Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011"

Transkript

1 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport

2 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El Småhusbyggandet upplevde ett uppsving Elförbrukningen minskade Installeringen av fjärravlästa mätare framskrider Omsättningen 84,0 miljoner euro Rörelsevinsten 17,5 miljoner euro Verksamhetsmiljö EU-kommissionen godkände i juni energieffektivitetsdirektivet som förpliktar kommunerna och energibolagen att främja energieffektiviteten. Avsikten med direktivet är att garantera att de klimatmål som uppställts för 2020 kommer att uppnås. Energimarknadsverket fattade ett beslut om anläggningar som ingår i det riksomfattande effektreservsystemet. Systemet omfattar två kraftverk i vilka Kymmenedalens El har andelar. Lagen om effektreserv säkerställer balansen mellan elproduktionen och -förbrukningen i sådana situationer då Finlands egen elproduktionskapacitet inte räcker till för att täcka toppkonsumtionen. Utöver flexibilitet i efterfrågan är också reservkapacitet nödvändig när detta inträffar. Energimarknadsverket offentliggjorde efter samrådsomgångar i slutet av juni riktlinjerna för den tredje övervakningsperioden för nätverksamhet. Utkasten till företagsspecifika bekräftelsebeslut som grundar sig på riktlinjerna kommer att offentliggöras under hösten. Företaget har sålt några små fastigheter som ett led i projektet för effektivisering av verksamheten och ekonomin. Köpebrevet gällande försäljningen av det småskaliga vattenkraftverket i Kantturakoski undertecknades i juli. Projektet som inleddes för tre år sedan har resulterat i engångsförsäljningsintäkter på en miljon euro samt årliga inbesparingar i verksamhetskostnaderna på en halv miljon euro. Koncernstrukturen Koncernen Kymmenedalens El består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab som idkar energi- och nätbyggnadsverksamhet och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab som idkar nätverksamhet. Affärsverksamheten Energi Under perioden januari augusti var medelvärdet för Spotpriset i Finland 54,3 /MWh (53,6 /MWh). Under det första tertialet var vattenkraftsreserverna klart mindre än i genomsnitt men återgick till en normal nivå under det andra tertialet. En nedgång i priset på utsläppsrätter och den förbättrade situationen inom vattenkraftsproduktionen bidrog till att sänka prisnoteringarna för partiel. I mitten av september var prisnoteringen för partiel för årets slut 51 /MWh och för vintern 53 /MWh inom Finlands prisområde. Noteringen för Finlands område var omkring 6 /MWh högre än det nordiska systempriset i genomsnitt.

3 Kymmenedalen El Ab 13 ägarkommuner Förvaltningsråd Styrelse Kymmenedalens El -koncern (affärsverksamheterna energi, elnät och nätbyggnad) Kymmenedalens El Ab ekonomiförvaltning affärsverksamheten energi affärsverksamheten nättbyggnad Orimattilan Lämpö Oy (45 %) Artjärven Lämpö Oy (34 %) Kymppivoima-bolagen Kymppivoima Oy (27,6 %) Kymppivoima Hankinta Oy (25 %) Kymppivoima Hydro (20,1%) Kymmenedalens Elnät Ab (100 %) affärsverksamhet elnät Kymmenedalens El Ab:s elförsäljning uppgick till 982 (1018) GWh under översiktsperioden. Nedgången i elförsäljningen berodde dels på att vädret var varmare än i fjol, dels på att elförsäljningsavtalen för vissa företagssegment löpte ut. 306 (402) GWh av elförsäljningen, dvs. 31 (39) procent, producerades med egna kraftandelar. Bolaget deltar via Kymppivoimas produktionsandelar i projekt för utbyggnad av vindkraftsparker i Kristinestad, Karleby och Kemi. Bolagets vindkraftskapacitet kommer att mer än fördubblas under Samarbetet med Finlands Egnahemsförbund fortsätter Kymmenedalens El Ab och Finlands Egnahemsförbund rf undertecknade ett nytt två år långt försäljnings- och marknadsföringssamarbetsavtal. Takuukymppi-avtalen och det nya elavtalet Ilona Tuulisähkö marknadsförs till medlemmarna av Egnahemsförbundet. Inom privatkundsektorn var elhandeln livlig också i övrigt eftersom ett stort antal tidsbundna avtal gick ut under våren och sommaren. Förhandlingarna om fortsatta avtal var framgångsrika. Omkring 80 procent av avtalen som löpte ut fortsätter genom ett nytt tidsbundet Takuukymppi-avtal. Kundtjänsten utvecklas Den traditionella telefontjänsten har under många år varit den populäraste kundtjänstkanalen. Antalet samtal som mottogs under översiktsperioden minskade med tusen samtal jämfört med läget för ett år sedan. En av orsakerna var att övervakningen av utestående räkningar överfördes på en tjänsteleverantör. Wattvagnen körde runt på sommarevenemang och mässor i området för fjärde året i rad. Kunderna besökte vagnen aktivt och samtal fördes om allt från elavtal till frågor gällande energisparande. Utbildningen av kundtjänstpersonalen fortsatte med en kurs i betjäning och teamarbete. Under våren inleddes arbetet för att utveckla bolagets webbplats i syfte att öka den elektroniska ärendehanteringen. Målet är att föra fram viktiga tjänster på ett bättre sätt, följa upp antalet besökare mer noggrant och skapa beredskap för olika språkversioner. Livligt inom storkundsförsäljningen Nedgången av priserna på börsel som började i slutet av sommaren har lett till livligare handel inom storkundsförsäljningen. Företagskunderna har aktivt ingått elavtal med fast pris.

4 Affärsverksamheten Elnät Elförbrukningen inom bolagets försörjningsområde uppgick till 902 (938) GWh vilket är 4,0 procent mindre än under motsvarande period Årets början var varmare än i fjol. Antalet nya anslutningsavtal är 355 (327). Anslutningsavtalen för småhus ökade mest, dvs. med 17 procent jämfört med året innan. Byggandet av småhus uppvisade en fortsatt återhämtning efter lågkonjunkturen. Elektrifieringen av semesterbostäder fortsatte i samma takt som under Färre åskstormar än tidigare De rikliga snömängderna under den gångna vintern återspeglas också i störningssiffrorna för början av året. I januari led särskilt det östra nätområdet av störningar på grund av stora snöbördor. Sommarperioden var dock betydligt bättre än året innan och området drabbades inte nämnvärt av några åskstormar. Kunderna hade i medeltal 1,9 (1,9) leveransstörningar och avbrottstiden var 0,79 (2,2) timmar. Bättre leveranssäkerhet Planeringen av 110 kv ledningen och 110/20 kv elunderstationen som ska byggas i Monby i Askola fortsatte. Inlösningen av markanvändningen för den cirka 8 km långa elledningen behandlas av statsrådet. Byggandet av en ny elunderstation i Luumäki och ombyggnaden av elunderstationen i Pyttis inleddes. De största investeringarna i förnyandet av distributionsnätet riktades i början av året till områdena kring Miehikkälä, Askola och Lovisa. Installeringen av fjärravlästa mätare framskrider Provinstalleringar och fälttest av fjärravläsningen av elmätare utfördes under början av året. Under sommaren gjordes ännu en andra pilotinstallering vars avsikt var att testa hur mätarna fungerar i olika situationer. Massinstalleringar av mätare inleds under hösten och alla mätapparater kommer att bytas ut till fjärravlästa mätare före utgången av Hushållen med fjärravlästa mätare fick tillgång till elförbrukningsrapporter per timme i maj. Rapporterna kan läsas på Online-tjänsten. Affärsverksamheten Nätbyggnad Enheten har huvudsakligen utfört de nätbyggnadsarbeten som koncernen beställt. Den snöiga vintern bidrog till att avsevärt öka arbetsmängden inom störningsutredningar medan arbetsmängden minskade mot slutet av perioden tack vare den relativt störningsfria sommaren. Under sommarmånaderna blev byggandet av nya anslutningar livligare och nådde upp till samma nivå som under tidigare år. Andelen underhållsarbeten ökade jämfört med åren innan. Mot slutet av perioden låg de största nätbyggnadsmålen i serviceområdena kring Lovisa och Orimattila. Ekonomi Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 84,0 (81,3) miljoner euro och rörelsevinsten uppgick till 17,5 (14,6) miljoner euro. Koncernens vinst före bokslutsdispositioner och skatt var 17,2 (13,9) miljoner euro. Vinsten för elförsäljningen före bokslutsdispositioner och skatt var 3,9 (3,2) miljoner euro och för elöverföringen 14,4 (11,5) miljoner euro. Koncernens rörelsevinst var 20,9 (17,9) procent av omsättningen. Investeringarna uppgick till sammanlagt 6,9 (7,6) miljoner euro, varav investeringarna i elnät uppgick till 5,2 (5,7) miljoner euro och övriga investeringar till 1,7 (1,9) miljoner euro. Koncernens lån uppgick till 26,9 (27,2) miljoner euro. Soliditeten var utan anslutningsavgifterna 43,4 (39,6) procent och med anslutningsavgifterna 75,5 (71,6) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 2,6 (1,8). Personal I slutet av augusti 2011 hade koncernen 160 (165) fast anställda och 12 (12) visstidsanställda. Sammanlagt fyra personer har gått i pension under översiktsperioden. Vi erbjöd en sommararbetsplats till nästan tjugo ungdomar. I koncernens ledningsgrupp skedde förändringar den 1 juni 2011 när nätbolagets verkställande direktör Asko Määttä gick i pension. Ingenjör Raimo Härmä utnämndes till verkställande direktör för Kymmenedalens Elnät Ab och diplomingenjör Tuure Aho till direktör för nätbyggnadsverksamheten. Uppskattad utveckling under resten av året Omväxlingarna i väderleken och utvecklingen av marknadspriset på partiel inverkar på utvecklingen av koncernens affärsverksamhetsresultat. Investeringarna i förnyandet av elnätet, förbättringen av funktionssäkerheten och systemet med fjärravlästa mätare fortsätter. Koncernens affärsverksamhet och ekonomiska resultat förutspås utvecklas i enlighet med planerna.

5 Koncernresultaträkning tusen euro Omsättning Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter Andel av intresseföretagens resultat Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Vinst före bokslutsdispositioner och skatt Inkomstskatt Kalkylerade skatter Räkenskapsperiodens vinst

6 Koncernbalansräkning tusen euro AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Uppskjuten skattefordran Finansieringstillgångar Totalt PASSIVA Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Främmande kapital Uppskjuten skatteskuld Långfristiga lån Anslutningsavgifter Kortfristigt främmande kapital Totalt Nyckeltal Rörelsevinst % 20,9 % 17,9 % 18,8 % Likviditet (Quick ratio) 2,6 1,8 2,0 Soliditet % (exkl. anslutningsavgifter) 43,4 % 39,6 % 42,1 % Soliditet % (inkl. anslutningsavgifter) 75,5 % 71,6 % 73,5 % Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. Kouvola den 3 oktober 2011 KYMMENEDALENS EL AB Styrelse Kymmenedalens El Ab Yhdystie 7, PB 9, Elimä Tfn

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1 30.4.2015 Investeringar i vindkraften ökar andelen utsläppsfri produktion Det varma vädret påverkade elpriset och

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

- Fortum slutförde förvärvet av Stora Ensos krafttillgångar samt finansieringsarrangemangen avseende förvärvet.

- Fortum slutförde förvärvet av Stora Ensos krafttillgångar samt finansieringsarrangemangen avseende förvärvet. FORTUM ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2000 Perioden i korthet - Omsättningen ökade under det andra kvartalet med 35 procent och resultatet var bra. Rörelsevinsten för perioden april-juni mer än fördubblades

Läs mer

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen ......................................................... Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen................................................... Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 2

Läs mer

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Börsmeddelanden 1 (11) FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Ekonomiskt resultat Koncernens omsättning i juli september uppgick till 106 miljoner euro (88 miljoner euro under motsvarande period

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE 2006 Mariehamn 2007 ÅlandsTryckeriet KRAFTNÄT ÅLAND AB 2006 Innehåll VD:s översikt... 3-4 Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse... 5-15 Elöverföring... 5-6 Elmarknaden...

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Börsmeddelande 1 (15) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.-31.3.2015 Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Ekonomisk utveckling, januari-mars 2015 Koncernens

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2004 Fortsatt starkt resultat för Fortum - rörelseresultat 1 350 miljoner euro Sammanfattning av perioden januari

Läs mer

Börsmeddelande 1 (18)

Börsmeddelande 1 (18) Börsmeddelande 1 (18) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.6.2015 Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS). Siffrorna

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2005 Fortsatt god utveckling i Fortum - Bra operativt resultat och kassaflöde under tredje kvartalet Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari 30 april 2015 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 1 411 (1 499) mnkr Rörelseresultat 247 (257) mnkr Rörelsemarginal 12,8 %

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

E.ON Sverige AB. Årsredovisning

E.ON Sverige AB. Årsredovisning E.ON Sverige AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Verksamhet... 5 Marknadsöversikt och viktiga händelser... 5 Forskning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012 Karleby Energi 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012 Affärsverket Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som svarar för energiförsörjningen i Karleby och som idkar affärsverksamhet

Läs mer

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12]

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] 2 ÅRSBERÄTTELSE 2011 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] Sammandrag av bokslutet [24] 3 VERKSTÄLLANDE

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4 årsberättelse 2014 Verkställande direktörens översikt 4 Innehåll År 2014 i korthet 6 Nyckeltal 6 Affärsområden 8 Förvaltning 12 Styrelsen 12 Förvaltningsrådet 13 Ledningsgruppen 13 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Starkt ekonomiskt resultat för Fortum under första kvartalet - vinsterna ökade över 50 % Första kvartalet

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer