SAMMANFATTNING AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION BETALNINGSRUTINER PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1."

Transkript

1 1

2 SAMMANFATTNING AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION BETALNINGSRUTINER PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL KVITTON OCH KVITTOKOPIOR ADMINISTRATION DEFINITIONER OCH BESKRIVNINGAR Läkarvård Sjukvårdande behandling Öppen och sluten vård Inom- resp. utomlänspatienter Samordningsnummer ÖPPEN VÅRD FÖR BOENDE I SVERIGE GRUNDLÄGGANDE AVGIFTSBESTÄMMELSER VÅRD AV PATIENTER BOENDE I ÖSTERGÖTLAND Avgift för vård p.g.a. sjukdom Taxa för besök mm Födelsekontrollerande verksamhet, rådgivning Vissa laboratorieundersökningar Vårdavgiftsbestämmelser för dagsjukvård Smittskyddslagen Transport av avlidna VÅRD AV PATIENTER SOM INTE BOR I ÖSTERGÖTLAND Utomlänstaxor PATIENTER BOENDE OCH FOLKBOKFÖRDA I ANNAT LANDSTING Allmänt Kvarskrivna patienter Akut vård Planerad vård

3 2.4 TANDVÅRD Allmänt Personkrets Vårdgivare Patienter boende i Östergötland Patienter inte boende i Östergötland SLUTEN VÅRD FÖR PERSONER BOENDE I SVERIGE PATIENTAVGIFTER Patienter från Landstinget i Östergötland (inomlänspatienter) Patient från annat landsting än Östergötland (utomlänspatient) SPECIALBESTÄMMELSER Permissioner och femdagarsvård Överflyttningsresor Sällskap hos patienten Vissa riktlinjer vid debitering av avgifter mm SJUKVÅRD FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER DEFINITIONER Allmänt PATIENTER SOM ÄR UTLANDSSVENSKAR EU/EES-området och Schweiz Inom EU bosatta pensionärer med svensk pension Utlandssvenskar från länder utanför EU/EES Högkostnadsskydd och resor Kostnadsansvar Identifikation Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer Utsända personer Taxa för läkarvård och sjukvårdande behandling Taxa för sluten vård Vissa riktlinjer vid debitering av avgifter mm

4 4.3 PATIENTER FRÅN EU/EES-LAND OCH SCHWEIZ EU/EES-länderna och Schweiz Vårdåtagande Planerad vård Särskilda vårdinsatser SJUKVÅRDSKONVENTIONER Konventions- och avtalsländer Ersättning från Försäkringskassan Nordiska konventionen PATIENTER FRÅN ÖVRIGA LÄNDER Patient utan rätt till sjukvårdsförmån HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL ASYLSÖKANDE M FL INLEDNING ALLMÄNT FINANSIERING AV VÅRD AV ASYLSÖKANDE Ersättning från Migrationsverket Patientavgift LANDSTINGENS VÅRDÅTAGANDE VÅRD SOM INTE ERSÄTTS AV MIGRATIONSVERKET ADMINISTRATION INOM LANDSTINGET PERSONKRETS Allmänt Identifikation/LMA-kort Gömda barn Gömda och andra papperslösa vuxna HJÄLPMEDEL SJUKRESOR/SJUKTRANSPORT ERSÄTTNINGSREGLER PATIENTAVGIFTER Patientavgifter i öppen vård

5 Befrielse från patientavgift i öppen vård Högkostnadsskydd/Frikort Patientavgifter i sluten vård TANDVÅRD TOLKKOSTNADER HÄLSOUNDERSÖKNINGAR Hälsosamtal/hälsoundersökningar Hälsoundersökningar och utlåtanden som begärs av annan myndighet HÖGKOSTNADSKORT OCH FRIKORT FÖR ÖPPEN SJUKVÅRD ALLMÄNT EU/EES DELBETALNING LANDSTINGETS REGLER FÖR HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD Grundläggande regler Särskilda regler Utomlänspatienter ANVISNINGAR FÖR PATIENTKASSOR Besöksregistrering och utfärdande av frikort Besök med frikort Omprövning av beslut av tillämpning av reglerna för högkostnadsskyddet Rekvisition av blanketter HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR LÄKEMEDEL Allmänt Överprövning DELBETALNING HÄLSOUNDERSÖKNINGAR, INTYG, VACCINATIONER M M ALLMÄNT Intyg

6 7.1.2 Intyg på andra språk Moms Grupptaxesystem Intygsersättning till läkaren Avgiftsfria intyg INTYG Laboratorieprover och Röntgenundersökningar VACCINATIONSVERKSAMHET Influensavaccin för vissa riskgrupper HÄLSOUNDERSÖKNINGAR Sjukdom konstaterad vid hälsoundersökning Särskild hälsovård och riktade hälsokontroller KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER 82 ALLMÄNT ERSÄTTNING TILL ORGANDONATORER BIDRAG TILL PATIENTER MED OXYGENKONCENTRATORER VÅRD UNDANTAGEN FRÅN SJUKVÅRDSANSVARET IVF/Äggdonation Refertiliseringsoperationer Omskärelse av pojkar Borttagande av godartade hudförändringar Ärrkorrigeringar och borttagande av tatueringar på icke medicinsk grund KOSTNAD FÖR JOURNALKOPIOR MM ERSÄTTNING FÖR UTSKRIVNINGSKLARA PATIENTER VÅRDGARANTI ADMINISTRATIVA REGLER ALLMÄNT KLINIKENS ANSVAR TIDSREGLER REMISSREGLER VÅRDAVGIFTER

7 9.6 MEDICINSK SERVICE HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING TANDVÅRD KOSTNADSANSVAR REMISSREGLER VID UTOMLÄNSVÅRD M.M VÅRD I ANNAT LANDSTING ÄN HEMLANDSTINGET MM Allmänt Avtal om utomlänsvård Former av vård enligt Riksavtalet och Regionavtalet Andra landstings remisskrav Ekonomiskt ansvar Reseersättning REMISSRÄTT Riksavtalets bestämmelser Remissregler REGISTRERING AV REMISS I IT-SYSTEMET KUL (KÖPT UTOMLÄNSVÅRD) REMISS FÖR MEDICINSK SERVICE VALFRIHET I VÅRDSÖKANDET VISSA ÖVRIGA FRÅGOR AVSEENDE VÅRD UTANFÖR LANDSTINGET Behandlingshem/rekreationsvistelser Utlandsvård - Specialistvård utomlands Klimatvård Habilitering Tandvård SJUKVÅRDSHUVUDMÄNNENS KRAV PÅ REMISS I ÖPPEN VÅRD Sammanställning över krav på remiss i öppen vård till annan specialistläkare än specialistläkare i allmän medicin samt fysioterapeut/sjuk-gymnast SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN

8 Samverkan inom sjukvårdregionen Regionavtal REGIONAL TAXA FÖRORD AVTALETS OMFATTNING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD EFTER REMISS FRÅN HEMLANDSTINGET AKUT- OCH FÖRLOSSNINGSVÅRD SAMT VÅRD AV VISSA PATIENTER ÖVRIG UTOMLÄNSVÅRD I DE FALL PATIENTEN SJÄLV VÄLJER MEDICINSK SERVICE HJÄLPMEDEL TRANSPORTER OCH RESOR ERSÄTTNING Grunder för ersättning regional prislista Reglering av ersättning AVTALSTID BILAGA. DEFINITIONER SOM ANVÄNDS I DETTA AVTAL KOMMENTARER TILL RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD SYFTE BAKGRUND RIKSAVTALET, REGIONAVTALEN, MELLANLÄNSAVTALEN OCH KONTRAKT MED PRIVATA VÅRDGIVARE SAMT DESS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE RIKSAVTALETS OMFATTNING DEFINITION AV PATIENTENS HEMLANDSTING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD EFTER REMISS FRÅN HEMLANDSTINGET Rätten att remittera Vidareremittering Förbehåll i en remiss

9 Uppgifter om medicinsk frågeställning m.m AKUT- OCH FÖRLOSSNINGSVÅRD SAMT VÅRD AV VISSA PATIENTER Förutsättningar för akut- och förlossningsvård a Vård av vissa patienter Vidareremittering Kontakt med hemlandstinget ÖVRIG UTOMLÄNSVÅRD I DE FALL PATIENTEN SJÄLV VÄLJER Patientlagen öppen vård Förbundsrekommendation sluten vård MEDICINSK SERVICE Rätten att beställa medicinsk service Beställning av läkare med läkarvårdsersättning och vårdgivare med kontrakt enligt LOU eller LOV Beställning från försvarsmakten m.fl HJÄLPMEDEL TRANSPORTER OCH RESOR Transport till vårdenhet Överflyttningstransport Transport från vårdenhet Transport av avliden Permissionsresa Sjukresa enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Samordningsmöjligheter Patientens val av vårdgivare i andra landsting ERSÄTTNING Grunder för ersättning regional prislista Reglering av ersättning

10 SAMMANFATTNING Denna handbok innehåller de regler och avgifter som tillämpas för såväl den öppna som slutna sjukvården inom Landstinget i Östergötland. Patientavgifter för öppen vård för patienter boende i Sverige, oavsett medborgarskap, på grund av sjukdom eller förlossning fastställs av landstinget och redovisas under avsnitt 2. Avgifter för sluten vård för patienter boende i Sverige, oavsett medborgarskap, på grund av sjukdom eller förlossning fastställs av landstinget och redovisas under avsnitt 3. Regler för vård som ges till personer som inte bor i Sverige fastställs dels av staten, dels genom överenskommelser mellan staten och landstingen. Taxebestämmelser för utlandssvenskar samt för personer som inte bor i Sverige redovisas under avsnitt 4. Regler för vård som ges till asylsökande redovisas under avsnitt 5. Regler för tillämpning av högkostnadsskyddet återfinns under avsnitt 6 och fastställs av landstinget men grundar sig på lagbestämmelser. Avgifter för annan sjukvård än på grund av sjukdom eller förlossning, fastställs i regel av landstinget. För vissa undersökningar är dock taxan fastställd enligt skilda författningar. Taxan redovisas under avsnitt 7. Under avsnitt 8 redovisas vissa övriga avgiftsbestämmelser och andra regler som inte finns beskrivna på annat håll i taxan. Under avsnitt 9 redovisas vissa generella och allmänna bestämmelser avseende vårdgarantin. Avsnitt 10 redovisar bestämmelserna för utomlänsvård samt landstingets remissregler mm. Under avsnitt 11 återfinns samtliga bilagor, däribland Riksavtalet för utomlänsvård. 10

11 1 AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 1.1 BETALNINGSRUTINER Avgift för vårdinsatser ska i huvudsak betalas i förväg. Med anledning av att landstinget under år 2010 övergick till kontantlös hantering av avgifter ska betalning i huvudsak ske med kort. Om kortbetalning inte görs kan fakturering ske. På grund av säkerhetsskäl för såväl personal som patienter, tas kontant betalning endast emot i undantagsfall. Fakturering kan ske via autogiro i de fall patienten har tecknat avtal om sådant. Fakturering i efterhand får dock inte ske vid utfärdande av intyg eller i samband med vaccinationer. Intyg kan dock översändas till mottagaren via postförskott. Administrativa rutiner för registrering av patientbesök och annat utnyttjande av datoriserade system (Cosmic eller annat system) eller manuella system fastställs av systemansvariga. 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL Landstingsstyrelsen har 1997 fastställt följande regler för fastställande av patienters identitet. Reglerna bygger på Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården. Personer som söker vård vid landstingets enheter skall vid behov kunna legitimera sig. Vid kallelse skall det framgå att patienten skall kunna legitimera sig. I det fall patienten inte kan eller vill visa legitimation skall det - om patienten inte är känd på annat sätt - antecknas på kvittot eller i annan lämplig handling, samt i journalen, att patienten vid vårdtillfället inte visat legitimation. Att hälso- och sjukvården kräver att en patient skall kunna identifiera sig innebär således inte att en patient kan nekas vård på grund av att identiteten inte är fastställd. Medföljande till ett barn ansvarar, så långt det är möjligt, för att barnets identitet är korrekt angiven. Vid remittering av patient skall på remissen antecknas om patientens identitet inte är säkerställd. Patienter har rätt att få HIV-test utförd anonymt. Ansvar för att dessa riktlinjer tillämpas, och vad som i övrigt gäller enligt lagar och förordningar, åvilar chefsöverläkare/verksamhetschef vid landstingets enheter. 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR Kvitto ska alltid lämnas på betald avgift. Kopia på avgiftskvitto ska kunna lämnas upp till 10 år efter besöket. Särskilda rutiner finns för att ta fram sådana kvitton även från tidigare patientadministrativa system. 11

12 1.4 ADMINISTRATION Beställning av frikort och högkostnadskort görs hos Patientkontoret inom Resurscentrum. Frågor om taxans innehåll besvaras av Patientkontoret inom Resurscentrum, som också tacksamt tar emot synpunkter på taxan. 1.5 DEFINITIONER OCH BESKRIVNINGAR Läkarvård Besök i öppen vård av patient hos läkare (eller av läkare hos patient) på grund av sjukdom benämns läkarvård. Journal skall föras. Telefonkontakt räknas inte som besök. Läkarvård hos patient, i allmänhet i den senares hem eller i särskilt boende benämns hembesök. Konsultbesök är avgiftsfritt för patienten. Med konsultbesök menas: besök i öppen vård där annan läkare än mottagningens tillkallas, eller besök på mottagning av patient inskriven i sluten vård på annan klinik. Konsultbesök kan även ske mellan sjukhus. Av patienten tidigare planerade besök som sker under ett slutenvårdstillfälle är inte att anse som ett konsultbesök utan är avgiftsbelagt Sjukvårdande behandling Behandling vid besök i öppen vård pga. sjukdom som ges av annan vårdgivare i landstinget än läkare benämns sjukvårdande behandling. Journal skall föras. Remiss till sådan vård är inte nödvändig men förekommer ofta. Vården kan lämnas av sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska, logoped, arbetsterapeut, kurator, psykolog, psykoterapeut, oftalmologassistent m fl. Vården kan ges till flera patienter samtidigt, s.k. gruppbesök. Som sjukvårdande behandling räknas avgiftsmässigt också delegerade eller indirekta läkarbesök. Vid sådana besök ges vården av annan vårdgivare än en läkare men på delegation eller uppdrag från läkaren. Behandling hos kiropraktor eller naprapat som omfattas av landstingets vårdavtal är också sjukvårdande behandling. Observera i dessa fall den särskilda patientavgiften för besök hos kiropraktor och naprapat. Remiss för sjukgymnastik behövs inte vare sig hos landstingets eller privata sjukgymnaster, men kan vara lämpligt ur medicinsk synpunkt. Remissfrihet gäller även hos kiropraktor/naprapat för vård enligt vårdavtal med landstinget Dagsjukvård Med dagsjukvård avses öppen vård av mer omfattande eller resurskrävande art än ett normalt besök. Till dagsjukvården räknas dagkirurgi, dagmedicin samt övrig dagsjukvård. 12

13 Dagkirurgi är dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning. Som dagmedicin räknas dagsjukvård där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation såsom dialysbehandling eller onkologisk behandling. Annan dagsjukvård än dagkirurgi eller dagmedicin, i allmänhet i form av sjukvårdande behandling benämns övrig dagsjukvård Öppen och sluten vård Som öppen vård avses annan sjukvård än sluten vård och hemsjukvård. Som sluten vård avses vård som ges till en patient inskriven vid en vårdenhet Inom- resp. utomlänspatienter Personer folkbokförda inom landstinget i Östergötland räknas som inomlänspatienter. Dessutom räknas personer som är kvarskrivna enligt bestämmelserna om kvarskrivning i folkbokföringslagen, dvs personer folkbokförda i ett annat län, och som stadigvarande vistas inom landstinget som inomlänspatienter. Ur avgiftssynpunkt ska alla inomlänspatienter hanteras på samma sätt, de generella avgifterna ska tas ut vid besök och i sluten vård. De generella avgiftsreglerna ska även tillämpas för patienter från; andra landsting i Sverige när Riksavtalet för utomlänsvård gäller. EU/EES-länder när regler för dessa patienters sjukvård gäller, se avsnitt 4. konventionsländer när sjukvårdskonventioner gäller, se avsnitt 4. Vissa utlandssvenskar vid akut vård, se avsnitt 4. Som utomlänspatient räknas alla andra patienter oavsett dessa är bosatta i annat landsting i Sverige, i ett EU/EES-land, i ett konventionsland eller i övriga världen. Utomlänspatienter i övrigt betalar normalt avgifter enligt utomlänstaxan. För asylsökande patienter gäller dock särskilda regler, se avsnitt Samordningsnummer Samordningsnummer är en enhetlig identitetsbeteckning för personer som inte är eller inte varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnumret kan tilldelas en person på begäran av en statlig myndighet för registrering i statliga register. Orsaken till sådan registrering kan vara beskattning, registrering i körkortregister eller registrering av brottmål. Landstinget/sjukvården kan inte begära att ett samordningsnummer ska utfärdas. Samordningsnumret är konstruerat som ett personnummer men födelsedagen är ökat med 60. Exempelvis ersätts födelsedag 12 med dag

14 De ekonomiska sjukvårdrättigheterna för personer med samordningsnummer beror på från vilket land de kommer och har sin hemvist, de nordiska länderna, EU/EES, konventionsländer eller övriga världen. Samordningsnumret som sådant ger således inte några rättigheter. 14

15 2 ÖPPEN VÅRD FÖR BOENDE I SVERIGE 2.1 GRUNDLÄGGANDE AVGIFTSBESTÄMMELSER Nedanstående bestämmelser för besöksavgifter skall tillämpas vid vård och behandling på grund av sjukdom, misstanke om sjukdom, skada etc, samt vidare för vård i samband med förlossning. Reglerna gäller för personer boende i Sverige (även boende i andra landsting). De vanligast förekommande avgifterna framgår av nedanstående förteckning: Läkarvård: Besök hos läkare inom primärvård Besök hos läkare inom annat än primärvård Alla läkarbesök för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år 150 kr 300 kr 0 kr Sjukvårdande behandling: Sjukvårdande behandling Besök hos kiropraktor/naprapat (vård enligt vårdavtal) All sjukvårdande behandling för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år 100 kr 200 kr 0 kr Detaljerade avgiftsregler återfinns i nedan följande avsnitt. Avgiftsregler för viss tandvård redovisas på sidan VÅRD AV PATIENTER BOENDE I ÖSTERGÖTLAND Avgift för vård p.g.a. sjukdom Vårdavgiftskvitto/vårdavgiftsräkning Vårdavgift som betalas med bankkort kvitteras med kvitto. I den mån vården inte betalas med kort ska fakturarutin i Cosmic användas. Fakturarutinen används även om patienten har autogiro. Tidigare har begreppen AFL-kvitto och AFL-räkning använts och har sin grund i att avgifter för vård på grund av sjukdom tidigare reglerades enligt lagen om allmän försäkring, AFL. I dag gäller denna lag inte för vårdavgifterna utan dessa regleras enligt bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, men begreppet har varit inarbetat och levt kvar i dagligt tal Besöksavgift Besöksavgiften utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett besök hos vårdgivaren, inberäknat i förekommande fall; läkemedelsförskrivning provtagning för klinisk laboratorieundersökning (inklusive senare lämnade fasteprover, prover med krav på törst och fasta samt prov som kräver att patienten under viss tid samlar urin och/eller avföring) se även nedan 15

16 röntgenundersökning I avgiften för vården ingår också betalning för eventuella läkarintyg för erhållande av sjuklön eller sjukpenning (inkl så kallat förstadagsintyg), samt för intyg till Försäkringskassan för vård av barn (VAB) förband och annat förbrukningsmaterial som lämnas vid besöket Provtagning i anslutning till läkarbesök kan ske en eller flera dagar innan eller efter läkarbesöket och då även vid annan mottagning än den där läkarbesöket skett. Patientavgift tas inte ut vid provtagningstillfället utan ingår i avgiften för läkarbesöket. Provtagningsremissen bör märkas att provtagningsbesöket är avgiftsfritt. Analyskostnad betalas av beställande enhet. Avgiftsfrihet gäller även för besök från privata mottagningar som dock kan debiteras för arbetet av provtagande enhet. Om provet tas på annan mottagning kan denna debitera beställaren 110 kr. Om direkt hänvisning sker samma dag inom landstinget till annan mottagning exempelvis från primärvård till akutmottagning vid sjukhus, räknas båda besöken avgiftsmässigt som ett sammanhållet besök. Avgift tas ut vid den första mottagningskontakten. Se vidare nedan. Om patienten gör flera besök samma dag tas avgift ut för varje besök om besöken avser skilda åtgärder/flera vårdgivare och flera än en besökstid. Träffar patienten vid ett besökstillfälle/en besökstid flera vårdgivare tas endast en besöksavgift ut Remissbesök För besök hos läkare efter remiss ska vårdavgift tas ut. För det första remissbesöket efter remiss från primärvården ska reducerad vårdavgift tas ut. Remissen ska vara utfärdad efter besök inom primärvården i Östergötland, landstingets vårdcentraler eller privat vårdcentral med vårdavtal. Remiss från privatpraktiserande läkare till sjukhus berättigar inte till reducerad vårdavgift. Remiss efter hälsoundersökning (mammografi och gynekologisk cellprovskontroll) berättigar på samma sätt till reducerad avgift Avgiftsfria remissbesök Avgiftsfrihet vid remissbesök gäller för besök; på akutmottagning efter direkt hänvisning samma dag från landstingets mottagningar då avgift betalats där. Som landstingsmottagning räknas även privatläkarmottagning med ersättning från landstinget enligt lag eller avtal. för laboratorie- och röntgenundersökning som är en del av ett läkarbesök. Debitering av eventuella kostnader för provtagningen görs till den som beställt analys eller röntgenundersökning. Besök som ersätter läkarbesök debiteras som sjukvårdande behandling, se

17 Öppenvårdsavgift vid inläggning i sluten vård Patient som efter besök på mottagning läggs in i sluten vård ska betala avgift för såväl den öppna som den slutna vården. Rätten till befrielse från eller återbetalning av öppenvårdsavgift för besök på akutmottagning i samband med inläggning i sluten vård upphörde från och med år Debiteringsregler Avgift för besök tas regelmässigt ut i förskott. Betalningsmottagaren debiterar avgift med utgångspunkt från de uppgifter patienten och eventuellt vårdgivaren lämnar om anledningen till besöket. Det rekommenderas att vid tidsbeställningen ta reda på orsaken till besöket för att underlätta fastställande av avgift Delbetalning En patient kan fördela kostnaderna för sina öppenvårdsbesök genom att betala avgiften månadsvis. Delbetalningsfunktionen innebär att en patient i samband med ett öppenvårdsbesök tecknar en överenskommelse om att månatligen betala ett visst belopp upp till frikortsgränsen. Delbetalning kan fördelas på 1, 5 eller 10 månader. Vid betalning fördelat på; 5 månader betalas en avgift om 220 kr per månad 10 månader betalas en avgift om 110 kr per månad Samtidigt som överenskommelsen tecknas får patienten ett frikort. Giltighetstiden för frikortet är ett år från utfärdandedatum och den summa som ska avbetalas är för närvarande kr. Detaljerade regler om och blankett för överenskommelse återfinns under avsnitt Taxa för besök mm Taxa, generell Läkarvård Besök hos läkare inom primärvård Besök hos läkare inom annat än primärvård Reducerad avgift vid första remissbesöket 150 kr 300 kr 150 kr Sjukvårdande behandling - behandling av annan än läkare Sjukvårdande behandling, även hembesök i distriktsvården avses. Vid upprepade hembesök tas endast en avgift ut per dag. Kiropraktor/naprapat (vårdavtal) 100 kr 200 kr Hembesök 17

18 Hembesök av läkare oavsett vilken enhet inom landstinget läkaren tillhör. 200 kr Preoperativ undersökning i öppen vård Preoperativ undersökning som inte föranleder inläggning i sluten vård (jämställs med läkarbesök) Om undersökningen utförs av annan vårdpersonal 300 kr 100 kr Indirekta läkarbesök Indirekta läkarbesök, dvs besök där vård meddelas efter delegation eller på uppdrag från läkare, av sjuksköterska, psykolog, kurator eller annan vårdgivare räknas i avgiftshänseende som sjukvårdande behandling. Inga särskild avgifter ska tas ut för receptförskrivning, provtagning o dyl. I den mån det under besöket bedöms att patienten måste träffa en läkare ska ingen förhöjd avgift tas ut för detta Rökavvänjning/Tobaksavvänjning Behandling mot rökning kan ges individuellt eller i grupp. Behandlingen sker normalt som sjukvårdande behandling och debiteras som sådan Telefonrådfrågning, recept Från och med den 1 juli 2009 tas inte längre ut någon patientavgift för telefonrådgivning oavsett om receptförskrivning skett eller inte. Apoteken kommer inte längre att kunna bistå med att ta ut dessa avgifter. Ingen avgift tas heller ut i de fall privatläkare med ersättning från landstinget efter rådgivning förskriver läkemedel per telefon Avgiftsbefrielse Befrielse från att betala avgift gäller i följande fall Barn och ungdom Besök för läkarvård och sjukvårdande behandling för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år 0 kr Behovsstyrt besök Besök som behovsstyrt initierats av annan vårdgivare, patienten ska ha motsatt sig att söka nödvändig behandling 0 kr Forskning/utbildning Om patienten i samband med vård deltar i forskningsprojekt, utbildning av blivande läkare m.fl och besöket därvid kan anses pågå längre tid än normalt eller förorsakar patienten besvär av 18

19 fysisk eller psykisk art eller det av andra skäl kan anses som befogat kan aktuell mottagning avstå från att ta ut ersättning. Besöket ska registreras. 0 kr Om patient kallas till mottagning endast för att delta i forskningsprojekt, medicinsk studie eller tjäna som åskådningsexempel eller försökspatient i undervisning av exempelvis blivande läkare ska besöket inte registreras. Patienten har i sådana fall inte heller rätt till reseersättning från landstingets patientkontor. Resekostnader och annan ersättning till patienten betalas i dessa fall av den som engagerat patienten Frikort Om patient uppvisar ett giltigt frikort är besöket avgiftsfritt GMU-soldater Sjukvård åt svenska soldater som genomgår grundläggande militär utbildning (GMU). 0 kr 0 kr Är patienten hemmahörande i annat landsting debiteras hemlandstinget avgift enligt gällande riks- eller regionavtal. För övrig anställd militär personal gäller sedvanliga avgiftsregler. Riksavtalets bestämmelser gäller i förekommande fall Kriminalvårdens patienter Sjukvård åt anhållna, häktade och intagna på fångvårdsanstalt 0 kr Är patienten hemmahörande i annat landsting debiteras hemlandstinget avgift enligt gällande riks- eller regionavtal. För patient som inte är boende i Sverige debiteras anstalten avgift enligt gällande riks- eller regionavtal. Sjukresa betalas av kriminalvården. Patient som avtjänar straff i frivård med fotboja betalar avgift som en vanlig patient Medicinhämtning/provtagning och Dosettdelning) Patient som regelmässigt får hjälp med medicinering på mottagning (psykiatriska kliniken m.fl) är avgiftsfri. Provtagning för att kontrollera medicinering med psykofarmaka är även den avgiftsfri för patienten. Delning av läkemedel i Dosett är avgiftsfri Psykiatrisk vård Behandling inom öppen psykiatrisk vård där sjukdomsinsikt saknas och där krav på betalning utgör ett hinder i vården. Gäller efter beslut av ansvarig chefsöverläkare. Gäller inte asylsökande patient. 0 kr Sjukdom konstaterad vid hälsoundersökning 19

20 Konstateras sjukdom i samband med hälsoundersökning, ska ingen särskild patientavgift tas ut för vid besöket meddelad läkarvård Sjukskrivning, förlängning av Sjukintyg då förlängning av sjukskrivning begärts per telefon eller per brev 0 kr Tillnyktringsenhet (TNE) Avgift tas inte ut av patient som förs till TNE 0 kr Ungdomsmottagning/Ungdomshälsa Avgift tas inte ut av patient som besöker ungdomsmottagning/ungdomshälsa även om patienten fyllt 20 år. 0 kr Uteblivet besök Avgift ska tas ut för uteblivet besök. Avgift ska tas ut vid samtliga öppenvårdsenheter inom landstinget. Produktionsenhetschef får undantagsvis besluta att avgift för uteblivet besök inte ska tas ut för viss patient eller viss patientgrupp. Från och med den 1 september 2011 infördes avgift för uteblivna besök för barn och ungdomar för läkar- och sjuksköterskebesök inom specialitet barnoch ungdomsmedicin inklusive allergicentrum i Linköping motsvarande de gällande avgifterna för motsvarande besök för vuxna. I december 2013 infördes avgift för uteblivna besök för omyndiga patienter för läkarbesök, sjukvårdande behandling eller operation/åtgärd på kliniker i specialiserad vård som omfattas av vårdavgiftssystemet. Undantaget från ovanstående bestämmelse är uteblivna besök inom barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering respektive ungdomsmottagningar/ungdomshälsa där avgift för uteblivet besök inte får tas ut. Den nya regeln gäller när barn och ungdomar som idag är befriade från vårdavgift, uteblir från bokad vårdkontakt i specialiserad vård liksom för logopedi, sjukgymnastik och arbetsterapi inom såväl primärvård som specialiserad vård. Det betyder att regeln omfattar barn och ungdomar som ännu inte fyllt 20 år. Regeln om fakturering ska inte tillämpas inom barn- och ungdomshabilitering, ungdomsmottagning/ungdomshälsa, barn- och ungdomspsykiatri och för barn och ungdomar som ännu inte fyllt 20 år inom vuxenpsykiatri och beroendevård. 20

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 1.1 Utgångspunkt... 2 1.2 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 2 1.3 Hjälpmedel i sitt sammanhang... 2 1.4 Förskrivningsprocessen... 2 2. Hörhjälpmedel... 2

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Juni 2012 1 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till personer i Skåne med funktionsnedsättning 3 Utgångspunkter...

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Ärendeförteckning 27 november

Ärendeförteckning 27 november Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson 2013-11-14 LK/132020 Ärendeförteckning 27 november 1. LK/131785 Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/131563 Borgensförbindelse

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hemsjukvårdsreformen From 2014-01-20 gäller denna hjälpmedelsguide fortsatt för brukare i ordinärt boende (gäller även vissa hjälpmedel till brukare

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring Privatvårdsförsäkring Försäkring med Fullständig hälsodeklaration Allmänna försäkringsvillkor 1 juli 2011 Gemensamma försäkringsvillkor för: Lifeline Bas Lifeline Access Lifeline Plus Lifeline Excellent

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer