Strategisk plan och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder"

Transkript

1 .I......"."...\;. ~ R " :: ",.:~"", SALA KOMMUN e v i d e r a d KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande Bilaga KS 2012/141/1 112) SALA KOMMUN s förvaltning Ink O Dlarienr ) I.' IAktbllaga ~Oi2. \ '"i. L-. I 8: Strategisk plan och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta följande: 1. Samverka/samordning av verksamheter med andra komm\'ner jboli'.gsbijdning Kommunchefen får ansvar att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster, inkl telefoni. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. Redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i oktober Gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende mm Bildnings- och lärandenämnden får i uppdrag tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende med start läsåret Redovisas till kommunstyrelsen senast i okt Förslag om framtidens Ösby läggs i nov 2012 i samband med rev. Strategisk plan Heltid en rättighet - deltid en möjlighet Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. SALA KOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Per-Olov Rapp Ordförande kommunstyrelsen

2 Kommunchefen får ansvar att tillsätta en kommunövergripande projektgrupp som får till uppgift att visa hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas beltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Målet är att rätt till heltid skall kunna vara en realitet fr. o m Projektet är ett sätt för kommunen att arbeta smartare med bemanning, kompetens och rörlighet. Arbetet kommer ha en mycket gynnsam påverkan i ett jämställdhetsperspektiv då det innebär att alla anställda, oavsett kön, får samma möjlighet att påverka hur mycket man vill arbeta. Syftet är att anställningsformerna ska bli tryggare, ofrivilligt deltidsarbete ska upphöra och andelen timavlönad personal ska minska. Per-Olov Rapp (S) Ordförande

3 ~J!T...;1.!.. Reviderad Bilaga KS 2012/141/4 I~~k~ Per-Olov Rapp Ordförande SALA KOMMUN s förvaltning Ink Dlarlenr J J. IAktbJ.taga ;;1..0,:2 \ <-t l" I ~J 1(11) FRAMTID SALAS FÖRSLAG TILL Budget 2013 och Verksamhetsplan 2014-, reviderat efter Ks Sverige har under första halvan av 2012 haft jämförelsevis hög tillväxttakt BNP växte andra kvartalet med 1,4 procent tack vare en stark exportsektor och fortsatt god konsumtion hos hushållen men ekonomin ser nu ut att bromsa in till följd av svagare utveckling i Sydeuropa och liknande signaler återfinns i tidigare starka tillväxtekonomier i Asien. Ekonomiska rapporter de senaste dagarna tyder på att vi är på väg in i en recession. Det visar med all tydlighet att vi numera är en integrerad del aven världsomspännande ekonomi. Skuldkrisen skapar spänningar inom EU och hotar på sikt inte bara det ekonomiska samarbetet inom unionen, utan också på ett mer övergripande plan sammanhållningen i unionen. Unionens attraktionskraft och inflytande i världen är starkt kopplat till hur väl medlemsländerna hanterar de ekonomiska utmaningarna på både kort och lång sikt. Europa 2020-strategin är ett viktigt instrument för att förbättra de offentliga finanserna i EU:s olika medlemsländer och den internationella konkurrenskraften. Resultatet för Sala kommun 2012 förväntas vara mycket gott tack vare återbetalning av försäkringsmedel från AFA. Förväntad ny kommunal skatteutjämning 2013 ger också plusvärden. För att möta framtidens utmaningar och behov inom välfärdssektorn behövs en stark och balanserad ekonomi samt en genomtänkt strategi för nödvändiga investeringar och god kommunal service. Vi är övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt nå visionen om invånare år Inledningsvis får kommunledningen i uppdrag att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst ei samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster, ink!. telefoni. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. SALA KOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax:

4 2(11) För att minska kostnaderna för dyra externa placeringar får Bildnings- och lärandenämnden i uppdrag att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSSboende med start läsåret Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. Vi ger kommunledningen i uppdrag att ge förslag på hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Valet 2010 gav till resultat många nya ledamöter samt ett nytt parti. Erfarenheter visar att det finns ett behov av att hitta en mer lätthanterlig och förståelig "mål- och resultatstyrning" med fokus på begriplig och effektiv budgethantering. Målsättningen är att ett sådant arbete skall vara avklarat till budgetanvisningarna Framtid Sala budgetförslag är med nödvändighet återhållsam i relation till inkomna framställningar och behov. l en budget som omfattar ca 1.1 miljarder förslår vi begränsade utökningar av driften och kommer framledes och i rev budget i nov 2012 återkomma och ge förslag på hur resefser kan omfördelas, skapas och tilldelas för att klara nödvändiga satsningar på infrastrukturområdet, t ex bostadsförsörjning, trafik, JT och näringslivsutveckling, men också för att höja kvaliteten inom barnomsorg, skola och vården av de äldre och funktionshindrade. Rationaliseringskrav strategisk plan 2013-: Lokalförvaltarna och kostenheten åläggs besparingar på 3 % på bruttoram. Rationaliseringskraven är beaktade i ram utläggen. Lokalförvaltarna Avseende lokalförvaltarna får hyrorna inte öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Kompensation får inte ske genom försämrat fastighetsunderhåll. Jnternhyror pga. externt förhyrda fastigheter som förvaltas av lokalförvaltarna skall hållas nere. Kostenheten Avseende kostenheten får inte interndebiteringen öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Rationaliseringseffekten måste ställas i förhållande till eventuellt politiskt beslutade kvalitetskrav på kostverksamheten. Nämnderna anger den totala kostnadsnivån på vad maten får kosta för sin verksamhet.

5 3 (11) Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner och intäkter, allt till 2013 års prisnivå, Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader, Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå, Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner och intäkter 2014 och, Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos, Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser, Resultatmålet för 2013 har satts till 1 %, Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKLs cirkulär 12:40, Förändringar i driftbudget /s förvaltning Fårdndring av ram: Samoråningsfunktion företagsetableringar 2013: 150 tkr 2014: 150 tkr : 150 tkr I rev, budget sänktes kontot med 350 tkr, Nu läggs 150 tkr tillbaka för att stärka "en dörr/etableringsservice" för att fånga upp och fånga in intresserade etablerare, Resursen är centralt i kommunen men skall användas i nära samarbete med Företagarcentrum, FiJrändring av ram: Medborgarkontor (nytt) I ram finns från och med tkr anvisade till personal- och driftkostnader. Större delen av kostnaderna för medborgarkontoret fr. o m 2013 ryms inom ram för berörda förvaltningarna och genom omdisponering av medel mellan dessa, Medborgarkontoret skall innebära förbättrad och snabbare service till medborgarna och en effektivare verksamhet inom kommunens förvaltningar genom samordning och samverkan 2013: -500 tkr 2014: -500 tkr : -500 tkr FiJrändring av ram: Ökat driftsbidrag till Samlingslokalerna (nytt) De allmänna samlingslokalerna skall tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället. De skall också tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och för skapande aktiviteter, s anslag utökas med 500 tkr vardera åren 2013,2014, för att kunna öka driftanslaget till de lokala samlingslokalerna, 2013: 500 tkr 2014: 500 tkr : 500 tkr

6 4111} Förändring av ram: Elektroniska sur/plattor Arbetet med att införa elektroniska surfplattor är försenad bl. a beroende på svårigheter finna lämplig mjukvara och kompatibilitet med kommunens ärendehanteringssystem. I Budget avsattes 65 tkr för att ge samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, möjlighet att erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Driften för sammanlagt ytterligare surfplattor 2013 för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige beräknas till 120 tkr per år, 3G-avgifter mm. Besparingar överstigande kostnader för surfplattorna förväntas ske av adm., papper och miljö tkr tkr 120 tkr Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar l d~j1 nyd pljlitiska olganisatiollen inlörs tre fulhnäkcigebetedningar med uppgift att genomföra medborgardialoger. För att bedriva kunna genomföra sina uppdrag tilldelas de inledningsvis egna budgetar tkr tkr 300 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens netto anslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Övrigt: Fr.o,m finns en regional kollektivtrafilunyndighet i Västmanland. Landstinget Västmanland tar för närvarande fram ett trafikförsörjningsprogram som leder fram till trafikplikt. Skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om För närvarande är inte de ekonomiska och trafikrnässiga konsekvenserna att förändrat huvudmannaskap helt överblickbara. Hemsjukvården i Västmanland överförs definitivt till Sala kommun De ekonomiska effekterna av den förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling. Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av närsjukvården, främst rehabilitering och familjecentral. Arbetet har framskridit så att i budget ligger nu förslag till kostnader för införande av familjecentral. En ny politisk och förvaltningsmässig organisationen trädde i kraft De ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr. En noggrann uppföljning av genomslag på ersättningar, arvoden, tjänster mm behövs inför rev budget Den

7 5(11) nya förvaltningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar framgent. Överförmyndaren hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens netto anslag för överförmyndaren år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Reyision hemstäl!e. att kon:.manfullmäkt!ge besluh!' att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till 787 tkr och år till 787 tkr. Bildnings- och lärande nämnden Förändring av ram: Kom Vux Den satsning som staten gjort på extra pengar till yrkesutbildning är på väg att fasas ut. Till 2012 fördelades 5000 platser i riket, Sala beviljades 9,3. Inför 2013 kommer 1000 platser att fördelas i riket. Under våren 2012 har 48 ansökningar till yrkesutbildningar avslagits. Resurser tillskapas för att ge fler möjligt att genomgå Komvux tkr tkr 500 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till tkr och år till tkr.

8 ';2),b'!S"1! SALA KOMMUN 6 (11) Vård- och omsorgsnämnden Förändring av ram: Projektledare till nytt äldreboende 250 tkr 500 tkr Otkr Förändring av ram: Familjecentral tillsammans med landstinget 750 tkr 600 tkr 600 tkr Kommentar: I dagsläget är Sala kommuns kostnader för hyra av gemensam lokal inte känd. Inga medel anslås därför för närvarande i avvaktan på överenskommelse med Landstinget Västmanland om hyresfördelning. hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Investeringsplan hemställer att kommunfullmäktige beslutar att faststäila investeringsbudgetens netto anslag för 2013 till samt investeringsplan för 2014 och i tkr enligt följande: s förvaltning, investeringsbudget/plan Inköp av mark 2013: :500 :500 Försäljning övrig mark 2013: : : Försäljning övrig mark 2013: :800 :800 IT -investeringar 2013: :775 :775 Elektroniska surfplattor - kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare 2013: Medfinansiering Citybanan 2013: :2895 :4824

9 7 (11) Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren Hemsidan, omarbetning och utveckling Bredbandsinvesteringar (nytt) Summering jräddningstjänsten, investeringsbudgetjplan Övningsfält 2013: :80 :80 Brandbilar 2013: : 250 :0 Brandslang 2013: : 13 :13 Larmkläder jbrandhjälmar 2013: :0 :104 Andningsskydd 2013: :86 :86 Radiojtelefoni 2013: :89 :89 Motorspruta 2013: :46 : 46 Geografiskt inf.system 2013: :104 :104 Utrustning för rullbandstest 2013: :0 :0 Träningsredskap samtliga stationer 2013:0 2014:175 : Kartstöd 2013:0 2014:70 :0 Summering

10 8 (11) F.d Tekniska nämnden, investeringsbudget/plan Administration 2013: 430 Kart/mät 2013: : :200 :280 :450 Teknisk service/centralförråd 2013: : : Kommunala gator och vägar 2013: ~1450 : 8150 Kommentar: För närvarande pågår utredning om konsekvens av utbyggnad av stationsområdet med bl. a resecentra samt planfria korsningar. Kommunens medverkan i investeringarna beräknas kunna klarläggas under hösten Parkverksamhet 2013: :4050 : Kommentar: Åtgärder och kostnader i samband med utveckling och beslut om stadsparkens utveckling, inkl. kiosk, serverings- och servicebyggnad samt uppskyltning av entreer tas i särskild ordning och infogas i rev. strategisk plan när investeringskostnaderna är kända. Gruvans vattensystem 2013: 800: 2014: 4000 VA-verksamheten, intäktsftnansierad 2013: : Lokalförvaltarna 2013: : : : : Kommentarer: I avvaktan på översyn på Vision Lärkan utgår investeringar för tillfället i plan. Särskilda beslut kan fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Upprustning av Hällsjöbadet och Stävrebadet - bryggor, omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar ryms inom plan. Summering F.d Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Naturbruksgymnasiet, Kungsängsgymnasiet, maskinell utrustning 2013: : : 2500 Karlagatan/Snickeri

11 9 (11) : :100 :100 Summering F.d Skolnämnden Utbyte/återanskaffning Inventarier 2013: : 1500 : Nya avdelningar pga. fler barn 2013: :300 : Helg- och nattomsorg 2013: :0 :0 Öppna förskolan 2013: :0 :0 Summering Vård- och omsorgsnämnden Arbetstekniska hjälpmedel 2013: : : Inventarier nytt omsorgsboende 2013:0 2014: :0 Summering Budget 2013 och Verksamhetsplan De kommunala bolagen Salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till 6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. Finansförvaltning Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa tkr ur eget kapital

12 10 (11) Utdebitering att fastställa utdebiteringen till kr för år 2013 Anslagsbindning att för 2013 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. Upplåning att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013, med totalt tkr, samt att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013 Strategisk plan Kommunfullmäktige oesiutade i 30 januari 2012, 7, alt godkällna f"odellen "gemensamma planeringsförutsättningar och EV2020-strategin som tillägg till Strategisk plan 2013-".1 den anges att kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall utvecklas skall ta sin utgångspunkt i EV 2020-strategin. Anpassad och omformulerad för Sala skrevs den: " Är 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." Inriktningen är att de politiska målen i den strategiska planen formuleras utifrån EV2020 övergripande prioriteringar och grupperade i fyra perspektiven Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhäile och Ekonomi, vilka i hög grad liknar de fyra perspektiv som tillämpas för närvarande: Samhällsutveckling, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi. EV har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före Varje mediemslanu har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns styrmodell samt konkreta åtgärder på lokal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. Ett arbete kring detta kommer att ske under hösten Syftet är att en anpassad modell till Eu2020 kan ges inför gemensamma planeringsförutsättningar Strategisk plan Jag föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Strategisk plan att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala kommun enligt följande: "Är 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen."

13 11 (11) att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga Per-Olov Rapp (S) s ordförande

14 Förslag till strategisk plan beslutad i KS m skatte prognos enl cirk 12:40 RESULTATRÄKNING Cirk 12:40 Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ÅRETS RESULTAT KS P e;: 3(1) ~l> ~ ~S; r;:3,.".. I.- *6 ~, ~3: cr:s: <c= = ~2 2. => ~ ""

15 Reviderad Bilaga KS 2012/141/5 1 Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Liberalerna SALA KqMJVlUN s förvaltning Ink Z 1 Dl,rlenr / 4 f IAktI!i~aga ;l.d\::t l '" I I, Strategisk plan tör Sala kommun (Reviderad vid KS ) Sverige har högst tillväxt av EU-Iänderna samtidigt som världsekonomin tappar fart. Tillväxten i EU-Iänderna föll under andra kvartalet med 0,2 procent jämfört med kvartalet innan. Det visar en sammanställning som EU:s statistikbyrå Eurostat presenterade i veckan. Högst tillväxt under andra kvartalet hade Sverige med 1,4 procent. För Tyskland var tiliväxten måttliga 0,3 procent och för Frallkdke star,nade der. på noll. Andi'o stora :änd2r som Italien, Spanien och Storbritannien backade. Även om tillväxtkrisen på inget sätt är unikt för EU-Iänderna så har i synnerhet euroländerna en besvärlig situation, som inte förbättras av att världsekonomin ser ut att tappa fart. Under det senaste halvåret har världsekonomin bromsat in. Vi ser också en mer synkroniserad inbromsning i tillväxten där även ekonomierna i ex Asien nu berörs, vilket är oroväckande. Euroländernas problem kan beskrivas genom att de har krympande ekonomier och befinner sig i recession, vilket är den ena utmaningen. Den andra är att det är stora skillnader inom Eurozonen med ett Tyskland som växer och länder som Grekland och Spanien där ekonomin minskar. Även om det politiska och ekonomiska läget i EU skulle klarna under hösten så kan situationen efter det amerikanska presidentvalet i november bli ett nytt allvarligt hinder för världsekonomin. Om inte den amerikanska kongressen senast vid årsskiftet enas om en ny budget så vidtar automatiska nedskärningar och skattehöjningar, vilket gör att den amerikanska ekonomin stannar upp redan i början av nästa år. Att Sverige har den högsta tillväxten av EU-Iänderna är naturligtvis positivt för Sveriges kommuner. Lägg därtill förväntade beslut om en ny kommunal skatteutjämning och årets utbetalning av försäkringsmedel från AFA så ser det positivt ut för Sala kommun och många andra. Men den slutsats av det som händer i världsekonomin som vi i kommunerna måste dra är att vi måste ha en buffert, ett utrymme i den kommunala ekonomin som gör att vi kan hantera en ny finanskris om och när den kommer. För det vi lärt oss under de gångna åren är att svängningarna i världsekonomin idag är mycket snabbare än tidigare och att vi påverkas mycket kraftigare av händelserna i omvärlden än vad vi någonsin gjort tidigare.

16 2 Det gäller därför att vara varsam med den kommunala ekonomin. Vi kan inte inteckna mer resurser än vi har tillgängliga. Kostnaderna kan inte tillåtas öka mer än de kommunala intäkterna och vi måste varje år uppvisa ett positivt resultat i den kommunala ekonomin för att leva upp till en god ekonomisk utveckling. Tio år i rad har Sala kommun kunnat uppvisa positiva resultat i bokslutet. Det måste vara ett omistligt krav även de kommande åren. Vi måste också ha kontroll på den ekonomiska utvecklingen i kommunen och löpande följa. vad som sker. Kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Den demografiska utvecklingen innebär att vi blir allt äldre. Medicinska och tekniska framsteg gör att allt fler sjukdomar kan botas som förlänger livet för den enskilde och förbättrar livskvaliteten under livstiden. Men detta innebär också att allt färre i framtiden ska försörja allt fler. Samtidigt så ökar kraven på den samhälleliga servicen. Uppgifter som tidigare var självklara för oss att utföra förväntar vi oss idag att kommunen ska utföra. Vi kommer därför i kommunerna att ha stora utmaningar framöver-vi måste prioritera i mycket högre grad än vad vi hittills gjort och vi måste vara kreativa i vårt sätt att lösa samhällsservicen. Även om vi i kommunen har ett ansvar för att samhällsservicen utförs är det inte självklart att kommunen som organisation ska utföra den. Vi vill i högre grad lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad, vi vill stimulera den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn och vi måste i högre grad vara beredda att ifrågasätta vad vi egentligen ska använda våra gemensamma resurser till. Vi måste också bli bättre på att utnyttja kommunens resurser på ett effektivare sätt, och ta tillvara de möjligheter som ex bredbandsutbyggnad kan innebära. Diskussioner har förts inom kommunledningen om en förändrad budgetordning sett ur tidsmässigt perspektiv. Vår uppfattning är att nuvarande budgetordning med beslut om Strategisk plan i juni, med smärre revideringar av planen i november ska ligga fast. Det ger möjlighet att lägga ned ordentligt arbete på nämndernas respektive arbetsbudgetar och att vid behov vidta åtgärder som får genomsiag direkt kommande år. Budget 2013 och Verksamhetsplan Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner och intäkter till 2013 års prisnivå. Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner och intäkter 2014 och. Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudgetjplan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för 2013 har satts till 1 %. Vår ambition är att resultatmålet ska förbättras succesivt under plan perioden för att återigen överstiga 2%, vilket vi anser vara ett rimligt resultatmål.

17 3 Rationaliseringskrav Strategisk plan En samordningsutredning av fastighetsverksamheten har genomförts aven konsult på uppdrag av Sala kommun. Uppdraget har varit att utföra en översyn och analys av den kommunala fastighetsförvaltningen och identifiera förbättringsmöjligheter och alternativa lösningar med avsikt att effektivisera den kommunala fastighetsförvaltningen och lokalförsörjningen. Som en konsekvens av detta har beslutats att avsätta medel inom befintlig ram för inrättande av ny tjänst som lokalstrateg samt att tillsätta en lokalbehovsutredning som ska redovisas senast tre månader efter att lokalstrategen tillträtt. Detta är beslut som väl överensstämmer med Alliansens upprepade krav om att göra en totalöversyn av lokalbehovet i kommunen. Översynen kommer med all sannolikhet att få betydande konsekvenser för lokalutnyttjandet, såväl inom av kommunen egna lokaler som av externt förhyrda lokaler. Att då, i samma stund som beslut om inrättande av ny tjänst som lokalstrateg och bes.lut om tillsättande aven lokalbehovsutredning fattas, samtidigt i Strategisk plan ålägga lokalförvaltarna ett besparingsbeting på 3% på bruttoram anser vi vara både ologiskt och negativt för det fortsatta arbetet. Vi är övertygade om att det arbete som nu påbörjas kommer att leda till rationaliseringseffekter på sikt, men de bör vara väl genomarbetade, inte tagna ur luften. Kostenheten Jläggs också av mojeriteten ett besraringsbeting på 3% på bruttoram. Detta vänder vi oss bestämt emot. Vi vill värna kvaliteten på den mat som serveras till barn, ungdomar och äldre inom kommunens verksamheter. Vi vill slå vakt om möjligheten att välja olika maträtter för att därigenom tillgodose näringsbehovet hos våra matgäster. Vi är övertygade om att kostenheten successivt kommer att kunna genomföra åtgärder som leder till en rationalisering och effektivisering av verksamheten, men det utrymme som då frigörs ska enligt vår uppfattning användas för att ytterligare förbättra matkvaliteten och medverka till att skapa en god upplevelse kring måltiden. Vi vill också understryka att Sala kommun under en lång rad år gjort en målmedveten satsning på om och tillbyggnad av tillagningskök för att skapa förutsättningar för en god mathållning i kommunen. Denna utbyggnad anser vi ska fortsätta. Samordningsfunktion företagsetabledngar (KSAU +150) Sala kommun samarbetar med näringslivets organisationer inom ramen för Företagarcentrum ek för. Vi vill prioritera detta samarbete och anser att de uppgifter som föreslås hanteras aven central funktion i kommu nen väl kan utföras av Näringslivschefen på Företagarcentrum i samarbete med kommunchefen i Sala kommun. Sedan tidigare finns 350 tkr i ram för denna funktion. Vår uppfattning är att dessa medel ska användas för att förstärka Företagarcentrums arbete, ej för någon nyinrättad central funktion i kommunen. Inga ytterligare resurser föreslås. Förändring av ram: Elektroniska surfplattor (KSAU) Sedan tidigare finns medel avsatta i budget för att möjliggöra att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen erhåller elektroniska surfplattor. Denna möjlighet utökas nu till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Nettokostnaden för detta beräknas till 120 tkr per år. 120 tkr 120 tkr 120 tkr

18 4 Förändring av ram: Medborgarkontor (KSAU=700 sedan tidigare) beslöt i april 2011 att inrätta ett medborgarkontor från och med 1 januari Det här är ett bra initiativ som väl fullföljer de planer som initierats under tidigare år med bl a en omgivande miljö för arbetet med 24-timmarsmyndigheten och elektroniska samhällstjänster. I ram finns från och med tkr anvisade till personal- och driftskostnader. Vi anser att kostnaderna för medborgarkontoret fr o m 2013 ska rymmas inom ram för berörda förvaltningarna och genom omdisponering av medel mellan dessa. Ett medborgarkontor ska innebära förbättrad service till medborgarna och en effektivare verksamhet inom kommunens förvaltningar genom samordning. 2013: -700 tkr 2014: -700 tkr : -700 tkr Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar (KSAU +300) En ny politisk organisation infördes den 1 juli I samband med denna har bl a tre fullmäktigeberedningar (inklusive den redan tidigare valda demokratiberedningen) inrättats med uppgift att bl a genomföra medborgardialoger. Vår uppfattning är att dessa fullmäktigeberedningar inte äri behov av egna budgetar eftersom beredningarnas personalkostnader och likaså de förtroendevaldas arvodeskostnader täcks på annan plats i budgeten. Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till samlingslokalerna (ej KSAU) Kommunens invånare behöver tillgång till bra möteslokaler på sin ort. Runt om i kommunen finns många samlingslokaler där man med ideella krafter sköter och hyr ut lokalerna till glädje och nytta för de lokala föreningarna och kulturlivet i hela kommunen. Samlingslokalerna är en viktig del i den lokala demokratin. Glädjande nog har också antalet samlingslokaler ökat under senare år genom att Ransta bygdegård etablerades. s anslag utökas med 500 tkr vardera åren 2013, 2014 och för att kunna öka driftsanslaget till de lokala samlirogsiokalföreningarna. 2013: 500 tkr 2014: 500 tkr : 500 tkr Förändring av ram: Satsa på Bredband (ej KSAU) Sal~ kommun måste öka sin aktivitet inom bredbandsområdet. Det är viktigt att Sala kommun prioriterar bredbandsfrågan eftersom samhället förändras och vi som korn(llun står inför en rad samhälisutmaningar som måste hanteras. Bredbandsutbyggnaden kan inte lösas av marknaden utan kommunens engagemang. Vi är övertygade om att Sala kommun kan klara sina åtaganden inom skola, vård och omsorg bättre och mer kostnadseffektivt med en god tillgång på bredband över hela kommunen. Tillgång till bredband är också en förutsättning för en levande landsbygd och ett gott företagsklimat. Det finns en rad konkreta åtgärder som Sala kommun kan vidta för att främja bredbandsutbyggnaden. Det handlar bl a om att medfinansiera de lokala initiativ som nu tas för att i föreningsregi bygga ut bredband. s ram utökas därför med 1 mkr åren för att stimulera och medfinansiera bredbandsutbyggnad iföreningsregi. 2013: 1000 tkr 2014: 1000 tkr : 1000 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens

19 5 förvaltning år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Överförmyndarnämnden (KSAU) hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndarnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndarnämnden år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Revisionen (KSAU) hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till 787 tkr och år till 787 tkr. Bildnings- och lärandenämnden Omfördelning av medel inom nämndens ram (ej KSAU): För att möjliggöra en skolstruktur med högstadieskolor både i Västerfärnebo och Sala stad utökades Skolnämndens ram, genom beslut i kommunfullmäktige 2010, med totalt tkr för år Majoriteten har beslutat att Idgga ned V5stNfä~ne!:Jo hög~t~dium fr o m höstterminen Någon justering av Bildnings- och lärandenämndens ram har dock inte gjorts trots detta beslut. Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten som ännu inte meddelat dom i ärendet. Vår uppfattning är att de medel som enligt beslut i kommunfullmäktige ska användas till högstadieskolan i Västerfärnebo även fortsättningsvis skall användas för detta än dam å I. Hänsyn skall därför tas till detta när nämndens arbetsbudget arbetas fram. Förändring av ram: Grönt kompetenscentrum vid ÖSby naturbruksgymnasium (ej KSAU) Vi ser stora möjiigheter att utveckla Ös!:Jy naturbruksgymnasium till ett kompetenscentrum för de gröna näringarna. Idag bedrivs gymnasieskola inom naturbruksprogrammet med inriktning mot jordbruk, skogsbruk, hästhållning samt djurvård. Det är en bra grund att stå på. Framöver kan fokus i högre grad ligga på långsiktigt hållbar produktion och vidareförädling av livsmedel, produktion och utveckling av metoder för bioenergi, satsning på landsbygdens besöksnäringar och inte minst på grön hälsa. För att möjliggöra denna satsning behöver vissa förändringar i programutbudet göras. Det innebär bl a flytt av Fordonsprogrammet och Restaurang och livsmedelsprogrammet från KSG till Ösby Naturbruksgymnasium. Förändring av ram: Fordonsprogrammet flytt till Ösby (ej KSAU) Fordonsprogrammet vid KSG flyttas till Ösby Naturbruksgymasium fr o m höstterminen Därigenom skapas möjlighet att bredda programutbudet till att även omfatta tunga fordon. Detta blir också en viktig del i att utveckla Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kompetenscentrum. Bildnings- och lärandenämndens ram utökas med 240 tkr år 2013, 500 tkr år 2014 och 500 tkr år. 2013: 240tkr 2014:500tkr :500tkr Förändring av ram: Hotell och restaurangprogrammet flyttas till Ösby (ej KSAU) Hotell och restaurangprogrammet vid KSG flyttas till Ösby Naturbruksgymasium fr o m höstterminen Därigenom skapas möjlighet att utveckla verksamheten i nära samarbete med livsmedelsproduktionen vid Ösby samt landsbygdsföretagare med olika

20 6 produktionsinriktning i kommunen. För att denna flytt ska vara möjlig förutsätts byggande av nytt tillagnings- och utbildningskök på Ösby. Bildnings- och lärandenämndens ram utökas med tkr år 2013 och tkr år : 1036 tkr 2014: 2070 tkr Förändring av ram: KomVux (KSAU) Arbetsmarknadssituationen är fortfarande bekymmersam för många kommuninvånare samtidigt som företagen efterfrågar arbetskraft med viss kompetens. Att ge fler personer möjlighet att genomgå Komvux kan skapa större anställningsbarhet samtidigt som företagens personalbehov kan tillgodoses. Bildnings- och lärandenämndens ram utökas därför med 500 tkr vardera åren : 500 tkr 2014: 500 tkr : 500 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. Vård- och omsorgsnämnden FörandrIng av ram: Projektietiare till nytt iildreboende (KSAU) lr.ev KS ) Byggnation av nytt vård- och omsorgsboende har påbörjats och beräknas stå klart för inflyttning i mars För att säkerställa ett helhetstänkande och projektets kvalitet bör en projektledare utses. 2013: 250 tkr 2014: 500 tkr : O tkr Förändring av ram: Familjecentral tillsammans med landstinget (KSAU +750, 600, 600) Under många år har arbete pågått med att etablera en Familjecentral tillsammans med landstinget. I samband med kommunens övertagande av hemsjukvården förefaller det också att finnas möjlighet att förverkliga Famiijecentraien viiket är mycket positivt. Kostnaderna för kommunens insats i detta arbete har dock ej preciserats. Inga medel anslås därför i dagsläget till detta i avvaktan på överenskommelse mellan berörda parter. hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoansiag för vård- och ornsorgsnärnnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år till tkr. (Rev KS ) De kommunala bolagen Förutsättningarna för de kommunala bolagen har förändrats i och med den anpassning till EU-rätten som nu sker. Lagen om kommunala bostadsaktiebolag innehåller en rad nyheter. Verksamheten ska nu bedrivas enligt affärsmässiga principer. Utdelningsbegränsningen har ersatts med en värdeöverföringsbegränsning. Därutöver har även allmännyttans hyresnormerande roll avskaffats. Tidigare bedrevs verksamhet i de kommunala bostadsaktiebolagen (Allmännyttan) utan vinstsyfte och de hyror som togs ut skulle motsvara självkostnaden. Nu ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, dvs i princip med vinstsyfte. Samtidigt ska vi från kommunens sida agera gentemot det kommunala bostadsaktiebolaget som vi gör gentemot andra fastighetsägare i kommunen. Detta innebär att det på sikt är

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder Bilaga KS 2012/141/1 1(2) 2012-06-19 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande SALA KÖMliilUN s förvaltning Ink. 2012 ~06~ I 9 Strategisk plan - och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2013-2015

Reviderad strategisk plan 2013-2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 10 (28) Sammanträdesdatum 2012-11-27 106 Reviderad strategisk plan 2013-2015 Dnr 2012/374 Beredning Handlingar inkommer, Bilaga KS 2012/250/1, socialdemokraternas

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290

Kommunstyrelsens sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290 Bilaga KS 2012/250/1 1 (11) 2012-12-06 Per-Olov Rapp Ordförande 2012-12- 1 o s sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290 Sverige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-19

Sammanträdesdatum 2012-06-19 ,y ""V,','" \ ".",", m~~~~ Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.50 Per-Olov Rapp (S) Hanna Westman(SBÄ)

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016, enligt beslut den 4 juni 2013, 163

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016, enligt beslut den 4 juni 2013, 163 li'!i!"'''''~' Reviderat förslag till Strategisk plan 2014-2016 ~~~b~ Kommunstyrelsen Per-Olov Rapp Ordförande SALAKOM UN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013 06 1 O 1 (10) 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun D SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 I< F: s NR 71 2013 16 (40) 163 Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun Dnr 2013/219 Beredning Ledningsutskottets beslut

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 16 (27) Sammanträdesdatum 2013-02-07 39 Dnr 2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2012-2014

Reviderad strategisk plan 2012-2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-11-17 KF:s EP-,YDLING l,,, 7!, 2011 18 (24) 230 Reviderad strategisk plan 2012-2014 Dnr 2011/275 Beredning Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-19. Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V)

Sammanträdesdatum 2013-06-19. Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V) 1 (28) Plats och tid Närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V) Victoria Palen (SBÄ) Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING l. SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN Sammanträdesdatum, - u_;_ - : 2014-01-09 ~.;:~ 11 2C'll~ 17 (25) 13 Motion om Wi-Fi Dnr 2013/62 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret

Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 5 (25) Sammanträdesdatum 2013-05-21 149 Dnr 2013/ 230 Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret INLEDNING I bokslut för 2012 begärde

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS!

SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! SALAS BÄSTA Ink. 2014-06- O 3 SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 Aktbliaga JO LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! Dr~ftbudgetjplan

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2012 2014. Kommunfullmäktige. Antagen 2011-06-22/Reviderad 2011-11-28

STRATEGISK PLAN 2012 2014. Kommunfullmäktige. Antagen 2011-06-22/Reviderad 2011-11-28 STRATEGISK PLAN 2012 2014 Kommunfullmäktige Antagen 2011-06-22/Reviderad 2011-11-28 3 (56) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

22 Ny förvaltningsorganisation

22 Ny förvaltningsorganisation 22 Ny förvaltningsorganisation Bilaga KS 2012/1 /6 Sala 2012-02-07 2012-06- 07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Jan-Olof Friman Förslag till ny förvaltningsorganisation - kommunstyrelsens förvaltning Förslagen

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

En balanserad budget utan skattehöjning

En balanserad budget utan skattehöjning En balanserad budget utan skattehöjning Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga '?1 ~??'! ;';'~ :-p Bilaga is 2014/186/1 m~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 1(2) 2014~09-22 D!ARIENR: 2014/40 Ink. 2014-09- 2 4 o;oc;e"' ZrA4-/ 40 IAktb;laga -::;. Dpb: l Svar på medborgarförslag om boende

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer