Miljötillsyn av lantbruk eller hästhållning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljötillsyn av lantbruk eller hästhållning"

Transkript

1 Miljötillsyn av lantbruk eller hästhållning Checklista ch inspektinsanteckningar Ref nr: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning/ar Fastighetsägare Kntaktpersn/huvudansvarig för verksamheten Org. Nummer /Persnnr Adress Pstadress Telefn 1 Telefn 2 Epst Under nteringar skrivs t ex förtydliganden Förklaringar till förkrtningar i vänsterkant: = Miljösanktinsavgift finns kpplad till punkten. Förklaringar till förkrtningar i högerkant: Ok = Inget att anmärka på nterades Anm = Miljöbalkens krav bedöms ej uppfyllas. Dk/Uppg= Dkumentatin/Uppgift önskas Ej k = Ej kntrllerat Ej a = Ej aktuellt 1 Om inspektinen 1a Inspektinsdatum ch tid: 1b Inspektör(er): 1c Närvarande från verksamheten: 1d Övriga närvarande: 1e Anledning till inspektin Rutininsp. Klagmål Återkntrll 1f Inspektinen aviserad i förväg Ja, datum: Nej 1g Insp. genmförd utan hinder Ja Nej 2 Allmänt m lantbruket ch platsen 2a 2b 2c 2d Krt översikt m lantbruket T ex typ av prduktin, vilka lika fastigheter/stallar sm mfattas, finns anställda? Brukad areal Åker, egenägd: Åker arr el avtal: Naturbete egenägt Naturbete annans: (egen ch annans) Platsens miljöförutsättningar T ex jrdmån; stalls/markers närhet till t.ex vattentäkter eller känsliga vattendrag/naturmarker, närbende/detaljplanelagt mråde Finns andra verksamheter? Tex uthyrning av bstad, b på lantgård, gårdsförsäljning eller servering Nteringar ha ha ha ha 2e 1

2 3 Djurhållning Underlag för bedömning av antal djurenheter, behövd lagringskapacitet ch spridningsareal NÖTKREATUR Antal djur Gödselslag Stallperid Andel fder (fast, flyt, (mån) fr bete (%) klet,djupströ) Övrigt Kr:* Mjölkk, kg mjölk/år Mjölkk, kg mjölk/år Mjölkk, kg mjölk/år Mjölkk, kg mjölk/år Dik eller amk Övriga nöt över 1 år: Kviga/Stut Vallfdertjur* Betestjur* Övriga nöt under 1 år: Kviga/stut Gödtjur* Vallfdertjur* Betestjur* Andel 1-6 mån av dessa (%) FÅR ch GET Får eller get >6mån Get för mjölk >6mån Lamm el killingar <6mån GRIS Sugga, vanlig prduktin Suggring, satellit Suggring, nav Slaktsvin Avelsgalt FÅGEL Värphöns >16 v Unghöns <16 v Slaktkycklingar Kalkner, ankr ch gäss Struts, emu, nandu Antal djur Antal djur (el. platser) Antal djur (el. platser) Stallperid (mån) Grisn/år per plats HÄST Antal djur Övrigt Str häst Pnny Föl <6mån Nteringar kring antal ch typ av djur Bur, glv el gräs Gödselslag Plac. i satellit antal v. före grisning Antal mg per år Andel fder från bete (%) Omg/år, per plats Tillsätts fytas i fdret Övrigt Gödselslag Övrigt *) Till mjölkkr räknas även sinkr. Gödtjur= Föds huvudsakligen upp på kraftfder ch slaktas vid ca 12 mån. Vallfdertjur= Slaktas vid ca 16 mån. Betestjur= Slaktas vid ca 18 mån. 2

3 4 4a 4b 4c 4d Brtförsel eller mttagande av rganiska gödselmedel Avser försäljning/inköp/överlåtelse av stallgödsel, slam/urin, benmjöl etc. Förs rganisk gödsel brt eller tas emt från/till verksamheten? Om ja, ange gödselslag, mängd, fsfrinnehåll ch från/till vem. Jurnalförs uppgifter m gödselslag, mängd, fsfrinnehåll (alt. djurslag ch antal djur) ch från/till vem sm sparas i 6 år? Uppfylls krav för mttagande ch brtförsel enligt bestämmelser m animaliska biprdukter? Gäller kött-/benmjölsprdukter, samt naturgödsel sm behandlas i extern kmpsterings- /bigasanläggning. Nteringar 4e *) När räknas det sm brtförsel/mttagande? Ibland är gränsen flytande när man sprider på annans mark. Men m du bestämmer växtföljd, sår, skördar sv på marken du sprider dina djurs gödsel, så räknas det sm att gödseln används inm din egen verksamhet. Detta även m det endast finns muntligt brukaravtal ch fastighetsägaren är den sm söker jrdbrukarstöd för marken. 5 Hantering av avlppsslam för gödsling 5a 5b Sker spridning av avlppsslam från reningsverk eller avlppsanläggning? Om ja: Vilken typ av slam gäller det? 5c Hur lagras ch behandlas slammet innan spridning? 5d 5e 5f 5g Hur ch var sker spridning? Nedbrukas slammet inm 1 dygn? Hur iakttas gränser för metaller i åkermarken? Hur iakttas gränser för metaller sm får tillföras? Nteringar 5h 6 Lagring av stallgödsel ch fder 6a 6b Ange vilket/vilka system för gödsellagring sm används samt möjlig lagringsvlym (m 3 ) i dessa. Tex: Gödselplatta Urinbehållare 3. Flytgödselbehållare 4. Djupströbädd 5. Cntainer Beskriv tillförsel av nederbörd, diskvatten, fderrester ch strömedel etc. 3

4 6c 6d Bedöms lagringskapaciteten vara tillräcklig för att spridning ska kunna ske vid lämplig tidpunkt? Sker gödsellagring utan avrinning/läckage? 6e 6f Sker påfyllning av flytgödsel ch urinbehållare under täckning? Finns tillräcklig täckning sm hindrar ammniakförluster på flytgödsel- eller urinbehållare? 6g Sker ev. lagring eller kmpstering i fält på lämpligt sätt? Beskriv mängd, utfrmning, placering, tider m.m. 6h Finns ensilageanläggning(ar) Om ja, ange typ ch ungefärlig mängd. 6i Hur tas pressaft m hand? 6j Gödselbelastning från utfdringsplatser, fållr, rasthagar till grund-/ytvatten? Nteringar 6k 7 Spridning av gödsel ch förebyggande av näringsläckage, lukt etc. Begränsningar av mängden gödsel sm får spridas 7a Hur planerar du mängden gödsel sm ska spridas? 7b 7c 7d 7e 7f 7g Används handelsgödsel? Om ja, ange slag ch mängd. Är markkartering utförd? Vad visade den? Vilken spridningsareal finns? Hur beräknas att fsfrtillförseln inte överstiger 22 kg tt-p per hektar ch år under en 5-års perid? T ex- används balansberäkningar, schablnvärden för fsfrutsöndring per djur, eller äldre regler m djurtäthet? Inräknat egen/mttagen stallgödsel, slam, etc. Vilken spridningsareal krävs? Fördelas under en 5-årsperid de rganiska gödselmedlen över minst den areal sm krävs? 4

5 7h 7i 7j Spridningstidpunkter ch spridningsförhållanden Vid vilka tidpunkter förkmmer spridning av stallgödsel ch hur? Beskriv i stra drag mängder, gröda ch teknik. Vad gör du för att minska förluster av växtnäring vid ch efter spridning? 3. Finns skyddszner utmed diken ch vattendrag? 4. Dkumenteras utförd gödsling i t ex gödseljurnal? Är minst 50 % av åkerarealen höst- eller vinterbevuxen? Gäller verksamheter med > 5 ha. Förekmmer spridning inm/nära tättbebyggt mråde? Om ja vilka åtgärder vidtas för att minska luktlägenhet? Nteringar 7k 8 Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel ch bicider) Används bekämpningsmedel i verksamheten? 8a Om ja- ange i stra drag hur. T ex mt gräs, mögel ch insekter ch i vilka grödr. Utförs betning av utsäde? Prdukter 8b Vilka prdukter används? Ange t ex handelsnamn registreringsnr på etiketten klass 8c 8d 8e 8f 8g 8h Är prdukterna gdkända att användas? Behörighet ch tillstånd Vem utför spridningen av bekämpningsmedel? Ange namn samt m persnen är anställd inm företaget eller extern sprutförare. Har sprutföraren behörighet att använda bekämpningsmedel? Har sprutföraren tillstånd att använda klass 1L medel? Prduktinfrmatin Läser sprutföraren prdukternas användningsvillkr för att försäkra sig m en krrekt användning av medlen? Finns säkerhetsdatablad för 5

6 växtskyddsmedlen tillgängligt på företaget? 8i 8j 8k Läser sprutföraren säkerhetsdatabladet innan användning av medlen? Följer sprutföraren anvisningar m skyddsutrustning i säkerhetsdatabladet? Finns rutiner vid spill av bekämpningsmedel? Sprutjurnal 8l Finns en jurnal tillgänglig hs företaget? 8m Är den granskade jurnalen krrekt ifylld? 8n Om det saknas uppgifter i jurnalen, vilka är dessa? Datum Sprutförare Klckan Skifte Gröda Preparat Ds Blmmande vegetatin Temperatur Vindstyrka Vindriktning Markanpassat skyddsavstånd Vindanpassat skyddsavstånd Påfyllningsplats ch rengöringsplats Karenstid Skördedatum 8 Har prdukternas användningsvillkr följts? Planering 8p Hur planerar du din bekämpning? Skyddsavstånd 8q Följer sprutföraren de skyddsavstånd sm rekmmenderas i Naturvårdsverkets allmänna råd (97:3) m spridning av kemiska bekämpningsmedel? Påfyllning ch rengöring 6

7 8r Hur utförs påfyllnad av växtskyddsmedel? 8s Var ch hur utförs grvrengöring ch slutlig rengöring av sprutan? Utrustning 8t 8u 8v 8w 8x Hur kntrlleras sprutans funktin? Är utrustningen t ex funktinstestad de senaste 3 åren (finns aktuellt kntrllmärke)? Vattenskyddsmråde, mm Sprider företaget växtskyddsmedel inm vattenskyddsmråde utanför åker där allmänheten för färdas fritt? Om ja, finns erfrderligt tillstånd från (anmälan till) kmmunal nämnd? Förvaring av bekämpningsmedel Förvaras prdukterna på ett säkert sätt? Hur många medel finns i lager? Nteringar 8z 9 Cisterner ch ledningar där diesel eller ljr hanteras 9a 9b 9c 9d 9e 9f Uppgifter m cisterner för diesel/eldningslja eller spilllja (utm ev. ljecistern för bstad) Finns cistern inm skyddsmråde för vattentäkt? Har samtliga har genmgått återkmmande kntrll? Ange även årtal för nästa besiktning. Fungerar överfyllnadsskydd, märkning, tankningsmunstycke, slangar mm? Är uppställningen gdtagbar? Avstånd till vattentäkt, vattendrag etc. Finns invallning eller dubbelmantling? Nteringar Innehåll Vlym Id-nummer Srt 3. 9g 7

8 10 Kylanläggningar 10a 10b 10c 10d 10e Finns kylanläggning? Är den anmäld m det behövs? Sker kntrll, registerföring ch underhåll enligt reglerna? Används endast gdkända medel? Nteringar Anv. till Medium Mängd Kntrllerad 11 Hantering av övriga kemikalier ch avlppsvatten Plats a: Vilka platser/utrymmen finns där kemikalier hanteras eller förvaras? Ange på vilka platser, t ex: a: Gårdsverkstad, b: Maskinhall, c: Mjölkrum, d: Lge e. Cntainer utanför maskinhall 1: Plats b: 11a Vilka kemikalier gäller det? Ange för respektive utrymme t ex disk- ch rengöringsmedel, handelsgödsel, batterier, ensileringsmedel, smörjljr, färger, lösningsmedel, bensin, veterinära läkemedel ch farligt avfall sm t ex spilllja, uttjänta lysrör, batterier, överblivna kemikalier mm. Hur ser riskbilden ut för hantering/förvaring? Finns t ex ett tätt glv utan avlpp, invallning ch snabb tillgång till uppsugande material för att förebygga miljöskada ch saneringskstnader i händelse av spill? Finns risker i händelse av brand, sönderfrysning eller stöld sm bör förebyggas bättre? Kan barn kmma åt prdukterna? Råder tillräckligt gd rdning i utrymmet? Framgår det på behållarna vad de innehåller, samt deras risker för miljö ch hälsa? 1: Plats c: Plats d: 11b 11c 11d 11e Är förvaringen/hanteringen sm beskrivits van gdtagbar? Avlpp på gården Ange alla sm finns inklusive glvbrunnar, dck inte bstadens avlpp. Vart leds de? Hur sker rening? Tvätt av maskiner ch frdn - Hur ch var sker det? Nteringar 3. 8

9 12 Farligt avfall Vilket farligt avfall uppkmmer i verksamheten ch vart förs det? 12a T ex spilllja, ljefilter, batterier, lösningsmedel, bekämpningsmedelsrester, glykl, lysrör, tryckimpregnerat virke, uttjänta frdn, mm. 12b 12c 12d 12e 12f Jurnalföring Antecknas uppgifter m farligt avfall i verksamheten? Brttransprt av farligt avfall Transprterar du själv farligt avfall från verksamheten? Har anmält till Länsstyrelsen m egen transprt? Anlitas annan för transprt av farligt avfall? - Vem? Kntrlleras transprtörens behörighet? 12g Kntrllerar du mttagarens tillstånd att hantera avfallet? 12h Upprättas transprtdkument? Nteringar 12i 13 Annat avfall 13a 13b Hur hanteras ch vart förs t ex ensilageplast plastförpackningar, dunkar, tunnr 3. läkemedelsrester, kanyler 4. fderrester 5. döda djur 6. slaktavfall från tambskap/vilt 7. skrt 8. byggavfall 9. övrigt Nteringar 14 Buller 14a Beskriv vilka bullrande verksamheter sm förekmmer Tex spannmåls- eller hötrkar, andra fläktar, trafik eller krssning. 3. Typ 14b 14c Har klagmål uppstått? Vidtas försiktighetsåtgärder? Nteringar 14d 9

10 15 Naturmiljön mm. 15a Finns det skyddade mråden sm kan påverkas av verksamheten? Kan t.ex. gälla Natura 2000-mråde; naturreservat; vattenskyddsmråde; bitpskydd sm tex stenmurar ch alléer, naturminne eller ängsch betesmark med särskilda värden. 15b Hur iakttas försiktighet för dessa? Nteringar 15c 16 Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken 16a 16b 16c Eventuella verksamheter med anmälnings- eller tillståndsplikt Bedrivs djurhållning med > 100 de? Övrig tillstånds-/anmälningsplikt sm inte tas upp på annat håll i prtkllet kan t.ex. gälla gårdspanna >500 kw, anläggning för bilgisk behandling, större sil/ fderframställning, täkt (lst), vattenverksamheter(lst) Uppfylls anmälnings- eller tillståndsplikt? Nteringar 17 Egenkntrll 17a 17b Kan egenkntrllen i strt bedömas sm gdtagbar i mfattning ch utförande i förhållande till verksamheten? Undersöker du vilka miljörisker sm kan finnas med din verksamhet ch hur de kan undvikas? Hur? Ge exempel. Håller du dig uppdaterad m miljöregler sm rör verksamheten? Hur? 3. Inspekterar du regelbundet viktig utrustning ch vidtar förebyggande åtgärder sm behövs? Hur? 4. underrättas miljö- ch hälsskyddskntret m någn större driftstörning inträffar sm kan skada miljö- ch hälsa? Finns i tillräcklig mfattning 5. dkumenterade rutiner för kntrll av utrustning? 6. dkumenterade undersökningar ch bedömningar av risker? 7. en kemikalieförteckning? 8. dkumenterad ansvarsfördelning för att lika miljöregler uppfylls? Om det är en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet iakttas de eventuella föreläggandena i beslutet? Om tillståndsprövad verksamhet iakttas villkren för tillståndet? Nteringar 10

11 Åtgärder ch uppföljning Här sammanställs de eventuella behv av åtgärder ch dkumentatin sm vi kmmit överens m vid inspektinen, eller sm uppmärksammats vid efterföljande handläggning. Följande brister i verksamheten nterades sm behöver åtgärdas: Punkt Åtgärd Lagrum Senast Uppföljning Det kan ha förekmmit brister sm inte nterades vid kntrllen. Följande uppgifter begärs in till miljö- ch hälsskyddskntret Punkt Uppgift Lagrum Senast Om jag har missuppfattat någt eller m du kanske har frågr eller synpunkter så hör av dig till mig senast x-x-x Det går bra per telefn, e-pst, brev eller besök. Skulle vi inte kmma överens m någn åtgärd har du ckså rätt att få ett beslut sm kan överklagas. Susanna Degaardt/Jakim Hedvall/Emma Karlssn Miljö- ch hälsskyddsinspektör Pstadress: Miljö- ch hälsskyddskntret, Växjö kmmun, Växjö Telefn: (Susanna), (Jakim) eller (kmmunens växel) Fax: Epst: Uppgifterna kmmer att införas i Miljö- ch hälsskyddskntrets dataregister. 11

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2010 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2011 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER. Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg

IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER. Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg IP SIGILL standard Utgåva 2012:1 Giltig från 2012-02-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2013-2014 Antagna av Bjuvs kmmunfullmäktige 2013-03-21, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner...

Läs mer

IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01

IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP sigill frukt & grönt Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

VATTENTÄKTZON, PRIMÄR, SEKUNDÄR SAMT TERTIÄR SKYDDSZON

VATTENTÄKTZON, PRIMÄR, SEKUNDÄR SAMT TERTIÄR SKYDDSZON rep001.dcx 2012-03-29 PM UPPDRAGSNUMMER 1240621 REMISSVERSION 2013-12-13 SWECO ENVIRONMENT AB Swec RISKBEDÖMNING INOM BOLMENS VATTENSKYDDSOMRÅDE rep001.dcx 2012-03-2914 FÖRORD Föreliggande rapprt utgör

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

KONTROLLINSTRUKTION FÖR TVÄRVILLKORSKONTROLLER 2015 Version 2

KONTROLLINSTRUKTION FÖR TVÄRVILLKORSKONTROLLER 2015 Version 2 BESLUT Dnr 3.4.20-2203/15 2015-06-12 Stödprocessavdelningen KONTROLLINSTRUKTION FÖR TVÄRVILLKORSKONTROLLER 2015 Version 2 1 1 Nyheter 2015... 19 1.1 1.2 1.3 1.4 Kontrollpunkter... 19 Kontrollpunkterna

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling Utkast 2015-02-25 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den [datum] NFS 2015:[nr] Utkom från trycket den

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn!

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn! Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Vattenskyddsområden - En vägledning för tillsyn! Juni 2009 0 Denna handledning har tagits fram av projektgruppen som jobbat med vattenskyddsområden - vägledning för

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. Nedan finns förslaget till nya regler som börjar gälla 1 januari 2014. Texten utgår från reglerna

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer