Bilaga 3 - tidigare beviljade projekt, myndigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3 - tidigare beviljade projekt, myndigheter"

Transkript

1 Bilaga 3 - tidigare beviljade projekt, myndigheter Myndighet Projekt Belopp 2015 Elsäkerhetsverket Risk- och tillförlitlighetsanalys Fortifikationsverket Handbok skydd av byggnader Skydd mot elektromagnetiska risker. Avsiktliga elektromagnetiska störningar. (IEMI) Försäkringskassan Den digitala kriskommunikationen villkor. Ett projekt om myndigheters kunskapsutveckling och lärande Jordbruksverket Deltagande i kärngrupp MSB, CBRNE-Strategi Epizootiutbrott-samverkan, beslutsstöd och övningar Främmande ämnen i foder-förbättrad beredskap och hantering vid en kris Myndighetsgemensam utvärdering av samordnad hantering av utbrott av smittsamma djursjukdomar Planering för utbildning och övning för strategisk och operativ samverkan vid en bioterrorismhändelse (epizootier och zoonoser) Saneringsåtgärder i jordbruket - vägledning för kommunikation av rekommendationer, säkerställande av genomförande samt kontroll av efterlevnaden av gränsvärden Ökad förmåga att hantera konsekvenser av allvarliga väderhändelser-översvämningar som modell Kustbevakningen Anomalidetektion Del Deltagande i kärngrupp CBRNE Deltagande i Kärngrupp MSB, CBRNE-Strategi DykSMART, Dykeri - Statens maritima resurser i utveckling kommunikation i krissituationer Nordisk RITS Studieresa för det myndighetsgemensamma informatörsnätverket för kemikalieolyckor och oljeutsläpp SOFÄ Lantmäteriet Effektivare krisberedskapsarbete med stöd av digitaliserade analoga flygbilder (DAF) Etablering av utökad civil-militär samverkan inom geodataområdet för stärkt krisberedskap Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer God hydrografi i nätverk Manér- och symbolsättning för webbkartor inom krisberedskapsområdet Samordnad och användaranpassad geodata för arbete med naturolyckor Utveckling och visualisering av Geoteknisk Sektorsportal och Branschens Geotekniska Arkiv för räddningstjänstrelaterade tillämpningar Livsmedelsverket Konsekvenser för Gotland med inga eller begränsade livsmedelstransporter - TI Medfinansiering EU-projektet "Aquavalens Mikrobiologiska dricksvattenrisker-hälsoeffekter av planerade förändringar i produktion och oplanerade händelser i distribution av kommunalt dricksvatten Mikrobiologiska dricksvattenrisker-riskklassning av svenska ytråvatten Mikrobiologiska dricksvattenrisker-verktygslåda för fekal källspårning på laboratoriet och i fält Myndighetsgemensam handbok för utredningar av vatten- och livsmedelsutbrott

2 Länsstyrelsen Blekinge län Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsstyrelsen i Gotlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Kalmar län Nationell samrådsgrupp för krisberedskap av livsmedelsförsörjning (SKAL) Nätverk vid upptäckt av befolkningsexponering för farliga kemiska ämnen Nödvattenövning Stor stad - TI Regionalt övnings- och kunskapsstöd (RÖK) för ökad krisberedskapsförmåga dricksvatten Ökad resiliens och kontinuitetshantering inom samhällsviktiga områden med stort beroende av reservkraft-koncept utbildning Civil-militär samverkansutveckling Införande och anpassning av DNS och DNSSEC inom kommuner och landsting Blekinge län Kommunikation för ledning och regional samordning samt utveckling av övningsverksamheten med Rakel RÖ/KKÖ Blekinge Gränslös krishantering Identifiering och prioritering av samhällsviktig vht i Dalarnas län Kris, kulturmiljö och klimathot Krisledning och samverkan II (KriSamII) NordSam med tillägg för Dalarna RAKEL- utveckling av användarkrets och samverkansformer Regional informations-och samverkansledningsutveckling Samordnad kriskommunikation i NordSam och Dalarna Regional planering av civilt försvar Samverkan Försvarsmakten-metoder för gemensam planering Krisledning och samverkan II (NordSam och länsspecifik del för länsstyrelsen Gävleborg) Samordnad kriskommunikation i NordSam inklusive länsspecifikt för Gävleborg Stärkt CBRNE-förmåga Gävleborgs län Gränslös samverkan vid kärnteknisk olycka (GSK) Införande/anpassning av DNS, DNSSEC i Jämtland Krisledning och samverkan II (KriSamII) - NordSam - delen Jämtlands län Regional samverkan och inriktning Sambruk Jämtland Samordnad beredskapsplanering dammbrott, Nordsam, Z, Y och AC-län Samordnad kriskommunikation i NordSam Utveckling av strategi för stöd för utbildning och övning i Nordsamlänen Bred Rakelanslutning av kommunal samhällsviktig verksamhet Regional ledning och samordning Utveckling av förmåga att utnyttja frivilliga förstärkningsresurser Informationssäkerhetsprojektet - Utveckling och samordning av robust och säker IT förvaltning Kriskommunikationsprojekt Sydlänen - Utveckling av regionalt anpassade utbildningar samt utveckling av kriskommunikationssamverkan Utveckling av CBRNE-förstärkningsresurser i Kalmar län

3 Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Värmlands län Länsstyrelsen i Västerbottens län Länsgemensamt projekt för kunskapsutveckling och samverkan om civilt försvar Medborgarprojekt-den enskildes säkerhet Barents Rescue CBRNE samverkan i Norrbotten Drivmedelsberedskap i Norrbotten- nuläge och behov Krisledning och samverkan II (KriSamII)- NordSam Samordnad dammhaveriplanering i Norrbotten och inom NordSam Samordnad kriskommunikation i NordSam (NordSam och länsspecifik del för Länsstyrelsen i Norrbottens län Samverkan över gränserna med stöd av Rakel Förstudie för ökad användbarhet och användning av Digital Miljöatlas Hästar som sentineldjur i övervakning av West Nile virus (WNV) i Skåne - utprovning av modell under svenska förhållanden Områdesbaserad Risk- och Sårbarhetsanalys Ett arbetssätt för geografisk riskanalys Regional vägledning för identifiering och prioritering av samhällsviktig verksamhet Samordning och inriktning Utveckling av länsstyrelsens arbete inom områdena skydd mot olyckor och extraordinära händelser Riskhänsyn i fysisk planering - vägvalsstyrning för transporter av farligt gods Utveckling och implementering av Stockholmsregionens förmåga att upptäcka, analysera, och förebygga händelser som har sin grund i sociala risker Kunskapshöjning civilt försvar Utvecklingsprocess Regional samordning och inriktning Civil - militär samverkan samt förmåga till civilt försvar i Uppsala län Regional förmågeutveckling för hantering av förstärkningsresurser Sociala risker och social oro i Uppsala län Utveckling av gemensamma planverk inom ÖSAM kopplat till utrymning och mottagning av civilbefolkning i samband med omfattande samhällspåverkande händelse Utveckling av RSA och kontinuitetshantering Uppsala län Gränslös krishantering Samlat stöd för ett Tryggt och Säkert Värmland Sociala risker i Värmlands län Aktörsgemensamma utbildningsinsatser för ökad Barents Rescue 2015, Västerbotten Krisledning och samverkan II Länsöverskridande samverkan kring farliga ämnen (LSFÄ) Regional samordning och inriktning: utvecklingsprocess för Västerbottens län Samordnad beredskapsplanering dammbrott, Samordnad kriskommunikation i NordSam

4 Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen i Östergötlands län Rikspolisstyrelsen Utveckling av insatsmetoder för livräddning med lägre skyddsnivå vid olycka med kondenserad gas Krisledning och samverkan II (KriSamII) NordSam - Västernorrland Samordnad beredskapsplanering för dammbrott Nordsam AC, X, Y län Samordnad kriskommunikation i NordSam - Västernorrland Civil - militär samverkan samt förmåga till civilt försvar i Västmanlands län RAKEL utveckling av strukturer för en effektiv samverkan och samordning inför och vid en händelse Risk- och sårbarhetsanalys - utveckling av metoder och verktyg för ökad krishanteringsförmåga gällande förstärkningsresurser i Västmanlands län Risk- och sårbarhetsanalys - utveckling av metoder och verktyg för ökad krishanteringsförmåga gällande sociala risker i Västmanlands län Social oro med våldsinslag; ett samverkansprojekt med länets samtliga inblandade aktörer Utveckling och kvalitetssäkring av U-Sam- samordnad ledning och kriskommunikation före under efter Övning Omfall 2013, en samverkansövning Civil-militär samverkan samt förmåga till civilt försvar Förstärkningsresurser: regional förmågeutveckling Regionala gemensamma grunder för stab/ledningsstödsfunktion Tillämpning och utveckling av Västra Götalandsmodellen i risk- och sårbarhetsanalyser i samverkan mellan Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län (MABO) Utvecklad kriskommunikationssamverkan och informationssamordning vid större krishändelser i Västra Götalands län Ökad förståelse för riskbilden och förmåga att hantera CBRNE-händelser i Västra Götalands län Kriskommunikationssamverkan i praktiken Sociala risker i Örebro län Framtagande av kontinuitetsmodell (pilotstudie) och handbok för kontinuitetsplanering Kriskommunikation och samordning av information- fortsatt arbete och implementering utifrån projektet regional samordning och inriktning samordning och inriktning implementering och spridning av resultat Utveckling av regional risk- och sårbarhetsanalys utifrån MSB:s 24 identifierade riskområden med fördjupade analyser och utveckling av åtgärder inom översvämningar, stormar och vädervarningar Ökad förmåga till att identifiera och hantera risker kopplade mot grundläggande värden såsom social risker/social oro Det nätbaserade kemikaliehotet - inventering, analys och förslag på åtgärdsprogram för att uppnå en tillräcklig förmåga för att hantera hotet Frivillig trygghetssamverkan i Jämtlands län Förbättrad svensk krisberedskapsförmåga genom samutnyttjande av obemannade flygsystem s.k. Unmanned Aircraft system (UAS) Kemisk analys av toxiner (SKL) Spektroskopiska metoder för ickeförstörande forensisk analys av fingeravtryck: detektion av explosivämnen, avbildning och åldersbestämning

5 Stärkt beredskapskapacitet via rationell laboratoriediagnostik samt förenklad provberedning, pre-pcr proceessing Värdering av CBRN-analyser med nya statisktiska verktyg Sjöfartsverket Metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag SMHI Beredskapssystem för luftspridning av vulkanaska och vulkaniskt orsakade atmosfärskemiska gaser och partiklar samt skogsbrandrök och biologisk smitta God hydrografi i nätverk Inhämtning och visualisering av information vid samhällsstörningar Folkhälsomyndigheten Etablering av en komplett plattform för massiv parallellsekvensering och bioinformatik Etablering av en representativ nationell kohort för populationsbaserad övervakning, utbrottsutredning, folkhälsofrågor vid kris och långsiktig hantering av hälsohot Fall-bibliotek för pandemi med resultat av simulerade scenarier Förbättrad förmåga för upptäckt, tidig varning och analys av naturlig och avsiktlig spridning av Cryptosporidium spp. och Giardia intestinalis Förbättrad samordning för en långsiktig nationell inriktning inom B-området Identifiera smittkällorna för de EHEC som ger allvarlig sjukdom Myndighetsgemensam plattform för elektronmikroskopering: en nationell laboratorieresurs Stärkt nationell laboratorieförmåga att hantera utbrott av högpatogena smittämnen System för händelsebaserad övervakning (ESS) Socialstyrelsen CBRN E- ett utbildnings- och övningskoncept i samverkan steg 2, nationell spridning Förbättrad förmåga och beredskap att i samverkan förebygga och hantera stora händelser med toxiska industrikemikalier Metod för kontinutetsplanering i Region Skåne Nationell myndighetsgemensam handlingsplan för pandemisk influensa Regional psykologisk och social krisberedskap Socialtjänstens krisberedskap, modell för regional samverkan Utveckling och hantering av särskilda lagerfrågor Utveckling och utbildning särskild sjukvårdsledning Öka förmågan att i samverkan hantera CBRNE-händelser Statens veterinärmedicinska anstalt ALERT - Ökad nationell förmåga för tidig varning/tidig upptäckt/tidig åtgärd vid avsiktlig eller oavsiktlig introduktion av allvarliga smittsamma djursjukdomar Beslutsstöd vid hantering av risk för spridning av zoonotiska smittämnen via vatten till människor och djur Laboratorieförmåga och beredskapsdiagnostik: Utveckling av breda detektionsmetoder med influensa virus som modell Medfinansiering av projekt inom Eus 7e ramprogram RISKSUR Motfinansiering EU projekt Krim-Kongo hemorragisk feber virus; ett nytt hot i Europa Utveckling av gemensamt verktyg för tidig upptäckt, varning och analys av material och produkter från foderkedjan med avseende på farliga ämnen av kemiskt ursprung

6 ZOFORISK systemanalys av central-regional-lokal zoonossamverkan samt utveckling av operativa stöd för snabba riskvärderingar inom zoonosområdet, och för riskprioritering av fodertillsyn Strålsäkerhetsmyndigheten Radioaktivt nedfall i vattentäkter Revidering och konsolidering av NESA, den Nationella Expertgruppen för Sanering Totalförsvarets forskningsinstitut HYPERION Hyperspectal Imaging IED and Explosives Reconnaissance System (Forenisk analys av en bombattentats plats "on-site") Medfinansering av FOI:s och MSB:s medverkan i EU-projektet DRIVER Medfinansiering av EU-projektet (FP7) EXPEDIA- Explosives precursor defeat by inhibitor additives Medfinansiering av EU-projektet GIFT Medfinansiering för EU-projekt Core Medfinansiering för EU-projekt SAFEPOST Medfinansiering för EU-projektet ECHEMNET Medfinasiering av projektet MIRACLE; FP7-SEC SUBCOP-Suicide Bomber Counteraction and Prevention XP-DITE - Accelerated Checkpoint Design Integration Test and Evaluation Trafikverket Bordercrossing Fördjupad beroendeanalys inom transportområdet Kontinuitetsplaner (beredskapsplaner) för samhällsviktiga vägtrafikanläggningar Medel för underhåll av bandvagnar och bandvagnsstyrka intill MSB beslutat om framtida samhällsbehov Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering Mötesplats transporter-privat/offentlig samverkan Samverkansövning transporter Solstormars påverkan på transportsystem Transportstyrelsen Mötesplats Civil Luftfart SUMMA

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering Ett första steg mot en nationell riskbedömning Nationell riskidentifiering 2 MSB:s kontaktperson: Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB 336-2011 november 2011 ISBN 978-91-7383-180-2 3 Förord

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN

Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN November 2014 1 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Forskningsöversikt... 4

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Årsredovisning. för budgetåret 2003

Årsredovisning. för budgetåret 2003 Årsredovisning för budgetåret 2003 Innehåll 2 Sammanfattning av genomförd verksamhet 4 Civilt försvar och svåra påfrestningar 5 Samverkansområde Teknisk infrastruktur 7 Samverkansområde Transporter 8 Samverkansområde

Läs mer

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Projekt Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen Antaget av Beredninsgruppen 2011-XX-XX Dokumentinformation Dokumentnamn Projektnamn

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Risker och förmågor 2013. Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning

Risker och förmågor 2013. Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning Risker och förmågor 2013 Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning Risker och förmågor 2013 Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning Risker

Läs mer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Forskning planeras för ett säkrare samhälle Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan 2015 2014-10-14, Dnr 2014-4640 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och portfölj...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Västra Götalands län 2011. Rapport 2011:71

Risk- och sårbarhetsanalys. Västra Götalands län 2011. Rapport 2011:71 Risk- och sårbarhetsanalys Västra Götalands län 2011 Rapport 2011:71 Rapportnr: 2011:71 ISSN: 1403 168X Rapportansvarig: Markus Green och Vendela Bodén Text: Anders Frelek, Markus Green, Jan Erik Gustavsson,

Läs mer

Nr 79 Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad. 16 Augusti 2012 handlingar separat bilaga

Nr 79 Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad. 16 Augusti 2012 handlingar separat bilaga Nr 79 Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad 16 Augusti 2012 handlingar separat bilaga Version 2 2011-09-30 (rev. 2012-05-07) Antagen av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx, FÖRSLAG till Kommunfullmäktige

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna...

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna... Sid 1(12) Rapport 2005-03-07 Utvärdering av försöksverksamhet med samverkan på Gotland m.m. Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2 2 De

Läs mer

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18 1 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 Förord I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2014, 39 Risk- och sårbarhetsanalysen Denna risk- och sårbarhetsanalys utgör en revidering av analysen som genomfördes 2006 och vilken

Läs mer