Sammanträdeshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi

2 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 1 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: kl Plats: Turebergsrummet Före sammanträdet finns smörgås och kaffe. Ärenden Dnr Noteringar 1. Upprop 2. Godkännande av dagordningen 3. Datum och tidpunkt för justering Beslutsärenden 4. Anmälan av delegationsbeslut om 2012/6 VON 023 AU nyanställningar och avslut 5. Åtgärdsplan för att minska 2012/137 VON 104 AU SOLOMs underskott inom hemtjänst Informationsärenden a. Verkställda uppdrag 2011 Dokumentet bifogas b. Månadsrapport per mars 2012 för Dokumentet bifogas SOLOM c Se över namngivningen inom "områden" på Daglig verksamhet Dokumentet bifogas Björn Karlsson Ordförande Leila Koivumäki Sekreterare De handlingar som sänds ut tillsammans med denna kallelse är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som önskar ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta vård- och omsorgskontoret. Underlaget från arbetsutskottet som skickas i denna kallelse är en ojusterad version. Både ordförande och justerare har dock godkänt protokollet.

3 Upprop Godkännande av dagordning Datum och tid för

4 Beslutsärenden

5

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 4 av 6 52/2012 Dnr 2012/6 VON.023 Anmälan av delegationsbeslut för personalärenden (H) I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Enligt punkt H 1 i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning för produktionsuppdraget är beslut om anställning, uppsägning och övriga administrativa beslut rörande anställda hos nämnden avseende avdelningschefer och övriga personal direkt underställd förvaltningschefen, delegerade till förvaltningschefen. Beslut om anställning, uppsägning och övriga administrativa beslut rörande anställda hos nämnden avseende övrig personal är enligt delegationsordningen delegerade till avdelningschef för SOLOM med rätt till vidaredelegering till annan anställd inom avdelningen. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden att besluta följande: Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

7

8 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 5 av 6 53/2012 Dnr 2012/137 VON.104 Åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, Dnr KS 2012/0190, ger arbetsutskottet "kommunledningskontoret i uppdrag att i samarbete med vård- och omsorgskontoret ta fram en åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott. Redovisning skall ske på utskottets sammanträde " SOLOMs resultat för 2011 uppgick till minus 7,5 miljoner kronor före resultatkravet på 2,0 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat uppgick till minus 13,7 miljoner kronor. Prognosen per 31 mars visade på ett fortsatt negativt resultat för SOLOM motsvarande 8 miljoner kronor före resultatkravet om 2 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat förbättras dels genom helårseffekt av höjd ersättning från 1 oktober 2011, dels genom olika åtgärder. Totalt beräknas hemtjänstens resultat förbättras under år 2012 med 4,2 mkr jämfört med år Resultatet för år 2012 beräknas uppgå till minus 9,5 miljoner kronor. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden att besluta följande: Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

9 Tjänsteutlåtande Ingegerd Skedung Controller Ewa-Lena Höijer Nyman Controller Reviderat Sidan 1 av 2 Dnr 2012/137 VON.104 Vård- och omsorgsnämnden Åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden överlämnar åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott enligt bilaga 1 och 2 till kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanfattning Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, Dnr KS 2012/0190, ger arbetsutskottet "kommunledningskontoret i uppdrag att i samarbete med vård- och omsorgskontoret ta fram en åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott. Redovisning skall ske på utskottets sammanträde " SOLOMs resultat för 2011 uppgick till minus 7,5 miljoner kronor före resultatkravet på 2,0 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat uppgick till minus 13,7 miljoner kronor. Prognosen per 31 mars visade på ett fortsatt negativt resultat för SOLOM motsvarande 8 miljoner kronor före resultatkravet om 2 miljoner kronor. Resultatet för hemtjänsten beräknas uppgå till minus 9,5 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat förbättras dels genom helårseffekt av höjd ersättning från 1 oktober 2011, dels genom olika åtgärder. Totalt beräknas hemtjänstens resultat förbättras med 4,2 miljoner kronor under år 2012 och med ytterligare 2,7 miljoner kronor under år Päivi Kabran Avdelningschef för SOLOM Controller Controller Bilagor: 1. Åtgärder för att minska SOLOMs underskott 2. Åtgärder inom SOLOMs hemtjänst och Personlig assistans vuxna Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

10 Tjänsteutlåtande Reviderat Dnr 2012/137 VON.104 Sidan 2 av 2 Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för SOLOM Päivi Kabran Controller Ingegerd Skedung Controller Ewa-Lena Höijer Nyman Kommunstyrelsens arbetsutskott

11 OLOM BILAGA Reviderat Sida 1 av 4 Dnr 2012/137 VON.104 Vård- och omsorgsnämnden Åtgärder för att minska SOLOMs underskott Åtgärder inom hemtjänsten SOLOMs resultat för 2011 uppgick till minus 7,5 miljoner kronor före resultatkravet på 2,0 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat uppgick till minus 13,7 miljoner kronor. Prognosen per 31 mars visade på ett fortsatt negativt resultat för SOLOM motsvarande 8 miljoner kronor före resultatkravet om 2 miljoner kronor. Resultatet för hemtjänsten beräknas uppgå till minus 9,5 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat förbättras dels genom helårseffekt av höjd ersättning från 1 oktober 2011, dels genom olika åtgärder. Totalt beräknas hemtjänstens resultat förbättras med 4,2 miljoner kronor under år 2012 och med ytterligare 2,7 miljoner kronor under år I samband med delårsbokslut 2011 påbörjade SOLOM en översyn av sin hemtjänst för att identifiera orsaker till underskott samt föreslå åtgärder. Översynen pekade på olika förbättringsområden; * Gemensamt arbetssätt avseende planering styrd av ledningen Genom förändrat arbetssätt avseende planering av hemtjänstinsatserna kan personalresurserna användas effektivare. * Öka flexibiliteten Tillsammans med kunden planera hur de beviljade insatserna ska utföras och den sammanlagda beviljade tiden per månad disponeras Flexibel organisation och arbetstidsmodell * Förbättrad uppföljning och effektivare arbetsmetoder med hjälp av IT-stöd BESÖKSADRESS Turebergshuset Turebergstorg 1, plan 10 POSTADRESS Sollentuna TELEFON TELEFAX ORG NR SOLLENTUNA KOMMUN

12 OLOM BILAGA 1 Sida 2 av 4 Optimal planering För planering av tid använder hemtjänsten systemet TES, som är ett system för optimal planering. Den optimala planeringen skapas utifrån olika förutsättningar, bland annat kontaktmannaskap, färdsätt, restid och kompetenser. Systemet tar hjälp av GIS-kartor (Geografiskt Informationssystem, en karttjänst från Länsstyrelsen) för att beräkna den snabbaste färdvägen. SOLOMs hemtjänst har använt systemet under ett antal år, men har inte använt sig fullt ut av möjligheterna till att låta systemet optimera den planerade tiden med hjälp av TES Optimal planering. SOLOMs översyn ledde till att hemtjänsten under november 2011 påbörjade en förändring i sättet att planera verksamheten. Planerare och arbetsledare utbildades i den uppgraderade versionen av planeringsverktyget TES under november 2011 samt i mars Vidare deltog hemtjänstens ledning och planerare i ett studiebesök i annan kommun för att ta del av goda erfarenheter kring planering och bemanning. Innan den optimala planeringen kan fungera fullt ut i TES måste uppgifter för samtliga 500 hemtjänstkunder uppdateras. Detta sker under april. Optimal planering skall användas fullt ut från och med 1 maj. Den optimerade planeringen leder dels till en lägre personalkostnader och dels till högre intäkter. Förväntad intäktsökning helår: 1,5 miljoner kronor Förväntad kostnadsminskning helår: 0,6 miljoner kronor Inköp dagligvaror SOLOMs hemtjänst har för avsikt att under en period om sex månader med start under maj, driva ett projekt inom hemtjänsten där underleverantör genomför inköp av dagligvaror. Projektet ska drivas i hemtjänstområdena Häggvik och Norrviken, vilket utgör cirka 20 procent av samtliga inköp. Projektet startas utifrån att nettokostnaden för verksamheten kan sänkas men det innebär även en förbättrad arbetsmiljö. Under projekttiden kommer Samhall AB att anlitas. Om projektet faller väl ut kommer upphandling att genomföras under hösten. Under projekttiden kan nettokostnaderna minska med kronor. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,5 miljoner kronor 2(4)

13 OLOM BILAGA 1 Sida 3 av 4 Personalmöten inom hemtjänsten Från och med april har tiden för personalmöten minskat med 2,5 timmar per månad och anställd. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,3 miljoner kronor Bemanning För att få en effektivare bemanning i hemtjänsten behöver en central bemanningsfunktion skapas. Genom effektivare bemanning kan bland annat kostnader för vikarier samt övertid sänkas. Förväntad kostnadsminskning helår: 1,0 miljoner kronor Årsarbetstid Årsarbetstid skapar förutsättningar för en mer flexibel och behovsanpassad verksamhet. Kommuner som har infört årsarbetstid har kunnat minska sina kostnader för övertid, sjukfrånvaro och timvikarier. Arbetet med förslag till ett lokalt kollektivavtal för SOLOM påbörjades under april i samarbete med personalavdelningen. Första mötet med Kommunal äger rum den 9 maj. Under förutsättning att ett kollektivavtal tecknas samt att ny modul i kommunens personalplaneringssystem införskaffas och driftsätts, kan årsarbetstid införas från årsskiftet 2012/2013 inom hemtjänsten och därefter succesivt i andra verksamheter. Förväntad kostnadsminskning helår: 1,0 miljoner kronor Underleverantör distribution av matlådor Erfarenheter från andra kommuner visar att det finns ekonomiska vinster med att anlita underleverantör för distribution av matlådor. Tjänsten kommer att upphandlas under hösten för att kunna införas från årsskiftet 2012/2013. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,5 miljoner kronor Åtgärder inom övriga verksamheter Utöver åtgärder inom hemtjänsten måste SOLOM vidta åtgärder inom andra verksamheter för att anpassa verksamheten till lägre volymer. Inom personlig assistans för vuxna har antalet timmar sjunkit vilket föranleder minskad volym arbetsledare med 0,5 årsarbetare. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,5 miljoner kronor 3(4)

14 OLOM BILAGA 1 Sida 4 av 4 Nytorps omvårdnadsboende minskade drygt fem årsarbetare under år 2011 för att få en ekonomi i balans. I samband med att verksamheten flyttar till nya lokaler i Edsberg kommer bemanningen att anpassas till färre platser, vilket innebär en minskning med ytterligare drygt fem årsarbetare. Förväntad intäktsminskning helår: 2,0 miljoner kronor Förväntad kostnadsminskning helår: 2,0 miljoner kronor Beläggningen vid Nytorps korttidsboende har uppgått till i genomsnitt 76 procent under en längre period. Bemanningen har anpassats genom att inte ta in vikarier vid ordinarie personals frånvaro. I dagsläget finns det inte något som pekar på att beläggningen kommer att öka, vilket innebär att enheten från och med mitten av maj minskar sin grundbemanning med 2,3 årsarbetare genom att inte tillsätta vakanta tjänster. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,9 miljoner kronor Resurser I förändringsarbetet har SOLOMs hemtjänst stöd av ordinarie stabsresurser. Dessutom har SOLOM avsatt tid av IT-konsult med uppdrag att möjliggöra uppgradering av TES samt utveckla annat IT-stöd. SOLOM har också hyrt in en utbildningskonsult från STT Condigi. Vid behov konsulteras kommunens personalavdelning. Planerade upphandlingar måste ske i samarbete med upphandlingsenheten. Ledning och verksamhetschef följer månatligen upp resultat av åtgärder. Vid månadsrapport vidarerapporteras åtgärder till vård- och omsorgsnämnden. Verksamhetsförändringar informeras om och förhandlas enligt ordinarie rutin. 4(4)

15 BILAGA /137 VON.104 O LOM Åtgärder inom SOLOMs hemtjänst Åtgärd Volym helårseffekt Tidsplan Ekonomisk effekt tkr 2012 Ekonomisk effekt tkr 2013 Helårseffekt av justerad ersättning oktober Optimal planering - mer timmar hos kund 13,4 timmar 02-maj per dag Optimal planering - minskad personalkostnad 1,6 åa 01-maj Inköp dagligvaror 1,3 åa 01-jun Personalmöten 0,8 åa 01-apr Central bemanningsresurs 2,6 åa 01-jun Årsarbetstid 2,6 åa 01-jan Underleverantör för distribution av matlådor 1,3 åa 01-jan Summa Åtgärder inom SOLOMs Personliga assistans vuxna Minskning av arbetsledare 0,5 åa 1 maj Åtgärder inom Nytorps korttidsboende Minskning av grundbemanning 2,3 åa 15 maj Totalt

16 Informationsärenden

17 Dnr 2012/83 VON.033 Verkställda beslut under år 2011 givna av VON, kommunen i övrigt och externa myndigheter - Produktionsuppdraget Beslutsdatum Diarienr Uppdrag/beslut Besiut Verkställt Kommentarer Återkommande 2011/208 VON.104 Redovisa resultatprognos 2011 för SOLOM Tidsstyrt 2011/38 VON.013 SOLOMs deltagande i projekt CARPE Avdelningen för SOLOM Vård- och omsorgsnämnden har tagit del VON av informationen 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar VON om fortsatt deltagande i EU-projektet CARPE för SOLOM 2. Vård- och Omsorgsnämnden beslutar att under minst tre år från starten av ett CARPE, Länscenter för verksamhets- och Yrkesutveckling bidra med finansiering av centret enligt beräkningen 1,75 SEK per kommuninvånare Information till nämnden Socialstyrelsen 2011/42 VON 711 Svar till Socialstyrelsen: Tillsyn av Orsavägen i Sollentuna kommun enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård och omsorgsnämnden överlämnar SOLOMs redovisning av vidtagna och planerade åtgärder till Socialstyrelsen. VON Svar skickat till socialstyrelsen

18 Dnr 2012/83 VON.033 Tidsstyrt Återkommande, KS 2011/259 VON.888 Upphandling av måltidsservice inom äldreomsorgen för produktionsuppdraget SOLOM 2011/6 VON.023 Anmälan av delegationsbeslut om nyanställningar och avslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner kravspecifikationen i bilaga 1, som underlag i upphandling av tillagning och leverans av kalla matlådor och tillagning och leverans av varm lunch och middag till äldreboenden och annan äldreverksamhet med följande ändringar: - Skrivningen om genetiskt modifierade livsmedel ändras från ska till bör. - Skrivningen om ekologisk mat ändras till: Nämndens ambition är att minst 25% av maten ska vara ekologisk. Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande VON VON Kravspecifikationen fastställd. Personalavdelningen beställer listor från PAlön avseende delegationsbeslut om nyanställningar och avslut. Skickas kvartalsvis till respektive nämnds postlåda

19 OLOM PROGNOS Sida 1 av 3 Dnr 2012/92 VON.740 Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport per mars 2012 för SOLOM Nämnden totalt Belopp(mkr) Avkastningskrav/Årsbudget ,0 Årsprognos ,0 Avvikelse, årsprognos - avkastningskrav/budget -10,0 underskott (-) överskott (+) Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse I nedanstående tabell redovisas verksamheter med större avvikelser (mkr) Verksamhet Årsbudget Årsprognos Avvikelse Hemtjänst 0-9,5-9,5 Personlig assistans 0-0,9-0,9 Kommentarer till avvikelserna underskott (-) överskott (+) Hemtjänstens resultat för 2011 uppgick till minus 13,7 miljoner kronor. Efter olika åtgärder beräknas resultatet för 2012 uppgå till minus 9,5 miljoner. BESÖKSADRESS Turebergshuset Turebergstorg 1, plan 10 POSTADRESS Sollentuna TELEFON TELEFAX ORG NR SOLLENTUNA KOMMUN

20 PROGNOS 2012 Sida 2 av 3 Aktivitetsplan - åtgärder inom SOLOMs hemtjänst Aktivitet Ansvarig Status ska vara klart Utbildning i optimerad planering ALV, JB Genomfört Vecka 10 Kontakt med kommuner som infört ALV Genomfört Mars 2012 optimerad planering Genomgång och revidering av den ALV Planerare och 1 maj 2012 planerade kundtiden i TES. Syfte: implementering av Optimal planering kontaktpersoner går systematiskt igenom samtliga 500 kunder. Kontakt med kommuner som infört ALV Genomfört Mars 2012 central planering Sammanslagning av dag och ALV Genomfört Januari 2012 kvällsgrupperna Flera kontaktpersoner per kund ALV Genomfört Klart Undersöka om möjligheten av underleverantörer för vissa insatser som inköp och tvätt ALV Företag har kontaktats, avstämt med Upphandlingsenheten, referenser tagna Våren 2012 Nya rapporter i Mobipen och TES Jämförbar information i TES och Mobipen Rutin för att tillsammans med kunden disponera den sammanlagda tiden Nytt schemasystem, Bemanningssystem Flexiblare arbetstider, alternativa arbetstidsmodeller samt IT-stöd JB, ELH, IS, ALV JB ALV, JB JB, MG MG, JB SOLOM har lämnat önskemål på rapporter från Mobipen till VOK 1. Rapporter från systemen som är jämförbara 2. Beslutsstöd (KLK) som ska hämta info från olika försystem Utarbetas utifrån nya rapporter i Mobipen. Rapporten finns med i de önskemål som lämnats till VOK Påbörjat planering av upphandling. Träffat fem olika leverantörer Beaktas i upphandling av nytt schema- och bemanningssystem Våren Våren Hösten 2012 Våren 2012 Våren 2012 Under 2012 Måltidsuppehåll för kvällspersonalen ALV Våren 2012 IT-stöd för andra rutiner inom JB, ALV Kartläggning kommer Olika hemtjänsten att genomföras med start tidpunkter Nya rapporter ur PA-systemet för uppföljning av antalet arbetade timmar i april under 2012 ELH, IS Möte med PA-lön Våren (3)

21 OLOM PROGNOS 2012 Sida 3 av 3 Beslutsstöd för alla chefer i Projekt Påbörjas under februari. Augusti 2012 Sollentuna som SOLOMs Chefer får drivs av utbildning under augusti KLK Efter åtgärder i schema och planering har hemtjänsten sänkt personalkostnaderna från 5,6 miljoner kronor i januari till 5,0 miljoner kronor i mars. Då den optimerad planering införs från och med maj beräknas ytterligare besparingar kunna göras. Arbete pågår med en mer detaljerad åtgärdsplan, som kommer att presenteras i maj. Trots de olika åtgärderna beräknas inte hemtjänsten nå en ekonomi i balans med nuvarande ersättningsnivåer. De förutsättningar som nuvarande ersättningsnivåer är baserade på motsvarar inte verksamhetens verkliga förutsättningar avseende kringtid, restid och verkningsgrad. Inom personlig assistans beror den negativa avvikelsen på förändrade beslut från Försäkringskassan som innebär att brukarna beviljas jour nattetid. Kommuner har ett kollektivavtal som innebär högre kostnader för anställda som arbetar jour än vad privata företag har, vilket innebär att Försäkringskassans ersättning inte ger full kostnadstäckning. I mars uppgick resultatet för Nytorps korttidsboende till minus 0,5 miljoner kronor. Beläggningen för Nytorps korttidsboende har endast uppgått till 76 procent hittills i år. Vård- och Omsorgskontoret har beslutat att genomföra en översyn av ersättningen då kompensation inte utgår för tomma platser enligt nuvarande avtal. Viktiga händelser Ett arbete med att förändra chefstrukturen inom SOLOM har påbörjats. Syftet är att anpassa ledningsorganisationen till SOLOMs aktuella förutsättningar och målet är att förstärka och ge utrymme både för ett nära, operativt ledarskap och ett strategiskt ledarskap med starkt fokus på utveckling. Den nya övergripande chefsnivån kommer att utgöras av sektionschefer. När sektionscheferna är tillsatta kommer arbetet med översynen av ledningsorganisationen att fortsätta och den underordnade strukturen kommer att diskuteras. För närvarande pågår extern rekrytering av två sektionschefer inom äldreomsorgen. Hösten 2012 beräknas samtliga sektionschefer vara tillsatta. Avdelning ( SOLOM 3(3)

22 FREJAS KÖK För dig som vill ha ett självständigt och rörligt arbete där du kommer i kontakt med många människor finns Frejas kök. Vi har idag två huvuduppdrag: Kök och restaurang - alla arbetsuppgifter som finns i en restaurang. Allt från att laga och servera mat till disk, tvätt och städning. Till Frejas kök är alla välkomna. Restaurangen är en plats där människor kan mötas, en plats där alla ska känna sig välkomna. Där lagar vi mat ''från ax till limpa" med till stor del ekologiska råvaror. Restaurangen serverar frukost och lunch alla veckans dagar. Arbetet på Frejas kök utförs tillsammans av utbildad professionell kökspersonal och personer med olika funktionsnedsättningar. Caffär - försäljning i vår butik, kassaarbete, bakning och servering i caféet. Vår caffär är en kombinerad café och affär. Hit är man varmt välkommen om man vill ta en kopp kaffe, läsa en tidning eller köpa med sig en present till middagsbjudningen. I butiken finns skafferivaror såsom hemmagjord saft, sylt och bakverk men även egengjorda köksartiklar, konst och konsthantverk som producerats i daglig verksamhet.

23 Aktivitet och upplevelse Kulan På Kulan är dagarna fulla av aktivitet och upplevelser, ofta i grupp tillsammans med andra. Många av deltagarna på Kulan har nyligen gått ut gymnasiet. Därför handlar många av aktiviteterna om att träna färdigheter inför ett självständigt vuxenliv. Verksamheten har ett nära samarbete med Aktivitetscenter Brohuset och en del av aktiviteterna sker i deras lokaler. Vi åker mycket buss och tåg. Några exempel på vad vi gör idag; Innebandy, bowling och fotboll Dans, musik och sång Skapande verksamhet Spela spel Enklare legoarbeten Träning inför ett självständigt vuxenliv - handla, laga mat, städa, tvätta o dyl. Naturupplevelser - vi följer årets växlingar och arbetar med olika teman

24 Aktivitet och upplevelse Zenit För dig som vill ha stillsamma aktiviteter i gemenskap med andra finns Zenit. Många som kommer till Zenit är äldre och vill ha lite lugnare dagar. På Zenit finns inga produktionskrav och fokus ligger på social samvaro. Vi umgås, äter tillsammans och tar sköna promenader. Några exempel på vad vi gör på Zenit: Spela kort och sällskapsspel Högläsning Musik och sång Skapande och handarbete Arbete med minnesböcker och fotoalbum Promenader och lätt rörelseträning, "sittgymnastik".

25 Aktivitet och upplevelse Aktivitetscenter Brohuset På Aktivitetscenter Brohuset får du ett individuellt utformat stöd som ska stimulera till aktivitet och upplevelser. Vi arbetar aktivt med att stärka dina möjligheter att kommunicera med din omgivning. Vi strävar också alltid efter att göra världen begriplig och hanterbar. Att få möjlighet till rörelse, aktiv eller passiv, är också något vi erbjuder på Aktivitetscenter Brohuset. Några exempel på aktiviteter Musik och rörelse Vita rummet Taktil stimulering Bubbelbad Spelhålan Färg och form Kommunikationsgrupper

26 Aktivitet och upplevelse Kulturverkstan För dig som vill arbeta med konstnärligt eller skapande arbete finns Kulturverkstan. På Kulturverkstan arbetar vi med olika uttrycksformer i en kreativ miljö. Vi deltar i olika utställningar med det vi skapar och vi säljer också en del av våra arbeten. Om du vill kan du kombinera arbete i Kulturverkstan med arbete på någon annan av våra arbetsenheter. Några exempel på vad vi arbetar med idag: Måleri Keramik Textil - sömnad, tryck och broderi Foto Produktion av vår egen tidning Sållet Drama Musik och sång

27 Arbetsspåret APV - Arbetsplatsförlagd verksamhet För dig som vill arbeta på en arbetsplats eller ett företag utanför Sollentuna Dagliga Verksamhets lokaler finns APV. På APV ställs högre krav på att du ska kunna utföra arbete självständigt men det finns också tillgång till stöd från någon av våra arbetshandledare om du behöver det. Inom APV arbetar vi med det arbete vi blir anvisade på arbetsplatsen och därför kan arbetsuppgifterna variera. APV finns idag inom: återvinning/demontering vaktmästeri äldreomsorg transportcentral dagligvaruhandel/affär restaurang returstation

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi 2011-12-06 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde. Noteringar 1. Godkännande av dagordning 2. Upprop. Dnr

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde. Noteringar 1. Godkännande av dagordning 2. Upprop. Dnr SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 1 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: 2012-09-18 kl 18:00 Plats: Turebergsrummet Informationsärenden Dnr Noteringar 1. Godkännande

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi 2011-09-20 Upprop Godkännande av dagordning Datum och tid för justering Beslutsärenden SOLLENTUNA

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till

Läs mer

Hemtjänstrapporf OLOM. Översyn av ekonomi och verksamhetsstyrning inom SOLOMs hemtjänst. Ewa-Lena Höijer Nyman Controller SOLOM.

Hemtjänstrapporf OLOM. Översyn av ekonomi och verksamhetsstyrning inom SOLOMs hemtjänst. Ewa-Lena Höijer Nyman Controller SOLOM. Informationsärenden OLOM RAPPORT Dnr 2012/37 VON 104 Hemtjänstrapporf Översyn av ekonomi och verksamhetsstyrning inom SOLOMs hemtjänst 2011-12-15 Ewa-Lena Höijer Nyman Controller SOLOM Ingegerd Skedung

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-10-01 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, Produktionsuppdraget 2013-04-02 och Vård- och omsorgsnämnden 3-04-16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-10 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: 2015-06-16

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 10 Plats och tid Närvarande ledamöter Röda rummet, Turebergshuset plan 10, kl. 13.30-15.50 Björn Karlsson, ordförande (M), Vivian Enochsson (PRO S-tuna)

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret B,an ke t. Bilaga 1 2011-08-01 Sida 1 av 3 T.VV.«0^O\-Z.7- Dnr 2010/9 VON 211 Vård- och omsorgsnämnden Blankett för anmälan om och avhjälpande av missförhållanden

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Sidan 19 av 20 165/2011 Dnr KS 2011/243-2 Hemställan om bidrag ur kommunstyrelsens oförutsedda medel

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, egen regi 2011-11-29 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnds arbetsutskott, egen regi 2012-02-07 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1

Läs mer

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Tjänsteutlåtande Anna Österman 2011-09-09 Dnr 2011/175 BUN.600 Barn- och ungdomsnämnden Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Förslag till beslut

Läs mer

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Eva Carlsson 2012-10-11 Sidan 1 av 3 Dnr KS 2011/151-17 Kommunstyrelsen Konkurrensutsättning av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sociala företag inom det arbetsmarknadspolitiska området

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, Produktionsuppdraget 2012-09-11 och Vård- och omsorgsnämnden Produktionsuppdraget 2012-09-18 SOLLENTUNA

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus 1 (5) 2011-03-08 Tjänsteskrivelse Dnr 10/114 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Uppdrag att utreda möjliga

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, egen regi 2011-09-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, egen regi Kallelse

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 16 Plats och tid Närvarande ledamöter Tureberg 18:00-20:40 Anna-Lena Johansson (FP) Birgitta Sturesson (M) Jan Kvistrum (M) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Eva Ireblad

Läs mer

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden 18 Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-14 Sidan 1 av 1 2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Norrgårdens äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård-

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Avdelningen för elevstöd Anette Hellström Tjänsteutlåtande 2011-02-28 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/85 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Anställning av psykologer Förslag

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Monica Hansson (c)

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2012-11-12 Tid: Fredag den 16 november, kl. 13:30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl. 12.30 i konferensrummet Gruppmöte

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring avseende kommunens försäljning av vissa verksamheter till AB SOLOM Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-19, 60, reviderat 2014-02-05, 23, att godkänna

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Boendeplan enligt LSS,

Boendeplan enligt LSS, 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-24 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Boendeplan enligt LSS, 2017 2019 Dnr: 16/013 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden tar årligen fram en plan för utbyggnad

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-09-21 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 18.20 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande:

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande: Tjänsteutlåtande 2012-09-19 Lynn Wärn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0159 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar om skapande av en Barnmöjlighetsfond Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-04-14 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 17 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Rotebrorummet 18:00-19:25 Björn Karlsson (M) Birgitta Sturesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

15.30 Ajournering mellan 55 och 56 kl

15.30 Ajournering mellan 55 och 56 kl Omsorgsnämnden 2016-11-09 1(16) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 9 november 2016 kl. 13.15 15.30 Ajournering mellan 55 och 56 kl. 14.30 14.50 Justerade paragrafer 48-60 ande Mats

Läs mer

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-07-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0374 KS-1 Diariekod: 139 Kommunstyrelsen Finansiering Arena Rotebro Förslag till beslut

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 261i-te^25 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 4 Vård-

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Remiss. 2014-01-24 Sidan 1 av 1. Eva Carlsson. Dnr 2013/0648 KS-4 Diariekod: 500. Barn- och ungdomsnämnden. Eva Carlsson

Remiss. 2014-01-24 Sidan 1 av 1. Eva Carlsson. Dnr 2013/0648 KS-4 Diariekod: 500. Barn- och ungdomsnämnden. Eva Carlsson Remiss 2014-01-24 Dnr 2013/0648 KS-4 Barn- och ungdomsnämnden Remiss - gällande motion väckt av Tommy Ström (SP) och Ewa Hellström-Boström (SP) beträffande daglig fysisk aktivitet eller idrott för alla

Läs mer

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen.

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. SOLLENTUNA KOMMUN Trafik- och fastighetskontoret Daniel Eriksson Fastighetsutvecklare 08-579 216 19 Hemställan 2015-06-15 Dnr.2015/0513TFN Sollentuna kommun Hemställan till samtliga nämnder att genomföra

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist +46 8 579 216 03 Tjänste utlåtande 2014-03-11 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0153 KS-1 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Nya regler avseende

Läs mer

PM Rev DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia Lövrup

PM Rev DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia Lövrup 1(5) KS 2010/0349 Handlingsplan för hur äldreomsorgen ska kunna nå högsta nationella klass Sammanfattning Kommunfullmäktige gav 2010-11-23 socialnämnden i uppdrag att senast i februari 2011 återkomma till

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 8 Ks 12 Au 3 Dnr 237/2009-041 Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning Kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Nytorpsrummet 18:05-21:10 Anna-Lena Johansson (FP) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Gunilla Hultman (S) Gunnar Ljungberg (S) Ingrid

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-06-26 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0324 KS-2 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-2 Sidan 1 av 1 112/2012 Dnr 2012/57 SN.109 Konkurrensutsättning av öppenvårdsverksamhet I ärende föreligger socialkontorets tjänsteutlåtande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 340-344 2 340 Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016...6 341 Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott...7 342 Avveckling av Mjörngatans serviceboende...8

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd

Läs mer