Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning"

Transkript

1 Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning 1 Parter Trafikverket org.nr: ) Borlänge Nedan kallad Trafikverket Ledningshavaren Gata/box Postnummer och ort org.nr: XXXXXX-XXXX Nedan kallad Ledningshavaren 2 Avtalets innehåll Avtalet består av detta avtal jämte bilaga 1 Allmänna villkor inklusive övriga uppräknade, under rubrik 14, bilagor. Detta avtal hanterar bara upplåtelser på Trafikverkets fastigheter. 3 Markupplåtelse Avtalet är ett servitutsavtal till förmån för Ledningshavarens fastighet Ledningen 1:1 i B-stads kommun. Trafikverket upplåter genom detta avtal utrymme för luftledning/markkabel/rör för ledningstyp inom fastigheten Järnvägen 1:1 i A-stads kommun, se situationsplan (Bilaga x) och karta (Bilaga x). Det upplåtna utrymmet är tre (3) meter brett där ledningen huvudsakligen är förlagd i mitten av utrymmet. Upplåtelsen avser rätt för Ledningshavaren att för all framtid, eller till dess att detta avtal upphör, använda området för att anlägga, underhålla, nyttja och förnya luftledning/markkabel/rör i enlighet med detta avtal. Ledningshavaren får inom upplåtet utrymme ta bort träd och buskar som är till hinder för ledningarna och farliga för dess säkerhet. Ledningshavaren ska efter utförd underhållsröjning bortföra ris eller andra avverkningsrester som medför brandrisk på fastigheten. Avverkade träd tillhör fastighetsägaren. 3.1 Spårområdet Ledningen korsar järnvägsanläggningen vid km+ m: XXX+XXX enligt järnvägens längdmätning, bandel XXX. Korsningspunkten redovisas särskilt på karta (Bilaga x). Delar av den med detta avtal avsedda ledningsanläggningen är förlagd parallellt med järnvägen, (ange väderstreck) om bandel xxx, mellan km + m: xxx+xxx och km +m: xxx+xxx enligt järnvägens längdmätning. Sida 1 av 5

2 4 Tekniska villkor för förläggning Tryckmetod ska vara styrdborrning (Vid korsning av järnväg ska tryckmetod/drivningsmetod för ledningen anges.) Om tryckmetoden senare behöver ändras ska detta först godkännas av Trafikverket. "Här läggs de tekniska villkoren för hur ledningen får passera över eller under järnvägen, krav på säkerhet och kontroller som är relevanta för att kontrollera att eventuella spårrörelser under pågående arbete inklusive hänvisning till bilagd: tvärsektion/linjeprofil/kontrollprogram mm. När ledningsarbetet är utfört ska marken iordningställas i förut befintligt skick. 5 Arbetets genomförande Vid arbete, såväl anläggande som reparation och underhåll ska förutsättningarna för arbetets bedrivande klarläggas. Förberedande kontakter Anläggningsarbete får påbörjas när detta avtal undertecknats av båda parter och överenskommelse träffats om tid och metod för arbetets utförande. Obligatoriskt samråd m.m. Arbeten på eller nära Trafikverkets spår får aldrig utföras annat än i samråd med Trafikverket. Av detta följer att då ledning ligger på spårområdet eller i spårområdets omedelbara närhet får tillträde ske först efter Trafikverkets medgivande. Bygghandlingarna och arbetsförfarandet ska ha varit föremål för samråd med och godkännande av Trafikverket innan arbete påbörjas. Se vidare under punkt 3 i bilaga 1 Allmänna villkor. Skyddsanvisningar Alla arbeten på eller nära Trafikverkets spår ska utföras i enlighet med "BVF 1920 och Trafikverkets publikation 2010:077 om Råd och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde. Ledningshavaren ansvarar för att personalen delges och iakttar såväl dessa Råd och skyddsanvisningar som detta avtals bilaga 1 Allmänna villkor. Minst en person från Ledningshavarens personal ska ha utbildats i kursen Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom (Trafikverkets) spårområde. Ledningshavaren ansvarar för att sådan utbildning sker samt att den som erhållit utbildningen informerar övrig personal om kursens innehåll. Författningar m.m. Ledningshavaren ansvarar för att aktuella regler och anvisningar tillämpas för anläggningen. Av särskild vikt är följande: - Bilaga 1 Allmänna villkor enligt detta avtal - Ellagen (1997:857) och elförordning (2013:208) - Starkströmsförordningen (2009:22) - Starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2008:1, ELSÄK-FS 2010:1) - BVF 923 Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid arbete inom spårområde - BVF 913 om Elsäkerhetskrav på personal för arbete på och nära Banverkets starkströmsanläggningar - BVF 540:731 om Banverkets rutiner med korsning av starkströmsledning över och under järnväg - BVS 585:18 Trummor och ledningar - BVF 1920 och Trafikverkets publikation 2010:077 om Råd och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde Sida 2 av 5

3 6 Förorenade områden Notera att marken kan vara förorenad, vilket i sådant fall kan ställa särskilda krav på schaktning och nedläggning av ledningar. Ledningshavaren är att betrakta som verksamhetsutövare enligt Miljöbalken (1998:808) avseende nedläggning, förvaltning och upptagande av ledningar och kablar med kringutrustning. Detta innebär bland annat att Ledningshavaren ansvarar för omhändertagande och övrig hantering av schaktmassor samt att Ledningshavaren ska ombesörja den upplysning och de anmälningar och tillstånd som Miljöbalken ställer krav på. Ledningshavaren får inte deponera schaktmassor eller annat avfall på Trafikverkets fastigheter eller i Trafikverkets anläggningar. Återvinning av schaktmassor eller annat avfall på Trafikverkets fastigheter eller i Trafikverkets anläggningar får endast ske efter tillstånd från Trafikverket. Eventuell tillfällig uppläggning av förorenade schaktmassor eller annat avfall får endast ske om mark och vatten inte kan tillföras föroreningar. Om Ledningshavaren skulle förorena Trafikverkets fastighet eller anläggningar så ska Ledningshavaren omedelbart avhjälpa föroreningen. Ledningshavaren ska informera Trafikverket om denne påträffar föroreningar på verkets fastigheter eller i verkets anläggningar. 7 Kända rättigheter Inom det upplåtna området kan det finnas andra anläggningar som redan är säkrade genom någon form av nyttjanderättsavtal, servitut eller ledningsrätt. Det är Ledningshavarens ansvar att samråda med andra rättighetshavare före arbete utförs på den egna ledningen. Kända rättigheter inom det upplåtna området: Rättighet Ändamål Ledningshavare Övrigt 1480K-2007F24.1, El-ledning Vattenfall AB ledningsrätt Markupplåtelseavtal, ej inskrivet Vattenledning Göteborgs kommun Se avtal och karta, Bilaga x 8 Upplåtelse och överlåtelse Ledningsinnehavaren får överlåta hela avtalet till annan part och ska då underrätta Trafikverket om överlåtelsen. Ledningsinnehavaren får inte upplåta någon rätt eller del av rätt enligt detta avtal. 9 Inskrivning eller ledningsrätt Avtalet får inskrivas och läggas till grund för upplåtelse av ledningsrätt. Om delar av avtalet inte kan ingå i sådant beslut ska dessa redovisas särskilt i protokoll eller liknande. 10 Borttagande av ledning Om Trafikverket så kräver ska Ledningshavaren, när ledningen permanent tagits ur bruk, på egen bekostnad borttaga och bortfrakta ledningsanläggningen och återställa området. Vid borttagande av ledning gäller motsvarande föreskrifter och anvisningar som vid anläggandet. Om denna rättighet inskrivits eller lagts till grund för ledningsrätt ska den genom Ledningshavarens försorg och på dennes bekostnad borttagas ur fastighetsregistret. 11 Kontaktuppgifter Följande personer ska kontaktas vid framtida underhåll och reparation. Trafikverket Markfrågor: Markförvaltare (Region) Frågor gällande järnvägsanläggning: Projektingenjör för bandel XXX Telefon: Sida 3 av 5

4 Ledningshavaren Avdelning: Underhåll Adress: se första sidan Telefon: nummer till växeln 12 Ekonomiska villkor Kostnader för Ledningshavaren som uppstår vid tillkomst av järnvägsanläggningen ska ersättas av Trafikverket. De regleras i samband med genomförandet i ett separat avtal med Trafikverket som har ärendenummer TRV20xx/xxxxx. Ledningshavaren ansvarar för eventuellt senare tillkommande kostnader, t.ex. enligt punkt 8-9 i bilaga 1 Allmänna villkor Ersättning vid tågförseningar Arbeten som utförs efter planering med Trafikverket och under tid som upplåtits av Trafikverket föranleder i normalfallet ingen kostnadsdebitering för tågförseningar m.m. Om tågförsening uppstår genom ledningsinnehavarens vållande, till exempel genom att anvisade tågfria tider överskrids eller på grund av arbetenas utförande, ska ledningsinnehavaren betala ersättning med kronor för varje påbörjad tiominutersperiod per tåg. Detta belopp gäller för Beloppet ska därefter utgöra det för varje tidpunkt gällande belopp som används för de ersättningar som gäller vid Trafikverkets upphandling av järnvägsentreprenader. Ersättning utgår utan att Trafikverket eller järnvägsföretaget behöver styrka förlust. Ersättning betalas inte om tågförseningen underskrider två minuter. Försening för respektive tåg beräknas som tiden mellan tidtabellsenlig passage förbi platsen för hindret och tidpunkten när hindret är undanröjt. Om störningen blir så stor att trafikutövare måste omdirigera tåg eller erbjuda resenärer annat färdmedel eller i övrigt åsamkas extra kostnader, ska ledningsinnehavaren utöver ovan angivna ersättning ersätta de faktiska kostnaderna för detta. 13 Bilagor Bilaga 1 - Allmänna villkor Bilaga X - Situationsplan Bilaga X - Karta Bilaga X - Tvärsektion/Linjeprofil Bilaga X - Befintligt avtal Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt. Ort och Datum Ort och Datum För Staten genom Trafikverket För Ledningshavaren Sida 4 av 5

5 Namnförtydligande Namnförtydligande Sida 5 av 5

6 BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Ledningsanläggningen utförs av Ledningshavaren i samråd med Trafikverket. Arbeten med spår eller annan järnvägen tillhörig anläggning utförs av Trafikverket eller av Trafikverket anlitad entreprenör. 2. Erforderlig grundundersökning utförs av Ledningshavaren. Innan undersökning påbörjas inom järnvägens område ska medgivande därtill ha erhållits av Trafikverket. 3. Ledningshavaren ska senast en månad innan planerad byggstart till Trafikverket överlämna bygghandlingar för granskning och godkännande. Omfattningen av handlingarna får anpassas efter förutsättningarna i det enskilda fallet såsom arbetets art och omfattning. Granskningsunderlaget bör i normalfallet omfatta följande handlingar: - geoteknisk utredning - förslag till grundläggning - schaktplaner - provisoriska konstruktioner vid schaktning och grundläggning med bifogade beräkningar - förslag till eventuella skyddsåtgärder för banan som exempelvis staket och skyddsnät - rör till vilka även skyddsrör räknas - anläggningsanordningar som hänför sig till ledningen såsom avstängningsventiler, skyddsjordningar av skyddsrör m.m. Om Trafikverket bedömer det nödvändigt kan Trafikverket för Ledningshavarens räkning efter samråd med denne låta utföra kompletterande undersökningar och/eller konstruktionsarbeten. 4. Ledningshavaren ska innan grundundersökning och/eller anläggningsarbete påbörjas inhämta uppgift över inom arbetsområdet befintliga kablar och rörledningar (ledningskarta). Kabel- och ledningslägen ska markeras under den tid arbetet pågår. I närheten av kabel ska schaktningsarbete bedrivas med största försiktighet./i närheten av kabel ska schaktningsarbete bedrivas med största försiktighet (handgrävning). 5. Tid för ledningsanläggningens påbörjande och bedrivande samt underhåll och förnyelse fastställs av Trafikverket. Vid bestämmandet av tid ska hänsyn tas till såväl Trafikverkets som Ledningshavarens behov och intressen. Särskild hänsyn ska tas till Trafikverkets behov av egna arbetsinsatser och tillgång till tidtabellsutrymme. Särskild hänsyn ska även tas till Ledningshavarens intresse av att påbörja och bedriva ledningsanläggning i enlighet med upprättad tidsplan. Arbeten som kräver längre period av hastighetsnedsättning eller enkelspårsdrift ska intas i Trafikverkets tid- och resursplanering. Arbetet ska därför anmälas i god tid och minst åtta månader före tidtabellsskiftet vilket normalt äger rum i början av juni och december månad. Arbeten som inte kräver hastighetsnedsättning eller enkelspårdrift ska anmälas till Trafikverket minst tre månader i förväg. 6. Arbete ska hela tiden kunna kontrolleras av Trafikverket, som också ska ges tillfälle att besiktiga ledningen efter Ledningshavarens anmälan att arbete är färdigt. Järnvägens markområde ska städas och återställas i ursprungligt skick. Erforderlig spårjustering inom arbetsområde utförs av Trafikverket och bekostas av Ledningshavaren. Sida 1 av 2

7 7. Före återfyllning ska Ledningshavaren mäta in ledningen och upprätta relationshandling. Planläget för anläggning under jord anges med markeringsskyltar, som placeras efter samråd med Trafikverket. En relationshandling ska överlämnas till Trafikverket. 8. Tillsyn, underhåll och framtida förnyelse av ledningen utförs och bekostas av Ledningshavaren. Ledningshavare ska även svara för Trafikverkets kostnader för dess medverkan vid nämnda åtgärder. Där ledningen ligger på spårområdet får tillträde först ske efter Trafikverkets medgivande. 9. Innehavaren av ledning som framdragits inom område för järnväg är skyldig, vid ändring av järnvägsanläggningen, vidta och svara för de ledningsåtgärder som behövs för att ändringen ska kunna genomföras. Ledningshavaren ska svara för dessa kostnader. Om åtgärder enligt ovan vidtas där ledning korsar järnväg begränsas Ledningshavarens kostnadsansvar till kostnader för flyttning av stolpe, stag eller liknande anordning inom järnvägsområde. Kostnader därutöver svarar järnvägens innehavare för. 10. För skada som genom ledningen vållas Trafikverket eller tredje man svarar Ledningshavaren ensam om inte Trafikverket vållat skadan. För skada från elanläggningen gäller ellagen. Om tredje man skulle framställa anspråk mot Trafikverket för skada till följd av ledningen, ska Trafikverket omedelbart informera Ledningshavaren härom samt bereda Ledningshavaren möjlighet att på lämpligt sätt medverka i en eventuell process eller eventuella förhandlingar. Ledningshavaren ska svara för Trafikverkets alla kostnader vid sådant anspråk, avseende skada, eventuell process och eventuella förhandlingar. 11. Om fara för person eller egendom uppstår på grund av ledningen, ska Ledningshavaren omedelbart efter Trafikverkets anvisningar vidta åtgärder för att avlägsna faran. Kan detta ej ske eller skulle avlägsnandet enligt Trafikverkets bedömning ej tåla något som helst dröjsmål äger Trafikverket på Ledningshavarens bekostnad vidta åtgärder för att avlägsna faran och därefter omedelbart underrätta Ledningshavaren. 12. Trafikverkets(Banverkets) föreskrift BVF ska gälla vilken behandlar Trafikverkets rutiner med korsning av starkströmsledning över och under järnväg. Sida 2 av 2

Ram- och genomförandeavtal

Ram- och genomförandeavtal Version 2014-09-08 Till fullföljande av ombyggnaden av Storstockholms framtida stam- och regionnät inom ramen för projektet "Stockholms Ström" har Affärsverket svenska kraftnät ("SvK"), Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar NÄT 2012 H Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

Läs mer

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 N Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

2.2 Om elnätsföretaget eller kunden så önskar ska skriftlig anmälan göras eller skriftligt avtal träffas.

2.2 Om elnätsföretaget eller kunden så önskar ska skriftlig anmälan göras eller skriftligt avtal träffas. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska anläggningar och överföring av el till sådana anläggningar, när anslutningen och överföringen avser näringsverksamhet eller annan likartad

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1 (10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi.

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Gäller från 2012-06-01 Konsument 2011-12-05 2(16) 2011-12-05 3(16) Sammanfattning

Läs mer

Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och

Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och..., pers nr..., nedan kallad Medlemmen, å andra sidan har denna dag träffats avtal om utbyggnad av lägenhet över uteplats.

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) NÄT 2012 K (rev) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) 1(12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser NÄT 2004 N 1 (10) Gäller hos Växjö Energi Elnät AB fr o m 2004-08-01 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet

Läs mer