Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt 4 = Stämmer inte alls % 56 54% % 43 41% 3 3 3% 5 5% 4 4 4% 0 0% Totalt % % Tabell 2. Verksamheten har varit anpassad till vad jag klarar av 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt 4 = Stämmer inte alls % 68 65% % 32 31% 3 7 7% 4 4% 4 1 1% 0 0% Totalt % % Tabell 3. Jag har fått påverka innehållet i verksamheten 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt 4 = Stämmer inte alls % 41 39% % 47 45% % 11 11% 4 6 6% 5 5% Totalt % % Tabell 4. Jag klarar av ett arbete bättre efter att ha deltagit i den här verksamheten 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt 4 = Stämmer inte alls % 28 27% % 45 43% % 18 17%

29 % 13 13% Totalt % % Tabell 5. Mina möjligheter att få ett arbete har ökat efter att ha deltagit i den här verksamheten 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt 4 = Stämmer inte alls % 21 20% % 46 44% % 24 23% % 13 13% Totalt % % Tabell 6. Vad tycker du om verksamheten i sin helhet 1 = Mycket bra 2 3 4= mycket dåligt % 72 69% % 24 23% 3 3 3% 7 7% 4 0 0% 1 1% Totalt % %

30 Rehabresurs samarbete 1 (7) Verksamhetsberättelse Rehabresurs samarbete 2013 Uppdrag Rehabresurs samarbete, riktar sig till personer i behov av rehabiliterande insatser som på sikt kan skapa förutsättningar för, och/eller öka förmågan till förvärvsarbete. Teamet består av flera professioner; arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer och arbetskonsulent, som genom samlade insatser identifierar faktorer som påverkar individens möjligheter till självförsörjning. Teamets arbete sker i förhållande till aktuell forskning och evidens, med det gemensamma målet att utveckla metoder med hög verkningsgrad samt tillvarata nya kunskaper och erfarenheter. Genomförande Rehabresurs samarbete består av två team, ett utredningsteam och ett team som arbetar med gruppintervention. I utredningsteamet är fokus på att utreda individuella förutsättningar och behov, samt uppmärksamma och rekommendera fortsatta insatser som på sikt kan öka förmågan till förvärvsarbete. I teamet som arbetar med gruppintervention är fokus den förändringsprocess det innebär att efter flera års frånvaro från arbetsmarknaden, skapa en balans mellan vardagens aktiviteter och arbete/sysselsättning. Gruppinterventionen baseras på konceptet Vardagsrevidering, en arbetsrehabiliteringsinsats framtagen av forskare vid Lunds Universitet. Samtliga insatser fokuserar mot arbete och inkluderar arbetsprövning i reell miljö. Utredningar: En utredning omfattar åtta veckor, varav två veckor innebär arbetsprövning i reell miljö. Utredningen inleds med individuella besök hos arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog men även gruppträffar med olika teman ingår, exempelvis tillfällen på FysEtt Gym med tema fysisk aktivitet. Klienterna träffar även arbetskonsulent för samtal inför arbetsprövning. Under 2013 har 67 klienter påbörjat fördjupad utredning hos Rehabresurs samarbete, av dessa har 14 klienter har varit pågående över årsskiftet 2013/2014. Totalt nio har avbrutit. Orsak till avbrott har i fyra fall varit försämrat mående, tre personer har uteblivit slutat komma tappat kontakten, en person råkade ut för en olycka och avbröt men startade åter vid senare tillfälle samt en person avbröt p.g.a. återfall i missbruk. Vad gäller åldersfördelning ses en spridning från år varav 14 är under 30 år, medelåldern är 43 år. Arbetsförmedlingen har anvisat 33 klienter (varav en från Söderköping och en från Valdemarsvik), Norrköpings kommun 20 klienter, Söderköpings kommun en klient samt Försäkringskassan 13 klienter, 64% har varit kvinnor. Huvudsaklig problematik har för både kvinnor och män dominerats av psykisk ohälsa och utgör 63%, därefter bedöms 30% ha övervägande fysisk problematik, dock finns stor samsjuklighet. Utav 67 klienter har sex stycken haft behov av tolk, av dessa har två anvisats av Arbetsförmedlingen och fem av Ekonomiskt bistånd. Rutiner och samarbete kring bokning av tolk med respektive myndighet har under året tydliggjorts och fungerat bra. Uppföljningar av de rekommendationer som ges i samband med avslutad utredning genomförs tre, sex och 12 månader efter avslut. Tidigare har detta genomförts skriftligt till anvisande handläggare, men fr.o.m. augusti 2013 har istället klienterna kontaktats per telefon för uppföljning kring aktuell situation. Resultat visar att vid uppföljning tre månader

31 Rehabresurs samarbete 2 (7) efter avslut har ca 65% av rekommendationerna följts. Vid rekommendation om fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering föreslås vanligtvis en längre tids arbetsprövning upp mot 10h/vecka, för att se hållbarhet över tid. En förutsättning för det ska fungera bra och resultera i en positiv utveckling är ofta behov av konkret stöd samt täta uppföljningar på arbetsplatsen. Vid uppföljning ett år efter avslut har i flera fall den påbörjade arbetsprövningen avbrutits. Orsak till detta har i några fall uppgetts vara en för snabb utökning av arbetstid och arbetskrav samt att kontinuerliga uppföljningar och stöd ej genomförts, vilket resulterat i försämrat mående. I flera fall har rekommendationerna varit en kombination av arbetsprövning och medicinsk rehabilitering, där den ena eller andra ibland kan dröja. Resultatet pekar på svårigheter att synkronisera dessa och en tendens att se dem som separata delar. I stället för en kombination väljer man då att i stället gå vidare med en av rekommendationerna, vilket medför att förutsättningarna för den arbetsinriktade rehabiliteringen försämras. Planering som involverar flera myndigheter med olika förutsättningar och tidsramar medför krav på ökad samordning och förståelse för att respektive myndighet har olika regelverk att förhålla sig till. Detta är något som bör beaktas vid framtida planering. Samtidigt kan en längre väntetid för att synkronisering ska kunna ske medföra en återgång mot passivisering vilket ej heller är att rekommendera. Någon form av vänteaktivitet efterlyses. Individberättelse utredning: Mikael 52 år Mikael anvisades av Arbetsförmedlingen under 2013 för utredning av resurser och utmaningar i förhållande till arbete. Mikael hade tidigare haft en anpassad anställning som tyvärr gav honom en negativ bild av arbetslivet. Mikaels arbete hade inte varit anpassat i förhållande till den smärtproblematik, stresskänslighet och depression han led av. Då Mikael påbörjade utredningen var han mycket negativ till att delta och hade siktet inställt på stadigvarande sjukersättning, vilket han också sökt men fått avslag på. Han hade stort fokus på sin smärtproblematik och såg endast hinder framför sig. Sakta men säkert under utredningens individuella bedömningstillfällen samt gruppträffar ändrades Mikaels syn på sin egen förmåga, han upplevdes mer positiv och gav uttryck för att han kanske ändå skulle kunna tänka sig ett arbete på några timmar per dag. Vid arbetsprövning under utredningsperioden togs stor hänsyn till Mikaels fysiska och psykiska besvär, intressen samt egna förslag om arbetsprövningsplats. Arbetsprövningen gav Mikael nya tankar och reflektioner om att en fortsättning inom arbetslivet var möjlig. Utredningsteamet rekommenderade efter genomförd utredning en fortsatt arbetsprövning på upp till 10 timmar per vecka. Vid uppföljning framkommer att Mikael arbetsprövat på en arbetsplats han själv kontaktat och att han började på en låg nivå, några timmar i veckan. Något ha tog med sig från utredningstiden var vikten av att börja i liten skala, att trappa upp successivt samt att ha möjlighet till att ta pauser. Mikael kommer från och med februari 2014 få en lönebidragsanställning på 5 timmar per dag och är därigenom självförsörjande. I samband med avslut svarar klienterna på frågor kring upplevelsen av deltagandet samt verksamheten som helhet. 87% uppger att de till stora delar kunnat påverka innehållet i verksamheten och 55% uppger att de helt eller delvis ser att möjligheterna att få ett arbete efter att ha deltagit under åtta veckor har ökat. I en avslutande fråga gällande om, medvetenheten om personens egna resurser, tillgångar och utmaningar har förändrats under veckorna hos oss ges följande exempel:

32 Rehabresurs samarbete 3 (7) Citat: Jag tänker annorlunda om mina resurser, dvs vad jag kan och inte kan, vad jag behöver hjälp med osv. Startat en tankeprocess En bra bit på väg för att veta orsakerna till mitt mående och hur jag kan gå framåt Det har gett mig bättre självförtroende Vet lite mer om vad som påverkar en så man vet lite mer vad man ska tänka på för att man ska kunna komma vidare Jag har fått lite mer självkänsla och mer tro på min egen förmåga Klienterna får även skatta upplevd hälsorelaterad livskvalitet (SF-36), både vid start och vid avslut. Resultat från totalt 247 klienter visar en statistiskt signifikant skillnad vad gäller förbättring efter åtta veckor inom områdena Vitalitet, Emotionell Rollfunktion och Psykiskt välbefinnande. Arbetsprövning: Arbetsprövning är centralt i samtliga insatser. Klienterna ges möjlighet att testa sina förmågor samtidigt som observation i utförande av arbete kan ske. Att hitta rätt plats till rätt person i förhållande till det tidsschema som finns är en utmaning. Arbetet har utförts av en person, arbetskonsulent(norrköpings kommun) som arbetat 80-90% och delat tiden mellan utredningar och Vardagsrevidering. Huvudsaklig tid har ägnats åt kontakter med arbetsgivare samt möten med klienter, mestadels tillsammans med arbetsterapeut men även enskilt med klient för att identifiera lämpligt arbetsområde och omfattning. Med utgångspunkt i klienternas önskemål samt förmågor och begränsningar har arbetskonsulenten sedan letat upp lämplig arbetsplats för arbetsprövning. Detta är ett arbete som tar mycket tid. Arbetet har hittills fungerat bra, dock finns en sårbarhetsaspekt med att endast en person kan utföra arbetet, vilket har lyfts och diskuterats under året. Totalt har 77 överenskommelser om arbetsprövningar tecknats, fördelat på 56 olika arbetsgivare. De arbetsgivare som tagit emot klienter för arbetsprövning representerar flera arbetsområden och branscher. 7 arbetsplatser har använts mer än en gång under året. Orangeriet har tagit emot flest personer för arbetsprövning, totalt 10 personer. Småföretagare, ex mindre butiker och enmansföretagare representerar dock mer än hälften av platserna. Exempel på arbetsuppgifter har varit praktiskt arbete (ute/inne), kassa/butik, administration, vård/omsorg och kök. Teamen har själva valt ut tre arbetsgivare som med stort engagemang, värme och förståelse tagit emot och bemött personal och klienter på ett föredömligt sätt. Dessa är Clas Ohlsson, Norfs Ridskola och Röda Korset vilka kommer tackas och uppmärksammas vid lämpligt tillfälle. Vardagsrevidering: Vardagsrevideringen är gruppbaserad och omfattar totalt 18 veckor (inkl. introduktion och avslut/trepartsmöte) varav sex veckor är arbetsprövning. Ett kognitivt förhållningssätt präglar upplägg och innehåll. En utgångspunkt i Vardagsrevideringen är individens egenkraft, att klienten själv identifierar hinder och resurser i sin vardag, utarbetar strategier för att förändra samt genomför dessa förändringar. Arbetet sker i grupp med 8-10 deltagare. Mellan grupptillfällena arbetar klienterna med hemövningar. Totalt träffas gruppen tre gånger i veckan, varv ett tillfälle fokuserar på fysisk aktivitet i form av Basal Kroppskännedom. Två arbetsterapeuter har varit gruppledare, arbetskonsulenten har

33 Rehabresurs samarbete 4 (7) ansvarat för att hitta arbetsprövningsplatser, men har medverkat i grupper när temat varit arbetsprövning. Basal Kroppskännedom har letts av sjukgymnast. Under 2013 har tre grupper påbörjats, två av dem har också avslutats under Ytterligare tre grupper har avslutats, vilka påbörjades under Totalt har 47 klienter deltagit i Vardagsrevidering under Utav dem har sju avbrutit. Orsak till detta har i fem fall varit försämrat mående, i ett fall har personen gått över i Jobb- och utvecklingsgarantin och därför inte kunnat fortsätta (AF krav på 100% aktivitet), samt en person där insatsen ej kom i rätt läge. Av 47 klienter har 24 anvisats från Arbetsförmedlingen, 12 från Försäkringskassan, åtta från Norrköpings kommun och en från Söderköpings kommun. Av dessa har 41 varit kvinnor. Vad gäller åldersfördelning ses en spridning från år med en medelålder på 41 år. Erfarenheter från året som gått är att det tar tid att etablera och förankra ett nytt koncept i större organisationer/myndigheter. Mycket tid har lagts på att informera om vad vi kan erbjuda. Bäst återkoppling upplever vi att vi får när vi sitter ner med mindre personalgrupper och utrymme ges att ställa frågor och lyfta enskilda ärenden. Det har lagts mycket tid på att få in anvisningar för att kunna starta upp grupper. När vetskapen om Vardagsrevideringen ökat och även resultat har kunnat påvisas har antalet anvisningar dock ökat, och därmed också möjligheten att välja ut de klienter som bedöms ha störst förutsättningar att tillgodogöra sig insatsen. Stor vikt har också lagts vid rätt tajming. Som ett led i detta föregås nu samtliga beslut om deltagande av ett studiebesök. Konceptet har också anpassats efter målgruppen och vissa justeringar av innehållet har gjorts. Kombinationen fysisk aktivitet och Basal Kroppskännedom har till stora delar utvärderats positivt och flera av deltagarna har tagit till sig övningar och fortsatt även efter avslut. Under hösten har ett samarbete med Forsknings- och utvecklingsenheten i Landstinget (FOU) inletts för att sammanställa resultat och erfarenheter av insatsen hittills. Ytterligare reflektioner och resultat hänvisas till denna skriftliga rapport som kommer presenteras i slutat av mars Individberättelse Vardagsrevidering: Marcus 27 år Marcus anvisades till Rehabresurs samarbete och arbetsrehabiliteringsinsatsen Vardagsrevidering hösten Han hade då försörjning genom aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Marcus hade sedan tonåren haft besvär med psykisk ohälsa. Under skoltiden upplevde han mobbing vilket ledde till att han isolerade sig. Fullföljde inte gymnasiet utan ägnade sig mer åt sitt musikintresse hemma i föräldrarnas källare. Har aldrig haft ett arbete. För några år sedan fick han stöd från psykiatrin, vilket hade gott resultat. Han började uppta sociala kontakter och träffade en flickvän. De fick en gemensam dotter vilket bidrog till att Marcus kände en stark önskan att få ett arbete och kunna försörja sig. Vill vara en bra förebild för sin dotter och en god sambo. Innan starten av Vardagsrevidering har han skapat tydliga rutiner för det mesta han gör, vilket hjälpt honom att kunna ta hand om sin dotter och genomföra hushållssysslor. Dock känner han sig bunden av sitt schema och om något gör att han behöver frångå det ökar stressen och ångesten. Han har en önskan om att kunna vara mer flexibel och att utöka sin aktivitetsrepertoar. Vill verkligen få till en förändring och jämför sig med friska heltidsarbetande jämnåriga. Under kursen arbetar han aktivt med mål som handlar om att minska stressen i vardagen. Strategier han använder handlar om att acceptera sina förutsättningar, att sätta rimliga mål, värdesätta de framsteg han gör och det han klarar av. Vidare jobbar han med att utsätta sig för obehag och pröva nya sätt att utföra aktiviteter för att öka flexibiliteten i vardagen. Detta för att öka förutsättningarna att i framtiden klara ett arbete. Vid planering av arbetsprövning väljer teamet att utgå från Marcus musikintresse. Han har själv en dröm om att arbeta med musik på något sätt och vill

34 Rehabresurs samarbete 5 (7) utbilda sig inom området. Han får arbetspröva i en instrumentbutik där han får delta i reparationer av instrument. Han får även självständigt stämma instrument vilket gör att han känner sig kapabel och tillför arbetsplatsen kompetens. Arbetsprövningen innebär även i sig att Marcus utökar sin aktivitetsrepertoar och ställer prov på flexibilitet. I samband med avslut av Vardagsrevidering planeras för fortsatt arbetsprövning på arbetsplatsen. I butiken ser man att Marcus är en tillgång och man planerar för att sakta, successivt utöka arbetstid och ansvar. Han skattar sin arbetsförmåga som bästa någonsin under livstiden och ser värdet i att jämföra sig med sig själv. Parallellt jobbar Marcus vidare med sina mål gällande vardagens aktiviteter. Han känner att det lägger grunden för att skapa långsiktiga förutsättningar att klara ett arbete i framtiden. Personal: Under 2013 har en stor omsättning av personalen skett. Under våren slutade totalt tre arbetsterapeuter, samtidigt som en arbetsterapeut kom tillbaka efter längre tids föräldraledighet. De två psykologer som vardera arbetade 50% slutade i juni och har ersatts av en psykolog som arbetar 100% från och med augusti. Extern rekrytering av såväl två arbetsterapeuter och psykolog har genomförts. Sjukgymnast som arbetat med Basal Kroppskännedom i Vardagsrevideringen avslutar placering hos Rehabresurs samarbete under januari 2014 och rekrytering av ny medarbetare har skett under hösten. Då ingen sjukgymnast fanns att tillgå internt inom Landstinget skrevs avtal med extern aktör, Prima Vita, för uppdrag med Basal Kroppskännedom under Arbetskonsulenten har under året gått ner i tid med en variation av 80-90%. Diskussioner har förts utifrån önskemål om att gå ner till 50% men, resulterat i att samma person fortsätter till och med 2014 på 90%. Personalgruppen uppgick i december 2013 till att totalt omfatta 12 personer, inklusive projektledare/chef. På grund av denna personalomsättning har intaget av klienter för utredning varierat något över året, men varit stabilt på 14 klienter från och med augusti. I och med denna personalomsättning samt att kommunens arbetsterapeuter flyttades över till Landstinget i januari 2013 har antalet involverade huvudmän och chefer minskat till att omfatta två huvudmän (Landstinget i Östergötland samt Norrköpings kommun, Arbetsmarknadskontoret) och därmed två olika chefer, varav ingen haft placering på Repslagaregatan. Ett förtydligande kring chefs/ledarskap har tidigare efterfrågats i samband med att projektet vuxit. Med utgångspunkt i detta beslutades att projektledaren ges utökat mandat, tillika vårdenhetschef för personal från Landstinget som är placerade i Rehabresurs samarbete från och med augusti Utifrån detta har ansvars- och ledarskapsfrågan tydliggjorts och det konkreta, dagliga arbetet med personal och daglig drift underlättats. Kompetens- och metodutveckling: Teamet har under året haft handledning för stöd i konkreta ärenden. Flera ur personalgruppen har också genomfört fördjupade utbildningar inom arbetsrehabilitering. Detta för att på sikt skapa goda förutsättningar för bred kompetens och utvecklingsmöjligheter i Rehabresurs samarbete. Teamet har även tagit del av aktuell forskning genom deltagande i konferenser samt deltagit i av Samordningsförbundet anordnad KBT-utbildning. Arbetskonsulenten har deltagit i utbildning kring Supported Employment. Under året har även samarbetet med Linköpings Universitet fortskridit och utvecklats, dels genom att Rehabresurs samarbete medverkat vid framtagning av utbildningsmaterial av bedömning av arbetsförmåga för handläggare vid Arbetsförmedlingen, dels genom deltagande i Projekt Leonardo. Projekt Leonardo är ett samverkansprojekt med yrkesverksamma arbetsterapeuter på Malta som vill utvecklas inom området arbetslivsinriktad rehabilitering och bedömning av arbetsförmåga.

35 Rehabresurs samarbete 6 (7) Två av dem kommer att besöka verksamheten under två veckor Projekt Leonardo sker även i samarbete med liknande verksamhet inom Linköpings kommun, Team Utreda. Samverkan En framgångsfaktor i arbetet är teamets samlade kompetenser och olika perspektiv samt att tiden funnits för att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som gjorts. Då en stor personalomsättning skett och mer än halva utredningsteamet har bytts ut, har visst arbete fokuserats på personalgruppen och att skapa fungerande, effektiva arbetssätt och rutiner. Teamen har också utvecklat ett större nätverk med, och kunskap om olika verksamheter (Flyktingmedicinskt Centrum, Smärt- och Rehabiliteringscentrum i Linköping, kommunens olika stödfunktioner LSS - Aktema - Asken, Habiliteringen m.fl.), detta som en följd av en ökad komplexitet och samsjuklighet hos de klienter som anvisats. Som nämnts tidigare upplever en stor andel klienter psykisk ohälsa och flera har redan pågående kontaker inom specialistpsykiatrin. Antalet remisser till specialistpsykiatrin men även till vårdcentralernas psykologer/kuratorer har under året ökat markant. Totalt skickades under hösten 14 remisser från teamets psykolog, varav fem till specialistpsykiatrin, två till NPsamverkan och övriga till primärvården. Denna komplexitet har resulterat i att anpassningar gjorts vad gäller upplägg och innehåll. Ett konkret exempel är att vi numera träffar klienterna för ett studiebesök inför deltagande i insats, detta för att klargöra att klienten har förutsättningar att delta (ex kan ta sig hemifrån, kan ta sig till våra lokaler, har barnomsorg och har hälsa för att klara en utredning, förstår syftet). Detta har dock inte varit möjligt tidigare då vi inte fått in anvisningar förrän någon/några dagar innan utredningsstart. Idag är trycket större och vi har personer i kö till våra utredningar från samtliga myndigheter. En orsak till det ökade behovet skulle kunna vara att projektet nu funnits så pass länge att utredningarna nu införlivats i ordinarie myndigheters/handläggares resursbas, men också den ökade komplexitet som målgruppen representerar, vilket ställer ökade krav på en multiprofessionell bedömning. Projektledaren har under 2013 också medverkat i både samverkansteamet för Söderköping och Valdemarsvik samt i inskrivningsgruppen för FiRA. Detta har varit ett bra forum för att sprida information om verksamheten samt att upprätthålla kontakt med de olika myndigheterna. Samverkan med övriga myndigheter, framförallt handläggare har överlag fungerat bra. Det är ibland svårt att få tag i en del handläggare men med hjälp av de kontaktpersoner som finns på varje myndighet underlättas arbetet. Samarbetet påverkas självklart när det sker omorganisationer inom någon myndighet och handläggare byts ut. Vi ser också vikten av att ha en nära kontakt med chefer på respektive myndighet och att vi blir informerade om/vid eventuella förändringar exempelvis kring regelsystem eller inom organisationen som helhet. Tidigare har den processtödjare som varit knuten till projektet fungerat som en viktig länk mellan projektet, beredningsgrupp och styrelse samt Samordningsförbundet och dess samarbetspartners (chefer). Denna resurs avslutades under våren 2013 och det blev med detta tydligt hur personbundet samverkan trots allt är och vikten av att ha en person som kan fungera som bollplank, styra tillbaka mot uppdraget och fokusera på att samordna och återföra den omvärldskunskap som krävs för att möta de förändringar som sker i de olika myndigheterna. En erfarenhet vi vill skicka med inför kommande plattformsarbete.

36 Rehabresurs samarbete 7 (7) Måluppfyllelse Rehabresurs samarbetes mål är att skapa förutsättningar för, och/eller öka förmågan till förvärvsarbete hos personer med lång tids frånvaro från arbetsmarknaden. Detta ska ske genom att utveckla metoder med hög verkningsgrad samt tillvarata nya kunskaper och erfarenheter. Projektet har pågått i drygt 4 år och varit i en process av ständig upp- och ombyggnad. Ju längre tiden har gått, desto fler positiva besked har vi fått från tidigare klienter som nu kommit vidare i livet och idag är självförsörjande. Men, det är en lång väg för klienterna och våra insatser är endast en pusselbit av många som behöver läggas. Den återkoppling vi ändå har fått och får från klienter, handläggare och övriga samarbetspartners bearbetats kontinuerligt och resulterar hela tiden i små förändringar vad gäller både arbetssätt och metoder som kan öka förutsättningarna för klienterna att bli självförsörjande. Med utgångspunkt i ovan beskrivna redogörelse för genomförda insatser är min bedömning att arbetet genomförts i enlighet med uppställda mål. Norrköping Anna Käcker Projektledare

37 Verksamhetsberättelse avseende resursteam 2013 utifrån Arbetsförmedlingen, östra länsdelen. Uppdraget/Resursteam Ett resursteam består av representanter från Landstinget, de östra kommunerna i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, östra länsdelen. I teamet finns det möjlighet att ta upp ärenden då en sökandes förutsättningar på arbetsmarknaden är oklar. Exempel på frågeställningar som behöver klargöras är: Oklart om sökande har förutsättningar för att kunna klara arbete/deltagande i program. Oklart om sökande har förutsättningar för att kunna klara den planering/insats som planerats. Vid frågor kring vårdens planering. Arbetsförmedlingen har aktualiserat ca 20 ärenden under Kunden deltar inte personligen i ett resursteam utan kundens ärende diskuteras på mötet. Ärendet är bara aktuellt vid tidpunkten för resursteamets mötesdag. Om nya frågor dyker upp eller andra saker som behöver klargöras får ärendet anmälas på nytt. Arbetsförmedlingen för inte statistik över ärendet som vården, FK eller EB har aktualiserat i resursteam. Genomförande av projektet/verksamheten under året utifrån Arbetsförmedlingens roll. Det har under året funnits 13 stycken mer eller mindre fungerande resursteam. Antal resursteam per månad skiljer sig åt beroende på storleken på vårdcentralen/vårdenheten. Arbetsförmedlingen har en representant i varje resursteam och i del fall där resursteam saknas finns det en utsedd kontaktperson på Arbetsförmedlingen. När det finns behov av att diskutera ett ärende på ett resursteam hämtas ett samtycke in från kunden. Handläggaren på Arbetsförmedlingen skriver ner sin frågeställning och lämnar till den kollega som är representant/kontaktperson mot aktuell vårdcentral/vårdenhet. Ärendena anmäls till resurssamordnaren på vårdcentralen/vårdenheten i god tid så att ärendet hinner förberedas utifrån frågeställningen. Frågeställningarna rör främst kundens medicinska rehabilitering/utredning. Vilka som deltar från vården i ett resursteam ser olika ut i de olika teamen, vanligtvis deltar ansvarig läkare eller annan behandlande person ex psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast mm. Detta är viktigt för det först då som vi kan få en sammantagen bild av kunden och tillsammans hjälpa kunden på bästa sätt. Svaret på frågeställningen delges den kollega som anmält ärendet.

38 Det kan också vara så att annan instans väcker ett ärende som är aktuellt på Arbetsförmedlingen och utifrån frågeställningen tar Arbetsförmedlingens representant fram den information som behövs för att ärendet ska kunna diskuteras under förutsättning att den andra instansen inhämtat samtycke från kunden. Även här delges ansvarig handläggare vad som framkommit på resursteamet. Viktiga händelser som har inträffat under året De flesta resursteam fungerar bra och verkar vara lyhörda för varandras kompetens och/eller regelverk. Vi upplever att diskussionerna kring ett ärende är bra och att det leder till att kunden får hjälp från den instans som är bäst för kunden. Arbetsförmedlingens regelverk verkar vara det man minst känner till och ifrågasätter. Här behöver vi få ut information om arbetslöshetsförsäkringen, jobb- och utvecklingsgarantin och dess faser samt hur vi hanterar sjuk i program. Det vi också upplever är att man ibland pratar om aktivitetsförmåga/sysselsättning vilket inte alltid kan jämföras med arbetsförmåga. Samverkan Resursteamen bygger på samverkan mellan vården (Landsting/privat vårdgivare), Försäkringskassan, kommunerna, Arbetsförmedlingen i östra länsdelen. Måluppfyllelse Samordnande insatser för att tidigt identifiera individer som är i behov av ett samlat stöd för att säkerställa att kunden får rätt rehabiliteringsinsats utifrån sina förutsättningar inför återgång till egenförsörjning. Målet är att sätta individen i centrum och se vad vi tillsammans kan göra vilket i de flesta fall har fungerat väl. Individberättelse Svårt att beskriva lyckade resultat inom ramen för resursteamen. De handlar mest om att diskutera individuella ärenden och hur man ska gå vidare för att kunden ska få bäst hjälp i den aktuella situationen. Övrigt Det finns ett projekt mellan Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som heter Östgötamodellen. Där försöker man nu hitta strukturer/utbildningar för att utveckla och tydliggöra roller och ansvar, både internt och externt för: Rehabkoordinator vården Kontaktpersoner FK Kontaktperson AF Resursteamen Samt att utveckla samarbetet med kommunernas socialtjänst.

39 Verksamhetsberättelse 2013 Resursteam Uppdrag Resursteam består av representanter från Landstinget, De Östra kommunerna i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet med Resursteam är att kartlägga rehabiliteringsbehov för att i samverkan kunna understödja återgång i arbete eller annan sysselsättning i lämplig omfattning. Målsättningen är att kunna göra bredare bedömningar, tydligare gemensamma planeringar samt utöka samverkan mellan myndigheterna. Hos respektive myndighet finns olika specifika uppdrag/måluppfyllelse. Representant från Norrköpings kommun har bemannat resursteam vid 11 vårdcentraler samt3 psykiatrimottagningar. 73 ärenden har lyfts under 2013 Genomförande av projekt/verksamheten under året De personer som har behov av en samordnad rehabiliteringsplanering i resursteam aktualiseras antingen via rehabiliteringssamordnaren inom psykiatrin eller på vårdcentral, alternativt från någon av de andra berörda myndigheterna. Resursteam har haft inbokade möten varannan vecka inom psykiatrin och en gång per månad på vårdcentralerna. Avsatt tid för resursteamet har varit 1,5 2 timmar. Dagordningen sammanställs av rehabiliteringssamordnaren och skickas ut till berörda parter minst 3 dagar innan aktuellt resursteam. Rehabiliteringssamordnaren bjuder in aktuell behandlare till resursteam vid behov för att förmedla ytterligare information ang. patienten. Respektive myndighetsrepresentant dokumenterar i varje klientjournal efter att ärendet varit uppe i resursteam. Återkoppling till de enskilda individerna sker via representant från berörd myndighet och vidare till aktuell handläggare/behandlare i ärendet. Representant från de olika myndigheterna informerar om regeländringar som ökar kunskapen om varandras verksamhet. Statistik skickas varje månad till samordningsförbundet utifrån en angiven mall. Viktiga händelser under året. Norrköpings kommun gick från att resursteamen bemannades av två representanter till en representant och det finns ingen ersättare vid frånvaro. Östertulls vårdcentral valde att pausa sitt resursteam under hösten 2013 pga resursbrist.

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej Criss Hagfeldt 46 Birgitta Wessman Thyrsson (Region

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Ledningsstaben 2013-12-13 Eliana Pettersson Beredningen för samverkan Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Tid: 13 december 2013, kl. 08.30 12.00 Plats: Östra samordningsförbundet,

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012 RAPPORT 1(9) Verksamhetsstöd 2013-02-06 AVN-8/2013 009 Handläggare, titel, telefon Håkan Lindell, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Plattform. Föreslag. 13/6 föreslås. Valdemarsvik) med. Stellan.

Plattform. Föreslag. 13/6 föreslås. Valdemarsvik) med. Stellan. Minnesanteckningar, Beredningsgrupp, 13-1-33 Närvarande: Stellan Svensson, Jenny Bergqvist, Grace Hagberg, Tina Johansson, Tove Brusman, Lars Carlsson, Sandra Lundqvist Medén, Eva Lotta Jonsson, J Karl

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Rapport Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Utfärdare Grace Hagberg, processtödjare Norrköpings Samordningsförbund Bakgrund Norrköpings Samordningsförbund

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 Ja: 18-30 år Bor i Norrköping, Söderköping eller Valdemarsviks kommun. (Uppfyller kriterier för projektets målgrupp) Funderingar

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Vernissage 17 december 2012 kl. 13.00 16.00 Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Det pågår en strukturförändring inom svensk vård och social omsorg. För att svara upp mot de ökade krav

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23 Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 Villkor 3, 2015 inom Sjukskrivningsmiljarden -tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen Funktionen (dvs. rehabsamordnaren) ska ha både en intern och extern

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun )

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun ) Plats och tid: Söderköping Kommunhus, torsdag den 28 februari kl 13.15 16.10 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering -

Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering - Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering - 2015 Från och med den 1 januari 2012 driver Trollhättans Stads avdelning för arbetsmarknad och försörjningsstöd en insats som omfattar

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck Ale Kommun Diarienr: 2014/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012 . Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 202 Ansvarig för insatsen: Utvecklingscenter Dals-Ed, AME Bengtsfors /Ifo Bengtsfors Utvecklingscenter Åmål Budget

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Resaprojektet. Ett led i regeringens psykiatrisatsning. Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

Resaprojektet. Ett led i regeringens psykiatrisatsning. Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Resaprojektet Ett led i regeringens psykiatrisatsning Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Uppdraget Arbetsförmedlingen i samverkan med Försäkringskassan

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen 1 2007-02-16 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Projektansökan till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom projektförslag

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Nikodemus Enger, leg. psykolog ArbetsRehab Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Grön Rehab Förberedelse inför arbetslivsinriktad

Läs mer

Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009

Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009 Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetens uppdrag: Navigator och CoMcenter arbetar med arbetslösa ungdomar och vuxna vilka står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet sker individuellt

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer