboli'.gsbijdning Kommunchefen får ansvar att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster, inkl telefoni. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. Redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i oktober Gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende mm Bildnings- och lärandenämnden får i uppdrag tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende med start läsåret Redovisas till kommunstyrelsen senast i okt Förslag om framtidens Ösby läggs i nov 2012 i samband med rev. Strategisk plan Heltid en rättighet - deltid en möjlighet Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. SALA KOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Per-Olov Rapp Ordförande kommunstyrelsen

2 Kommunchefen får ansvar att tillsätta en kommunövergripande projektgrupp som får till uppgift att visa hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas beltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Målet är att rätt till heltid skall kunna vara en realitet fr. o m Projektet är ett sätt för kommunen att arbeta smartare med bemanning, kompetens och rörlighet. Arbetet kommer ha en mycket gynnsam påverkan i ett jämställdhetsperspektiv då det innebär att alla anställda, oavsett kön, får samma möjlighet att påverka hur mycket man vill arbeta. Syftet är att anställningsformerna ska bli tryggare, ofrivilligt deltidsarbete ska upphöra och andelen timavlönad personal ska minska. Per-Olov Rapp (S) Ordförande

3 ~J!T...;1.!.. Reviderad Bilaga KS 2012/141/4 I~~k~ Per-Olov Rapp Ordförande SALA KOMMUN s förvaltning Ink Dlarlenr J J. IAktbJ.taga ;;1..0,:2 \ <-t l" I ~J 1(11) FRAMTID SALAS FÖRSLAG TILL Budget 2013 och Verksamhetsplan 2014-, reviderat efter Ks Sverige har under första halvan av 2012 haft jämförelsevis hög tillväxttakt BNP växte andra kvartalet med 1,4 procent tack vare en stark exportsektor och fortsatt god konsumtion hos hushållen men ekonomin ser nu ut att bromsa in till följd av svagare utveckling i Sydeuropa och liknande signaler återfinns i tidigare starka tillväxtekonomier i Asien. Ekonomiska rapporter de senaste dagarna tyder på att vi är på väg in i en recession. Det visar med all tydlighet att vi numera är en integrerad del aven världsomspännande ekonomi. Skuldkrisen skapar spänningar inom EU och hotar på sikt inte bara det ekonomiska samarbetet inom unionen, utan också på ett mer övergripande plan sammanhållningen i unionen. Unionens attraktionskraft och inflytande i världen är starkt kopplat till hur väl medlemsländerna hanterar de ekonomiska utmaningarna på både kort och lång sikt. Europa 2020-strategin är ett viktigt instrument för att förbättra de offentliga finanserna i EU:s olika medlemsländer och den internationella konkurrenskraften. Resultatet för Sala kommun 2012 förväntas vara mycket gott tack vare återbetalning av försäkringsmedel från AFA. Förväntad ny kommunal skatteutjämning 2013 ger också plusvärden. För att möta framtidens utmaningar och behov inom välfärdssektorn behövs en stark och balanserad ekonomi samt en genomtänkt strategi för nödvändiga investeringar och god kommunal service. Vi är övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt nå visionen om invånare år Inledningsvis får kommunledningen i uppdrag att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst ei samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster, ink!. telefoni. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. SALA KOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax:

4 2(11) För att minska kostnaderna för dyra externa placeringar får Bildnings- och lärandenämnden i uppdrag att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSSboende med start läsåret Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. Vi ger kommunledningen i uppdrag att ge förslag på hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Valet 2010 gav till resultat många nya ledamöter samt ett nytt parti. Erfarenheter visar att det finns ett behov av att hitta en mer lätthanterlig och förståelig "mål- och resultatstyrning" med fokus på begriplig och effektiv budgethantering. Målsättningen är att ett sådant arbete skall vara avklarat till budgetanvisningarna Framtid Sala budgetförslag är med nödvändighet återhållsam i relation till inkomna framställningar och behov. l en budget som omfattar ca 1.1 miljarder förslår vi begränsade utökningar av driften och kommer framledes och i rev budget i nov 2012 återkomma och ge förslag på hur resefser kan omfördelas, skapas och tilldelas för att klara nödvändiga satsningar på infrastrukturområdet, t ex bostadsförsörjning, trafik, JT och näringslivsutveckling, men också för att höja kvaliteten inom barnomsorg, skola och vården av de äldre och funktionshindrade. Rationaliseringskrav strategisk plan 2013-: Lokalförvaltarna och kostenheten åläggs besparingar på 3 % på bruttoram. Rationaliseringskraven är beaktade i ram utläggen. Lokalförvaltarna Avseende lokalförvaltarna får hyrorna inte öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Kompensation får inte ske genom försämrat fastighetsunderhåll. Jnternhyror pga. externt förhyrda fastigheter som förvaltas av lokalförvaltarna skall hållas nere. Kostenheten Avseende kostenheten får inte interndebiteringen öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Rationaliseringseffekten måste ställas i förhållande till eventuellt politiskt beslutade kvalitetskrav på kostverksamheten. Nämnderna anger den totala kostnadsnivån på vad maten får kosta för sin verksamhet.

5 3 (11) Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner och intäkter, allt till 2013 års prisnivå, Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader, Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå, Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner och intäkter 2014 och, Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos, Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser, Resultatmålet för 2013 har satts till 1 %, Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKLs cirkulär 12:40, Förändringar i driftbudget /s förvaltning Fårdndring av ram: Samoråningsfunktion företagsetableringar 2013: 150 tkr 2014: 150 tkr : 150 tkr I rev, budget sänktes kontot med 350 tkr, Nu läggs 150 tkr tillbaka för att stärka "en dörr/etableringsservice" för att fånga upp och fånga in intresserade etablerare, Resursen är centralt i kommunen men skall användas i nära samarbete med Företagarcentrum, FiJrändring av ram: Medborgarkontor (nytt) I ram finns från och med tkr anvisade till personal- och driftkostnader. Större delen av kostnaderna för medborgarkontoret fr. o m 2013 ryms inom ram för berörda förvaltningarna och genom omdisponering av medel mellan dessa, Medborgarkontoret skall innebära förbättrad och snabbare service till medborgarna och en effektivare verksamhet inom kommunens förvaltningar genom samordning och samverkan 2013: -500 tkr 2014: -500 tkr : -500 tkr FiJrändring av ram: Ökat driftsbidrag till Samlingslokalerna (nytt) De allmänna samlingslokalerna skall tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället. De skall också tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och för skapande aktiviteter, s anslag utökas med 500 tkr vardera åren 2013,2014, för att kunna öka driftanslaget till de lokala samlingslokalerna, 2013: 500 tkr 2014: 500 tkr : 500 tkr

6 4111} Förändring av ram: Elektroniska sur/plattor Arbetet med att införa elektroniska surfplattor är försenad bl. a beroende på svårigheter finna lämplig mjukvara och kompatibilitet med kommunens ärendehanteringssystem. I Budget avsattes 65 tkr för att ge samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, möjlighet att erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Driften för sammanlagt ytterligare surfplattor 2013 för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige beräknas till 120 tkr per år, 3G-avgifter mm. Besparingar överstigande kostnader för surfplattorna förväntas ske av adm., papper och miljö tkr tkr 120 tkr Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar l d~j1 nyd pljlitiska olganisatiollen inlörs tre fulhnäkcigebetedningar med uppgift att genomföra medborgardialoger. För att bedriva kunna genomföra sina uppdrag tilldelas de inledningsvis egna budgetar tkr tkr 300 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens netto anslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Övrigt: Fr.o,m finns en regional kollektivtrafilunyndighet i Västmanland. Landstinget Västmanland tar för närvarande fram ett trafikförsörjningsprogram som leder fram till trafikplikt. Skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om För närvarande är inte de ekonomiska och trafikrnässiga konsekvenserna att förändrat huvudmannaskap helt överblickbara. Hemsjukvården i Västmanland överförs definitivt till Sala kommun De ekonomiska effekterna av den förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling. Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av närsjukvården, främst rehabilitering och familjecentral. Arbetet har framskridit så att i budget ligger nu förslag till kostnader för införande av familjecentral. En ny politisk och förvaltningsmässig organisationen trädde i kraft De ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr. En noggrann uppföljning av genomslag på ersättningar, arvoden, tjänster mm behövs inför rev budget Den

7 5(11) nya förvaltningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar framgent. Överförmyndaren hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens netto anslag för överförmyndaren år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Reyision hemstäl!e. att kon:.manfullmäkt!ge besluh!' att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till 787 tkr och år till 787 tkr. Bildnings- och lärande nämnden Förändring av ram: Kom Vux Den satsning som staten gjort på extra pengar till yrkesutbildning är på väg att fasas ut. Till 2012 fördelades 5000 platser i riket, Sala beviljades 9,3. Inför 2013 kommer 1000 platser att fördelas i riket. Under våren 2012 har 48 ansökningar till yrkesutbildningar avslagits. Resurser tillskapas för att ge fler möjligt att genomgå Komvux tkr tkr 500 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till tkr och år till tkr.

8 ';2),b'!S"1! SALA KOMMUN 6 (11) Vård- och omsorgsnämnden Förändring av ram: Projektledare till nytt äldreboende 250 tkr 500 tkr Otkr Förändring av ram: Familjecentral tillsammans med landstinget 750 tkr 600 tkr 600 tkr Kommentar: I dagsläget är Sala kommuns kostnader för hyra av gemensam lokal inte känd. Inga medel anslås därför för närvarande i avvaktan på överenskommelse med Landstinget Västmanland om hyresfördelning. hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Investeringsplan hemställer att kommunfullmäktige beslutar att faststäila investeringsbudgetens netto anslag för 2013 till samt investeringsplan för 2014 och i tkr enligt följande: s förvaltning, investeringsbudget/plan Inköp av mark 2013: :500 :500 Försäljning övrig mark 2013: : : Försäljning övrig mark 2013: :800 :800 IT -investeringar 2013: :775 :775 Elektroniska surfplattor - kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare 2013: Medfinansiering Citybanan 2013: :2895 :4824

9 7 (11) Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren Hemsidan, omarbetning och utveckling Bredbandsinvesteringar (nytt) Summering jräddningstjänsten, investeringsbudgetjplan Övningsfält 2013: :80 :80 Brandbilar 2013: : 250 :0 Brandslang 2013: : 13 :13 Larmkläder jbrandhjälmar 2013: :0 :104 Andningsskydd 2013: :86 :86 Radiojtelefoni 2013: :89 :89 Motorspruta 2013: :46 : 46 Geografiskt inf.system 2013: :104 :104 Utrustning för rullbandstest 2013: :0 :0 Träningsredskap samtliga stationer 2013:0 2014:175 : Kartstöd 2013:0 2014:70 :0 Summering

10 8 (11) F.d Tekniska nämnden, investeringsbudget/plan Administration 2013: 430 Kart/mät 2013: : :200 :280 :450 Teknisk service/centralförråd 2013: : : Kommunala gator och vägar 2013: ~1450 : 8150 Kommentar: För närvarande pågår utredning om konsekvens av utbyggnad av stationsområdet med bl. a resecentra samt planfria korsningar. Kommunens medverkan i investeringarna beräknas kunna klarläggas under hösten Parkverksamhet 2013: :4050 : Kommentar: Åtgärder och kostnader i samband med utveckling och beslut om stadsparkens utveckling, inkl. kiosk, serverings- och servicebyggnad samt uppskyltning av entreer tas i särskild ordning och infogas i rev. strategisk plan när investeringskostnaderna är kända. Gruvans vattensystem 2013: 800: 2014: 4000 VA-verksamheten, intäktsftnansierad 2013: : Lokalförvaltarna 2013: : : : : Kommentarer: I avvaktan på översyn på Vision Lärkan utgår investeringar för tillfället i plan. Särskilda beslut kan fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Upprustning av Hällsjöbadet och Stävrebadet - bryggor, omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar ryms inom plan. Summering F.d Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Naturbruksgymnasiet, Kungsängsgymnasiet, maskinell utrustning 2013: : : 2500 Karlagatan/Snickeri

11 9 (11) : :100 :100 Summering F.d Skolnämnden Utbyte/återanskaffning Inventarier 2013: : 1500 : Nya avdelningar pga. fler barn 2013: :300 : Helg- och nattomsorg 2013: :0 :0 Öppna förskolan 2013: :0 :0 Summering Vård- och omsorgsnämnden Arbetstekniska hjälpmedel 2013: : : Inventarier nytt omsorgsboende 2013:0 2014: :0 Summering Budget 2013 och Verksamhetsplan De kommunala bolagen Salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till 6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. Finansförvaltning Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa tkr ur eget kapital

12 10 (11) Utdebitering att fastställa utdebiteringen till kr för år 2013 Anslagsbindning att för 2013 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. Upplåning att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013, med totalt tkr, samt att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013 Strategisk plan Kommunfullmäktige oesiutade i 30 januari 2012, 7, alt godkällna f"odellen "gemensamma planeringsförutsättningar och EV2020-strategin som tillägg till Strategisk plan 2013-".1 den anges att kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall utvecklas skall ta sin utgångspunkt i EV 2020-strategin. Anpassad och omformulerad för Sala skrevs den: " Är 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." Inriktningen är att de politiska målen i den strategiska planen formuleras utifrån EV2020 övergripande prioriteringar och grupperade i fyra perspektiven Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhäile och Ekonomi, vilka i hög grad liknar de fyra perspektiv som tillämpas för närvarande: Samhällsutveckling, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi. EV har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före Varje mediemslanu har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns styrmodell samt konkreta åtgärder på lokal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. Ett arbete kring detta kommer att ske under hösten Syftet är att en anpassad modell till Eu2020 kan ges inför gemensamma planeringsförutsättningar Strategisk plan Jag föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Strategisk plan att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala kommun enligt följande: "Är 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen."

13 11 (11) att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga Per-Olov Rapp (S) s ordförande

14 Förslag till strategisk plan beslutad i KS m skatte prognos enl cirk 12:40 RESULTATRÄKNING Cirk 12:40 Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ÅRETS RESULTAT KS P e;: 3(1) ~l> ~ ~S; r;:3,.".. I.- *6 ~, ~3: cr:s: <c= = ~2 2. => ~ ""

15 Reviderad Bilaga KS 2012/141/5 1 Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Liberalerna SALA KqMJVlUN s förvaltning Ink Z 1 Dl,rlenr / 4 f IAktI!i~aga ;l.d\::t l '" I I, Strategisk plan tör Sala kommun (Reviderad vid KS ) Sverige har högst tillväxt av EU-Iänderna samtidigt som världsekonomin tappar fart. Tillväxten i EU-Iänderna föll under andra kvartalet med 0,2 procent jämfört med kvartalet innan. Det visar en sammanställning som EU:s statistikbyrå Eurostat presenterade i veckan. Högst tillväxt under andra kvartalet hade Sverige med 1,4 procent. För Tyskland var tiliväxten måttliga 0,3 procent och för Frallkdke star,nade der. på noll. Andi'o stora :änd2r som Italien, Spanien och Storbritannien backade. Även om tillväxtkrisen på inget sätt är unikt för EU-Iänderna så har i synnerhet euroländerna en besvärlig situation, som inte förbättras av att världsekonomin ser ut att tappa fart. Under det senaste halvåret har världsekonomin bromsat in. Vi ser också en mer synkroniserad inbromsning i tillväxten där även ekonomierna i ex Asien nu berörs, vilket är oroväckande. Euroländernas problem kan beskrivas genom att de har krympande ekonomier och befinner sig i recession, vilket är den ena utmaningen. Den andra är att det är stora skillnader inom Eurozonen med ett Tyskland som växer och länder som Grekland och Spanien där ekonomin minskar. Även om det politiska och ekonomiska läget i EU skulle klarna under hösten så kan situationen efter det amerikanska presidentvalet i november bli ett nytt allvarligt hinder för världsekonomin. Om inte den amerikanska kongressen senast vid årsskiftet enas om en ny budget så vidtar automatiska nedskärningar och skattehöjningar, vilket gör att den amerikanska ekonomin stannar upp redan i början av nästa år. Att Sverige har den högsta tillväxten av EU-Iänderna är naturligtvis positivt för Sveriges kommuner. Lägg därtill förväntade beslut om en ny kommunal skatteutjämning och årets utbetalning av försäkringsmedel från AFA så ser det positivt ut för Sala kommun och många andra. Men den slutsats av det som händer i världsekonomin som vi i kommunerna måste dra är att vi måste ha en buffert, ett utrymme i den kommunala ekonomin som gör att vi kan hantera en ny finanskris om och när den kommer. För det vi lärt oss under de gångna åren är att svängningarna i världsekonomin idag är mycket snabbare än tidigare och att vi påverkas mycket kraftigare av händelserna i omvärlden än vad vi någonsin gjort tidigare.

16 2 Det gäller därför att vara varsam med den kommunala ekonomin. Vi kan inte inteckna mer resurser än vi har tillgängliga. Kostnaderna kan inte tillåtas öka mer än de kommunala intäkterna och vi måste varje år uppvisa ett positivt resultat i den kommunala ekonomin för att leva upp till en god ekonomisk utveckling. Tio år i rad har Sala kommun kunnat uppvisa positiva resultat i bokslutet. Det måste vara ett omistligt krav även de kommande åren. Vi måste också ha kontroll på den ekonomiska utvecklingen i kommunen och löpande följa. vad som sker. Kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Den demografiska utvecklingen innebär att vi blir allt äldre. Medicinska och tekniska framsteg gör att allt fler sjukdomar kan botas som förlänger livet för den enskilde och förbättrar livskvaliteten under livstiden. Men detta innebär också att allt färre i framtiden ska försörja allt fler. Samtidigt så ökar kraven på den samhälleliga servicen. Uppgifter som tidigare var självklara för oss att utföra förväntar vi oss idag att kommunen ska utföra. Vi kommer därför i kommunerna att ha stora utmaningar framöver-vi måste prioritera i mycket högre grad än vad vi hittills gjort och vi måste vara kreativa i vårt sätt att lösa samhällsservicen. Även om vi i kommunen har ett ansvar för att samhällsservicen utförs är det inte självklart att kommunen som organisation ska utföra den. Vi vill i högre grad lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad, vi vill stimulera den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn och vi måste i högre grad vara beredda att ifrågasätta vad vi egentligen ska använda våra gemensamma resurser till. Vi måste också bli bättre på att utnyttja kommunens resurser på ett effektivare sätt, och ta tillvara de möjligheter som ex bredbandsutbyggnad kan innebära. Diskussioner har förts inom kommunledningen om en förändrad budgetordning sett ur tidsmässigt perspektiv. Vår uppfattning är att nuvarande budgetordning med beslut om Strategisk plan i juni, med smärre revideringar av planen i november ska ligga fast. Det ger möjlighet att lägga ned ordentligt arbete på nämndernas respektive arbetsbudgetar och att vid behov vidta åtgärder som får genomsiag direkt kommande år. Budget 2013 och Verksamhetsplan Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner och intäkter till 2013 års prisnivå. Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner och intäkter 2014 och. Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudgetjplan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för 2013 har satts till 1 %. Vår ambition är att resultatmålet ska förbättras succesivt under plan perioden för att återigen överstiga 2%, vilket vi anser vara ett rimligt resultatmål.

17 3 Rationaliseringskrav Strategisk plan En samordningsutredning av fastighetsverksamheten har genomförts aven konsult på uppdrag av Sala kommun. Uppdraget har varit att utföra en översyn och analys av den kommunala fastighetsförvaltningen och identifiera förbättringsmöjligheter och alternativa lösningar med avsikt att effektivisera den kommunala fastighetsförvaltningen och lokalförsörjningen. Som en konsekvens av detta har beslutats att avsätta medel inom befintlig ram för inrättande av ny tjänst som lokalstrateg samt att tillsätta en lokalbehovsutredning som ska redovisas senast tre månader efter att lokalstrategen tillträtt. Detta är beslut som väl överensstämmer med Alliansens upprepade krav om att göra en totalöversyn av lokalbehovet i kommunen. Översynen kommer med all sannolikhet att få betydande konsekvenser för lokalutnyttjandet, såväl inom av kommunen egna lokaler som av externt förhyrda lokaler. Att då, i samma stund som beslut om inrättande av ny tjänst som lokalstrateg och bes.lut om tillsättande aven lokalbehovsutredning fattas, samtidigt i Strategisk plan ålägga lokalförvaltarna ett besparingsbeting på 3% på bruttoram anser vi vara både ologiskt och negativt för det fortsatta arbetet. Vi är övertygade om att det arbete som nu påbörjas kommer att leda till rationaliseringseffekter på sikt, men de bör vara väl genomarbetade, inte tagna ur luften. Kostenheten Jläggs också av mojeriteten ett besraringsbeting på 3% på bruttoram. Detta vänder vi oss bestämt emot. Vi vill värna kvaliteten på den mat som serveras till barn, ungdomar och äldre inom kommunens verksamheter. Vi vill slå vakt om möjligheten att välja olika maträtter för att därigenom tillgodose näringsbehovet hos våra matgäster. Vi är övertygade om att kostenheten successivt kommer att kunna genomföra åtgärder som leder till en rationalisering och effektivisering av verksamheten, men det utrymme som då frigörs ska enligt vår uppfattning användas för att ytterligare förbättra matkvaliteten och medverka till att skapa en god upplevelse kring måltiden. Vi vill också understryka att Sala kommun under en lång rad år gjort en målmedveten satsning på om och tillbyggnad av tillagningskök för att skapa förutsättningar för en god mathållning i kommunen. Denna utbyggnad anser vi ska fortsätta. Samordningsfunktion företagsetabledngar (KSAU +150) Sala kommun samarbetar med näringslivets organisationer inom ramen för Företagarcentrum ek för. Vi vill prioritera detta samarbete och anser att de uppgifter som föreslås hanteras aven central funktion i kommu nen väl kan utföras av Näringslivschefen på Företagarcentrum i samarbete med kommunchefen i Sala kommun. Sedan tidigare finns 350 tkr i ram för denna funktion. Vår uppfattning är att dessa medel ska användas för att förstärka Företagarcentrums arbete, ej för någon nyinrättad central funktion i kommunen. Inga ytterligare resurser föreslås. Förändring av ram: Elektroniska surfplattor (KSAU) Sedan tidigare finns medel avsatta i budget för att möjliggöra att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen erhåller elektroniska surfplattor. Denna möjlighet utökas nu till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Nettokostnaden för detta beräknas till 120 tkr per år. 120 tkr 120 tkr 120 tkr

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun D SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 I< F: s NR 71 2013 16 (40) 163 Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun Dnr 2013/219 Beredning Ledningsutskottets beslut

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2012-2014

Reviderad strategisk plan 2012-2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-11-17 KF:s EP-,YDLING l,,, 7!, 2011 18 (24) 230 Reviderad strategisk plan 2012-2014 Dnr 2011/275 Beredning Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS!

SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! SALAS BÄSTA Ink. 2014-06- O 3 SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 Aktbliaga JO LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! Dr~ftbudgetjplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15 ... 1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 41 (43) Dnr 2014/484 102 Bokslut 2013 för Sala kommun Beredning Bilaga KS 2014/57 fl, Årsredovisning 2013 Bilaga KS

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld... 5 Vision... 6 Mål avseende fokus- och programområdena...

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer