SAMMANFATTNING AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION BETALNINGSRUTINER PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1."

Transkript

1 1

2 SAMMANFATTNING AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION BETALNINGSRUTINER PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL KVITTON OCH KVITTOKOPIOR ADMINISTRATION DEFINITIONER OCH BESKRIVNINGAR Läkarvård Sjukvårdande behandling Öppen och sluten vård Inom- resp. utomlänspatienter Samordningsnummer ÖPPEN VÅRD FÖR BOENDE I SVERIGE GRUNDLÄGGANDE AVGIFTSBESTÄMMELSER VÅRD AV PATIENTER BOENDE I ÖSTERGÖTLAND Avgift för vård p.g.a. sjukdom Taxa för besök mm Födelsekontrollerande verksamhet, rådgivning Vissa laboratorieundersökningar Vårdavgiftsbestämmelser för dagsjukvård Smittskyddslagen Transport av avlidna VÅRD AV PATIENTER SOM INTE BOR I ÖSTERGÖTLAND Utomlänstaxor PATIENTER BOENDE OCH FOLKBOKFÖRDA I ANNAT LANDSTING Allmänt Kvarskrivna patienter Akut vård Planerad vård

3 2.4 TANDVÅRD Allmänt Personkrets Vårdgivare Patienter boende i Östergötland Patienter inte boende i Östergötland SLUTEN VÅRD FÖR PERSONER BOENDE I SVERIGE PATIENTAVGIFTER Patienter från Landstinget i Östergötland (inomlänspatienter) Patient från annat landsting än Östergötland (utomlänspatient) SPECIALBESTÄMMELSER Permissioner och femdagarsvård Överflyttningsresor Sällskap hos patienten Vissa riktlinjer vid debitering av avgifter mm SJUKVÅRD FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER DEFINITIONER Allmänt PATIENTER SOM ÄR UTLANDSSVENSKAR EU/EES-området och Schweiz Inom EU bosatta pensionärer med svensk pension Utlandssvenskar från länder utanför EU/EES Högkostnadsskydd och resor Kostnadsansvar Identifikation Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer Utsända personer Taxa för läkarvård och sjukvårdande behandling Taxa för sluten vård Vissa riktlinjer vid debitering av avgifter mm

4 4.3 PATIENTER FRÅN EU/EES-LAND OCH SCHWEIZ EU/EES-länderna och Schweiz Vårdåtagande Planerad vård Särskilda vårdinsatser SJUKVÅRDSKONVENTIONER Konventions- och avtalsländer Ersättning från Försäkringskassan Nordiska konventionen PATIENTER FRÅN ÖVRIGA LÄNDER Patient utan rätt till sjukvårdsförmån HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL ASYLSÖKANDE M FL INLEDNING ALLMÄNT FINANSIERING AV VÅRD AV ASYLSÖKANDE Ersättning från Migrationsverket Patientavgift LANDSTINGENS VÅRDÅTAGANDE VÅRD SOM INTE ERSÄTTS AV MIGRATIONSVERKET ADMINISTRATION INOM LANDSTINGET PERSONKRETS Allmänt Identifikation/LMA-kort Gömda barn Gömda och andra papperslösa vuxna HJÄLPMEDEL SJUKRESOR/SJUKTRANSPORT ERSÄTTNINGSREGLER PATIENTAVGIFTER Patientavgifter i öppen vård

5 Befrielse från patientavgift i öppen vård Högkostnadsskydd/Frikort Patientavgifter i sluten vård TANDVÅRD TOLKKOSTNADER HÄLSOUNDERSÖKNINGAR Hälsosamtal/hälsoundersökningar Hälsoundersökningar och utlåtanden som begärs av annan myndighet HÖGKOSTNADSKORT OCH FRIKORT FÖR ÖPPEN SJUKVÅRD ALLMÄNT EU/EES DELBETALNING LANDSTINGETS REGLER FÖR HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD Grundläggande regler Särskilda regler Utomlänspatienter ANVISNINGAR FÖR PATIENTKASSOR Besöksregistrering och utfärdande av frikort Besök med frikort Omprövning av beslut av tillämpning av reglerna för högkostnadsskyddet Rekvisition av blanketter HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR LÄKEMEDEL Allmänt Överprövning DELBETALNING HÄLSOUNDERSÖKNINGAR, INTYG, VACCINATIONER M M ALLMÄNT Intyg

6 7.1.2 Intyg på andra språk Moms Grupptaxesystem Intygsersättning till läkaren Avgiftsfria intyg INTYG Laboratorieprover och Röntgenundersökningar VACCINATIONSVERKSAMHET Influensavaccin för vissa riskgrupper HÄLSOUNDERSÖKNINGAR Sjukdom konstaterad vid hälsoundersökning Särskild hälsovård och riktade hälsokontroller KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER 82 ALLMÄNT ERSÄTTNING TILL ORGANDONATORER BIDRAG TILL PATIENTER MED OXYGENKONCENTRATORER VÅRD UNDANTAGEN FRÅN SJUKVÅRDSANSVARET IVF/Äggdonation Refertiliseringsoperationer Omskärelse av pojkar Borttagande av godartade hudförändringar Ärrkorrigeringar och borttagande av tatueringar på icke medicinsk grund KOSTNAD FÖR JOURNALKOPIOR MM ERSÄTTNING FÖR UTSKRIVNINGSKLARA PATIENTER VÅRDGARANTI ADMINISTRATIVA REGLER ALLMÄNT KLINIKENS ANSVAR TIDSREGLER REMISSREGLER VÅRDAVGIFTER

7 9.6 MEDICINSK SERVICE HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING TANDVÅRD KOSTNADSANSVAR REMISSREGLER VID UTOMLÄNSVÅRD M.M VÅRD I ANNAT LANDSTING ÄN HEMLANDSTINGET MM Allmänt Avtal om utomlänsvård Former av vård enligt Riksavtalet och Regionavtalet Andra landstings remisskrav Ekonomiskt ansvar Reseersättning REMISSRÄTT Riksavtalets bestämmelser Remissregler REGISTRERING AV REMISS I IT-SYSTEMET KUL (KÖPT UTOMLÄNSVÅRD) REMISS FÖR MEDICINSK SERVICE VALFRIHET I VÅRDSÖKANDET VISSA ÖVRIGA FRÅGOR AVSEENDE VÅRD UTANFÖR LANDSTINGET Behandlingshem/rekreationsvistelser Utlandsvård - Specialistvård utomlands Klimatvård Habilitering Tandvård SJUKVÅRDSHUVUDMÄNNENS KRAV PÅ REMISS I ÖPPEN VÅRD Sammanställning över krav på remiss i öppen vård till annan specialistläkare än specialistläkare i allmän medicin samt fysioterapeut/sjuk-gymnast SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN

8 Samverkan inom sjukvårdregionen Regionavtal REGIONAL TAXA FÖRORD AVTALETS OMFATTNING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD EFTER REMISS FRÅN HEMLANDSTINGET AKUT- OCH FÖRLOSSNINGSVÅRD SAMT VÅRD AV VISSA PATIENTER ÖVRIG UTOMLÄNSVÅRD I DE FALL PATIENTEN SJÄLV VÄLJER MEDICINSK SERVICE HJÄLPMEDEL TRANSPORTER OCH RESOR ERSÄTTNING Grunder för ersättning regional prislista Reglering av ersättning AVTALSTID BILAGA. DEFINITIONER SOM ANVÄNDS I DETTA AVTAL KOMMENTARER TILL RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD SYFTE BAKGRUND RIKSAVTALET, REGIONAVTALEN, MELLANLÄNSAVTALEN OCH KONTRAKT MED PRIVATA VÅRDGIVARE SAMT DESS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE RIKSAVTALETS OMFATTNING DEFINITION AV PATIENTENS HEMLANDSTING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD EFTER REMISS FRÅN HEMLANDSTINGET Rätten att remittera Vidareremittering Förbehåll i en remiss

9 Uppgifter om medicinsk frågeställning m.m AKUT- OCH FÖRLOSSNINGSVÅRD SAMT VÅRD AV VISSA PATIENTER Förutsättningar för akut- och förlossningsvård a Vård av vissa patienter Vidareremittering Kontakt med hemlandstinget ÖVRIG UTOMLÄNSVÅRD I DE FALL PATIENTEN SJÄLV VÄLJER Patientlagen öppen vård Förbundsrekommendation sluten vård MEDICINSK SERVICE Rätten att beställa medicinsk service Beställning av läkare med läkarvårdsersättning och vårdgivare med kontrakt enligt LOU eller LOV Beställning från försvarsmakten m.fl HJÄLPMEDEL TRANSPORTER OCH RESOR Transport till vårdenhet Överflyttningstransport Transport från vårdenhet Transport av avliden Permissionsresa Sjukresa enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Samordningsmöjligheter Patientens val av vårdgivare i andra landsting ERSÄTTNING Grunder för ersättning regional prislista Reglering av ersättning

10 SAMMANFATTNING Denna handbok innehåller de regler och avgifter som tillämpas för såväl den öppna som slutna sjukvården inom Landstinget i Östergötland. Patientavgifter för öppen vård för patienter boende i Sverige, oavsett medborgarskap, på grund av sjukdom eller förlossning fastställs av landstinget och redovisas under avsnitt 2. Avgifter för sluten vård för patienter boende i Sverige, oavsett medborgarskap, på grund av sjukdom eller förlossning fastställs av landstinget och redovisas under avsnitt 3. Regler för vård som ges till personer som inte bor i Sverige fastställs dels av staten, dels genom överenskommelser mellan staten och landstingen. Taxebestämmelser för utlandssvenskar samt för personer som inte bor i Sverige redovisas under avsnitt 4. Regler för vård som ges till asylsökande redovisas under avsnitt 5. Regler för tillämpning av högkostnadsskyddet återfinns under avsnitt 6 och fastställs av landstinget men grundar sig på lagbestämmelser. Avgifter för annan sjukvård än på grund av sjukdom eller förlossning, fastställs i regel av landstinget. För vissa undersökningar är dock taxan fastställd enligt skilda författningar. Taxan redovisas under avsnitt 7. Under avsnitt 8 redovisas vissa övriga avgiftsbestämmelser och andra regler som inte finns beskrivna på annat håll i taxan. Under avsnitt 9 redovisas vissa generella och allmänna bestämmelser avseende vårdgarantin. Avsnitt 10 redovisar bestämmelserna för utomlänsvård samt landstingets remissregler mm. Under avsnitt 11 återfinns samtliga bilagor, däribland Riksavtalet för utomlänsvård. 10

11 1 AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 1.1 BETALNINGSRUTINER Avgift för vårdinsatser ska i huvudsak betalas i förväg. Med anledning av att landstinget under år 2010 övergick till kontantlös hantering av avgifter ska betalning i huvudsak ske med kort. Om kortbetalning inte görs kan fakturering ske. På grund av säkerhetsskäl för såväl personal som patienter, tas kontant betalning endast emot i undantagsfall. Fakturering kan ske via autogiro i de fall patienten har tecknat avtal om sådant. Fakturering i efterhand får dock inte ske vid utfärdande av intyg eller i samband med vaccinationer. Intyg kan dock översändas till mottagaren via postförskott. Administrativa rutiner för registrering av patientbesök och annat utnyttjande av datoriserade system (Cosmic eller annat system) eller manuella system fastställs av systemansvariga. 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL Landstingsstyrelsen har 1997 fastställt följande regler för fastställande av patienters identitet. Reglerna bygger på Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården. Personer som söker vård vid landstingets enheter skall vid behov kunna legitimera sig. Vid kallelse skall det framgå att patienten skall kunna legitimera sig. I det fall patienten inte kan eller vill visa legitimation skall det - om patienten inte är känd på annat sätt - antecknas på kvittot eller i annan lämplig handling, samt i journalen, att patienten vid vårdtillfället inte visat legitimation. Att hälso- och sjukvården kräver att en patient skall kunna identifiera sig innebär således inte att en patient kan nekas vård på grund av att identiteten inte är fastställd. Medföljande till ett barn ansvarar, så långt det är möjligt, för att barnets identitet är korrekt angiven. Vid remittering av patient skall på remissen antecknas om patientens identitet inte är säkerställd. Patienter har rätt att få HIV-test utförd anonymt. Ansvar för att dessa riktlinjer tillämpas, och vad som i övrigt gäller enligt lagar och förordningar, åvilar chefsöverläkare/verksamhetschef vid landstingets enheter. 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR Kvitto ska alltid lämnas på betald avgift. Kopia på avgiftskvitto ska kunna lämnas upp till 10 år efter besöket. Särskilda rutiner finns för att ta fram sådana kvitton även från tidigare patientadministrativa system. 11

12 1.4 ADMINISTRATION Beställning av frikort och högkostnadskort görs hos Patientkontoret inom Resurscentrum. Frågor om taxans innehåll besvaras av Patientkontoret inom Resurscentrum, som också tacksamt tar emot synpunkter på taxan. 1.5 DEFINITIONER OCH BESKRIVNINGAR Läkarvård Besök i öppen vård av patient hos läkare (eller av läkare hos patient) på grund av sjukdom benämns läkarvård. Journal skall föras. Telefonkontakt räknas inte som besök. Läkarvård hos patient, i allmänhet i den senares hem eller i särskilt boende benämns hembesök. Konsultbesök är avgiftsfritt för patienten. Med konsultbesök menas: besök i öppen vård där annan läkare än mottagningens tillkallas, eller besök på mottagning av patient inskriven i sluten vård på annan klinik. Konsultbesök kan även ske mellan sjukhus. Av patienten tidigare planerade besök som sker under ett slutenvårdstillfälle är inte att anse som ett konsultbesök utan är avgiftsbelagt Sjukvårdande behandling Behandling vid besök i öppen vård pga. sjukdom som ges av annan vårdgivare i landstinget än läkare benämns sjukvårdande behandling. Journal skall föras. Remiss till sådan vård är inte nödvändig men förekommer ofta. Vården kan lämnas av sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska, logoped, arbetsterapeut, kurator, psykolog, psykoterapeut, oftalmologassistent m fl. Vården kan ges till flera patienter samtidigt, s.k. gruppbesök. Som sjukvårdande behandling räknas avgiftsmässigt också delegerade eller indirekta läkarbesök. Vid sådana besök ges vården av annan vårdgivare än en läkare men på delegation eller uppdrag från läkaren. Behandling hos kiropraktor eller naprapat som omfattas av landstingets vårdavtal är också sjukvårdande behandling. Observera i dessa fall den särskilda patientavgiften för besök hos kiropraktor och naprapat. Remiss för sjukgymnastik behövs inte vare sig hos landstingets eller privata sjukgymnaster, men kan vara lämpligt ur medicinsk synpunkt. Remissfrihet gäller även hos kiropraktor/naprapat för vård enligt vårdavtal med landstinget Dagsjukvård Med dagsjukvård avses öppen vård av mer omfattande eller resurskrävande art än ett normalt besök. Till dagsjukvården räknas dagkirurgi, dagmedicin samt övrig dagsjukvård. 12

13 Dagkirurgi är dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning. Som dagmedicin räknas dagsjukvård där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation såsom dialysbehandling eller onkologisk behandling. Annan dagsjukvård än dagkirurgi eller dagmedicin, i allmänhet i form av sjukvårdande behandling benämns övrig dagsjukvård Öppen och sluten vård Som öppen vård avses annan sjukvård än sluten vård och hemsjukvård. Som sluten vård avses vård som ges till en patient inskriven vid en vårdenhet Inom- resp. utomlänspatienter Personer folkbokförda inom landstinget i Östergötland räknas som inomlänspatienter. Dessutom räknas personer som är kvarskrivna enligt bestämmelserna om kvarskrivning i folkbokföringslagen, dvs personer folkbokförda i ett annat län, och som stadigvarande vistas inom landstinget som inomlänspatienter. Ur avgiftssynpunkt ska alla inomlänspatienter hanteras på samma sätt, de generella avgifterna ska tas ut vid besök och i sluten vård. De generella avgiftsreglerna ska även tillämpas för patienter från; andra landsting i Sverige när Riksavtalet för utomlänsvård gäller. EU/EES-länder när regler för dessa patienters sjukvård gäller, se avsnitt 4. konventionsländer när sjukvårdskonventioner gäller, se avsnitt 4. Vissa utlandssvenskar vid akut vård, se avsnitt 4. Som utomlänspatient räknas alla andra patienter oavsett dessa är bosatta i annat landsting i Sverige, i ett EU/EES-land, i ett konventionsland eller i övriga världen. Utomlänspatienter i övrigt betalar normalt avgifter enligt utomlänstaxan. För asylsökande patienter gäller dock särskilda regler, se avsnitt Samordningsnummer Samordningsnummer är en enhetlig identitetsbeteckning för personer som inte är eller inte varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnumret kan tilldelas en person på begäran av en statlig myndighet för registrering i statliga register. Orsaken till sådan registrering kan vara beskattning, registrering i körkortregister eller registrering av brottmål. Landstinget/sjukvården kan inte begära att ett samordningsnummer ska utfärdas. Samordningsnumret är konstruerat som ett personnummer men födelsedagen är ökat med 60. Exempelvis ersätts födelsedag 12 med dag

14 De ekonomiska sjukvårdrättigheterna för personer med samordningsnummer beror på från vilket land de kommer och har sin hemvist, de nordiska länderna, EU/EES, konventionsländer eller övriga världen. Samordningsnumret som sådant ger således inte några rättigheter. 14

15 2 ÖPPEN VÅRD FÖR BOENDE I SVERIGE 2.1 GRUNDLÄGGANDE AVGIFTSBESTÄMMELSER Nedanstående bestämmelser för besöksavgifter skall tillämpas vid vård och behandling på grund av sjukdom, misstanke om sjukdom, skada etc, samt vidare för vård i samband med förlossning. Reglerna gäller för personer boende i Sverige (även boende i andra landsting). De vanligast förekommande avgifterna framgår av nedanstående förteckning: Läkarvård: Besök hos läkare inom primärvård Besök hos läkare inom annat än primärvård Alla läkarbesök för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år 150 kr 300 kr 0 kr Sjukvårdande behandling: Sjukvårdande behandling Besök hos kiropraktor/naprapat (vård enligt vårdavtal) All sjukvårdande behandling för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år 100 kr 200 kr 0 kr Detaljerade avgiftsregler återfinns i nedan följande avsnitt. Avgiftsregler för viss tandvård redovisas på sidan VÅRD AV PATIENTER BOENDE I ÖSTERGÖTLAND Avgift för vård p.g.a. sjukdom Vårdavgiftskvitto/vårdavgiftsräkning Vårdavgift som betalas med bankkort kvitteras med kvitto. I den mån vården inte betalas med kort ska fakturarutin i Cosmic användas. Fakturarutinen används även om patienten har autogiro. Tidigare har begreppen AFL-kvitto och AFL-räkning använts och har sin grund i att avgifter för vård på grund av sjukdom tidigare reglerades enligt lagen om allmän försäkring, AFL. I dag gäller denna lag inte för vårdavgifterna utan dessa regleras enligt bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, men begreppet har varit inarbetat och levt kvar i dagligt tal Besöksavgift Besöksavgiften utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett besök hos vårdgivaren, inberäknat i förekommande fall; läkemedelsförskrivning provtagning för klinisk laboratorieundersökning (inklusive senare lämnade fasteprover, prover med krav på törst och fasta samt prov som kräver att patienten under viss tid samlar urin och/eller avföring) se även nedan 15

16 röntgenundersökning I avgiften för vården ingår också betalning för eventuella läkarintyg för erhållande av sjuklön eller sjukpenning (inkl så kallat förstadagsintyg), samt för intyg till Försäkringskassan för vård av barn (VAB) förband och annat förbrukningsmaterial som lämnas vid besöket Provtagning i anslutning till läkarbesök kan ske en eller flera dagar innan eller efter läkarbesöket och då även vid annan mottagning än den där läkarbesöket skett. Patientavgift tas inte ut vid provtagningstillfället utan ingår i avgiften för läkarbesöket. Provtagningsremissen bör märkas att provtagningsbesöket är avgiftsfritt. Analyskostnad betalas av beställande enhet. Avgiftsfrihet gäller även för besök från privata mottagningar som dock kan debiteras för arbetet av provtagande enhet. Om provet tas på annan mottagning kan denna debitera beställaren 110 kr. Om direkt hänvisning sker samma dag inom landstinget till annan mottagning exempelvis från primärvård till akutmottagning vid sjukhus, räknas båda besöken avgiftsmässigt som ett sammanhållet besök. Avgift tas ut vid den första mottagningskontakten. Se vidare nedan. Om patienten gör flera besök samma dag tas avgift ut för varje besök om besöken avser skilda åtgärder/flera vårdgivare och flera än en besökstid. Träffar patienten vid ett besökstillfälle/en besökstid flera vårdgivare tas endast en besöksavgift ut Remissbesök För besök hos läkare efter remiss ska vårdavgift tas ut. För det första remissbesöket efter remiss från primärvården ska reducerad vårdavgift tas ut. Remissen ska vara utfärdad efter besök inom primärvården i Östergötland, landstingets vårdcentraler eller privat vårdcentral med vårdavtal. Remiss från privatpraktiserande läkare till sjukhus berättigar inte till reducerad vårdavgift. Remiss efter hälsoundersökning (mammografi och gynekologisk cellprovskontroll) berättigar på samma sätt till reducerad avgift Avgiftsfria remissbesök Avgiftsfrihet vid remissbesök gäller för besök; på akutmottagning efter direkt hänvisning samma dag från landstingets mottagningar då avgift betalats där. Som landstingsmottagning räknas även privatläkarmottagning med ersättning från landstinget enligt lag eller avtal. för laboratorie- och röntgenundersökning som är en del av ett läkarbesök. Debitering av eventuella kostnader för provtagningen görs till den som beställt analys eller röntgenundersökning. Besök som ersätter läkarbesök debiteras som sjukvårdande behandling, se

17 Öppenvårdsavgift vid inläggning i sluten vård Patient som efter besök på mottagning läggs in i sluten vård ska betala avgift för såväl den öppna som den slutna vården. Rätten till befrielse från eller återbetalning av öppenvårdsavgift för besök på akutmottagning i samband med inläggning i sluten vård upphörde från och med år Debiteringsregler Avgift för besök tas regelmässigt ut i förskott. Betalningsmottagaren debiterar avgift med utgångspunkt från de uppgifter patienten och eventuellt vårdgivaren lämnar om anledningen till besöket. Det rekommenderas att vid tidsbeställningen ta reda på orsaken till besöket för att underlätta fastställande av avgift Delbetalning En patient kan fördela kostnaderna för sina öppenvårdsbesök genom att betala avgiften månadsvis. Delbetalningsfunktionen innebär att en patient i samband med ett öppenvårdsbesök tecknar en överenskommelse om att månatligen betala ett visst belopp upp till frikortsgränsen. Delbetalning kan fördelas på 1, 5 eller 10 månader. Vid betalning fördelat på; 5 månader betalas en avgift om 220 kr per månad 10 månader betalas en avgift om 110 kr per månad Samtidigt som överenskommelsen tecknas får patienten ett frikort. Giltighetstiden för frikortet är ett år från utfärdandedatum och den summa som ska avbetalas är för närvarande kr. Detaljerade regler om och blankett för överenskommelse återfinns under avsnitt Taxa för besök mm Taxa, generell Läkarvård Besök hos läkare inom primärvård Besök hos läkare inom annat än primärvård Reducerad avgift vid första remissbesöket 150 kr 300 kr 150 kr Sjukvårdande behandling - behandling av annan än läkare Sjukvårdande behandling, även hembesök i distriktsvården avses. Vid upprepade hembesök tas endast en avgift ut per dag. Kiropraktor/naprapat (vårdavtal) 100 kr 200 kr Hembesök 17

18 Hembesök av läkare oavsett vilken enhet inom landstinget läkaren tillhör. 200 kr Preoperativ undersökning i öppen vård Preoperativ undersökning som inte föranleder inläggning i sluten vård (jämställs med läkarbesök) Om undersökningen utförs av annan vårdpersonal 300 kr 100 kr Indirekta läkarbesök Indirekta läkarbesök, dvs besök där vård meddelas efter delegation eller på uppdrag från läkare, av sjuksköterska, psykolog, kurator eller annan vårdgivare räknas i avgiftshänseende som sjukvårdande behandling. Inga särskild avgifter ska tas ut för receptförskrivning, provtagning o dyl. I den mån det under besöket bedöms att patienten måste träffa en läkare ska ingen förhöjd avgift tas ut för detta Rökavvänjning/Tobaksavvänjning Behandling mot rökning kan ges individuellt eller i grupp. Behandlingen sker normalt som sjukvårdande behandling och debiteras som sådan Telefonrådfrågning, recept Från och med den 1 juli 2009 tas inte längre ut någon patientavgift för telefonrådgivning oavsett om receptförskrivning skett eller inte. Apoteken kommer inte längre att kunna bistå med att ta ut dessa avgifter. Ingen avgift tas heller ut i de fall privatläkare med ersättning från landstinget efter rådgivning förskriver läkemedel per telefon Avgiftsbefrielse Befrielse från att betala avgift gäller i följande fall Barn och ungdom Besök för läkarvård och sjukvårdande behandling för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år 0 kr Behovsstyrt besök Besök som behovsstyrt initierats av annan vårdgivare, patienten ska ha motsatt sig att söka nödvändig behandling 0 kr Forskning/utbildning Om patienten i samband med vård deltar i forskningsprojekt, utbildning av blivande läkare m.fl och besöket därvid kan anses pågå längre tid än normalt eller förorsakar patienten besvär av 18

19 fysisk eller psykisk art eller det av andra skäl kan anses som befogat kan aktuell mottagning avstå från att ta ut ersättning. Besöket ska registreras. 0 kr Om patient kallas till mottagning endast för att delta i forskningsprojekt, medicinsk studie eller tjäna som åskådningsexempel eller försökspatient i undervisning av exempelvis blivande läkare ska besöket inte registreras. Patienten har i sådana fall inte heller rätt till reseersättning från landstingets patientkontor. Resekostnader och annan ersättning till patienten betalas i dessa fall av den som engagerat patienten Frikort Om patient uppvisar ett giltigt frikort är besöket avgiftsfritt GMU-soldater Sjukvård åt svenska soldater som genomgår grundläggande militär utbildning (GMU). 0 kr 0 kr Är patienten hemmahörande i annat landsting debiteras hemlandstinget avgift enligt gällande riks- eller regionavtal. För övrig anställd militär personal gäller sedvanliga avgiftsregler. Riksavtalets bestämmelser gäller i förekommande fall Kriminalvårdens patienter Sjukvård åt anhållna, häktade och intagna på fångvårdsanstalt 0 kr Är patienten hemmahörande i annat landsting debiteras hemlandstinget avgift enligt gällande riks- eller regionavtal. För patient som inte är boende i Sverige debiteras anstalten avgift enligt gällande riks- eller regionavtal. Sjukresa betalas av kriminalvården. Patient som avtjänar straff i frivård med fotboja betalar avgift som en vanlig patient Medicinhämtning/provtagning och Dosettdelning) Patient som regelmässigt får hjälp med medicinering på mottagning (psykiatriska kliniken m.fl) är avgiftsfri. Provtagning för att kontrollera medicinering med psykofarmaka är även den avgiftsfri för patienten. Delning av läkemedel i Dosett är avgiftsfri Psykiatrisk vård Behandling inom öppen psykiatrisk vård där sjukdomsinsikt saknas och där krav på betalning utgör ett hinder i vården. Gäller efter beslut av ansvarig chefsöverläkare. Gäller inte asylsökande patient. 0 kr Sjukdom konstaterad vid hälsoundersökning 19

20 Konstateras sjukdom i samband med hälsoundersökning, ska ingen särskild patientavgift tas ut för vid besöket meddelad läkarvård Sjukskrivning, förlängning av Sjukintyg då förlängning av sjukskrivning begärts per telefon eller per brev 0 kr Tillnyktringsenhet (TNE) Avgift tas inte ut av patient som förs till TNE 0 kr Ungdomsmottagning/Ungdomshälsa Avgift tas inte ut av patient som besöker ungdomsmottagning/ungdomshälsa även om patienten fyllt 20 år. 0 kr Uteblivet besök Avgift ska tas ut för uteblivet besök. Avgift ska tas ut vid samtliga öppenvårdsenheter inom landstinget. Produktionsenhetschef får undantagsvis besluta att avgift för uteblivet besök inte ska tas ut för viss patient eller viss patientgrupp. Från och med den 1 september 2011 infördes avgift för uteblivna besök för barn och ungdomar för läkar- och sjuksköterskebesök inom specialitet barnoch ungdomsmedicin inklusive allergicentrum i Linköping motsvarande de gällande avgifterna för motsvarande besök för vuxna. I december 2013 infördes avgift för uteblivna besök för omyndiga patienter för läkarbesök, sjukvårdande behandling eller operation/åtgärd på kliniker i specialiserad vård som omfattas av vårdavgiftssystemet. Undantaget från ovanstående bestämmelse är uteblivna besök inom barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering respektive ungdomsmottagningar/ungdomshälsa där avgift för uteblivet besök inte får tas ut. Den nya regeln gäller när barn och ungdomar som idag är befriade från vårdavgift, uteblir från bokad vårdkontakt i specialiserad vård liksom för logopedi, sjukgymnastik och arbetsterapi inom såväl primärvård som specialiserad vård. Det betyder att regeln omfattar barn och ungdomar som ännu inte fyllt 20 år. Regeln om fakturering ska inte tillämpas inom barn- och ungdomshabilitering, ungdomsmottagning/ungdomshälsa, barn- och ungdomspsykiatri och för barn och ungdomar som ännu inte fyllt 20 år inom vuxenpsykiatri och beroendevård. 20

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2016

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2016 BESLUTSUNDERLAG 1/3 Ledningsstaben Kada Karlsson 2015-10-27 RS 2015-791 Regionstyrelsen AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2016 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling

1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling 1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden Remissregler för sjukvård utanför landstinget, mm I samband med att det nya Riksavtalet

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer Med giltighet fr o m den 1 mars 2004 Macintosh HD:Desktop Folder:riksavtalet_nov_allt.doc 1 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet

Läs mer

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2009

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2009 BESLUTSUNDERLAG 1 Ledningsstaben Juridiska gruppen LiÖ 2008-683 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2009 1. Allmänt 2. Justeringar Härmed överlämnas

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Landstingets kansli 2009-02-27 AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Innehållsförteckning 1. Patientavgifter i öppen

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande 2009 Zandra Granfeldt 2009-04-01 2009-04 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TANDVÅRD 1 1 Hälso- och sjukvård för asylsökande 1.2 Allmänt 1.3 Så kallade gömda barn 1.4 Gömda/papperslösa

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa)

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) Bilaga 1 Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) 1 Inledning Definition sjukresa Sådan vård- eller behandlingsresa för vilken

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Valfrihet och vårdgaranti i Region Örebro län från 1 januari 2015

Valfrihet och vårdgaranti i Region Örebro län från 1 januari 2015 Valfrihet och vårdgaranti i Region Örebro län från 1 januari 2015 www.regionorebrolan.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08 1 (23) INNEHÅLL

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 2015-10-29 Region Kronoberg Sandra Stern Anna Tschannen Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 1 Innehåll 2 Öppenvårdsavgifter... 2 2.1 Avgiftsfria besök... 2 2.1.1 Patientavgifter för

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen Patientavgifter 2011 Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor

Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

VÅRDVAL UPPSALA LÄN. UPPDRAG, ERSÄTTNING - Kapitel 3 & 4 ur förfrågningsunderlag/regelbok för privat psykoterapi

VÅRDVAL UPPSALA LÄN. UPPDRAG, ERSÄTTNING - Kapitel 3 & 4 ur förfrågningsunderlag/regelbok för privat psykoterapi sida 1 (10) VÅRDVAL UPPSALA LÄN UPPDRAG, ERSÄTTNING - Kapitel 3 & 4 ur förfrågningsunderlag/regelbok för privat psykoterapi Förfrågningsunderlaget är i sin helhet fastställt av hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Avgiftshandboken - patientavgifter

Avgiftshandboken - patientavgifter Beskrivning Diarienr: LS 2013/1058 1(41) Dokument ID: 05-35663 Fastställandedatum: 2014-06-23 Giltigt t.o.m.: 2014-12-31 Upprättare: Britt Inger M Söderberg Fastställare: Landstingsfullmäktige Avgiftshandboken

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 15 december 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 15 december 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 15 december 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 240 241 Ärende Val av justerare. I tur: xxx Tid för justering: torsdagen

Läs mer

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en Patientavgifter 2014 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Vårt dnr: 15/0077 2015-01-13 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens och regionernas kanslier Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Sveriges Kommuner

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Sjukresor - granskning av räkenskapsmaterial Landstinget i Östergötland Lars Edgren Stefan Knutsson Eva Andlert, Certifierade kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2010-12-22, kl 13:10 Utskrivet: 2010-12-27, kl 08:23 Avgifter - Asylsökande mfl Gömda flyktingar Hälsoundersökning Planerad vård Sammanfattning patientavgiftsregler Utomlänsflyktingar

Läs mer

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. 1 (6) Patientavgifter 2015 - Förslag INLEDNING Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. Högkostnadsskyddet

Läs mer

AVGIFTSHANDBOK version 11

AVGIFTSHANDBOK version 11 1(92) AVGIFTSHANDBOK version 11 1 Introduktion, sökordsregister 2 Läkarvård öppen vård 3 Sjukvårdande behandling Provtagningar Mödra- och barnhälsovård Preventivmedelsrådgivning m m 4 Högkostnadsskydd

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Beställare Vård Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal November 2005 Innehåll Inledning...3

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2013

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2013 2014-09-18 Vårt dnr 14/0839 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Avdelningen för ekonomi och styrning Jessica Bylund Hälso- och sjukvård åt asylsökande under

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2011-03-10, kl 13:58 Utskrivet: 2011-03-21, kl 16:11 Avgiftshandboken 2011 Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor. Lika viktigt

Läs mer

8 Regler för regional samverkan 2013

8 Regler för regional samverkan 2013 8 Regler för regional samverkan 2013 8.1 Regional medicinsk samverkan 8.1.1 Regionavtal och beslut i Södra Regionvårdsnämnden Landstingen medverkar i regional medicinsk samverkan i enlighet med regionavtalet.

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr.o.m. 2006-01-01

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr.o.m. 2006-01-01 Hälso- och sjukvårdsledning Hälsopolitisk ledning Kansli- och utredningsavdelningen Lena Persson Datum 2006-01-16 046-15 32 44 Rev. 2006-04-10 lena.c.persson@skane.se Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg Gäller från 200-0-0 VÅRD UTANFÖR AFL Allmänt Taxan innehåller åtgärder och tjänster som faller utanför AFL (t ex hälsokontroller, vaccinationer och utfärdande av intyg). För dessa tjänster betalar patienten

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer