Sammanträdeshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi

2 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 1 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: kl Plats: Turebergsrummet Före sammanträdet finns smörgås och kaffe. Ärenden Dnr Noteringar 1. Upprop 2. Godkännande av dagordningen 3. Datum och tidpunkt för justering Beslutsärenden 4. Anmälan av delegationsbeslut om 2012/6 VON 023 AU nyanställningar och avslut 5. Åtgärdsplan för att minska 2012/137 VON 104 AU SOLOMs underskott inom hemtjänst Informationsärenden a. Verkställda uppdrag 2011 Dokumentet bifogas b. Månadsrapport per mars 2012 för Dokumentet bifogas SOLOM c Se över namngivningen inom "områden" på Daglig verksamhet Dokumentet bifogas Björn Karlsson Ordförande Leila Koivumäki Sekreterare De handlingar som sänds ut tillsammans med denna kallelse är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som önskar ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta vård- och omsorgskontoret. Underlaget från arbetsutskottet som skickas i denna kallelse är en ojusterad version. Både ordförande och justerare har dock godkänt protokollet.

3 Upprop Godkännande av dagordning Datum och tid för

4 Beslutsärenden

5

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 4 av 6 52/2012 Dnr 2012/6 VON.023 Anmälan av delegationsbeslut för personalärenden (H) I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Enligt punkt H 1 i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning för produktionsuppdraget är beslut om anställning, uppsägning och övriga administrativa beslut rörande anställda hos nämnden avseende avdelningschefer och övriga personal direkt underställd förvaltningschefen, delegerade till förvaltningschefen. Beslut om anställning, uppsägning och övriga administrativa beslut rörande anställda hos nämnden avseende övrig personal är enligt delegationsordningen delegerade till avdelningschef för SOLOM med rätt till vidaredelegering till annan anställd inom avdelningen. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden att besluta följande: Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

7

8 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 5 av 6 53/2012 Dnr 2012/137 VON.104 Åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, Dnr KS 2012/0190, ger arbetsutskottet "kommunledningskontoret i uppdrag att i samarbete med vård- och omsorgskontoret ta fram en åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott. Redovisning skall ske på utskottets sammanträde " SOLOMs resultat för 2011 uppgick till minus 7,5 miljoner kronor före resultatkravet på 2,0 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat uppgick till minus 13,7 miljoner kronor. Prognosen per 31 mars visade på ett fortsatt negativt resultat för SOLOM motsvarande 8 miljoner kronor före resultatkravet om 2 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat förbättras dels genom helårseffekt av höjd ersättning från 1 oktober 2011, dels genom olika åtgärder. Totalt beräknas hemtjänstens resultat förbättras under år 2012 med 4,2 mkr jämfört med år Resultatet för år 2012 beräknas uppgå till minus 9,5 miljoner kronor. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden att besluta följande: Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

9 Tjänsteutlåtande Ingegerd Skedung Controller Ewa-Lena Höijer Nyman Controller Reviderat Sidan 1 av 2 Dnr 2012/137 VON.104 Vård- och omsorgsnämnden Åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden överlämnar åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott enligt bilaga 1 och 2 till kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanfattning Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, Dnr KS 2012/0190, ger arbetsutskottet "kommunledningskontoret i uppdrag att i samarbete med vård- och omsorgskontoret ta fram en åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott. Redovisning skall ske på utskottets sammanträde " SOLOMs resultat för 2011 uppgick till minus 7,5 miljoner kronor före resultatkravet på 2,0 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat uppgick till minus 13,7 miljoner kronor. Prognosen per 31 mars visade på ett fortsatt negativt resultat för SOLOM motsvarande 8 miljoner kronor före resultatkravet om 2 miljoner kronor. Resultatet för hemtjänsten beräknas uppgå till minus 9,5 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat förbättras dels genom helårseffekt av höjd ersättning från 1 oktober 2011, dels genom olika åtgärder. Totalt beräknas hemtjänstens resultat förbättras med 4,2 miljoner kronor under år 2012 och med ytterligare 2,7 miljoner kronor under år Päivi Kabran Avdelningschef för SOLOM Controller Controller Bilagor: 1. Åtgärder för att minska SOLOMs underskott 2. Åtgärder inom SOLOMs hemtjänst och Personlig assistans vuxna Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

10 Tjänsteutlåtande Reviderat Dnr 2012/137 VON.104 Sidan 2 av 2 Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för SOLOM Päivi Kabran Controller Ingegerd Skedung Controller Ewa-Lena Höijer Nyman Kommunstyrelsens arbetsutskott

11 OLOM BILAGA Reviderat Sida 1 av 4 Dnr 2012/137 VON.104 Vård- och omsorgsnämnden Åtgärder för att minska SOLOMs underskott Åtgärder inom hemtjänsten SOLOMs resultat för 2011 uppgick till minus 7,5 miljoner kronor före resultatkravet på 2,0 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat uppgick till minus 13,7 miljoner kronor. Prognosen per 31 mars visade på ett fortsatt negativt resultat för SOLOM motsvarande 8 miljoner kronor före resultatkravet om 2 miljoner kronor. Resultatet för hemtjänsten beräknas uppgå till minus 9,5 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat förbättras dels genom helårseffekt av höjd ersättning från 1 oktober 2011, dels genom olika åtgärder. Totalt beräknas hemtjänstens resultat förbättras med 4,2 miljoner kronor under år 2012 och med ytterligare 2,7 miljoner kronor under år I samband med delårsbokslut 2011 påbörjade SOLOM en översyn av sin hemtjänst för att identifiera orsaker till underskott samt föreslå åtgärder. Översynen pekade på olika förbättringsområden; * Gemensamt arbetssätt avseende planering styrd av ledningen Genom förändrat arbetssätt avseende planering av hemtjänstinsatserna kan personalresurserna användas effektivare. * Öka flexibiliteten Tillsammans med kunden planera hur de beviljade insatserna ska utföras och den sammanlagda beviljade tiden per månad disponeras Flexibel organisation och arbetstidsmodell * Förbättrad uppföljning och effektivare arbetsmetoder med hjälp av IT-stöd BESÖKSADRESS Turebergshuset Turebergstorg 1, plan 10 POSTADRESS Sollentuna TELEFON TELEFAX ORG NR SOLLENTUNA KOMMUN

12 OLOM BILAGA 1 Sida 2 av 4 Optimal planering För planering av tid använder hemtjänsten systemet TES, som är ett system för optimal planering. Den optimala planeringen skapas utifrån olika förutsättningar, bland annat kontaktmannaskap, färdsätt, restid och kompetenser. Systemet tar hjälp av GIS-kartor (Geografiskt Informationssystem, en karttjänst från Länsstyrelsen) för att beräkna den snabbaste färdvägen. SOLOMs hemtjänst har använt systemet under ett antal år, men har inte använt sig fullt ut av möjligheterna till att låta systemet optimera den planerade tiden med hjälp av TES Optimal planering. SOLOMs översyn ledde till att hemtjänsten under november 2011 påbörjade en förändring i sättet att planera verksamheten. Planerare och arbetsledare utbildades i den uppgraderade versionen av planeringsverktyget TES under november 2011 samt i mars Vidare deltog hemtjänstens ledning och planerare i ett studiebesök i annan kommun för att ta del av goda erfarenheter kring planering och bemanning. Innan den optimala planeringen kan fungera fullt ut i TES måste uppgifter för samtliga 500 hemtjänstkunder uppdateras. Detta sker under april. Optimal planering skall användas fullt ut från och med 1 maj. Den optimerade planeringen leder dels till en lägre personalkostnader och dels till högre intäkter. Förväntad intäktsökning helår: 1,5 miljoner kronor Förväntad kostnadsminskning helår: 0,6 miljoner kronor Inköp dagligvaror SOLOMs hemtjänst har för avsikt att under en period om sex månader med start under maj, driva ett projekt inom hemtjänsten där underleverantör genomför inköp av dagligvaror. Projektet ska drivas i hemtjänstområdena Häggvik och Norrviken, vilket utgör cirka 20 procent av samtliga inköp. Projektet startas utifrån att nettokostnaden för verksamheten kan sänkas men det innebär även en förbättrad arbetsmiljö. Under projekttiden kommer Samhall AB att anlitas. Om projektet faller väl ut kommer upphandling att genomföras under hösten. Under projekttiden kan nettokostnaderna minska med kronor. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,5 miljoner kronor 2(4)

13 OLOM BILAGA 1 Sida 3 av 4 Personalmöten inom hemtjänsten Från och med april har tiden för personalmöten minskat med 2,5 timmar per månad och anställd. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,3 miljoner kronor Bemanning För att få en effektivare bemanning i hemtjänsten behöver en central bemanningsfunktion skapas. Genom effektivare bemanning kan bland annat kostnader för vikarier samt övertid sänkas. Förväntad kostnadsminskning helår: 1,0 miljoner kronor Årsarbetstid Årsarbetstid skapar förutsättningar för en mer flexibel och behovsanpassad verksamhet. Kommuner som har infört årsarbetstid har kunnat minska sina kostnader för övertid, sjukfrånvaro och timvikarier. Arbetet med förslag till ett lokalt kollektivavtal för SOLOM påbörjades under april i samarbete med personalavdelningen. Första mötet med Kommunal äger rum den 9 maj. Under förutsättning att ett kollektivavtal tecknas samt att ny modul i kommunens personalplaneringssystem införskaffas och driftsätts, kan årsarbetstid införas från årsskiftet 2012/2013 inom hemtjänsten och därefter succesivt i andra verksamheter. Förväntad kostnadsminskning helår: 1,0 miljoner kronor Underleverantör distribution av matlådor Erfarenheter från andra kommuner visar att det finns ekonomiska vinster med att anlita underleverantör för distribution av matlådor. Tjänsten kommer att upphandlas under hösten för att kunna införas från årsskiftet 2012/2013. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,5 miljoner kronor Åtgärder inom övriga verksamheter Utöver åtgärder inom hemtjänsten måste SOLOM vidta åtgärder inom andra verksamheter för att anpassa verksamheten till lägre volymer. Inom personlig assistans för vuxna har antalet timmar sjunkit vilket föranleder minskad volym arbetsledare med 0,5 årsarbetare. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,5 miljoner kronor 3(4)

14 OLOM BILAGA 1 Sida 4 av 4 Nytorps omvårdnadsboende minskade drygt fem årsarbetare under år 2011 för att få en ekonomi i balans. I samband med att verksamheten flyttar till nya lokaler i Edsberg kommer bemanningen att anpassas till färre platser, vilket innebär en minskning med ytterligare drygt fem årsarbetare. Förväntad intäktsminskning helår: 2,0 miljoner kronor Förväntad kostnadsminskning helår: 2,0 miljoner kronor Beläggningen vid Nytorps korttidsboende har uppgått till i genomsnitt 76 procent under en längre period. Bemanningen har anpassats genom att inte ta in vikarier vid ordinarie personals frånvaro. I dagsläget finns det inte något som pekar på att beläggningen kommer att öka, vilket innebär att enheten från och med mitten av maj minskar sin grundbemanning med 2,3 årsarbetare genom att inte tillsätta vakanta tjänster. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,9 miljoner kronor Resurser I förändringsarbetet har SOLOMs hemtjänst stöd av ordinarie stabsresurser. Dessutom har SOLOM avsatt tid av IT-konsult med uppdrag att möjliggöra uppgradering av TES samt utveckla annat IT-stöd. SOLOM har också hyrt in en utbildningskonsult från STT Condigi. Vid behov konsulteras kommunens personalavdelning. Planerade upphandlingar måste ske i samarbete med upphandlingsenheten. Ledning och verksamhetschef följer månatligen upp resultat av åtgärder. Vid månadsrapport vidarerapporteras åtgärder till vård- och omsorgsnämnden. Verksamhetsförändringar informeras om och förhandlas enligt ordinarie rutin. 4(4)

15 BILAGA /137 VON.104 O LOM Åtgärder inom SOLOMs hemtjänst Åtgärd Volym helårseffekt Tidsplan Ekonomisk effekt tkr 2012 Ekonomisk effekt tkr 2013 Helårseffekt av justerad ersättning oktober Optimal planering - mer timmar hos kund 13,4 timmar 02-maj per dag Optimal planering - minskad personalkostnad 1,6 åa 01-maj Inköp dagligvaror 1,3 åa 01-jun Personalmöten 0,8 åa 01-apr Central bemanningsresurs 2,6 åa 01-jun Årsarbetstid 2,6 åa 01-jan Underleverantör för distribution av matlådor 1,3 åa 01-jan Summa Åtgärder inom SOLOMs Personliga assistans vuxna Minskning av arbetsledare 0,5 åa 1 maj Åtgärder inom Nytorps korttidsboende Minskning av grundbemanning 2,3 åa 15 maj Totalt

16 Informationsärenden

17 Dnr 2012/83 VON.033 Verkställda beslut under år 2011 givna av VON, kommunen i övrigt och externa myndigheter - Produktionsuppdraget Beslutsdatum Diarienr Uppdrag/beslut Besiut Verkställt Kommentarer Återkommande 2011/208 VON.104 Redovisa resultatprognos 2011 för SOLOM Tidsstyrt 2011/38 VON.013 SOLOMs deltagande i projekt CARPE Avdelningen för SOLOM Vård- och omsorgsnämnden har tagit del VON av informationen 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar VON om fortsatt deltagande i EU-projektet CARPE för SOLOM 2. Vård- och Omsorgsnämnden beslutar att under minst tre år från starten av ett CARPE, Länscenter för verksamhets- och Yrkesutveckling bidra med finansiering av centret enligt beräkningen 1,75 SEK per kommuninvånare Information till nämnden Socialstyrelsen 2011/42 VON 711 Svar till Socialstyrelsen: Tillsyn av Orsavägen i Sollentuna kommun enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård och omsorgsnämnden överlämnar SOLOMs redovisning av vidtagna och planerade åtgärder till Socialstyrelsen. VON Svar skickat till socialstyrelsen

18 Dnr 2012/83 VON.033 Tidsstyrt Återkommande, KS 2011/259 VON.888 Upphandling av måltidsservice inom äldreomsorgen för produktionsuppdraget SOLOM 2011/6 VON.023 Anmälan av delegationsbeslut om nyanställningar och avslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner kravspecifikationen i bilaga 1, som underlag i upphandling av tillagning och leverans av kalla matlådor och tillagning och leverans av varm lunch och middag till äldreboenden och annan äldreverksamhet med följande ändringar: - Skrivningen om genetiskt modifierade livsmedel ändras från ska till bör. - Skrivningen om ekologisk mat ändras till: Nämndens ambition är att minst 25% av maten ska vara ekologisk. Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande VON VON Kravspecifikationen fastställd. Personalavdelningen beställer listor från PAlön avseende delegationsbeslut om nyanställningar och avslut. Skickas kvartalsvis till respektive nämnds postlåda

19 OLOM PROGNOS Sida 1 av 3 Dnr 2012/92 VON.740 Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport per mars 2012 för SOLOM Nämnden totalt Belopp(mkr) Avkastningskrav/Årsbudget ,0 Årsprognos ,0 Avvikelse, årsprognos - avkastningskrav/budget -10,0 underskott (-) överskott (+) Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse I nedanstående tabell redovisas verksamheter med större avvikelser (mkr) Verksamhet Årsbudget Årsprognos Avvikelse Hemtjänst 0-9,5-9,5 Personlig assistans 0-0,9-0,9 Kommentarer till avvikelserna underskott (-) överskott (+) Hemtjänstens resultat för 2011 uppgick till minus 13,7 miljoner kronor. Efter olika åtgärder beräknas resultatet för 2012 uppgå till minus 9,5 miljoner. BESÖKSADRESS Turebergshuset Turebergstorg 1, plan 10 POSTADRESS Sollentuna TELEFON TELEFAX ORG NR SOLLENTUNA KOMMUN

20 PROGNOS 2012 Sida 2 av 3 Aktivitetsplan - åtgärder inom SOLOMs hemtjänst Aktivitet Ansvarig Status ska vara klart Utbildning i optimerad planering ALV, JB Genomfört Vecka 10 Kontakt med kommuner som infört ALV Genomfört Mars 2012 optimerad planering Genomgång och revidering av den ALV Planerare och 1 maj 2012 planerade kundtiden i TES. Syfte: implementering av Optimal planering kontaktpersoner går systematiskt igenom samtliga 500 kunder. Kontakt med kommuner som infört ALV Genomfört Mars 2012 central planering Sammanslagning av dag och ALV Genomfört Januari 2012 kvällsgrupperna Flera kontaktpersoner per kund ALV Genomfört Klart Undersöka om möjligheten av underleverantörer för vissa insatser som inköp och tvätt ALV Företag har kontaktats, avstämt med Upphandlingsenheten, referenser tagna Våren 2012 Nya rapporter i Mobipen och TES Jämförbar information i TES och Mobipen Rutin för att tillsammans med kunden disponera den sammanlagda tiden Nytt schemasystem, Bemanningssystem Flexiblare arbetstider, alternativa arbetstidsmodeller samt IT-stöd JB, ELH, IS, ALV JB ALV, JB JB, MG MG, JB SOLOM har lämnat önskemål på rapporter från Mobipen till VOK 1. Rapporter från systemen som är jämförbara 2. Beslutsstöd (KLK) som ska hämta info från olika försystem Utarbetas utifrån nya rapporter i Mobipen. Rapporten finns med i de önskemål som lämnats till VOK Påbörjat planering av upphandling. Träffat fem olika leverantörer Beaktas i upphandling av nytt schema- och bemanningssystem Våren Våren Hösten 2012 Våren 2012 Våren 2012 Under 2012 Måltidsuppehåll för kvällspersonalen ALV Våren 2012 IT-stöd för andra rutiner inom JB, ALV Kartläggning kommer Olika hemtjänsten att genomföras med start tidpunkter Nya rapporter ur PA-systemet för uppföljning av antalet arbetade timmar i april under 2012 ELH, IS Möte med PA-lön Våren (3)

21 OLOM PROGNOS 2012 Sida 3 av 3 Beslutsstöd för alla chefer i Projekt Påbörjas under februari. Augusti 2012 Sollentuna som SOLOMs Chefer får drivs av utbildning under augusti KLK Efter åtgärder i schema och planering har hemtjänsten sänkt personalkostnaderna från 5,6 miljoner kronor i januari till 5,0 miljoner kronor i mars. Då den optimerad planering införs från och med maj beräknas ytterligare besparingar kunna göras. Arbete pågår med en mer detaljerad åtgärdsplan, som kommer att presenteras i maj. Trots de olika åtgärderna beräknas inte hemtjänsten nå en ekonomi i balans med nuvarande ersättningsnivåer. De förutsättningar som nuvarande ersättningsnivåer är baserade på motsvarar inte verksamhetens verkliga förutsättningar avseende kringtid, restid och verkningsgrad. Inom personlig assistans beror den negativa avvikelsen på förändrade beslut från Försäkringskassan som innebär att brukarna beviljas jour nattetid. Kommuner har ett kollektivavtal som innebär högre kostnader för anställda som arbetar jour än vad privata företag har, vilket innebär att Försäkringskassans ersättning inte ger full kostnadstäckning. I mars uppgick resultatet för Nytorps korttidsboende till minus 0,5 miljoner kronor. Beläggningen för Nytorps korttidsboende har endast uppgått till 76 procent hittills i år. Vård- och Omsorgskontoret har beslutat att genomföra en översyn av ersättningen då kompensation inte utgår för tomma platser enligt nuvarande avtal. Viktiga händelser Ett arbete med att förändra chefstrukturen inom SOLOM har påbörjats. Syftet är att anpassa ledningsorganisationen till SOLOMs aktuella förutsättningar och målet är att förstärka och ge utrymme både för ett nära, operativt ledarskap och ett strategiskt ledarskap med starkt fokus på utveckling. Den nya övergripande chefsnivån kommer att utgöras av sektionschefer. När sektionscheferna är tillsatta kommer arbetet med översynen av ledningsorganisationen att fortsätta och den underordnade strukturen kommer att diskuteras. För närvarande pågår extern rekrytering av två sektionschefer inom äldreomsorgen. Hösten 2012 beräknas samtliga sektionschefer vara tillsatta. Avdelning ( SOLOM 3(3)

22 FREJAS KÖK För dig som vill ha ett självständigt och rörligt arbete där du kommer i kontakt med många människor finns Frejas kök. Vi har idag två huvuduppdrag: Kök och restaurang - alla arbetsuppgifter som finns i en restaurang. Allt från att laga och servera mat till disk, tvätt och städning. Till Frejas kök är alla välkomna. Restaurangen är en plats där människor kan mötas, en plats där alla ska känna sig välkomna. Där lagar vi mat ''från ax till limpa" med till stor del ekologiska råvaror. Restaurangen serverar frukost och lunch alla veckans dagar. Arbetet på Frejas kök utförs tillsammans av utbildad professionell kökspersonal och personer med olika funktionsnedsättningar. Caffär - försäljning i vår butik, kassaarbete, bakning och servering i caféet. Vår caffär är en kombinerad café och affär. Hit är man varmt välkommen om man vill ta en kopp kaffe, läsa en tidning eller köpa med sig en present till middagsbjudningen. I butiken finns skafferivaror såsom hemmagjord saft, sylt och bakverk men även egengjorda köksartiklar, konst och konsthantverk som producerats i daglig verksamhet.

23 Aktivitet och upplevelse Kulan På Kulan är dagarna fulla av aktivitet och upplevelser, ofta i grupp tillsammans med andra. Många av deltagarna på Kulan har nyligen gått ut gymnasiet. Därför handlar många av aktiviteterna om att träna färdigheter inför ett självständigt vuxenliv. Verksamheten har ett nära samarbete med Aktivitetscenter Brohuset och en del av aktiviteterna sker i deras lokaler. Vi åker mycket buss och tåg. Några exempel på vad vi gör idag; Innebandy, bowling och fotboll Dans, musik och sång Skapande verksamhet Spela spel Enklare legoarbeten Träning inför ett självständigt vuxenliv - handla, laga mat, städa, tvätta o dyl. Naturupplevelser - vi följer årets växlingar och arbetar med olika teman

24 Aktivitet och upplevelse Zenit För dig som vill ha stillsamma aktiviteter i gemenskap med andra finns Zenit. Många som kommer till Zenit är äldre och vill ha lite lugnare dagar. På Zenit finns inga produktionskrav och fokus ligger på social samvaro. Vi umgås, äter tillsammans och tar sköna promenader. Några exempel på vad vi gör på Zenit: Spela kort och sällskapsspel Högläsning Musik och sång Skapande och handarbete Arbete med minnesböcker och fotoalbum Promenader och lätt rörelseträning, "sittgymnastik".

25 Aktivitet och upplevelse Aktivitetscenter Brohuset På Aktivitetscenter Brohuset får du ett individuellt utformat stöd som ska stimulera till aktivitet och upplevelser. Vi arbetar aktivt med att stärka dina möjligheter att kommunicera med din omgivning. Vi strävar också alltid efter att göra världen begriplig och hanterbar. Att få möjlighet till rörelse, aktiv eller passiv, är också något vi erbjuder på Aktivitetscenter Brohuset. Några exempel på aktiviteter Musik och rörelse Vita rummet Taktil stimulering Bubbelbad Spelhålan Färg och form Kommunikationsgrupper

26 Aktivitet och upplevelse Kulturverkstan För dig som vill arbeta med konstnärligt eller skapande arbete finns Kulturverkstan. På Kulturverkstan arbetar vi med olika uttrycksformer i en kreativ miljö. Vi deltar i olika utställningar med det vi skapar och vi säljer också en del av våra arbeten. Om du vill kan du kombinera arbete i Kulturverkstan med arbete på någon annan av våra arbetsenheter. Några exempel på vad vi arbetar med idag: Måleri Keramik Textil - sömnad, tryck och broderi Foto Produktion av vår egen tidning Sållet Drama Musik och sång

27 Arbetsspåret APV - Arbetsplatsförlagd verksamhet För dig som vill arbeta på en arbetsplats eller ett företag utanför Sollentuna Dagliga Verksamhets lokaler finns APV. På APV ställs högre krav på att du ska kunna utföra arbete självständigt men det finns också tillgång till stöd från någon av våra arbetshandledare om du behöver det. Inom APV arbetar vi med det arbete vi blir anvisade på arbetsplatsen och därför kan arbetsuppgifterna variera. APV finns idag inom: återvinning/demontering vaktmästeri äldreomsorg transportcentral dagligvaruhandel/affär restaurang returstation

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-10-01 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret B,an ke t. Bilaga 1 2011-08-01 Sida 1 av 3 T.VV.«0^O\-Z.7- Dnr 2010/9 VON 211 Vård- och omsorgsnämnden Blankett för anmälan om och avhjälpande av missförhållanden

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, egen regi 2011-11-29 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-04-14 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun

Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-13 Sidan 5 av 20 94/2011 Dnr 2009/178 VON.202 Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 18.20 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist +46 8 579 216 03 Tjänste utlåtande 2014-03-11 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0153 KS-1 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Nya regler avseende

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40. Sammanträdesprotokoll 1(19) 2008-12-09 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 8 Ks 12 Au 3 Dnr 237/2009-041 Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning Kommunfullmäktiges

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(13) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 29 maj 2008, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-04-17 Maria Pettersson Sidan 1 av 8 Dnr 2012/0221 VON-35 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 6 Datum 2013-02-12 Diarienr Marika Bystedt 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sollentunamedaljen 2012

Sollentunamedaljen 2012 Tjänsteutlåtande 2012-09-04 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0189 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Sollentunamedaljen 2012 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sidan 4 av 8 30/2011 Dnr 2011/39 KFN.110 Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-04-26

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP)

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14 209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) Förslag till

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

Peggy Hall, förvaltningssekreterare

Peggy Hall, förvaltningssekreterare Omsorgsnämnden 2014-03-12 1(12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 12 mars 2041 kl. 13.15 15.30 Ajournering under 17 kl. 14.15 14.30 och mellan 17 och 18 kl. 14.50 15.00. Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(15) 2009-09-22 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26 Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 26 januari 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan DAGORDNING Landstingsservice Sammanträde 2015-05-28 Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-05-28 13.00-15.00 Plats: KS-salen Mora Kommun Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Svar på motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Svar på motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna 00 Tjänsteutlåtande Liselott Ohlsson 08-579 219 63 2011-09-27 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/164 VON.409 Vård- och omsorgsnämnden Svar på motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-08-11 1 (14) Plats och tid Storstugan Högalid, 09.00 13.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordförande Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72.

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72. Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Österön, Stadshuset kl. 08:30-11:35 Sammanträdet ajournerades mellan kl. 09:00-09:05 och 10:45-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer