Strategisk plan och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder"

Transkript

1 .I......"."...\;. ~ R " :: ",.:~"", SALA KOMMUN e v i d e r a d KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande Bilaga KS 2012/141/1 112) SALA KOMMUN s förvaltning Ink O Dlarienr ) I.' IAktbllaga ~Oi2. \ '"i. L-. I 8: Strategisk plan och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta följande: 1. Samverka/samordning av verksamheter med andra komm\'ner jboli'.gsbijdning Kommunchefen får ansvar att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster, inkl telefoni. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. Redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i oktober Gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende mm Bildnings- och lärandenämnden får i uppdrag tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende med start läsåret Redovisas till kommunstyrelsen senast i okt Förslag om framtidens Ösby läggs i nov 2012 i samband med rev. Strategisk plan Heltid en rättighet - deltid en möjlighet Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. SALA KOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Per-Olov Rapp Ordförande kommunstyrelsen

2 Kommunchefen får ansvar att tillsätta en kommunövergripande projektgrupp som får till uppgift att visa hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas beltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Målet är att rätt till heltid skall kunna vara en realitet fr. o m Projektet är ett sätt för kommunen att arbeta smartare med bemanning, kompetens och rörlighet. Arbetet kommer ha en mycket gynnsam påverkan i ett jämställdhetsperspektiv då det innebär att alla anställda, oavsett kön, får samma möjlighet att påverka hur mycket man vill arbeta. Syftet är att anställningsformerna ska bli tryggare, ofrivilligt deltidsarbete ska upphöra och andelen timavlönad personal ska minska. Per-Olov Rapp (S) Ordförande

3 ~J!T...;1.!.. Reviderad Bilaga KS 2012/141/4 I~~k~ Per-Olov Rapp Ordförande SALA KOMMUN s förvaltning Ink Dlarlenr J J. IAktbJ.taga ;;1..0,:2 \ <-t l" I ~J 1(11) FRAMTID SALAS FÖRSLAG TILL Budget 2013 och Verksamhetsplan 2014-, reviderat efter Ks Sverige har under första halvan av 2012 haft jämförelsevis hög tillväxttakt BNP växte andra kvartalet med 1,4 procent tack vare en stark exportsektor och fortsatt god konsumtion hos hushållen men ekonomin ser nu ut att bromsa in till följd av svagare utveckling i Sydeuropa och liknande signaler återfinns i tidigare starka tillväxtekonomier i Asien. Ekonomiska rapporter de senaste dagarna tyder på att vi är på väg in i en recession. Det visar med all tydlighet att vi numera är en integrerad del aven världsomspännande ekonomi. Skuldkrisen skapar spänningar inom EU och hotar på sikt inte bara det ekonomiska samarbetet inom unionen, utan också på ett mer övergripande plan sammanhållningen i unionen. Unionens attraktionskraft och inflytande i världen är starkt kopplat till hur väl medlemsländerna hanterar de ekonomiska utmaningarna på både kort och lång sikt. Europa 2020-strategin är ett viktigt instrument för att förbättra de offentliga finanserna i EU:s olika medlemsländer och den internationella konkurrenskraften. Resultatet för Sala kommun 2012 förväntas vara mycket gott tack vare återbetalning av försäkringsmedel från AFA. Förväntad ny kommunal skatteutjämning 2013 ger också plusvärden. För att möta framtidens utmaningar och behov inom välfärdssektorn behövs en stark och balanserad ekonomi samt en genomtänkt strategi för nödvändiga investeringar och god kommunal service. Vi är övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt nå visionen om invånare år Inledningsvis får kommunledningen i uppdrag att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst ei samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster, ink!. telefoni. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. SALA KOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax:

4 2(11) För att minska kostnaderna för dyra externa placeringar får Bildnings- och lärandenämnden i uppdrag att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSSboende med start läsåret Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. Vi ger kommunledningen i uppdrag att ge förslag på hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Valet 2010 gav till resultat många nya ledamöter samt ett nytt parti. Erfarenheter visar att det finns ett behov av att hitta en mer lätthanterlig och förståelig "mål- och resultatstyrning" med fokus på begriplig och effektiv budgethantering. Målsättningen är att ett sådant arbete skall vara avklarat till budgetanvisningarna Framtid Sala budgetförslag är med nödvändighet återhållsam i relation till inkomna framställningar och behov. l en budget som omfattar ca 1.1 miljarder förslår vi begränsade utökningar av driften och kommer framledes och i rev budget i nov 2012 återkomma och ge förslag på hur resefser kan omfördelas, skapas och tilldelas för att klara nödvändiga satsningar på infrastrukturområdet, t ex bostadsförsörjning, trafik, JT och näringslivsutveckling, men också för att höja kvaliteten inom barnomsorg, skola och vården av de äldre och funktionshindrade. Rationaliseringskrav strategisk plan 2013-: Lokalförvaltarna och kostenheten åläggs besparingar på 3 % på bruttoram. Rationaliseringskraven är beaktade i ram utläggen. Lokalförvaltarna Avseende lokalförvaltarna får hyrorna inte öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Kompensation får inte ske genom försämrat fastighetsunderhåll. Jnternhyror pga. externt förhyrda fastigheter som förvaltas av lokalförvaltarna skall hållas nere. Kostenheten Avseende kostenheten får inte interndebiteringen öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Rationaliseringseffekten måste ställas i förhållande till eventuellt politiskt beslutade kvalitetskrav på kostverksamheten. Nämnderna anger den totala kostnadsnivån på vad maten får kosta för sin verksamhet.

5 3 (11) Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner och intäkter, allt till 2013 års prisnivå, Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader, Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå, Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner och intäkter 2014 och, Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos, Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser, Resultatmålet för 2013 har satts till 1 %, Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKLs cirkulär 12:40, Förändringar i driftbudget /s förvaltning Fårdndring av ram: Samoråningsfunktion företagsetableringar 2013: 150 tkr 2014: 150 tkr : 150 tkr I rev, budget sänktes kontot med 350 tkr, Nu läggs 150 tkr tillbaka för att stärka "en dörr/etableringsservice" för att fånga upp och fånga in intresserade etablerare, Resursen är centralt i kommunen men skall användas i nära samarbete med Företagarcentrum, FiJrändring av ram: Medborgarkontor (nytt) I ram finns från och med tkr anvisade till personal- och driftkostnader. Större delen av kostnaderna för medborgarkontoret fr. o m 2013 ryms inom ram för berörda förvaltningarna och genom omdisponering av medel mellan dessa, Medborgarkontoret skall innebära förbättrad och snabbare service till medborgarna och en effektivare verksamhet inom kommunens förvaltningar genom samordning och samverkan 2013: -500 tkr 2014: -500 tkr : -500 tkr FiJrändring av ram: Ökat driftsbidrag till Samlingslokalerna (nytt) De allmänna samlingslokalerna skall tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället. De skall också tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och för skapande aktiviteter, s anslag utökas med 500 tkr vardera åren 2013,2014, för att kunna öka driftanslaget till de lokala samlingslokalerna, 2013: 500 tkr 2014: 500 tkr : 500 tkr

6 4111} Förändring av ram: Elektroniska sur/plattor Arbetet med att införa elektroniska surfplattor är försenad bl. a beroende på svårigheter finna lämplig mjukvara och kompatibilitet med kommunens ärendehanteringssystem. I Budget avsattes 65 tkr för att ge samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, möjlighet att erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Driften för sammanlagt ytterligare surfplattor 2013 för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige beräknas till 120 tkr per år, 3G-avgifter mm. Besparingar överstigande kostnader för surfplattorna förväntas ske av adm., papper och miljö tkr tkr 120 tkr Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar l d~j1 nyd pljlitiska olganisatiollen inlörs tre fulhnäkcigebetedningar med uppgift att genomföra medborgardialoger. För att bedriva kunna genomföra sina uppdrag tilldelas de inledningsvis egna budgetar tkr tkr 300 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens netto anslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Övrigt: Fr.o,m finns en regional kollektivtrafilunyndighet i Västmanland. Landstinget Västmanland tar för närvarande fram ett trafikförsörjningsprogram som leder fram till trafikplikt. Skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om För närvarande är inte de ekonomiska och trafikrnässiga konsekvenserna att förändrat huvudmannaskap helt överblickbara. Hemsjukvården i Västmanland överförs definitivt till Sala kommun De ekonomiska effekterna av den förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling. Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av närsjukvården, främst rehabilitering och familjecentral. Arbetet har framskridit så att i budget ligger nu förslag till kostnader för införande av familjecentral. En ny politisk och förvaltningsmässig organisationen trädde i kraft De ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr. En noggrann uppföljning av genomslag på ersättningar, arvoden, tjänster mm behövs inför rev budget Den

7 5(11) nya förvaltningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar framgent. Överförmyndaren hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens netto anslag för överförmyndaren år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Reyision hemstäl!e. att kon:.manfullmäkt!ge besluh!' att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till 787 tkr och år till 787 tkr. Bildnings- och lärande nämnden Förändring av ram: Kom Vux Den satsning som staten gjort på extra pengar till yrkesutbildning är på väg att fasas ut. Till 2012 fördelades 5000 platser i riket, Sala beviljades 9,3. Inför 2013 kommer 1000 platser att fördelas i riket. Under våren 2012 har 48 ansökningar till yrkesutbildningar avslagits. Resurser tillskapas för att ge fler möjligt att genomgå Komvux tkr tkr 500 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till tkr och år till tkr.

8 ';2),b'!S"1! SALA KOMMUN 6 (11) Vård- och omsorgsnämnden Förändring av ram: Projektledare till nytt äldreboende 250 tkr 500 tkr Otkr Förändring av ram: Familjecentral tillsammans med landstinget 750 tkr 600 tkr 600 tkr Kommentar: I dagsläget är Sala kommuns kostnader för hyra av gemensam lokal inte känd. Inga medel anslås därför för närvarande i avvaktan på överenskommelse med Landstinget Västmanland om hyresfördelning. hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Investeringsplan hemställer att kommunfullmäktige beslutar att faststäila investeringsbudgetens netto anslag för 2013 till samt investeringsplan för 2014 och i tkr enligt följande: s förvaltning, investeringsbudget/plan Inköp av mark 2013: :500 :500 Försäljning övrig mark 2013: : : Försäljning övrig mark 2013: :800 :800 IT -investeringar 2013: :775 :775 Elektroniska surfplattor - kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare 2013: Medfinansiering Citybanan 2013: :2895 :4824

9 7 (11) Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren Hemsidan, omarbetning och utveckling Bredbandsinvesteringar (nytt) Summering jräddningstjänsten, investeringsbudgetjplan Övningsfält 2013: :80 :80 Brandbilar 2013: : 250 :0 Brandslang 2013: : 13 :13 Larmkläder jbrandhjälmar 2013: :0 :104 Andningsskydd 2013: :86 :86 Radiojtelefoni 2013: :89 :89 Motorspruta 2013: :46 : 46 Geografiskt inf.system 2013: :104 :104 Utrustning för rullbandstest 2013: :0 :0 Träningsredskap samtliga stationer 2013:0 2014:175 : Kartstöd 2013:0 2014:70 :0 Summering

10 8 (11) F.d Tekniska nämnden, investeringsbudget/plan Administration 2013: 430 Kart/mät 2013: : :200 :280 :450 Teknisk service/centralförråd 2013: : : Kommunala gator och vägar 2013: ~1450 : 8150 Kommentar: För närvarande pågår utredning om konsekvens av utbyggnad av stationsområdet med bl. a resecentra samt planfria korsningar. Kommunens medverkan i investeringarna beräknas kunna klarläggas under hösten Parkverksamhet 2013: :4050 : Kommentar: Åtgärder och kostnader i samband med utveckling och beslut om stadsparkens utveckling, inkl. kiosk, serverings- och servicebyggnad samt uppskyltning av entreer tas i särskild ordning och infogas i rev. strategisk plan när investeringskostnaderna är kända. Gruvans vattensystem 2013: 800: 2014: 4000 VA-verksamheten, intäktsftnansierad 2013: : Lokalförvaltarna 2013: : : : : Kommentarer: I avvaktan på översyn på Vision Lärkan utgår investeringar för tillfället i plan. Särskilda beslut kan fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Upprustning av Hällsjöbadet och Stävrebadet - bryggor, omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar ryms inom plan. Summering F.d Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Naturbruksgymnasiet, Kungsängsgymnasiet, maskinell utrustning 2013: : : 2500 Karlagatan/Snickeri

11 9 (11) : :100 :100 Summering F.d Skolnämnden Utbyte/återanskaffning Inventarier 2013: : 1500 : Nya avdelningar pga. fler barn 2013: :300 : Helg- och nattomsorg 2013: :0 :0 Öppna förskolan 2013: :0 :0 Summering Vård- och omsorgsnämnden Arbetstekniska hjälpmedel 2013: : : Inventarier nytt omsorgsboende 2013:0 2014: :0 Summering Budget 2013 och Verksamhetsplan De kommunala bolagen Salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till 6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. Finansförvaltning Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa tkr ur eget kapital

12 10 (11) Utdebitering att fastställa utdebiteringen till kr för år 2013 Anslagsbindning att för 2013 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. Upplåning att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013, med totalt tkr, samt att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013 Strategisk plan Kommunfullmäktige oesiutade i 30 januari 2012, 7, alt godkällna f"odellen "gemensamma planeringsförutsättningar och EV2020-strategin som tillägg till Strategisk plan 2013-".1 den anges att kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall utvecklas skall ta sin utgångspunkt i EV 2020-strategin. Anpassad och omformulerad för Sala skrevs den: " Är 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." Inriktningen är att de politiska målen i den strategiska planen formuleras utifrån EV2020 övergripande prioriteringar och grupperade i fyra perspektiven Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhäile och Ekonomi, vilka i hög grad liknar de fyra perspektiv som tillämpas för närvarande: Samhällsutveckling, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi. EV har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före Varje mediemslanu har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns styrmodell samt konkreta åtgärder på lokal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. Ett arbete kring detta kommer att ske under hösten Syftet är att en anpassad modell till Eu2020 kan ges inför gemensamma planeringsförutsättningar Strategisk plan Jag föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Strategisk plan att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala kommun enligt följande: "Är 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen."

13 11 (11) att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga Per-Olov Rapp (S) s ordförande

14 Förslag till strategisk plan beslutad i KS m skatte prognos enl cirk 12:40 RESULTATRÄKNING Cirk 12:40 Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ÅRETS RESULTAT KS P e;: 3(1) ~l> ~ ~S; r;:3,.".. I.- *6 ~, ~3: cr:s: <c= = ~2 2. => ~ ""

15 Reviderad Bilaga KS 2012/141/5 1 Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Liberalerna SALA KqMJVlUN s förvaltning Ink Z 1 Dl,rlenr / 4 f IAktI!i~aga ;l.d\::t l '" I I, Strategisk plan tör Sala kommun (Reviderad vid KS ) Sverige har högst tillväxt av EU-Iänderna samtidigt som världsekonomin tappar fart. Tillväxten i EU-Iänderna föll under andra kvartalet med 0,2 procent jämfört med kvartalet innan. Det visar en sammanställning som EU:s statistikbyrå Eurostat presenterade i veckan. Högst tillväxt under andra kvartalet hade Sverige med 1,4 procent. För Tyskland var tiliväxten måttliga 0,3 procent och för Frallkdke star,nade der. på noll. Andi'o stora :änd2r som Italien, Spanien och Storbritannien backade. Även om tillväxtkrisen på inget sätt är unikt för EU-Iänderna så har i synnerhet euroländerna en besvärlig situation, som inte förbättras av att världsekonomin ser ut att tappa fart. Under det senaste halvåret har världsekonomin bromsat in. Vi ser också en mer synkroniserad inbromsning i tillväxten där även ekonomierna i ex Asien nu berörs, vilket är oroväckande. Euroländernas problem kan beskrivas genom att de har krympande ekonomier och befinner sig i recession, vilket är den ena utmaningen. Den andra är att det är stora skillnader inom Eurozonen med ett Tyskland som växer och länder som Grekland och Spanien där ekonomin minskar. Även om det politiska och ekonomiska läget i EU skulle klarna under hösten så kan situationen efter det amerikanska presidentvalet i november bli ett nytt allvarligt hinder för världsekonomin. Om inte den amerikanska kongressen senast vid årsskiftet enas om en ny budget så vidtar automatiska nedskärningar och skattehöjningar, vilket gör att den amerikanska ekonomin stannar upp redan i början av nästa år. Att Sverige har den högsta tillväxten av EU-Iänderna är naturligtvis positivt för Sveriges kommuner. Lägg därtill förväntade beslut om en ny kommunal skatteutjämning och årets utbetalning av försäkringsmedel från AFA så ser det positivt ut för Sala kommun och många andra. Men den slutsats av det som händer i världsekonomin som vi i kommunerna måste dra är att vi måste ha en buffert, ett utrymme i den kommunala ekonomin som gör att vi kan hantera en ny finanskris om och när den kommer. För det vi lärt oss under de gångna åren är att svängningarna i världsekonomin idag är mycket snabbare än tidigare och att vi påverkas mycket kraftigare av händelserna i omvärlden än vad vi någonsin gjort tidigare.

16 2 Det gäller därför att vara varsam med den kommunala ekonomin. Vi kan inte inteckna mer resurser än vi har tillgängliga. Kostnaderna kan inte tillåtas öka mer än de kommunala intäkterna och vi måste varje år uppvisa ett positivt resultat i den kommunala ekonomin för att leva upp till en god ekonomisk utveckling. Tio år i rad har Sala kommun kunnat uppvisa positiva resultat i bokslutet. Det måste vara ett omistligt krav även de kommande åren. Vi måste också ha kontroll på den ekonomiska utvecklingen i kommunen och löpande följa. vad som sker. Kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Den demografiska utvecklingen innebär att vi blir allt äldre. Medicinska och tekniska framsteg gör att allt fler sjukdomar kan botas som förlänger livet för den enskilde och förbättrar livskvaliteten under livstiden. Men detta innebär också att allt färre i framtiden ska försörja allt fler. Samtidigt så ökar kraven på den samhälleliga servicen. Uppgifter som tidigare var självklara för oss att utföra förväntar vi oss idag att kommunen ska utföra. Vi kommer därför i kommunerna att ha stora utmaningar framöver-vi måste prioritera i mycket högre grad än vad vi hittills gjort och vi måste vara kreativa i vårt sätt att lösa samhällsservicen. Även om vi i kommunen har ett ansvar för att samhällsservicen utförs är det inte självklart att kommunen som organisation ska utföra den. Vi vill i högre grad lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad, vi vill stimulera den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn och vi måste i högre grad vara beredda att ifrågasätta vad vi egentligen ska använda våra gemensamma resurser till. Vi måste också bli bättre på att utnyttja kommunens resurser på ett effektivare sätt, och ta tillvara de möjligheter som ex bredbandsutbyggnad kan innebära. Diskussioner har förts inom kommunledningen om en förändrad budgetordning sett ur tidsmässigt perspektiv. Vår uppfattning är att nuvarande budgetordning med beslut om Strategisk plan i juni, med smärre revideringar av planen i november ska ligga fast. Det ger möjlighet att lägga ned ordentligt arbete på nämndernas respektive arbetsbudgetar och att vid behov vidta åtgärder som får genomsiag direkt kommande år. Budget 2013 och Verksamhetsplan Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner och intäkter till 2013 års prisnivå. Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner och intäkter 2014 och. Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudgetjplan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för 2013 har satts till 1 %. Vår ambition är att resultatmålet ska förbättras succesivt under plan perioden för att återigen överstiga 2%, vilket vi anser vara ett rimligt resultatmål.

17 3 Rationaliseringskrav Strategisk plan En samordningsutredning av fastighetsverksamheten har genomförts aven konsult på uppdrag av Sala kommun. Uppdraget har varit att utföra en översyn och analys av den kommunala fastighetsförvaltningen och identifiera förbättringsmöjligheter och alternativa lösningar med avsikt att effektivisera den kommunala fastighetsförvaltningen och lokalförsörjningen. Som en konsekvens av detta har beslutats att avsätta medel inom befintlig ram för inrättande av ny tjänst som lokalstrateg samt att tillsätta en lokalbehovsutredning som ska redovisas senast tre månader efter att lokalstrategen tillträtt. Detta är beslut som väl överensstämmer med Alliansens upprepade krav om att göra en totalöversyn av lokalbehovet i kommunen. Översynen kommer med all sannolikhet att få betydande konsekvenser för lokalutnyttjandet, såväl inom av kommunen egna lokaler som av externt förhyrda lokaler. Att då, i samma stund som beslut om inrättande av ny tjänst som lokalstrateg och bes.lut om tillsättande aven lokalbehovsutredning fattas, samtidigt i Strategisk plan ålägga lokalförvaltarna ett besparingsbeting på 3% på bruttoram anser vi vara både ologiskt och negativt för det fortsatta arbetet. Vi är övertygade om att det arbete som nu påbörjas kommer att leda till rationaliseringseffekter på sikt, men de bör vara väl genomarbetade, inte tagna ur luften. Kostenheten Jläggs också av mojeriteten ett besraringsbeting på 3% på bruttoram. Detta vänder vi oss bestämt emot. Vi vill värna kvaliteten på den mat som serveras till barn, ungdomar och äldre inom kommunens verksamheter. Vi vill slå vakt om möjligheten att välja olika maträtter för att därigenom tillgodose näringsbehovet hos våra matgäster. Vi är övertygade om att kostenheten successivt kommer att kunna genomföra åtgärder som leder till en rationalisering och effektivisering av verksamheten, men det utrymme som då frigörs ska enligt vår uppfattning användas för att ytterligare förbättra matkvaliteten och medverka till att skapa en god upplevelse kring måltiden. Vi vill också understryka att Sala kommun under en lång rad år gjort en målmedveten satsning på om och tillbyggnad av tillagningskök för att skapa förutsättningar för en god mathållning i kommunen. Denna utbyggnad anser vi ska fortsätta. Samordningsfunktion företagsetabledngar (KSAU +150) Sala kommun samarbetar med näringslivets organisationer inom ramen för Företagarcentrum ek för. Vi vill prioritera detta samarbete och anser att de uppgifter som föreslås hanteras aven central funktion i kommu nen väl kan utföras av Näringslivschefen på Företagarcentrum i samarbete med kommunchefen i Sala kommun. Sedan tidigare finns 350 tkr i ram för denna funktion. Vår uppfattning är att dessa medel ska användas för att förstärka Företagarcentrums arbete, ej för någon nyinrättad central funktion i kommunen. Inga ytterligare resurser föreslås. Förändring av ram: Elektroniska surfplattor (KSAU) Sedan tidigare finns medel avsatta i budget för att möjliggöra att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen erhåller elektroniska surfplattor. Denna möjlighet utökas nu till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Nettokostnaden för detta beräknas till 120 tkr per år. 120 tkr 120 tkr 120 tkr

18 4 Förändring av ram: Medborgarkontor (KSAU=700 sedan tidigare) beslöt i april 2011 att inrätta ett medborgarkontor från och med 1 januari Det här är ett bra initiativ som väl fullföljer de planer som initierats under tidigare år med bl a en omgivande miljö för arbetet med 24-timmarsmyndigheten och elektroniska samhällstjänster. I ram finns från och med tkr anvisade till personal- och driftskostnader. Vi anser att kostnaderna för medborgarkontoret fr o m 2013 ska rymmas inom ram för berörda förvaltningarna och genom omdisponering av medel mellan dessa. Ett medborgarkontor ska innebära förbättrad service till medborgarna och en effektivare verksamhet inom kommunens förvaltningar genom samordning. 2013: -700 tkr 2014: -700 tkr : -700 tkr Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar (KSAU +300) En ny politisk organisation infördes den 1 juli I samband med denna har bl a tre fullmäktigeberedningar (inklusive den redan tidigare valda demokratiberedningen) inrättats med uppgift att bl a genomföra medborgardialoger. Vår uppfattning är att dessa fullmäktigeberedningar inte äri behov av egna budgetar eftersom beredningarnas personalkostnader och likaså de förtroendevaldas arvodeskostnader täcks på annan plats i budgeten. Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till samlingslokalerna (ej KSAU) Kommunens invånare behöver tillgång till bra möteslokaler på sin ort. Runt om i kommunen finns många samlingslokaler där man med ideella krafter sköter och hyr ut lokalerna till glädje och nytta för de lokala föreningarna och kulturlivet i hela kommunen. Samlingslokalerna är en viktig del i den lokala demokratin. Glädjande nog har också antalet samlingslokaler ökat under senare år genom att Ransta bygdegård etablerades. s anslag utökas med 500 tkr vardera åren 2013, 2014 och för att kunna öka driftsanslaget till de lokala samlirogsiokalföreningarna. 2013: 500 tkr 2014: 500 tkr : 500 tkr Förändring av ram: Satsa på Bredband (ej KSAU) Sal~ kommun måste öka sin aktivitet inom bredbandsområdet. Det är viktigt att Sala kommun prioriterar bredbandsfrågan eftersom samhället förändras och vi som korn(llun står inför en rad samhälisutmaningar som måste hanteras. Bredbandsutbyggnaden kan inte lösas av marknaden utan kommunens engagemang. Vi är övertygade om att Sala kommun kan klara sina åtaganden inom skola, vård och omsorg bättre och mer kostnadseffektivt med en god tillgång på bredband över hela kommunen. Tillgång till bredband är också en förutsättning för en levande landsbygd och ett gott företagsklimat. Det finns en rad konkreta åtgärder som Sala kommun kan vidta för att främja bredbandsutbyggnaden. Det handlar bl a om att medfinansiera de lokala initiativ som nu tas för att i föreningsregi bygga ut bredband. s ram utökas därför med 1 mkr åren för att stimulera och medfinansiera bredbandsutbyggnad iföreningsregi. 2013: 1000 tkr 2014: 1000 tkr : 1000 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens

19 5 förvaltning år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Överförmyndarnämnden (KSAU) hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndarnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndarnämnden år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Revisionen (KSAU) hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till 787 tkr och år till 787 tkr. Bildnings- och lärandenämnden Omfördelning av medel inom nämndens ram (ej KSAU): För att möjliggöra en skolstruktur med högstadieskolor både i Västerfärnebo och Sala stad utökades Skolnämndens ram, genom beslut i kommunfullmäktige 2010, med totalt tkr för år Majoriteten har beslutat att Idgga ned V5stNfä~ne!:Jo hög~t~dium fr o m höstterminen Någon justering av Bildnings- och lärandenämndens ram har dock inte gjorts trots detta beslut. Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten som ännu inte meddelat dom i ärendet. Vår uppfattning är att de medel som enligt beslut i kommunfullmäktige ska användas till högstadieskolan i Västerfärnebo även fortsättningsvis skall användas för detta än dam å I. Hänsyn skall därför tas till detta när nämndens arbetsbudget arbetas fram. Förändring av ram: Grönt kompetenscentrum vid ÖSby naturbruksgymnasium (ej KSAU) Vi ser stora möjiigheter att utveckla Ös!:Jy naturbruksgymnasium till ett kompetenscentrum för de gröna näringarna. Idag bedrivs gymnasieskola inom naturbruksprogrammet med inriktning mot jordbruk, skogsbruk, hästhållning samt djurvård. Det är en bra grund att stå på. Framöver kan fokus i högre grad ligga på långsiktigt hållbar produktion och vidareförädling av livsmedel, produktion och utveckling av metoder för bioenergi, satsning på landsbygdens besöksnäringar och inte minst på grön hälsa. För att möjliggöra denna satsning behöver vissa förändringar i programutbudet göras. Det innebär bl a flytt av Fordonsprogrammet och Restaurang och livsmedelsprogrammet från KSG till Ösby Naturbruksgymnasium. Förändring av ram: Fordonsprogrammet flytt till Ösby (ej KSAU) Fordonsprogrammet vid KSG flyttas till Ösby Naturbruksgymasium fr o m höstterminen Därigenom skapas möjlighet att bredda programutbudet till att även omfatta tunga fordon. Detta blir också en viktig del i att utveckla Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kompetenscentrum. Bildnings- och lärandenämndens ram utökas med 240 tkr år 2013, 500 tkr år 2014 och 500 tkr år. 2013: 240tkr 2014:500tkr :500tkr Förändring av ram: Hotell och restaurangprogrammet flyttas till Ösby (ej KSAU) Hotell och restaurangprogrammet vid KSG flyttas till Ösby Naturbruksgymasium fr o m höstterminen Därigenom skapas möjlighet att utveckla verksamheten i nära samarbete med livsmedelsproduktionen vid Ösby samt landsbygdsföretagare med olika

20 6 produktionsinriktning i kommunen. För att denna flytt ska vara möjlig förutsätts byggande av nytt tillagnings- och utbildningskök på Ösby. Bildnings- och lärandenämndens ram utökas med tkr år 2013 och tkr år : 1036 tkr 2014: 2070 tkr Förändring av ram: KomVux (KSAU) Arbetsmarknadssituationen är fortfarande bekymmersam för många kommuninvånare samtidigt som företagen efterfrågar arbetskraft med viss kompetens. Att ge fler personer möjlighet att genomgå Komvux kan skapa större anställningsbarhet samtidigt som företagens personalbehov kan tillgodoses. Bildnings- och lärandenämndens ram utökas därför med 500 tkr vardera åren : 500 tkr 2014: 500 tkr : 500 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Vård- och omsorgsnämnden FörandrIng av ram: Projektietiare till nytt iildreboende (KSAU) lr.ev KS ) Byggnation av nytt vård- och omsorgsboende har påbörjats och beräknas stå klart för inflyttning i mars För att säkerställa ett helhetstänkande och projektets kvalitet bör en projektledare utses. 2013: 250 tkr 2014: 500 tkr : O tkr Förändring av ram: Familjecentral tillsammans med landstinget (KSAU +750, 600, 600) Under många år har arbete pågått med att etablera en Familjecentral tillsammans med landstinget. I samband med kommunens övertagande av hemsjukvården förefaller det också att finnas möjlighet att förverkliga Famiijecentraien viiket är mycket positivt. Kostnaderna för kommunens insats i detta arbete har dock ej preciserats. Inga medel anslås därför i dagsläget till detta i avvaktan på överenskommelse mellan berörda parter. hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoansiag för vård- och ornsorgsnärnnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. (Rev KS ) De kommunala bolagen Förutsättningarna för de kommunala bolagen har förändrats i och med den anpassning till EU-rätten som nu sker. Lagen om kommunala bostadsaktiebolag innehåller en rad nyheter. Verksamheten ska nu bedrivas enligt affärsmässiga principer. Utdelningsbegränsningen har ersatts med en värdeöverföringsbegränsning. Därutöver har även allmännyttans hyresnormerande roll avskaffats. Tidigare bedrevs verksamhet i de kommunala bostadsaktiebolagen (Allmännyttan) utan vinstsyfte och de hyror som togs ut skulle motsvara självkostnaden. Nu ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, dvs i princip med vinstsyfte. Samtidigt ska vi från kommunens sida agera gentemot det kommunala bostadsaktiebolaget som vi gör gentemot andra fastighetsägare i kommunen. Detta innebär att det på sikt är

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder Bilaga KS 2012/141/1 1(2) 2012-06-19 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande SALA KÖMliilUN s förvaltning Ink. 2012 ~06~ I 9 Strategisk plan - och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2013-2015

Reviderad strategisk plan 2013-2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 10 (28) Sammanträdesdatum 2012-11-27 106 Reviderad strategisk plan 2013-2015 Dnr 2012/374 Beredning Handlingar inkommer, Bilaga KS 2012/250/1, socialdemokraternas

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290

Kommunstyrelsens sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290 Bilaga KS 2012/250/1 1 (11) 2012-12-06 Per-Olov Rapp Ordförande 2012-12- 1 o s sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290 Sverige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-19

Sammanträdesdatum 2012-06-19 ,y ""V,','" \ ".",", m~~~~ Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.50 Per-Olov Rapp (S) Hanna Westman(SBÄ)

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 20 (23) Sammanträdesdatum 2013-01-29 24 Dnr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson (M),

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-0S-31

Sammanträdesdatum 2011-0S-31 Plats och tid Beslutande Ledamöter SALA STYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2011-0S-31 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.00 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (SBÄ) Lotta johansson-arnqvist (V) Carol a Gunnarsson

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-10-01 21 (38) 246 Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut Dnr 2012/330 INLEDNING Carola Gunnarsson (C) och Christer

Läs mer

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016, enligt beslut den 4 juni 2013, 163

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016, enligt beslut den 4 juni 2013, 163 li'!i!"'''''~' Reviderat förslag till Strategisk plan 2014-2016 ~~~b~ Kommunstyrelsen Per-Olov Rapp Ordförande SALAKOM UN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013 06 1 O 1 (10) 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun D SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 I< F: s NR 71 2013 16 (40) 163 Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun Dnr 2013/219 Beredning Ledningsutskottets beslut

Läs mer

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 16 (27) Sammanträdesdatum 2013-02-07 39 Dnr 2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) sammanträdesdatum 2012-11-27 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo 1... """" SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 29 (43) 90 Dnr 2014/115 Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo INLEDNING Carola Gunnarsson

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

BEGÄ RÄN OM TILLÄ GGSÄNSLÄG INVESTERINGÄR FRÄ N 2014 TILL 2015

BEGÄ RÄN OM TILLÄ GGSÄNSLÄG INVESTERINGÄR FRÄ N 2014 TILL 2015 BEGÄ RÄN OM TILLÄ GGSÄNSLÄG INVESTERINGÄR FRÄ N 2014 TILL 2015 INNEHÅLL BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING AV INVESTERINGSANSLAG I BOKSLUT 2014 TILL 2015... 4 Sammanställning Investeringar, Tkr... 4 Kommunstyrelsen...

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-12. Investeringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245, f d rättspsyk

Sammanträdesdatum 2011-05-12. Investeringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245, f d rättspsyk SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2011-05-12 ;~R 25 2011 8(21) 87 Dnr 2011/42 nvesteringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245,

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-17

Sammanträdesdatum 2013-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 16 {24) Sammanträdesdatum 2013-12-17 331 Motion om Wi-Fi Dnr 2013/62 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion med förslag att möjligheten

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING l. SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN Sammanträdesdatum, - u_;_ - : 2014-01-09 ~.;:~ 11 2C'll~ 17 (25) 13 Motion om Wi-Fi Dnr 2013/62 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Ett Sala för framtiden. Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018

Ett Sala för framtiden. Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 Ett Sala för framtiden Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 Förutsättningar för budgetarbetet Många saker sker i omvärlden som påverkar budgetarbetet. Grekland har

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) Sammanträdesdatum 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Dnr KS-2004-0379 Dpl 041 Postadress: Förvaltning/Kontor, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottnnggatan 32 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-295070

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Svar på motion om busslinjer till Enköping

Svar på motion om busslinjer till Enköping 1 (2) 2014-05-16 DIARIENR: 2014/332 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp ink. 2014-10- l 4 Svar på motion om busslinjer till Enköping Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 14 (21) Sammanträdesdatum 2011-12-20 324 Dnr 2011/300 Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 INLEDNING Skrivelse från Västmanlands

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Au 260 Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009 - Kommunfullmäktige 2006-06-19, 82 - Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer