Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt 4 = Stämmer inte alls % 56 54% % 43 41% 3 3 3% 5 5% 4 4 4% 0 0% Totalt % % Tabell 2. Verksamheten har varit anpassad till vad jag klarar av 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt 4 = Stämmer inte alls % 68 65% % 32 31% 3 7 7% 4 4% 4 1 1% 0 0% Totalt % % Tabell 3. Jag har fått påverka innehållet i verksamheten 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt 4 = Stämmer inte alls % 41 39% % 47 45% % 11 11% 4 6 6% 5 5% Totalt % % Tabell 4. Jag klarar av ett arbete bättre efter att ha deltagit i den här verksamheten 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt 4 = Stämmer inte alls % 28 27% % 45 43% % 18 17%

29 % 13 13% Totalt % % Tabell 5. Mina möjligheter att få ett arbete har ökat efter att ha deltagit i den här verksamheten 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt 4 = Stämmer inte alls % 21 20% % 46 44% % 24 23% % 13 13% Totalt % % Tabell 6. Vad tycker du om verksamheten i sin helhet 1 = Mycket bra 2 3 4= mycket dåligt % 72 69% % 24 23% 3 3 3% 7 7% 4 0 0% 1 1% Totalt % %

30 Rehabresurs samarbete 1 (7) Verksamhetsberättelse Rehabresurs samarbete 2013 Uppdrag Rehabresurs samarbete, riktar sig till personer i behov av rehabiliterande insatser som på sikt kan skapa förutsättningar för, och/eller öka förmågan till förvärvsarbete. Teamet består av flera professioner; arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer och arbetskonsulent, som genom samlade insatser identifierar faktorer som påverkar individens möjligheter till självförsörjning. Teamets arbete sker i förhållande till aktuell forskning och evidens, med det gemensamma målet att utveckla metoder med hög verkningsgrad samt tillvarata nya kunskaper och erfarenheter. Genomförande Rehabresurs samarbete består av två team, ett utredningsteam och ett team som arbetar med gruppintervention. I utredningsteamet är fokus på att utreda individuella förutsättningar och behov, samt uppmärksamma och rekommendera fortsatta insatser som på sikt kan öka förmågan till förvärvsarbete. I teamet som arbetar med gruppintervention är fokus den förändringsprocess det innebär att efter flera års frånvaro från arbetsmarknaden, skapa en balans mellan vardagens aktiviteter och arbete/sysselsättning. Gruppinterventionen baseras på konceptet Vardagsrevidering, en arbetsrehabiliteringsinsats framtagen av forskare vid Lunds Universitet. Samtliga insatser fokuserar mot arbete och inkluderar arbetsprövning i reell miljö. Utredningar: En utredning omfattar åtta veckor, varav två veckor innebär arbetsprövning i reell miljö. Utredningen inleds med individuella besök hos arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog men även gruppträffar med olika teman ingår, exempelvis tillfällen på FysEtt Gym med tema fysisk aktivitet. Klienterna träffar även arbetskonsulent för samtal inför arbetsprövning. Under 2013 har 67 klienter påbörjat fördjupad utredning hos Rehabresurs samarbete, av dessa har 14 klienter har varit pågående över årsskiftet 2013/2014. Totalt nio har avbrutit. Orsak till avbrott har i fyra fall varit försämrat mående, tre personer har uteblivit slutat komma tappat kontakten, en person råkade ut för en olycka och avbröt men startade åter vid senare tillfälle samt en person avbröt p.g.a. återfall i missbruk. Vad gäller åldersfördelning ses en spridning från år varav 14 är under 30 år, medelåldern är 43 år. Arbetsförmedlingen har anvisat 33 klienter (varav en från Söderköping och en från Valdemarsvik), Norrköpings kommun 20 klienter, Söderköpings kommun en klient samt Försäkringskassan 13 klienter, 64% har varit kvinnor. Huvudsaklig problematik har för både kvinnor och män dominerats av psykisk ohälsa och utgör 63%, därefter bedöms 30% ha övervägande fysisk problematik, dock finns stor samsjuklighet. Utav 67 klienter har sex stycken haft behov av tolk, av dessa har två anvisats av Arbetsförmedlingen och fem av Ekonomiskt bistånd. Rutiner och samarbete kring bokning av tolk med respektive myndighet har under året tydliggjorts och fungerat bra. Uppföljningar av de rekommendationer som ges i samband med avslutad utredning genomförs tre, sex och 12 månader efter avslut. Tidigare har detta genomförts skriftligt till anvisande handläggare, men fr.o.m. augusti 2013 har istället klienterna kontaktats per telefon för uppföljning kring aktuell situation. Resultat visar att vid uppföljning tre månader

31 Rehabresurs samarbete 2 (7) efter avslut har ca 65% av rekommendationerna följts. Vid rekommendation om fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering föreslås vanligtvis en längre tids arbetsprövning upp mot 10h/vecka, för att se hållbarhet över tid. En förutsättning för det ska fungera bra och resultera i en positiv utveckling är ofta behov av konkret stöd samt täta uppföljningar på arbetsplatsen. Vid uppföljning ett år efter avslut har i flera fall den påbörjade arbetsprövningen avbrutits. Orsak till detta har i några fall uppgetts vara en för snabb utökning av arbetstid och arbetskrav samt att kontinuerliga uppföljningar och stöd ej genomförts, vilket resulterat i försämrat mående. I flera fall har rekommendationerna varit en kombination av arbetsprövning och medicinsk rehabilitering, där den ena eller andra ibland kan dröja. Resultatet pekar på svårigheter att synkronisera dessa och en tendens att se dem som separata delar. I stället för en kombination väljer man då att i stället gå vidare med en av rekommendationerna, vilket medför att förutsättningarna för den arbetsinriktade rehabiliteringen försämras. Planering som involverar flera myndigheter med olika förutsättningar och tidsramar medför krav på ökad samordning och förståelse för att respektive myndighet har olika regelverk att förhålla sig till. Detta är något som bör beaktas vid framtida planering. Samtidigt kan en längre väntetid för att synkronisering ska kunna ske medföra en återgång mot passivisering vilket ej heller är att rekommendera. Någon form av vänteaktivitet efterlyses. Individberättelse utredning: Mikael 52 år Mikael anvisades av Arbetsförmedlingen under 2013 för utredning av resurser och utmaningar i förhållande till arbete. Mikael hade tidigare haft en anpassad anställning som tyvärr gav honom en negativ bild av arbetslivet. Mikaels arbete hade inte varit anpassat i förhållande till den smärtproblematik, stresskänslighet och depression han led av. Då Mikael påbörjade utredningen var han mycket negativ till att delta och hade siktet inställt på stadigvarande sjukersättning, vilket han också sökt men fått avslag på. Han hade stort fokus på sin smärtproblematik och såg endast hinder framför sig. Sakta men säkert under utredningens individuella bedömningstillfällen samt gruppträffar ändrades Mikaels syn på sin egen förmåga, han upplevdes mer positiv och gav uttryck för att han kanske ändå skulle kunna tänka sig ett arbete på några timmar per dag. Vid arbetsprövning under utredningsperioden togs stor hänsyn till Mikaels fysiska och psykiska besvär, intressen samt egna förslag om arbetsprövningsplats. Arbetsprövningen gav Mikael nya tankar och reflektioner om att en fortsättning inom arbetslivet var möjlig. Utredningsteamet rekommenderade efter genomförd utredning en fortsatt arbetsprövning på upp till 10 timmar per vecka. Vid uppföljning framkommer att Mikael arbetsprövat på en arbetsplats han själv kontaktat och att han började på en låg nivå, några timmar i veckan. Något ha tog med sig från utredningstiden var vikten av att börja i liten skala, att trappa upp successivt samt att ha möjlighet till att ta pauser. Mikael kommer från och med februari 2014 få en lönebidragsanställning på 5 timmar per dag och är därigenom självförsörjande. I samband med avslut svarar klienterna på frågor kring upplevelsen av deltagandet samt verksamheten som helhet. 87% uppger att de till stora delar kunnat påverka innehållet i verksamheten och 55% uppger att de helt eller delvis ser att möjligheterna att få ett arbete efter att ha deltagit under åtta veckor har ökat. I en avslutande fråga gällande om, medvetenheten om personens egna resurser, tillgångar och utmaningar har förändrats under veckorna hos oss ges följande exempel:

32 Rehabresurs samarbete 3 (7) Citat: Jag tänker annorlunda om mina resurser, dvs vad jag kan och inte kan, vad jag behöver hjälp med osv. Startat en tankeprocess En bra bit på väg för att veta orsakerna till mitt mående och hur jag kan gå framåt Det har gett mig bättre självförtroende Vet lite mer om vad som påverkar en så man vet lite mer vad man ska tänka på för att man ska kunna komma vidare Jag har fått lite mer självkänsla och mer tro på min egen förmåga Klienterna får även skatta upplevd hälsorelaterad livskvalitet (SF-36), både vid start och vid avslut. Resultat från totalt 247 klienter visar en statistiskt signifikant skillnad vad gäller förbättring efter åtta veckor inom områdena Vitalitet, Emotionell Rollfunktion och Psykiskt välbefinnande. Arbetsprövning: Arbetsprövning är centralt i samtliga insatser. Klienterna ges möjlighet att testa sina förmågor samtidigt som observation i utförande av arbete kan ske. Att hitta rätt plats till rätt person i förhållande till det tidsschema som finns är en utmaning. Arbetet har utförts av en person, arbetskonsulent(norrköpings kommun) som arbetat 80-90% och delat tiden mellan utredningar och Vardagsrevidering. Huvudsaklig tid har ägnats åt kontakter med arbetsgivare samt möten med klienter, mestadels tillsammans med arbetsterapeut men även enskilt med klient för att identifiera lämpligt arbetsområde och omfattning. Med utgångspunkt i klienternas önskemål samt förmågor och begränsningar har arbetskonsulenten sedan letat upp lämplig arbetsplats för arbetsprövning. Detta är ett arbete som tar mycket tid. Arbetet har hittills fungerat bra, dock finns en sårbarhetsaspekt med att endast en person kan utföra arbetet, vilket har lyfts och diskuterats under året. Totalt har 77 överenskommelser om arbetsprövningar tecknats, fördelat på 56 olika arbetsgivare. De arbetsgivare som tagit emot klienter för arbetsprövning representerar flera arbetsområden och branscher. 7 arbetsplatser har använts mer än en gång under året. Orangeriet har tagit emot flest personer för arbetsprövning, totalt 10 personer. Småföretagare, ex mindre butiker och enmansföretagare representerar dock mer än hälften av platserna. Exempel på arbetsuppgifter har varit praktiskt arbete (ute/inne), kassa/butik, administration, vård/omsorg och kök. Teamen har själva valt ut tre arbetsgivare som med stort engagemang, värme och förståelse tagit emot och bemött personal och klienter på ett föredömligt sätt. Dessa är Clas Ohlsson, Norfs Ridskola och Röda Korset vilka kommer tackas och uppmärksammas vid lämpligt tillfälle. Vardagsrevidering: Vardagsrevideringen är gruppbaserad och omfattar totalt 18 veckor (inkl. introduktion och avslut/trepartsmöte) varav sex veckor är arbetsprövning. Ett kognitivt förhållningssätt präglar upplägg och innehåll. En utgångspunkt i Vardagsrevideringen är individens egenkraft, att klienten själv identifierar hinder och resurser i sin vardag, utarbetar strategier för att förändra samt genomför dessa förändringar. Arbetet sker i grupp med 8-10 deltagare. Mellan grupptillfällena arbetar klienterna med hemövningar. Totalt träffas gruppen tre gånger i veckan, varv ett tillfälle fokuserar på fysisk aktivitet i form av Basal Kroppskännedom. Två arbetsterapeuter har varit gruppledare, arbetskonsulenten har

33 Rehabresurs samarbete 4 (7) ansvarat för att hitta arbetsprövningsplatser, men har medverkat i grupper när temat varit arbetsprövning. Basal Kroppskännedom har letts av sjukgymnast. Under 2013 har tre grupper påbörjats, två av dem har också avslutats under Ytterligare tre grupper har avslutats, vilka påbörjades under Totalt har 47 klienter deltagit i Vardagsrevidering under Utav dem har sju avbrutit. Orsak till detta har i fem fall varit försämrat mående, i ett fall har personen gått över i Jobb- och utvecklingsgarantin och därför inte kunnat fortsätta (AF krav på 100% aktivitet), samt en person där insatsen ej kom i rätt läge. Av 47 klienter har 24 anvisats från Arbetsförmedlingen, 12 från Försäkringskassan, åtta från Norrköpings kommun och en från Söderköpings kommun. Av dessa har 41 varit kvinnor. Vad gäller åldersfördelning ses en spridning från år med en medelålder på 41 år. Erfarenheter från året som gått är att det tar tid att etablera och förankra ett nytt koncept i större organisationer/myndigheter. Mycket tid har lagts på att informera om vad vi kan erbjuda. Bäst återkoppling upplever vi att vi får när vi sitter ner med mindre personalgrupper och utrymme ges att ställa frågor och lyfta enskilda ärenden. Det har lagts mycket tid på att få in anvisningar för att kunna starta upp grupper. När vetskapen om Vardagsrevideringen ökat och även resultat har kunnat påvisas har antalet anvisningar dock ökat, och därmed också möjligheten att välja ut de klienter som bedöms ha störst förutsättningar att tillgodogöra sig insatsen. Stor vikt har också lagts vid rätt tajming. Som ett led i detta föregås nu samtliga beslut om deltagande av ett studiebesök. Konceptet har också anpassats efter målgruppen och vissa justeringar av innehållet har gjorts. Kombinationen fysisk aktivitet och Basal Kroppskännedom har till stora delar utvärderats positivt och flera av deltagarna har tagit till sig övningar och fortsatt även efter avslut. Under hösten har ett samarbete med Forsknings- och utvecklingsenheten i Landstinget (FOU) inletts för att sammanställa resultat och erfarenheter av insatsen hittills. Ytterligare reflektioner och resultat hänvisas till denna skriftliga rapport som kommer presenteras i slutat av mars Individberättelse Vardagsrevidering: Marcus 27 år Marcus anvisades till Rehabresurs samarbete och arbetsrehabiliteringsinsatsen Vardagsrevidering hösten Han hade då försörjning genom aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Marcus hade sedan tonåren haft besvär med psykisk ohälsa. Under skoltiden upplevde han mobbing vilket ledde till att han isolerade sig. Fullföljde inte gymnasiet utan ägnade sig mer åt sitt musikintresse hemma i föräldrarnas källare. Har aldrig haft ett arbete. För några år sedan fick han stöd från psykiatrin, vilket hade gott resultat. Han började uppta sociala kontakter och träffade en flickvän. De fick en gemensam dotter vilket bidrog till att Marcus kände en stark önskan att få ett arbete och kunna försörja sig. Vill vara en bra förebild för sin dotter och en god sambo. Innan starten av Vardagsrevidering har han skapat tydliga rutiner för det mesta han gör, vilket hjälpt honom att kunna ta hand om sin dotter och genomföra hushållssysslor. Dock känner han sig bunden av sitt schema och om något gör att han behöver frångå det ökar stressen och ångesten. Han har en önskan om att kunna vara mer flexibel och att utöka sin aktivitetsrepertoar. Vill verkligen få till en förändring och jämför sig med friska heltidsarbetande jämnåriga. Under kursen arbetar han aktivt med mål som handlar om att minska stressen i vardagen. Strategier han använder handlar om att acceptera sina förutsättningar, att sätta rimliga mål, värdesätta de framsteg han gör och det han klarar av. Vidare jobbar han med att utsätta sig för obehag och pröva nya sätt att utföra aktiviteter för att öka flexibiliteten i vardagen. Detta för att öka förutsättningarna att i framtiden klara ett arbete. Vid planering av arbetsprövning väljer teamet att utgå från Marcus musikintresse. Han har själv en dröm om att arbeta med musik på något sätt och vill

34 Rehabresurs samarbete 5 (7) utbilda sig inom området. Han får arbetspröva i en instrumentbutik där han får delta i reparationer av instrument. Han får även självständigt stämma instrument vilket gör att han känner sig kapabel och tillför arbetsplatsen kompetens. Arbetsprövningen innebär även i sig att Marcus utökar sin aktivitetsrepertoar och ställer prov på flexibilitet. I samband med avslut av Vardagsrevidering planeras för fortsatt arbetsprövning på arbetsplatsen. I butiken ser man att Marcus är en tillgång och man planerar för att sakta, successivt utöka arbetstid och ansvar. Han skattar sin arbetsförmåga som bästa någonsin under livstiden och ser värdet i att jämföra sig med sig själv. Parallellt jobbar Marcus vidare med sina mål gällande vardagens aktiviteter. Han känner att det lägger grunden för att skapa långsiktiga förutsättningar att klara ett arbete i framtiden. Personal: Under 2013 har en stor omsättning av personalen skett. Under våren slutade totalt tre arbetsterapeuter, samtidigt som en arbetsterapeut kom tillbaka efter längre tids föräldraledighet. De två psykologer som vardera arbetade 50% slutade i juni och har ersatts av en psykolog som arbetar 100% från och med augusti. Extern rekrytering av såväl två arbetsterapeuter och psykolog har genomförts. Sjukgymnast som arbetat med Basal Kroppskännedom i Vardagsrevideringen avslutar placering hos Rehabresurs samarbete under januari 2014 och rekrytering av ny medarbetare har skett under hösten. Då ingen sjukgymnast fanns att tillgå internt inom Landstinget skrevs avtal med extern aktör, Prima Vita, för uppdrag med Basal Kroppskännedom under Arbetskonsulenten har under året gått ner i tid med en variation av 80-90%. Diskussioner har förts utifrån önskemål om att gå ner till 50% men, resulterat i att samma person fortsätter till och med 2014 på 90%. Personalgruppen uppgick i december 2013 till att totalt omfatta 12 personer, inklusive projektledare/chef. På grund av denna personalomsättning har intaget av klienter för utredning varierat något över året, men varit stabilt på 14 klienter från och med augusti. I och med denna personalomsättning samt att kommunens arbetsterapeuter flyttades över till Landstinget i januari 2013 har antalet involverade huvudmän och chefer minskat till att omfatta två huvudmän (Landstinget i Östergötland samt Norrköpings kommun, Arbetsmarknadskontoret) och därmed två olika chefer, varav ingen haft placering på Repslagaregatan. Ett förtydligande kring chefs/ledarskap har tidigare efterfrågats i samband med att projektet vuxit. Med utgångspunkt i detta beslutades att projektledaren ges utökat mandat, tillika vårdenhetschef för personal från Landstinget som är placerade i Rehabresurs samarbete från och med augusti Utifrån detta har ansvars- och ledarskapsfrågan tydliggjorts och det konkreta, dagliga arbetet med personal och daglig drift underlättats. Kompetens- och metodutveckling: Teamet har under året haft handledning för stöd i konkreta ärenden. Flera ur personalgruppen har också genomfört fördjupade utbildningar inom arbetsrehabilitering. Detta för att på sikt skapa goda förutsättningar för bred kompetens och utvecklingsmöjligheter i Rehabresurs samarbete. Teamet har även tagit del av aktuell forskning genom deltagande i konferenser samt deltagit i av Samordningsförbundet anordnad KBT-utbildning. Arbetskonsulenten har deltagit i utbildning kring Supported Employment. Under året har även samarbetet med Linköpings Universitet fortskridit och utvecklats, dels genom att Rehabresurs samarbete medverkat vid framtagning av utbildningsmaterial av bedömning av arbetsförmåga för handläggare vid Arbetsförmedlingen, dels genom deltagande i Projekt Leonardo. Projekt Leonardo är ett samverkansprojekt med yrkesverksamma arbetsterapeuter på Malta som vill utvecklas inom området arbetslivsinriktad rehabilitering och bedömning av arbetsförmåga.

35 Rehabresurs samarbete 6 (7) Två av dem kommer att besöka verksamheten under två veckor Projekt Leonardo sker även i samarbete med liknande verksamhet inom Linköpings kommun, Team Utreda. Samverkan En framgångsfaktor i arbetet är teamets samlade kompetenser och olika perspektiv samt att tiden funnits för att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som gjorts. Då en stor personalomsättning skett och mer än halva utredningsteamet har bytts ut, har visst arbete fokuserats på personalgruppen och att skapa fungerande, effektiva arbetssätt och rutiner. Teamen har också utvecklat ett större nätverk med, och kunskap om olika verksamheter (Flyktingmedicinskt Centrum, Smärt- och Rehabiliteringscentrum i Linköping, kommunens olika stödfunktioner LSS - Aktema - Asken, Habiliteringen m.fl.), detta som en följd av en ökad komplexitet och samsjuklighet hos de klienter som anvisats. Som nämnts tidigare upplever en stor andel klienter psykisk ohälsa och flera har redan pågående kontaker inom specialistpsykiatrin. Antalet remisser till specialistpsykiatrin men även till vårdcentralernas psykologer/kuratorer har under året ökat markant. Totalt skickades under hösten 14 remisser från teamets psykolog, varav fem till specialistpsykiatrin, två till NPsamverkan och övriga till primärvården. Denna komplexitet har resulterat i att anpassningar gjorts vad gäller upplägg och innehåll. Ett konkret exempel är att vi numera träffar klienterna för ett studiebesök inför deltagande i insats, detta för att klargöra att klienten har förutsättningar att delta (ex kan ta sig hemifrån, kan ta sig till våra lokaler, har barnomsorg och har hälsa för att klara en utredning, förstår syftet). Detta har dock inte varit möjligt tidigare då vi inte fått in anvisningar förrän någon/några dagar innan utredningsstart. Idag är trycket större och vi har personer i kö till våra utredningar från samtliga myndigheter. En orsak till det ökade behovet skulle kunna vara att projektet nu funnits så pass länge att utredningarna nu införlivats i ordinarie myndigheters/handläggares resursbas, men också den ökade komplexitet som målgruppen representerar, vilket ställer ökade krav på en multiprofessionell bedömning. Projektledaren har under 2013 också medverkat i både samverkansteamet för Söderköping och Valdemarsvik samt i inskrivningsgruppen för FiRA. Detta har varit ett bra forum för att sprida information om verksamheten samt att upprätthålla kontakt med de olika myndigheterna. Samverkan med övriga myndigheter, framförallt handläggare har överlag fungerat bra. Det är ibland svårt att få tag i en del handläggare men med hjälp av de kontaktpersoner som finns på varje myndighet underlättas arbetet. Samarbetet påverkas självklart när det sker omorganisationer inom någon myndighet och handläggare byts ut. Vi ser också vikten av att ha en nära kontakt med chefer på respektive myndighet och att vi blir informerade om/vid eventuella förändringar exempelvis kring regelsystem eller inom organisationen som helhet. Tidigare har den processtödjare som varit knuten till projektet fungerat som en viktig länk mellan projektet, beredningsgrupp och styrelse samt Samordningsförbundet och dess samarbetspartners (chefer). Denna resurs avslutades under våren 2013 och det blev med detta tydligt hur personbundet samverkan trots allt är och vikten av att ha en person som kan fungera som bollplank, styra tillbaka mot uppdraget och fokusera på att samordna och återföra den omvärldskunskap som krävs för att möta de förändringar som sker i de olika myndigheterna. En erfarenhet vi vill skicka med inför kommande plattformsarbete.

36 Rehabresurs samarbete 7 (7) Måluppfyllelse Rehabresurs samarbetes mål är att skapa förutsättningar för, och/eller öka förmågan till förvärvsarbete hos personer med lång tids frånvaro från arbetsmarknaden. Detta ska ske genom att utveckla metoder med hög verkningsgrad samt tillvarata nya kunskaper och erfarenheter. Projektet har pågått i drygt 4 år och varit i en process av ständig upp- och ombyggnad. Ju längre tiden har gått, desto fler positiva besked har vi fått från tidigare klienter som nu kommit vidare i livet och idag är självförsörjande. Men, det är en lång väg för klienterna och våra insatser är endast en pusselbit av många som behöver läggas. Den återkoppling vi ändå har fått och får från klienter, handläggare och övriga samarbetspartners bearbetats kontinuerligt och resulterar hela tiden i små förändringar vad gäller både arbetssätt och metoder som kan öka förutsättningarna för klienterna att bli självförsörjande. Med utgångspunkt i ovan beskrivna redogörelse för genomförda insatser är min bedömning att arbetet genomförts i enlighet med uppställda mål. Norrköping Anna Käcker Projektledare

37 Verksamhetsberättelse avseende resursteam 2013 utifrån Arbetsförmedlingen, östra länsdelen. Uppdraget/Resursteam Ett resursteam består av representanter från Landstinget, de östra kommunerna i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, östra länsdelen. I teamet finns det möjlighet att ta upp ärenden då en sökandes förutsättningar på arbetsmarknaden är oklar. Exempel på frågeställningar som behöver klargöras är: Oklart om sökande har förutsättningar för att kunna klara arbete/deltagande i program. Oklart om sökande har förutsättningar för att kunna klara den planering/insats som planerats. Vid frågor kring vårdens planering. Arbetsförmedlingen har aktualiserat ca 20 ärenden under Kunden deltar inte personligen i ett resursteam utan kundens ärende diskuteras på mötet. Ärendet är bara aktuellt vid tidpunkten för resursteamets mötesdag. Om nya frågor dyker upp eller andra saker som behöver klargöras får ärendet anmälas på nytt. Arbetsförmedlingen för inte statistik över ärendet som vården, FK eller EB har aktualiserat i resursteam. Genomförande av projektet/verksamheten under året utifrån Arbetsförmedlingens roll. Det har under året funnits 13 stycken mer eller mindre fungerande resursteam. Antal resursteam per månad skiljer sig åt beroende på storleken på vårdcentralen/vårdenheten. Arbetsförmedlingen har en representant i varje resursteam och i del fall där resursteam saknas finns det en utsedd kontaktperson på Arbetsförmedlingen. När det finns behov av att diskutera ett ärende på ett resursteam hämtas ett samtycke in från kunden. Handläggaren på Arbetsförmedlingen skriver ner sin frågeställning och lämnar till den kollega som är representant/kontaktperson mot aktuell vårdcentral/vårdenhet. Ärendena anmäls till resurssamordnaren på vårdcentralen/vårdenheten i god tid så att ärendet hinner förberedas utifrån frågeställningen. Frågeställningarna rör främst kundens medicinska rehabilitering/utredning. Vilka som deltar från vården i ett resursteam ser olika ut i de olika teamen, vanligtvis deltar ansvarig läkare eller annan behandlande person ex psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast mm. Detta är viktigt för det först då som vi kan få en sammantagen bild av kunden och tillsammans hjälpa kunden på bästa sätt. Svaret på frågeställningen delges den kollega som anmält ärendet.

38 Det kan också vara så att annan instans väcker ett ärende som är aktuellt på Arbetsförmedlingen och utifrån frågeställningen tar Arbetsförmedlingens representant fram den information som behövs för att ärendet ska kunna diskuteras under förutsättning att den andra instansen inhämtat samtycke från kunden. Även här delges ansvarig handläggare vad som framkommit på resursteamet. Viktiga händelser som har inträffat under året De flesta resursteam fungerar bra och verkar vara lyhörda för varandras kompetens och/eller regelverk. Vi upplever att diskussionerna kring ett ärende är bra och att det leder till att kunden får hjälp från den instans som är bäst för kunden. Arbetsförmedlingens regelverk verkar vara det man minst känner till och ifrågasätter. Här behöver vi få ut information om arbetslöshetsförsäkringen, jobb- och utvecklingsgarantin och dess faser samt hur vi hanterar sjuk i program. Det vi också upplever är att man ibland pratar om aktivitetsförmåga/sysselsättning vilket inte alltid kan jämföras med arbetsförmåga. Samverkan Resursteamen bygger på samverkan mellan vården (Landsting/privat vårdgivare), Försäkringskassan, kommunerna, Arbetsförmedlingen i östra länsdelen. Måluppfyllelse Samordnande insatser för att tidigt identifiera individer som är i behov av ett samlat stöd för att säkerställa att kunden får rätt rehabiliteringsinsats utifrån sina förutsättningar inför återgång till egenförsörjning. Målet är att sätta individen i centrum och se vad vi tillsammans kan göra vilket i de flesta fall har fungerat väl. Individberättelse Svårt att beskriva lyckade resultat inom ramen för resursteamen. De handlar mest om att diskutera individuella ärenden och hur man ska gå vidare för att kunden ska få bäst hjälp i den aktuella situationen. Övrigt Det finns ett projekt mellan Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som heter Östgötamodellen. Där försöker man nu hitta strukturer/utbildningar för att utveckla och tydliggöra roller och ansvar, både internt och externt för: Rehabkoordinator vården Kontaktpersoner FK Kontaktperson AF Resursteamen Samt att utveckla samarbetet med kommunernas socialtjänst.

39 Verksamhetsberättelse 2013 Resursteam Uppdrag Resursteam består av representanter från Landstinget, De Östra kommunerna i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet med Resursteam är att kartlägga rehabiliteringsbehov för att i samverkan kunna understödja återgång i arbete eller annan sysselsättning i lämplig omfattning. Målsättningen är att kunna göra bredare bedömningar, tydligare gemensamma planeringar samt utöka samverkan mellan myndigheterna. Hos respektive myndighet finns olika specifika uppdrag/måluppfyllelse. Representant från Norrköpings kommun har bemannat resursteam vid 11 vårdcentraler samt3 psykiatrimottagningar. 73 ärenden har lyfts under 2013 Genomförande av projekt/verksamheten under året De personer som har behov av en samordnad rehabiliteringsplanering i resursteam aktualiseras antingen via rehabiliteringssamordnaren inom psykiatrin eller på vårdcentral, alternativt från någon av de andra berörda myndigheterna. Resursteam har haft inbokade möten varannan vecka inom psykiatrin och en gång per månad på vårdcentralerna. Avsatt tid för resursteamet har varit 1,5 2 timmar. Dagordningen sammanställs av rehabiliteringssamordnaren och skickas ut till berörda parter minst 3 dagar innan aktuellt resursteam. Rehabiliteringssamordnaren bjuder in aktuell behandlare till resursteam vid behov för att förmedla ytterligare information ang. patienten. Respektive myndighetsrepresentant dokumenterar i varje klientjournal efter att ärendet varit uppe i resursteam. Återkoppling till de enskilda individerna sker via representant från berörd myndighet och vidare till aktuell handläggare/behandlare i ärendet. Representant från de olika myndigheterna informerar om regeländringar som ökar kunskapen om varandras verksamhet. Statistik skickas varje månad till samordningsförbundet utifrån en angiven mall. Viktiga händelser under året. Norrköpings kommun gick från att resursteamen bemannades av två representanter till en representant och det finns ingen ersättare vid frånvaro. Östertulls vårdcentral valde att pausa sitt resursteam under hösten 2013 pga resursbrist.

Rehabresurs samarbete 2009-2014

Rehabresurs samarbete 2009-2014 2009-2014 Erfarenheter av att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga för personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förord Vi har haft möjligheten att under åren 2009-2014

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014.

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 1 DISA Diagnosgrupp I SAmarbete Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 2 Sammanfattning Alla sjukskrivna cancerpatienter erbjuds

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Processledare Maria Bolwig Sörmland maj 2015 Innehåll Inledning... 1 Rapportens avsändare och målgrupp... 2 Omfattning och disposition... 2 Historien om TRIS

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer