Sammanträdeshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi

2 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 1 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: kl Plats: Turebergsrummet Före sammanträdet finns smörgås och kaffe. Ärenden Dnr Noteringar 1. Upprop 2. Godkännande av dagordningen 3. Datum och tidpunkt för justering Beslutsärenden 4. Anmälan av delegationsbeslut om 2012/6 VON 023 AU nyanställningar och avslut 5. Åtgärdsplan för att minska 2012/137 VON 104 AU SOLOMs underskott inom hemtjänst Informationsärenden a. Verkställda uppdrag 2011 Dokumentet bifogas b. Månadsrapport per mars 2012 för Dokumentet bifogas SOLOM c Se över namngivningen inom "områden" på Daglig verksamhet Dokumentet bifogas Björn Karlsson Ordförande Leila Koivumäki Sekreterare De handlingar som sänds ut tillsammans med denna kallelse är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som önskar ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta vård- och omsorgskontoret. Underlaget från arbetsutskottet som skickas i denna kallelse är en ojusterad version. Både ordförande och justerare har dock godkänt protokollet.

3 Upprop Godkännande av dagordning Datum och tid för

4 Beslutsärenden

5

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 4 av 6 52/2012 Dnr 2012/6 VON.023 Anmälan av delegationsbeslut för personalärenden (H) I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Enligt punkt H 1 i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning för produktionsuppdraget är beslut om anställning, uppsägning och övriga administrativa beslut rörande anställda hos nämnden avseende avdelningschefer och övriga personal direkt underställd förvaltningschefen, delegerade till förvaltningschefen. Beslut om anställning, uppsägning och övriga administrativa beslut rörande anställda hos nämnden avseende övrig personal är enligt delegationsordningen delegerade till avdelningschef för SOLOM med rätt till vidaredelegering till annan anställd inom avdelningen. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden att besluta följande: Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

7

8 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 5 av 6 53/2012 Dnr 2012/137 VON.104 Åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, Dnr KS 2012/0190, ger arbetsutskottet "kommunledningskontoret i uppdrag att i samarbete med vård- och omsorgskontoret ta fram en åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott. Redovisning skall ske på utskottets sammanträde " SOLOMs resultat för 2011 uppgick till minus 7,5 miljoner kronor före resultatkravet på 2,0 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat uppgick till minus 13,7 miljoner kronor. Prognosen per 31 mars visade på ett fortsatt negativt resultat för SOLOM motsvarande 8 miljoner kronor före resultatkravet om 2 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat förbättras dels genom helårseffekt av höjd ersättning från 1 oktober 2011, dels genom olika åtgärder. Totalt beräknas hemtjänstens resultat förbättras under år 2012 med 4,2 mkr jämfört med år Resultatet för år 2012 beräknas uppgå till minus 9,5 miljoner kronor. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden att besluta följande: Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

9 Tjänsteutlåtande Ingegerd Skedung Controller Ewa-Lena Höijer Nyman Controller Reviderat Sidan 1 av 2 Dnr 2012/137 VON.104 Vård- och omsorgsnämnden Åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden överlämnar åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott enligt bilaga 1 och 2 till kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanfattning Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, Dnr KS 2012/0190, ger arbetsutskottet "kommunledningskontoret i uppdrag att i samarbete med vård- och omsorgskontoret ta fram en åtgärdsplan för att minska SOLOMs underskott. Redovisning skall ske på utskottets sammanträde " SOLOMs resultat för 2011 uppgick till minus 7,5 miljoner kronor före resultatkravet på 2,0 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat uppgick till minus 13,7 miljoner kronor. Prognosen per 31 mars visade på ett fortsatt negativt resultat för SOLOM motsvarande 8 miljoner kronor före resultatkravet om 2 miljoner kronor. Resultatet för hemtjänsten beräknas uppgå till minus 9,5 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat förbättras dels genom helårseffekt av höjd ersättning från 1 oktober 2011, dels genom olika åtgärder. Totalt beräknas hemtjänstens resultat förbättras med 4,2 miljoner kronor under år 2012 och med ytterligare 2,7 miljoner kronor under år Päivi Kabran Avdelningschef för SOLOM Controller Controller Bilagor: 1. Åtgärder för att minska SOLOMs underskott 2. Åtgärder inom SOLOMs hemtjänst och Personlig assistans vuxna Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

10 Tjänsteutlåtande Reviderat Dnr 2012/137 VON.104 Sidan 2 av 2 Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för SOLOM Päivi Kabran Controller Ingegerd Skedung Controller Ewa-Lena Höijer Nyman Kommunstyrelsens arbetsutskott

11 OLOM BILAGA Reviderat Sida 1 av 4 Dnr 2012/137 VON.104 Vård- och omsorgsnämnden Åtgärder för att minska SOLOMs underskott Åtgärder inom hemtjänsten SOLOMs resultat för 2011 uppgick till minus 7,5 miljoner kronor före resultatkravet på 2,0 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat uppgick till minus 13,7 miljoner kronor. Prognosen per 31 mars visade på ett fortsatt negativt resultat för SOLOM motsvarande 8 miljoner kronor före resultatkravet om 2 miljoner kronor. Resultatet för hemtjänsten beräknas uppgå till minus 9,5 miljoner kronor. Hemtjänstens resultat förbättras dels genom helårseffekt av höjd ersättning från 1 oktober 2011, dels genom olika åtgärder. Totalt beräknas hemtjänstens resultat förbättras med 4,2 miljoner kronor under år 2012 och med ytterligare 2,7 miljoner kronor under år I samband med delårsbokslut 2011 påbörjade SOLOM en översyn av sin hemtjänst för att identifiera orsaker till underskott samt föreslå åtgärder. Översynen pekade på olika förbättringsområden; * Gemensamt arbetssätt avseende planering styrd av ledningen Genom förändrat arbetssätt avseende planering av hemtjänstinsatserna kan personalresurserna användas effektivare. * Öka flexibiliteten Tillsammans med kunden planera hur de beviljade insatserna ska utföras och den sammanlagda beviljade tiden per månad disponeras Flexibel organisation och arbetstidsmodell * Förbättrad uppföljning och effektivare arbetsmetoder med hjälp av IT-stöd BESÖKSADRESS Turebergshuset Turebergstorg 1, plan 10 POSTADRESS Sollentuna TELEFON TELEFAX ORG NR SOLLENTUNA KOMMUN

12 OLOM BILAGA 1 Sida 2 av 4 Optimal planering För planering av tid använder hemtjänsten systemet TES, som är ett system för optimal planering. Den optimala planeringen skapas utifrån olika förutsättningar, bland annat kontaktmannaskap, färdsätt, restid och kompetenser. Systemet tar hjälp av GIS-kartor (Geografiskt Informationssystem, en karttjänst från Länsstyrelsen) för att beräkna den snabbaste färdvägen. SOLOMs hemtjänst har använt systemet under ett antal år, men har inte använt sig fullt ut av möjligheterna till att låta systemet optimera den planerade tiden med hjälp av TES Optimal planering. SOLOMs översyn ledde till att hemtjänsten under november 2011 påbörjade en förändring i sättet att planera verksamheten. Planerare och arbetsledare utbildades i den uppgraderade versionen av planeringsverktyget TES under november 2011 samt i mars Vidare deltog hemtjänstens ledning och planerare i ett studiebesök i annan kommun för att ta del av goda erfarenheter kring planering och bemanning. Innan den optimala planeringen kan fungera fullt ut i TES måste uppgifter för samtliga 500 hemtjänstkunder uppdateras. Detta sker under april. Optimal planering skall användas fullt ut från och med 1 maj. Den optimerade planeringen leder dels till en lägre personalkostnader och dels till högre intäkter. Förväntad intäktsökning helår: 1,5 miljoner kronor Förväntad kostnadsminskning helår: 0,6 miljoner kronor Inköp dagligvaror SOLOMs hemtjänst har för avsikt att under en period om sex månader med start under maj, driva ett projekt inom hemtjänsten där underleverantör genomför inköp av dagligvaror. Projektet ska drivas i hemtjänstområdena Häggvik och Norrviken, vilket utgör cirka 20 procent av samtliga inköp. Projektet startas utifrån att nettokostnaden för verksamheten kan sänkas men det innebär även en förbättrad arbetsmiljö. Under projekttiden kommer Samhall AB att anlitas. Om projektet faller väl ut kommer upphandling att genomföras under hösten. Under projekttiden kan nettokostnaderna minska med kronor. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,5 miljoner kronor 2(4)

13 OLOM BILAGA 1 Sida 3 av 4 Personalmöten inom hemtjänsten Från och med april har tiden för personalmöten minskat med 2,5 timmar per månad och anställd. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,3 miljoner kronor Bemanning För att få en effektivare bemanning i hemtjänsten behöver en central bemanningsfunktion skapas. Genom effektivare bemanning kan bland annat kostnader för vikarier samt övertid sänkas. Förväntad kostnadsminskning helår: 1,0 miljoner kronor Årsarbetstid Årsarbetstid skapar förutsättningar för en mer flexibel och behovsanpassad verksamhet. Kommuner som har infört årsarbetstid har kunnat minska sina kostnader för övertid, sjukfrånvaro och timvikarier. Arbetet med förslag till ett lokalt kollektivavtal för SOLOM påbörjades under april i samarbete med personalavdelningen. Första mötet med Kommunal äger rum den 9 maj. Under förutsättning att ett kollektivavtal tecknas samt att ny modul i kommunens personalplaneringssystem införskaffas och driftsätts, kan årsarbetstid införas från årsskiftet 2012/2013 inom hemtjänsten och därefter succesivt i andra verksamheter. Förväntad kostnadsminskning helår: 1,0 miljoner kronor Underleverantör distribution av matlådor Erfarenheter från andra kommuner visar att det finns ekonomiska vinster med att anlita underleverantör för distribution av matlådor. Tjänsten kommer att upphandlas under hösten för att kunna införas från årsskiftet 2012/2013. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,5 miljoner kronor Åtgärder inom övriga verksamheter Utöver åtgärder inom hemtjänsten måste SOLOM vidta åtgärder inom andra verksamheter för att anpassa verksamheten till lägre volymer. Inom personlig assistans för vuxna har antalet timmar sjunkit vilket föranleder minskad volym arbetsledare med 0,5 årsarbetare. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,5 miljoner kronor 3(4)

14 OLOM BILAGA 1 Sida 4 av 4 Nytorps omvårdnadsboende minskade drygt fem årsarbetare under år 2011 för att få en ekonomi i balans. I samband med att verksamheten flyttar till nya lokaler i Edsberg kommer bemanningen att anpassas till färre platser, vilket innebär en minskning med ytterligare drygt fem årsarbetare. Förväntad intäktsminskning helår: 2,0 miljoner kronor Förväntad kostnadsminskning helår: 2,0 miljoner kronor Beläggningen vid Nytorps korttidsboende har uppgått till i genomsnitt 76 procent under en längre period. Bemanningen har anpassats genom att inte ta in vikarier vid ordinarie personals frånvaro. I dagsläget finns det inte något som pekar på att beläggningen kommer att öka, vilket innebär att enheten från och med mitten av maj minskar sin grundbemanning med 2,3 årsarbetare genom att inte tillsätta vakanta tjänster. Förväntad kostnadsminskning helår: 0,9 miljoner kronor Resurser I förändringsarbetet har SOLOMs hemtjänst stöd av ordinarie stabsresurser. Dessutom har SOLOM avsatt tid av IT-konsult med uppdrag att möjliggöra uppgradering av TES samt utveckla annat IT-stöd. SOLOM har också hyrt in en utbildningskonsult från STT Condigi. Vid behov konsulteras kommunens personalavdelning. Planerade upphandlingar måste ske i samarbete med upphandlingsenheten. Ledning och verksamhetschef följer månatligen upp resultat av åtgärder. Vid månadsrapport vidarerapporteras åtgärder till vård- och omsorgsnämnden. Verksamhetsförändringar informeras om och förhandlas enligt ordinarie rutin. 4(4)

15 BILAGA /137 VON.104 O LOM Åtgärder inom SOLOMs hemtjänst Åtgärd Volym helårseffekt Tidsplan Ekonomisk effekt tkr 2012 Ekonomisk effekt tkr 2013 Helårseffekt av justerad ersättning oktober Optimal planering - mer timmar hos kund 13,4 timmar 02-maj per dag Optimal planering - minskad personalkostnad 1,6 åa 01-maj Inköp dagligvaror 1,3 åa 01-jun Personalmöten 0,8 åa 01-apr Central bemanningsresurs 2,6 åa 01-jun Årsarbetstid 2,6 åa 01-jan Underleverantör för distribution av matlådor 1,3 åa 01-jan Summa Åtgärder inom SOLOMs Personliga assistans vuxna Minskning av arbetsledare 0,5 åa 1 maj Åtgärder inom Nytorps korttidsboende Minskning av grundbemanning 2,3 åa 15 maj Totalt

16 Informationsärenden

17 Dnr 2012/83 VON.033 Verkställda beslut under år 2011 givna av VON, kommunen i övrigt och externa myndigheter - Produktionsuppdraget Beslutsdatum Diarienr Uppdrag/beslut Besiut Verkställt Kommentarer Återkommande 2011/208 VON.104 Redovisa resultatprognos 2011 för SOLOM Tidsstyrt 2011/38 VON.013 SOLOMs deltagande i projekt CARPE Avdelningen för SOLOM Vård- och omsorgsnämnden har tagit del VON av informationen 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar VON om fortsatt deltagande i EU-projektet CARPE för SOLOM 2. Vård- och Omsorgsnämnden beslutar att under minst tre år från starten av ett CARPE, Länscenter för verksamhets- och Yrkesutveckling bidra med finansiering av centret enligt beräkningen 1,75 SEK per kommuninvånare Information till nämnden Socialstyrelsen 2011/42 VON 711 Svar till Socialstyrelsen: Tillsyn av Orsavägen i Sollentuna kommun enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård och omsorgsnämnden överlämnar SOLOMs redovisning av vidtagna och planerade åtgärder till Socialstyrelsen. VON Svar skickat till socialstyrelsen

18 Dnr 2012/83 VON.033 Tidsstyrt Återkommande, KS 2011/259 VON.888 Upphandling av måltidsservice inom äldreomsorgen för produktionsuppdraget SOLOM 2011/6 VON.023 Anmälan av delegationsbeslut om nyanställningar och avslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner kravspecifikationen i bilaga 1, som underlag i upphandling av tillagning och leverans av kalla matlådor och tillagning och leverans av varm lunch och middag till äldreboenden och annan äldreverksamhet med följande ändringar: - Skrivningen om genetiskt modifierade livsmedel ändras från ska till bör. - Skrivningen om ekologisk mat ändras till: Nämndens ambition är att minst 25% av maten ska vara ekologisk. Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande VON VON Kravspecifikationen fastställd. Personalavdelningen beställer listor från PAlön avseende delegationsbeslut om nyanställningar och avslut. Skickas kvartalsvis till respektive nämnds postlåda

19 OLOM PROGNOS Sida 1 av 3 Dnr 2012/92 VON.740 Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport per mars 2012 för SOLOM Nämnden totalt Belopp(mkr) Avkastningskrav/Årsbudget ,0 Årsprognos ,0 Avvikelse, årsprognos - avkastningskrav/budget -10,0 underskott (-) överskott (+) Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse I nedanstående tabell redovisas verksamheter med större avvikelser (mkr) Verksamhet Årsbudget Årsprognos Avvikelse Hemtjänst 0-9,5-9,5 Personlig assistans 0-0,9-0,9 Kommentarer till avvikelserna underskott (-) överskott (+) Hemtjänstens resultat för 2011 uppgick till minus 13,7 miljoner kronor. Efter olika åtgärder beräknas resultatet för 2012 uppgå till minus 9,5 miljoner. BESÖKSADRESS Turebergshuset Turebergstorg 1, plan 10 POSTADRESS Sollentuna TELEFON TELEFAX ORG NR SOLLENTUNA KOMMUN

20 PROGNOS 2012 Sida 2 av 3 Aktivitetsplan - åtgärder inom SOLOMs hemtjänst Aktivitet Ansvarig Status ska vara klart Utbildning i optimerad planering ALV, JB Genomfört Vecka 10 Kontakt med kommuner som infört ALV Genomfört Mars 2012 optimerad planering Genomgång och revidering av den ALV Planerare och 1 maj 2012 planerade kundtiden i TES. Syfte: implementering av Optimal planering kontaktpersoner går systematiskt igenom samtliga 500 kunder. Kontakt med kommuner som infört ALV Genomfört Mars 2012 central planering Sammanslagning av dag och ALV Genomfört Januari 2012 kvällsgrupperna Flera kontaktpersoner per kund ALV Genomfört Klart Undersöka om möjligheten av underleverantörer för vissa insatser som inköp och tvätt ALV Företag har kontaktats, avstämt med Upphandlingsenheten, referenser tagna Våren 2012 Nya rapporter i Mobipen och TES Jämförbar information i TES och Mobipen Rutin för att tillsammans med kunden disponera den sammanlagda tiden Nytt schemasystem, Bemanningssystem Flexiblare arbetstider, alternativa arbetstidsmodeller samt IT-stöd JB, ELH, IS, ALV JB ALV, JB JB, MG MG, JB SOLOM har lämnat önskemål på rapporter från Mobipen till VOK 1. Rapporter från systemen som är jämförbara 2. Beslutsstöd (KLK) som ska hämta info från olika försystem Utarbetas utifrån nya rapporter i Mobipen. Rapporten finns med i de önskemål som lämnats till VOK Påbörjat planering av upphandling. Träffat fem olika leverantörer Beaktas i upphandling av nytt schema- och bemanningssystem Våren Våren Hösten 2012 Våren 2012 Våren 2012 Under 2012 Måltidsuppehåll för kvällspersonalen ALV Våren 2012 IT-stöd för andra rutiner inom JB, ALV Kartläggning kommer Olika hemtjänsten att genomföras med start tidpunkter Nya rapporter ur PA-systemet för uppföljning av antalet arbetade timmar i april under 2012 ELH, IS Möte med PA-lön Våren (3)

21 OLOM PROGNOS 2012 Sida 3 av 3 Beslutsstöd för alla chefer i Projekt Påbörjas under februari. Augusti 2012 Sollentuna som SOLOMs Chefer får drivs av utbildning under augusti KLK Efter åtgärder i schema och planering har hemtjänsten sänkt personalkostnaderna från 5,6 miljoner kronor i januari till 5,0 miljoner kronor i mars. Då den optimerad planering införs från och med maj beräknas ytterligare besparingar kunna göras. Arbete pågår med en mer detaljerad åtgärdsplan, som kommer att presenteras i maj. Trots de olika åtgärderna beräknas inte hemtjänsten nå en ekonomi i balans med nuvarande ersättningsnivåer. De förutsättningar som nuvarande ersättningsnivåer är baserade på motsvarar inte verksamhetens verkliga förutsättningar avseende kringtid, restid och verkningsgrad. Inom personlig assistans beror den negativa avvikelsen på förändrade beslut från Försäkringskassan som innebär att brukarna beviljas jour nattetid. Kommuner har ett kollektivavtal som innebär högre kostnader för anställda som arbetar jour än vad privata företag har, vilket innebär att Försäkringskassans ersättning inte ger full kostnadstäckning. I mars uppgick resultatet för Nytorps korttidsboende till minus 0,5 miljoner kronor. Beläggningen för Nytorps korttidsboende har endast uppgått till 76 procent hittills i år. Vård- och Omsorgskontoret har beslutat att genomföra en översyn av ersättningen då kompensation inte utgår för tomma platser enligt nuvarande avtal. Viktiga händelser Ett arbete med att förändra chefstrukturen inom SOLOM har påbörjats. Syftet är att anpassa ledningsorganisationen till SOLOMs aktuella förutsättningar och målet är att förstärka och ge utrymme både för ett nära, operativt ledarskap och ett strategiskt ledarskap med starkt fokus på utveckling. Den nya övergripande chefsnivån kommer att utgöras av sektionschefer. När sektionscheferna är tillsatta kommer arbetet med översynen av ledningsorganisationen att fortsätta och den underordnade strukturen kommer att diskuteras. För närvarande pågår extern rekrytering av två sektionschefer inom äldreomsorgen. Hösten 2012 beräknas samtliga sektionschefer vara tillsatta. Avdelning ( SOLOM 3(3)

22 FREJAS KÖK För dig som vill ha ett självständigt och rörligt arbete där du kommer i kontakt med många människor finns Frejas kök. Vi har idag två huvuduppdrag: Kök och restaurang - alla arbetsuppgifter som finns i en restaurang. Allt från att laga och servera mat till disk, tvätt och städning. Till Frejas kök är alla välkomna. Restaurangen är en plats där människor kan mötas, en plats där alla ska känna sig välkomna. Där lagar vi mat ''från ax till limpa" med till stor del ekologiska råvaror. Restaurangen serverar frukost och lunch alla veckans dagar. Arbetet på Frejas kök utförs tillsammans av utbildad professionell kökspersonal och personer med olika funktionsnedsättningar. Caffär - försäljning i vår butik, kassaarbete, bakning och servering i caféet. Vår caffär är en kombinerad café och affär. Hit är man varmt välkommen om man vill ta en kopp kaffe, läsa en tidning eller köpa med sig en present till middagsbjudningen. I butiken finns skafferivaror såsom hemmagjord saft, sylt och bakverk men även egengjorda köksartiklar, konst och konsthantverk som producerats i daglig verksamhet.

23 Aktivitet och upplevelse Kulan På Kulan är dagarna fulla av aktivitet och upplevelser, ofta i grupp tillsammans med andra. Många av deltagarna på Kulan har nyligen gått ut gymnasiet. Därför handlar många av aktiviteterna om att träna färdigheter inför ett självständigt vuxenliv. Verksamheten har ett nära samarbete med Aktivitetscenter Brohuset och en del av aktiviteterna sker i deras lokaler. Vi åker mycket buss och tåg. Några exempel på vad vi gör idag; Innebandy, bowling och fotboll Dans, musik och sång Skapande verksamhet Spela spel Enklare legoarbeten Träning inför ett självständigt vuxenliv - handla, laga mat, städa, tvätta o dyl. Naturupplevelser - vi följer årets växlingar och arbetar med olika teman

24 Aktivitet och upplevelse Zenit För dig som vill ha stillsamma aktiviteter i gemenskap med andra finns Zenit. Många som kommer till Zenit är äldre och vill ha lite lugnare dagar. På Zenit finns inga produktionskrav och fokus ligger på social samvaro. Vi umgås, äter tillsammans och tar sköna promenader. Några exempel på vad vi gör på Zenit: Spela kort och sällskapsspel Högläsning Musik och sång Skapande och handarbete Arbete med minnesböcker och fotoalbum Promenader och lätt rörelseträning, "sittgymnastik".

25 Aktivitet och upplevelse Aktivitetscenter Brohuset På Aktivitetscenter Brohuset får du ett individuellt utformat stöd som ska stimulera till aktivitet och upplevelser. Vi arbetar aktivt med att stärka dina möjligheter att kommunicera med din omgivning. Vi strävar också alltid efter att göra världen begriplig och hanterbar. Att få möjlighet till rörelse, aktiv eller passiv, är också något vi erbjuder på Aktivitetscenter Brohuset. Några exempel på aktiviteter Musik och rörelse Vita rummet Taktil stimulering Bubbelbad Spelhålan Färg och form Kommunikationsgrupper

26 Aktivitet och upplevelse Kulturverkstan För dig som vill arbeta med konstnärligt eller skapande arbete finns Kulturverkstan. På Kulturverkstan arbetar vi med olika uttrycksformer i en kreativ miljö. Vi deltar i olika utställningar med det vi skapar och vi säljer också en del av våra arbeten. Om du vill kan du kombinera arbete i Kulturverkstan med arbete på någon annan av våra arbetsenheter. Några exempel på vad vi arbetar med idag: Måleri Keramik Textil - sömnad, tryck och broderi Foto Produktion av vår egen tidning Sållet Drama Musik och sång

27 Arbetsspåret APV - Arbetsplatsförlagd verksamhet För dig som vill arbeta på en arbetsplats eller ett företag utanför Sollentuna Dagliga Verksamhets lokaler finns APV. På APV ställs högre krav på att du ska kunna utföra arbete självständigt men det finns också tillgång till stöd från någon av våra arbetshandledare om du behöver det. Inom APV arbetar vi med det arbete vi blir anvisade på arbetsplatsen och därför kan arbetsuppgifterna variera. APV finns idag inom: återvinning/demontering vaktmästeri äldreomsorg transportcentral dagligvaruhandel/affär restaurang returstation

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 HELTIDSPROJEKTET Delrapport till Kommunfullmäktige Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012]

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012] Vård och omsorg [BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI ] DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 EKONOMISKTUTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud Datum 11-09-30 Heltidsprojektet Slutrapport Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusgatan 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 50 00 www.avesta.se Orgnr: 2120002262

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer