1(68) Lokal utvecklingsstrategi LEADER Östra Skaraborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(68) Lokal utvecklingsstrategi LEADER Östra Skaraborg"

Transkript

1 1(68) Lokal utvecklingsstrategi LEADER Östra Skaraborg

2 2(68) Local Development Strategy for Leader Östra Skaraborg Summary LEADER Östra Skaraborg s local development strategy aims to promote rural development in Östra Skaraborg, covering the Swedish municipalities of Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Habo, Mullsjö and Skövde. The strategy will guide the work of the Local Action Group who are responsible for leading and supporting the delivery of the programme, and is funded by European Rural, Regional and Social Funds. Östra Skaraborg is an area situated in the centre of Sweden. It has a beautiful unspoilt natural environment, education institutions, a thriving small business community and existing strengths in agriculture and tourism. However, like many rural areas it faces the challenges of a shrinking and ageing population, skill shortage and a lack of key infrastructure. Through the strategy the Local Action Group has identified a number of opportunities for growth, these include the development of tourism, the growth potential of small business and renewables. The strategy focuses on three overarching objectives: - Increasing entrepreneurship and supporting the development of small business. - Ensuring Östra Skaraborg has the skills to meet future challenges. - Supporting Östra Skaraborg as an attractive place to live, work and play for visitors and residents. These objectives will be supported by five specific and focused areas of activity: Business development - promoting entrepreneurship and innovation, supporting projects and initiatives that help create new enterprises, and strengthen existing businesses. Tourism development - specifically focused on tourism and the visitor economy, supporting innovative solutions and collaborations that attract both national and international visitors, creating completing reasons to visit Östra Skaraborg. Immigration as a resource - Ensuring the skills, knowledge and experience of those that are new in the area can be harnessed and retained by the area. A Society for All - focused on community programmes and events, ensuring everyone can live, work and thrive in Östra Skaraborg. Supporting a wide range of actions associated with a successful business sector, effective education and training, and of course social venues. Sustainable Energy - Supporting innovative projects focused on the environment and energy efficacy.

3 3(68) Leader Östra Skaraborg will be lead by representatives from the private, public, voluntary sectors and local government; the Local Action Group will consist of three representatives from each municipality, one from the public sector, one from the voluntary sector and one from the private sector. Funding decision will be based on a number of criteria and indicators such the number of jobs created, number of new companies and the number of organisations supported. The Local Action Group and the secretariat of Leader Östra Skaraborg will be a driving force for rural development in the area. Leader Östra Skaraborg will also work closely with other organisations responsible and interested in rural development acting as a focal point for collaboration and the "natural voice for rural development in the area.

4 4(68) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är framtagen för att främja landsbygdsutveckling i kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Habo, Mullsjö och Skövde. Strategin skall ligga till grund för LAG, den lokala aktionsgruppen, i sitt arbete att bevilja projekt. Leaderområdet Östra Skaraborg kommer att arbeta med projekt inom Landsbygds-, Regional och Socialfonden utifrån tre övergripande mål: - Ökat entreprenörskap och utvecklingsmöjligheter för småföretagare - Kompetensutveckling för att möta framtidens krav - Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare Till dessa övergripande mål har fem insatsområden tagits fram för att tydliggöra strategins inriktning: Näringslivsutveckling främja entreprenörskap, skapa innovationer, hitta nytänkande projekt och insatser som utvecklar nya men också stärker befintliga företag. Besöksnäringsutveckling - är en mer specifik inriktning av näringslivet och syftar till att skapa reseanledningar till området. Nytänkande lösningar och samarbeten kan locka nationella men också internationella besökare. Invandring som resurs främja insatser som får nyanlända kvinnor, män och barn att stanna kvar i området och bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Ett samhälle för alla för att människor sedan ska stanna kvar, trivas, leva och bo på en plats krävs insatser som hänger ihop med både ett gott näringsliv, skola och utbildning och naturligtvis en bred samhällsservice. Främjandet av insatser för föreningsliv, evenemang och aktiviteter är prioriterade. Hållbart energisystem - nytänkande specifika och konkreta projekt med inriktning på miljö och energifrågor är prioriterat. LAG för Leader Östra Skaraborg kommer att bestå av tre personer från varje kommun, en från offentlig sektor, en från ideell sektor och en från det privata näringslivet. I processen att bevilja projekt kommer LAG att utgå ifrån ett antal urvalskriterier och indikatorer såsom antal nyskapade arbetstillfällen, antal nya företag och antal organisationer som fått stöd. LAG och kansliet i Leader Östra Skaraborg skall vara en drivkraft för utveckling i området. Leader Östra Skaraborg skall också vara en naturlig samtals- och samarbetspartner till andra aktörer som är verksamma i området.

5 5(68) Innehållsförteckning Summary... 2 Sammanfattning Syftet med den lokala utvecklingsstrategin Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål Strategins framtagning Utvecklingsområdet Områdesbeskrivning Behov och utvecklingsmöjligheter På vilket sätt är strategin innovativ? Vision Insatsområden, mål och urvalskriterier Övergripande mål för området Insatsområden Handlingsplan Urvalsprocess Mål och urvalskriterier Finansieringsplan Organisation Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift) Partnerskapet och föreningen LAG den lokala aktionsgruppen Samverkan mellan fonder och med andra aktörer Samverkan mellan fonder Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar Jämställdhet och icke-diskriminering Kommunikation Kommunikationsplan Uppföljning och revidering Bilagor Bilaga 1: SWOT-analys Bilaga 2: Omvärldsanalys Bilaga 3: Motivering Bilaga 4: Excel-fil Bilaga 5: Komplett uppställning av utvecklingsområdet uppdelat per kommun Bilaga 6: Sammanställning av strategier Bilaga 7 Urvalskriterier Bilaga 8 Definition av egna indikatorer Bilaga 9 Kommunikationsplan Bilaga 10 Plan för uppföljning och revidering... 68

6 6(68) 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin Denna utvecklingsstrategi ska användas för att styra LAG:s arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning. 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå EU:s tillväxtstrategi EU2020. Därför bygger alla mål och processen för projekturvalet i strategin på de mål som är satta i de inblandade operativa programmen för struktur- och investeringsfonderna. Analyser ligger till grund för en vision och utvecklingsbehov, som leder till insatsområden och specifika mål som kan mätas med hjälp av indikatorer. En handlingsplan visar hur målen i insatsområden ska omsättas i aktiviteter. 3. Strategins framtagning Strategin är framtagen av Leader Östra Skaraborg tillsammans med kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Habo, Mullsjö och Skövde. Processen har också involverat näringslivet, föreningar, organisationer och invånare från vårt område. Arbetet har drivits på genom workshops, möten och samtal med alla parter ur trepartnerskapet. Invånare i området har också givits chans att bidra med sina tankar och idéer via en specialgjord hemsida. Deltagande och inbjudna i processen har varit ALMI, EDCS, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i västra Götaland, Länsstyrelsen i Jönköpings Län, Drivhuset, Högskolan i Skövde, Högskolan i Jönköping, Västergötlands fotbollsförbund, SISU, Lokala LRF-grupper, Teknikroligt, Hushållningssällskapet, Västsvenska Turistrådet, Smålands Turism AB. Strategiprocessen har också förankrats i kommunerna genom att Leader Östra Skaraborg varit inbjudna till samtliga kommuners arbetsutskott i kommunstyrelsen för att informera om den nya lokala utvecklingsstrategin. Vid framtagningen av strategin har EU2020, nationella-, regionala och lokala planer och strategier studerats och tagits i beaktande. Detta har gjorts för att säkerställa att den lokala utvecklingsstrategin både följer och kompletterar dessa strategier. Detta arbetssätt har varit viktigt för alla inblandade i strategiprocessen. Vad vill andra och vad vill vi, var kan vi göra mest nytta både för oss själva, för regionen, för Sverige och för EU. Kort sagt, var kan vi göra mest samhällsnytta. Se bild på nästa sida för en beskrivning av de strategier som varit grundläggande i framtagandet av utvecklingsstrategin.

7 (Uppställning och sammanfattning av EU2020, nationella och regionala strategier finns i Bilaga 6 Sammanställning av strategier) 7(68)

8 8(68) 4. Utvecklingsområdet Totalt antal invånare i utvecklingsområdet, inklusive tätorter > invånare. Antal invånare i utvecklingsområdet, exklusive tätorter > invånare. Områdets totalstorlek i km 2, inklusive tätorter > invånare. Områdets storlek i km 2 utanför tätorter > invånare personer personer 3768 km km 2 Antal invånare per km 2, inklusive tätorter. 35,82 invånare per km 2 Antal invånare per km 2, exklusive tätorter. 26,78 invånare per km 2 Kommuner som omfattas av strategin. Landskapstyper och landmärken Större tätorter och utvecklingscentra Befolkningsförändring för åren Flyttnetto Födelsenetto Arbetslöshet i procent 5,9 % Arbetslöshet bland unga (15 24 år) i procent 7,5 % Andel invånare med utländsk bakgrund i procent Antal företag per invånare Antal nystartade företag per invånare Mullsjö, Habo, Tidaholm, Tibro, Skövde, Hjo och Falköping Området består av ett ålderdomligt landskap med platåberg och jordbruksbygd. Området avgränsas i öster av Vättern. Andra landmärken är Billingen, Mösseberg, Hökensås naturreservat och Hornborgasjön. Skövde är den största tätorten följt av Falköping. De övriga tätorterna är mindre men fungerar dock som utvecklingscentra i respektive kommun. Flyttnetto: Födelsenetto: ,5% 106,7 st 7,8 st Andel av befolkningen i procent år - 12,1 % år - 23,7 % år - 25,3 % 65- år - 20,6 %

9 Karta över leaderområdet Östra Skaraborg 9(68)

10 10(68) 4.1 Områdesbeskrivning Området gränsar i öster till Vättern och i söder till Jönköpings - och Ulricehamns kommuner. I väster gränsar området till de tre kommunerna Herrljunga, Vara och Skara och i norr slutligen till Mariestad, Töreboda och Karlsborg. Området som bildar Leader Östra Skaraborg är avståndsmässigt och geografiskt sammanhållet med ett relativt stort befolkningsunderlag inom den begränsade ytan, där kommunerna har liknande förutsättningar och utmaningar. Likheterna mellan de mindre kommunerna och därtill Skövde som större tätort, skapar goda förutsättningar för insatser inom alla tre fonderna; landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden. Kännetecknande för hela området är närheten till natur och kultur, både i nutid och i forntid. Hela området består också av ett ålderdomligt landskap i gränslandet till slättlandskapet i väster. Området utgör också större delen av f.d. Skaraborg, där alla kommunerna utom Skövde är jordbrukskommuner med större eller mindre inslag av industriföretagande. Historiskt finns också en långvarig tradition av samarbete mellan kommunerna i området. Under senare år har även handels- och servicesektorn vuxit kraftigt. Det är god tillgång på daglig service i tätorterna, men på den rena landsbygden försvinner fler och fler serviceställen. Det goda livet och människors nöjdhet präglar området. I den SOM-mätning som gjordes av Göteborgs Universitet avseende år 2012, får Skaraborg högt betyg på hur invånarna ser på just detta. 55 procent säger att de inte skulle ändra något om de fick leva om sitt liv och 92 procent är nöjda eller mycket nöjda med livet. Naturen hör till områdets stora tillgångar, med exempelvis Vättern som är känd för sitt klara, kalla vatten, de stora skogarna på Hökensås urbergsrygg samt det genombrutna sjölandskapet med Hornborgasjön. Även forntidskulturen med fler än hälften av Sveriges megalitgravar ger bra förutsättningar för natur- och kulturturism. Området ligger strategiskt mellan landets två största centra och dessutom korsas det av västra stambanan. Skövde är en stor på- och avstigningsplats och även Falköping är en betydande knutpunkt i järnvägsnätet i området. Jönköpingsbanan mellan Nässjö och Falköping är också en viktig tillgång för området. Även närheten till Jönköping och dess mycket expansiva region är en styrka för området, inte minst för de två grannkommunerna Habo och Mullsjö. Antalet nystartade företag har också vuxit i ungefär samma storleksordning som i övriga riket. Andelen enmansföretag är dock så stor som c:a 2/3. Det gör att det finns en stor potential för nyanställningar i området. Förutsättningar för utveckling och rådgivning finns bland annat genom Gothia Science Park som flera aktiva nyföretagarcentra i de olika kommunerna. Föreningslivet är starkt förankrat i området och präglas av stor bredd och många ungdomar. Den ideella viljan är stor och många människor medverkar aktivt i föreningsliv och andra lokala gemenskaper så som byalag och bygdegårdar.

11 11(68) Infrastrukturen i området är klart dominerad av vägnätet. De flesta persontransporter lokalt och regionalt sker med bil. Kollektivtrafiken fungerar mellan större befolkningscentra, men saknas ibland helt mellan mindre orter och samhällen. Detta kan ha olika betydelse för kvinnor och män och i en undersökning genomför av EDCS, resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland visade det sig att majoriteten av de 500 kvinnor som deltog att de ville prioritera en utbyggd kollektivtrafik. Den digitala infrastrukturen fungerar väl i tätorter men på landsbygden är tillgängligheten betydligt sämre. Ett antal fiberföreningar har dock startats under den senaste perioden, främst i Falköpings och Skövde kommuner. Området växer inom besöksnäringen och här finns betydande utvecklingsmöjligheter. Småskaligheten, den relativt stora andelen av lokalproducerat och närheten till natur och människor ger goda förutsättningar för framtida ökningar inom denna sektor. Övernattningsmöjligheter finns inom olika prissegment men med ökat utbud och olika inriktningar kan antalet övernattningar ökas ytterligare. Mångfalden av miljöer med allt från pittoreska småstäder till livliga torg och marknader, båtliv, gästhamnar, shopping, stenåldersgravar, vandringsleder, sju golfbanor, fiske och skogsliv är goda exempel på tillgångar - men också utvecklingsmöjligheter för området. För invånarna finns en framtidstro och en stark känsla av utvecklingspotential för det lokala, vilket framkommit under de träffar som hölls i samband med framtagandet av den lokala utvecklingsstrategin. 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter Precis som föregående beskrivning lyfter fram, finns en stor gemensam potential för området i naturen, i näringslivet, i läget och inte minst i invånarnas eget engagemang för sin bygd och dess fortlevnad. Detta utgör också grunden för de behov och utvecklingsmöjligheter som området står inför. Nedan nämnda analysområden är direkt kopplade till de mål som Leader Östra Skaraborg satt upp, och som senare redovisas i kapitel 7. Ökat entreprenörskap och utvecklingsmöjligheter för småföretagare Att främja och utveckla entreprenörskapet är ett av de främsta prioriteringsområdena som Leader Östra Skaraborg ser för sitt område. Genom entreprenörskap föds nya idéer, satsningar, arbetstillfällen och nya möjligheter för både boende och besökare i området. Att kunna stimulera de redan etablerade företagarna genom utveckling och nysatsningar - och därmed öka sysselsättningen, är ett behov i en tid då landsbygden på flera håll mister sina företag. Östra Skaraborg är ett område som näringslivsmässigt domineras av tillverkningsindustrier. Andelen anställda inom denna näringsgren är bland de högsta i landet. Även inom lant- och skogsbruk med tillhörande industri är

12 12(68) andelen sysselsatta i topp i landet. Dock sker en omställning inom dessa näringar där industrierna kräver mindre och mindre arbetskraft, alternativt högre utbildningsnivå. Det finns ett behov av både fler invånare, arbetstillfällen och därmed fler verksamheter. Det finns förutsättningar som kan nyttjas bättre av de många lokala företagare som redan finns etablerade i området att satsa mer på att framhålla den unika, exklusiva, högkvalitativa profileringen, som lokala aktörer ofta kan erbjuda. Det finns en rad nätverk mellan lokalproducenterna runt om i Östra Skaraborg, vilket gör att nya verksamheter snabbt kan bli en del av en större affärsmässig gemenskap. Dörrar kan öppnas och erfarenheter utbytas. Men det finns dock fortfarande en efterfrågan på ytterligare gemensamma satsningar inom olika verksamheter. Utveckling av handel via internet ger våra befintliga verksamheter en möjlighet till utökad försäljning. Internethandeln ger små företag förutsättningar att nå en större marknad och kan vara en förutsättning för ett landsbygds- eller småstadsföretags överlevnad. Detta är något som företagen hittills varit dåliga på att tillgodogöra sig. De relativt små kommunerna i området gör också att närheten till beslutsfattare är påtaglig, vilket ofta underlättar inte minst vid etableringar av verksamheter, något som också kan nyttjas mer grundligt. Kompetensutveckling för att möta framtidens krav Leaderområdet Östra Skaraborg har ett behov av kompetenshöjning inom fler verksamheter för att möjliggöra för människor att försörja sig, leva och bo i området. De traditionella näringarna är starkt mansdominerade och det finns ett behov av kompetenshöjande insatser som breddar möjligheterna för både kvinnor och män att utveckla sina idéer och verksamheter. Effektivisering och ökad internationell konkurrens gör det allt tuffare för vårt traditionella näringsliv, och därför krävs möjligheter för nya näringar och arbeten. Som tidigare nämnts är möjligheten till högre utbildning också en förutsättning för att få ungdomar att bo kvar. Utökad verksamhet vid högskolorna i Jönköping och Skövde har gett såväl områdets egna ungdomar utökade bildningsmöjligheter som lockat studerande från andra delar av landet. En ambition finns att dessa efter genomförda studier ska stanna kvar i området. De Science Parks som har byggts upp runt de båda högskolorna har gett mycket bra möjligheter för utveckling och innovationer som vårt område behöver. Det lokala näringslivet har behov av högre utbildad personal för att kunna möta framtidens utmaningar och här spelar de båda högskolorna viktiga roller. Idag ligger utbildningsnivån i regionen alldeles för lågt, särskilt vad gäller unga män. I flera av områdets kommuner finns en omfattande inflyttning från andra länder. Det är kvinnor och män med olika bakgrunder, som är ett positivt tillskott för området. Många kommuner kämpar med en svag befolkningsutveckling eller i vissa fall vikande befolkningsunderlag och då kan dessa kvinnor och män som

13 13(68) kommer hit med färdiga utbildningar skapa stora möjligheter för kommunerna, om man hittar effektiva integrationsmöjligheter. Det är angeläget att stötta arbetet med att skapa nya mötesplatser och stärka viljan att arbeta med mångfald inom företag och organisationer. Genom det så kan alla människor i området använda sin fulla potential och känna sig som utvecklingsaktörer. Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare Det geografiska läget och den attraktiva boendemiljön innehar möjligheter som området hittills inte lyckats nyttja till fullo. Området har stora möjligheter att erbjuda ett urval av boendealternativ för den som är intresserad att bo i en lantlig miljö, småstad eller större tätort. Här finns oförstörd miljö, närhet till vatten och en lättillgänglig natur, vad man än väljer. Dessutom finns goda möjligheter till outdoor-aktiviteter. För att kunna marknadsföra och förverkliga idéer om boenden krävs ett mer marknadsanpassat sätt att presentera de möjligheter som finns. Det handlar om att kunna presentera koncept för presumtiva kunder och praktiskt påvisa de möjligheter som finns. Helt enkelt ett mer professionellt hanterande av de intressenter som besöker vårt område och som kan vara intresserade av att bosätta sig här. Varje kommun bör ha en plan för byggnation i de områden som anses vara attraktiva för människor som söker boende då det är ett av områdets allra största tillgångar. Med en utbyggnad av fibernäten på landsbygden, vilket Leader Östra Skaraborg stöttat under föregående programperiod, skapas förutsättningar att bo och verka på landsbygden. Det möjliggör företagande och andra verksamheter där informationsteknologin och tillgången på teknisk infrastruktur är av väsentlig betydelse. Även om området till viss del kan uppfattas som lantligt finns den stora överväganden delen av landets hela befolkning inom fyra timmars reseavstånd. Detta är också en möjlighet som måste utnyttjas och framhållas tydligare. Områdets strategiska läge i norra Europa, en centralpunkt mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn samt med närhet till Göteborg är en god utgångspunkt för utveckling, såväl vad det gäller befintlig verksamhet som nyetableringar. Ändå väljer allt för många ungdomar idag att lämna Östra Skaraborg för studier och arbete på annat håll. Det är sedan svårt att få dem att flytta tillbaka till regionen. Industrins minskande arbetskraftsbehov, avsaknaden av karriärsmöjligheter samt allt högre utbildningskrav på de man vill anställa gör att många unga överväger möjligheten att bosätta sig och försörja sig på andra platser, såväl inom landet som utomlands. Därför finns ett behov av att höja attraktionskraften både vad det gäller möjlighet till stimulerande utbildningar och arbeten, vilket vi återkommer till i analysen, men framför allt också bra boenden för att unga människor på allvar ska kunna välja ett långsiktigt leverne i området.

14 14(68) Inom området finns också goda möjligheter till fortsatt utveckling av besöksnäringen. Den öppna naturen lockar många såväl internationella som nationella besökare och närheten till vatten är också en extra tillgång för regionen. Vad man kan se vad det gäller besöksnäringen, är att den hittills varit starkt fokuserad på enskilda objekt istället för en marknadsföring av ett större geografiskt område. Gemensamt för alla kommuner inom området är att möjligheten att erbjuda ett stort urval av boendealternativ, i både lantlig miljö, småstad eller medelstor stad. Vad det gäller turistboenden önskar man en god standard. I projektet Fiske - En resurs för naturturism och landsbygdsutveckling som genomfördes under förra programperioden var just bristen på attraktiva boenden en av de saker som lyftes för att kunna öka antalet fisketurister ytterligare. Dessutom råder det brist på attraktiva boendemöjligheter av högre klass, oavsett av vilken anledning man väljer att besöka området. I samverkan mellan Västsvenska Turistrådet och Skaraborgs Kommunalförbund görs nu en satsning för att öka antalet attraktiva turistboenden i området. Man ser just bristen på sådana som ett orosmoment för utvecklingen av besöksnäringen. I Leader Östra Skaraborgs arbete kan denna satsning, som också innehåller analys av behov och förutsättning, vara ett bra komplement vid projekt inom detta specifika område. Rent generellt krävs att entreprenörer och näringsidkare vågar ta betalt för sina produkter inom besöksnäringen. Detta gäller såväl konkreta saker som boende och guidning som rena upplevelser. Sammanfattning: Behov: Fler arbetstillfällen Bredare arbetsmarknad och ökade satsningar för att stärka tjänste- och servicesektorn då de traditionella näringarna kräver allt mindre personal Högre utbildningsnivå och ökad kompetens Fler boenden och boendealternativ med hög kvalitet för boende och besökare Ökat lokalt företagande och entreprenörskap Utvecklingsmöjligheter: Attraktiva boenden för att möta besöksnäringens behov Öka antalet permanentboende genom bättre marknadsföring av befintliga boendemiljöer. Ökat samarbete med närliggande högskolor, i syfte att ge förutsättningar för framtidens arbetsmarknad i området.

15 15(68) Energieffektiva sätt att resa och mötas som tar hänsyn till människors hela livssituation. Utnyttja potentialen i tillgänglig teknik. Ökat entreprenörskap och affärsutveckling för att skapa nya samt utveckla befintliga företag. 5. På vilket sätt är strategin innovativ? Strategin för Östra Skaraborg genomsyras av framåtanda och hållbar utveckling. Genom att stärka nya företag och arbetsmetoder skapas nya jobb. Leader Östra Skaraborg ser alla kvinnor och män med olika bakgrund som en resurs i utvecklingsarbetet. Genom att se alla föreningar, företag, organisationer och branscher som lika viktiga och främja nya typer av samarbeten som bryter traditionella gränser mellan branscher och människor skapas nya innovativa utvecklingsmöjligheter. Innovation är ett brett begrepp och Leader Östra Skaraborg kan bidra till att skapa nya spännande möten som skapar synergieffekter, där idéer kan mötas och få stöd att utvecklas till affärsmässiga och sociala innovationer. Leader Östra Skaraborg vill binda ihop området och skapa mer av ett destinationstänk, även här blir samverkan och innovativa processer mellan branscher och över geografiska områden av yttersta vikt. Förutom att ge medel för Leaderprojekt, skall Leader Östra Skaraborg verka som en informatör för att hjälpa invånare och näringsidkare att hitta rätt bland de stöd och bidrag som ligger utanför Leader. Nytänkande samverkan med andra instanser som har projektmedel skapar en större utvecklingspotential i området. Inte minst kan detta ske genom Leaders egen styrelse, LAG, där invalda personer via sitt engagemang kommer kunna sprida kunskap och information till sina nätverk, vilket också kommer kunna leda till att nya aktörer får ta del av - och knyts till projekten. Den nya tekniken kommer att användas i största möjliga mån, det är ett sätt att jobba lokalt och verka globalt som en förutsättning och en möjlighet för att sprida information och föra människor samman. Genom att arbeta tekniskt främjas också en av Leaders ledstjärnor, miljönyttan, i största möjliga mån. 6. Vision Här utvecklas människor, idéer och företagande Leader Östra Skaraborg önskade att hitta en vision som lyfter fram möjligheterna att utvecklas genom Leader, en vision som inrymmer alla invånare i området oavsett kön, etnicitet, ålder, sexualitet, funktionsvariationer och religion. Alla skall känna att de får plats och har möjlighet att ta del av det som Leader och lokalt ledd utveckling genom leadermetoden står för.

16 16(68) 7. Insatsområden, mål och urvalskriterier 7.1 Övergripande mål för området Övergripande mål för hela strategin Ökat entreprenörskap och utvecklingsmöjligheter för småföretagare Kompetensutveckling för att möta framtidens krav Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare Utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg syftar till att stärka Leaderområdet och kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Skövde, Habo och Mullsjö. Strategin skall möta och fungera som ett komplement till de övergripande mål om tillväxt som sats upp inom EU, nationellt, regionalt och lokalt. Ambitionen är att vara en stark bidragare till att målen som är presenterade i respektive strategi i bilaga 6 uppfylls. För att skapa en attraktiv utveckling av området har tre övergripande mål utkristalliserats där det finns tydliga behov; att stimulera ett ökat entreprenörskap, att öka områdets kompetensutveckling samt att stärka områdets attraktionskraft Ökat entreprenörskap och utvecklingsmöjligheter för småföretagare Den lokala initiativkraften i området ska få sitt utlopp och entreprenörskap ska kunna stärkas vad gäller att starta nya företag och verksamheter. Det finns en drivkraft i området och de många idéerna måste bli verklighet och ges möjligheten att lyfta till sin fulla potential. Genom att främja entreprenörskap och nytänkande kan både nya företag och nya arbetstillfällen skapas. Satsningen skall medverka till medborgarnas möjligheter att vara aktiva på arbetsmarknaden och bryta segregerande mönster. Leaders mål är att öka antalet entreprenörer och sysselsättningen för området, genom att arbeta såväl enskilt som med gemensamma mötesplatser, nätverk och plattformar för företagare. Kan man också stärka den konsumentinriktade handeln i så väl tjänste som servicesektorn, så bidrar det också till en stärkt tillgång och efterfrågan inom området Kompetensutveckling för att möta framtidens krav Det finns ett behov av kompetensutveckling inom olika branscher i området för att kunna åstadkomma ett livskraftigt, konkurrenskraftigt och långsiktigt näringsliv. Kompetensutvecklingen ska bidra till verksamhetsutveckling och produktutveckling och ge möjligheter att på individnivå utvecklas. Insatserna ska vara för den som redan är i arbete, men också för personer som står utanför arbetsmarknaden. Dessutom fungerar det som ett verktyg för att möta de behov som finns på arbetsmarknaden. Generellt ligger regionens utbildningsnivå för lågt. Satsningar som kan höja och stärka den är prioriterade mål. Med områdets egen högskola i Skövde, men

17 17(68) också angränsande högskola i Jönköping har området god tillströmning av studerande som efter sin utbildning besitter attraktiva kunskaper som området efterfrågar. Leader Östra Skaraborg har som målsättning att nyttja denna kompetens genom att få nyutbildade att stanna kvar för att bo och verka inom området. Ytterligare ett mål är att kunna samverka mer med utbildningsplatserna. Även att främja projekt som kan utnyttja och ta tillvara på kompetens från människor som flyttar till området fån andra länder, är prioriterade mål Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare Leader Östra Skaraborg ska stärka attraktionskraften för de som bor, verkar och besöker området. Detta genom att lyfta den geografiska placeringen. Att framhålla hela området, likväl som att inom varje kommun effektivt arbeta med professionell marknadsföring av attraktiva platser, är ett mål. Sysselsättning och företagande är katalysatorn som ska bidra till detta och genom att fokusera på ett ökat entreprenörskap inom boendeutveckling och turism bidrar strategin till en hållbar och attraktiv utveckling av området. För att öka besöksnäringen har Leader Östra Skaraborg som mål att stödja satsningar som verkar för att skapa möjligheter att bredda marknadsföringen av hela området genom samverkan och gemensamma mål som inte enbart behandlar enskilda verksamheter utan flera gemensamma genom till exempel turistrådet och kommunalförbundet. Med ett varierat och attraktivt boendeutbud inte bara för besökare, utan också för de permanentboende och en väl fungerande service, möjliggörs en ökad inflyttning, ökad handel och fler besökare. Det kan också öka intresset för våra unga att stanna kvar och inkluderas i ett levande samhälle, som är ett väsentligt mål i sammanhanget Horisontella mål Övergripande horisontella mål för hela strategin Jämställdhet och ickediskriminering Indikatorer Antal projekt med utpekade mål inom jämställdhet och/eller icke-diskriminering Antal kvinnor och män i projektorganisationen Antal kvinnor och män som deltar i utbildningsinsatser Integration Projekt med utpekade mål att stärka integrationen Antal utrikesfödda i projektet Antal nya företag startade av personer med utländsk bakgrund

18 18(68) Antal nya arbetstillfällen till personer med utländsk bakgrund Ungas deltagande och involvering Antal projekt med utpekade mål att involvera ungdomar Antal deltagande ungdomar i åldrarna år Kompetensutvecklande insatser för unga i åldrarna år Hållbart nyttjande av natur och kulturresurser Antal projekt med utpekade mål gällande ett hållbart utnyttjande av natur- och kulturresurser Minskad energianvändning för att bidra till ett hållbart klimat Antal projekt med utpekade mål att minska energianvändningen Nya tekniker/lösningar för minskad energianvändning Dessa övergripande horisontella mål skall genomsyra allt som görs inom Leader Östra Skaraborg. I den mån de är applicerbara skall de finnas med i grundstrukturen för varje projekt och för administrationen kring Leader Östra Skaraborg.

19 19(68) 7.2 Insatsområden I processen med framtagandet av utvecklingsstrategin har fem insatsområden lyfts fram för att fortsätta arbetet de behov- och utvecklingsmöjligheter som presenterats i 4.2, samt de övergripande målen i avsnitt Insatsområde 1 - Näringslivsutveckling Den ekonomiska tillväxten är en avgörande faktor för att ett område ska fortsätta att utvecklas och upprätthålla välfärden. Tillväxten är också platsbunden och skapas på lokala och - eller regionala områden. Leaders insatsområdet för näringsutveckling syftar därför till att skapa nya företag, nya arbetstillfällen och bidra till att höja kompetensen i området, allt för att möta marknadens krav och för att skapa konkurrenskraftiga företag på landsbygden. Detta gäller alla branscher. Insatser som kan främja entreprenörskap, skapa innovationer, hitta nytänkande projekt och insatser som utvecklar nya men också stärker befintliga företag. Genom ett starkt företagsklimat kan Leader också bidra till att säkra kompetensutvecklingen inom området. Utbildning och kompetenshöjande insatser kan möta upp efterfrågan inom industrins arbetskraftsbehov. Kan man stärka näringslivet och kompetensen finns också möjlighet att få unga att stanna kvar och göra sin yrkeskarriär inom området. Näringslivsutveckling kommer att ha fokus på följande områden: Produkt- och tjänsteutveckling för att skapa konkurrenskraftiga företag som utvecklas och bättre möter marknadens efterfrågan finns det behov av nya produkter och tjänster. Entreprenörskap ett ökat entreprenörskap i området bäddar för fler företag och fler arbetstillfällen på landsbygden. Högst på prioriteringslistan står unga kvinnors och mäns entreprenörskap. Även kvinnors möjligheter att driva företag och möjligheterna att gå från hobby till verksamhet är prioriterade områden. Affärsutveckling arbete med i första hand befintliga små företag och ideella föreningar för att stimulera deras utveckling och tillväxt. Nätverk och samverkan för att skapa synergieffekter och främja samarbeten mellan invånare, företag och organisationer. Syftet är att bygga upp varaktiga strukturer. Kompetensutveckling aktivt arbete med detta för att säkerställa att kompetens och kunskap finns att tillgå. Särskilt fokus på att bryta utanförskap och att möjliggöra för unga kvinnor och män på arbetsmarknaden. Nya marknader För att få avsättning för både befintliga och nya produkter/tjänster krävs det ofta tillgång till nya marknader. Särskilt fokus på

20 20(68) användandet av innovativa lösningar och internationella samarbeten för att nå nya marknader. Marknadsföring Det finns behov av att marknadsföra sig för att sticka ut i det allt större mediebruset. Särskilt fokus på marknadsföring i nya och målgruppsanpassade kanaler samt kompetenshöjande insatser för att utnyttja potentialen i dessa fullt ut Insatsområde 2 - Besöksnäringsutveckling Besöksnäringsutvecklingen är en mer specifik inriktning av näringslivet och syftar till att skapa reseanledningar till området. Nytänkande lösningar och samarbeten kan locka nationella men också internationella besökare. En del i att utveckla besöksnäringen är att skapa förberedande insatser för ökande strömmar av både dagsbesökare men också övernattande gäster. Här finns potential för att gemensamt paketera olika insatser och skapa en attraktion för både gäster och näringsidkare. Detta genom att nyttja de naturresurser som finns, men också genom evenemang, aktiviteter och de företag som profilerar området. Besöksnäringsutveckling kommer att ha fokus på följande områden: Produkt- och tjänsteutveckling för att utvecklas och bättre möta efterfrågan på marknaden finns det behov av produkt- och tjänsteutveckling för nya potentiella kundgrupper. Paketering av produkter och tjänster särskilt fokus på att koppla samman enskilda produkter och tjänster till säljbara enheter. Entreprenörskap ett ökat entreprenörskap i området bäddar för fler företag och fler arbetstillfällen inom turistnäringen. En prioriterad grupp i detta fokusområde är unga kvinnor och män. Evenemang vars primära mål är att locka besökare till området, gärna årligen återkommande. Särskilt fokus på kulturmötesplatser. Affärsutveckling stimulera små befintliga företag till utveckling och tillväxt genom kompetensutveckling och översyn av affärsplaner. Nätverk och samverkan - för att skapa synergieffekter och främja samarbeten mellan invånare, företag och organisationer. Syftet är att bygga upp varaktiga strukturer inom branschen. Kompetensutveckling fokus på kompetensutveckling genom benchmarking och internationella utbyten. Marknadsföring det finns behov av att marknadsföra sig för att sticka ut i det allt större mediebruset. Särskilt fokus på marknadsföring i nya och målgruppsanpassade kanaler samt sammarknadsföring.

21 21(68) Insatsområde 3 - Invandring som resurs För att stimulera befolkningsutvecklingen på landsbygden är en väsentlig del att via olika insatser få nyanlända kvinnor, män och barn att stanna kvar i området. I dagsläget är det denna grupp som står för en stor del av det positiva flyttnettot i området som presenterades uppställningen i kapitel 4. Många kommer dessutom hit med färdiga utbildningar vilket skapar stora möjligheter för kommunerna samt stärker och breddar kunskaper inom näringslivet. Detta kan bidra med en mångfald i lokalsamhället. Invandring som resurs kommer att ha fokus på följande områden: Nya mötesplatser behov av gränsöverskridande mötesplatser. Kompetensutveckling aktivt arbete med kompetensutveckling för att säkerställa att målgruppen kommer närmare arbetsmarknaden. Särskilt fokus på att bryta utanförskap och öka integrationen. Entreprenörskap insatser som bidrar till och ger förutsättningar för entreprenörskap för nyanlända och utrikesfödda. Rådgivning och information är en bidragande del i detta. Nätverk och samverkan för att skapa synergieffekter och främja samarbeten mellan invånare, företag och organisationer. Syftet är att bygga upp varaktiga strukturer Insatsområde 4 - Ett samhälle för alla Vad som gör en plats attraktiv att bo på är en fråga som ständigt kan diskuteras, men en god grund för att få människor att flytta till området är att marknadsföra läget och den fysiska utformningen av området. För att människor sedan ska stanna kvar, leva och bo på en plats krävs insatser som hänger ihop med både ett gott näringsliv, skola och utbildning och naturligtvis en bred samhällsservice. Här kan insatser för föreningsliv, evenemang och aktiviteter spela en avgörande roll, och här kan lokalt ledd utveckling genom leadermetoden göra skillnad. Ett samhälle för alla kommer att ha fokus på följande områden: Nya mötesplatser behov av gränsöverskridande mötesplatser för boende, företag och besökare. Särskilt fokus på kulturmötesplatser och mötesplatser för unga. Nätverk och samverkan för att skapa synergieffekter och främja samarbeten mellan invånare, företag och organisationer. Syftet är att bygga upp varaktiga strukturer. Marknadsföring Det finns behov av att marknadsföra sig för att sticka ut i det allt större mediebruset. Särskilt fokus på marknadsföring i nya och

22 22(68) målgruppsanpassade kanaler samt kompetenshöjande insatser för att utnyttja potentialen i dessa fullt ut. Evenemang i första hand riktat till lokalsamhället, boende och företag. Särskilt fokus på kulturmötesplatser och årligt återkommande evenemang Insatsområde 5 - Hållbara energisystem Inom alla de projekt och satsningar som tillkommer genom Leader finns en ambition att arbeta för ett hållbart samhälle. Nytänkande specifika projekt med inriktning på miljö och energifrågor är prioriterat. Projekt som främjar arbetet med en minskad energianvändning kan göras i en rad riktningar, allt ifrån energisnål teknik till nya sätt att mötas och samordna transporter på. Tekniken som möjliggör nya energisparande lösningar och bevara naturliga resurser lokalt, nationellt och internationellt är ett bra komplement i världens, EU:s och regionens målsättningar att tillsammans skapa ett hållbart klimat. Hållbara energisystem kommer att ha fokus på följande områden: Utveckling av befintliga produkter och tjänster med fokus på att minska energianvändandet. Nätverk och samverkan - främja samarbeten för att hitta nya vägar till en minskad energianvändning i området. Hållbara transporter både produkt- och persontransporter 7.3 Handlingsplan Leader Östra Skaraborg har en mycket klar idé om vad man önskar åstadkomma under nästa programperiod. Medel från de olika fonderna skall användas på ett sådant sätt att hela området utvecklas på ett positivt sätt. Invånare i området skall inspireras att ta del i, eller genomföra projekt i enlighet med de övergripande målen i 7.1 och insatsområdena i 7.2, och på så sätt skapa utveckling som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. För att nå ut på så många sätt som möjligt och ha möjlighet att informera en så stor andel invånare som möjligt avser föreningen att sprida information genom egna inspirationsträffar i varje kommun, genom ett ännu större mått av samarbete med närliggande organisationer, samt inte minst via vår webbplats och sociala medier. De tänkta inspirationsträffarna skall genomföras i kansliets regi, och verksamhetsledaren och annan anställd personal kommer att genomföra detta och på så sätt bli synliga och kända för allmänheten, allt för att ytterligare sprida leadermetoden. Ett proaktivt arbetssätt kommer att vara ledstjärnan i arbetet.

23 23(68) Leader Östra Skaraborg avser att arbeta med egna projekt där LAG är huvudman. Det kommer att vara paraplyprojekt som främjar lokal utveckling, men även projekt av karaktären nätverk för unga eller kompetensutvecklingsprojekt där kansliet har en central roll Fondernas avgränsningar geografiskt Europeiska Landsbygdsfonden kommer att tillämpas i hela området förutom centrala Skövde. Denna fond skall användas för att stärka konkurrenskraften och attraktionskraften hos företagen, organisationerna och föreningarna vårt område, den skall verka branschöverskridande och syfta till att lyfta den lokala initiativkraften. Fonden skall också bidra till att öka områdets attraktivitet för invånarna och bidra till ökad inflyttning. Europeiska regionalfonden kommer att ha fokus på att stärka entreprenörskapet då detta är grundläggande för att vårt område skall utvecklas. Fler företag skapar arbetstillfällen, det skapar nya produkter och blir medverkande till att ta tillvara på innovationerna. Denna fond kommer att vara geografiskt användbar i hela Leaderområdet inklusive centrala Skövde, dock med fokus på stadsutveckling och stad-land-kopplingar. Inom Europeiska socialfonden ligger fokus på att höja kompetensen i området, för att möta arbetsmarknadens krav. Arbetet med fonden kommer också att fokusera på att stärka anställningsbarheten hos unga och långtidsarbetslösa för att bryta utanförskap och öka integrationen. Denna fond kommer att vara geografiskt användbar i hela Leaderområdet inklusive centrala Skövde Fondernas avgränsningar - insatsområden och målgrupper Näringslivsutveckling: Fond: Landsbygdsfonden och Regionala utvecklingsfonden Målgrupp: Företag, entreprenörer, forskning och utbildning, offentlig sektor. Besöksnäringsutveckling: Fond: Landsbygdsfonden och Regionala utvecklingsfonden Målgrupp: Turistorganisationer, aktörer inom besöksnäring, kommuner. Invandring som resurs: Fond: Socialfonden Målgrupp: Nyanlända, utrikesfödda, föreningar, näringsliv, offentlig sektor, det lokala samhället. Ett samhälle för alla: Fond: Landsbygdsfonden, socialfonden Målgrupp: Lokala samhället, näringsliv, föreningar, organisationer, offentlig sektor, ungdomar, kulturverksamheter.

24 24(68) Hållbart energisystem: Fond: Landsbygdsfonden, Regionala utvecklingsfonden Målgrupp: Näringsliv, föreningar, organisationer, offentlig sektor, forskning och utbildning, lokala samhället Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan är viktigt för arbetet med samtliga fonder och fundamentalt för att nå den lokala utveckling, samhällsnytta och miljönytta som Leader Östra Skaraborg strävar mot. Innovation, nytänkande och utveckling skall inte begränsas av kommungränser, regiongränser, landsgränser eller gränser mellan Leaderområden och därför önskar Leader Östra Skaraborg se samarbete mellan branscher, över kommun- och länsgränser, nationellt och internationellt. Att samverka med Leaderområden i vårt närområde, i hela Sverige och inom EU är av yttersta vikt. En spännande del av Leadertanken är möjligheten till transnationellt samarbete. Genom att uppmuntra det, samtidigt som man bär med sig vetskapen att de flesta projekt som får stöd kommer att vara lokala, lyfter man blicken. Verksamhetsledaren behöver och skall hålla sig uppdaterad på det Leaderarbete som sker på Europeisk nivå. 7.4 Urvalsprocess Varje steg i urvalsprocessen dokumenteras och sparas, oavsett om ansökan blir beviljad eller inte. 1. Sökande tar kontakt med kansliet som kan ge ett första besked om idén är tänkbar inom Leader i vårt område. 2. Kansliet överlämnar information gällande områdets strategi, effekter som vill uppnås med Leader, urvalskriterier, anvisningar från Jordbruksverket och ansökningsblanketter. 3. Kansliet skall uppmuntra den sökande till att skriva en så träffsäker ansökan som möjligt, detta sker helst vid ett personligt möte. 4. Ansökan kommer in till kansliet och med hjälp av urvalskriterierna görs en översiktlig granskning. Bedöms det nödvändigt att höja kvalitén eller på annat sätt omarbeta ansökan ger kansliet kompletterande råd till den sökande. Samtliga ansökningar som kommer in registreras i systemet med det datum som handlingarna mottogs. 5. Då kansliet bedömer att ansökan är komplett och uppfyller ställda krav och kriterier skickas handlingarna till AU. 6. AU gör sin bedömning av ansökan och kan i sin tur också begära in ytterligare kompletteringar eller föreslå andra ändringar vilka förmedlas till den sökande via kansliet. 7. När AU och kansliet bedömer att ansökan uppfyller de krav och kriterier som finns görs en sammanfattning av projektidén och ekonomin av kansliet. AU och

25 25(68) kansliet lägger i detta skede inga värderingar gällande idén utan bedömer enbart utifrån uppställda urvalskriterier. 8. Sammanfattningen som gjorts av kansliet skickas nu till LAG och projektägaren där också ansökningshandlingarna bifogas som en bilaga. Detta sker senast 14 dagar före aktuellt LAG-möte. Projektägaren blir inbjuden att presentera sitt projekt på aktuellt LAG-möte. 9. LAG har möte och startar med en gemensam diskussion kring projektet som skall presenteras. Syftet med den förberedande diskussionen är att säkerställa att rätt information kommer fram och rätt frågor ställs under presentationen. 10. Projektägaren presenterar sitt projekt för LAG inklusive den ekonomiska kalkylen. Presentation avslutas med en frågestund. 11. LAG har en avslutande diskussion och tar beslut om projektet skall avslås, kompletteras eller beviljas. 12. Vid avslag skall beslutet motiveras och meddelas den sökande senast 7 dagar efter mötet via kansliet eller den LAG utser. Ett avslag innebär att Leader ej ger något ekonomiskt stöd för uppkomna kostnader i samband med ansökan. 13. Vid kompletteringar från LAG börjar ansökningsprocessen om vid punkt Vid bifall meddelas den sökande senast 7 dagar efter mötet via kansliet eller den LAG utser. Vid bifall kan kostnader för projektet räknas från registreringsdatumet, dock ej för kostnaderna att upprätta ansökan. 7.5 Mål och urvalskriterier Insatsområde 1: Näringslivsutveckling Fond Mål i prioriteringsordning Indikator Målvärde Landsbygdsfonden Att främja företagsutveckling och tillväxt 15 Regionalfonden Landsbygdsfonden Ett område som främjar och stärker entreprenörskap, nytänkande och bildandet av nya företag Att bidra till en ökad lokal samverkan och byggandet av långsiktiga nätverk Antal nyskapande arbetstillfällen (årsarbetskrafter) Antal skapade företag Antal nya produkter Antal nya tjänster Antal nya mötesplatser Antal deltagare i utbildning Antal nya anställda i små och medelstora företag, omräknat till heltidstjänster Antal företag som får stöd Antal organisationer som får stöd Antal nya små- och medelstora företag med anställda per 1000 invånare Antal nya produkter Antal nya tjänster Antal nyskapade nätverk Antal företag i samarbeten (utgångsvärde 107,6)

26 26(68) Insatsområde 2: Besöksnäringsutveckling Fond Mål i prioriteringsordning Indikator Målvärde Landsbygdsfonden Att bidra till att skapa ett attraktivt område att besöka 13 Regionalfonden Landsbygdsfonden Att bidra till att stärka företags konkurrenskraft och främja nytänkande inom besöksnäringen Att bidra till en ökad lokal samverkan och byggandet av långsiktiga nätverk Antal nyskapade arbetstillfällen Antal nya övernattningar Antal nya dagsbesökare Antal nya fysiska mötesplatser Antal nya produkter Antal nya tjänster Antal nya paket Antal nya företag Antal nya besöksanledningar Antal deltagare som utbildats Antal nya anställda i små och medelstora företag, omräknat till heltidstjänster Antal företag som får stöd Antal organisationer som får stöd Antal nya små- och medelstora företag med anställda per 1000 invånare Antal nya produkter Antal nya besöksanledningar Antal nya paket Antal nya övernattningar Antal nya dagsbesökare Antal nyskapade nätverk Antal företag i samarbeten Insatsområde 3: Invandring som resurs Fond Mål i prioriteringsordning Indikator Målvärde Socialfonden Ta tillvara på utrikesföddas Antal deltagare kunskaper, erfarenheter Antal företag som får stöd och idéer Antal organisationer som får stöd Antal anställda, inklusive 50 egenföretagare, med förbättrad arbetsmarknadssituation, efter avslutad åtgärd Antal arbetslösa deltagare och 5 långtidsarbetslösa som är i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd Antal nyskapade nätverk 10 Socialfonden Socialfonden Att främja ett aktivt attitydförändringsarbete Att främja övergången till arbete genom kompetensutveckling och kompetensförsörjning Antal deltagare Antal företag som får stöd Antal organisationer som får stöd Antal nyskapade nätverk Antal deltagare Antal arbetslösa deltagare och långtidsarbetslösa som är i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd

27 27(68) Insatsområde 4: Ett samhälle för alla Fond Mål i prioriteringsordning Indikator Målvärde Landsbygdsfonden Ett attraktivt område att bo 2 i Socialfonden Landsbygdsfonden Att ge förutsättningar för unga och långtidsarbetslösa att etablera sig på eller stärka sin anpassningsförmåga på arbetsmarknaden Att bidra till fibernätsutbyggnaden i området Antal nyskapande arbetstillfällen (årsarbetskrafter) Antal fysiska mötesplatser Antal virtuella mötesplatser Antal nyskapade nätverk Antal nya fritids- och kulturverksamheter Antal invånare som får tillgång till bredband Antal företag som får stöd Antal organisationer som får stöd Antal deltagare Antal anställda, inklusive egenföretagare, med förbättrad arbetsmarknadssituation, efter avslutad åtgärd Antal arbetslösa deltagare och långtidsarbetslösa som är i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd Antal nyskapande arbetstillfällen (årsarbetskrafter) Antal insatser som bidrar till fibernätsutbyggnad Antal nya produkter Antal nya tjänster Antal nyskapade nätverk Insatsområde 5: Hållbart energisystem Fond Mål i prioriteringsordning Indikator Målvärde Landsbygdsfonden Att bidra till minskad Antal nyskapade 1 energianvändning arbetstillfällen Antal investeringar i 10 energieffektivitet Antal nya lösningar 10 Regionalfonden Landsbygdsfonden Att bidra till innovativa lösningar för minskad energianvändning Att bidra till lösningar för hållbara transporter Antal nya anställda i små och medelstora företag, omräknat till heltidstjänster Antal företag som får stöd Antal organisationer som får stöd Antal nya lösningar Antal nyskapade arbetstillfällen Antal nya lösningar Antal nyskapade nätverk

28 28(68) 8. Finansieringsplan Landsbygdsfond Regionalfond Socialfond Totalt Kronor % Kronor % Kronor % Kronor Drift* Samarbete % % % Genomförande % % % Totalt % % % *Driftens maxgräns är 25% på totala budgeten. Dock kommer den att belasta Landsbygdsfonden då den är den största SEK motsvarar 23% av totala budgeten. 9. Organisation 9.1 Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift) Leader Östra Skaraborgs kansli skall vara adekvat bemannat och ha tillräcklig kompetens och kapacitet för att möta medborgarnas, kommunernas och områdets krav och förväntningar. En verksamhetsledare med övergripande och utvecklingsansvar och ytterligare personal med rådgivande, administrativt och ekonomiskt ansvar. Dessa tjänster skall syfta till att vara stödjande och fungera som ett bollplank för projektägare, projektledare och projektsökanden. Då det gäller större LAG-ägda projekt såsom exempelvis paraplyprojekt skall projektledare anställas i projekten men ha sin bas på kansliet. På detta sätt skapas ett mer tillgängligt kansli som kan fungera både som ett administrativt, kompetent och kunskapsmässigt- och kreativt centra. Detta innebär att kompetensen breddas ytterligare på kansliet samtidigt som en levande arbetsplats skapas för projektledarna. Kansliets kompetens säkerställs genom de anställdas tidigare erfarenheter och referenser samt ett stort fokus på fortbildning i periodens inledningsskede. Området önskar att stor kompetens finns på kansliet gällande de tre fonderna men även att möjligheten finns att stärka upp med särskild sakkunskap då det behövs. Denna förstärkning skall i största möjliga mån också göras i samverkan med angränsande Leaderområden för att sprida och utnyttja kompetensen på bästa sätt samt att fördela kostnaderna i så stor utsträckning som möjligt. 9.2 Partnerskapet och föreningen I arbetet med strategin för Leader Östra Skaraborg har ett brett förankringsarbete varit en av de bärande delarna. I skrivande stund består partnerskapet av Leader Östra Skaraborg ideell förenings medlemmar. Strategiprocessen har också inkluderat en rad nya aktörer och skapar därmed bra förutsättningar för ett utökat framtida partnerskap. Både befintliga och nya potentiella medlemmar är uppställda i bilaga 4.

29 29(68) I det arbete som startade under 2013, har samtliga nuvarande aktörer och partners kontaktats. I samtliga dessa kontakter har framkommit en vilja att fortsätta och utveckla det arbete som inletts under innevarande period. LAG:s ordförande och verksamhetsledaren har också besökt och samtalat med KSAU i respektive kommun, och där fått positiv respons och det har visats en stark vilja att fortsätta den positiva utvecklingen även under nästa programperiod. Från områdets samtliga kommuner har också garantier för nästkommande period utställts. Det har också genomförts workshops, där inbjudna och övriga intresserade har lämnat värdefulla synpunkter inför och på den föreslagna strategin. Sammansättningen av dessa olika aktörer och samverkanspartners ger en mycket bra grund för nästa period, då det är en verkligt representativ grupp för området. Denna punkt kommer att kompletteras då det nya partnerskapet är på plats och strategin är antagen. 9.3 LAG den lokala aktionsgruppen Leaderområdet Östra Skaraborg har en styrelse benämnd LAG (Local Action Group) som bygger på representanter från ideell, privat och offentligsektor. Representanterna består av en ledamot från varje del av trepartnerskapet och fördelas mellan kommunerna med tre platser per kommun i det geografiska området. Därtill ska kompletterande kompetens inom socialfondens och regionala utvecklingsfondens insatsområden, samt fackkompetens inom strategins målområden finnas. För att säkerställa detta kommer fackkompetens att kallas in vid behov. LAG har till uppgift att: - Vara det beslutande organet för att bedöma projektansökningar som kommer in under perioden. - Årligen fastställa budgeten för kommande verksamhetsår. - Årligen utvärdera och vid behov revidera utvecklingsstrategin - Vid behov tillsätta olika arbetsgrupper som arbetar för att nå målen i strategin. - Initiera projekt om vissa insatsområden i strategin inte framskrider tillfredställande. - Anpassa styrdokumentet och utföra eventuella revideringar under programtidens gång. - Ansvara för leaderkontoret. - Aktivt bidra till idéutveckling och kunskapsspridning och genom detta stödja personalen i deras arbete. - Ansvara för kontinuerlig uppföljning och utvärdera strategin. - Verka för att leadermetoden sprids.

30 30(68) Arbetsutskott LAG utser sitt arbetsutskott som tillsammans med Leader Östra Skaraborgs personal bereder ärenden. Detta arbetsutskott ska arbeta med övergripande frågor och kan på uppdrag av LAG utföra olika insatser. Arbetsutskottet har fem ledamöter, en ordförande och en viceordförande som tillsammans med en representant vardera från den privata, offentliga och ideella sektorn. Verksamhetsledarna och övrig personal svarar för att ta fram de uppgifter och det underlag som behovet kräver och är också föredragande i dessa frågor. Arbetsutskottet arbetar också med övergripande medfinansieringsfrågor, personalärenden och beredning av projektansökningar. Presidium Ett sätt att organisera sig för speciella frågor där inte hela LAG behöver närvara. Presidiet består av ordförande och vice ordförande, samt verksamhetsledare som föredragande. Styrdokument LAG tar fram en tydlig arbetsordning som reglerar ansvarsområden, delegation och dokumenthantering. Valberedningen Inför föreningens bildande och det första konstituerande årsmötet, kommer de sju kommunerna gemensamt att utse en valberedning som har till uppgift att förbereda alla val till mötet. Valberedningen väljs årligen och kommer att få en viktig roll för att säkerställa ett bra arbete inom LAG-gruppen, samt för att garantera att rätt kompetenser och erfarenheter kommer att finnas i föreningen och dess styrelse under den kommande programperioden. Valberedningen har som uppgift att föreslå kandidater till ordförandeposten. Den mest lämpade kandidaten kommer sedan att väljas på konstituerande möte vid föreningens bildande. Valberedningen har också som uppgift att föreslå en vice ordförande som kommer ur gruppen från trepartnerskapet. Även denna post samt av valberedningen föreslagna revisorer kommer att väljas på samma möte. Valberedningen tillsammans med AU föreslås också få en mer långsiktig uppgift, för att följa upp det löpande arbetet. Övriga önskade kompetenser hos LAG är kännedom om den lokala landsbygden, livsmedel, hållbar utveckling, besöksnäring, kreativa näringar, ekonomi och budget, entreprenörskap, ledarskap, konflikthantering och kompentenser som är kopplade till utvecklingsstrategin. Därtill också en kompetens inom alla de tre fonderna.

31 31(68) Det är upp till valberedningen att i samråd med organisation säkerställa att representanten har rätt kompetens och intresse för uppdraget. Prioriterat är att hitta personer ur alla samhällsgrupper. Utöver detta kommer kansliet och verksamhetsledaren att ansvara för att adekvat fortbildning för LAG genomförs under 2015 och sedan fortlöpande under perioden. Verksamhetsledaren kommer att vara adjungerad och föredragande samt sekreterare. Vidare kommer personalen på kansliet samt extern, alternativt intern ekonom, att vara adjungerade i LAG. 10. Samverkan mellan fonder och med andra aktörer 10.1 Samverkan mellan fonder Leader Östra Skaraborg söker medel från landsbygdsfonden, socialfonden och regionalfonden. Genom att söka som ett flerfondsområde uppkommer stora möjligheter till synergieffekter och även möjligheten att få in geografiska områden i vårt område som ej var möjliga tidigare. Social- och regionalfonden kommer att täcka hela området medan landsbygdsfonden ej kommer att användas i Skövde tätort då denna är större än invånare. Leader Östra Skaraborg skall arbeta med fokusområden inom våra prioriterade insatsområden. Dessa fokusområden är i sin tur indelade utefter vilken fond de verkar inom. Landsbygdsfonden är viktig för att skapa sysselsättning och för att stärka konkurrenskraften hos företagen i området. Leader Östra Skaraborg kommer att prioritera insatser som stärker företagandet i området i denna fond. Socialfonden är viktig för att skapa insatser som främjar kompetenshöjande insatser samt skapar vägar in på arbetsmarknaden för de som idag står utanför. Ett prioriterat område är att främja insatser som skapar förutsättning för de invandrare som kommit till vårt område att stanna kvar här och bidra med sina kunskaper i lokalsamhället på ett bättre sätt. Regionalfonden är viktig för att jobba med entreprenörskap och nytänkande inom företagande. Med hjälp av denna fond vill vi stödja lokalt näringsliv och hjälpa dem med utveckling av sin verksamhet. Som tidigare nämnts ser Leader Östra Skaraborg många synergieffekter genom att söka som ett flerfondsområde. Exempelvis kan ett projekt i socialfonden för kompetenshöjande insatser i sin tur ge förutsättningar för en ansökan gällande entreprenörskap i regional- eller landsbygdsfonden. Möjligheter till synergieffekter i och med de nätverk som skapas i de olika projekten är också stora. Under periodens gång då det är projekt igång ifrån alla fonderna ser vi en stor potentialen att lära och inspireras av andra. Ett projekt i landsbygdsfonden med fokus på att utveckla lokala produkter kan hitta samröre med projekt gällande integration i socialfonden och på så sätt finns möjligheter till projektutveckling med hjälp av de respektive projektens erfarenheter och lärdomar.

32 32(68) Leaderområdet i Östra Skaraborg överlappar ett område i havs- och fiskerifonden med Vättern som geografisk avgränsning. Rutiner för att undvika dubbelfinansiering kommer att utarbetas i dialog med Leader Vättern. I de förberedande kontakter som tagits i samband med utformningen av respektive strategi är Leader Vättern och Leader Östra Skaraborg överens om årliga träffar, tillsammans med representanter från berörda kommuner, regioner och regionförbund. Dessutom kommer de projektansökningar som tangerar flera Leader-områden att kommuniceras direkt med berört område innan projektet kommer in i beslutsprocessen Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar LAG och kansliet i Leader Östra Skaraborg skall vara en drivkraft för utveckling i området. Leader Östra Skaraborg skall vara en naturlig samtals- och samarbetspartner till andra aktörer som är verksamma i området. Regelmässigt kommer Leader Östra Skaraborg att samarbeta och samtala med Jordbruksverket, Västra Götalandsregionen, EDCS, kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Jönköping Län, angränsande och överlappande Leader-områden och inte minst med våra sju kommuner i området. Det kommer att handla om erfarenhetsutbyten och diskussioner angående insatser som rör de andra aktörerna, såsom företagsstöd, insatser inom social- och regionalfonden, näringslivsutveckling och landsbygdsutveckling. Vidare kommer de projekt som drivs inom social- och regionalfonden att noggrant stämmas av med västsvenska ESF-kontoret och regionutvecklingssekretariatet i Västra Götaland. Leader Östra Skaraborg har också en ambition att vara en naturlig partner så fort det kommer till frågor som rör exempelvis Tillväxtverket, Vinnova och andra aktörer och myndigheter Avstämning med dessa aktörer skall ske genom regelbundna möten och minst årliga rapporter om läget i Leader-området. Verksamhetsledaren skall årligen informera de medverkande kommunernas KSAU om hur verksamheten fortskrider och utvecklas. De offentliga representanterna i LAG skall också fungera som en förmedlare av det som sker i kommunerna som är av intresse för Leaderområdet. I de fall då det kommer att vara aktuellt och påkallat av behov, kommer också Leader Östra Skaraborg att medverka i utbildningar för personer knutna till vissa projekt. Skulle projekt och utvecklingsidéer passa bättre i något annat sammanhang skall Leader Östra Skaraborg slussa dessa idéer vidare till rätt forum och hjälpa till på vägen dit Jämställdhet och icke-diskriminering I strategins övergripande horisontella mål ingår jämställdhet och ickediskriminering. Allt arbete som görs med syfte att verkställa strategin skall ha

33 33(68) fokus på detta. Detta skall genomsyra kansliet arbete, LAGs beslutsfattande och de projekt som genomförs. I LAGs beslutsfattande är ett viktigt urvalskriterium att väga in hur besluten man tar påverkar människors villkor i vårt område. För att lägga grunden för bra beslut är det viktigt att LAG har utbildning i jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. LAGs hopsättning är också viktig och bör representera olika samhällsgrupper i största möjliga utsträckning. Detta medför också större kontaktytor och ökade möjligheter att sprida information om stöden till olika grupper i samhället. Under mobiliseringen och bildandet av LAG kommer detta att konkretiseras dels genom att valberedningen och sedan det tillsatta LAG och kanslipersonalen får utbildning inom jämställdhet och diskriminering av EDCS resurscentrum för jämställdhet och mångfald. Under det fortlöpande arbetet med att genomföra strategin kan arbetet med jämställdhet och icke-diskriminering konkret innebära att informationsinsatser tilltalar och riktar sig till samtliga grupper i vårt område eller specifika målgrupper såsom exempelvis unga kvinnliga företagare. Konkret innebär det också att granska projektansökningar utifrån ett jämställdhet- och ickediskriminering perspektiv. I detta perspektiv har kansliet en viktig roll i att se till att alla projekt under resans gång aktivt tänker igenom och granskar sig själva utifrån detta. Projektens resultat skall också löpande följas upp och utvärderas för att säkerställa att dessa bidrar till ett mer jämställt och icke-diskriminerande samhälle. Det är av vikt att kansliet för statistik över hur många antal män, kvinnor och invånare av utländsk härkomst som deltar i projekten. Även liknande statistik för projektledare och i projektgrupperna är viktigt. Detta är av särskild vikt för projekt inom Socialfonden men är även av yttersta vikt i arbetet med de övriga fonderna. En löpande analys av hela verksamheten inom Leader Östra Skaraborg skall också utföras för att se till att projektmedel satsas i liknande omfattning mellan olika samhällsgrupper. 11. Kommunikation Målgrupper och informationskanaler För att nå de mål som Leader Östra Skaraborg vill uppnå är kommunikationsstrategin ett viktigt verktyg. Visionen, de övergripande målen, de horisontella målen och insatsområdena i den lokala utvecklingsstrategin måste kommuniceras tydligt både intern och externt. All kommunikation kommer att ske enligt en framtagen grafisk profil för att ytterligare förtydliga kommunikationen. Leaders och EUs logotyper skall alltid vara med i de fall där det är möjligt. Leader Östra Skaraborg har olika målgrupper internt och externt och också olika kanaler för att nå målgrupperna. De externa målgrupperna består av privatpersoner, organisationer, föreningar och företag som vill söka projektstöd.

34 34(68) Externt finns också målgrupper som hjälper till att sprida möjligheterna som Leader ger, dessa är vidareförmedlare, offentliga aktörer och lokal massmedia. Internt är målgrupperna personalen på Leaderkontoret, LAG och dess medlemmar samt politiker och tjänstemän ifrån områdets kommuner. För att nå dessa målgrupper kommer ett antal olika informationskanaler att användas: - Informationsmöten - Personliga möten - Sociala medier - Hemsida - Massmedia - Tryckmaterial - Goda exempel - Ambassadörer - Föreläsningar - Mässor Det är viktigt att Leader Östra Skaraborg håller i sammankomster för olika målgrupper för att sprida information om området, verksamheten, den lokala utvecklingsstrategin, samhällsnyttan och miljönyttan som följer med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Miljönyttan kommer kunna främjas genom att i största möjliga mån arbeta med kommunikation och information via tekniska medel, både internt och externt. Det kommunicerade budskapet skall vara möjligt att inhämtas av alla oavsett språklig tillhörighet eller funktionshinder. Det är också av vikt att vara aktiv och synas i andra sammanhang där möjligheter finns att sprida information för att stärka varumärket och informera om EUs roll i lokalt ledd utveckling. Kommunikationsprioriteringar under programperioden I inledningsfasen kommer fokus ligga på att sprida information om den positiva utveckling och samhällsnytta som Leaderprojekt åstadkommit i området under tidigare programperiod, samt på de möjligheter som finns i och med den nya lokala utvecklingsstrategin. För samtliga målgrupper kommer det att bjudas in till träffar för att visa på vad som har gjorts och att i och med den nya programperiodens strategi finns stora möjligheter att med förnyad kraft fortsätta det lokala utvecklingsarbetet. I detta skede är det av yttersta vikt att påvisa de fina resultaten för vidaremedlare, samverkanspartners och medfinansiärer för att de skall känna stolthet och ställa sig positiva till att fortsätta sin medverkan. Den stora allmänheten behöver också

35 35(68) få ta del avresultat för att få upp ögonen för de möjligheter som finns genom Leader. Under genomförandefasen kommer varje beviljat projekt att marknadsföras till allmänheten för att visa på möjligheterna som finns. Varje slutredovisat projekt skall också presenteras för ledningen i den eller de kommuner det berör för att ytterligare förstärka de positiva fördelarna som Leaderprojekt för med sig. Varje verksamhetsår skall sammanställas och spridas bland vidareförmedlare, samverkanspartners och medfinansiärer för att inspirera till fortsatt arbete. Dessa sammanställningar kommer också att ligga till grund för spridning till allmänheten och de organisationer och personer som söker stöd. Genom att visa på goda exempel och ytterligare trycka på strategins möjliggörande att påverka och utveckla området och samhället i stort, sprida vårt arbete och stimulera till än mer utveckling. I uppföljnings- och revideringsfasen är målsättningen att visa på de resultat som perioden har åstadkommit, och hur utfallet har varit i relation till de mål som sattes upp från start. Det är av vikt för allmänheten, vidareförmedlare, beslutsfattare, medfinansiärer och andra intressenter att få ta del av resultat. Genom att dra lärdom av det som varit kan man jobba vidare med utvecklingen på ett positivt sätt och samtidigt stimulera fortsatt utvecklingsarbete Kommunikationsplan Se bilaga Uppföljning och revidering Uppföljning, utvärdering och revidering kommer att ske på olika sätt löpande under hela programperioden. Den lokala utvecklingsstrategin kommer att revideras om resultatet av den löpande uppföljningen visar att förändringar i strategin är nödvändiga för att nå de uppsatta målen. Revideringen kommer att ske i nära samarbete med Jordbruksverket. Plan för utvärdering och revidering finns i bilaga 10. Budgetmedel avsätts årligen för uppföljning och utvärdering samt en större summa avsätts för utvärderingen av hela programperioden. Löpande uppföljning i LAG Vid varje LAG-möte, 4-6 gånger per år, ansvarar Leader Östra Skaraborgs personal för att presentera det aktuella läget för LAGs ledamöter. Underlag skall tas fram vad gäller pågående aktiviteter och projekt, utfall från slutrapporterade projekt, mål och indikatorer samt uppföljning av ekonomin. Den ekonomiska uppföljningen är nedbruten i fonder och insatsområden och består av hur stor del av budgeten som är beslutad, utbetald och intecknad av beslut.

36 36(68) Denna löpande utvärdering är viktigt för arbetet i LAG och ligger till grund för externa informationsinsatser och prioriteringar. Utfallet av den löpande utvärderingen blir också stödjande i beslutsprocessen av nya projekt. Även kommunikationsplanen kommer att följas upp kontinuerligt i LAG för att säkerställa att den följs och vid behov revidera den för att nå önskade resultat. Uppföljning av ideell tid Det ideella arbetet är en viktig del i leadermetoden och i arbetet med lokalt ledd utveckling. LAG i Leader Östra Skaraborg är ansvariga för att det ideella arbetet och övriga ideella resurser redovisas i projektens slutrapportering. Leader Östra Skaraborgs personal ansvarar för att dessa uppgifter verifieras. Leader Östra Skaraborg följer Jordbruksverkets rekommendation att den privata medfinansieringen är minst 30 %. Ett mer specifikt värde kommer att beslutas på nästa ordinarie LAG-möte den 4 december. Värdering av ideellt arbete görs enligt nedanstående modell: Ideellt arbete värderas till 220 kronor per timme för personer som fyllt 16 år. För ungdomar år värderas ideellt arbete till 50 kronor per timme. För personer under 13 år räknas inte ideellt arbete. Om arbetsinsatsen utförs av en yrkesman kan man räkna yrkesmannens eller företagarens normala timkostnad för motsvarande tjänst inom personens yrkesmässiga arbete. Övriga ideella resurser värderas genom något av nedanstående sätt: värderingsintyg kopior på fakturor för vad företagaren normalt debiterar för liknande kostnader prislistor som visar att kostnaden är rimlig underlag som visar de verkliga kostnaderna för till exempel en lokalt som helhet, som sedan delas upp efter den yta och tid som projektet disponerar. Samverkan med Högskolan i Skövde Leader Östra Skaraborg ämnar hitta ett samarbete med Högskolan i Skövde gällande utvärdering av projekt och LAGs arbete. Samarbetet skall mynna ut i metoder för uppföljning och utvärdering samt att Högskolan i Skövde är en aktiv part i en del av de planerade uppföljningsaktiviterna. Detta för att genom en extern aktör utvärdera projektens resultat och ge återkoppling gällande LAGs prioriteringar och arbete. Detta samarbete skall utmynna i att LAG får återkoppling gällande sitt arbete och ligga till grund för förbättringar gällande arbetsmetoder, inriktningar och liknande.

37 37(68) Halvtidsutvärdering Under 2018 kommer en större halvtidsutvärdering att genomföras. Leader Östra Skaraborgs personal ansvarar för att ta fram underlag vad gäller måluppfyllelse för alla indikatorer inklusive förväntade resultat av pågående projekt, budgetläge och kända inkommande ansökningar. Om denna utvärdering visar att den lokala utvecklingsstrategins mål blir svåra att nå på grund av låg måluppfyllelse eller att kvarvarande budget ej kommer att räcka för att nå målen behöver LAG vidtaga åtgärder. LAG behöver då anpassa sina projektprioriteringar på ett sådant sätt att största möjliga måluppfyllelse nås. Utvärderingen kommer också att ligga till grund för riktade informationsinsatser och utlysningar samt en eventuell revideringsprocess av strategin. Extern utvärdering I slutfasen av programperioden kommer en större utvärdering att genomföras. Utvärderingen kommer antingen att upphandlas externt av Leader Östra Skaraborg eller ingå i utvärdering upphandlad av Jordbruksverket. Rapportering till Jordbruksverket och EU Leader Östra Skaraborgs personal ansvarar för att Jordbruksverket och EU får de underlag som efterfrågas löpande under hela programperioden.

38 38(68) 13. Bilagor

39 39(68) Bilaga 1: SWOT-analys SWOT-analysen är framtagen utifrån kommunernas dokumentation, vad som framkommit under möten och workshops i strategiprocessen och utifrån de inskickade analyser vi fått via vår hemsida. - Närhet till beslutsfattare Styrkor - Det enkla livet, den personliga kontakten som är möjlig på landsbygden underlättar vardagen - Prisbilden både vad gäller boende, lokaler och viss service är lägre än på mer tätbefolkade platser - Den oförstörda miljön, vattnet och den lättillgängliga naturen - Starkt förankrat föreningsliv - Lätt tillträde till informella nätverk. - Trygg miljö för yngre barn att växa upp i - Lite utanförskap och människor bryr sig om varandra - Stor tillgång på förskolor samt en bra utbildningsnivå i barnomsorgen - Delaktighet - En miljon invånare i Skaraborgs närområde - Många små företag - Gemensam arbetsmarknadsregion - Upparbetade samarbeten inom många områden - Närhet till högre utbildning Svagheter - Bristfälliga kommunikationer och infrastruktur - Begränsat utbud vad gäller kultur, varor och jobb - Brist på mötesplatser, framförallt för unga - Brist på nytänkande, i mångt och mycket en det var bättre förr mentalitet - Kompetensbrist i beslutande organ - Dålig marknadsföring av vår region - Jantelagen och synen på företagande - Brist på serviceutbildad personal - Svag befolkningsutveckling - Dåliga strukturer och svag samverkan inom besöksnäringen - Låg exploatering

40 40(68) Möjligheter - Central placering i norra Europa, ungefär lika långt till Oslo, Köpenhamn och Stockholm samt närhet till Göteborg - Högskolan i Skövde - Högskolan i Jönköping - Potentiella attraktiva boendemiljöer - Ökad turism - Naturen i området - Möjligheter att med den nya tekniken verka lokalt men handla/sälja globalt. - Möjligheter till stor köptrohet - Lokalproducerade varor - Delaktighet - Plats för förnyelsebara energikällor - Många små företag med utvecklingspotential - Tillgång till lokaler - Västra stambanan - Outnyttjade flygplaster i närområdet - Utveckling av kulturprojekt - Utveckling av varor producerade i området - Kommunikationerna - En åldrande befolkning - Långsamt bostadsbyggande - Utflyttning - Göteborg dominerar och kostar - Minskad handel Hot - Brist på riskkapital och svårt att få lån hos banker - Svårt att göra karriär - Negativa pendlingsnetton - Ökande arbetslöshet - Ökad segregation - Företag som är fast i gamla hjulspår

41 41(68) Bilaga 2: Omvärldsanalys Östra Skaraborg är ett geografiskt område med en strategisk placering mellan Stockholm och Göteborg samt direkt närhet till den expansiva Jönköpingsregionen. Det finns dock ett antal orosmoln på himlen inför framtiden. Utvecklingen går snabbare och snabbare. Sverige har norra Europas snabbaste urbanisering där allt mer fokuseras till större kommuner. Den offentliga servicen, främst statlig och regional verksamhet, minskar i mindre kommuner. En övergång till ett allt mer utvecklat informationssamhälle går så snabbt att vissa aktörer i området känner att de inte hänger med och har de förutsättningar som krävs. Skaraborg har varit ett område som sysselsättningsmässigt präglats av tillverkningsindustrin. Många av dessa är eller har varit underleverantörer till fordonsindustrin. SAABs konkurs och andra biltillverkares allt ökande krav på såväl kvalitet, helkomponentleveranser som pris på produkterna har satt den lokala industrin under stark press. Många mindre företag på mindre orter har haft svårt att hänga med i utveckling till följd av krav på omfattande investeringar och allt tuffare leveransvillkor. Andelen lant- och skogsbruk är också hög i området sett till landet som helhet. Många har i modern tid kombinerat drift av mindre lant- och skogsbruk med arbete inom tillverkningsindustrin. På senare år har en ökning skett av drift av mindre lantbruksenheter med inriktning på ekologisk produktion med egna försäljningskanaler. Invånarnas ökande intresse för närproducerad mat är en förutsättning för en fortsatt utveckling av denna verksamhet. Som del av en allt mer internationaliserad värld har således de grundfundament som Skaraborgs försörjning historiskt vilat på börjat skaka. En förändring av näringslivet har skett under senare år, vilket följer den internationella trenden med en allt mer automatiserad tillverkning som kräver allt färre anställda per tillverkad produkt. Stora tillverkningsenheter har också lagts ned inom vårt område, såväl till följd av teknikutvecklingen och därmed behov av koncentration av verksamhet till följd av stora teknikinvesteringar, men också rent generella beslut där andra parter påverkat företagsledningen att koncentrera tillverkning allt närmare slutkund. Globalisering leder också till en lång rad konsekvenser som får direkt effekt i lokalsamhället exempelvis ökad rörlighet över landsgränser för information, kapital, varor, tjänster och människor. Avstånd saknar allt oftare betydelse. Den ökade integrationen mellan länder innebär lättare tillträde till nya marknader men också ökad konkurrens. För att kunna möta framtida utmaningar blir det angeläget att skapa förutsättningar som kan bidra till att stärka den svenska konkurrenskraften. Tjänstesektorn har börjat växa även inom vårt område. Högskolan i Skövde har inneburit att nya näringsgrenar växer fram i området, som dataspelsutveckling.

42 42(68) Detsamma gäller Högskolan i Jönköping och Jönköping Science park som hjälper att få fram nya företag och bidrar till en högre utbildningsnivå i området. Dessutom etableras allt mer specialiserade företag inom våra basnäringar, tillverkning och lant- och skogsbruk. Områdets geografiska läge mitt emellan landets två största städer, med möjlighet att resa med snabbtåg, ger goda möjligheter att hålla täta kundkontakter även i dessa städer. Det gör det möjligt att välja boende i kommunerna i Östra Skaraborg och upprätthålla en tjänst eller en intensiv kundrelation i både Göteborg och Stockholm. Även infrastrukturen i form av vägnätet kring området uppgraderas. E20 norr om Östra Skaraborg kommer att kunna hantera större trafikströmningar i framtiden, detsamma gäller väg 26 mellan Mullsjö och Jönköping och väg 40 mellan Jönköping och Borås. Detta bidrar till att området får en ökad tillgänglighet. Demografiskt sett får området en allt äldre befolkning. Det blir således allt färre som ska trygga ekonomin i välfärden för allt fler. Många unga lämnar området för högre studier och arbete. Detta gör att vår del av Skaraborg dräneras på såväl unga som kompetens. Högskolan i Skövde och Högskolan i Jönköping har stoppat upp trenden en aning. Trender i Skaraborg Ökande tjänstesektor Den privata tjänstesektorn är stadigt ökande Liksom i resten av landet ökar andelen sysselsatta inom den privata tjänstesektorn. I den privata tjänstesektorn ingår t.ex. parti- och detaljhandel, restaurang och hotell, sjukvård och fastighetsförvaltning. Möjligheter: En utvecklad tjänstesektor kan locka tillbaka unga som lämnat området för högre studier på annan ort. Stora möjligheter till distansarbete inom tjänstesektorn. Ett tjänsteföretag kräver ej lika stora investeringar som ett tillverkningsföretag vilket möjliggör verksamhet på landsbygd med ett mindre kundunderlag. Hot: Omställningen beror på billigare produktion i andra delar av världen. Konsumtionen i vårt område har inte minskat, vilket innebär att importen av produkter ökat, vilket inte är hållbart i sig. Minskad produktion försvårar konsumtion av lokalt producerade varor, vilket medför fler transporter Flera av de i Leader-området ingående kommunerna har starka traditioner som industriorter. En omställning till tjänstesektorn kan leda till att man tappar känslan av sin identitet.

43 43(68) Den minskade industrisektorn kan innebära att personer som arbetat hela sitt liv inom tillverkningsindustrin kan få svårt att kvalificera sig för arbeten inom servicesektorn som kräver specifik kunskap. Ökande turism Turismen och upplevelseindustrin ökar i Skaraborg För att sätta Skaraborg på kartan vill regionen lyfta fram det som Skaraborg är bra på och inte försöka efterlikna andra. Kommuner i Skaraborg där turismen ökat mest de senaste åren är Skövde, Skara, Hjo och Falköping. Möjligheter: Området har en möjlighet att haka på trenden med ökad turism med möjlighet att styra den mot eko-turism. Ökad omfattning på besöksnäringen stimulerar områdets ekonomi och handel. Ett bredare utbud av restauranger och caféer kan gynna invånarna inom Leaderområdet. Hot: En expandering av turismen kan innebära en större belastning på naturen och ett hot mot den småskalighet som finns idag, t.ex. överfiske. Priserna kan höjas om rika turister lockas. Lokala marknaden hotas vid lågsäsong om invånarna handlar i andra städer. En allt tuffare internationell konkurrens ställer högre krav på såväl kvalitet som marknadsföringsinsatser. En åldrande befolkning Befolkningen i Skaraborg blir allt äldre. I samtliga kommuner har ålderskvoten (antal personer 65+ år/antal personer år) stigit under en period från 1997 till Möjligheter: Den verksamhet som finns idag med pigga pensionärer som hjälper andra pensionärer kan utökas till att omfatta fler och inom fler områden. Nya jobbmöjligheter inom äldrevården. Hot: Mindre skatteintäkter och ökade kostnader för kommunen. Brist på arbetskraft inom äldrevården, för att det finns för få yngre som kan ta hand om de äldre. Ökat regionalt samarbete Det regionala samarbetet i Skaraborg har under de senaste åren blivit bättre. Inom regionen finns även ett samarbete, oftast mellan ett fåtal kommuner i Skaraborg t.ex. mellan Tidaholm och Falköping. Dessa samarbeten kan gälla gemensam räddningstjänst och socialtjänst.

44 44(68) Möjligheter: Ökat samarbete kan ge bättre offentlig service, gynna turismen och ge möjlighet till utbyten av offentliga tjänster. Ökat samarbete kan ge en bättre planering av markanvändning, t.ex. placering av vindkraftverk i regionen. Ökat samarbete kan förbättra infrastrukturen i regionen. Hot: Ökat samarbete kan ge sämre offentlig service lokalt. Ett samarbete med fler kommuner kan också leda till att någon kommun missgynnas och får mindre möjlighet. Trög bostadsmarknad Skaraborg har en långsammare utveckling av fastighetspriser än övriga kommuner i Västra Götalandsregionen. Genomsnittspriserna i de mest attraktiva områdena i Skaraborg är ungefär hälften av vad de är i Göteborgsområdet. Under perioden steg priserna mer i andra delar i regionen än vad de gjorde i Skaraborg. Möjligheter: Människor har råd att bygga hus oavsett vilken inkomst man har, t.ex. kan barnfamiljer bo i hus även fast de har en sämre ekonomi. Om inte nya bostäder byggs lika mycket kommer de befintliga bostäderna användas desto mer. Renoveringar kan bli vanligare än nybyggnationer. Färre nya byggnadsprojekt betyder mindre utsläpp och mindre användning av råvaror. Hot: Om det blir billigt att bygga nya hus kommer fler att bo i villor än i hyreshus, vilket betyder att mer energi går åt till uppvärmning. Det bidrar till att staden blir mindre tätbebyggd. Bostadsmarknaden blir låst. Nya bostäder förlorar sina värden så fort att man drar sig för att bygga nytt. Allt färre vågar bygga nya hyres- och bostadsrätter vilket leder till att möjligheten att byta bostad minskar. Ungdomar har svårt att hitta bostad och kan lämna området. Minskad energianvändning För att uppnå ett hållbart energisystem krävs åtgärder och lösningar inom alla områden. En omställning till hållbar energi är nödvändig för att hålla den globala temperaturökningen på en hanterbar nivå. Ny teknik finns och utvecklingen fortsätter. En minskad energianvändning är en viktig del i detta arbete. Här finns en möjlighet för inte bara företag och offentlig verksamhet att delta utan också enskilda individer och organisationer.

45 45(68) Även på landsbygden finns energivinster att göra. Möjligheter: Såväl företag, privatpersoner som organisationer har möjlighet att minska sin energianvändning då många fastigheter idag inte är energioptimerade. Insatser att nå minskad energianvändning är ofta inte speciellt omfattande och kan ge relativt snabb ekonomisk effekt. Relevant rådgivning kan ge stora effekter för såväl enskild som totalt. Hot: Svårt att bedöma det ekonomiska värdet av insatserna. Egen tillgång till bränsle sänker motivationen för investeringar i ny, effektivare utrustning. Svårt att ekonomisera investeringar vid försäljning på landsbygden. Ökad pendling Arbetspendlingen ökar i Skaraborg. Arbetspendlingen i Skaraborg har stadigt ökat mellan åren 2006 och Användningen av kollektivtrafik har ökat i Skaraborg. Däremot skedde en minskning under Möjligheter: Arbetspendlingen i området ökar. Det innebär att människor är mer benägna att arbetspendla. Detta ger kommunerna en möjlighet att öka sin inpendling med t.ex. en mer attraktiv arbetsmarknad. Den ökande mängden kollektivt åkande kan minska bilberoendet. Ökad arbetsutpendling kan bidra med mer skatteinkomster. Hot: Ökad arbetspendling kan öka bilberoendet. Arbetsutpendlingen ökar vilket kan leda till att vissa kommuner blir sovstäder. Kraven på allt fler direktförbindelser mellan större orter försvårar kollektivåkande från mindre orter som inte ligger utmed de stora vägarna. Mer närodlad mat Ekologisk odling och närproducerad mat ökar i Skaraborg. Fler och fler bönder, framförallt mjölkbönder, ställer om till ekologiskt jordbruk. Hjordnära Mejeri, Almnäs Bruks Ost samt en mängd mindre gårdsbutiker och ekologiska caféer är exempel på detta. Möjligheter: Ekologisk odling ger en mer hållbar omgivning t.ex. genom ökad biologisk mångfald, mindre risk för erosion och mindre gift i maten.

46 46(68) Möjlighet för området att profilera inom ekologisk närodlad mat. Kan stärka turismen. Ger en större medvetenhet samt valmöjlighet till att leva med en mer hållbar livsstil. Hot: Svårt att förutspå skörden, förlorad skörd kan leda till att man måste importera mer mat utifrån. Svårt för producent att få avtal med större aktörer då man ej kan garantera leverans under hela avtalsperioden. Ökad inflyttning Befolkningen i Skaraborg har ökat stadigt under perioden Detta beror inte på att fler föds än vad det dör, utan invandring till regionen. Möjligheter: Fler invånare möjliggör för bredare utbud och infrastruktur. Ökad efterfrågan på bostäder kan öka rörligheten på bostadsmarknaden. Mångfalden ökar, vilket kan leda till utbyte av ny kunskap och kultur. Hot: Troligen en ökad belastning på naturen och risk att värdefull jordbruksmark bebyggs. Bostadspriserna kan öka vilket kan påverka ekonomiskt utsatta grupper negativt. Stor invandring kräver aktiv integration för att undvika segregation, vilket kan leda till rasism, ökad brottslighet, lägre och ojämna skolresultat, otrygghet och arbetslöshet.

47 47(68) Bilaga 3: Motivering Ange vilka fonder som ligger till grund för strategin och beskriv varför dessa är relevanta för strategin. Här skriver ni även en motivering för en ansökan med en separat strategi för ett område som helt eller delvis överlappar andra utvecklingsområden. Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden ligger till grund för Leader Östra Skaraborgs utvecklingsstrategi fram till Landsbygdsfonden är av yttersta vikt för strategin då vi vill främja en positiv utveckling av vår landsbygd. Vi vill skapa konkurrenskraftiga företag, vi vill skapa arbetstillfällen på landsbygden, vi vill främja en minskad energianvändning och inte minst vill vi ge den lokala initiativkraften spelrum och möjligheter. Regionalfonden är en drivkraft för att kunna jobba med entreprenörskap och innovation. Genom regionalfonden får vi också möjlighet att verka i Skövde tätort och därmed kan vi inkludera samtliga invånare i vårt område. Socialfonden ger oss ytterligare möjligheter för att jobba med kompetenshöjande insatser samt att bidra till att minska segregationen samt stärka ungdomars möjligheter på arbetesmarknaden. Fonden ger också möjlighet att kunna inkludera samtliga invånare i vårt område i projekt. Dessa fonder gemensamt ger oss verktyg och medel att jobba emot en fortsatt positiv utveckling av vårt område för samtliga invånare. Vi kan stötta den lokala initiativkraften, det lokala näringslivet, bidra till ökad integration och att bryta utanförskap samt sätta vårt område och de lokala produkterna på kartan. Anledningen till att vi ej jobbar med Havs- och fiskerifonden är att det tänkta Fiskeområdet för Vättern är mer lämpade för det och har rätt kompetens. Istället kan vi genom arbetet med Landsbygds-, Regional- och Socialfonden komplettera deras arbete med havs- och fiskerifonden. Samma förhållande gäller i motsatt riktning och skapar synergieffekter och möjligheter till samverkan.

48 48(68) Bilaga 4: Excel-fil Reservation för ändringar och tillägg på denna lista vad gäller eventuella nya medlemmar i partnerskapet. Medlemmar i Leader Östra Skaraborg ideell förening exklusive privatpersoner Tidaholms Kommun Falköpings kommun Skövde kommun Tibro kommun Hjo kommun Habo Kommun Mullsjö Kommun LRFs kommungrupp Falköping Falköping NU Falbygdens Mat & Kultur Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening Företagarna i Hjo Hjo Folkhögskola Korsbergaortens Bygdegårdsförening Tidanalliansen Fågelvägen Fagersanna IF Hotell Snickaren Vuxenskolan Tidaholm Eventuellt framtida partners som deltagit i strategiprocessen ALMI EDCS Jordbruksverket Länsstyrelsen i västra Götaland Länsstyrelsen i Jönköpings Län Drivhuset Högskolan i Skövde Högskolan i Jönköping Västergötlands fotbollsförbund SISU Lokala LRF-grupper Teknikroligt Hushållningssällskapet Västsvenska Turistrådet Smålands Turism AB

49 Hökensås Golfklubb Hökensås Sportfiske Fastighetsägarna Nyföretagarcentrum Ung Företagsamhet Svensk Handel Skaraborgs kommunalförbund Sensus studieförbund 49(68)

50 50(68) Bilaga 5: Komplett uppställning av utvecklingsområdet uppdelat per kommun Totalt antal invånare i utvecklingsområdet, inklusive tätorter > invånare. Antal invånare i utvecklingsområdet, exklusive tätorter > invånare. Områdets totalstorlek i km 2, inklusive tätorter > invånare. Områdets storlek i km 2 utanför tätorter > invånare. Antal invånare per km 2, inklusive tätorter. Antal invånare per km 2, exklusive tätorter. Kommuner som omfattas av strategin. Landskapstyper och landmärken Större tätorter och utvecklingscentra Befolkningsförändring för åren Flyttnetto Födelsenetto personer personer 3768 km km 2 35,38 invånare per km 2 25,50 invånare per km 2 Mullsjö, Habo, Tidaholm, Tibro, Skövde, Hjo och Falköping Området består av ett ålderdomligt landskap med platåberg och jordbruksbygd. Området avgränsas i öster av Vättern. Andra landmärken är Billingen, Mösseberg, Hökensås naturreservat, Hornborgasjön. Skövde är den största tätorten följt av Falköping. De övriga tätorterna är mindre men dock fungerar samtliga tätorter som utvecklingscentra i respektive kommun. Flyttnetto Hela området: Mullsjö: -52 Habo: Tibro: Skövde:

51 51(68) Hjo: Tidaholm: Falköping: Födelsenetto Hela området: Mullsjö: Habo: Tibro: - 64 Skövde: Hjo: Tidaholm: Falköping: Arbetslöshet i procent Hela området 5,9 % Mullsjö: 4,4 % Habo: 2,7 % Tibro: 7,9 % Skövde: 5,9 % Hjo: 4,3 % Tidaholm: 5,9 % Falköping: 7,0 % Arbetslöshet bland unga (15 24 år) i procent * Hela området 7,5 % Mullsjö: 6,0 % Habo: 7,2 % Tibro: 8,5 % Skövde: 7,0 % Hjo: 5,2 % Tidaholm: 8,3 % Falköping: 8,8 % Andel invånare med utländsk bakgrund i procent * Hela området 13,5% Mullsjö: 10,0 % Habo: 7,7 % Tibro: 14,1 % Skövde: 16,7 % Hjo: 7,8 % Tidaholm: 10,2 % Falköping: 13,8 %

52 52(68) Antal företag per invånare *** Hela området: 106,7 st Mullsjö: 107,0 st Habo: 109,9 st Tibro: 104,0 st Skövde: 86,4 st Hjo: 124,5 st Tidaholm: 117,6 st Falköping: 130,6 st Antal nystartade företag per invånare *** Hela området: 7,8 st Mullsjö: 8,1 st Habo: 13,2 st Tibro: 7,5 st Skövde: 6,8 st Hjo: 9 st Tidaholm: 8 st Falköping: 8,7 st Andel av befolkningen i procent år år år 65- år år Hela området: 12,1 % Mullsjö: 11,3 % Habo: 9,4 % Tibro: 11,6 % Skövde: 13,6 % Hjo: 10,5 % Tidaholm: 12,0 % Falköping: 11,6 % år Hela området: 23,7 % Mullsjö: 22,1 % Habo: 25,5 % Tibro: 21,6 % Skövde: 25,7 % Hjo: 21,1 % Tidaholm: 21,4 % Falköping: 22,7 % år Hela området: 25,3 % Mullsjö: 25,3 % Habo: 24,1 % Tibro: 25,6 %

53 53(68) Skövde: 24,9 % Hjo: 26,8 % Tidaholm: 27,2 % Falköping: 25,3 % 65- år Hela området: 20,6 % Mullsjö: 22,1% Habo: 16,9 % Tibro: 23,9 % Skövde: 18,7 % Hjo: 24,5 % Tidaholm: 22,8 % Falköping: 21,9 %

54 54(68) Bilaga 6: Sammanställning av strategier som skall ligga till grund för framtaganden av strategi i Lokalt ledd utveckling

1(59) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(59) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(59) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(59) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för lokala utvecklingsstrategier

Mall med skrivanvisningar för lokala utvecklingsstrategier 1(21) UPPDATERAD VERSION 2 2014-10-06 Mall med skrivanvisningar för lokala utvecklingsstrategier Detta dokument består av både anvisningar, färdigskriven text och av luckor där LAG infogar sin egen text.

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: Januari 2016)

Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: Januari 2016) Bilaga 7 Urvalskriterier Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: nuari 216) Obligatoriska villkor Samtliga grundläggande

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för lokala utvecklingsstrategier

Mall med skrivanvisningar för lokala utvecklingsstrategier 1(19) VERSION 1 2014-04-04 Mall med skrivanvisningar för lokala utvecklingsstrategier Detta dokument består av både anvisningar och färdigskriven text och av luckor där LAG infogar sin egen text. En komplett

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde Insatsområde Passionerat Entreprenörskap i samverkan Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygdsfonden EJFLU Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital Minskat sjukskrivningstal

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva

Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva STRATEGI 2014-2020 1 Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva företag. Här finns ett gott entreprenörsklimat.

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

STRATEGI Kortversion Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Leader Nordvästra Skaraborg

STRATEGI Kortversion Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Leader Nordvästra Skaraborg STRATEGI 2014-2020 Kortversion Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Leader Nordvästra Skaraborg Leader Nordvästra Skaraborg Green Tech Park i Skara Gråbrödragatan 11 info@leadernvskaraborg.se Lovisa

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget!

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Spira Mare 2020 Leader-metoden Leader är en metod där privat, ideell och offentlig

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu börjar ett nytt kapitel... Välkommen till oss med din idé! VARMT VÄLKOMMEN till Folkungaland och den nya programperioden. Nu går det åter att söka medel

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Guide för att bilda Leaderområden Version 1

Guide för att bilda Leaderområden Version 1 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Guide för att bilda Leaderområden Version 1 Använd Jordbruksverkets dokument Leader inom landsbygdsprogrammet som bakgrundsmaterial

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION

ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION Det lyser i fler fönster vi har blivit fler som väljer att leva här i hållbar mångfald och med starka lokala kretslopp inom social ekonomi. Inom Landsbygdsfonden,

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Na sum den 14 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Na sum den 14 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Na sum den 14 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs en

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Övergripande mål för området

Övergripande mål för området Övergripande mål för området Mål 1: En konkurrenskraftig landsbygd genom kunskap innovation Bygger på en hållbar med innovation kunskap som drivkraft. Dalälvarnas sområde har ett välkänt varumärke på nationell

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Information om LEADER Sydöstra Skåne

Information om LEADER Sydöstra Skåne Information om LEADER Sydöstra Skåne LEADER Sydöstra Skåne Kristin Persson Verksamhetsledare, Leader Y-Ö lag@ystad-osterlenregionen.se Innehållsförteckning Leadermetoden Sammanfattning av den lokala utvecklingsstrategin

Läs mer

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020

Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020 Överblick av Strategi för Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd 2014-2020 Sammanfattning Upplandsbygd är en ideell förening med ansvar att vara en drivande partner för landsbygdens aktörer inom Lokalt

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3

Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 2016-01-21 www.leadernedredalalven.se Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna, Västmanland, Uppsala

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Välkommen. till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling del 2!

Välkommen. till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling del 2! Välkommen till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling del 2! Kursledare: Ola Svensson, Tobias Kreuzpointner, Börje Karlsson och Beata Allen Stockholm den 8 och 9 oktober 2014 http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.html

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer