SAMMANFATTNING AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION BETALNINGSRUTINER PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1."

Transkript

1 1

2 SAMMANFATTNING AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION BETALNINGSRUTINER PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL KVITTON OCH KVITTOKOPIOR ADMINISTRATION DEFINITIONER OCH BESKRIVNINGAR Läkarvård Sjukvårdande behandling Öppen och sluten vård Inom- resp. utomlänspatienter Samordningsnummer ÖPPEN VÅRD FÖR BOENDE I SVERIGE GRUNDLÄGGANDE AVGIFTSBESTÄMMELSER VÅRD AV PATIENTER BOENDE I ÖSTERGÖTLAND Avgift för vård p.g.a. sjukdom Taxa för besök mm Födelsekontrollerande verksamhet, rådgivning Vissa laboratorieundersökningar Vårdavgiftsbestämmelser för dagsjukvård Smittskyddslagen Transport av avlidna VÅRD AV PATIENTER SOM INTE BOR I ÖSTERGÖTLAND Utomlänstaxor PATIENTER BOENDE OCH FOLKBOKFÖRDA I ANNAT LANDSTING Allmänt Kvarskrivna patienter Akut vård Planerad vård

3 2.4 TANDVÅRD Allmänt Personkrets Vårdgivare Patienter boende i Östergötland Patienter inte boende i Östergötland SLUTEN VÅRD FÖR PERSONER BOENDE I SVERIGE PATIENTAVGIFTER Patienter från Landstinget i Östergötland (inomlänspatienter) Patient från annat landsting än Östergötland (utomlänspatient) SPECIALBESTÄMMELSER Permissioner och femdagarsvård Överflyttningsresor Sällskap hos patienten Vissa riktlinjer vid debitering av avgifter mm SJUKVÅRD FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER DEFINITIONER Allmänt PATIENTER SOM ÄR UTLANDSSVENSKAR EU/EES-området och Schweiz Inom EU bosatta pensionärer med svensk pension Utlandssvenskar från länder utanför EU/EES Högkostnadsskydd och resor Kostnadsansvar Identifikation Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer Utsända personer Taxa för läkarvård och sjukvårdande behandling Taxa för sluten vård Vissa riktlinjer vid debitering av avgifter mm

4 4.3 PATIENTER FRÅN EU/EES-LAND OCH SCHWEIZ EU/EES-länderna och Schweiz Vårdåtagande Planerad vård Särskilda vårdinsatser SJUKVÅRDSKONVENTIONER Konventions- och avtalsländer Ersättning från Försäkringskassan Nordiska konventionen PATIENTER FRÅN ÖVRIGA LÄNDER Patient utan rätt till sjukvårdsförmån HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL ASYLSÖKANDE M FL INLEDNING ALLMÄNT FINANSIERING AV VÅRD AV ASYLSÖKANDE Ersättning från Migrationsverket Patientavgift LANDSTINGENS VÅRDÅTAGANDE VÅRD SOM INTE ERSÄTTS AV MIGRATIONSVERKET ADMINISTRATION INOM LANDSTINGET PERSONKRETS Allmänt Identifikation/LMA-kort Gömda barn Gömda och andra papperslösa vuxna HJÄLPMEDEL SJUKRESOR/SJUKTRANSPORT ERSÄTTNINGSREGLER PATIENTAVGIFTER Patientavgifter i öppen vård

5 Befrielse från patientavgift i öppen vård Högkostnadsskydd/Frikort Patientavgifter i sluten vård TANDVÅRD TOLKKOSTNADER HÄLSOUNDERSÖKNINGAR Hälsosamtal/hälsoundersökningar Hälsoundersökningar och utlåtanden som begärs av annan myndighet HÖGKOSTNADSKORT OCH FRIKORT FÖR ÖPPEN SJUKVÅRD ALLMÄNT EU/EES DELBETALNING LANDSTINGETS REGLER FÖR HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD Grundläggande regler Särskilda regler Utomlänspatienter ANVISNINGAR FÖR PATIENTKASSOR Besöksregistrering och utfärdande av frikort Besök med frikort Omprövning av beslut av tillämpning av reglerna för högkostnadsskyddet Rekvisition av blanketter HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR LÄKEMEDEL Allmänt Överprövning DELBETALNING HÄLSOUNDERSÖKNINGAR, INTYG, VACCINATIONER M M ALLMÄNT Intyg

6 7.1.2 Intyg på andra språk Moms Grupptaxesystem Intygsersättning till läkaren Avgiftsfria intyg INTYG Laboratorieprover och Röntgenundersökningar VACCINATIONSVERKSAMHET Influensavaccin för vissa riskgrupper HÄLSOUNDERSÖKNINGAR Sjukdom konstaterad vid hälsoundersökning Särskild hälsovård och riktade hälsokontroller KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER 82 ALLMÄNT ERSÄTTNING TILL ORGANDONATORER BIDRAG TILL PATIENTER MED OXYGENKONCENTRATORER VÅRD UNDANTAGEN FRÅN SJUKVÅRDSANSVARET IVF/Äggdonation Refertiliseringsoperationer Omskärelse av pojkar Borttagande av godartade hudförändringar Ärrkorrigeringar och borttagande av tatueringar på icke medicinsk grund KOSTNAD FÖR JOURNALKOPIOR MM ERSÄTTNING FÖR UTSKRIVNINGSKLARA PATIENTER VÅRDGARANTI ADMINISTRATIVA REGLER ALLMÄNT KLINIKENS ANSVAR TIDSREGLER REMISSREGLER VÅRDAVGIFTER

7 9.6 MEDICINSK SERVICE HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING TANDVÅRD KOSTNADSANSVAR REMISSREGLER VID UTOMLÄNSVÅRD M.M VÅRD I ANNAT LANDSTING ÄN HEMLANDSTINGET MM Allmänt Avtal om utomlänsvård Former av vård enligt Riksavtalet och Regionavtalet Andra landstings remisskrav Ekonomiskt ansvar Reseersättning REMISSRÄTT Riksavtalets bestämmelser Remissregler REGISTRERING AV REMISS I IT-SYSTEMET KUL (KÖPT UTOMLÄNSVÅRD) REMISS FÖR MEDICINSK SERVICE VALFRIHET I VÅRDSÖKANDET VISSA ÖVRIGA FRÅGOR AVSEENDE VÅRD UTANFÖR LANDSTINGET Behandlingshem/rekreationsvistelser Utlandsvård - Specialistvård utomlands Klimatvård Habilitering Tandvård SJUKVÅRDSHUVUDMÄNNENS KRAV PÅ REMISS I ÖPPEN VÅRD Sammanställning över krav på remiss i öppen vård till annan specialistläkare än specialistläkare i allmän medicin samt fysioterapeut/sjuk-gymnast SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN

8 Samverkan inom sjukvårdregionen Regionavtal REGIONAL TAXA FÖRORD AVTALETS OMFATTNING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD EFTER REMISS FRÅN HEMLANDSTINGET AKUT- OCH FÖRLOSSNINGSVÅRD SAMT VÅRD AV VISSA PATIENTER ÖVRIG UTOMLÄNSVÅRD I DE FALL PATIENTEN SJÄLV VÄLJER MEDICINSK SERVICE HJÄLPMEDEL TRANSPORTER OCH RESOR ERSÄTTNING Grunder för ersättning regional prislista Reglering av ersättning AVTALSTID BILAGA. DEFINITIONER SOM ANVÄNDS I DETTA AVTAL KOMMENTARER TILL RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD SYFTE BAKGRUND RIKSAVTALET, REGIONAVTALEN, MELLANLÄNSAVTALEN OCH KONTRAKT MED PRIVATA VÅRDGIVARE SAMT DESS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE RIKSAVTALETS OMFATTNING DEFINITION AV PATIENTENS HEMLANDSTING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD EFTER REMISS FRÅN HEMLANDSTINGET Rätten att remittera Vidareremittering Förbehåll i en remiss

9 Uppgifter om medicinsk frågeställning m.m AKUT- OCH FÖRLOSSNINGSVÅRD SAMT VÅRD AV VISSA PATIENTER Förutsättningar för akut- och förlossningsvård a Vård av vissa patienter Vidareremittering Kontakt med hemlandstinget ÖVRIG UTOMLÄNSVÅRD I DE FALL PATIENTEN SJÄLV VÄLJER Patientlagen öppen vård Förbundsrekommendation sluten vård MEDICINSK SERVICE Rätten att beställa medicinsk service Beställning av läkare med läkarvårdsersättning och vårdgivare med kontrakt enligt LOU eller LOV Beställning från försvarsmakten m.fl HJÄLPMEDEL TRANSPORTER OCH RESOR Transport till vårdenhet Överflyttningstransport Transport från vårdenhet Transport av avliden Permissionsresa Sjukresa enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Samordningsmöjligheter Patientens val av vårdgivare i andra landsting ERSÄTTNING Grunder för ersättning regional prislista Reglering av ersättning

10 SAMMANFATTNING Denna handbok innehåller de regler och avgifter som tillämpas för såväl den öppna som slutna sjukvården inom Landstinget i Östergötland. Patientavgifter för öppen vård för patienter boende i Sverige, oavsett medborgarskap, på grund av sjukdom eller förlossning fastställs av landstinget och redovisas under avsnitt 2. Avgifter för sluten vård för patienter boende i Sverige, oavsett medborgarskap, på grund av sjukdom eller förlossning fastställs av landstinget och redovisas under avsnitt 3. Regler för vård som ges till personer som inte bor i Sverige fastställs dels av staten, dels genom överenskommelser mellan staten och landstingen. Taxebestämmelser för utlandssvenskar samt för personer som inte bor i Sverige redovisas under avsnitt 4. Regler för vård som ges till asylsökande redovisas under avsnitt 5. Regler för tillämpning av högkostnadsskyddet återfinns under avsnitt 6 och fastställs av landstinget men grundar sig på lagbestämmelser. Avgifter för annan sjukvård än på grund av sjukdom eller förlossning, fastställs i regel av landstinget. För vissa undersökningar är dock taxan fastställd enligt skilda författningar. Taxan redovisas under avsnitt 7. Under avsnitt 8 redovisas vissa övriga avgiftsbestämmelser och andra regler som inte finns beskrivna på annat håll i taxan. Under avsnitt 9 redovisas vissa generella och allmänna bestämmelser avseende vårdgarantin. Avsnitt 10 redovisar bestämmelserna för utomlänsvård samt landstingets remissregler mm. Under avsnitt 11 återfinns samtliga bilagor, däribland Riksavtalet för utomlänsvård. 10

11 1 AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 1.1 BETALNINGSRUTINER Avgift för vårdinsatser ska i huvudsak betalas i förväg. Med anledning av att landstinget under år 2010 övergick till kontantlös hantering av avgifter ska betalning i huvudsak ske med kort. Om kortbetalning inte görs kan fakturering ske. På grund av säkerhetsskäl för såväl personal som patienter, tas kontant betalning endast emot i undantagsfall. Fakturering kan ske via autogiro i de fall patienten har tecknat avtal om sådant. Fakturering i efterhand får dock inte ske vid utfärdande av intyg eller i samband med vaccinationer. Intyg kan dock översändas till mottagaren via postförskott. Administrativa rutiner för registrering av patientbesök och annat utnyttjande av datoriserade system (Cosmic eller annat system) eller manuella system fastställs av systemansvariga. 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL Landstingsstyrelsen har 1997 fastställt följande regler för fastställande av patienters identitet. Reglerna bygger på Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården. Personer som söker vård vid landstingets enheter skall vid behov kunna legitimera sig. Vid kallelse skall det framgå att patienten skall kunna legitimera sig. I det fall patienten inte kan eller vill visa legitimation skall det - om patienten inte är känd på annat sätt - antecknas på kvittot eller i annan lämplig handling, samt i journalen, att patienten vid vårdtillfället inte visat legitimation. Att hälso- och sjukvården kräver att en patient skall kunna identifiera sig innebär således inte att en patient kan nekas vård på grund av att identiteten inte är fastställd. Medföljande till ett barn ansvarar, så långt det är möjligt, för att barnets identitet är korrekt angiven. Vid remittering av patient skall på remissen antecknas om patientens identitet inte är säkerställd. Patienter har rätt att få HIV-test utförd anonymt. Ansvar för att dessa riktlinjer tillämpas, och vad som i övrigt gäller enligt lagar och förordningar, åvilar chefsöverläkare/verksamhetschef vid landstingets enheter. 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR Kvitto ska alltid lämnas på betald avgift. Kopia på avgiftskvitto ska kunna lämnas upp till 10 år efter besöket. Särskilda rutiner finns för att ta fram sådana kvitton även från tidigare patientadministrativa system. 11

12 1.4 ADMINISTRATION Beställning av frikort och högkostnadskort görs hos Patientkontoret inom Resurscentrum. Frågor om taxans innehåll besvaras av Patientkontoret inom Resurscentrum, som också tacksamt tar emot synpunkter på taxan. 1.5 DEFINITIONER OCH BESKRIVNINGAR Läkarvård Besök i öppen vård av patient hos läkare (eller av läkare hos patient) på grund av sjukdom benämns läkarvård. Journal skall föras. Telefonkontakt räknas inte som besök. Läkarvård hos patient, i allmänhet i den senares hem eller i särskilt boende benämns hembesök. Konsultbesök är avgiftsfritt för patienten. Med konsultbesök menas: besök i öppen vård där annan läkare än mottagningens tillkallas, eller besök på mottagning av patient inskriven i sluten vård på annan klinik. Konsultbesök kan även ske mellan sjukhus. Av patienten tidigare planerade besök som sker under ett slutenvårdstillfälle är inte att anse som ett konsultbesök utan är avgiftsbelagt Sjukvårdande behandling Behandling vid besök i öppen vård pga. sjukdom som ges av annan vårdgivare i landstinget än läkare benämns sjukvårdande behandling. Journal skall föras. Remiss till sådan vård är inte nödvändig men förekommer ofta. Vården kan lämnas av sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska, logoped, arbetsterapeut, kurator, psykolog, psykoterapeut, oftalmologassistent m fl. Vården kan ges till flera patienter samtidigt, s.k. gruppbesök. Som sjukvårdande behandling räknas avgiftsmässigt också delegerade eller indirekta läkarbesök. Vid sådana besök ges vården av annan vårdgivare än en läkare men på delegation eller uppdrag från läkaren. Behandling hos kiropraktor eller naprapat som omfattas av landstingets vårdavtal är också sjukvårdande behandling. Observera i dessa fall den särskilda patientavgiften för besök hos kiropraktor och naprapat. Remiss för sjukgymnastik behövs inte vare sig hos landstingets eller privata sjukgymnaster, men kan vara lämpligt ur medicinsk synpunkt. Remissfrihet gäller även hos kiropraktor/naprapat för vård enligt vårdavtal med landstinget Dagsjukvård Med dagsjukvård avses öppen vård av mer omfattande eller resurskrävande art än ett normalt besök. Till dagsjukvården räknas dagkirurgi, dagmedicin samt övrig dagsjukvård. 12

13 Dagkirurgi är dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning. Som dagmedicin räknas dagsjukvård där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation såsom dialysbehandling eller onkologisk behandling. Annan dagsjukvård än dagkirurgi eller dagmedicin, i allmänhet i form av sjukvårdande behandling benämns övrig dagsjukvård Öppen och sluten vård Som öppen vård avses annan sjukvård än sluten vård och hemsjukvård. Som sluten vård avses vård som ges till en patient inskriven vid en vårdenhet Inom- resp. utomlänspatienter Personer folkbokförda inom landstinget i Östergötland räknas som inomlänspatienter. Dessutom räknas personer som är kvarskrivna enligt bestämmelserna om kvarskrivning i folkbokföringslagen, dvs personer folkbokförda i ett annat län, och som stadigvarande vistas inom landstinget som inomlänspatienter. Ur avgiftssynpunkt ska alla inomlänspatienter hanteras på samma sätt, de generella avgifterna ska tas ut vid besök och i sluten vård. De generella avgiftsreglerna ska även tillämpas för patienter från; andra landsting i Sverige när Riksavtalet för utomlänsvård gäller. EU/EES-länder när regler för dessa patienters sjukvård gäller, se avsnitt 4. konventionsländer när sjukvårdskonventioner gäller, se avsnitt 4. Vissa utlandssvenskar vid akut vård, se avsnitt 4. Som utomlänspatient räknas alla andra patienter oavsett dessa är bosatta i annat landsting i Sverige, i ett EU/EES-land, i ett konventionsland eller i övriga världen. Utomlänspatienter i övrigt betalar normalt avgifter enligt utomlänstaxan. För asylsökande patienter gäller dock särskilda regler, se avsnitt Samordningsnummer Samordningsnummer är en enhetlig identitetsbeteckning för personer som inte är eller inte varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnumret kan tilldelas en person på begäran av en statlig myndighet för registrering i statliga register. Orsaken till sådan registrering kan vara beskattning, registrering i körkortregister eller registrering av brottmål. Landstinget/sjukvården kan inte begära att ett samordningsnummer ska utfärdas. Samordningsnumret är konstruerat som ett personnummer men födelsedagen är ökat med 60. Exempelvis ersätts födelsedag 12 med dag

14 De ekonomiska sjukvårdrättigheterna för personer med samordningsnummer beror på från vilket land de kommer och har sin hemvist, de nordiska länderna, EU/EES, konventionsländer eller övriga världen. Samordningsnumret som sådant ger således inte några rättigheter. 14

15 2 ÖPPEN VÅRD FÖR BOENDE I SVERIGE 2.1 GRUNDLÄGGANDE AVGIFTSBESTÄMMELSER Nedanstående bestämmelser för besöksavgifter skall tillämpas vid vård och behandling på grund av sjukdom, misstanke om sjukdom, skada etc, samt vidare för vård i samband med förlossning. Reglerna gäller för personer boende i Sverige (även boende i andra landsting). De vanligast förekommande avgifterna framgår av nedanstående förteckning: Läkarvård: Besök hos läkare inom primärvård Besök hos läkare inom annat än primärvård Alla läkarbesök för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år 150 kr 300 kr 0 kr Sjukvårdande behandling: Sjukvårdande behandling Besök hos kiropraktor/naprapat (vård enligt vårdavtal) All sjukvårdande behandling för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år 100 kr 200 kr 0 kr Detaljerade avgiftsregler återfinns i nedan följande avsnitt. Avgiftsregler för viss tandvård redovisas på sidan VÅRD AV PATIENTER BOENDE I ÖSTERGÖTLAND Avgift för vård p.g.a. sjukdom Vårdavgiftskvitto/vårdavgiftsräkning Vårdavgift som betalas med bankkort kvitteras med kvitto. I den mån vården inte betalas med kort ska fakturarutin i Cosmic användas. Fakturarutinen används även om patienten har autogiro. Tidigare har begreppen AFL-kvitto och AFL-räkning använts och har sin grund i att avgifter för vård på grund av sjukdom tidigare reglerades enligt lagen om allmän försäkring, AFL. I dag gäller denna lag inte för vårdavgifterna utan dessa regleras enligt bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, men begreppet har varit inarbetat och levt kvar i dagligt tal Besöksavgift Besöksavgiften utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett besök hos vårdgivaren, inberäknat i förekommande fall; läkemedelsförskrivning provtagning för klinisk laboratorieundersökning (inklusive senare lämnade fasteprover, prover med krav på törst och fasta samt prov som kräver att patienten under viss tid samlar urin och/eller avföring) se även nedan 15

16 röntgenundersökning I avgiften för vården ingår också betalning för eventuella läkarintyg för erhållande av sjuklön eller sjukpenning (inkl så kallat förstadagsintyg), samt för intyg till Försäkringskassan för vård av barn (VAB) förband och annat förbrukningsmaterial som lämnas vid besöket Provtagning i anslutning till läkarbesök kan ske en eller flera dagar innan eller efter läkarbesöket och då även vid annan mottagning än den där läkarbesöket skett. Patientavgift tas inte ut vid provtagningstillfället utan ingår i avgiften för läkarbesöket. Provtagningsremissen bör märkas att provtagningsbesöket är avgiftsfritt. Analyskostnad betalas av beställande enhet. Avgiftsfrihet gäller även för besök från privata mottagningar som dock kan debiteras för arbetet av provtagande enhet. Om provet tas på annan mottagning kan denna debitera beställaren 110 kr. Om direkt hänvisning sker samma dag inom landstinget till annan mottagning exempelvis från primärvård till akutmottagning vid sjukhus, räknas båda besöken avgiftsmässigt som ett sammanhållet besök. Avgift tas ut vid den första mottagningskontakten. Se vidare nedan. Om patienten gör flera besök samma dag tas avgift ut för varje besök om besöken avser skilda åtgärder/flera vårdgivare och flera än en besökstid. Träffar patienten vid ett besökstillfälle/en besökstid flera vårdgivare tas endast en besöksavgift ut Remissbesök För besök hos läkare efter remiss ska vårdavgift tas ut. För det första remissbesöket efter remiss från primärvården ska reducerad vårdavgift tas ut. Remissen ska vara utfärdad efter besök inom primärvården i Östergötland, landstingets vårdcentraler eller privat vårdcentral med vårdavtal. Remiss från privatpraktiserande läkare till sjukhus berättigar inte till reducerad vårdavgift. Remiss efter hälsoundersökning (mammografi och gynekologisk cellprovskontroll) berättigar på samma sätt till reducerad avgift Avgiftsfria remissbesök Avgiftsfrihet vid remissbesök gäller för besök; på akutmottagning efter direkt hänvisning samma dag från landstingets mottagningar då avgift betalats där. Som landstingsmottagning räknas även privatläkarmottagning med ersättning från landstinget enligt lag eller avtal. för laboratorie- och röntgenundersökning som är en del av ett läkarbesök. Debitering av eventuella kostnader för provtagningen görs till den som beställt analys eller röntgenundersökning. Besök som ersätter läkarbesök debiteras som sjukvårdande behandling, se

17 Öppenvårdsavgift vid inläggning i sluten vård Patient som efter besök på mottagning läggs in i sluten vård ska betala avgift för såväl den öppna som den slutna vården. Rätten till befrielse från eller återbetalning av öppenvårdsavgift för besök på akutmottagning i samband med inläggning i sluten vård upphörde från och med år Debiteringsregler Avgift för besök tas regelmässigt ut i förskott. Betalningsmottagaren debiterar avgift med utgångspunkt från de uppgifter patienten och eventuellt vårdgivaren lämnar om anledningen till besöket. Det rekommenderas att vid tidsbeställningen ta reda på orsaken till besöket för att underlätta fastställande av avgift Delbetalning En patient kan fördela kostnaderna för sina öppenvårdsbesök genom att betala avgiften månadsvis. Delbetalningsfunktionen innebär att en patient i samband med ett öppenvårdsbesök tecknar en överenskommelse om att månatligen betala ett visst belopp upp till frikortsgränsen. Delbetalning kan fördelas på 1, 5 eller 10 månader. Vid betalning fördelat på; 5 månader betalas en avgift om 220 kr per månad 10 månader betalas en avgift om 110 kr per månad Samtidigt som överenskommelsen tecknas får patienten ett frikort. Giltighetstiden för frikortet är ett år från utfärdandedatum och den summa som ska avbetalas är för närvarande kr. Detaljerade regler om och blankett för överenskommelse återfinns under avsnitt Taxa för besök mm Taxa, generell Läkarvård Besök hos läkare inom primärvård Besök hos läkare inom annat än primärvård Reducerad avgift vid första remissbesöket 150 kr 300 kr 150 kr Sjukvårdande behandling - behandling av annan än läkare Sjukvårdande behandling, även hembesök i distriktsvården avses. Vid upprepade hembesök tas endast en avgift ut per dag. Kiropraktor/naprapat (vårdavtal) 100 kr 200 kr Hembesök 17

18 Hembesök av läkare oavsett vilken enhet inom landstinget läkaren tillhör. 200 kr Preoperativ undersökning i öppen vård Preoperativ undersökning som inte föranleder inläggning i sluten vård (jämställs med läkarbesök) Om undersökningen utförs av annan vårdpersonal 300 kr 100 kr Indirekta läkarbesök Indirekta läkarbesök, dvs besök där vård meddelas efter delegation eller på uppdrag från läkare, av sjuksköterska, psykolog, kurator eller annan vårdgivare räknas i avgiftshänseende som sjukvårdande behandling. Inga särskild avgifter ska tas ut för receptförskrivning, provtagning o dyl. I den mån det under besöket bedöms att patienten måste träffa en läkare ska ingen förhöjd avgift tas ut för detta Rökavvänjning/Tobaksavvänjning Behandling mot rökning kan ges individuellt eller i grupp. Behandlingen sker normalt som sjukvårdande behandling och debiteras som sådan Telefonrådfrågning, recept Från och med den 1 juli 2009 tas inte längre ut någon patientavgift för telefonrådgivning oavsett om receptförskrivning skett eller inte. Apoteken kommer inte längre att kunna bistå med att ta ut dessa avgifter. Ingen avgift tas heller ut i de fall privatläkare med ersättning från landstinget efter rådgivning förskriver läkemedel per telefon Avgiftsbefrielse Befrielse från att betala avgift gäller i följande fall Barn och ungdom Besök för läkarvård och sjukvårdande behandling för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år 0 kr Behovsstyrt besök Besök som behovsstyrt initierats av annan vårdgivare, patienten ska ha motsatt sig att söka nödvändig behandling 0 kr Forskning/utbildning Om patienten i samband med vård deltar i forskningsprojekt, utbildning av blivande läkare m.fl och besöket därvid kan anses pågå längre tid än normalt eller förorsakar patienten besvär av 18

19 fysisk eller psykisk art eller det av andra skäl kan anses som befogat kan aktuell mottagning avstå från att ta ut ersättning. Besöket ska registreras. 0 kr Om patient kallas till mottagning endast för att delta i forskningsprojekt, medicinsk studie eller tjäna som åskådningsexempel eller försökspatient i undervisning av exempelvis blivande läkare ska besöket inte registreras. Patienten har i sådana fall inte heller rätt till reseersättning från landstingets patientkontor. Resekostnader och annan ersättning till patienten betalas i dessa fall av den som engagerat patienten Frikort Om patient uppvisar ett giltigt frikort är besöket avgiftsfritt GMU-soldater Sjukvård åt svenska soldater som genomgår grundläggande militär utbildning (GMU). 0 kr 0 kr Är patienten hemmahörande i annat landsting debiteras hemlandstinget avgift enligt gällande riks- eller regionavtal. För övrig anställd militär personal gäller sedvanliga avgiftsregler. Riksavtalets bestämmelser gäller i förekommande fall Kriminalvårdens patienter Sjukvård åt anhållna, häktade och intagna på fångvårdsanstalt 0 kr Är patienten hemmahörande i annat landsting debiteras hemlandstinget avgift enligt gällande riks- eller regionavtal. För patient som inte är boende i Sverige debiteras anstalten avgift enligt gällande riks- eller regionavtal. Sjukresa betalas av kriminalvården. Patient som avtjänar straff i frivård med fotboja betalar avgift som en vanlig patient Medicinhämtning/provtagning och Dosettdelning) Patient som regelmässigt får hjälp med medicinering på mottagning (psykiatriska kliniken m.fl) är avgiftsfri. Provtagning för att kontrollera medicinering med psykofarmaka är även den avgiftsfri för patienten. Delning av läkemedel i Dosett är avgiftsfri Psykiatrisk vård Behandling inom öppen psykiatrisk vård där sjukdomsinsikt saknas och där krav på betalning utgör ett hinder i vården. Gäller efter beslut av ansvarig chefsöverläkare. Gäller inte asylsökande patient. 0 kr Sjukdom konstaterad vid hälsoundersökning 19

20 Konstateras sjukdom i samband med hälsoundersökning, ska ingen särskild patientavgift tas ut för vid besöket meddelad läkarvård Sjukskrivning, förlängning av Sjukintyg då förlängning av sjukskrivning begärts per telefon eller per brev 0 kr Tillnyktringsenhet (TNE) Avgift tas inte ut av patient som förs till TNE 0 kr Ungdomsmottagning/Ungdomshälsa Avgift tas inte ut av patient som besöker ungdomsmottagning/ungdomshälsa även om patienten fyllt 20 år. 0 kr Uteblivet besök Avgift ska tas ut för uteblivet besök. Avgift ska tas ut vid samtliga öppenvårdsenheter inom landstinget. Produktionsenhetschef får undantagsvis besluta att avgift för uteblivet besök inte ska tas ut för viss patient eller viss patientgrupp. Från och med den 1 september 2011 infördes avgift för uteblivna besök för barn och ungdomar för läkar- och sjuksköterskebesök inom specialitet barnoch ungdomsmedicin inklusive allergicentrum i Linköping motsvarande de gällande avgifterna för motsvarande besök för vuxna. I december 2013 infördes avgift för uteblivna besök för omyndiga patienter för läkarbesök, sjukvårdande behandling eller operation/åtgärd på kliniker i specialiserad vård som omfattas av vårdavgiftssystemet. Undantaget från ovanstående bestämmelse är uteblivna besök inom barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering respektive ungdomsmottagningar/ungdomshälsa där avgift för uteblivet besök inte får tas ut. Den nya regeln gäller när barn och ungdomar som idag är befriade från vårdavgift, uteblir från bokad vårdkontakt i specialiserad vård liksom för logopedi, sjukgymnastik och arbetsterapi inom såväl primärvård som specialiserad vård. Det betyder att regeln omfattar barn och ungdomar som ännu inte fyllt 20 år. Regeln om fakturering ska inte tillämpas inom barn- och ungdomshabilitering, ungdomsmottagning/ungdomshälsa, barn- och ungdomspsykiatri och för barn och ungdomar som ännu inte fyllt 20 år inom vuxenpsykiatri och beroendevård. 20

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare:

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare: BESLUTSUNDERLAG 1/3 Ledningsstaben Kada Karlsson 2015-10-19 HSN 2015-741 Hälso- och sjukvårdsnämnden Öppenvårdstaxan Läkarvård TAXA 2016 Nedan redovisas ett sammanfattande förslag till regionsfullmäktiges

Läs mer

Avgiftshandboken 2016. Vårdavgiftsbestämmelser för öppen och sluten sjukvård samt sjukresebestämmelser. Regler för utomlänsvård

Avgiftshandboken 2016. Vårdavgiftsbestämmelser för öppen och sluten sjukvård samt sjukresebestämmelser. Regler för utomlänsvård Avgiftshandboken 2016 Vårdavgiftsbestämmelser för öppen och sluten sjukvård samt sjukresebestämmelser. Regler för utomlänsvård www.regionostergotland.se SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION

Läs mer

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2016

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2016 BESLUTSUNDERLAG 1/3 Ledningsstaben Kada Karlsson 2015-10-27 RS 2015-791 Regionstyrelsen AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2016 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

SAMMANFATTNING AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION BETALNINGSRUTINER PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL

SAMMANFATTNING AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION BETALNINGSRUTINER PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL 1 SAMMANFATTNING 8 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 9 1.1 BETALNINGSRUTINER... 9 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 9 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 10 1.4 ADMINISTRATION... 10

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2018

Avgiftsbestämmelser för år 2018 BESLUTSUNDERLAG 1/3 Hälso- och sjukvårdsnämnden Avgiftsbestämmelser för år 2018 Allmänt Härmed redovisas i detalj ledningsstabens förslag till avgiftsbestämmelser för år 2018 för såväl öppen som sluten

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare:

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare: 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 1 (3) Ledningsstaben Maria Funk TAXA 2015 Nedan redovisas ett sammanfattande förslag till landstingsfullmäktiges beslut av vårdavgiftstaxa. I avgiftshandboken återfinns detaljerade

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling

1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling 1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden Remissregler för sjukvård utanför landstinget, mm I samband med att det nya Riksavtalet

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 mars 2015

Patientavgifter i öppen vård Från 1 mars 2015 Patientavgifter i öppen vård Från 1 mars 2015 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2010

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2010 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Avgiftssakkunnig Lennart Schilling LiÖ 2009-806 Hälso- och sjukvårdsnämnden AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2010 1. Allmänt 2. Justeringar Härmed överlämnas bifogat ledningsstabens

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Kapitel 10 Riks- och regionvård avgiftshandboken

Kapitel 10 Riks- och regionvård avgiftshandboken 1(30) Kapitel 10 Riks- och regionvård avgiftshandboken Riks- och regionvård... 4 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget...

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Vårdavgiftsbestämmelser. för öppen & sluten sjukvård samt sjukresebestämmelser för år 2007. Förslag till taxor

Vårdavgiftsbestämmelser. för öppen & sluten sjukvård samt sjukresebestämmelser för år 2007. Förslag till taxor Vårdavgiftsbestämmelser för öppen & sluten sjukvård samt sjukresebestämmelser för år 2007 Förslag till taxor Innehåll 1. INLEDNING...1 1.1. Allmänt...1 2. ÖPPENVÅRDSTAXAN...1 2.1. Bakgrund...1 2.2. Läkarvård...2

Läs mer

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2008

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2008 1 Ledningsstaben Juridiska gruppen LiÖ 2007-725 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2008 1. Allmänt 2. Justeringar Härmed överlämnas bifogat ledningsstabens

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer Med giltighet fr o m den 1 mars 2004 Macintosh HD:Desktop Folder:riksavtalet_nov_allt.doc 1 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD LeS; 2009-05-24; 14:39 et för utomlänsvård... 3 1 Avtalets omfattning... 3 2 Hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget... 3 3 Akut- och förlossningsvård

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 januari 2015

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 januari 2015 MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 6 2014-10-17 Vårt dnr 14/1994 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson, Olle Olsson, Avdelningen för juridik Anna Åberg Kommunstyrelserna

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Landstingets kansli 2009-02-27 AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Innehållsförteckning 1. Patientavgifter i öppen

Läs mer

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2009

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2009 BESLUTSUNDERLAG 1 Ledningsstaben Juridiska gruppen LiÖ 2008-683 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2009 1. Allmänt 2. Justeringar Härmed överlämnas

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018)

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018) 1(5) RS/200/2015 Bilaga 2 - er och taxor (enligt Finansplan - 2018) Läkarbesök Primärvård Dagtid 150 Asylsökande 50 Privata offentligt Jourtid 250 finansierade allmänläkare Hembesök dagtid 200 Specialiserad

Läs mer

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 maj 2011 Dnr 10/0831/

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 maj 2011 Dnr 10/0831/ STYRELSENS BESLUT NR 9 2010-11-12 Vårt dnr 10/0445 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Avdelningen för juridik Eva Sveman Anna Åberg Landstingsstyrelserna,

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Avgiftshandboken 2016

Avgiftshandboken 2016 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet)...

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Landstingets kansli Sandra Nyqvist Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2012, gällande tills vidare. Reviderad 2012-03-26 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR LANDSTINGSSTYRELSEN 9 JUNI 2014

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR LANDSTINGSSTYRELSEN 9 JUNI 2014 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR LANDSTINGSSTYRELSEN 9 JUNI 2014 Sveriges Kommuner och landsting 2014-04-01 Vårt dnr 14/2135 Avd för vård och omsorg Hasse Knutsson Olle Olsson Avd för juridik Anna Aberg Landstingens

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal Sjuk- och behandlingsresor Information till vårdpersonal Gäller från 1 september 2012 Den som är sjuk och behöver resa till sjukvården och tandvården har i vissa fall rätt att få ersättning för en del

Läs mer

Riksavtalet för utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård Bilaga 1 Riksavtalet för utomlänsvård 1 Avtalets omfattning Riksavtalet har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt hemlandsting. Avtalet omfattar vård efter remiss från hemlandstinget,

Läs mer

Justering av vårdavgiftsbestämmelser mm

Justering av vårdavgiftsbestämmelser mm BESLUTSUNDERLAG 1 Ledningsstaben Juridiska gruppen LiÖ 2008-683 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden Justering av vårdavgiftsbestämmelser mm I detta ärende föreslås justeringar

Läs mer

Avgiftshandboken 2017

Avgiftshandboken 2017 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Intyg m.m.... 1 Kostnadsfritt... 2 Pris per påbörjade 15 minuter samt exempel på tidsåtgång

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 (6) DATUM BETECKNING 2014-05-30 LiÖ 2014-216 Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 Parter Örebro läns landsting,

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Patientavgifter 2012 INLEDNING

Patientavgifter 2012 INLEDNING 1 (18) Patientavgifter 2012 INLEDNING Sedan den 1 januari 1991 bestämmer sjukvårdshuvudmännen själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

Läs mer

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor Information om sjukresor Sjukresor i Region Jämtland Härjedalen Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din

Läs mer

8 Regler för regional samverkan 2015

8 Regler för regional samverkan 2015 8 Regler för regional samverkan 2015 8.1 Regional medicinsk samverkan 8.1.1 Regionavtal och beslut i Södra Regionvårdsnämnden 8.1.2 Regionala medicinska kunskapsgrupper 8.1.3 Regionala chefssamråd 8.2

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder För vårdgivare www.lj.se/vardgivare Vård av personer från andra länder Asylsökande EU/EES-länder Hälso- och sjukvård till barn från andra länder Konventionsländer Patientavgifter för akut sjukvård för

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientlagen (1 Januari 2015) -ett ökat patientinflytande Patientlagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patienten som partner

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande 2009 Zandra Granfeldt 2009-04-01 2009-04 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TANDVÅRD 1 1 Hälso- och sjukvård för asylsökande 1.2 Allmänt 1.3 Så kallade gömda barn 1.4 Gömda/papperslösa

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 15 december 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 15 december 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 15 december 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 240 241 Ärende Val av justerare. I tur: Nina Lagh (M) Tid för justering:

Läs mer

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Meddelandeblad Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Nr 3/2017 Oktober 2017 En ny hälso- och sjukvårdslag Bakgrund/Allmänt I förarbetena till den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), nedan

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare:

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare: Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR 2017 ver 1 Länstrafikens reseplanerare: http://www.reseplaneraren.lanstrafiken-z.se/ Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Livsmedel för speciella medicinska ändamål för barn och ungdomar upp till 16 år Möjligheten att på livsmedelsanvisning förskriva livsmedel med subvention

Läs mer

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa)

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) Bilaga 1 Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) 1 Inledning Definition sjukresa Sådan vård- eller behandlingsresa för vilken

Läs mer